4 Jäv Delegat får inte besluta i ärenden där han eller hon är jävig.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4 Jäv Delegat får inte besluta i ärenden där han eller hon är jävig."

Transkript

1 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen av KS 200, Reviderat: KS 245, , KS 116, , KS Med stöd av kommunallagen 6 kap delegerar till utskott, förtroendevalda och anställda enligt följande uppställning att besluta på styrelsens vägnar i angivna slag av ärenden. Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. ansvarar också för att samråd med berörda sker inför beslut. 1 Anmälan Delegeringsbeslut ska alltid anmälas till. 2 Beslut Verkställighet Delegering omfattar beslutanderätt. Rätt att vidta åtgärder av rent förberedande eller verkställande art grundas på instruktion, tjänsteställning eller liknande. Skillnaden mellan beslutsfattande och åtgärder av rent förberedande och verkställande art måste beaktas. De båda förfarandena har olika rättsverkningar. Ett beslut kan alltid överklagas och kännetecknande är att det finns beslutsalternativ och det krävs någon form av övervägande eller bedömning av beslutsfattaren. 3 Vidaredelegering n som delegeras till förvaltningschef får vidaredelegeras. Vidaredelegering får endast ske i ett steg och besluten ska anmälas till. 4 Jäv får inte besluta i ärenden där han eller hon är jävig. Förkortningar KS kommunstyrelse AC administrativ chef KS ordf s ordförande personalchef KS viceordf s 1:e eller 2:e vice ordförande EC ekonomichef s arbetsutskott ECstf ställföreträdande ekonomichef kommundirektör KJ kommunjurist förvaltningschef UC upphandlingschef AvdC avdelningschef KC kommunikationschef

2 AK arbetsmarknadskoordinator FK fritidskonsulent H/I handläggare/inspektör mnkr miljoner kronor tkr tusen kronor bb basbelopp A Allmänt Kommunstyrelsen leder och samordnar informationsverksamheten och svarar för information till kommunens personal. Ansvar och befogenheter följer av kommunikationspolicyn med riktlinjer. A1 Beslut om representation och uppvaktning. KSordf (KS vice ordf) Representationspolicy Regler för representation och gåvor A2 Beslut om vem som tecknar kommunens firma, undertecknar handlingar och kontrasignerar. KSordf (KS vice ordf) A3 Beslut att utfärda rättegångsfullmakt. KSordf KL 6 kap 6. (KS vice ordf) A4 Beslut som är så brådskande att det inte går att avvakta s avgörande. KSordf (KS vice ordf) Besluten ska anslås omedelbart och anmälas vid s nästa sammanträde. KL 6 kap 36 A5 Beslut om tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen. (AC) Grafiska profilen 2

3 A6 Beslut om tillstånd att använda kommunens logotyp (stadssiluetten). KC () Grafiska profilen A7 Yttrande om antagning av hemvärnsmän. (AC) Kontroll i socialregister och hos överförmyndarnämnden. A8 Begäran om yttranden och upplysningar från andra nämnder och förvaltningar som ett led i ärendeberedningar till och kommunfullmäktige och ett led i samordningen av kommunens verksamhet. Detta gäller dock inte motioner. AC (KJ) Kommunstyrelsens reglemente 13. A9 Beslut om beredning av motioner. A10 Yttrande om kameraövervakning. AC Kameraövervakningslagen (KJ) A11 Handläggning av lotteritillstånd och registrering av lotterier FK Lotterilag (1994:1000) A12 Beslut om utlämnande av allmän handling KJ (AC) Offentlighets- och sekretesslagen A13 Prövning av om överklagande kommit in i rätt tid. AC (KJ) Förvaltningslagen och lag om beräkning av lagstadgad tid. 3

4 B Ekonomi Kommunstyrelsen har ansvar för den sammantagna kommunala medelsförvaltningen. Enligt fullmäktiges föreskrifter. B1 Beslut att på begäran av nämnd omfördela medel inom budgetram och mellan investeringsprojekt upp till och med 10 bb. Reglemente för ekonomioch verksamhetsstyrning B2 Beslut att uppta nya långfristiga lån, omsätta befintliga långfristiga lån och gå i borgen för de kommunala bolagen vad avser långfristig upplåning. EC Finanspolicy Inom ramen för av KF årligen fastställd ram. B3 Beslut att uppta kortfristiga lån på högst 50 mnkr för att parera fluktrationer i likviditeten. EC Finanspolicy B4 Placering av överskottslikvid och likviditetsförvaltning. EC Finanspolicy B5 Beslut att teckna leasingavtal. EC Finanspolicy För undertecknande av leasingavtal se attestreglemente. B6 Beslut om placering och utdelningar vid gjorda placeringar av kommunala stipendier, gratifikationer samt stipendier/bidrag ur donationsfonder och stiftelser. EC Finanspolicy Stiftelser hanteras enligt dess stadgar. B7 Beslut att avyttra eller kassera lös egendom där värdet överstiger 10 bb eller fastighetstillbehör inför rivning av byggnad. EC Riktlinjer för investeringar och leasing 4

5 B8 Beslut att avyttra eller kassera lös egendom där värdet ligger mellan 10 bb och 5 bb. UC Riktlinjer för investeringar och leasing B9 Beslut att avyttra eller kassera lös egendom där värdet ligger mellan 5 bb och 2 bb. Riktlinjer för investeringar och leasing B10 Beslut att avyttra eller kassera lös egendom där värdet ligger under 2 bb. AvdC Riktlinjer för investeringar och leasing B11 Beslut i försäkrings- och skadeståndsärenden. EC (KJ) Skadeståndslagen och kommunens försäkringsskydd. B12 Beslut om överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal över kr/ärende. Reglemente för ekonomioch verksamhetsstyrning. B13 Beslut om överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal under kr/ärende. EC Reglemente för ekonomioch verksamhetsstyrning B14 Beslut om betalningsuppskov. EC Reglemente för ekonomioch verksamhetsstyrning B15 Beslut att i kravärenden ansöka om lagsökning eller betalningsföreläggande hos domstol. EC Reglemente för ekonomioch verksamhetsstyrning B16 Beslut att göra en uppgörelse om kvittning. EC Reglemente för ekonomioch verksamhetsstyrning 5

6 C Upphandling Beslut om inköp av varor och tjänster, sluta ramavtal, utnyttja option samt teckna avtal om hyra/leasing (inklusive restvärde) för en period av högst 5 år till kontraktsvärdet (exkl moms för hela löptiden och inkl ev optioner och förlängningsklausuler). Upphandlings- och inköpspolicy samt riktlinjer för upphandling och inköp. LOU (Lagen om offentlig upphandling), LUF (Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster). Budget C1 Inköp upp till 28 % av tröskelvärdet enligt LOU och 26 % av tröskelvärdet enligt LUF. Direktupphandling. Varor, tjänster och byggnadsentreprenader enligt belopp angivna i LOU och LUF. C2 Inköp över gränsen för direktupphandling, men under tröskelvärdet. UC (EC) Varor, tjänster och byggnadsentreprenader enligt belopp angivna i LOU och LUF. C3 Inköp över tröskelvärdet. C4 Sluta avtal med inköpscentral om att sköta upphandling. 6

7 D Fast egendom D1 Avge yttrande över planärenden D2 Beslut om uppdrag att upprätta detaljplaner och översiktsplaner. D3 Köp, försäljning mm av fastighet upp till 20 bb. Kommunfullmäktiges riktlinjer, s reglemente 14, budget och plan- och bygglagen. D4 Arrendeavtal och andra avtal om nyttjanderätt av mark upp till 20 år. Kommunstyrelsens reglemente 14. D5 Tillförsäkra/belasta kommunens fastigheter med vägrätt, servitut, ledningsrätt, arrende, hyra eller annan nyttjanderättsupplåtelse samt uppsägning av dessa. När befogenheten inte lämnats till annan nämnd D6 Utsträckning, nedsättning, sammanföring, dödning och relaxation av inteckningar, samt utbyte av pantbrev och liknande åtgärder. D7 Rätt att teckna mark- och exploateringsavtal upp till 10 basbelopp samt att beställa detaljplan för exploateringsverksamhet. Riktlinjer för exploateringsavtal Markanvisningspolicy (Krav i ändringar i PBL) D8 Avge yttrande som fastighetsägare i bygglovsärenden, grannes medgivande, upphävande av tomtindelning mm. 7

8 D9 Yttrande enligt lagen om förvärv av hyresfastigheter mm som inte avser utövande av förköpsrätt vid aktieöverlåtelse. D10 Utse tillsynsansvarig för heta arbeten E Personalfrågor Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan, löne- och pensionsmyndighet och har hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Personalpolitiken Personalstrategier Personalhandbok E1 Fastställa löneutrymmen vid löneförhandlingar Budget E2 Fastställa lönestruktur samt lönerelationer mellan yrkesgrupper Kommungemensam lönepolicy E3 Teckna lokala kollektiv avtal som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare E4 Lämna uppdrag som avses i lagen (2009:47) om kommunala befogenheter E5 Besluta i frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser, som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 8

9 E6 Förhandla som arbetsgivare med undantag för och 38 MBL E7 Förhandla som arbetsgivare enligt och 38 MBL. Får inte vidaredelegeras E8 Företräda arbetsgivaren vid arbetsrättsliga tvister samt övriga förhandlingar enligt 10 MBL E9 Beslut att medge bisyssla för: Riktlinjer för bisysslor Kommundirektör KSordf Efter samråd med Förvaltningschef Får inte vidaredelegeras Övrig personal E10 Besluta om tillstånd att stadigvarande använda egen bil i tjänsten för: På särskild blankett Kommundirektör KSordf Förvaltningschef Övrig personal E11 Besluta om organisationsförändringar som berör mer än en förvaltning E12 Besluta om organisationsförändring inom förvaltning Efter samråd med och E13 Besluta att inrätta respektive dra in tjänst Inom befintlig budget E14 Besluta om anställning av förvaltningschef Riktlinjer för rekrytering 9

10 E15 Besluta om anställning av övrig personal med över 6 mån anställningstid Riktlinjer för rekrytering Arbetsledare efter samråd med personalfunktion Rätt att vidaredelegera E16 Besluta om anställnings- och lönevillkor i andra fall än vid anställning / I principiella fall efter samråd med E17 Besluta om förflyttning/omplacering till annan förvaltning utom vid rehabiliteringsärenden Anställningsformer för chefer, Ledarskapspolicy Riktlinjer för rekrytering Efter samråd med berörda och E18 Beslut om omplacering till annan förvaltning vid rehab-ärende Efter samråd med berörda E19 Besluta om uppsägning på grund av arbetsbrist Efter samråd med E20 Besluta om uppsägning på grund av personliga skäl Efter samråd med E21 Besluta om att avsluta anställning genom överenskommelse om särskild ålderspension, avgångsvederlag med mera Efter samråd med E22 Besluta om avsked Efter samråd med E23 Besluta om disciplinåtgärd Efter samråd med 10

11 E24 Besluta om avstängning med eller utan löneförmån Efter samråd med F Serveringstillstånd och tillsyn över försäljning av öl, tobak och läkemedel Alkoholpolitiskt program Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn Tillsynsplan för servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel F1 Besluta om tillstånd till servering av alkohol till slutna sällskap. Såväl tillfälligt som permanent tillstånd. 8 kap 2 alkohollagen. Avser endast gynnande beslut. F2 Besluta om tillstånd till servering av alkohol till allmänheten. Såväl tillfälligt som permanent tillstånd. 8 kap 2 alkohollagen. Avser endast gynnande beslut. F3 Beslut om utvidgning av serveringstillstånd. 8 kap 2 alkohollagen. Avser även uteservering. Avser endast gynnande beslut. F4 Beslut om serveringstillstånd i samband med ändring av bolagsform eller nya bolagsmän. 8 kap 12 alkohollagen. Avser endast gynnande beslut. F5 Beslut om nedsättning av avgift för serveringstillstånd. 8 kap 10 alkohollagen. Avser endast gynnande beslut. F6 Medgivande att bibehålla serveringstillstånd vid ansökan från konkursbo. 9 kap 12 alkohollagen. Behandlas med förtur. Avser endast gynnande beslut. 11

12 F7 Medgivande att bibehålla serveringstillstånd vid ansökan från konkursbo. 9 kap 12 alkohollagen. Behandlas med förtur. Avser endast gynnande beslut. F8 Inte gynnande beslut enligt F kap 2, 10, 12 och 9 kap 12 alkohollagen. F9 Beslut att begäran biträde av polismyndighet. 9 kap 9 alkohollagen. F10 Beslut att dela ut erinran 9 kap 17 alkohollagen F11 Yttrande med anledning av överklagat beslut. H/I 10 kap 1 alkohollagen som beslutat. F12 Beslut om föreläggande eller förbud 20 tobakslagen. F13 Beslut om föreläggande med vite. 20 tobakslagen. F14 Beslut att beslagta tobaksvaror. 21 tobakslagen F15 Beslut att begära handräckning från kronofogde. 21 tobakslagen. F16 Avge yttrande till lotteriinspektionen om anordnande av automatspel. Lag om anordnande av visst automatspel (1982:636) 12

13 G Miljöärenden G1 Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet. 9 kap 6 miljöbalken G2 Ansökan om strandskyddsdispens. 7 kap 18 miljöbalken. G3 Ansökan om samråd för åtgärder som väsentligt kan påverka naturmiljön men som inte omfattas av tillstånds- och anmälningsplikt. 12 kap 6 miljöbalken. G4 Beslut att anmäla miljöfarlig verksamhet inklusive ändring av befintlig verksamhet. 9 kap 6 miljöbalken. G5 Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet. 11 kap 9 miljöbalken. G6 Beslut att godkänna miljörapporter till tillsynsmyndighet G7 Avge yttrande enligt miljöbalken. H Plan- och bygglagen H1 Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov. 9 kap plan- och bygglagen. I Arbetsmarknad I1 Anställning enligt beredskapsavtalet AK 13

14 I2 Sluta överenskommelser med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Finsam och andra aktörer inom verksamhetens budget AK Inom verksamhetens budget. 14

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning Kommunstyrelsens delegationsordning Bakgrund Kommunstyrelsens reglemente medger rätt att delegera beslut enl. 6 kap. 33 kommunallagen. Information om hantering av delegationsordningen Näringslivschefen

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av kommunstyrelsen, 2008-09-10 128 Reviderad: 2014-10-08 144, 2015-05-27 103 Kommunstyrelsens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna

Läs mer

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling.

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad Kommunstyrelsen 2014-01-20, 10 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning

Läs mer

Delegationsordning för Kommunstyrelsen

Delegationsordning för Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2015 01 02, 4. Dnr: KS 000016/2015 901 Senast reviderad av kommunstyrelsen 2015 07 13, 206 Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Vad innebär delegation?

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen Utöver vad som föreskrivs i lagar, förordningar och statliga myndigheters föreskrifter gäller för kommunstyrelsen bestämmelserna i detta reglemente. Begreppet nämnd innefattar

Läs mer

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11, 17 Antagen av kommunstyrelsen 2014-12-03, 733 6 Innehållsförteckning Allmänt om delegation 3 Kommunfullmäktige.

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2014-08-18 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 16.05 Beslutande Övriga deltagande Fredrik Nelander (S), ordförande Bengt-Åke Svensson (S) Alexandra Gustafsson (S) Yvonne Breman (S) Heidi

Läs mer

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer Kommunfullmäktige 2010-12-16, 137 Innehållsförteckning Instruktion för kommunstyrelsens utskott...3 Finansutskottet...5 Ledningsuppgifter...

Läs mer

att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytandet,

att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytandet, REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrat av kommunfullmäktige den 27 februari 2003, 17, den 15 december 2005, 154, den 31 januari 2007, 9, den

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

Delegationsordning Överförmyndarnämnden

Delegationsordning Överförmyndarnämnden Delegationsordning Överförmyndarnämnden 2015-02-23 Delegationsordning Överförmyndarnämnden ÖFN 2015/0001-1 Fastställd av överförmyndarnämnden 2015-01-15 3. Ersätter överförmyndarens beslut ÖFM 4/2013 2013.7.

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT I ENLIGHET MED KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE

DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT I ENLIGHET MED KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 1 1 (8) DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT I ENLIGHET MED KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE Fastställd av kommunstyrelsen 2010-11-09, 308 Reviderad av kommunstyrelsen 2013-03-05,

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-21 Reglemente för kommunstyrelsen Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentinformation - Dokumentnamn Reglemente för kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation)

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation) DELEGATIONSBESLUT 2014-03-24 Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation) Allmänna bestämmelser 1 Delegering innebär inte rätt att fatta beslut i ärenden som innefattar

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av vård- och omsorgsnämnden 2015-05-06, 63 (VON/2015:23) Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Antagen av Vård och omsorgsnämnden 2015 01 02, 3. Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Allmänt om delegation Vad innebär delegation? Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33 38 ), innebär att

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG 2011-05-11 Förtydligad 2015-06-04 DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen samt 12 kap 6 plan- och bygglagen (PBL) beslutar miljö-

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG Antagen av miljö- och byggnämnden 2012-12-05, 145

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG Antagen av miljö- och byggnämnden 2012-12-05, 145 1 DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG Antagen av miljö- och byggnämnden 2012-12-05, 145 Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen samt 12 kap 6 planoch bygglagen (PBL)

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder

A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder 2015:14 Delegationsordning social- och omvårdnadsnämnd Gällande omvårdnadsförvaltningen, reviderad 2015-02-23 Antagen av social- och omvårdnadsnämnden 2014-04-15 A. Generella bestämmelser för delegation

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:18 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Bygg- och miljönämndens reglemente Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierade kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning Innehållsförteckning 1. Inledning... 1

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 69/2010 Utbytt den Sign 1:8 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer