Bostadsrättsföreningen Boet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättsföreningen Boet"

Transkript

1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Boet Aschebergsgatan 37, Göteborg () Räkenskapsåret

2 2(11) Verksamhetsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Boet får härmed avge årsredovisning för 2008 Bostadsrättsföreningen Boet innehar fastigheten Vasastaden 24:3 med adress Aschebergsgatan 37. Fastighetens taxeringsvärde uppgick 2008 till Föreningen har 12 bostadsrätter och upplåter 2 lokaler med hyresrätt. Styrelsen Styrelsen har haft följande sammansättning från den 13 maj 2008 Jonas Åström Ordförande Sonja Ivanovic Kassör Percy Milleding Sekreterare Ingela Martenius Suppleant Niclas Eriksson Suppleant Valberedning Lucy Weibull och Tim Borg Revisor Kristina Borg (f d Hertzberg) och Eva Wallmark (revisorsuppleant). Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls den 13 maj Överlåtelser Under 2008 har inte någon lägenhet överlåtits dock har vi en ny hyresgäst i en av våra hyreslokaler. Fastighet-Förening Bostadsföreningen Boet upa grundades 1922 och ombildades i juni 2003 till Bostadsrättsföreningen Boet; i samband med ombildandet antogs nya stadgar enlig Bostadsrättslagen. Fastigheten består av 1 flerbostadshus i 6 våningar. 10 lägenheter är original samt 2 vindslägenheter byggdes Byggnadens totalyta är 1725 m2 varav 78 m2 utgör lokalyta. Fastigheten är försäkrad hos Sveland Försäkringar. Försäkringen omfattar fullvärde.

3 3(11) Förvaltning Ekonomisk förvaltning-erlandsson bolagen (Ewa Isaksson) Teknisk förvaltning-föreningens medlemmar genom div. leverantörer Trappstädning utförs av Primär Fastighetsförvaltning. Väsentliga händelser/underhållsarbeten Nedanstående åtgärder har genomförts eller planeras Byte av stammar har skett i lgh nr 8 och nr 2 i samband med renovering av badrum, toalett och kök. Parallellt med detta arbete åtgärdades också stammarna i källaren. Detta var bl.a. en åtgärd efter att stammarna filmades, tjockleksmättes och spolades Renoveringen av Boets kontorslokal avslutades 2007 och hyrdes ut till en auktoriserad mäklarfirma. Kostnad för 1+2 (byggnadsarbeten och el samt bidrag till stambytet) Justering av lås till entredörr och dörr till lokalen (Eviga stolar) Sotning av öppna spisar Hemsida. Brf Boet har en egen hemsida där finns bl.a. information, dokumentation, årsredovisning och bilder på fastigheten. 6. Konvertering/byte till naturgas. 3 lägenheter har fortfarande gasspisar Reparation av vattenläckage/fjärrvärme mellan lägenhet 9 och Nya innerfönster för de två hyreslokalerna Omläggning av banklån. 3 st lån samt 1 st checkkredit har lagts om till1 st bolån hos SEB. Rörlig ränta (3 mån) samt nytt totalbelopp på kr. 10. Målning av yttertak Uppgradering/justering av värmen i vindslägenheterna och i pannrummet. Ersatt av garanti 12. Stupröret mot Aschebergsgatan har rensats och lagats Takplåtarna runt de 8 vindsfönstren har reparerats. Ersatt av garanti 14. Den obligatoriska energideklarationen har genomförts Brandvarnare (30 st) har installerats i varje lägenhet samt i källarutrymmen och hyreslokaler. 16. Spolning av badrumsstammar och gårdsbrunnar Nya dörrstängare för entredörr och port Byte av reglercentral i pannrummet. 19. Föreningen har haft 2 st fixardagar då diverse trädgårdarbete och målningsarbete har utförts samt renovering av dörrar till pannrum och källare.

4 4(11) Samtliga elmätare har bytts till fjärravläsning. 21. Månadsavgifterna höjdes 10 % den 1 januari 2009 och hyreslokalerna enl. index. 22. Lövrensare har monterats på samtliga stuprör. Planerat för Utsmyckning av entre inkl. belysning. 2. Statusbesiktning/offerter/renovering avseende bl.a. vattenledningar/fjärrvärmerör/fönster/källarstammar/balkonger/el m.m. Föreningens ekonomi Nyckeltal Årsavgift/m2 bostadsrättsyta f.o.m. jan kr/m2 Lån/m2 bostadsrättsyta Elkostnad/m2 totalyta 7,6 7 7 Värmekostnad/m2 totalyta Vattenkostnad/m2 totalyta Disposition av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust Belopp i kr Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: balanserat resultat årets resultat Totalt disponeras för Balanseras i ny räkning Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

5 5(11) Resultaträkning Belopp i kr Not Årsavgifter och hyror Försäkringsersättningar Övriga externa kostnader 1, Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets resultat

6 6(11) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnad och mark Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Bank och postgiro Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

7 7(11) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 4 Andelskapital Ansamlat resultat Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Panter och säkerheter för egna skulder Fastighetsinteckningar Summa Ansvarsförbindelser Summa Inga Inga Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

8 8(11) Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde och avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Någon avskrivning har ej gjorts på fastighetens byggnadsvärde.

9 9(11) Noter Not 1 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Revisionsarvode Övriga uppdrag Not 2 Övriga externa kostnader Värme Fastighetsskatt Renhållning och sotning Försäkring Vatten och avlopp Kabel-tv Reparationer El Telefon Bankkostnader Övriga fastighetskostnader Förbrukningsmaterial Kontorsmaterial Redovisningstjänster Övriga kostnader Revisionsarvode Summa Not 3 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Redovisat värde vid årets slut Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark

10 10(11) Not 4 Eget kapital Andels- Balanserat Årets kapital resultat resultat Vid årets början Omföring av föreg. års resultat Årets resultat Vid årets slut Not 5 Skulder till kreditinstitut SEB, lån nr SEB, lån nr Summa Not 6 Skatteskulder Inbetalda F-skatter februari-december 2008, Taxeringsår Fastighetsskatt 2008, Taxeringsår Beräknad skatteskuld 540 Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Hyror inbetalda december avseende 1:a kvartalet Revisionsarvode Ränta SEB, lån Plusenergi, faktura avser Göteborg Stad, faktura avser Otis, faktura avser Handelsbanken, faktura avser Göteborg Energi, faktura avser Plusenergi, faktura avser Göteborg Stad, faktura avser Magisterstadens Fastighets AB, faktura avser Summa

11 11(11) Not 8 Leverantörsskulder Anders Rör Göteborg Energi Göteborg Energi Renova Göteborg Energi Telia Kungälvs Rörläggeri Summa Underskrifter Jonas Åström Styrelseordförande Sonja Ivanovic Kassör Percy Milleding Sekreterare REVISIONSBERÄTTELSE Undertecknad utsedd att granska Bostadsrättsföreningen Boets räkenskaper för verksamhetsåret 2008 får efter avslutad granskning avge följande berättelse. Jag har tagit del av dagbok, huvudbok, verifikationer, leverantörsfakturor och årsbesked. Revisionen är utförd enligt god revisionssed Jag föreslår att styrelsen beviljas full ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Göteborg den 6 maj Kristina Borg

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 716419-3653

Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 716419-3653 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Förskottet 4 769610-7098. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Förskottet 4 769610-7098. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Förskottet 4 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr 716416-6881 Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011 Brf Vänskapen 47 rg nr 716416-6881 1 ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2013 Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRNHEM 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Värnhem 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsred ovisn i n g 2007

Årsred ovisn i n g 2007 Årsred ovisn i n g 2007 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen AKTERSPEGELN 18 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Freden 0236 får härmed avge Årsredovisning i för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret Brf Muttern 4 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Muttern 4 1(10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Muttern 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Norra Varvet 769608-6441. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för. Brf Norra Varvet 769608-6441. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för Brf Norra Varvet Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Norra Varvet Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och

Läs mer

Årsredovisning för. Brf. Näsby 96 738200-0482. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf. Näsby 96 738200-0482. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf. Näsby 96 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Information från styrelsen:

Information från styrelsen: Information från styrelsen: Föreningen, brf Postiljonen 9, består av 25 bostadsrätter Huset uppfördes 1929 och är kulturskyddat. Föreningen köpte fastigheten 2005 och vårt mål är att förädla boendet baserat

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. Org. Nr. 716419-2002 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvannen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer