Yttrande över promemoria Hushållning med havsområden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande över promemoria Hushållning med havsområden"

Transkript

1 YTTRANDE 1 (5) Miljödepartementet Yttrande över promemoria Hushållning med havsområden Dnr M2013/2403/Nm Sammanfattning Länsstyrelsen föreslår att modeller för en havsplans utformning utvecklas i ett regeringsuppdrag. Länsstyrelsen föreslår liksom havsplaneutredningen att olika geografiska delar av en havsplan ska kunna redovisas med olika detaljeringsgrad. För att uppnå hållbara ekosystem i havet anser Länsstyrelsen att även innehållet i översikts- och regionplaner i kustzonen behöver utvecklas och samordnas med havsplanerna. För att förvaltningen av haven ska bli tillräckligt adaptiv, anser Länsstyrelsen att havsplanerna ska gälla ett på förhand bestämt maximalt antal år, alternativt att planernas aktualitet ska prövas efter ett reglerat antal år. Länsstyrelsen anser att nuvarande kunskapsunderlag är otillräckliga för långtgående ställningstaganden avseende havsområdenas användning. Länsstyrelsen efterlyser en snabb framställning av nya underlag innan havsplanerna antas. Det behövs särskild finansiering för framtagande av kunskapsunderlag om djup, bottenbeskaffenhet, biologiska värden, mm. Havsplaneringsförordningen måste tydliggöra att samråd enligt 8 avser förslag till havsplaner som sådana samt med vilka Havs- och vattenmyndigheten ska samråda. Förordningen bör också förtydligas så att allmänheten ges skälig eller rimlig tid att yttra sig över havsplanen. Författningsförslaget är otydligt avseende vilken status som föreslagna föreskrifter om restriktioner och förbud kommer att innebära i förhållande till annan lagstiftning, såväl plan- och bygglagen, PBL, som miljöbalken, MB. Resurstilldelningen för uppdraget till och mellan länen bör ses över om högt ställda målsättningar ska säkerställas. Frågan om hushållning med havsområdet i Stockholms län är mycket komplex och uppdraget kräver en stor arbetsinsats. Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats Länsstyrelsen Stockholm Hantverkargatan Box Fax STOCKHOLM

2 2 (5) Synpunkter Generella Länsstyrelsen anser liksom i tidigare remissvar på havsplaneringsutredningens betänkande Planering på djupet fysisk planering av havet (SOU 2010:91) att havsplanernas syften är bra. Eftersom anspråken på haven ökar behövs vägledande verktyg för hushållning med havet och långsiktigt hållbar utveckling på en övergripande regional-nationell nivå. Det är emellertid fortfarande oklart hur havsplaneringen kommer att fungera i praktiken. Länsstyrelsen efterlyser ett arbete med att utveckla modeller för en havsplans närmare utformning i olika situationer, dvs. en försöksverksamhet i likhet med då en ny planering enligt PBL introducerades. Detta är särskilt angeläget om målsättningen samtidigt är att statlig havsplanering ska kunna vara förebild för kommunerna att utveckla sin översiktsplanering inom övriga kustområden. Länsstyrelsen föreslår att Havs- och vattenmyndigheten ges ett sådant uppdrag i samarbete med Boverket och någon länsstyrelse och kommun. Promemorian slår fast att det är avgörande för tillämpningen av ekosystemansatsen i havsplanering att förstå ekosystemens betydelse och värde. Detta överensstämmer med Länsstyrelsens uppfattning. Därför anser Länsstyrelsen att det är vanskligt att göra långtgående ställningstaganden avseende havsområdenas användning baserat på dagens till stora delar mycket bristfälliga underlag. Enligt Länsstyrelsens uppfattning kan havsplanernas syften om hushållning och hållbarhet därför inte säkerställas under de närmsta åren. Länsstyrelsen hoppas därför att havsplaneringen driver på en snabb framställning av nya och behövliga kunskapsunderlag redan innan havsplanerna antas. För att kunna genomföra havsplanering på ett bra sätt och utgå från ekosystemansatsen behövs ett antal grundläggande underlag, som exempelvis mer detaljerad bottentopografi (djup) och bottensubstrat, men även översiktligt vattenkemi och vissa biologiska data. I nuläget saknas dessa underlag för Stockholms läns havsplaneringsområde. Nya ännu helt obeskrivna livsmiljöer kan också finnas. Specifika 2.1 Förslag till havsplaneringsförordning Länsstyrelsen anser att det ska vara möjligt att med stöd av förordningen kunna göra ändringar i vissa delar av havsplanerna på samma sätt som 3 kap PBL (2010:900) ger stöd för ändringar av de kommunomfattande översiktsplanerna genom fördjupningar eller tillägg. En ändring i en viss del av havsplanen ska kunna redovisas med en annan detaljeringsgrad än havsplanen i övrigt. Detta ligger i linje med havsplaneringsutredningens förslag.

