IT-infrastrukturplan Sida 30 (31) Författare: Sverker Nordgren, Björn Sanderberg och Tibor Denes Utgåva 0.9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-infrastrukturplan 2002-04-10 Sida 30 (31) Författare: Sverker Nordgren, Björn Sanderberg och Tibor Denes Utgåva 0.9"

Transkript

1 IT-infrastrukturplan Sida 30 (31) Nätoperatör Nätoperatören svarar för investeringar i det aktiva nätet.

2 IT-infrastrukturplan Sida 29 (31) Kommunal medfinansiering statligt krav för stöd Den kommunala medfinansieringen på 5% innebär att kommunen får betala 5% av den av staten beräknade projektkostnaden för ortssammanbindande nätet respektive områdesnäten Kommunal medfinansiering - frivillig kommunal medfinansiering utöver statligt krav för stöd Kommunen kan av eget intresse, t.ex. för att ansluta de egna arbetsplatserna, öka sin medfinansiering Region Skåne Den föreslagna finansieringen bygger på att Region Skåne har ett intresse att bygga ut nät till sina arbetsplatser för att tillgodose nuvarande och framtida behov av kommunikation. Investeringen kan även ses som ett led i att bidra till en regional utveckling. Finansieringskalkylen bygger på ett antagande att Region Skåne medfinansierar ca kr Post och TeleStyrelsen PTS PTS har till uppdrag att genom upphandling av åtgärder öka säkerheten så att telekommunikationen kan fungera i kris och krig. Ett led i detta uppdrag är att PTS vill kunna påverka pågående och planerad utbyggnad av ny infrastruktur inom landet så att den blir så säker som möjligt. PTS kan som exempel finansiera merkostnader vid förläggning av alternativa fibersträckor, hel eller delfinansiera etablering av redundanta trafikvägar mellan viktigare noder, finansiera anskaffning av reservkraft i noder samt merkostnader för att anpassa nodutrymmen för skydd mot HPM-vapen. Denna kalkyl bygger på att PTS finansierar kostnaden att etablera ett huvudnodrum i kommunhuvudorten. Finansieringskalkylen förutsätter att PTS medfinansierar ca kr. Offentlig medfinansiär Statligt stöd för utbyggnad Statligt stöd, del av länspott Kommunal medfinansiering Region Skånes medfinansiering PTS Summa offentlig medfinansiering: Finansieringsbelopp kr kr kr kr kr Kommersiell aktör antas investera i fibernät motsvarande

3 IT-infrastrukturplan Sida 28 (31) 9.4 Finansiering Inledning Den finansieringslösning som föreslås baseras på att aktuella investeringar fördelas på ett antal finansiärer. De finansiärer som kan vara aktuella är: 1. Staten, statligt stöd för utbyggnad enligt förordning SFS 2000:1469 och SFS 2001: Staten del av länspott, exempelvis för att täcka kostnader för ortssammanbindande nät över kommungränser 3. Kommunal medfinansiering statligt krav för stöd, statligt villkor för att få statligt stöd är att kommunerna svarar för minst 5 % medfinansiering) 4. Kommunal medfinansiering - frivillig kommunal medfinansiering utöver statligt krav för stöd 5. Region Skåne, frivillig medfinansiering för att bl.a. tillgodose det egna behovet av kommunikation 6. Post och TeleStyrelsen - PTS, stöd för utökat skydd av viktiga förbindelser och noder 7. Kommersiella aktörer, frivillig investering i lönsamhetssyfte I avsnitten nedan redogörs mer detaljerat vilka möjligheter till medfinansiering som finns Statligt stöd Svedala kommun har möjlighet att få kr statsbidrag för sin utbyggnad av områdesnät samt ortssammanbindande nät. Utöver detta kan kommunen ansöka om ytterligare kr som stöd för framtagning av IT-infrastrukturprogram. Enligt förordningarna om stöd fördelar sig det totala stödet för Svedala kommun enligt följande: SVEDALA KOMMUN För upprättande av ITinfrastrukturprogram För anläggande av ortssammanbindande telenät För anläggande av lokala telenät Maximalt stöd kr kr kr Stöd som andel av stödberättigande underlag - 33 % 33 % Staten - del av länspott Region Skåne kan bl.a. användas för att delfinansiera utbyggnaden av ortssammanbindande nät som går över kommungränser.

4 IT-infrastrukturplan Sida 27 (31) Tabell: Intäkter från fibernätet vid 50% penetration Orter Hushåll Företag Summa Svedala Bara Klågerup Sjödiken Holmeja Börringe kyrkby/nötesjö Krågeholm Börringe station Västra Kärrstorp Hyltarp Aggarp Skabersjöby Sturup Bjärshög Summa Tabell: Intäkter från fibernätet vid 75% penetration Orter Hushåll Företag Summa Svedala Bara Klågerup Sjödiken Holmeja Börringe kyrkby/nötesjö Krågeholm Börringe station Västra Kärrstorp Hyltarp Aggarp Skabersjöby Sturup Bjärshög Summa

5 IT-infrastrukturplan Sida 26 (31) Tabell: Grunddata för orter Orter Invånare Hushåll Företag Svedala Bara Klågerup Sjödiken Holmeja Börringe kyrkby/nötesjö Krågeholm Börringe station Västra Kärrstorp Hyltarp Aggarp Skabersjöby Sturup Bjärshög Summa Intäktskalkyl Nedanstående tabeller visar intäktskalkyler för Svedala kommun baserad på förutsättningar som redovisats i avsnittet ovan och olika penetrationsgrad. Tabell: Intäkter från fibernätet vid 25% penetration Orter Hushåll Företag Summa Svedala Bara Klågerup Sjödiken Holmeja Börringe kyrkby/nötesjö Krågeholm Börringe station Västra Kärrstorp Hyltarp Aggarp Skabersjöby Sturup Bjärshög Summa

6 IT-infrastrukturplan Sida 25 (31) Tabell: Investering i områdesnät Ort Kostnader för anslutning av kommunens och Region Skåne arbetsplatser Tillkommande kostnader för anslutning av företags- och bostadsområden Summa kostnader/ort Svedala kr kr kr Bara kr kr kr Klågerup kr kr kr Summa kr kr kr På övriga orter etableras en områdesnoder i någon av kommunens fastigheter. 9.3 Intäkter Inledning Genom att kommunen äger svartfiber och upplåter denna till en eller flera nätoperatörer för trafik kan kommunen ta ut en ersättning av nätoperatörerna. Det kan finnas många olika former för att ersätta kommunen för att nätoperatörerna skall kunna nyttja svartfibernätet. Exempel på hur ersättning kan regleras: Kommunen får en fast månads- eller årshyra för att hyra ut svartfiber. Hyran kan ex. variera beroende på total längd svartfiber och antal fiberpar. Kommunen får en kundvolymrelaterad ersättning (en fast månadsersättning/kund, där avgiften varierar beroende på ex. kundkategori (hushåll/företag)) Kommunen får som ersättning fritt trafikera nätet för att tillgodose sina egna trafikbehov Ersättning kan även lösas genom en kombination av olika ersättningsformer Underlag för beräkning av intäkter Den intäktskalkyl som redovisas i avsnittet nedan baseras på en kundvolymrelaterad intäktspotential. Kalkylen baseras på en intäkt på 50 kr/mån för hushåll och 500 kr/mån för företag. Kalkylen baseras vidare på en antagen penetration (anslutningsgrad) av antal hushåll och företag. Nedanstående tabell visar grunddata för orterna.

7 IT-infrastrukturplan Sida 24 (31) Tabell: exempel på besparingspotential Ref.nr Besparingsalternativ för sträcka Längd Besparing Kommunen äger redan en fibersträcka mellan Bara och Klågerup som kan användas kr Kommunen avser att anlägga cykelbana mellan Klågerup och Svedala vilket innebär att schakt- och återställningskostnader bortfaller kr Om kommunen kan använda den överkapacitet som finns i radiolänkförbindelsen mellan Svedala och Skabersjöby kan besparing göras av förbindelsen mellan Hyltarp och Skabersjöby (kan göras genom att kommunen inte behöver använda förbindelsen för eget behov i Bara och Klågerup) kr Summa - exempel på besparingar kr Flera av de mindre orterna skulle kunna anslutas via radiolänk som alternativ till fiber, vilket i vissa fall kan ge besparingar. Exempel på orter som skulle kunna anslutas med radiolänk är Krågeholm, Västra Kärrstorp, Aggarp och Börringe station Kalkyl för utbyggnad av områdesnät baserat på fiber i orter I tabellen redovisas fibersträckor enligt alternativen: Fibernät till kommunens och Region Skånes arbetsplatser Tillkommande fibernät till företags- och befolkningstäta områden Tabell: Fibersträckor i orterna Fiberlängd för anslutning av kommens och Region Skånes arbetsplatser Tillkommande fiberlängd för anslutning av företags- och bostadsområden Summa fiberlängd Ort Svedala Bara Klågerup Summa Nedanstående tabell visar investeringar i fibernät enligt alternativen som finns angivna ovan.

8 IT-infrastrukturplan Sida 23 (31) Nedan ges några exempel på möjlig besparingspotential i förhållande till nyförläggningskostnad:

9 IT-infrastrukturplan Sida 22 (31) 15 Västra Kärrstorp kr 16 Aggarp - söderut kr 17 Klågerup - norrut kr 18 Sturup - norrut kr Summa kr I orterna tillkommer kostnader för att etablera nodrum. Nodrummen är utformade för att bl.a. förvara och strömförsörja utrustning som behövs för det aktiva nätet. Tabell: Investeringar i nodrum i orterna Ort Typ av nodrum Kostnad nodrum Svedala Huvudnodrum kr Bara Områdesnodrum kr Sturup Områdesnodrum kr Bjärshög Områdesnodrum kr Klågerup Områdesnodrum kr Börringe kyrkby/nötesjö Områdesnodrum kr Sjödiken Områdesnodrum kr Holmeja Områdesnodrum kr Skabersjöby Områdesnodrum kr Västra Kärrstorp Områdesnodrum kr Hyltarp Områdesnodrum kr Krågelholm Områdesnodrum kr Aggarp Områdesnodrum kr Börringe station Områdesnodrum kr Summa kr I tabellen nedan återfinns den totala investeringskostnaden för fibernätutbyggnad i Svedala kommun. Tabell: Summa investeringar i fibernät för Svedala kommun Investeringar Fibernät mellan orter Fibernät till angränsande kommuner Nodrum Summa Kostnad kr kr kr kr Utfallet på investeringarna för fiberutbyggnaden kommer att bero på en rad omständigheter som exempelvis möjligheten och kostnaden att långtidshyra svarfiberförbindelser istället för att anlägga nya fibersträckor, möjligheten att nyttja befintlig kanalisation, prisnivåer på svartfiber och kostnader för att gräva och återställa.

10 IT-infrastrukturplan Sida 21 (31) Som exempel kan nämnas att priset på fiberkabel varierat med mer än 50 %, bl.a. som funktion av tillgång och efterfrågan på fiberkabel. Andra faktorer som är starkt lokalt beroende är kostnaden för schakt och återställning, framförallt i orter. Här kan kostnaden variera mellan 250 kr till mer än 1000 kr/m. Kostnader för entreprenadarbeten baseras på tidigare erfarenheter från liknande utbyggnader. Månadskostnader har beräknats enligt annuitet med en räntesats på 6 %. Avskrivningstiden för kabelnätet är satt till 15 år Kalkyl för utbyggnad av ett ortssammanbindande fibernät mellan alla orter i kommunen Nedanstående tabell redovisar investeringskostnader för utbyggnad av ett fibernät mellan orter baserat på förutsättningar enligt föregående avsnitt. Tabell: Investeringar i fibernät mellan orterna i kommunen (exklusive nät till angränsande kommuner) Ref.nr Sträcka Fiberlängd Fiberkostnad 1 Bjärshög kr 2 Bara - Klågerup kr 3 Klågerup - Holmeja kr 4 Holmeja - Svedala (via Sjödiken) kr 5 Svedala - Krågeholm kr 6 Krågeholm - Västra Kärrstorp kr 7 Svedala - Hyltarp ( m som medräknats i sträckan Svedala - Krågeholm) kr 8 Hyltarp - Skabersjöby kr 9 Svedala - Aggarp kr 10 Svedala - Börringe kyrkby/notesjö kr 11 Svedal - Börringe station ( m som medräknats i sträckan Svedala - Börringe kyrkby/notesjö) kr 12 Svedal - Sturup ( m som medräknats i sträckan Svedala - Börringe kyrkby/notesjö) kr Summa kr För att knyta ihop kommunen med angränsande kommuner och samtidigt skapa nätredundans tillkommer investeringskostnader enligt nedanstående tabell. Nätkostnaden har beräknats till fram berörda kommuners kommungräns. Tabell: Investeringar i fibernät till angränsande kommuner Ref.nr Sträcka Fiberlängd Fiberkostnad 13 Bara - västerut kr 14 Skabersjöby - västerut kr

11 IT-infrastrukturplan Sida 20 (31) I kommunhuvudorten har medtagits kostnader för att etablera nodrum för huvudnod. I övriga orter där det antingen planeras för utbyggnad av mindre omfattande områdesnät eller anslutningsnoder har kostnader medtagits för att etablera enklare nodrum. Områdesnäten i berörda orter har en geografisk utbredning som möjliggör att kommunens och Region Skånes arbetsställen kan anslutas liksom befintliga lokala kabel-tv-nät och viktigare företags- och bostadsområden. Vid beräkning av investeringar i nät har inte accessnäten medräknats annat än för kommunens arbetsställen. Dessa ingår i investeringsbeloppen för områdesnäten. Intäktspotentialen i orterna är baserad på de kunder som kan anslutas till områdesnätet eller ortsnoden till rimliga kostnader för accessnätet. Beräknad intäkt för nätägaren omfattar endast den del av tjänsteleverantörernas pris till slutkunden som kan relateras till ägaren av svartfibernätet som ingår det ortssammanbindande nätet och områdesnäten. 9.2 Investeringar Underlag för beräkning av investeringar Investeringsberäkningen bygger på ett antal antagna förutsättningar. De förutsättningar som antagits i nedanstående kalkyler är följande: Hänsyn har ej tagits till befintlig kanalisation eller fiber. Förläggning av fiber i orter sker i asfalterad mark Förläggning av fiber mellan orter sker i gräsmark (diken) All kanalisation utgörs av kabelskyddsrör Tabell: Beräkningsparametrar Ortsammanbindande nät Områdesnät Fiberkostnad 96 fiber kr/m Fiberdragning kr/m Kanalisation 40/32 rör 2 st kr/m Gräv/plöjningskostnad återställning i gräsmark, vägkant kr/m 150 Gräv/plöjningskostnad återställning i vägyta kr/m 250 Brunnar, skarvning, mm utslaget kr/m Summa 96 fiber kr/m Nodrum Huvudnod kr Områdesnod/ortsnod kr Det förtjänar att poängteras att ovanstående prisuppgifter varierar kraftigt mellan olika regioner och orter men även över tiden.

12 IT-infrastrukturplan Sida 19 (31) Bolaget försöker i första hand att upphandla nät i den omfattning som finns i ITinfrastrukturprogrammen och det regelverk som gäller för att få statligt stöd för utbyggnaden genom att avropa från de avtal som BAS-projektet förhandlat fram Bolaget upphandlar aktuella förbindelser genom avrop från Region Skånes genomförda upphandling. Målet är i första hand att någon kommersiell aktör kan tillhandahålla aktuella förbindelser i kommunens nät under upphandlad tidsperiod. Om det inte finns någon kommersiell aktör som är villig tillhandahålla förbindelser enligt de krav som ställs, utför bolaget upphandling av nyförläggning. 8 Översiktlig aktivitets- och tidplan Följande tabell visar en översiktlig aktivitets- och tidsplan för kommunens fortsatta arbete. Utvecklingsutskottet ansvarar för att genomföra aktiviteterna. Aktiviteter Tidplan Fastställande av IT-infrastrukturprogram. April 2002 Inlämnade av IT-infrastrukturprogram till Region Skåne för godkännande. Framtagning av projektdefinition för ett projekt att förverkliga kommunens planer April/maj 2002 Augusti 2002 Beslut i kommunen om att starta projektet. Beslut om budget September 2002 Ett sannolikt scenario är att själva upphandlingen för nät som ingår i utbyggnadsetapp 1 kan genomföras under 1:a kvartalet 2003 och att utbyggnaden kan påbörjas före semesterperioden Ekonomi 9.1 Inledning Detta kapitel redovisar investeringar, kostnader och intäkter för den lösning som föreslås. Syftet med kalkylerna är att svara på några grundläggande frågeställningar: Hur stora investeringar behöver göras för att nyanlägga fiberbaserade nät i den omfattning som föreslås i IT-infrastrukturprogrammet? Vilka kostnader får en nätägare som bl.a. ansvarar för underhållet av svartfibernäten? Vilka intäkter kan ett nät som baseras på svartfiber ge nätägaren? Investeringarna omfattar utbyggnad av ortssammanbindande nät och områdesnät. Investeringar redovisas även för ortssammanbindande nät till angränsande kommuner.

13 IT-infrastrukturplan Sida 18 (31) eftersom det påverkar intresset från kunderna att ansluta sig och det därmed påverkar utfallet av de effekter som kommunen vill uppnå eftersom det påverkar de ekonomiska förutsättningarna för bolaget (intäktssidan) Viktigt att kommunen verkar för att BAS-projektet även försöker hitta kostnadseffektiva lösningar för att ansluta kunder. Alla kommuner kommer att ha samma problem/behov! 5. att bolaget genomför utbyggnaden snabbt och bestämt eftersom det påverkar tilltron både från kunderna och tjänsteleverantörerna Viktigt att göra en noggrann planering av nätutbyggnaden. Att när utbyggnadsplaneringen är klar informera marknaden dvs. kunderna och tjänsteleverantörerna om planerna. Sedan är det viktigt att tidplanerna hålls. 6. att bolaget skapar en bra lösning för driften och underhållet av nätet eftersom det påverkar kundernas och tjänsteleverantörernas tilltro till funktionaliteten Viktigt att kommunen verkar för att BAS-projektet även försöker hitta kostnadseffektiva lösningar för drift och underhåll av nät. Alla kommuner kommer att ha samma problem/behov! 7. Att kommunerna aktivt medverkar i informationsspridning rörande utbyggnaden till viktiga kundgrupper, inte minst näringslivet och de större fastighetsägarna men även privata vårdgivare Eftersom det ökar möjligheterna att få god kundanslutning till det nya nätet 7.2 Strategi för genomförande Kommunfullmäktige fastställer IT-infrastrukturprogrammer och undertecknar Letter of Intent Kommunen tar initiativ till att en aktiv samverkan i planeringsfrågor inom främst 3SV kommer till stånd. Kommunen startar informationsaktiviteter som syftar till att informera hushåll, företag, myndigheter och andra som på olika sätt verkar inom kommunen om kommunens övergripande planer. Kommunen verkar för att BAS-projektet utvidgar sina uppgifter till att även söka klarlägga lösningar för kundanslutningsnät och drift- och underhåll av både det fysiska nät och aktiva nätet Kommunen startar ett projekt som har som syfte att etablera ett kommunalt nätbolag (SveNet AB) som i första hand svarar för att äga den fysiska IT-infrastrukturen inom kommunen. Som grund för bolaget utarbetas en affärs-, verksamhets- och marknadsplan innefattande ett klarläggande av de ekonomiska förutsättningarna för bolaget. Bolaget svarar även för att genomföra en noggrann planering av utbyggnaden.

14 IT-infrastrukturplan Sida 17 (31) 7 Strategi för att uppnå mål och visioner 7.1 Kritiska framgångsfaktorer För att uppnå uppsatta mål och visioner är det viktigt att följande kritiska framgångsfaktorer beaktas vid utformning av strategi för genomförande: Det är viktigt att: 1. att så många kommuner som möjligt lyckas enas kring en gemensam lösning som möjliggör att BAS-projektet kan genomföra en bra upphandling eftersom det både påverkar det kommunala bolagets kostnader för själva nätet och de villkor som i övrigt kan uppnås eftersom det påverkar det kommunala bolagets egna kostnader att genomföra själva upphandlingarna (lägre kostnader för att utarbeta upphandlingsunderlag, utvärderingar, förhandlingar och utarbeta avtal etc.) Viktigt att kommunen tar ställning för alternativet att samarbeta regionalt och även verkar för att andra kommuner gör det. Ett undertecknande av det från BAS-projektet utsända Letter of Intent undertecknas av kommunen. 2. att en gemensam samplanerad regional utbyggnad verkligen blir av eftersom det påverkar kostnaden att etablera erforderlig nätredundans över kommungränserna eftersom det påverkar tjänsteleverantörernas möjligheter och kostnader att erbjuda tjänster i kommunen eftersom marknadspotentialen beror på nätets omfattning är det en faktor som påverkar tjänsteleverantörerna intresse att ansluta sig till nätet, vilket i sig påverkar utbudet av tjänster och priset för tjänsterna Viktigt att kommunen aktivt samarbetar med regionen och med kommunerna inom 3 SV för att gemensamt planera utbyggnaden. 3. att bolaget lyckas med utbyggnaden av områdesnät i Svedala, Bara och Klågerup eftersom det kan bli svårt att hitta rent kommersiella aktörer som bygger områdesnät mot bakgrund av att det finns ett visst utbud av leverantörer som tillhandahåller Internetkommunikation redan idag (via ADSL och kabel-tv-nätet). Dessa har ett tidsmässigt försprång och har förhållandevis låga kostnader för att nå slutkunder. Om kommunen inte lyckas kommer det dels att bli svårt att uppnå den kapacitet i nätet som svarar mot de framtida behoven samtidigt som konkurrens och utbud blir minimal Viktigt att snabbt få kunder i nätet. I det här sammanhanget är det viktigt att kommunens och Region Skånes arbetsplatser ansluts så fort som utbyggnaden till de olika arbetsplatserna och orterna är klara. Det är också viktigt att kommunen genom olika informationsinsatser bidrar till att intressera olika myndigheter, företag, större fastighetsägare, samfälligheter och enskilda hushåll för att öka efterfrågan. När det gäller intresset hos olika ex. myndigheter och företag men även fastighetsägare som har en nationell eller regional verksamhet kommer intresset att ansluta sig att öka om ett regionnät kommer till stånd. Kommunen kan även på andra sätt stötta nätägaren för att på ett kostnadseffektivt sätt ansluta slutkunderna. 4. att bolaget lyckas hitta kostnadseffektiva lösningar att ansluta kunderna till nätet

15 IT-infrastrukturplan Sida 16 (31)

16 IT-infrastrukturplan Sida 15 (31) eller, om upphandlingen skulle misslyckas, skall SveNet AB självt svara för kapacitet i nätet samt försälja denna kapacitet till tjänsteleverantörer som i sin tur tar ansvar för relationen med den slutliga kunden. 6 Kommunens organisation för IT-infrastrukturfrågor och samverkan med berörda kommuner 6.1 Inledning I nedanstående avsnitt redovisas hur kommunen föreslås organisera frågor som berör IT-infrastrukturen inom kommunen. 6.2 Beredande och beslutande organ Svedala kommun avser att upprätta följande organisation, samt beslutsprocess för bredbandsutbyggnad. Kommunstyrelsen ger kommunens IT-samordnare rollen att som VD i kommunens nätbolag (SveNet AB) hantera bredbandsutbyggnaden inom kommunen, främst realisering av IT-infrastruktur-program genom upphandling och tillsyn av avtal. Realisering av IT-infrastrukturprogrammet genomförs dels i samverkan med Region Skåne, dels i samverkan med 3 SV-kommunernas alternativt 4Yes-kommunernas ITsamordnare/IT-chefer eller dessa kommuners motsvarigheter till SveNet AB. Samverkan gäller upphandling av ortssammanbindande nät och områdesnät, samt tillsyn av avtal och kontakter med kommersiella nätägare och tjänsteleverantörer. Följande arbetsprocess avses tillämpas: 1. Bolaget bereder i samarbete med Region Skåne och övriga 3-SV/4Yeskommunerns IT-samordnare/IT-chefer ansökan till länsstyrelse (Region Skåne) för respektive utbyggnadsetapp (tidsperiod) enligt detta dokument och kommunens IT-infrastrukturprogram 2. Kommunen beslutar i kommunstyrelse/kommunfullmäktige ram för kommunens medfinansiering årsvis för den tidsperiod IT-infrastrukturprogrammet gäller. 3. Med utgångspunkt ifrån de krav på upphandling som finns inom ramen för statsbidragssystemet kommer det kommunala bolaget att i samarbete med Region Skåne och övriga 3 SV-kommuners IT-samordnare/IT-chefer att i steg 1 upphandla aktuella förbindelser genom avrop från Region Skånes genomförda upphandling. Målet är i första hand att någon kommersiell aktör kan tillhandahålla aktuella förbindelser i kommunens nät under upphandlad tidsperiod. Om det inte finns någon kommersiell aktör som är villig tillhandahålla förbindelser enligt de krav som ställs, utförs upphandling av nyförläggning. 4. Region Skåne tillser genom bevakande av avtal, i samarbete med kommunen och övriga 3 SV-kommuners IT-samordnare/IT-chefer att kommersiell aktör uppfyller avtal samt arbetar aktivt för att tjänsteleverantörer hyr kapacitet och erbjuder sina tjänster till företag och hushåll.

17 IT-infrastrukturplan Sida 14 (31) Bild: Områdesnät i Klågerup 5 Kommunens roll i förverkligandet av målen Kommunen avser att delta i BAS-projektet i syfte att samordna IT-satsningen med Region Skånes samordningsinsatser. En samordnad upphandling av infrastrukturen borde rimligen vara till fördel för effektiviteten i satsningen Bredband till Alla i Skåne. Svedala kommuns samordning och styrning av investeringarna i infrastruktur är av sådan vital och långtgående betydelse för kommunen och dess invånare och dess framtid att det finns starka skäl för kommunen att utöva en äganderoll. Samtidigt krävs samarbete med flera aktörer och en flexibel hantering av komplexa frågor, vilket talar för att ägandet inte bör läggas direkt i kommunen utan i bolagsform. IT-infrastrukturgruppen rekommenderar därför kommunstyrelsen att bedriva infrastrukturinvesteringen i ett helägt dotterbolag (SveNet AB). Ägardirektivet till SveNets styrelse bör innefatta: att i första hand investera i nätets fysiska del (svartfiber) att i andra hand söka upphandla kapacitet, drift och underhåll samt tjänsteproduktion i nätet, där tjänsteproducenten tar det fulla ansvaret för relationen med den slutliga kunden

18 IT-infrastrukturplan Sida 13 (31) Bild: Områdesnät i Svedala Bild: Områdesnät i Bara

19 IT-infrastrukturplan Sida 12 (31) Andra viktiga offentliga lokaler 4.3 Utformning av målnät tidplan för utbyggnad Utformning av det ortssammanbindande nät Nedanstående kartbild visar föreslagen utbyggnad av ortssammanbindande nät under perioden Fibersträckor som visas som svarta linjer utgör delar av det ortssammanbindande nätet mellan olika orter inom Svedala kommun. Fibersträckor som visas som streckade linjer utgör delar av det ortssammanbindande nätet som går vidare till angränsande kommuner Förslag till etappindelning och tidplan för utbyggnad av det ortssammanbindande nätet Sverker föreslår att detta avsnitt görs av Bo-Göran! Utformning av områdesnät Nedanstående kartbilder visar föreslagen utbyggnad av områdesnät i Svedala, Bara och Klågerup under perioden Områdesnäten byggs så att i första hand kommunens och Region Skånes behov av kommunikation blir tillgodosett. Sträckningarna mellan de olika arbetsplatserna görs på ett sådant sätt att befolkningsoch företagstäta områden passeras.

20 IT-infrastrukturplan Sida 11 (31) 4 Utbyggnadsplan Nedan redovisade förslag till utbyggnadsplan avser utbyggnaden av både ortssammanbindande nät och områdesnät. 4.1 Prioriteringsordning vid utbyggnad I nedanstående tabell redovisas ett förslag i vilken ordning de olika orterna ska anslutas till det ortssammanbindande nätet utifrån ett behovsperspektiv. Tabell: Prioritering av orter Ort Prioritering Svedala 1 Bara 2 Sturup 3 Bjärshög 4 Klågerup 5 Börringe kyrkby/nötesjö 6 Sjödiken 7 Holmeja 8 Skabersjöby 9 Västra Kärrstorp 10 Hyltarp 11 Krågelholm 12 Aggarp 13 Börringe station Grund för prioritering av utbyggnad Utbyggnaden till och i kommunens orter är prioriterad med hänsyn till följande parametrar i fallande viktordning: Antal företag Företag med särskilda behov Antal kommunala arbetsplatser Antal landstingsarbetsplatser Antal invånare Förekomst av Högstadium/Gymnasium Förekomst av Låg- och mellanstadieskola Förekomst av förskola (inkl alternativa)

21 IT-infrastrukturplan Sida 10 (31) Svedala, Bara och Klågerup Områdesnäten byggs så att i första hand kommunens och Region Skånes behov av kommunikation blir tillgodosett. Sträckningarna mellan de olika arbetsplatserna görs på ett sådant sätt att befolknings- och företagstäta områden passeras. Anslutningspunkter förbereds på lämpliga platser. Genom en sådan utbyggnad täcks huvuddelen av orternas samlade behov av bredbandig IT-infrastruktur. Val av metod för kundanslutning sker i ett senare skede och avgörs från fall till fall med utgångspunkt i teknik och ekonomi. att nätet skall vara utformat så att det har tillräcklig kapacitet för att med god kvalitet överföra multimediatjänster över nätet för överskådlig tid framöver. att nätet skall ingå i en regional struktur som ska möjliggöra effektiv kommunikation över kommungränsen. att nätet skall möjliggöra för alla nät- och tjänsteoperatörer att på lika ickediskriminerande villkor få tillgång till nätet. att totalförsvarets krav och behov beaktas vid utbyggnaden Med den föreslagna utbyggnaden som innebär att alla orter som är större än 50 innevånare byggs ut med bredbandsnät, kommer ca 86 % av Svedalaborna att teoretiskt kunna få tillgång till bredband. Samtidigt kommer ca 82 % av företagen i kommunen att teoretiskt kunna ha tillgång till bredband. Målet på 10 års sikt: Att behovet av bredbandskommunikation är tillgodosett över hela kommunens yta

22 IT-infrastrukturplan Sida 9 (31) Flera större företag är anslutna till nätet (priserna lägre, stödja utvecklingen på orten) En stor andel av hushållen i orterna är anslutna till nätet Delar av landsbygdens invånare är anslutna, främst kring orter med anslutningsbrunnar (motsv.) eller andra anslutningspunkter Samtliga offentliga arbetsplatser är anslutna och nyttjar nätet i sin dagliga verksamhet Visionen om utbud och konkurrens Ett stort antal tjänsteleverantörer erbjuder sina tjänster över nätet Alla tjänsteleverantörer erbjuds lika villkor Anslutna kunder kan fritt välja tjänsteleverantör En eller flera operatörer erbjuder tjänster till invånare och företag över nätet. Konkurrensen har medfört lägre priser och ökat utbud Visionen om resultatet av satsningen Små och medelstora företag har etablerat sig i kommunen Utbudet av prisvärda IT-tjänster är en av de viktigaste faktorerna för etableringsbeslutet i regionen Det lokala näringslivet har fått ökad konkurrenskraft Antalet sysselsatta har ökat i regionen Nyetableringarna har medfört ökad inflyttning och ökat bostadsbyggande i kommunen Möjligheten till distansarbete har ökat, pendlingsresorna har minskat Möjligheten till distansstudier har ökat och den genomsnittliga utbildningsnivån har ökat i kommunen Samarbetet mellan vårdhuvudmännen och vårdgivarna har förbättrats och vårdkedjan effektiviserats Kommunerna i regionen (3SV alt 4Yes) samarbetar ännu mer och samkör t ex administrativa system Kommunen erbjuder ökad offentlig service genom bättre information, edemokrati, ökad möjlighet till interaktivitet osv. över nätet Kommunen driver (ev. tillsammans med andra) projekt för att ytterligare öka IT-servicen (24-timmarsmyndigheten osv.) 3.2 Mål för perioden Målen för perioden är: att det byggs ortssammanbindande nät till samtliga prioriterade orter (se punkt 4.1) att det byggs områdesnät i följande orter:

IT-infrastrukturplan

IT-infrastrukturplan IT-infrastrukturplan Version: 002 IT Strategiskt Centrum IT-infrastrukturplan för Lomma kommun Antagen av kommunstyrelsen 2007-10-03 IT-infrastrukturplan Peter Nisula 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Sammanfattad version. Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016

Sammanfattad version. Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 Sammanfattad version Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun Dokumentsdatum 1 (6) Strategi för arbete med utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter i Älmhults kommun Dokumentsdatum 2 (6) Policy för utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter Utgångspunkt

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

IT-INFRASTRUKTURPROGRAM

IT-INFRASTRUKTURPROGRAM IT-INFRASTRUKTURPROGRAM Olofströms plan gällande tillgång till bredband inom kommunens geografiska område O l o f s t r ö m s k o m m u n INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... SAMMANFATTNING...

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun

IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun avseende perioden 2012 2016 Strategi Utgåva 2012-02-06 Sid 1(11) Innehållsförteckning Innehåll 1 Bakgrund... 3 1.1 Allmän utveckling sedan det senaste IT-infrastruktur-programmet...

Läs mer

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Innehållsförteckning Bakgrund 3 Nationella, regionala och kommunala bredbandsstrategier 3 Nulägesbeskrivning 4 Nuvarande

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-11-30 Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun KS-594/2010 Beslutad av kommunstyrelsen den 30 november 2010. Signalerna från regeringen och EU om företagens och medborgarnas

Läs mer

Internetdagarna Infrastruktur och Politik GENOMFÖRANDE AV STATENS BREDBANDSSATSNING

Internetdagarna Infrastruktur och Politik GENOMFÖRANDE AV STATENS BREDBANDSSATSNING Internetdagarna Infrastruktur och Politik GENOMFÖRANDE AV STATENS BREDBANDSSATSNING Peter Dahlström, projektledare Länssamverkan Bredband Samverkan mellan länsstyrelser och regionala självstyrelseorgan

Läs mer

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Silvana Enelo-Jansson 1 (1) 2014-09-24 DIARIENR: 2014/ 987 MISSIV SALA KOMMUN s förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 Oiarienr 2 0 J4 JOJfJ"J_

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15.

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. BREDBANDSSTRATEGI Gnosjö kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. Innehållsförteckning Bredbandsstrategins syfte... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Nulägesbeskrivning... 6 Optofibernät...

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

Yttrande över betänkandet Bredband 2013 (SOU 2008:40)

Yttrande över betänkandet Bredband 2013 (SOU 2008:40) Datum Beteckning 2008-06-13 Dnr 08-1-30 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Bredband 2013 (SOU 2008:40) Näringsdepartementet har remitterat betänkandet Bredband 2013 Bredband

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

e-strategi IT på Höglandet

e-strategi IT på Höglandet 2003-10-17, rev 2004-01-30 e-strategi IT på Höglandet Vision år 2010 Utbyggnaden av IT-infrastruktur på Höglandet har väsentligt bidragit till Höglandets tillväxt och attraktionskraft. Genom IT-nätets

Läs mer

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30 l SALA KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-09-30 13 (36) 177 Dnr 2014/987 INLEDNING i Sala kommun redogör för kommunstyrelsens strategi och handlingsplan för bredbandsfrågor.

Läs mer

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör:

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör: 1 Inledning Bilaga 7, Verksamhetsdirektiv, är kommunens direktiv till den enhet som har hand om bredbandsnät och samordning av bredbandsnät i kommunen. Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi

Läs mer

Program för bredband i Höörs kommun

Program för bredband i Höörs kommun 1 (7) SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR Program för bredband i Höörs kommun 2014-05-07 2 (7) Bakgrund Medborgares, företags och organisationers möjligheter att få tillgång till framtidssäkert bredband är viktiga

Läs mer

Uppsala kommun Bredbandsprogram

Uppsala kommun Bredbandsprogram Uppsala kommun Bredbandsprogram 2013 2020 Stora möjligheter att bygga ut bredband Uppsala kommun strävar efter att infrastruktur för elektronisk kommunikation ska vara öppen och leverantörsoberoende samt

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

levererar bredband direkt hem till dig

levererar bredband direkt hem till dig levererar bredband direkt hem till dig Bredbandsutbyggnaden 2007 i Jokkmokks centralort Jokkmokks kommun har nu projekterat utbyggnadsområdet för 2007. Området består av det ej utbyggda området inom centralorten.

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Vetlanda kommun

BREDBANDSSTRATEGI. Vetlanda kommun VETLANDA KOMMUN 2011-02-16 BREDBANDSSTRATEGI Vetlanda kommun Kommunkansliet, 574 80 Vetlanda Telefon 0383-971 61 Fax 0383-970 19 kommun@vetlanda.se Organisationsnummer 212000-0571 PlusGiro 2 52 00-7 Bankgiro

Läs mer

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström 1 Styrgruppsmöte 4:e sep Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: BREDBANDSSKOLA Från skoj och ploj till samhällsnytta med Patrik Forsström Mälarenergi Ett tidsperspektiv på

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunstyrelsen ISSN 2000-043X HebyFS 2014:04 Infördes i författningssamlingen den 19 februari 2014 Riktlinjer och handlingsplan för bredbandsplan för Heby kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber!

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! 12 steg om hur du kan få fiberanslutning till din fastighet Vi har gjort det möjligt - nu är det upp till dig! Under hösten 2012 har Ljungby kommun och

Läs mer

Diskussion angående prioritering och kostnader.

Diskussion angående prioritering och kostnader. Diskussion angående prioritering och kostnader. Fram tills vi har fått en offert och bestämt oss för att börja fiberdragning så är kostnaderna enligt sidan medlemmar på hemsidan. Innan vi fattar ett beslut

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

Vad vet vi om nutiden?

Vad vet vi om nutiden? Vad vet vi om nutiden? Niklas Zandelin 4tune Fakta i målet IT-politiken Informationssamhälle för alla Statens bredbandssatsningar 250 milj i senaste regeringsförklaringen EU direktiv Kommunala infrastrukturplaner

Läs mer

Handlingsplan Bredband

Handlingsplan Bredband Handlingsplan Bredband för Trosa kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 47 Dnr KS 2014/61 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Bakgrund Sverige har som mål att 90 % av samtliga

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun

Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun Bredbandsstrategi för 1(6) 2010-04-09 Bredbandsstrategi för mot en konkurrenskraftig och framtidssäker kommunikationsplattform Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Kansli Rådhuset 374 81 Karlshamn

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Sjuhärad 29 september 2014 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 ADSL - Koppar Telestation Koppar Fiber

Läs mer

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Innehållsförteckning Inledning...3 Uppdraget...3 Varför en bredbandsstrategi?...3 Bakgrund...3 Övergripande mål och strategier Bredbandsstrategi för Sverige...3

Läs mer

N2015-2228-ITP Remissvar av promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät

N2015-2228-ITP Remissvar av promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät Handläggare: 2015-06-05 Remissvar Camilla Jönsson Dnr. N2015/2228/ITP 08-214931 Camilla.jonsson@ssnf.org Dnr. N2015/2228/ITP n.regist rator@regeringskansliet.se N2015-2228-ITP Remissvar av promemorian

Läs mer

Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17

Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Bredbandsutbyggnad i Aneby kommun 1. Bakgrund Under flera år har en bredbandsutbyggnad pågått i landet. Framförallt har det handlat om att förlägga optofibernät.

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2014:03 Infördes i författningssamlingen den 19 februari 2014 Bredbandsplan för Heby kommun Kommunfullmäktige beslutade 12 februari

Läs mer

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Agenda Teleservice Önskemål och förslag Bra och dåligt om stöd Förslag Hur har

Läs mer

Bredband i Sigtuna kommun - Bredbandsrapport

Bredband i Sigtuna kommun - Bredbandsrapport SIG3000, v4.0, 2012-09-24 1 (14) 2012-10-19 Bredband i Sigtuna kommun - Bredbandsrapport Sigtuna kommun har utvecklats tack vare och i symbios med kommunikation. Sigtuna stad uppstod vid vikingars vattenvägar.

Läs mer

Innehållsförteckning. 2 av 10

Innehållsförteckning. 2 av 10 Diarienummer: Ks2014/0170.005 Verksamhetsplan för fiber för bredband 2013 2016 Gäller från: 2014-08-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen 2014-05-06 47 Utarbetad av: IT-chef Revideras

Läs mer

Bredbandsstrategi. Eda kommun

Bredbandsstrategi. Eda kommun Bredbandsstrategi 2012 2020 Eda kommun Innehållsförteckning Vision / Mål 3 Definitioner 4 Inledning 5 Bakgrund Syfte Näringslivets behov av bredband 6 Nulägesbeskrivning 7 Utbyggnadsstrategi 9 Nättyper

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 1.Kommunalt vatten och avlopp? 2.Mobilt bredband, affärsmodell och kostnader 3.Anslutningar och teknik 4.Handlingsplan Kommunalt vatten och avlopp? JESSICA RYTTER

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI 264 hushåll i Diö säger Ja till fiber! - För oss är valet enkelt vi längtar efter att få in uppkoppling via fiber. Att försöka spå om framtiden

Läs mer

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2014-05-26 Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Dokumentnamn Bredbandspolicy Dokumenttyp Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige Datum Dokumentansvarig/

Läs mer

FIber till byn. för en levande landsbygd

FIber till byn. för en levande landsbygd FIber till byn 1 för en levande landsbygd Bredband till alla genom Fiber till byn Det är viktigt att landsbygden och de mindre orterna får samma tillgänglighet som storstäderna. Det är avgörande för Karlstads

Läs mer

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Rapport 1 (18) 2015-06-03 Kommunledningskontoret Fredrik Eriksson, it-strateg Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Inledning Den 13 april 2010 fastställdes Linköpings kommuns

Läs mer

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Fiber för bredband Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet. Ludvika framtidens, tillväxtens

Läs mer

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten Byalagsfiber med Skanova Så här får byalaget fiber utanför tätorten Med oss som samarbetspartner får ni ett högklassigt fibernät Nu kan vi dra fiber för bredband, tv och telefoni åt dig som bor på landsbygden!

Läs mer

Bredbandsstrategi Högsby kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi Högsby kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Högsby kommun 2013-2020 Antagen av KF 2013-05-06, 68 Övergripande principer I Högsby kommuns översiktsplan från 2012 framgår bl a att: Kommunen ska verka för att de bredbandsnät som byggs

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun 1. Bakgrund Den övergripande målsättningen för kommunen är att bredband ska underlätta tillvaron för invånare och näringsliv, stimulera tillväxten och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Bredband

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

Frågor kring Bredbandet

Frågor kring Bredbandet Frågor kring Bredbandet Bredband åt alla..hur länge ska man behöva vänta..? Det ska väl inte kosta mer än 200 kr? Sysslar kommunen med bredbandoch hur ska det gå till? Kommunen ordnar visst ADSL Hur kan

Läs mer

Vo0.201I.030Ö. I Anna Fremner Myndighetschef ESLÖVS KOMMUN. Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun

Vo0.201I.030Ö. I Anna Fremner Myndighetschef ESLÖVS KOMMUN. Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun Vo0.201I.030Ö ESLÖVS KOMMUN Eva Aström 0413-627 48 Utlåtande 2011-12-06 Vård- och omsorgsnämnden 4.(0 INVESTOR IN PEOPLE Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun för Eslövs Förslag till beslut

Läs mer

Förslag till lösningar för framtidens Kabel-TV och Bredband i Segelkobben. Presentation för medlemmarna 11 mars 2009

Förslag till lösningar för framtidens Kabel-TV och Bredband i Segelkobben. Presentation för medlemmarna 11 mars 2009 Förslag till lösningar för framtidens Kabel-TV och Bredband i Segelkobben Presentation för medlemmarna 11 mars 2009 1 Uppdrag Kabel-TV Samfällighetens uppdrag. Bredband Intresseföreningens uppdrag. Beslut

Läs mer

Fibernät i Säffle - ett framtidssäkert Bredband

Fibernät i Säffle - ett framtidssäkert Bredband Fibernät i Säffle - ett framtidssäkert Bredband SÄFFLE KOMMUN 15 500 invånare Tätort 4 900 hush Landsbygd 2 500 hush Näringsliv 1372 företag 400 landsbygd 25 kommunala verks/fast Storlek 1220 kvkm 13 invånare

Läs mer

Bredband via fiber. Du hänger väl med... ...när fibern kommer till Råby. haka på. Till lägre kostnad!

Bredband via fiber. Du hänger väl med... ...när fibern kommer till Råby. haka på. Till lägre kostnad! Bredband via fiber Du hänger väl med......när fibern kommer till Råby I Nyköpings centralort levererar det kommunala bolaget Gästabudstaden fibernät till bostäder och företag. Nu pågår även en utbyggnad

Läs mer

Björn Björk IT strateg/projektledare

Björn Björk IT strateg/projektledare www.lf.svekom.se/it Björn Björk, IT-enheten nr 1 Björn Björk IT strateg/projektledare Svenska kommunförbundet / Landstingsförbundet tel: 08-452 74 25 mobil: 0703-25 51 25 epost: bjorn.bjork@svekom.se Projekt

Läs mer

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare?

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? David Troëng david.troeng@pts.se PTS en myndighet med sektorsansvar PTS bildades 1992 Samlat sektorsansvar för: Postområdet och Området

Läs mer

Kramnet Networks & ICT

Kramnet Networks & ICT Kramnet Networks & ICT Hur ser samarbetet ut mellan ITC och Kramnet Networks? I dagsläget har ICT ett väl utbyggt fiber nät som sträcker sig runt om i Sverige. Kramnet Networks har en komplett portfölj

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Bakgrund KKP Fiber Henrik Samuelsson, initiativtagare Får tilldelat

Läs mer

Bredbandstrategi Arvika kommun

Bredbandstrategi Arvika kommun Bredbandstrategi Arvika kommun 1. Förord---------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. Bakgrund ------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

10 frågor och svar om. bredband

10 frågor och svar om. bredband 10 frågor och svar om bredband Bredband var för några år sedan ett i det närmaste okänt begrepp för de flesta av oss. I dag tävlar företagen om att erbjuda de snabbaste bredbandsuppkopplingarna till hushåll

Läs mer

Vad kostar det att fibrera Sverige?

Vad kostar det att fibrera Sverige? Vad kostar det att fibrera Sverige? Håkan Cavenius Luleå 19 mars 2014 Vår uppgift Att kunna presentera en analys som uppskattar kostnaderna för att bygga accessfiber till 80, 90 samt 100% av hushållen

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Bredbandsstrategi. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-06-21, 176

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Bredbandsstrategi. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-06-21, 176 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bredbandsstrategi Antaget av Kommunfullmäktige 2011-06-21, 176 STnÖMSTA[)S KOMMUN ~ tele Kommunledningsförvaltningen Kommunchef N iels Bredberg Niels.bredberg@stromstad.se

Läs mer

Fiberföreningsstatus, Bredbandsstöd, i Västra Götalands län. 19 oktober 2012. Page 1

Fiberföreningsstatus, Bredbandsstöd, i Västra Götalands län. 19 oktober 2012. Page 1 Fiberföreningsstatus, Bredbandsstöd, i Västra Götalands län 19 oktober 2012 Page 1 Fiberföreningsstatus per kommunstatus 2012-10-12 Aktiva föreningar Bredbandsintresse på kommunalt håll i Västra Götaland

Läs mer

Infrastruktur i Ornö socken (A) 2011-03-14

Infrastruktur i Ornö socken (A) 2011-03-14 Inledning Att bygga ett nytt trådbundet telekommunikationsnät i Ornö socken är en samhällspåverkande aktivitet. Det kommer att påverka samhället hur man än gör. Man måste även ta i och besluta i många

Läs mer

Skanovas handbok om fiber

Skanovas handbok om fiber Skanovas handbok om fiber 1 Med Skanova når fibern längre. Därför är vi en bra partner för landets kommuner. Vilka är Skanovas styrkor som fiberleverantör? Skanova har Sveriges största öppna nät, och vår

Läs mer

Synen på stadsnäten Hur öka affärerna mellan fastighetsägare och stadsnät

Synen på stadsnäten Hur öka affärerna mellan fastighetsägare och stadsnät Synen på stadsnäten Hur öka affärerna mellan fastighetsägare och stadsnät Anders Johansson SABO 2010-04-15 SABO och medlemmarna SABO är en intresseorganisation för de kommunala bostadsföretagen Medlemmarna

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Telia Operator Business som kommunikationsoperatör ett öppet nät för fastigheten

Telia Operator Business som kommunikationsoperatör ett öppet nät för fastigheten Telia Operator Business som kommunikationsoperatör ett öppet nät för fastigheten Namn Namn Titel Så här ser affärsmodellen ut Slutkund Support Support Support Tjänsteleverantör 1 Tjänsteleverantör 2 Tjänsteleverantör

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling

Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling En information från Björkviks Fiber Ekonomisk Förening (BFEKF) som planerar för utbyggnad av Bredband i Fibernät Intresseanmälan

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE LILJAN FIBER VÄLKOMNA!

INFORMATIONSMÖTE LILJAN FIBER VÄLKOMNA! INFORMATIONSMÖTE LILJAN FIBER VÄLKOMNA! Agenda 1. Inledning/presentation - Syfte och mål med informationsmötena - Bakgrund - Arbetsgruppens arbete 2. Bredbandsbegrepp och kartan - Nationell, regional och

Läs mer

Förutsättningarna för bredband i kommunen ändras drastiskt för merparten av oss som bor utanför tätorterna Från och med Januari 2014 Då plockar

Förutsättningarna för bredband i kommunen ändras drastiskt för merparten av oss som bor utanför tätorterna Från och med Januari 2014 Då plockar Förutsättningarna för bredband i kommunen ändras drastiskt för merparten av oss som bor utanför tätorterna Från och med Januari 2014 Då plockar Quadracom ned alla sina ADSL-noder Fakta Ammeråns-Gesundens

Läs mer

Informationsmöte om eget fibernät i Sicklaön

Informationsmöte om eget fibernät i Sicklaön Informationsmöte om eget fibernät i Sicklaön 26 augusti 2013 www.sicklafiber.se Arbetsgruppen Namn Adress Telefon E-post Dan Sahlin John Lodens väg 25 070-5198187 dan.sahlin@gmail.com Dan Smidt Fannydalsplatån

Läs mer

Post- och Telestyrelsens rapport PTS förslag på indikatorer för uppföljning av bredbandsstrategin

Post- och Telestyrelsens rapport PTS förslag på indikatorer för uppföljning av bredbandsstrategin YTTRANDE 1 (1) Datum 2010-11-26 Diarienummer 341-7620-10 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Post- och Telestyrelsens rapport PTS förslag på indikatorer för uppföljning av bredbandsstrategin Länsstyrelsen

Läs mer

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren Material inför extra årsmöte den 20 september Vårt analoga nät behöver uppgraderas Det analoga TV-nätet minskar i betydelse hos kabel-tv

Läs mer

Hej! En bra början kan vara att läsa igenom följande dokument. Mvh Bertil Olsson Sekreterare i BIK. Vad är BIK?

Hej! En bra början kan vara att läsa igenom följande dokument. Mvh Bertil Olsson Sekreterare i BIK. Vad är BIK? Hej! Det har kommit in en massa frågor till BIK (Bredband i Kungälv Ekonomiska förening) avseende bredbandsutbyggnaden med fiber i Kungälvs kommun. Jag har satt ihop en information om lite av varje. Jag

Läs mer

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling.

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. Version 1.0 Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. När du erhåller offentligt stöd på över 200 000 (omkring 1 600 000 kr) ska du enligt landsbygdsförordningen 2007:481 kap 5 9 följa principen

Läs mer

Bredbandsundersökning 2013. Statistikrapport 2012-2013

Bredbandsundersökning 2013. Statistikrapport 2012-2013 Bredbandsundersökning - synen på bredbandsfrågor bland politiker och tjänstemän i Sveriges kommuner. Statistikrapport - Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Local Fibre Alliance www.ssnf.org Ansvarig utgivare:

Läs mer