Inledning... 4 INLEDNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning... 4 INLEDNING... 3-4"

Transkript

1 Delårsrapport januari-augusti 2012

2 Innehåll INLEDNING Inledning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE God ekonomisk hushållning Övergripande styrkort Medborgare Utveckling Medarbetare Ekonomi Kommunkoncernen RÄKENSKAPER Resultaträkning och nämndernas resultat Balansräkning Kassaflödesanalys Investeringsredovisning Noter VERKSAMHETSBERÄTTELSER Kommunstyrelsen, inkl. kommunledningskontoret Kommunstyrelsen, Räddningstjänsten Barn- och utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Arbete och välfärdsnämnden Tekniska nämnden Kultur- och fritidsnämnden Byggnadsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Kristianstads kommun Kristianstad telefon växel: e-post: webbsida: Omslagsbilderna och övriga bilder i delårsrapporten 2012 är tagna av Kristianstads kommun, förutom en bild på Lisa Nordén som är tagen av Triathlon.org.

3 3 INLEDNING Inledning En av de mest uppmärksammade bilderna på kommunens Flickr-konto under sommaren 2012 en utställare från Geraud International Street Market som besökte Kristianstad juli.

4 4 INLEDNING Inledning Detta delårsbokslut har upprättats utifrån kommunens räkenskaper per 31 augusti Med ledning av uppgifter från kommunens förvaltningar har räkenskaperna kompletterats med periodiseringsposter. I delårsbokslutet redovisas även resultatet för motsvarande period föregående år samt en prognos för helåret Lagstiftningen kräver inte en prognos för helåret i delårsrapporten, men det är kommunledningskontorets uppfattning att denna information är viktig för styrningen av den kommunala verksamheten. Enligt kommunal redovisningslag ska kommuner minst en gång under varje räkenskapsår upprätta en särskild redovisning, delårsrapport, som omfattar verksamheten från årets början. Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång samt lämna upplysningar om sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens resultat och ställning. Samma redovisningsprinciper har tillämpats som i senaste årsredovisningen, d.v.s. att Kommunala redovisningslagen och rekommendationerna från Rådet för kommunal redovisning följs. Delårsrapporten kommer att bli föremål för granskning av kommunens revisorer. Kommunledningskontoret, Ekonomi & finans, föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunfullmäktige uppmanar varje nämnd som prognostiserar negativa budgetavvikelser att ta fram en åtgärdsplan för att i möjligaste mån eliminera befarade underskott. I den mån detta inte är möjligt bör kommunstyrelsen ta ställning till i vilken omfattning tilläggsanslag ska beviljas. Sammanfattning Medborgare SCB:s medborgarundersökning visar något svagare värden för Kristianstad än motsvarande undersökning för två år sedan. Såväl medborgarnas bedömning av Kristianstad som en plats att bo och leva på, som vad medborgarna tycker om kommunens verksamheter och om inflytandet i kommunen fick lägre betyg. Även i tidskriften Fokus ranking av bästa boendekommun har Kristianstad markant försämrat sin position. Det är möjligt att de stora förändringar som just nu pågår i staden skapar viss oro och osäkerhet som slår igenom i medborgarnas attityder. Utveckling Utöver glädjeyttringar för att Kristianstad för första gången passerade invånare och IFK Kristianstads oväntade framgångar i handboll har det första halvåret präglats av orolig väntan och problemlösning för att många stora projekt skulle komma till stånd. Till slut blev det klartecken för de flesta projekten, Östra Centrum, ny flygoperatör på Kristianstad Airport, Kristianstadslänken och parkeringslösningar m.fl. Tyvärr har arbetslösheten ökat till 8,2 % vid halvårsskiftet. Speciellt oroar ungdomsarbetslösheten. Kristianstads position i Svenskt näringslivs ranking försämrades och även nyföretagandet beräknas minska. Medarbetare Antalet tillsvidareanställda ökade liksom antalet tidsbegränsade anställningar med månadslön och timavlönade. Sjukskrivningarna och frisktalet visade marginellt negativa tendenser. Två nya EU-finansierade projekt har startats. SAMspelet och Omvänt mentorskap är projekt som ska skapa förutsättningar för en hälsofrämjande arbetsmiljö och ge chefer ökad kompetens i mångfaldsarbete och jämställdhet. Ekonomi Bokslutet för perioden januari till och med augusti 2012 visar ett resultat på 78,9 mkr. Det är 3,1 mkr lägre än vid motsvarande period föregående år. Helårsprognosen visar att resultatet vid årets slut beräknas till 50,2 mkr, vilket är 45,5 mkr bättre än budgeterat. De främsta anledningarna till den positiva budgetavvikelsen är att prognosen för skatteintäkterna förbättrats och att premier för Avtalsgruppförsäkring återbetalas under året. Nämndernas verksamhetsresultat väntas dock bli 65,9 mkr sämre än budget. Det beror framförallt på ökade kostnader för försörjningsstöd, externa institutionsplaceringarna av barn och unga samt underskott för olika verksamheter inom omsorgsförvaltningens ansvarsområden.

5 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse läkare, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och ortopedingenjörer från hela Sverige sammanstrålade i Kristianstad Arena under Ortopediveckan.

6 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE God ekonomisk hushållning Styrmodellen i Kristianstads kommun utgår från kommunallagens krav om att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Kristianstads kommun är en mycket omfattande och komplex organisation och för att kunna hålla ihop och samordna den kommunala verksamheten krävs en genomtänkt styrmodell. Ekonomi- och verksamhetsstyrning är en målmedveten och systematisk process för att påverka den samlade verksamheten i riktning mot önskat resultat, effektivitet och ekonomisk ställning. För en kommun, där verksamheten är målet och pengarna medlet, innebär god ekonomisk hushållning mycket mer än en balanserad ekonomi. I budgeten fastställer därför kommunfullmäktige de finansiella och verksamhetsmässiga mål, i form av ett övergripande styrkort, som ska följas upp, utvärderas och stämmas av mot god ekonomisk hushållning. Styrmodellen i Kristianstads kommun bygger på metoden balanserad styrning, i Kristianstad kalllad STYRKAN. Den huvudsakliga inriktningen är att oavsett var man befinner sig i organisationen så är visionen, perspektiven (Medborgare, Utveckling, Medarbetare och Ekonomi) tillsammans med strategier för varje perspektiv, gemensamma delar som är fastställda av kommunfullmäktige. Visionen svarar på vart kommunen vill föra organisationen. Tidsperspektivet är långsiktigt och sträcker sig över flera mandatperioder. Visionen lyder: Kristianstad växer! Med vida horisonter och människan i centrum Genom kreativitet, framåtanda och puls I en livsbejakande och naturskön miljö Sveriges centrum för livsmedel, mat och dryck Målen visar inriktningen verksamheterna ska fokusera inom det aktuella perspektivet. Styrtalen beskriver kvalitet, effektivitet, volym, mängd, antal etc. Handlingsplaner ska konkret visa vad som ska göras och ska stödja de mål och styrtal som angetts i styrkortet. I kommunens övergripande styrkort på nästa sida har styrtal, mål och perspektiv färgmarkerats för att ge en enkel indikation på vilket resultat som förväntas uppnås under Röd färg markerar att perspektiven/målen/styrtalen inte kommer att uppnå eftersträvad nivå, gul färg markerar att de delvis kommer att uppnå förväntad nivå och grön färg att de med största sannolikhet kommer att uppnå förväntat resultat. Grå färgmarkering kan också förekomma om ett styrtal t.ex. inte har varit föremål för någon mätning ännu. Dessutom kommenteras varje mål/styrtal kortfattat i styrkortet. Utöver det schematiska styrkortet fortsätter analysen något djupare i förvaltningsberättelsen för de fyra perspektiven på sidorna Alla nämnder/styrelser bedömer också perspektiven/målen/styrtalen i sina respektive styrkort med samma färgmarkeringsprinciper. Efter en översiktlig utvärdering och analys av kommunens övergripande styrkort, förvaltningsberättelsens textavsnitt i de fyra perspektiven och nämndernas textavsnitt och styrkort, kan en värdering ske om en god ekonomisk hushållning har uppnåtts efter de åtta första månaderna 2012, liksom prognostisera samma värdering vid årets slut. De fyra perspektiven, Medborgare, Utveckling, Medarbetare och Ekonomi speglar olika dimensioner i verksamheten och balans mellan dessa ska eftersträvas. Strategier är de områden inom varje perspektiv som är avgörande för att nå framgång.

7 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunens övergripande styrkort 2012 Medborgare Mål Styrtal Kommentar Nöjda medborgare Nöjd-Medborgar-Index Ökad utbildningsnivå Aktiva och trygga medborgare Information och service med hög tillgänglighet Gymnasiebehörighet Högskolebehörighet Nöjd-Region-Index Trygghetsindex Andel invånare med försörjningsstöd Nöjd-Inflytande_Index Bemötande/Tillgänglighetsindex Informations/Öppenhetsindex NMI 54. Lägre än kommunsnittet (55), lägre än 2010 (58). Statistiken är inte bearbetad ännu. NRI 59. Lägre än kommunsnittet (61), lägre än 2010 (66). TI 49. Lägre än kommunsnittet (61), inte jämförbart med 2010 (47). Större avstånd mellan Kristianstads värde och kommunsnittet. Andelen i juni var enl. månadsstatistik 3,5 %. Sämre än både riket (2,5 %) och Skåne (3,2 %). Utbetalningarna har ökat kraftigt NII 37. Lägre än kommunsnittet (40), lägre än 2010 (39). BTI 52. Lägre än kommunsnittet (57), inte jämförbart med 2010 (63). IÖI 52. Lägre än kommunsnittet (54), inte jämförbart med 2010 (55). Utveckling Ekonomi Medarbetare Aktiva insatser för hållbar miljö Växande Kristianstad God företagsamhet Förbättrad infrastruktur God hälsa och hög arbetstillfredsställelse Ökad delaktighet, ökat medskapande och ansvarstagande Ekonomisk kontroll under verksamhetsåret Ekonomisk kontroll över tiden Koldioxidutsläpp Invånarförändring Arbetslöshet Studerande på Högskolan Nöjt-Näringslivs-Index Nyföretagande Kollektivtrafikresande Frisktal Nöjd-Medarbetar-Index Medskapande-Index Ledarskaps-Index Nämndernas driftbudgetföljsamhet Genomförandegrad av Avvikelse mot budgeterat resultat investeringar Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag över en rullande 5-årsperiod. Självfinansiering av investeringarna över en rullande 5-årsperiod Ökning av utsläpp från 3,6 ton/invånare 2009 till 3,75 under Trots ökning fortfarande under långsiktig målkurva. Invånarantal 30/6: Ökning +255 sedan årsskiftet. Arbetslösheten har ökat från 7,3 % (3,7 % öppet arbetslösa och 3,6 % i program) vid årsskiftet till 8,2 % (4,0 % resp. 4,2 %) vid halvårsskiftet. Motsvarande siffror för Skåne är 7,3 % (4,0 % resp. 3,3 %) och för riket 6,2 % (3,4 % resp. 2,8 %). Antalet sökande HT 2012 ökade med 10 %. 6 % fler antagna VT 2012 än VT Ranking Svenskt näringsliv 2012: 174 (2011: 156) Siffrorna för kommunerna första halvåret är försenade. I maj hade nyföretagandet minskat i Skåne med 14,8 % efter rekordåret Resandet med stadsbuss minskade med 3 % första halvåret 2012 jämfört med samma period Även resande med regionbuss minskade med 0,5 %. Tågresandet mäts senare i höst. Frisktalet : 60,5 % (2011: 62 %). Frisktalet minskade något under perioden men förväntas vid årets slut hamna på samma nivå som tidigare år. Medarbetarenkät genomförs under september. Ny enkätutformning kan försvåra jämförelsen med 2010 års värde på NMI 4,43. Medarbetarenkät genomförs under september. Ny enkätutformning kan försvåra jämförelsen med 2010 års värden, 4,33 för MI och 4,78 för LI. Förväntat värde på nämndernas driftbudgetföljsamhet 2012: -65,9 mkr. Förväntad avvikelse mot budgeterat resultat 2012: +45,5 mkr. Förväntad genomförandegrad 2012: 89,8 %. Förväntat värde på årets resultat/skatteintäkter och statsbidrag : 1,69 % Förväntad självfinansieringsgrad : 74,8 %

8 8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medborgare SCB:s medborgarundersökning för Kristianstad visar något svagare värden än för två år sedan. Enkäten skickades till av kommunens medborgare i maj, men endast 466 svarade på frågorna. De flesta trivs med att bo i Kristianstad, men trivseln är mindre uttalad än förra gången undersökningen gjordes. Måttet på hur man trivs med sin bostadsort, Nöjd-Region-Index, är för Kristianstads kommun 59 av 100 möjliga. Värdet håller sig inom felmarginalen för de 115 deltagande kommunernas medelvärde men är sämre än Kristianstads resultat i med den förra undersökningen för två år sedan då det var 66. Nästan hälften av årets tillfrågade vill mycket starkt rekommendera kommunen till bekanta, men nära en femtedel av de tillfrågade skulle avråda någon från att flytta till Kristianstad. Indexvärdet för att rekommendera inflyttning är 65, som genomsnittsnivån i landet, men har minskat sedan den förra undersökningens då värde på 70. inte särskilt nöjda med möjligheten till inflytande i kommunen. Nöjd-Inflytande-Index är 37 och ligger under medelindex, som är 40 för alla. Värdet är något lägre än förra året, då det var 39. Av de tillfrågade tvivlar mer än 40 procent på att politikerna och de högre tjänstemännen arbetar för kommunens bästa. Anmärkningsvärt är att hälften uppger att inget av kommunens politiska partier representerar deras åsikter. Även i tidskriften Fokus ranking av bästa boendekommun har Kristianstad markant försämrat sin position. Det är möjligt att de stora förändringar som just nu pågår i staden skapar en viss oro och osäkerhet som slår igenom i medborgarnas attityder. Kristianstadsborna är trots allt mer nöjda än invånarna i genomsnittskommunen med utbildningsmöjligheter, kommunikationer och kommersiellt utbud. En faktor som, liksom tidigare år, hamnar signifikant lägre i än i genomsnittskommunen är betyget för trygghet, där Kristianstad har betygsindex 49 mot medelvärdet 61. Mer än 40 procent av de Kristianstadsbor som svarat på enkäten sätter riktigt låga betyg på hur trygga de känner sig utomhus på kvällar och nätter. Mer än en tredjedel är oroliga för rån eller inbrott. Kvinnorna i undersökningen känner sig mer otrygga än männen och allra mest otrygga känner sig de som är mellan 64 och 74 år. Invånarna som besvarade enkäten är hyggligt nöjda med kommunens verksamheter. Nöjd-Medborgar- Index, NMI, gavs värdet 54 och är i nivå med medelindex för de deltagande kommunerna. Byggarbetare på Rådhustaket, bilden tagen i augusti Kristianstadsborna är mer nöjda än andra med kultur, miljöarbete och gator och vägar. Sämre betyg än snittet får Kristianstad för alla skolnivåer och för renhållningen. Värdena för skolan har minskat sedan förra gången. De som svarade på medborgarundersökningen är

9 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Utveckling Våren 2012 erbjöd två glada anledningar att fira i Kristianstad. I slutet av april passerade Kristianstad för första gången gränsen invånare. Till medborgare nummer utsågs Olle Göranson, född den 23 april, som fick ett eget körsbärsträd i Tivoliparken Den 13 maj fylldes Tivoliparken av jublande Kristianstadsbor som ville hylla sitt handbollslag. Dagen innan hade IFK Kristianstad fått silvermedalj efter SM-finalen mot Sävehof i Malmö Arena. Annars kännetecknades våren 2012 i Kristanstad i stor utsträckning av orolig väntan och intensiv problemlösning. Diskussionerna om Kristianstadslänken och parkeringslösningarna under ombyggnaderna i centrum drog ut på tiden. Investeringsbeslutet för Kristianstads nya galleria i östra centrum inväntades oroligt. Kristianstad Airport stod stilla efter Skyways konkurs och väntade på en flygoperatör. Försäljningen av biogasbolaget avbröts, när ingen ville köpa en minoritetsandel. Underlag för en ny livsmedelspolicy har tagits fram. Upphandling av samordnad varudistribution har genomförts med beräknad start våren Till sist var väntan över, och alla nödvändiga beslut och lösningar var äntligen på plats. Nu inleds en otålig väntan på slutresultaten. I årets mätning från Svenskt Näringsliv hamnade Kristianstad på plats 174 av 290 kommuner, en försämring med 18 platser i rankingen. Arbete pågår med att utveckla en ny näringslivspolitisk strategi för att stärka företagsklimatet och öka förutsättningarna för fler och växande företag. Arbetslösheten har åter ökat och låg vid halvårsskiftet på 8,2 procent. Även kommunens kostnader för försörjningsstöd har fortsatt att öka. Snabbare och mer pålitliga förbindelser behövs för att fler ska resa kollektivt och miljövänligt. Viktiga förutsättningar är utökningen av pågatågen och bygget av Kristianstadslänken. En järnvägsplan och planeringen av de nya stationerna i Fjälkinge och Önnestad har kommit igång under året. Stationerna byggs och ska stå färdiga under Utbyggnaden av busstråket Kristianstadslänken med nytt resecenter vid Kristianstad C har påbörjats och startar på allvar hösten Det nya resecentret invigs i juni E22:an har nu fått ny sträckning förbi Ekerödsrasten och förberedelser pågår för dragning av vägen utanför Linderöd och Tollarp. Kristianstad växer i flera avseenden. Det första halvåret 2012 ökade invånarantalet med 255 invånare. Vid halvårsskiftet låg folkmängden på invånare. Befolkningen har ökat invånare på 25 år. Det nya kommun- och regionhuset har växt till full höjd med alla våningsplan på plats. Bygget följer tidsplanen. I juli fattades investeringsbeslutet för Steen & Ströms nya galleria i Kristianstad. Det första spadtaget togs under festliga former den 1 september. Köpcentrumföretaget Steen & Ström ordnade festliga aktiviteter då det var dags för första spadtaget för Kristianstads nya galleria den 1 september Många ville till exempel sätta sin namnteckning på en av grundpålarna.

10 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medarbetare Hälsa och arbetsmiljö Kristianstads kommun är av uppfattningen att en god arbetsmiljö är en miljö som kännetecknas av arbetsglädje och där samtliga medarbetares resurser tas tillvara och utvecklas. En god arbetsmiljö är hälsofrämjande, bidrar till att verksamhetens mål uppnås, ökar kommunens möjlighet att rekrytera, behålla och utveckla goda medarbetare. Omsorgsförvaltningens sjukfrånvaro har ökat under den senare delen av halvåret under de fyra första månaderna var sjukfrånvaron oförändrad jämfört med föregående år. Barn- och utbildningsförvaltningen som minskade sjukfrånvaron under 2011, ökade under de första månaderna av innevarande år och den utvecklingen har fortgått för halvåret. Arbete och välfärdsförvaltningen har under en längre period haft ökad sjukfrånvaro. Förvaltningen följer utvecklingen på arbetsplatsnivå och olika åtgärder har gjorts. Sjukfrånvaron på C4 Teknik minskade. Under våren 2012 har två EU-finansierade projekt startat. SAMspelet har för avsikt att skapa förutsättningar för en hälsofrämjande arbetsmiljö genom att öka kompetensen och stödet för medarbetare i kommunen. Behoven identifieras och kartläggs för att ligga till grund för ett verktyg för att utveckla medarbetarskapet. Medarbetarverktyget är tänkt att användas vid arbetsplatsträffar som ett stöd i dialogen och för kompetensutveckling. Kalenderdagar Sjukfrånvaro 1:a halvåret 6,6 7,2 10,310,5 6,8 7,6 4,9 3,7 7,9 8,3 I samarbete med Centralsjukhuset Kristianstad har projektet Omvänt mentorskap påbörjats. Projektet har som målsättning att kvinnliga och manliga chefer får ökad kompetens i mångfaldsarbete och jämställdhet med fokus på socialt kön, och kulturell etnicitet. Motivet är att främja likabehandling och inkludering i kundbemötande och i arbetslivet. Medarbetarenkät Medarbetarenkäten genomförs under september månad 2012 och resultatet förväntas hamna på samma nivå som vid föregående enkättillfälle Frisktal Frisktalet anger andelen av de tillsvidareanställda som varit sjuka fem dagar eller mindre under årets första halvår. Frisktalet minskade med knappt en och en halv procentenhet, vilket avspeglas i sjukfrånvarons ökning. De flesta förvaltningar minskade sina frisktal samtidigt som sjukfrånvaron ökade. C4 Teknik däremot minskade frisktalet samtidigt som sjukfrånvaron sänktes. Sjukfrånvaro Målet är att kommunen ska minska sjukskrivningarna med minst en kalenderdag per medarbetare under Sjukfrånvaron ökade under årets första sex månader med 0,3 dagar. Fram till april i år ökade sjukfrånvaron marginellt och har nu ökat ytterligare. För att nå målsättningen med en dags minskning måste utvecklingen vändas under resterande delen av året. Kalenderdagar per tillsvidareanställd under första halvåret med hänsyn tagen till omfattningen men inte till sysselsättningsgraden. Obligatorisk sjukredovisning Total sjukfrånvaro* Sjukfrånvaro i kalenderdagar per tillsvidareanställd 4,8 % varav långtidssjukfrånvaro** 42,1 % Sjukfrånvaro för kvinnor 5,3 % Sjukfrånvaro för män 3,2 % Sjukfrånvaro i åldersgruppen 29 år eller yngre 2,8 % Sjukfrånvaro i åldersgruppen år 4,5 % Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år eller äldre 5,8 % *Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga medarbetare. Även tidsbegränsad sjukersättning samt rehabiliteringsoch arbetsskadeersättning ingår. **Den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. Uppgifterna till den obligatoriska sjukredovisningen baseras på annat urval än kommunens egna underlag för sjukfrånvarostatistik. Jämfört med föregående år var sjukfrånvaron på samma nivå. Långtidssjukfrånvaron minskade med 3,5 procentenheter. Männens minskade något, medan kvinnornas var samma.

11 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Effektivt arbetssätt Volymen timavlönade har emellertid minskat till en femtedel jämfört med förra året. Fyllnadstjänstgöringen ökade igen under första halvåret med 2 årsarbeten om än i mindre omfattning än föregående år. Fyllnadstjänstgöringen blev 70 årsarbeten. Övertiden som utgör en liten del av totala resursinsatsen minskade med ett årsarbete och hamnade på 24 årsarbeten. Övertiden har varierat mellan 20 och 30 årsarbeten under en lång period. För tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda med månadslön är underlaget anställningar x sysselsättningsgrad x anställnings-dagar/183. För tidsbegränsade timavlönade och för mertid baseras uppgiften på arbetade timmar/850 (en heltidsanställd arbetar ca timmar på ett år). Under årets första del har volymen tillsvidareanställda i kommunen ökat med 57 årsarbeten och låg på årsarbeten totalt. Volymen har de tre föregående åren minskat. Personalgrupper som har ökat var bland andra förskollärare och fritidspedagoger. Barn- och utbildningsförvaltningen som minskade både 2010 och 2011 har nu en ökning av tillsvidareanställda. Omsorgsförvaltningen ökade med tre årsarbeten men minskade bland undersköterskor/vårdbiträden. Under första halvåret 2012 ökade antalet tidsbegränsade anställda med månadslön med 42 årsarbeten från att ha minskat 2009 och Totala volymen hamnade på 399 årsarbeten. Barn- och utbildningsförvaltningen ökade återigen de tidsbegränsade anställningar men i betydligt mindre omfattning än Omsorgsförvaltningen ökade också detta år och i större utsträckning än föregående år. Det var undersköterska/vårdbiträde som ökade. Arbete och välfärdsförvaltningens ökning av tidsbegränsat anställda är en del i att få bukt med hög arbetsbelastning inom vissa verksamheter. Lisa Nordén från Kristianstad gjorde en lysande insats vid triathlontävlingen i OS i London och tog hem silvermedaljen, bara en hårsmån från att vinna guldet. Volymen årsarbeten för timavlönade ökar återigen från att ha minskat 2007 till Ökningen för 2012 är betydligt lägre än förra årets ökning. Timavlönade mätt i årsarbeten ökade med 5 och hamnade på 427 årsarbeten. Omsorgsförvaltningen som står för hela ökningen 2012 har under en lång period minskat volymen timavlönade fram till 2011.

12 12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi Förutsättningar Det budgeterade driftresultatet för 2012 innebär att resultatet uppgår till 0,1 % av skatteintäkter och statsbidrag. Det långsiktiga målet är 2,0 %. Uppföljning av målsättningar Kommunens målsättning är ekonomisk kontroll under verksamhetsåret och ekonomisk kontroll över tiden. För att bedöma om denna målsättning kan infrias under verksamhetsåret sker uppföljning mot tre angivna styrtal: Nämndernas budgetföljsamhet Avvikelse mot budgeterat årets resultat Genomförandegrad av investeringar Nämndernas sammanlagda budgetavvikelse uppgår till -65,9 mkr, vilket ger indikatorvärdet rött. Arbete och välfärdsnämnden prognostiserar en avvikelse på -31,3 mkr, medan omsorgsnämnden prognostiserar en avvikelse på -25 mkr. Det nu föreliggande delårsbokslutet, jämte bedömningen av helårsresultatet innebär att den ekonomiska målsättningen för 2012 med stor sannolikt kommer att uppnås till följd av en förbättrad skatteintäktsprognos och framför allt återbetalningen av sjukförsäkringspremierna för 2007 och Indikatorvärdet för verksamhetsårets resultat blir därmed grönt. Genomförandegraden av investeringar skall vara över 85 % för att indikatorvärdet skall bli grönt. Framtill augusti genomförda investeringar indikerar en lägre investeringstakt, men prognosutsikterna enligt förvaltningarna pekar på ett utfall på 615,7 mkr, vilket är ca 89,8 % av budgeterad volym. Delårsresultat Resultat och kapacitet Resultatet för perioden uppgår till +78,9 mkr. För motsvarande period 2011 redovisades ett överskott på +82,0 mkr. Prognosen belastas av viss osäkerhet eftersom utfallet av årets löneförhandlingar inte är klart. I förhållande till föregående års periodbokslut har verksamhetens nettokostnader ökat med ca 87 mkr (3,6 %). Under samma period har skatteintäkter och generella statsbidrag ökat med 82 mkr (3,4 %). I det följande kommenteras Kristianstads kommuns resultat- och balansräkning efter andra tertialet Inom parentes anges föregående års resultat för motsvarande period. Verksamhetens nettokostnader uppgick till 2 471,7 mkr (2 384,9 mkr). I beloppet ingår periodens avskrivningar samt periodens förändring av pensionsskuld. Budgetföljsamhet En grundläggande förutsättning för en gynnsam utveckling av ekonomin är att verksamhets- och ekonomistyrningen är tydlig så att nämnder, styrelser och förvaltningar håller sina budgetar. Ett viktigt instrument för delgivning om verksamhetsutvecklingen är månadsrapporteringen till kommunstyrelsen. Detta har gett goda förutsättningar för kommunstyrelsen att utöva sin uppsiktsplikt. Nämnderna svarar själva för de periodiseringsposter som beräknas samt de prognoser som lämnas. Pensioner pensionsutgifterna samt avsättningar till avgiftsbestämd och förmånsbestämd ålderspension uppgår till sammanlagt 153,6 mkr (145,1 mkr) sedan årsskiftet, medan äldre förmåner redovisas som en ansvarsförbindelse. Skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning beräknas uppgå till 2 524,9 mkr (2 442,9 mkr) för perioden. Prognosen bygger på SKL:s senaste uppgifter från augusti månad. Investeringarna uppgick under perioden till 302,6 mkr (235,4 mkr), varav 278,7 mkr utgjordes av skattefinansierade investeringar. Investeringsutfallet motsvarar 44 % av årsbudgeten. Totalt uppgår budgeterad investeringsvolym till 686 mkr. Risk och kontroll Likviditeten var negativ, -1,0 mkr, (0,2 mkr) vid utgången av augusti månad Medellikviditeten från årsskiftet har varit 29,6 mkr. Låneskulden till banker och kreditinstitut uppgår till 301,1 mkr. Ytterligare nyupplåning med ca 150 mkr kommer att erfordras under 2012.

13 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kassalikviditeten uppgick den siste augusti till 63 % (55 %). Likviditetsnivån är tillfredsställande mot bakgrund av att en fjärdedel av kommunens kortfristiga skulder utgörs av semesterlöneskuld som inte kommer att omsättas det närmaste året. Soliditeten uppgår till ca 73 % och inräknas pensionsskulden uppgår soliditeten till 34 %. Pensionsförpliktelser som intjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse i bokslutet. Denna del av pensionsförpliktelsen infrias under kommande 40 år i samband med att pensionsfallen aktualiseras. Ansvarsförbindelsen inklusive löneskatt uppgår till mkr (1 675 mkr). Helårsprognos De av nämnder och styrelser inlämnade driftprognoserna för 2012 tillsammans med bedömningar avseende finansförvaltningen indikerar att årets resultat kan komma att uppgå till +50,2 mkr, vilket är ca 45 mkr bättre än budgeterat resultat. Balanskravsutredning Prognostiserat +50,2 årsresultat Reavinster -1,9 Balanskravsresultat +48,3 Borgensåtaganden till de kommunala bolagen har under perioden ökat med 290 mkr och uppgår för närvarande till mkr. Därutöver kvarstår gamla borgensåtaganden till egna hem, bostadsrättsföreningar och övriga föreningar på 82 mkr. Under flera lördagar i år har Östra Storgatan i Kristianstad förvandlats till Smakgata. Matproducenter ställer ut sina varor och får samtidigt träffa och umgås med sina kunder.

14 14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunkoncernen Kristianstads Kommunföretag AB (KKF) är moderbolag i en aktiebolagsrättslig äkta koncern där de helägda bolagen AB Kristianstadsbyggen, C4 Energi AB, Renhållningen Kristianstad samt Kristianstads Industribyggnads AB ingår. Övriga bolag är delägda och andelarna ägs direkt av kommunen. Delårsboksluten för bolagen är inte klara. Nedan beskrivs bolagens verksamhet under perioden januari-augusti Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd, som Kristianstads kommun är värdkommun för, beskrivs också i detta avsnitt. AB Kristianstadsbyggen Nyproduktion av Nya Sommarro har slutförts under Nyproduktion av Nya Finlandshusen samt Nya Flaket har fortsatt under perioden. Likaså har förnyelseprojektet för Gamlegården fortsatt. Uthyrningen av lägenheterna i Nya Finlandshusen har påbörjats och intresset har varit stort. ABK planerar och bygger för framtidens Kristianstad och har under perioden arbetat med att ta fram planer för att bygga trygghetsboende i kommunens basorter och bygga bostäder på attraktiva lägen i centralorten. Arbetet med energieffektivisering och underhåll har fortsatt. Uthyrningsläget är fortsatt bra för bostäder och lokaler. Resultatet påverkas positivt då kostnaderna avseende uppvärmning, el och räntor blivit lägre än budget. C4 Energi AB En ny affärsmodell för stadsnätverksamheten med en ny kommunikationsoperatör, Itux, som bl.a. tar över all aktiv utrustning i november 2012, väntas innebära att stadsnätverksamheten har potential att bli lönsam under Samtidigt pressar låga priser på el och elcertifikat pressar lönsamheten för värmeverksamheten under Beslut har fattats att från och med 2013 slå samman affärsområden Elnät och Stadsnät till affärsområde Nät. En översyn av hur det nya affärsområdet skall organiseras har påbörjats. Beslut har också fattats att från och med 2013 ha en gemensam kundservice för all verksamhet i C4 Energikoncernen. Renhållningen Kristianstad En ny renhållningstaxa togs i bruk 1 april. Som ett led i detta har ca matavfallskärl ställts ut till abonnenter som tidigare hemkomposterade. Ett förslag till ny renhållningsordning har tagits fram. En ny sopbil, s.k. sidlastare har upphandlats. Upphandling av entreprenör för farligt avfall har genomförts. En mindre ombyggnation har gjorts på återvinningscentralen i Åhus för att öka framkomligheten för kunderna. Den 1 april fick Biogasen Kristianstad tillträde till grannfastigheten på Vrangels Allé 2. Reaktor 1 är tömd och renovering har påbörjats. Delförsäljning av bolaget har avbrutits och bolaget kvarstår som ett helägt dotterbolag till Renhållningen. Kristianstads Industribyggnads AB Den enda kvarvarande fastigheten, Keats 2 i Vä, uthyrdes till Tollo Linear AB. Hyreskontraktet för Keats 2 löper t.o.m. april Kristianstad Airport AB Kristianstad Airport stod utan reguljär flygtrafik i ca 3 månader efter att flygoperatören Skyways gick i konkurs i maj. Efter förhandlingar mellan olika flygoperatörer och flygplatsens styrelse och ledning blev det klart att Flyglinjen Kristianstad AB fr.o.m. 20 augusti trafikerar Stockholm Arlanda med tre turer i vardera riktningen på vardagar. Kristianstads kommun har träffat en uppgörelse med Region Skåne om att den siste oktober ta över Regionens 40 % av aktierna i Kristianstad Airport AB. Kommunen kommer därefter att äga 91 % av aktierna. Åhus Hamn & Stuveri AB Hamnbolaget fick en bra start på 2012, då projektet med utlastning av förorenade jordmassor fortsatte under årets första kvartal. Affärsläget håller en stabil nivå. Containerverksamheten minskar något, men glädjande är att importgodset fortsatt ökar. Bulkvolymerna är stabila. Den under förra hösten nyanskaffade vikarmskranen har visat sig mycket användbar och den tillfredställer väl våra kunders krav och bolagets egen målsättning om ökad effektivitet. Fortsatta satsningar görs för att stärka infrastrukturen i hamnen, främst gällande renovering av kajer, muddring och säkerhetshöjande verksamhet i form av mer omfattande inhägnad av hamnområdet.

15 15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Krinova AB Krinova Science Park är en av landets 32 science parks, där samverkan mellan företag, högskola och samhälle främjar innovation. 79 företag finns med sina kontor på Krinova som ligger strategiskt nära högskolan, som Krinova AB driver flera nya utvecklingsprojekt tillsammans med. Ca 220 personer arbetar i parken, som i stort sett är fullbelagd. Krinova är i behov av mer utrymme för att kunna attrahera fler företagsetableringar, då det råder brist på mindre kontor för nystartade bolag. Konferensverksamheten har under våren minskat, men minskningen har skett från ett högt utgångsläge med all time high under förra året. Konferenslokalerna är nyrenoverade och nu anpassade för olika typer av möten. Skåne Nordost beviljade före sommaren Krinova en årlig finansiering på 1,5 mkr för drift av en inkubator från och med Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd Kristianstads kommun är värdkommun för Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd, en gemensam nämnd för samverkan angående tekniska hjälpmedel. Delåret visar positivt resultat för HÖS drift, serviceoch transportverksamhet. HÖS är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001 och samt arbetsmiljöcertifierat enligt OHSAS Införande av ledningssystemet fortskrider. De projekt som påbörjades 2011 har fortsatt, dvs. övertagande av lyftservice samt lagerstädning. Måluppföljning görs utifrån nämndens styrkort. Målen kommer till stor del infrias under Regeringens betänkande av utredning om Fritt val av hjälpmedel följs. Utredningar om säng-hantering och transportverksamhet ska göras. Arbetet med att tydliggöra lagerekonomin fortsätter. Prognostiserat resultat efter Prognos 2012 Utfall 2011 finansnetto, Mkr Helägda bolag Kristianstads Kommunföretag 0,2 1,1 AB AB Kristianstadsbyggen 17,6 25,6 (koncernen) C4 Energi AB (koncernen) 12,0 12,6 Renhållningen Kristianstad -0,2 3,8 (koncernen) Kristianstads Industribyggnads 0,6 0,6 AB Delägda bolag Kristianstad Airport AB 0,0 0,0 Åhus Hamn & Stuveri AB 5,5 4,7 Krinova AB 0,0 0,0 Gemensam nämnd Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 0,3 0,0 Organisationsschema, kommunens samlade verksamhet Kommunens samlade verksamhet Kommunkoncernen Kommunala uppdragsföretag Kommunens nämnder Kommunfullmäktige - Valberedningen - Revisionen - Kommunstyrelsen - Barn- och utbildningsnämnden - Omsorgsnämnden - Arbete och välfärdsnämnden - Tekniska nämnden - Kultur- och fritidsnämnden - Byggnadsnämnden - Miljö- och hälsoskyddsnämnden - Valnämnden Gemensamma nämnder - Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd - IT-nämnd Skåne Nordost - Nämnd för fastighets- och arbetsplatsanknuten tjänst Kommunens koncernföretag (minst 20% röstinnehav) Kristianstads kommunföretag AB, KKF 100% - AB Kristianstadsbyggen 100% - AB Allön 100% - Specialfastigheter i Kristianstad AB, SIKAB 100% - C4 KabelTV AB 100% - C4 Energi AB 100% - C4 Elnät AB 100% - Renhållningen Kristianstad 100% - Kristianstads Biogas AB 100% - Kristianstads Industribyggnads AB, KIAB 100% - Krinova AB (40% direktägt och 40% via KIAB) - Åhus Hamn & Stuveri AB 54% - Kristianstads Airport AB 51% Samägda företag utan betydande inflytande - Kommuninvest Ekonomisk Förening 1,0% - Kommunassurans Syd 6,6% Kommunala entreprenader - Skolmåltidsverksamhet: Fazer Amica - Elevtransporter: C4 Transport, Kristianstad Taxi och buss, Schölins Buss - Boendeplatser äldreomsorg: Stiftelsen Lindåsa, Axeltorp AB, Förenade Care, Resurscenter Mo Gård - Hemtjänst: Fritt val : Attendo Care AB, Nya Hemtjänsten, Gertrud Care - Nattjour för hemlösa: Stadsmissionen - Sotning och brandskyddskontroll: Kristianstads Sotnings AB - Fritidsgårdsverksamhet: Kristianstads Fritidsgårdsforum

16 16 RÄKENSKAPER Räkenskaper Kommunens medborgare nummer Olle Göransson fick till sin ära ett körsbärsträd planterat i Tivoliparken.

17 17 RÄKENSKAPER RESULTATRÄKNING Not Bokslut Bokslut Bokslut Budget Prognos Avvikelse 31 aug 31 aug Progn budg Belopp RESULTATRÄKNING i Mkr Verksamhetens intäkter 1 695,6 640, , , ,9 112,5 Verksamhetens kostnader Not 2 Bokslut 3 041,4 Bokslut 2 902,4 Bokslut 4 507,6 Budget 5 035,9 Prognos 5 151,5 Avvikelse 115,7 Avskrivningar ,9 aug ,0 aug 198,3 198,5 198,5 Progn budg 0,0 Verksamhetens Belopp i Mkr nettokostnader , , , , , ,2 Skatteintäkter Verksamhetens intäkter ,6 695, ,2 640, ,5 020, ,2 469, ,5 581,9 112,5 35,3 Generella Verksamhetens statsbidrag kostnader ,4 606, ,4 600, ,6 900, ,9 909, ,5 909,5 115,7 0,1 Finansiella Avskrivningar intäkter 5 125,9 29,6 123,0 26,0 198,3 40,2 198,5 33,7 198,5 40,9 7,2 0,0 Finansiella Verksamhetens kostnader nettokostnader ,7 3, ,9 2, ,9 3, ,0 11, ,2 5,5 3,2 6,3 Skatteintäkter Resultat efter finansiella poster ,6 78, ,2 82, ,5 11, ,2 4, ,5 50,2 45,5 35,3 Generella Extraordinära statsbidrag poster 4 606,3 600,7 900,4 909,6 909,5 0,1 Finansiella Årets resultat intäkter 5 78,9 29,6 82,0 26,0 11,6 40,2 33,7 4,7 50,2 40,9 45,5 7,2 Finansiella kostnader 6 3,9 2,0 3,6 11,8 5,5 6,3 Resultat efter finansiella poster 78,9 82,0 11,6 4,7 50,2 45,5 Extraordinära poster NÄMNDERNAS RESULTAT Årets resultat 78,9 82,0 11,6 4,7 50,2 45,5 Bokslut Bokslut Bokslut Budget Prognos Avvikelse 31 aug 31 aug Progn budg Belopp NÄMNDERNAS i Mkr RESULTAT KF, Revisionen, Valnämnden, FM nämnden 6,6 6,1 8,2 8,7 9,0 0,3 Kommunstyrelsen inkl. KLK Bokslut 105,5 Bokslut 105,1 Bokslut 163,5 Budget 158,2 Prognos 159,0 Avvikelse 0,8 Kommunstyrelsen, Räddningstjänsten 31 aug 33,3 31 aug 33,0 49,0 47,3 48,0 Progn budg 0,7 Barn Belopp och i Mkr utbildningsnämnden , , , , , ,0 Omsorgsnämnden KF, Revisionen, Valnämnden, FM nämnden 831,3 6,6 795,3 6, ,6 8, ,0 8, ,0 9,0 25,0 0,3 Arbete Kommunstyrelsen och välfärdsnämnden inkl. KLK 236,5 105,5 215,8 105,1 327,9 163,5 325,1 158,2 356,4 159,0 31,3 0,8 Tekniska Kommunstyrelsen, nämnden Räddningstjänsten 118,6 33,3 138,5 33,0 180,0 49,0 162,2 47,3 163,0 48,0 0,7 0,8 Barn VA och utbildningsnämnden 1 046,1 5,6 990,8 4, ,9 4, ,3 0, ,3 5,0 5,0 2,0 Kultur Omsorgsnämnden och fritidsnämnden 122,7 831,3 795,3 99, ,7 202, ,0 209, ,0 234,0 25,0 0,0 Arbete Byggnadsnämnden och välfärdsnämnden 236,5 10,1 215,8 10,3 327,9 13,7 325,1 14,8 356,4 14,8 31,3 0,0 Tekniska Miljö och hälsoskyddsnämnden 118,6 6,0 138,5 5,4 180,0 8,9 162,2 10,0 163,0 10,0 0,8 0,0 VA TOTALT 2 522,2 5, ,0 4, ,4 4, ,4 0, ,4 5,0 65,9 5,0 Kultur och fritidsnämnden 122,7 99,6 175,7 184,0 184,0 0,0 Byggnadsnämnden 10,1 10,3 13,7 14,8 14,8 0,0 Miljö och hälsoskyddsnämnden 6,0 5,4 8,9 10,0 10,0 0,0 TOTALT 2 522, , , , ,4 65,9

18 18 RÄKENSKAPER BALANSRÄKNING Not Bokslut Bokslut Bokslut 31 aug 31 aug Belopp i Mkr Anläggningstillgångar 4 066, , ,2 Materiella 2 979, , ,2 varav mark, byggnader o tekn. anl 2 730, , ,6 varav maskiner o inventarier 249,1 272,0 269,5 Finansiella , , ,1 Omsättningstillgångar 499,2 434,5 588,7 Förråd 61,9 75,5 85,6 Fordringar 8 438,3 358,8 409,8 Kassa och bank 1,0 0,2 93,4 Summa tillgångar 4 565, , ,9 Eget kapital 3 354, , ,2 därav årets resultat 78,9 82,0 11,7 Avsättningar 62,1 65,2 63,2 varav pensioner 30,8 23,3 30,4 övriga avsättningar 9 31,3 41,9 32,8 Skulder 1 149,1 800, ,6 varav långfristiga ,5 148,1 255,0 varav kortfristiga ,6 652,7 907,5 Summa Eget kapital o skulder 4 565, , ,0 Ansvarsförbindelser 5 610, , ,1 varav pensionsförpliktelser 1 795, , ,1 varav övriga ansvarsförbindelser , , ,0 Bild från Tivoliparken när jublande IFK-fans hyllade silverhjältarna efter SM-finalen i handboll.

19 19 RÄKENSKAPER KASSAFLÖDESANALYS Not Bokslut Bokslut Bokslut 31 aug 31 aug Belopp i Mkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Periodens resultat 78,9 82,0 11,7 Justering för av och nedskrivningar 125,9 122,9 198,3 Justering för gjorda avsättningar 1,1 7,0 9,0 Justering för övr. ej likviditetspåverkande poster 13 1,9 1,5 2,0 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 201,8 196,4 203,0 Ökning( )/minskning(+) kortfristiga fordringar 28,5 93,8 144,8 Ökning( )/minskning(+) förråd/varulager 23,6 9,1 0,9 Ökning(+)/minskning( ) kortfristiga skulder 211,9 411,9 157,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 15,0 300,2 99,7 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar 306,8 235,5 477,4 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 14 7,2 40,4 41,0 Investering i finansiella anläggningstillgångar 15 4,2 0,0 1,1 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 Nettoförändring leasingtillgångar 0,0 0,0 12,2 Kassaflöde från investeringsverksamheten 303,8 195,1 425,3 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 180,0 60,0 120,0 Amortering av skuld 0,0 0,0 0,2 Ökning av övriga långfristiga skulder 16 18,4 26,1 85,3 Förändring av leasingskuld 0,0 0,0 12,2 Ökning av långfristiga fordringar 17 0,0 342,0 326,2 Minskning av långfristiga fordringar 18 26,0 332,0 332,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 224,4 76,1 198,9 PERIODENS KASSAFLÖDE 94,4 419,2 326,1 Likvida medel vid periodens början 93,4 419,4 419,4 Likvida medel vid periodens slut 1,0 0,2 93,4 Kamp om bollen under sommarens beachsoccer Festival.

20 20 RÄKENSKAPER INVESTERINGSREDOVISNING per nämnd Bokslut Bokslut Bokslut Budget Prognos Avvikelse 31 aug 31 aug Progn budg Belopp i Mkr Kommunstyrelsen INVESTERINGSREDOVISNING inkl. KLK* per 111,7 nämnd 70,2 123,8 247,2 208,2 39,0 Kommunstyrelsen, Räddningstjänsten 0,8 1,1 2,5 3,7 3,7 0,0 Barn och utbildningsnämnden Bokslut 11,4 Bokslut 10,2 Bokslut 28,6 Budget 39,7 Prognos 39,7 Avvikelse0,0 Omsorgsnämnden 31 aug 1,4 31 aug 0,6 2,8 5,5 8,0 Progn budg 2,5 Arbete Belopp och i Mkr välfärdsnämnden 20120, , , , , ,0 Kommunstyrelsen Tekniska nämndeninkl. KLK* 111,7 153,0 70,2 92,7 123,8 217,3 247,2 312,4 208,2 299,1 39,0 13,3 VA Kommunstyrelsen, Räddningstjänsten 23,9 0,8 58,0 1,1 97,3 2,5 72,5 3,7 53,9 3,7 18,6 0,0 Barn Kultur och och utbildningsnämnden fritidsnämnden 11,4 0,1 10,2 1,8 28,6 2,9 39,7 2,8 39,7 0,7 2,1 0,0 Omsorgsnämnden Byggnadsnämnden 0,4 1,4 0,4 0,6 1,5 2,8 0,9 5,5 0,9 8,0 2,5 0,0 Arbete Hjälpmedelscentrum och välfärdsnämnden 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 1,4 0,0 1,4 0,1 0,1 0,0 Tekniska TOTALT nämnden 302,6 153,0 235,4 92,7 477,4 217,3 686,0 312,4 615,7 299,1 70,4 13,3 VA 23,9 58,0 97,3 72,5 53,9 18,6 Kultur och fritidsnämnden 0,1 1,8 2,9 2,8 0,7 2,1 * Byggnadsnämnden I Kommunstyrelsens investeringsbudget ingår rådhuskvarteret 0,4 0,4 med 244,0 1,5 mkr. 0,9 0,9 0,0 Hjälpmedelscentrum 0,1 0,3 0,4 0,0 0,1 0,1 TOTALT 302,6 235,4 477,4 686,0 615,7 70,4 INVESTERINGSREDOVISNING Tekniska nämnden Bokslut Bokslut Bokslut Budget Prognos Avvikelse * I Kommunstyrelsens investeringsbudget ingår rådhuskvarteret med 244,0 mkr. 31 aug 31 aug Progn budg Belopp i Mkr Kommunövergripande INVESTERINGSREDOVISNING projekt* Tekniska 21,0 nämnden 0,7 2,7 53,2 53,5 0,3 Barn och skollokaler 86,1 30,3 97,5 148,4 144,1 4,3 Kultur och fritidslokaler Bokslut 1,5 Bokslut 9,3 Bokslut 11,8 Budget 11,3 Prognos 11,3 Avvikelse0,0 Övriga fastigheter och inventarier 31 aug 32,6 31 aug 12,3 37,9 67,4 67,8 Progn budg 0,4 Gator, Belopp parker, i Mkr parkering, skyddsvallar , , , , , ,7 Kommunövergripande Vatten och avlopp projekt* 18,2 21,0 58,0 0,7 97,2 2,7 53,2 72,5 53,5 54,0 18,5 0,3 Barn TOTALT och skollokaler 176,8 86,1 150,7 30,3 314,6 97,5 384,9 148,4 353,1 144,1 31,8 4,3 Kultur och fritidslokaler 1,5 9,3 11,8 11,3 11,3 0,0 Övriga * I de kommunövergripande fastigheter och inventarier projekten ingår VA investeringar 32,6 12,3med 5,737,9 mkr. 67,4 67,8 0,4 Gator, parker, parkering, skyddsvallar 17,3 40,1 67,5 32,1 22,4 9,7 Vatten Kommentarer: och avlopp 18,2 58,0 97,2 72,5 54,0 18,5 Investeringarna TOTALT beräknas understiga budget med 176,8 +13,3 mkr 150,7 på den skattefinansierade 314,6 384,9 sidan. 353,1 Det beror på att 31,8 Slättängens förskola blev billigare än kalkylerat, samt en komplicerad konsultupphandling till Pyntens pumpstation. * I de kommunövergripande VA beräknas understiga projekten budget ingår VA investeringar med +18,6 mkr beroende med 5,7 mkr. på att inköp av centrifuger vid två reningsverk, Nya Brunnsfält Kristianstad och Bjärlövs RV Färlövs VV, kommer att slutföras 2013 i stället för Kommentarer: Investeringarna beräknas understiga budget med +13,3 mkr på den skattefinansierade sidan. Det beror på att Slättängens förskola blev billigare än kalkylerat, samt en komplicerad konsultupphandling till Pyntens pumpstation. VA beräknas understiga budget med +18,6 mkr beroende på att inköp av centrifuger vid två reningsverk, Nya Brunnsfält Kristianstad och Bjärlövs RV Färlövs VV, kommer att slutföras 2013 i stället för 2012.

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Revisionsrapport. Kristianstads kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Mattias Haraldsson Mattias Johansson Sofie Holmkvist

Revisionsrapport. Kristianstads kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Mattias Haraldsson Mattias Johansson Sofie Holmkvist Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Kristianstads kommun Mattias Haraldsson Mattias Johansson Sofie Holmkvist Mars 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701 Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Bidrag för läkemedelsförmånen öppen vård 2 551 2 438 2 438 Patientavgifter hälso- och sjukvård 377 350 336 Patientavgifter tandvård 353 332 332 Försäljning av hälso- och sjukvård/tandvård

Läs mer