3 3 (5) 4.1 Havsplanernas grundläggande uppgifter Eftersom kustzonen påverkar havet i mycket stor utsträckning och kustzonen inte inkluderas av havsplanerna, är planernas övergripande syften om hushållning och hållbarhet av havet svåra att uppnå. Länsstyrelsen menar att havsplaneringens övergripande syften endast uppnås om även kommunernas översiktsplaner i större uträckning hanterar vattenområden ut till havsplaneområdena, och att översiktsplanerna blir någorlunda samspelta med havsplanerna, även för vattenområden som inte inkluderas i havsplaneområdena. Det behöver därför ske en tydlig och uttalad utveckling av översiktplanernas innehåll. Av den anledningen ser Länsstyrelsen också betydelsen av kommunernas delaktighet i havsplaneringen, något som tyvärr inte uttalas specifikt i promemorian utöver vad som framgår i fråga om samråd om föreskrifter i 8 a havsplaneringsförordningen. På motsvarande sätt har regionplaneorganet i Stockholms län en viktig roll att fylla, och framtida regionala utvecklingsplaner bör därför med fördel hantera fler havsanknutna frågor och ett större vattenområde som är samordnat med havsplanen. Länsstyrelsen håller med om behovet av ett väl förankrat och samordnat underlag för övergripande beslut om användningen av havsområdena. Havsplanerna kommer säkert att bidra till ökad kunskap om havsområdena, även om det fortfarande finns många kunskapsluckor som måste fyllas. Länsstyrelsen vill dock betona att förstärkt kunskap som belyser värden säkert också kommer att öka intresset för havsområden och därigenom initialt accentuera intressekonflikter och behov av tillståndsprövningar, likväl som att möjliggöra maximal samexistens av olika intressen. Ökad kunskap om havsområdenas värden kan emellertid också skapa incitament för kommuner och statliga myndigheter att engagera sig mer i havsplanering. Tanken med havsplanerna är bl.a. att tillståndsprövning underlättas. Dock förutsätter detta att det finns tillräckligt med underlag för att pröva anspråk, vilket Länsstyrelsen bedömer inte är fallet i dagsläget. Kunskapsunderlagen för områden som inkluderas av havsplanerna är mycket bristfälliga, särskilt med avseende på biologiska värden och andra naturresurser, och det kommer att ta tid att bygga upp kunskapen Planeringsprocessen ska regleras i en havsplaneringsförordning I underlagsskedet anges länsstyrelsens samt Havs- och vattenmyndighetens roll att ställa samman och ta fram nytt planeringsunderlag. Att ta fram helt nya planeringsunderlag bedömer Länsstyrelsen blir kostsamt. Länsstyrelsen anser att även en lösning på finansieringen av detta behöver preciseras. Som Länsstyrelsen tolkar havsplaneringsförordningen så avses samråd med myndigheter och andra att regleras i förordningens 8. Länsstyrelsen menar dock att 8 genom hänvisning till 6 kap och 22 MB endast reglerar samråd om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar och inte förslaget till

4 4 (5) havsplan som sådan. Det är också viktigt att lagstiftningen är tydlig med vilka som Havs- och vattenmyndigheten ska samråda. Förordningen bör därför förtydligas i denna del så att det framgår att myndigheten ska samråda om ett förslag till havsplan med länsstyrelser, berörda kommuner, andra myndigheter, regionplaneorgan, angränsande länder m.fl. För att säkra att allmänheten ges en reell möjlighet att yttra sig över havsplanen bör förordningen förtydligas så att det i 9 istället för viss tid anges skälig eller rimlig tid Uppföljning Med tanke på kontinuerliga förändringar i samhället och ekosystemen anser Länsstyrelsen liksom promemorian att en adaptiv förvaltning och möjligheten att revidera havsplaner är bra. Dock är det svårt att bedöma hur den adaptiva förvaltningen kommer att fungera i praktiken. Det är även oklart hur ekosystemens hållbarhet kommer att bedömas och vara styrande. Länsstyrelsen ser med anledning av detta att havsplanernas uppföljning och översyn behöver regleras tydligare i havsplaneringsförordningen. Till skillnad från promemorian anser Länsstyrelsen att det är en fördel om det av förordningen framgår att planen gäller ett på förhand bestämt maximalt antal år, på samma vis som gäller för regionplaner enligt 7 kap. 10 PBL. Alternativt kan förordningen reglera att planens aktualitet ska prövas efter ett reglerat antal år, på samma vis som gäller för översiktsplaner enligt 3 kap. 27 PBL. 8. Havsplanen och planering med stöd av plan- och bygglagen Den föreslagna författningslösningen innebär oklarheter i fråga om hur förslaget förhåller sig till annan lagstiftning, såväl PBL som MB, i de fall kommuner planlägger med detaljplan i strid med havsplanen inom territorialhavet. Lagförslaget är svårtolkat, framför allt vad gäller kopplingen till PBL och det är otydligt hur översiktsplaner och detaljplaner ska grundas på den vägledning som havsplanen ger. Länsstyrelsen önskar därför ett förtydligande på denna punkt och anser att det är lämpligt att förslaget omarbetas så att det blir en tydlig koppling mellan PBL och havsplanen i enlighet med de förslag som fanns i SOU 2010:91. Parallella system underlättar inte planering och prövning. Dessutom är relationen till MB och huruvida havsplanerna ska tillämpas vid prövning av ärenden i MB mycket oklar. Förhållandet mellan MB (t.ex. kap. 2) och havsplaneringsförordningen måste utredas vidare Statsfinansiella kostnader och besparingar Länsstyrelsen anser att havsområdenas komplexitet och arbetsinsats är ojämnt fördelade mellan länen. Detta bör uppmärksammas och hanteras. Redan i Länsstyrelsens remissvar på havsplaneringsutredningens betänkande Planering på djupet fysisk planering av havet (SOU 2010:91) ifrågasattes fördelningen av resurser till och mellan länen. Stockholms län, inkluderat skärgården som består av cirka öar, har ca 25 % av Östersjöns strandlinje

5 5 (5) och ca 20 % av landets befolkning med därtill många havsanknutna verksamheter och aktiviteter. Stockholms län har också många kustkommuner att hantera. Frågan om hushållning med havsområden innebär nya arbetsuppgifter för Länsstyrelsen i Stockholm. Uppdraget för länet är dessutom komplext och kräver en stor arbetsinsats. Enligt vår bedömning kommer arbetet med planeringsprocessen att kräva betydligt större insatser än idag. Detta yttrande har beslutats av länsöverdirektör Anette Scheibe Lorentzi. I den slutliga handläggningen har även deltagit miljödirektör Göran Åström, samhällsbyggnadsdirektör Gunilla Holmquist, landsbygdsdirektör Ewa Merkel, förvaltningsdirektör Åsa Ryding samt handläggaren Ingrid Nordemar, föredragande. Anette Scheibe Lorentzi Ingrid Nordemar

Hushållning med havsområden Remiss från Miljödepartementet

Hushållning med havsområden Remiss från Miljödepartementet PM 2013: RVI (Dnr 001-1617/2013) Hushållning med havsområden Remiss från Miljödepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Som svar på remissen Hushållning med havsområden

Läs mer

JIIL Stockholms läns landsting i (G)

JIIL Stockholms läns landsting i (G) JIIL Stockholms läns landsting i (G) Tillväxt- och reglonplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE TRN 2015-0157 Handläggare: Maja Berggren Tillväxt- och regionplanenämnden Förslag till inriktning för havsplaneringen

Läs mer

Havsplanering i Skåneett möte mellan stat och kommun. samordnare havsplanering

Havsplanering i Skåneett möte mellan stat och kommun. samordnare havsplanering Havsplanering i Skåneett möte mellan stat och kommun Pär Persson Vattenstrateg samordnare havsplanering Elisabet Weber Länsarkitekt vägledande Juridiskt bindande Plan- och bygglagen, Miljöbalken och Förordningen

Läs mer

Vad är havsplanering? Jens Haapalahti, handläggare i fysisk planering enligt plan- och bygglagen, Länsstyrelsen i Norrbottens län

Vad är havsplanering? Jens Haapalahti, handläggare i fysisk planering enligt plan- och bygglagen, Länsstyrelsen i Norrbottens län Vad är havsplanering? Jens Haapalahti, handläggare i fysisk planering enligt plan- och bygglagen, Länsstyrelsen i Norrbottens län Vad är havsplanering? Havsplanering är en demokratisk process som leder

Läs mer

Havsplan Östersjön. Förslag till. Samrådshandling Ärende 5 FÖRSLAG TILL HAVSPLAN SAMRÅD TIDIGT SKEDE SLUTLIGT FÖRSLAG GRANSKNING

Havsplan Östersjön. Förslag till. Samrådshandling Ärende 5 FÖRSLAG TILL HAVSPLAN SAMRÅD TIDIGT SKEDE SLUTLIGT FÖRSLAG GRANSKNING Ärende 5 FÖRSLAG TILL HAVSPLAN Ärende 5 TIDIGT SKEDE SAMRÅD GRANSKNING SLUTLIGT FÖRSLAG REGERINGENS BESLUT Förslag till Havsplan Östersjön Samrådshandling 2018-02-15 Samråd för en bättre havsplan Detta

Läs mer

Svar på remiss av betänkande, Planering och beslut för hållbar utveckling - Miljöbalkens hushållningsbestämmelser(sou 2015:99)

Svar på remiss av betänkande, Planering och beslut för hållbar utveckling - Miljöbalkens hushållningsbestämmelser(sou 2015:99) Beslut Datum Vår referens 2017-02-24 Dnr: 16-10335 1(5) Spektrumavdelningen Ulf Johansson 086785592 ulf.johansson@pts.se Er referens Dnr: M2015/04128/Nm Miljö- och energidepartementet Naturmiljöenheten

Läs mer

Yttrande över betänkandet En utvecklad översiktsplanering. Del 1: Att underlätta efterföljande planering (SOU 2018:46)

Yttrande över betänkandet En utvecklad översiktsplanering. Del 1: Att underlätta efterföljande planering (SOU 2018:46) KOMMUNSTYRELSEN Handläggare Andersson Johan Lundholm Maria Datum 2018-10-04 Diarienummer KSN-2018-2386 Näringsdepartementet N2018/03415/SPN n.remissvar@regeringskansliet.se helene.lassi@regeringskansliet.se

Läs mer

Långsiktigt hållbar markanvändning del 1 (SOU 2013:43)

Långsiktigt hållbar markanvändning del 1 (SOU 2013:43) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-06-18 M2013/1659/Nm Regeringskansliet Miljödepartementet 103 33 Stockholm Långsiktigt hållbar markanvändning del 1 (SOU 2013:43) Miljömålsberedningen har i uppdrag

Läs mer

Planprocess för nationell havsplanering i Sverige Vasa, SeaGIS

Planprocess för nationell havsplanering i Sverige Vasa, SeaGIS Planprocess för nationell havsplanering i Sverige Vasa, SeaGIS Susanne Gustafsson susanne.gustafsson@havochvatten.se 2014-08-26 Havsplanering syftar till att Bidra till en långsiktigt hållbar utveckling

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Remiss - Ekologisk kompensation - Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och

Remiss - Ekologisk kompensation - Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och 1 (3) Handläggare: Karin Willis Tillväxt- och regionplanenämnden Remiss - Ekologisk kompensation - Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet

Läs mer

Remiss betänkande En utvecklad översiktsplanering.

Remiss betänkande En utvecklad översiktsplanering. 1 (5) Handläggare: Anders Wilandson Tillväxt- och regionplanenämnden Remiss betänkande En utvecklad översiktsplanering. Del 1: Att underlätta efterföljande planering (SOU 2018:46) Ärendebeskrivning Stockholms

Läs mer

KSAU 51/17 Yttrande avseende Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99) KS2016.

KSAU 51/17 Yttrande avseende Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99) KS2016. Kommunstyrelsens arbetsutskottskövde kommun PROTOKOLLSUTDRAG KSAU 51/17 Yttrande avseende Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99) KS2016.0436 Behandlat

Läs mer

Havsbaserad vindkraft en analys av samhällsekonomi och marknadspotential (dnr M2017/00518/Ee)

Havsbaserad vindkraft en analys av samhällsekonomi och marknadspotential (dnr M2017/00518/Ee) 2017-05-24 400-9525-2017 1(5) Gunnar Åkerlund Samhällsavdelningen Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se Havsbaserad vindkraft en analys av samhällsekonomi

Läs mer

Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne. 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne

Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne. 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne Skåne i korthet! 33 kommuner 12 x 12 mil i kvadrat 1, 2 miljoner inv,

Läs mer

Remiss om Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge

Remiss om Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge 1 (6) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Handläggare: Karin Willis Tillväxt- och regionplanenämnden Remiss om Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära

Läs mer

Vägledning för nationella myndigheters underlag, beslut och redovisning rörande anspråk på riksintressen i 3 kap. miljöbalken

Vägledning för nationella myndigheters underlag, beslut och redovisning rörande anspråk på riksintressen i 3 kap. miljöbalken Promemoria Datum 2017-02-07 3.4.1 Diarienummer 3190/2014 Till Riksintressemyndigheterna Vägledning för nationella myndigheters underlag, beslut och redovisning rörande anspråk på riksintressen i 3 kap.

Läs mer

Kommittédirektiv. Havsplanering i svenska vatten. Dir. 2009:109. Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2009

Kommittédirektiv. Havsplanering i svenska vatten. Dir. 2009:109. Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2009 Kommittédirektiv Havsplanering i svenska vatten Dir. 2009:109 Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2009 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till hur en reformerad fysisk planering

Läs mer

Svar på remiss av betänkandet (SOU 2018:35) Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar

Svar på remiss av betänkandet (SOU 2018:35) Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar YTTRANDE 1 (6) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se helene.lassi@regeringskansliet.se Ert diarienummer N2018/02915/BB Svar på remiss av betänkandet (SOU 2018:35) Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar

Läs mer

Utveckling av en svensk havsplanering till glädje och nytta för alla

Utveckling av en svensk havsplanering till glädje och nytta för alla Utveckling av en svensk havsplanering till glädje och nytta för alla 4/26/13 Berit Pettersson För att ändra/uppdatera/ta bort Presentationsnamn och Namn i foten, gå in på Infoga - Sidhuvud/sidfot 1 The

Läs mer

Uppdrag att genomföra en fördjupad analys av formellt skyddade marina områden och att ta fram en handlingsplan för marint områdeskydd

Uppdrag att genomföra en fördjupad analys av formellt skyddade marina områden och att ta fram en handlingsplan för marint områdeskydd Regeringsbeslut I:4 2015-02-12 M2015/771/Nm Miljö- och energidepartementet Havs- och vattenmyndigheten Box 11 930 404 39 GÖTEBORG Uppdrag att genomföra en fördjupad analys av formellt skyddade marina områden

Läs mer

Antagande av Aktualitetsprövning av Översiktsplan 2040 och uppdrag att ta fram Översiktsplan 2050 för Norrtälje kommun

Antagande av Aktualitetsprövning av Översiktsplan 2040 och uppdrag att ta fram Översiktsplan 2050 för Norrtälje kommun 2018-02-16 KS 17-641 Sid 1 av 6 Handläggare: Olof Johansson Till Titel: Översiktsplanerare Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott E-post: olof.johansson@norrtalje.se Antagande av Aktualitetsprövning

Läs mer

PM Underlag till beslut om aktualisering av Kungsbacka översiktsplan Kungsbacka

PM Underlag till beslut om aktualisering av Kungsbacka översiktsplan Kungsbacka PM Underlag till beslut om aktualisering av Kungsbacka översiktsplan 2006 Kungsbacka 2018-10-03 1 Inledning Aktualiseringen avser översiktsplanen för Kungsbacka kommun, här kallad ÖP06. Översiktsplanen

Läs mer

1 Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen.

1 Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap. 3 kap. Översiktsplan 1 Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. 2 Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen

Läs mer

Yttrande över förslag till havsplan för Östersjön

Yttrande över förslag till havsplan för Östersjön 2018-04-22 Handläggare Moa Öhman Plan- och exploateringsavdelningen 396-18 2017KS/0086 Havs- och vattenmyndigheten Enheten för havsplanering Yttrande över förslag till havsplan för Östersjön Enligt Havs-

Läs mer

Dokumenttitel Detaljplanering. Underrubrik. Senast reviderad av Andrea Eriksson. Dokumentnamn/Sökväg. Godkännandedatum

Dokumenttitel Detaljplanering. Underrubrik. Senast reviderad av Andrea Eriksson. Dokumentnamn/Sökväg. Godkännandedatum 1 (7) Organisation Hörby kommun Förvaltning l avdelning Upprättad av Hamish Bell Dokumenttyp Rutiner Handläggning Godkänd av Byggnadsnämnden Dokumenttitel Detaljplanering Underrubrik Undersökning om betydande

Läs mer

En utvecklad översiktsplanering del 1 : Att underlätta efterföljande planering - SOU 2018:46

En utvecklad översiktsplanering del 1 : Att underlätta efterföljande planering - SOU 2018:46 YTTRANDE Vårt ärendenr: 2018-10-12 Sektionen för planering, säkerhet och miljö Eva Hägglund Näringsdepartementet 10333 STOCKHOLM En utvecklad översiktsplanering del 1 : Att underlätta efterföljande planering

Läs mer

Uppdrag om viss utrednings- och samordningsverksamhet avseende bostadsbyggandet i Stockholms län

Uppdrag om viss utrednings- och samordningsverksamhet avseende bostadsbyggandet i Stockholms län Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-06-07 LS 1206-0842 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 12-06-19 OOQIf Uppdrag om viss utrednings- och samordningsverksamhet avseende

Läs mer

6 kap. Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag

6 kap. Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag [Denna lydelse var gällande fram till 2018-01-01.] 6 kap. Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag När det krävs en miljökonsekvensbeskrivning 6 kap. 1 En miljökonsekvensbeskrivning ska ingå

Läs mer

Hushållning med havsområden

Hushållning med havsområden Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2013/14:MJU24 Hushållning med havsområden Sammanfattning Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2013/14: 186 Hushållning med havsområden

Läs mer

Remissvar. Betänkandet SOU 2018:46 En utvecklad översiktsplanering Del 1 och 2

Remissvar. Betänkandet SOU 2018:46 En utvecklad översiktsplanering Del 1 och 2 1 Stadsarkitekt Ark. SAR/MSA Tomas Johnsson 0280-181 69 YTTRANDE 2018-10-16 Dnr Näringsdepartementet Enheten för samhällsplanering 103 33 Stockholm Betänkandet SOU 2018:46 En utvecklad översiktsplanering

Läs mer

Yttrande över betänkandet En utvecklad översiktsplanering Del 2: Kommunal reglering av upplåtelseformer (SOU 2018:46)

Yttrande över betänkandet En utvecklad översiktsplanering Del 2: Kommunal reglering av upplåtelseformer (SOU 2018:46) Yttrande Datum 2018-10-30 3.1.2 Diarienummer 5894/2018 Ert diarienummer N2018/03415/SPN Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm n.remissvar@regeringskansliet.se Yttrande över betänkandet

Läs mer

Nytt system för havsplanering byggt på ekosystemansatsen

Nytt system för havsplanering byggt på ekosystemansatsen Nytt system för havsplanering byggt på ekosystemansatsen Ekosystemansatsen i teori och praktik Havsmiljöinstitutet 21 oktober 2010 Ekologisk grundsyn 70-talet: ekologisk grundsyn Fysiska riksplaneringen

Läs mer

Havsplanering. till glädje och nytta för alla

Havsplanering. till glädje och nytta för alla Havsplanering till glädje och nytta för alla 2012-04-02 1 Varför havsplanering? Nuläget: Miljötillståndet är inte hållbart och försämras. Anspråken ökar på att använda haven. Nya användningar och anspråk

Läs mer

Remiss om förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft

Remiss om förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft Yttrande 1 (5) Miljö och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se Remiss om förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft Ert dnr M2017/01639/R Sammanfattning Länsstyrelsen

Läs mer

Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99)

Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99) SVENSKA KRAFTNÄT Generaldirektören Miljö- och energidepartementet Natur milj ö enheten 103 33 Stockholm m.registrator@regeringskansliet.se 2017-02-13 2016/2072 REMISSVAR Planering och beslut för hållbar

Läs mer

Boverket noterar ett behov av att se över några mindre oklarheter i författningsförslaget

Boverket noterar ett behov av att se över några mindre oklarheter i författningsförslaget Boverket Myndigheten for samhallsplanerrng, byggande och boende Yttrande Datum 2015-10-27 3.l.2. Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Diarienummer 2051/2015 Ert diarienummer N2015/5036/PUB

Läs mer

Advokatsamfundet avstyrker i huvudsak förslagen i betänkandet enligt vad som följer nedan.

Advokatsamfundet avstyrker i huvudsak förslagen i betänkandet enligt vad som följer nedan. R-2010/1866 Stockholm den 14 mars 2011 Till Miljödepartementet M2010/4786/H Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 14 december 2010 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Planering

Läs mer

Fysisk planering och klimatförändringar. Martin Karlsson Boverket

Fysisk planering och klimatförändringar. Martin Karlsson Boverket Fysisk planering och klimatförändringar Martin Karlsson Boverket En kort genomgång av: PBL och klimatanpassning i planering PBL i förändring Boverkets klimatarbete Plansystemet enligt PBL 2, 3 kap PBL

Läs mer

Samarbete för ekosystembaserad planering av havsmiljön med hjälp av GIS. Projekttid: juni 2011-maj 2014 Budget: 1 M

Samarbete för ekosystembaserad planering av havsmiljön med hjälp av GIS.   Projekttid: juni 2011-maj 2014 Budget: 1 M Samarbete för ekosystembaserad planering av havsmiljön med hjälp av GIS http://seagis.org Projekttid: juni 2011-maj 2014 Budget: 1 M Deltagande parter Samordnande stödmottagare: Närings-, trafik- och miljöcentralen

Läs mer

SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket

SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket 1 (5) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar från Länsstyrelsen i Stockholms län, dnr 700-5233-2017 SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska

Läs mer

Remiss Promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25)

Remiss Promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25) YTTRANDE 2016-10-10 Dnr: 2016/641 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Remiss Promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25) Mark- och miljööverdomstolen

Läs mer

Yttrande över betänkandet "Planering och beslut för hållbar utveckling" (SOU 2015:99) Ks/2016:

Yttrande över betänkandet Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99) Ks/2016: JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-02-22 1 49 Yttrande över betänkandet "Planering och beslut för hållbar utveckling" (SOU 2015:99) Ks/2016:390 420 Sammanfattning Jönköpings kommun

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Vatten i planeringen. Fysiska planeringen enligt PBL (Plan- och bygglagen) Inger Krekula, Länsstyrelsen Norrbotten

Vatten i planeringen. Fysiska planeringen enligt PBL (Plan- och bygglagen) Inger Krekula, Länsstyrelsen Norrbotten Vatten i planeringen Fysiska planeringen enligt PBL (Plan- och bygglagen) Inger Krekula, Länsstyrelsen Norrbotten Vatten i samhällsplaneringen Översiktsplan PBL 3 kap Detaljplan PBL 4 kap Plan- och lovsystemet

Läs mer

PLANERINGSKATALOGEN.SE RELEVANT PLANERINGSUNDERLAG ENKELT & SNABBT

PLANERINGSKATALOGEN.SE RELEVANT PLANERINGSUNDERLAG ENKELT & SNABBT PLANERINGSKATALOGEN.SE RELEVANT PLANERINGSUNDERLAG ENKELT & SNABBT Moa Nord Länsstyrelsens Samhällsbyggnadsenhet PBL & MB Länsstyrelsen är skyldig att tillhandahålla och tillgängliggöra planeringsunderlag

Läs mer

YTTRANDE Dnr SU

YTTRANDE Dnr SU 1(6) YTTRANDE 2010-09-20 Dnr SU 302-2017-10 Regeringskansliet Miljödepartementet 103 33 Stockholm M2010/3188/R Remiss: Förslag till genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av

Läs mer

Yttrande över betänkandet Vägen till självkörande. fordon introduktion (SOU 2018:16).

Yttrande över betänkandet Vägen till självkörande. fordon introduktion (SOU 2018:16). YTTRANDE 1 (5) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr N2018/01630/MRT Yttrande över betänkandet Vägen till självkörande fordon introduktion (SOU 2018:16) Lunds tingsrätt har fått tillfälle att yttra

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Planering och beslut för hållbar utveckling

Planering och beslut för hållbar utveckling Planering och beslut för hållbar utveckling - Miljöbalkens hushållningsbestämmelser SOU 2015:99 Nytt om miljörätt 2016-03-17 Bengt Arwidsson Uppdraget Utredaren ska i slutbetänkandet redovisa en genomgripande

Läs mer

Yttrande över betänkandet Effektiv och rättssäker PBL-överprövning (SOU 2014:14)

Yttrande över betänkandet Effektiv och rättssäker PBL-överprövning (SOU 2014:14) REMISSYTTRANDE 1 (5) Mark- och miljööverdomstolen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Effektiv och rättssäker PBL-överprövning (SOU 2014:14) Regeringskansliets diarienummer S2014/2509/PBB

Läs mer

Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse för Norrtälje kommun

Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse för Norrtälje kommun SAMMANFATTANDE REDOGÖRELSE 1 (5) Enheten för samhällsplanering Karin von Sydow Norrtälje kommun Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse för Norrtälje kommun Länsstyrelsen lämnar härmed en sammanfattande

Läs mer

Interkommunal havsplan för Blekinge

Interkommunal havsplan för Blekinge Projektplan Interkommunal havsplan för Blekinge Fördjupning av Blekinges kustkommuners översiktsplaner 1 (15) 2 (15) Innehållsförteckning Bakgrund 5 Statlig havsplanering 5 Interkommunal havsplan för Blekinge

Läs mer

Efter sammanfattningen återfinns våra synpunkter ordnade enligt promemorians disposition.

Efter sammanfattningen återfinns våra synpunkter ordnade enligt promemorians disposition. Institutionen för fastigheter och byggande YTTRANDE 2008-05-26 Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Stranden en värdefull miljö (Ds 2008:21) Efter sammanfattningen återfinns våra synpunkter ordnade enligt

Läs mer

REMISSVAR: EKOLOGISK KOMPENSATION

REMISSVAR: EKOLOGISK KOMPENSATION 2018-10-04 1 (5) Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se REMISSVAR: EKOLOGISK KOMPENSATION ÅTGÄRDER FÖR ATT MOTVERKA NETTOFÖRLUSTER AV BIOLOGISK MÅNGFALD OCH EKOSYSTEMTJÄNSTER,

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse inför Botkyrka kommuns prövning av översiktsplanens aktualitet

Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse inför Botkyrka kommuns prövning av översiktsplanens aktualitet SAMMANFATTANDE REDOGÖRELSE 1 (5) Enheten för samhällsplanering Karin von Sydow Botkyrka kommun kontaktcenter@botkyrka.se Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse inför Botkyrka kommuns prövning av översiktsplanens

Läs mer

Kommittédirektiv. Kommunal planering för bostäder. Dir. 2017:12. Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2017

Kommittédirektiv. Kommunal planering för bostäder. Dir. 2017:12. Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2017 Kommittédirektiv Kommunal planering för bostäder Dir. 2017:12 Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2017 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på hur bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet

Läs mer

Samrådet om Sveriges första havsplaner 15 februari 15 augusti, 2018

Samrådet om Sveriges första havsplaner 15 februari 15 augusti, 2018 Samrådet om Sveriges första havsplaner 15 februari 15 augusti, 2018 Ingela Isaksson, Regional samordnare havsplaneområde Västerhavet Ingela.isaksson@lansstyrelsen.se Västra Götaland, Halland & Skåne Tre

Läs mer

M2016/1849/R, Remissyttrande över Promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25)

M2016/1849/R, Remissyttrande över Promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25) 2016-10-10 Till Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se anna.berglund@regeringskansliet.se M2016/1849/R, Remissyttrande över Promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25) Alrutz Advokatbyrå

Läs mer

Översiktsplan för Växjö kommun. Utställningshandling

Översiktsplan för Växjö kommun. Utställningshandling GRANSKNINGSYTTRANDE 1 (51) Kanslienheten, Kommunledningskontoret Växjö kommun Box 1222 351 12 Växjö Översiktsplan för Växjö kommun. Utställningshandling 2005-01-11. Förslag till översiktsplan för Växjö

Läs mer

Information om fördjupad översiktsplan Ljungsbro/Berg

Information om fördjupad översiktsplan Ljungsbro/Berg 1 (3) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2014 06 10 Dnr Sbn Samhällsbyggnadsnämnden Information om fördjupad översiktsplan Ljungsbro/Berg Länk till planddokumenten: http://www.linkoping.se/bygga-bo/planer-och-projekt/oversiktlig-

Läs mer

Havsplanering. Ingela Isaksson - Länsstyrelsen Västra Götalands län. Foto: Markus Klingberg. Västra Götaland, Halland & Skåne

Havsplanering. Ingela Isaksson - Länsstyrelsen Västra Götalands län. Foto: Markus Klingberg. Västra Götaland, Halland & Skåne Havsplanering Ingela Isaksson - Länsstyrelsen Västra Götalands län Västra Götaland, Halland & Skåne Foto: Markus Klingberg Mat, hälsa, transport, rekreation, pengar 2 Samordnande länsstyrelser 14 kustlänsstyrelser

Läs mer

Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar

Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar YTTRANDE 1(8) Kontaktperson Samhällsbyggnadsavdelningen Elisabet Weber 010-224 16 89 elisabet.weber@lansstyrelsen.se Regeringskansliet Näringsdepartementet n.remissvar@regeringskansliet.se helene.lassi@regeringskansliet.se

Läs mer

Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS).

Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). YTTRANDE 1 (5) Avdelningen för tillsyn och prövning Hanna Lind 010-2240184 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna

Läs mer

Regional kustplanering i Skåne med fokus på stränder och erosion

Regional kustplanering i Skåne med fokus på stränder och erosion Regional kustplanering i Skåne med fokus på stränder och erosion Pär Persson vattenstrateg Enheten för samhällsplanering Regional planering enligt PBL finns inte i Skåne men länsstyrelsen har många uppdrag

Läs mer

Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse inför Täby kommuns prövning av översiktsplanens aktualitet

Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse inför Täby kommuns prövning av översiktsplanens aktualitet SAMMANFATTANDE REDOGÖRELSE 1 (6) Enheten för samhällsplanering Karin von Sydow Täby kommun tabykommun@taby.se Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse inför Täby kommuns prövning av översiktsplanens aktualitet

Läs mer

Yttrande över betänkandet Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88)

Yttrande över betänkandet Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88) Yttrande 1 (5) Er beteckning nr Ku2015/02481/K Samhällsbyggnadsenheten inn Persson irekt 010-2250490 linn.persson@lansstyrelsen.se Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Ku.remissvar@regeringskansliet.se

Läs mer

Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35) N2018/02915/BB

Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35) N2018/02915/BB 1(4) Samhällsbyggnad Amanda Bäckström Näringsdepartementet Regeringskansliet n.remissvar@regeringskansliet.se helene.lassi@regeringskansliet.se Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35) N2018/02915/BB

Läs mer

Översiktsplaneutredningen. Översiktsplaneutredningen 1

Översiktsplaneutredningen. Översiktsplaneutredningen 1 Översiktsplaneutredningen Inger Holmqvist Johan Hjalmarsson Cristina Björn Emma Franzén Joel Björk-Werner särskild utredare huvudsekreterare sekreterare sekreterare sekreterare Översiktsplaneutredningen

Läs mer

Hushållning med havsområden. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Hushållning med havsområden. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Hushållning med havsområden Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 20 februari 2014 Lena Ek Egon Abresparr (Miljödepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Läs mer

Länsstyrelsen Stockholm

Länsstyrelsen Stockholm ei ' Länsstyrelsen Stockholm SAMMANFATTANDE REDOGÖRELSE Datum Beteckning 2015-10-28 4013-28431-2015 1 (5) Enheten för samhällsplanering Anna Knight Nacka kommun Enheten för strategisk stadsutveckling 131

Läs mer

Departementspromemoria Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn (Ds 2016:21)

Departementspromemoria Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn (Ds 2016:21) Dnr 851-4734-2016 1 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM a.registrator@regeringskansliet.se Departementspromemoria Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande

Läs mer

Naturvårdsverket. Vid genomförandet av uppdraget ska även Miljömålsberedningen samt Sveriges Kommuner och Landsting höras. Regeringsbeslut 1 :5

Naturvårdsverket. Vid genomförandet av uppdraget ska även Miljömålsberedningen samt Sveriges Kommuner och Landsting höras. Regeringsbeslut 1 :5 Regeringsbeslut 1 :5 REGERINGEN 2012-03-08 M2012/722/Nm Miljödepartementet Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM Uppdrag till Naturvårdsverket att utarbeta en landskapsanalys och analysera relevanta styrmedel

Läs mer

Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56)

Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56) YTTRANDE 2012-12-19 Dnr 560/12 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Miljödepartemetet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56)

Läs mer

Välkomna! Samråd inom vattenförvaltningen 30 november till 30 april: en vägvisare inför beslut 2021

Välkomna! Samråd inom vattenförvaltningen 30 november till 30 april: en vägvisare inför beslut 2021 Välkomna! Samråd inom vattenförvaltningen 30 november till 30 april: en vägvisare inför beslut 2021 Andra samråd som pågår tidslinjer Prioriterade ämnen (1 nov-30 april) Arbetsprogram och tidtabell Översikt

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Remissvar angående åtgärdsprogram vattendirektivet

TJÄNSTESKRIVELSE. Remissvar angående åtgärdsprogram vattendirektivet Öckerö 2015-03-30, rev. 2015-04-10 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Anna Skrapste, Lisette Larsson, Susanne Härenstam Ärende: Samråd åtgärdsplaner 2015-2021, vattendirektivet Diarienummer:

Läs mer

Delbetänkande om Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap SOU 2017:96 Ju2017/09578/L2

Delbetänkande om Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap SOU 2017:96 Ju2017/09578/L2 YTTRANDE Datum Beteckning 2018-02-08 101-53793-2017 1 (5) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande om Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap SOU 2017:96 Ju2017/09578/L2 Sammanfattning

Läs mer

NYA DETALJPLANERREGLER I PLAN OCH BYGGLAGEN M.M.

NYA DETALJPLANERREGLER I PLAN OCH BYGGLAGEN M.M. NYA DETALJPLANERREGLER I PLAN OCH BYGGLAGEN M.M. 23 JANUARI 2019 Pia Pehrson Advokat/Partner Foyen Advokatfirma FÖRTYDLIGANDE AV PBL GÄLLANDE KRAVEN PÅ DETALJPLAN Proposition 2017/18:167 Ett tydligare

Läs mer

Remiss: Avseende SOU Synliggöra värdet av ekosystemtjänster (SOU 2013:68) yttrande till Kommunstyrelsens förvaltning

Remiss: Avseende SOU Synliggöra värdet av ekosystemtjänster (SOU 2013:68) yttrande till Kommunstyrelsens förvaltning MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MILJÖTILLSYNSAVDELNINGEN 1 (6) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Miljönämnden Remiss: Avseende SOU Synliggöra värdet av

Läs mer

Betänkandet SOU 2015:43 Vägar till ett effektivare miljöarbete

Betänkandet SOU 2015:43 Vägar till ett effektivare miljöarbete EM1003 W-4.2, 2012-02-09 YTTRANDE 1 (5) Datum Ert datum Ert dnr 2015-06-29 M2015/1539/S Analysavdelningen Enheten för miljöanalys Linda Kaneryd linda.kaneryd@energimyndigheten.se Miljö- och energidepartementet

Läs mer

YTTRANDE 1 (5) DATUM DIARIENR. Inledning. undvika. fördyrande reglerna. sällan om. regler om

YTTRANDE 1 (5) DATUM DIARIENR. Inledning. undvika. fördyrande reglerna. sällan om. regler om YTTRANDE 1 (5) Mark- och miljödomstolen Miljö- och energidepartementett Remiss angående betänkande av Utredningen om ekologisk kompensation, SOU 2017: 34 (ert dnr M2017/01115/Nm) Inledning Ekologisk kompensation

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:186

Regeringens proposition 2013/14:186 Regeringens proposition 2013/14:186 Hushållning med havsområden Prop. 2013/14:186 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2014 Fredrik Reinfeldt Lena Ek (Miljödepartementet)

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Planering av markanvändning. Föreläsare: Signe Lagerkvist,

Planering av markanvändning. Föreläsare: Signe Lagerkvist, Planering av markanvändning Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års Byggnadslag 2 1987 års Lag om hushållning

Läs mer

Juridisk analys av de nya reglerna i plan- och bygglagen om regional planering

Juridisk analys av de nya reglerna i plan- och bygglagen om regional planering 11 2019-04-11 1 (6) Avdelningarna för juridik och tillväxt och samhällsbyggnad Ann-Sofie Eriksson Bengt Westman Germund Persson Gunilla Glasare Juridisk analys av de nya reglerna i plan- och bygglagen

Läs mer

Yttrande över remiss om betänkandet "Vägar till ett effektivare miljöarbete" SOU 2015:43

Yttrande över remiss om betänkandet Vägar till ett effektivare miljöarbete SOU 2015:43 Yttrande 1 (6) Datum 2015-10-05 Beteckning 101-23920-2015 Miljö- och energidepartementet Yttrande över remiss om betänkandet "Vägar till ett effektivare miljöarbete" SOU 2015:43 M2015/1539/S Sammanfattning

Läs mer

Riksintressesystemet. Otto Ryding

Riksintressesystemet. Otto Ryding Riksintressesystemet Otto Ryding Boverkets roll Boverket ska verka för samordning av de statliga myndigheternas arbete med underlag för tillämpningen av 3 och 4 kap. MB Myndigheterna ska efter samråd med

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Planering, Säkerhet och Miljö

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Planering, Säkerhet och Miljö Cirkulärnr: 16:27 Diarienr: 16/02706 Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2016-04-29 Mottagare: Rubrik: Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Planering, Säkerhet och Miljö Samtliga Sveriges kommuner

Läs mer

Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge

Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge Remiss 1(5) Regeringskansliet m.remissvar@regeringskansliet.se Märta Alsén Planhandläggare 010 2233424 marta.alsen@lansstyrelsen.se m.naturmiljoenheten@regeringskansliet.se Remiss av Naturvårdsverkets

Läs mer

Miljöbedömningar av planer

Miljöbedömningar av planer www.m.lst.se Länsstyrelsen Skåne län 2:1 2007-10-12 Miljöbedömningar av planer Plan PM 2:1 2007-10-12 Miljöbedömningar Omslagsbild: Anne-Lie Mårtensson Förord Vad gäller vid planering? Vilka lagar ska

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av Havs- och vattenmyndigheten (M 2010:03) Dir. 2011:14

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av Havs- och vattenmyndigheten (M 2010:03) Dir. 2011:14 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av Havs- och vattenmyndigheten (M 2010:03) Dir. 2011:14 Beslut vid regeringssammanträde den 24 februari 2011 Sammanfattning Den särskilda

Läs mer

Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99)

Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99) Yttrande 2017-01-13 m.registrator@regeringskansliet.se (wordformat) Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU

Läs mer

Utredningens tänkta förslag till planeringssystem för havet

Utredningens tänkta förslag till planeringssystem för havet Promemoria bilaga till program 2010 08 30 Dnr 61/F4/2010 Havsplaneringsutredningen M 2009:03 Huvudsekreterare Mikael Cullberg Telefon 031-701 53 51 Telefax 031-774 11 18 E-post mikael.cullberg@environment.ministry.se

Läs mer

Granskningsyttrande över förslag till fördjupad översiktsplan för Oxelösunds skärgård

Granskningsyttrande över förslag till fördjupad översiktsplan för Oxelösunds skärgård Handläggare Lotta Lehmann, 010-478 7031 E-post lotta.lehmann@sfv.se 2017-12-08 SFV 232-579/17 1 (3) Länsstyrelsen i Södermanlands län Samhällsbyggnadsenheten 611 86 Nyköping sodermanland@lansstyrelsen.se

Läs mer

Exploateringskontoret Miljö och teknik. Handläggare Frida Nordström Förslag till beslut. 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Exploateringskontoret Miljö och teknik. Handläggare Frida Nordström Förslag till beslut. 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat. Dnr Sida 1 (5) 2018-05-16 Handläggare Frida Nordström 08-508 876 16 Till Exploateringsnämnden 2018-08-23 Ekologisk kompensation. Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster,

Läs mer

Stat, region och kommun. Hur kan samspelet - STAT OCH KOMMUNDIALOGEN utvecklas?

Stat, region och kommun. Hur kan samspelet - STAT OCH KOMMUNDIALOGEN utvecklas? Stat, region och kommun. Hur kan samspelet - STAT OCH KOMMUNDIALOGEN utvecklas? 18 augusti 2016 Elisabet Weber Länsarkitekt, Länsstyrelsen Skåne Samhällsplaneringen ett viktigt verktyg att nå HÅLLBAR UTVECKLING

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET REMISSVAR. Remiss angående Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99) 1(5)

UPPSALA UNIVERSITET REMISSVAR. Remiss angående Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99) 1(5) REMISSVAR 1(5) 2017-02-28 Dm UFV 2016/1783 Box 256 SE-751 05 Uppsala Miljö- och energidepaiiementet 103 33 Stockholm m.registrator@regeringskansliet.se Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna

Läs mer

Riksarkivets nationella överblick över arkivfrågorna och arkivverksamheten i landet enskilda arkiv

Riksarkivets nationella överblick över arkivfrågorna och arkivverksamheten i landet enskilda arkiv 1 (5) Datum Dnr RA 04-2013/1917 2013-06-20 Ert Dnr Ju2013/1367/L3 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Tillstånd och medling, SOU 2013:4 Riksarkivet tillstyrker förslaget att avtalslicensbestämmelsen

Läs mer

Vem har ansvaret? Betänkande av Klimatanpassningsutredningen SOU 2017:42

Vem har ansvaret? Betänkande av Klimatanpassningsutredningen SOU 2017:42 Yttrande 1(6) Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet Karin Gustavsson Klimatanpassningssamordnare, krisberedskapshandläggare 103 33 Stockholm Vem har ansvaret? Betänkande av Klimatanpassningsutredningen

Läs mer