VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (18)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (18)"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott Aktualitetsprövning av översiktsplan för Vallentuna kommun (KS ) Beslut Näringslivs- och planutskottet beslutar att föreslå att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Vallentuna kommuns översiktsplan , antagen , bedöms vara aktuell. Anteckning Jaana Tilles (S) deltar inte i beslutet. Ärendet i korthet Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen, plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 3:1. Detta är viktigt för att det ska vara möjligt att samordna den kommunala, regionala och statliga planeringen, till exempel vid planering av ny infrastruktur. Kommunfullmäktige ska minst en gång under sin mandattid ta ställning till översiktsplanens aktualitet. Aktualitetsprövningen innebär att en helhetsbedömning av planen görs för att se om dess intentioner fortfarande är aktuella, eller om nya förutsättningar och anspråk kräver förändringar för att planen ska fungera som beslutsunderlag. Vallentuna kommun har en översiktsplan som antogs av Kommunfullmäktige Översiktsplanen har i stort följts och utvecklingen går i den riktning som översiktsplanen föreslår. Många av de utpekade projekten i planen har genomförts och strategierna för den kommunövergripande planeringen efterlevs. Länsstyrelsen säger i sin bedömning, , att översiktsplanen inte kräver någon omarbetning utifrån de mellankommunala och statliga intressen. Sammanfattningsvis bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att kommunens översiktsplan är aktuell. Yrkanden Örjan Lid (M) yrkar att näringslivs- och planutskottet beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Vallentuna kommuns översiktsplan , antagen , bedöms vara aktuell. Propositionsordning Ordföranden ställer Örjan Lids yrkande mot avslag och finner att utskottet beslutar i enlighet med Örjan Lids yrkande. Ärendets tidigare behandling Förvaltningens förslag till beslut. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse, Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse för Vallentuna kommuns ställningstagande till översiktsplanens aktualitet 3. Statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet Expedieras till Handläggare Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DNR KS LINDA QVIST SID 1/5 PLANARKITEKT KOMMUNSTYRELSENS NÄRINGSLIVS- OCH PLANUTSKOTT Tjänsteskrivelse Aktualitetsprövning av översiktsplan för Vallentuna kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Vallentuna kommuns översiktsplan , antagen , bedöms vara aktuell. Ärendet i korthet Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen, plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 3:1. Detta är viktigt för att det ska vara möjligt att samordna den kommunala, regionala och statliga planeringen, till exempel vid planering av ny infrastruktur. Kommunfullmäktige ska minst en gång under sin mandattid ta ställning till översiktsplanens aktualitet. Aktualitetsprövningen innebär att en helhetsbedömning av planen görs för att se om dess intentioner fortfarande är aktuella, eller om nya förutsättningar och anspråk kräver förändringar för att planen ska fungera som beslutsunderlag. Vallentuna kommun har en översiktsplan som antogs av Kommunfullmäktige Översiktsplanen har i stort följts och utvecklingen går i den riktning som översiktsplanen föreslår. Många av de utpekade projekten i planen har genomförts och strategierna för den kommunövergripande planeringen efterlevs. Länsstyrelsen säger i sin bedömning, , att översiktsplanen inte kräver någon omarbetning utifrån de mellankommunala och statliga intressen. Sammanfattningsvis bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att kommunens översiktsplan är aktuell. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DNR KS SID 2/5 Bakgrund Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen, plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 3:1. Detta är viktigt för att det ska vara möjligt att samordna den kommunala, regionala och statliga planeringen, till exempel vid planering av ny infrastruktur. Kommunfullmäktige ska minst en gång under sin mandattid ta ställning till översiktsplanens aktualitet. Denna bedömning ska göras utifrån lagens krav på vad som ska framgå av översiktsplanen: PBL 3:5 Av översiktsplanen ska framgå 1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden, 2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, 3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa gällande miljökvalitetsnormer, 4. hur kommunens i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen, och 5. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e första stycket miljöbalken. Aktualitetsprövningen innebär att en helhetsbedömning av planen görs för att se om dess intentioner fortfarande är aktuella, eller om nya förutsättningar och anspråk kräver förändringar för att planen ska fungera som beslutsunderlag. När kommunen har beslutat om översiktsplanens aktualitet ska beslutet skickas till Länsstyrelsen, Boverket samt de berörda kommuner, regionplaneorgan och kommunala organ i övrigt som har ansvar för regionalt tillväxtarbete och transport- och infrastrukturplanering, plan- och byggförordning (2011:338) 2:7.

4 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DNR KS SID 3/5 Vallentuna kommuns översiktsplan - aktualitet Vallentuna kommun har en översiktsplan som antogs av Kommunfullmäktige Översiktsplanen har i stort följts och utvecklingen går i den riktning som översiktsplanen föreslår. Många av de utpekade projekten i planen har genomförts och strategierna för den kommunövergripande planeringen efterlevs. Samhällsbyggnadsförvaltningen har under hösten 2013 samlat in synpunkter på översiktsplanen från olika avdelningar inom kommunen. Inkomna synpunkter visar på ett behov av mindre revideringar, till exempel uppdatering av viss fakta och information. Behovet av tillägg för gestaltningsfrågor har lyfts och likaså för en komplettering av riktlinjer för tomtstorlekar. I översiktsplanen finns en handlingsplan, nedan visas en uppföljning: Restaurering av Vallentunasjön - Pågår Strukturplaner för hela och delar av Vallentuna - Pågår Strukturplan för Karby och Brottby Pågår (fördjupad översiktsplan) Strukturplan för Lindholmen Pågår (fördjupad översiktsplan) Fördjupad översiktsplan Gillinge - Påbörjad Stråkstudie för utbyggnad av Roslagsbanan till Arlanda Pågår (fördjupad förstudie SL) Grönplan - Pågår Hydrologisk grundvattenutredning - Klar Översvämningsutredning - Klar Skredriskkartering - Klar Lokala miljömål Pågår (miljöpolicy klar) Näringslivsstrategi - Pågår Strategi för besöksnäring - Pågår

5 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DNR KS SID 4/5 Program för att utveckla naturreservatet vid Björkby-Kyrkviken - Pågår Energiplan - Klar Översiktlig bullerkartläggning - Klar Länsstyrelsens samlade bedömning Länsstyrelsen har lämnat en bedömning till kommunen avseende översiktsplanens aktualitet inför kommunens egen bedömning. I sitt yttrande skriver Länsstyrelsen bland annat: Länsstyrelsen gör bedömningen att de statliga och mellankommunala intressen, som Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för enligt 3 kap. 16 $ PBL, inte har sådan karaktär att de kräver en omarbetning av den kommunomfattande översiktsplanen. Länsstyrelsen anger i sin bedömning ett antal punkter som behöver uppmärksammas. Hela bedömningen är bifogad denna tjänsteskrivelse. Det fortsatta arbetet Samhällsbyggnadsförvaltningen ser att en revidering kan bli aktuell under nästa mandatperiod. Då kan följande områden behandlas: Sedan översiktsplanen antogs har en ny plan- och bygglag trätt i kraft. Ytterligare en ny plan- och bygglag är eventuellt på gång. Ändringar i kulturmiljölagen och i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar har trätt i kraft 1 januari Nya riksintressen är beslutade som berör Vallentuna kommun samt att arbetet pågår för eventuellt nya riksintressen. En hel del regionala dokument har tagits fram och en del andra revideras/uppdateras just nu. Länsstyrelsen beslut om översyn av det utvidgade strandskyddet kommer att avslutas i december 2014.

6 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DNR KS SID 5/5 Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning Utifrån de punkter som översiktsplanen ska stämmas av gentemot så anses översiktsplanen som aktuell. Den ligger till grund för olika typer av beslut, de riktlinjer som anges anses som relevanta och intentionerna med översiktsplanen följs. Sammanfattningsvis bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att kommunens översiktsplan är aktuell. Handlingar 1. Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse för Vallentuna kommuns ställningstagande till översiktsplanens aktualitet 2. Statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet 3. Tjänsteskrivelse, Inga-Lill Segnestam Samhällsbyggnadschef Mats Eriksson Planeringschef Ska expedieras till: Handläggare

7 w Lä nsstyrelsen Stockhotm Enheten for samhällsplanering Anna Knight i ++y ENTU NA Kclit{y N l(ommunstyrelsen ÐÞr SAM MANFATTANDE REDOGÖRELSE Datum ?014 -fi4- a 5 Vallentuna kommun S amhäll sbyggnadsforvaltningen Vallentuna Beteckn ng TØ) Län sstyrelsens sam manfattande redogörel se för Vallentuna kommun Länsstyrelsen överlämnar härmed synpunkter på översiktsplanens aktualitet infor Vallentuna kommuns ställningstagande till översiktsplanens aktualitet. Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse består av två delar: o Del 1. Länsstyrelsens synpunkter på översiktsplanens aktualitet. Denna floljer nedan.. Del 2. Länsstyrelsens redovisning av statliga och mellankommunala intressen, som kan ha betydelse for översiktsplanens aktualitet. Denna är generell, riktar sig till samtliga kommuner i länet och framgår av bilagan. Utgångspunkter Enligt 3 kap. 27 $ plan- och bygglagen (2010:900), ska kommunfullmäktige minst en gång under mandattiden pröva om kommunens översiktsplan är aktuell i forhållande till de lagkrav som ställs på planens innehåll i 3 kap. 5 $ PBL. Som ett underlag for kommunfullmäktiges ställningstagande ska länsstyrelsen enligt 3 kap. 28 $ PBL redovisa sina s mpunkter i fräga om sådana statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse for översiktsplanens aktualitet. Länsstyrelsen ska lämna en sådan sammanfattande redogörelse minst en gång under mandattiden och också när kommunen begär det. G äl I an d e öve rs ikt s pl a n Länsstyrelsens synpunkter utgår från den kommunomfattande översiktsplanen, Oversiktsplan , som antogs denit maj Översiktsplanen gäller tillsammans med Länsstyrelsens granskningsyttrande från den 1 februari 2010, dnr översi ktsplanens aktual itet Lä n s sty re I se n s g ra n s kn i n g sytt ra n d e Länsstyrelsen anser att foljande synpunkter som framlordes i granskningsyttrandet kvarstår: o De höga värden som kulturlandskapet representerar ska beaktas vid fortsatt planering av Väsbyvägens dragning genom riksintresset Skålhamravägen samt Roslagsbanans forlängning till Arlanda flygplats genom riksintresset Markim- Orkesta. Postadress Länsstyrelsen Stockholm Box STOCKHOLM Besöksadress Hantverkargatan 29 Telefon Fax E-posUwebbplats www. lansstyrelsen.se/stockhol m

8 SAMMANFATTAN DE REDOGÖRELSE 2 (4) Datum Beteckning o a a Arlanda flygplats, riksintresse f,ór kommunikation: flygvägen som går mellan Upplands Väsby och Vallentunaär strategiskt viktig och ska beaktas i fortsatt planering och tillståndsprövning. Amingevägens regionala funktion ska beaktas i den fortsatta planeringen flor utbyggnader österut. Gillinge bergtäkt och återanvändningsverksamhet är av regional betydelse vilket ska beaktas i såväl plansammanhang som i kommande tillståndsprövningar. Länsstyrelsens synpunkter på översiktsplanens aktualitet Länsstyrelsen gör bedömningen att de statliga och mellankommunala intressen, som Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar flor enligt 3 kap. 16 $ PBL, inte har sådan karaktär att de kräver en omarbetning av den kommunomfattande översiktsplanen. Länsstyrelsen noterar samtidigt attnya frågor har tillkommit sedan översiktsplanen antogs fu 2070, vilka har betydelse for beslut om mark- och vattenanvändning. En viktig fräga attbeakta är t.ex. den kraftiga befolkningsökningen i länet med prognoser som visar på en fortsatt ökning av invånarantalet, vilket medflor nya krav på planeringen i kommunerna. Landstinget redovisade i december 2012, på regeringens uppdrag, en ny bedömning av behovet av bostadstillskott i länet och i kommunerna for perioden20l För Vallentuna kommun anges nya bostäder flor perioden. Översiktsplanen pekar ut markanspråk som motsvarar nya bostäder fram till Länsstyrelsen anser att det är angeläget att kommunen i sin aktualitetsprövning särskilt uppmärksammar om gällande översiktsplan kan tillgodose framtida utbyggnadsbehov. Till dess att en ny översiktsplan har antagits är det angeläget attnyaplaneringsunderlag ställs samman och finns tillgängliga tillsammans med översiktsplanen. Länsstyrelsen noterar särskilt och välkomnar att kommunens intention idagär ati ange utgångspunkter for närmare planering genom lordjupning av översiktsplanen eller program lor detaljplanering på områdesnivå istället for de strukturplaner som översiktsplanen anger. Planeringsformer som foljer plan- och bygglagens bestämmelser ger en formell kontinuitet i planeringen. Statens samlade uppfattning blir också tydli gt dokumenterad genom Länsstyrelsens yttrande. Nya frågor som behöver uppmärksammas Nedan redovisas kortfattat statliga och mellankommunala frågor som berör Vallentuna kommun och som är nya sedan gällande översiktsplan antogs. De statliga och mellankommunala intressen som Länsstyrelsen anser kan ha betydelse for översiktsplanens aktualitet och lor kommunens översiktplanering, redovisas mer utforligt i länsstyrelsens sammanfattande redogörelse del2, se bilaga. Riksintressen o Trafikverket ser regelbundet över sitt beslut om vilka anläggningar verket bedömer vaía av riksintresse for kommunikationer. Trafikverkets senaste beslut är frän februari 2013.

9 SAMMANFATTANDE REDOGöRELSE 3 (4) Datum Beteckn ng 40' a Trafikverket Region Stockholm har tillsammans med landstingets trafikf,orvaltning inlett ett arbete med att precisera Roslagsbanans anspråk som riksintresse enligt miljöbalken. Arbetet sker i samverkan med länsstyrelsen och kommer att avslutas under Försvarsmakten fattade den 17 februari 2010 nytt beslut om områden av riksintresse for totalforsvaret. Flera riksintressen berör kommunen. Vissa tekniska anläggningar är också uþekade som riksintresse generellt i hela landet, vilket innebär att höga objekt behöver uppmärksammas vid planering och tillståndsprövning. Under våren 2014 avser Naturvårdsverket fatta beslut om pågående översyn av områden av riksintresse flör friluftslivet. a Länsstyrelserna har mellan är 2009 och 2011 haft ett regeringsuppdrag om att granska och kvalitetssäkra landets Natura 2000-områden. För Natura områdena i Stockholms län har Länsstyrelsen tagit fram bevarandeplaner. Mellankommunala intressen o Regional utvecklingsplan flor Stockholmsregionen, RUFS 2010, antogs av Landstinget i maj Länsstyrelsen ser f,orhållningssätten i RUFS 20l0,vad gäller markanvändning och lokalisering som ett uttryck for vad som är lämplig mellankommunal samordning av mark- och vattenanvändningsfrågor i länet. o Stockholmsregionen är idag mycket expansiv. Den höga befolkningstillväxten har floranlett landstinget att göra reviderade framskrivningar for länets befolkning f,çr 2030 och Dessa framskrivningarhar legat till trund flor den regionala bedömningen av bostadstillskott for länet som landstinget redovisade i december 2012, på regeringens uppdrag. o En regional cykelplan, som pekar ut stråk for arbetspendling med cykel, redovisades i februari 2014 av Trafikverket, Landstinget och Länsstyrelsen. o Länsstyrelsen redovisade i december 2013 forslag till Länsplan for regional transportinfrastruktur i StockholmsTän tlll regeringen. Planen avser finansiering av vàgar, jàmvägar och annan transportinfrastruktur. Regeringen beslutade den 3 april om en slutlig ekonomisk planeringsram. Länsstyrelsen ska senast den 31 maj fastställa den slutliga Länsplanens innehåll. Hälsa, säkerhet och riskfrågor o Kunskapsläget om klimatets forändring, dess påverkan på vattennivåer och risker fór översvämning och erosion lorändras genom nya utredningar och forskarrön. o Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt har i enlighet med florordningen om översvämningsrisker (SFS 2009:956) tagit fram kartor for områden med översvämningsrisker. Kartorna visar översvämningsrisker for bl.a. Oxundaåns vattensystem.

10 SAM MANFATTANDE REDOGÖRELSE 4 (4) Datum Beteckning Övriga frågor o En reviderad kulturmiljölag (1988:950) trädde i kraft den 1 januari 2014, vilken utgör en översyn av den tidigare kulturminneslagen. En av den nya lagens viktigaste forändringar gäller fornlämningar. o Länsstyrelsens beslut om översynen av det utvidgade strandskyddet i länet kommer att avslutas i december Ändringar i lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsforsörjningsansvar trädde ikraft den 1 januari2014. o Ny plan- och bygglag (2010:900) trädde i kraft den2 maj Några ändringar och flortydliganden infordes i kapitlet om översiktsplan, kapitel 3. Formal ia kri n g stäl I n ingstagandet ti I I översiktsplanens aktualitet Det bör uppmärksammas att kommunens ställningstagande till översiktsplanens aktualitet begränsas till de krav som ställs i 3 kap. 5 $ PBL. Fördjupningar av översiktsplanen ska ingå i aktualitetsprövningen. Innehållet i planen kan inte ändras genom beslutet. Om kommunfullmäktige finner att översiktsplanen är inaktuell, är detnaturligt att kommunen tar ställning till att inleda en översyn av planen eller delar av den. Efter att aktualitetsprövningen är genomflord ska kommunfullmäktiges beslut enligt 2kap.7 g plan- och byggforordningen (201I:338) skickas till Boverket och Länsstyrelsen samt i Stockholms län till landstinget såsom regionplaneorgan. I handläggningen av detta ärende har deltagit samhällbyggnadsdirektör Gunilla Holmquist, beslutande, och översiktsplanerare Anna Knight, floredragande. uist ( t Ituight Bilaga: Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse del2 Redovisning av statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse flor översiktsplanens aktualitet. DeI2 finns också tillgänglig på Länsstyrelsens webbplats:

11 @ Y# Länsstyretsen Stockholm Samhällbygg nadsavdelningen Enheten för samhällsplanering MARS 2014 STATLIGA OCH MELLANKOMMUNALA I NTRESSEN som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet Del 2. Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse för kommunerna i Stockholms län Postadress Länsstyrelsen Stockholm Box SToCKHOLM Besöksadress Hantverkargatan 29 Telefon Fax E-posUwebbplats se www. lansstyrelsen.se/stockholm

12 INNEHALL.'..'' 1N1EDN1NG... 1 RIKSINTRESSEN 3 KAP. MILJOBALKEN.."" Yrkesfiske Naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv..."""""""""" Naturvård Friluftsliv Kulturmiljövård Kommunikationer... vä9.... Järnväg Luftfart... Sjöfart Energiproduktion och energidistribution Vindkraft... Energidistribution Vattenförsörjning 1.7 Totalförsvaret 2 RIKSINTRESSEN 4 KAP. MILJÖBALKEN...'"..." Mälaren med öar och strandområden...' Kustområdet och skärgården 2.3 Kungliga nationalstadsparken. 2.4 Natura MILJÖKVALITETSNORMER 3.1 Miljökvalitetsnormer - luft 3.2 Miljökvalitetsnormer - vatten 3.3 Miljökvalitetsnormer - fisk- och musselvatten 4 STRANDSKYDD _ LIS OMRADEN 4.1 Områden för landsbygdsutveckling istrandnära lägen' 4.2 Aktuella strandskyddsfrågor... Nya strandskyddsbestämmelser.'.. Översyn av det utvidgade strandskyddet..."""""""' B LANSSTYRELSENS SAMMANFATTANDE REDOGÖRELSE DEL 2 _ MARS 2014

13 5 MELLANKOMMUNAL SAMORDNING 5'1 Regionar.21 utveckringspran för stockhormsregionen, RUF' Bostadsforsörjning Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockh olms län Aktuella regionala trafikfrågor Ko llektivtrafík _ infa rtspa rkerin g a r och bytespu n kter Regionala cykelstråk 6 HALSA, SAKERHET OCH RISKFRAGOR, 6.1 Trafikbuller Trafikbuller _ väg och spårväg... Trafikbuiler _ ftygtrafik 6.2 Klimatförändringar _ risk för översvämning och erosion... Havets nivå... Mälarens nivå... Ka rtering av översvämn ingsrisker. 6.3 Risker isamhället 6.4 Transporter av farligt gods... Rekommenderade vägar för transport av farligt gods... Riskhänsyn för bebyggerse intit reder med transporter av farrigt gods Lagen om skydd mot olyckor 6.5 överdäckningar 6.6 Förorenade områden , , LANSSTYRELSENS SAMMANFATTANDE REDOGÖRELSE DEL 2 - MARS 2014

14 INLEDNING I samband med införandet av den nya plan- och bygglagen (2010:900), PBL, den2 mai 2011 fick 1änsstyrelsen en tydligare roll i förhållande till kommunens aktualitetsprövning av översikfsplanen. Kravet att en översiktsplan ska vara aktuell ställdes redan då plan- och bygglagen infördes Sedan 1996 gäller attkommunfullmäktige minst en gång under mandattiden ska pröva om översiktsplanen är aktuell. Länsstyrelsen har sedan dess och enligt tidigare bestämmelser tagit fram s.k. sammanfattande redogörelser inför kommunernas aktualitetsprövning, när kommunerna har begär1 det. Nytt sedan 2 maj 20II àr arflänsstyrelsen enligt 3 kap. 28 $ PBL på eget initiativ ska lämna den sammanfattande redogörelsen till kommunen minst en gång under mandattiden. Redogörelsen ska innehålla en redovisning av de statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet och länsstyrelsens synpunkter på hur dessa förhåller sig till översikfsplanen. Länsstyrelsen ska även lämna en redogörelse då kommunen begär det' Redogörelsens upptägg och avgränsning Denna redogörelse innehåller en sammanställning av statliga och mellankommunal intressen som kan ha betydelse för översiktplanernas aktualitet och för kommunernas översiktsplanering generellt. Redogörelsen utgår från de frågor där länsstyrelsen har ett sarsiilt ansvar enligt 3 kap. 16 $ och 11 kap. PBL, och som länsstyrelsen särskilt ska uppmärksamma i planprocesser. Det handlar om frågor om riksintressen, miljökvalitets-,roi-"r, områden för landsbygdutveckling i strandnära lägen, mellankommunal samordning och bebyggelsens lämplighet i förhållande till hälsa, såikerbet och risker. Redogörelsen riktar sig främst till de kommuner i länet som nu ska aktualitetspröva sina översiktsplaner. Fokus ligger på statliga och mellankommunala intressen som är nya sedan förra mandattiden eller där nytt planeringsunderlag har tillkommit. Med anledning av lagändringen och utifrån tidigare erfarenheter redovisar Länsstyrelsen den sammanfattande redogörelsen i två delar på följande sätt' o Del1. Länsstyrelsens synpunkter på översiktsplanens aktualitet. Denna del är kommunspecifik och redovisas för varje kommun' o Del2. Länsstyrelsens redovisning av statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. Denna del är generell och riktar sig till alla kommuner i länet' Denna rapport är första upplagan av del2 i Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse. Länsstyrelsen avser att regelbundet se över rapporten, komplettera och uppdatera innehållet. Rapporten kommer även att göras tillgänglig på Länsstyrelsens webbplats ftjr att underlätta användandet av materialet och åtkomsten till de planeringsunderlag som hänvisas till i rapporten. På längre sikt kan motsvarande uppgifter komma aftingã i en för alla länsstyrelser gemensam struktur för webb-baserat planeringsunderlag. 3 LANSSTYRELSENS SAMMANFATTANDE REDOGORELSE DEL 2 - MARS 2014

15 Kartredovisningar De geografiska områden som är berörda av olika intressen finns ofta redovisade på Länsstyrelsens webbgis "Länskarta Stockholms län,,, se länk Länskartan Manga planeringsunderrag är_också tilrgängliga i flera orika GlS-format. För mer infor_ mation om Länsstyrelsens GlS-tjänster-se lãnk Information GIS Kontakt!1tas i Geodatapgrtalen med tjänster som ger möjlighet att GlS-information fran många olika statliga myndigheter. Geo_ 1a. Rapporten har sammanställts inom samhä'sbyggnadsavdelningen med Enheten ftir samhällsplanering som ansvarig enhet. För frågor kan följande personer kontaktas. Adressen * Carin Wanbo Anna Knight Cristina Bjöm Emma Franzén Rebecca Strömberg 4 LANSSTYRELSENS SAMMANFATTANDE REDOGÖRELSE DEL 2 - MARS 2014

16 1 RIKSINTRESSEN 3 KAP. MILJÖBALKEN Områden av riksintresse är den del i miljöbalkens (1998:808), MB, grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden. Av översiktsplanen ska enligt 3 kap. 5 $ PBL framgå hur kommunen avser att tillgodose redovisade riksintressen. Ansvariga myndigheter för att lämna uppgifter om områden av riksintressen framgår av 2 $ förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vatten m.m. Nedan återges gällande lagtext för olika intressen som kan pekas ut som riksintressen enligt 3 kap. bestämmelser. För de olika riksintressena gäller även 3 kap. 10 $ MB som anget aft om ett område är av riksintresse för flera oförenliga ändamåi, skall företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Behövs området eller del av detta för en anläggning för totalförsvaret ska försvarsintresset ges företräde. Beslut med stöd av denna bestämmelse får inte strida mot bestämmelsena i 4 kap. MB. 1.1 Yrkesfiske Områden som är av riksintresse för yrkesfisket ska skyddas mot åtgärder som kan påtag ligt försvåra näringens bedrivande. 3 kap. 5 $ andra stycket MB Ansvarig myndighet för att lämna uppgifter om områden av riksintresse flor yrkesfisket är idag Havs- och vattenmyndigheten. Tidigare var Fiskeriverket ansvarig myndighet. Av Fiskeriverkets beslut frän ,framgär vilka områden som verket bedömt varaav riksintresse. Någon översyn av riksintresset är inte annonserad. Fiskeriverkets rapport 2006:1" Områden av riksintresse för fisket" är tillgänglig på Havs- och vattenmyndighetens webbplats, se länk Riksintresse yrkesfiske Svenskf fiske har sedan riksintresseområdena först pekades ut på 1990talet genomgått stora förändringar. Bättre fangstuppgifter har lett till bättre analyser av vilka områden som är viktiga för fisket. Även tidigare kriterier för utpekandet av riksintressen har reviderats. I Stockholms län åir flera havsområden längs kusten och skärgården utpekade som riksintresse, och i Mälaren har de vikfigaste lek- och rekryteringsområdena för fisket pekats ut. Nynäshamn och Torö är utpekade som fiskehamnar av riksintresse. Fiskefrågor i Stockholms län Länsstyrelsen har sedan 2004 arbetat med att avsätta fredningsområden för fisk i Stockholms skärgård. Arbetet sker i nära samarbete med Stockholms läns fiskareförbund, Stockholms läns fiskevattenägareförbund, Sporthskarna och Skärgårdsstiftelsen. Arbetet har resulterat i 25 fredningsområden i vikar spridda från norra till södra delen i skärgården. Därtill är vissa åmynningar avsatta som fredningsområden. Mer information och kartor finns på Länsstyrelsens webbplats, se länk Fredningsområden för fìsk 5 LANSSryRELSENS SAMMANFATTANDE REDOGORELSE DEL 2 - MARS 2014

17 1.2 Naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården och friluftslivet ska skyddas mot åtgärder som kan påtagrigt skada natur- errei tuìiurmi cin. 3 kap. 6 g andra stycket MB Ansvariga myndigheter fcil att lämna uppgifter om områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv är Naturvårdsverket ottt Hiu.- och vattenmyndigheten. Riksantikvarieämbetet är ansvarig myndighet att lämna miljövård. se länkàr Naturvårdsverket oc riksintresse för kultur- Naturvård Naturvårdsverket fattade beslut om områden av riksintressen för naturvård senast den 7 februari 2000' r Stockholms län finxs 53 områden av riksintresse för naturvården, med en sammanlagd ateal av úygl hektar. Största arealen utgörs av områden i Stockholms skärgård. Beskrivningar till "områden ãv riks styrelscns webbpl redovisas på Läns- vänster für områdes- beskrivningar. sens rapport 2001:15 Friluftsliv Naturvårdsverket fattade beslut om områden av riksintressen för friluftslivet den 19 januari 1988' I Stockhohns län hnns 9 områden av riksintresse frir friluftslivet, med en sammanlagd areal av knappt 4B5 000 hektar. största arealen utgörs av områden i stock_ holms skärgård. friluft as i Länsstyrelsens rapport 2001:15 intress ats, se Riksintressena redovisas på Läns_, se spalten till vänster für områdes_ Översyn av riksintresset friluftsliv pågår Länsstyrelsen har i up.pdrag av regeringe n att lämnaförslag till vilka områden i länet som framöver ska utgöra riksintresse ior rrfrrt.nuet. uppdraget ska redovisas till Naturvårdsverket våtten2074, som sedan fattar n 4t beslut om riksintressen för fiiluftslivet tillsam_ mans med Havs- och vattenmyndigheten. Naturvårdsverket har lämnat riktlinjer för sens Länsstyrel_ arbete med u är att områdena ska luftsvärden ha så stora att fri_ de a som utländska besökare.enandraär områdena är viktiga att för många människors friluftsriv och kan utnyttjas De ofta tre och storstadslänen mycket. ska särskilt beakta behovet av områden för tätortsnär anafur. med länets kommuner. Länsstyrelsens sintresse och gränsändringar för vissa er att finnas tillgängligt på 6 LANSSryRELSENS SAMMANFATTANDE REDOGÖRELSE DEL 2 - MARS 2014

18 Kulturmiliövård Riksantikvarieämbetet fattade beslut om områden av riksintresse för kulturmiljövård den 5 november 1987, och om reviderade beskrivningar den 18 augusti 1997' Beskrivningar till kulturmiljövårdens riksintressen redovisas på Riksantikvarieämbetets webbplats, se länk RAÄ Riksintresse kulturmilj övård I Stockholms län finns 131 områden av riksintresse för kulturmiljövård' De innefattar en mängd miljöer som representerar olika aktiviteter och historiska epoker' Stockholms innerstad utgör ett samlat riksintresse i egenskap av politiskt, administrativt och kulturellt centrum sedan medeltiden. Ett 30-tal av länets riksintressanta kulturmiljöer består av slotts- och herrgårdsmiljöer, ofta med kontinuerligt brukande av marken sedan fomtiden Även mer sentida miljöer som industrier, egnahems- och sommarstugeområden finns representerade. Se vidare Länsstyrelsens webbplats Riksintresse kulturrniti övård Förhållandet idag I Stockholms län har det inte skett någon allmän översyn av områden av riksintresse för kulturmiljövård. Några kommuner har tagit fram nytt planeringsunderlag eller progtam som beskriver värdefulla och riksintressanta kulturmiljöer. För riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården har Länsstyrelsen i samarbete med Stockholms stadsmuseum tagit fram ett kunskapsunderlag med titelnl lla tiders Stockholm, som kommer att publiceras under För länets övriga riksintressen planerar Låinsstyrelsen för en översyn av ett antal riksintresseområden. Riksantikvarieämbetet tar fram en vägledning om kutturmiljövårdens riksintressen Riksantikvarieämbetet tar nu fram en vägledning om "Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap. 6 g MB". Ett förslag remitterades tidigt våren Projektet syftar till att bidra till en mer?indamålsenlig tillämpning av kulturmiljövårdens riksintressen och en ökad samsyn mellan de aktörer som berörs av frågan. Vägledningen kommer att ligga till grund för utbildningar och seminarier under 2014' Kulturmilj öla gen reviderad En reviderad kulturmiljölag (198S:950) trädde i kraft den 1 januari 20i4, vilken utgör en översyn av den tidigare kulturminneslagen. En av de viktigaste forändringarna gäller fornlämningar. I lagen införs en tidsgräns som begränsar det allmänna skyddet av fornlämningar. En lämning som kan antas ha tillkommit år 1850 eller senare omfattas inte av det allmänna sþddet av fornlämningar. Länsstyrelsen ges samtidigt en ny möjlighet att fornl?imningsförklara lämningar som uppfyller lagens rekvisit och ä yngre än 1850' 1.3 Kommunikationer Områden som är av riksintresse för anläggningar för kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten och utnyttjandet av anläggningarna' 3 kap. 8 $ andra stycket MB Ansvarig myndighet för att lämna uppgifter om områden av riksintresse för anläggningar för kommunikationer är Trafikverket. Trafikverkets ansvar avser anläggningar för trafikslagen väg, jämväg, luftfart och sjöfart. 7 LANSSTYRELSENS SAMMANFATTANDE REDOGÖRELSE DEL 2 - MARS 2014

19 för trafi kslagens anläggatt materialet ska hållas uan2013. Se vidare väg I stockholms län är merparten av det befintliga statliga vägnätet av riksintresse. Riksintresset omfattar även anspråk på mark- och vattenområden für frarntida vägförbindelser, liksom vägar som är under planering och där utbyggnad pågår Järnväg I stockholms län är hela det statliga jåirnvägnätet med stationer, spårområden, depåer och godsterminaler av riksintresse. I riksintresset ingår även värtaúanan, Roslagsbanan och saltsjöbanan. Flera pfanerade nya anläggningar och ombyggnader i jämvägsnätet ingar i riksintresset, såsom Citybanan å.f, n.rã".f* på Mälarbanan. Precisering av ríksintresset Roslagsbanan Trafik rned Landstingets trafikförvaltning ett arb inlett som anläggning tet ske av riksintresse. Arbe_ kommer att avslutas under Preciseringen utgår från miljöbalkens bestämmelser åtgärder som kan pâúagrigförsvåra tillkomsten eller ägens funktion. I år, depåer, korsningar över spår m.m. samt seringen av riksintresset ska utgöra stöd rör *JiäH;ît:ï.*ilfrT"äÏËî;n"*cibygglovsprövning samt for Trafi kverket, Landstinget och Länssf..r..n. ot Precisering av riksinfresset Ostkustbanan gnad av järnvägen med ytterligare två spår a. Trafikverket tog under 2010_ 20lt frãm olna - Uppsala,' tillsammans med en strate_ röl'da kommuner och länsstyrelser. Underla_ nsområde vad gäller hälso_ och säkerhesfrågo,,o_ pà_ för kommunernas planering och tillståndspãuning.' mt arbete med Sollentuna kommun om hur riksintres_ set ska tillgodoses genom kommunen. Luftfart I Stockholms län ligger två flygplatser av riksintresse för ruftfart. De är stockholm_ Bromma och Stockholm_Arlanda. I riksintresset ingår behovet av en framtida utveckling av flygpratsen, liksom influens_ områden vad gäller bland annat flygbuller och höjdrestriktioner. Influensområden - hinderytor Transportstyrelsen ansvarar frir beslut om s.k. bankod för varje flygplats till vilken hin_ derbegränsande rtor, hinderytor, åir knutna. Byggnader och anläggningar far inte genom_ B LANSSryRELSENS SAMMANFATTANDE REDOGÖRELSE DEL 2 _ MARS 2014

20 trängaangivna hinderytor. Höjdrestriktionerna omfattar även påbyggnader såsom flâktar, hisschakf, räcken, master m.m. Beslutade hinderytor för flygplatserna i landet finns tillgängliga på Trafikverkets webbplats, se länk TV Hinderytor flygplatser I tidigt skede i detaljplanering eller på idéstadiet i ett projekt är det lämpligt att genomföra en lokaliseringsbedömning, även kallad flyghinderanalys, av en planerad hög byggnad/ högt objekt. Analysen redovisar om objektet påverkar några flygplatser eller utrustning kopplat till flygplatser. Information kring samhällsplanering och luftfart samt blankett för lokaliseringsbedömning finns på Trafikverkets webbplats, se länk TV Information luftfart Regler finns därtill för anmälan och markering av flyghinder och höga föremål enligt Luftfarlsförordningen (20 l0 :7 I 0) och Transportstyrelsens ftireskrift er. Precisering av riksintresset Stockholm-Bromma flygplats Ett arbete pågår med att.aframett gemensamt planeringsunderlag för att utveckla stadsbygden i Stockholm-Bromma flygplats omgivningar och inom flygplatsens influensområde. I arbetet deltar Trafikverket Region Stockholm, Länsstyrelsen, Stockholms stads berörda förvaltningar och Swedavia. Det syftar till att säkra flygplatsens anspråk på influensområde och samtidigt klargöra möjligheter för stadsutveckling med bostäder. Länsstyrelsen har i skrivelse till Trafikverket den 11 februari 2074 med hänvisning till det pågående arbetet begärt att verket närmare avgränsar riksintresset Bromma flygplats enligt miljöbalken. I december 2013 beslutade Transportstyrelsen om certifikat med ny referenskod 3C för Stockholm-Bromma flygplats. Beslutet innebär att det tidigare influensområdet för höjdbegränsningar när det gäller byggnader och anläggningar har ändrats och utvidgats. Flygplatsen har ansökt om att hinderytan enligt 3C inom vissa områden får genomträngas av högre byggnader. Beslut om detta har ännu inte fattats av Transportstyrelsen. Hinderytan för flygplatsens referenskod 3C kommer att finnas tillgänglig på Trafikverkets webbplats, se länk ovan. Precisering av riksintresset Stockholm-.{rlanda flygplats Länsstyrelsen har tillsammans med Luftfartsstyrelsen och dåvarande Luftfartsverket Arlanda i beslut den 23 jun 2008, dnr , preciserat riksintresset, Preciseringen avser reservat för en fiärde starl- och landningsbana med alternativa lägen och influensområde för beräknat flygbuller på lang sikt med enligt MB tillståndsgivna bullerkurvor. För närvarande pågår en ny miljötillståndsprövning för Stockholm - Arlanda, och proposition :128 om samordnad prövning av buller enligt MB och PBL har presenterats. Detta bör enligt Länsstyrelsen leda till att influensområdet för flygbuller ses över' Sjöfart I Stockholms län finns fyra större allmänna hamnar, vilka är av riksintresse för sjöfart. Det är Stockholms hamn, Söderlälje hamn, Kapellskär och Nynäshamns hamn. För närvarande pågår miljötillståndsprövning för en ny stor hamn vid Norvik i Nynäshamn. I Stockholms län fìnns ett flertal farleder, av vilka flera är av riksintresse for sjöfart. Precisering av riksintresset Stockholms hamn och Södertälje hamn Riksintresset Stockholms hamn. Länsst.vrelsens rapport : I 7 I LANSSryRELSENS SAMMANFATTANDE REDOGORELSE DEL 2 _ MARS 2014

1 Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen.

1 Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap. 3 kap. Översiktsplan 1 Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. 2 Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen

Läs mer

Miljöbalksdagarna 2015 ÖPPEN DIALOG MED RIKSINTRESSEUTREDAREN

Miljöbalksdagarna 2015 ÖPPEN DIALOG MED RIKSINTRESSEUTREDAREN Miljöbalksdagarna 2015 ÖPPEN DIALOG MED RIKSINTRESSEUTREDAREN Stockholm 2015-03-19 M 2014:01 dir. 2013:126 Utredare: Elisabet Falemo Huvudsekreterare: Bengt Arwidsson Utredningssekreterare: Sara Bergdahl

Läs mer

Översiktsplan för Växjö kommun. Utställningshandling

Översiktsplan för Växjö kommun. Utställningshandling GRANSKNINGSYTTRANDE 1 (51) Kanslienheten, Kommunledningskontoret Växjö kommun Box 1222 351 12 Växjö Översiktsplan för Växjö kommun. Utställningshandling 2005-01-11. Förslag till översiktsplan för Växjö

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Plan och marklagstiftning

Plan och marklagstiftning Plan och marklagstiftning Miljöbalken och plan- och bygglagen Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års

Läs mer

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION I kapitlet behandlas följande aspekter: -Riksintresse för friluftsliv -Riksintresse med geografiska bestämmelser / Det rörliga friluftslivet - Kullaberg och Hallandsåsen

Läs mer

Aktualitetsprövning av Ale kommuns översiktsplan

Aktualitetsprövning av Ale kommuns översiktsplan TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Sektor samhällsbyggnad Diarienummer: KS.2016.26 Datum:2016.08.10. Enhetschef plan Joanna Hagstedt E-post: joanna.hagstedt@ale.se Kommunstyrelsen Aktualitetsprövning av Ale kommuns

Läs mer

Österåkers kommun Sanhällsbyggnadsförvaltningen Datum: 2014-04-28 Dnr: KS 2014/0114-219 PM, Ställningstagande till översiktsplanens aktualitet Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar

Läs mer

Planering av markanvändning

Planering av markanvändning Planering av markanvändning Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års Byggnadslag 2 1987 års Lag om hushållning

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-03-29 39 Miljötillstånd verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport (KS 2010.021) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Planering, Säkerhet och Miljö

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Planering, Säkerhet och Miljö Cirkulärnr: 16:27 Diarienr: 16/02706 Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2016-04-29 Mottagare: Rubrik: Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Planering, Säkerhet och Miljö Samtliga Sveriges kommuner

Läs mer

Yttrande över Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99)

Yttrande över Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99) Kommunstyrelsen 2017-02-28 Dnr KS 2016-925 Miljö- och energidepartementet Yttrande över Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99) Sammanfattning Linköpings

Läs mer

Utstallningsutlatande_Vindkraft.doc. Utställningsutlåtande Tillägg till Översiktsplan - vindkraft Vingåker

Utstallningsutlatande_Vindkraft.doc. Utställningsutlåtande Tillägg till Översiktsplan - vindkraft Vingåker Utstallningsutlatande_Vindkraft.doc Utställningsutlåtande Tillägg till Översiktsplan - vindkraft Vingåker Innehållsförteckning Utställningsutlåtande vad är det?... 2 Hur har utställningen gått till?...

Läs mer

Riksintressen. Historik Vad är ett riksintresse? Vilken betydelse har riksintressen? Hur arbetar SGU med riksintressen? Förslag på nya kriterier

Riksintressen. Historik Vad är ett riksintresse? Vilken betydelse har riksintressen? Hur arbetar SGU med riksintressen? Förslag på nya kriterier Riksintressen Historik Vad är ett riksintresse? Vilken betydelse har riksintressen? Hur arbetar SGU med riksintressen? Förslag på nya kriterier Peter Åkerhammar Enheten för mineralinformation och gruvnäring

Läs mer

Nya PBL Hur påverkar den miljöfrågorna? Anna Eklund, Avd för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL

Nya PBL Hur påverkar den miljöfrågorna? Anna Eklund, Avd för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL Nya PBL Hur påverkar den miljöfrågorna? Anna Eklund, Avd för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL Varför ny PBL? - Förenkling och effektivisering av processerna - Ökad förutsägbarhet, bättre tillämpning -

Läs mer

Yttrande över promemoria Hushållning med havsområden

Yttrande över promemoria Hushållning med havsområden YTTRANDE 1 (5) Miljödepartementet m.registrator@regeringskansliet.se Yttrande över promemoria Hushållning med havsområden Dnr M2013/2403/Nm Sammanfattning Länsstyrelsen föreslår att modeller för en havsplans

Läs mer

Översiktsplan för Vingåkers kommun

Översiktsplan för Vingåkers kommun INLEDNING 3 UTGÅNGSPUNKTER 3 ÖVERSIKTSPLANENS UPPBYGGNAD 4 ÖVERSIKTSPLANEN GER SPELREGLER 4 ANDRA BESLUT SOM BERÖR ÖVERSIKTLIG PLANERING 4 ARBETET MED ÖVERSIKTSPLANEN 4 SAMRÅD OCH UTSTÄLLNING 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Kommunens planering och möjligheten att påverka

Kommunens planering och möjligheten att påverka Den 4 november 2013 Kommunens planering och möjligheten att påverka Genom sin planering bestämmer kommunen hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och

Läs mer

Boverket och riksintressena. Otto Ryding

Boverket och riksintressena. Otto Ryding Boverket och riksintressena Otto Ryding Boverkets roll Allmän uppsikt över hushållningen med mark- och vattenområden Uppsikt över hushållningen med mark- och vattenområden enligt 4 kap. MB Verka för samordning

Läs mer

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28 Framtidsplan Översiktsplan för Krokoms kommun Utlåtande över planförslag utställt 2014-09-22 2014-11-23 kommentarer och ändringar 2015-01-28 Utlåtande över utställt förslag till Framtidsplan/Översiktsplan

Läs mer

Uppdrag att pröva förutsättningar för ett tillfälligt boende i Lindholmen 5 KS

Uppdrag att pröva förutsättningar för ett tillfälligt boende i Lindholmen 5 KS Uppdrag att pröva förutsättningar för ett tillfälligt boende i Lindholmen 5 KS 2016.265 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-02 108 Uppdrag att pröva förutsättningar för ett tillfälligt

Läs mer

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 Magnus Ahlstrand Länsstyrelsen Värmland Nya strandskyddslagen Den nya lagen trädde ikraft 1 juli 2009

Läs mer

Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr

Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr Energimyndigheten registrator@energimyndigheten.se Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr 2012-2103 Naturskyddsföreningen Gotland anser att Energimyndighetens

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Elektronisk delgivning Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Länsstyrelsen ger dispens från strandskyddsbestämmelserna,

Läs mer

Remiss gällande uppdatering av riksintresse vindbruk

Remiss gällande uppdatering av riksintresse vindbruk Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna Yttrande Datum 2013-02-22 Dnr 331-4220-2012 Ert datum 2012-11-27 Er dnr 2010-5138 Avdelning Samhällsavdelningen Enhet Samhällsbyggnadsenheten Remiss gällande

Läs mer

Remiss ang översyn av det utvidgade strandskyddet för Kalmar kommun

Remiss ang översyn av det utvidgade strandskyddet för Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Rebecka Persson 2014-11-28 KS 2014/0865 Björn Strimfors Kommunstyrelsen Remiss ang översyn av det utvidgade strandskyddet för Kalmar kommun Förslag till

Läs mer

Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625

Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Sara Frykberg Datum KS-2014/625 2014-05-19 Kommunstyrelsen Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet?

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Samråd inför miljöprövning Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Erik Olauson, Miljöprövningsdelegationen 18 februari 2010 Nya regler på gång! Miljödepartementet

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Yttrande över Länsstyrelsens remiss om utvidgat strandskydd i Luleå kommun

Yttrande över Länsstyrelsens remiss om utvidgat strandskydd i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 40 Yttrande över Länsstyrelsens remiss om utvidgat strandskydd i Luleå kommun Dnr SBK 2013.34 20 Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden beslutar att rekommendera kommunstyrelsen

Läs mer

BESLUT. Datum Upphävande ifråga om detaljplan för Södra Silverdal, området Margareteborg, Helenelund i Sollentuna kommun

BESLUT. Datum Upphävande ifråga om detaljplan för Södra Silverdal, området Margareteborg, Helenelund i Sollentuna kommun 1(4) LANSSTYRELSEN 2012-01-20 Avdelningen för planfrågor Klas Klasson 08-785 4427 Sollentuna kommun Kommunstyrelsen 191 86 SOLLENTUNA SOLLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-01- 2 3.tå Upphävande ifråga

Läs mer

Utställningsutlåtande

Utställningsutlåtande Dnr 2011SBN572 1 (6) Bygg- och miljöförvaltningen Matilda Svahn ANTAGANDEHANDLING Utställningsutlåtande Ändring genom tillägg till detaljplan för Forsmarkverket och SFR. Gällande fastigheterna Forsmark

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) Tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan Förslag till utställningshandling, augusti 2013 (ver 2013-08-05 12:26) Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN. BILAGA Redovisning av miljö- och riskfaktorer. Samrådsunderlag, oktober Oktober 2008 SBK 2008:7

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN. BILAGA Redovisning av miljö- och riskfaktorer. Samrådsunderlag, oktober Oktober 2008 SBK 2008:7 STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN Samrådsunderlag, oktober 2008 BILAGA Redovisning av miljö- och riskfaktorer Oktober 2008 SBK 2008:7 } Bakgrund De formella kraven på översiktsplanen när det gäller att beakta risken

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken Att Christina Frimodig Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Stockholm 2011-11-17 Ert dnr: NV-00636-11 Vårt dnr: 214/2011 Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Läs mer

Vägledning för nationella myndigheters underlag, beslut och redovisning rörande anspråk på riksintressen i 3 kap. miljöbalken

Vägledning för nationella myndigheters underlag, beslut och redovisning rörande anspråk på riksintressen i 3 kap. miljöbalken Promemoria Datum 2017-02-07 3.4.1 Diarienummer 3190/2014 Till Riksintressemyndigheterna Vägledning för nationella myndigheters underlag, beslut och redovisning rörande anspråk på riksintressen i 3 kap.

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2014-12-23 Dnr: 2012-0474-204 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(8) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR

Läs mer

Utställt förslag till Översiktsplan för Olofströms kommun - Nära till allt!, aktualitetsprövad 2011-05-03, Blekinge län

Utställt förslag till Översiktsplan för Olofströms kommun - Nära till allt!, aktualitetsprövad 2011-05-03, Blekinge län GRANSKNINGSYTTRANDE 2011-10-20 1 (5) Yvonne Egnér Telefon 0455-871 29 yvonne.egner@lansstyrelsen.se Olofströms kommun Box 302 293 24 Olofström Utställt förslag till Översiktsplan för Olofströms kommun

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun

VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun HUR UTSTÄLLNING 2 HAR BEDRIVITS Vindkraft - Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta

Läs mer

Sammanfattning. Bilaga

Sammanfattning. Bilaga Bilaga Miljöprocessutredningen har genom tilläggsdirektiv fått i uppdrag att se över de rättsregler som gäller för utbyggnad av vindkraft. Bakgrunden är krav på en snabbare och enklare process från projektering

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Miljöprocessutredningen (M 2007:04)

Miljöprocessutredningen (M 2007:04) (M 2007:04) Prövning av vindkraft Delbetänkande SOU 2008:86 Överlämnades den 6 oktober 2008 Utredningsuppdraget vindkraft Del av tilläggsdirektivet 2007:184 Särskild utredare - Ulf Anderson Utredningssekreterare

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2014-0331 Illustration: White arkitekter BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. SAMRÅDSHANDLING 1(7) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

RIKSINTRESSE TOTALFÖRSVAR

RIKSINTRESSE TOTALFÖRSVAR RIKSINTRESSE TOTALFÖRSVAR Enligt Försvarsmaktens beslut 2010-02-17 Anspråk på riksintresse från central myndighet Försvarsmaktens beslut om riksintressen för försvaret daterat 2010-02-17. Mer information

Läs mer

Svar på motion (S) om alternativ placering för Aerosol och den övriga verksamheten längs Teknikvägen och Fabriksvägen 12 KS 2016.

Svar på motion (S) om alternativ placering för Aerosol och den övriga verksamheten längs Teknikvägen och Fabriksvägen 12 KS 2016. Svar på motion (S) om alternativ placering för Aerosol och den övriga verksamheten längs Teknikvägen och Fabriksvägen 12 KS 2016.237 4 5 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-11-28 215 Svar på motion

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

Begäran om prövning av förslag till åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021

Begäran om prövning av förslag till åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 Begäran 2015-05-06 Diarienummer 537-34925-2014 Sida 1(6) Regeringen Miljö- och energidepartementet miljodepartementet.registrator @regeringskansliet.se Begäran om prövning av förslag till åtgärdsprogram

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens vindenhet Ingen träff på vind Regeringens proposition 1996/97:84

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB 1 (2) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Tillsynsnämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN

Läs mer

Kommittédirektiv. Bostadsbyggande på statens fastigheter. Dir. 2017:7. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2017

Kommittédirektiv. Bostadsbyggande på statens fastigheter. Dir. 2017:7. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2017 Kommittédirektiv Bostadsbyggande på statens fastigheter Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2017 Dir. 2017:7 Sammanfattning En särskild utredare en samordnare som ska fungera som en förhandlingsperson,

Läs mer

Svar på motion (S) (V) angående ungdoms- och studentbostäder (KS

Svar på motion (S) (V) angående ungdoms- och studentbostäder (KS Sammanträdesprotokoll 9 (26) Kommunstyrelsen 2012-10-01 138 Svar på motion (S) (V) angående ungdoms- och studentbostäder (KS 2010.290) Beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen, då

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING 2011-08-08 Samrådshandling Dnr. Dnr 2011-0423-205 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING Ändring av detaljplan för Del av Gamla I12-området, Hantverksområdet i Eksjö stad 1(6) BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Enligt

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

Aktualisering av översiktsplan 2014 för Nykvarns kommun KS/2015:176

Aktualisering av översiktsplan 2014 för Nykvarns kommun KS/2015:176 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-08-11 Kommunstyrelsen Sofia Cedergren Planarkitekt Telefon 08 555 014 73 sofia.cedergren@nykvarn.se Aktualisering av översiktsplan 2014 för Nykvarns kommun KS/2015:176 Förvaltningens

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HYBO 1:28, 12:1, 2:63 MED FLERA UPPHÄVANDE AV DEL AV DETALJPLAN FÖR HYBO STATIONSSAMHÄLLE LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum: 2014-10-29

Läs mer

1 (3) YTTRANDE. Vattenfall Eldistribution AB

1 (3) YTTRANDE. Vattenfall Eldistribution AB 1 (3) Vattenfall Eldistribution AB Registratur.eldistribution@vattenfall.com Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken (1998:808), MB, inför ansökan om förlängd nätkoncession för 150 kv kraftledningar mellan Porjus

Läs mer

LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun. LIS- område Killinge, markerat i rött

LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun. LIS- område Killinge, markerat i rött LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun LIS- område Killinge, markerat i rött YTTRANDE 1 (3) Datum 2016-03-23 Diarienummer 407-1819-16 Vattenfall Eldistribution AB Registratur.eldistribution@vattenfall.com

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 23 juni 2015 SÖKANDE 1. AA 2. BB KLANDRAT AVGÖRANDE Regeringens (Socialdepartementet) beslut den 28 maj 2014, S2013/4676/PBB, i fråga om

Läs mer

Checklista Behovsbedömning. Tvärbanans Kistagren, Stockholms stad. dnr

Checklista Behovsbedömning. Tvärbanans Kistagren, Stockholms stad. dnr Sida 1 (6) Checklista Behovsbedömning Tvärbanans Kistagren Dnr 201407599 Checklista Behovsbedömning Tvärbanans Kistagren, Stockholms stad dnr 201407599 (Miljöbalken 6 kap 12 punkt 6 och MKB förordningen

Läs mer

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 Förslag till beslut Nämnden ger bygglov med stöd av 9 kap. 31

Läs mer

Havsplanering i Skåneett möte mellan stat och kommun. samordnare havsplanering

Havsplanering i Skåneett möte mellan stat och kommun. samordnare havsplanering Havsplanering i Skåneett möte mellan stat och kommun Pär Persson Vattenstrateg samordnare havsplanering Elisabet Weber Länsarkitekt vägledande Juridiskt bindande Plan- och bygglagen, Miljöbalken och Förordningen

Läs mer

Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne. 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne

Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne. 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne Skåne i korthet! 33 kommuner 12 x 12 mil i kvadrat 1, 2 miljoner inv,

Läs mer

Hemställan angående områden av riksintressen

Hemställan angående områden av riksintressen HEMSTÄLLAN Vårt ärendenr: 16/02332 2016-05-20 Sektionen för planering, säkerhet och miljö Eva Hägglund Stadsrådsberedningen 10333 STOCKHOLM Kopia till: Miljö- och energidepartementet Näringsdepartementet

Läs mer

9 Ikraftträdande och genomförande

9 Ikraftträdande och genomförande 9 Ikraftträdande och genomförande Förslag: Lagen om regional fysisk planering och övriga lagförslag ska träda i kraft den 1 januari 2019. 7 kap. plan- och bygglagen (2010:900) och lagen (1987:147) om regionplanering

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5 Datum 2016-09-27 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2016/B0274 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Detaljplan 4 Vad är en detaljplan? 5 Hur används en detaljplan? 6 Intervju med Lennart Bohlin 7 Vad är syftet med en detaljplan? 8 Vad är nyttan med

Läs mer

Aktuella kommunomfattande översiktsplaner LÄGET I LANDET MARS 2014

Aktuella kommunomfattande översiktsplaner LÄGET I LANDET MARS 2014 Aktuella kommunomfattande översiktsplaner LÄGET I LANDET MARS 2014 1 2 Förord Sveriges Kommuner och Landsting har undersökt hur aktuella de kommunomfattande översiktsplanerna är i Sverige, mars 2014. Läget

Läs mer

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 De i planen föreslagna nya utbyggnadsområdena är grovt avgränsade. Vid detaljplaneläggning

Läs mer

Till: Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsstyrelsen i Skåne län

Till: Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsstyrelsen i Skåne län 1 (5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Clas Magnusson Tel: 08-698 12 23 clas.magnusson @naturvardsverket.se SKRIVELSE 2010-06-03 Dnr 521-4668-07 Rv Till: Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsstyrelsen

Läs mer

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost 2013-12-06 Handläggare: Mikael Engström Stockholms läns landsting tel. dir: 076 643 96 70 registrator.lsf@sll.se Shula Gladnikoff Diarienummer LS 1304-0578 tel. dir. 076 643 96 73 RUFS 2010 - aktualitet

Läs mer

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Bilaga. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Kommunen ska i all planering och i beslut som gäller exploatering av mark och vatten (översiktsplanering, bygglov, strandskyddsprövning

Läs mer

Yttrande. Boverket Box Karlskrona. Remiss. Riksantikvarieämbetets ställningstagande. Riksantikvarieämbetet handläggning

Yttrande. Boverket Box Karlskrona. Remiss. Riksantikvarieämbetets ställningstagande. Riksantikvarieämbetet handläggning Yttrande Datum 2012-04-02 Dnr 331-674-2012 Ert datum 2012-02-15 Er beteckning 10113-630/2012 Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Remiss från Boverket överklagande av beslut om upphävande av detaljplan för

Läs mer

Kommittédirektiv. Kommunal planering för bostäder. Dir. 2017:12. Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2017

Kommittédirektiv. Kommunal planering för bostäder. Dir. 2017:12. Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2017 Kommittédirektiv Kommunal planering för bostäder Dir. 2017:12 Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2017 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på hur bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet

Läs mer

Sammanfattande redogörelse inför aktualitetsförklaring av Översiktsplan för Olofströms kommun 2008 enligt 4 kap 14 Plan och bygglagen, Blekinge län

Sammanfattande redogörelse inför aktualitetsförklaring av Översiktsplan för Olofströms kommun 2008 enligt 4 kap 14 Plan och bygglagen, Blekinge län AKTUALITETSREDOGÖRELSE 1 (5) 2011-02-14 Dnr 401-3365-10 Yvonne Egnér tfn 0455-871 29 yvonne.egner@lansstyrelsen.se Olofströms kommun Box 302 293 24 Olofström Sammanfattande redogörelse inför aktualitetsförklaring

Läs mer

Strandskydd och detaljplanearbete

Strandskydd och detaljplanearbete Strandskydd och detaljplanearbete 5 kap. 7 a PBL I detaljplanen får det bestämmas att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs för ett område, om det finns särskilda skäl och intresset av att ta området

Läs mer

En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Civilutskottets betänkande 2013/14:CU5 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens förslag i proposition 2012/13: 178 En tydligare

Läs mer

PBL (2010:900) 4 kap 17

PBL (2010:900) 4 kap 17 PBL (2010:900) 4 kap 17 I en detaljplan får kommunen upphäva strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken för ett område, om det finns särskilda skäl för det och om intresset av att ta området i anspråk på det

Läs mer

Förslag till länsstyrelsen på små vattendrag där strandskyddet bör upphävas eller ändras.

Förslag till länsstyrelsen på små vattendrag där strandskyddet bör upphävas eller ändras. Stadsbyggnadsnämnden 2016-11-08 Stadsbyggnadsförvaltningen Planavdelning KSKF/2016:460 Johan Forsberg 016-710 20 11 1 (4) Kommunstyrelsen Förslag till länsstyrelsen på små vattendrag där strandskyddet

Läs mer

Remiss av statens energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av vindkraft

Remiss av statens energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av vindkraft TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) Kommunledningskontoret 2017-11-01 Avdelningen för tillväxt och hållbar utveckling Lennart Erfors 044-136160 lennart.erfors@kristianstad.se Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss av

Läs mer

BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och 4 samt del av fastigheten Högby 1:2. Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande

BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och 4 samt del av fastigheten Högby 1:2. Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande Dnr Ks 2011.0056 Behovsbedömning MKB Datum 2010-12-29 1 (6) Detaljplan för BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och samt del av fastigheten Högby 1:2 Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt

Läs mer

PM om detaljplanering och strandskydd på Västra Bosön

PM om detaljplanering och strandskydd på Västra Bosön 1 (7) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM Ingela Isaksson 08-731 30 05 2015-01-09 PM om detaljplanering och strandskydd på Västra Bosön Detta PM är upprättat i samband med att detaljplanläggning har inletts för

Läs mer

Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar

Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar 1/5 2015-01-20 Länsstyrelsen Stockholm Box 22067 104 22 STOCKHOLM Ert dnr: 5511-10704-2013 Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar Naturskyddsföreningen Gotland överklagar

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. BEDÖMNINGSOBJEKT: Detaljplan för område väster om Gamla Faluvägen i

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Behovsbedömning / Avgränsning sid 3 Planens syfte sid 3 Checklista för miljöbedömning sid 4 Motiverat ställningstagande / Avgränsning sid 9 2(9) Behovsbedömning/ Avgränsning Enligt

Läs mer

Svedala översiktsplan 2010 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Svedala översiktsplan 2010 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Svedala översiktsplan 2010 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-09 www.landskapsarkitekt.se 0411-55 64 04 Inledning Svedala Översiktsplan 2010 InLEDNING Kommunstyrelsen är ansvarig för översiktsplaneringen

Läs mer

Dnr: /2012. Tillägg till rapport 2012:12 Boverkets översyn av bostadsförsörjningslagen

Dnr: /2012. Tillägg till rapport 2012:12 Boverkets översyn av bostadsförsörjningslagen 2012-09-18 Dnr: 2102-3290/2012 Tillägg till rapport 2012:12 Boverkets översyn av bostadsförsörjningslagen 1 Sammanfattning Boverket presenterar här ett tillägg till Boverkets rapport En översyn av bostadsförsörjningslagen.

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes 2017-02-02 2016-4922 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Fastighetens adress: Jegerhjelms väg 32 Sökande: Braatz, Ingemar Ärende: Förhandsbesked, nybyggnad

Läs mer

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Bra luft och hållbar utveckling Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Sveriges Kommuner och Landsting 2007 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00 E-post: kerstin.blom.bokliden@skl.se

Läs mer

Boverket och vindkraften

Boverket och vindkraften Boverket och vindkraften Stads- och regionenheten Bengt Larsén Anette Löfgren Mer information på Boverkets hemsida www.boverket.se/samhällsplanering Boverket och vindkraften uppdrag och aktiviteter Att

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr PLA 12-07

Behovsbedömning av detaljplan Dnr PLA 12-07 Sida 1 av 5 Detaljplan, Umeå kommun Diarienummer: PLA 12-07 2013-06-11 Behovsbedömning av detaljplan Dnr PLA 12-07 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer