Miljörapport SSAB Tunnplåt AB Borlänge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljörapport 2008. SSAB Tunnplåt AB Borlänge"

Transkript

1 2008 SSAB Tunnplåt AB Borlänge

2

3 INNEHÅLL 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING SSAB TUNNPLÅT AB VERKSAMHETEN I BORLÄNGE LOKALISERING AV VERKSAMHETEN I BORLÄNGE HUVUDSAKLIG MILJÖPÅVERKAN FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETEN TILLSTÅNDSÄRENDEN TILLSTÅNDSGIVANDE MYNDIGHET OCH TILLSYNSMYNDIGHET PRÖVNING ENLIGT MILJÖBALKEN ANMÄLNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN VATTENDOM HANDELSSYSTEM FÖR UTSLÄPPSRÄTTER (CO 2 ) TILLSTÅND OCH VILLKOR PRODUKTIONSTILLSTÅND SLUTLIGA VILLKOR PROVISORISKA VILLKOR ÖVERSIKT AV VILLKOR FÖR LUFT OCH VATTEN PRODUKTIONSVOLYMER ÅR RESULTAT FRÅN VERKSAMHETSÅRET UTSLÄPP TILL LUFT Sammanställning av utsläpp till luft Koldioxid Kväveoxider Svaveldioxid Stoft Saltsyra och klorgas Olja som aerosoler Flyktiga organiska ämnen UTSLÄPP TILL VATTEN Sammanställning av utsläpp till vatten Varmvalsverkets vattenreningsanläggning Kallvalsverkets vattenreningsanläggning Beläggningsverkets vattenreningsanläggning Savelgärdet (lakvatten) INTAG AV VATTEN FRÅN DALÄLVEN BULLER DEPONI/MELLANLAGER RESURSANVÄNDNING Råvaror Energi Kemikalier... 33

4 5.7 KÖLDMEDIA OCH BRANDSKYDDSMEDEL Köldmedia Brandskyddsmedel AVFALL OCH BIPRODUKTER Farligt avfall till extern återvinning Ej farligt avfall till extern återvinning Ej farligt avfall till extern deponi Biprodukter KONTROLLPROGRAM PERIODISKA MILJÖBESIKTNINGAR ÅTGÄRDER I VERKSAMHETEN FÖR ATT MINSKA MILJÖPÅVERKAN VERKSAMHETENS EGENKONTROLL DRIFT OCH KONTROLLFUNKTIONER SAMT SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL DRIFTSTÖRNINGAR OCH ANDRA OLYCKSHÄNDELSER I VERKSAMHETEN RÅVAROR OCH ENERGI KEMIKALIER AVFALLSHANTERING RISKER FÖR MÄNNISKA OCH MILJÖ TRANSPORTER STÅLPRODUKTERS MILJÖNYTTA... 50

5 Borlänge 2008 Sida 1 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 SSAB Tunnplåt AB SSAB Tunnplåt har malmbaserad ståltillverkning i Luleå och tillverkning av tunnplåt i Borlänge (valsning och beläggning). Dessutom finns en anläggning för målning av tunnplåt i Finspång. Den egna stålämnestillverkningen i Luleå tillsammans med stålämnen från SSABs verksamhet i Oxelösund fyller behovet av stålämnen i Borlänge. SSAB Tunnplåts produktionsflöde inklusive SSABs ämnestillverkning i Oxelösund illustreras i figur 1. Figur 1. SSAB Tunnplåts produktionsflöde inklusive SSAB Oxelösunds tillförsel av ämnen.

6 Borlänge 2008 Sida Verksamheten i Borlänge Verksamheten i Borlänge omfattar anläggningar för varmvalsning, kallvalsning, metallbeläggning och målning av tunnplåt. För färdigställning av produkten finns klipp- spalt- och formatsträckor samt utrustning för emballering. Till stöd för tillverkningen finns utrustning för försörjning, transporter, verkstäder etc samt enheter för logistik, inköp, personal och ekonomi. Omhändertagande av biprodukterna järnoxid och glödskal sköts av SSAB Merox AB. Verksamheten pågår generellt dygnet runt med uppehåll endast vid planerade underhållsstopp, delar av industrisemestern samt vid vissa storhelger. Värmning, valsning och kylning är viktiga moment i tillverkningen och utgör grunden för utvecklingen av avancerade höghållfasta stål. Figur 2 visar ett principschema över produktionsenheterna i Borlänge. Karta 1 visar produktionsanläggningarnas placering på industriområdet. Varmvalsverket Betlinje 2 och 3 Tandemvalsverket Kontinuerliga glödgningslinjen Metallbeläggningslinje 1 och 2 Målningslinjen Figur 2. Produktionsenheterna i Borlänge principschema. Format- och spaltsträckor

7 Borlänge 2008 Sida 3 Genom varmvalsverket passerar samtliga stålämnen. Här finns två ugnar för uppvärmning av ämnena samt valsverk där ämnena valsas från 220 mm till 1,5-16 mm. Färdiga bandrullar varierar i vikt mellan 5 och 30 ton per styck. Efter varmvalsningen går en viss volym för leverans till kund medan resten går vidare till betsträckorna. Vid betningen avskiljs järnoxid från ytan på de varmvalsade banden genom behandling i saltsyra. I tandemvalsverket kallvalsas de betade banden vilket ger en tunnplåt med bättre yta. Tjockleken efter kallvalsningen blir 0,4-3,0 mm. Från tandemvalsverket går plåten antingen vidare till glödgning eller till metallbeläggningslinjerna. Glödgningen sker i den kontinuerliga glödgningslinjen eller i klockugnar. Vid glödgning värmebehandlas plåten för att skapa en formningsbar produkt efter kallvalsningen. Vidareförädling av plåten sker i kontinuerliga linjer för metallbeläggning med zink, metallbeläggningslinje 1 och 2. Den metallbelagda plåten kan beläggas med färg i målningslinjen. I formatsträcka 1, 2 och 3 klipps och emballeras formatplåt av tunnplåtrullar. I spaltsträcka 1, 2, 3 och 4 spaltas och emballeras band från tunnplåtrullar.

8 Borlänge 2008 Sida 4 Varm valsverk Karta 1. Produktionsanläggningarnas placering på verksområdet.

9 Borlänge 2008 Sida Lokalisering av verksamheten i Borlänge SSAB Tunnplåts verksamhet i Borlänge bedrivs på ett industriområde som etablerades för ca 130 år sedan. Området med omgivningar framgår av karta 2. I figur 3 nedan visas ett flygfoto över industriområdet. Industriområdet ansluter i väster till stadskärnan och är i övrigt huvudsakligen omgärdat av villabebyggelse. Den stadsplan som fastställdes år 1986 skapar skyddsområden mellan industriområdet och bostadsområdena. Av naturliga skäl är dessa begränsade vilket i sig ställer stora krav på försiktighet vid drift och planering av verksamheten. Genom industriområdet rinner Dalälven. Detta påkallar särskild försiktighet men ger samtidigt fördelar beträffande tillgång på kylvatten. Till industriområdet hör ett område benämnt Savelgärdet (övre högra hörnet av fotot) som under många år använts som industrideponi. Deponiområdet är till stora delar utfyllt och avslutat. Figur 3. Flygfoto över industriområdet i Borlänge.

10 Borlänge 2008 Sida 6 Karta 2. Industriområdet med omgivningar.

11 Borlänge 2008 Sida Huvudsaklig miljöpåverkan Verksamhetens huvudsakliga miljöpåverkan består av utsläpp till luft av koldioxid, kväveoxider och svaveldioxid som uppkommer vid förbränning av eldningsolja och gasol, framförallt i samband med värmning av stålämnen i omvärmningsugnarna. Utsläppen har kunnat begränsas bland annat genom att använda gasol istället för olja i en av ugnarna samt att återvunnen restenergi nyttjas till 90 % för uppvärmning av industriområdets byggnader. Försök med ny förbränningsteknik i den gasoleldade ugnen har de senaste åren reducerat utsläppet av kväveoxider ytterligare. Arbete pågår för att hitta teknik för den oljeeldade ugnen med målet att halvera utsläppet av kväveoxider från omvärmningsugnarna till utgången av år Saltsyra från betning i betsträckorna återvinns genom att järnoxid avskiljs i en särskild regenereringsanläggning. Från regenereringsanläggningen avgår en mindre mängd järnoxid och spår av saltsyra och klorgas till luft. Vid kallvalsning i tandemvalsverket uppstår utsläpp av oljedimma till luft på grund av att oljehaltiga emulsioner till viss del förångas i valsspalten och ångan sugs ut med ventilationssystemet till omgivningsluften. Oljan i ventilationsluften avskiljs med mekaniska avskiljare, s k prallavskiljare, innan utsläpp. Vid torkning av målad plåt i målningslinjen drivs lösningsmedel av från färgen. Lösningsmedlet är brännbart och nyttjas som bränsle för målningslinjen samtidigt som det destrueras i en efterbrännkammaranläggning med en reduktionsgrad på över 98 %. Bolagets verksamhet kräver stora mängder energi i form av olja, gasol och elkraft för värmning av stålämnen och plåtband samt drift av motorer. Energianvändning är en viktig miljöaspekt samtidigt som kostnaden är hög och bolaget har stort fokus på energieffektivisering. Historiskt sett har resurshushållningen haft en mycket gynnsam utveckling. Sedan år 2007 driver bolaget ett energiprojekt där målet är att minska den totala energianvändningen i Borlänge med 10 % per producerat ton stål till år Utsläpp av renat processavloppsvatten sker från tre vattenreningsanläggningar på området. Det renade vattnet avleds till recipienten Dalälven.

12 Borlänge 2008 Sida Förändringar i verksamheten Under år 2008 slutfördes installationen av nya brännare i den gasoleldade ugn 301 vilket tillsammans med tidigare åtgärder reducerat utsläppet av kväveoxider från ugnen med ca 50 % i jämförelse med år Ombyggnaden av pumpstationen för råvattenintag samt byte av en haspel i varmvalsverket färdigställdes under året. Deponiområdet för metallhydroxidslam inom Savelgärdet sluttäcktes under året. Övriga mindre förändringar av betydelse för verksamhetens miljöpåverkan redovisas under kapitel 6.

13 Borlänge 2008 Sida 9 2. TILLSTÅNDSÄRENDEN 2.1 Tillståndsgivande myndighet och tillsynsmyndighet Verksamheten i Borlänge är en typ A-verksamhet. Tillståndsgivande myndighet är miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och tillsynsmyndighet är länsstyrelsen Dalarna. 2.2 Prövning enligt miljöbalken Ansökan om utökad produktion (3,2 Mton) lämnas till miljödomstolen Deldom från miljödomstolen, Mål nr M Miljödomstolen lämnar SSAB Tunnplåt AB tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad produktion vid bolagets anläggningar i Borlänge. Tillståndet avser följande årliga produktionsmängder: 3,2 miljoner ton varmvalsad plåt i varmbandvalsverket 2,5 miljoner ton betad plåt i betningslinjerna 1,4 miljoner ton kallvalsad plåt i tandemvalsverket ton glödgad kallvalsad plåt i glödgningsanläggningarna ton metallbelagd plåt i metalliseringslinje ton metallbelagd plåt i metalliseringslinje ton lackerad plåt i bandlackeringslinjen Tillståndet omfattar också fortsatt deponering inom Savelgärdet av hydroxidslam mm till totalvolymen högst m 3 och till mellanlagring av oljehaltigt glödskalsslam. Mellanlagret får uppgå till högst m 3. Slutliga villkor för utsläpp till luft från varmvalsverket (stoft, svavel), tandemvalsverket, konti, regenerering, metallbeläggningslinjer och utsläpp till vatten från varmvalsverkets vattenrening. Krav på prövotidsredovisning till avseende: U1. NOx U2. Naturgas U3. Transporter U4. Målningslinjens EBK U5. Kallvalsverkets vattenrening U6. Beläggningsverkets vattenrening U7. Buller

14 Borlänge 2008 Sida Prövotidsredovisningar lämnas till miljödomstolen Dom från miljööverdomstolen. Beslut om prövotidsredovisning avseende oljedimma från tandem (U8) samt villkor om kontrollprogram Deldom från Miljödomstolen, Mål nr M Slutliga villkor för kallvalsverkets- samt beläggningsverkets vattenrening. Krav på fortsatt prövotidsredovisning till avseende: U1. NOx U2. Naturgas U3. Interna transporter U4. Målningslinjens EBK U7. Buller U8. Oljedimma från kallvalsverket Prövotidsredovisningar lämnas till miljödomstolen Deldom från miljödomstolen, Mål nr M Slutliga villkor för utsläpp till luft från målningslinjens EBKanläggning. Krav på fortsatt prövotidsredovisning till avseende: U1. NOx U2. Naturgas U7. Buller U8. Oljedimma från kallvalsverket Prövotidsredovisningar lämnas till miljödomstolen Deldom från miljödomstolen, Mål nr M (tidigare M ). Krav på fortsatt prövotidsredovisning till avseende: U1. NOx U2. Naturgasanvändning U7. Buller Slutliga villkor för utsläpp av oljedimma från kallvalsverket Dom från miljööverdomstolen, Mål nr M Fastställande av miljödomstolens dom från Prövotidsredovisningar lämnas till miljödomstolen.

15 Borlänge 2008 Sida Anmälningar enligt miljöbalken Följande anmälningar om förändringar i verksamheten har gjorts sedan tillståndsansökan lämnades in för prövning år 2002: Installation av avgaspannor för energiåtervinning Beslut från länsstyrelsen Konvertering till zinkbeläggning i Metallbeläggningslinje Beslut från länsstyrelsen Utökad kylkapacitet i varmvalsverket Beslut från länsstyrelsen Uppgradering av kallvalsverkets vattenrening Beslut från länsstyrelsen Förändrad ytpassivering i Metallbeläggningslinje Beslut från länsstyrelsen Tillfällig lagring av metallhydroxidslam inom Savelgärdet Beslut från länsstyrelsen Utökad kylkapacitet i kontinuerliga glödgningslinjen Beslut från länsstyrelsen Avslutning av deponi för metallhydroxidslam inom Savelgärdet samt ändringar i tidigare inlämnad anpassningsplan Beslut från länsstyrelsen Mellanlagring av slipmull inom Savelgärdet. 2.4 Vattendom Ansökan till Österbygdens vattendomstol om installation av ny pump för intag av vatten från Dalälven (Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag) Vattendom AD 78/71, Beslut från Vattendomstolen, Södertörns tingsrätt. Tillåter ett maximalt intag av vatten från Dalälven på m 3 /h.

16 Borlänge 2008 Sida Handelssystem för utsläppsrätter (CO 2 ) Ansökan om tilldelning av utsläppsrätter för år lämnas till naturvårdsverket. Endast energicentral 1 och ångcentralen 2 omfattas av handelssystemet, d v s ej omvärmningsugn 301 och Beslut från naturvårdsverket om tilldelning av utsläppsrätter till enskilda anläggningar Ansökan om tillstånd enligt lagen (2004:656) om tillstånd för utsläpp av koldioxid lämnas till länsstyrelsen Dalarna Beslut från länsstyrelsen Dalarna om tillstånd till utsläpp av koldioxid enligt lagen (2004:656) om utsläpp av koldioxid Ansökan om ändring i tillstånd till utsläpp av koldioxid enligt lagen (2004:656) om utsläpp av koldioxid lämnas till länsstyrelsen Dalarna. (Byte av övervakningsmetod) Beslut från länsstyrelsen Dalarna om ändring i tillstånd till utsläpp av koldioxid enligt lagen (2004:656) om utsläpp av koldioxid Ansökan om tilldelning av utsläppsrätter för år lämnas till naturvårdsverket. Avser hela verksamheten i Borlänge Ansökan om tillstånd enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter lämnas till länsstyrelsen Dalarna. (Nytt tillstånd p g a att omvärmningsugnarna och därmed hela verksamheten omfattas av handelssystemet från och med år 2008) Beslut från länsstyrelsen Dalarna om tillstånd till utsläpp av koldioxid enligt lagen (2004:1199) om utsläpp av koldioxid Beslut från naturvårdsverket om tilldelning av utsläppsrätter till befintliga anläggningar för perioden

17 Borlänge 2008 Sida TILLSTÅND OCH VILLKOR 3.1 Produktionstillstånd Miljödomstolen lämnar SSAB Tunnplåt AB tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad produktion vid bolagets anläggningar i Borlänge (Domnarvets järnverk). Tillståndet avser följande årliga produktionsmängder (MD ): - 3,2 miljoner ton varmvalsad plåt i varmbandvalsverket - 2,5 miljoner ton betad plåt i betningslinjerna - 1,4 miljoner ton kallvalsad plåt i tandemvalsverket ton glödgad kallvalsad plåt i glödgningsanläggningarna ton metallbelagd plåt i metalliseringslinje ton metallbelagd plåt i metalliseringslinje ton lackerad plåt i bandlackeringslinjen Tillståndet omfattar också fortsatt deponering inom Savelgärdet av hydroxidslam mm till totalvolymen högst m 3 och till mellanlagring av oljehaltigt glödskalsslam. Mellanlagret får uppgå till högst m Slutliga villkor Följande slutliga villkor har beslutats genom deldomar från: - Miljödomstolen (MD) , , Miljööverdomstolen (MÖD) , Allmänt villkor (MD MÖD ) (1) Om inte annat följer av övriga villkor skall verksamheten, inklusive åtgärder för begränsning av vatten- och luftföroreningar och andra störningar i omgivningen, bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad bolaget angett och åtagit sig i målet (MD). Verksamheten skall bedrivas, underhållas och kontrolleras så att utsläppen till luft och vatten samt andra störningar för miljön blir så små som möjligt (MÖD). Utsläpp till luft från varmbandvalsverket (MD ) (2) Stoftutsläppet från den oljeeldade ugnen 302 får uppgå till högst 1,0 g/kg förbrukad olja som månadsmedelvärde.

18 Borlänge 2008 Sida 14 (3) I fråga om svavelhalten i olja som används i den oljeeldade ugnen 302 skall gälla vad som är stadgat i lagstiftningen om svavelhaltigt bränsle. Utsläpp till luft från kallvalsverket (MÖD ) (4) Utsläppet till luft av oljedimma från kallvalsverket får som riktvärde* inte överskrida 5 mg/m 3 norm torr gas. Utsläpp till luft från kallvalsverket (MD ) (5) Utsläppet av kväveoxider, NO x räknat som NO 2, från den kontinuerliga glödgningslinjen får fr o m 18 månader efter lagakraftvunnen dom som riktvärde* och årsmedelvärde inte överstiga 100 mg/mj tillfört bränsle. Utsläpp till luft från betnings- och regenereringsanläggningen (MD ) (6) Avsugna ångor från saltsyraregenereringen samt från betkar, sköljkar och buffertcisterner i betningslinjen skall tvättas före utsläpp. Föroreningshalten i de renade ångorna får per timme inte överskrida 0,5 kg klorväte, 0,5 kg järnoxid och 0,25 kg klorgas, allt som riktvärde* och månadsmedelvärde. Utsläpp till luft från metalliseringslinjer och beläggningsverket (MD ) (7) Utsläppet av kväveoxider, NO x räknat som NO 2, från värmningsugnen i metalliseringslinje 1 och 2, får som riktvärde* och årsmedelvärde inte överstiga 100 mg/mj tillfört bränsle. Utsläpp till vatten från varmbandvalsverket (MD ) (8) Avloppsvatten från varmbandvalsverket skall renas i vattenreningsanläggning varefter minst 97 % av det behandlade vattnet skall återanvändas i processen. Föroreningshalten i behandlat avloppsvatten som avleds till recipienten får inte överstiga 10 mg/l suspenderade ämnen och 5 mg/l mineralolja som riktvärden* och månadsmedelvärden. Åtgärder för begränsning av utsläpp med dagvatten mm (MD ) (9) Kemikalier och farligt avfall skall förvaras på ett för kemikalien/avfallet beständigt och tätt underlag. Förvaringsplatsen skall hållas torr och invallad. Invallningen skall inrymma hela förvaringskärlets volym. Vid förvaring av flera kärl i samma invallning skall denna inrymma hälften av de ingående kärlens volym. (10) Dagvatten som fångas upp och är förorenat av olja skall passera oljeavskiljare.

19 Borlänge 2008 Sida 15 Avfall (MD ) (11) Avfallet skall omhändertas på sätt som kan godkännas av tillsynsmyndigheten. Deponering av avfall på Savelgärdet (MD ) (12) Deponering av avfall på Savelgärdet skall ske i enlighet med de villkor tillsynsmyndigheten ställer och på det sätt som framgår av omställningsplanen. Säkerhet (MD ) (13) Bolaget skall ställa säkerhet om kr för efterbehandlingskostnader för deponin. Säkerheten skall bestå av utfästelse från bank bankgaranti att fullgöra vad som åvilar bolaget intill det nyssnämnda beloppet kr. Säkerheten skall förvaras av länsstyrelsen. Kontrollprogram (MÖD ) (14) För verksamheten skall det finnas ett kontrollprogram, som gör det möjligt att bedöma om villkoren följs. I kontrollprogrammet skall anges mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder. Utsläpp till vatten från kallbandvalsverket (MD ) (15) Föroreningshalten i vatten som avleds till recipient från kallbandverkets vattenreningsanläggning får som riktvärde* och månadsmedelvärde inte överstiga 10 mg/l suspenderade ämnen, 0,5 mg/l totalfosfor och 2 mg/l järn. ph-värdet skall som riktvärde* och momentanvärde ligga inom intervallet 6,5-10,5. Utsläpp till vatten från beläggningsverket (MD ) (16) Föroreningshalten i utgående vatten från beläggningsverkets reningsverk får som månadsmedelvärde inte överstiga följande riktvärden*. Pb Co Cr Cr 6+ Ni Fe Al Zn Mo F Susp. 0,5 mg/l 1,0 mg/l 1,0 mg/l 0,05 mg/l 1,0 mg/l 2,0 mg/l 1,5 mg/l 1,0 mg/l 3,0 mg/l 25 mg/l 10,0 mg/l

20 Borlänge 2008 Sida 16 Utsläpp till luft från målningslinjen (MD ) (17) Ventilationsgaser från färgbeläggningslinjens ugnar skall behandlas i efterbrännkammare. Temperaturen i efterbrännkammare skall överstiga 700 C. Löpande kontroll av efterbrännkammarnas funktion skall ske genom kontinuerlig mätning av koloxidhalt och syrehalt samt beräkning av förbränningseffektivitet. Reduktionsgraden med avseende på VOC skall uppgå till minst 97,5 %. 3.3 Provisoriska villkor Miljödomstolen har skjutit upp avgörandet för vissa villkorsfrågor som för närvarande ligger under prövotid. Till dess annat blir bestämt gäller följande provisoriska föreskrifter. Utsläpp till luft från varmbandvalsverket (MD ) (P1) Utsläppet av kväveoxider, NO x räknat som NO 2, från gasoleldning i ugn 301 resp från oljeeldning i ugn 302 får som riktvärde* och månadsmedelvärde inte överstiga 105 mg/mj resp. 125 mg/mj tillfört bränsle. (P2) Det sammanlagda utsläppet av kväveoxider, NO x räknat som NO 2, från ugnarna 301 och 302 får som riktvärde* och årsmedelvärde inte överstiga 115 mg/mj tillfört bränsle. Buller (MD ) (P6) Buller från verksamheten skall begränsas så att ljudnivån vid närmast belägna bostäder som riktvärde* inte överstiger 50 db(a) nattetid (kl ) 55 db(a) kvällstid (kl ) samt 60 db(a) övrig tid Nattetid får ljudets momentanvärde inom nämnda område som riktvärde inte överstiga 65 db(a). Om impulsljud eller hörbara tonkomponenter förekommer skall angivna ljudnivåer sänkas med 5 db(a)-enheter. Vid installation av nya anläggningsdelar med bullrande utrustning ska dessa dimensioneras så att den ekvivalenta ljudnivån inte överstiger vad som anges för nyetablerade industri enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller 1978:5. * Med riktvärde menas ett värde som, om det överskrids, medför skyldighet för tillståndshavaren att vidta åtgärder så att värdet kan hållas.

21 Borlänge 2008 Sida Översikt av villkor för luft och vatten Tabell 1. Villkor för utsläpp till luft. Parameter Stoft Stoft Stoft Saltsyra Klorgas Kväveoxider Red.grad Olja NO x som NO 2 lösn.medel g/kg olja kg/h mg/m 3 ntg kg/h kg/h mg/mj mg/nm 3 % Varmvals Ugn (rm) * Varmvals Ugn 302 1,0 (rm) 125 (rm) * Varmvals Ugn (rå) * Luftfilter vid betsträcka 2 10 (av) Syra 0,5 regenerering (rm) 0,5 (rm) 0,25 (rm) Tandemvalsverket 5 (rv) Kontinuerliga glödgn.linjen 100 (rå) Metallbeläggningslinje (rå) Metallbeläggningslinje (rå) Målningslinjens EBK > 97,5 Formatsträcka 1 10 (av) Formatsträcka 3 10 (av) Energicentr. 1 1,5 (av) rå = riktvärde, årsmedelvärde. rm = riktvärde, månadsmedelvärde. rv = riktvärde. av = allmänt villkor, angivet i tillståndsansökan. * =provisoriskt villkor.

22 Borlänge 2008 Sida 18 Tabell 2. Villkor för utsläpp till vatten som riktvärden och månadsmedelvärden. ph värdet gäller som riktvärde och momentanvärde. Parameter Varmvalsverkets vattenreningsanl. Kallvalsverkets vattenreningsanl. Beläggningsverkets vattenreningsanl. ph 6,5 10,5 Suspenderade ämnen 10 mg/l 10 mg/l 10,0 mg/l Mineralolja 5 mg/l Järn (Fe) 2 mg/l 2,0 mg/l Sexvärt krom (Cr 6+ ) 0,05 mg/l Molybden (Mo) 3,0 mg/l Aluminium (Al) 1,5 mg/l Zink (Zn) Krom (Cr tot ) Nickel (Ni) Cobolt (Co) 1,0 mg/l per metall Bly (Pb) 0,5 mg/l Fluorid (F ) 25 mg/l Totalfosfor (P tot ) 0,5 mg/l

23 Borlänge 2008 Sida PRODUKTIONSVOLYMER ÅR 2008 Tillverkningen av produkter har under året hållits inom tillåtna produktionsnivåer. Nedanstående tabell 3 visar den faktiska produktionen under året samt tillståndsgiven produktion för respektive produktionsanläggning. Tabell 3. Produktionsvolymer år 2008 samt tillståndsgiven produktion för respektive anläggning. Produktion Tillståndsgiven Produktionsanläggning år 2008 produktion Varmvalsverket 2,4 Mton 3,2 Mton Betsträckor 1,5 Mton 2,5 Mton Tandemvalsverk 0,9 Mton 1,4 Mton Glödgning 491 kton 650 kton Metallbeläggningslinje kton 280 kton Metallbeläggningslinje kton 400 kton Målningslinjen 104 kton 140 kton

24 Borlänge 2008 Sida RESULTAT FRÅN VERKSAMHETSÅRET Utsläpp till luft Sammanställning av utsläpp till luft I tabell 4 redovisas utsläppen till luft anläggningsvis i enheten ton under året. Tabell 4. Källor och utsläpp till luft år 2008 i ton. Anläggning NOx SO 2 Stoft HCl Cl 2 Olja VOC Varmvalsverket Ugn 301 (gasol) Varmvalsverket Ugn 302 (olja) ,3 Betsträcka 2 4 Syraregenereringen 12,2 0,8 0,08 0,1 Tandemvalsverket 0,8 Kontinuerliga glödgningslinjen 20,1 Klockugnarna 5,9 Metallbeläggningslinje 1 Metallbeläggningslinje 2 8,4 8,1 Målningslinjen 13,0 42 Formatsträcka 1 0,1 Formatsträcka 3 0,02 Energicentral 1 4,4 6,3 0,2 Ångcentral 2 1,4 1,3 Kvarn för kantklipp 0,1 Kompakteringsanläggning (Merox) 0,003 Totalt ,08 0,1 0,8 42

25 Borlänge 2008 Sida Koldioxid Utsläpp av koldioxid (CO 2 ) uppkommer vid förbränning av bränslen. Utsläppet av koldioxid för året har beräknats utifrån den årliga förbrukningen av eldningsolja samt gasol. Resultatet blev ett årsutsläpp av koldioxid på ton Kväveoxider Kväveoxidutsläpp uppkommer vid förbränning av olja och gasol. Under året uppgick det totala kväveoxidutsläppet från verksamheten till 393 ton. Kväveoxidutsläppen från varmvalsverkets ugnar 301 och 302 har mätts kontinuerligt enligt Naturvårdsverkets mätföreskrifter. Mätningarna utförs med ett mätsystem som växelvis kopplas in på respektive ugn. Även vid kontinuerliga glödningslinjen mäts utsläppet av kväveoxider kontinuerligt. Vid metallbeläggningslinje 1 och 2 har kväveoxidutsläppen mätts genom stickprov vid två tillfällen under året. För övriga anläggningar har utsläppet beräknats på basis av förbrukad olja/gasol multiplicerat med specifik utsläppshalt för respektive bränsle och användningssätt. I tabell 5 redovisas resultatet från kontrollmätning av specifika kväveoxidutsläpp för respektive anläggning där det finns ett specifikt villkor. Riktvärdena har innehållits med god marginal med undantag för månadsmedelvärdet i juni för ugn 302. Den uppmätta halten från ugn 302 blev 127,5 mg/mj i jämförelse med riktvärdet 125 mg/mj till följd av speciella driftförhållanden i samband med testkörningar inom ramen för pågående prövotidsutredning. Händelsen har kommunicerats med länsstyrelsen. I tabell 5 redovisas även årliga utsläppsmängder av kväveoxider från verksamheten.

26 Borlänge 2008 Sida 22 Tabell 5. Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx) år Kväveoxider Kväveoxider Villkor (NOx som NO Anläggning 2 ) (NOx som NO mg/mj 2 ) mg/mj ton/år Varmvalsverket Ugn (rm) 77 Varmvalsverket Ugn (rm) 243 Varmvalsv. ugn (rå) Syraregenereringen 12,2 Kontinuerliga glödgningslinjen (rå) 20,1 Klockugnarna 5,9 Metallbeläggningslinje (rå) 8,4 Metallbeläggningslinje (rå) 8,1 Målningslinjen 13,0 Energicentral 1 4,4 Ångcentralen 2 1,4 Totalt 393 rå=riktvärde år. rm=riktvärde månad.

27 Borlänge 2008 Sida Svaveldioxid Svaveldioxidutsläpp uppkommer vid förbränning av eldningsolja 5 i varmvalsverkets ugn 302 samt i energicentral 1. I ångcentral 2 förbränns WRD-olja. Under året uppgick utsläppet av svaveldioxid till 398 ton. Utsläppet har beräknats utifrån en svavelhalt på 0,4 vikt-% i eldningsolja 5 då detta är den maximalt tillåtna svavelhalten i inköpt olja för att uppfylla lagstiftningen om svavelhaltigt bränsle. WRD-oljan beräknas innehålla 0,09 vikt-% svavel Stoft Utsläpp av stoft uppkommer huvudsakligen från oljeeldning i varmvalsverkets ugn 302. Därutöver tillkommer stoftutsläpp från regenerering av betsyra samt från mindre filteranläggningar. Under året var det totala stoftutsläppet från verksamheten 30 ton. De redovisade stoftutsläppen baserar sig på stickprovsmätningar under året vid varmvalsverkets oljeeldade ugn, betsträcka 2, syraregenereringen, energicentral 1, formatsträcka 1, formatsträcka 3, kvarn för kantklipp från plåt samt kompakteringsanläggningen för järnoxid (Merox). I tabell 6 redovisas utsläppen av stoft för året. Från luftfiltret vid betsträcka 2 har förhöjda stofthalter uppmätts vid kontrollmätningar under året. En extern firma anlitades för en grundlig genomgång av filtret. Filterkasetterna byttes ut och vid uppföljande mätning i oktober var halten åter normal (3 mg/m 3 ). Händelsen har kommunicerats med länsstyrelsen.

28 Borlänge 2008 Sida 24 Tabell 6. Utsläpp av stoft till luft år Anläggning Varmvalsverket Ugn 302 Stoft g/kg olja Stoft mg/m 3 Stoft g/h Villkor Drifttid h/år Stoft ton/år 0,50 1,0 g/kg (rm) 24,3 Betsträcka 2 20* mg/m 3 (av) Syraregenereringen 203 0,5 kg/h (rm) ,8 Formatsträcka mg/m 3 (av) ,1 Formatsträcka 3 0, mg/m 3 (av) ,02 Energicentral 1 0,24 1,5 g/kg 0,2 Kompakteringsanläggning för järnoxid (Merox) 1, ,003 Kvarn för kantklipp 0, ,07 Totalt 30 av=allmänt villkor angivet i tillståndansökan från år Stoftmängden från ugn 302 och energicentralen har beräknats utifrån uppmätt stofthalt (g/kg olja) samt bränsleanvändning. Övriga stoftmängder har beräknats utifrån stoftflöde (g/h) och drifttid. *viktat värde Saltsyra och klorgas Utsläpp av saltsyra och klorgas kommer från regenereringsanläggningen för återvinning av saltsyra. Halten mäts i utgående luft och månadsmedelvärden beräknas. Under året var utsläppet av saltsyra och klorgas ca 80 kg respektive 100 kg. Årsmedelhalterna framgår av tabell 7. Tabell 7. Utsläpp till luft av saltsyra och klorgas från syraregenereringen år 2008 (årsmedelhalt resp totalt årsutsläpp). Utsläppsparameter Årsmedelhalt g/h Villkor g/h Drifttid h/år Totalutsläpp ton/år Saltsyra (HCl) ,08 Klorgas (Cl 2 ) ,1

29 Borlänge 2008 Sida Olja som aerosoler Utsläpp av valsoljeemulsion uppstår vid kallvalsning i tandemvalsverket. Oljehalten mäts i ventilationsskorstenen en gång per månad. Totalmängden olja har beräknats utifrån uppmätt årsmedelhalt, årsmedelflöde samt drifttid. Halten olja i aerosolfas var som årsmedel ca 0,7 mg/m 3 ntg att jämföras med villkoret på 5 mg/m 3 ntg. Det totala utsläppet till luft av olja från tandemvalsverket var 0,8 ton. Resultatet redovisas i tabell 8. Tabell 8. Utsläpp till luft av olja som aerosol från tandemvalsverket år Olja som Total mängd Villkor Årsmedelflöde Drifttid aerosol mg/m 3 mg/m 3 ntg m 3 olja /år h/år ntg ton/år 0, , Flyktiga organiska ämnen Flyktiga organiska ämnen (VOC) avgår från målningslinjen som punktutsläpp från efterförbränningsanläggningen samt som diffusa utsläpp från färgverksrum. Det totala årsutsläppet av VOC har beräknats till 42 ton utgående från årstonnage av ingående mängd lösningsmedel via färgen samt en reduktionsgrad på 98 %. Reduktionsgraden för EBK-anläggningen ska uppgå till minst 97,5 %. Vid årets besiktningsmätning bestämdes reduktionsgraden till 99,7 % vid målning med enkelsidig plastisol och 99,8 % vid målning med dubbelsidig Nova. Eftersom lösningsmedelförbrukningen i målningslinjen överstiger 25 ton per år omfattas verksamheten av Naturvårdsverkets föreskrifter om begränsningar av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användningen av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar (NFS 2001:11). Gränsvärdet för punktutsläpp från anläggningar med teknik som möjliggör användning av återvunna lösningsmedel är 150 mgc/nm 3. Målningslinjens EBK-anläggning klarar även gränsvärdet för anläggningar utan lösningsmedelsåtervinning, d v s 50 mgc/nm 3. De diffusa utsläppen får uppgå till 10 % av tillfört lösningsmedel för befintlig anläggning och 5 % för ny anläggning. Verksamheten uppfyller båda dessa gränsvärden.

30 Borlänge 2008 Sida Utsläpp till vatten Sammanställning av utsläpp till vatten I tabell 9 redovisas utsläppet till vatten under året från de tre vattenreningsanläggningarna samt lakvatten från deponin Savelgärdet. Tabell 9. Utsläpp till vatten år 2008 från de tre vattenreningsanläggningarna samt lakvatten från deponin Savelgärdet. Totalt utsläpp år 2008 Parameter kg Suspenderade ämnen Järn (Fe) Mineralolja Totalfosfor (Ptot) 34* Molybden (Mo) 5 Aluminium (Al) 3 Fluorid (F) 69 Krom total (Cr tot ) 1 Zink (Zn) 6 Nickel (Ni) <1 Cobolt (Co) <1 Bly (Pb) <1 Sexvärt krom (Cr 6+ ) <0,02 * Därutöver har ca kg fosfor tillförts älven på grund av haveri i samband med rengöring av kylvattensystemet vid varmvalsverket.

31 Borlänge 2008 Sida Varmvalsverkets vattenreningsanläggning Vid varmvalsverkets vattenreningsanläggning har dygnsprov på utgående vatten tagits en gång per vecka. Utifrån analysresultatet har årsmedelvärden beräknats, vilket redovisas i tabell 10. Kolumnen med haltintervall visar det lägsta och högsta uppmätta månadsmedelvärdet under året. Tabell 10. Utsläpp till vatten från varmvalsverkets vattenreningsanläggning år Årsmedelhalt Haltintervall Villkor Totalt utsläpp Parameter mg/l (min/max) mg/l mg/l kg Suspenderade 5,4 3,2 12, ämnen Järn (Fe) 0,2 0,2 0, Mineralolja 1,1 0,5 2,9 5, ph 7,6 7,3 8,3 Vattenflöde (m 3 /år) Under året har förhöjd halt av suspenderade ämnen förekommit i mars och augusti. Månadsmedelvärdena blev 10,6 mg/l respektive 12,4 mg/l att jämföras med riktvärdet 10 mg/l. Orsaken till händelserna var problem med polymerdoseringen. Händelserna har kommunicerats med länsstyrelsen. Kylvattensystemet som renas i varmvalsverkets vattenrening har vid två tillfällen bräddat över från pumpsump 1. För året var den totalt överbräddade volymen ca 30 m 3. Detta motsvarar ett utsläpp av mineralolja på <100 gram. Beräkningen baseras på en medelhalt av olja på 2 mg/l i det bräddade vattnet. Recirkulationsgraden var 98,9 % under året att jämföras med villkoret >97 % Kallvalsverkets vattenreningsanläggning Vid kallvalsverkets vattenreningsanläggning har dygnsprov på utgående vatten tagits fyra gånger per vecka under året. Utifrån analysresultatet har månadsmedelvärden och årsmedelvärden beräknats för de villkorssatta parametrarna samt mineralolja. Resultatet redovisas i tabell 11. Kolumnen med haltintervall visar det lägsta och högsta uppmätta månadsmedelvärdet under året.

32 Borlänge 2008 Sida 28 Tabell 11. Utsläpp till vatten från kallvalsverkets vattenreningsanläggning år Årsmedelhalt Haltintervall Villkor Totalt utsläpp Parameter mg/l (min/max) mg/l mg/l kg Suspenderade 5,4 3,2 10, ämnen Järn (Fe) 0,2 0,2 0, Totalfosfor (P tot ) 0,3 0,2 0,4 0,5 34 Mineralolja 0,4 0,4 0,5 57 ph 7,7 7,3 8,3 7,3 8,3 Vattenflöde (m 3 /år) I juli uppmättes förhöjd halt av suspenderade ämnen i kallvalsverkets vattenreningsanläggning. Månadsmedelvärdet blev 10,2 vilket avrundat tangerar riktvärdet på 10 mg/l. Orsaken var att mer förorenade vätskor än normalt tillfördes anläggningen i samband med rengöring under revisionsstopp. Händelsen har kommunicerats med länsstyrelsen Beläggningsverkets vattenreningsanläggning Vid beläggningsverkets vattenreningsanläggning har dygnsprov på utgående vatten tagits i medeltal ca 16 gånger per månad under året. Utifrån analysresultatet har månadsmedelvärden och årsmedelvärden beräknats för de villkorssatta parametrarna. Resultatet från årets kontrollmätningar redovisas i tabell 12. Kolumnen med haltintervall visar det lägsta och högsta uppmätta månadsmedelvärdet under året.

33 Borlänge 2008 Sida 29 Tabell 12. Utsläpp till vatten från beläggningsverkets vattenreningsanläggning år Årsmedelhalt Haltintervall Villkor Totalt utsläpp Parameter mg/l (min/max) mg/l mg/l kg Suspenderade 4,9 3,4 6, ämnen Järn (Fe) 0,5 0,3 0,9 2 2,4 Fluorid (F ) 13,8 5, Zink (Zn) 1,2 0, ,8 Krom total (Cr tot ) 0,2 0,2 0,3 1 1,1 Sexvärt krom (Cr 6+ ) < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,05 < 0,02 Molybden (Mo) 0,9 0,9 0,9 3 4,5 Nickel (Ni) < 0,1 < 0,1 0,1 1 < 1 Cobolt (Co) < 0,1 < 0,1 0,1 1 < 1 Bly (Pb) < 0,1 < 0,1 0,1 1 < 1 Aluminium (Al) 0,7 0,5 1,0 1,5 3,3 ph 8,2 8,1 8,4 Vattenflöde (m 3 /år) I januari uppmättes förhöjd halt av zink från beläggningsverkets vattenrening. Månadsmedelvärdet blev 13 mg/l att jämföras med riktvärdet 1 mg/l. Orsaken till störningen var att tankar rengjordes med syra vilket medförde att en större mängd metaller än normalt tillfördes vattenreningen. Samtidigt uppstod problem med ph-mätaren i fällningssteget vilket bidrog till att utfällningen av zink inte blev optimal. ph-mätaren byttes ut efter händelsen och resten av året har vattenreningen fungerat väl. Händelsen har kommunicerats med länsstyrelsen Savelgärdet (lakvatten) Vid industrideponin Savelgärdet kontrolleras ph, suspenderade ämnen, hårdhet samt indunstningsrest i lakvattnet genom provtagning en gång i månaden. I tabell 13 redovisas resultatet för året. Haltintervallet med högsta och lägsta uppmätta värde visar att variationerna i lakvattnet är mycket små. Vattenflödet har tidigare uppskattats till ca m 3 /år vilket bedöms vara representativt även nu.

34 Borlänge 2008 Sida 30 Tabell 13. Resultat från provtagning av Savelgärdets lakvatten år Haltintervall Totalt utsläpp Parameter Årsmedelhalt min/max kg ph 12,3 12,2 12,3 Suspenderade ämnen (mg/l) 2,6 2,0 4,3 255 Hårdhet (dh) Indunstningsrest 1,5 1,5 1,7 Vattenflöde (m 3 /år) Intag av vatten från Dalälven Vattendomen tillåter ett maximalt intag av vatten från Dalälven på m 3 /h. Tillåten nivå innehålls med mycket god marginal. Med dagens kylvattensystem är det inte heller tekniskt möjligt att överskrida tillåtet vattenintag. 5.4 Buller Buller kontrollerades i omgivningen vid två tillfällen under året. De uppmätta bullernivåerna var lägre än gällande villkor, 50 db(a), och i nivå med tidigare år. Resultatet framgår av tabell 14. Tabell 14. Resultat från kontrollmätning av buller år Plats Datum Tidpunkt I2. Bruksgatan (Sågverksområdet) 0,8 km norr om SSAB C2. Trollbogatan, Islingby, 0,7 km sydost om SSAB A3. Grindgatan, Islingby, 0,5 km sydost om SSAB D2. Korsn. Nolåkers och Lilla gatan. Mjälga, 0,9 km sydväst om SSAB april november april november april november april november Bullernivå db(a) 47,6 47,8 49,0 48,4 48,0 49,3 49,4 44,3

35 Borlänge 2008 Sida Deponi/mellanlager I tabell 15 redovisas tillförda mängder till deponiområdet under året. Tabell 15. Tillförda mängder till Savelgärdet år Material Metallhydroxidslam Oljigt glödskalsslam (C+D) Källa Kallvalsverkets vattenrening, beläggningsverkets vattenrening Mängd ton Varmvalsverket Slipmull Varmvalsverket, Kallvalsverket 297 Betong, tegel, jordmassor Hela verksamheten 25 Mängden metallhydroxidslam får enligt gällande tillståndsbeslut uppgå till högst m 3. Sedan år 2001 har ca 7500 m 3 metallhydroxidslam tillförts deponin. Från och med år 2006 har deponering av metallhydroxidslam upphört och sedan dess sker endast tillfällig lagring av metallhydroxidslam. Under året har delar av den tillfälligt lagrade volymen metallhydroxidslam använts vid sluttäckning av deponiområdet för metallhydroxidslam med stöd av beslut från länsstyrelsen daterat Inmätningar av oljigt glödskal inom område A visar att de lagrade mängderna är under den tillåtna volymen m 3 från tillståndbeslutet daterat Resursanvändning Råvaror I tabell 16 nedan redovisas mängder av de huvudsakliga råvaror som användes vid tunnplåtframställningen i Borlänge under året.

36 Borlänge 2008 Sida 32 Tabell 16. Användning av råvaror år Råvara Användning år 2008 Stålämnen (gjutämnen) ton Gasol ton EO m 3 WRD olja m 3 EO1 128 m 3 Diesel 795 ton Bensin 49 ton Zink ton Färg ton Kommunalt vatten m Energi Totalt användes ca 1,8 TWh under året i form av elkraft och fossila bränslen. Elanvändningen uppgick till ca MWh. För bränsleanvändning se tabell 16. Utav den totala energimängden återvinns en del spillvärme. Under året motsvarade energiåtervinningen i form av spillvärme ca m 3 olja eller MWh. Dessutom levererades spillvärme till Borlänge Energis fjärrvärmenät motsvarande ca m 3 olja.

37 Borlänge 2008 Sida Kemikalier Under år 2008 användes ca 8600 ton kemikalier varav färgen till målningslinjen står för ca 65 %. I tabell 17 redovisas typer och mängder av kemiska produkter som användes samt användningsområden för dessa. Tabell 17. Användning av kemikalier år Kemikaliegrupp Typ av produkt Användningsområde Smörjmedel, oljor fetter, skärvätskor Oljor (mineral) Hela verksamheten Mängd ton/år Smörjoljor (syntet) 5 Fetter, pastor, vaxer, spray Rostskyddsmedel 0,09 Slip och skärvätskor 29 Färg, lim, tätmedel Verkstadskemikalier 14 Avfettningsmedel, lösningsmedel, rengöringsmedel Syror och baser Avfettningsmedel, lacknaftabaserade Lösningsmedel, antifrysmedel Hela verksamheten Rengöringsmedel 63 Syror, etsmedel Rengöring 0,4 Ammoniak (25%) SCR anläggningen Vattenbehandlingskemikalier Processkemikalier Fasta kemikalier Flockningsmedel 27 Matarvattenkemikalier 26 ph justerare Vattenreningsanläggningarna 488 Redox medel 38 Skumdämpare 26 Valsoljor, trimvalsvätskor Valsning, trimvalsning 429 An och rostskyddsoljor Färdiga produkter 156 Betsyra och sparbetmedel Alkaliska förbehandlingsvätskor Färger (inkl lösn medel) + lim Passiveringsmedel Betning 1111 Kontiglödg. beläggningslinjerna 147 Målningslinjen 5601 Förbehandling beläggningslinjerna Absorptionsmedel 12 Hela verksamheten Salter 84 41

38 Borlänge 2008 Sida Köldmedia och brandskyddsmedel Köldmedia Under året har 9 stycken kylanläggningar bytts ut mot 7 stycken nya. Det har inneburit att HCFC minskat och ersatts med HFC i de nya anläggningarna. Totalt i företaget finns ca 340 stycken anläggningar för luftkonditionering och kylning innehållande köldmedia. Installerade mängder är ca 295 kg HCFC och ca 822 kg HFC. CFC finns inte installerat. Mängden totalt installerad HCFC har reducerats med 14 kg jämfört med år Under året omhändertogs ca 15 kg HCFC och ca 29 kg HFC. Tillsyn sker av tillsynsman utsedd av kylbranschens samarbetsstiftelse. Egenkontroll utförs av utbildad personal enligt Naturvårdsverkets föreskrifter för Kylanläggningar och värmepumpar med CFC/HCFC. Anläggningarna sköts enligt besiktningsmannen väl och inga anmärkningar har riktats mot dessa. Årsrapport om innehav av köldmedia lämnas i särskild rapport till Länsstyrelsen Brandskyddsmedel Till skydd mot brand finns ett flertal utrustningar. Det finns 43 anläggningar innehållande släckgasen Halotron (HFC C2/R866) på totalt 12,5 ton installerad mängd. Det finns 19 anläggningar i obemannade utrymmen för motorer och transformatorer med koldioxid som släckmedel. Mängden uppgår till 5,5 ton och i reserv 1,3 ton. Dessutom finns 5 anläggningar med släckgasen Inergen (gasblandning CO 2, Ar 2 och N 2 ) på totalt 3 ton installerad mängd. Egenkontrollen på anläggningarna utförs av särskilt utbildad personal. En årsrevision utförs av leverantören och vartannat år utförs en revisionsbesiktning enligt SBF (Svenska Brandförsvarsföreningen) av auktoriserad besiktningsman.

39 Borlänge 2008 Sida Avfall och biprodukter Under året har följande mängder uppstått: Farligt avfall till extern återvinning: ca ton Ej farligt avfall till extern återvinning: ca ton Ej farligt avfall till extern deponi: ca 101 ton Biprodukter: ca ton Mängder och typer av avfall och biprodukter redovisas närmare i tabell 18, 19, 20 och 21.

40 Borlänge 2008 Sida Farligt avfall till extern återvinning Tabell 18. Farligt avfall till extern återvinning, mängder och mottagare under år Avfall Mängd ton/år Källa Mottagare Träavfall, tryckimpregnerat 18 Bangården DAKA Dala Specialavfall, Borlänge Dator elektronikskrot 30 Hela verksamheten WÅAB + Merox Lysrör och Hg lampor 2 Hela verksamheten WÅAB Färgburkar 7 Hela verksamheten DAKA Dala Specialavfall, Borlänge Färg och lösningsmedel 210 Färgbeläggning Stena/Reci Färgemballage 24 Färgbeläggning Stena/Reci Surt avfall 10 Kallvalsverket Stena/Reci Kemikalierester 1 Hela verksamheten DAKA Dala Specialavfall, Borlänge Metallhaltigt alkaliskt och oljigt vatten Hela verksamheten Stena/Reci Spillolja och oljeemulsion 834 Hela verksamheten Stena/Reci Spillfett 12 Hela verksamheten DAKA Dala Specialavfall, Borlänge Hydraulslangar 10 Hela verksamheten DAKA Dala Specialavfall, Borlänge Oljeslam 258 Hela verksamheten DAKA Dala Specialavfall, Borlänge Blybatterier 7 Fordonsverkstad DAKA Dala Specialavfall, Borlänge Oljiga massor 53 Hela verksamheten DAKA Dala Specialavfall, Borlänge Småbatterier 1 Hela verksamheten DAKA Dala Specialavfall, Borlänge Oljefilter 3 Hela verksamheten DAKA Dala Specialavfall, Borlänge Oljiga trasor 13 Hela verksamheten DAKA Dala Specialavfall, Borlänge Totalt 3 920

41 Borlänge 2008 Sida Ej farligt avfall till extern återvinning Tabell 19. Ej farligt avfall till extern återvinning, mängder och mottagare under år Mängd Avfall Källa Mottagare ton/år El avfall 14 Hela verksamheten Merox Zink och aluminium 936 Metallbeläggning Stena Gotthard Återvinning Brännbart avfall Hela verksamheten Borlänge Energi Metallskrot 31 Hela verksamheten Stena Gotthard Återvinning Papper och wellpapp 50 Hela verksamheten Stena Returpapper Däck 16 Fordonsverkstad Euromaster Totalt Ej farligt avfall till extern deponi Tabell 20. Ej farligt avfall till extern bortskaffning (deponi) under år Mängd Avfall Källa ton/år Ej brännbart avfall 100 Hela verksamheten Asbest 1,4 Rivningsarbeten Totalt 101 Mottagare Kommunens deponi (Fågelmyra) Kommunens deponi (Fågelmyra)

42 Borlänge 2008 Sida Biprodukter Tabell 21. Biprodukter* under år Biprodukt Mängd (ton/år) Källa Omhändertagande Betsyra Betsträckorna Intern återanvändning Oljigt glödskalsslam (C+D) Varmvalsning: vattenreningen Försäljning till kund Metallhydroxidslam Kallvalsning: vattenreningen Utreder försäljning Metallhydroxidslam 12 Beläggning: vattenreningen Utreder försäljning Slipmull 297 Sliphallarna (Kallvalsning, varmvalsning) Intern deponi. Utreder försäljning. Järnoxid Regenereringen Försäljning till kund Stålskrot Hela verksamheten Till omsmältning Glödskal (A+B) Betong, tegel, jordmassor Varmvalsning: vattenreningsverket Försäljning till kund 25 Bygg och rivningsarbeten Intern återanvändning Totalt * Rubriceringen gäller under förutsättning att bolaget har avsättning för materialet. 5.9 Kontrollprogram Kontrollprogram finns för verksamheten och används för att styra kontrollen av främst specifika utsläppsvillkor. Kontrollprogram finns även för anläggningar med stoftfilter som omfattas av det s k allmänna villkoret. Mätningarna sker enligt standardiserade metoder. Personalen för provtagning har bland annat behörighet för utsläppskontroll enligt naturvårdsverkets föreskrift NFS 1990:11. Resultatet från utförd analys/kontroll utvärderas av miljöavdelningen och kommuniceras årligen med länsstyrelsen. Vid eventuellt förhöjda värden gentemot givna villkor sker kommunikationen i anslutning till kontrollens genomförande/utvärdering av resultat. Kontrollprogrammen redovisas i tabell 22

43 Borlänge 2008 Sida 39 Tabell 22. Kontrollprogram. Kontrollprogram/anläggning Analys/kontroll Frekvens Varmvalsverkets ugnar 301 och 302 Luftfilter vid betsträcka 2 Regenereringsanläggning och betkar Ventilationsluft från tandemvalsverket Valsblästermaskin vid kallvalsverket Kontinuerliga glödgningslinjens SCR anläggning Metallbeläggningslinje 1 Metallbeläggningslinje 2 Efterförbränning vid målningslinjen i Borlänge Luftfilter vid formatsträcka 1 Luftfilter vid formatsträcka 3 NOx Stoft Okulär kontroll Stoft Stoft, HCl, Cl 2 Olja i ventilationsluft Okulär kontroll NOx Okulär kontroll NOx Okulär kontroll NOx Temperatur, CO, O2 Reduktionsgrad, VOC Okulär kontroll Stoft Okulär kontroll Stoft Kontinuerligt 1 gång/år 1 gång/månad 1 gång/år Minst 2 ggr/månad 1 gång/månad 1 gång/månad Kontinuerligt varje skift 2 gånger/år varje skift 2 gånger/år Kontinuerligt 1 gång/år 1 gång/månad 1 gång/år 1 gång/månad 1 gång/år Energicentral 1 Stoft 1 gång/år Savelgärdet ph, susp, hårdhet i vatten, depon.mängd Vatten 1 gång/månad. Okulärt 1 gång/månad Bulleremission Buller 1 2 gånger/år Kvarnen för bearbetning av kantklipp från plåt Kompakteringsanläggningen för järnoxid (Merox) Varmvalsverkets vattenreningsanläggning Kallvalsverket vattenreningsanläggning Beläggningsverkets vattenreningsanläggning Okulär kontroll Stoft Stoft ph, susp, Fe, mineralolja, flöde, recirk.grad ph, susp, Fe, mineralolja, P tot, flöde ph, susp, Fe, Zn, F, Al, Mo, Cr tot, Cr 6+, flöde 1 gång/månad 1 gång/år 1 gång/år 1 gång/vecka månadsmedelvärde 4 ggr/vecka månadsmedelvärde 4 ggr/vecka, månadsmedelvärde

44 Borlänge 2008 Sida Periodiska miljöbesiktningar Under året har periodiska miljöbesiktningar genomförts på följande anläggningar: - Varmvalsverkets ugnar 301 och Betsträcka 2 (stoftfilter) - Regenereringsanläggningen för betsyra - Tandemvalsverket (oljedimma) - Kontinuerliga glödgningslinjens SCR-anläggning - Metallbeläggningslinje 1 (NOx) - Metallbeläggningslinje 2 (NOx) - Målningslinjens EBK-anläggning - Formatsträcka 1 (stoftfilter) - Formatsträcka 3 (stoftfilter) - Energicentral 1 (stoftmätning) - Kompakteringsanläggningen för järnoxid (Merox) - Varmvalsverkets vattenreningsanläggning - Kallvalsverkets vattenreningsanläggning - Beläggningsverkets vattenreningsanläggning Besiktningarna utfördes av externa konsulter. För varmvalsverkets, kallvalsverkets och beläggningsverkets vattenreningsanläggningar anlitades Aqua konsult AB. För resterande anläggningar anlitades Metlab miljö AB. Mätningar och provtagningar i samband med dessa har utförts av SSAB Tunnplåts egen personal med undantag för mätningar på varmvalsverkets ugnar och målningslinjens EBKanläggning. Eventuella påpekanden från besiktningarna förs in i verksamhetens system för avvikelsehantering. Besiktningsrapporterna skickas årligen in till länsstyrelsen.

MILJÖRAPPORT ÅR 2006. År 2006 utbildades truckförarna i EcoDriving. SSAB Tunnplåt AB Borlänge

MILJÖRAPPORT ÅR 2006. År 2006 utbildades truckförarna i EcoDriving. SSAB Tunnplåt AB Borlänge MILJÖRAPPORT ÅR 2006 År 2006 utbildades truckförarna i EcoDriving SSAB Tunnplåt AB Borlänge Borlänge 2006 SAMMANFATTNING AV MILJÖÅRET 2006 Företaget har under året skött anläggningarna enligt gällande

Läs mer

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor SSAB Tunnplåt Bilaga H Förslag till slutliga villkor Allmänna villkor 1. Om inte annat framgår av villkoren nedan skall verksamheten inbegripet åtgärder för att minska utsläppen till luft och vatten och

Läs mer

Mall för textdelen till miljörapporten

Mall för textdelen till miljörapporten MALL MILJÖRAPPORT 1 (5) Mall för textdelen till miljörapporten Miljörapport för år Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer Länsstyrelsens

Läs mer

FINSPÅNGS TEKNISKA VERK MILJÖBOKSLUT

FINSPÅNGS TEKNISKA VERK MILJÖBOKSLUT FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 2014 MILJÖBOKSLUT Finspångs Tekniska Verk bedriver flera tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken, kapitel 9 och 11. Inom verksamheterna producerar

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Panncentral Söder 1485-1146 Rapporteringsår 2010 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet Miljönämnden 2007 09 20 59 1 Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet ABB AB Service har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd för befintlig verksamhet vid bolagets anläggning på fastigheten

Läs mer

Olja 11% Avfall 49% Biobänsle 40%

Olja 11% Avfall 49% Biobänsle 40% FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 212 MILJÖBOKSLUT Finspångs Tekniska Verk Norrköpingsvägen 32 612 8 Finspång 122-851 8 www.finspangstekniskaverk.se Finspångs Tekniska Verk bedriver flera tillståndspliktiga och

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 13-03-26 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014 Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 15-04-10 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 14-03-19 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

MILJÖRAPPORT ÅR 2007. Produkter av målad tunnplåt. SSAB Tunnplåt Finspång

MILJÖRAPPORT ÅR 2007. Produkter av målad tunnplåt. SSAB Tunnplåt Finspång MILJÖRAPPORT ÅR 2007 Produkter av målad tunnplåt SSAB Tunnplåt Finspång INNEHÅLL 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING... 1 1.1 SSAB TUNNPLÅT... 1 1.2 VERKSAMHETEN I FINSPÅNG... 2 1.3 LOKALISERING AV VERKSAMHETEN

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2014

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2014 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2014 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 15-04-10 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Ockelbo den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Samråd enligt kapitel 6 i Miljöbalken och enligt Sevesolagstiftningen

Samråd enligt kapitel 6 i Miljöbalken och enligt Sevesolagstiftningen Samråd enligt kapitel 6 i Miljöbalken och enligt Sevesolagstiftningen utökad produktion av glödgad kallvalsad plåt SSAB EMEA AB Borlänge Borlänge 2016 11 17 Sid 2(15) 1 BAKGRUND... 3 1.1 GÄLLANDE MILJÖTILLSTÅND...

Läs mer

Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken

Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Miljönämndens arbetsutskott 2010 12 09 73 1 Dnr 2010 2255 Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Nordkalk AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt och utökad

Läs mer

Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta

Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta Miljörapport för PC Lastaren, Avesta 2015 2016-03-16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 LOKALISERING... 3 1.2 TEKNISK BESKRIVNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGEN...

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun Aktbilaga 11 BESLUT 1(8) Diarienr/Dossnr Miljöprövningsdelegationen Miljövård Maria Nordström Tel 026-171233 maria.nordstrom@x.lst.se Hudik Kraft AB Djupedsverket 824 12 Hudiksvall Tillstånd att installera

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

Miljörapport 2008. SSAB Tunnplåt AB Finspång

Miljörapport 2008. SSAB Tunnplåt AB Finspång 2008 SSAB Tunnplåt AB Finspång INNEHÅLL 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING... 1 1.1 SSAB TUNNPLÅT AB... 1 1.2 VERKSAMHETEN I FINSPÅNG... 2 1.3 LOKALISERING AV VERKSAMHETEN I FINSPÅNG... 4 1.4 HUVUDSAKLIG MILJÖPÅVERKAN...

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014 Ockelbo den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

SKRIVELSE: Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 förordning (2013:253) om förbränning av avfall

SKRIVELSE: Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 förordning (2013:253) om förbränning av avfall Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Malmö den 31 augusti 2017 SKRIVELSE: Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 förordning (2013:253) om förbränning

Läs mer

Produktion Producerad värme MWh Bortkyld värme MWh

Produktion Producerad värme MWh Bortkyld värme MWh FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 2013 MILJÖBOKSLUT Finspångs Tekniska Verk bedriver flera tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken, kapitel 9 och 11. Inom verksamheterna producerar

Läs mer

Sammanfattning Björndammens panncentral

Sammanfattning Björndammens panncentral Sammanfattning Björndammens panncentral I den här rapporten beskrivs verksamheten på Björndammens panncentral under år 2014. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan. Drifttid:

Läs mer

DELDOM 2013-05-29 meddelad i Nacka Strand

DELDOM 2013-05-29 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DELDOM 2013-05-29 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 7081-11 och M 1435-07 SÖKANDE 1. Vafab Miljö AB, 556191-4200 Returvägen 20 721 87 Västerås 2. Svensk Växtkraft

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Växjö Energi AB. Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö. Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna

Växjö Energi AB. Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö. Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna Utfärdare Grontmij AB Datum Beskrivning 2010-08-17 Samrådsunderlag Växjö Energi AB Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna UNDERLAG FÖR SAMRÅD 7 SEPTEMBER 2010

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Hovhultsverket 1485-1121 Rapporteringsår 2014 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31 Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (5) YTTRANDE Jana Lervik 016-710 12 49 Miljö- och räddningstjänstnämnden Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet

Läs mer

Miljörapport 2014. SSAB EMEA AB Finspång

Miljörapport 2014. SSAB EMEA AB Finspång 2014 SSAB EMEA AB Finspång INNEHÅLL 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING... 5 1.1 SSAB EMEA AB... 5 1.2 VERKSAMHETEN I FINSPÅNG... 6 1.3 LOKALISERING AV VERKSAMHETEN I FINSPÅNG... 8 1.4 HUVUDSAKLIG MILJÖPÅVERKAN...

Läs mer

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Nr 362 1809 Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Bilaga I Vid bestämningen av totalkoncentrationen (den toxiska ekvivalensen) i fråga om dioxiner och furaner skall koncentrationerna

Läs mer

Årsrapport för fordonsbranschen 26 kap 9 miljöbalken och 27 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)

Årsrapport för fordonsbranschen 26 kap 9 miljöbalken och 27 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) Årsrapport för fordonsbranschen 26 kap 9 miljöbalken och 27 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 1(5) Företag i fordonsbranschen skall lämna årsrapport över sin verksamhet.

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2013 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04 Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING... 3 1.1.1

Läs mer

GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING

GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING LEGAL#12790049v1 Bilaga 1 GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING Denna sammanställning avser de villkor och bemyndiganden som gäller för verksamheten vid Storskogens avfallsanläggning. I parentes

Läs mer

Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP)

Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP) Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP) I den här rapporten beskrivs verksamheten under 2014 för Göteborg Energis containerpannor som är placerade i Backa. Rapporten

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport 2010 Vårberg panncentral

Miljörapport 2010 Vårberg panncentral Miljörapport 2010 Vårberg panncentral Miljörapport 2010 för VÅRBERG PC AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, mars 2011 Sidan 1 av 7 Innehållsförteckning Vårberg...3 1. Verksamhetsbeskrivning...3

Läs mer

Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket

Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2012-01-11 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket Förslag

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm

DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm Sid 1 (67) Mål nr SÖKANDE Vafab Miljö AB, 556191-4200 Nyängsleden 721 87 Västerås Ombud: Advokat Mikael Hägglöf Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Läs mer

Beräknade värden avseende natt/kväll/dagtid: 38, 42 respektive 43.5 db(a). Villkoret innehålls

Beräknade värden avseende natt/kväll/dagtid: 38, 42 respektive 43.5 db(a). Villkoret innehålls Bilaga 1, villkor Villkor för Hässleholm Miljö AB, Beleverket, Hässleholm 87:10 1. Om inget annat framgår av övriga villkor eller föreskrifter ska verksamheten i huvudsak bedrivas i enlighet med vad bolaget

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket Uppgiftslämnare Avloppsreningsverk: Antal fysiska personer anslutna till vattenverket (st) Antal anslutna fysiska personer till avloppsreningsverket (st) Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Brattås värmeverk Anläggningsnummer 1485-1120 Rapporteringsår 2012 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Miljörapport. Kungsörs Värmeverk 2014.

Miljörapport. Kungsörs Värmeverk 2014. Miljörapport. Kungsörs Värmeverk 2014. Textdel 2014 års miljörapport Kungsörs Värmeverk ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Kungsörs Värmeverk, HVC Flaket

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

Miljöprövning av bioenergikombinatet i Hedensbyn, Skellefteå Kraft AB

Miljöprövning av bioenergikombinatet i Hedensbyn, Skellefteå Kraft AB Miljöprövning av bioenergikombinatet i Hedensbyn, Skellefteå Kraft AB Underlag inför samråd med allmänhet angående omprövning av vår verksamhet på fastigheten Hallen 11, Hedensbyn, Skellefteå. Verksamheten

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2002:28) om avfallsförbränning; NFS 2010:3 Utkom från trycket den 3

Läs mer

Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum: Ändring av befintlig verksamhet Ange datum för ändring:

Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum: Ändring av befintlig verksamhet Ange datum för ändring: ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 1 kap 10 och 11 Miljöprövningsförordningen (2013:251) samt 22 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum:

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2015 (1/1-31/10) PRODUKTION BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2015 (1/1-31/10) PRODUKTION BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2015 (1/1-31/10) PRODUKTION BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2015 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Biogasproduktionen var organiserad under

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER

SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER Lag/krav Vad innebär lagstiftningen för oss? Miljöbalken SFS 1998:808 De allmänna hänsynsreglerna (bevisbörderegeln, kunskapskravet, försiktighetsprincipen, principen om

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort:

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt oförändrad verksamhet vid HVC Dalregementet

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt oförändrad verksamhet vid HVC Dalregementet Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt oförändrad verksamhet vid HVC Dalregementet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Allmän beskrivning av verksamheten... 3 3 Yrkanden

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Samrådsunderlag avseende träpulverpanna Sörbyverket

Samrådsunderlag avseende träpulverpanna Sörbyverket Samrådsunderlag avseende träpulverpanna Sörbyverket Ärende Ronneby Miljö & Teknik AB (nedan kallat Miljöteknik) planerar för förändring av den befintliga verksamheten vid Sörbyverket, fastighetsbeteckning

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Blanketten skickas till Miljösamverkan östra Skaraborg, 541 83 SKÖVDE Anmälan ska lämnas till

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2016 PRODUKTION BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2016 PRODUKTION BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2016 PRODUKTION BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL Miljörapport 2016 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Biogasproduktionen är organiserad under AO Biogas inom Tekniska

Läs mer

Foto: Marika Sjödin FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 2015 MILJÖBOKSLUT

Foto: Marika Sjödin FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 2015 MILJÖBOKSLUT Foto: Marika Sjödin FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 2015 MILJÖBOKSLUT Finspångs Tekniska Verk bedriver flera tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken, kapitel 9 och 11. Inom verksamheterna

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Textdel 2014 års miljörapport Hetvattencentralen Hallstahammar ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Fastighetsbeteckning Aröd Aröd 2:23 Rapporteringsår 2013 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av

Läs mer

Samråd enligt 6:e kap 4:e Miljöbalken Halmstads Energi och Miljö AB Ny återvinningsanläggning och deponi i Kistinge

Samråd enligt 6:e kap 4:e Miljöbalken Halmstads Energi och Miljö AB Ny återvinningsanläggning och deponi i Kistinge Sändlista: Liselott Johansson, Länsstyrelsen Hallands län Arne Hansson, Miljö- och hälsoskyddskontoret Lars Fredin, Räddningstjänsten Ann-Charlott Abrahamsson, Stadskontoret Halmstad 2011-03-09 Samråd

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Malmö stad Miljönämnden ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken om ny verksamhet Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken 9 kap 6 och förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1 (10) MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn:

Läs mer

Drivmedelsförsäljning Manuell station Automatstation Däck-/vulkservice. Fordonstvätt Billackering Bilplåtslageri

Drivmedelsförsäljning Manuell station Automatstation Däck-/vulkservice. Fordonstvätt Billackering Bilplåtslageri Miljö- och byggnämnden ÅRSRAPPORT FÖR FORDONSBRANSCHEN UB.10 Version 24/4-2014 1(4) Årsrapporten ska skickas före mars månads utgång till: Miljö- och byggnämnden,, 232 21 eller per epost, Verksamhetsår

Läs mer

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014.

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014. Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014. Textdel 2014 års miljörapport Värmepumpverket ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Västerås Värmepumpverk Anläggningens

Läs mer

Sammanfattning Sisjöns panncentral

Sammanfattning Sisjöns panncentral Sammanfattning Sisjöns panncentral I den här miljörapporten beskrivs verksamheten i Sisjöns panncentral under år 2014. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan. Drifttid:

Läs mer

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Säffle Fjärrvärme AB. Textdel 2014 års miljörapport 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens

Läs mer

MILJÖRAPPORT för år: 2004. Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning: kv Skogen 55 (Storvik 15:39)

MILJÖRAPPORT för år: 2004. Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning: kv Skogen 55 (Storvik 15:39) MILJÖRAPPORT för år: 2004 Grunddel UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens nummer: 2181-155 Anläggningens namn: SEAB's pannanläggning Storvik Anläggningsort: Storvik Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Bilaga K:1 Förslag till villkor

Bilaga K:1 Förslag till villkor Bilaga K:1 Förslag till villkor 1. Villkorsdiskussion 1.1 Inledning SKB har i avsnitt 8 i ansökan lämnat förslag till villkor och därutöver redogjort för sin uppfattning om behovet av villkor. Flera remissinstanser

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR HETVATTENCENTRALEN HALLSTAHAMMAR 2013 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Tillsyn på bilverkstäder 2006 Rapport nr 3/06 olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika mö Inledning Inom ramen

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

1 (4) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Marie-Louise Nilsson 2013-05-29 2009-004370- MI 018-7274337 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 19 juni 2013 Adressat:

Läs mer

Lokalisering Anläggningen är belägen i nedre Djuped på norra sidan av Hudiksvallsfjärden inom ett område med i huvudsak industriell verksamhet.

Lokalisering Anläggningen är belägen i nedre Djuped på norra sidan av Hudiksvallsfjärden inom ett område med i huvudsak industriell verksamhet. 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa. De förändringar som skett under

Läs mer

Verksamheten beräknas starta: Ändring av befintlig verksamhet Befintlig verksamhet

Verksamheten beräknas starta: Ändring av befintlig verksamhet Befintlig verksamhet ANMÄLAN 1 (8) Om miljöfarlig verksamhet Enligt 9 kap 6 miljöbalken Anmälan avser Ny verksamhet Verksamheten beräknas starta: Ändring av befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Administrativa uppgifter

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall BESLUT Aktbilaga 15 1 (9) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Hans Sjöberg 026-17 12 12 hans.sjoberg@x.lst.se SMA Svenska Mineral AB Box 27 820 22 Sandarne Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring

Läs mer

Kontaktperson Telefon Fax

Kontaktperson Telefon Fax MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN hälsoskydd (1998:899) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Miljö- och byggnadskontoret Anmälan Miljö- och hälsoskyddsenheten Sidan 1 av 10 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Läs mer

Information om fordonstvätt

Information om fordonstvätt Information om fordonstvätt Spillvatten från fordonstvättar innehåller bl a mineralolja (opolära alifatiska kolväten), metaller och andra organiska och oorganiska ämnen och behöver behandlas (renas) innan

Läs mer

Policy för fordonstvättar i Haninge

Policy för fordonstvättar i Haninge 1 (6) Policy för fordonstvättar i Haninge För att minska utsläppen av olja och metaller från fordonstvättar till avloppsnätet och efterföljande recipient har Haninge kommun antagit denna policy. Policyn

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN 1(7) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN Enligt 10 och 11 i Miljöförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet med startdatum: Ändring av befintlig

Läs mer

Halmstads Energi och Miljö AB

Halmstads Energi och Miljö AB Agenda Allmän inledning Beskrivning av den planerade verksamheten Redogörelse för pågående detaljplanearbete Redogörelse för alternativa lokaliseringar Redogörelse för alternativa utformningar Påverkan

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK Sandvikens kommun Foto: Marie Engström Sandviken 2014-03-05 Carin Eklund Sandviken Energi Vatten AB Miljörapport 2013 Hedåsens reningsverk, Sandvikens kommun Miljörapport

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrummet, Tjidjakk torsdag den 19 april 2012, kl 09.00 10.50 Beslutande John Sundström (S) ordförande Nenne Åman (S) ledamot

Läs mer

Yttrande över LKAB:s ansökan om etablering och drift av bentonitanläggning på Sandskär, Luleå kommun

Yttrande över LKAB:s ansökan om etablering och drift av bentonitanläggning på Sandskär, Luleå kommun Miljönämnden 2012-01-26 10 1 Miljönämndens arbetsutskott 2012-01-19 10 1 Dnr 11-2489 Yttrande över LKAB:s ansökan om etablering och drift av bentonitanläggning på Sandskär, Luleå kommun Yttrande Miljönämnden

Läs mer

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Säffle Fjärrvärme AB. Textdel 2014 års miljörapport 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens

Läs mer

Hedesunda biobränslepanna

Hedesunda biobränslepanna Årsrapport Miljö 2016 Hedesunda biobränslepanna Datum 27/3 2017 Underskrift: Roger Belin, Vd, Bionär Närvärme AB 1. Grunddel Uppgifter om anläggningen Anläggningens namn: Hedesunda biobränsleanläggning

Läs mer

Miljörapport 2015. Tynnereds panncentral

Miljörapport 2015. Tynnereds panncentral Miljörapport 2015 Tynnereds panncentral Sammanfattning Tynnereds panncentral I den här miljörapporten beskrivs verksamheten på Tynnereds Panncentral under år 2015. En sammanfattning över drift- och emissionsdata

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060107 DOM 2013-04-17 Stockholm Mål nr M 11149-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-11-16 i mål nr M 3604-11, se bilaga

Läs mer

SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG

SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG Sanering av hamnbassängen i Oskarshamn Bilaga A.5 SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG Förslag till riktvärden för returvatten från avvattning m m av muddermassor Rapport nr Oskarshamns hamn 2011:5 Oskarshamns

Läs mer

Bilaga till mejl den 18 december 2015 med information om kommande ändringar i miljörapportföreskrift och SMP

Bilaga till mejl den 18 december 2015 med information om kommande ändringar i miljörapportföreskrift och SMP 1(7) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y BILAGA 2015-12-18 Verksamhetsutövare som driver en anläggning som omfattas av förordning (2013:253) om förbränning av avfall Bilaga

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1(4) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen Anmälan om miljöfarlig verksamhet Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Organisationsnummer: Besöksadress: Fastighetsbeteckning

Läs mer

Miljörapport 2008. Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106

Miljörapport 2008. Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106 Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsbeskrivning... 2 1.1 Organisation och ansvarsfördelning... 2 1.2 Beskrivning av verksamheten... 2 1.3

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2012 SVENSK BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2012 SVENSK BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2012 SVENSK BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL Miljörapport 2012 Norrköping 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer