Samråd enligt kapitel 6 i Miljöbalken och enligt Sevesolagstiftningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samråd enligt kapitel 6 i Miljöbalken och enligt Sevesolagstiftningen"

Transkript

1 Samråd enligt kapitel 6 i Miljöbalken och enligt Sevesolagstiftningen utökad produktion av glödgad kallvalsad plåt SSAB EMEA AB Borlänge

2 Borlänge Sid 2(15) 1 BAKGRUND GÄLLANDE MILJÖTILLSTÅND NOLLALTERNATIV OCH ANSÖKT ALTERNATIV LOKALISERING VERKSAMHETSBESKRIVNING KLOCKUGNARNA KONTINUERLIGA GLÖDGNINGSLINJEN HUVUDSAKLIGA FÖRÄNDRINGAR I PROCESSEN FÖRÄNDRINGAR I MILJÖPÅVERKAN VID ANSÖKT ALTERNATIV RESURSANVÄNDNING UTSLÄPP TILL LUFT UTSLÄPP TILL VATTEN Restvätskor till vattenrening Kylvatten KEMIKALIER AVFALL BULLER TRANSPORTER RISKER ANSÖKNINGSHANDLINGAR UNDER FRAMTAGANDE DISPOSITION AV ANSÖKNINGSHANDLINGAR OCH AVGRÄNSNINGAR MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB) TIDPLAN FÖRSLAG TILL FORTSATT SAMRÅDSFÖRFARANDE ADMINISTRATIVA UPPGIFTER BILAGA: Förslag till disposition och omfattning MKB

3 Borlänge Sid 3(15) 1 Bakgrund Efter samgåendet med finska Rautaruukki år 2014 har produktionen av metallbelagda produkter förts över från Borlänge till Tavastehus i Finland och för färgbelagda produkter har en konsolidering skett från fyra till tre färgbeläggningslinjer inom SSAB. Detta innebär att produktionen av metallbelagda och målade produkter i Borlänge har upphört under 2015 och 2016 och att dessa produkter idag tillverkas i SSABs anläggningar i Finland och Finspång. Verksamheten i Borlänge är nu specialiserad på varm och kallvalsade produkter. De minskade volymerna av metallbelagd och målad plåt behöver ersättas med ökade volymer av andra produktslag för att upprätthålla lönsamhet i produktionssystemet i Borlänge. Efterfrågan är stor på höghållfast glödgad kallvalsad plåt från bilindustrin och det ingår i bolagets strategi att växa inom detta marknadssegment. Det är mycket angeläget för SSAB och verksamheten i Borlänge att möta en växande marknad för att säkra affärerna och överlevnaden i en tuff stålbransch. Bolaget planerar att ansöka om ändringstillstånd för utökad produktion av kallvalsad glödgad plåt från 650 kton/år till 900 kton/år. SSAB i Borlänge har två anläggningar för glödgning av plåt; en kontinuerliga glödgningslinje och klockugnar för styckevis glödgning. Ökad efterfrågan på höghållfast glödgad plåt innebär behov av ökad produktionsvolym i den kontinuerliga glödgningslinjen. Bolagets produktionsflöde framgår översiktligt i nedanstående skiss:

4 Borlänge Sid 4(15) 1.1 Gällande miljötillstånd Nuvarande miljötillstånd (mål M ) meddelades genom deldom var i framgår bland annat följande årliga tillståndsgivna produktionsvolymer: Årliga tillståndsgivna produktionsvolymer 3,2 miljoner ton varmvalsad plåt i varmbandvalsverket 2,5 miljoner ton betad plåt i betningslinjerna 1,4 miljoner ton kallvalsad plåt i tandemvalsverket ton glödgad kallvalsad plåt i glödgningsanläggningarna ton metallbelagd plåt i metalliseringslinje 1 (produktion upphörde 2011) ton metallbelagd plåt i metalliseringslinje 2 (produktion upphörde 2016) ton lackerad plåt i bandlackeringslinjen (produktion upphörde 2015) Specifika villkor i tillståndet som berör glödgning av plåt i kallvalsverket är: Villkor för utsläpp till luft från kallvalsverket (deldom ) (5) Utsläppet av kväveoxider, NOx räknat som NO2, från den kontinuerliga glödgningslinjen får fr o m 18 månader efter lagakraftvunnen dom som riktvärde och årsmedelvärde inte överstiga 100 mg/mj tillfört bränsle. Villkor för utsläpp till vatten från kallvalsverket (deldom ) (15) Föroreningshalten i vatten som avleds till recipient från kallbandverkets vattenreningsanläggning får som riktvärde och månadsmedelvärde inte överstiga 10 mg/l suspenderade ämnen 0,5 mg/l totalfosfor 2 mg/l järn ph värdet skall som riktvärde och momentanvärde ligga inom intervallet 6,5 10,5. Därutöver finns villkor för uttag av vatten: Vattendom (1972) Tillåter ett maximalt intag av vatten på m 3 /h.

5 Borlänge Sid 5(15) 1.2 Nollalternativ och ansökt alternativ Nollalternativet är tillståndsgiven produktion från : 650 kton glödgad kallvalsad plåt i glödgningslinjerna. Ansökt alternativ är 900 kton glödgad kallvalsad plåt i glödgningslinjerna. 1.3 Lokalisering Förändringen för att uppnå ökad volym glödgad kallvalsad plåt planeras ske genom uppgraderingar i befintlig anläggning för kontinuerlig glödgning i Kallvalsverket.

6 Borlänge Sid 6(15) 2 Verksamhetsbeskrivning Vid kallvalsning av plåt i tandemvalsverket deformeras den inre strukturen på sådant sätt att plåten blir hård, spröd och fjädrande. För att åstadkomma en formningsbar produkt efter kallvalsning behöver plåten glödgas. För glödgning av plåt har SSAB i Borlänge två typer av glödgningsanläggningar 9 st. klockugnar för styckevis glödgning En kontinuerlig glödgningslinje ( Konti ) De höghållfasta stålen behöver glödgas i den kontinuerliga glödgningslinjen medan klockugnarna används för mjukare stål. 2.1 Klockugnarna I en klockugn sker glödgning av plåtbandrullar styckevis. Bandrullarna staplas på höjden i en skyddshuv där skyddsgas cirkuleras och en ugnshuv tillför önskad värme. Uppvärmning sker med elektriska värmeelement eller gasolbrännare. För närvarande finns 4 stycken eluppvärmda och 5 stycken gasoluppvärmda klockugnar i drift. Processen i klockugnsglödgningen planeras inte förändras nämnvärt till följd av ansökt alternativ. Schematisk skiss av en klockugn framgår nedan.

7 Borlänge Sid 7(15) 2.2 Kontinuerliga glödgningslinjen I inloppet till kontinuerliga glödgningslinjen ändklipps bandrullarna och svetsas ihop till ett ändlöst band. Önskade materialegenskaper erhålls i glödgningslinjen genom att plåten i en följd värms och därefter kyls. Inledningsvis går plåten genom bandtvätten där den tvättas ren från olja och smuts i ett alkaliskt bad med efterföljande vattensköljning. Den första värmningen av bandet sker dels genom förvärmning med rökgaser och induktionsugnar och dels med efterföljande indirekt värmning genom förbränning av gasol i värmestrålningstuber. Bandet hettas upp till en glödgningstemperatur som kan variera från C. Därefter sker kylning av bandet med ugnsgaser och vatten till rumstemperatur. Efter kylningen genomlöper bandet en ytrening genom betning i svag saltsyra (ca 4 % HCl) med efterföljande sköljning och passivering med natriumhydroxid. För att ge plåten dess slutliga egenskaper återvärms den till en temperatur av C beroende på stålsort. Återvärmningsdelen är försedd med induktionsutrustning och värmestrålningstuber för gasol. Innan bandet lämnar ugnsdelen kyls det till under 60 C med ugnsgaser och vatten. Efter glödgning av plåten utförs en trimvalsning av plåtytan. Plåten genomgår en liten tjockleksreduktion som minskar den färdiga plåtens benägenhet att bilda brytveck och att ge flytfigurer vid pressning samt ger plåten dess slutliga ytutseende. Efter trimvalsning genomgår plåten anoljning, provtagning och upphaspling till en färdig bandrulle. För rening av rökgaser finns en SCR anläggning (selektiv katalytisk reaktor) som reducerar utsläppet av NOx med hjälp av ammoniaklösning. Utsläppet reduceras med ca %. Restvätskor från bandtvätt och betning/passivering behandlas i kallvalsverkets vattenrening innan utsläpp sker till recipienten Dalälven. I vattenkylningen sker indirekt kylning med värmeväxlare. I slutkylningen sker direktkylning med älvvatten. Kylvattnet förorenas inte i slutkylningen då plåten är fri från föroreningar i detta steg. Schematisk skiss av den kontinuerliga glödgningslinjen framgår av skiss på nästa sida.

8 Borlänge Sid 8(15) 3 Huvudsakliga förändringar i processen För att öka kapaciteten i den kontinuerliga glödgningslinjen behöver medelhastigheten i linjen öka. Begränsande för volymökningen är i första hand värmningskapaciteten i förvärmningen. Den kan ökas genom installation av gasoleldade ugnar, induktionsugnar eller en kombination av dessa. För att ytterligare förstärka förvärmningen planeras även åtgärder för att förbättra utnyttjandet av restenergin i rökgaserna från värmningsugnarna. Utöver dessa förändringar planeras mindre förbättringar i inlopp och utlopp för att öka tillgängligheten i linjen samt optimering av modeller och IT stöd för processen. För att höja produktkvaliteten ser bolaget över möjligheten att modifiera vattenkylningen avseende dysorna och hur vattnet påförs bandet. Ovanstående mindre förbättringsåtgärder är varken volymhöjande eller miljöpåverkande och planeras att påbörjas relativt omgående. Därutöver planeras åtgärder för att avlägsna oljerester på plåten som ibland kan förekomma innan förvärmningens induktionssteg. En förbättrad avlägsning av olja är önskvärd bland annat för att minska nedsmutsning av utrustningen i induktionsugnarna och rökutveckling i lokalen. Förbättrad rening skulle ge förbättrad arbetsmiljö men även innebära en minskning av det avfall som uppkommer då oljerester följer med ventilationsluften och ger ett kondensat.

9 Borlänge Sid 9(15) 4 Förändringar i miljöpåverkan vid ansökt alternativ Följande kapitel ger en översiktlig beskrivning av vad den ansökta verksamheten bedöms innebära i förändrad miljöpåverkan jämfört med nollalternativet, d v s gällande tillstånd. I denna översiktliga beskrivning kommenteras även förändringen till följd av att produktionen av metallbelagda och målade produkter har upphört. 4.1 Resursanvändning Behovet av ökad värmningskapacitet innebär att användningen av el och gasol bedöms öka med ca 30 % vid ansökt alternativ jämfört med nollalternativet. Detta motsvarar ca 5 % ökning av el och gasolanvändningen för hela verksamheten som nu bedrivs i Borlänge. Däremot kan det noteras att denna ökning endast motsvarar ungefär hälften av den energimängd som tidigare användes vid produktionen av metallbelagda och målade produkter som nu har upphört. Kostnad nyttoanalys för restvärmeavsättning ska enligt 3 Lag (2014:268) om vissa kostnadsnyttoanalyser på energiområdet utföras vid planering av en ny industrianläggning med en total tillförd effekt på mer än 20 MW och som genererar användbar spillvärme. Den planerade ändringen bedöms inte överstiga 20 MW och bör därmed inte omfattas av detta regelverk. I den kontinuerliga glödgningslinjen sker energiåtervinning där överskottsvärme i rökgaser och bandkylning tas tillvara genom värmeväxling. Den återvunna energin används för produktion av hetvatten som i sin tur värmer byggnader och vissa delar i processerna. Detta minskar också behovet av energiproduktion i SSABs panncentraler. När återvinningen överskrider det egna hetvattenbehovet sker automatiskt en överföring till Borlänge kommuns fjärrvärmenät. Mängden återvunnen energi bedöms öka i samma grad som den ökade energianvändningen vid genomförd förändring. Den specifika energianvändningen (kwh/ton) för glödgningsanläggningarna bedöms kunna minska vid ansökt alternativ.

10 Borlänge Sid 10(15) 4.2 Utsläpp till luft Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx) bedöms öka med ca 30 % från glödgningsanläggningarna vid ansökt alternativ. Detta motsvarar ett ökat utsläpp på <5 % sett till verksamhetens totala utsläpp av kväveoxider. När produktionen av metallbelagda och målade produkter upphörde minskade verksamhetens totala NOx utsläpp med ca 10 %. Halten av NOx från kontinuerliga glödgningslinjen är villkorssatt till 100 mg/mj som årsmedelvärde. Halten bedöms inte öka till följd av ansökt alternativ. För att begränsa utsläppet av NOx finns idag en SCR anläggning som renar rökgaserna genom katalytiskt reaktion med ammoniak. SCR anläggningen har god avskiljningsgrad (ca %) och kapacitet för att rena en större mängd rökgaser med bibehållen reningsgrad. NOx halten från kontinuerliga glödgningslinjen ligger normalt på nivån ca mg/mj och gällande villkor bedöms kunna innehållas även vid ansökt alternativ. Det ökade NOx utsläppet inryms i det förslag till villkor (totalt NOx i ton/år) som bolaget lämnat till Mark och miljödomstolen i slutredovisning av prövotidsfrågan för NOx från fasta källor (U1 i mål M ). Beslut om slutligt villkor för NOx har ännu inte erhållits. 4.3 Utsläpp till vatten Restvätskor till vattenrening Restvätskor från kontinuerliga glödgningslinjen till Kallvalsverkets vattenrening bedöms öka med ca 20 %. Kallvalsverkets vattenrening har en kapacitet för ca 32 m 3 /h och nuvarande flöde är ca m 3 /h. Bedömningen är att halterna i utgående vatten från kallvalsverkets vattenrening kommer vara oförändrade och nuvarande villkor kan innehållas även vid ansökt alternativ. Till följd av ökad mängd restvätskor kommer de totala utsläppen i kg av de ingående ämnena att öka till recipienten Dalälven. Ökningen är proportionell mot den ökade mängden utgående vatten från kallvalsverkets vattenrening. Verksamhetens dominerande utsläpp till vatten kommer från varmvalsverkets vattenrening. Det ökade utsläppet från Kallvalsverkets vattenrening motsvarar <2 % ökning av verksamhetens totala utsläpp till vatten av järn, suspenderade ämnen och olja. Fosfor kommer däremot uteslutande från kallvalsverkets vattenrening och bedöms öka med ca 10 %.

11 Borlänge Sid 11(15) Kylvatten Kylvattenflödet kommer att behöva öka till följd av den ökade produktionsvolymen av glödgad plåt. Behovet av kylvatten varierar mycket beroende på produktslag och älvvattentemperatur. Det maximala behovet av kylvatten för glödgad plåt är i nuläget <2 000 m 3 /h och flödet kommer att öka vid ansökt alternativ. Verksamhetens dominerande kylvattenanvändare är varmvalsverkets kylvattensystem. Ökningen till följd av ansökt alternativ kommer att inrymmas inom gällande vattendom som tillåter ett maximalt uttag av vatten på m 3 /h. Temperaturhöjningen i utgående kylvatten till älven bedöms vara i det närmaste oförändad vid den utökade kylvattenanvändningen. 4.4 Kemikalier De huvudsakliga kemikalierna som används för tillverkning av glödgad plåt är saltsyra, avfettningsmedel, rostskyddsolja, trimvalsvätska och ammoniaklösning. Förbrukning av nuvarande kemikalier bedöms öka i proportion till ökad volym producerad plåt. 4.5 Avfall Den ännu ej fastställda metoden för avskiljning av kvarvarande oljerester innan förvärmningens induktionssteg förväntas minska eller helt eliminera uppkomsten av kondensat från kontinuerliga glödgningslinjen som i dagsläget skickas som farligt avfall för destruktion. De avfallsfraktioner som kan förväntas öka något är slam från bandrengöringen och metallhydroxidslam i form av filterkakor från Kallvalsverkets vattenrening. Metallhydroxiden innehåller mycket järn och tas för närvarande tillbaka i processen vid SSABs metallurgi i Luleå.

12 Borlänge Sid 12(15) 4.6 Buller Inga nya bullerkällor förväntas tillkomma vid ansökt alternativ. Om nya bullerkällor skulle tillkomma kommer dessa dimensioneras så att bidraget från dem inte bidrar till högre ekvivalent ljudnivå än vad som anges för nyetablerad industri enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller (SNV 1978:5). Samtliga bullerkällor i kallvalsverket har uppmätts under hösten 2016 inför den årliga uppdateringen av bolagets externbullerkartering. Bedömningen är att ansökt alternativ inte kommer att äventyra möjligheten att innehålla verksamhetens gällande bullervillkor. 4.7 Transporter Ansökt alternativ innebär inget ökat behov av transport av stålämnen eftersom produktionen i varmvalsverket inte förändras jämfört med gällande tillstånd. Avseende externa transporter av färdiga produkter bedöms inte heller dessa att öka jämfört med gällande tillstånd då ökad volym glödgade produkter ersätter transport av andra produktslag, ex varmvalsade produkter. Transport av gasol sker på järnväg och antalet tågtransporter behöver öka något vid ökad produktion. De totala transporterna av gasol till verksamheten i Borlänge vid ansökt alternativ bedöms ändå inte komma upp i den nivå som då beläggningslinjerna var i drift. Transport av ammoniaklösning sker på lastbil och antalet leveranser bedöms öka något vid ökad produktion. 4.8 Risker Planerad förändring bedöms inte innebära behov av ökad lagringsvolym av gasol eller ammoniaklösning. Avseende brandfarlig vara och kemikalier som omfattas av Sevesolagstiftningen är bedömningen att planerad förändring inte påverkar den befintliga riskbilden nämnvärt. Några befintliga riskanalyser enligt LBE (lagen om brandfarliga och explosiva varor) kan behöva uppdateras. Gällande säkerhetsrapport är från 2016 och kommer att uppdateras med de förändringar som planeras för ansökt verksamhet i god tid innan dessa tas i drift.

13 Borlänge Sid 13(15) 5 Ansökningshandlingar under framtagande 5.1 Disposition av ansökningshandlingar och avgränsningar Tillståndsansökan för utökad produktion av kallvalsad glödgad plåt föreslås ha följande disposition: Bilaga A Bilaga B Bilaga B.1 Bilaga B.2 Bilaga B.3 Bilaga C Teknisk beskrivning Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Säkerhetsrapport Samrådsredogörelse Externbullerutredning Statusrapport 5.2 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Bolaget har anlitat externt konsultstöd för framtagande av Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) för den planerade ändringsansökan. Miljökonsekvensbeskrivningen som biläggs ansökan kommer att beskriva och bedöma de direkta och indirekta effekterna på omgivande miljö som följer av verksamheten vid SSAB Borlänge, inklusive de förändringar som nu planeras. MKB:n kommer att omfatta tre fall, som alla beskrivs och bedöms: Nuläget, avser 2014 och 2015 års situation vad gäller produktionsvolymer och utsläpp. Ansökt alternativ, avser verksamheten med planerade förändringar och en produktion på upp till 900 kton glödgad kallvalsad plåt i glödgningslinjerna. Nollalternativ, dvs. det fall då de planerade förändringarna inte kommer till stånd. Beskriver utsläpp och påverkan på omgivande miljö upp till dagens tillståndsgivna produktionsnivåer (650 kton glödgad kallvalsad plåt) och utsläppsvillkor. Nedlagda beläggningslinjer omfattas ej, däremot de ändringar (anmälningsärenden) som gjorts sedan tillståndsansökan Ett förslag till disposition och omfattning på MKB:n bifogas denna samrådshandling, se bilaga.

14 Borlänge Sid 14(15) 6 Tidplan Ansökningshandlingarna planeras lämnas till Mark och miljödomstolen under februari Det är mycket angeläget för SSAB och verksamheten i Borlänge att möta den växande marknaden för glödgade kallvalsade produkter. Det är avgörande för att säkra affärerna och överlevnaden i stålbranschen med de utmaningar vi ser idag. Till följd av detta är det också av största vikt att tillståndsprocessen fortlöper utan tidfördröjning. Det finns en önskan om att påbörja installationsarbeten i linjen senast i samband med revisionsstopp sommaren Dock behöver upphandling och projektering för planerad produktionsökning med kontraktsskrivning etc. gentemot leverantörer påbörjas redan under Förslag till fortsatt samrådsförfarande Bolaget föreslår att gå vidare med skriftligt samråd under december 2016 till följande: Naturvårdsverket Räddningstjänsten Dala Mitt Myndighet för samhällsskydd och beredskap Havs och vattenmyndigheten Borlänge Energi Relevanta lokala intresseorganisationer Samråd med övriga särkskilt berörda och allmänhet planeras ske genom annonsering i Borlänge Tidning och Dala Demokraten. Bolaget avser även att samråda med de närmaste grannarna per brev.

15 Borlänge Sid 15(15) 8 Administrativa uppgifter Sökande SSAB EMEA AB (org. nr ) Borlänge Kontakt (vxl.) Maria Nilsson, miljöchef Anna Östlund, informationsansvarig Övrigt Fastighetsbeteckning: Järnverket 1 Anläggningsnummer: Huvudbransch och kod: Varmvalsning, 27.30

16 BILAGA Förslag till disposition och omfattning MKB Miljökonsekvensbeskrivning av planerade förändringar vid SSAB Borlänge Icke-teknisk sammanfattning 1 Ansökan om ändringstillstånd vid SSAB Borlänge 1.1 Översiktligt om verksamheten 1.2 Ansökan om ändringstillstånd 1.3 Bakgrund till ansökan 1.4 Alternativ som beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen 1.5 Avgränsningar i miljökonsekvensbeskrivningen 1.6 Översiktligt om planerade förändringar av verksamheten 1.7 Alternativa lokaliseringar 1.8 Alternativa processutformningar 1.9 MKB processen samråd med myndigheter 2 Lokalisering och planförhållanden 2.1 Verksamhetens lokalisering 2.2 Planförhållanden 2.3 Anslutande transportvägar och farleder 3 Verksamheten vid SSAB Borlänge idag 3.1 Råvaror till produktionen 3.2 Företagets produkter 3.3 Processer och produktionsanläggningar 3.4 Översiktligt om vad som hänt sedan tillståndsansökan 2002

17 3.5 Interna och externa transporter BILAGA Förslag till disposition och omfattning MKB 3.6 Använd reningsteknik och bästa teknik Rening av luftutsläpp Avloppsvattenrening Bästa tillgängliga teknik (BAT) och uppfyllande av BAT slutsatser 3.7 Verksamhetens ledningssystem 4 Planerade förändringar i anläggningar och processer 5 Verksamhetens miljöpåverkan i nuläget jämfört med ansökt alternativ och nollalternativ 5.1 Utsläpp till luft från processerna Utsläpp av kväveoxider Utsläpp av svaveldioxid Utsläpp av stoft Utsläpp av saltsyra Utsläpp av klorgas Utsläpp av olja som aerosoler Utsläpp av flyktiga organiska ämnen Utsläpp av koldioxid 5.2 Utsläpp till luft från transporter 5.3 Utsläpp till vatten 5.4 Markstatus förorenade markområden och påverkan på mark 5.5 Buller 5.6 Restprodukter och avfall 5.7 Kemikalier och kemikaliehantering 5.8 Övriga störningar från verksamheten 5.9 Energianvändning och energieffektivitet i processerna 5.10 Risker och säkerhetsarbete

18 BILAGA Förslag till disposition och omfattning MKB 6 Bedömningsgrunder 6.1 Miljömålen 6.2 Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 6.3 Ekologisk och kemisk status, miljökvalitetsnorm samt bedömning av ickeförsämringskravet för vattenrecipienter 6.4 Vattenmyndigheternas statusbedömning för berörda vattenförekomster 7 Verksamhetens omgivningar och dess miljökvalitet 7.1 Verksamhetens närområde Bebyggelse Natur och kulturvärden 7.2 Förekomst av luftföroreningar i närområdet Halter av svaveldioxid, kvävedioxid och stoft Halter av partiklar Halter av xxx 7.3 Nedfall av svavel och kväve 7.4 Vattenrecipientförhållanden 8 Bedömning av miljöpåverkan och miljöeffekter från verksamheten i nuläge, ansökt alternativ och nollalternativ 8.1 Påverkan på luft 8.2 Påverkan på vatten 8.3 Övrig påverkan 9 Referenser Exempel på bilagor Samrådsredogörelse Bullerrapport Säkerhetsrapport

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras.

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras. Bilaga 2 till samrådsunderlag Miljökonsekvensbeskrivning för Höganäs Sweden AB En miljökonsekvensbeskrivning kommer att utarbetas av Profu AB och Svensk MKB AB till den planerade ansökan. Miljökonsekvensbeskrivningen

Läs mer

2012-10-31 Karlstads Energi AB

2012-10-31 Karlstads Energi AB 1 Karlstads Energi AB Samrådsunderlag för uttag av ytvatten för kylning av överskottsvärme genom befintlig återkylare vid KVV Yttre Hamn samt utsläpp av uppvärmt vatten Innehåll Samrådsunderlag 2 1 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Miljörapport 2008. SSAB Tunnplåt AB Borlänge

Miljörapport 2008. SSAB Tunnplåt AB Borlänge 2008 SSAB Tunnplåt AB Borlänge INNEHÅLL 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING... 1 1.1 SSAB TUNNPLÅT AB... 1 1.2 VERKSAMHETEN I BORLÄNGE... 2 1.3 LOKALISERING AV VERKSAMHETEN I BORLÄNGE... 5 1.4 HUVUDSAKLIG MILJÖPÅVERKAN...

Läs mer

Mall för textdelen till miljörapporten

Mall för textdelen till miljörapporten MALL MILJÖRAPPORT 1 (5) Mall för textdelen till miljörapporten Miljörapport för år Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer Länsstyrelsens

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta

Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta Miljörapport för PC Lastaren, Avesta 2015 2016-03-16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 LOKALISERING... 3 1.2 TEKNISK BESKRIVNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGEN...

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor SSAB Tunnplåt Bilaga H Förslag till slutliga villkor Allmänna villkor 1. Om inte annat framgår av villkoren nedan skall verksamheten inbegripet åtgärder för att minska utsläppen till luft och vatten och

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Ockelbo den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Panncentral Söder 1485-1146 Rapporteringsår 2010 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet Miljönämnden 2007 09 20 59 1 Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet ABB AB Service har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd för befintlig verksamhet vid bolagets anläggning på fastigheten

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014 Ockelbo den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Underlag för samråd enligt miljöbalken

Underlag för samråd enligt miljöbalken Underlag för samråd enligt miljöbalken Anläggning för produktion av biogas genom förgasning av biobränsle i Malmö samt uttag av kylvatten från Öresund Komplettering av tidigare samråd, tillkommande anläggningsdel

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Informationsmöte med närboende om FUCHS nya smörjmedelsanläggning

Informationsmöte med närboende om FUCHS nya smörjmedelsanläggning Informationsmöte med närboende om FUCHS nya smörjmedelsanläggning 2017-02-09 Visionsbild förslag på byggnadslayout l 2 Syfte med kvällens möte - dialog Ge en klarare bild av vilka FUCHS är och den planerade

Läs mer

Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning

Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning Innehåll och omfattning vid prövning av miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken MILJÖSKYDDSENHETEN Senast uppdaterad: 2009-01-20 Ansökans innehåll Ansökan om

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort:

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

Underlag för samråd angående tillståndsprövning enligt miljöbalken för Tekniska verkens biogasproduktionsanläggning

Underlag för samråd angående tillståndsprövning enligt miljöbalken för Tekniska verkens biogasproduktionsanläggning 2014-08-07 Underlag för samråd angående tillståndsprövning enligt miljöbalken för Tekniska verkens biogasproduktionsanläggning i Linköping Tekniska verken i Linköping AB (publ) äger och driver biogasproduktionsanläggningen

Läs mer

Samrådsunderlag avseende träpulverpanna Sörbyverket

Samrådsunderlag avseende träpulverpanna Sörbyverket Samrådsunderlag avseende träpulverpanna Sörbyverket Ärende Ronneby Miljö & Teknik AB (nedan kallat Miljöteknik) planerar för förändring av den befintliga verksamheten vid Sörbyverket, fastighetsbeteckning

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken

Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Miljönämndens arbetsutskott 2010 12 09 73 1 Dnr 2010 2255 Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Nordkalk AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt och utökad

Läs mer

Kompletterande samråd Eskilstuna Energi och Miljö

Kompletterande samråd Eskilstuna Energi och Miljö Stockholm 2013-06-27 http://ams.se.wspgroup.com/projects/10168692/document/b-mkb och Tillståndsprocesser/6 Samråd/Kompletterande samråd/följebrev kompletterande samråd övriga.docx Mall: Allmän - Stående

Läs mer

Hur jobbar vi inom miljöskydd. Carina Lif och Elisabeth Lindqvist

Hur jobbar vi inom miljöskydd. Carina Lif och Elisabeth Lindqvist Hur jobbar vi inom miljöskydd Carina Lif och Elisabeth Lindqvist Miljöskyddets verktyg Prövning 9, 11 och 14 kap MB Tillsyn Projekt Remisser Miljövervakning Miljömål Giftfri miljö Miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1(4) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen Anmälan om miljöfarlig verksamhet Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Organisationsnummer: Besöksadress: Fastighetsbeteckning

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET 1 (4) Blanketten med bilagor skickas senast sex veckor innan verksamheten startar till Älvsbyns kommun, Miljö- och byggnämnden, 942 85 ÄLVSBYN. Handläggningsavgift enligt

Läs mer

Förlag till princip för redovisning av restvärmepotential vid projektering av ny fjärrvärmeproduktion. utarbetat för. Optensys ENERGIANALYS

Förlag till princip för redovisning av restvärmepotential vid projektering av ny fjärrvärmeproduktion. utarbetat för. Optensys ENERGIANALYS Förlag till princip för redovisning av restvärmepotential vid projektering av ny fjärrvärmeproduktion utarbetat för av dag.henning@optensys.se www.optensys.se Hur ett fjärrvärmebolag ska redovisa om det

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1 (10) MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn:

Läs mer

AGENDA Introduktion Varför söka nytt tillstånd? MKB Tidplan

AGENDA Introduktion Varför söka nytt tillstånd? MKB Tidplan Lillesjöverket Sveriges vackraste kraftvärmeverk AGENDA Introduktion Varför söka nytt tillstånd? MKB Tidplan Foto Andreas Carlsson Samråd 2011-06-29 1 Uddevalla Energi AB Helägt av Uddevalla kommun genom

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken LULEÅ KOMMUN Miljö- och byggnadsförvaltningen Anmälan enligt förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Administrativa uppgifter Anläggningens

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 1084656-01-01 Varunamn Wisa - Form Spruce Artikel-nr/ID-begrepp 1103 Varugrupp BK04-01203

Läs mer

Sammanfattning Björndammens panncentral

Sammanfattning Björndammens panncentral Sammanfattning Björndammens panncentral I den här rapporten beskrivs verksamheten på Björndammens panncentral under år 2014. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan. Drifttid:

Läs mer

Sammanfattning. Pulververket. Sida 1 av 7. I Pulververket tillverkas huvudsakligen svampbaserade och atomiserade baspulver.

Sammanfattning. Pulververket. Sida 1 av 7. I Pulververket tillverkas huvudsakligen svampbaserade och atomiserade baspulver. Sammanfattning Pulververket I Pulververket tillverkas huvudsakligen svampbaserade och atomiserade baspulver. Kapaciteten i Pulververket är idag cirka 350 000 ton per år och avses öka till cirka 550 000

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Bodens Energi AB Samrådsunderlag för fortsatt och förändrad verksamhet vid värmeverket i Boden

Bodens Energi AB Samrådsunderlag för fortsatt och förändrad verksamhet vid värmeverket i Boden 1 Bodens Energi AB Samrådsunderlag för fortsatt och förändrad verksamhet vid värmeverket i Boden 6 april 2015 2 Innehåll 1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 2 BAKGRUND... 3 3 VERKSAMHETEN... 4 3.1 Nuvarande

Läs mer

Växjö Energi AB. Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö. Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna

Växjö Energi AB. Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö. Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna Utfärdare Grontmij AB Datum Beskrivning 2010-08-17 Samrådsunderlag Växjö Energi AB Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna UNDERLAG FÖR SAMRÅD 7 SEPTEMBER 2010

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP)

Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP) Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP) I den här rapporten beskrivs verksamheten under 2014 för Göteborg Energis containerpannor som är placerade i Backa. Rapporten

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Textdel 2014 års miljörapport Hetvattencentralen Hallstahammar ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun Aktbilaga 11 BESLUT 1(8) Diarienr/Dossnr Miljöprövningsdelegationen Miljövård Maria Nordström Tel 026-171233 maria.nordstrom@x.lst.se Hudik Kraft AB Djupedsverket 824 12 Hudiksvall Tillstånd att installera

Läs mer

SKRIVELSE: Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 förordning (2013:253) om förbränning av avfall

SKRIVELSE: Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 förordning (2013:253) om förbränning av avfall Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Malmö den 31 augusti 2017 SKRIVELSE: Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 förordning (2013:253) om förbränning

Läs mer

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet MILJÖENHETEN Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet 1 Samråd Många verksamheter kräver tillstånd enligt miljöbalken för att få startas och drivas. I bilagan till förordningen om

Läs mer

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Antagna av Nämnden för Myndighetsutövning 2009-01-19, 3 Oljeavskiljare Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Bakgrund Verksamhetsutövare med processer

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 1:10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Ansökan om miljöfarlig verksamhet Enligt vattenskyddsföreskrifter Skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 13-03-26 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

MILJÖRAPPORT ÅR 2006. År 2006 utbildades truckförarna i EcoDriving. SSAB Tunnplåt AB Borlänge

MILJÖRAPPORT ÅR 2006. År 2006 utbildades truckförarna i EcoDriving. SSAB Tunnplåt AB Borlänge MILJÖRAPPORT ÅR 2006 År 2006 utbildades truckförarna i EcoDriving SSAB Tunnplåt AB Borlänge Borlänge 2006 SAMMANFATTNING AV MILJÖÅRET 2006 Företaget har under året skött anläggningarna enligt gällande

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljöprövning av bioenergikombinatet i Hedensbyn, Skellefteå Kraft AB

Miljöprövning av bioenergikombinatet i Hedensbyn, Skellefteå Kraft AB Miljöprövning av bioenergikombinatet i Hedensbyn, Skellefteå Kraft AB Underlag inför samråd med allmänhet angående omprövning av vår verksamhet på fastigheten Hallen 11, Hedensbyn, Skellefteå. Verksamheten

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt oförändrad verksamhet vid HVC Dalregementet

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt oförändrad verksamhet vid HVC Dalregementet Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt oförändrad verksamhet vid HVC Dalregementet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Allmän beskrivning av verksamheten... 3 3 Yrkanden

Läs mer

Välkommen på samråd!

Välkommen på samråd! Välkommen på samråd! Agenda Inledning Lagstiftning Prognos och flygplatsens anläggningar Sökt omfattning Flygvägar Miljöpåverkan Förslag miljökonsekvensbeskrivning Kaffepaus inkl. utställning och bullerdemo

Läs mer

Innehåll. 1 Inledning 1 1.1 Administrativa uppgifter 1. 2 Vision och syfte 2

Innehåll. 1 Inledning 1 1.1 Administrativa uppgifter 1. 2 Vision och syfte 2 Innehåll 1 Inledning 1 1.1 Administrativa uppgifter 1 2 Vision och syfte 2 3 Bakgrund 2 3.1 E.ONs värmeverksamhet i Stockholmsregionen 2 3.2 Ökat behov 3 4 Lokalisering 5 4.1 Alternativa lokaliseringar

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 14-03-19 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Halmstads Energi och Miljö AB

Halmstads Energi och Miljö AB Agenda Allmän inledning Beskrivning av den planerade verksamheten Redogörelse för pågående detaljplanearbete Redogörelse för alternativa lokaliseringar Redogörelse för alternativa utformningar Påverkan

Läs mer

Icke-teknisk sammanfattning

Icke-teknisk sammanfattning BILAGA A RAPPORT 7 (116) Icke-teknisk sammanfattning Bakgrund AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme) avser att hos Miljödomstolen i Stockholm söka tillstånd enligt miljöbalken att ändra

Läs mer

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD Sida 1 av 9 Information Gällande regler: 9 kap. 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen. Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn, handlägga ärenden, fakturera,

Läs mer

Rökgaskondensering för värmeverket i Knivsta

Rökgaskondensering för värmeverket i Knivsta Rökgaskondensering för värmeverket i Knivsta Samrådsunderlag inför tillståndsprövning enligt miljöbalken Vattenfall AB Värme Uppsala 2016-05-25 Innehåll 1 INLEDNING OCH BAKGRUND... 2 2 TILLSTÅNDSPRÖVNING

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Malmö stad Miljönämnden ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken om ny verksamhet Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken 9 kap 6 och förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten. Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap Miljöprövningsförordning (2013:251)

Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten. Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap Miljöprövningsförordning (2013:251) Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) För behandling av ärendet kommer uppgifterna registreras i

Läs mer

1 (4) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Marie-Louise Nilsson 2013-05-29 2009-004370- MI 018-7274337 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 19 juni 2013 Adressat:

Läs mer

FINSPÅNGS TEKNISKA VERK MILJÖBOKSLUT

FINSPÅNGS TEKNISKA VERK MILJÖBOKSLUT FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 2014 MILJÖBOKSLUT Finspångs Tekniska Verk bedriver flera tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken, kapitel 9 och 11. Inom verksamheterna producerar

Läs mer

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04 Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING... 3 1.1.1

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet Skickas till: Lidingö stad Miljö- och stadsbyggnadskontoret 181 82 Lidingö Anmälan om miljöfarlig verksamhet Anmälan enligt 10 miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) Anmälan ska skickas in senast 6

Läs mer

Stockholms framtida avloppsrening MB Komplettering

Stockholms framtida avloppsrening MB Komplettering Stockholms framtida avloppsrening MB 3980-15 Komplettering Bilaga 5 Tekniska och ekonomiska förutsättningar för andra begränsningsvärden Stockholm 2016-02-05 PROMEMORIA Till: Avdelning Nacka Tingsrätt

Läs mer

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014.

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014. Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014. Textdel 2014 års miljörapport Värmepumpverket ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Västerås Värmepumpverk Anläggningens

Läs mer

Kontaktperson Telefon Fax

Kontaktperson Telefon Fax MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN hälsoskydd (1998:899) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2014

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2014 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2014 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 15-04-10 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Takgenomföring-BRTF Varmförzinkad stålplåt. BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

Takgenomföring-BRTF Varmförzinkad stålplåt. BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Takgenomföring-BRTF Varmförzinkad stålplåt Branschstandard enligt BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn BRTF Varmförzinkad stålplåt

Läs mer

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB.

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB. Uppdrag Uppdragsgivare Korroterm AB Bernt Karlsson Projektledare Datum Ersätter Ladan Sharifian 2009-06-08 2009-06-05 Antal sidor 12 1 Antal bilagor Projektnummer Rapportnummer Granskad av 2009006 09054ÖLS

Läs mer

Lösningar för att möta nya krav på reningsverk ÄR MBR teknik lösningen på de ny kraven?

Lösningar för att möta nya krav på reningsverk ÄR MBR teknik lösningen på de ny kraven? Lösningar för att möta nya krav på reningsverk ÄR MBR teknik lösningen på de ny kraven? Jonas Grundestam Teknikansvarig Process Stockholms Framtida Avloppsrening Marie Berg Processingenjör Himmerfjärdsverket,

Läs mer

GENERALLÄKAREN. Sida 1 (6) Anmälan avser. Administrativa uppgifter

GENERALLÄKAREN. Sida 1 (6) Anmälan avser. Administrativa uppgifter Sida 1 (6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet med anmälningsplikt C enligt miljöprövningsförordningen (2013:251). Anmälan avser Ändring av befintlig anläggning Ny verksamhet Administrativa uppgifter Anläggningens

Läs mer

Acceptabel belastning

Acceptabel belastning 1 Acceptabel belastning 1. Inledning Denna PM redogör för acceptabel belastning och önskade skyddsnivåer på vattenrecipienter inom och nedströms Löt avfallsanläggning. Rapporten ingår som en del av den

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR HETVATTENCENTRALEN HALLSTAHAMMAR 2013 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2015.

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2015. Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2015. Textdel 2015 års miljörapport Värmepumpverket ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Västerås Värmepumpverk Anläggningens

Läs mer

INFORMATION INFÖR TIDIGT SAMRÅD I SAMBAND MED ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN

INFORMATION INFÖR TIDIGT SAMRÅD I SAMBAND MED ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN INFORMATION INFÖR TIDIGT SAMRÅD I SAMBAND MED ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN Namn Adress Postadress Telefonnummer Fastighetsbeteckning där det planerade stallet ska ligga samt för spridningsarealerna:

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2009 Gävle den 26/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2013 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2016 PRODUKTION BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2016 PRODUKTION BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2016 PRODUKTION BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL Miljörapport 2016 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Biogasproduktionen är organiserad under AO Biogas inom Tekniska

Läs mer

Översiktlig struktur av MKB-dokumentet för slutförvarssystemet

Översiktlig struktur av MKB-dokumentet för slutförvarssystemet Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle Översiktlig struktur av MKB-dokumentet för slutförvarssystemet Svensk Kärnbränslehantering AB December 2007 Svensk Kärnbränslehantering

Läs mer

Ansökningarnas struktur

Ansökningarnas struktur MKB Pia Ottosson 1 Ansökningarnas struktur KÄRNTEKNIKLAGEN (KTL) Toppdokument MILJÖBALKEN (MB) Toppdokument Huvudrapport Långsiktig säkerhet GEMENSAMMA BILAGOR Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Samrådsredogörelse

Läs mer

KS Förvaltning Kommunledningskontoret Lars Anshelm Kommunledningskontoret. Kommunstyrelsen i Eslöv

KS Förvaltning Kommunledningskontoret Lars Anshelm Kommunledningskontoret. Kommunstyrelsen i Eslöv Förvaltning Lars Anshelm 0413-621 27 KS.2010.0088 2010-12-21 Kommunstyrelsen i Eslöv Yttrande angående ansökan om tillstånd för anläggande och drift av ett kraftvärmeverk på fastigheten Eslöv Örtofta 21:1

Läs mer

Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum

Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum Miljömedicinsk bedömning gällande ansökan om miljöfarlig verksamhet vid Perstorp Oxo AB Göteborg den 19 december 2002 Gerd Sällsten Docent, 1:e yrkes-

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Jenny Johansson (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet;

Läs mer

Norra Strandallén OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE

Norra Strandallén OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Norra Strandallén OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE Inom Tyresö kommun, Stockholms län V:\APLAN\KERHAM\DPL\Norra Strandallén\MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGLaga

Läs mer

Fråga; Är säkerhetsrapporten och handlingsprogrammet offentlig handling?

Fråga; Är säkerhetsrapporten och handlingsprogrammet offentlig handling? Frågor och svar Sevesokonferensen 2015 Nedanstående svar är MSB:s nuvarande tolkning och kan komma att ändras om mer fakta eller domstolsavgöranden kommer. Varje myndighet och företag behöver göra en egen

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Jard Gidlund UPPRÄTTAD AV. Petra Wallberg. Svar på begäran av komplettering av ansökan från Länsstyrelsen i Stockholm

UPPDRAGSLEDARE. Jard Gidlund UPPRÄTTAD AV. Petra Wallberg. Svar på begäran av komplettering av ansökan från Länsstyrelsen i Stockholm UPPDRAG Miljö UPPDRAGSNUMMER 5630208300 UPPDRAGSLEDARE Jard Gidlund UPPRÄTTAD AV Petra Wallberg DATUM GRANSKAD AV Uno Strömberg Svar på begäran av komplettering av ansökan från Länsstyrelsen i Stockholm

Läs mer

Prövning enligt miljöbalken

Prövning enligt miljöbalken Prövning enligt miljöbalken Innehåll På gång Prövningspunkter Tillståndsprocessen Några tips Projekt på gång Biogas Öst pengar av Jordbruksverket Tillståndsprocess biogas Workshopar Vägledning Miljöprövning

Läs mer

MILJÖRAPPORT för år: 2004. Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning: kv Skogen 55 (Storvik 15:39)

MILJÖRAPPORT för år: 2004. Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning: kv Skogen 55 (Storvik 15:39) MILJÖRAPPORT för år: 2004 Grunddel UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens nummer: 2181-155 Anläggningens namn: SEAB's pannanläggning Storvik Anläggningsort: Storvik Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Policy för fordonstvättar i Haninge

Policy för fordonstvättar i Haninge 1 (6) Policy för fordonstvättar i Haninge För att minska utsläppen av olja och metaller från fordonstvättar till avloppsnätet och efterföljande recipient har Haninge kommun antagit denna policy. Policyn

Läs mer

Miljörapport 2010 Vårberg panncentral

Miljörapport 2010 Vårberg panncentral Miljörapport 2010 Vårberg panncentral Miljörapport 2010 för VÅRBERG PC AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, mars 2011 Sidan 1 av 7 Innehållsförteckning Vårberg...3 1. Verksamhetsbeskrivning...3

Läs mer

Bilaga K:1 Förslag till villkor

Bilaga K:1 Förslag till villkor Bilaga K:1 Förslag till villkor 1. Villkorsdiskussion 1.1 Inledning SKB har i avsnitt 8 i ansökan lämnat förslag till villkor och därutöver redogjort för sin uppfattning om behovet av villkor. Flera remissinstanser

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer