Inledning... 4 INLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning... 4 INLEDNING... 3-4"

Transkript

1 Delårsrapport januari-augusti 2012

2 Innehåll INLEDNING Inledning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE God ekonomisk hushållning Övergripande styrkort Medborgare Utveckling Medarbetare Ekonomi Kommunkoncernen RÄKENSKAPER Resultaträkning och nämndernas resultat Balansräkning Kassaflödesanalys Investeringsredovisning Noter VERKSAMHETSBERÄTTELSER Kommunstyrelsen, inkl. kommunledningskontoret Kommunstyrelsen, Räddningstjänsten Barn- och utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Arbete och välfärdsnämnden Tekniska nämnden Kultur- och fritidsnämnden Byggnadsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Kristianstads kommun Kristianstad telefon växel: e-post: webbsida: Omslagsbilderna och övriga bilder i delårsrapporten 2012 är tagna av Kristianstads kommun, förutom en bild på Lisa Nordén som är tagen av Triathlon.org.

3 3 INLEDNING Inledning En av de mest uppmärksammade bilderna på kommunens Flickr-konto under sommaren 2012 en utställare från Geraud International Street Market som besökte Kristianstad juli.

4 4 INLEDNING Inledning Detta delårsbokslut har upprättats utifrån kommunens räkenskaper per 31 augusti Med ledning av uppgifter från kommunens förvaltningar har räkenskaperna kompletterats med periodiseringsposter. I delårsbokslutet redovisas även resultatet för motsvarande period föregående år samt en prognos för helåret Lagstiftningen kräver inte en prognos för helåret i delårsrapporten, men det är kommunledningskontorets uppfattning att denna information är viktig för styrningen av den kommunala verksamheten. Enligt kommunal redovisningslag ska kommuner minst en gång under varje räkenskapsår upprätta en särskild redovisning, delårsrapport, som omfattar verksamheten från årets början. Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång samt lämna upplysningar om sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens resultat och ställning. Samma redovisningsprinciper har tillämpats som i senaste årsredovisningen, d.v.s. att Kommunala redovisningslagen och rekommendationerna från Rådet för kommunal redovisning följs. Delårsrapporten kommer att bli föremål för granskning av kommunens revisorer. Kommunledningskontoret, Ekonomi & finans, föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunfullmäktige uppmanar varje nämnd som prognostiserar negativa budgetavvikelser att ta fram en åtgärdsplan för att i möjligaste mån eliminera befarade underskott. I den mån detta inte är möjligt bör kommunstyrelsen ta ställning till i vilken omfattning tilläggsanslag ska beviljas. Sammanfattning Medborgare SCB:s medborgarundersökning visar något svagare värden för Kristianstad än motsvarande undersökning för två år sedan. Såväl medborgarnas bedömning av Kristianstad som en plats att bo och leva på, som vad medborgarna tycker om kommunens verksamheter och om inflytandet i kommunen fick lägre betyg. Även i tidskriften Fokus ranking av bästa boendekommun har Kristianstad markant försämrat sin position. Det är möjligt att de stora förändringar som just nu pågår i staden skapar viss oro och osäkerhet som slår igenom i medborgarnas attityder. Utveckling Utöver glädjeyttringar för att Kristianstad för första gången passerade invånare och IFK Kristianstads oväntade framgångar i handboll har det första halvåret präglats av orolig väntan och problemlösning för att många stora projekt skulle komma till stånd. Till slut blev det klartecken för de flesta projekten, Östra Centrum, ny flygoperatör på Kristianstad Airport, Kristianstadslänken och parkeringslösningar m.fl. Tyvärr har arbetslösheten ökat till 8,2 % vid halvårsskiftet. Speciellt oroar ungdomsarbetslösheten. Kristianstads position i Svenskt näringslivs ranking försämrades och även nyföretagandet beräknas minska. Medarbetare Antalet tillsvidareanställda ökade liksom antalet tidsbegränsade anställningar med månadslön och timavlönade. Sjukskrivningarna och frisktalet visade marginellt negativa tendenser. Två nya EU-finansierade projekt har startats. SAMspelet och Omvänt mentorskap är projekt som ska skapa förutsättningar för en hälsofrämjande arbetsmiljö och ge chefer ökad kompetens i mångfaldsarbete och jämställdhet. Ekonomi Bokslutet för perioden januari till och med augusti 2012 visar ett resultat på 78,9 mkr. Det är 3,1 mkr lägre än vid motsvarande period föregående år. Helårsprognosen visar att resultatet vid årets slut beräknas till 50,2 mkr, vilket är 45,5 mkr bättre än budgeterat. De främsta anledningarna till den positiva budgetavvikelsen är att prognosen för skatteintäkterna förbättrats och att premier för Avtalsgruppförsäkring återbetalas under året. Nämndernas verksamhetsresultat väntas dock bli 65,9 mkr sämre än budget. Det beror framförallt på ökade kostnader för försörjningsstöd, externa institutionsplaceringarna av barn och unga samt underskott för olika verksamheter inom omsorgsförvaltningens ansvarsområden.

5 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse läkare, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och ortopedingenjörer från hela Sverige sammanstrålade i Kristianstad Arena under Ortopediveckan.

6 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE God ekonomisk hushållning Styrmodellen i Kristianstads kommun utgår från kommunallagens krav om att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Kristianstads kommun är en mycket omfattande och komplex organisation och för att kunna hålla ihop och samordna den kommunala verksamheten krävs en genomtänkt styrmodell. Ekonomi- och verksamhetsstyrning är en målmedveten och systematisk process för att påverka den samlade verksamheten i riktning mot önskat resultat, effektivitet och ekonomisk ställning. För en kommun, där verksamheten är målet och pengarna medlet, innebär god ekonomisk hushållning mycket mer än en balanserad ekonomi. I budgeten fastställer därför kommunfullmäktige de finansiella och verksamhetsmässiga mål, i form av ett övergripande styrkort, som ska följas upp, utvärderas och stämmas av mot god ekonomisk hushållning. Styrmodellen i Kristianstads kommun bygger på metoden balanserad styrning, i Kristianstad kalllad STYRKAN. Den huvudsakliga inriktningen är att oavsett var man befinner sig i organisationen så är visionen, perspektiven (Medborgare, Utveckling, Medarbetare och Ekonomi) tillsammans med strategier för varje perspektiv, gemensamma delar som är fastställda av kommunfullmäktige. Visionen svarar på vart kommunen vill föra organisationen. Tidsperspektivet är långsiktigt och sträcker sig över flera mandatperioder. Visionen lyder: Kristianstad växer! Med vida horisonter och människan i centrum Genom kreativitet, framåtanda och puls I en livsbejakande och naturskön miljö Sveriges centrum för livsmedel, mat och dryck Målen visar inriktningen verksamheterna ska fokusera inom det aktuella perspektivet. Styrtalen beskriver kvalitet, effektivitet, volym, mängd, antal etc. Handlingsplaner ska konkret visa vad som ska göras och ska stödja de mål och styrtal som angetts i styrkortet. I kommunens övergripande styrkort på nästa sida har styrtal, mål och perspektiv färgmarkerats för att ge en enkel indikation på vilket resultat som förväntas uppnås under Röd färg markerar att perspektiven/målen/styrtalen inte kommer att uppnå eftersträvad nivå, gul färg markerar att de delvis kommer att uppnå förväntad nivå och grön färg att de med största sannolikhet kommer att uppnå förväntat resultat. Grå färgmarkering kan också förekomma om ett styrtal t.ex. inte har varit föremål för någon mätning ännu. Dessutom kommenteras varje mål/styrtal kortfattat i styrkortet. Utöver det schematiska styrkortet fortsätter analysen något djupare i förvaltningsberättelsen för de fyra perspektiven på sidorna Alla nämnder/styrelser bedömer också perspektiven/målen/styrtalen i sina respektive styrkort med samma färgmarkeringsprinciper. Efter en översiktlig utvärdering och analys av kommunens övergripande styrkort, förvaltningsberättelsens textavsnitt i de fyra perspektiven och nämndernas textavsnitt och styrkort, kan en värdering ske om en god ekonomisk hushållning har uppnåtts efter de åtta första månaderna 2012, liksom prognostisera samma värdering vid årets slut. De fyra perspektiven, Medborgare, Utveckling, Medarbetare och Ekonomi speglar olika dimensioner i verksamheten och balans mellan dessa ska eftersträvas. Strategier är de områden inom varje perspektiv som är avgörande för att nå framgång.

7 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunens övergripande styrkort 2012 Medborgare Mål Styrtal Kommentar Nöjda medborgare Nöjd-Medborgar-Index Ökad utbildningsnivå Aktiva och trygga medborgare Information och service med hög tillgänglighet Gymnasiebehörighet Högskolebehörighet Nöjd-Region-Index Trygghetsindex Andel invånare med försörjningsstöd Nöjd-Inflytande_Index Bemötande/Tillgänglighetsindex Informations/Öppenhetsindex NMI 54. Lägre än kommunsnittet (55), lägre än 2010 (58). Statistiken är inte bearbetad ännu. NRI 59. Lägre än kommunsnittet (61), lägre än 2010 (66). TI 49. Lägre än kommunsnittet (61), inte jämförbart med 2010 (47). Större avstånd mellan Kristianstads värde och kommunsnittet. Andelen i juni var enl. månadsstatistik 3,5 %. Sämre än både riket (2,5 %) och Skåne (3,2 %). Utbetalningarna har ökat kraftigt NII 37. Lägre än kommunsnittet (40), lägre än 2010 (39). BTI 52. Lägre än kommunsnittet (57), inte jämförbart med 2010 (63). IÖI 52. Lägre än kommunsnittet (54), inte jämförbart med 2010 (55). Utveckling Ekonomi Medarbetare Aktiva insatser för hållbar miljö Växande Kristianstad God företagsamhet Förbättrad infrastruktur God hälsa och hög arbetstillfredsställelse Ökad delaktighet, ökat medskapande och ansvarstagande Ekonomisk kontroll under verksamhetsåret Ekonomisk kontroll över tiden Koldioxidutsläpp Invånarförändring Arbetslöshet Studerande på Högskolan Nöjt-Näringslivs-Index Nyföretagande Kollektivtrafikresande Frisktal Nöjd-Medarbetar-Index Medskapande-Index Ledarskaps-Index Nämndernas driftbudgetföljsamhet Genomförandegrad av Avvikelse mot budgeterat resultat investeringar Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag över en rullande 5-årsperiod. Självfinansiering av investeringarna över en rullande 5-årsperiod Ökning av utsläpp från 3,6 ton/invånare 2009 till 3,75 under Trots ökning fortfarande under långsiktig målkurva. Invånarantal 30/6: Ökning +255 sedan årsskiftet. Arbetslösheten har ökat från 7,3 % (3,7 % öppet arbetslösa och 3,6 % i program) vid årsskiftet till 8,2 % (4,0 % resp. 4,2 %) vid halvårsskiftet. Motsvarande siffror för Skåne är 7,3 % (4,0 % resp. 3,3 %) och för riket 6,2 % (3,4 % resp. 2,8 %). Antalet sökande HT 2012 ökade med 10 %. 6 % fler antagna VT 2012 än VT Ranking Svenskt näringsliv 2012: 174 (2011: 156) Siffrorna för kommunerna första halvåret är försenade. I maj hade nyföretagandet minskat i Skåne med 14,8 % efter rekordåret Resandet med stadsbuss minskade med 3 % första halvåret 2012 jämfört med samma period Även resande med regionbuss minskade med 0,5 %. Tågresandet mäts senare i höst. Frisktalet : 60,5 % (2011: 62 %). Frisktalet minskade något under perioden men förväntas vid årets slut hamna på samma nivå som tidigare år. Medarbetarenkät genomförs under september. Ny enkätutformning kan försvåra jämförelsen med 2010 års värde på NMI 4,43. Medarbetarenkät genomförs under september. Ny enkätutformning kan försvåra jämförelsen med 2010 års värden, 4,33 för MI och 4,78 för LI. Förväntat värde på nämndernas driftbudgetföljsamhet 2012: -65,9 mkr. Förväntad avvikelse mot budgeterat resultat 2012: +45,5 mkr. Förväntad genomförandegrad 2012: 89,8 %. Förväntat värde på årets resultat/skatteintäkter och statsbidrag : 1,69 % Förväntad självfinansieringsgrad : 74,8 %

8 8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medborgare SCB:s medborgarundersökning för Kristianstad visar något svagare värden än för två år sedan. Enkäten skickades till av kommunens medborgare i maj, men endast 466 svarade på frågorna. De flesta trivs med att bo i Kristianstad, men trivseln är mindre uttalad än förra gången undersökningen gjordes. Måttet på hur man trivs med sin bostadsort, Nöjd-Region-Index, är för Kristianstads kommun 59 av 100 möjliga. Värdet håller sig inom felmarginalen för de 115 deltagande kommunernas medelvärde men är sämre än Kristianstads resultat i med den förra undersökningen för två år sedan då det var 66. Nästan hälften av årets tillfrågade vill mycket starkt rekommendera kommunen till bekanta, men nära en femtedel av de tillfrågade skulle avråda någon från att flytta till Kristianstad. Indexvärdet för att rekommendera inflyttning är 65, som genomsnittsnivån i landet, men har minskat sedan den förra undersökningens då värde på 70. inte särskilt nöjda med möjligheten till inflytande i kommunen. Nöjd-Inflytande-Index är 37 och ligger under medelindex, som är 40 för alla. Värdet är något lägre än förra året, då det var 39. Av de tillfrågade tvivlar mer än 40 procent på att politikerna och de högre tjänstemännen arbetar för kommunens bästa. Anmärkningsvärt är att hälften uppger att inget av kommunens politiska partier representerar deras åsikter. Även i tidskriften Fokus ranking av bästa boendekommun har Kristianstad markant försämrat sin position. Det är möjligt att de stora förändringar som just nu pågår i staden skapar en viss oro och osäkerhet som slår igenom i medborgarnas attityder. Kristianstadsborna är trots allt mer nöjda än invånarna i genomsnittskommunen med utbildningsmöjligheter, kommunikationer och kommersiellt utbud. En faktor som, liksom tidigare år, hamnar signifikant lägre i än i genomsnittskommunen är betyget för trygghet, där Kristianstad har betygsindex 49 mot medelvärdet 61. Mer än 40 procent av de Kristianstadsbor som svarat på enkäten sätter riktigt låga betyg på hur trygga de känner sig utomhus på kvällar och nätter. Mer än en tredjedel är oroliga för rån eller inbrott. Kvinnorna i undersökningen känner sig mer otrygga än männen och allra mest otrygga känner sig de som är mellan 64 och 74 år. Invånarna som besvarade enkäten är hyggligt nöjda med kommunens verksamheter. Nöjd-Medborgar- Index, NMI, gavs värdet 54 och är i nivå med medelindex för de deltagande kommunerna. Byggarbetare på Rådhustaket, bilden tagen i augusti Kristianstadsborna är mer nöjda än andra med kultur, miljöarbete och gator och vägar. Sämre betyg än snittet får Kristianstad för alla skolnivåer och för renhållningen. Värdena för skolan har minskat sedan förra gången. De som svarade på medborgarundersökningen är

9 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Utveckling Våren 2012 erbjöd två glada anledningar att fira i Kristianstad. I slutet av april passerade Kristianstad för första gången gränsen invånare. Till medborgare nummer utsågs Olle Göranson, född den 23 april, som fick ett eget körsbärsträd i Tivoliparken Den 13 maj fylldes Tivoliparken av jublande Kristianstadsbor som ville hylla sitt handbollslag. Dagen innan hade IFK Kristianstad fått silvermedalj efter SM-finalen mot Sävehof i Malmö Arena. Annars kännetecknades våren 2012 i Kristanstad i stor utsträckning av orolig väntan och intensiv problemlösning. Diskussionerna om Kristianstadslänken och parkeringslösningarna under ombyggnaderna i centrum drog ut på tiden. Investeringsbeslutet för Kristianstads nya galleria i östra centrum inväntades oroligt. Kristianstad Airport stod stilla efter Skyways konkurs och väntade på en flygoperatör. Försäljningen av biogasbolaget avbröts, när ingen ville köpa en minoritetsandel. Underlag för en ny livsmedelspolicy har tagits fram. Upphandling av samordnad varudistribution har genomförts med beräknad start våren Till sist var väntan över, och alla nödvändiga beslut och lösningar var äntligen på plats. Nu inleds en otålig väntan på slutresultaten. I årets mätning från Svenskt Näringsliv hamnade Kristianstad på plats 174 av 290 kommuner, en försämring med 18 platser i rankingen. Arbete pågår med att utveckla en ny näringslivspolitisk strategi för att stärka företagsklimatet och öka förutsättningarna för fler och växande företag. Arbetslösheten har åter ökat och låg vid halvårsskiftet på 8,2 procent. Även kommunens kostnader för försörjningsstöd har fortsatt att öka. Snabbare och mer pålitliga förbindelser behövs för att fler ska resa kollektivt och miljövänligt. Viktiga förutsättningar är utökningen av pågatågen och bygget av Kristianstadslänken. En järnvägsplan och planeringen av de nya stationerna i Fjälkinge och Önnestad har kommit igång under året. Stationerna byggs och ska stå färdiga under Utbyggnaden av busstråket Kristianstadslänken med nytt resecenter vid Kristianstad C har påbörjats och startar på allvar hösten Det nya resecentret invigs i juni E22:an har nu fått ny sträckning förbi Ekerödsrasten och förberedelser pågår för dragning av vägen utanför Linderöd och Tollarp. Kristianstad växer i flera avseenden. Det första halvåret 2012 ökade invånarantalet med 255 invånare. Vid halvårsskiftet låg folkmängden på invånare. Befolkningen har ökat invånare på 25 år. Det nya kommun- och regionhuset har växt till full höjd med alla våningsplan på plats. Bygget följer tidsplanen. I juli fattades investeringsbeslutet för Steen & Ströms nya galleria i Kristianstad. Det första spadtaget togs under festliga former den 1 september. Köpcentrumföretaget Steen & Ström ordnade festliga aktiviteter då det var dags för första spadtaget för Kristianstads nya galleria den 1 september Många ville till exempel sätta sin namnteckning på en av grundpålarna.

10 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medarbetare Hälsa och arbetsmiljö Kristianstads kommun är av uppfattningen att en god arbetsmiljö är en miljö som kännetecknas av arbetsglädje och där samtliga medarbetares resurser tas tillvara och utvecklas. En god arbetsmiljö är hälsofrämjande, bidrar till att verksamhetens mål uppnås, ökar kommunens möjlighet att rekrytera, behålla och utveckla goda medarbetare. Omsorgsförvaltningens sjukfrånvaro har ökat under den senare delen av halvåret under de fyra första månaderna var sjukfrånvaron oförändrad jämfört med föregående år. Barn- och utbildningsförvaltningen som minskade sjukfrånvaron under 2011, ökade under de första månaderna av innevarande år och den utvecklingen har fortgått för halvåret. Arbete och välfärdsförvaltningen har under en längre period haft ökad sjukfrånvaro. Förvaltningen följer utvecklingen på arbetsplatsnivå och olika åtgärder har gjorts. Sjukfrånvaron på C4 Teknik minskade. Under våren 2012 har två EU-finansierade projekt startat. SAMspelet har för avsikt att skapa förutsättningar för en hälsofrämjande arbetsmiljö genom att öka kompetensen och stödet för medarbetare i kommunen. Behoven identifieras och kartläggs för att ligga till grund för ett verktyg för att utveckla medarbetarskapet. Medarbetarverktyget är tänkt att användas vid arbetsplatsträffar som ett stöd i dialogen och för kompetensutveckling. Kalenderdagar Sjukfrånvaro 1:a halvåret 6,6 7,2 10,310,5 6,8 7,6 4,9 3,7 7,9 8,3 I samarbete med Centralsjukhuset Kristianstad har projektet Omvänt mentorskap påbörjats. Projektet har som målsättning att kvinnliga och manliga chefer får ökad kompetens i mångfaldsarbete och jämställdhet med fokus på socialt kön, och kulturell etnicitet. Motivet är att främja likabehandling och inkludering i kundbemötande och i arbetslivet. Medarbetarenkät Medarbetarenkäten genomförs under september månad 2012 och resultatet förväntas hamna på samma nivå som vid föregående enkättillfälle Frisktal Frisktalet anger andelen av de tillsvidareanställda som varit sjuka fem dagar eller mindre under årets första halvår. Frisktalet minskade med knappt en och en halv procentenhet, vilket avspeglas i sjukfrånvarons ökning. De flesta förvaltningar minskade sina frisktal samtidigt som sjukfrånvaron ökade. C4 Teknik däremot minskade frisktalet samtidigt som sjukfrånvaron sänktes. Sjukfrånvaro Målet är att kommunen ska minska sjukskrivningarna med minst en kalenderdag per medarbetare under Sjukfrånvaron ökade under årets första sex månader med 0,3 dagar. Fram till april i år ökade sjukfrånvaron marginellt och har nu ökat ytterligare. För att nå målsättningen med en dags minskning måste utvecklingen vändas under resterande delen av året. Kalenderdagar per tillsvidareanställd under första halvåret med hänsyn tagen till omfattningen men inte till sysselsättningsgraden. Obligatorisk sjukredovisning Total sjukfrånvaro* Sjukfrånvaro i kalenderdagar per tillsvidareanställd 4,8 % varav långtidssjukfrånvaro** 42,1 % Sjukfrånvaro för kvinnor 5,3 % Sjukfrånvaro för män 3,2 % Sjukfrånvaro i åldersgruppen 29 år eller yngre 2,8 % Sjukfrånvaro i åldersgruppen år 4,5 % Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år eller äldre 5,8 % *Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga medarbetare. Även tidsbegränsad sjukersättning samt rehabiliteringsoch arbetsskadeersättning ingår. **Den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. Uppgifterna till den obligatoriska sjukredovisningen baseras på annat urval än kommunens egna underlag för sjukfrånvarostatistik. Jämfört med föregående år var sjukfrånvaron på samma nivå. Långtidssjukfrånvaron minskade med 3,5 procentenheter. Männens minskade något, medan kvinnornas var samma.

11 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Effektivt arbetssätt Volymen timavlönade har emellertid minskat till en femtedel jämfört med förra året. Fyllnadstjänstgöringen ökade igen under första halvåret med 2 årsarbeten om än i mindre omfattning än föregående år. Fyllnadstjänstgöringen blev 70 årsarbeten. Övertiden som utgör en liten del av totala resursinsatsen minskade med ett årsarbete och hamnade på 24 årsarbeten. Övertiden har varierat mellan 20 och 30 årsarbeten under en lång period. För tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda med månadslön är underlaget anställningar x sysselsättningsgrad x anställnings-dagar/183. För tidsbegränsade timavlönade och för mertid baseras uppgiften på arbetade timmar/850 (en heltidsanställd arbetar ca timmar på ett år). Under årets första del har volymen tillsvidareanställda i kommunen ökat med 57 årsarbeten och låg på årsarbeten totalt. Volymen har de tre föregående åren minskat. Personalgrupper som har ökat var bland andra förskollärare och fritidspedagoger. Barn- och utbildningsförvaltningen som minskade både 2010 och 2011 har nu en ökning av tillsvidareanställda. Omsorgsförvaltningen ökade med tre årsarbeten men minskade bland undersköterskor/vårdbiträden. Under första halvåret 2012 ökade antalet tidsbegränsade anställda med månadslön med 42 årsarbeten från att ha minskat 2009 och Totala volymen hamnade på 399 årsarbeten. Barn- och utbildningsförvaltningen ökade återigen de tidsbegränsade anställningar men i betydligt mindre omfattning än Omsorgsförvaltningen ökade också detta år och i större utsträckning än föregående år. Det var undersköterska/vårdbiträde som ökade. Arbete och välfärdsförvaltningens ökning av tidsbegränsat anställda är en del i att få bukt med hög arbetsbelastning inom vissa verksamheter. Lisa Nordén från Kristianstad gjorde en lysande insats vid triathlontävlingen i OS i London och tog hem silvermedaljen, bara en hårsmån från att vinna guldet. Volymen årsarbeten för timavlönade ökar återigen från att ha minskat 2007 till Ökningen för 2012 är betydligt lägre än förra årets ökning. Timavlönade mätt i årsarbeten ökade med 5 och hamnade på 427 årsarbeten. Omsorgsförvaltningen som står för hela ökningen 2012 har under en lång period minskat volymen timavlönade fram till 2011.

12 12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi Förutsättningar Det budgeterade driftresultatet för 2012 innebär att resultatet uppgår till 0,1 % av skatteintäkter och statsbidrag. Det långsiktiga målet är 2,0 %. Uppföljning av målsättningar Kommunens målsättning är ekonomisk kontroll under verksamhetsåret och ekonomisk kontroll över tiden. För att bedöma om denna målsättning kan infrias under verksamhetsåret sker uppföljning mot tre angivna styrtal: Nämndernas budgetföljsamhet Avvikelse mot budgeterat årets resultat Genomförandegrad av investeringar Nämndernas sammanlagda budgetavvikelse uppgår till -65,9 mkr, vilket ger indikatorvärdet rött. Arbete och välfärdsnämnden prognostiserar en avvikelse på -31,3 mkr, medan omsorgsnämnden prognostiserar en avvikelse på -25 mkr. Det nu föreliggande delårsbokslutet, jämte bedömningen av helårsresultatet innebär att den ekonomiska målsättningen för 2012 med stor sannolikt kommer att uppnås till följd av en förbättrad skatteintäktsprognos och framför allt återbetalningen av sjukförsäkringspremierna för 2007 och Indikatorvärdet för verksamhetsårets resultat blir därmed grönt. Genomförandegraden av investeringar skall vara över 85 % för att indikatorvärdet skall bli grönt. Framtill augusti genomförda investeringar indikerar en lägre investeringstakt, men prognosutsikterna enligt förvaltningarna pekar på ett utfall på 615,7 mkr, vilket är ca 89,8 % av budgeterad volym. Delårsresultat Resultat och kapacitet Resultatet för perioden uppgår till +78,9 mkr. För motsvarande period 2011 redovisades ett överskott på +82,0 mkr. Prognosen belastas av viss osäkerhet eftersom utfallet av årets löneförhandlingar inte är klart. I förhållande till föregående års periodbokslut har verksamhetens nettokostnader ökat med ca 87 mkr (3,6 %). Under samma period har skatteintäkter och generella statsbidrag ökat med 82 mkr (3,4 %). I det följande kommenteras Kristianstads kommuns resultat- och balansräkning efter andra tertialet Inom parentes anges föregående års resultat för motsvarande period. Verksamhetens nettokostnader uppgick till 2 471,7 mkr (2 384,9 mkr). I beloppet ingår periodens avskrivningar samt periodens förändring av pensionsskuld. Budgetföljsamhet En grundläggande förutsättning för en gynnsam utveckling av ekonomin är att verksamhets- och ekonomistyrningen är tydlig så att nämnder, styrelser och förvaltningar håller sina budgetar. Ett viktigt instrument för delgivning om verksamhetsutvecklingen är månadsrapporteringen till kommunstyrelsen. Detta har gett goda förutsättningar för kommunstyrelsen att utöva sin uppsiktsplikt. Nämnderna svarar själva för de periodiseringsposter som beräknas samt de prognoser som lämnas. Pensioner pensionsutgifterna samt avsättningar till avgiftsbestämd och förmånsbestämd ålderspension uppgår till sammanlagt 153,6 mkr (145,1 mkr) sedan årsskiftet, medan äldre förmåner redovisas som en ansvarsförbindelse. Skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning beräknas uppgå till 2 524,9 mkr (2 442,9 mkr) för perioden. Prognosen bygger på SKL:s senaste uppgifter från augusti månad. Investeringarna uppgick under perioden till 302,6 mkr (235,4 mkr), varav 278,7 mkr utgjordes av skattefinansierade investeringar. Investeringsutfallet motsvarar 44 % av årsbudgeten. Totalt uppgår budgeterad investeringsvolym till 686 mkr. Risk och kontroll Likviditeten var negativ, -1,0 mkr, (0,2 mkr) vid utgången av augusti månad Medellikviditeten från årsskiftet har varit 29,6 mkr. Låneskulden till banker och kreditinstitut uppgår till 301,1 mkr. Ytterligare nyupplåning med ca 150 mkr kommer att erfordras under 2012.

13 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kassalikviditeten uppgick den siste augusti till 63 % (55 %). Likviditetsnivån är tillfredsställande mot bakgrund av att en fjärdedel av kommunens kortfristiga skulder utgörs av semesterlöneskuld som inte kommer att omsättas det närmaste året. Soliditeten uppgår till ca 73 % och inräknas pensionsskulden uppgår soliditeten till 34 %. Pensionsförpliktelser som intjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse i bokslutet. Denna del av pensionsförpliktelsen infrias under kommande 40 år i samband med att pensionsfallen aktualiseras. Ansvarsförbindelsen inklusive löneskatt uppgår till mkr (1 675 mkr). Helårsprognos De av nämnder och styrelser inlämnade driftprognoserna för 2012 tillsammans med bedömningar avseende finansförvaltningen indikerar att årets resultat kan komma att uppgå till +50,2 mkr, vilket är ca 45 mkr bättre än budgeterat resultat. Balanskravsutredning Prognostiserat +50,2 årsresultat Reavinster -1,9 Balanskravsresultat +48,3 Borgensåtaganden till de kommunala bolagen har under perioden ökat med 290 mkr och uppgår för närvarande till mkr. Därutöver kvarstår gamla borgensåtaganden till egna hem, bostadsrättsföreningar och övriga föreningar på 82 mkr. Under flera lördagar i år har Östra Storgatan i Kristianstad förvandlats till Smakgata. Matproducenter ställer ut sina varor och får samtidigt träffa och umgås med sina kunder.

14 14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunkoncernen Kristianstads Kommunföretag AB (KKF) är moderbolag i en aktiebolagsrättslig äkta koncern där de helägda bolagen AB Kristianstadsbyggen, C4 Energi AB, Renhållningen Kristianstad samt Kristianstads Industribyggnads AB ingår. Övriga bolag är delägda och andelarna ägs direkt av kommunen. Delårsboksluten för bolagen är inte klara. Nedan beskrivs bolagens verksamhet under perioden januari-augusti Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd, som Kristianstads kommun är värdkommun för, beskrivs också i detta avsnitt. AB Kristianstadsbyggen Nyproduktion av Nya Sommarro har slutförts under Nyproduktion av Nya Finlandshusen samt Nya Flaket har fortsatt under perioden. Likaså har förnyelseprojektet för Gamlegården fortsatt. Uthyrningen av lägenheterna i Nya Finlandshusen har påbörjats och intresset har varit stort. ABK planerar och bygger för framtidens Kristianstad och har under perioden arbetat med att ta fram planer för att bygga trygghetsboende i kommunens basorter och bygga bostäder på attraktiva lägen i centralorten. Arbetet med energieffektivisering och underhåll har fortsatt. Uthyrningsläget är fortsatt bra för bostäder och lokaler. Resultatet påverkas positivt då kostnaderna avseende uppvärmning, el och räntor blivit lägre än budget. C4 Energi AB En ny affärsmodell för stadsnätverksamheten med en ny kommunikationsoperatör, Itux, som bl.a. tar över all aktiv utrustning i november 2012, väntas innebära att stadsnätverksamheten har potential att bli lönsam under Samtidigt pressar låga priser på el och elcertifikat pressar lönsamheten för värmeverksamheten under Beslut har fattats att från och med 2013 slå samman affärsområden Elnät och Stadsnät till affärsområde Nät. En översyn av hur det nya affärsområdet skall organiseras har påbörjats. Beslut har också fattats att från och med 2013 ha en gemensam kundservice för all verksamhet i C4 Energikoncernen. Renhållningen Kristianstad En ny renhållningstaxa togs i bruk 1 april. Som ett led i detta har ca matavfallskärl ställts ut till abonnenter som tidigare hemkomposterade. Ett förslag till ny renhållningsordning har tagits fram. En ny sopbil, s.k. sidlastare har upphandlats. Upphandling av entreprenör för farligt avfall har genomförts. En mindre ombyggnation har gjorts på återvinningscentralen i Åhus för att öka framkomligheten för kunderna. Den 1 april fick Biogasen Kristianstad tillträde till grannfastigheten på Vrangels Allé 2. Reaktor 1 är tömd och renovering har påbörjats. Delförsäljning av bolaget har avbrutits och bolaget kvarstår som ett helägt dotterbolag till Renhållningen. Kristianstads Industribyggnads AB Den enda kvarvarande fastigheten, Keats 2 i Vä, uthyrdes till Tollo Linear AB. Hyreskontraktet för Keats 2 löper t.o.m. april Kristianstad Airport AB Kristianstad Airport stod utan reguljär flygtrafik i ca 3 månader efter att flygoperatören Skyways gick i konkurs i maj. Efter förhandlingar mellan olika flygoperatörer och flygplatsens styrelse och ledning blev det klart att Flyglinjen Kristianstad AB fr.o.m. 20 augusti trafikerar Stockholm Arlanda med tre turer i vardera riktningen på vardagar. Kristianstads kommun har träffat en uppgörelse med Region Skåne om att den siste oktober ta över Regionens 40 % av aktierna i Kristianstad Airport AB. Kommunen kommer därefter att äga 91 % av aktierna. Åhus Hamn & Stuveri AB Hamnbolaget fick en bra start på 2012, då projektet med utlastning av förorenade jordmassor fortsatte under årets första kvartal. Affärsläget håller en stabil nivå. Containerverksamheten minskar något, men glädjande är att importgodset fortsatt ökar. Bulkvolymerna är stabila. Den under förra hösten nyanskaffade vikarmskranen har visat sig mycket användbar och den tillfredställer väl våra kunders krav och bolagets egen målsättning om ökad effektivitet. Fortsatta satsningar görs för att stärka infrastrukturen i hamnen, främst gällande renovering av kajer, muddring och säkerhetshöjande verksamhet i form av mer omfattande inhägnad av hamnområdet.

15 15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Krinova AB Krinova Science Park är en av landets 32 science parks, där samverkan mellan företag, högskola och samhälle främjar innovation. 79 företag finns med sina kontor på Krinova som ligger strategiskt nära högskolan, som Krinova AB driver flera nya utvecklingsprojekt tillsammans med. Ca 220 personer arbetar i parken, som i stort sett är fullbelagd. Krinova är i behov av mer utrymme för att kunna attrahera fler företagsetableringar, då det råder brist på mindre kontor för nystartade bolag. Konferensverksamheten har under våren minskat, men minskningen har skett från ett högt utgångsläge med all time high under förra året. Konferenslokalerna är nyrenoverade och nu anpassade för olika typer av möten. Skåne Nordost beviljade före sommaren Krinova en årlig finansiering på 1,5 mkr för drift av en inkubator från och med Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd Kristianstads kommun är värdkommun för Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd, en gemensam nämnd för samverkan angående tekniska hjälpmedel. Delåret visar positivt resultat för HÖS drift, serviceoch transportverksamhet. HÖS är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001 och samt arbetsmiljöcertifierat enligt OHSAS Införande av ledningssystemet fortskrider. De projekt som påbörjades 2011 har fortsatt, dvs. övertagande av lyftservice samt lagerstädning. Måluppföljning görs utifrån nämndens styrkort. Målen kommer till stor del infrias under Regeringens betänkande av utredning om Fritt val av hjälpmedel följs. Utredningar om säng-hantering och transportverksamhet ska göras. Arbetet med att tydliggöra lagerekonomin fortsätter. Prognostiserat resultat efter Prognos 2012 Utfall 2011 finansnetto, Mkr Helägda bolag Kristianstads Kommunföretag 0,2 1,1 AB AB Kristianstadsbyggen 17,6 25,6 (koncernen) C4 Energi AB (koncernen) 12,0 12,6 Renhållningen Kristianstad -0,2 3,8 (koncernen) Kristianstads Industribyggnads 0,6 0,6 AB Delägda bolag Kristianstad Airport AB 0,0 0,0 Åhus Hamn & Stuveri AB 5,5 4,7 Krinova AB 0,0 0,0 Gemensam nämnd Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 0,3 0,0 Organisationsschema, kommunens samlade verksamhet Kommunens samlade verksamhet Kommunkoncernen Kommunala uppdragsföretag Kommunens nämnder Kommunfullmäktige - Valberedningen - Revisionen - Kommunstyrelsen - Barn- och utbildningsnämnden - Omsorgsnämnden - Arbete och välfärdsnämnden - Tekniska nämnden - Kultur- och fritidsnämnden - Byggnadsnämnden - Miljö- och hälsoskyddsnämnden - Valnämnden Gemensamma nämnder - Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd - IT-nämnd Skåne Nordost - Nämnd för fastighets- och arbetsplatsanknuten tjänst Kommunens koncernföretag (minst 20% röstinnehav) Kristianstads kommunföretag AB, KKF 100% - AB Kristianstadsbyggen 100% - AB Allön 100% - Specialfastigheter i Kristianstad AB, SIKAB 100% - C4 KabelTV AB 100% - C4 Energi AB 100% - C4 Elnät AB 100% - Renhållningen Kristianstad 100% - Kristianstads Biogas AB 100% - Kristianstads Industribyggnads AB, KIAB 100% - Krinova AB (40% direktägt och 40% via KIAB) - Åhus Hamn & Stuveri AB 54% - Kristianstads Airport AB 51% Samägda företag utan betydande inflytande - Kommuninvest Ekonomisk Förening 1,0% - Kommunassurans Syd 6,6% Kommunala entreprenader - Skolmåltidsverksamhet: Fazer Amica - Elevtransporter: C4 Transport, Kristianstad Taxi och buss, Schölins Buss - Boendeplatser äldreomsorg: Stiftelsen Lindåsa, Axeltorp AB, Förenade Care, Resurscenter Mo Gård - Hemtjänst: Fritt val : Attendo Care AB, Nya Hemtjänsten, Gertrud Care - Nattjour för hemlösa: Stadsmissionen - Sotning och brandskyddskontroll: Kristianstads Sotnings AB - Fritidsgårdsverksamhet: Kristianstads Fritidsgårdsforum

16 16 RÄKENSKAPER Räkenskaper Kommunens medborgare nummer Olle Göransson fick till sin ära ett körsbärsträd planterat i Tivoliparken.

17 17 RÄKENSKAPER RESULTATRÄKNING Not Bokslut Bokslut Bokslut Budget Prognos Avvikelse 31 aug 31 aug Progn budg Belopp RESULTATRÄKNING i Mkr Verksamhetens intäkter 1 695,6 640, , , ,9 112,5 Verksamhetens kostnader Not 2 Bokslut 3 041,4 Bokslut 2 902,4 Bokslut 4 507,6 Budget 5 035,9 Prognos 5 151,5 Avvikelse 115,7 Avskrivningar ,9 aug ,0 aug 198,3 198,5 198,5 Progn budg 0,0 Verksamhetens Belopp i Mkr nettokostnader , , , , , ,2 Skatteintäkter Verksamhetens intäkter ,6 695, ,2 640, ,5 020, ,2 469, ,5 581,9 112,5 35,3 Generella Verksamhetens statsbidrag kostnader ,4 606, ,4 600, ,6 900, ,9 909, ,5 909,5 115,7 0,1 Finansiella Avskrivningar intäkter 5 125,9 29,6 123,0 26,0 198,3 40,2 198,5 33,7 198,5 40,9 7,2 0,0 Finansiella Verksamhetens kostnader nettokostnader ,7 3, ,9 2, ,9 3, ,0 11, ,2 5,5 3,2 6,3 Skatteintäkter Resultat efter finansiella poster ,6 78, ,2 82, ,5 11, ,2 4, ,5 50,2 45,5 35,3 Generella Extraordinära statsbidrag poster 4 606,3 600,7 900,4 909,6 909,5 0,1 Finansiella Årets resultat intäkter 5 78,9 29,6 82,0 26,0 11,6 40,2 33,7 4,7 50,2 40,9 45,5 7,2 Finansiella kostnader 6 3,9 2,0 3,6 11,8 5,5 6,3 Resultat efter finansiella poster 78,9 82,0 11,6 4,7 50,2 45,5 Extraordinära poster NÄMNDERNAS RESULTAT Årets resultat 78,9 82,0 11,6 4,7 50,2 45,5 Bokslut Bokslut Bokslut Budget Prognos Avvikelse 31 aug 31 aug Progn budg Belopp NÄMNDERNAS i Mkr RESULTAT KF, Revisionen, Valnämnden, FM nämnden 6,6 6,1 8,2 8,7 9,0 0,3 Kommunstyrelsen inkl. KLK Bokslut 105,5 Bokslut 105,1 Bokslut 163,5 Budget 158,2 Prognos 159,0 Avvikelse 0,8 Kommunstyrelsen, Räddningstjänsten 31 aug 33,3 31 aug 33,0 49,0 47,3 48,0 Progn budg 0,7 Barn Belopp och i Mkr utbildningsnämnden , , , , , ,0 Omsorgsnämnden KF, Revisionen, Valnämnden, FM nämnden 831,3 6,6 795,3 6, ,6 8, ,0 8, ,0 9,0 25,0 0,3 Arbete Kommunstyrelsen och välfärdsnämnden inkl. KLK 236,5 105,5 215,8 105,1 327,9 163,5 325,1 158,2 356,4 159,0 31,3 0,8 Tekniska Kommunstyrelsen, nämnden Räddningstjänsten 118,6 33,3 138,5 33,0 180,0 49,0 162,2 47,3 163,0 48,0 0,7 0,8 Barn VA och utbildningsnämnden 1 046,1 5,6 990,8 4, ,9 4, ,3 0, ,3 5,0 5,0 2,0 Kultur Omsorgsnämnden och fritidsnämnden 122,7 831,3 795,3 99, ,7 202, ,0 209, ,0 234,0 25,0 0,0 Arbete Byggnadsnämnden och välfärdsnämnden 236,5 10,1 215,8 10,3 327,9 13,7 325,1 14,8 356,4 14,8 31,3 0,0 Tekniska Miljö och hälsoskyddsnämnden 118,6 6,0 138,5 5,4 180,0 8,9 162,2 10,0 163,0 10,0 0,8 0,0 VA TOTALT 2 522,2 5, ,0 4, ,4 4, ,4 0, ,4 5,0 65,9 5,0 Kultur och fritidsnämnden 122,7 99,6 175,7 184,0 184,0 0,0 Byggnadsnämnden 10,1 10,3 13,7 14,8 14,8 0,0 Miljö och hälsoskyddsnämnden 6,0 5,4 8,9 10,0 10,0 0,0 TOTALT 2 522, , , , ,4 65,9

18 18 RÄKENSKAPER BALANSRÄKNING Not Bokslut Bokslut Bokslut 31 aug 31 aug Belopp i Mkr Anläggningstillgångar 4 066, , ,2 Materiella 2 979, , ,2 varav mark, byggnader o tekn. anl 2 730, , ,6 varav maskiner o inventarier 249,1 272,0 269,5 Finansiella , , ,1 Omsättningstillgångar 499,2 434,5 588,7 Förråd 61,9 75,5 85,6 Fordringar 8 438,3 358,8 409,8 Kassa och bank 1,0 0,2 93,4 Summa tillgångar 4 565, , ,9 Eget kapital 3 354, , ,2 därav årets resultat 78,9 82,0 11,7 Avsättningar 62,1 65,2 63,2 varav pensioner 30,8 23,3 30,4 övriga avsättningar 9 31,3 41,9 32,8 Skulder 1 149,1 800, ,6 varav långfristiga ,5 148,1 255,0 varav kortfristiga ,6 652,7 907,5 Summa Eget kapital o skulder 4 565, , ,0 Ansvarsförbindelser 5 610, , ,1 varav pensionsförpliktelser 1 795, , ,1 varav övriga ansvarsförbindelser , , ,0 Bild från Tivoliparken när jublande IFK-fans hyllade silverhjältarna efter SM-finalen i handboll.

19 19 RÄKENSKAPER KASSAFLÖDESANALYS Not Bokslut Bokslut Bokslut 31 aug 31 aug Belopp i Mkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Periodens resultat 78,9 82,0 11,7 Justering för av och nedskrivningar 125,9 122,9 198,3 Justering för gjorda avsättningar 1,1 7,0 9,0 Justering för övr. ej likviditetspåverkande poster 13 1,9 1,5 2,0 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 201,8 196,4 203,0 Ökning( )/minskning(+) kortfristiga fordringar 28,5 93,8 144,8 Ökning( )/minskning(+) förråd/varulager 23,6 9,1 0,9 Ökning(+)/minskning( ) kortfristiga skulder 211,9 411,9 157,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 15,0 300,2 99,7 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar 306,8 235,5 477,4 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 14 7,2 40,4 41,0 Investering i finansiella anläggningstillgångar 15 4,2 0,0 1,1 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 Nettoförändring leasingtillgångar 0,0 0,0 12,2 Kassaflöde från investeringsverksamheten 303,8 195,1 425,3 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 180,0 60,0 120,0 Amortering av skuld 0,0 0,0 0,2 Ökning av övriga långfristiga skulder 16 18,4 26,1 85,3 Förändring av leasingskuld 0,0 0,0 12,2 Ökning av långfristiga fordringar 17 0,0 342,0 326,2 Minskning av långfristiga fordringar 18 26,0 332,0 332,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 224,4 76,1 198,9 PERIODENS KASSAFLÖDE 94,4 419,2 326,1 Likvida medel vid periodens början 93,4 419,4 419,4 Likvida medel vid periodens slut 1,0 0,2 93,4 Kamp om bollen under sommarens beachsoccer Festival.

20 20 RÄKENSKAPER INVESTERINGSREDOVISNING per nämnd Bokslut Bokslut Bokslut Budget Prognos Avvikelse 31 aug 31 aug Progn budg Belopp i Mkr Kommunstyrelsen INVESTERINGSREDOVISNING inkl. KLK* per 111,7 nämnd 70,2 123,8 247,2 208,2 39,0 Kommunstyrelsen, Räddningstjänsten 0,8 1,1 2,5 3,7 3,7 0,0 Barn och utbildningsnämnden Bokslut 11,4 Bokslut 10,2 Bokslut 28,6 Budget 39,7 Prognos 39,7 Avvikelse0,0 Omsorgsnämnden 31 aug 1,4 31 aug 0,6 2,8 5,5 8,0 Progn budg 2,5 Arbete Belopp och i Mkr välfärdsnämnden 20120, , , , , ,0 Kommunstyrelsen Tekniska nämndeninkl. KLK* 111,7 153,0 70,2 92,7 123,8 217,3 247,2 312,4 208,2 299,1 39,0 13,3 VA Kommunstyrelsen, Räddningstjänsten 23,9 0,8 58,0 1,1 97,3 2,5 72,5 3,7 53,9 3,7 18,6 0,0 Barn Kultur och och utbildningsnämnden fritidsnämnden 11,4 0,1 10,2 1,8 28,6 2,9 39,7 2,8 39,7 0,7 2,1 0,0 Omsorgsnämnden Byggnadsnämnden 0,4 1,4 0,4 0,6 1,5 2,8 0,9 5,5 0,9 8,0 2,5 0,0 Arbete Hjälpmedelscentrum och välfärdsnämnden 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 1,4 0,0 1,4 0,1 0,1 0,0 Tekniska TOTALT nämnden 302,6 153,0 235,4 92,7 477,4 217,3 686,0 312,4 615,7 299,1 70,4 13,3 VA 23,9 58,0 97,3 72,5 53,9 18,6 Kultur och fritidsnämnden 0,1 1,8 2,9 2,8 0,7 2,1 * Byggnadsnämnden I Kommunstyrelsens investeringsbudget ingår rådhuskvarteret 0,4 0,4 med 244,0 1,5 mkr. 0,9 0,9 0,0 Hjälpmedelscentrum 0,1 0,3 0,4 0,0 0,1 0,1 TOTALT 302,6 235,4 477,4 686,0 615,7 70,4 INVESTERINGSREDOVISNING Tekniska nämnden Bokslut Bokslut Bokslut Budget Prognos Avvikelse * I Kommunstyrelsens investeringsbudget ingår rådhuskvarteret med 244,0 mkr. 31 aug 31 aug Progn budg Belopp i Mkr Kommunövergripande INVESTERINGSREDOVISNING projekt* Tekniska 21,0 nämnden 0,7 2,7 53,2 53,5 0,3 Barn och skollokaler 86,1 30,3 97,5 148,4 144,1 4,3 Kultur och fritidslokaler Bokslut 1,5 Bokslut 9,3 Bokslut 11,8 Budget 11,3 Prognos 11,3 Avvikelse0,0 Övriga fastigheter och inventarier 31 aug 32,6 31 aug 12,3 37,9 67,4 67,8 Progn budg 0,4 Gator, Belopp parker, i Mkr parkering, skyddsvallar , , , , , ,7 Kommunövergripande Vatten och avlopp projekt* 18,2 21,0 58,0 0,7 97,2 2,7 53,2 72,5 53,5 54,0 18,5 0,3 Barn TOTALT och skollokaler 176,8 86,1 150,7 30,3 314,6 97,5 384,9 148,4 353,1 144,1 31,8 4,3 Kultur och fritidslokaler 1,5 9,3 11,8 11,3 11,3 0,0 Övriga * I de kommunövergripande fastigheter och inventarier projekten ingår VA investeringar 32,6 12,3med 5,737,9 mkr. 67,4 67,8 0,4 Gator, parker, parkering, skyddsvallar 17,3 40,1 67,5 32,1 22,4 9,7 Vatten Kommentarer: och avlopp 18,2 58,0 97,2 72,5 54,0 18,5 Investeringarna TOTALT beräknas understiga budget med 176,8 +13,3 mkr 150,7 på den skattefinansierade 314,6 384,9 sidan. 353,1 Det beror på att 31,8 Slättängens förskola blev billigare än kalkylerat, samt en komplicerad konsultupphandling till Pyntens pumpstation. * I de kommunövergripande VA beräknas understiga projekten budget ingår VA investeringar med +18,6 mkr beroende med 5,7 mkr. på att inköp av centrifuger vid två reningsverk, Nya Brunnsfält Kristianstad och Bjärlövs RV Färlövs VV, kommer att slutföras 2013 i stället för Kommentarer: Investeringarna beräknas understiga budget med +13,3 mkr på den skattefinansierade sidan. Det beror på att Slättängens förskola blev billigare än kalkylerat, samt en komplicerad konsultupphandling till Pyntens pumpstation. VA beräknas understiga budget med +18,6 mkr beroende på att inköp av centrifuger vid två reningsverk, Nya Brunnsfält Kristianstad och Bjärlövs RV Färlövs VV, kommer att slutföras 2013 i stället för 2012.

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Innehållsförteckning. INLEDNING 3-4 Inledning 4

Innehållsförteckning. INLEDNING 3-4 Inledning 4 Innehållsförteckning INLEDNING 3-4 Inledning 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 5-17 God ekonomisk hushållning 6 Övergripande styrkort 7 Medborgare 8 Utveckling 9 Medarbetare 10-11 Ekonomi 12-13 Kommunkoncernen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008-06-30 Krokoms kommun 3 september 2008 Anneth Nyqvist 2008-09-08 Anneth Nyqvist Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Syfte med granskningen

Syfte med granskningen Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31, utkast Oktober 2014 Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Tobias Lundell Syfte med granskningen

Läs mer

Delårsrapport. Maj 2013

Delårsrapport. Maj 2013 Rekommendation 22 Delårsrapport Maj 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar delårsrapportering. En delårsrapport upprättas för en period som utgör en del av en kommuns räkenskapsår. Den består av

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 25 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Granskning av kommunens delårsbokslut

Granskning av kommunens delårsbokslut Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsbokslut per 2008-06-30 Finspångs kommun 12 september 2008 Stefan Knutsson Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1

Läs mer

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Finspångs kommun Granskning delårsrapport 2006-06-30 2006-09-16 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Delårsrapport Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2010-10-19 Granskningen

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun Rapport avseende granskning delårsrapport 2011-08-31. Forshaga Kommun Oktober 2011 Innehåll Sammanfattning och kommentarer...1 1 Inledning...2 1.1 Syfte...2 2 Iakttagelser...3 2.1 Periodiseringar och delårsbokslutshandlingar...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä Revisionsrapport Oxelösunds kommun 2010-09-29 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 1.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Yvonne Lundin Granskning av delårsrapport 2013 Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Fredrik Carlsson Mattias Bygghammar Karin Johansson Granskning av delårsrapport 2015 Vara Kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Preliminärt bokslut 2015

Preliminärt bokslut 2015 Preliminärt bokslut 2015 Kommunstyrelsen 2016-02-02 0 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2015... 3 Preliminärt bokslut 2015... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Delårsbokslutsprocessen...3

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Varför så kritiska? Kanske inledningsvis något positivt.

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer