Inledning... 4 INLEDNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning... 4 INLEDNING... 3-4"

Transkript

1 Delårsrapport januari-augusti 2012

2 Innehåll INLEDNING Inledning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE God ekonomisk hushållning Övergripande styrkort Medborgare Utveckling Medarbetare Ekonomi Kommunkoncernen RÄKENSKAPER Resultaträkning och nämndernas resultat Balansräkning Kassaflödesanalys Investeringsredovisning Noter VERKSAMHETSBERÄTTELSER Kommunstyrelsen, inkl. kommunledningskontoret Kommunstyrelsen, Räddningstjänsten Barn- och utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Arbete och välfärdsnämnden Tekniska nämnden Kultur- och fritidsnämnden Byggnadsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Kristianstads kommun Kristianstad telefon växel: e-post: webbsida: Omslagsbilderna och övriga bilder i delårsrapporten 2012 är tagna av Kristianstads kommun, förutom en bild på Lisa Nordén som är tagen av Triathlon.org.

3 3 INLEDNING Inledning En av de mest uppmärksammade bilderna på kommunens Flickr-konto under sommaren 2012 en utställare från Geraud International Street Market som besökte Kristianstad juli.

4 4 INLEDNING Inledning Detta delårsbokslut har upprättats utifrån kommunens räkenskaper per 31 augusti Med ledning av uppgifter från kommunens förvaltningar har räkenskaperna kompletterats med periodiseringsposter. I delårsbokslutet redovisas även resultatet för motsvarande period föregående år samt en prognos för helåret Lagstiftningen kräver inte en prognos för helåret i delårsrapporten, men det är kommunledningskontorets uppfattning att denna information är viktig för styrningen av den kommunala verksamheten. Enligt kommunal redovisningslag ska kommuner minst en gång under varje räkenskapsår upprätta en särskild redovisning, delårsrapport, som omfattar verksamheten från årets början. Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång samt lämna upplysningar om sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens resultat och ställning. Samma redovisningsprinciper har tillämpats som i senaste årsredovisningen, d.v.s. att Kommunala redovisningslagen och rekommendationerna från Rådet för kommunal redovisning följs. Delårsrapporten kommer att bli föremål för granskning av kommunens revisorer. Kommunledningskontoret, Ekonomi & finans, föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunfullmäktige uppmanar varje nämnd som prognostiserar negativa budgetavvikelser att ta fram en åtgärdsplan för att i möjligaste mån eliminera befarade underskott. I den mån detta inte är möjligt bör kommunstyrelsen ta ställning till i vilken omfattning tilläggsanslag ska beviljas. Sammanfattning Medborgare SCB:s medborgarundersökning visar något svagare värden för Kristianstad än motsvarande undersökning för två år sedan. Såväl medborgarnas bedömning av Kristianstad som en plats att bo och leva på, som vad medborgarna tycker om kommunens verksamheter och om inflytandet i kommunen fick lägre betyg. Även i tidskriften Fokus ranking av bästa boendekommun har Kristianstad markant försämrat sin position. Det är möjligt att de stora förändringar som just nu pågår i staden skapar viss oro och osäkerhet som slår igenom i medborgarnas attityder. Utveckling Utöver glädjeyttringar för att Kristianstad för första gången passerade invånare och IFK Kristianstads oväntade framgångar i handboll har det första halvåret präglats av orolig väntan och problemlösning för att många stora projekt skulle komma till stånd. Till slut blev det klartecken för de flesta projekten, Östra Centrum, ny flygoperatör på Kristianstad Airport, Kristianstadslänken och parkeringslösningar m.fl. Tyvärr har arbetslösheten ökat till 8,2 % vid halvårsskiftet. Speciellt oroar ungdomsarbetslösheten. Kristianstads position i Svenskt näringslivs ranking försämrades och även nyföretagandet beräknas minska. Medarbetare Antalet tillsvidareanställda ökade liksom antalet tidsbegränsade anställningar med månadslön och timavlönade. Sjukskrivningarna och frisktalet visade marginellt negativa tendenser. Två nya EU-finansierade projekt har startats. SAMspelet och Omvänt mentorskap är projekt som ska skapa förutsättningar för en hälsofrämjande arbetsmiljö och ge chefer ökad kompetens i mångfaldsarbete och jämställdhet. Ekonomi Bokslutet för perioden januari till och med augusti 2012 visar ett resultat på 78,9 mkr. Det är 3,1 mkr lägre än vid motsvarande period föregående år. Helårsprognosen visar att resultatet vid årets slut beräknas till 50,2 mkr, vilket är 45,5 mkr bättre än budgeterat. De främsta anledningarna till den positiva budgetavvikelsen är att prognosen för skatteintäkterna förbättrats och att premier för Avtalsgruppförsäkring återbetalas under året. Nämndernas verksamhetsresultat väntas dock bli 65,9 mkr sämre än budget. Det beror framförallt på ökade kostnader för försörjningsstöd, externa institutionsplaceringarna av barn och unga samt underskott för olika verksamheter inom omsorgsförvaltningens ansvarsområden.

5 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse läkare, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och ortopedingenjörer från hela Sverige sammanstrålade i Kristianstad Arena under Ortopediveckan.

6 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE God ekonomisk hushållning Styrmodellen i Kristianstads kommun utgår från kommunallagens krav om att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Kristianstads kommun är en mycket omfattande och komplex organisation och för att kunna hålla ihop och samordna den kommunala verksamheten krävs en genomtänkt styrmodell. Ekonomi- och verksamhetsstyrning är en målmedveten och systematisk process för att påverka den samlade verksamheten i riktning mot önskat resultat, effektivitet och ekonomisk ställning. För en kommun, där verksamheten är målet och pengarna medlet, innebär god ekonomisk hushållning mycket mer än en balanserad ekonomi. I budgeten fastställer därför kommunfullmäktige de finansiella och verksamhetsmässiga mål, i form av ett övergripande styrkort, som ska följas upp, utvärderas och stämmas av mot god ekonomisk hushållning. Styrmodellen i Kristianstads kommun bygger på metoden balanserad styrning, i Kristianstad kalllad STYRKAN. Den huvudsakliga inriktningen är att oavsett var man befinner sig i organisationen så är visionen, perspektiven (Medborgare, Utveckling, Medarbetare och Ekonomi) tillsammans med strategier för varje perspektiv, gemensamma delar som är fastställda av kommunfullmäktige. Visionen svarar på vart kommunen vill föra organisationen. Tidsperspektivet är långsiktigt och sträcker sig över flera mandatperioder. Visionen lyder: Kristianstad växer! Med vida horisonter och människan i centrum Genom kreativitet, framåtanda och puls I en livsbejakande och naturskön miljö Sveriges centrum för livsmedel, mat och dryck Målen visar inriktningen verksamheterna ska fokusera inom det aktuella perspektivet. Styrtalen beskriver kvalitet, effektivitet, volym, mängd, antal etc. Handlingsplaner ska konkret visa vad som ska göras och ska stödja de mål och styrtal som angetts i styrkortet. I kommunens övergripande styrkort på nästa sida har styrtal, mål och perspektiv färgmarkerats för att ge en enkel indikation på vilket resultat som förväntas uppnås under Röd färg markerar att perspektiven/målen/styrtalen inte kommer att uppnå eftersträvad nivå, gul färg markerar att de delvis kommer att uppnå förväntad nivå och grön färg att de med största sannolikhet kommer att uppnå förväntat resultat. Grå färgmarkering kan också förekomma om ett styrtal t.ex. inte har varit föremål för någon mätning ännu. Dessutom kommenteras varje mål/styrtal kortfattat i styrkortet. Utöver det schematiska styrkortet fortsätter analysen något djupare i förvaltningsberättelsen för de fyra perspektiven på sidorna Alla nämnder/styrelser bedömer också perspektiven/målen/styrtalen i sina respektive styrkort med samma färgmarkeringsprinciper. Efter en översiktlig utvärdering och analys av kommunens övergripande styrkort, förvaltningsberättelsens textavsnitt i de fyra perspektiven och nämndernas textavsnitt och styrkort, kan en värdering ske om en god ekonomisk hushållning har uppnåtts efter de åtta första månaderna 2012, liksom prognostisera samma värdering vid årets slut. De fyra perspektiven, Medborgare, Utveckling, Medarbetare och Ekonomi speglar olika dimensioner i verksamheten och balans mellan dessa ska eftersträvas. Strategier är de områden inom varje perspektiv som är avgörande för att nå framgång.

7 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunens övergripande styrkort 2012 Medborgare Mål Styrtal Kommentar Nöjda medborgare Nöjd-Medborgar-Index Ökad utbildningsnivå Aktiva och trygga medborgare Information och service med hög tillgänglighet Gymnasiebehörighet Högskolebehörighet Nöjd-Region-Index Trygghetsindex Andel invånare med försörjningsstöd Nöjd-Inflytande_Index Bemötande/Tillgänglighetsindex Informations/Öppenhetsindex NMI 54. Lägre än kommunsnittet (55), lägre än 2010 (58). Statistiken är inte bearbetad ännu. NRI 59. Lägre än kommunsnittet (61), lägre än 2010 (66). TI 49. Lägre än kommunsnittet (61), inte jämförbart med 2010 (47). Större avstånd mellan Kristianstads värde och kommunsnittet. Andelen i juni var enl. månadsstatistik 3,5 %. Sämre än både riket (2,5 %) och Skåne (3,2 %). Utbetalningarna har ökat kraftigt NII 37. Lägre än kommunsnittet (40), lägre än 2010 (39). BTI 52. Lägre än kommunsnittet (57), inte jämförbart med 2010 (63). IÖI 52. Lägre än kommunsnittet (54), inte jämförbart med 2010 (55). Utveckling Ekonomi Medarbetare Aktiva insatser för hållbar miljö Växande Kristianstad God företagsamhet Förbättrad infrastruktur God hälsa och hög arbetstillfredsställelse Ökad delaktighet, ökat medskapande och ansvarstagande Ekonomisk kontroll under verksamhetsåret Ekonomisk kontroll över tiden Koldioxidutsläpp Invånarförändring Arbetslöshet Studerande på Högskolan Nöjt-Näringslivs-Index Nyföretagande Kollektivtrafikresande Frisktal Nöjd-Medarbetar-Index Medskapande-Index Ledarskaps-Index Nämndernas driftbudgetföljsamhet Genomförandegrad av Avvikelse mot budgeterat resultat investeringar Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag över en rullande 5-årsperiod. Självfinansiering av investeringarna över en rullande 5-årsperiod Ökning av utsläpp från 3,6 ton/invånare 2009 till 3,75 under Trots ökning fortfarande under långsiktig målkurva. Invånarantal 30/6: Ökning +255 sedan årsskiftet. Arbetslösheten har ökat från 7,3 % (3,7 % öppet arbetslösa och 3,6 % i program) vid årsskiftet till 8,2 % (4,0 % resp. 4,2 %) vid halvårsskiftet. Motsvarande siffror för Skåne är 7,3 % (4,0 % resp. 3,3 %) och för riket 6,2 % (3,4 % resp. 2,8 %). Antalet sökande HT 2012 ökade med 10 %. 6 % fler antagna VT 2012 än VT Ranking Svenskt näringsliv 2012: 174 (2011: 156) Siffrorna för kommunerna första halvåret är försenade. I maj hade nyföretagandet minskat i Skåne med 14,8 % efter rekordåret Resandet med stadsbuss minskade med 3 % första halvåret 2012 jämfört med samma period Även resande med regionbuss minskade med 0,5 %. Tågresandet mäts senare i höst. Frisktalet : 60,5 % (2011: 62 %). Frisktalet minskade något under perioden men förväntas vid årets slut hamna på samma nivå som tidigare år. Medarbetarenkät genomförs under september. Ny enkätutformning kan försvåra jämförelsen med 2010 års värde på NMI 4,43. Medarbetarenkät genomförs under september. Ny enkätutformning kan försvåra jämförelsen med 2010 års värden, 4,33 för MI och 4,78 för LI. Förväntat värde på nämndernas driftbudgetföljsamhet 2012: -65,9 mkr. Förväntad avvikelse mot budgeterat resultat 2012: +45,5 mkr. Förväntad genomförandegrad 2012: 89,8 %. Förväntat värde på årets resultat/skatteintäkter och statsbidrag : 1,69 % Förväntad självfinansieringsgrad : 74,8 %

8 8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medborgare SCB:s medborgarundersökning för Kristianstad visar något svagare värden än för två år sedan. Enkäten skickades till av kommunens medborgare i maj, men endast 466 svarade på frågorna. De flesta trivs med att bo i Kristianstad, men trivseln är mindre uttalad än förra gången undersökningen gjordes. Måttet på hur man trivs med sin bostadsort, Nöjd-Region-Index, är för Kristianstads kommun 59 av 100 möjliga. Värdet håller sig inom felmarginalen för de 115 deltagande kommunernas medelvärde men är sämre än Kristianstads resultat i med den förra undersökningen för två år sedan då det var 66. Nästan hälften av årets tillfrågade vill mycket starkt rekommendera kommunen till bekanta, men nära en femtedel av de tillfrågade skulle avråda någon från att flytta till Kristianstad. Indexvärdet för att rekommendera inflyttning är 65, som genomsnittsnivån i landet, men har minskat sedan den förra undersökningens då värde på 70. inte särskilt nöjda med möjligheten till inflytande i kommunen. Nöjd-Inflytande-Index är 37 och ligger under medelindex, som är 40 för alla. Värdet är något lägre än förra året, då det var 39. Av de tillfrågade tvivlar mer än 40 procent på att politikerna och de högre tjänstemännen arbetar för kommunens bästa. Anmärkningsvärt är att hälften uppger att inget av kommunens politiska partier representerar deras åsikter. Även i tidskriften Fokus ranking av bästa boendekommun har Kristianstad markant försämrat sin position. Det är möjligt att de stora förändringar som just nu pågår i staden skapar en viss oro och osäkerhet som slår igenom i medborgarnas attityder. Kristianstadsborna är trots allt mer nöjda än invånarna i genomsnittskommunen med utbildningsmöjligheter, kommunikationer och kommersiellt utbud. En faktor som, liksom tidigare år, hamnar signifikant lägre i än i genomsnittskommunen är betyget för trygghet, där Kristianstad har betygsindex 49 mot medelvärdet 61. Mer än 40 procent av de Kristianstadsbor som svarat på enkäten sätter riktigt låga betyg på hur trygga de känner sig utomhus på kvällar och nätter. Mer än en tredjedel är oroliga för rån eller inbrott. Kvinnorna i undersökningen känner sig mer otrygga än männen och allra mest otrygga känner sig de som är mellan 64 och 74 år. Invånarna som besvarade enkäten är hyggligt nöjda med kommunens verksamheter. Nöjd-Medborgar- Index, NMI, gavs värdet 54 och är i nivå med medelindex för de deltagande kommunerna. Byggarbetare på Rådhustaket, bilden tagen i augusti Kristianstadsborna är mer nöjda än andra med kultur, miljöarbete och gator och vägar. Sämre betyg än snittet får Kristianstad för alla skolnivåer och för renhållningen. Värdena för skolan har minskat sedan förra gången. De som svarade på medborgarundersökningen är

9 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Utveckling Våren 2012 erbjöd två glada anledningar att fira i Kristianstad. I slutet av april passerade Kristianstad för första gången gränsen invånare. Till medborgare nummer utsågs Olle Göranson, född den 23 april, som fick ett eget körsbärsträd i Tivoliparken Den 13 maj fylldes Tivoliparken av jublande Kristianstadsbor som ville hylla sitt handbollslag. Dagen innan hade IFK Kristianstad fått silvermedalj efter SM-finalen mot Sävehof i Malmö Arena. Annars kännetecknades våren 2012 i Kristanstad i stor utsträckning av orolig väntan och intensiv problemlösning. Diskussionerna om Kristianstadslänken och parkeringslösningarna under ombyggnaderna i centrum drog ut på tiden. Investeringsbeslutet för Kristianstads nya galleria i östra centrum inväntades oroligt. Kristianstad Airport stod stilla efter Skyways konkurs och väntade på en flygoperatör. Försäljningen av biogasbolaget avbröts, när ingen ville köpa en minoritetsandel. Underlag för en ny livsmedelspolicy har tagits fram. Upphandling av samordnad varudistribution har genomförts med beräknad start våren Till sist var väntan över, och alla nödvändiga beslut och lösningar var äntligen på plats. Nu inleds en otålig väntan på slutresultaten. I årets mätning från Svenskt Näringsliv hamnade Kristianstad på plats 174 av 290 kommuner, en försämring med 18 platser i rankingen. Arbete pågår med att utveckla en ny näringslivspolitisk strategi för att stärka företagsklimatet och öka förutsättningarna för fler och växande företag. Arbetslösheten har åter ökat och låg vid halvårsskiftet på 8,2 procent. Även kommunens kostnader för försörjningsstöd har fortsatt att öka. Snabbare och mer pålitliga förbindelser behövs för att fler ska resa kollektivt och miljövänligt. Viktiga förutsättningar är utökningen av pågatågen och bygget av Kristianstadslänken. En järnvägsplan och planeringen av de nya stationerna i Fjälkinge och Önnestad har kommit igång under året. Stationerna byggs och ska stå färdiga under Utbyggnaden av busstråket Kristianstadslänken med nytt resecenter vid Kristianstad C har påbörjats och startar på allvar hösten Det nya resecentret invigs i juni E22:an har nu fått ny sträckning förbi Ekerödsrasten och förberedelser pågår för dragning av vägen utanför Linderöd och Tollarp. Kristianstad växer i flera avseenden. Det första halvåret 2012 ökade invånarantalet med 255 invånare. Vid halvårsskiftet låg folkmängden på invånare. Befolkningen har ökat invånare på 25 år. Det nya kommun- och regionhuset har växt till full höjd med alla våningsplan på plats. Bygget följer tidsplanen. I juli fattades investeringsbeslutet för Steen & Ströms nya galleria i Kristianstad. Det första spadtaget togs under festliga former den 1 september. Köpcentrumföretaget Steen & Ström ordnade festliga aktiviteter då det var dags för första spadtaget för Kristianstads nya galleria den 1 september Många ville till exempel sätta sin namnteckning på en av grundpålarna.

10 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medarbetare Hälsa och arbetsmiljö Kristianstads kommun är av uppfattningen att en god arbetsmiljö är en miljö som kännetecknas av arbetsglädje och där samtliga medarbetares resurser tas tillvara och utvecklas. En god arbetsmiljö är hälsofrämjande, bidrar till att verksamhetens mål uppnås, ökar kommunens möjlighet att rekrytera, behålla och utveckla goda medarbetare. Omsorgsförvaltningens sjukfrånvaro har ökat under den senare delen av halvåret under de fyra första månaderna var sjukfrånvaron oförändrad jämfört med föregående år. Barn- och utbildningsförvaltningen som minskade sjukfrånvaron under 2011, ökade under de första månaderna av innevarande år och den utvecklingen har fortgått för halvåret. Arbete och välfärdsförvaltningen har under en längre period haft ökad sjukfrånvaro. Förvaltningen följer utvecklingen på arbetsplatsnivå och olika åtgärder har gjorts. Sjukfrånvaron på C4 Teknik minskade. Under våren 2012 har två EU-finansierade projekt startat. SAMspelet har för avsikt att skapa förutsättningar för en hälsofrämjande arbetsmiljö genom att öka kompetensen och stödet för medarbetare i kommunen. Behoven identifieras och kartläggs för att ligga till grund för ett verktyg för att utveckla medarbetarskapet. Medarbetarverktyget är tänkt att användas vid arbetsplatsträffar som ett stöd i dialogen och för kompetensutveckling. Kalenderdagar Sjukfrånvaro 1:a halvåret 6,6 7,2 10,310,5 6,8 7,6 4,9 3,7 7,9 8,3 I samarbete med Centralsjukhuset Kristianstad har projektet Omvänt mentorskap påbörjats. Projektet har som målsättning att kvinnliga och manliga chefer får ökad kompetens i mångfaldsarbete och jämställdhet med fokus på socialt kön, och kulturell etnicitet. Motivet är att främja likabehandling och inkludering i kundbemötande och i arbetslivet. Medarbetarenkät Medarbetarenkäten genomförs under september månad 2012 och resultatet förväntas hamna på samma nivå som vid föregående enkättillfälle Frisktal Frisktalet anger andelen av de tillsvidareanställda som varit sjuka fem dagar eller mindre under årets första halvår. Frisktalet minskade med knappt en och en halv procentenhet, vilket avspeglas i sjukfrånvarons ökning. De flesta förvaltningar minskade sina frisktal samtidigt som sjukfrånvaron ökade. C4 Teknik däremot minskade frisktalet samtidigt som sjukfrånvaron sänktes. Sjukfrånvaro Målet är att kommunen ska minska sjukskrivningarna med minst en kalenderdag per medarbetare under Sjukfrånvaron ökade under årets första sex månader med 0,3 dagar. Fram till april i år ökade sjukfrånvaron marginellt och har nu ökat ytterligare. För att nå målsättningen med en dags minskning måste utvecklingen vändas under resterande delen av året. Kalenderdagar per tillsvidareanställd under första halvåret med hänsyn tagen till omfattningen men inte till sysselsättningsgraden. Obligatorisk sjukredovisning Total sjukfrånvaro* Sjukfrånvaro i kalenderdagar per tillsvidareanställd 4,8 % varav långtidssjukfrånvaro** 42,1 % Sjukfrånvaro för kvinnor 5,3 % Sjukfrånvaro för män 3,2 % Sjukfrånvaro i åldersgruppen 29 år eller yngre 2,8 % Sjukfrånvaro i åldersgruppen år 4,5 % Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år eller äldre 5,8 % *Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga medarbetare. Även tidsbegränsad sjukersättning samt rehabiliteringsoch arbetsskadeersättning ingår. **Den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. Uppgifterna till den obligatoriska sjukredovisningen baseras på annat urval än kommunens egna underlag för sjukfrånvarostatistik. Jämfört med föregående år var sjukfrånvaron på samma nivå. Långtidssjukfrånvaron minskade med 3,5 procentenheter. Männens minskade något, medan kvinnornas var samma.

11 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Effektivt arbetssätt Volymen timavlönade har emellertid minskat till en femtedel jämfört med förra året. Fyllnadstjänstgöringen ökade igen under första halvåret med 2 årsarbeten om än i mindre omfattning än föregående år. Fyllnadstjänstgöringen blev 70 årsarbeten. Övertiden som utgör en liten del av totala resursinsatsen minskade med ett årsarbete och hamnade på 24 årsarbeten. Övertiden har varierat mellan 20 och 30 årsarbeten under en lång period. För tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda med månadslön är underlaget anställningar x sysselsättningsgrad x anställnings-dagar/183. För tidsbegränsade timavlönade och för mertid baseras uppgiften på arbetade timmar/850 (en heltidsanställd arbetar ca timmar på ett år). Under årets första del har volymen tillsvidareanställda i kommunen ökat med 57 årsarbeten och låg på årsarbeten totalt. Volymen har de tre föregående åren minskat. Personalgrupper som har ökat var bland andra förskollärare och fritidspedagoger. Barn- och utbildningsförvaltningen som minskade både 2010 och 2011 har nu en ökning av tillsvidareanställda. Omsorgsförvaltningen ökade med tre årsarbeten men minskade bland undersköterskor/vårdbiträden. Under första halvåret 2012 ökade antalet tidsbegränsade anställda med månadslön med 42 årsarbeten från att ha minskat 2009 och Totala volymen hamnade på 399 årsarbeten. Barn- och utbildningsförvaltningen ökade återigen de tidsbegränsade anställningar men i betydligt mindre omfattning än Omsorgsförvaltningen ökade också detta år och i större utsträckning än föregående år. Det var undersköterska/vårdbiträde som ökade. Arbete och välfärdsförvaltningens ökning av tidsbegränsat anställda är en del i att få bukt med hög arbetsbelastning inom vissa verksamheter. Lisa Nordén från Kristianstad gjorde en lysande insats vid triathlontävlingen i OS i London och tog hem silvermedaljen, bara en hårsmån från att vinna guldet. Volymen årsarbeten för timavlönade ökar återigen från att ha minskat 2007 till Ökningen för 2012 är betydligt lägre än förra årets ökning. Timavlönade mätt i årsarbeten ökade med 5 och hamnade på 427 årsarbeten. Omsorgsförvaltningen som står för hela ökningen 2012 har under en lång period minskat volymen timavlönade fram till 2011.

12 12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi Förutsättningar Det budgeterade driftresultatet för 2012 innebär att resultatet uppgår till 0,1 % av skatteintäkter och statsbidrag. Det långsiktiga målet är 2,0 %. Uppföljning av målsättningar Kommunens målsättning är ekonomisk kontroll under verksamhetsåret och ekonomisk kontroll över tiden. För att bedöma om denna målsättning kan infrias under verksamhetsåret sker uppföljning mot tre angivna styrtal: Nämndernas budgetföljsamhet Avvikelse mot budgeterat årets resultat Genomförandegrad av investeringar Nämndernas sammanlagda budgetavvikelse uppgår till -65,9 mkr, vilket ger indikatorvärdet rött. Arbete och välfärdsnämnden prognostiserar en avvikelse på -31,3 mkr, medan omsorgsnämnden prognostiserar en avvikelse på -25 mkr. Det nu föreliggande delårsbokslutet, jämte bedömningen av helårsresultatet innebär att den ekonomiska målsättningen för 2012 med stor sannolikt kommer att uppnås till följd av en förbättrad skatteintäktsprognos och framför allt återbetalningen av sjukförsäkringspremierna för 2007 och Indikatorvärdet för verksamhetsårets resultat blir därmed grönt. Genomförandegraden av investeringar skall vara över 85 % för att indikatorvärdet skall bli grönt. Framtill augusti genomförda investeringar indikerar en lägre investeringstakt, men prognosutsikterna enligt förvaltningarna pekar på ett utfall på 615,7 mkr, vilket är ca 89,8 % av budgeterad volym. Delårsresultat Resultat och kapacitet Resultatet för perioden uppgår till +78,9 mkr. För motsvarande period 2011 redovisades ett överskott på +82,0 mkr. Prognosen belastas av viss osäkerhet eftersom utfallet av årets löneförhandlingar inte är klart. I förhållande till föregående års periodbokslut har verksamhetens nettokostnader ökat med ca 87 mkr (3,6 %). Under samma period har skatteintäkter och generella statsbidrag ökat med 82 mkr (3,4 %). I det följande kommenteras Kristianstads kommuns resultat- och balansräkning efter andra tertialet Inom parentes anges föregående års resultat för motsvarande period. Verksamhetens nettokostnader uppgick till 2 471,7 mkr (2 384,9 mkr). I beloppet ingår periodens avskrivningar samt periodens förändring av pensionsskuld. Budgetföljsamhet En grundläggande förutsättning för en gynnsam utveckling av ekonomin är att verksamhets- och ekonomistyrningen är tydlig så att nämnder, styrelser och förvaltningar håller sina budgetar. Ett viktigt instrument för delgivning om verksamhetsutvecklingen är månadsrapporteringen till kommunstyrelsen. Detta har gett goda förutsättningar för kommunstyrelsen att utöva sin uppsiktsplikt. Nämnderna svarar själva för de periodiseringsposter som beräknas samt de prognoser som lämnas. Pensioner pensionsutgifterna samt avsättningar till avgiftsbestämd och förmånsbestämd ålderspension uppgår till sammanlagt 153,6 mkr (145,1 mkr) sedan årsskiftet, medan äldre förmåner redovisas som en ansvarsförbindelse. Skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning beräknas uppgå till 2 524,9 mkr (2 442,9 mkr) för perioden. Prognosen bygger på SKL:s senaste uppgifter från augusti månad. Investeringarna uppgick under perioden till 302,6 mkr (235,4 mkr), varav 278,7 mkr utgjordes av skattefinansierade investeringar. Investeringsutfallet motsvarar 44 % av årsbudgeten. Totalt uppgår budgeterad investeringsvolym till 686 mkr. Risk och kontroll Likviditeten var negativ, -1,0 mkr, (0,2 mkr) vid utgången av augusti månad Medellikviditeten från årsskiftet har varit 29,6 mkr. Låneskulden till banker och kreditinstitut uppgår till 301,1 mkr. Ytterligare nyupplåning med ca 150 mkr kommer att erfordras under 2012.

13 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kassalikviditeten uppgick den siste augusti till 63 % (55 %). Likviditetsnivån är tillfredsställande mot bakgrund av att en fjärdedel av kommunens kortfristiga skulder utgörs av semesterlöneskuld som inte kommer att omsättas det närmaste året. Soliditeten uppgår till ca 73 % och inräknas pensionsskulden uppgår soliditeten till 34 %. Pensionsförpliktelser som intjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse i bokslutet. Denna del av pensionsförpliktelsen infrias under kommande 40 år i samband med att pensionsfallen aktualiseras. Ansvarsförbindelsen inklusive löneskatt uppgår till mkr (1 675 mkr). Helårsprognos De av nämnder och styrelser inlämnade driftprognoserna för 2012 tillsammans med bedömningar avseende finansförvaltningen indikerar att årets resultat kan komma att uppgå till +50,2 mkr, vilket är ca 45 mkr bättre än budgeterat resultat. Balanskravsutredning Prognostiserat +50,2 årsresultat Reavinster -1,9 Balanskravsresultat +48,3 Borgensåtaganden till de kommunala bolagen har under perioden ökat med 290 mkr och uppgår för närvarande till mkr. Därutöver kvarstår gamla borgensåtaganden till egna hem, bostadsrättsföreningar och övriga föreningar på 82 mkr. Under flera lördagar i år har Östra Storgatan i Kristianstad förvandlats till Smakgata. Matproducenter ställer ut sina varor och får samtidigt träffa och umgås med sina kunder.

14 14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunkoncernen Kristianstads Kommunföretag AB (KKF) är moderbolag i en aktiebolagsrättslig äkta koncern där de helägda bolagen AB Kristianstadsbyggen, C4 Energi AB, Renhållningen Kristianstad samt Kristianstads Industribyggnads AB ingår. Övriga bolag är delägda och andelarna ägs direkt av kommunen. Delårsboksluten för bolagen är inte klara. Nedan beskrivs bolagens verksamhet under perioden januari-augusti Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd, som Kristianstads kommun är värdkommun för, beskrivs också i detta avsnitt. AB Kristianstadsbyggen Nyproduktion av Nya Sommarro har slutförts under Nyproduktion av Nya Finlandshusen samt Nya Flaket har fortsatt under perioden. Likaså har förnyelseprojektet för Gamlegården fortsatt. Uthyrningen av lägenheterna i Nya Finlandshusen har påbörjats och intresset har varit stort. ABK planerar och bygger för framtidens Kristianstad och har under perioden arbetat med att ta fram planer för att bygga trygghetsboende i kommunens basorter och bygga bostäder på attraktiva lägen i centralorten. Arbetet med energieffektivisering och underhåll har fortsatt. Uthyrningsläget är fortsatt bra för bostäder och lokaler. Resultatet påverkas positivt då kostnaderna avseende uppvärmning, el och räntor blivit lägre än budget. C4 Energi AB En ny affärsmodell för stadsnätverksamheten med en ny kommunikationsoperatör, Itux, som bl.a. tar över all aktiv utrustning i november 2012, väntas innebära att stadsnätverksamheten har potential att bli lönsam under Samtidigt pressar låga priser på el och elcertifikat pressar lönsamheten för värmeverksamheten under Beslut har fattats att från och med 2013 slå samman affärsområden Elnät och Stadsnät till affärsområde Nät. En översyn av hur det nya affärsområdet skall organiseras har påbörjats. Beslut har också fattats att från och med 2013 ha en gemensam kundservice för all verksamhet i C4 Energikoncernen. Renhållningen Kristianstad En ny renhållningstaxa togs i bruk 1 april. Som ett led i detta har ca matavfallskärl ställts ut till abonnenter som tidigare hemkomposterade. Ett förslag till ny renhållningsordning har tagits fram. En ny sopbil, s.k. sidlastare har upphandlats. Upphandling av entreprenör för farligt avfall har genomförts. En mindre ombyggnation har gjorts på återvinningscentralen i Åhus för att öka framkomligheten för kunderna. Den 1 april fick Biogasen Kristianstad tillträde till grannfastigheten på Vrangels Allé 2. Reaktor 1 är tömd och renovering har påbörjats. Delförsäljning av bolaget har avbrutits och bolaget kvarstår som ett helägt dotterbolag till Renhållningen. Kristianstads Industribyggnads AB Den enda kvarvarande fastigheten, Keats 2 i Vä, uthyrdes till Tollo Linear AB. Hyreskontraktet för Keats 2 löper t.o.m. april Kristianstad Airport AB Kristianstad Airport stod utan reguljär flygtrafik i ca 3 månader efter att flygoperatören Skyways gick i konkurs i maj. Efter förhandlingar mellan olika flygoperatörer och flygplatsens styrelse och ledning blev det klart att Flyglinjen Kristianstad AB fr.o.m. 20 augusti trafikerar Stockholm Arlanda med tre turer i vardera riktningen på vardagar. Kristianstads kommun har träffat en uppgörelse med Region Skåne om att den siste oktober ta över Regionens 40 % av aktierna i Kristianstad Airport AB. Kommunen kommer därefter att äga 91 % av aktierna. Åhus Hamn & Stuveri AB Hamnbolaget fick en bra start på 2012, då projektet med utlastning av förorenade jordmassor fortsatte under årets första kvartal. Affärsläget håller en stabil nivå. Containerverksamheten minskar något, men glädjande är att importgodset fortsatt ökar. Bulkvolymerna är stabila. Den under förra hösten nyanskaffade vikarmskranen har visat sig mycket användbar och den tillfredställer väl våra kunders krav och bolagets egen målsättning om ökad effektivitet. Fortsatta satsningar görs för att stärka infrastrukturen i hamnen, främst gällande renovering av kajer, muddring och säkerhetshöjande verksamhet i form av mer omfattande inhägnad av hamnområdet.

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86 ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning 3-8 Årsredovisningens olika avsnitt 4 Förord kommunstyrelsens ordförande 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Kommunens och koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Innehåll Inledning Årsredovisningens struktur Förord från kommunstyrelsens ordförande Organisationsschema Vännäs kommun koncern 4 5 7 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 Delårsrapport 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL

Läs mer

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande Ordförande har ordet Årsredovisning 2014 ska läggas till handlingarna. Supervalåret är avslutat. Som alltid händer det mycket i en kommun under ett år, oavsett om det är ett valår. I Sollefteå upplever

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 Alvesta under fem år 2013 2012 2011 2010 2009 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 19 280 19 034 18 917 18 802 18 757 Årlig förändring 246 117 115 45-18

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life Årsredovisning 2014 Kommunfullmäktige 46, 20150427 A different Kinda life Kinda kommun 2014 Leva och bo i Rimforsa 17:e maj arrangerade Kinda kommun tillsammans med företag med anknytning till Kinda, en

Läs mer

Delårsrapport 2011-08-31

Delårsrapport 2011-08-31 Delårsrapport 2011-08-31 Innehållsförteckning OMVÄRLDSANALYS 3 EKONOMISK ANALYS 4 BALANSKRAVSAVSTÄMNING 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 4 FINANSIELLA MÅL 5 DELÅRSBOKSLUT JANUARI-AUGUSTI 5 VERKSAMHETSMÅL 7

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL ANALYS...

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN Årsredovisning 2007 Kommunalråden om 2007 Succé för Pilane skulpturutställning Över sextiotusen människor besökte den monumentala skulpturutställningen på Pilane gravfält sommaren 2007. En av invigningstalarna

Läs mer

Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta.

Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta. ÅRsredovisning 2012 Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB Årsedovisning 2012 1 INNEHÅLL

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Delårsrapport 2012 Nybro kommun Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Innehåll Visions och målavstämning...3 Omvärldsanalys...16 Nybro kommun...18 Befolkningsutveckling...19 Ekonomiskt resultat...19 Resultatutvärdering...

Läs mer

Höörs kommun delårsrapport 2012

Höörs kommun delårsrapport 2012 Delårsra port 2012 2012-01-01 2012-08-31 Höörs kommun delårsrapport 2012 Höör med mycket vacker natur 2 Innehållsförteckning Inledning Sidan: Innehållsförteckning 3 Ordföranden har ordet 4 Organisationsöversikt,

Läs mer

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun Årsredovisning 2007 Sollefteå kommun innehållsförteckning Övergripande Kommunalrådet har ordet... 3 Kommunens målarbete... 4 Fem år i sammandrag... 9 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys... 10 Finansiell

Läs mer

Grattis Gällivare! Innehållsförteckning INLEDNING

Grattis Gällivare! Innehållsförteckning INLEDNING 2011 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning INLEDNING 3 Årsredovisningens struktur 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 5 Organisationsöversikt med fakta om kommunen 6 Kommunens intäkter och 100 lapp 7

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2012

Delårsrapport tertial 1 2012 Delårsrapport tertial 1 TERTIALRAPPORT JANUARI - APRIL PROGNOS JANUARI - DECEMBER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 5 Finansiella rapporter, kommunen Resultat- och balansräkning

Läs mer