1 FÖRENKLA ÅRSAVSLUTET LAGAR OCH REGLER CHECKLISTA ÅRSAVSLUT...7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 FÖRENKLA ÅRSAVSLUTET...5 2 LAGAR OCH REGLER...6 3 CHECKLISTA ÅRSAVSLUT...7"

Transkript

1 INNEHÅLL INNEHÅLL Förenklade årsavslut med Norstedts Redovisning/Affärssystem 1 FÖRENKLA ÅRSAVSLUTET LAGAR OCH REGLER Lagar Bokslutspärm Verifiera bokslutsposter CHECKLISTA ÅRSAVSLUT Åtgärder före bokslutsdagen Beställ bekräftelse från myndigheter; institutioner etc Inga eftersläpningar i redovisningen Allmän beredskap Planera för varulagerinventering Resultatreglering Deklaration Åtgärder på bokslutsdagen Inventera lagret Inventera kassan Åtgärder efter bokslutsdagen Fakturera kunder Behandling av leverantörsfakturor Ta fram bokslutsuppgifter till varje balanskonto RAPPORTER I NORSTEDTS ÅRSAVSLUT I NORSTEDTS Bokföring på två räkenskapsår Överför preliminär Ingående balans Räkenskapsperioder och år Försäljningsmodulen Inköpsmodulen Verifikatsregistrering Verifikatsnummer

2 FÖRENKLA ÅRSAVSLUTET Andra nummerserier Period 13 och årsavslutningsdispositioner Starta årsavslut i Norstedts Felsökning Följande perioder måste avslutas Verifikatsregistreringen innehåller data Fakturajournal måste skrivas ut Bokförningsjournalen automatisk överföring måste skrivas ut Överskott/underskott måste disponeras Momskonto Momssaldon i Period Slutför årsavslut Säkerhetskopiering

3 FÖRENKLA ÅRSAVSLUTET 1 FÖRENKLA ÅRSAVSLUTET Övergången från ett räkenskapsår till ett nytt innebär att du arbetar parallellt med två år under en viss period. Du måste beräkna extra tid för bokslutsarbetet och gå igenom vissa procedurer innan du är klar för årsavslut. Bokslutsarbete och årsredovisning betyder för de flesta en stor arbetspress och korta tidsramar. Många företag är upptagna med årsavslut i flera månader, upp till ett halvår. Med hjälp av god planering, systematisering och koordinering kan arbetspressen reduceras väsentligt. En del arbetsuppgifter kan förberedas eller tillrättaläggas före själva årsavslutet. Om ditt företag har skapat goda rutiner för löpande avstämning under året, blir inte den extra belastningen vid årsavslutet så stor. Årsavslutsarbetet ser i stort sett likadant ut varje år. Ett bra tips för att reducera arbetet är att ha en skriftlig arbetsplan (kom-i-håg lista), samt att göra löpande avstämningar under året. I samband med årsavslut i Norstedts Redovisning/Affärssystem dyker det vanligtvis upp en del frågor. Vi hoppas därför att detta häfte kan vara ett hjälpmedel som besvarar de flesta av dina frågor och hjälper dig att enklare genomföra årsavslutet. Årsavslutet i Norstedts Redovisning/Affärssystem är användarvänligt därför att du följer en vägvisare som guidar dig igenom proceduren. Lycka till med årsavslutet! 5

4 LAGAR OCH REGLER 2 LAGAR OCH REGLER 2.1 Lagar Det finns ett antal olika lagar och regler som styr arbetet runt ett bokslut. I dessa kan t ex finnas värderingsregler, klassificeringsregler etc. DET LAGAR SOM PÅVERKAR BOKSLUTSARBETET I ETT AKTIEBOLAG ÄR BLA: Årsredovisningslagen (ÅRL) Bokföringslagen (BFL) Aktiebolagslagen (ABL) Lag om inventering av varulager Inkomstskattelagen (IL) Mervärdesskattelagen (ML) För andra företagsformer kan andra lagar komma i fråga t ex Handelsbolagslagen eller lagen om ekonomiska föreningar. Utöver detta finns ett antal anvisningar och rekommendationer som styr vårt boksluts- och redovisningsarbete. Dessa ges ut av olika samduslutningar. HÄR KAN SOM EXEMPEL NÄMNAS: Bokföringsnämnden (BFN) Redovisningsrådet (RR) 2.2 Bokslutspärm Ett bra sätt att strukturera upp bokslutsarbetet är att ta fram en bokslutspärm där du samlar alla underlag du tar fram i bokslutsarbetet. Sätt in ett numeriskt register med flikar. Under respektive flik i pärmen gör du en specifikation av varje balanspost och samlar de underlag som finns som styrker denna post. 2.3 Verifiera bokslutsposter Allt som händer i ett företag måste styrkas med en verifikation. Det är därför viktigt att föra anteckningar under bokslutsarbetet så att det framgår vad som har gjorts. Tänk på att de bokslutsverifikationer du upprättar i bokslutsprogrammet ska läggas in i redovisningen. 6

5 CHECKLISTA ÅRSAVSLUT 3 CHECKLISTA ÅRSAVSLUT Bokslutsarbetet utgår från balansräkningen. När du börjar med bokslutsarbetet utgå då från balansräkningen. På så sätt fastställer du balansräkningen som gäller för bokslutsdagen. Utgående balans på alla tillgångar och skulder måste kunna verifieras. De bokförda saldona ska stämma med verkligheten och med de värderingar som görs. Du kan ta fram en del av underlagen i Norstedts Redovisning/Affärssystem. 3.1 Åtgärder före bokslutsdagen BESTÄLL BEKRÄFTELSE FRÅN MYNDIGHETER; INSTITUTIONER ETC. Beställ gravationsbevis per bokslutsdag på företagsinteckningar och på fastighetsinteckningar hos Tingsrätten som handlägger aktuell fastighet. Beställ engagedugsspecifikationer per bokslutsdag från banker och övriga kreditgivare INGA EFTERSLÄPNINGAR I REDOVISNINGEN Fakturera ikapp eventuell eftersläpning för tidigare leveranser. Klara ut eventuella krav- och inkassoärenden. Påminn personalen om eventuellt eftersläpande reseräkningar. Påminn leverantörer om att skicka fakturan för ofakturerade leveranser ALLMÄN BEREDSKAP Se till att redovisningen är uppdaterad och gå igenom ouppklarade saker innan själva bokslutsarbetet startar PLANERA FÖR VARULAGERINVENTERING Gör en enkel inventeringsinstruktion som reglerar: Vilka lager ska inventeras? Vilka är huvudansvariga för lagerinventeringen? När ska lagret inventeras? Tänk på inga lagerrörelser får ske mellan bokslutstidpunkten och tidpunkten för inventering. Det betyder att inventeringen bör göras snarast efter bokslutsdagen. Hur ska inventeringen gå till? Hur ska avgränsning göras mot in- och utleveranser under inventeringens gång så att inga varor tappas bort eller dubbelräknas? Hur ska hänsyn tas till inkurans i lagret? Hur ska prissättning ske? 7

6 CHECKLISTA ÅRSAVSLUT OBS: För att du ska få en korrekt lagerinventeringsrapport måste du ha angett korrekt inköpspris vid inleverans till lagret. Det är också viktigt att du under menyvalet Visa Inställningar Företagsdatabas under fliken Modulinställningar och knappen Försäljning & Fakturering har valt Antal kan inte vara större än disponibelt antal under rubriken Eventuella begränsningar när produkten inte finns på lager. Annars finns det risk att du får negativa lagersaldon RESULTATREGLERING Kontakta gärna din revisor eller redovisningskonsult för diskussion om lämpliga resultatreglerande åtgärder DEKLARATION Kontakta din revisor eller redovisningskonsult om du behöver biträde med upprättande och/eller anstånd med avlämnande av deklarationen. 3.2 Åtgärder på bokslutsdagen INVENTERA LAGRET Övervaka inventeringen att den går till på korrekt sätt. Inventeringen måste ske på bokslutsdagen eller dag innan verksamheten återupptas efter bokslutstidpunkten. På bokslutsdagen måste önskade lagerrapporter skrivas ut för att rätta värden ska erhållas. Inga lagerrörelser eller prisförändringar får ske mellan bokslutstidpunkten och tidpunkten för utskrift av lagerinventeringsrapporter. Under Visa Produkt - Rapporter finns bra rapporter att skriva ut i samband med bokslutet. Vi föreslår följande rapporter: Avstämning av lagervärde Avvikelse efter inventering m/värde Lagervärdelista (lagerförändringar) om inköpsrutinen används Lagervärdesrapport om inte inköpsrutinen används INVENTERA KASSAN Rensa kassan från kvitton mm. Inventera kassan och skriv under inventeringsintyg. Använd gärna bilagan för Kassainventeringsintyg i Norstedts Bokslut. 8

7 CHECKLISTA ÅRSAVSLUT 3.3 Åtgärder efter bokslutsdagen FAKTURERA KUNDER Fakturera samtliga utleveranser t o m bokslutsdagen BEHANDLING AV LEVERANTÖRSFAKTUROR Invänta leverantörsfakturor avseende varor och tjänster som levererats t o m bokslutsdagen. Sent ankomna fakturor kan bokföras på det nya året, men förtecknas då särskilt som bokslutsuppgift. Det kan vara praktiskt att märka leverantörsfakturorna så att det framgår om leverans skett på gamla eller nya året TA FRAM BOKSLUTSUPPGIFTER TILL VARJE BALANSKONTO Nedan följer ett par exempel på hjälptext till olika balansposter till vilka du ska ta fram underlag. Med hjälp av Norstedts Bokslut kan du skapa bilagor till respektive balanspost. EXEMPEL 1: BYGGNADER, MARK OCH ÖVRIG FAST EGENDOM Kopiera fakturor avseende anskaffningar och avyttringar. Ta fram kontoanalys över kontot Reparation och underhåll av fastighet. Norstedts Bokslut räknar fram årets planenliga avskrivningar på bilagor. Observera den skattemässigt högst tillåtna procentsatsen. Sätt in gravationsbevis som erhållits från Tingsrätten. 9

8 CHECKLISTA ÅRSAVSLUT EXEMPEL 2: KUNDFORDRINGAR Upprätta specifikation över utestående kundfordringar (fakt.nr kund,belopp inkl. moms) om kundreskontra inte finns. Om utländska belopp ingår ange dem särskilt. Stäm av specifikation (reskontran) mot huvudbok. Samtliga kundfordringar som avser leverans av varor och tjänster fram t o m bokslutsdagen ska medtagas. Dateringen av kundfakturan har ingen betydelse i detta samduhang. Även osäkra eller tvistiga kundfordringar medtas i specifikationen över kundfordringar. Markera betalningsdag och upprätta en åldersanalys över äldre obetalda fakturor (t ex fakturor med förfallodatum äldre än 2 mån) och bedöm reserveringsbehov för osäkra fordringar. Upprätta särskild specifikation över osäkra kundfordringar. Ange vidtagna inkassoåtgärder, anledningen till tvisten samt den i fakturabeloppet ingående mervärdesskatten. Kopiera meddelandet från konkursförvaltaren. Notera större kreditnotor efter balansdagen. Specificera kundfordringar avseende koncernbolag. TIPS 1: Du hittar redovisningsplanen i Norstedts Redovisning/Affärssystem genom att gå på Visa, peka på Redovisning och klicka på Kontoplan. Där kan du också själv ändra vilken kontogrupp respektive konto skall tillhöra. Genom att ta ut rapporten Balans, detaljerad ser du vilka konton som ingår i varje kontogrupp. TIPS 2: Behöver du ytterligare stöd i ditt bokslutsarbete rekommenderar vi Norstedts Bokslut. Där finner du kompletta kontrollfrågor och beräkningsbilagor som stöd i ditt bokslutsarbete. De skapade bokslutsverifikaten kan sedan enkelt föras tillbaka till Norstedts Redovisning/Affärssystem. Kontakta kundservice för mer information. 10

9 TRAPPORTER I NORSTEDTSTT 4 RAPPORTER I NORSTEDTS AVSTÄMNING AV KONTON I REDOVISNINGSPLANEN: Balanskonton, tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Lager, produkter och pågående arbeten Kundfordringar Post, bank och kassa Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skatteskulder Moms och särskilda punktskatter Personalens skatter, avgifter och löneavdrag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Leverantörsskulder Resultat, inkomster/intäkter Huvudintäkter, Fakturerade kostnader Rörelsens sidointäkter, Intäktskorrigeringar Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Utgifter/kostnader Varor/material Övriga externa Personal mm Finansiella och andra intäkter/kostnader FÖRSLAG PÅ AVSTÄMNINGSRAPPORTER I NORSTEDTS REDOVISNING/AFFÄRSSYSTEM: Balans Balans, detaljerad Huvudbok saldolista per konto, detaljerat Lagervärdesrapport Lagervärdeslista (lagerförändringar) Kundfordringar Öppna kundreskontraposter per XX Avstämning balans mot resultaträkning Välj menyn Visa, Redovisning, Bankavstämning. För att aktivera denna funktion måste du gå in i Kontoplan och klicka i Bankavstämning på fliken Avancerat på kontona för post, bank och kassa. Balans Balans, detaljerad Huvudbok saldolista per konto, detaljerat Leverantörsskulder Öppna leverantörsreskontraposter per XX Avstämning balans mot resultaträkning Huvudbok saldolista per konto, detaljerat Verifikationslista (huvudbok) per datum Huvudbok saldolista per konto, detaljerat Verifikationslista (huvudbok) per datum Huvudbok saldolista per konto, detaljerat Verifikationslista (huvudbok) per datum 11

10 TÅRSAVSLUT I NORSTEDTST 5 ÅRSAVSLUT I NORSTEDTS 5.1 Bokföring på två räkenskapsår Vanligtvis är det nödvändigt att fortsätta med redovisningen på det nya räkenskapsåret innan årsavslutet för föregående år är avslutat. Orsaken är att det ofta hänger efter med en del administrativa rutiner, som t ex fakturor för varor som är levererade i sista räkenskapsperioden men som blir fakturerade i period 1 på det nya räkenskapsåret. Dessutom är det sällan aktuellt att bokföra bokslutsdispositionerna förrän efter några månader och den dagliga bokföringen måste skötas som vanligt. Du kan inte riskera att skjuta upp redovisningen på det nya räkenskapsåret även om årsavslutet inte är klart. I Norstedts löser du detta genom att ändra Aktivt räkenskapsår genom att välja Visa, Inställningar och knappen Redovisning eller genom menyn Välj räkenskapsår i Verifikatsregistreringen. Detta medför att du kan bokföra på två räkenskapsår samtidigt och att den löpande bokföringen kan fortsätta som normalt. Du har också möjlighet att överföra en preliminär Ingående balans för att ha bättre översikt. Räkenskapsåret avslutas när alla dispositioner är genomförda och utgående balans överförs som ingående balans i period 1 på det nya räkenskapsåret. Efter att årsavslutet är avslutat är det inte längre möjligt att bokföra eller ändra på data i detta räkenskapsår. Skulle det senare visa sig att det är någon transaktion som saknas är lösningen att bokföra ett korrigeringsverifikat på det nya räkenskapsåret. 5.2 Överför preliminär Ingående balans Preliminär överföring av Ingående balans kan användas efter att du har påbörjat ett nytt räkenskapsår och innan det föregående året är avslutat och den slutliga Ingående balansen överförts. I Norstedts gör du det genom att välja Visa, Redovisning och välja Överför preliminär Ingående balans. Genom att överföra preliminär Ingående balans får du bättre förutsättningar för finansiella värderingar av företagets balansposter under denna tid. Vid årsavslutning av föregående år kommer den slutgiltiga Ingående balansen att överskriva den preliminära så att balansrapporterna visar de korrekta siffrorna. 12

11 TÅRSAVSLUT I NORSTEDTST SÅ ÖVERFÖRS PRELIMINÄR "INGÅENDE BALANS": 1. Välj Visa, Redovisning och välj Överför preliminär ingående balans. 2. Välj vilka två räkenskapsår temporärt ingående saldo skall överföras från och till. Du kan även markera om du vill generera ingående balans för konto, projekt och avdelning. Utan markering blir balansen genererad per konto. 3. Klicka OK. Ett verifikat upprättas för det nya räkenskapsåret med verifikatstyp Ingående balans som innehåller alla balanskonton. 4. Ta eventuellt ut en balansrapport för det nya året för att verifiera att balansen är uppdaterad. Upprepa proceduren varje gång du ändrar balansen för det gamla året. Samma verifikat skrivas över med uppdaterat balans. 5.3 Räkenskapsperioder och år Redovisningen i Norstedts har 13 perioder. Period 1 till 12 är tolv månader och period 13 används för bokslutsdispositioner och är inte en vanlig period med tömning av momsen. Det finns också möjlighet att ändra längden på ett räkenskapsår upp till 18 månader. Redovisningsmodulen ger dig mesta möjliga flexibilitet vid övergången till ett nytt år. Det innebär att du kan fortsätta arbeta på det nya räkenskapsåret efter att du har skapat det nya året. Se nedan hur de olika modulerna bestämmer vilket räkenskapsår som verifikaten blir bokförda i FÖRSÄLJNINGSMODULEN I Norstedts är det är möjligt att styra vilken period en faktura skall bokföras på, genom att skriva in önskat fakturadatum i fältet Fakturadatum i Försäljningsmodulen. Det är fakturadatum som bestämmer vilken period fakturan blir bokförd på. Om du inte skriver in fakturadatum är det systemdatum som styr INKÖPSMODULEN När du är på status Färdigbehandlad på en inköpsorder och skall bokföra väljer du ikonen Bokföra inköpsorder. Här har du möjlighet att ändra Fakturadatum för att bokföra verifikatet i önskad period. 13

12 TÅRSAVSLUT I NORSTEDTST VERIFIKATSREGISTRERING I Verifikatsregistrering kan du fritt välja räkenskapsår och period. Du har fortfarande möjlighet att bokföra verifikat på det gamla räkenskapsåret genom att ändra år i verktygsmenyn i de perioder som inte är avslutade. Om period 12 är avslutad har du möjlighet att bokföra i period VERIFIKATSNUMMER När du börjar bokföra på ett nytt räkenskapsår startar nummerserien på nummer 1 igen. I Norstedts är det vanligt att varje verifikatstyp har en egen nummerserie. Nummerserien börjar med nummer 1 varje år om du inte överstyr detta manuellt innan du bokför det första verifikatet eller överför ingående balans. Inställningar för verifikatnummerserie hittar du genom att välja Visa och Inställningar, klicka sedan knappen Redovisning. Välj fliken Redovisning och klicka på Verifikationstypinställn. och nummerserier. VIKTIGT! Inställningarna måste göras innan du fakturerar i Försäljningsmodulen eller bokför i Verifikatsregistrering i det nya räkenskapsåret. Detta gäller också om du skall använda Gemensam nummerserie för alla verifikatstyper ANDRA NUMMERSERIER När det gäller andra nummerserier som t ex ordernummer, fakturanummer och kundnummer, fortsätter dessa oförändrat på det nya räkenskapsåret. Med andra ord behöver du inte återställa dessa nummerserier. Anledningen är att dessa register inte skiljer sig åt per år på samma sätt som redovisningen PERIOD 13 OCH ÅRSAVSLUTNINGSDISPOSITIONER Efter att period 12 är avslutad, är nästa period som du kan bokföra i period 13. Denna period avslutas automatiskt när du genomför årsavslut. Huvudanledningen till att du har period 13, är att de flesta användare inte vill avsluta årsavslut för fjolåret förrän efter några månader. De viktigaste dispositionerna som görs i period 13 är bl. a avskrivningar, justeringar av varulager, avsättningar samt disponering av årsöverskott/underskott. 14

13 TÅRSAVSLUT I NORSTEDTST 5.4 Starta årsavslut i Norstedts För att starta vägvisaren för årsavslut väljer du Visa, Redovisning och Årsavslut. I rullgardinsmenyn för Räkenskapsår väljer du det år som du skall avsluta. Välj därefter Nästa. Ett nytt fönster öppnas och du får meddelande om att hela bokföringen kommer att gås igenom. Läs informationen på skärmen och klicka Nästa för att gå vidare. Kontrollen utförs och du får eventuellt upp en lista med olika moment som måste företas innan du kan slutföra årsavslutet. Klicka Avbryt för att gå igenom alla punkter. När detta är genomfört kan du starta vägvisaren för årsavslut igen. 5.5 Felsökning I nästa avsnitt finns en beskrivning av vad de olika punkterna innebär och vad du skall göra för att genomföra detta FÖLJANDE PERIODER MÅSTE AVSLUTAS Om du får besked om att alla perioder inte är avslutade måste du avbryta årsavslutet och gå tillbaka och avsluta nämnda perioder. 15

14 TÅRSAVSLUT I NORSTEDTST Du avslutar en period genom att välja Visa, Redovisning och Stäng redovisningsperiod. Alla perioder måste avslutas även om du inte har några bokförda verifikat på perioderna. Genom att stänga perioderna töms också momskontona mot momsredovisningskontot VERIFIKATSREGISTRERINGEN INNEHÅLLER DATA Om Verifikatsregistreringen innehåller verifikat som inte är överförda till huvudbok kan inte årsavslutet genomföras. Dessa verifikat måste antingen överföras till huvudbok eller raderas innan du kan slutföra årsavslut. Om du inte ser några verifikat i Verifikatsregistrering, kan du klicka på knappen Användarinställningar i verktygsmenyn överst i modulen. Klicka sedan på knappen med tre prickar bredvid Visa alla verifikat för alla användare. Du ser då verifikat registrerade av andra användare som inte är överförda till huvudbok FAKTURAJOURNAL MÅSTE SKRIVAS UT Fakturajournal måste skrivas ut från Rapportmodulen under ikonen Redovisning. Kom ihåg att fakturajournalen måste skrivas ut direkt till skrivaren och att utskriften måste godkännas. Om du väljer förhandsvisning får du besked om att utskrifter till förhandsvisning inte verkställs. Kom ihåg att välja rätt räkenskapsår i urvalsfönstret som visas efter att du har valt Skriv ut BOKFÖRNINGSJOURNALEN AUTOMATISK ÖVERFÖRING MÅSTE SKRIVAS UT Bokföringsjournalen skrivs ut från Rapportmodulen under ikonen Redovisning. Rapporten du skall skriva ut heter Bokföringsjournal (automatisk överföring). Precis som fakturajournalen måste också denna rapport skrivas ut direkt till skrivare för att verkställas. Kom ihåg att välja rätt räkenskapsår i urvalsfönstret som visas efter att du klickat Skriv ut ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT MÅSTE DISPONERAS När du avslutar årsbokslutet i Norstedts blir alla saldon på balanskonton (konton mellan 1000 och 2999) överförda till nästa år som ingående saldo. För att detta skall bli riktigt är det en förutsättning att resultatkontona (konton mellan 3000 och 9999) töms mot ett balanskonto. Följande två rapporter visar om disponering är gjord: Resultaträkning 1 (detaljerad) Balans, detaljerad När du skriver ut dessa rapporter är det viktigt att du sätter filter för räkenskapsår och period Förutsättningen för att genomföra årsbokslut är att summan av tillgångarna är lika med summan av skulderna och eget kapital. 16

15 TÅRSAVSLUT I NORSTEDTST EXEMPEL PÅ DISPONERING AV UNDERSKOTT Du gör på följande sätt: 1. Öppna Verifikatsregistrering. 2. Välj det räkenskapsår som du skall avsluta. 3. Upprätta ett nytt verifikat och välj verifikatstypen Diverse i period I fältet för Konto lägger du in I fältet Kredit lägger du in beloppet som skall disponeras, t ex , Klicka Enter. 7. I fältet Konto lägger du in I fältet Debet lägger du in beloppet som skall disponeras, t ex , Klicka på knappen Överför till huvudbok för att överföra verifikatet. Summan av tillgångar är nu lika med summan av skulder och eget kapital. EXEMPEL PÅ DISPONERING AV ÖVERSKOTT Du gör på följande sätt: 1. Öppna Verifikatsregistrering. 2. Välj det räkenskapsår som du skall avsluta. 3. Upprätta ett nytt verifikat och välj verifikatstypen Diverse i period I fältet Konto lägger du in I fältet Debet lägger du in ett belopp t ex , Klicka Enter. 7. I fältet Konto lägger du in I fältet Kredit lägger du in ett belopp t ex , Klicka på knappen Överför till huvudbok för att överföra verifikatet. Summan av tillgångar är nu lika med summan av skulder och eget kapital. 17

16 TÅRSAVSLUT I NORSTEDTST MOMSKONTO Det enda momskonto som skall innehålla saldo när du avslutar ett årsbokslut är konto 2650, Momsredovisningskonto. Alla andra konton måste stämmas av innan årsbokslut. På detta sätt får du med moms som du ev. är skyldig eller har tillgodo till ingående balans. När du försöker avsluta året kan du få följande meddelanden: Kan inte genomföra årsbokslutet på grund av: Sista momsperioden är inte utskriven och godkänd Tidigare momsperioder (period 1-11) är inte utskrivna och godkända Verifikat som innehåller momskonton i period 13 (Se nästa avsnitt.) När det gäller de två första punkterna måste du välja Visa, Redovisning och Stäng räkenskapsperiod MOMSSALDON I PERIOD 13 Om du har bokfört verifikat i period 13 som innehåller momskonton måste du manuellt ändra detta. Saldon kommer inte med i momsredovisningen och du måste därför ta med detta som ett korrigeringsverifikat i nästa period som skall redovisas. För att veta hur momsverifikatet skall bokföras kan du skriva ut Huvudbok saldototaler för ditt aktuella räkenskapsår. I detta exempel är saldot 387,10 på konto 2650 vid utskrift av Huvudbok saldototaler. SÅ HÄR SKALL VERIFIKATET BOKFÖRAS: Räkenskapsår: 2005 Period: 13 Verifikatsdatum: Verifikatstyp: Diverse Konto Namn Debet Kredit 2611 Utgående moms 387, Momsredovisningskonto 387,10 Detta verifikat har nu nollställt saldot på konto 2611 samt att det endast är momsredovisningkontot som har saldo vid årsbokslut. Kom ihåg att ta med denna manuellt bokförda summa på nästa skattedeklaration som skall redovisas. 5.6 Slutför årsavslut Välj Visa, Redovisning och Årsbokslut. Om allt är korrekt bokfört i förhållande till felsökningen kommer vägvisaren att gå till nästa punkt som är säkerhetskopiering. 18

17 TÅRSAVSLUT I NORSTEDTST SÄKERHETSKOPIERING När du klickar Nästa tas automatiskt en säkerhetskopia om du inte kryssat i rutan Ta inte säkerhetskopia. Ta vara på denna säkerhetskopia. Säkerhetskopian sparas på standardområdet för säkerhetskopior, t ex. C:\Program\Norstedts Juridik \Redovisning\Backup\ Du kan ändra ditt standardområde genom att välja Visa - Inställningar - Säkerhet Inställningar. När säkerhetskopieringen är klar får du fram en ny dialogruta. Kryssa i rutan om du vill överföra ingående balans även för projekt och avdelning. Klicka Slutför i detta fönster för att avsluta räkenskapsåret och generera ingående balans för nästa år. Du får nu meddelande om att räkenskapsåret är avslutat. Välj OK. TIPS! För att stämma av huvudbok och reskontran kan du skriva ut rapporterna Huvudbok saldototaler och Öppna kundreskontraposter/leverantörsreskontraposter per XX. Sätt urval på period 1-13 på båda rapporterna. Alla rapporter hittar du i rapportmodulen under fliken Redovisning och Reskontra. 19

Redovisning. Mamut Kunskapsserie, nr. 1-2008. Enklare årsbokslut i ditt Mamut-system

Redovisning. Mamut Kunskapsserie, nr. 1-2008. Enklare årsbokslut i ditt Mamut-system Redovisning Mamut Kunskapsserie, nr. 1-2008 Enklare årsbokslut i ditt Mamut-system Enklare årsbokslut i ditt Mamut-system INNEHÅLL ENKLARE ÅRSBOKSLUT... 1 Årsbokslut... 1 Innehåll i årsbokslutet... 2 Årsbokslut

Läs mer

Enklare årsbokslut i ditt Mamut-system

Enklare årsbokslut i ditt Mamut-system // Mamut Business Software Enklare årsbokslut i ditt Mamut-system Enklare årsbokslut i ditt Mamut-system Innehåll Inledning... 3 Årsbokslut... 3 Avsluta period... 4 Innehåll i årsbokslutet... 5 Årsbokslut

Läs mer

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret Årsskiftesrutiner Flertalet byter räkenskapsår i samband med nytt kalenderår. Men checklistan gäller även för dig som bryter räkenskapsåret vid annan tidpunkt på året. Man följer samma rutiner. Det är

Läs mer

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls.

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Bokslut i ADJob 4.5 ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de villkor

Läs mer

Förloppet kan se ut enligt följande:

Förloppet kan se ut enligt följande: Årsbokslut Övergång till nytt bokföringsår sker i flera steg, eftersom de sista bokningarna på gamla året kanske inte är klara på flera månader. Förloppet kan se ut enligt följande: 1. Normalt månadsbokslut

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE 2 INLEDNING INNEHÅLL Effektiv verifikatsregistrering med Mamut

Läs mer

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Föreläsare: Örjan Brolin och Stefan Hylenius, (i Jönköping föreläser Claes Groening) I denna minikurs får du ta del av ett antal ekonomirelaterade tips. Vi

Läs mer

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson 2011-2012 Att lära sig bokföra är mycket mycket lätt men... du har väl hört historien om läraren som sa: Ni tror kanske att

Läs mer

Förloppet kan se ut enligt följande:

Förloppet kan se ut enligt följande: Årsbokslut Övergång till nytt räkenskapsår sker i flera steg, eftersom de sista bokningarna på gamla året kanske inte är klara på flera månader. Förloppet kan se ut enligt följande: 1 Normalt månadsbokslut

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

Skrivet av Bokföringsnämnden

Skrivet av Bokföringsnämnden Skrivet av Bokföringsnämnden Rekommendera 0 0 Share Tweeta 1 Balansräkningen visar alla tillgångar, eget kapital, avsätningar och skulder en viss dag, balansdagen. Hur balansräkningen ska se ut är lagreglerat.

Läs mer

Redovisning, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret

Redovisning, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret Redovisning, Produkt, Lager Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5 Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret INNEHÅLL 1 INLEDNING...

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 Må nådsskifte Innehåll Bokför klart allt i månaden... 2 Avstämning... 3 Kundfodringar... 3 ROT-fordran kund... 3 ROT-fordran Skatteverket... 4 Leverantörsskulder... 5 Avstämning reskontror...

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Arbetsgång vid reskontraavstämning

Arbetsgång vid reskontraavstämning Arbetsgång vid reskontraavstämning (Gäller Pyramid Business Studio 3.41A-3.42A) (2016-09-01) Nedan beskrivs arbetsgången i rutin 991 Reskontra-avstämning. Avstämning görs mellan aktuella balanskonton och

Läs mer

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ...

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... Hantverksdata Entré Lathund Nytt Bokföringsår i Entré Innehåll LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... - 1 - Varje år... - 1 - Skapa ett nytt redovisningsår... - 1 - Föra över Utgående balanser... - 1 - Vid

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning.

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning. Nytillkomna inlämningsuppgifter 2015 Från och med 2015 finns sju nya inlämningsuppgifter tillgängliga. Tidigare uppgifter var oftast rena räkneuppgifter. De nytillkomna inlämningsuppgifterna har en annan

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Kom igång med Smart Bokföring

Kom igång med Smart Bokföring Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Företagets bokslut Daniel Nordström

Företagets bokslut Daniel Nordström Företagets bokslut Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Bokslut Tre typer av bokslut Vem skall göra ett bokslut? Förenklat bokslut Manuell bokföring och bokslut Justeringar vid företagets

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Omföra moms i PromikBook

Omföra moms i PromikBook Omföra moms i PromikBook För varje momsredovisningsperiod, vare sig du använder 1, 3 eller 12 månader när du redovisar din moms till skatteverket, så ska momsen omföras efter varje period. Detta innebär

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING UTBILDNINGSDAGARNA 2013 GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING för kassörer och ekonomiansvariga Spår B, söndag Som kassören ansvarar du för: - Budgetering - Löpande redovisning - Betalning av fakturor - Fakturering

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Kontosystem o bokföring

Kontosystem o bokföring Kontosystem o bokföring Finns det startvärden (IBvärden) flyttas dessa ut på aktuella beräkningskonton Balanskontot och dubbel bokföring Kontobegrepp konto, kontoklasser, debet/kredit, saldo, avslutning,

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Memo vid årsskifte. Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014)

Memo vid årsskifte. Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014) Memo vid årsskifte Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014) Memo vid årsskifte ger dig en sammanställning över de delar av arbetet i Pyramid som inför och efter årsskiftet kräver

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Bilaga B Uppdragsbeskrivning löpande redovisning

Bilaga B Uppdragsbeskrivning löpande redovisning Bilaga B Uppdragsbeskrivning löpande redovisning Bilaga till uppdragsbrev 2014-05-20 Bilaga 2 Uppdragsavtal Kund Bygg AB Organisationsnummer 556556-1234 Adress Kontaktperson kund Kontaktperson redovisningsföretaget

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Industriell ekonomi Lektion 1 Bokföring (27/2) Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Agenda 1. Kort repetition av begrepp och arbetsgång 2. BAS-kontoplan 3. T-konton 4. Egen övning 5. Momsredovisning

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid 2007-01-29 Momshantering i Pyramid (29 januari 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering av projekt, order,

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Namn: Personnummer: Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighets AB 556835-2347 Räkenskapsåret 2010 12 22 2011 12 31 1 (8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1 Årsredovisning för Bostadsrättsförening Bydalen 1 769620-3939 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsförening Bydalen 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Hur hjälper jag mina elever att skriva en modern årsredovisning?

Hur hjälper jag mina elever att skriva en modern årsredovisning? Hur hjälper jag mina elever att skriva en modern årsredovisning? 2015-05-12 Jonas Mårtensson Maria Björkman 0 Vilka är vi och vad jobbar vi med? Jonas Mårtensson, auktoriserad revisor Maria Björkman, auktoriserad

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ny version! REGELÄNDRINGAR Viktigt! Nyheter De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system

Ny version! REGELÄNDRINGAR Viktigt! Nyheter De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system Ny version! VIKTIG UPPDATERING AV BUSINESS SOFTWARE INNEHÅLL: Nyheter De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system Sida 2 Användartips Råd, tips och idéer på hur du mer effektivt kan använda ditt

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

16/10/2013. Entreprenörsskolan 2013-10-15. Vilka lagar gäller vid redovisning och vid upprättande av en årsredovisning/årsbokslut?

16/10/2013. Entreprenörsskolan 2013-10-15. Vilka lagar gäller vid redovisning och vid upprättande av en årsredovisning/årsbokslut? Entreprenörsskolan 2013-10-15 Företagetsekonomi JaanaH Johansson, Auktoriseradredvisningskonsult Vilka lagar gäller vid redovisning och vid upprättande av en årsredovisning/årsbokslut? Bokföringslagen

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum 2013-10-31 Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Tentamen Monika Kurkkio G 42; VG 56 58

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad 2012-03-28

24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad 2012-03-28 24SevenOffice Systemdokumentation Uppdaterad 2012-03-28 Systemdokumentation Redovisningsplan Baskontoplanen med anvisningar används, standardversion följs. Kunden kan anpassa kontoplanen efter önskemål

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 7,5p

Grundläggande företagsekonomi 7,5p Grundläggande företagsekonomi 7,5p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-15 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING XX AB Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, samt att resultat- och balansräkningen

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Checklista Omvänd Moms

Checklista Omvänd Moms Checklista Omvänd Moms Omvänd betalningsskyldighet inom byggsektorn har gällt sedan 1 juli 2007. Det innebär att köparen redovisar byggsäljarens utgående moms. För att kunna skapa en omvänd momsfaktura

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Momsredovisning. Momsrapport. Redovisning / Utskrifter redovisning / Momsrapport. Här följer en förklaring för varje ruta. Ruta 1.

Momsredovisning. Momsrapport. Redovisning / Utskrifter redovisning / Momsrapport. Här följer en förklaring för varje ruta. Ruta 1. Momsredovisning Momsrapport Redovisning / Utskrifter redovisning / Momsrapport. Här följer en förklaring för varje ruta. Ruta 1. Periodval Moms from Period : Se till att det är den första perioden på det

Läs mer

Snabbguide Bokföring i Mamut. Kompletta ekonomi-, CRMoch e-handelslösningar för verksamheter med 1-50 anställda

Snabbguide Bokföring i Mamut. Kompletta ekonomi-, CRMoch e-handelslösningar för verksamheter med 1-50 anställda Snabbguide Bokföring i Mamut Kompletta ekonomi-, CRMoch e-handelslösningar för verksamheter med 1-50 anställda SIDA 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 INNEHÅLL 1. SNABBGUIDE BOKFÖRING I MAMUT 1.1 MÅLSÄTTNING 2. FRÅN

Läs mer

Checklista vid årsavslut

Checklista vid årsavslut Checklista vid årsavslut Gäller Pyramid Business Studio från version 3.42A (28 oktober 2016) Checklista vid årsavslut ger dig en sammanställning över de rutiner i Pyramid som bör kontrolleras och uppdateras

Läs mer

ÅRSSKIFTESKÖRNING 3L Pro

ÅRSSKIFTESKÖRNING 3L Pro Sidan1(25) Innehållsförteckning Årsskifteskörning... 2 1. Redovisningsperioder... 3 2. Periodavslut... 4 3. Avsluta bokföringsår... 6 4. Påbörja bokföringsår... 7 5. Kontrollera styrparametrar Redovisning...

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Årsredovisning för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE Nr1 Räkenskapsåret 2012 Org. Nr BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 Styrelsen för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 får härmed avge

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio 2 december 2004 Memo för årsskifte Pyramid Business Studio Denna sammanställning innehåller de vanligast förekommande frågorna inför och efter årsskiftet och redovisar

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut ger 6 poäng.

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Balansrapport Förändring

Balansrapport Förändring 1 (1) 875002-6240 Utskriven: 2016-03-30, 15:44 2015-01-01-2015-12-31 T o m ver nr: A 1 Balansrapport 2015-01-01 Förändring 2015-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1351 Andelar i koncernföretag 201

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 769619-3304 Räkenskapsåret 2015 2 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Läs mer

Årsbokslut Tillgångar. Redovisning och kalkylering F09, HT 2014 Thomas Carrington

Årsbokslut Tillgångar. Redovisning och kalkylering F09, HT 2014 Thomas Carrington Årsbokslut Tillgångar Redovisning och kalkylering F09, HT 2014 Thomas Carrington mea culpa Fel i texten till duggafråga 2, punkt 4 ska stå "Betald frakt och försäkring" inte "Betald frakt och försäljning!

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Föreningen Forskarbyn Ölsdalens ekonomi

Föreningen Forskarbyn Ölsdalens ekonomi Föreningen Forskarbyn Ölsdalens ekonomi 2008-2009 Underlaget Kommentarer Föreningen Forskarbyn Ölsdalen bildades och fick organisationsnummer och bankkonto först vid årsskiftet 2008-2009. Detta innebär

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2013-11-07 Antal timmar: 14:15-19:15 Ansvarig lärare: Per Forsberg, Mats

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Årsredovisning för Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257 Räkenskapsåret 2008 Legevind Ekonomis Förening, 769601-6257 2 (6) Styrelsen för Legevind Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer