Specialtransporter på statens spåranläggningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Specialtransporter på statens spåranläggningar"

Transkript

1 Föreskrift BVF 813 Utgivare Besluts-/Utgivningsdatum Bilagor CM Handläggare Giltighetstid Sidor Håkan Dahlqvist, Marknadsavdelningen och tills vidare 32 Sändlista CU Specialtransporter på statens spåranläggningar

2 Sida 2(32) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Förord Giltighet och tillämpning Definitioner och begreppsförklaringar Grundkrav för specialtransporter Transportvillkor Transportköpare Ansökan om transportvillkor Undersökning Extraordinära åtgärder Förenklad överskjutande last (förenklad ö-last) Beslut om transportvillkor Giltighet Handläggningstid Tågläge och tidtabell Uppgifter i ansökan om tågläge Handläggning Beslut om tågläge Delgivning av beslut Beslut om transporttillstånd Beslut om transporttillstånd utfärdat efter avrop av tågläge Uppgifter i ett avrop av tågläge Delgivning av avrop av tågläge samt bekräftelse Villkor för utfärdande av transporttillstånd vid avrop av tågläge Beslut om transporttillstånd utfärdat i samband med beslut om tidtabell Beslut om transporttillstånd utfärdat i en sammanställning gällande en viss typ av specialtransporter Uppgifter i ett beslut om transporttillstånd Delgivning av ett beslut om transporttillstånd Genomförande av specialtransporter Last Personal som medföljer transporten Villkor för genomförande av en specialtransport Trafikstörningar Kostnader Avgifter för förfrågan om transportvillkor Kostnader för extraordinära åtgärder Uppgifter i beställning/ansökan Trafikstörningar Uppgifter i en faktura Registrering Allmänna handlingar Ärendebeteckningar Referenser...32 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

3 Sida 3(32) 1 Förord Denna utgåva ersätter tidigare utgåva, daterad Förändringarna består i: Ny titel Specialtransporter på statens spåranläggningar Förtydligande och justering av text angående kostnader Anpassning till organisationen Ändrad distribution av kopior på beslut från Tågtrafikledningen Denna föreskrift beskriver de handläggningsrutiner som skall tillämpas vid specialtransporter på de banor där Banverket är spårinnehavare. Rutinerna gäller ansökan och beslut om transportvillkor ansökan och beslut om tågläge avrop av tågläge och beslut om transporttillstånd genomförande av specialtransporter Föreskriften behandlar också samspelet mellan transportköpare, trafikutövare, Banverkets förvaltning och Tågtrafikledningen i frågor om specialtransporter. Med en specialtransport menas att Banverket på vissa villkor upplåter statens spåranläggningar för en transport som överskrider någon teknisk norm för spåranläggningen. Kommentar: Exempel på överskridande av tekniska normer är överskriden lastprofil och överskridande av största tillåtna axellast. Föreskriften vänder sig främst till: den personal som inom Banverkets förvaltning och Tågtrafikledningen skall handlägga ansökningar om specialtransporter den som skall ansöka om att få göra en specialtransport

4 Sida 4(32) den personal som skall medverka vid genomförandet av en specialtransport

5 Sida 5(32) 2 Giltighet och tillämpning Föreskriften gäller vid specialtransporter på de banor där Banverket är spårinnehavare. Rätten att få genomföra specialtransporter regleras i trafikeringsavtalet mellan Banverket och trafikutövaren. Trafikutövare Trafikutövaren ansvarar för specialtransportens genomförande i enlighet med transporttillståndet. Trafikutövaren ansvarar också för de ingående fordonsenheterna i en specialtransport. En trafikutövare kan överlåta genomförandet av specialtransporten till en trafikentreprenör enligt de villkor som finns i trafikeringsavtalet. Vad som sägs i denna föreskrift om trafikutövare gäller även de enheter inom Banverket som efter internt beslut skall anses vara trafikutövare. Den som lämnar in en ansökan om ett transportvillkor respektive ett tågläge ansvarar också för att alla uppgifter i ansökan är riktiga. Beslutanderätt Inom Banverket beslutar chefen för Marknadsavdelningen om transportvillkor för en specialtransport på ett visst spåravsnitt. I vissa fall krävs samråd med berörda banregioner innan ett sådant beslut får fattas. Chefen för Tågtrafikledningen beslutar om tidtabell när det gäller en specialtransport som skall ingå i en ännu ej fastställd tidtabellsperiod. Chefen för respektive trafikdistrikt beslutar om tågläge för övriga specialtransporter. Tågtrafikledningen utfärdar beslut om transporttillstånd för en specialtransport under förutsättning att det finns beslut om transportvillkor och beslut om tågläge. Kommentar: I BVF Banverkets arbetsordning finns bestämmelser om delegering av beslut.

6 Sida 6(32) Detaljregler Denna föreskrift innehåller endast de funktionella krav som oundgängligen måste finnas för att specialtransporter skall kunna genomföras på statens spåranläggningar. Detaljregler måste utarbetas av den som är ansvarig för en viss verksamhet. Detaljreglerna skall vara likalydande för likartad verksamhet som bedrivs inom flera olika organisationsenheter. Blanketter utgivna av Banverket, inklusive Tågtrafikledningen, skall innehålla referenser till den företagsdokumentation som stödjer blankettens innehåll. Blanketterna skall vara försedda med BV blankettnummer. Handläggningstider I denna föreskrift anges inte några handläggningstider, eftersom en specialtransport är en komplicerad process med flera arbetsmoment inom olika organisationsenheter. För transportköparen är det naturligtvis viktigt att en specialtransport kan genomföras så snart som möjligt. Berörda enheter skall därför ha en beredskap att kunna handlägga frågor om specialtransporter utan dröjsmål. Marknadsavdelningen skall kunna ge en transportköpare besked om handläggningstiden för en viss specialtransport. Annan spårinnehavare I denna föreskrift finns inte några regler för samråd vare sig med annan spårinnehavare eller med utländsk järnvägsförvaltning. Chefen för Marknadsavdelningen respektive Tågtrafikledningen ansvarar för att erforderliga avtal tecknas. Delgivning När det står att något skall delgivas eller sändas till någon avses i första hand skriftlig kommunikation. Istället för skriftlig delgivning kan dock IT-hjälpmedel användas om de berörda parterna är överens om detta.

7 Sida 7(32) 3 Definitioner och begreppsförklaringar extraordinär åtgärd Tillfällig ändring i spåranläggningens tekniska utförande eller tillfällig ändring i rutinerna, vilket medger att spåranläggningen kan utnyttjas på ett sätt som vid normala förhållanden är otillåtet. Se även avsnitt 5.4. fordonsenhet Ett ensamt spårgående fordon. Begreppet fordonsenhet skall inte förväxlas med begreppen fordon, tågfordon eller småfordon, vilka har en trafiksäkerhetsteknisk betydelse i BVF 900. fordonskombination En ensam eller flera ihopkopplade fordonsenheter. förenklad överskjutande last (förenklad ö-last) Se avsnitt 5.5. specialtransport Transport som överskrider någon teknisk norm för spåranläggningen och som får genomföras på vissa villkor beslutade av Banverket. Kommentar: Exempel på specialtransporter är tung transport och överskjutande last (ö-last). Exempel på tekniska normer för spåranläggningen är lastprofil, axellast och möjligt effektuttag. spåranläggning Definieras i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157) 2 som "...spår och de övriga fasta anordningar som behövs för spårens bestånd, drift eller brukande, signal- och säkerhetsanläggningar i övrigt, trafikledningsanläggningar samt anordningar för elförsörjning av trafiken." spåravsnitt Plats eller sträcka som beskrivs i ett beslut om transportvillkor. största tillåtna vikt per meter, stvm Största tillåtna vikt i ton per meter som banans bärförmåga kan tillåta. största tillåtna axellast, stax Den största tillåtna last i ton som en hjulaxel statiskt får utöva på banan. Se även BVF

8 Sida 8(32) tidtabell Definieras i BVF 900 som sammanställning av de uppgifter enligt vilka ett tåg skall framföras. Se även begreppet tågplan. trafikentreprenör Den som på uppdrag av en trafikutövare utför tågtrafik. trafikeringsavtal Avtal som reglerar grundläggande administrativa, tekniska och finansiella villkor mellan en trafikutövare och Banverket. trafikutövare Järnvägsföretag, trafikhuvudman eller annan som enligt Förordning (1996:734) om statens spåranläggningar eller efter särskilt tillstånd har rätt att utöva järnvägstrafik för persontrafik och/eller godstrafik på statens spåranläggningar. Se även trafikentreprenör. transporttillstånd Tillstånd för en trafikutövare att få genomföra en viss specialtransport. Ett transporttillstånd förutsätter både ett beslut om transportvillkor och ett beslut om tågläge. transportvillkor De särskilda villkor som gäller för att en specialtransport skall få genomföras på Banverkets spår. tung transport Specialtransport som överskrider specificerade värden enligt BVF Kommentar: BVF innehåller bl. a. uppgifter om största tillåtna axellast och största tillåtna vikt per meter (stvm). tågläge Definieras i Förordning (1996:734) om statens spåranläggningar som ett tågs planerade läge i tidtabellen. I denna föreskrift används begreppet tågläge även för andra framförandeformer än tåg. tågplan Sammanställning av alla tidtabeller för ungefär ett års tid.

9 Sida 9(32) tågväg Definieras i BVF 900 som "de delar av ett tågspår på en station som ett tåg skall använda". överskjutande last (ö-last) Specialtransport där gällande lastprofil enligt BVF överskrids.

10 Sida 10(32) 4 Grundkrav för specialtransporter För att en trafikutövare eller en trafikentreprenör skall få genomföra en specialtransport skall följande tre villkor vara uppfyllda: 1. Trafikutövaren skall ha ett trafikeringsavtal med Banverket. 2. Trafikutövaren skall ha ett tillstånd av Järnvägsinspektionen att få driva spårtrafik på statens spåranläggningar, enligt järnvägssäkerhetslagen (1990:1157). Om trafikutövaren istället anlitar en trafikentreprenör för att genomföra specialtransporten, skall den sistnämnde ha ett sådant tillstånd. 3. Det skall finnas beslut om transporttillstånd för den aktuella specialtransporten. Se även avsnitt 7.4. Trafikeringsavtal Transporttillstånd Tillstånd att bedriva spårtrafik Last Trafikutövare Transportköpare Trafikentreprenör Framförande Figur 1. Parter vid genomförandet av en specialtransport

11 Sida 11(32) 5 Transportvillkor Den som vill veta om genomförandet av en viss specialtransport är möjlig på en sträcka, kan ansöka om och erhålla ett beslut om transportvillkor hos Banverket. Transportvillkoren anger vad som krävs för att en specialtransport som överskrider någon teknisk norm för spåranläggningen ändå skall kunna genomföras under kontrollerade former. Kommentar: En transportköpare kan använda beslutet om transportvillkor för att beräkna vad en specialtransport skulle kunna kosta. Ett beslut om transportvillkor behöver därför inte nödvändigtvis leda till att specialtransporten genomförs. 5.1 Transportköpare Transportköparen är den som anlitar en trafikutövare för att transportera en last från en plats till en annan. Eftersom vem som helst får ansöka om transportvillkor för en specialtransport kan transportköparen således själv sköta dessa ansökningar och därefter anlita en trafikutövare för att få specialtransporten genomförd. 5.2 Ansökan om transportvillkor En ansökan om transportvillkor skall vara skriftlig och sändas till Marknadsavdelningen på Banverkets huvudkontor, där de tekniska förutsättningarna för genomförandet av specialtransporten utreds. Flera likartade specialtransporter får omfattas av en och samma ansökan. En ansökan om transportvillkor skall innehålla minst följande uppgifter: Namn och adress för sökanden Kontaktperson för sökanden samt uppgift om hur denne går att nå Önskad färdväg för specialtransporten eller begäran om att få genomföra denna som en förenklad ö-last Önskad tidpunkt för genomförandet av specialtransporten och/eller uppgift om önskad giltighetstid för beslutet om transportvillkor

12 Sida 12(32) Ungefärligt antal specialtransporter om ansökan avser en tung transport Kommentar: Uppgiften behövs för att Banverket skall kunna bedöma konsekvenserna av förhöjt slitage. Vagntyp för specialtransporten Kommentar: Om vagntypen är okänd av Banverket skall ansökan kompletteras med de uppgifter som Banverket behöver för handläggningen. Fordonskombinationens sammansättning samt eventuell alternativ sammansättning Lastens egenskaper så att Banverket kan göra riskbedömningar Lastens utbredning i längd, bredd och höjd Lastens vikt I förekommande fall ska anges Om lasten täcks med presenning 5.3 Undersökning Huvudkontorets Marknadsavdelning handlägger ansökningar om transportvillkor. Avdelningen skall låta undersöka om specialtransporten är möjlig att genomföra och därefter skriftligen meddela sökanden beslutet om de transportvillkor som skall gälla. Den som undersöker om en specialtransport är genomförbar skall analysera följande frågor: Finns det risk att spåranläggningen skadas? Uppfylls kraven på elsäkerhet? Kommer signalsystemet att fungera som det är tänkt? Innebär specialtransporten någon fara för allmänheten?

13 Sida 13(32) Innebär specialtransporten någon fara för personal som tjänstgör inom järnvägens område? Vilka konsekvenser får specialtransporten för annan trafik? Är önskad färdväg genomförbar för specialtransporten? Finns det alternativa färdvägar? Vid behov skall Marknadsavdelningen vidarebefordra ansökan till berörda banregioner som sedan efter undersökning meddelar huvudkontoret om några ytterligare villkor skall gälla. Kommentar: En ansökan om tung transport skall vidarebefordras till berörda banregioner. Se även BVF Extraordinära åtgärder I vissa fall krävs det extraordinära åtgärder för att man skall kunna genomföra en specialtransport. De extraordinära åtgärderna kan vara administrativa eller tekniska. Med en administrativ extraordinär åtgärd menas aktiviteter som spåranläggningens tekniska system tillåter, men som inte förekommer eller ens är tillåtna i normal drift. Med en teknisk extraordinär åtgärd menas en tillfällig förändring i spåranläggningens tekniska system. De extraordinära åtgärderna skall vara redovisade i beslutet om transportvillkor. Exempel: En administrativ extraordinär åtgärd kan vara att man måste sätta ut en vägvakt som tillåter vägtrafik att passera en plankorsning trots att varningssignalering pågår (pga att en specialtransport närmar sig i låg hastighet). Ett annat exempel kan vara att man måste övervaka ett trångt utrymme där specialtransporten skall passera. En teknisk extraordinär åtgärd kan vara att man tillfälligt monterar ner en signal som hindrar specialtransporten. De trafikledningsåtgärder som normalt förekommer vid specialtransporter är således inte att betrakta som extraordinära åtgärder. I de extraordinära åtgärderna kan det även ingå för- och efterarbeten, såsom besiktning av spåranläggningen.

14 Sida 14(32) 5.5 Förenklad överskjutande last (förenklad ö-last) Med förenklad överskjutande last (förenklad ö-last) menas en specialtransport som kan framföras på ett visst spåravsnitt i ett eller flera tåglägen som särskilt anpassats för specialtransporten. Syftet är att förenkla administrationen för specialtransporten. För en förenklad ö-last skall följande villkor vara uppfyllda: Beslutet om transportvillkor får ha som enda villkor att specialtransporten inte får framföras på vissa spåravsnitt Fordonskombinationens trafikeringsegenskaper får inte ändras på grund av den förenklade ö-lasten Specialtransporten skall vara regelbundet förekommande Specialtransporten skall efter anmälan till Tågtrafikledningen kunna framföras i något av de anpassade tåglägena Specialtransporten skall kunna genomföras oberoende av andra specialtransporter Specialtransporten skall inte kräva något avrop av det beslutade tågläget före genomförandet 5.6 Beslut om transportvillkor När konsekvenserna av en specialtransport är undersökta skall Banverkets huvudkontor sammanställa och besluta om transportvillkoren samt sända beslutet till den som har ansökt om transportvillkor. Följande uppgifter skall alltid anges i beslutet om transportvillkor: Ärendebeteckning för beslutet Datum för beslutet Sökandens namn och adress samt eventuell fakturaadress Kontaktperson för sökanden samt uppgift om hur denne går att nå Beslutets giltighetstid

15 Sida 15(32) Färdväg för specialtransporten, eller vid en förenklad ö-last uppgift om de spåravsnitt där specialtransporten inte får framföras Kommentar: Uppgiften skall vara tydligt redovisad, särskilt vad gäller krav respektive förbud att använda ett visst spår. Vid förenklad ö-last, uppgift om att trafikutövaren ansvarar för att Tågtrafikledningen underrättas om att ett särskilt tågläge skall utnyttjas för specialtransporten Text som anger att beslutet om transportvillkor kan komma att återkallas i händelse av förändringar i spåranläggningen. Text som anger att beslutet om transportvillkor är giltigt endast under förutsättning att lasten överensstämmer med detta Följande uppgifter skall i förekommande fall anges i beslutet om transportvillkor: Uppgifter om att lasten skall säkras, skyddsjordas, förses med avbärare för att skydda kontaktledningen, vara övertäckt etc Uppgift om var på vagnen lasten skall placeras Lastens egenskaper, om dessa har betydelse vid genomförandet Specialtransportens placering i fordonskombinationen Uppgift om att skiljevagnar krävs Största tillåtna hastighet, vid behov specificerad med avseende på plats eller sträcka Uppgift om hur olika spår på stationer får utnyttjas Uppgift om begränsningar pga. annan trafik på banan Uppgift om vad som gäller ifall specialtransporten måste omledas Åtgärder för att skydda personal som arbetar inom järnvägens område Åtgärder för att skydda allmänheten

16 Sida 16(32) Kurvradier, rälsförhöjningar och fasta hinder Kommentar: Uppgiften behövs för att man skall kunna manövrera vagnar med sidoförskjutningsfunktion. Villkor för att specialtransporten skall få passera en annan specialtransport på ett intilliggande spår Extraordinära åtgärder som krävs för specialtransporten Uppgift om att produktionskostnader för extraordinära åtgärder tillkommer. Se även avsnitt 6. Uppgift om hur lång tid det tar innan specialtransporten kan genomföras, om sådan uppgift är begärd i ansökan Uppgift om att ansökan om tågläge även innebär beställning av de extraordinära åtgärder som krävs Kommentar: Anledningen är att beställning av produktionsresurser måste ske i god tid innan specialtransporten genomförs. Uppgift om att tågklareraren inte får låta magasinera tågeller växlingsvägar som är fientliga till specialtransporten Speciella krav vid växling av specialtransporten Kundspecifik uppgift, t ex ärendebeteckning hos sökanden. Se även avsnitt 10.

17 Sida 17(32) 5.7 Giltighet Giltighetstiden för ett beslut om transportvillkor får vara högst 13 månader. Den bör vara samordnad med datum för byte av tidtabellsperiod. Kommentar: Giltighetstiden måste vara begränsad eftersom framtida förändringar i spåranläggningen kan ändra förutsättningarna för beslutet om transportvillkor. Om förutsättningarna för ett meddelat beslut om transportvillkor ändras, skall huvudkontoret återkalla detta och i samråd med sökanden utfärda ett nytt beslut om transportvillkor. Ett beslut om transportvillkor får användas till flera ansökningar om tågläge. 5.8 Handläggningstid Avdelningen Marknadsavdelningen skall kunna upplysa om handläggningstiden för ett beslut om transportvillkor. Den som tar emot en ansökan om transportvillkor skall på begäran kunna upplysa om förmodad handläggningstid tills dess att specialtransporten kan genomföras.

18 Sida 18(32) 6 Tågläge och tidtabell När det finns ett beslut om transportvillkor kan trafikutövaren hos Tågtrafikledningen ansöka antingen om ett nytt tågläge eller om att få utnyttja ett befintligt tågläge för att kunna genomföra specialtransporten. För enkelhetens skull används enbart begreppet tågläge i fortsättningen. Ansökan om tågläge skall sändas till det trafikdistrikt där avsändningsstationen är belägen. Gäller det en specialtransport som skall genomföras i en ännu inte fastställd tågplan skall ansökan istället sändas till Tågtrafikledningens centrala enhet för trafikplanering. Observera att en ansökan om tågläge automatiskt innebär en beställning av de extraordinära åtgärder som eventuellt är förknippade med beslutet om transportvillkor för specialtransporten. 6.1 Uppgifter i ansökan om tågläge I en ansökan om tågläge skall följande uppgifter för specialtransporten anges: Kontaktperson för sökanden samt uppgift om hur denne går att nå Ärendebeteckning för det beslut om transportvillkor som skall gälla för specialtransporten Om ansökan gäller ett nytt tågläge, uppgift huruvida tågläget kommer att utnyttjas regelbundet eller endast vid enstaka tillfällen Den sträcka där specialtransporten skall framföras Datum och önskad tidpunkt för specialtransportens genomförande Tågnumret för det aktuella tåget (eller vagnuttagningen) i förekommande fall

19 Sida 19(32) 6.2 Handläggning Den enhet inom Tågtrafikledningen som har mottagit ansökan om tågläge skall, om inget annat beslutas, vara den handläggande enheten, dvs. ansvara för alla kontakter med sökanden. Om andra enheter inom Tågtrafikledningen är berörda, ansvarar den handläggande enheten för kontakter med dessa. Om handläggningen överförs till någon annan enhet än den som mottagit ansökan, skall sökanden underrättas om detta skriftligen. Tågtrafikledningen skall utreda konsekvenserna för en specialtransports genomförande. Följande frågor skall härvid undersökas: Vilka konsekvenser kan det begärda tågläget få för annan trafik? Vilket behov av samordning med andra berörda intressenter finns vid specialtransportens genomförande? Måste tågläget avropas innan specialtransporten får genomföras? Finns det behov av alternativa färdvägar? Kommentar: Beslut om transportvillkor måste finnas även för den alternativa färdvägen. 6.3 Beslut om tågläge När konsekvenserna är utredda skall Tågtrafikledningen fatta beslut om tågläge. Beslutet skall innehålla minst följande information: Ärendebeteckning för beslutet om tågläge Datum för beslutet om tågläge Kontaktperson hos den handläggande enheten samt uppgift om hur denne går att nå Ärendebeteckning för det beslut om transportvillkor som skall tillämpas för specialtransporten Framförandeform

20 Sida 20(32) Tidtabell (i förekommande fall) Tågnummer Datum för specialtransporten, om inte detta framgår av tidtabellen Giltighetstid, om inte specifika datum för genomförandet finns angivna Den sträcka där specialtransporten skall genomföras Kommentar: Observera att tåget kan framföras en längre sträcka än själva specialtransporten. Uppgift om att det åberopade beslutet om transportvillkor måste vara giltigt också när specialtransporten genomförs Uppgift huruvida avrop av tågläget behöver ske eller inte Uppgift om att sökanden, i förekommande fall, kan behöva lämna uppgifter till en annan spårinnehavare eller till en utländsk järnvägsförvaltning I förekommande fall ärendebeteckning hos sökanden I förekommande fall uppgift om till vilken enhet inom Tågtrafikledningen ett avrop skall sändas. I förekommande fall uppgift om hur lång tid i förväg ett avrop av tågläge måste göras 6.4 Delgivning av beslut Den handläggande enheten skall sända beslutet om tågläge till sökanden. Kopia på beslutet om tågläge skall den handläggande enheten sända till följande: Den eller de enheter inom Banverket som skall beställa de extraordinära åtgärder som krävs Övriga berörda enheter inom Tågtrafikledningen

21 Sida 21(32) Den enhet inom Banverket som utfärdar Beslut om transportvillkor Till kopian på beslutet om tågläge skall också en kopia på beslutet om transportvillkor bifogas, om inte mottagaren redan har tillgång till detta.

22 Sida 22(32) 7 Beslut om transporttillstånd Beslut om transporttillstånd utfärdas av Tågtrafikledningen och måste finnas för att trafikutövaren skall kunna genomföra en specialtransport. Beslut om transporttillstånd kan utfärdas i följande fall: 1. Beslut om transporttillstånd utfärdat efter avrop av ett tågläge 2. Beslut om transporttillstånd utfärdat i samband med beslut om tågläge 3. Beslut om transporttillstånd utfärdat i en sammanställning som gäller för flera specialtransporter av en viss typ 7.1 Beslut om transporttillstånd utfärdat efter avrop av tågläge Avrop av tågläge innebär aktivering av de åtgärder som krävs i beslutet om transportvillkor. Då beslutet om tågläge kräver ett avrop av tågläge, skall trafikutövaren inom föreskriven tid sända avropet till den enhet inom Tågtrafikledningen som finns angiven i beslutet. Avropet av tågläge får avse flera transporttillfällen, om dessa omfattas av samma beslut om tågläge. Se även avsnitt Uppgifter i ett avrop av tågläge Ett avrop av tågläge skall vara skriftligt och innehålla följande uppgifter: Trafikutövarens namn Kontaktperson hos trafikutövaren samt uppgift om hur denne går att nå Ärendebeteckning för det beslut om tågläge som avropas Ärendebeteckning för det beslut om transportvillkor som gäller för den aktuella specialtransporten. Datum för genomförande av specialtransporten Färdväg för specialtransporten

23 Sida 23(32) Kommentar: Uppgift om färdväg behöver anges endast om det finns beslut om transportvillkor och beslut om tågläge för flera alternativa färdvägar.

24 Sida 24(32) Delgivning av avrop av tågläge samt bekräftelse Den handläggande enheten inom Tågtrafikledningen skall ombesörja att avropet av tågläge sänds till samtliga berörda banregioner samt övriga berörda enheter inom Tågtrafikledningen. Syftet med delgivningen till banregionerna är att dessa skall kunna verkställa de extraordinära åtgärderna i förekommande fall. Berörda banregioner skall omgående ombesörja att den handläggande enheten inom Tågtrafikledningen får en bekräftelse på att delgivningen har tagits emot. En sådan bekräftelse innebär att de extraordinära åtgärderna kommer att vidtas. Bekräftelsen skall innehålla följande uppgifter: Ärendebeteckning för beslutet om transportvillkor Ärendebeteckning för beslutet om tågläge Datum för specialtransportens genomförande Bekräftelse på att delgivningen av avropet om tågläge är mottagen Villkor för utfärdande av transporttillstånd vid avrop av tågläge Den handläggande enheten inom Tågtrafikledningen får utfärda beslut om transporttillstånd först sedan nedanstående villkor är uppfyllda: Ett gällande beslut om transportvillkor skall finnas för de sträckor där specialtransporten skall genomföras Ett gällande beslut om tågläge skall finnas för de sträckor där specialtransporten skall genomföras Tågläget skall vara avropat Alla berörda banregioner skall ha bekräftat att dessa har mottagit avrop om tågläge enligt avsnitt 7.1.2

25 Sida 25(32) 7.2 Beslut om transporttillstånd utfärdat i samband med beslut om tidtabell Om det vid handläggningen av en ansökan om tågläge framkommer att något avrop inte behövs, skall ett beslut om transporttillstånd utfärdas samtidigt med beslutet om tidtabell. Ett gällande beslut om transportvillkor skall då finnas för de sträckor där specialtransporten skall genomföras. 7.3 Beslut om transporttillstånd utfärdat i en sammanställning gällande en viss typ av specialtransporter När ett beslut om transportvillkor har som enda villkor att en specialtransport inte får framföras på ett visst spåravsnitt, får transporttillståndet utfärdas i en sammanställning gällande flera sådana specialtransporter. Endast en sådan sammanställning får finnas vid ett och samma tillfälle och denna skall innehålla alla förekommande specialtransporter av denna typ oavsett trafikutövare. I detta fall får trafikutövaren genomföra specialtransporter i valfritt tågläge, som inte berör de förbjudna spåravsnitten. Sammanställningen skall innehålla minst följande uppgifter för varje beslut om transporttillstånd som sammanställningen omfattar: Rubrik, där texten Beslut om transporttillstånd skall ingå Ärendebeteckning för sammanställningen Ärendebeteckningar för de beslut om transportvillkor som sammanställningen avser samt uppgift om de sträckor eller platser där berörda specialtransporter inte får framföras. Uppgift om vem eller vilka som får framföra specialtransporter enligt de transportvillkor som finns i sammanställningen.

26 Sida 26(32) 7.4 Uppgifter i ett beslut om transporttillstånd Ett beslut om transporttillstånd skall innehålla minst följande uppgifter: Rubrik, där texten Beslut om transporttillstånd skall ingå Ärendebeteckning för beslutet om transporttillstånd Ärendebeteckning för tillhörande beslut om transportvillkor Ärendebeteckning för tillhörande beslut om tågläge eller uppgift om att ett valfritt tågläge får utnyttjas för specialtransportens genomförande Datum för specialtransporten om inte ett valfritt tågläge får utnyttjas för specialtransporten Den sträcka som skall utnyttjas för specialtransporten Den tidsperiod som beslutet om transporttillståndet är giltigt Uppgift om att beslutet om transporttillstånd är giltigt endast under förutsättning att beslut om gällande transportvillkor samt beslut om tågläge finns för specialtransporten Uppgift om att trafikutövaren skall förse sin egen och anlitad personal med erforderliga instruktioner Kontaktpersoner hos Tågtrafikledningen 7.5 Delgivning av ett beslut om transporttillstånd Den handläggande enheten inom Tågtrafikledningen skall sända beslut om transporttillstånd till den som har avropat ett tågläge eller, om avrop inte krävts, den som har ansökt om ett tågläge.

27 Sida 27(32) 8 Genomförande av specialtransporter 8.1 Last Beslut om transporttillstånd gäller endast om lasten överensstämmer med de villkor som anges i beslutet. 8.2 Personal som medföljer transporten Trafikutövaren ansvarar för den personal som medföljer specialtransporten. Trafikutövarens rutiner för vistelse i spår skall gälla. 8.3 Villkor för genomförande av en specialtransport För att få genomföra en specialtransport skall trafikutövaren inneha ett beslut om transporttillstånd. När en trafikutövare önskar framföra en förenklad ö-last skall denne meddela detta till berörda enheter inom Tågtrafikledningen. Kommentar: Ett sådant meddelande kan ske inom de rutiner som finns för meddelanden om tågs sammansättning Trafikutövaren ansvarar för att specialtransporten inte genomförs i tåg som normalt trafikerar spåravsnitt där förenklade ö-laster inte får förekomma.

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning 2013-10-18 Järnvägsnätsbeskrivning Piteå Kommun spåranläggning Piteå Kommun 2013-10-18 2013-10-18 Innehållsförteckning 1 Allmän information 5 1.1... INLEDNING 1.2... JURIDISK STATUS 1.2.1... ANSVAR...

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning. Västerviks Kommun

Järnvägsnätsbeskrivning. Västerviks Kommun Jämvägsnätsbeskrivning Västerviks Kommun Järnvägsnätsbeskrivning Västerviks Kommun För tågp1an med början 2006-12-10 Revidering 2013-12-15 Järnvägsnätsbeskrivning Västerviks Kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Ansökan om behörighet görs på en särskild blankett som kan hämtas på Banverkets webbplats Banportalen (http://www.banverket.se/banportalen).

Ansökan om behörighet görs på en särskild blankett som kan hämtas på Banverkets webbplats Banportalen (http://www.banverket.se/banportalen). 1.7 Publicering Järnvägsnätsbeskrivningen, inklusive avvikelsemeddelanden, publiceras på Banverkets webbplats Banportalen. Där finns också ytterligare information som hör till respektive utgåva av järnvägsnätsbeskrivningen.

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 1 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING För tågplan med början 2006-12-10 Reviderad dec 2007 Reviderad maj 2008 Reviderad sept 2008 Reviderad 2009 Reviderad 2011 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 2006, vers. 6 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå

Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå 1 (7) Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå Gäller fr.o.m 2015-08-31 2 (7) Senast införda ändring Datum Omfattning Sida 2010-08-03 Nytt dokument Alla 2012-09-01 Ändring Alla 2014-05-12 Nya kontaktuppgifter,

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning Yta för en liten undertext Järnvägsnätsbeskrivning 2014 Kapitel 2 Villkor för tillträde och trafikering Yta för bild Broschyrnamns exempel Denna yta för rubrik vid behov Uppdateringar Denna utgåva innehåller

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning 2012 Del 1 Kapitel 1 - Allmän information Utgåva 2011-04-04

Järnvägsnätsbeskrivning 2012 Del 1 Kapitel 1 - Allmän information Utgåva 2011-04-04 Järnvägsnätsbeskrivning 2012 Del 1 Kapitel 1 - Allmän information Uppdateringar Denna utgåva innehåller revideringar och uppdateringar enligt nedan och ersätter tidigare utgåvor. Uppdatering Infört Avvikelsemeddelande

Läs mer

Boden kommuns järnvägsanläggning:

Boden kommuns järnvägsanläggning: Bodens kommun Järnvägsnätsbeskrivning 070101 Boden kommuns järnvägsanläggning: Moråsen Torpgärdan Avdelningschef Gatuavdelningen: Mats Elgcrona mats.elgcrona@boden.se 0921-62326 Bodens kommun, 961 86 Boden.

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning. för. Norrköpings kommuns. Hamn- och industrispår. Sidan 1 av 13

Järnvägsnätbeskrivning. för. Norrköpings kommuns. Hamn- och industrispår. Sidan 1 av 13 Sidan 1 av 13 Gällande fr. o m: 2006-12-10 Ändrad: 2013-05-29 Handläggare: lexander Johansson Utgivare: Leif Lindberg Järnvägsnätbeskrivning för Norrköpings kommuns Hamn- och industrispår Sidan 2 av 13

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion för Eslövs kommuns spåranläggning Komplettering till JvSFS 2008:7 Bilaga 20 Sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion för Eslövs kommuns spåranläggning Komplettering till JvSFS 2008:7 Bilaga 20 Sidospår 1 Trafiksäkerhetsinstruktion för Eslövs kommuns spåranläggning Komplettering till JvSFS 2008:7 Bilaga 20 Sidospår Utgåva 4 -gäller fr.o.m. 2012-02-20 Kontaktfunktioner Ansvarig funktion hos infrastrukturförvaltaren:

Läs mer

Göteborgs Hamns Järnvägsnätbeskrivning

Göteborgs Hamns Järnvägsnätbeskrivning S i d a 1 2015 Göteborgs Hamns Järnvägsnätbeskrivning S i d a 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLL ALLMÄN INFORMATION... 4 ALLMÄN INFORMATION... 4 ANSVAR... 4 GILTIGHETSTID... 4 PUBLICERING... 4 KONTAKTUPPGIFTER...

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Copenhagen Malmö Port AB

Copenhagen Malmö Port AB Sid 1 av 8 Copenhagen Malmö Port AB JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING (JNB) 2013 Upprättad 2012-02-20 Sid 2 av 8 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3 2. Villkor för tillträde och trafikering sid 4 3.

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 091216 AITIK BANGÅRD/STATION

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 091216 AITIK BANGÅRD/STATION Järnvägsnätsbeskrivning Aitik Bangård/station Version 1 091215 BOLIDEN AB JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 091216 AITIK BANGÅRD/STATION Anrikningschef Martin Sandin, tfn 0970-735 12 Martin.Sandin@boliden.com Järnvägsnätsbeskrivning

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för. Jönköpings kommun. Utgåva 2

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för. Jönköpings kommun. Utgåva 2 Sidan 1 av 11 Gällande fr. o m: 2014-10-01 Utgåva: 2 Handläggare: Stefan Åhman Sweco Rail AB Utgivare: Mathias Johansson Tekniska kontoret Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för Jönköpings kommun Utgåva 2 Sidan

Läs mer

3.6.6 Trafikplatser för resandeutbyte. 6.3.4 Tilläggstjänster enligt 5.4. Stuvsta (Sta) är trafikplats för resandeutbyte (hållställe).

3.6.6 Trafikplatser för resandeutbyte. 6.3.4 Tilläggstjänster enligt 5.4. Stuvsta (Sta) är trafikplats för resandeutbyte (hållställe). 3.6.6 Trafikplatser för resandeutbyte Stuvsta (Sta) är trafikplats för resandeutbyte (hållställe). 6.3.4 Tilläggstjänster enligt 5.4 6.3.4.1 Tillhandahållande av drivmotorström Bedömning av framtida pris

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Järnvägsnätsför beskrivning

Järnvägsnätsför beskrivning Yta Järnvägsnätsför en liten undertext beskrivning 2013 Utgåva 2011-09-30 Kapitel 5 Tjänster Yta för bild Broschyrnamns exempel Denna yta för rubrik vid behov Uppdateringar Denna utgåva innehåller revideringar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Elförordning; utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:208 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning finns kompletterande

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Olof Hallström Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om lasrar; 1 beslutade den 1 december

Läs mer

Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania

Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania Allmänna villkor som måste vara uppfyllda för att kunna vara leverantör till Titania. 1. Ditt företag måste inneha svenskt F-skattebevis.

Läs mer

En sammanfattning av Trafikverkets process för kapacitetstilldelning samt prioriteringskriterier

En sammanfattning av Trafikverkets process för kapacitetstilldelning samt prioriteringskriterier 0(6) September 2013 Bilaga ärende 4 En sammanfattning av Trafikverkets process för kapacitetstilldelning samt prioriteringskriterier Detta PM har tagits fram av MÄLAB med stöd av Bengt Hultin, Järnvägshuset

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-07-01

Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-07-01 Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-07-01 G:\Claes W\Järnvägsnätsbeskrivning 2012-07-01.doc Sida 1 av 6 Järnvägsnätbeskrivning för Oskarshamns Hamn AB Datum 2012-07-01 Innehållsförteckning 1. Allmän

Läs mer

Fullserviceavtal om snöskottning av tak

Fullserviceavtal om snöskottning av tak Fullserviceavtal om snöskottning av tak PARTER Beställare Leverantör JP SCHWEITZ AB Danderydsgatan 28 114 26 STOCKHOLM Organisationsnummer Kontaktperson 1 (hos Beställare) Kontaktperson 2 (hos Beställare)

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion spåranläggning

Trafiksäkerhetsinstruktion spåranläggning STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DRIFT OCH UNDERHÅLL TRI Trafiksäkerhetsinstruktion spåranläggning Version 2.0 Giltig från 2014-07-01 Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Telefon 042-10 50

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2013:455 Utkom från trycket den 12 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om gränstullsamarbete med Danmark; SFS 2000:604 Utkom från trycket den 4 juli 2000 utfärdad den 15 juni 2000. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak

Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak PARTER Beställare Leverantör JP SCHWEITZ AB Danderydsgatan 28 114 26 STOCKHOLM Organisationsnummer Kontaktperson 1 (hos Beställare) Kontaktperson 2 (hos Beställare)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1075 Utkom från trycket den 27 juli 2010 utfärdad den 15 juli 2010. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och ; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 förordningen (1994:1808)

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Körkortslag (1998:488)

Körkortslag (1998:488) Körkortslag (1998:488) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Utfärdande och giltighet av körkort, traktorkort och förarbevis), kap. 4 (Övningskörning m.m.), kap. 5 (Körkortsingripande),

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:936) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2009:1373 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den

Läs mer

Allmänna villkor. Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag.

Allmänna villkor. Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Allmänna villkor Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Tjänsten som tillhandahålls bygger på att du som kund skickar in dina föremål,

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket 1(6) JORDBRUKSVERKETS INTERNA REGLER Dnr 5.1.17-4405/15 2015-05-21 Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket Jordbruksverkets interna regler är bindande och måste följas

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Copenhagen Malmö Port AB

Copenhagen Malmö Port AB Sid 1 av 9 Copenhagen Malmö Port AB JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING (JNB) 2012 Upprättad 2011-11-15 Sid 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3 2. Villkor för tillträde och trafikering sid 4 3.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:1369 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Trafikledning - System E2

Trafikledning - System E2 Trafikledning - System E2 2008 09 15 Innehåll Innehåll Inledning 5 Fullständiga signalställverk 7 1 Reservera tågväg 8 2 Upprätthålla skyddsträcka 9 Avlösning och dokumentation 11 1 Allmänna regler 12

Läs mer

REGELVERK FÖR GRUND- OCH SÄRSKOLEELEVERS SKOL- RESOR I BJUVS KOMMUN

REGELVERK FÖR GRUND- OCH SÄRSKOLEELEVERS SKOL- RESOR I BJUVS KOMMUN REGELVERK FÖR GRUND- OCH SÄRSKOLEELEVERS SKOL- RESOR I BJUVS KOMMUN Inledning Detta regelverk för grund- och särskoleelevers resor i Bjuvs kommun har utarbetats i samarbete med Helsingborgs stad, Svalövs

Läs mer

2. Nuvarande adress om annan än den där bidrag söks Postnummer och postort

2. Nuvarande adress om annan än den där bidrag söks Postnummer och postort Sänds till Fylls i av Stadsbyggnadskontoret STADSBYGGNADSKONTORET Ansökan om Fastighetsbeteckning bostadsanpassningsbidrag Bostadsanpassningsavdelningen Box 8314 104 20 Stockholm Tfn vxl 08-508 27 300

Läs mer

Avropsavtal om snöskottning av tak

Avropsavtal om snöskottning av tak Avropsavtal om snöskottning av tak PARTER Beställare Leverantör JP SCHWEITZ AB Danderydsgatan 28 114 26 STOCKHOLM Organisationsnummer Kontaktperson 1 (hos Beställare) Kontaktperson 2 (hos Beställare) Namn

Läs mer

Yrkeskläder och skor 2012-2. Avropsstöd 2015-01-07

Yrkeskläder och skor 2012-2. Avropsstöd 2015-01-07 Avropsstöd Yrkeskläder och skor 2012-2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 3. Avrop på ramavtalet... 3 4. Beställning... 3 4.1. Kundkonto... 4 4.2. Kundtjänst... 4 5. Pris... 4 6. Leveransvillkor...

Läs mer

Trafikledning - System E2

Trafikledning - System E2 Trafikledning - System E2 BVF 1946.1 bilaga 17 E2 Giltigt från 2012-06-10 Innehåll 3 Innehåll Inledning 5 Fullständiga signalställverk 7 1 Reservera tågväg 8 2 Upprätthålla skyddsträcka 9 Avlösning och

Läs mer

Tillstånd att anlita riksfärdtjänst ges under följande förutsättningar:

Tillstånd att anlita riksfärdtjänst ges under följande förutsättningar: REGLER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST I BLEKINGE Fastställda 2011-11-14 av Kollektivtrafikmyndigheten i Blekinge Reviderad 2012-10-18: Ledsagare sista stycket tillagt 1. Allmänna förutsättningar Riksfärdtjänst kan

Läs mer

Kritik mot Försäkringskassan för bristande handläggning av en begäran att få ta del av allmänna handlingar m.m.

Kritik mot Försäkringskassan för bristande handläggning av en begäran att få ta del av allmänna handlingar m.m. RIKSDAGENS OMBUDSMÄN Chefsjustitieombudsmannen Elisabet Fura Datum 20U "04" 2 6 Dnr 6083-2013 Sid 1(4) Kritik mot Försäkringskassan för bristande handläggning av en begäran att få ta del av allmänna handlingar

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Föreskrifter Reglementen KS 2012:89/003

Föreskrifter Reglementen KS 2012:89/003 Dokumentnamn REGLEMENTE FÖR Kommunstyrelsen Dokumenttyp Diarienummer Föreskrifter Reglementen KS 2012:89/003 Beslutad av Framtagen av Gällivare Kommunstyrelsen Christian Sundvall Beslutad Giltighetstid

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 2012-05-30 1(6 Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 Färdtjänst Inledning Färdtjänst är ett komplement till och en del av den allmänna kollektivtrafiken.

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Regler och tillämpningsanvisningar ÖFS 2013:44 (riktlinjer) för skolskjutsverksamheten i Österåkers kommun för elever i grundskola och särskola Antagen av Kommunfullmäktige:

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2010D0022 SV 16.05.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 25 november 2010

Läs mer

2009-10-26 F08-149/TR00 SÄNDLISTA

2009-10-26 F08-149/TR00 SÄNDLISTA SÄNDLISTA Green Cargo AB Svenska Tågkompaniet AB Helsingborgs stad Tekniska förvaltningen Örebro SJ AB Branschföreningen Tågoperatörerna Banverkets webbplats 2/17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Yttranden och kommentarer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om elektronisk kommunikation; SFS 2003:396 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare.

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. 2012-01-20 1 (5) BILAGA 4 DEFINITIONER TJÄNSTER Utprovning Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. Anpassning

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

Körkortsförordning (1998:980)

Körkortsförordning (1998:980) Körkortsförordning (1998:980) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Körkortstillstånd och förlängning av körkortsbehörighets giltighet), kap. 4 (Övningskörning m.m.),

Läs mer

Rätt till arbetsrum 1 En riksdagsledamot har rätt att disponera ett arbetsrum i riksdagens lokaler.

Rätt till arbetsrum 1 En riksdagsledamot har rätt att disponera ett arbetsrum i riksdagens lokaler. RFS nr: 2005:9 Rubrik: Föreskrift om arbetsrum och övernattningsbostäder för riksdagens ledamöter Utfärdad: 26 oktober 2005 Ändring införd: t.o.m. RFS 2010:2 Arbetsrum Rätt till arbetsrum 1 En riksdagsledamot

Läs mer

Linjeblockering. Grundläggande signaleringskrav. BVS 544.98023 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2009-09-30

Linjeblockering. Grundläggande signaleringskrav. BVS 544.98023 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2009-09-30 Gäller för Version Standard BV förvaltande enheter 3.0 BVS 544.98023 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2009-09-30 Diarienummer Ansvarig enhet Fastställd av F09-7155/SI10 Leveransdivisionen/Anläggning

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 06- O 4 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Maria Elowsson Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen 1(7) Användandet av E-faktura inom den Summariska processen Kronofogdemyndigheten fastställer att den bedömning som det redogörs för i bifogade rättsliga promemoria under rubriken Kronofogdemyndighetens

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår

Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår 1(11) Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår Spårägare: Infrastrukturförvaltare: Borlänge kommun AB Borlänge Energi Box 834, 781 28 Borlänge 2(11) Dokumenthistorik Datum Författare

Läs mer

Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare

Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2014-11-06 Dnr 589-2013 Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare 1. SAMMANFATTNING Säkerhets-

Läs mer

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m.

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m. 2014-11-04 2014/2883 Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklkundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och

Läs mer

Information. Parkeringstillstånd. för. rörelsehindrade

Information. Parkeringstillstånd. för. rörelsehindrade Information om Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 1 Denna information är en kortfattad information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Kontakta oss gärna om ni har ytterligare frågor. Kontaktinformation

Läs mer

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar undantag från tillståndsplikt. Finansinspektionen föreslår därför en ändring som innebär att en registrerad betaltjänstleverantör ska lämna motsvarande information vid en ändring av ägarföretaget och dess

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun Riktlinjer för färdtjänst Enköpings kommun LAGEN OM FÄRDTJÄNST De grundläggande förutsättningarna för tillstånd anges i Lag om färdtjänst (SFS 1997:736). Färdtjänst är till för dem som på grund av funktionshinder

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Örebro

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Örebro Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Örebro 1(7) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-28 5.0 2012-11-02 EM 41-121

Läs mer

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Bilaga 4 INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Huvudregel 1 1. Alla handbollspelare är underställda IHF:s reglemente för byte av nationsförbund samt de tilläggsbestämmelser

Läs mer

Uppgifter om Stockholms stads bestämmelser för ansökan om plats inom den kommunala barnomsorgen

Uppgifter om Stockholms stads bestämmelser för ansökan om plats inom den kommunala barnomsorgen BESLUT I TILLSYNSÄRENDE Stockholms stad Utbildningsnämnden Box 22049 104 22 Stockholm Uppgifter om Stockholms stads bestämmelser för ansökan om plats inom den kommunala barnomsorgen Bakgrund Till Skolverket

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2011:2 Utkom från trycket 2011-05-30 Försvarsmaktens interna bestämmelser om tjänstekort och vissa behörighetshandlingar; beslutade den 20 maj 2011. Försvarsmakten

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer