VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (18)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (18)"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott Aktualitetsprövning av översiktsplan för Vallentuna kommun (KS ) Beslut Näringslivs- och planutskottet beslutar att föreslå att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Vallentuna kommuns översiktsplan , antagen , bedöms vara aktuell. Anteckning Jaana Tilles (S) deltar inte i beslutet. Ärendet i korthet Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen, plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 3:1. Detta är viktigt för att det ska vara möjligt att samordna den kommunala, regionala och statliga planeringen, till exempel vid planering av ny infrastruktur. Kommunfullmäktige ska minst en gång under sin mandattid ta ställning till översiktsplanens aktualitet. Aktualitetsprövningen innebär att en helhetsbedömning av planen görs för att se om dess intentioner fortfarande är aktuella, eller om nya förutsättningar och anspråk kräver förändringar för att planen ska fungera som beslutsunderlag. Vallentuna kommun har en översiktsplan som antogs av Kommunfullmäktige Översiktsplanen har i stort följts och utvecklingen går i den riktning som översiktsplanen föreslår. Många av de utpekade projekten i planen har genomförts och strategierna för den kommunövergripande planeringen efterlevs. Länsstyrelsen säger i sin bedömning, , att översiktsplanen inte kräver någon omarbetning utifrån de mellankommunala och statliga intressen. Sammanfattningsvis bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att kommunens översiktsplan är aktuell. Yrkanden Örjan Lid (M) yrkar att näringslivs- och planutskottet beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Vallentuna kommuns översiktsplan , antagen , bedöms vara aktuell. Propositionsordning Ordföranden ställer Örjan Lids yrkande mot avslag och finner att utskottet beslutar i enlighet med Örjan Lids yrkande. Ärendets tidigare behandling Förvaltningens förslag till beslut. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse, Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse för Vallentuna kommuns ställningstagande till översiktsplanens aktualitet 3. Statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet Expedieras till Handläggare Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DNR KS LINDA QVIST SID 1/5 PLANARKITEKT KOMMUNSTYRELSENS NÄRINGSLIVS- OCH PLANUTSKOTT Tjänsteskrivelse Aktualitetsprövning av översiktsplan för Vallentuna kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Vallentuna kommuns översiktsplan , antagen , bedöms vara aktuell. Ärendet i korthet Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen, plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 3:1. Detta är viktigt för att det ska vara möjligt att samordna den kommunala, regionala och statliga planeringen, till exempel vid planering av ny infrastruktur. Kommunfullmäktige ska minst en gång under sin mandattid ta ställning till översiktsplanens aktualitet. Aktualitetsprövningen innebär att en helhetsbedömning av planen görs för att se om dess intentioner fortfarande är aktuella, eller om nya förutsättningar och anspråk kräver förändringar för att planen ska fungera som beslutsunderlag. Vallentuna kommun har en översiktsplan som antogs av Kommunfullmäktige Översiktsplanen har i stort följts och utvecklingen går i den riktning som översiktsplanen föreslår. Många av de utpekade projekten i planen har genomförts och strategierna för den kommunövergripande planeringen efterlevs. Länsstyrelsen säger i sin bedömning, , att översiktsplanen inte kräver någon omarbetning utifrån de mellankommunala och statliga intressen. Sammanfattningsvis bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att kommunens översiktsplan är aktuell. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DNR KS SID 2/5 Bakgrund Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen, plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 3:1. Detta är viktigt för att det ska vara möjligt att samordna den kommunala, regionala och statliga planeringen, till exempel vid planering av ny infrastruktur. Kommunfullmäktige ska minst en gång under sin mandattid ta ställning till översiktsplanens aktualitet. Denna bedömning ska göras utifrån lagens krav på vad som ska framgå av översiktsplanen: PBL 3:5 Av översiktsplanen ska framgå 1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden, 2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, 3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa gällande miljökvalitetsnormer, 4. hur kommunens i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen, och 5. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e första stycket miljöbalken. Aktualitetsprövningen innebär att en helhetsbedömning av planen görs för att se om dess intentioner fortfarande är aktuella, eller om nya förutsättningar och anspråk kräver förändringar för att planen ska fungera som beslutsunderlag. När kommunen har beslutat om översiktsplanens aktualitet ska beslutet skickas till Länsstyrelsen, Boverket samt de berörda kommuner, regionplaneorgan och kommunala organ i övrigt som har ansvar för regionalt tillväxtarbete och transport- och infrastrukturplanering, plan- och byggförordning (2011:338) 2:7.

4 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DNR KS SID 3/5 Vallentuna kommuns översiktsplan - aktualitet Vallentuna kommun har en översiktsplan som antogs av Kommunfullmäktige Översiktsplanen har i stort följts och utvecklingen går i den riktning som översiktsplanen föreslår. Många av de utpekade projekten i planen har genomförts och strategierna för den kommunövergripande planeringen efterlevs. Samhällsbyggnadsförvaltningen har under hösten 2013 samlat in synpunkter på översiktsplanen från olika avdelningar inom kommunen. Inkomna synpunkter visar på ett behov av mindre revideringar, till exempel uppdatering av viss fakta och information. Behovet av tillägg för gestaltningsfrågor har lyfts och likaså för en komplettering av riktlinjer för tomtstorlekar. I översiktsplanen finns en handlingsplan, nedan visas en uppföljning: Restaurering av Vallentunasjön - Pågår Strukturplaner för hela och delar av Vallentuna - Pågår Strukturplan för Karby och Brottby Pågår (fördjupad översiktsplan) Strukturplan för Lindholmen Pågår (fördjupad översiktsplan) Fördjupad översiktsplan Gillinge - Påbörjad Stråkstudie för utbyggnad av Roslagsbanan till Arlanda Pågår (fördjupad förstudie SL) Grönplan - Pågår Hydrologisk grundvattenutredning - Klar Översvämningsutredning - Klar Skredriskkartering - Klar Lokala miljömål Pågår (miljöpolicy klar) Näringslivsstrategi - Pågår Strategi för besöksnäring - Pågår

5 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DNR KS SID 4/5 Program för att utveckla naturreservatet vid Björkby-Kyrkviken - Pågår Energiplan - Klar Översiktlig bullerkartläggning - Klar Länsstyrelsens samlade bedömning Länsstyrelsen har lämnat en bedömning till kommunen avseende översiktsplanens aktualitet inför kommunens egen bedömning. I sitt yttrande skriver Länsstyrelsen bland annat: Länsstyrelsen gör bedömningen att de statliga och mellankommunala intressen, som Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för enligt 3 kap. 16 $ PBL, inte har sådan karaktär att de kräver en omarbetning av den kommunomfattande översiktsplanen. Länsstyrelsen anger i sin bedömning ett antal punkter som behöver uppmärksammas. Hela bedömningen är bifogad denna tjänsteskrivelse. Det fortsatta arbetet Samhällsbyggnadsförvaltningen ser att en revidering kan bli aktuell under nästa mandatperiod. Då kan följande områden behandlas: Sedan översiktsplanen antogs har en ny plan- och bygglag trätt i kraft. Ytterligare en ny plan- och bygglag är eventuellt på gång. Ändringar i kulturmiljölagen och i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar har trätt i kraft 1 januari Nya riksintressen är beslutade som berör Vallentuna kommun samt att arbetet pågår för eventuellt nya riksintressen. En hel del regionala dokument har tagits fram och en del andra revideras/uppdateras just nu. Länsstyrelsen beslut om översyn av det utvidgade strandskyddet kommer att avslutas i december 2014.

6 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DNR KS SID 5/5 Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning Utifrån de punkter som översiktsplanen ska stämmas av gentemot så anses översiktsplanen som aktuell. Den ligger till grund för olika typer av beslut, de riktlinjer som anges anses som relevanta och intentionerna med översiktsplanen följs. Sammanfattningsvis bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att kommunens översiktsplan är aktuell. Handlingar 1. Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse för Vallentuna kommuns ställningstagande till översiktsplanens aktualitet 2. Statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet 3. Tjänsteskrivelse, Inga-Lill Segnestam Samhällsbyggnadschef Mats Eriksson Planeringschef Ska expedieras till: Handläggare

7 w Lä nsstyrelsen Stockhotm Enheten for samhällsplanering Anna Knight i ++y ENTU NA Kclit{y N l(ommunstyrelsen ÐÞr SAM MANFATTANDE REDOGÖRELSE Datum ?014 -fi4- a 5 Vallentuna kommun S amhäll sbyggnadsforvaltningen Vallentuna Beteckn ng TØ) Län sstyrelsens sam manfattande redogörel se för Vallentuna kommun Länsstyrelsen överlämnar härmed synpunkter på översiktsplanens aktualitet infor Vallentuna kommuns ställningstagande till översiktsplanens aktualitet. Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse består av två delar: o Del 1. Länsstyrelsens synpunkter på översiktsplanens aktualitet. Denna floljer nedan.. Del 2. Länsstyrelsens redovisning av statliga och mellankommunala intressen, som kan ha betydelse for översiktsplanens aktualitet. Denna är generell, riktar sig till samtliga kommuner i länet och framgår av bilagan. Utgångspunkter Enligt 3 kap. 27 $ plan- och bygglagen (2010:900), ska kommunfullmäktige minst en gång under mandattiden pröva om kommunens översiktsplan är aktuell i forhållande till de lagkrav som ställs på planens innehåll i 3 kap. 5 $ PBL. Som ett underlag for kommunfullmäktiges ställningstagande ska länsstyrelsen enligt 3 kap. 28 $ PBL redovisa sina s mpunkter i fräga om sådana statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse for översiktsplanens aktualitet. Länsstyrelsen ska lämna en sådan sammanfattande redogörelse minst en gång under mandattiden och också när kommunen begär det. G äl I an d e öve rs ikt s pl a n Länsstyrelsens synpunkter utgår från den kommunomfattande översiktsplanen, Oversiktsplan , som antogs denit maj Översiktsplanen gäller tillsammans med Länsstyrelsens granskningsyttrande från den 1 februari 2010, dnr översi ktsplanens aktual itet Lä n s sty re I se n s g ra n s kn i n g sytt ra n d e Länsstyrelsen anser att foljande synpunkter som framlordes i granskningsyttrandet kvarstår: o De höga värden som kulturlandskapet representerar ska beaktas vid fortsatt planering av Väsbyvägens dragning genom riksintresset Skålhamravägen samt Roslagsbanans forlängning till Arlanda flygplats genom riksintresset Markim- Orkesta. Postadress Länsstyrelsen Stockholm Box STOCKHOLM Besöksadress Hantverkargatan 29 Telefon Fax E-posUwebbplats www. lansstyrelsen.se/stockhol m

8 SAMMANFATTAN DE REDOGÖRELSE 2 (4) Datum Beteckning o a a Arlanda flygplats, riksintresse f,ór kommunikation: flygvägen som går mellan Upplands Väsby och Vallentunaär strategiskt viktig och ska beaktas i fortsatt planering och tillståndsprövning. Amingevägens regionala funktion ska beaktas i den fortsatta planeringen flor utbyggnader österut. Gillinge bergtäkt och återanvändningsverksamhet är av regional betydelse vilket ska beaktas i såväl plansammanhang som i kommande tillståndsprövningar. Länsstyrelsens synpunkter på översiktsplanens aktualitet Länsstyrelsen gör bedömningen att de statliga och mellankommunala intressen, som Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar flor enligt 3 kap. 16 $ PBL, inte har sådan karaktär att de kräver en omarbetning av den kommunomfattande översiktsplanen. Länsstyrelsen noterar samtidigt attnya frågor har tillkommit sedan översiktsplanen antogs fu 2070, vilka har betydelse for beslut om mark- och vattenanvändning. En viktig fräga attbeakta är t.ex. den kraftiga befolkningsökningen i länet med prognoser som visar på en fortsatt ökning av invånarantalet, vilket medflor nya krav på planeringen i kommunerna. Landstinget redovisade i december 2012, på regeringens uppdrag, en ny bedömning av behovet av bostadstillskott i länet och i kommunerna for perioden20l För Vallentuna kommun anges nya bostäder flor perioden. Översiktsplanen pekar ut markanspråk som motsvarar nya bostäder fram till Länsstyrelsen anser att det är angeläget att kommunen i sin aktualitetsprövning särskilt uppmärksammar om gällande översiktsplan kan tillgodose framtida utbyggnadsbehov. Till dess att en ny översiktsplan har antagits är det angeläget attnyaplaneringsunderlag ställs samman och finns tillgängliga tillsammans med översiktsplanen. Länsstyrelsen noterar särskilt och välkomnar att kommunens intention idagär ati ange utgångspunkter for närmare planering genom lordjupning av översiktsplanen eller program lor detaljplanering på områdesnivå istället for de strukturplaner som översiktsplanen anger. Planeringsformer som foljer plan- och bygglagens bestämmelser ger en formell kontinuitet i planeringen. Statens samlade uppfattning blir också tydli gt dokumenterad genom Länsstyrelsens yttrande. Nya frågor som behöver uppmärksammas Nedan redovisas kortfattat statliga och mellankommunala frågor som berör Vallentuna kommun och som är nya sedan gällande översiktsplan antogs. De statliga och mellankommunala intressen som Länsstyrelsen anser kan ha betydelse for översiktsplanens aktualitet och lor kommunens översiktplanering, redovisas mer utforligt i länsstyrelsens sammanfattande redogörelse del2, se bilaga. Riksintressen o Trafikverket ser regelbundet över sitt beslut om vilka anläggningar verket bedömer vaía av riksintresse for kommunikationer. Trafikverkets senaste beslut är frän februari 2013.

9 SAMMANFATTANDE REDOGöRELSE 3 (4) Datum Beteckn ng 40' a Trafikverket Region Stockholm har tillsammans med landstingets trafikf,orvaltning inlett ett arbete med att precisera Roslagsbanans anspråk som riksintresse enligt miljöbalken. Arbetet sker i samverkan med länsstyrelsen och kommer att avslutas under Försvarsmakten fattade den 17 februari 2010 nytt beslut om områden av riksintresse for totalforsvaret. Flera riksintressen berör kommunen. Vissa tekniska anläggningar är också uþekade som riksintresse generellt i hela landet, vilket innebär att höga objekt behöver uppmärksammas vid planering och tillståndsprövning. Under våren 2014 avser Naturvårdsverket fatta beslut om pågående översyn av områden av riksintresse flör friluftslivet. a Länsstyrelserna har mellan är 2009 och 2011 haft ett regeringsuppdrag om att granska och kvalitetssäkra landets Natura 2000-områden. För Natura områdena i Stockholms län har Länsstyrelsen tagit fram bevarandeplaner. Mellankommunala intressen o Regional utvecklingsplan flor Stockholmsregionen, RUFS 2010, antogs av Landstinget i maj Länsstyrelsen ser f,orhållningssätten i RUFS 20l0,vad gäller markanvändning och lokalisering som ett uttryck for vad som är lämplig mellankommunal samordning av mark- och vattenanvändningsfrågor i länet. o Stockholmsregionen är idag mycket expansiv. Den höga befolkningstillväxten har floranlett landstinget att göra reviderade framskrivningar for länets befolkning f,çr 2030 och Dessa framskrivningarhar legat till trund flor den regionala bedömningen av bostadstillskott for länet som landstinget redovisade i december 2012, på regeringens uppdrag. o En regional cykelplan, som pekar ut stråk for arbetspendling med cykel, redovisades i februari 2014 av Trafikverket, Landstinget och Länsstyrelsen. o Länsstyrelsen redovisade i december 2013 forslag till Länsplan for regional transportinfrastruktur i StockholmsTän tlll regeringen. Planen avser finansiering av vàgar, jàmvägar och annan transportinfrastruktur. Regeringen beslutade den 3 april om en slutlig ekonomisk planeringsram. Länsstyrelsen ska senast den 31 maj fastställa den slutliga Länsplanens innehåll. Hälsa, säkerhet och riskfrågor o Kunskapsläget om klimatets forändring, dess påverkan på vattennivåer och risker fór översvämning och erosion lorändras genom nya utredningar och forskarrön. o Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt har i enlighet med florordningen om översvämningsrisker (SFS 2009:956) tagit fram kartor for områden med översvämningsrisker. Kartorna visar översvämningsrisker for bl.a. Oxundaåns vattensystem.

10 SAM MANFATTANDE REDOGÖRELSE 4 (4) Datum Beteckning Övriga frågor o En reviderad kulturmiljölag (1988:950) trädde i kraft den 1 januari 2014, vilken utgör en översyn av den tidigare kulturminneslagen. En av den nya lagens viktigaste forändringar gäller fornlämningar. o Länsstyrelsens beslut om översynen av det utvidgade strandskyddet i länet kommer att avslutas i december Ändringar i lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsforsörjningsansvar trädde ikraft den 1 januari2014. o Ny plan- och bygglag (2010:900) trädde i kraft den2 maj Några ändringar och flortydliganden infordes i kapitlet om översiktsplan, kapitel 3. Formal ia kri n g stäl I n ingstagandet ti I I översiktsplanens aktualitet Det bör uppmärksammas att kommunens ställningstagande till översiktsplanens aktualitet begränsas till de krav som ställs i 3 kap. 5 $ PBL. Fördjupningar av översiktsplanen ska ingå i aktualitetsprövningen. Innehållet i planen kan inte ändras genom beslutet. Om kommunfullmäktige finner att översiktsplanen är inaktuell, är detnaturligt att kommunen tar ställning till att inleda en översyn av planen eller delar av den. Efter att aktualitetsprövningen är genomflord ska kommunfullmäktiges beslut enligt 2kap.7 g plan- och byggforordningen (201I:338) skickas till Boverket och Länsstyrelsen samt i Stockholms län till landstinget såsom regionplaneorgan. I handläggningen av detta ärende har deltagit samhällbyggnadsdirektör Gunilla Holmquist, beslutande, och översiktsplanerare Anna Knight, floredragande. uist ( t Ituight Bilaga: Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse del2 Redovisning av statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse flor översiktsplanens aktualitet. DeI2 finns också tillgänglig på Länsstyrelsens webbplats:

11 @ Y# Länsstyretsen Stockholm Samhällbygg nadsavdelningen Enheten för samhällsplanering MARS 2014 STATLIGA OCH MELLANKOMMUNALA I NTRESSEN som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet Del 2. Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse för kommunerna i Stockholms län Postadress Länsstyrelsen Stockholm Box SToCKHOLM Besöksadress Hantverkargatan 29 Telefon Fax E-posUwebbplats se www. lansstyrelsen.se/stockholm

12 INNEHALL.'..'' 1N1EDN1NG... 1 RIKSINTRESSEN 3 KAP. MILJOBALKEN.."" Yrkesfiske Naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv..."""""""""" Naturvård Friluftsliv Kulturmiljövård Kommunikationer... vä9.... Järnväg Luftfart... Sjöfart Energiproduktion och energidistribution Vindkraft... Energidistribution Vattenförsörjning 1.7 Totalförsvaret 2 RIKSINTRESSEN 4 KAP. MILJÖBALKEN...'"..." Mälaren med öar och strandområden...' Kustområdet och skärgården 2.3 Kungliga nationalstadsparken. 2.4 Natura MILJÖKVALITETSNORMER 3.1 Miljökvalitetsnormer - luft 3.2 Miljökvalitetsnormer - vatten 3.3 Miljökvalitetsnormer - fisk- och musselvatten 4 STRANDSKYDD _ LIS OMRADEN 4.1 Områden för landsbygdsutveckling istrandnära lägen' 4.2 Aktuella strandskyddsfrågor... Nya strandskyddsbestämmelser.'.. Översyn av det utvidgade strandskyddet..."""""""' B LANSSTYRELSENS SAMMANFATTANDE REDOGÖRELSE DEL 2 _ MARS 2014

13 5 MELLANKOMMUNAL SAMORDNING 5'1 Regionar.21 utveckringspran för stockhormsregionen, RUF' Bostadsforsörjning Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockh olms län Aktuella regionala trafikfrågor Ko llektivtrafík _ infa rtspa rkerin g a r och bytespu n kter Regionala cykelstråk 6 HALSA, SAKERHET OCH RISKFRAGOR, 6.1 Trafikbuller Trafikbuller _ väg och spårväg... Trafikbuiler _ ftygtrafik 6.2 Klimatförändringar _ risk för översvämning och erosion... Havets nivå... Mälarens nivå... Ka rtering av översvämn ingsrisker. 6.3 Risker isamhället 6.4 Transporter av farligt gods... Rekommenderade vägar för transport av farligt gods... Riskhänsyn för bebyggerse intit reder med transporter av farrigt gods Lagen om skydd mot olyckor 6.5 överdäckningar 6.6 Förorenade områden , , LANSSTYRELSENS SAMMANFATTANDE REDOGÖRELSE DEL 2 - MARS 2014

14 INLEDNING I samband med införandet av den nya plan- och bygglagen (2010:900), PBL, den2 mai 2011 fick 1änsstyrelsen en tydligare roll i förhållande till kommunens aktualitetsprövning av översikfsplanen. Kravet att en översiktsplan ska vara aktuell ställdes redan då plan- och bygglagen infördes Sedan 1996 gäller attkommunfullmäktige minst en gång under mandattiden ska pröva om översiktsplanen är aktuell. Länsstyrelsen har sedan dess och enligt tidigare bestämmelser tagit fram s.k. sammanfattande redogörelser inför kommunernas aktualitetsprövning, när kommunerna har begär1 det. Nytt sedan 2 maj 20II àr arflänsstyrelsen enligt 3 kap. 28 $ PBL på eget initiativ ska lämna den sammanfattande redogörelsen till kommunen minst en gång under mandattiden. Redogörelsen ska innehålla en redovisning av de statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet och länsstyrelsens synpunkter på hur dessa förhåller sig till översikfsplanen. Länsstyrelsen ska även lämna en redogörelse då kommunen begär det' Redogörelsens upptägg och avgränsning Denna redogörelse innehåller en sammanställning av statliga och mellankommunal intressen som kan ha betydelse för översiktplanernas aktualitet och för kommunernas översiktsplanering generellt. Redogörelsen utgår från de frågor där länsstyrelsen har ett sarsiilt ansvar enligt 3 kap. 16 $ och 11 kap. PBL, och som länsstyrelsen särskilt ska uppmärksamma i planprocesser. Det handlar om frågor om riksintressen, miljökvalitets-,roi-"r, områden för landsbygdutveckling i strandnära lägen, mellankommunal samordning och bebyggelsens lämplighet i förhållande till hälsa, såikerbet och risker. Redogörelsen riktar sig främst till de kommuner i länet som nu ska aktualitetspröva sina översiktsplaner. Fokus ligger på statliga och mellankommunala intressen som är nya sedan förra mandattiden eller där nytt planeringsunderlag har tillkommit. Med anledning av lagändringen och utifrån tidigare erfarenheter redovisar Länsstyrelsen den sammanfattande redogörelsen i två delar på följande sätt' o Del1. Länsstyrelsens synpunkter på översiktsplanens aktualitet. Denna del är kommunspecifik och redovisas för varje kommun' o Del2. Länsstyrelsens redovisning av statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. Denna del är generell och riktar sig till alla kommuner i länet' Denna rapport är första upplagan av del2 i Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse. Länsstyrelsen avser att regelbundet se över rapporten, komplettera och uppdatera innehållet. Rapporten kommer även att göras tillgänglig på Länsstyrelsens webbplats ftjr att underlätta användandet av materialet och åtkomsten till de planeringsunderlag som hänvisas till i rapporten. På längre sikt kan motsvarande uppgifter komma aftingã i en för alla länsstyrelser gemensam struktur för webb-baserat planeringsunderlag. 3 LANSSTYRELSENS SAMMANFATTANDE REDOGORELSE DEL 2 - MARS 2014

15 Kartredovisningar De geografiska områden som är berörda av olika intressen finns ofta redovisade på Länsstyrelsens webbgis "Länskarta Stockholms län,,, se länk Länskartan Manga planeringsunderrag är_också tilrgängliga i flera orika GlS-format. För mer infor_ mation om Länsstyrelsens GlS-tjänster-se lãnk Information GIS Kontakt!1tas i Geodatapgrtalen med tjänster som ger möjlighet att GlS-information fran många olika statliga myndigheter. Geo_ 1a. Rapporten har sammanställts inom samhä'sbyggnadsavdelningen med Enheten ftir samhällsplanering som ansvarig enhet. För frågor kan följande personer kontaktas. Adressen * Carin Wanbo Anna Knight Cristina Bjöm Emma Franzén Rebecca Strömberg 4 LANSSTYRELSENS SAMMANFATTANDE REDOGÖRELSE DEL 2 - MARS 2014

16 1 RIKSINTRESSEN 3 KAP. MILJÖBALKEN Områden av riksintresse är den del i miljöbalkens (1998:808), MB, grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden. Av översiktsplanen ska enligt 3 kap. 5 $ PBL framgå hur kommunen avser att tillgodose redovisade riksintressen. Ansvariga myndigheter för att lämna uppgifter om områden av riksintressen framgår av 2 $ förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vatten m.m. Nedan återges gällande lagtext för olika intressen som kan pekas ut som riksintressen enligt 3 kap. bestämmelser. För de olika riksintressena gäller även 3 kap. 10 $ MB som anget aft om ett område är av riksintresse för flera oförenliga ändamåi, skall företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Behövs området eller del av detta för en anläggning för totalförsvaret ska försvarsintresset ges företräde. Beslut med stöd av denna bestämmelse får inte strida mot bestämmelsena i 4 kap. MB. 1.1 Yrkesfiske Områden som är av riksintresse för yrkesfisket ska skyddas mot åtgärder som kan påtag ligt försvåra näringens bedrivande. 3 kap. 5 $ andra stycket MB Ansvarig myndighet för att lämna uppgifter om områden av riksintresse flor yrkesfisket är idag Havs- och vattenmyndigheten. Tidigare var Fiskeriverket ansvarig myndighet. Av Fiskeriverkets beslut frän ,framgär vilka områden som verket bedömt varaav riksintresse. Någon översyn av riksintresset är inte annonserad. Fiskeriverkets rapport 2006:1" Områden av riksintresse för fisket" är tillgänglig på Havs- och vattenmyndighetens webbplats, se länk Riksintresse yrkesfiske Svenskf fiske har sedan riksintresseområdena först pekades ut på 1990talet genomgått stora förändringar. Bättre fangstuppgifter har lett till bättre analyser av vilka områden som är viktiga för fisket. Även tidigare kriterier för utpekandet av riksintressen har reviderats. I Stockholms län åir flera havsområden längs kusten och skärgården utpekade som riksintresse, och i Mälaren har de vikfigaste lek- och rekryteringsområdena för fisket pekats ut. Nynäshamn och Torö är utpekade som fiskehamnar av riksintresse. Fiskefrågor i Stockholms län Länsstyrelsen har sedan 2004 arbetat med att avsätta fredningsområden för fisk i Stockholms skärgård. Arbetet sker i nära samarbete med Stockholms läns fiskareförbund, Stockholms läns fiskevattenägareförbund, Sporthskarna och Skärgårdsstiftelsen. Arbetet har resulterat i 25 fredningsområden i vikar spridda från norra till södra delen i skärgården. Därtill är vissa åmynningar avsatta som fredningsområden. Mer information och kartor finns på Länsstyrelsens webbplats, se länk Fredningsområden för fìsk 5 LANSSryRELSENS SAMMANFATTANDE REDOGORELSE DEL 2 - MARS 2014

17 1.2 Naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården och friluftslivet ska skyddas mot åtgärder som kan påtagrigt skada natur- errei tuìiurmi cin. 3 kap. 6 g andra stycket MB Ansvariga myndigheter fcil att lämna uppgifter om områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv är Naturvårdsverket ottt Hiu.- och vattenmyndigheten. Riksantikvarieämbetet är ansvarig myndighet att lämna miljövård. se länkàr Naturvårdsverket oc riksintresse för kultur- Naturvård Naturvårdsverket fattade beslut om områden av riksintressen för naturvård senast den 7 februari 2000' r Stockholms län finxs 53 områden av riksintresse för naturvården, med en sammanlagd ateal av úygl hektar. Största arealen utgörs av områden i Stockholms skärgård. Beskrivningar till "områden ãv riks styrelscns webbpl redovisas på Läns- vänster für områdes- beskrivningar. sens rapport 2001:15 Friluftsliv Naturvårdsverket fattade beslut om områden av riksintressen för friluftslivet den 19 januari 1988' I Stockhohns län hnns 9 områden av riksintresse frir friluftslivet, med en sammanlagd areal av knappt 4B5 000 hektar. största arealen utgörs av områden i stock_ holms skärgård. friluft as i Länsstyrelsens rapport 2001:15 intress ats, se Riksintressena redovisas på Läns_, se spalten till vänster für områdes_ Översyn av riksintresset friluftsliv pågår Länsstyrelsen har i up.pdrag av regeringe n att lämnaförslag till vilka områden i länet som framöver ska utgöra riksintresse ior rrfrrt.nuet. uppdraget ska redovisas till Naturvårdsverket våtten2074, som sedan fattar n 4t beslut om riksintressen för fiiluftslivet tillsam_ mans med Havs- och vattenmyndigheten. Naturvårdsverket har lämnat riktlinjer för sens Länsstyrel_ arbete med u är att områdena ska luftsvärden ha så stora att fri_ de a som utländska besökare.enandraär områdena är viktiga att för många människors friluftsriv och kan utnyttjas De ofta tre och storstadslänen mycket. ska särskilt beakta behovet av områden för tätortsnär anafur. med länets kommuner. Länsstyrelsens sintresse och gränsändringar för vissa er att finnas tillgängligt på 6 LANSSryRELSENS SAMMANFATTANDE REDOGÖRELSE DEL 2 - MARS 2014

18 Kulturmiliövård Riksantikvarieämbetet fattade beslut om områden av riksintresse för kulturmiljövård den 5 november 1987, och om reviderade beskrivningar den 18 augusti 1997' Beskrivningar till kulturmiljövårdens riksintressen redovisas på Riksantikvarieämbetets webbplats, se länk RAÄ Riksintresse kulturmilj övård I Stockholms län finns 131 områden av riksintresse för kulturmiljövård' De innefattar en mängd miljöer som representerar olika aktiviteter och historiska epoker' Stockholms innerstad utgör ett samlat riksintresse i egenskap av politiskt, administrativt och kulturellt centrum sedan medeltiden. Ett 30-tal av länets riksintressanta kulturmiljöer består av slotts- och herrgårdsmiljöer, ofta med kontinuerligt brukande av marken sedan fomtiden Även mer sentida miljöer som industrier, egnahems- och sommarstugeområden finns representerade. Se vidare Länsstyrelsens webbplats Riksintresse kulturrniti övård Förhållandet idag I Stockholms län har det inte skett någon allmän översyn av områden av riksintresse för kulturmiljövård. Några kommuner har tagit fram nytt planeringsunderlag eller progtam som beskriver värdefulla och riksintressanta kulturmiljöer. För riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården har Länsstyrelsen i samarbete med Stockholms stadsmuseum tagit fram ett kunskapsunderlag med titelnl lla tiders Stockholm, som kommer att publiceras under För länets övriga riksintressen planerar Låinsstyrelsen för en översyn av ett antal riksintresseområden. Riksantikvarieämbetet tar fram en vägledning om kutturmiljövårdens riksintressen Riksantikvarieämbetet tar nu fram en vägledning om "Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap. 6 g MB". Ett förslag remitterades tidigt våren Projektet syftar till att bidra till en mer?indamålsenlig tillämpning av kulturmiljövårdens riksintressen och en ökad samsyn mellan de aktörer som berörs av frågan. Vägledningen kommer att ligga till grund för utbildningar och seminarier under 2014' Kulturmilj öla gen reviderad En reviderad kulturmiljölag (198S:950) trädde i kraft den 1 januari 20i4, vilken utgör en översyn av den tidigare kulturminneslagen. En av de viktigaste forändringarna gäller fornlämningar. I lagen införs en tidsgräns som begränsar det allmänna skyddet av fornlämningar. En lämning som kan antas ha tillkommit år 1850 eller senare omfattas inte av det allmänna sþddet av fornlämningar. Länsstyrelsen ges samtidigt en ny möjlighet att fornl?imningsförklara lämningar som uppfyller lagens rekvisit och ä yngre än 1850' 1.3 Kommunikationer Områden som är av riksintresse för anläggningar för kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten och utnyttjandet av anläggningarna' 3 kap. 8 $ andra stycket MB Ansvarig myndighet för att lämna uppgifter om områden av riksintresse för anläggningar för kommunikationer är Trafikverket. Trafikverkets ansvar avser anläggningar för trafikslagen väg, jämväg, luftfart och sjöfart. 7 LANSSTYRELSENS SAMMANFATTANDE REDOGÖRELSE DEL 2 - MARS 2014

19 för trafi kslagens anläggatt materialet ska hållas uan2013. Se vidare väg I stockholms län är merparten av det befintliga statliga vägnätet av riksintresse. Riksintresset omfattar även anspråk på mark- och vattenområden für frarntida vägförbindelser, liksom vägar som är under planering och där utbyggnad pågår Järnväg I stockholms län är hela det statliga jåirnvägnätet med stationer, spårområden, depåer och godsterminaler av riksintresse. I riksintresset ingår även värtaúanan, Roslagsbanan och saltsjöbanan. Flera pfanerade nya anläggningar och ombyggnader i jämvägsnätet ingar i riksintresset, såsom Citybanan å.f, n.rã".f* på Mälarbanan. Precisering av ríksintresset Roslagsbanan Trafik rned Landstingets trafikförvaltning ett arb inlett som anläggning tet ske av riksintresse. Arbe_ kommer att avslutas under Preciseringen utgår från miljöbalkens bestämmelser åtgärder som kan pâúagrigförsvåra tillkomsten eller ägens funktion. I år, depåer, korsningar över spår m.m. samt seringen av riksintresset ska utgöra stöd rör *JiäH;ît:ï.*ilfrT"äÏËî;n"*cibygglovsprövning samt for Trafi kverket, Landstinget och Länssf..r..n. ot Precisering av riksinfresset Ostkustbanan gnad av järnvägen med ytterligare två spår a. Trafikverket tog under 2010_ 20lt frãm olna - Uppsala,' tillsammans med en strate_ röl'da kommuner och länsstyrelser. Underla_ nsområde vad gäller hälso_ och säkerhesfrågo,,o_ pà_ för kommunernas planering och tillståndspãuning.' mt arbete med Sollentuna kommun om hur riksintres_ set ska tillgodoses genom kommunen. Luftfart I Stockholms län ligger två flygplatser av riksintresse för ruftfart. De är stockholm_ Bromma och Stockholm_Arlanda. I riksintresset ingår behovet av en framtida utveckling av flygpratsen, liksom influens_ områden vad gäller bland annat flygbuller och höjdrestriktioner. Influensområden - hinderytor Transportstyrelsen ansvarar frir beslut om s.k. bankod för varje flygplats till vilken hin_ derbegränsande rtor, hinderytor, åir knutna. Byggnader och anläggningar far inte genom_ B LANSSryRELSENS SAMMANFATTANDE REDOGÖRELSE DEL 2 _ MARS 2014

20 trängaangivna hinderytor. Höjdrestriktionerna omfattar även påbyggnader såsom flâktar, hisschakf, räcken, master m.m. Beslutade hinderytor för flygplatserna i landet finns tillgängliga på Trafikverkets webbplats, se länk TV Hinderytor flygplatser I tidigt skede i detaljplanering eller på idéstadiet i ett projekt är det lämpligt att genomföra en lokaliseringsbedömning, även kallad flyghinderanalys, av en planerad hög byggnad/ högt objekt. Analysen redovisar om objektet påverkar några flygplatser eller utrustning kopplat till flygplatser. Information kring samhällsplanering och luftfart samt blankett för lokaliseringsbedömning finns på Trafikverkets webbplats, se länk TV Information luftfart Regler finns därtill för anmälan och markering av flyghinder och höga föremål enligt Luftfarlsförordningen (20 l0 :7 I 0) och Transportstyrelsens ftireskrift er. Precisering av riksintresset Stockholm-Bromma flygplats Ett arbete pågår med att.aframett gemensamt planeringsunderlag för att utveckla stadsbygden i Stockholm-Bromma flygplats omgivningar och inom flygplatsens influensområde. I arbetet deltar Trafikverket Region Stockholm, Länsstyrelsen, Stockholms stads berörda förvaltningar och Swedavia. Det syftar till att säkra flygplatsens anspråk på influensområde och samtidigt klargöra möjligheter för stadsutveckling med bostäder. Länsstyrelsen har i skrivelse till Trafikverket den 11 februari 2074 med hänvisning till det pågående arbetet begärt att verket närmare avgränsar riksintresset Bromma flygplats enligt miljöbalken. I december 2013 beslutade Transportstyrelsen om certifikat med ny referenskod 3C för Stockholm-Bromma flygplats. Beslutet innebär att det tidigare influensområdet för höjdbegränsningar när det gäller byggnader och anläggningar har ändrats och utvidgats. Flygplatsen har ansökt om att hinderytan enligt 3C inom vissa områden får genomträngas av högre byggnader. Beslut om detta har ännu inte fattats av Transportstyrelsen. Hinderytan för flygplatsens referenskod 3C kommer att finnas tillgänglig på Trafikverkets webbplats, se länk ovan. Precisering av riksintresset Stockholm-.{rlanda flygplats Länsstyrelsen har tillsammans med Luftfartsstyrelsen och dåvarande Luftfartsverket Arlanda i beslut den 23 jun 2008, dnr , preciserat riksintresset, Preciseringen avser reservat för en fiärde starl- och landningsbana med alternativa lägen och influensområde för beräknat flygbuller på lang sikt med enligt MB tillståndsgivna bullerkurvor. För närvarande pågår en ny miljötillståndsprövning för Stockholm - Arlanda, och proposition :128 om samordnad prövning av buller enligt MB och PBL har presenterats. Detta bör enligt Länsstyrelsen leda till att influensområdet för flygbuller ses över' Sjöfart I Stockholms län finns fyra större allmänna hamnar, vilka är av riksintresse för sjöfart. Det är Stockholms hamn, Söderlälje hamn, Kapellskär och Nynäshamns hamn. För närvarande pågår miljötillståndsprövning för en ny stor hamn vid Norvik i Nynäshamn. I Stockholms län fìnns ett flertal farleder, av vilka flera är av riksintresse for sjöfart. Precisering av riksintresset Stockholms hamn och Södertälje hamn Riksintresset Stockholms hamn. Länsst.vrelsens rapport : I 7 I LANSSryRELSENS SAMMANFATTANDE REDOGORELSE DEL 2 _ MARS 2014

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-03-29 39 Miljötillstånd verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport (KS 2010.021) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 Magnus Ahlstrand Länsstyrelsen Värmland Nya strandskyddslagen Den nya lagen trädde ikraft 1 juli 2009

Läs mer

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28 Framtidsplan Översiktsplan för Krokoms kommun Utlåtande över planförslag utställt 2014-09-22 2014-11-23 kommentarer och ändringar 2015-01-28 Utlåtande över utställt förslag till Framtidsplan/Översiktsplan

Läs mer

VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun

VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun HUR UTSTÄLLNING 2 HAR BEDRIVITS Vindkraft - Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 De i planen föreslagna nya utbyggnadsområdena är grovt avgränsade. Vid detaljplaneläggning

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Naturen i Motala Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Värdefull natur i Motala I Motala kommun finner du många värdefulla naturområden. Här finns rika

Läs mer

Vad är en översiktsplan och hur går det till?

Vad är en översiktsplan och hur går det till? 228 Vad är en översiktsplan och hur går det till? 9. VAD ÄR EN ÖP? 229 VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN? Den kommunövergripande översiktsplanen är ett viktigt strategiskt dokument. Planen medverkar till en gemensam

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

Läs mer

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens vindenhet Ingen träff på vind Regeringens proposition 1996/97:84

Läs mer

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Boverket Vattenfrågorna i PBL Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Att planera är att flytta framtiden till nutiden så att man kan göra något åt den A. Lakein Boverkets uppdrag Boverket

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Bra luft och hållbar utveckling Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Sveriges Kommuner och Landsting 2007 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00 E-post: kerstin.blom.bokliden@skl.se

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden 10 Information om projektet tillfälliga boenden... 16 11 Information om REACH projektet... 17 12 Svar på remiss, Begäran om upprättande av handlingsplan för att skydda de tysta områden i Habo och Mullsjö

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Stränderna vattnets skogsbryn Våra stränder har stor betydelse för både människor, djur och växter. För oss människor är strandmiljöerna

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

Redovisning av uppdrag 3 i Boverkets regleringsbrev för budgetåret 2012. Uppföljning av vissa bestämmelser om hushållning med mark- och vattenområden.

Redovisning av uppdrag 3 i Boverkets regleringsbrev för budgetåret 2012. Uppföljning av vissa bestämmelser om hushållning med mark- och vattenområden. PM 1(11) Datum 2012-05-29 Diarienummer 10111-951/2012 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag 3 i Boverkets regleringsbrev för budgetåret 2012. Uppföljning av vissa

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Projektplan för översiktsplan för Österåkers kommun

Projektplan för översiktsplan för Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-02-04 PLAU 1:8 Dnr. KS 2014/0321-212 Projektplan för översiktsplan för Österåkers kommun Planarbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

Mark- och miljödomstolen c/o Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för överklaganden Box 22067 104 22 stockholm

Mark- och miljödomstolen c/o Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för överklaganden Box 22067 104 22 stockholm Mark- och miljödomstolen c/o Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för överklaganden Box 22067 104 22 stockholm Överklagande av Länsstyrelsens beslut 4031-398853-2013 angående detaljplan för kvarteren

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Fördjupad översiktsplan för Filipstad Filipstads kommun, Värmlands län. Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2013, 62

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Fördjupad översiktsplan för Filipstad Filipstads kommun, Värmlands län. Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2013, 62 A Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2013, 62 Dnr P 2006-01 Fördjupad översiktsplan för Filipstad Filipstads kommun, Värmlands län Inledning Bakgrund och syfte Miljö- och stadsarkitektkontoret, Filipstads

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper 2013-12-18 Dnr: S2013:05/2013/31 1(10) Strandskyddsdelegationen - nationell arena för samverkan S 2013:05 Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper STRANDSKYDDSDELEGATIONEN TEL 08 405 10 00

Läs mer

Tjänsteskrivelse Avsiktsförklaring om ett fördjupat samarbete mellan Arlandakommunerna och Swedavia AB inom Arlandaregionen

Tjänsteskrivelse Avsiktsförklaring om ett fördjupat samarbete mellan Arlandakommunerna och Swedavia AB inom Arlandaregionen VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2014-01-15 DNR KS 2014.011 MATS ERIKSSON SID 1/3 PLANERINGSCHEF 0858785152 MATS.ERIKSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets allmänna råd om miljöbedömningar av planer och program [till 6 kap. miljöbalken samt förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar]

Läs mer

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom 1/5 Wickman Vind AB Öja Gisle 220 623 33 Burgsvik andreas@wickmanwind.se Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av

Läs mer

Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande

Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande Yvonne Svensson rättschef Varför finns det en plan- och bygglag? Vem bestämmer

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030

ANTAGANDEHANDLING. Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030 ANTAGANDEHANDLING Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030 Tillägg: Riktlinjer för utbyggnad av vindkraft i skogsbygden och övergångsbygden Samrådsredogörelse 9 JUNI 2014 Diarienummer 430/12-212

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

Sammanfattning. Inkomna yttrande 1(6) ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030 UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 KS2011/211 2011-10-03

Sammanfattning. Inkomna yttrande 1(6) ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030 UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 KS2011/211 2011-10-03 1(6) ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030 UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 2011-10-03 KS2011/211 Utställningshandlingar 2 Kungörelse om planförslaget har skett med brev till sakägare och myndigheter samt andra som har

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2009:532 Utkom från trycket den 2 juni 2009 utfärdad den 20 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken 2 dels att

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Miljöprocessutredningen (M 2007:04)

Miljöprocessutredningen (M 2007:04) (M 2007:04) Prövning av vindkraft Delbetänkande SOU 2008:86 Överlämnades den 6 oktober 2008 Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2009 Utredningsuppdraget vindkraft Del av tilläggsdirektivet 2007:184

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18 SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 Behovsbedömning tillhörande ändring av detaljplan för Sagobyn och Kv. Laen SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-241 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Behovsbedömning

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010. Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.292)

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214 Behovsbedömning 1(9) SPN-000/000 Tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Pryssgården 1:43 med närområde inom Pryssgården i Norrköping den 21 april 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

2011-01-25. Ny översiktsplan för Falkenbergs kommun information kring utredningar kopplade till översiktsplanearbetet.

2011-01-25. Ny översiktsplan för Falkenbergs kommun information kring utredningar kopplade till översiktsplanearbetet. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-01-25 21 /9. Ny översiktsplan för information kring utredningar kopplade till översiktsplanearbetet. Dnr KS

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut.

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut. Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2014-01-14 Ankom Stockholms läns landsting 2014-01- 21 Dnr., 0 i' ' : Sida 1(2) 24 Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Emma Thulin Johansson Tel: 010-698 11 57 emma.thulin-johansson @naturvardsverket.se 2015-05-05 Ärendenr: NV-07199-14 Översyn av föreskrifter om registrering

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt miljötillstånd för verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt miljötillstånd för verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport 1 (6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2010-06-15 Dnr 542-3334-10 Rv Stockholm-Arlanda Airport Swedavia Att: Anette Näs 190 45 Stockholm-Arlanda Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLMS LÄN

LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLMS LÄN LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLMS LÄN Avdelningen för rättsliga frågor Kjell Cromnier 08-785 45 03 2010-07-07 Stockholms kommu4 Stadsbyggnadsnämn4leiV,,' Box 8314 n kgo.m201c 104 22 Stockholm Unr: 4031-2010-9254-07-

Läs mer

Riktvärdena vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur är för ljudklass C:

Riktvärdena vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur är för ljudklass C: Bedömningsgrunder Riktvärden för buller Trafikbuller Riksdagen har angett riktvärden för trafikbuller (väg- och tågtrafik) som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Planens uppenbara positiva inverkan på:

Planens uppenbara positiva inverkan på: Sida 2 av 6 SAMMANFATTNING Betydande påverkan antas enligt bedömningskriterier i MKB-förordningen bilaga 4 Anges förutsättningar för kommande verksamhet eller åtgärder som kan antas medföra betydande miljöpåverkan

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN BYGGNASNÄMNN MILJÖNÄMNN Antagen i resp. nämnd i maj 2004 Vindkraftsverkens utveckling: 1995 2000 2005 ffekt (kw) 150-225 900 1,5-2 MW Navhöjd (m) 30 70 90 100 150 Rotordiam (m) 30 50 60 70-90 1) Buller

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING

IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING Luftkvalitetspolicy i Malmö 10 december Matthew Ross-Jones, Enheten för Luft och Klimat Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 1 (5) Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 Dnr KS 2015-299 Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt dnr 537-5346-2014 Yttrande över Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Boverket. vindkraft - M2015/2349/Ee. Yttrande. Miljö- och energidepartementet m.registrator(o regeringskansliet.se

Boverket. vindkraft - M2015/2349/Ee. Yttrande. Miljö- och energidepartementet m.registrator(o regeringskansliet.se Boverket Yttrande Datum 2015-07-07 Diarienummer 1793/2015 1(5) Myndigheten för semhattsptanermq, byggande oct, boende Miljö- och energidepartementet m.registrator(o regeringskansliet.se Remiss av Energimyndighetens

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

Översiktsplan 2000. Fördjupad översiktsplan för södra delen av Norrlandet

Översiktsplan 2000. Fördjupad översiktsplan för södra delen av Norrlandet Planeringsförutsättningar Översiktsplan 2000 I översiktsplanen för Västerviks kommun ÖP 2000, antagen 2001-06-28, föreslås att en fördjupning görs över Norrlandet, Piperskärr Gränsö, med inriktningen att

Läs mer

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken Dnr SBN-2007-0070 sidan 1 (5) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Brev 2013-04-02 Ossman Sharif, 054 540 45 48 ossman.sharif@karlstad.se Länsstyrelsen i Värmland Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken ansökan

Läs mer

PROGRAM 15/4. Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet. Miljöövervakning Vad händer nu?

PROGRAM 15/4. Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet. Miljöövervakning Vad händer nu? PROGRAM 15/4 Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet Planering enligt PBL Miljöövervakning Vad händer nu? VATTENDIREKTIVET VATTENSTRATEGISKA ENHETEN Genom råd och dåd långsiktigt bevara

Läs mer

6. Tjänsteskrivelse: Utredning om fárdtjänstens nämndstillhörighet 7. MSN S Tg,2ot2-o1-zt, Remiss gällande fárdtjänstens nämndstillhörighet, Bilaga

6. Tjänsteskrivelse: Utredning om fárdtjänstens nämndstillhörighet 7. MSN S Tg,2ot2-o1-zt, Remiss gällande fárdtjänstens nämndstillhörighet, Bilaga Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 20t2-t2-73 13 (1s) 5 181 Färdtjänstens nämndstillhörighet (KS 201 1.396) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140515 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0362 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Plan antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 44 Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Plan Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

DOM 2011-04-06 Meddelad i Härnösand

DOM 2011-04-06 Meddelad i Härnösand Föredraganden Y Gilbert Meddelad i Härnösand Mål nr Sida 1 (6) KLAGANDEN 1. Erik Fursäter, 601005-0216 Hållands byalag Slagsån 594 830 05 Järpen 2. Barbro Rolandsson, 591211-8246 Skogsvägen 5 A 181 41

Läs mer

2013-02-07. Granskning av översiktsplan för Eslövs kommun - Fördjupningen för Flyinge Gårdsstånga

2013-02-07. Granskning av översiktsplan för Eslövs kommun - Fördjupningen för Flyinge Gårdsstånga . I SKÅNE LÅN G RANSKN I NGSYTTRAN DE 2013-02-07 1(5) 7013-0Y- 11 Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för samhällsplanering Hanne Haas 040-25 22 48 Eslövs kommun Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret

Läs mer

FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan

FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan Samhällsbyggnadskontoret FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-05-04 Dnr 2010-00838-212 När det gäller framtiden så finns det tre sorters människor: de som låter det

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft. Gabriel Michanek Professor i miljö- och naturresursrätt

Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft. Gabriel Michanek Professor i miljö- och naturresursrätt Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft Gabriel Michanek Professor i miljö- och naturresursrätt Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft Maria Pettersson; Renewable Energy Development

Läs mer