Specialtransporter på statens spåranläggningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Specialtransporter på statens spåranläggningar"

Transkript

1 Föreskrift BVF 813 Utgivare Besluts-/Utgivningsdatum Bilagor CM Handläggare Giltighetstid Sidor Håkan Dahlqvist, Marknadsavdelningen och tills vidare 32 Sändlista CU Specialtransporter på statens spåranläggningar

2 Sida 2(32) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Förord Giltighet och tillämpning Definitioner och begreppsförklaringar Grundkrav för specialtransporter Transportvillkor Transportköpare Ansökan om transportvillkor Undersökning Extraordinära åtgärder Förenklad överskjutande last (förenklad ö-last) Beslut om transportvillkor Giltighet Handläggningstid Tågläge och tidtabell Uppgifter i ansökan om tågläge Handläggning Beslut om tågläge Delgivning av beslut Beslut om transporttillstånd Beslut om transporttillstånd utfärdat efter avrop av tågläge Uppgifter i ett avrop av tågläge Delgivning av avrop av tågläge samt bekräftelse Villkor för utfärdande av transporttillstånd vid avrop av tågläge Beslut om transporttillstånd utfärdat i samband med beslut om tidtabell Beslut om transporttillstånd utfärdat i en sammanställning gällande en viss typ av specialtransporter Uppgifter i ett beslut om transporttillstånd Delgivning av ett beslut om transporttillstånd Genomförande av specialtransporter Last Personal som medföljer transporten Villkor för genomförande av en specialtransport Trafikstörningar Kostnader Avgifter för förfrågan om transportvillkor Kostnader för extraordinära åtgärder Uppgifter i beställning/ansökan Trafikstörningar Uppgifter i en faktura Registrering Allmänna handlingar Ärendebeteckningar Referenser...32 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

3 Sida 3(32) 1 Förord Denna utgåva ersätter tidigare utgåva, daterad Förändringarna består i: Ny titel Specialtransporter på statens spåranläggningar Förtydligande och justering av text angående kostnader Anpassning till organisationen Ändrad distribution av kopior på beslut från Tågtrafikledningen Denna föreskrift beskriver de handläggningsrutiner som skall tillämpas vid specialtransporter på de banor där Banverket är spårinnehavare. Rutinerna gäller ansökan och beslut om transportvillkor ansökan och beslut om tågläge avrop av tågläge och beslut om transporttillstånd genomförande av specialtransporter Föreskriften behandlar också samspelet mellan transportköpare, trafikutövare, Banverkets förvaltning och Tågtrafikledningen i frågor om specialtransporter. Med en specialtransport menas att Banverket på vissa villkor upplåter statens spåranläggningar för en transport som överskrider någon teknisk norm för spåranläggningen. Kommentar: Exempel på överskridande av tekniska normer är överskriden lastprofil och överskridande av största tillåtna axellast. Föreskriften vänder sig främst till: den personal som inom Banverkets förvaltning och Tågtrafikledningen skall handlägga ansökningar om specialtransporter den som skall ansöka om att få göra en specialtransport

4 Sida 4(32) den personal som skall medverka vid genomförandet av en specialtransport

5 Sida 5(32) 2 Giltighet och tillämpning Föreskriften gäller vid specialtransporter på de banor där Banverket är spårinnehavare. Rätten att få genomföra specialtransporter regleras i trafikeringsavtalet mellan Banverket och trafikutövaren. Trafikutövare Trafikutövaren ansvarar för specialtransportens genomförande i enlighet med transporttillståndet. Trafikutövaren ansvarar också för de ingående fordonsenheterna i en specialtransport. En trafikutövare kan överlåta genomförandet av specialtransporten till en trafikentreprenör enligt de villkor som finns i trafikeringsavtalet. Vad som sägs i denna föreskrift om trafikutövare gäller även de enheter inom Banverket som efter internt beslut skall anses vara trafikutövare. Den som lämnar in en ansökan om ett transportvillkor respektive ett tågläge ansvarar också för att alla uppgifter i ansökan är riktiga. Beslutanderätt Inom Banverket beslutar chefen för Marknadsavdelningen om transportvillkor för en specialtransport på ett visst spåravsnitt. I vissa fall krävs samråd med berörda banregioner innan ett sådant beslut får fattas. Chefen för Tågtrafikledningen beslutar om tidtabell när det gäller en specialtransport som skall ingå i en ännu ej fastställd tidtabellsperiod. Chefen för respektive trafikdistrikt beslutar om tågläge för övriga specialtransporter. Tågtrafikledningen utfärdar beslut om transporttillstånd för en specialtransport under förutsättning att det finns beslut om transportvillkor och beslut om tågläge. Kommentar: I BVF Banverkets arbetsordning finns bestämmelser om delegering av beslut.

6 Sida 6(32) Detaljregler Denna föreskrift innehåller endast de funktionella krav som oundgängligen måste finnas för att specialtransporter skall kunna genomföras på statens spåranläggningar. Detaljregler måste utarbetas av den som är ansvarig för en viss verksamhet. Detaljreglerna skall vara likalydande för likartad verksamhet som bedrivs inom flera olika organisationsenheter. Blanketter utgivna av Banverket, inklusive Tågtrafikledningen, skall innehålla referenser till den företagsdokumentation som stödjer blankettens innehåll. Blanketterna skall vara försedda med BV blankettnummer. Handläggningstider I denna föreskrift anges inte några handläggningstider, eftersom en specialtransport är en komplicerad process med flera arbetsmoment inom olika organisationsenheter. För transportköparen är det naturligtvis viktigt att en specialtransport kan genomföras så snart som möjligt. Berörda enheter skall därför ha en beredskap att kunna handlägga frågor om specialtransporter utan dröjsmål. Marknadsavdelningen skall kunna ge en transportköpare besked om handläggningstiden för en viss specialtransport. Annan spårinnehavare I denna föreskrift finns inte några regler för samråd vare sig med annan spårinnehavare eller med utländsk järnvägsförvaltning. Chefen för Marknadsavdelningen respektive Tågtrafikledningen ansvarar för att erforderliga avtal tecknas. Delgivning När det står att något skall delgivas eller sändas till någon avses i första hand skriftlig kommunikation. Istället för skriftlig delgivning kan dock IT-hjälpmedel användas om de berörda parterna är överens om detta.

7 Sida 7(32) 3 Definitioner och begreppsförklaringar extraordinär åtgärd Tillfällig ändring i spåranläggningens tekniska utförande eller tillfällig ändring i rutinerna, vilket medger att spåranläggningen kan utnyttjas på ett sätt som vid normala förhållanden är otillåtet. Se även avsnitt 5.4. fordonsenhet Ett ensamt spårgående fordon. Begreppet fordonsenhet skall inte förväxlas med begreppen fordon, tågfordon eller småfordon, vilka har en trafiksäkerhetsteknisk betydelse i BVF 900. fordonskombination En ensam eller flera ihopkopplade fordonsenheter. förenklad överskjutande last (förenklad ö-last) Se avsnitt 5.5. specialtransport Transport som överskrider någon teknisk norm för spåranläggningen och som får genomföras på vissa villkor beslutade av Banverket. Kommentar: Exempel på specialtransporter är tung transport och överskjutande last (ö-last). Exempel på tekniska normer för spåranläggningen är lastprofil, axellast och möjligt effektuttag. spåranläggning Definieras i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157) 2 som "...spår och de övriga fasta anordningar som behövs för spårens bestånd, drift eller brukande, signal- och säkerhetsanläggningar i övrigt, trafikledningsanläggningar samt anordningar för elförsörjning av trafiken." spåravsnitt Plats eller sträcka som beskrivs i ett beslut om transportvillkor. största tillåtna vikt per meter, stvm Största tillåtna vikt i ton per meter som banans bärförmåga kan tillåta. största tillåtna axellast, stax Den största tillåtna last i ton som en hjulaxel statiskt får utöva på banan. Se även BVF

8 Sida 8(32) tidtabell Definieras i BVF 900 som sammanställning av de uppgifter enligt vilka ett tåg skall framföras. Se även begreppet tågplan. trafikentreprenör Den som på uppdrag av en trafikutövare utför tågtrafik. trafikeringsavtal Avtal som reglerar grundläggande administrativa, tekniska och finansiella villkor mellan en trafikutövare och Banverket. trafikutövare Järnvägsföretag, trafikhuvudman eller annan som enligt Förordning (1996:734) om statens spåranläggningar eller efter särskilt tillstånd har rätt att utöva järnvägstrafik för persontrafik och/eller godstrafik på statens spåranläggningar. Se även trafikentreprenör. transporttillstånd Tillstånd för en trafikutövare att få genomföra en viss specialtransport. Ett transporttillstånd förutsätter både ett beslut om transportvillkor och ett beslut om tågläge. transportvillkor De särskilda villkor som gäller för att en specialtransport skall få genomföras på Banverkets spår. tung transport Specialtransport som överskrider specificerade värden enligt BVF Kommentar: BVF innehåller bl. a. uppgifter om största tillåtna axellast och största tillåtna vikt per meter (stvm). tågläge Definieras i Förordning (1996:734) om statens spåranläggningar som ett tågs planerade läge i tidtabellen. I denna föreskrift används begreppet tågläge även för andra framförandeformer än tåg. tågplan Sammanställning av alla tidtabeller för ungefär ett års tid.

9 Sida 9(32) tågväg Definieras i BVF 900 som "de delar av ett tågspår på en station som ett tåg skall använda". överskjutande last (ö-last) Specialtransport där gällande lastprofil enligt BVF överskrids.

10 Sida 10(32) 4 Grundkrav för specialtransporter För att en trafikutövare eller en trafikentreprenör skall få genomföra en specialtransport skall följande tre villkor vara uppfyllda: 1. Trafikutövaren skall ha ett trafikeringsavtal med Banverket. 2. Trafikutövaren skall ha ett tillstånd av Järnvägsinspektionen att få driva spårtrafik på statens spåranläggningar, enligt järnvägssäkerhetslagen (1990:1157). Om trafikutövaren istället anlitar en trafikentreprenör för att genomföra specialtransporten, skall den sistnämnde ha ett sådant tillstånd. 3. Det skall finnas beslut om transporttillstånd för den aktuella specialtransporten. Se även avsnitt 7.4. Trafikeringsavtal Transporttillstånd Tillstånd att bedriva spårtrafik Last Trafikutövare Transportköpare Trafikentreprenör Framförande Figur 1. Parter vid genomförandet av en specialtransport

11 Sida 11(32) 5 Transportvillkor Den som vill veta om genomförandet av en viss specialtransport är möjlig på en sträcka, kan ansöka om och erhålla ett beslut om transportvillkor hos Banverket. Transportvillkoren anger vad som krävs för att en specialtransport som överskrider någon teknisk norm för spåranläggningen ändå skall kunna genomföras under kontrollerade former. Kommentar: En transportköpare kan använda beslutet om transportvillkor för att beräkna vad en specialtransport skulle kunna kosta. Ett beslut om transportvillkor behöver därför inte nödvändigtvis leda till att specialtransporten genomförs. 5.1 Transportköpare Transportköparen är den som anlitar en trafikutövare för att transportera en last från en plats till en annan. Eftersom vem som helst får ansöka om transportvillkor för en specialtransport kan transportköparen således själv sköta dessa ansökningar och därefter anlita en trafikutövare för att få specialtransporten genomförd. 5.2 Ansökan om transportvillkor En ansökan om transportvillkor skall vara skriftlig och sändas till Marknadsavdelningen på Banverkets huvudkontor, där de tekniska förutsättningarna för genomförandet av specialtransporten utreds. Flera likartade specialtransporter får omfattas av en och samma ansökan. En ansökan om transportvillkor skall innehålla minst följande uppgifter: Namn och adress för sökanden Kontaktperson för sökanden samt uppgift om hur denne går att nå Önskad färdväg för specialtransporten eller begäran om att få genomföra denna som en förenklad ö-last Önskad tidpunkt för genomförandet av specialtransporten och/eller uppgift om önskad giltighetstid för beslutet om transportvillkor

12 Sida 12(32) Ungefärligt antal specialtransporter om ansökan avser en tung transport Kommentar: Uppgiften behövs för att Banverket skall kunna bedöma konsekvenserna av förhöjt slitage. Vagntyp för specialtransporten Kommentar: Om vagntypen är okänd av Banverket skall ansökan kompletteras med de uppgifter som Banverket behöver för handläggningen. Fordonskombinationens sammansättning samt eventuell alternativ sammansättning Lastens egenskaper så att Banverket kan göra riskbedömningar Lastens utbredning i längd, bredd och höjd Lastens vikt I förekommande fall ska anges Om lasten täcks med presenning 5.3 Undersökning Huvudkontorets Marknadsavdelning handlägger ansökningar om transportvillkor. Avdelningen skall låta undersöka om specialtransporten är möjlig att genomföra och därefter skriftligen meddela sökanden beslutet om de transportvillkor som skall gälla. Den som undersöker om en specialtransport är genomförbar skall analysera följande frågor: Finns det risk att spåranläggningen skadas? Uppfylls kraven på elsäkerhet? Kommer signalsystemet att fungera som det är tänkt? Innebär specialtransporten någon fara för allmänheten?

13 Sida 13(32) Innebär specialtransporten någon fara för personal som tjänstgör inom järnvägens område? Vilka konsekvenser får specialtransporten för annan trafik? Är önskad färdväg genomförbar för specialtransporten? Finns det alternativa färdvägar? Vid behov skall Marknadsavdelningen vidarebefordra ansökan till berörda banregioner som sedan efter undersökning meddelar huvudkontoret om några ytterligare villkor skall gälla. Kommentar: En ansökan om tung transport skall vidarebefordras till berörda banregioner. Se även BVF Extraordinära åtgärder I vissa fall krävs det extraordinära åtgärder för att man skall kunna genomföra en specialtransport. De extraordinära åtgärderna kan vara administrativa eller tekniska. Med en administrativ extraordinär åtgärd menas aktiviteter som spåranläggningens tekniska system tillåter, men som inte förekommer eller ens är tillåtna i normal drift. Med en teknisk extraordinär åtgärd menas en tillfällig förändring i spåranläggningens tekniska system. De extraordinära åtgärderna skall vara redovisade i beslutet om transportvillkor. Exempel: En administrativ extraordinär åtgärd kan vara att man måste sätta ut en vägvakt som tillåter vägtrafik att passera en plankorsning trots att varningssignalering pågår (pga att en specialtransport närmar sig i låg hastighet). Ett annat exempel kan vara att man måste övervaka ett trångt utrymme där specialtransporten skall passera. En teknisk extraordinär åtgärd kan vara att man tillfälligt monterar ner en signal som hindrar specialtransporten. De trafikledningsåtgärder som normalt förekommer vid specialtransporter är således inte att betrakta som extraordinära åtgärder. I de extraordinära åtgärderna kan det även ingå för- och efterarbeten, såsom besiktning av spåranläggningen.

14 Sida 14(32) 5.5 Förenklad överskjutande last (förenklad ö-last) Med förenklad överskjutande last (förenklad ö-last) menas en specialtransport som kan framföras på ett visst spåravsnitt i ett eller flera tåglägen som särskilt anpassats för specialtransporten. Syftet är att förenkla administrationen för specialtransporten. För en förenklad ö-last skall följande villkor vara uppfyllda: Beslutet om transportvillkor får ha som enda villkor att specialtransporten inte får framföras på vissa spåravsnitt Fordonskombinationens trafikeringsegenskaper får inte ändras på grund av den förenklade ö-lasten Specialtransporten skall vara regelbundet förekommande Specialtransporten skall efter anmälan till Tågtrafikledningen kunna framföras i något av de anpassade tåglägena Specialtransporten skall kunna genomföras oberoende av andra specialtransporter Specialtransporten skall inte kräva något avrop av det beslutade tågläget före genomförandet 5.6 Beslut om transportvillkor När konsekvenserna av en specialtransport är undersökta skall Banverkets huvudkontor sammanställa och besluta om transportvillkoren samt sända beslutet till den som har ansökt om transportvillkor. Följande uppgifter skall alltid anges i beslutet om transportvillkor: Ärendebeteckning för beslutet Datum för beslutet Sökandens namn och adress samt eventuell fakturaadress Kontaktperson för sökanden samt uppgift om hur denne går att nå Beslutets giltighetstid

15 Sida 15(32) Färdväg för specialtransporten, eller vid en förenklad ö-last uppgift om de spåravsnitt där specialtransporten inte får framföras Kommentar: Uppgiften skall vara tydligt redovisad, särskilt vad gäller krav respektive förbud att använda ett visst spår. Vid förenklad ö-last, uppgift om att trafikutövaren ansvarar för att Tågtrafikledningen underrättas om att ett särskilt tågläge skall utnyttjas för specialtransporten Text som anger att beslutet om transportvillkor kan komma att återkallas i händelse av förändringar i spåranläggningen. Text som anger att beslutet om transportvillkor är giltigt endast under förutsättning att lasten överensstämmer med detta Följande uppgifter skall i förekommande fall anges i beslutet om transportvillkor: Uppgifter om att lasten skall säkras, skyddsjordas, förses med avbärare för att skydda kontaktledningen, vara övertäckt etc Uppgift om var på vagnen lasten skall placeras Lastens egenskaper, om dessa har betydelse vid genomförandet Specialtransportens placering i fordonskombinationen Uppgift om att skiljevagnar krävs Största tillåtna hastighet, vid behov specificerad med avseende på plats eller sträcka Uppgift om hur olika spår på stationer får utnyttjas Uppgift om begränsningar pga. annan trafik på banan Uppgift om vad som gäller ifall specialtransporten måste omledas Åtgärder för att skydda personal som arbetar inom järnvägens område Åtgärder för att skydda allmänheten

16 Sida 16(32) Kurvradier, rälsförhöjningar och fasta hinder Kommentar: Uppgiften behövs för att man skall kunna manövrera vagnar med sidoförskjutningsfunktion. Villkor för att specialtransporten skall få passera en annan specialtransport på ett intilliggande spår Extraordinära åtgärder som krävs för specialtransporten Uppgift om att produktionskostnader för extraordinära åtgärder tillkommer. Se även avsnitt 6. Uppgift om hur lång tid det tar innan specialtransporten kan genomföras, om sådan uppgift är begärd i ansökan Uppgift om att ansökan om tågläge även innebär beställning av de extraordinära åtgärder som krävs Kommentar: Anledningen är att beställning av produktionsresurser måste ske i god tid innan specialtransporten genomförs. Uppgift om att tågklareraren inte får låta magasinera tågeller växlingsvägar som är fientliga till specialtransporten Speciella krav vid växling av specialtransporten Kundspecifik uppgift, t ex ärendebeteckning hos sökanden. Se även avsnitt 10.

17 Sida 17(32) 5.7 Giltighet Giltighetstiden för ett beslut om transportvillkor får vara högst 13 månader. Den bör vara samordnad med datum för byte av tidtabellsperiod. Kommentar: Giltighetstiden måste vara begränsad eftersom framtida förändringar i spåranläggningen kan ändra förutsättningarna för beslutet om transportvillkor. Om förutsättningarna för ett meddelat beslut om transportvillkor ändras, skall huvudkontoret återkalla detta och i samråd med sökanden utfärda ett nytt beslut om transportvillkor. Ett beslut om transportvillkor får användas till flera ansökningar om tågläge. 5.8 Handläggningstid Avdelningen Marknadsavdelningen skall kunna upplysa om handläggningstiden för ett beslut om transportvillkor. Den som tar emot en ansökan om transportvillkor skall på begäran kunna upplysa om förmodad handläggningstid tills dess att specialtransporten kan genomföras.

18 Sida 18(32) 6 Tågläge och tidtabell När det finns ett beslut om transportvillkor kan trafikutövaren hos Tågtrafikledningen ansöka antingen om ett nytt tågläge eller om att få utnyttja ett befintligt tågläge för att kunna genomföra specialtransporten. För enkelhetens skull används enbart begreppet tågläge i fortsättningen. Ansökan om tågläge skall sändas till det trafikdistrikt där avsändningsstationen är belägen. Gäller det en specialtransport som skall genomföras i en ännu inte fastställd tågplan skall ansökan istället sändas till Tågtrafikledningens centrala enhet för trafikplanering. Observera att en ansökan om tågläge automatiskt innebär en beställning av de extraordinära åtgärder som eventuellt är förknippade med beslutet om transportvillkor för specialtransporten. 6.1 Uppgifter i ansökan om tågläge I en ansökan om tågläge skall följande uppgifter för specialtransporten anges: Kontaktperson för sökanden samt uppgift om hur denne går att nå Ärendebeteckning för det beslut om transportvillkor som skall gälla för specialtransporten Om ansökan gäller ett nytt tågläge, uppgift huruvida tågläget kommer att utnyttjas regelbundet eller endast vid enstaka tillfällen Den sträcka där specialtransporten skall framföras Datum och önskad tidpunkt för specialtransportens genomförande Tågnumret för det aktuella tåget (eller vagnuttagningen) i förekommande fall

19 Sida 19(32) 6.2 Handläggning Den enhet inom Tågtrafikledningen som har mottagit ansökan om tågläge skall, om inget annat beslutas, vara den handläggande enheten, dvs. ansvara för alla kontakter med sökanden. Om andra enheter inom Tågtrafikledningen är berörda, ansvarar den handläggande enheten för kontakter med dessa. Om handläggningen överförs till någon annan enhet än den som mottagit ansökan, skall sökanden underrättas om detta skriftligen. Tågtrafikledningen skall utreda konsekvenserna för en specialtransports genomförande. Följande frågor skall härvid undersökas: Vilka konsekvenser kan det begärda tågläget få för annan trafik? Vilket behov av samordning med andra berörda intressenter finns vid specialtransportens genomförande? Måste tågläget avropas innan specialtransporten får genomföras? Finns det behov av alternativa färdvägar? Kommentar: Beslut om transportvillkor måste finnas även för den alternativa färdvägen. 6.3 Beslut om tågläge När konsekvenserna är utredda skall Tågtrafikledningen fatta beslut om tågläge. Beslutet skall innehålla minst följande information: Ärendebeteckning för beslutet om tågläge Datum för beslutet om tågläge Kontaktperson hos den handläggande enheten samt uppgift om hur denne går att nå Ärendebeteckning för det beslut om transportvillkor som skall tillämpas för specialtransporten Framförandeform

20 Sida 20(32) Tidtabell (i förekommande fall) Tågnummer Datum för specialtransporten, om inte detta framgår av tidtabellen Giltighetstid, om inte specifika datum för genomförandet finns angivna Den sträcka där specialtransporten skall genomföras Kommentar: Observera att tåget kan framföras en längre sträcka än själva specialtransporten. Uppgift om att det åberopade beslutet om transportvillkor måste vara giltigt också när specialtransporten genomförs Uppgift huruvida avrop av tågläget behöver ske eller inte Uppgift om att sökanden, i förekommande fall, kan behöva lämna uppgifter till en annan spårinnehavare eller till en utländsk järnvägsförvaltning I förekommande fall ärendebeteckning hos sökanden I förekommande fall uppgift om till vilken enhet inom Tågtrafikledningen ett avrop skall sändas. I förekommande fall uppgift om hur lång tid i förväg ett avrop av tågläge måste göras 6.4 Delgivning av beslut Den handläggande enheten skall sända beslutet om tågläge till sökanden. Kopia på beslutet om tågläge skall den handläggande enheten sända till följande: Den eller de enheter inom Banverket som skall beställa de extraordinära åtgärder som krävs Övriga berörda enheter inom Tågtrafikledningen

21 Sida 21(32) Den enhet inom Banverket som utfärdar Beslut om transportvillkor Till kopian på beslutet om tågläge skall också en kopia på beslutet om transportvillkor bifogas, om inte mottagaren redan har tillgång till detta.

22 Sida 22(32) 7 Beslut om transporttillstånd Beslut om transporttillstånd utfärdas av Tågtrafikledningen och måste finnas för att trafikutövaren skall kunna genomföra en specialtransport. Beslut om transporttillstånd kan utfärdas i följande fall: 1. Beslut om transporttillstånd utfärdat efter avrop av ett tågläge 2. Beslut om transporttillstånd utfärdat i samband med beslut om tågläge 3. Beslut om transporttillstånd utfärdat i en sammanställning som gäller för flera specialtransporter av en viss typ 7.1 Beslut om transporttillstånd utfärdat efter avrop av tågläge Avrop av tågläge innebär aktivering av de åtgärder som krävs i beslutet om transportvillkor. Då beslutet om tågläge kräver ett avrop av tågläge, skall trafikutövaren inom föreskriven tid sända avropet till den enhet inom Tågtrafikledningen som finns angiven i beslutet. Avropet av tågläge får avse flera transporttillfällen, om dessa omfattas av samma beslut om tågläge. Se även avsnitt Uppgifter i ett avrop av tågläge Ett avrop av tågläge skall vara skriftligt och innehålla följande uppgifter: Trafikutövarens namn Kontaktperson hos trafikutövaren samt uppgift om hur denne går att nå Ärendebeteckning för det beslut om tågläge som avropas Ärendebeteckning för det beslut om transportvillkor som gäller för den aktuella specialtransporten. Datum för genomförande av specialtransporten Färdväg för specialtransporten

23 Sida 23(32) Kommentar: Uppgift om färdväg behöver anges endast om det finns beslut om transportvillkor och beslut om tågläge för flera alternativa färdvägar.

24 Sida 24(32) Delgivning av avrop av tågläge samt bekräftelse Den handläggande enheten inom Tågtrafikledningen skall ombesörja att avropet av tågläge sänds till samtliga berörda banregioner samt övriga berörda enheter inom Tågtrafikledningen. Syftet med delgivningen till banregionerna är att dessa skall kunna verkställa de extraordinära åtgärderna i förekommande fall. Berörda banregioner skall omgående ombesörja att den handläggande enheten inom Tågtrafikledningen får en bekräftelse på att delgivningen har tagits emot. En sådan bekräftelse innebär att de extraordinära åtgärderna kommer att vidtas. Bekräftelsen skall innehålla följande uppgifter: Ärendebeteckning för beslutet om transportvillkor Ärendebeteckning för beslutet om tågläge Datum för specialtransportens genomförande Bekräftelse på att delgivningen av avropet om tågläge är mottagen Villkor för utfärdande av transporttillstånd vid avrop av tågläge Den handläggande enheten inom Tågtrafikledningen får utfärda beslut om transporttillstånd först sedan nedanstående villkor är uppfyllda: Ett gällande beslut om transportvillkor skall finnas för de sträckor där specialtransporten skall genomföras Ett gällande beslut om tågläge skall finnas för de sträckor där specialtransporten skall genomföras Tågläget skall vara avropat Alla berörda banregioner skall ha bekräftat att dessa har mottagit avrop om tågläge enligt avsnitt 7.1.2

25 Sida 25(32) 7.2 Beslut om transporttillstånd utfärdat i samband med beslut om tidtabell Om det vid handläggningen av en ansökan om tågläge framkommer att något avrop inte behövs, skall ett beslut om transporttillstånd utfärdas samtidigt med beslutet om tidtabell. Ett gällande beslut om transportvillkor skall då finnas för de sträckor där specialtransporten skall genomföras. 7.3 Beslut om transporttillstånd utfärdat i en sammanställning gällande en viss typ av specialtransporter När ett beslut om transportvillkor har som enda villkor att en specialtransport inte får framföras på ett visst spåravsnitt, får transporttillståndet utfärdas i en sammanställning gällande flera sådana specialtransporter. Endast en sådan sammanställning får finnas vid ett och samma tillfälle och denna skall innehålla alla förekommande specialtransporter av denna typ oavsett trafikutövare. I detta fall får trafikutövaren genomföra specialtransporter i valfritt tågläge, som inte berör de förbjudna spåravsnitten. Sammanställningen skall innehålla minst följande uppgifter för varje beslut om transporttillstånd som sammanställningen omfattar: Rubrik, där texten Beslut om transporttillstånd skall ingå Ärendebeteckning för sammanställningen Ärendebeteckningar för de beslut om transportvillkor som sammanställningen avser samt uppgift om de sträckor eller platser där berörda specialtransporter inte får framföras. Uppgift om vem eller vilka som får framföra specialtransporter enligt de transportvillkor som finns i sammanställningen.

26 Sida 26(32) 7.4 Uppgifter i ett beslut om transporttillstånd Ett beslut om transporttillstånd skall innehålla minst följande uppgifter: Rubrik, där texten Beslut om transporttillstånd skall ingå Ärendebeteckning för beslutet om transporttillstånd Ärendebeteckning för tillhörande beslut om transportvillkor Ärendebeteckning för tillhörande beslut om tågläge eller uppgift om att ett valfritt tågläge får utnyttjas för specialtransportens genomförande Datum för specialtransporten om inte ett valfritt tågläge får utnyttjas för specialtransporten Den sträcka som skall utnyttjas för specialtransporten Den tidsperiod som beslutet om transporttillståndet är giltigt Uppgift om att beslutet om transporttillstånd är giltigt endast under förutsättning att beslut om gällande transportvillkor samt beslut om tågläge finns för specialtransporten Uppgift om att trafikutövaren skall förse sin egen och anlitad personal med erforderliga instruktioner Kontaktpersoner hos Tågtrafikledningen 7.5 Delgivning av ett beslut om transporttillstånd Den handläggande enheten inom Tågtrafikledningen skall sända beslut om transporttillstånd till den som har avropat ett tågläge eller, om avrop inte krävts, den som har ansökt om ett tågläge.

27 Sida 27(32) 8 Genomförande av specialtransporter 8.1 Last Beslut om transporttillstånd gäller endast om lasten överensstämmer med de villkor som anges i beslutet. 8.2 Personal som medföljer transporten Trafikutövaren ansvarar för den personal som medföljer specialtransporten. Trafikutövarens rutiner för vistelse i spår skall gälla. 8.3 Villkor för genomförande av en specialtransport För att få genomföra en specialtransport skall trafikutövaren inneha ett beslut om transporttillstånd. När en trafikutövare önskar framföra en förenklad ö-last skall denne meddela detta till berörda enheter inom Tågtrafikledningen. Kommentar: Ett sådant meddelande kan ske inom de rutiner som finns för meddelanden om tågs sammansättning Trafikutövaren ansvarar för att specialtransporten inte genomförs i tåg som normalt trafikerar spåravsnitt där förenklade ö-laster inte får förekomma.

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning Yta för en liten undertext Järnvägsnätsbeskrivning 2014 Kapitel 2 Villkor för tillträde och trafikering Yta för bild Broschyrnamns exempel Denna yta för rubrik vid behov Uppdateringar Denna utgåva innehåller

Läs mer

Järnvägsnäts- beskrivning

Järnvägsnäts- beskrivning Järnvägsnäts- Yta beskrivning för en liten undertext 2015 Utgåva 2013-12-13 För leveranser under tidsperioden 2014-12-14 till 2015-12-12 Yta för bild Broschyrnamns exempel Denna yta för rubrik vid behov

Läs mer

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om behörighet för lokförare...9 1 kap. Allmänna bestämmelser...9 2 kap. Förarbehörighet...11 3 kap. Utbildning,

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Instruktion för aktiviteter inom och invid spårområde

Instruktion för aktiviteter inom och invid spårområde 1 (19) invid spårområde 2 (19) 1. Introduktion Denna instruktion beskriver regler och rutiner inklusive villkor för aktiviteter inom samt. Syftet med instruktionen är att förebygga olyckor och tillbud

Läs mer

Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer

Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer PM59100 PM59008 2.1 Bilaga 3 Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer Sammanställning av nuläge, framtida behov och nyttor av elektronisk fullmaktshantering Innehåll INTRODUKTION... 3 ARBETSFÖRMEDLINGEN...

Läs mer

Bilaga A. Avtal om. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst

Bilaga A. Avtal om. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst Bilaga A Avtal om Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst Bankgirot tillhandahåller betalningsförmedlingstjänster, Bankgiroprodukterna, inom ramen för Bankgirosystemet. Den som uppfyller deltagandekraven

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt Senaste revisionsdatum: 2014-06-30 evry.com Användarhandledning Webbtjänsten Schakt Innehållsförteckning 1 Inledning 4 1.1 Webbtjänsten Schakt 4 1.2 Detta material 4 1.3 Definitioner 4 1.3.1 Roller 4 1.3.2

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014

Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014 Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014 VERSION 3, JANUARI 2015 Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014, Version 3, januari 2015 1 Förord En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunerna

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad STOCKHOLMS STADSARKIV Att värdera och gallra information i stockholms stad Att värdera och gallra information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Martin Ståhl Innehållsförteckning inledning...1

Läs mer

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Datainspektionens allmänna råd 1 Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde

Läs mer

Dispenstransporter - en handbok. Undantag för breda, långa och tunga vägtransporter

Dispenstransporter - en handbok. Undantag för breda, långa och tunga vägtransporter Dispenstransporter - en handbok Undantag för breda, långa och tunga vägtransporter Titel: Dispenstransporter (breda, långa och tunga vägtransporter) en handbok Publikationsnummer: 2011:057 ISBN: 978-91-7467-121-6

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 1 FEB 2012 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner som även utförs av Bankens ombud. Kundens

Läs mer

NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05)

NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05) NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05) Inledning I lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden

Läs mer

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning Produktion: Säkerhetspolisen, april 2009. Reviderad januari 2010 Grafisk formgivning: Jerhammar & Co Reklambyrå AB Typografi: Eurostile och Swift s ä k e r h

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Innehåll Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Frågor och svar om Europeiska företagsråd 6 Vilka länder kan avtalet omfatta? 6 Vilka företag och enheter

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder; FFFS 2008:11 Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2011-07-19 Observera att bara den tryckta

Läs mer

För att uppnå så effektiva betalningsströmmar som möjligt, måste samtliga förvaltningar och enheter engageras i detta arbete.

För att uppnå så effektiva betalningsströmmar som möjligt, måste samtliga förvaltningar och enheter engageras i detta arbete. KREDIT-/KRAVPOLICY Tillämpningsanvisning Var.bergs Ml!1t!l'.il1M 1.1 INLEDNING I Varbergs kommun är de betalningsströmmar som flyter genom kommunens kassa många och stora. De rutiner som styr in- och utbetalningarna

Läs mer