VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (18)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (18)"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott Aktualitetsprövning av översiktsplan för Vallentuna kommun (KS ) Beslut Näringslivs- och planutskottet beslutar att föreslå att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Vallentuna kommuns översiktsplan , antagen , bedöms vara aktuell. Anteckning Jaana Tilles (S) deltar inte i beslutet. Ärendet i korthet Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen, plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 3:1. Detta är viktigt för att det ska vara möjligt att samordna den kommunala, regionala och statliga planeringen, till exempel vid planering av ny infrastruktur. Kommunfullmäktige ska minst en gång under sin mandattid ta ställning till översiktsplanens aktualitet. Aktualitetsprövningen innebär att en helhetsbedömning av planen görs för att se om dess intentioner fortfarande är aktuella, eller om nya förutsättningar och anspråk kräver förändringar för att planen ska fungera som beslutsunderlag. Vallentuna kommun har en översiktsplan som antogs av Kommunfullmäktige Översiktsplanen har i stort följts och utvecklingen går i den riktning som översiktsplanen föreslår. Många av de utpekade projekten i planen har genomförts och strategierna för den kommunövergripande planeringen efterlevs. Länsstyrelsen säger i sin bedömning, , att översiktsplanen inte kräver någon omarbetning utifrån de mellankommunala och statliga intressen. Sammanfattningsvis bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att kommunens översiktsplan är aktuell. Yrkanden Örjan Lid (M) yrkar att näringslivs- och planutskottet beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Vallentuna kommuns översiktsplan , antagen , bedöms vara aktuell. Propositionsordning Ordföranden ställer Örjan Lids yrkande mot avslag och finner att utskottet beslutar i enlighet med Örjan Lids yrkande. Ärendets tidigare behandling Förvaltningens förslag till beslut. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse, Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse för Vallentuna kommuns ställningstagande till översiktsplanens aktualitet 3. Statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet Expedieras till Handläggare Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DNR KS LINDA QVIST SID 1/5 PLANARKITEKT KOMMUNSTYRELSENS NÄRINGSLIVS- OCH PLANUTSKOTT Tjänsteskrivelse Aktualitetsprövning av översiktsplan för Vallentuna kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Vallentuna kommuns översiktsplan , antagen , bedöms vara aktuell. Ärendet i korthet Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen, plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 3:1. Detta är viktigt för att det ska vara möjligt att samordna den kommunala, regionala och statliga planeringen, till exempel vid planering av ny infrastruktur. Kommunfullmäktige ska minst en gång under sin mandattid ta ställning till översiktsplanens aktualitet. Aktualitetsprövningen innebär att en helhetsbedömning av planen görs för att se om dess intentioner fortfarande är aktuella, eller om nya förutsättningar och anspråk kräver förändringar för att planen ska fungera som beslutsunderlag. Vallentuna kommun har en översiktsplan som antogs av Kommunfullmäktige Översiktsplanen har i stort följts och utvecklingen går i den riktning som översiktsplanen föreslår. Många av de utpekade projekten i planen har genomförts och strategierna för den kommunövergripande planeringen efterlevs. Länsstyrelsen säger i sin bedömning, , att översiktsplanen inte kräver någon omarbetning utifrån de mellankommunala och statliga intressen. Sammanfattningsvis bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att kommunens översiktsplan är aktuell. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DNR KS SID 2/5 Bakgrund Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen, plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 3:1. Detta är viktigt för att det ska vara möjligt att samordna den kommunala, regionala och statliga planeringen, till exempel vid planering av ny infrastruktur. Kommunfullmäktige ska minst en gång under sin mandattid ta ställning till översiktsplanens aktualitet. Denna bedömning ska göras utifrån lagens krav på vad som ska framgå av översiktsplanen: PBL 3:5 Av översiktsplanen ska framgå 1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden, 2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, 3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa gällande miljökvalitetsnormer, 4. hur kommunens i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen, och 5. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e första stycket miljöbalken. Aktualitetsprövningen innebär att en helhetsbedömning av planen görs för att se om dess intentioner fortfarande är aktuella, eller om nya förutsättningar och anspråk kräver förändringar för att planen ska fungera som beslutsunderlag. När kommunen har beslutat om översiktsplanens aktualitet ska beslutet skickas till Länsstyrelsen, Boverket samt de berörda kommuner, regionplaneorgan och kommunala organ i övrigt som har ansvar för regionalt tillväxtarbete och transport- och infrastrukturplanering, plan- och byggförordning (2011:338) 2:7.

4 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DNR KS SID 3/5 Vallentuna kommuns översiktsplan - aktualitet Vallentuna kommun har en översiktsplan som antogs av Kommunfullmäktige Översiktsplanen har i stort följts och utvecklingen går i den riktning som översiktsplanen föreslår. Många av de utpekade projekten i planen har genomförts och strategierna för den kommunövergripande planeringen efterlevs. Samhällsbyggnadsförvaltningen har under hösten 2013 samlat in synpunkter på översiktsplanen från olika avdelningar inom kommunen. Inkomna synpunkter visar på ett behov av mindre revideringar, till exempel uppdatering av viss fakta och information. Behovet av tillägg för gestaltningsfrågor har lyfts och likaså för en komplettering av riktlinjer för tomtstorlekar. I översiktsplanen finns en handlingsplan, nedan visas en uppföljning: Restaurering av Vallentunasjön - Pågår Strukturplaner för hela och delar av Vallentuna - Pågår Strukturplan för Karby och Brottby Pågår (fördjupad översiktsplan) Strukturplan för Lindholmen Pågår (fördjupad översiktsplan) Fördjupad översiktsplan Gillinge - Påbörjad Stråkstudie för utbyggnad av Roslagsbanan till Arlanda Pågår (fördjupad förstudie SL) Grönplan - Pågår Hydrologisk grundvattenutredning - Klar Översvämningsutredning - Klar Skredriskkartering - Klar Lokala miljömål Pågår (miljöpolicy klar) Näringslivsstrategi - Pågår Strategi för besöksnäring - Pågår

5 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DNR KS SID 4/5 Program för att utveckla naturreservatet vid Björkby-Kyrkviken - Pågår Energiplan - Klar Översiktlig bullerkartläggning - Klar Länsstyrelsens samlade bedömning Länsstyrelsen har lämnat en bedömning till kommunen avseende översiktsplanens aktualitet inför kommunens egen bedömning. I sitt yttrande skriver Länsstyrelsen bland annat: Länsstyrelsen gör bedömningen att de statliga och mellankommunala intressen, som Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för enligt 3 kap. 16 $ PBL, inte har sådan karaktär att de kräver en omarbetning av den kommunomfattande översiktsplanen. Länsstyrelsen anger i sin bedömning ett antal punkter som behöver uppmärksammas. Hela bedömningen är bifogad denna tjänsteskrivelse. Det fortsatta arbetet Samhällsbyggnadsförvaltningen ser att en revidering kan bli aktuell under nästa mandatperiod. Då kan följande områden behandlas: Sedan översiktsplanen antogs har en ny plan- och bygglag trätt i kraft. Ytterligare en ny plan- och bygglag är eventuellt på gång. Ändringar i kulturmiljölagen och i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar har trätt i kraft 1 januari Nya riksintressen är beslutade som berör Vallentuna kommun samt att arbetet pågår för eventuellt nya riksintressen. En hel del regionala dokument har tagits fram och en del andra revideras/uppdateras just nu. Länsstyrelsen beslut om översyn av det utvidgade strandskyddet kommer att avslutas i december 2014.

6 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DNR KS SID 5/5 Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning Utifrån de punkter som översiktsplanen ska stämmas av gentemot så anses översiktsplanen som aktuell. Den ligger till grund för olika typer av beslut, de riktlinjer som anges anses som relevanta och intentionerna med översiktsplanen följs. Sammanfattningsvis bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att kommunens översiktsplan är aktuell. Handlingar 1. Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse för Vallentuna kommuns ställningstagande till översiktsplanens aktualitet 2. Statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet 3. Tjänsteskrivelse, Inga-Lill Segnestam Samhällsbyggnadschef Mats Eriksson Planeringschef Ska expedieras till: Handläggare

7 w Lä nsstyrelsen Stockhotm Enheten for samhällsplanering Anna Knight i ++y ENTU NA Kclit{y N l(ommunstyrelsen ÐÞr SAM MANFATTANDE REDOGÖRELSE Datum ?014 -fi4- a 5 Vallentuna kommun S amhäll sbyggnadsforvaltningen Vallentuna Beteckn ng TØ) Län sstyrelsens sam manfattande redogörel se för Vallentuna kommun Länsstyrelsen överlämnar härmed synpunkter på översiktsplanens aktualitet infor Vallentuna kommuns ställningstagande till översiktsplanens aktualitet. Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse består av två delar: o Del 1. Länsstyrelsens synpunkter på översiktsplanens aktualitet. Denna floljer nedan.. Del 2. Länsstyrelsens redovisning av statliga och mellankommunala intressen, som kan ha betydelse for översiktsplanens aktualitet. Denna är generell, riktar sig till samtliga kommuner i länet och framgår av bilagan. Utgångspunkter Enligt 3 kap. 27 $ plan- och bygglagen (2010:900), ska kommunfullmäktige minst en gång under mandattiden pröva om kommunens översiktsplan är aktuell i forhållande till de lagkrav som ställs på planens innehåll i 3 kap. 5 $ PBL. Som ett underlag for kommunfullmäktiges ställningstagande ska länsstyrelsen enligt 3 kap. 28 $ PBL redovisa sina s mpunkter i fräga om sådana statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse for översiktsplanens aktualitet. Länsstyrelsen ska lämna en sådan sammanfattande redogörelse minst en gång under mandattiden och också när kommunen begär det. G äl I an d e öve rs ikt s pl a n Länsstyrelsens synpunkter utgår från den kommunomfattande översiktsplanen, Oversiktsplan , som antogs denit maj Översiktsplanen gäller tillsammans med Länsstyrelsens granskningsyttrande från den 1 februari 2010, dnr översi ktsplanens aktual itet Lä n s sty re I se n s g ra n s kn i n g sytt ra n d e Länsstyrelsen anser att foljande synpunkter som framlordes i granskningsyttrandet kvarstår: o De höga värden som kulturlandskapet representerar ska beaktas vid fortsatt planering av Väsbyvägens dragning genom riksintresset Skålhamravägen samt Roslagsbanans forlängning till Arlanda flygplats genom riksintresset Markim- Orkesta. Postadress Länsstyrelsen Stockholm Box STOCKHOLM Besöksadress Hantverkargatan 29 Telefon Fax E-posUwebbplats www. lansstyrelsen.se/stockhol m

8 SAMMANFATTAN DE REDOGÖRELSE 2 (4) Datum Beteckning o a a Arlanda flygplats, riksintresse f,ór kommunikation: flygvägen som går mellan Upplands Väsby och Vallentunaär strategiskt viktig och ska beaktas i fortsatt planering och tillståndsprövning. Amingevägens regionala funktion ska beaktas i den fortsatta planeringen flor utbyggnader österut. Gillinge bergtäkt och återanvändningsverksamhet är av regional betydelse vilket ska beaktas i såväl plansammanhang som i kommande tillståndsprövningar. Länsstyrelsens synpunkter på översiktsplanens aktualitet Länsstyrelsen gör bedömningen att de statliga och mellankommunala intressen, som Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar flor enligt 3 kap. 16 $ PBL, inte har sådan karaktär att de kräver en omarbetning av den kommunomfattande översiktsplanen. Länsstyrelsen noterar samtidigt attnya frågor har tillkommit sedan översiktsplanen antogs fu 2070, vilka har betydelse for beslut om mark- och vattenanvändning. En viktig fräga attbeakta är t.ex. den kraftiga befolkningsökningen i länet med prognoser som visar på en fortsatt ökning av invånarantalet, vilket medflor nya krav på planeringen i kommunerna. Landstinget redovisade i december 2012, på regeringens uppdrag, en ny bedömning av behovet av bostadstillskott i länet och i kommunerna for perioden20l För Vallentuna kommun anges nya bostäder flor perioden. Översiktsplanen pekar ut markanspråk som motsvarar nya bostäder fram till Länsstyrelsen anser att det är angeläget att kommunen i sin aktualitetsprövning särskilt uppmärksammar om gällande översiktsplan kan tillgodose framtida utbyggnadsbehov. Till dess att en ny översiktsplan har antagits är det angeläget attnyaplaneringsunderlag ställs samman och finns tillgängliga tillsammans med översiktsplanen. Länsstyrelsen noterar särskilt och välkomnar att kommunens intention idagär ati ange utgångspunkter for närmare planering genom lordjupning av översiktsplanen eller program lor detaljplanering på områdesnivå istället for de strukturplaner som översiktsplanen anger. Planeringsformer som foljer plan- och bygglagens bestämmelser ger en formell kontinuitet i planeringen. Statens samlade uppfattning blir också tydli gt dokumenterad genom Länsstyrelsens yttrande. Nya frågor som behöver uppmärksammas Nedan redovisas kortfattat statliga och mellankommunala frågor som berör Vallentuna kommun och som är nya sedan gällande översiktsplan antogs. De statliga och mellankommunala intressen som Länsstyrelsen anser kan ha betydelse for översiktsplanens aktualitet och lor kommunens översiktplanering, redovisas mer utforligt i länsstyrelsens sammanfattande redogörelse del2, se bilaga. Riksintressen o Trafikverket ser regelbundet över sitt beslut om vilka anläggningar verket bedömer vaía av riksintresse for kommunikationer. Trafikverkets senaste beslut är frän februari 2013.

9 SAMMANFATTANDE REDOGöRELSE 3 (4) Datum Beteckn ng 40' a Trafikverket Region Stockholm har tillsammans med landstingets trafikf,orvaltning inlett ett arbete med att precisera Roslagsbanans anspråk som riksintresse enligt miljöbalken. Arbetet sker i samverkan med länsstyrelsen och kommer att avslutas under Försvarsmakten fattade den 17 februari 2010 nytt beslut om områden av riksintresse for totalforsvaret. Flera riksintressen berör kommunen. Vissa tekniska anläggningar är också uþekade som riksintresse generellt i hela landet, vilket innebär att höga objekt behöver uppmärksammas vid planering och tillståndsprövning. Under våren 2014 avser Naturvårdsverket fatta beslut om pågående översyn av områden av riksintresse flör friluftslivet. a Länsstyrelserna har mellan är 2009 och 2011 haft ett regeringsuppdrag om att granska och kvalitetssäkra landets Natura 2000-områden. För Natura områdena i Stockholms län har Länsstyrelsen tagit fram bevarandeplaner. Mellankommunala intressen o Regional utvecklingsplan flor Stockholmsregionen, RUFS 2010, antogs av Landstinget i maj Länsstyrelsen ser f,orhållningssätten i RUFS 20l0,vad gäller markanvändning och lokalisering som ett uttryck for vad som är lämplig mellankommunal samordning av mark- och vattenanvändningsfrågor i länet. o Stockholmsregionen är idag mycket expansiv. Den höga befolkningstillväxten har floranlett landstinget att göra reviderade framskrivningar for länets befolkning f,çr 2030 och Dessa framskrivningarhar legat till trund flor den regionala bedömningen av bostadstillskott for länet som landstinget redovisade i december 2012, på regeringens uppdrag. o En regional cykelplan, som pekar ut stråk for arbetspendling med cykel, redovisades i februari 2014 av Trafikverket, Landstinget och Länsstyrelsen. o Länsstyrelsen redovisade i december 2013 forslag till Länsplan for regional transportinfrastruktur i StockholmsTän tlll regeringen. Planen avser finansiering av vàgar, jàmvägar och annan transportinfrastruktur. Regeringen beslutade den 3 april om en slutlig ekonomisk planeringsram. Länsstyrelsen ska senast den 31 maj fastställa den slutliga Länsplanens innehåll. Hälsa, säkerhet och riskfrågor o Kunskapsläget om klimatets forändring, dess påverkan på vattennivåer och risker fór översvämning och erosion lorändras genom nya utredningar och forskarrön. o Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt har i enlighet med florordningen om översvämningsrisker (SFS 2009:956) tagit fram kartor for områden med översvämningsrisker. Kartorna visar översvämningsrisker for bl.a. Oxundaåns vattensystem.

10 SAM MANFATTANDE REDOGÖRELSE 4 (4) Datum Beteckning Övriga frågor o En reviderad kulturmiljölag (1988:950) trädde i kraft den 1 januari 2014, vilken utgör en översyn av den tidigare kulturminneslagen. En av den nya lagens viktigaste forändringar gäller fornlämningar. o Länsstyrelsens beslut om översynen av det utvidgade strandskyddet i länet kommer att avslutas i december Ändringar i lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsforsörjningsansvar trädde ikraft den 1 januari2014. o Ny plan- och bygglag (2010:900) trädde i kraft den2 maj Några ändringar och flortydliganden infordes i kapitlet om översiktsplan, kapitel 3. Formal ia kri n g stäl I n ingstagandet ti I I översiktsplanens aktualitet Det bör uppmärksammas att kommunens ställningstagande till översiktsplanens aktualitet begränsas till de krav som ställs i 3 kap. 5 $ PBL. Fördjupningar av översiktsplanen ska ingå i aktualitetsprövningen. Innehållet i planen kan inte ändras genom beslutet. Om kommunfullmäktige finner att översiktsplanen är inaktuell, är detnaturligt att kommunen tar ställning till att inleda en översyn av planen eller delar av den. Efter att aktualitetsprövningen är genomflord ska kommunfullmäktiges beslut enligt 2kap.7 g plan- och byggforordningen (201I:338) skickas till Boverket och Länsstyrelsen samt i Stockholms län till landstinget såsom regionplaneorgan. I handläggningen av detta ärende har deltagit samhällbyggnadsdirektör Gunilla Holmquist, beslutande, och översiktsplanerare Anna Knight, floredragande. uist ( t Ituight Bilaga: Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse del2 Redovisning av statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse flor översiktsplanens aktualitet. DeI2 finns också tillgänglig på Länsstyrelsens webbplats:

11 @ Y# Länsstyretsen Stockholm Samhällbygg nadsavdelningen Enheten för samhällsplanering MARS 2014 STATLIGA OCH MELLANKOMMUNALA I NTRESSEN som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet Del 2. Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse för kommunerna i Stockholms län Postadress Länsstyrelsen Stockholm Box SToCKHOLM Besöksadress Hantverkargatan 29 Telefon Fax E-posUwebbplats se www. lansstyrelsen.se/stockholm

12 INNEHALL.'..'' 1N1EDN1NG... 1 RIKSINTRESSEN 3 KAP. MILJOBALKEN.."" Yrkesfiske Naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv..."""""""""" Naturvård Friluftsliv Kulturmiljövård Kommunikationer... vä9.... Järnväg Luftfart... Sjöfart Energiproduktion och energidistribution Vindkraft... Energidistribution Vattenförsörjning 1.7 Totalförsvaret 2 RIKSINTRESSEN 4 KAP. MILJÖBALKEN...'"..." Mälaren med öar och strandområden...' Kustområdet och skärgården 2.3 Kungliga nationalstadsparken. 2.4 Natura MILJÖKVALITETSNORMER 3.1 Miljökvalitetsnormer - luft 3.2 Miljökvalitetsnormer - vatten 3.3 Miljökvalitetsnormer - fisk- och musselvatten 4 STRANDSKYDD _ LIS OMRADEN 4.1 Områden för landsbygdsutveckling istrandnära lägen' 4.2 Aktuella strandskyddsfrågor... Nya strandskyddsbestämmelser.'.. Översyn av det utvidgade strandskyddet..."""""""' B LANSSTYRELSENS SAMMANFATTANDE REDOGÖRELSE DEL 2 _ MARS 2014

13 5 MELLANKOMMUNAL SAMORDNING 5'1 Regionar.21 utveckringspran för stockhormsregionen, RUF' Bostadsforsörjning Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockh olms län Aktuella regionala trafikfrågor Ko llektivtrafík _ infa rtspa rkerin g a r och bytespu n kter Regionala cykelstråk 6 HALSA, SAKERHET OCH RISKFRAGOR, 6.1 Trafikbuller Trafikbuller _ väg och spårväg... Trafikbuiler _ ftygtrafik 6.2 Klimatförändringar _ risk för översvämning och erosion... Havets nivå... Mälarens nivå... Ka rtering av översvämn ingsrisker. 6.3 Risker isamhället 6.4 Transporter av farligt gods... Rekommenderade vägar för transport av farligt gods... Riskhänsyn för bebyggerse intit reder med transporter av farrigt gods Lagen om skydd mot olyckor 6.5 överdäckningar 6.6 Förorenade områden , , LANSSTYRELSENS SAMMANFATTANDE REDOGÖRELSE DEL 2 - MARS 2014

14 INLEDNING I samband med införandet av den nya plan- och bygglagen (2010:900), PBL, den2 mai 2011 fick 1änsstyrelsen en tydligare roll i förhållande till kommunens aktualitetsprövning av översikfsplanen. Kravet att en översiktsplan ska vara aktuell ställdes redan då plan- och bygglagen infördes Sedan 1996 gäller attkommunfullmäktige minst en gång under mandattiden ska pröva om översiktsplanen är aktuell. Länsstyrelsen har sedan dess och enligt tidigare bestämmelser tagit fram s.k. sammanfattande redogörelser inför kommunernas aktualitetsprövning, när kommunerna har begär1 det. Nytt sedan 2 maj 20II àr arflänsstyrelsen enligt 3 kap. 28 $ PBL på eget initiativ ska lämna den sammanfattande redogörelsen till kommunen minst en gång under mandattiden. Redogörelsen ska innehålla en redovisning av de statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet och länsstyrelsens synpunkter på hur dessa förhåller sig till översikfsplanen. Länsstyrelsen ska även lämna en redogörelse då kommunen begär det' Redogörelsens upptägg och avgränsning Denna redogörelse innehåller en sammanställning av statliga och mellankommunal intressen som kan ha betydelse för översiktplanernas aktualitet och för kommunernas översiktsplanering generellt. Redogörelsen utgår från de frågor där länsstyrelsen har ett sarsiilt ansvar enligt 3 kap. 16 $ och 11 kap. PBL, och som länsstyrelsen särskilt ska uppmärksamma i planprocesser. Det handlar om frågor om riksintressen, miljökvalitets-,roi-"r, områden för landsbygdutveckling i strandnära lägen, mellankommunal samordning och bebyggelsens lämplighet i förhållande till hälsa, såikerbet och risker. Redogörelsen riktar sig främst till de kommuner i länet som nu ska aktualitetspröva sina översiktsplaner. Fokus ligger på statliga och mellankommunala intressen som är nya sedan förra mandattiden eller där nytt planeringsunderlag har tillkommit. Med anledning av lagändringen och utifrån tidigare erfarenheter redovisar Länsstyrelsen den sammanfattande redogörelsen i två delar på följande sätt' o Del1. Länsstyrelsens synpunkter på översiktsplanens aktualitet. Denna del är kommunspecifik och redovisas för varje kommun' o Del2. Länsstyrelsens redovisning av statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. Denna del är generell och riktar sig till alla kommuner i länet' Denna rapport är första upplagan av del2 i Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse. Länsstyrelsen avser att regelbundet se över rapporten, komplettera och uppdatera innehållet. Rapporten kommer även att göras tillgänglig på Länsstyrelsens webbplats ftjr att underlätta användandet av materialet och åtkomsten till de planeringsunderlag som hänvisas till i rapporten. På längre sikt kan motsvarande uppgifter komma aftingã i en för alla länsstyrelser gemensam struktur för webb-baserat planeringsunderlag. 3 LANSSTYRELSENS SAMMANFATTANDE REDOGORELSE DEL 2 - MARS 2014

15 Kartredovisningar De geografiska områden som är berörda av olika intressen finns ofta redovisade på Länsstyrelsens webbgis "Länskarta Stockholms län,,, se länk Länskartan Manga planeringsunderrag är_också tilrgängliga i flera orika GlS-format. För mer infor_ mation om Länsstyrelsens GlS-tjänster-se lãnk Information GIS Kontakt!1tas i Geodatapgrtalen med tjänster som ger möjlighet att GlS-information fran många olika statliga myndigheter. Geo_ 1a. Rapporten har sammanställts inom samhä'sbyggnadsavdelningen med Enheten ftir samhällsplanering som ansvarig enhet. För frågor kan följande personer kontaktas. Adressen * Carin Wanbo Anna Knight Cristina Bjöm Emma Franzén Rebecca Strömberg 4 LANSSTYRELSENS SAMMANFATTANDE REDOGÖRELSE DEL 2 - MARS 2014

16 1 RIKSINTRESSEN 3 KAP. MILJÖBALKEN Områden av riksintresse är den del i miljöbalkens (1998:808), MB, grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden. Av översiktsplanen ska enligt 3 kap. 5 $ PBL framgå hur kommunen avser att tillgodose redovisade riksintressen. Ansvariga myndigheter för att lämna uppgifter om områden av riksintressen framgår av 2 $ förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vatten m.m. Nedan återges gällande lagtext för olika intressen som kan pekas ut som riksintressen enligt 3 kap. bestämmelser. För de olika riksintressena gäller även 3 kap. 10 $ MB som anget aft om ett område är av riksintresse för flera oförenliga ändamåi, skall företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Behövs området eller del av detta för en anläggning för totalförsvaret ska försvarsintresset ges företräde. Beslut med stöd av denna bestämmelse får inte strida mot bestämmelsena i 4 kap. MB. 1.1 Yrkesfiske Områden som är av riksintresse för yrkesfisket ska skyddas mot åtgärder som kan påtag ligt försvåra näringens bedrivande. 3 kap. 5 $ andra stycket MB Ansvarig myndighet för att lämna uppgifter om områden av riksintresse flor yrkesfisket är idag Havs- och vattenmyndigheten. Tidigare var Fiskeriverket ansvarig myndighet. Av Fiskeriverkets beslut frän ,framgär vilka områden som verket bedömt varaav riksintresse. Någon översyn av riksintresset är inte annonserad. Fiskeriverkets rapport 2006:1" Områden av riksintresse för fisket" är tillgänglig på Havs- och vattenmyndighetens webbplats, se länk Riksintresse yrkesfiske Svenskf fiske har sedan riksintresseområdena först pekades ut på 1990talet genomgått stora förändringar. Bättre fangstuppgifter har lett till bättre analyser av vilka områden som är viktiga för fisket. Även tidigare kriterier för utpekandet av riksintressen har reviderats. I Stockholms län åir flera havsområden längs kusten och skärgården utpekade som riksintresse, och i Mälaren har de vikfigaste lek- och rekryteringsområdena för fisket pekats ut. Nynäshamn och Torö är utpekade som fiskehamnar av riksintresse. Fiskefrågor i Stockholms län Länsstyrelsen har sedan 2004 arbetat med att avsätta fredningsområden för fisk i Stockholms skärgård. Arbetet sker i nära samarbete med Stockholms läns fiskareförbund, Stockholms läns fiskevattenägareförbund, Sporthskarna och Skärgårdsstiftelsen. Arbetet har resulterat i 25 fredningsområden i vikar spridda från norra till södra delen i skärgården. Därtill är vissa åmynningar avsatta som fredningsområden. Mer information och kartor finns på Länsstyrelsens webbplats, se länk Fredningsområden för fìsk 5 LANSSryRELSENS SAMMANFATTANDE REDOGORELSE DEL 2 - MARS 2014

17 1.2 Naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården och friluftslivet ska skyddas mot åtgärder som kan påtagrigt skada natur- errei tuìiurmi cin. 3 kap. 6 g andra stycket MB Ansvariga myndigheter fcil att lämna uppgifter om områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv är Naturvårdsverket ottt Hiu.- och vattenmyndigheten. Riksantikvarieämbetet är ansvarig myndighet att lämna miljövård. se länkàr Naturvårdsverket oc riksintresse för kultur- Naturvård Naturvårdsverket fattade beslut om områden av riksintressen för naturvård senast den 7 februari 2000' r Stockholms län finxs 53 områden av riksintresse för naturvården, med en sammanlagd ateal av úygl hektar. Största arealen utgörs av områden i Stockholms skärgård. Beskrivningar till "områden ãv riks styrelscns webbpl redovisas på Läns- vänster für områdes- beskrivningar. sens rapport 2001:15 Friluftsliv Naturvårdsverket fattade beslut om områden av riksintressen för friluftslivet den 19 januari 1988' I Stockhohns län hnns 9 områden av riksintresse frir friluftslivet, med en sammanlagd areal av knappt 4B5 000 hektar. största arealen utgörs av områden i stock_ holms skärgård. friluft as i Länsstyrelsens rapport 2001:15 intress ats, se Riksintressena redovisas på Läns_, se spalten till vänster für områdes_ Översyn av riksintresset friluftsliv pågår Länsstyrelsen har i up.pdrag av regeringe n att lämnaförslag till vilka områden i länet som framöver ska utgöra riksintresse ior rrfrrt.nuet. uppdraget ska redovisas till Naturvårdsverket våtten2074, som sedan fattar n 4t beslut om riksintressen för fiiluftslivet tillsam_ mans med Havs- och vattenmyndigheten. Naturvårdsverket har lämnat riktlinjer för sens Länsstyrel_ arbete med u är att områdena ska luftsvärden ha så stora att fri_ de a som utländska besökare.enandraär områdena är viktiga att för många människors friluftsriv och kan utnyttjas De ofta tre och storstadslänen mycket. ska särskilt beakta behovet av områden för tätortsnär anafur. med länets kommuner. Länsstyrelsens sintresse och gränsändringar för vissa er att finnas tillgängligt på 6 LANSSryRELSENS SAMMANFATTANDE REDOGÖRELSE DEL 2 - MARS 2014

Strandskydd en vägledning för planering och prövning

Strandskydd en vägledning för planering och prövning Strandskydd en vägledning för planering och prövning handbok 2009:4 utgåva 2 februari 2012 Strandskydd en vägledning för planering och prövning Handbok 2009:4 Utgåva 2 Februari 2012 Framtagen av Naturvårdsverket

Läs mer

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Datum Diarienummer 2013-01-09 Dnr PLAN 2010/4 Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Oxelösund, januari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

Redovisning av uppdrag 3 i Boverkets regleringsbrev för budgetåret 2012. Uppföljning av vissa bestämmelser om hushållning med mark- och vattenområden.

Redovisning av uppdrag 3 i Boverkets regleringsbrev för budgetåret 2012. Uppföljning av vissa bestämmelser om hushållning med mark- och vattenområden. PM 1(11) Datum 2012-05-29 Diarienummer 10111-951/2012 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag 3 i Boverkets regleringsbrev för budgetåret 2012. Uppföljning av vissa

Läs mer

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Boverket april 2013 Titel: Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport: 2013:16 Utgivare: Boverket april 2013 Upplaga: 1 Antal ex: 80 Tryck: Boverket

Läs mer

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande Bilaga - utlåtande Synpunkter och svar Utlåtande Förslaget till Härnösands kommuns nya översiktsplan har varit utställd för slutlig granskning under perioden 15 september - 15 november, 2010. Utställningshandlingarna

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde 1{2) 2014~02-26 KAllElSE Jlll ROOS DIREKT: 0224-74 70 52 LEDNlNGSUTSKOTTET Kallelse till sammanträde Organ Ledningsutskottet Plats Tid Gustav Adolfsalen Tisdagen den 4 mars 2014, kl13.30 1 Sponsringspolicy

Läs mer

Stock holm. region i till växt. Planering och ut veck ling 1993-2003. Göran Johns on Bo Malm sten

Stock holm. region i till växt. Planering och ut veck ling 1993-2003. Göran Johns on Bo Malm sten Stock holm region i till växt Planering och ut veck ling 1993-2003 Göran Johns on Bo Malm sten Stockholm region i tillväxt Stockholm region i tillväxt Planering och utveckling 1993-2003 Göran Johnson

Läs mer

Aldrig långt till naturen. Skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen. I samarbete med

Aldrig långt till naturen. Skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen. I samarbete med Rapport 2001:01 2003:20 Aldrig långt till naturen Skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen I samarbete med 0 Regeringsuppdraget om tätortsnära natur Aldrig långt till naturen Program för skydd av

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 arbetsgrupp Anders Nyquist planeringschef, kommunledningskontoret Helena Björn miljöstrateg, kommunledningskontoret Susanne Berg

Läs mer

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 BOVERKET Utvärdering och analys av de nya strandskyddsreglerna - SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 Uppdragsnummer 3831701000 Sweco Architects

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna

Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna Redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 5185 april 2002 KARTLÄGGNING M.M. AV STRANDSKYDDSBESTÄMMELSERNA Beställningsadress: Naturvårdsverket Kundtjänst

Läs mer

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0 Rapport Planläggning av vägar och järnvägar Version 1.0 Dokumenttitel: Planläggning av vägar och järnvägar Version: 1.0 Diarienummer: TRV 2012/85426 Utgivningsdatum: 2014-09 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson:

Läs mer

VÄRLDSARVENS SKYDD I SVENSK LAGSTIFTNING

VÄRLDSARVENS SKYDD I SVENSK LAGSTIFTNING VÄRLDSARVENS SKYDD I SVENSK LAGSTIFTNING Rättsutredning omfattande miljöbalken (1998:808) samt plan- och bygglagen (2010:900) Diana Zetterberg Rogers samt Annika Andersson SAMMANFATTNING Rättsutredningen

Läs mer

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Redovisning av uppdrag 10 i Regleringsbrevet för Energimyndigheten 2012 Böcker och rapporter utgivna av

Läs mer

Översiktsplan Arboga kommun

Översiktsplan Arboga kommun Översiktsplan Arboga kommun Antagandehandling, 2009-10-26 www.arboga.se/oversiktsplan 2 Att bygga Arbogas framtid mitt i en spännande historia är en utmaning Arboga kommun är en plats med en rik och intressant

Läs mer

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Del 1 PLAN Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk VINDBRUKSPLAN ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Vindkraften som planeras i vår kommun kommer att påtagligt förändra landskapet men samtidigt

Läs mer

1 2 3 4 5 6 Rubricerat ärende har översänts till Länsstyrelsen den 17 september 2012 enligt 3 kap 9 plan- och bygglagen (2010:900). Västerås Stad presenterade förslaget till fördjupad översiktsplan för

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-01-14 SBN2011/0113. Hur samrådet bedrivits

Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-01-14 SBN2011/0113. Hur samrådet bedrivits 2013-01-14 SBN2011/0113 Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet bedrivits Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 6 december 2011 att

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

Samverkansplan för BSPA. Höga Kusten

Samverkansplan för BSPA. Höga Kusten Samverkansplan för BSPA FRAMSIDA Höga Kusten -Remissversion- 1 Titel: Samverkansplan för BSPA Höga Kusten Huvudförfattare: Charlotta Nygård, Pia Renström, Bernt Persson, Andreas Gylling, Babette Marklund,

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Ärende 2 Ärende 3 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Läs mer

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2013-11-12 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Interiörbild över föreslagen badanläggning, FOJAB arkitekter SAMRÅDET

Läs mer