2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ"

Transkript

1 Valeos etiska kod

2 Innehåll 1. INTRODUKTION TILL KODEN 1.1 En kultur med integritet 1.2 Till alla som koden gäller INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ 2.1 Säkerställa säkerhet på arbetsplatsen 2.2 Respektera mänskliga rättigheter 2.3 Utveckla medarbetarna värdesätta mångfald 2.4 Förebygga diskriminering och trakasserier 2.5 Respektera miljön INTEGRITET PÅ MARKNADEN: GÖRA HEDERLIGA AFFÄRER 3.1 Hantera kunder rättvist och ärligt 3.2 Värna om principer om rättvis konkurrens 3.3 Förhindra bestickning och korruption 3.4 Garantera integriteten vid upphandling och leverantörsval 3.5 Fastställa etiska ramar för samarbete med ombud och mellanhänder INTEGRITET OCH SKYDD FÖR VALEOS EGENDOM OCH TILLGÅNGAR 4.1 Skydda Valeos information och immateriella egendom 4.2 Skydda sekretessen för medarbetarnas personuppgifter

3 4.3 Respektera immateriell egendom och sekretess för tredje part 4.4 Undvika intressekonflikter vara lojal mot Valeo 4.5 Förbinda sig till professionalism och kvalitet 4.6 Ärlig och noggrann bokföring och redovisning 4.7 Bekämpa penningtvätt ETISK KOMMUNIKATION 5.1 Kommunicera med försiktighet 5.2 Försiktig användning av sociala medier 5.3 Insiderhandel köpa och sälja Valeo-aktier UTBILDNING ÖKA VÅR MEDVETENHET SÄGA IFRÅN OCH SLÅ LARM 38 03

4 Introduktion av Jacques Aschenbroich, CEO Bästa Valeo-medarbetare! Det har gått över 90 år sedan vi började tillverka bildelar och utrustning. Idag har Valeo etablerat sig som ett innovativt teknikföretag, och vi samarbetar med biltillverkare över hela världen för att utveckla effektiva och intuitiva drivtekniker som ska föra oss in i framtiden. Vår framgång och tillväxt bygger på ett antal djupa värderingar: Etik, Transparens, Självbestämmande, Professionalism och Teamarbete, samt på en grupp passionerade medarbetare som är hängivna företaget, kollegorna och kunderna. Oavsett var i världen vi är verksamma, vilken aktivitet vi utför eller vilket ansvar vi har, så handlar vi med integritet och respekt för varandra, för våra intressenter, aktieägare och för vår miljö. Allteftersom vi växer och utvecklas i världen, vill vi fortsätta att upprätthålla de högsta integritetskraven och dela våra värderingar med våra medarbetare och affärspartners, med Valeos framtid i centrum. Denna kod speglar vår mycket starka affärsetik. Den gäller för vår dagliga verksamhet på Valeo och täcker situationer eller dilemman vi kan ställas inför. Den hjälper dig att hitta svar eller vägledning. Men bortom regler och principer så handlar det om integritet och viljan att göra saker på rätt sätt. Det handlar om våra medarbetare och det är därför vi, enskilt och kollektivt, är förespråkare för och väktare av våra etiska värderingar och principer och vår framtid. Läs igenom denna kod noggrant och hänvisa till den ofta. Du kommer att säkerställa våra framtida framgångar genom att dela denna kod och dess principer med dina kollegor. Ställ gärna frågor och be om råd när du har behov av det. Vänliga hälsningar, Jacques Aschenbroich, CEO

5 MIN DUBBLA BESATTHET FÖR VALEO: TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET med integritet Jacques Aschenbroich, CEO 05

6 Introduktion till koden

7 INTRODUKTION TILL KODEN En kultur med integritet 1 Introduktion till koden 1.1 En kultur med integritet Det har alltid varit Valeos policy att följa lagstiftningen i de länder där vi är verksamma. Vi främjar och följer Valeos värderingar Transparens, Självbestämmande, Professionalism och Teamarbete något som är väsentligt för vår kultur av hög kompetens och integritet. I överensstämmelse med våra värderingar har vi också förbundit oss att upprätthålla de globala principerna om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, respekt för miljön och korruptionsbekämpning genom vårt medlemskap i FN:s Global Compact. Vi på Valeo anser att etik och efterlevnad är avgörande för förtroendet och tillfredsställelsen hos alla våra intressenter och medarbetare. Framför allt tror vi på en kultur av personlig och yrkesmässig integritet som, i kombination med tydliga regler och förväntningar, fastställer ett lämpligt ramverk för en hållbar och lönsam tillväxt. Mot bakgrund av vår globala närvaro och snabba expansion vill vi upprepa vårt engagemang för etik och efterlevnad genom en reviderad kod, som speglar koncernens kultur av hög kompetens och integritet. Baserat på de allra högsta affärsnormer fastställer Valeo-koden de policyer, etiska principer och regler vi måste följa. Det är ett dokument som ska vägleda vårt arbete varje dag i praktiken och som speglar vårt företags åtaganden gentemot sina anställda, affärspartners och kunder, liksom till det omgivande samhället och miljön. Utöver lokal lagstiftning gäller koden tillsammans med våra övriga policyer, regler och förordningar, som ger ytterligare information om specifika ämnen. Dessa ytterligare policyer inkluderar, men är inte begränsade till, koncernens juridiska policyer, marknadspolicyer, säljpolicyer, den administrativa och ekonomiska handboken (Manuel administratif et Financier eller MAF) samt uppförandekoden, som omfattar värdepapperstransaktioner och efterlevnad av franska regler om insiderhandel. Koden återspeglas även i vart och ett av våra 5 Personalengagemang, Total kvalitet, Ständig innovation, Leverantörsintegrering och Valeos produktionssystem. Koden är avgörande för vår hållbara och lönsamma tillväxt. Vi förväntar oss att Valeos alla medarbetare ska känna till den och följa den strikt. Tack för att du stödjer vår affärsetik och våra värderingar. Catherine Delhaye Chief Ethics and Compliance Officer 07

8 1 INTRODUKTION TILL KODEN Till alla som koden gäller 1.2 Till alla som koden gäller är ett vägledande dokument som gäller i lika mån för alla Valeos medarbetare, oavsett befattning. Företagets chefer har trots detta ett ytterligare ansvar de måste föregå med gott exempel genom att fatta beslut som främjar och följer vår etiska kod och tillhörande policyer. Deras vägledning är viktig för en etisk och positiv arbetsmiljö. Koden är obligatorisk för alla Valeos medarbetare, chefer, högre chefer, dotterföretag, joint ventures och liknande enheter som förvaltas eller kontrolleras av Valeo. Varje chef, tjänsteman och anställd i Valeo-koncernen har en skyldighet att följa denna kod och får inte ingå avtal, kontrakt, eller andra åtgärder som bryter mot denna kod eller mot lagen. En särskild kod har utarbetats för leverantörer och andra affärspartners för att kommunicera Valeos värderingar och förväntningar. Koden för affärspartners ger mer specifika riktlinjer för vårt arbete med personer utanför Valeo. Den koden finns på Etik- och efterlevnadsportalen. Vi har nolltolerans mot överträdelser mot koden. Misskötsel eller bristande efterlevnad av den etiska koden tas på stort allvar och kan leda till disciplinära åtgärder samt uppsägning. 08

9 INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ

10 2 INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ Säkerställa säkerhet på arbetsplatsen Integritet gentemot våra medarbetare och vår miljö Alla anställda har rätt att arbeta i en positiv miljö, fri från trakasserier och diskriminering. Genom vårt medlemskap i FN:s Global Compact 2004 förbinder sig Valeo att varhelst vi arbetar i världen respektera och främja de grundläggande mänskliga rättigheterna, så som de definieras i den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Detta innebär att vi anammar och skyddar varje individs verkliga värde genom att följade riktlinjer gällande löner och förmåner, ålderskrav, lika rättigheter för män och kvinnor samt genom att respektera de anställdas privatliv. Säkerhet och välbefinnande på arbetsplatsen är viktiga aspekter i Valeos bredare engagemang för en hållbar utveckling. Våra medarbetare är navet i vår verksamhet, och vi vill främja respektfulla och inkluderande arbetsplatser som bygger på våra värderingar om etik och transparens. 2.1 Säkerställa säkerhet på arbetsplatsen Vi är fast beslutna att upprätthålla säkra arbetsplatser, som följer alla gällande lagar på arbetsmiljöområdet, samt våra egna policyer. Säkerhetsnormer har sammanställts för att skydda våra medarbetare och för att göra vår verksamhet så säker som möjligt. Dessa normer måste följas noggrant. Det är viktigt att alla medarbetare förstår de specifika hälso -, säkerhets- och skyddsnormer som gäller för sin tjänst. Alla risker och problem ska rapporteras omgående för att undvika olyckor eller skador. Se RIE-portalen https://sites.google.com/a/valeo.com/ valeo-risks-insurance-environment-portal/group-policydirectives/risk-management-manual och följ strikt instruktionerna I linje med vårt engagemang för säkerhet har vi drog- och alkoholfria arbetsplatser. Vi förbjuder distribution, försäljning, köp, utbyte, innehav och användning av illegala droger på arbetsplatsen. Samma restriktioner gäller för alkohol med få undantag: rimlig användning vid firmafest kan vara acceptabelt när detta är tillåtet enligt lokal lagstiftning och detta uttryckligen godkänts av den lokala ledningen. Rökning är tillåten endast på anvisade platser. 10

11 INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ Respekt för mänskliga rättigheter Respektera mänskliga rättigheter Vi bekämpar tvångsarbete och barnarbete. Vi anställer inte barn under 16 år och följer ILO:s konventioner gällande anställning av barn mellan 15 och 18 år. Vi förväntar oss att alla våra affärspartners också följer dessa grundläggande rättigheter. Alla våra verksamheter är fria från tvångsarbete. Arbetstagare behandlas rättvist och jämlikt och betalas enligt gällande lönelagar (inklusive minimilön, övertid och obligatoriska förmåner). Våra anställda har rätt att uttrycka sig och att gå med i eller bilda fackföreningar i enlighet med lokala lagar. En förtroendefull och aktiv social dialog värderas och främjas också tydligt på Valeo. Mänskliga rättigheter och säkerheten för våra anställda och affärspartners är av yttersta vikt för Valeo; därför måste alla som misstänker brott mot de mänskliga rättigheterna slå larm i vetskap om att Valeo skyddar mot eventuella vedergällningshandlingar. Se Avsnitt 7: Säga ifrån och slå larm om hur du gör en anmälan. Valeo Affärsetisk uppförandekod 11

12 2 INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ Utveckla medarbetarna värdesätta mångfald 2.3 Utveckla medarbetarna värdesätta mångfald Att engagera våra medarbetare ingår i Valeos 5 Axes och är en metodik som hjälper oss att bygga en kultur av hög kompetens. Valeo investerar regelbundet i utbildning och specialisering för våra medarbetare. Nya kunskaper och tillgångar leder till bättre resultat och självständighet och ger potential till ett ökat ansvar. Vi har många karriärsmöjligheter och vi erbjuder en rättvis lön. En känsla av välbefinnande i arbetet är viktigt; det är därför som vi lyssnar noga på våra medarbetare genom enkäter och opinionsundersökningar. I många länder har vi utarbetat framgångsrika program för välbefinnande på arbetsplatsen. Som resultat, ses vi som en god arbetsgivare i många länder. Vår globala arbetskraft är mångfaldig och vi välkomnar ytterligare mångfald som en våra största tillgångar. Flera program har inrättats för att främja mångfald med särskilt fokus på kvinnor, äldre och funktionshindrade. Vi välkomnar även yngre generationer med praktikplatser och lärlingsplatser. För mer information om Valeos mångfaldsprogram, se Valeos årsredovisning. 12

13 INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ Förebygga diskriminering och trakasserier Förebygga diskriminering och trakasserier Vi tillåter inte diskriminering och följer de lagar som förebygger detta. Våra anställningsbeslut inklusive men inte begränsat till, anställning, utbildning, ersättning, förmåner samt arbetsuppgifter, befordringar baseras objektivt på meriter, befattning, erfarenhet och prestation. Valeo beaktar inte födelseort, härstamning, kön, sexuell läggning, ålder, familjeförhållanden, genetiska egenskaper, nationalitet, ras, politiska åsikter, facklig verksamhet, utseende, hälsa, funktionshinder, graviditet eller någon annan skyddad status när sådana beslut ska fattas. Vi bekämpar trakasserier för att bygga en säker arbetsplats, som präglas av respekt. Sexuella eller psykiska trakasserier, mobbning, eller andra beteenden som skapar en fientlig eller hotfull arbetsmiljö är inte tillåtna. De anställda som anser att de har blivit trakasserade, eller menar att trakasserier pågår, bör omedelbart rapportera detta till antingen den närmaste chefen, Group Vice President för Human Resources, Group General Counsel eller Chief Ethics and Compliance Officer. Alla anmälningar om diskriminering, trakasserier eller mobbning behandlas skyndsamt och konfidentiellt och utan hot om repressalier. Mer information om Valeos nolltolerans mot trakasserier och diskriminering återfinns i Policy för rapportering av trakasserier. 13

14 2 INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ Respektera miljön 2.5 Respektera miljön Att värna om miljön är en stor del av vår identitet. Vi menar att hållbarhet och vårt mål att utveckla innovativ teknik utgör våra unika bidrag till samhällets välbefinnande i allmänhet, och naturens i synnerhet. Genom att följa lokala miljölagar och upprätthålla egna höga normer, handlar vi med integritet, skapar förtroende och säkerställer Valeos långsiktiga tillväxt. Vi har ett ett ambitiöst program för hållbar utveckling, som positivt påverkar vår omgivande miljö och samhället. Vi har infört ett miljöledningssystem (EMS) i syfte att skydda miljön genom att optimera naturresurser och minska utsläppen av avfall i samband med skapandet och användningen av alla våra produkter. Dessutom förbjuder vi tillverkning och försäljning av produkter som medför en oacceptabel risk för individers hälsa och för miljön. Detaljerade rutiner för införande och utvärdering av våra framgångar finns i koncernens miljöpolicyer. Avtalet om företagets sociala ansvar som vi undertecknade med det europeiska företagsrådet 2012, beskriver de sociala, företags-och miljömässiga normer och åtaganden vi följer för att främja en hållbar utveckling. Avtalet omfattar även utomeuropeiska länder och tillämpas av den lokala ledningen. 14

15 INTEGRITET PÅ MARKNADEN: GÖRA HEDERLIGA AFFÄRER

16 3 INTEGRITET PÅ MARKNADEN: GÖRA HEDERLIGA AFFÄRER Hantera kunder hederligt och ärligt Integritet på marknaden: göra hederliga affärer Vi på Valeo vet att etiska affärsmetoder säkerställer våra nuvarande och framtida framgångar. Det är därför som vi strikt följer de policyer och lagar som främjar hederlig konkurrens på marknaden och som skyddar mot konkurrensbegränsande metoder, bestickning och korruption. Konsekvenserna för överträdelser inom dessa områden är allvarliga för Valeo och de individer som berörs. 3.1 Hantera kunder rättvist och ärligt Vi värdesätter våra kunders förtroende och vi vet att det måste förtjänas varje dag. Vi vet att nöjda kunder kommer genom innovation, hög kvalitet och etiska krav i alla avseenden. Vi försöker i allt vi gör att skapa mervärde för våra kunder; vi är fast beslutna att fullfölja våra åtaganden och leverera det som överenskommits. Vi respekterar våra kunders immateriella egendom och konfidentiella information. Vi vägrar att använda oss av oetiska medel för att få tillgång till sådan information. Ytterst tror vi att oförvitlighet, ömsesidig respekt och integritet bland affärspartners, kunder, leverantörer och andra intressenter utgör grunden till långsiktiga kvalitativa och ömsesidigt fördelaktiga relationer. 16

17 INTEGRITET PÅ MARKNADEN: GÖRA HEDERLIGA AFFÄRER Värna principer om rättvis konkurrens Värna om principer om rättvis konkurrens Vi respekterar integriteten på marknaden och vägrar vidta olagliga åtgärder, som är avsedda att ohederligt driva konkurrenter i konkurs eller tvinga affärspartners att acceptera orättvisa affärsvillkor. Vi förbjuder strikt konkurrensbegränsande åtgärder. Specifikt ingår vi inte i hemliga samarbeten med konkurrenter i karteller, vi medverkar inte i uppgjorda priser, uppdelning av marknader eller samarbeten vid budgivning. Vi bör också undvika skenet av konkurrensbegränsande beteenden. På liknande sätt är vi noga med att följa antitrustlagar, vi utbyter inte känslig affärsinformation med konkurrenter. Se vårt dokument Antitrustrekommendationer. Många frågor du kan tänkas ha, besvaras här: Svar på antitrustfrågor. Vi bör vara försiktiga med att gå med i branschorganisationer eller arbetsgrupper, eftersom dessa medför att vi samverkar med konkurrenter. Deltagande i branschorganisationer regleras i Valeos policy för medlemskap i affärssammanslutningar och arbetsgrupper och ska godkännas på förhand. Listan över godkända sammanslutningar och arbetsgrupper finns på Etik- och efterlevnadsportalen. Valeos policy för att delta i sammanslutningar, arbetsgruppsmöten och evenemang ger ytterligare vägledning. Våra samarbetsavtal med bilindustrins intressenter måste vara laglig, öppen och noggrant hanterad. Vårt dokument Hantera efterlevnaden i gemensamma projekt som involverar tredje part ger vägledning om dessa avtal. Dessa processer är införlivade i vår projektutvecklingsmetodik, liksom i våra FoU-förfaranden. Vi förväntar oss att Valeos tredje parter förstår Valeos policy och förväntningar och att man tillgodoser våra krav på integritet avseende antitrustfrågor. Handboken om riskmedvetenhet i antitrustfrågor för tredje part och e-utbildningsprogram har fastställts för mer detaljerad utbildning och vägledning. Vi följer noggrant Valeos policy för känsliga affärsuppgifter och informationsdelning som ger vägledning när man ska kommunicera med konkurrenter. Det är viktigt att vi noggrant dokumenterar diskussioner och möten som omfattar konkurrenter. Vi får inte inlåta oss i diskussioner som involverar konkurrenter, som verkar riskabla eller problematiska och vi måste rapportera eventuella farhågor så snart som möjligt till Valeos General Counsel och/eller Chief Ethics and Compliance Officer. Ett brott mot Valeos antitrustpolicyer kan leda till disciplinära åtgärder, t.ex. dryga böter för företaget och de inblandade personerna, förlust av framtida affärer och skadat anseende. När du är osäker ska du rådgöra med den juridiska avdelningen eller Chief Ethics and Compliance Officer. 17

18 3 INTEGRITET PÅ MARKNADEN: GÖRA HEDERLIGA AFFÄRER Förhindra bestickning och corruption 3.3 Förhindra bestickning och korruption Våra principer är mycket tydliga: Bestickning och korruption är förbjudna inom Valeo. Vi följer alla tillämpliga lagar i respektive land (inklusive Foreign Corrupt Practices Act, UK Bribery Act osv.). Vi är medvetna om och försöker undvika åtgärder, som kan tolkas som försök att otillbörligt påverka kunder, myndigheter eller administrativa beslut i frågor som rör Valeo. Vi undviker alla situationer där Valeo kan uppfattas som utsatt för aktiv eller passiv bestickning. Ta emot gåvor och bli bjuden på otillbörlig representation Valeos policy förbjuder mottagande av någon gåva eller gratifikation, såsom pengar, varor, tjänster, representation, resor, favörer eller liknande förutom i de fall då gåvan eller gratifikationen är av minimalt värde. Om olämpliga gåvor eller gratifikationer redan har tagits emot måste de återlämnas till givaren, såvitt det inte vore ohövligt att vägra ta emot eller att återlämna gåvan. I de fall det vore alltför oförskämt att vägra gåvan, måste den anställde informera Group Vice President för Human Resources, Chief Ethics and Compliance Officer eller juridiska avdelningen. Vi bör också informera givaren om vår strikta gåvopolicy för att undvika eventuella framtida problemsituationer. Begränsning av gåvor, inbjudningar och representation till affärspartners Valeos anställda och tredje parter är förbjudna att utlova eller ge någon gåva, inbjudan eller representation för att erhålla en otillbörlig affärsfördel. Detta inkluderar gåvor och representation, som tillhandahålls direkt eller indirekt till kunder, leverantörer eller andra tredje parter. Valeos anställda får endast ge gåvor eller representation som är rimliga, sällan förekommande och följer Valeos policy för gåvor, representation och gästfrihet. Denna policy innehåller allmänna regler och gränser för gåvor, inbjudningar och representation. Tillhörande Lokala tillägg fastställer lokala riktlinjer i tillämpliga fall. Det finns verktyg tillgängliga för att hjälpa våra medarbetare att fatta rätt beslut eller be om hjälp. Vi måste också respektera andra policyer för gåvor och representation på de företag vi arbetar tillsammans med. Även om bestickning vanligen avser pengar, kan det också innefatta icke-monetära föremål, eller något annat av värde, såsom gåvor, förmåner, representation, donationer och gästfrihet. Läs Valeos Frågor och svar om bestickning och rådgör med din chef eller Chief Ethics and Compliance Officer för mer information. 18

19 INTEGRITET PÅ MARKNADEN: GÖRA HEDERLIGA AFFÄRER Förhindra bestickning och korruption 3 Bestickning kan ges i flera former. Det är viktigt att vara vaksam. Vi förväntas rådgöra med den juridiska avdelningen eller Compliance-avdelningen i tveksamma fall och att omedelbart meddela ledningen om vi misstänker korruption. Förbjuda betalningar till statstjänstemän och personal inom den offentlig sektorn Valeos strikta policyer mot bestickning och korruption omfattar även kontakter med tjänstemän inom den offentliga sektorn, statliga verk och personal. statstjänstemän, departementschefer, politiska företrädare och kandidater, tulltjänstemän och andra liknande valda eller utnämnda statsanställda, inklusive regering, kommuner och statsägda företag och deras anställda. Eftersom det kan vara svårt att identifiera statstjänstemän inom den offentliga sektorn, måste vi ställa frågor om situationen inte är klarlagd. Vi är strängt förbjudna att ge eller lova att ge, erbjuda, betala eller lova att ge eller betala på något sätt, direkt eller indirekt, något av värde till någon myndighet eller offentlig tjänsteman i utbyte mot en otillåten gynnsam åtgärd eller otillbörlig affärsfördel. Affärspartners och tredje parter som agerar för Valeos räkning, och som interagerar med offentliga tjänstemän omfattas också av vår policy om bestickning och korruption som finns på Etik- och efterlevnadsportalen. Ett bra sätt att undvika bestickning och utpressning är att planera i god tid när man arbetar med myndigheter, så att vi inte behöver be om favörer, särbehandling eller hamnar i en svår situation. Improvisera aldrig, kom aldrig för sent och ta alltid med i projektplaneringen den tid som krävs för att få lämpliga godkännanden. Läs Valeos policy för bekämpning av korruption samt förhindrande och bekämpning av utpressning och genomgå tillhörande utbildning, eftersom dessa ger mer detaljerad information. 19

20 3 INTEGRITET PÅ MARKNADEN: GÖRA HEDERLIGA AFFÄRER Förhindra bestickning och korruption Underlättande betalningar Vi måste inse skillnaden mellan en legitim begäran om betalning och en begäran om underlättande betalning. En underlättande betalning är en betalning för att snabba på annars rutinartade statliga arbetsuppgifter. Valeo betraktar i de flesta fall underlättande betalningar som bestickning. Det kan finnas tillfällen då vi står inför verkliga hot om våld och livshotande situationer där det är tillåtet att göra en betalning. Lagen medger ett snävt undantag i våra policyer mot underlättande betalningar när man ställs inför livshotande situationer. Om du står inför en sådan situation, kan du göra en betalning för att skydda din säkerhet, och så snart som möjligt efteråt rapportera betalningen. Förbud mot bidrag till politiska och välgörande ändamål Valeos medarbetare är välkomna att stödja politiska kandidater och agendor på sin fritid med sina egna resurser. Valeos tid och resurser får inte användas för att ge stöd till politiska partier, förtroendevalda eller kandidaturer. Samma begränsningar gäller för fackliga och religiösa agendor. Bidrag till välgörande ändamål med vår tid och resurser som görs på Valeos vägnar ska godkännas i förväg av Group Chief Executive Officer. 20

21 INTEGRITET PÅ MARKNADEN: GÖRA HEDERLIGA AFFÄRER Garantera integriteten vid upphandling och leverantörsval Garantera integriteten vid upphandling och leverantörsval I enlighet med Leverantörsintegrering, ett av 5 Axes i vår verksamhetsmodell, har vi utvecklat samarbeten med ett omfattande nätverk av leverantörer och affärspartners, och vi vill att våra samarbeten ska vara lagliga, etiska och ömsesidigt givande. Vi väljer affärspartners baserat på kvalitet, behov, prestanda och kostnad. Vi förväntar oss att våra partners ska vara lika engagerade som vi i mänskliga rättigheter, hederliga försäljningsoch marknadsföringsmetoder, konfidentiell information och immateriella rättigheter, vara emot bestickning och korruption, samt uppfylla våra höga etiska normer. Det åligger alla Valeos medarbetare och chefer att välja samarbetspartners baserat på meriter, utan någon favorisering eller diskriminering, och att därefter genomföra en noggrann urvalsprocess. Att investera i en affärspartner eller låna ut pengar till affärspartners är inte tillåtet. Vi får inte direkt eller indirekt ta emot någon olaglig provision eller muta. Vi har en separat Uppförandekod för affärspartners som beskriver de särskilda riktlinjer och normer som gäller för våra leverantörer och affärspartners. Uppförandekod för affärspartners finns på Etik- och efterlevnadsportalen. Om du någon gång har frågor när det handlar om en av Valeos affärspartners, tveka inte att kontakta Chief Ethics and Compliance Officer. 21

22 3 INTEGRITET PÅ MARKNADEN: GÖRA HEDERLIGA AFFÄRER Fastställa etiska ramar för samarbeten med ombud och mellanhänder 3.5 Fastställa etiska ramar för samarbete med ombud och mellanhänder Tredje parts handlingar har en direkt inverkan på Valeo. Det är viktigt att alla personer och enheter som bedriver verksamhet på uppdrag av Valeo, särskilt med kunder och tjänstemän i offentlig sektor, stöder våra nolltoleranskrav avseende antitrust-, korruption och bestickning. Tredjepartsmellanhänder och ombud väljs på basis av Valeos policy för fullständigt och anpassat urval och bibehållande av tredjepartsmellanhand för att säkerställa att våra partners delar vår höga standard för integritet och affärsetik. Vi kan endast göra affärer med tredje parter som godkänts enligt ovanstående policy. Vi kräver att våra tredje parter ansluter sig till Valeos policy för villkor för tredjepartsmellanhand som förbjuder bestickning och korruption, och kräver att denna kod följs och korrekt uppger tjänstekostnaderna. Det finns många verktyg för att utbilda tredje parter i våra höga etiska normer, däribland vår Uppförandekod för affärspartners. Valeos handbok för riskmedvetenhet om bestickning gentemot affärspartners och Valeos e-utbildning om medvetenhet om bestickning gentemot affärspartners ger ytterligare vägledning om hur man kan undvika och upptäcka bestickning och korruption. Bristande efterlevnad av vår kod och våra policyer tas på största allvar. Överträdelser kan leda till disciplinära åtgärder, samt till uppsägning av avtalen med affärspartners. 22

23 INTEGRITET OCH SKYDD FÖR VALEOS EGENDOM OCH TILLGÅNGAR

24 4 INTEGRITET OCH SKYDD FÖR VALEOS EGENDOM OCH TILLGÅNGAR Introduktion Integritet och skydd av Valeos egendom och tillgångar Som teknikföretag investerar Valeo avsevärt i forskning och innovation. Våra ambitiösa och framgångsrika forskningsprogram gör oss till en ledare inom vårt område och vi är stolta över de många patent vi registrerar varje år. Vårt FoU-arbete med tillhörande projekt och investeringar måste förbli konfidentiella. Våra framgångar är beroende av vår förmåga att identifiera de rätta kommersiella och geografiska strategierna och göra rätt investeringar. För att säkerställa att vi kan växa och bedriva en effektiv verksamhet måste våra tillgångar och vår konfidentiella information skyddas och säkras. Vi är alla ansvariga för korrekt användning av Valeos egendom och tillgångar, inklusive, men inte begränsat till, följande: Immateriell egendom Konfidentiell information Tekniska data Maskinvara och programvara Medier för datalagring Fastigheter Utrustning, maskiner och verktyg Råvaror Likvida medel Det krävs disciplin och uppmärksamhet för att skydda Valeos tillgångar och säkerställa sekretess. Detta är ett kontinuerligt arbete som inte upphör när vi lämnar kontoret. Mer information om hur du håller vår information säker och skyddad finns i Valeos policy om sekretess och bilder. 24

25 INTEGRITET OCH SKYDD FÖR VALEOS EGENDOM OCH TILLGÅNGAR Skydda Valeos information och immateriella egendom Skydda Valeos information och immateriella egendom Att upprätthålla sekretess kring Valeos information och dokumentation är avgörande för vår konkurrenssituation. Konfidentiell information som måste skyddas noggrant innefattar uppgifter om Valeos: Kommersiella projekt och avtal Ekonomiska uppgifter, priser och kostnader Kommersiella strategier, investerings- och expansionsstrategier Kunder och leverantörer Immateriell egendom, upphovsrätter och ritningar Personuppgifter om våra anställda och kunder Teknisk information och annan känslig information, till exempel information om produktionsenheternas resultat, FoU-projekt, patent Allt annat icke-offentligt material Medan vi arbetar för Valeo-koncernen, och när vi lämnat företaget, får vi inte använda eller röja någon konfidentiell information om Valeo. Korrekt användning av konfidentiell information innebär att vi håller lösenord och koder hemliga. Vi får använda företagets teknik, material och utrymme enbart i tjänsten, och vidta försiktighetsåtgärder för att förhindra obehörig användning av företagets tillgångar enligt Valeos IT-policy. Vi respekterar också våra affärspartners immateriella rättigheter, affärshemligheter och upphovsrätter inklusive programvara, bilder och publikationer. Överträdelser av våra policyer för sekretess och immateriell egendom kan leda till disciplinära åtgärder och eventuellt åtal. 25

26 4 INTEGRITET OCH SKYDD FÖR VALEOS EGENDOM OCH TILLGÅNGAR Skydda sekretessen för medarbetarnas personuppgifter Respektera immateriell egendom och sekretess för tredje part 4.2 Skydda sekretessen för medarbetarnas personuppgifter Vi vidtar åtgärder för att skydda våra medarbetares personuppgifter. Personuppgifter kan vara följande: Statligt utfärdade ID-nummer Kontaktuppgifter och födelsedatum Ekonomisk, medicinsk och ersättningsrelaterad information Utvärderingar, befordran och andra anställningsrelaterade uppgifter Tillgång till denna typ av information är begränsad till behöriga personer. Vi använder, hanterar och kasserar sådan information i enlighet med tillämpliga lagar. Varje medarbetare måste skydda sina egna personuppgifter. Vi är förbjudna att söka efter sådana uppgifter om andra anställda om inte medarbetaren har tillstånd att göra detta i tjänsten. Utöver behöriga personer får anställda endast tillgång till information om sig själva. Valeos anställda förstår att de inte kan räkna med något integritetsskydd när man använder företagets system, utom i de länder där integritetsskydd ges enligt lag. Mer information om Valeos åtaganden rörande integritetsskydd finns i Valeos IT-policy. 4.3 Respektera immateriell egendom och sekretess för tredje part Vi respekterar andras immateriella egendom och konfidentiella information. Vi vägrar att använda oetiska eller olagliga medel för att få tillgång till konfidentiell information eller personlig information tillhörande andra. Även efter det att medarbetaren har lämnat Valeo, måste denne skydda Valeos konfidentiella information och inte dela den med andra. 26

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Excellence in hotel ownership & operations Denna Uppförandekod för Affärspartners antogs av styrelsen för Pandox Aktiebolag (publ) (Org.nr 556030-7885)

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

FÖLJ LAGAR OCH REGLER

FÖLJ LAGAR OCH REGLER SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt är grundläggande värderingar i vår verksamhet. SEK:s värderingar och

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners EX CEL L EN CE I N H O T EL O W N ERS H I P & O P ERAT I O N S Stockholm, 2016-05-03 Version: 1.1 Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners Pandox AB (Publ.) Org.no. 556030-7885 Box 15, 101

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Etisk kod Inledning Inom ONE Nordic koncernen (nedan ONE Nordic ) har vi höga krav på etik och moral. Denna etiska kod befäster ONE Nordics värderingar genom etiska riktlinjer för det dagliga arbetet inom

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD Av styrelsen fastställd uppförandekod 2012-03-05 Ägare: Ilija Batljan, VVD Uppförandekod Inledning Rikshem ska agera på ett ansvarsfullt sätt. Alla människors lika värde, den enskilda människans frihet

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Fiskars uppförandekod

Fiskars uppförandekod GRUPPOLICY Fiskars uppförandekod Versionshistorik: Ansvarig person Päivi Timonen, chefsjurist Ägare Fiskars etiska råd Regelramverk 1.A Gruppolicyer Datum för nästa revidering Version Datum Författare

Läs mer

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och förpliktelser i alla avseenden. Det engelska originalet

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER

VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER Valeo har under många år tagit sitt övergripande ansvar för miljön och har levt upp till nationella, internationella lagar, samt fördrag och avtal. Valeo Gruppen

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad:

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad: Aura Light Uppförandekod Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: 2016-07-08 Senast reviderad: Inledning I Aura Lights uppförandekod kan du läsa om våra etiska riktlinjer som utgör grunden för hur

Läs mer

Etiska riktlinjer. Goda rum

Etiska riktlinjer. Goda rum Etiska riktlinjer Goda rum Innehåll 1. Förståelse och användning av Moelvens etiska riktlinjer... 3 Syfte... 3 Vem omfattas av riktlinjerna?... 3 Gällande lagstiftning... 3 Personligt ansvar... 3 Ledaransvar...

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Kort version

UPPFÖRANDEKOD Kort version UPPFÖRANDEKOD Kort version Portsystem är en det samarbetspartner utöver kundanpassade vanliga och specialist på m. Vi har engaport- och dockningssyste arbetar för att m so re ta be ar ed m de ra ge nden,

Läs mer

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER April 2014 SAMMANFATTNING SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER 3 INLEDNING 3 AFFÄRSINTEGRITET 4 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER PÅ ARBETSPLATSEN

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli af fä rs po e t lic is k y Sv er ig e af fä rs et isk po lic y Po lic y Ca rl sb er g innehåll 1.0 Mutor 2.0 Smörjningsbetalningar 3.0 Gåvor, måltider och förmåner 4.0 Donationer 5.0 Intressekonflikter

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 2015-09-10 Sida 1 Ellevio Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 900 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE 1 Våra krav på ett gott etiskt uppförande kvarstår oavsett hur vår verksamhet förändras och utvecklas. Det är vårt gemensamma ansvar att behandla både miljön

Läs mer

MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget )

MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget ) MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget ) POLICY MOT TRAKASSERIER OCH DISKRIMINERING SYFTE Denna policy ämnar att säkerställa att anställda eller personal hos Mandalay Resources inte blir utsatta för

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse.

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse. Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab Fastställd: 2014-12-11 Fastställd av: Riksgäldens styrelse Hållbarhetspolicy Sammanfattning Hållbarhetspolicyn är ett övergripande

Läs mer

INLEDNING SYFTE OMFATTNING OCH MÅLGRUPP

INLEDNING SYFTE OMFATTNING OCH MÅLGRUPP 1 2 INLEDNING Integritet, ansvar, ärlighet, och etisk företagskultur är kärnvärden för Carlsberg Group. Denna Uppförandekod ( Koden ) stödjer vår strategi och hjälper oss att skydda vårt rykte som ansvarstagande

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer Säkerhet i fokus Ansvarskod för leverantörer Specialfastigheters ambition är att vara det fastighets bolag som bäst kan förutse och tillfredsställa hyresgästernas behov av ändamålsenliga och säkra lokaler

Läs mer

Resurskoncernens uppförandekod

Resurskoncernens uppförandekod Resurskoncernens uppförandekod Vår uppförandekod beskriver och vägleder oss i våra affärsrelationer. Med utgångs-punkt i våra värderingar Driv, Öppenhet, Innovation och Trovärdighet hjälper den oss i arbetet

Läs mer

Uppförandekod för Boxholms Profil AB

Uppförandekod för Boxholms Profil AB Uppförandekod för Boxholms Profil AB Senast uppdaterad 2016-02-08 Gäller från tid till annan Innehållsförteckning 1 Introduktion 1.1 Företagsbeskrivning 3 3 2 Lagar, förordningar och regler 3 3 Mänskliga

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras.

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras. Introduktion Grundprinciper och tillämplighet Takeda Pharmaceutical Company Limited och alla dess närstående företag (samlat, Takeda ) har ett orubbligt åtagande att följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter.

Läs mer

Ellevio Uppförandekod

Ellevio Uppförandekod Ellevio Uppförandekod 1 Innehåll 1. VD har ordet sid 4 2. Vad styr vårt uppförande? sid 6 3. Vi behandlar varandra väl sid 10 4. Affärsetik sid 12 5. Att skydda företagets tillgångar sid 14 6. Kommunikation

Läs mer

19 januari (5)

19 januari (5) 19 januari 2015 1 (5) EMPOWERS UPPFÖRANDEKOD EFTERLEVNADSPOLICY 1 Övergripande syfte Empowers mål, som framgår av Empowers ledningspolicy, är att driva en lönsam tjänsteverksamhet genom att hjälpa kunder

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

Uppförandekod & Whistleblowpolicy

Uppförandekod & Whistleblowpolicy Uppförandekod & Whistleblowpolicy Inledning PeaceWorks uppförandekod och whistleblowpolicy riktar sig till anställda, praktikanter, förtroendevalda, volontärer och andra som åtagit sig ett uppdrag för

Läs mer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Inledning Vattenfall tillhandahåller energi för dagens samhälle och bidrar till morgondagens energisystem. Vi åtar oss att bedriva vår affärsverksamhet i enlighet

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson HUR VI GÖR Som riktlinjer och i vissa stycken krav i vår verksamhet har vi formulerat en samling policys. Som intressent till vårt bolag ser vi gärna att ni bekantar er med vår hållning i dessa frågor.

Läs mer

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189.

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Dessa riktlinjer antogs vid INTACTA Kapitals styrelsemöte den 16 maj 2013. 1(5) Etiska riktlinjer 1. Etik och syftet med etiska riktlinjer Bolaget verkar

Läs mer

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6)

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) Försvarsmaktens Värdegrund Vår värdegrund Syfte Förvarsmaktens värdegrund är en viljeförklaring. Den beskriver hur vi vill vara och hur vi vill leva, som individ, grupp

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

Instruktion om förbudet mot mutor

Instruktion om förbudet mot mutor Instruktion om förbudet mot mutor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner... 1 2. Bakgrund och syfte... 1 3. tillämplighet... 2 4. Givande och tagande av alla typer av förmåner... 2 5. När medarbetare inom

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Grontmijs affärspolicy och affärsprinciper

Grontmijs affärspolicy och affärsprinciper Grontmijs affärspolicy och affärsprinciper Grontmijs affärspolicy Som ledande teknikkonsultföretag har vi ett ansvar gentemot våra intressenter och miljön. För att värna om vår koncerns integritet måste

Läs mer

16 Policy om etiska riktlinjer Ansvar Senast fastställt Version Sid nr. Styrelsen, Redeye AB (5)

16 Policy om etiska riktlinjer Ansvar Senast fastställt Version Sid nr. Styrelsen, Redeye AB (5) 16 Policy om etiska riktlinjer Ansvar Senast fastställt Version Sid nr. Styrelsen, Redeye AB 2014-05-09 1.0 1 (5) REDEYE AB Policy om etiska riktlinjer Innehåll 1. Versionshantering 2. Inledning 3. Syfte

Läs mer

Uppförandekod, koncernbolagen

Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Inledning Att koncernbolagens verksamhet bedrivs på ett professionellt tillika ansvarsfullt sätt är avgörande för respektive företags långsiktiga

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

Kuritakoncernens uppförandekod

Kuritakoncernens uppförandekod För att uppnå en hållbar tillväxt skall vi basera vår verksamhet och våra beslut på det vi kallar "Fem värden att vårda", och vi skall inte vidta några åtgärder som inte överensstämmer med. Meddelande

Läs mer

Oktober 2018 utfärdande:

Oktober 2018 utfärdande: globalt program efterlevnad och Oktober 2016 Sida: 1 av 5 I. SYFTE Som anställda och medlemmar av Modines bolagsstyrelse har vi en etisk och juridisk skyldighet mot Modine Manufacturing Company och dess

Läs mer

Trafikverkets uppförandekod

Trafikverkets uppförandekod Trafikverkets uppförandekod Trafikverket ansvarar för att bygga, driva och underhålla de statliga vägarna och järnvägarna. Dessutom ansvarar vi för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik,

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig:

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig: Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Dokumentansvarig: Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet våra värdeord... 1 2.1 Engagerande...

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer UPPFÖRANDEKOD Dokument nr Översättning av MSS-100-11000-APO-00102 3 2 1 0 2011-06-01 Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer Rev. Datum Beskrivning Handl Granskad Godkänd 2(5) Översättning INNEHÅLL ÖVERSÄTTNING...

Läs mer

Uppförandekod. Innehåll. 1. Bakgrund

Uppförandekod. Innehåll. 1. Bakgrund Uppförandekod (1-23) 2007-05-21 1(5) Uppförandekod Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Hälsa och säkerhet... 2 3. Relationen till medarbetarna... 2 4. Affärsmetoder... 2 5. Respekt för männskliga rättigheter...

Läs mer

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende Innehållsförteckning ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany Phone

Läs mer

ELECTROLUX UPPFÖRANDEKOD

ELECTROLUX UPPFÖRANDEKOD ELECTROLUX UPPFÖRANDEKOD Electrolux policyförklaring Electroluxkoncernen strävar efter att vara det bästa vitvaruföretaget i världen, såsom vi uppfattas av kunder, anställda och aktieägare. En del av denna

Läs mer

DACHSER:s uppförandekod

DACHSER:s uppförandekod DACHSER:s uppförandekod 1. Inledning Grunden för all verksamhet hos Dachser är att vi följer juridiskt bindande bestämmelser på nationell och internationell nivå och att vi även följer sådana förpliktelser

Läs mer

Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Omfattning Anställda... 1 3. Allmän policy klagomål avseende tvivelaktiga bokföringsmetoder samt andra brott mot lagar eller företagspolicy...

Läs mer

TeliaSoneras etiska riktlinjer

TeliaSoneras etiska riktlinjer 2015-03-16 1 (6) TeliaSoneras etiska riktlinjer TeliaSonera har antagit principer för koncernens etiska riktlinjer. I vår verksamhet förväntar vi oss att all personal på TeliaSonera ska följa dessa riktlinjer

Läs mer