MILJÖRAPPORT ÅR År 2006 utbildades truckförarna i EcoDriving. SSAB Tunnplåt AB Borlänge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖRAPPORT ÅR 2006. År 2006 utbildades truckförarna i EcoDriving. SSAB Tunnplåt AB Borlänge"

Transkript

1 MILJÖRAPPORT ÅR 2006 År 2006 utbildades truckförarna i EcoDriving SSAB Tunnplåt AB Borlänge

2

3 Borlänge 2006 SAMMANFATTNING AV MILJÖÅRET 2006 Företaget har under året skött anläggningarna enligt gällande tillstånd och genomfört mätningar för att följa upp att verksamhetens villkor innehållits. Störningar har förekommit, men de har endast varit av sådan karaktär att bolaget anser sig klarat villkoren. Green Cargo belönade, för fjärde året i rad, SSAB Tunnplåt med ett Bra Miljöval-intyg. Intyget visar att bolagets tågtransporter klarar Svenska Naturskyddsföreningens kriterier för Bra Miljöval-transporter. De prövotidsutredningar som föreskrevs i Miljödomstolens deldom daterad , inlämnades till Miljödomstolen i december Restenergi motsvarande MWh har tagits tillvara inom industriområdet. Totalt har ett överskott från verksamheten motsvarande värmen i ca m 3 olja distribuerats till Borlänge Energis fjärrvärmenät.

4 Borlänge 2006 Sett ur ett längre perspektiv har miljösituationen utvecklats positivt, vilket illustreras i nedanstående diagram. Utsläpp till luft svaveldioxid + kväveoxider Utsläpp till luft stoft Utsläpp till vatten suspenderade ämnen och mineralolja Resursanvändning Susp. M in. olja Olja+gasol Elkraft Miljösituationens utveckling av utsläpp till luft, vatten samt resursanvändning.

5 Borlänge 2006 INNEHÅLL 1 ALLMÄNNA UPPGIFTER VERKSAMHETSBESKRIVNING Bolaget SSAB Tunnplåt AB Verksamheten i Borlänge Lokalisering av verksamheten i Borlänge Huvudsaklig miljöpåverkan Verksamhetens omfattning Miljöorganisation och kompetens Ansvar för miljöfrågor Stödfunktioner för miljöarbetet Miljökompetens Miljöledningssystem ÅTGÄRDER I VERKSAMHETEN FÖR ATT MINSKA MILJÖPÅVERKAN Efterlevnad av de allmänna hänsynsreglerna Kunskapskravet Skyddsåtgärder och bästa möjliga teknik Lokaliseringsprincipen Hushållningsprincipen och kretsloppsprincipen Produktvalsprincipen Skadeansvarsprincipen Åtgärder för att uppfylla villkoren Förändringar i verksamheten Utökad kylkapacitet vid kontinuerliga glödgningslinjen Tillfällig lagring av metallhydroxidslam Ny utloppssektion för ventilationsluft från tandemvalsverket Bullerövervakningssystem TILLBUD OCH STÖRNINGAR Oljedroppar från tandemvalsverket Buller från skrotgården... 22

6 Borlänge RISKER Allmänt Hantering av risker vid SSAB Tunnplåt i Borlänge Beredskapsplan Katastrofplan Insatsplaner Systematisk miljöriskbedömning Allmänna olycksfallsrutiner Larmrutiner Övrigt Miljöriskanalys Säkerhetsrapport PRODUKTER RESTPRODUKTER, BIPRODUKTER OCH AVFALL EGENKONTROLL Egenkontrollens omfattning Nyckeltal Miljömål Mätbara miljömål Övriga miljömål Tillstånd och villkor Produktionstillstånd samt villkor för utsläpp till luft och vatten Utsläppsrätter för koldioxid Verksamhetsstyrning Kontrollprogram och miljöbesiktningar Utsläpp till luft Svaveldioxid Kväveoxider Stoft Saltsyra och klorgas Olja som aerosoler Flyktiga organiska ämnen Koldioxid Sammanställning av totala utsläppen till luft Utsläpp till vatten Varmvalsverkets vattenreningsanläggning Kallvalsverkets vattenreningsanläggning... 53

7 Borlänge Beläggningsverkets vattenreningsanläggning Savelgärdet (lakvatten) Sammanställning av totala utsläppet till vatten Resursanvändning Energi Råvaror Kemikalier Köldmedia och brandskyddsmedel Köldmedia Brandskyddsmedel Buller Deponering Allmänt Anpassningsplan för deponin Tillförda mängder år Återvinning av oljigt glödskal Lakvatten Besiktningar BILAGOR BILAGA 1, Gällande Miljötillstånd BILAGA 2, Förteckning över genomförda utredningar, MKB BILAGA 3, Utökad verksamhetsbeskrivning BILAGA 4, Emissionsdeklaration

8 Borlänge 2006 Sida 2 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER GRUNDDEL för år: 2006 Uppgifter om anläggningen Anläggningsnamn: SSAB Tunnplåt AB Kontaktperson: Jonas Larsson Kommun: Borlänge kommun i Dalarnas län Ort där anläggningen finns: Borlänge Huvudbransch: 27-2 Övriga branschkoder: Kod för farliga ämnen: SewF14, SewK08 Kod för avgifter: 27-2, 37-1, 40-2, Datum för tillstånd: Tillståndsgivande myndighet: Miljödomstolen i Stockholm Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen i Dalarnas län Miljöledningssystem: SS-EN ISO 14001:2004 Uppgifter om huvudmannen Huvudman: SSAB Tunnplåt AB Organisationsnummer: Gatuadress: FACK Postnummer: Ort: Borlänge Telefonnummer:

9 Borlänge 2006 Sida 3 2. VERKSAMHETSBESKRIVNING 2.1 Bolaget SSAB Tunnplåt AB SSAB Tunnplåt AB är Nordens största tillverkare av tunnplåt och en av de ledande i Europa när det gäller utveckling av höghållfast stål. Företaget är ett integrerat stålföretag med malmbaserad ståltillverkning i Luleå (masugnar och stålverk) och tillverkning av tunnplåt i Borlänge (valsning och beläggning). Dessutom finns en anläggning för målning av tunnplåt i Finspång. Den egna stålämnestillverkningen i Luleå tillsammans med stålämnen från SSABs verksamhet i Oxelösund fyller behovet av stålämnen i Borlänge. Bolagets produktionsflöde inklusive SSAB Oxelösunds ämnestillverkning illustreras i figur 1. Figur 1. Bolagets produktionsflöde inklusive SSAB Oxelösunds tillförsel av ämnen.

10 Borlänge 2006 Sida Verksamheten i Borlänge Verksamheten i Borlänge omfattar anläggningar för varmvalsning, kallvalsning, metallbeläggning och färgbeläggning av tunnplåt. För färdigställning av produkten finns klipp- spalt- och formatsträckor samt utrustning för emballering. Till stöd för tillverkningen finns utrustning för försörjning, transporter, verkstäder etc. samt enheter för logistik, inköp, personal och ekonomi. Omhändertagande av restprodukterna järnoxid och glödskal på industriområdet sköts av SSAB Merox AB som är ett dotterbolag till SSAB Tunnplåt AB och SSAB Oxelösund AB. Verksamheten pågår generellt dygnet runt med uppehåll endast vid planerade underhållsstopp, delar av industrisemestern samt vid vissa storhelger. Värmning, valsning, kylning och ytbehandling är viktiga moment i tillverkningen och utgör grunden för utvecklingen av allt mer avancerade tunnplåtsorter med låg ytvikt i kombination med ökad styrka och livslängd. Figur 2 på nästa sida visar ett principschema över produktionsenheterna i Borlänge. I bilaga 3, utökad verksamhetsbeskrivning, ges en mer ingående beskrivning av respektive produktionsanläggning. Karta 1 visar produktionsanläggningarnas placering på industriområdet.

11 Borlänge 2006 Sida 5 Figur 2. Produktionsenheterna i Borlänge principschema. Genom varmvalsverket passerar samtliga stålämnen. Här finns två ugnar för uppvärmning av ämnena samt valsverk som valsar ner ämnena från 220 mm till 1,5-16 mm. Färdiga bandrullar varierar i vikt mellan 5 30 ton per styck. Efter varmvalsningen går en viss volym för leverans till kund medan resten går vidare till betsträckorna. Vid betningen avskiljs järnoxid från ytan på de varmvalsade banden genom behandling i saltsyra. I tandemvalsverket kallvalsas de betade banden vilket ger en tunnplåt med bättre yta. Tjockleken efter kallvalsningen blir 0,4-3 mm. Från tandemvalsverket går plåten antingen vidare till glödgning eller till metallbeläggningslinjerna.

12 Borlänge 2006 Sida 6 Glödgningen sker endera i den kontinuerliga glödgningslinjen eller i klockugnar. Vid glödgning värmebehandlas plåten för att skapa en formningsbar produkt efter kallvalsningen. Vidareförädling av plåten sker i kontinuerliga linjer för metallbeläggning av zink metallbeläggningslinje 1 och 2. Den metallbelagda plåten kan beläggas med färg i målningslinjen. I formatsträcka 1, 2 och 3 klipps och emballeras formatplåt av tunnplåtrullar. I spaltsträcka 1, 2, 3 och 4 spaltas och emballeras band av tunnplåtrullar

13 Borlänge 2006 Sida 7 Karta 1, Produktionsanläggningarnas placering på verksområdet Varm valsverk

14 Borlänge 2006 Sida Lokalisering av verksamheten i Borlänge SSAB Tunnplåts verksamhet i Borlänge bedrivs på det sedan mer än 120 år tillbaka etablerade industriområdet. Området med omgivningar framgår av karta 2. I figur 3 nedan visas ett flygfoto över industriområdet. Industriområdet ansluter i väster till stadskärnan och är i övrigt huvudsakligen omgärdat av villabebyggelse. Den stadsplan som fastställdes år 1986 skapar skyddsområden mellan industriområdet och bostadsområdena. Av naturliga skäl är dessa begränsade vilket i sig ställer stora krav på försiktighetsmått vid drift och planering av verksamheten. Genom industriområdet rinner vattenrecipienten Dalälven. Detta påkallar särskilda försiktighetsmått men ger samtidigt fördelar beträffande tillgång på kylvatten. Till industriområdet hör ett område benämnt Savelgärdet (övre högra hörnet av fotot) som under många år använts som industrideponi. Deponiområdet är till stora delar uppfyllt och avslutat. Figur 3. Flygfoto över industriområdet i Borlänge.

15 Borlänge 2006 Sida 9 Karta 2, Industriområdet med omgivningar

16 Borlänge 2006 Sida Huvudsaklig miljöpåverkan I korthet innehåller miljöbilden utsläpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider, stoft och koldioxid som härrör från förbränning av eldningsolja och gasol som används för värmning och värmebehandling av stålämnen och plåtband. Utsläppen har kunnat reduceras bland annat genom att gasol till ca 60 procent ersatt eldningsoljan och att återvunnen restenergi svarar för ca 90 procent av industriområdets uppvärmningsbehov för byggnader. Därtill överförs restenergi till Borlänge kommuns fjärrvärmenät. Saltsyran återvinns efter betning i betsträckorna genom att järnoxid avskiljs i en särskild regenereringsanläggning. På så vis upprätthålls en hög självförsörjningsgrad av saltsyra, ca 98 procent. Från regenereringsanläggningen för saltsyra avgår en mindre mängd järnoxid och spår av saltsyra och klorgas till luft. Vid kallvalsning i tandemvalsverket uppstår utsläpp av oljedimma till luft på grund av att oljehaltiga emulsioner förångas till viss del i valsspalten och ångan sugs ut med ventilationssystemet till omgivningsluften. Oljan i ventilationsluften avskiljs med mekaniska avskiljare, s. k. prallavskiljare, innan utsläpp. Vid den kontinuerliga glödgningslinjen finns en s.k. SCR-anläggning (selektiv katalytisk reduktion) för reduktion av kväveoxider. Vid torkning av målad plåt i målningslinjen drivs lösningsmedel av från färgen. Produkterna är brännbara och nyttjas som bränsle för målningslinjen samtidigt som de destrueras i en efterförbränningsanläggning. För värmning av stålämnen och band samt för drift av motorer åtgår stora mängder olja, gasol och elkraft. Kostnaden är hög, vilket bland annat har lett till en gynnsam utveckling och resurshushållning, vilket visas i bifogad figur 7. För rening av vatten finns tre vattenreningsanläggningar installerade på området. Det renade vattnet avleds till recipienten Dalälven. Följande figurer visar utvecklingen från 1980 till 2006 när det gäller Utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider till luft (figur 4) Utsläpp av stoft till luft (figur 5) Utsläpp av suspenderade ämnen och mineralolja till vatten (figur 6) Användning av olja, gasol och elkraft (figur 7)

17 Borlänge 2006 Sida 11 Utsläpp till luft svaveldioxid + kväveoxider (ton) Figur 4. Utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider till luft år Utsläpp till luft stoft (ton) Figur 5. Utsläpp av stoft till luft år

18 Borlänge 2006 Sida 12 Utsläpp till vatten suspenderade ämnen och mineralolja Susp. Min. olja (ton) Figur 6. Utsläpp av suspenderade ämnen och mineralolja till vatten år Resursanvändning kwh/ton varmvalsade band Olja+gasol Elkraft Figur 7. Användning av olja, gasol och elkraft år

19 Borlänge 2006 Sida Verksamhetens omfattning Tillverkningen av produkter har under året hållits inom tillåtna produktionsnivåer. Nedanstående tabell 1 visar den faktiska produktionen år 2006 samt tillståndsgiven produktion för respektive produktionsanläggning. Tabell 1. Produktionsvolymer år 2006 samt tillståndsgiven produktion för respektive anläggning. Produktion Tillståndsgiven Produktionsanläggning år 2006 produktion Varmvalsverket 2,66 Mton 3,2 Mton Betsträckor 1,8 Mton 2,5 Mton Tandemvalsverk 1,1 Mton 1,4 Mton Glödgning 521 kton 650 kton Metallbeläggningslinje kton 280 kton Metallbeläggningslinje kton 400 kton Målningslinjen 129 kton 140 kton

20 Borlänge 2006 Sida Miljöorganisation och kompetens Miljöarbetet är sedan lång tid en integrerad del av företagets verksamhet. Förutom vardagliga insatser i verksamheten har företaget särskilt avsatt expertis för att upprätthålla ett effektivt och modernt miljöarbete. Inom företaget finns för detta ändamål bland annat en särskild miljöavdelning med miljöutbildad personal på akademisk nivå. Kompetensutvecklingen säkras genom t. ex. dagliga insatser kombinerat med riktad utbildning, deltagande i forskningsinsatser etc. För att få en allsidig effektivitet i miljöarbetet sker en ständig samverkan mellan produktion, inköp, laboratoriet, produkt- och processutveckling och andra expertresurser som företaget förfogar över, samverkar med eller engagerar externt Ansvar för miljöfrågor Ansvaret för miljöfrågorna följer företagets linjeorganisation och arbetsområden. Storleken på företagets verksamhet gör att verkställande direktören inte har möjlighet att i detalj själv följa eller leda miljöverksamheten. Som följd därav har ansvaret för miljöfrågorna delegerats ner i linjeorganisationen och i regel som lägst till respektive anläggningschef. Därutöver utförs miljöinsatser som en del av den anställdes arbetsuppgifter Stödfunktioner för miljöarbetet För samordning, information och stöd för produktionsavdelningarnas dagliga miljöarbete finns sidoorganisationer på avdelningsnivå för såväl inre som yttre miljöfrågor samt för brand och säkerhet. För rapportering av händelser som medför onormala störningar på miljön finns särskilda rutiner fastställda så att rapportering kan ske dygnet runt till verksamhetschef och till avdelningen för yttre miljö. Yttre miljöavdelningen har att rekommendera eller vidta lämpliga åtgärder. Allt efter behov kontaktas berörd myndighet.

21 Borlänge 2006 Sida Miljökompetens Förståelse, kunnande och delaktighet hos alla medarbetare är förutsättningar för ett effektivt miljöarbete. Därför utbildas personalen kontinuerligt i miljöfrågor. I samband med bolagets miljöcertifiering har alla anställda genomgått en miljöutbildning. Det hölls även en särskild utbildning för chefer. De nyanställda i företaget får utbildning i miljö inom ramen för ordinarie introduktionsutbildning. Avdelningarna har lång erfarenhet av verksamheten och är medvetna om miljöpåverkan och vilka försiktighetsmått som krävs. Vid behov inhämtas kunskap från annan intern eller extern expertis. Inom miljöområdet bedriver koncernen en omfattande kunskapsuppbyggnad. Detta sker till viss del genom utvecklingsarbete i egen regi. När det är lämpligt deltar representanter för stålrörelsen i gemensamma miljöforskningsprojekt tillsammans med andra ståltillverkare. Det senare sker bl. a. inom ramen för den nordiska gemensamma forskningen eller inom forskningsprojekt finansierade av EU. Swerea-instituten MEFOS och KIMAB, kompetenscentrat PRISMA, samt branschorganisationerna Jernkontoret, Eurofer och International Iron and Steel Institute är viktiga aktörer inom området miljöforskning. För mer grundläggande studier används expertkompetens vid olika institut, universitet och högskolor. Nedanstående figur 8 illustrerar arbetssättet. Jernkontoret Högskolor/FoU Specialister/Konsulter Stödjande funktion Brand och Säkerhet Operativ organisation VD Yttre Miljö Företagshälsovården Figur 8. lllustration över miljösamverkan

22 Borlänge 2006 Sida Miljöledningssystem SSAB Tunnplåt i Borlänge har sedan år 2002 ett certifierat miljöledningssystem enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO Miljöledningssystemet är ett frivilligt verktyg som skall underlätta för företaget att bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete. Standarden ger en arbetsmodell som syftar till ständiga förbättringar av miljöarbetet. Att så är fallet och att standarden följs granskas genom oberoende revisioner. Syftet med miljöledningssystemet är att få alla på företaget att gemensamt och konstruktivt arbeta för att ständigt förbättra miljön samt säkerställa att kunders och samhällets krav inom miljöområdet uppfylls. Miljöarbetet grundar sig på en helhetssyn där alla är delaktiga. Åtta viktiga grundstenar skapar ramarna för miljöledningssystemet: Miljöpolicyn det grunddokument som beskriver företagets ambitioner med miljöarbetet. Betydande miljöaspekter anger de största orsakerna till miljöpåverkan på omgivningen vid tillverkning, användning och transporter. Övergripande mål gör ambitionerna i miljöpolicyn mer konkreta. Klargör på vilket sätt företaget ska nå policyns målsättning. Miljöprojekt de insatser och aktiviteter som genomförs för att nå de övergripande målen och miljöpolicyns syften. Avvikelsehantering en kanal för att informera om brister eller möjliga förbättringar inom miljöområdet. Kommunikation en öppen dialog inom företaget och med omgivningen är en förutsättning för framgångsrikt miljöarbete. Verksamhetsstyrning innebär att såväl processer som produkter utvecklas enligt miljömålen. Här ingår till exempel investeringar och inköp, men också kunskapsutveckling. Nyckeltal för att tydligt kunna följa resultatet av miljöarbetet.

23 Borlänge 2006 Sida ÅTGÄRDER I VERKSAMHETEN FÖR ATT MINSKA MILJÖPÅVERKAN 3.1 Efterlevnad av de allmänna hänsynsreglerna Kunskapskravet Enligt 2 kap 2 miljöbalken är verksamhetsutövaren skyldig att ha den kunskap som krävs för att skydda människors hälsa och miljön från skador och olägenheter från verksamheten. Den miljökonsekvensbeskrivning med bilagor i form av olika utredningar som gjorts under år 2001 (se bilaga 2) visar att SSAB Tunnplåt i Borlänge i mycket hög grad har och söker kunskap om effekterna av verksamheten. Den är i sin tur resultatet av ett arbete som pågått under många år och som utförs kontinuerligt, för att följa upp och öka kunskapen om verksamhetens miljöpåverkan. SSAB Tunnplåt har under många år bedrivit organiserad miljöverksamhet, varvid man byggt upp en bred erfarenhet. Bolaget har egen expertis och har ett omfattande kontaktnät för rådgivning och lösande av specifika miljöfrågor. Utbildning av personalen genomförs på olika nivåer i företaget. Detta har under senare år intensifierats, bland annat i samband med införandet av miljöledningssystem enligt ISO standarden. I samband med bolagets miljöcertifiering genomgick alla anställda i Borlänge och Finspång en särskild miljöutbildning. Därtill har företaget tagit fram tre så kallade Gröna böcker med information om miljöarbetet som skickats hem till alla anställda. Under år 2003/04 genomfördes Tunnplåts miljöskola som en miljöutbildning via intranätet. År 2005 genomfördes en riktad miljöutbildning för alla på företagets marknadsavdelning Skyddsåtgärder och bästa möjliga teknik Verksamhetsutövaren är enligt 2 kap 3 skyldig att vidta de skyddsåtgärder och försiktighetsmått eller iaktta de begränsningar som krävs för att förebygga eller motverka skador och olägenheter för människors hälsa och miljön. Bästa möjliga teknik ska användas vid yrkesmässig verksamhet, såsom vid SSAB Tunnplåt, om denna teknik inte bedöms vara orimlig.

24 Borlänge 2006 Sida 18 Skyddsåtgärder, såväl vidtagna som planerade, redovisas på ett stort antal ställen i nämnd miljökonsekvensbeskrivning. Under de olika avsnitten som beskriver verksamhetens utformning analyseras möjliga åtgärder. I samband med att hanteringen av råvaror, energi, kemikalier, restprodukter, deponi, miljörisker etc. redovisas diskuteras även skyddsåtgärder. För bedömningen av vad som är bästa möjliga teknik (BAT), finns idag ett underlagsdokument, ett s k BAT-referensdokument, kopplat till EU:s IPPCdirektiv. En genomgång visar att verksamheten ryms inom förutsättningarna i detta vägledande dokument. Utöver det generella underhållsarbete som sker inom bolaget har de mätinstrument och de befattningar som är kritiska från miljösynpunkt identifierats. I verksamhetssystemet finns rutiner för att fortlöpande kontrollera funktionen på utrustningar för drift och kontroll av miljökritiska anläggningar. Kalibrering/kontroll sker enligt fastlagt intervall i underhållssystemet från vilket ett meddelande skickas till den som är ansvarig för respektive instrument när en åtgärd är planerad att vidtas. Om åtgärden inte genomförs skickas automatiskt påminnelser till den ansvarige och dennes närmsta överordnade chef. Utöver bolagets egen kontroll av utrustning sker också periodiska miljöbesiktningar av alla anläggningar som berörs av särskilda villkor där också relevanta mätinstrument och mätmetoder ingår som en del i besiktningarna Lokaliseringsprincipen För verksamheten ska väljas en lämplig plats där ändamålet med verksamheten kan uppnås med så liten påverkan på människors hälsa och miljön som det går, enligt 2 kap 4 miljöbalken. För SSAB Tunnplåt i Borlänge är några alternativa platser inte möjliga mot bakgrund av det stora värde som ligger samlat i produktionsanläggningarna och vilka konsekvenser en flytt skulle medföra i produktionsbortfall etc. Verksamheten har funnits på platsen under mycket lång tid, och bebyggelsen har växt upp kring industrianläggningen under mycket lång tid. I dag har kommunen i detaljplan avsatt skyddsområden kring anläggningen och ett flertal fastigheter har lösts in. Inom ramen för det område där man verkar idag strävar dock bolaget så långt det är möjligt efter att planera och placera verksamheter på ett sätt som minskar störningarna. Ett exempel är anläggandet av en ny utfart för lastbilstrafik från området.

25 Borlänge 2006 Sida Hushållningsprincipen och kretsloppsprincipen Verksamhetsutövaren ska hushålla med energi och råvaror och utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning, enligt 2 kap 5 miljöbalken. I första hand ska förnyelsebara energikällor nyttjas. SSAB Tunnplåt i Borlänge kan redovisa att uppvärmning av byggnader till 90 % sker med överskottsenergi från processerna, och att värme därutöver levereras till Borlänge Energis fjärrvärmenät. Överskottsvärme används också på flera håll i processerna. Processkemikalier såsom betsyra och emulsion för valsning ingår i cirkulerande system. Skrot, glödskal och andra metallinnehållande restprodukter går till återvinning externt. Dagens energisystem erbjuder ingen möjlighet att nyttja förnyelsebara energikällor. Förnyelsebar energi i form av biobränslen är inget alternativ för de applikationer som tillämpas för värmning av stål, bl.a. beroende på att lågvärdig energi inte kan användas för de högtemperaturprocesser som det här är fråga om Produktvalsprincipen Verksamhetsutövaren ska undvika att använda eller sälja kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan innebära risker för människors hälsa och miljö om de kan ersättas med mindre farliga produkter, enligt 2 kap 6 miljöbalken. Detsamma gäller varor som innehåller eller behandlats med en kemisk produkt. Några biotekniska organismer förekommer inte i SSAB Tunnplåts verksamhet i Borlänge. Däremot hanteras ett stort antal kemiska produkter. För att säkra att valet av produkter sker enligt produktvalsprincipen finns dels en kemikaliegrupp sammansatt av expertis som bedömer miljö- och hälsoriskerna för de olika produkter som köps in, dels nyttjas kunskaper hos de personer i linjeorganisationen som ansvarar för de olika processdelarna samt tillverkarnas information om varan.

26 Borlänge 2006 Sida Skadeansvarsprincipen Miljöbalkens 2 kap 8 säger att den som förorsakat skada eller olägenhet för miljön är skyldig att avhjälpa den i den omfattning det är skäligt. Eftersom verksamheten legat på platsen under lång tid finns risk för att marken förorenats. En översiktlig inventering av markföroreningar på det inhägnade området har utförts av SWECO VIAK och riskerna med de potentiella föroreningarna har bedömts enligt Naturvårdsverkets metodik, den så kallade MIFO-modellen fas 1. Den totala mängden förorenade massor är stor men riskerna bedöms inte som akuta då den nuvarande metallurlakningen är låg. Därmed föreligger inte några behov av sanering i närtid. SSAB Tunnplåt har idag ingen annan fråga som är aktuell inom ramen för skadeansvarsprincipen.

27 Borlänge 2006 Sida Åtgärder för att uppfylla villkoren Företaget har under året skött anläggningarna i enlighet med vad som anges i gällande miljötillstånd. Mätningar har genomförts enligt företagets kontrollprogram för att följa upp att gällande villkor innehållits. Periodiska miljöbesiktningar har genomförts på de stora produktionsanläggningarna och vissa mindre anläggningar. Redovisning av resultat med kommentarer från årets kontrollmätningar återfinns i kapitel 8, egenkontroll. 3.3 Förändringar i verksamheten Utökad kylkapacitet vid kontinuerliga glödningslinjen Under år 2006 utökades den installerade kylkapaciteten i kylsteget efter glödgningen i den kontinuerliga glödgningslinjen. Anmälan lämnades in till länsstyrelsen Beslut från länsstyrelsen erhölls Tillfällig lagring av metallhydroxidslam Från och med år 2006 övergick bolaget från att deponera till att tillfälligt lagra metallhydroxidslam. Anmälan lämnades in till länsstyrelsen Beslut från länsstyrelsen erhölls Ny utloppssektion för ventilationsluft från tandemvalsverket Under år 2006 ersattes den tidigare utloppssektionen med cylindrisk ljuddämpare med en baffelljuddämpare som monterats i en rektangulär inbyggnad. Ombyggnaden redovisades i prövotidsredovisning till miljödomstolen Bullerövervakningssystem Under år 2006 har bolaget installerat ett bullermätningssystem för att erhålla ett verktyg för övervakning av buller från skrothanteringen. Denna åtgärd redovisades i prövotidsredovisning till miljödomstolen

28 Borlänge 2006 Sida TILLBUD OCH STÖRNINGAR Nedan redogörs för de tillbud och störningar under året som krävt större eller mindre insatser för att åtgärdas. 4.1 Oljedroppar från tandemvalsverket Under året har det vid några tillfällen förekommit att oljedroppar från tandemvalsverkets skorsten fallit på personbilar vid Västra portens parkering. Ägarna har fått sin bilar tvättade genom bolagets försorg. Företaget har under år 2006 ersatt ljuddämparen med en ny konstruktion som medför minskad risk för bildning av oljedroppar och med bibehållen ljuddämpning. 4.2 Buller från skrotgården Det har förekommit klagomål på buller från skrotgården under året. Vid de tillfällen då klagomål rapporterats har kranförarna informerats och störningen upphört. Företaget har installerat ett ljudmätningssystem under år 2006 för att bättre kunna kontrollera och identifiera störande moment i hanteringen.

29 Borlänge 2006 Sida RISKER 5.1 Allmänt På industriområdet hanteras och lagras stora mängder vådliga och brandfarliga ämnen. Vid olyckshändelse kan de innebära hot mot människa, miljö och anläggning. Företaget har en rad verktyg för att hantera risker inom verksamheten vilka presenteras närmare i följande avsnitt. 5.2 Hantering av risker vid SSAB Tunnplåt i Borlänge Beredskapsplan SSAB Tunnplåt har beredskapsplaner som ger god beredskap för olyckor och nödsituationer så att såväl miljöpåverkan som mänskliga och materiella skador kan förhindras eller mildras. I beredskapsplanen finns rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas vid inträffad olycka. Där anges även vem som ansvarar för att beredskapsplanen upprättas och fastställs. Beredskapsplanerna uppdateras kontinuerligt. Det övas regelbundet internt och även tillsammans med Räddningstjänsten DalaMitt Borlänge Katastrofplan För företaget finns även en övergripande katastrofplan och en katastroforganisation med förteckning över nyckelpersoner samt vem som ansvarar för olika aktiviteter i händelse av ett mer omfattande/företagsövergripande scenario. Riktlinjer finns framtagna vad gäller uppdatering av dessa planer samt vilka övningsintervall som fastlagts. Övningar genomförs dels internt men även i samarbete med Räddningstjänsten Dalamitt.

30 Borlänge 2006 Sida Insatsplaner Ett omfattande arbete genomförs tillsammans med Räddningstjänsten Dalamitt där s.k. insatsplaner tas fram för samtliga riskobjekt inom verksområdet, som exempel kan nämnas o Gasollager o Ammoniaklager o Omhändertagande av släckvatten En insatsplan är en beskrivning avsedd att underlätta/möjliggöra de räddningsinsatser som ett eventuellt skadescenario kan ge upphov till Systematisk miljöriskbedömning Samtliga miljöpåverkande enheter i Borlänge kommer under en treårsperiod genomgå systematisk miljöriskbedömning i syfte att identifiera, värdera och förebygga risker och nödsituationer samt planera åtgärder vid eventuell olycka. För att identifiera möjliga olyckor beaktas följande risksituationer för varje aktivitet: o o o o o o o Utsläpp till luft, vatten och mark Behov av skyddsanordningar Gasutsläpp Översvämning Explosion Brand Sprängning För de aktiviteter där det finns risk för olycka ska situationen analyseras vidare. Beskrivningen görs genom att för aktuell aktivitet precisera olyckssituation, orsak till olyckan samt konsekvenser för omgivningen (luft, vatten, mark). Riskanalyserna samt eventuella beslutade förebyggande åtgärder dokumenteras och följs upp. Vid eventuella ändringar i verksamheten bör riskanalysen kompletteras. En mer omfattande beskrivning om arbetet med systematisk miljöriskbedömning lämnas separat till länsstyrelsen i samband med att miljörapporten lämnas.

31 Borlänge 2006 Sida Allmänna olycksfallsrutiner För att förebygga och begränsa olyckor finns bland annat följande: o o o o o o Instruktioner avseende brandinspektioner och utrymningsplaner Instruktioner avseende hur olyckor och tillbud skall hanteras samt vem/vilka som skall informeras. Förteckning över olyckor och tillbud som har inträffat Utvärdering av olyckor Dokumentation av övningar i att hantera olyckor Delegeringsrutiner Larmrutiner För det dagliga skyddet finns ett stort antal larm som automatiskt larmar för t.ex. brand eller ofrivillig uttömning av gas. Larmen är kopplade till Västra porten och överförs till största del automatiskt till Dalarnas länsalarmeringscentral. Västra porten är ständigt bemannad med en larmoperatör som i larmskedet har att larma samhällets resurser samt att efter särskilt utarbetade larminstruktioner tillse att företagets interna resurser larmas i händelse av nödläge. En egen insatsstyrka finns inom företaget i form av så kallade larmmekaniker. Larmmekanikerns uppgift är att vara företagets insatsledare i händelse av inträffade olycksfall och tillbud. Larmmekanikerfunktionen bemannas med två personer under s.k. kontinuerligt 5-skift vilket innebär att dessa alltid finns tillgängliga för uppdrag Övrigt Förutom ovanstående genomförs regelbundet skyddsronder och anläggningsinspektioner samt interna miljörevisioner för att upptäcka eventuella brister och risktaganden i det totala skyddsarbetet.

32 Borlänge 2006 Sida Miljöriskanalys Under år 2001 gjordes en miljöriskanalys för hela verksamheten vid SSAB Tunnplåt i Borlänge. Arbetet utfördes genom att ÅF-IPK granskade underlag från företaget och intervjuade nyckelpersoner i verksamheten om förhållanden av betydelse för miljösäkerheten samt besiktigade anläggningen. Syftet var att granska verksamheten vid SSAB Tunnplåt i Borlänge med avseende på risken för olyckor som kan leda till betydande miljöpåverkan. Miljöriskbedömningen omfattar all verksamhet på SSAB Tunnplåts industriområde, d.v.s. även den som drivs av andra bolag och de eventuella dominoeffekter som skulle kunna föreligga vid onormala händelser. 5.4 Säkerhetsrapport Företaget utarbetade under år 2001 i samarbete med Riskteknik Martin Uulas AB en säkerhetsrapport enligt SEVESO II direktivet för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Rapporten ska uppdateras var 5:e år och en sådan uppdatering har gjorts under år 2006.

33 Borlänge 2006 Sida PRODUKTER Vid anläggningarna i Borlänge tillverkas produktgrupperna: Varmvalsad plåt Kallvalsad plåt Metallbelagd plåt (varmförzinkad) Färgbelagd plåt Produkterna levereras både som rullar och som formatplåt, se figur 9. Handelsstål har under den senaste tioårsperioden genomgått en mycket snabb utveckling. Traditionella ståltyper har förfinats både med avseende på dimensionstoleranser mekaniska egenskaper och hållfasthet. Merparten av de stålsorter som framställs idag fanns inte för tio år sedan. Miljöfrågorna har blivit allt viktigare i samhället och får en allt större betydelse för företagets affärsverksamhet och för relationen till kunderna. Utvecklingen gör att förutsättningar som är förknippade med miljö skärps. Successivt hårdare krav kommer att genomsyra framtagningen av SSAB:s produkter och miljömedvetenheten hos kunder och samhället i övrigt ökar. Satsningen på höghållfasta tunnplåtprodukter sammanfaller väl med samhällets krav på ett resurssnålt och miljömedvetet handlande. På bildkollaget i figur visas exempel på användningsområden för plåt från SSAB Tunnplåt i Borlänge.

34 Borlänge 2006 Sida 28 Rullar Varmvalsad plåt - Domex Kallvalsad plåt - Docol Metallbelagd plåt - Dogal Färgbelagd plåt - Prelaq Formatplåt Figur 9. Tunnplåt levererad som rullar respektive formatplåt.

35 Borlänge 2006 Sida 29 Figur 10. Exempel på produkter tillverkade av varmvalsad tunnplåt.

36 Borlänge 2006 Sida 30 Figur 11. Exempel på produkter tillverkade av kallvalsad tunnplåt.

37 Borlänge 2006 Sida 31 Figur 12. Exempel på produkter tillverkade av metallbelagd tunnplåt.

38 Borlänge 2006 Sida 32 Figur 13. Exempel på produkter tillverkade av färgbelagd tunnplåt.

39 Borlänge 2006 Sida RESTPRODUKTER, BIPRODUKTER OCH AVFALL Den totala mängden restprodukter, biprodukter och avfall under år 2006 uppgick till ca ton. Mängder och typ av avfall och biprodukter redovisas i tabell 2 och 3. Tabell 2. Farligt avfall och biprodukter, mängder och mottagare under år Avfall/ biprodukt Betsyra Glödskalsslam (C+D) Betning Intern återvinning, regenerering Varmvalsning: Savelgärdet vattenreningsverket Metallhydroxidslam Kallvalsning: vattenreningsverket Metallhydroxidslam Alkaliskt vatten Oljigt vatten Metallhaltigt vatten Spillolja och oljeemulsion Färg och lösningsmedel Oljeslam Sammansättning Saltsyra, järnoxid Järnoxid, olja Järn, kalcium Kalcium, zink, krom Vatten, rengöringsvätskor Vatten, metall EWC kod Mängd (ton/år) Källa Mottagare Slutligt omhändertagande Färgbeläggning: vattenreningsverk Hela verksamheten Savelgärdet Savelgärdet DEWA Färgbeläggning SAKAB, Kumla Olja, vatten Hela verksamheten Reci industri AB Aromatiska Färgbeläggning Reci industri kolväten, AB, Värnamo färgrester Olja, Hela Ragn-Sells, vatten, slam verksamheten Högbytorp Blybatterier Fordonsverkstad DAKA Färgemballage Metall, färg Färgbeläggning Ragn-Sells, Halmstad Småbatterier Ni,Cd ,1 Hela SAKAB, verksamheten Kumla Oljefilter Metall, olja ,8 Hela Ragn Sells, verksamheten Halmstad Summa Intern återanvändning Utreder att sälja som produkt till kund Utreder att sälja som produkt till kund Utreder att sälja som produkt till kund Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja TEXTDEL

40 Borlänge 2006 Sida 34 Tabell 3 Avfall/ biprodukt Övriga restprodukter( Ej farligt avfall ) och biprodukter, mängder och mottagare under år Sammansättning EWC kod Mängd (ton/år) Källa Mottagare Slutligt omhändertagande Slipslam Metaller Sliphallar (kallvalsning, valsning) Stålskrot Järn Hela verksamheten Glödskal (A+B) Järnoxid Varmvalsning: vattenreningsverket Savelgärdet Externa metallverk MEROX Ja Ja Till kund som produkt Järnoxid Regenereringen MEROX Till kund som produkt Zink- och aluminiumzinkslagg Metallbeläggningen Stena Gotthard Återvinning Ja Brännbart avfall Trä, plast, textil, kartong Ej brännbart avfall Metallskrot Papper och wellpapp Ex. Gummislangar, plastband, tegel, glas Koppar, krom, aluminium, rostfritt, svarvspån Hela verksamheten Hela verksamheten Hela verksamheten Hela verksamheten Borlänge Energi Kommunens deponi (Fågelmyra) Stena Gotthard Återvinning Stena Returpapper Däck Gummi Fordonsverkstad Euromaster Ja Ja Ja Ja Ja Dator- elavfall elektronikskrot Hela verksamheten Summa WÅAB Stena Ja TEXTDEL

41 Borlänge 2006 Sida EGENKONTROLL 8.1 Egenkontrollens omfattning I miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll betonas verksamhetsutövarens skyldighet att styra, kontrollera, följa upp och ha grepp om verksamheten så att miljöbalken och dess förordningar samt tillstånd och villkor följs. Egenkontroll syftar till att dels främja en hållbar utveckling (miljöbalkens mål) dels motverka och förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön. Egenkontrollen är verksamhetsutövarens verktyg för att visa att miljöbalkens krav efterlevs och SSAB har integrerat den i sitt miljöledningssystem. Kraven på egenkontroll täcks även till stora delar upp genom de krav som miljöledningsstandarden ISO ställer. Nedan beskrivs de viktigaste punkterna för SSABs egenkontroll: Upprättande av miljöutredning enligt ISO och MKB vid behov. Uppföljning av betydande miljöaspekter genom nyckeltal. Målstyrning för betydande miljöaspekter. Verksamhetsstyrning som täcker in de betydande miljöaspekterna och upprätthållande av kompetens och kommunikation. Kontrollprogram för att styra kontrollen av specifika villkor. Miljöbesiktningar omfattande okulär kontroll och mätningar.

42 Borlänge 2006 Sida Nyckeltal För att följa företagets betydande miljöaspekter används bl. a. följande nyckeltal. I nedanstående tabeller (4-8) redovisas nyckeltal på årsbas. Tabell 4. Nyckeltal för energi Nyckeltal Enhet År 2005 År 2006 Varmvalsade bandrullar (haspelton) kton Eldningsolja MWh Gasol ton MWh El MWh Total energianv./ton (exkl återvunnet) kwh/ton Återvunnen energi (ånga, hetvatten) kwh/ton m 3 Tabell 5. Nyckeltal för restprodukter Nyckeltal Enhet År 2005 År 2006 Glödskalsslam ton Vatten och oljehaltigt slam ton Spillolja och oljeemulsion ton Tabell 6. Nyckeltal för utsläpp till luft Nyckeltal Enhet År 2005 År 2006 Koldioxid, CO 2 ton Kväveoxider, NOx (redovisat som NO 2 ) ton Svaveldioxid, SO 2 ton Lösningsmedel, VOC ton Tabell 7. Nyckeltal för utsläpp till vatten Nyckeltal Enhet År 2005 År 2006 Mineralolja kg Tabell 8. Nyckeltal för markförorening Nyckeltal Enhet År 2005 År 2006 Restprodukter till Savelgärdet ton

43 Borlänge 2006 Sida Miljömål Med ledning av miljöpolicyn har övergripande miljömål tagits fram utifrån de betydande miljöaspekterna. De övergripande miljömålen har även brutits ned i detaljerade miljömål på lägre nivå i organisationen. Till de detaljerade miljömålen finns även handlingsplaner. Nedan redovisas de övergripande miljömålen för SSAB Tunnplåts verksamhet i Borlänge och Finspång Mätbara miljömål Energi Den specifika användningen av elkraft för icke direkt produktberoende elförbrukare skall minska med 20 % i förhållande till 2005 års nivå till utgången av år Luft Utsläppet av kväveoxider, som NO2, från industriområdet i Borlänge skall vara lägre än 300 ton/år vid utgången av år Vatten Den specifika mängden svårnedbrytbara ämnen och lösningsförmedlare i kemikalier som kan tillföras bolagets vattenreningsanläggningar skall reduceras med 20 % i förhållande till 2005 års nivå till utgången av år Målet gäller för Borlänge och Finspång. Mark Deponering av hydroxidslam, slipmull och oljigt glödskal vid Savelgärdet upphör senast vid utgången av år Människa Alla anställda breddutbildas i energihushållning före utgången av år 2007.

44 Borlänge 2006 Sida Övriga miljömål Resursanvändning Effektivisera och optimera användningen av stålämnen, band och plåt. Ha en mer effektiv och optimal användning av energi. Restprodukter/avfall/deponi Minska mängden oljeavfall. Minska mängden avfall till deponin Savelgärdet. (gäller Borlänge) Förbättra hanteringen av restprodukter och avfall. Utsläpp till luft Ständigt förbättra marginalerna till givna villkor för utsläpp till luft. Utsläpp till vatten Ständigt förbättra marginalerna till givna villkor för utsläpp till vatten. Störningar Undvika störningar för närboende. Transporter Utveckla möjligheterna att minska transporternas miljöpåverkan. Produkter Minska andelen betänkliga ämnen i färgsystem. Minska användningen av kromathaltiga ytbeläggningar. Optimera zinkanvändningen. Identifiera stålprodukternas miljöpåverkan och miljönytta ur ett livscykelperspektiv. Kunskap Utveckla anställdas miljökompetens.

45 Borlänge 2006 Sida Tillstånd och villkor Produktionstillstånd samt villkor för utsläpp till luft och vatten Bolagets verksamhet klassas som miljöfarlig vilket innebär att den regleras i tillstånd med villkor från Miljödomstolen. Vid en förändring i verksamheten som innebär en betydande förändrad miljöpåverkan krävs att bolaget lämnar in en ansökan för eventuell omprövning av tillstånd och villkor. Under år 2002 prövades hela verksamheten i Miljödomstolen vilket resulterade i ett samlat tillståndsbeslut för hela verksamheten. Tillståndet omfattar samtliga linjer och avser följande årliga produktionsmängder: Varmvalsad plåt i varmvalsverket Betad plåt i betlinjerna Kallvalsad plåt i tandemvalsverket Glödgad plåt i glödgningsanläggningarna Metallbelagd plåt i metallbeläggningslinje 1 Metallbelagd plåt i metallbeläggningslinje 2 Målad plåt i målningslinjen 3,2 Mton 2,5 Mton 1,5 Mton ton ton ton ton Miljödomstolen resp. Miljööverdomstolen har genom deldomar daterade , , samt beslutat om villkor för utsläpp till luft och vatten som framgår av tabell 9 resp. 10. Miljödomstolen har skjutit upp avgörandet för vissa villkorsfrågor som för närvarande ligger under prövotid. Till dess annat blir bestämt gäller de provisoriska föreskrifter som i tabellerna markeras med *.

46 Borlänge 2006 Sida 40 Tabell 9. Villkor för utsläpp till vatten från vattenreningsanläggningarna som riktvärden och månadsmedelvärden. ph-värdet gäller som riktvärde och momentanvärde. Parameter Varmvalsverkets vattenren.anläggning Anläggning Kallvalsverkets vattenren.anläggning Beläggningsverkets vattenren.anläggning ph - 6,5-10,5 - Suspenderade ämnen 10 mg/l 10 mg/l 10 mg/l Mineralolja 5 mg/l - - Järn (Fe) - 2 mg/l 2 mg/l Sexvärt krom (Cr 6+ ) - - 0,05 mg/l Molybden (Mo) mg/l Aluminium (Al) - - 1,5 mg/l Zink (Zn) Krom (Cr tot ) Nickel (Ni) Cobolt (Co) mg/l per metall Bly (Pb) - - 0,5 mg/l Fluorid (F - ) mg/l Totalfosfor (P tot ) - 0,5 mg/l -

47 Borlänge 2006 Sida 41 Tabell 10. Villkor för utsläpp till luft. Varmvals Ugn 301 Varmvals Ugn 302 Varmvals Ugn Syra regenerering Tandemvalsverket Metallbeläggningslinje 1 Metallbeläggningslinje 2 Målningslinjens EBK Luftfilter vid betsträcka 2 Formatsträcka 1 Formatsträcka 3 Kvarn för kantklipp Energicentr 1 Stoft g/kg olja Stoft kg/h Stoft mg/m 3 ntg Saltsyra kg/h Klorgas kg/h Kväveoxider NO x som NO 2 mg/mj Olja mg/nm 3 Redukt.grad lösn.medel % (rm) * - - 1,0 (rm) (rm) * (rå) * ,5 (rm) - 0,5 (rm) 0,25 (rm) * (rå) (rå) > 97,5 1,5 (av) 10 (av) 10 (av) 10 (av) 10 (av) rå = riktvärde, årsmedelvärde. rm = riktvärde, månadsmedelvärde. * =provisoriskt villkor. av= allmänt villkor, angivet i tillståndsansökan.

48 Borlänge 2006 Sida Utsläppsrätter för koldioxid Ansökan om tilldelning och tillstånd för anläggningarna i Borlänge lämnades inom utsatt tid (år 2004) till Naturvårdsverket respektive Länsstyrelsen i Dalarna. I dessa ansökningshandlingar framgår hur mycket koldioxid som släpps ut från de anläggningar som ingår i handelssystemet och hur prognosen ser ut för framtiden. Dessutom redovisas hur utsläppen kontrolleras och hur bolaget kvalitetssäkrar detta. Bolaget har fått erforderligt tillstånd samt en tilldelning av utsläppsrätter för den första handelsperioden år För verksamheten i Borlänge ingår energicentral 1 och ångcentral 2 i handelssystemet. År 2006 var utsläppen från dessa anläggningar ton vilket ryms inom den fria tilldelning som erhållits. Under år 2006 har det också ansöks om utsläppsrätter för nästa handelsperiod år

49 Borlänge 2006 Sida Verksamhetsstyrning Miljöarbetet inom SSAB Tunnplåt bygger på ständiga förbättringar. Kartläggningen av miljöaspekter, som uppdateras årligen, utgör bas för förbättringsarbetet. För de verksamheter som bedöms som betydande från miljösynpunkt finns allmänna föreskrifter, skyddsföreskrifter eller arbetsinstruktioner för att styra verksamheten. Rutinerna är utformade så de följer miljöpolicyn. Verksamhetsstyrning innebär t ex: När nya eller förändrade processer eller produkter planeras skall en miljöbedömning utföras samt en kontroll av tillåtligheten från miljösynpunkt göras. Anslagsbegäran vid investeringar granskas utifrån miljötillåtlighet och försiktighetsmått. Sortering av avfall sker enligt särskilda instruktioner. Alla anställda bär ansvar för att sorteringen sker på tillfredställande sätt. Genom en väl fungerande avfallssortering minskas företagets miljöpåverkan, samtidigt som onödiga kostnader för dåligt sorterat avfall kan undvikas. Kemikalier som anskaffas skall vara godkända av SSAB Tunnplåts kemikaliegrupp. Kemikaliegruppen granskar och godkänner kemikalier på företaget och föreslår, där så är lämpligt, byte till mindre miljöpåverkande alternativ. Miljöbedömning av transportörer sker vid upphandling. Relevanta miljökrav upprättas för leverantörer, entreprenörer och andra uppdragsgivare som levererar sådana tjänster eller varor som kan förorsaka eller bidra till betydande miljöpåverkan från SSABs verksamhet.

50 Borlänge 2006 Sida Kontrollprogram och miljöbesiktningar En annan del i verksamhetsstyrningen är de kontrollprogram som används för att styra kontrollen av specifika villkor, se tabell 11. Som en del i kontrollverksamheten genomförs miljöbesiktningar och kontinuerlig tillsyn för att verifiera att företagets miljöskydd hålls på en godtagbar nivå, se tabell 12. Miljöbesiktningarna utförs till stor del av externa besiktningsmän. Besiktningsrapporterna skickas årligen till Länsstyrelsen. Tabell 11. Kontrollprogram. Kontrollprogram/anläggning Kontrollparametrar Frekvens Redovisning Lst Kvarn för bearbetning av Okulär kontroll 1 gång/månad 1 gång/år kantklipp från plåt Stoft 1 gång/år vid besiktning. Beläggningsverkets vattenreningsanläggning Efterförbränning vid målningslinjen i Borlänge Luftfilter vid betsträcka 2 Ventilationsluft från tandemvalsverket Kallvalsverket vattenreningsanläggning Regenereringsanläggning och betkar Valsblästermaskin vid kallvalsverket ph, susp, Fe, Zn, F -,Al, Mo, Cr-tot, Cr 6+, flöde Temperatur, CO, Reduktionsgrad, VOC Okulär kontroll Stoft Olja i ventilations- Luft ph, susp, Fe, mineralolja, P-tot, flöde Stoft, HCl, Cl 2 4 ggr/vecka, månadsmedelvärde Kontinuerligt 1 gång/år 1 gång/månad 1 gång/år 1 gång/år 1 gång/år 1 gång/år 1 gång/månad 1 gång/år 4 ggr/vecka månadsmedelvärde Minst 2 ggr/månad Okulär kontroll 1 gång/månad - 1 gång/år 1 gång/år Energicentral 1 Stoft 1 gång/år 1 gång/år Savelgärdet Varmvalsverkets vattenreningsanläggning Varmvalsverkets ugnar 301 och 302 Luftfilter vid formatsträcka 1 Metallbeläggningslinje 1 Metallbeläggningslinje 2 ph, susp., hårdhet i vatten, depon.mängd ph, susp, Fe, mineralolja, flöde, recirk.grad NOx Stoft Okulär kontroll Stoft Okulär kontroll NOx Okulär kontroll NOx Vatten 1 gång/månad. Okulärt 1 gång/månad 1 gång/vecka månadsmedelvärde Kontinuerligt 1 gång/år 1 gång/månad 1 gång/år varje skift 2 gånger/år varje skift 2 gånger/år Bulleremission Nattbuller 2 gånger/år Kompakteringsanläggning för järnoxid (Merox) 1 gång/år 1 gång/år 1 gång/år 1 gång/år 1 gång/år 1 gång/år 1 gång/år Stoft 1 gång/år 1 gång/år

51 Borlänge 2006 Sida 45 Tabell 12. Besiktningsprogram år Anläggning Kvarn för bearbetning av kantklipp från plåt Beläggningsverkets vattenreningsanläggning Efterförbränning vid målningslinjen i Borlänge Besiktning (mätning och/eller funktionskontroll) Tillsyn 1 gång/år 1 gång/månad 1 gång/år Kontinuerligt 1 gång/år Kontinuerligt Luftfilter vid betsträcka 2 1 gång/år 1 gång/månad Ventilationsluft från tandemvalsverket 1 gång/år 1 gång/skift, mätning av oljedimma 1 gång/månad Kallvalsverkets vattenreningsanläggning 1 gång/år Kontinuerligt Regenereringsanläggning och betkar 1 gång/år Kontinuerligt Valsblästermaskin vid kallvalsverket - 1 gång/månad Energicentral 1 1 gång/år Kontinuerligt Varmvalsverkets vattenreningsanläggning 1 gång/år Kontinuerligt Varmvalsverkets ugnar 301 och gång/år kontinuerlig NOx-mätning, stoftmätning vid besiktning Luftfilter vid formatsträcka 1 1 gång/år 1 gång/månad Metallbeläggningslinje 1 1 gång/år Kontinuerligt Metallbeläggningslinje 2 1 gång/år Kontinuerligt Kompakteringsanläggning för järnoxid (Merox) 1 gång/år 1 gång/månad

Miljörapport 2008. SSAB Tunnplåt AB Borlänge

Miljörapport 2008. SSAB Tunnplåt AB Borlänge 2008 SSAB Tunnplåt AB Borlänge INNEHÅLL 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING... 1 1.1 SSAB TUNNPLÅT AB... 1 1.2 VERKSAMHETEN I BORLÄNGE... 2 1.3 LOKALISERING AV VERKSAMHETEN I BORLÄNGE... 5 1.4 HUVUDSAKLIG MILJÖPÅVERKAN...

Läs mer

Mall för textdelen till miljörapporten

Mall för textdelen till miljörapporten MALL MILJÖRAPPORT 1 (5) Mall för textdelen till miljörapporten Miljörapport för år Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer Länsstyrelsens

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Ockelbo den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(11) Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning Fastighetens gatuadress Fastighetens postnummer och ort Sökande Namn Telefon dagtid Adress Postnummer och ort E-postadress Ev. referensnummer Lokal/verksamhet

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1 (10) MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn:

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Miljö- och byggnadskontoret Anmälan Miljö- och hälsoskyddsenheten Sidan 1 av 10 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

MILJÖRAPPORT ÅR 2007. Produkter av målad tunnplåt. SSAB Tunnplåt Finspång

MILJÖRAPPORT ÅR 2007. Produkter av målad tunnplåt. SSAB Tunnplåt Finspång MILJÖRAPPORT ÅR 2007 Produkter av målad tunnplåt SSAB Tunnplåt Finspång INNEHÅLL 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING... 1 1.1 SSAB TUNNPLÅT... 1 1.2 VERKSAMHETEN I FINSPÅNG... 2 1.3 LOKALISERING AV VERKSAMHETEN

Läs mer

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen.

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen. 1 Alla som bedriver vattenverksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Syftet med planeringen och kontrollen ska vara att motverka och/eller förebygga olägenhet för människors hälsa

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Vägledning om egenkontroll

Vägledning om egenkontroll Vägledning om egenkontroll Utsläpp till luft, stoft, buller och lukt Råvaror Material Produkter Energi Transporter Tjänster Avfall Material Produkter Energi Transporter Tjänster Utsläpp till mark och vatten

Läs mer

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Skickas till: Samhällsenheten Box 100 796 22 Älvdalen Tel: 0251-313 00 e-post: kommun@alvdalen.se Administrativa

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014 Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 15-04-10 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE)

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning: Verksamhetens namn: Adress, postnummer och ort: Organisationsnummer:

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014 Ockelbo den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt Sida 1 av 5 Innehåll 1 Inledning sida 1 2 Omfattning sida 1 3 Projekt information sida 2 4 Miljöpolicy sida 2 5 Miljöaspekter sida 2 6 Lagar och andra krav sida 3 7 Projektorganisation sida 3 8 Utbildning

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Tillsynsnämnden Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn Fastighetsbeteckning Besöksadress Utdelningsadress Postnummer

Läs mer

Miljöredovisning Verksamhetsår 2013

Miljöredovisning Verksamhetsår 2013 2014-04-15 Miljöredovisning Verksamhetsår 2013 Ewerman AB Knut Påls väg 9 256 69 Helsingborg Telefon: 042 490 11 00 Fax: 042 490 11 53 Hemsida: www.ewerman.se Verksamhetsutövaren. Ewerman AB Anläggningsnummer:

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Verksamhetshandbok FT Riks EEv medutarbetad av Godkänd av Utgåva Datum/Signum Sidan Dokument nr. FT Riks ( 6) 2.1.1

Verksamhetshandbok FT Riks EEv medutarbetad av Godkänd av Utgåva Datum/Signum Sidan Dokument nr. FT Riks ( 6) 2.1.1 FT Riks 7 2011-10-21 1 ( 6) 2.1.1 Lagar och krav som berör miljöaspekterna i verksamheten Miljöbalken SFS 1998:808 senast ändrad, 2010:1052 med tillhörande förordningar och föreskrifter Miljöbalken är

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Storvik biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Storvik biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Storvik biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD Sida 1 av 9 Information Gällande regler: 9 kap. 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen. Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn, handlägga ärenden, fakturera,

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum: Ändring av befintlig verksamhet Ange datum för ändring:

Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum: Ändring av befintlig verksamhet Ange datum för ändring: ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 1 kap 10 och 11 Miljöprövningsförordningen (2013:251) samt 22 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum:

Läs mer

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5 Sammanfattning I detta kapitel beskrivs Höganäs verksamhetsstyrning och egenkontroll. Lagstiftning som styr egenkontroll utgörs huvudsakligen av kap 26 19 i miljöbalken samt förordningar och föreskrifter

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER

SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER Lag/krav Vad innebär lagstiftningen för oss? Miljöbalken SFS 1998:808 De allmänna hänsynsreglerna (bevisbörderegeln, kunskapskravet, försiktighetsprincipen, principen om

Läs mer

Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta

Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta Miljörapport för PC Lastaren, Avesta 2015 2016-03-16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 LOKALISERING... 3 1.2 TEKNISK BESKRIVNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGEN...

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2009 Gävle den 26/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE)

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) 2010-10-11 Sida 1 (7) Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Kontrollen genomförd av: Närvarande vid kontrollen: Datum: Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Miljölagstiftning. s 59-67 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk

Miljölagstiftning. s 59-67 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Miljölagstiftning s 59-67 i handboken 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Varför en balk? Naturvårdslagen Miljöskyddslagen Lagen om förbud mot dumpning av avfall i vatten Lagen om svavelhaltigt bränsle

Läs mer

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01 KRAVSTANDARDEN Svensk Miljöbas 2006-01-01 Svensk Miljöbas Kravstandard Publicerad: 2005-12-05 Status: Gällande Gäller from: 2006-01-01 Dokumenttyp: Systemdokument Innehållsförteckning 1. Krav på verksamheter

Läs mer

Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun

Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun MILJÖFÖRVALTNINGENS RAPPORT NR 4/2011 1 Bakgrund Miljönämnden utövar tillsyn och kontrollerar att miljöbalkens mål följs vid miljöskyddsobjekten i Trelleborgs

Läs mer

Information om krav på egenkontroll enligt miljöbalken

Information om krav på egenkontroll enligt miljöbalken 2009-01-30 1 (6) om krav på egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll Den som bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort:

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Söderfors biobränslepanna år 2015

Årsrapport-Miljö för Söderfors biobränslepanna år 2015 Årsrapport-Miljö för Söderfors biobränslepanna år 2015 Gävle den 21/3 2016 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Våra sju miljömål Universitetssjukhusets sju miljömål gäller under en tre års period. Varje division ska bryta ner dessa

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Malmö stad Miljönämnden ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken om ny verksamhet Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken 9 kap 6 och förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Panncentral Söder 1485-1146 Rapporteringsår 2010 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Vägledning i arbetet med egenkontroll

Vägledning i arbetet med egenkontroll Vägledning i arbetet med egenkontroll Här presenteras ett antal frågor som är anpassade till vad du som fastighetsägare bör tänka på och som kan vara en hjälp på vägen för införande av en egenkontroll.

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet Miljönämnden 2007 09 20 59 1 Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet ABB AB Service har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd för befintlig verksamhet vid bolagets anläggning på fastigheten

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

2. Miljölagstiftning

2. Miljölagstiftning 2. Miljölagstiftning Varför en balk? Naturvårdslagen Miljöskyddslagen Lagen om förbud mot dumpning av avfall i vatten Lagen om svavelhaltigt bränsle Lagen om skötsel av jordbruksmark Renhållningslagen

Läs mer

Miljöledningsbarometern 2002

Miljöledningsbarometern 2002 Bilaga 7 Miljöledningsbarometern 2002 Uppgiftslämnare: Ann-Christine Mohlin Verksamhet: Tandvårdsstaben Datum: 2003-02-04 A. MILJÖUTREDNING Ja Arbete Har ni genomfört en miljöutredning*? B. MILJÖLEDNINGSSYSTEM

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS!

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion till miljö & kvalitetsledningssystemet och beskriver dess uppbyggnad. INTRODUKTION TVS står för TriffiQs

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN 1(7) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN Enligt 10 och 11 i Miljöförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet med startdatum: Ändring av befintlig

Läs mer

Miljörapport 2008. SSAB Tunnplåt AB Finspång

Miljörapport 2008. SSAB Tunnplåt AB Finspång 2008 SSAB Tunnplåt AB Finspång INNEHÅLL 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING... 1 1.1 SSAB TUNNPLÅT AB... 1 1.2 VERKSAMHETEN I FINSPÅNG... 2 1.3 LOKALISERING AV VERKSAMHETEN I FINSPÅNG... 4 1.4 HUVUDSAKLIG MILJÖPÅVERKAN...

Läs mer

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se Kontrollprogram Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Denna information är tänkt att underlätta framtagandet av kontrollprogram för er verksamhet. Tänk på att ett kontrollprogram enbart är en del av egenkontrollen

Läs mer

Miljörapport 2014. PC Öster KATRINEHOLM

Miljörapport 2014. PC Öster KATRINEHOLM Miljörapport 2014 PC Öster KATRINEHOLM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDDEL 2 1.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 2 2 TEXTDEL 3 2.1 ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD 3 2.2 LOKALISERING 3 2.3 BESKRIVNING AV DRIFT OCH PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 13-03-26 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Blanketten skickas till Miljösamverkan östra Skaraborg, 541 83 SKÖVDE Anmälan ska lämnas till

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet

Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada

Läs mer

FINSPÅNGS TEKNISKA VERK MILJÖBOKSLUT

FINSPÅNGS TEKNISKA VERK MILJÖBOKSLUT FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 2014 MILJÖBOKSLUT Finspångs Tekniska Verk bedriver flera tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken, kapitel 9 och 11. Inom verksamheterna producerar

Läs mer

Samråd enligt kapitel 6 i Miljöbalken och enligt Sevesolagstiftningen

Samråd enligt kapitel 6 i Miljöbalken och enligt Sevesolagstiftningen Samråd enligt kapitel 6 i Miljöbalken och enligt Sevesolagstiftningen utökad produktion av glödgad kallvalsad plåt SSAB EMEA AB Borlänge Borlänge 2016 11 17 Sid 2(15) 1 BAKGRUND... 3 1.1 GÄLLANDE MILJÖTILLSTÅND...

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning; Utkom från trycket den 30

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet ANMÄLAN 1 (6) Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 10 Miljöprövningsförordningen Allmänna uppgifter (A) VAR GOD TEXTA Anläggningens namn Organisations-/personnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

SKRIVELSE: Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 förordning (2013:253) om förbränning av avfall

SKRIVELSE: Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 förordning (2013:253) om förbränning av avfall Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Malmö den 31 augusti 2017 SKRIVELSE: Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 förordning (2013:253) om förbränning

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

Miljöbalkens hänsynsregler

Miljöbalkens hänsynsregler Miljöbalkens hänsynsregler Hänsynsreglerna är själva kärnan i Miljöbalken, de grundläggande principerna. De ska efterlevas av alla, både företag, privatpersoner, kommuner och ideella organisationer. Miljökontoret

Läs mer

Kravstandard. Järfälla kommuns Miljödiplomering. Fastställd

Kravstandard. Järfälla kommuns Miljödiplomering. Fastställd 20101207 Kravstandard Järfälla kommuns Miljödiplomering Fastställd 2010-12-07 1. ALLMÄNT 3 2. GRUNDLÄGGANDE KRAV 3 3. MILJÖANSVARIG 3 4. MILJÖUTREDNING 3 5. MILJÖPOLICY OCH MILJÖPLAN 4 6. RUTINER OCH/ELLER

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

INFORMATION. om krav på egenkontroll enligt miljöbalken

INFORMATION. om krav på egenkontroll enligt miljöbalken INFORMATION om krav på egenkontroll enligt miljöbalken Samhällsbyggnadskontoret 2014-12-17 2 (8) En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 14-03-19 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Kontaktperson Telefon Fax

Kontaktperson Telefon Fax MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN hälsoskydd (1998:899) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet -enligt 9 kap 6 miljöbalken

Anmälan om miljöfarlig verksamhet -enligt 9 kap 6 miljöbalken Anmälan om miljöfarlig verksamhet -enligt 9 kap 6 miljöbalken Administrativa uppgifter Företag/Namn: Organisationsnr: Adress: Postnr och ort: Telefonnr företag: Faxnr: E-postadress: Ägare: Kontaktperson:

Läs mer

Välkommen till NMTs miljöledningssystem

Välkommen till NMTs miljöledningssystem Välkommen till NMTs miljöledningssystem Presentationsslingan Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion och handbok till NMTs miljöledningssystem. Här beskrivs ledningssystemets uppbyggnad.

Läs mer

Utformning av miljöledningssystem

Utformning av miljöledningssystem Utformning av miljöledningssystem Principskiss för miljöledningssystem miljöutredning Ledningens genomgång Miljörevision och uppföljning miljöpolicy Ständig förbättring Miljömål Miljöprogram Införande/genomförande

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område 1 (5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (helst med koordinater

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Materialet är till största delen hämtat från Miljösamverkan Västra Götaland och Miljöförvaltningen i Stockholm Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Verksamheten beräknas starta: Ändring av befintlig verksamhet Befintlig verksamhet

Verksamheten beräknas starta: Ändring av befintlig verksamhet Befintlig verksamhet ANMÄLAN 1 (8) Om miljöfarlig verksamhet Enligt 9 kap 6 miljöbalken Anmälan avser Ny verksamhet Verksamheten beräknas starta: Ändring av befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Administrativa uppgifter

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Älvkarleby biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Älvkarleby biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Älvkarleby biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten. Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap Miljöprövningsförordning (2013:251)

Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten. Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap Miljöprövningsförordning (2013:251) Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) För behandling av ärendet kommer uppgifterna registreras i

Läs mer