Specialtransporter på statens spåranläggningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Specialtransporter på statens spåranläggningar"

Transkript

1 Föreskrift BVF 813 Utgivare Besluts-/Utgivningsdatum Bilagor CM Handläggare Giltighetstid Sidor Håkan Dahlqvist, Marknadsavdelningen och tills vidare 32 Sändlista CU Specialtransporter på statens spåranläggningar

2 Sida 2(32) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Förord Giltighet och tillämpning Definitioner och begreppsförklaringar Grundkrav för specialtransporter Transportvillkor Transportköpare Ansökan om transportvillkor Undersökning Extraordinära åtgärder Förenklad överskjutande last (förenklad ö-last) Beslut om transportvillkor Giltighet Handläggningstid Tågläge och tidtabell Uppgifter i ansökan om tågläge Handläggning Beslut om tågläge Delgivning av beslut Beslut om transporttillstånd Beslut om transporttillstånd utfärdat efter avrop av tågläge Uppgifter i ett avrop av tågläge Delgivning av avrop av tågläge samt bekräftelse Villkor för utfärdande av transporttillstånd vid avrop av tågläge Beslut om transporttillstånd utfärdat i samband med beslut om tidtabell Beslut om transporttillstånd utfärdat i en sammanställning gällande en viss typ av specialtransporter Uppgifter i ett beslut om transporttillstånd Delgivning av ett beslut om transporttillstånd Genomförande av specialtransporter Last Personal som medföljer transporten Villkor för genomförande av en specialtransport Trafikstörningar Kostnader Avgifter för förfrågan om transportvillkor Kostnader för extraordinära åtgärder Uppgifter i beställning/ansökan Trafikstörningar Uppgifter i en faktura Registrering Allmänna handlingar Ärendebeteckningar Referenser...32 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

3 Sida 3(32) 1 Förord Denna utgåva ersätter tidigare utgåva, daterad Förändringarna består i: Ny titel Specialtransporter på statens spåranläggningar Förtydligande och justering av text angående kostnader Anpassning till organisationen Ändrad distribution av kopior på beslut från Tågtrafikledningen Denna föreskrift beskriver de handläggningsrutiner som skall tillämpas vid specialtransporter på de banor där Banverket är spårinnehavare. Rutinerna gäller ansökan och beslut om transportvillkor ansökan och beslut om tågläge avrop av tågläge och beslut om transporttillstånd genomförande av specialtransporter Föreskriften behandlar också samspelet mellan transportköpare, trafikutövare, Banverkets förvaltning och Tågtrafikledningen i frågor om specialtransporter. Med en specialtransport menas att Banverket på vissa villkor upplåter statens spåranläggningar för en transport som överskrider någon teknisk norm för spåranläggningen. Kommentar: Exempel på överskridande av tekniska normer är överskriden lastprofil och överskridande av största tillåtna axellast. Föreskriften vänder sig främst till: den personal som inom Banverkets förvaltning och Tågtrafikledningen skall handlägga ansökningar om specialtransporter den som skall ansöka om att få göra en specialtransport

4 Sida 4(32) den personal som skall medverka vid genomförandet av en specialtransport

5 Sida 5(32) 2 Giltighet och tillämpning Föreskriften gäller vid specialtransporter på de banor där Banverket är spårinnehavare. Rätten att få genomföra specialtransporter regleras i trafikeringsavtalet mellan Banverket och trafikutövaren. Trafikutövare Trafikutövaren ansvarar för specialtransportens genomförande i enlighet med transporttillståndet. Trafikutövaren ansvarar också för de ingående fordonsenheterna i en specialtransport. En trafikutövare kan överlåta genomförandet av specialtransporten till en trafikentreprenör enligt de villkor som finns i trafikeringsavtalet. Vad som sägs i denna föreskrift om trafikutövare gäller även de enheter inom Banverket som efter internt beslut skall anses vara trafikutövare. Den som lämnar in en ansökan om ett transportvillkor respektive ett tågläge ansvarar också för att alla uppgifter i ansökan är riktiga. Beslutanderätt Inom Banverket beslutar chefen för Marknadsavdelningen om transportvillkor för en specialtransport på ett visst spåravsnitt. I vissa fall krävs samråd med berörda banregioner innan ett sådant beslut får fattas. Chefen för Tågtrafikledningen beslutar om tidtabell när det gäller en specialtransport som skall ingå i en ännu ej fastställd tidtabellsperiod. Chefen för respektive trafikdistrikt beslutar om tågläge för övriga specialtransporter. Tågtrafikledningen utfärdar beslut om transporttillstånd för en specialtransport under förutsättning att det finns beslut om transportvillkor och beslut om tågläge. Kommentar: I BVF Banverkets arbetsordning finns bestämmelser om delegering av beslut.

6 Sida 6(32) Detaljregler Denna föreskrift innehåller endast de funktionella krav som oundgängligen måste finnas för att specialtransporter skall kunna genomföras på statens spåranläggningar. Detaljregler måste utarbetas av den som är ansvarig för en viss verksamhet. Detaljreglerna skall vara likalydande för likartad verksamhet som bedrivs inom flera olika organisationsenheter. Blanketter utgivna av Banverket, inklusive Tågtrafikledningen, skall innehålla referenser till den företagsdokumentation som stödjer blankettens innehåll. Blanketterna skall vara försedda med BV blankettnummer. Handläggningstider I denna föreskrift anges inte några handläggningstider, eftersom en specialtransport är en komplicerad process med flera arbetsmoment inom olika organisationsenheter. För transportköparen är det naturligtvis viktigt att en specialtransport kan genomföras så snart som möjligt. Berörda enheter skall därför ha en beredskap att kunna handlägga frågor om specialtransporter utan dröjsmål. Marknadsavdelningen skall kunna ge en transportköpare besked om handläggningstiden för en viss specialtransport. Annan spårinnehavare I denna föreskrift finns inte några regler för samråd vare sig med annan spårinnehavare eller med utländsk järnvägsförvaltning. Chefen för Marknadsavdelningen respektive Tågtrafikledningen ansvarar för att erforderliga avtal tecknas. Delgivning När det står att något skall delgivas eller sändas till någon avses i första hand skriftlig kommunikation. Istället för skriftlig delgivning kan dock IT-hjälpmedel användas om de berörda parterna är överens om detta.

7 Sida 7(32) 3 Definitioner och begreppsförklaringar extraordinär åtgärd Tillfällig ändring i spåranläggningens tekniska utförande eller tillfällig ändring i rutinerna, vilket medger att spåranläggningen kan utnyttjas på ett sätt som vid normala förhållanden är otillåtet. Se även avsnitt 5.4. fordonsenhet Ett ensamt spårgående fordon. Begreppet fordonsenhet skall inte förväxlas med begreppen fordon, tågfordon eller småfordon, vilka har en trafiksäkerhetsteknisk betydelse i BVF 900. fordonskombination En ensam eller flera ihopkopplade fordonsenheter. förenklad överskjutande last (förenklad ö-last) Se avsnitt 5.5. specialtransport Transport som överskrider någon teknisk norm för spåranläggningen och som får genomföras på vissa villkor beslutade av Banverket. Kommentar: Exempel på specialtransporter är tung transport och överskjutande last (ö-last). Exempel på tekniska normer för spåranläggningen är lastprofil, axellast och möjligt effektuttag. spåranläggning Definieras i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157) 2 som "...spår och de övriga fasta anordningar som behövs för spårens bestånd, drift eller brukande, signal- och säkerhetsanläggningar i övrigt, trafikledningsanläggningar samt anordningar för elförsörjning av trafiken." spåravsnitt Plats eller sträcka som beskrivs i ett beslut om transportvillkor. största tillåtna vikt per meter, stvm Största tillåtna vikt i ton per meter som banans bärförmåga kan tillåta. största tillåtna axellast, stax Den största tillåtna last i ton som en hjulaxel statiskt får utöva på banan. Se även BVF

8 Sida 8(32) tidtabell Definieras i BVF 900 som sammanställning av de uppgifter enligt vilka ett tåg skall framföras. Se även begreppet tågplan. trafikentreprenör Den som på uppdrag av en trafikutövare utför tågtrafik. trafikeringsavtal Avtal som reglerar grundläggande administrativa, tekniska och finansiella villkor mellan en trafikutövare och Banverket. trafikutövare Järnvägsföretag, trafikhuvudman eller annan som enligt Förordning (1996:734) om statens spåranläggningar eller efter särskilt tillstånd har rätt att utöva järnvägstrafik för persontrafik och/eller godstrafik på statens spåranläggningar. Se även trafikentreprenör. transporttillstånd Tillstånd för en trafikutövare att få genomföra en viss specialtransport. Ett transporttillstånd förutsätter både ett beslut om transportvillkor och ett beslut om tågläge. transportvillkor De särskilda villkor som gäller för att en specialtransport skall få genomföras på Banverkets spår. tung transport Specialtransport som överskrider specificerade värden enligt BVF Kommentar: BVF innehåller bl. a. uppgifter om största tillåtna axellast och största tillåtna vikt per meter (stvm). tågläge Definieras i Förordning (1996:734) om statens spåranläggningar som ett tågs planerade läge i tidtabellen. I denna föreskrift används begreppet tågläge även för andra framförandeformer än tåg. tågplan Sammanställning av alla tidtabeller för ungefär ett års tid.

9 Sida 9(32) tågväg Definieras i BVF 900 som "de delar av ett tågspår på en station som ett tåg skall använda". överskjutande last (ö-last) Specialtransport där gällande lastprofil enligt BVF överskrids.

10 Sida 10(32) 4 Grundkrav för specialtransporter För att en trafikutövare eller en trafikentreprenör skall få genomföra en specialtransport skall följande tre villkor vara uppfyllda: 1. Trafikutövaren skall ha ett trafikeringsavtal med Banverket. 2. Trafikutövaren skall ha ett tillstånd av Järnvägsinspektionen att få driva spårtrafik på statens spåranläggningar, enligt järnvägssäkerhetslagen (1990:1157). Om trafikutövaren istället anlitar en trafikentreprenör för att genomföra specialtransporten, skall den sistnämnde ha ett sådant tillstånd. 3. Det skall finnas beslut om transporttillstånd för den aktuella specialtransporten. Se även avsnitt 7.4. Trafikeringsavtal Transporttillstånd Tillstånd att bedriva spårtrafik Last Trafikutövare Transportköpare Trafikentreprenör Framförande Figur 1. Parter vid genomförandet av en specialtransport

11 Sida 11(32) 5 Transportvillkor Den som vill veta om genomförandet av en viss specialtransport är möjlig på en sträcka, kan ansöka om och erhålla ett beslut om transportvillkor hos Banverket. Transportvillkoren anger vad som krävs för att en specialtransport som överskrider någon teknisk norm för spåranläggningen ändå skall kunna genomföras under kontrollerade former. Kommentar: En transportköpare kan använda beslutet om transportvillkor för att beräkna vad en specialtransport skulle kunna kosta. Ett beslut om transportvillkor behöver därför inte nödvändigtvis leda till att specialtransporten genomförs. 5.1 Transportköpare Transportköparen är den som anlitar en trafikutövare för att transportera en last från en plats till en annan. Eftersom vem som helst får ansöka om transportvillkor för en specialtransport kan transportköparen således själv sköta dessa ansökningar och därefter anlita en trafikutövare för att få specialtransporten genomförd. 5.2 Ansökan om transportvillkor En ansökan om transportvillkor skall vara skriftlig och sändas till Marknadsavdelningen på Banverkets huvudkontor, där de tekniska förutsättningarna för genomförandet av specialtransporten utreds. Flera likartade specialtransporter får omfattas av en och samma ansökan. En ansökan om transportvillkor skall innehålla minst följande uppgifter: Namn och adress för sökanden Kontaktperson för sökanden samt uppgift om hur denne går att nå Önskad färdväg för specialtransporten eller begäran om att få genomföra denna som en förenklad ö-last Önskad tidpunkt för genomförandet av specialtransporten och/eller uppgift om önskad giltighetstid för beslutet om transportvillkor

12 Sida 12(32) Ungefärligt antal specialtransporter om ansökan avser en tung transport Kommentar: Uppgiften behövs för att Banverket skall kunna bedöma konsekvenserna av förhöjt slitage. Vagntyp för specialtransporten Kommentar: Om vagntypen är okänd av Banverket skall ansökan kompletteras med de uppgifter som Banverket behöver för handläggningen. Fordonskombinationens sammansättning samt eventuell alternativ sammansättning Lastens egenskaper så att Banverket kan göra riskbedömningar Lastens utbredning i längd, bredd och höjd Lastens vikt I förekommande fall ska anges Om lasten täcks med presenning 5.3 Undersökning Huvudkontorets Marknadsavdelning handlägger ansökningar om transportvillkor. Avdelningen skall låta undersöka om specialtransporten är möjlig att genomföra och därefter skriftligen meddela sökanden beslutet om de transportvillkor som skall gälla. Den som undersöker om en specialtransport är genomförbar skall analysera följande frågor: Finns det risk att spåranläggningen skadas? Uppfylls kraven på elsäkerhet? Kommer signalsystemet att fungera som det är tänkt? Innebär specialtransporten någon fara för allmänheten?

13 Sida 13(32) Innebär specialtransporten någon fara för personal som tjänstgör inom järnvägens område? Vilka konsekvenser får specialtransporten för annan trafik? Är önskad färdväg genomförbar för specialtransporten? Finns det alternativa färdvägar? Vid behov skall Marknadsavdelningen vidarebefordra ansökan till berörda banregioner som sedan efter undersökning meddelar huvudkontoret om några ytterligare villkor skall gälla. Kommentar: En ansökan om tung transport skall vidarebefordras till berörda banregioner. Se även BVF Extraordinära åtgärder I vissa fall krävs det extraordinära åtgärder för att man skall kunna genomföra en specialtransport. De extraordinära åtgärderna kan vara administrativa eller tekniska. Med en administrativ extraordinär åtgärd menas aktiviteter som spåranläggningens tekniska system tillåter, men som inte förekommer eller ens är tillåtna i normal drift. Med en teknisk extraordinär åtgärd menas en tillfällig förändring i spåranläggningens tekniska system. De extraordinära åtgärderna skall vara redovisade i beslutet om transportvillkor. Exempel: En administrativ extraordinär åtgärd kan vara att man måste sätta ut en vägvakt som tillåter vägtrafik att passera en plankorsning trots att varningssignalering pågår (pga att en specialtransport närmar sig i låg hastighet). Ett annat exempel kan vara att man måste övervaka ett trångt utrymme där specialtransporten skall passera. En teknisk extraordinär åtgärd kan vara att man tillfälligt monterar ner en signal som hindrar specialtransporten. De trafikledningsåtgärder som normalt förekommer vid specialtransporter är således inte att betrakta som extraordinära åtgärder. I de extraordinära åtgärderna kan det även ingå för- och efterarbeten, såsom besiktning av spåranläggningen.

14 Sida 14(32) 5.5 Förenklad överskjutande last (förenklad ö-last) Med förenklad överskjutande last (förenklad ö-last) menas en specialtransport som kan framföras på ett visst spåravsnitt i ett eller flera tåglägen som särskilt anpassats för specialtransporten. Syftet är att förenkla administrationen för specialtransporten. För en förenklad ö-last skall följande villkor vara uppfyllda: Beslutet om transportvillkor får ha som enda villkor att specialtransporten inte får framföras på vissa spåravsnitt Fordonskombinationens trafikeringsegenskaper får inte ändras på grund av den förenklade ö-lasten Specialtransporten skall vara regelbundet förekommande Specialtransporten skall efter anmälan till Tågtrafikledningen kunna framföras i något av de anpassade tåglägena Specialtransporten skall kunna genomföras oberoende av andra specialtransporter Specialtransporten skall inte kräva något avrop av det beslutade tågläget före genomförandet 5.6 Beslut om transportvillkor När konsekvenserna av en specialtransport är undersökta skall Banverkets huvudkontor sammanställa och besluta om transportvillkoren samt sända beslutet till den som har ansökt om transportvillkor. Följande uppgifter skall alltid anges i beslutet om transportvillkor: Ärendebeteckning för beslutet Datum för beslutet Sökandens namn och adress samt eventuell fakturaadress Kontaktperson för sökanden samt uppgift om hur denne går att nå Beslutets giltighetstid

15 Sida 15(32) Färdväg för specialtransporten, eller vid en förenklad ö-last uppgift om de spåravsnitt där specialtransporten inte får framföras Kommentar: Uppgiften skall vara tydligt redovisad, särskilt vad gäller krav respektive förbud att använda ett visst spår. Vid förenklad ö-last, uppgift om att trafikutövaren ansvarar för att Tågtrafikledningen underrättas om att ett särskilt tågläge skall utnyttjas för specialtransporten Text som anger att beslutet om transportvillkor kan komma att återkallas i händelse av förändringar i spåranläggningen. Text som anger att beslutet om transportvillkor är giltigt endast under förutsättning att lasten överensstämmer med detta Följande uppgifter skall i förekommande fall anges i beslutet om transportvillkor: Uppgifter om att lasten skall säkras, skyddsjordas, förses med avbärare för att skydda kontaktledningen, vara övertäckt etc Uppgift om var på vagnen lasten skall placeras Lastens egenskaper, om dessa har betydelse vid genomförandet Specialtransportens placering i fordonskombinationen Uppgift om att skiljevagnar krävs Största tillåtna hastighet, vid behov specificerad med avseende på plats eller sträcka Uppgift om hur olika spår på stationer får utnyttjas Uppgift om begränsningar pga. annan trafik på banan Uppgift om vad som gäller ifall specialtransporten måste omledas Åtgärder för att skydda personal som arbetar inom järnvägens område Åtgärder för att skydda allmänheten

16 Sida 16(32) Kurvradier, rälsförhöjningar och fasta hinder Kommentar: Uppgiften behövs för att man skall kunna manövrera vagnar med sidoförskjutningsfunktion. Villkor för att specialtransporten skall få passera en annan specialtransport på ett intilliggande spår Extraordinära åtgärder som krävs för specialtransporten Uppgift om att produktionskostnader för extraordinära åtgärder tillkommer. Se även avsnitt 6. Uppgift om hur lång tid det tar innan specialtransporten kan genomföras, om sådan uppgift är begärd i ansökan Uppgift om att ansökan om tågläge även innebär beställning av de extraordinära åtgärder som krävs Kommentar: Anledningen är att beställning av produktionsresurser måste ske i god tid innan specialtransporten genomförs. Uppgift om att tågklareraren inte får låta magasinera tågeller växlingsvägar som är fientliga till specialtransporten Speciella krav vid växling av specialtransporten Kundspecifik uppgift, t ex ärendebeteckning hos sökanden. Se även avsnitt 10.

17 Sida 17(32) 5.7 Giltighet Giltighetstiden för ett beslut om transportvillkor får vara högst 13 månader. Den bör vara samordnad med datum för byte av tidtabellsperiod. Kommentar: Giltighetstiden måste vara begränsad eftersom framtida förändringar i spåranläggningen kan ändra förutsättningarna för beslutet om transportvillkor. Om förutsättningarna för ett meddelat beslut om transportvillkor ändras, skall huvudkontoret återkalla detta och i samråd med sökanden utfärda ett nytt beslut om transportvillkor. Ett beslut om transportvillkor får användas till flera ansökningar om tågläge. 5.8 Handläggningstid Avdelningen Marknadsavdelningen skall kunna upplysa om handläggningstiden för ett beslut om transportvillkor. Den som tar emot en ansökan om transportvillkor skall på begäran kunna upplysa om förmodad handläggningstid tills dess att specialtransporten kan genomföras.

18 Sida 18(32) 6 Tågläge och tidtabell När det finns ett beslut om transportvillkor kan trafikutövaren hos Tågtrafikledningen ansöka antingen om ett nytt tågläge eller om att få utnyttja ett befintligt tågläge för att kunna genomföra specialtransporten. För enkelhetens skull används enbart begreppet tågläge i fortsättningen. Ansökan om tågläge skall sändas till det trafikdistrikt där avsändningsstationen är belägen. Gäller det en specialtransport som skall genomföras i en ännu inte fastställd tågplan skall ansökan istället sändas till Tågtrafikledningens centrala enhet för trafikplanering. Observera att en ansökan om tågläge automatiskt innebär en beställning av de extraordinära åtgärder som eventuellt är förknippade med beslutet om transportvillkor för specialtransporten. 6.1 Uppgifter i ansökan om tågläge I en ansökan om tågläge skall följande uppgifter för specialtransporten anges: Kontaktperson för sökanden samt uppgift om hur denne går att nå Ärendebeteckning för det beslut om transportvillkor som skall gälla för specialtransporten Om ansökan gäller ett nytt tågläge, uppgift huruvida tågläget kommer att utnyttjas regelbundet eller endast vid enstaka tillfällen Den sträcka där specialtransporten skall framföras Datum och önskad tidpunkt för specialtransportens genomförande Tågnumret för det aktuella tåget (eller vagnuttagningen) i förekommande fall

19 Sida 19(32) 6.2 Handläggning Den enhet inom Tågtrafikledningen som har mottagit ansökan om tågläge skall, om inget annat beslutas, vara den handläggande enheten, dvs. ansvara för alla kontakter med sökanden. Om andra enheter inom Tågtrafikledningen är berörda, ansvarar den handläggande enheten för kontakter med dessa. Om handläggningen överförs till någon annan enhet än den som mottagit ansökan, skall sökanden underrättas om detta skriftligen. Tågtrafikledningen skall utreda konsekvenserna för en specialtransports genomförande. Följande frågor skall härvid undersökas: Vilka konsekvenser kan det begärda tågläget få för annan trafik? Vilket behov av samordning med andra berörda intressenter finns vid specialtransportens genomförande? Måste tågläget avropas innan specialtransporten får genomföras? Finns det behov av alternativa färdvägar? Kommentar: Beslut om transportvillkor måste finnas även för den alternativa färdvägen. 6.3 Beslut om tågläge När konsekvenserna är utredda skall Tågtrafikledningen fatta beslut om tågläge. Beslutet skall innehålla minst följande information: Ärendebeteckning för beslutet om tågläge Datum för beslutet om tågläge Kontaktperson hos den handläggande enheten samt uppgift om hur denne går att nå Ärendebeteckning för det beslut om transportvillkor som skall tillämpas för specialtransporten Framförandeform

20 Sida 20(32) Tidtabell (i förekommande fall) Tågnummer Datum för specialtransporten, om inte detta framgår av tidtabellen Giltighetstid, om inte specifika datum för genomförandet finns angivna Den sträcka där specialtransporten skall genomföras Kommentar: Observera att tåget kan framföras en längre sträcka än själva specialtransporten. Uppgift om att det åberopade beslutet om transportvillkor måste vara giltigt också när specialtransporten genomförs Uppgift huruvida avrop av tågläget behöver ske eller inte Uppgift om att sökanden, i förekommande fall, kan behöva lämna uppgifter till en annan spårinnehavare eller till en utländsk järnvägsförvaltning I förekommande fall ärendebeteckning hos sökanden I förekommande fall uppgift om till vilken enhet inom Tågtrafikledningen ett avrop skall sändas. I förekommande fall uppgift om hur lång tid i förväg ett avrop av tågläge måste göras 6.4 Delgivning av beslut Den handläggande enheten skall sända beslutet om tågläge till sökanden. Kopia på beslutet om tågläge skall den handläggande enheten sända till följande: Den eller de enheter inom Banverket som skall beställa de extraordinära åtgärder som krävs Övriga berörda enheter inom Tågtrafikledningen

21 Sida 21(32) Den enhet inom Banverket som utfärdar Beslut om transportvillkor Till kopian på beslutet om tågläge skall också en kopia på beslutet om transportvillkor bifogas, om inte mottagaren redan har tillgång till detta.

22 Sida 22(32) 7 Beslut om transporttillstånd Beslut om transporttillstånd utfärdas av Tågtrafikledningen och måste finnas för att trafikutövaren skall kunna genomföra en specialtransport. Beslut om transporttillstånd kan utfärdas i följande fall: 1. Beslut om transporttillstånd utfärdat efter avrop av ett tågläge 2. Beslut om transporttillstånd utfärdat i samband med beslut om tågläge 3. Beslut om transporttillstånd utfärdat i en sammanställning som gäller för flera specialtransporter av en viss typ 7.1 Beslut om transporttillstånd utfärdat efter avrop av tågläge Avrop av tågläge innebär aktivering av de åtgärder som krävs i beslutet om transportvillkor. Då beslutet om tågläge kräver ett avrop av tågläge, skall trafikutövaren inom föreskriven tid sända avropet till den enhet inom Tågtrafikledningen som finns angiven i beslutet. Avropet av tågläge får avse flera transporttillfällen, om dessa omfattas av samma beslut om tågläge. Se även avsnitt Uppgifter i ett avrop av tågläge Ett avrop av tågläge skall vara skriftligt och innehålla följande uppgifter: Trafikutövarens namn Kontaktperson hos trafikutövaren samt uppgift om hur denne går att nå Ärendebeteckning för det beslut om tågläge som avropas Ärendebeteckning för det beslut om transportvillkor som gäller för den aktuella specialtransporten. Datum för genomförande av specialtransporten Färdväg för specialtransporten

23 Sida 23(32) Kommentar: Uppgift om färdväg behöver anges endast om det finns beslut om transportvillkor och beslut om tågläge för flera alternativa färdvägar.

24 Sida 24(32) Delgivning av avrop av tågläge samt bekräftelse Den handläggande enheten inom Tågtrafikledningen skall ombesörja att avropet av tågläge sänds till samtliga berörda banregioner samt övriga berörda enheter inom Tågtrafikledningen. Syftet med delgivningen till banregionerna är att dessa skall kunna verkställa de extraordinära åtgärderna i förekommande fall. Berörda banregioner skall omgående ombesörja att den handläggande enheten inom Tågtrafikledningen får en bekräftelse på att delgivningen har tagits emot. En sådan bekräftelse innebär att de extraordinära åtgärderna kommer att vidtas. Bekräftelsen skall innehålla följande uppgifter: Ärendebeteckning för beslutet om transportvillkor Ärendebeteckning för beslutet om tågläge Datum för specialtransportens genomförande Bekräftelse på att delgivningen av avropet om tågläge är mottagen Villkor för utfärdande av transporttillstånd vid avrop av tågläge Den handläggande enheten inom Tågtrafikledningen får utfärda beslut om transporttillstånd först sedan nedanstående villkor är uppfyllda: Ett gällande beslut om transportvillkor skall finnas för de sträckor där specialtransporten skall genomföras Ett gällande beslut om tågläge skall finnas för de sträckor där specialtransporten skall genomföras Tågläget skall vara avropat Alla berörda banregioner skall ha bekräftat att dessa har mottagit avrop om tågläge enligt avsnitt 7.1.2

25 Sida 25(32) 7.2 Beslut om transporttillstånd utfärdat i samband med beslut om tidtabell Om det vid handläggningen av en ansökan om tågläge framkommer att något avrop inte behövs, skall ett beslut om transporttillstånd utfärdas samtidigt med beslutet om tidtabell. Ett gällande beslut om transportvillkor skall då finnas för de sträckor där specialtransporten skall genomföras. 7.3 Beslut om transporttillstånd utfärdat i en sammanställning gällande en viss typ av specialtransporter När ett beslut om transportvillkor har som enda villkor att en specialtransport inte får framföras på ett visst spåravsnitt, får transporttillståndet utfärdas i en sammanställning gällande flera sådana specialtransporter. Endast en sådan sammanställning får finnas vid ett och samma tillfälle och denna skall innehålla alla förekommande specialtransporter av denna typ oavsett trafikutövare. I detta fall får trafikutövaren genomföra specialtransporter i valfritt tågläge, som inte berör de förbjudna spåravsnitten. Sammanställningen skall innehålla minst följande uppgifter för varje beslut om transporttillstånd som sammanställningen omfattar: Rubrik, där texten Beslut om transporttillstånd skall ingå Ärendebeteckning för sammanställningen Ärendebeteckningar för de beslut om transportvillkor som sammanställningen avser samt uppgift om de sträckor eller platser där berörda specialtransporter inte får framföras. Uppgift om vem eller vilka som får framföra specialtransporter enligt de transportvillkor som finns i sammanställningen.

26 Sida 26(32) 7.4 Uppgifter i ett beslut om transporttillstånd Ett beslut om transporttillstånd skall innehålla minst följande uppgifter: Rubrik, där texten Beslut om transporttillstånd skall ingå Ärendebeteckning för beslutet om transporttillstånd Ärendebeteckning för tillhörande beslut om transportvillkor Ärendebeteckning för tillhörande beslut om tågläge eller uppgift om att ett valfritt tågläge får utnyttjas för specialtransportens genomförande Datum för specialtransporten om inte ett valfritt tågläge får utnyttjas för specialtransporten Den sträcka som skall utnyttjas för specialtransporten Den tidsperiod som beslutet om transporttillståndet är giltigt Uppgift om att beslutet om transporttillstånd är giltigt endast under förutsättning att beslut om gällande transportvillkor samt beslut om tågläge finns för specialtransporten Uppgift om att trafikutövaren skall förse sin egen och anlitad personal med erforderliga instruktioner Kontaktpersoner hos Tågtrafikledningen 7.5 Delgivning av ett beslut om transporttillstånd Den handläggande enheten inom Tågtrafikledningen skall sända beslut om transporttillstånd till den som har avropat ett tågläge eller, om avrop inte krävts, den som har ansökt om ett tågläge.

27 Sida 27(32) 8 Genomförande av specialtransporter 8.1 Last Beslut om transporttillstånd gäller endast om lasten överensstämmer med de villkor som anges i beslutet. 8.2 Personal som medföljer transporten Trafikutövaren ansvarar för den personal som medföljer specialtransporten. Trafikutövarens rutiner för vistelse i spår skall gälla. 8.3 Villkor för genomförande av en specialtransport För att få genomföra en specialtransport skall trafikutövaren inneha ett beslut om transporttillstånd. När en trafikutövare önskar framföra en förenklad ö-last skall denne meddela detta till berörda enheter inom Tågtrafikledningen. Kommentar: Ett sådant meddelande kan ske inom de rutiner som finns för meddelanden om tågs sammansättning Trafikutövaren ansvarar för att specialtransporten inte genomförs i tåg som normalt trafikerar spåravsnitt där förenklade ö-laster inte får förekomma.

Järnvägsnätbeskrivning. för Luleå kommuns spåranläggningar

Järnvägsnätbeskrivning. för Luleå kommuns spåranläggningar 1 Järnvägsnätbeskrivning för Luleå kommuns spåranläggningar Notvikens industrispår Storhedens industrispår Luleå kommun 2007-07-01 2 Innehållsförteckning 1 Allmän information... 1 1.1 Inledning... 1 1.2

Läs mer

2015-02-23. Järnvägsnätsbeskrivning. Ånge Kommun spåranläggning. Ånge Kommun 2013-05-10

2015-02-23. Järnvägsnätsbeskrivning. Ånge Kommun spåranläggning. Ånge Kommun 2013-05-10 Järnvägsnätsbeskrivning Ånge Kommun spåranläggning Ånge Kommun 2013-05-10 Innehållsförteckning Allmän information 4 1.1...INLEDNING 4 1.2...JURIDISK STATUS 4 1.2.1... ANSVAR 4 1.3...GILTIGHETSTID OCH ÄNDRINGAR

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Storåterminalen. Tågplan , Reviderat

Järnvägsnätsbeskrivning Storåterminalen. Tågplan , Reviderat Järnvägsnätsbeskrivning Storåterminalen Tågplan 2016 2015-12-14, Reviderat 2016-02-01 Innehåll 1 Allmän information... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Ansvar... 3 1.3 Giltighetstid och ändringar... 3 1.4 Publicering...

Läs mer

TRAFIKERINGSAVTAL T08 - Mall. Banverkets avtalpart (XX), org nr xxxxxx-xxxx

TRAFIKERINGSAVTAL T08 - Mall. Banverkets avtalpart (XX), org nr xxxxxx-xxxx TRAFIKERINGSAVTAL T08 - Mall Tecknat mellan Banverket, org nr 202100-4003 (BV) 781 85 BORLÄNGE och Banverkets avtalpart (XX), org nr xxxxxx-xxxx Innehållsförteckning 1. Allmän bakgrund, kontaktpersoner

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning A-Train AB

Järnvägsnätsbeskrivning A-Train AB A-Train AB Järnvägsnätsbeskrivning Arlanda Link 1 (23) 1. Allmän information... 3 1.1 A-Train AB organisation... 3 1.2 Juridisk status...3 1.3 Giltighetstid... 3 1.4 Publicering...3 1.5 Samråd... 3 1.6

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Ystads kommun Innehållsförteckning Bilagor

Järnvägsnätsbeskrivning Ystads kommun Innehållsförteckning Bilagor Järnvägsnätsbeskrivning Rev: 2015-12-13 Innehållsförteckning 1. Allmän information 2. Villkor för tillträde och trafikering 3. Infrastruktur 4. Kapacitetstilldelning 5. Tjänster 6. Avgifter Bilagor Översiktskarta.

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning. Västerviks Kommun

Järnvägsnätsbeskrivning. Västerviks Kommun Jämvägsnätsbeskrivning Västerviks Kommun Järnvägsnätsbeskrivning Västerviks Kommun För tågp1an med början 2006-12-10 Revidering 2013-12-15 Järnvägsnätsbeskrivning Västerviks Kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning 2013-10-18 Järnvägsnätsbeskrivning Piteå Kommun spåranläggning Piteå Kommun 2013-10-18 2013-10-18 Innehållsförteckning 1 Allmän information 5 1.1... INLEDNING 1.2... JURIDISK STATUS 1.2.1... ANSVAR...

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Moelvens industrispår Värmlandsbro

Järnvägsnätsbeskrivning Moelvens industrispår Värmlandsbro Järnvägsnätsbeskrivning Moelvens industrispår Värmlandsbro Innehållsförteckning 1. Allmän information 2. Villkor för tillträde och trafikering 3. Infrastruktur 4. Kapacitetstilldelning 5. Tjänster 6. Avgifter

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning

Järnvägsnätbeskrivning Järnvägsnätbeskrivning för Dow:s spåranläggning i Norrköping Innehållsförteckning 1 Allmän information...3 1.1 Inledning...3 1.2 Ansvar...3 1.3 Giltighetstid...3 1.4 Publicering...3 1.5 Kontakter för mer

Läs mer

Ystad Hamn Logistik AB:s järnvägsnät i Ystads hamn

Ystad Hamn Logistik AB:s järnvägsnät i Ystads hamn Sid 1 av 7 Ystad Hamn Logistik AB:s järnvägsnät i Ystads hamn JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING (JNB) 2016 Gäller från 2015-12-13 Upprättad 2015-02-07 Sid 2 av 7 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning

Järnvägsnätbeskrivning Gällande fr. o m: 2006-12-10 Ändrad: Handläggare: Gerhard Johansson Utgivare: Ivo Fronzaroli Sidan 1 av 6 Järnvägsnätbeskrivning för Billeruds spåranläggning i Norrköping Sidan 2 av 6 Innehållsförteckning

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning

Järnvägsnätbeskrivning Gällande fr. o m: 2006-2-0 Ändrad: 2009-02- Handläggare: Alexander Johansson Utgivare: Mathias Kronberg Sidan av 3 Järnvägsnätbeskrivning för Norrköpings kommuns Hamn- och industrispår Sidan 2 av 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå

Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå 1 (7) Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå Gäller fr.o.m 2015-08-31 2 (7) Senast införda ändring Datum Omfattning Sida 2010-08-03 Nytt dokument Alla 2012-09-01 Ändring Alla 2014-05-12 Nya kontaktuppgifter,

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 1 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING För tågplan med början 2006-12-10 Reviderad dec 2007 Reviderad maj 2008 Reviderad sept 2008 Reviderad 2009 Reviderad 2011 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 2006, vers. 6 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning Järnvägsnätsbeskrivning Innehållsförteckning 1. Allmän information 2. Villkor för tillträde och trafikering 3. Infrastruktur 4. Kapacitetstilldelning 5. Tjänster 6. Avgifter 7. Övrigt Bilaga 1 - Telefonnummer

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB)

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) JNB2016 2016-06-20 Sida 1 av 5 Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) JNB2016 2016-06-20 Sida 2 av 5 Innehållsförteckning 1. Allmän information 2. Villkor för tillträde och trafikering 3. Infrastruktur 4. Kapacitetstilldelning

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn

Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Gäller från 2012-01-13 1(5) Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Gäller från 2012-01-13 2(5) Innehållsförteckning 1 Allmän information 3

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING FÖR

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING FÖR Järnvägsnätbeskrivning 1 (5) JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING FÖR ERICSSON AB (ECA) Kabelvägen 1 824 82 Hudiksvall Tfn växel: +46 10 719 00 00 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmän information 2. Villkor för tillträde

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning. Sundsvall Kommuns Järnvägsinfrastruktur. Sundsvalls Kommun

Järnvägsnätsbeskrivning. Sundsvall Kommuns Järnvägsinfrastruktur. Sundsvalls Kommun Järnvägsnätsbeskrivning Sundsvall Kommuns Järnvägsinfrastruktur Sundsvalls Kommun 2012-06-30 Innehållsförteckning 1 Allmän information 5 1.1... INLEDNING 1.2... JURIDISK STATUS 1.2.1... ANSVAR... 5 1.3...

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för Datum: 20160101 Stockarydsterminalen AB Idnummer: Järnvägsnätsbeskrivning Sida: 1 Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för Stockarydsterminalen AB:s järnvägsnät Gäller från 2016-01-01 Uppdaterad 2015-10-23 Datum:

Läs mer

Justeringar av JNB 2009 med anledning av införandet av Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter, JvSFS 2008:7 (JTF)

Justeringar av JNB 2009 med anledning av införandet av Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter, JvSFS 2008:7 (JTF) Justeringar av JNB 2009 med anledning av införandet av Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter, JvSFS 2008:7 (JTF) Järnvägsstyrelsen trafikföreskrifter JvSFS 2008:7 (JTF) träder i kraft 2009-05-31. Vid samma

Läs mer

REVIDERAT DATUM 2012-02-01. Järnvägsnätbeskrivning för industrispår i Göteborgs Hamn

REVIDERAT DATUM 2012-02-01. Järnvägsnätbeskrivning för industrispår i Göteborgs Hamn Sida 1 REVIDERAT DATUM 2012-02-01 Järnvägsnätbeskrivning för industrispår i Göteborgs Hamn Sida 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 1.1 ALLMÄN INFORMATION... 3 1.2 ANSVAR... 3 1.3 GILTIGHETSTID...

Läs mer

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 6 Fara och Olycka

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 6 Fara och Olycka Trafikbestämmelser för järnväg Modul 6 Fara och Olycka TDOK 2015:0309 Giltig från och med 1 mars 2016 2 6 Fara och Olycka TDOK 2016:0044-6 Fara och olycka 3 Detta är modul 6 Fara och olycka i Trafikverkets

Läs mer

Ansökan om behörighet görs på en särskild blankett som kan hämtas på Banverkets webbplats Banportalen (http://www.banverket.se/banportalen).

Ansökan om behörighet görs på en särskild blankett som kan hämtas på Banverkets webbplats Banportalen (http://www.banverket.se/banportalen). 1.7 Publicering Järnvägsnätsbeskrivningen, inklusive avvikelsemeddelanden, publiceras på Banverkets webbplats Banportalen. Där finns också ytterligare information som hör till respektive utgåva av järnvägsnätsbeskrivningen.

Läs mer

Trafikeringsavtal för Järnvägsföretag Tågplan / Ad hoc

Trafikeringsavtal för Järnvägsföretag Tågplan / Ad hoc Trafikeringsavtal för Järnvägsföretag Tågplan / Ad hoc PARTER Trafikverket Planering XXX Adress 781 89 BORLÄNGE Post nr Ort Org.nr: 202100-6297 Nedan Trafikverket Handläggare: Trafikverket handläggare

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Karlstad Kommun

Järnvägsnätsbeskrivning Karlstad Kommun Järnvägsnätsbeskrivning Karlstad Kommun samt tillägg i punkt 3.2 2013-12-11 Järnvägsnätsbeskrivning Karlstads Kommun 1. Allmän information Övergripande Beskrivning av verksamhet och anläggning Anläggningen

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning. för. Norrköpings kommuns. Hamn- och industrispår. Sidan 1 av 13

Järnvägsnätbeskrivning. för. Norrköpings kommuns. Hamn- och industrispår. Sidan 1 av 13 Sidan 1 av 13 Gällande fr. o m: 2006-12-10 Ändrad: 2013-05-29 Handläggare: lexander Johansson Utgivare: Leif Lindberg Järnvägsnätbeskrivning för Norrköpings kommuns Hamn- och industrispår Sidan 2 av 13

Läs mer

PRODUKTVILLKOR FÖR VAGNSLAST INRIKES

PRODUKTVILLKOR FÖR VAGNSLAST INRIKES PRODUKTVILLKOR FÖR VAGNSLAST INRIKES 1. BAKGRUND 1.1. Följande produktvillkor gäller för Green Cargo AB:s ( Green Cargo ) utförande av tjänsten vagnslast inrikes för kunden angiven i kundavtal ( Kunden

Läs mer

Boden kommuns järnvägsanläggning:

Boden kommuns järnvägsanläggning: Bodens kommun Järnvägsnätsbeskrivning 070101 Boden kommuns järnvägsanläggning: Moråsen Torpgärdan Avdelningschef Gatuavdelningen: Mats Elgcrona mats.elgcrona@boden.se 0921-62326 Bodens kommun, 961 86 Boden.

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Karlstads Kommun. Järnvägsnätsbeskrivning KarlstadKommun

Järnvägsnätsbeskrivning Karlstads Kommun. Järnvägsnätsbeskrivning KarlstadKommun Järnvägsnätsbeskrivning 2006-04-04 Järnvägsnätsbeskrivning 2006-12-10 KarlstadKommun Järnvägsnätsbeskrivning 2006-04-04 Jänvägsnätsbeskrivning 1. Allmän information 1.1 Övergripande Beskrivning av verksamhet

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Depåer i Bro och Älvsjö samt uppställningsspår för pendeltåg

Järnvägsnätsbeskrivning Depåer i Bro och Älvsjö samt uppställningsspår för pendeltåg Trafikenheten Titel: Järnvägsnätsbeskrivning Sida: 1 (17) Järnvägsnätsbeskrivning Depåer i Bro och Älvsjö samt uppställningsspår för pendeltåg Trafikenheten Titel: Järnvägsnätsbeskrivning Sida: 2 (17)

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning. för. Jönköpings kommun

Järnvägsnätsbeskrivning. för. Jönköpings kommun Sidan 1 av 13 Gällande fr. o m: 2006-12-10 Ändrad: Handläggare: Jan- Anders Johansson Utgivare: Tekniska kontoret Järnvägsnätsbeskrivning för Jönköpings kommun TEKNISKA KONTORET Besöksadress V. Storgatan

Läs mer

Innehåll 1 Allmän information 2 1.1 Inledning 2 1.2 Juridisk status 2 1.3 Giltighetstid och ändringar 2 1.4 Publicering 2 1.5 Kontakter för med

Innehåll 1 Allmän information 2 1.1 Inledning 2 1.2 Juridisk status 2 1.3 Giltighetstid och ändringar 2 1.4 Publicering 2 1.5 Kontakter för med Innehåll 1 Allmän information 2 1.1 Inledning 2 1.2 Juridisk status 2 1.3 Giltighetstid och ändringar 2 1.4 Publicering 2 1.5 Kontakter för med detaljerad information 2 1.6 Samarbete mellan infrastrukturförvaltare

Läs mer

Trafikeringsavtal med Järnvägsföretag/Auktoriserad Sökande/ Sökande Tillträdestjänster Ad hoc 20XX

Trafikeringsavtal med Järnvägsföretag/Auktoriserad Sökande/ Sökande Tillträdestjänster Ad hoc 20XX Trafikeringsavtal med Järnvägsföretag/Auktoriserad Sökande/ Sökande Tillträdestjänster Ad hoc 20XX PARTER Trafikverket Samhälle XXX Adress 781 89 BORLÄNGE Post nr Ort Org.nr: 202100-6297 Nedan Trafikverket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård; SFS 2009:1386 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 26 november 2009. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING ver 2.1

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING ver 2.1 Sid 1 av 5 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING ver 2.1 Upprättad 2009-03-01 Sid 2 av 5 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3 2. Villkor för tillträde och trafikering sid 3 3. Infrastruktur sid 4 4. Kapacitetstilldelning

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn

Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Gäller från 2015-01-01 1(5) Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Gäller från 2015-01-01 2(5) Innehållsförteckning 1 Allmän information 3

Läs mer

Copenhagen Malmö Port AB

Copenhagen Malmö Port AB Sid 1 av 8 Copenhagen Malmö Port AB JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING (JNB) 2013 Upprättad 2012-02-20 Sid 2 av 8 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3 2. Villkor för tillträde och trafikering sid 4 3.

Läs mer

FU 2000 Generella trafik- och elsäkerhetskrav

FU 2000 Generella trafik- och elsäkerhetskrav Handling 05.3 Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2004-11-01 Utgåva F 7 Diarienummer V04-2866/IN10 0 Antal bilagor Beslutsfattare CB Handläggande enhet, Handläggare B, Nils Eriksson Ersätter Utgåva

Läs mer

JNB 2016-06-01, Utgåva 3. Järnvägsnätsbeskrivning

JNB 2016-06-01, Utgåva 3. Järnvägsnätsbeskrivning JNB 2016-06-01, Utgåva 3 Järnvägsnätsbeskrivning Sida 1 av 16 Innehållsförteckning 1 Allmän information... 2 2 Villkor för tillträde och trafikering... 5 3 Infrastruktur... 8 4 Kapacitetstilldelning...

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning Västerviks Logistik & Industri AB Innehållsförteckning 1. Allmän information s.2 2. Villkor för tillträde och trafikering s.3 3. Infrastruktur s.4 4. Kapacitetstilldelning s.5 5. Tjänster s.5 6. Avgifter

Läs mer

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg En leverantör har möjlighet att erhålla godkännande för en eller flera vårdenheter inom primärvården i Landstinget Kronoberg, förutsatt att vissa grundläggande

Läs mer

Göteborgs Hamns Järnvägsnätbeskrivning

Göteborgs Hamns Järnvägsnätbeskrivning S i d a 1 2015 Göteborgs Hamns Järnvägsnätbeskrivning S i d a 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLL ALLMÄN INFORMATION... 4 ALLMÄN INFORMATION... 4 ANSVAR... 4 GILTIGHETSTID... 4 PUBLICERING... 4 KONTAKTUPPGIFTER...

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning för Falköpings kommuns järnvägsnät i Brogärdet/Marjarp 2014-05-13 och tills vidare

Järnvägsnätsbeskrivning för Falköpings kommuns järnvägsnät i Brogärdet/Marjarp 2014-05-13 och tills vidare Sidan 1 av 7 2014 Järnvägsnätsbeskrivning för s järnvägsnät i Brogärdet/Marjarp 2014-05-13 och tills vidare Bild: Kombiterminalen vid Marjarp Innehållsförteckning 1 Allmän information 2 Villkor för trafikering

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion för Eslövs kommuns spåranläggning Komplettering till JvSFS 2008:7 Bilaga 20 Sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion för Eslövs kommuns spåranläggning Komplettering till JvSFS 2008:7 Bilaga 20 Sidospår 1 Trafiksäkerhetsinstruktion för Eslövs kommuns spåranläggning Komplettering till JvSFS 2008:7 Bilaga 20 Sidospår Utgåva 4 -gäller fr.o.m. 2012-02-20 Kontaktfunktioner Ansvarig funktion hos infrastrukturförvaltaren:

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (Tri) för Västerviks kommuns spåranläggning i Västervik

Trafiksäkerhetsinstruktion (Tri) för Västerviks kommuns spåranläggning i Västervik Trafiksäkerhetsinstruktion (Tri) för Västerviks kommuns spåranläggning i Västervik Utgåva 4 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Förteckning över ändringstryck Nr Gäller fr.o.m. den Infört av datum 1 2011-01-01 Jennifer

Läs mer

SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN

SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN Uppdaterad: 2009-08-20 SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 2 INNEHÅLL 1. Regler för behandling av personuppgifter 3 2. Organisation 6 3. Rutin för att anmäla

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) Essinge Railport, Frövi Version 1: Essinge Rail AB Terud / Grahn

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) Essinge Railport, Frövi Version 1: Essinge Rail AB Terud / Grahn Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) Essinge Railport, Frövi Version 1:0 2012-11-30 Essinge Rail AB Terud / Grahn Innehåll 1 Allmän information... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Juridisk status... 3 1.3 Giltighetstid

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519); SFS 2011:1118 Utkom från trycket den 22 november 2011 utfärdad den 10 november 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning 54288 MARIESTAD tfn: 0501-27 50 00 Org.nr: 556272-3675 Järnvägsnätsbeskrivning För tågplan med början 2006-12-10 Innehållsförteckning 1. Allmän information 2 1.1. Inledning 2 1.2. Ansvar 2 1.3. Giltighetstid

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING för tågplan med början 2006-12-10 Stadsmiljö Stadsmiljö Sida 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 2 VILLKOR FÖR TILLTRÄDE OCH TRAFIKERING... 3 3. INFRASTRUKTUR...

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

1 (6) Järnvägsnätbeskrivning NLC Terminal i Umeå. Gäller fr.o.m

1 (6) Järnvägsnätbeskrivning NLC Terminal i Umeå. Gäller fr.o.m 1 (6) Järnvägsnätbeskrivning NLC Terminal i Umeå Gäller fr.o.m. 2010 08 06. 2 (6) Senast införda ändring Datum Omfattning Sida 2010-08-03 Nytt dokument Alla Innehållsförteckning Järnvägsnätbeskrivning

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning Utgåva: 4 Gällande fr.o.m: 2016-03-14 Handläggare: Stefan Åhman Sweco Rail AB Utgivare: Mikael Martinsson Oskarshamns Hamn AB Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2016-03-14 Utgåva 4 2016-03-14 Sida 1 av

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg; SFS 2012:440 Utkom från trycket den 25 juni 2012 utfärdad den 14 juni 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Järnvägsnätsför beskrivning

Järnvägsnätsför beskrivning Yta Järnvägsnätsför en liten undertext beskrivning 2013 Kapitel 2 Villkor för tillträde och trafikering Yta för bild Broschyrnamns exempel Denna yta för rubrik vid behov Uppdateringar Denna utgåva innehåller

Läs mer

Köpings kommuns järnvägsnät i Köping

Köpings kommuns järnvägsnät i Köping Köpings kommuns järnvägsnät i Köping JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING (JNB) 2016 Upprättad 2016-02-03 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3 2. Villkor för tillträde och trafikering sid 4 3. Infrastruktur

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning 2012 Del 1 Kapitel 1 - Allmän information Utgåva 2011-04-04

Järnvägsnätsbeskrivning 2012 Del 1 Kapitel 1 - Allmän information Utgåva 2011-04-04 Järnvägsnätsbeskrivning 2012 Del 1 Kapitel 1 - Allmän information Uppdateringar Denna utgåva innehåller revideringar och uppdateringar enligt nedan och ersätter tidigare utgåvor. Uppdatering Infört Avvikelsemeddelande

Läs mer

3.6.6 Trafikplatser för resandeutbyte. 6.3.4 Tilläggstjänster enligt 5.4. Stuvsta (Sta) är trafikplats för resandeutbyte (hållställe).

3.6.6 Trafikplatser för resandeutbyte. 6.3.4 Tilläggstjänster enligt 5.4. Stuvsta (Sta) är trafikplats för resandeutbyte (hållställe). 3.6.6 Trafikplatser för resandeutbyte Stuvsta (Sta) är trafikplats för resandeutbyte (hållställe). 6.3.4 Tilläggstjänster enligt 5.4 6.3.4.1 Tillhandahållande av drivmotorström Bedömning av framtida pris

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet;

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet; Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 förordningen (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och

Läs mer

6.5 Verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter. Ny lydelse av text i avsnitt 6.5 och underrubrikerna 6.5.1 6.5.6 tillagda.

6.5 Verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter. Ny lydelse av text i avsnitt 6.5 och underrubrikerna 6.5.1 6.5.6 tillagda. Kapitel 6 er 6.5 Verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter Ny lydelse av text i avsnitt 6.5 och underrubrikerna 6.5.1 6.5.6 tillagda. Trafikverket tillämpar verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter i

Läs mer

Ansökan om riksfärdtjänst

Ansökan om riksfärdtjänst Efter blanketten finns information till dig som söker riksfärdtjänst Skicka blanketten till: Värmlandstrafik AB Lagergrens gata 8 652 26 Karlstad Ansökan om riksfärdtjänst Ansökan gäller: Riksfärdtjänst

Läs mer

Personcertifiering Administrativa regler C22

Personcertifiering Administrativa regler C22 C22 utgåva 2, 2010-10-18 www.nordcert.se Dok.nr: C22 sid 1/7 Innehållsförteckning 0. Inledning 1. Bedömning före ansökan 2. Ansökan; förbindelser 3. Nordcerts granskning 4. Beslut om certifiering; certifikat

Läs mer

SMoKD 03.001 Dokumentförteckning

SMoKD 03.001 Dokumentförteckning SMoKD 03.001 Dokumentförteckning Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ny bestämmelse för ansökan om särskilt tillstånd B Fura 02 2010-08-18

Läs mer

Polismyndighetens riktlinjer om utlämnande av allmänna handlingar

Polismyndighetens riktlinjer om utlämnande av allmänna handlingar Polismyndighetens riktlinjer om utlämnande av allmänna handlingar PM 2016:2 Saknr 187 Publicerades den 16 februari 2016 Riktlinjer 2 (7) Avser område/ämne Offentlighet och sekretess Beslutad av/titel Johan

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning för Nybro kommun

Järnvägsnätsbeskrivning för Nybro kommun Sidan 1 av 8 Gällande fr. o m: 2010-01-01 Handläggare:Tommy Englid Utgivare:Nybro Kommun Järnvägsnätsbeskrivning för Nybro kommun Sidan 2 av 8 Innehållsförteckning 1 Allmän information... 3 1.1 Inledning...

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 091216 AITIK BANGÅRD/STATION

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 091216 AITIK BANGÅRD/STATION Järnvägsnätsbeskrivning Aitik Bangård/station Version 1 091215 BOLIDEN AB JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 091216 AITIK BANGÅRD/STATION Anrikningschef Martin Sandin, tfn 0970-735 12 Martin.Sandin@boliden.com Järnvägsnätsbeskrivning

Läs mer

Föreskrift för hantering av anordningar vid landsgränsen Sverige-Finland

Föreskrift för hantering av anordningar vid landsgränsen Sverige-Finland Föreskrift BRNF 900.010 Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2006-02-01 2 15 Diarienummer BRN 05-1304/TR25 6 Antal bilagor Beslutsfattare CBRN Handläggande enhet, Handläggare Pekka Pirttikoski RHK, Gerry

Läs mer

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens 2015-03-10 ionsordning för samhällsbyggnadsnämndens verksamheter Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-05-14, 71. Reviderad av samhällsbyggnadsnämnden 2015-03-10, 66 Se även kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

Förordning (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Förordning (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) Särskilda trafikförfattningar m.m./internationell vägtransport m.m. 1 Förordning (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) Anm. Rubriken har fått sin

Läs mer

BESLUT RIKS DAG ENS OMBUDSMAN. Dnr Justitieombudsmannen Lars Lindström

BESLUT RIKS DAG ENS OMBUDSMAN. Dnr Justitieombudsmannen Lars Lindström JO Justitieombudsmannen Lars Lindström RIKS DAG ENS OMBUDSMAN BESLUT Datum 2014-03- 31 Dnr 1874-2013 Sid 1(5) Kritik mot lagmannen vid Gällivare tingsrätt för utformningen av en skrivelse om uttag av avgift

Läs mer

Notvikens Fastighet AB Järnvägsnät Notviken 4.41, Storheden i Luleå

Notvikens Fastighet AB Järnvägsnät Notviken 4.41, Storheden i Luleå Sid 1 av 6 Notvikens Fastighet AB Järnvägsnät Notviken 4.41, Storheden i Luleå JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING (JNB) 2013 Upprättad 2012-05-22 Sid 2 av 6 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3 2. Villkor

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen; SFS 2015:109 Utkom från trycket den 10 mars 2015 utfärdad den 26 februari 2015.

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om internationellt samarbete; Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2016:6 ÅFS 2007:12 Konsoliderad version Åklagarmyndigheten

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

VÄGLEDNING LEDNINGSSYSTEM Ansökan. Version:

VÄGLEDNING LEDNINGSSYSTEM Ansökan. Version: VÄGLEDNING LEDNINGSSYSTEM Ansökan Version: 2016-03 - 04 Vägledning för ansökan Certifiering av ledningssystem för kvalitet (SS-EN ISO 9001:2008) Certifiering av miljöledningssystem (SS-EN ISO 14001:2004)

Läs mer

För information om sista ansökningsdatum för ansökan om kapacitet och transporttillstånd, se avsnitt 4.2 och figur 4.1.

För information om sista ansökningsdatum för ansökan om kapacitet och transporttillstånd, se avsnitt 4.2 och figur 4.1. 2.5 Specialtransporter En specialtransport är en transport som överskrider någon av de tekniska normer som anges i kapitel 3. Sådana transporter får framföras under förutsättning att Trafikverket har tagit

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-07-01

Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-07-01 Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-07-01 G:\Claes W\Järnvägsnätsbeskrivning 2012-07-01.doc Sida 1 av 6 Järnvägsnätbeskrivning för Oskarshamns Hamn AB Datum 2012-07-01 Innehållsförteckning 1. Allmän

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:688) om besökförbud; SFS 2011:487 Utkom från trycket den 24 maj 2011 utfärdad den 12 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen

Läs mer

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem 8 Detta avsnitt innehåller en mall som Myndighet ska använda som underlag för genomförande av avrop. Generella anvisningar för hur avrop ska genomföras återfinns i ramavtalets bilaga 6, Tillvägagångssätt

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun Riktlinjer för färdtjänst Enköpings kommun LAGEN OM FÄRDTJÄNST De grundläggande förutsättningarna för tillstånd anges i Lag om färdtjänst (SFS 1997:736). Färdtjänst är till för dem som på grund av funktionshinder

Läs mer

Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania

Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania Allmänna villkor som måste vara uppfyllda för att kunna vara leverantör till Titania. 1. Ditt företag måste inneha svenskt F-skattebevis.

Läs mer

Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB

Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB Bilaga 1 Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB Innehållsförteckning 1. Allmänna ärenden Sid. 4-5 2. Personalärenden Sid. 5-8 3. Ekonomi Sid 8-9 Förkortningar/Definitioner Verkställande

Läs mer

VÄGLEDNING PERSONCERTIFIERING Ansökan, recertifiering och uppgradering Version:

VÄGLEDNING PERSONCERTIFIERING Ansökan, recertifiering och uppgradering Version: VÄGLEDNING PERSONCERTIFIERING Ansökan, recertifiering och uppgradering Version: 2016-03-04 Vägledning för ansökan Certifiering av personer info@sbsc.se www.sbsc.se Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering

Läs mer

AVTAL 1 (5) Adressuppgifter institutionen. Mobiltelefon alternativt e-post. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO

AVTAL 1 (5) Adressuppgifter institutionen. Mobiltelefon alternativt e-post. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO AVTAL 1 (5) Avtal Mellan nedanstående parter, benämnda uppdragsgivare (köpare) respektive uppdragstagare (säljare) har följande avtal träffats. Placeringsavtalet omfattar nedanstående avtalsvillkor. Parter

Läs mer

Trafikeringsavtal Tågplan 2016

Trafikeringsavtal Tågplan 2016 Trafikeringsavtal Tågplan 2016 Mellan Öresundsbro Konsortiet (ÖSB) och JFs namn (JF XX) är följande avtal upprättat. Öresundsbro Konsortiet JFs namn c/o Trafikverket Samhälle Adress 781 89 BORLÄNGE Post

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om transport av farligt gods; SFS 2006:311 Utkom från trycket den 23 maj 2006 utfärdad den 4 maj 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser 1

Läs mer