BOLAGSSTYRNINGSDOKUMENT FÖR LIDDS AB. Allmänt. Del 1 Styrelsens arbetsordning. 1. Styrelsens uppgifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOLAGSSTYRNINGSDOKUMENT FÖR LIDDS AB. Allmänt. Del 1 Styrelsens arbetsordning. 1. Styrelsens uppgifter"

Transkript

1 BOLAGSSTYRNINGSDOKUMENT FÖR LIDDS AB Allmänt I enlighet med 8 kap. 5-7 aktiebolagslagen (2005:551) ( ABL ) har styrelsen för LIDDS AB, org. nr ( Bolaget ) den 28 april 2014 fastställt detta dokument innehållandes (i) styrelsens arbetsordning, (ii) instruktion för verkställande direktör samt (iii) instruktion för ekonomisk rapportering. Arbetsordningen ska utgöra styrelsens instruktioner om fördelning av arbete och rapportering, som ett komplement till den svenska aktiebolagslagen. Arbetsordningen ska granskas och antas av styrelsen årligen eller vid behov. En kopia av denna arbetsordning ska tillställas varje styrelseledamot, styrelsesuppleant samt verkställande direktör. Det yttersta ansvaret för förvaltningen av bolaget åligger styrelsen. Verkställande direktören ska ansvara för den dagliga ledningen av bolaget. Omfattningen av verkställande direktörens ansvar framgår av den ovan nämnda skriftliga instruktionen för verkställande direktören men också av gällande lagstiftning, främst ABL. Ansvaret regleras också av bolagsordningen. De tre ovan nämnda skriftliga instruktionerna (i) - (iii) ovan ska tolkas i ett sammanhang. I händelse av skillnader mellan dem, ska följande prioriteringsordning gälla: (i) styrelsens arbetsordning; (ii) instruktion för verkställande direktör; och (iii) instruktioner om ekonomisk rapportering Del 1 Styrelsens arbetsordning 1. Styrelsens uppgifter 1.1 Styrelsen svarar för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande bedöma Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen ska se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Om vissa uppgifter delegeras till en eller flera av styrelsens ledamöter eller till andra, ska styrelsen handla med omsorg och fortlöpande kontrollera om delegationen kan upprätthållas. 1.2 Bolagets styrelse ska behandla och fatta beslut i bland annat följande ärenden: (i) antagande av skriftliga instruktioner, i enlighet med ABL 8 kap. 5, avseende när och hur, sådana uppgifter som behövs för styrelsens fortlöpande bedömning av Bolagets ekonomiska situation ska samlas in och rapporteras till styrelsen; (ii) antagande av skriftliga instruktioner, i enlighet med ABL 8 kap. 7, avseende arbetsfördelningen mellan å ena sidan styrelsen och å andra sidan den verkställande direktören och de andra organ styrelsen eventuellt inrättar; SW /1

2 2 (iii) (iv) (v) (vi) ärenden avseende Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter, såvitt dessa ärenden inte avser frågor som rör den löpande förvaltningen enligt ABL 8 kap. 29 1, vilka handhas av den verkställande direktören; regelbundet fastställa och revidera attestinstruktioner, delegationsordning och övriga styrelseinstruktioner; beslut om vem som ska vara ordförande för styrelsen (såvida Bolagets bolagsstämma inte lämnat särskilda riktlinjer för val av ordförande); tillsättande och avsättande av verkställande direktör och eventuell vice verkställande direktör; (vii) beslut om firmatecknare; (viii) återkommande upprätta årsredovisning och bokslut för Bolaget samt övriga lagstadgade ekonomiska rapporter inklusive delårsrapporter; (ix) utfärdande av kallelse till ordinarie och eventuella extra bolagsstämmor i enlighet med vad som föreskrivs i ABL och bolagsordningen; (x) kontroll av att Bolaget följer gällande lagar, förordningar och andra föreskrifter; (xi) kontroll av Bolagets verksamhet samt bevakning av att dess policies efterföljs; (xii) ärenden av principiell beskaffenhet eller i övrigt av stor vikt för Bolaget och dess verksamhet; samt (xiii) ärenden som vid varje enskilt fall underställs styrelsens beslut. 2. Styrelsens ordförande 2.1 Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete och dess sammanträden samt ska se till att styrelsens arbete bedrivs effektivt. Ordföranden ska också se till att styrelsen fullgör sina skyldigheter och åligganden. 2.2 När ordföranden har förfall ska styrelsen inom sig utse ledamot att fullgöra ordförandens uppgifter. 2.3 Ordföranden ska särskilt: (i) genom löpande kontakt med verkställande direktören följa Bolagets utveckling; (ii) se till att styrelsens ledamöter genom verkställande direktörens försorg fortlöpande får den information som behövs för att kunna följa Bolagets ställning, ekonomiska planering och utveckling; (iii) samråda med verkställande direktören i strategiska frågor; (iv) kontrollera att styrelsens beslut verkställs på ett effektivt sätt; (v) ta emot synpunkter från Bolagets ägare och förmedla dessa inom styrelsen; (vi) vara ordförande på styrelsemötena och i samråd med verkställande direktören fastställa förslag till dagordning för styrelsens sammanträden samt kalla till dessa; 1 I 8 kap st. ABL föreskrivs följande. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Den verkställande direktören får dessutom utan styrelsens bemyndigande vidta åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av ovanligt slag eller stor betydelse, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet. I sådana fall ska styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden.

3 3 (vii) se till att handläggning av ärenden inte sker i strid med bestämmelserna i bolagsordningen eller ABL; samt (viii) samråda med och lämna instruktioner till verkställande direktören avseende eventuellt offentliggörande av styrelsebeslut. 3. Sammanträden 3.1 Ordinarie sammanträden Utöver det konstituerande ska styrelsen sammanträda minst sex gånger under verksamhetsåret Ordföranden ska se till att sammanträden hålls i enlighet med ovan och i övrigt när det behövs eller då styrelseledamot eller verkställande direktören så begär Styrelsesammanträde kan hållas per telefon eller genom videokonferens. Beslut fattade i sådan ordning ska protokollföras på vanligt sätt Styrelsemöte per capsulam (styrelsebeslut genom undertecknande av protokoll) får ske endast om samtliga styrelseledamöter dels fått tillfälle att delta i ärendets behandling, dels fått tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet och dels undertecknar protokoll från sådant möte. 3.2 Konstituerande sammanträde Konstituerande styrelsesammanträde ska hållas i omedelbar anslutning till årsstämma eller, om ny styrelse valts vid extra bolagsstämma, i omedelbar anslutning till sådan bolagsstämma Vid konstituerande styrelsesammanträde ska följande ärenden upptas till behandling; (i) val av styrelsens ordförande (om ordföranden inte utses av stämman); (ii) fastställande av arbetsordning och instruktion för den verkställande direktören; (iii) beslut beträffande firmateckningsrätt i Bolaget; (iv) fastställande av rapporteringsinstruktion, i vilken ska anges när och hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens fortlöpande bedömning av Bolagets (och i förekommande fall för koncernens ekonomiska situation) ska samlas in och rapporteras till styrelsen; samt (v) fastställande av kalendarium för styrelsemöten fram till nästa årsstämma. 4. Kallelse 4.1 Styrelsens ordförande ska se till att varje styrelseledamot får kallelse till sammanträde med bifogad dagordning senast en vecka före sammanträdet. Relevant skriftligt material som rör enskilda punkter på dagordningen samt periodrapporter och annan liknande information ska sändas till ledamöterna tillsammans med kallelsen. 4.2 Kallelse till extra sammanträde med tillhörande dagordning och underlag ska distribueras till samtliga ledamöter senast två dagar före utsatt sammanträdesdag.

4 4 5. Styrelsesuppleanter 5.1 I förekommande fall ska styrelsesuppleanterna kallas till och delta i styrelsesammanträde endast om ordinarie styrelseledamots uppdrag har upphört i förtid eller denne har anmält förfall till sammanträdet. Inte heller i övrigt ska styrelsesuppleant delta i styrelsens arbete utan att ordinarie ledamots uppdrag har upphört i förtid eller annars har förfall (inklusive jäv). 5.2 En ordinarie styrelseledamot som är förhindrad att delta är skyldig att informera ordföranden och ordföranden ska se till att ett meddelande skickas ut till styrelsesuppleanten. 5.3 I det fall en suppleant är närvarande vid ett styrelsemöte ska det noteras i protokollet. En styrelsesuppleant ska alltid erhålla protokoll från styrelsemötena sedan det godkänts. 6. Andra personers närvaro vid styrelsesammanträden 6.1 Verkställande direktören ska närvara vid styrelsesammanträden. 6.2 Bolagets revisor ska inbjudas att delta vid det styrelsesammanträde på vilket årsredovisningen ska behandlas för att bland annat uttala sig om Bolagets årsredovisning och eventuell koncernredovisning. Vid detta sammanträde bör revisorn föredra sina slutsatser, observationer och förslag efter genomförd revision. 6.3 Andra personer, såsom föredraganden av enskilda frågor eller adjungerade, får närvara och yttra sig vid styrelsesammanträden om styrelsen beslutar att så får ske. 7. Beredning av ärenden 7.1 Styrelsens ordförande ska, i samråd med verkställande direktören, upprätta förslag till dagordning inför varje styrelsesammanträde. Förslag till dagordning, innefattande eventuella föredragningspromemorior och annat material, som avses ligga till grund för beslut av för Bolaget väsentlig art på styrelsesammanträdet, ska senast en vecka före sammanträdet ha tillställts samtliga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter genom försändelse med post eller på annat betryggande sätt. Det ska i dagordningen anges vilket material som hänför sig till respektive ärende. För extra sammanträden gäller vad som sägs ovan i punkt Dagordningen till sammanträde ska främst ha följande punkter: (i) föregående protokoll; (ii) ekonomisk rapportering; (iii) projektrapportering och annan rapportering; (iv) beslutsärenden; och (v) nästa sammanträdesdag. 7.3 En kopia av protokollet från föregående styrelsesammanträde, inklusive bilagor, ska billäggas dagordningen för nytt styrelsesammanträde.

5 5 8. Protokoll 8.1 Ordföranden ansvarar för att protokoll förs vid styrelsens sammanträden. En styrelseledamot har rätt att få eventuell skiljaktig mening införd i protokollet. 8.2 Utkast till protokoll från styrelsesammanträde ska skickas till styrelseledamöterna, i förekommande fall, suppleanterna och verkställande direktören så snart som möjligt efter respektive sammanträde. 8.3 Styrelseprotokollen ska undertecknas av protokollföraren, ordföranden samt en eller två justeringsmän. 8.4 Styrelseprotokollen ska numreras och förvaras på ett betryggande sätt. 9. Tystnadsplikt 9.1 En styrelseledamot får inte röja för någon vad hon/han har fått kunskap om under utförandet av sitt uppdrag som styrelseledamot, om inte styrelsen in det enskilda fallet har beslutat om annat. Tystnadsplikten avser såväl muntlig som skriftlig information och gäller även efter det att styrelseuppdraget har upphört. 9.2 En styrelseledamot ska förvara allt konfidentiellt material som hon/han erhåller i anledning av styrelseuppdraget så att det säkerställs att materialet inte är tillgängligt för utomstående. 9.3 Efter det att styrelseuppdrag har upphört ska styrelseledamot till styrelsens ordförande återlämna allt konfidentiellt material som styrelseledamoten mottagit i sin egenskap av styrelseledamot och fortfarande har i sin besittning. 10. Pressmeddelanden Offentliggörande av beslut som fattats av styrelsen ska hanteras av verkställande direktören i samråd med styrelseordföranden. Alla pressmeddelanden ska sändas med e-post till styrelseledamöterna i samband med offentliggörandet.

6 6 Del 2 VD-instruktion 1. Inledning Verkställande direktörens uppgifter och arbete i Bolaget regleras av ABL samt av de instruktioner som Bolagets styrelse meddelar verkställande direktören. För detta ändamål har styrelsen fastställt föreliggande VD-instruktion, vilken, utöver vad som anges i ABL, ska gälla för verkställande direktörens arbete från och med denna dag till dess den revideras genom styrelsens beslut. 2. Allmän instruktion 2.1 Verkställande direktören ska handha den löpande förvaltningen och koordinera verksamheten i Bolaget med den omsorg och i den utsträckning som krävs för att sköta dessa sysslor samt i enlighet med Bolagets bolagsordning och gällande lagstiftning. 2.2 Verkställande direktören ska se till att Bolagets bokföring fullgörs i enlighet med gällande lagstiftning och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt och innefattar en tillfredsställande kontroll. 3. Löpande förvaltningsåtgärder etc. 3.1 Verkställande direktören är ansvarig för den löpande driften och utvecklingen av Bolagets verksamhet och har en rätt och skyldighet att vidta nödvändiga åtgärder i syfte att fullgöra detta. Utan styrelsens bemyndigande får även verkställande direktören vidta åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av Bolagets verksamhet är av ovanligt slag eller av stor betydelse, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för Bolagets verksamhet. Vidtas sådana åtgärder ska styrelsen snarast underrättas om åtgärden. 3.2 Det åligger verkställande direktören särskilt att: (i) se till att Bolaget har en tillfredsställande administrativ organisation av Bolagets verksamhet; (ii) se till att Bolagets operativa verksamhet, forskningsverksamheten, får bästa möjliga förutsättningar; (iii) se till att tillräckliga åtgärders vidtas för kontroll av Bolagets ekonomiska utveckling; (iv) verka för att Bolaget utvecklas enligt de riktlinjer som löpande fastställs av styrelsen; (v) utveckla patentstrategi och affärsstrategi sam att hålla Bolagets affärsplan fortlöpande utvecklad; (vi) framerbeta presentationsmaterial för Bolaget samt kvartalsvisa ägarrapporter; (vii) kartlägga potentiella licenstagare till eller köpare av Bolaget; och (viii) säkerställa kvaliteten av dokumentation, särskilt nödvändig dokumentation som underlag för registrering eller liknande.

7 7 4. Förhållande till och rapportering till styrelsen 4.1 Utöver handläggningen av den löpande förvaltningen ska verkställande direktören verkställa de beslut som styrelsen fattar. 4.2 Verkställande direktören ska närvara vid styrelsemöten samt bereda och inför styrelsen föredra frågor som ligger utanför den löpande förvaltningen. Verkställande direktören kan också uppdra åt annan att bereda och föredra sådana frågor om det är anses lämpligt samt under förutsättning att styrelsen godkänner detta. Verkställande direktören ska se till att styrelseledamöterna erhåller nödvändigt bakgrunds- och beslutsmaterial senast en vecka innan respektive styrelsesammanträde. 4.3 Verkställande direktören ska se till att styrelsen löpande får den information som krävs för att de ska kunna följa Bolagets ekonomiska situation. Verkställande direktören ska vidare löpande informera styrelsen om Bolagets verksamhet, omsättning, resultat och ekonomiska ställning i övrigt samt om viktigare affärshändelser eller andra omständigheter som kan ha en väsentlig betydelse för Bolaget eller dess aktieägare. 4.4 Styrelsen kan bemyndiga den verkställande direktören att vidta förvaltningsåtgärder som ligger utanför den löpande förvaltningen, antingen genom en generell instruktion eller genom ett specifikt bemyndigande för den aktuella åtgärden. 4.5 Verkställande direktören har huvudansvaret för den löpande kontakten med Bolagets revisor. Verkställande direktören ska se till att Bolagets revisorer minst en gång årligen rapporterar för sitt arbete direkt till styrelsen, lämpligen i samband med att föregående års verksamhetsberättelse och bokslut ska behandlas av styrelsen. 5. Åtgärder utanför den löpande förvaltningen 5.1 Med beaktande av vad som anges i punkt 3 ovan, får inte den verkställande direktören vidta åtgärder som är av ovanligt slag eller av stor betydelse för Bolaget utan särskilt bemyndigande från styrelsen. 5.2 Följande beslut ligger utanför den löpande förvaltningen, och således utanför den verkställande direktörens kompetens, och får inte verkställas utan beslut och bemyndigande från Bolagets styrelse: (i) upptagande av nya lån för Bolaget, utställande av garanti eller säkerhet för förpliktelse eller pantsättning av Bolagets egendom; (ii) köp, försäljning eller pantsättning av aktier och andra värdepapper; (iii) köp, försäljning eller pantsättning av fastigheter; (iv) förvärv, försäljning, etablering eller avveckling av verksamheten eller verksamhetsgren; (v) samgående eller fusion med annat företag; (vi) nyinvesteringar utanför antagen budget; (vii) ingående av avtal mellan verkställande direktören och Bolaget, avtal mellan Bolaget och med tredje man som verkställande direktören ensam eller tillsammans med annan får företräda, avtal som är av särskild betydelse för Bolaget eller som omfattar ett stort ekonomiskt värde;

8 8 (viii) ingående av leasingavtal eller leveransavtal med lång varaktighet eller med osedvanliga villkor i övrigt; (ix) anställning eller uppsägning av personal i ledande befattning i Bolaget eller personal som ingår i forskningsverksamheten, (x) inledande eller förlikning av processer i domstol eller skiljedomsinstitut; samt (xi) övriga åtgärder av osedvanlig art eller som innebär betydande ekonomiska åtaganden för Bolaget. 6. Tystnadsplikt 6.1 Den verkställande direktören får inte för någon röja vad hon/han ha fått kunskap om under utförandet av sitt uppdrag som verkställande direktör, om inte styrelsen i det enskilda fallet har beslutat om annat. Tystnadsplikten avser såväl muntlig som skriftlig information och gäller även efter det att uppdraget som verkställande direktör har upphört. 6.2 Den verkställande direktören ska förvara allt konfidentiellt material som hon/han erhåller i anledning av uppdraget som verkställande direktör så att det säkerställs att materialet inte är tillgängligt för utomstående. 6.3 Efter det att uppdraget som verkställande direktör har upphört ska den verkställande direktören till styrelsens ordförande återlämna allt konfidentiellt material som den verkställande direktören mottagit i sin egenskap av verkställande direktör och fortfarande har i sin besittning.

9 9 Del 3 Instruktioner för den ekonomiska rapporteringen 1. Inledning Verkställande direktören har utsetts att svara för den ekonomiska rapporteringen i Bolaget, och ska därvid se till att styrelsen erhåller tillräcklig information för att fortlöpande kunna bedöma Bolagets och, i förekommande fall, koncernens ekonomiska situation. Vad som sägs om Bolaget i denna instruktion ska gälla på samma sätt avseende eventuella koncernbolag. 2. Rapportering vid styrelsesammanträden 2.1 I det generella åtagandet som verkställande direktören har i enlighet med punkt 1 ovan ska den verkställande direktören se till att styrelsen i Bolaget löpande erhåller rapportering om utvecklingen av Bolaget och verksamhet, däribland utvecklingen av Bolagets resultat och ställning samt information om viktiga händelser, såsom uppkomna tvister av betydelse, uppsägning av viktiga avtal för Bolaget eller andra viktigare affärshändelser. Utgångspunkten är att verkställande direktör ska tillställa styrelsen rapporter enligt ovan inför varje ordinarie styrelsesammanträde samt, då behov föreligger mellan styrelsens möten, direkt till styrelsens ordförande. 2.2 Bland annat ska följande rapporter lämnas och föredras för styrelsen vid varje ordinarie styrelsesammanträde: (i) redogörelse för Bolagets resultat och ställning jämte prognos jämfört med budget för helår och föregående års resultat; (ii) redogörelse för Bolagets ekonomiska och strategiska utveckling; (iii) väsentliga händelser avseende marknadsläget, förändringar i konkurrensläget och produktutvecklingen för Bolaget; (iv) rapport om förlustrisker, som beräknas överstiga kronor eller motsvarande värde i annan valuta för Bolaget; (v) rapport om tvister av betydelse, i vilka Bolaget är, eller kan förväntas bli, involverat i; (vi) summan av utestående borgens- och andra ansvarsförbindelser; samt (vii) sedvanliga nyckeltal för Bolaget. 2.3 Utöver de rapporter som anges i punkt 2.2 ska verkställande direktören en gång per kvartal rapportera om Bolagets kvartalsrapport, en gång per halvår rapportera om Bolagets delårsrapport samt en gång per år rapportera om årsredovisningen.

Antagen av styrelsen den [datum] 2007

Antagen av styrelsen den [datum] 2007 ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN I MÄLARHAMNAR AB Antagen av styrelsen den [datum] 2007 1 (7) 1. INLEDNING Styrelsens uppgifter och arbete i Mälarhamnar AB ( Bolaget ) regleras av aktiebolagslagen (2005:551)

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB Antagen 2014-03-27 Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB 1 Inledning 1.1 Denna arbetsordning för styrelsen i Svensk Privattandvård Aktiebolag ( Bolaget ), har upprättats som ett komplement

Läs mer

1(8) Arbetsordning. Styrdokument

1(8) Arbetsordning. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av 2010-03-12, 23 Dokumentansvarig VD Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1 Styrelsens uppgifter enligt aktiebolagslagen...4 2 Styrelseledamots

Läs mer

STYRELSENS ARBETSORDNING

STYRELSENS ARBETSORDNING STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen i XXXXXXXXX AB, org nr xxxxxx-xxxx, har upprättat denna arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning och ekonomisk rapportering, för att utgöra ett komplement

Läs mer

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna Sida 1 av 5 Barnfonden Insamlingsstiftelse Organisationsnummer 846003-9020 Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna INSTRUKTION FÖR GENERALSEKRETERAREN MED INSTRUKTION FÖR DEN

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen i GWS Production AB

Arbetsordning för styrelsen i GWS Production AB 1(8) Arbetsordning för styrelsen i GWS Production AB 1. Inledning 1.1 Denna arbetsordning utgår från aktiebolagslagen (2005:551) och bolagsordningen. Den gäller för styrelsearbetet inom GWS Production

Läs mer

Arbetsordning. för styrelsen i. Gällivare allmänningsskog

Arbetsordning. för styrelsen i. Gällivare allmänningsskog Arbetsordning för styrelsen i Gällivare allmänningsskog INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. STYRELSENS ORDFÖRANDE 3. STYRELSESAMMANTRÄDEN 4. DAGORDNING OCH BESLUTSÄRENDE 5. PROTOKOLL 6. REVISION OCH RAPPORTER FRÅN

Läs mer

samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen

samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen för Störningsjouren i Göteborg AB org nr 556657-1443

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 2015-05-19 Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 1. Inledning Styrelsen i Prostatacancerförbundet (PCF) har fastställt denna arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen för styrelsen

Läs mer

G3 2004-03-17. Arbetsordning för styrelsen i ITS-Sweden AB

G3 2004-03-17. Arbetsordning för styrelsen i ITS-Sweden AB G3 2004-03-17 Arbetsordning för styrelsen i ITS-Sweden AB ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN I ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB med organisationsnummer 556655-6279 ITS Intelligenta TransportSystem Sweden

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen 1. Om dokumentet 1.1. Bakgrund och syfte Styrelsen för (Bolaget) ansvarar enligt Försäkringsrörelselagen (FRL) för Bolagets och förvaltning och skall handlägga och fatta beslut

Läs mer

STYRELSENS ARBETSORDNING. jämte. Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. samt

STYRELSENS ARBETSORDNING. jämte. Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. samt + STYRELSENS ARBETSORDNING jämte Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen för Nacka Energi AB

Läs mer

Arbetsordning Cleantech Östergötland

Arbetsordning Cleantech Östergötland Arbetsordning Cleantech Östergötland Organisationsnr: 802444-9830 1. Arbetsordning för styrelsen 2. Instruktion för verksamhetsansvarig Godkändes av styrelsen i Cleantech Östergötland (Föreningen) vid

Läs mer

Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen

Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen Fastställd av styrelsen den 9 november 2015 Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen Styrelsens övergripande uppgift är att för medlemmarnas räkning förvalta stiftelsens angelägenheter.

Läs mer

STYRELSENS ARBETSORDNING OCH INSTRUKTION FÖR ARBETSFÖRDELNING MELLAN STYRELSEN OCH GENERALSEKRETERAREN OCH ÖVRIGA AV STYRELSEN UTSEDDA ORGAN

STYRELSENS ARBETSORDNING OCH INSTRUKTION FÖR ARBETSFÖRDELNING MELLAN STYRELSEN OCH GENERALSEKRETERAREN OCH ÖVRIGA AV STYRELSEN UTSEDDA ORGAN SHIF/SPK FS-sammanträde Nr 8_2013 Ärende Beslut Arbetsordning Förbundsstyrelsen samt Instruktion för arbetsfördelning Datum 2013-08-16--17 Beredning Anna-Stina Nordmark Nilsson Föredragande Anna-Stina

Läs mer

Styrelsearbetets uppläggning och genomförande

Styrelsearbetets uppläggning och genomförande 2015-04-15 Arbetsordning STYRELSE Styrelsearbetets uppläggning och genomförande Denna arbetsordning har antagits av styrelsen för YSTAD ENERGI AB nedan kallat bolaget den 24 mars 1997 och skall med årlig

Läs mer

Vad som i detta dokument åligger ledamot åligger även ersättare om inget annat framgår av texten.

Vad som i detta dokument åligger ledamot åligger även ersättare om inget annat framgår av texten. Vad som i detta dokument åligger ledamot åligger även ersättare om inget annat framgår av texten. Styrelsens allmänna åligganden Styrelsen ansvarar inför medlemmarna för organisation och förvaltning av

Läs mer

STYRELSENS ARBETSORDNING

STYRELSENS ARBETSORDNING STYRELSENS ARBETSORDNING med instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen för Aerocrine AB Antagen

Läs mer

samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen Göteborgs Gatu AB med organisationsnummer

samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen Göteborgs Gatu AB med organisationsnummer STYRELSENS ARBETSORDNING jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen för Göteborgs Gatu AB

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen Arbetsordning för styrelsen Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Mari Andersson Dokumentansvarig: Mari Andersson Innehåll 1 Styrelsens övergripande uppgifter och ansvar... 1

Läs mer

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon 2016-06-09 Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon Förslag till beslut - att anta framlagd VD-instruktion för Försäkrings AB Göta Lejon FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON VD-instruktion

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren (GS) och för verksamhetsuppföljning A. Styrelsens arbetsordning 1. Allmänt 1.1 Denna arbetsordning

Läs mer

Nya Borlänge Kommuns Förvaltnings AB

Nya Borlänge Kommuns Förvaltnings AB Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2016-06-13 Närvarande: Beslutande Jan Bohman, ordförande Agneta Nyvall Mari Jonsson Leif Lindström Övriga: Åsa Granat, VD Anika Murphy, ekonomichef Borlänge kommun

Läs mer

Arbetsordning. Styrelsen i Sjätte AP-fonden. Instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören

Arbetsordning. Styrelsen i Sjätte AP-fonden. Instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören Arbetsordning för Styrelsen i Sjätte AP-fonden samt Instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören Fastställd den 11 juni 2015 1. INLEDNING Styrelsen i Sjätte AP-fonden

Läs mer

Verksamhetssystem Arbetsordning för styrelsen

Verksamhetssystem Arbetsordning för styrelsen Sida 1 av 7 Styrelsen för Barnfonden Insamlingsstiftelse Organisationsnummer 846003-9020 har vid sammanträde den 9 september 2010 beslutat fastställa denna ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN 1 Styrelsens sammansättning

Läs mer

Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011

Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011 2012-03-29 Richard Vahul Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011 1. Sammanfattande bedömning Inom ramen för lekmannarevisorernas årliga revision genomförs viss fördjupad granskning som ett kompletterande

Läs mer

Arbetsordning. Version

Arbetsordning. Version Version 1.1 2011-11-19 ALLMÄNT Denna arbetsordning har antagits av Bohusläns klätterklubbs (BKK) styrelse den 2011-11- 19. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter

Läs mer

Instruktion enligt ABL 8 kap 7 för Verkställande Direktören i 556852-1883

Instruktion enligt ABL 8 kap 7 för Verkställande Direktören i 556852-1883 Instruktion enligt ABL 8 kap 7 för Verkställande Direktören i Fastställd vid konstituerande styrelsesammanträde 2015-09-04 Reviderad vid styrelsemöte 2015-10-16 VD Instruktion Sida 1 1. Fastställande av

Läs mer

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Förbundsstyrelsen har vid styrelsemötet den 2 april 2016 fastställt att detta dokument ska gälla som arbetsordning

Läs mer

Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund KALLELSE 1 (2) 2015-05-12 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 25 maj kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer

G4 2004-03-17. VD-instruktion för ITS-Sweden AB

G4 2004-03-17. VD-instruktion för ITS-Sweden AB G4 2004-03-17 VD-instruktion för ITS-Sweden AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 VD Instruktion... 3 Inledning... 3 Styrelsens arbete... 4 Styrelsens Ordförande... 5 Mål och affärsstrategier...

Läs mer

Arbetsordning. för styrelsen för Högskolan på Åland. Behandlas av styrelsen den 2 mars 2011

Arbetsordning. för styrelsen för Högskolan på Åland. Behandlas av styrelsen den 2 mars 2011 Arbetsordning för styrelsen för Högskolan på Åland Behandlas av styrelsen den 2 mars 2011 1 Inledande bestämmelser Enligt reglemente för Högskolan på Åland 5, bör styrelsen anta en arbetsordning för sitt

Läs mer

STYRELSENS ARBETSORDNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STIGS GÅRD

STYRELSENS ARBETSORDNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STIGS GÅRD STYRELSENS ARBETSORDNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STIGS GÅRD Styrelsen i Bostadsrättsföreningen Stigs Gård har upprättat denna arbetsordning för att utgöra ett komplement till bestämmelserna i bostadsrättslagen

Läs mer

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs.

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs. ARBETSORDNING FÖR STIFTELSEN RADIOHJÄLPENS STYRELSE Detta dokument innehåller styrelsens arbetsordning och instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren. Denna arbetsordning

Läs mer

SKRIVELSE Verkställande Direktören LISAB

SKRIVELSE Verkställande Direktören LISAB Landstingshuset i Stockholm AB i (i) SKRIVELSE Verkställande Direktören 2015-11-10 LISAB 2015-0018 Org.nr 556477-9378 Styrelsen Arbetsordning för styrelsen, instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.12) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-12-15,

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket Arbetsordning 2016-02-15 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version D-2016-20 Jenny Forkman Styrelsen

Läs mer

VD är ansvarig inför styrelsen att följa budget och planer så att uppställda mål uppnås.

VD är ansvarig inför styrelsen att följa budget och planer så att uppställda mål uppnås. 1 XXXXXXXX AB VD-instruktion från styrelsen 1 Ansvar och befogenheter för verkställande direktören Denna promemoria är avsedd att klargöra arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Arbetsordning för Svenska Judoförbundets styrelse.

Arbetsordning för Svenska Judoförbundets styrelse. Svenska Judoförbundet Arbetsordning för Svenska Judoförbundets styrelse. Fastställd av förbundsstyrelsen 2016-04-03 1. INLEDNING Styrelsens uppgifter och arbete i Svenska Judoförbundet regleras av Svenska

Läs mer

1(6) VD instruktion. Styrdokument

1(6) VD instruktion. Styrdokument 1(6) Styrdokument 2(6) Styrdokument Dokumenttyp Instruktion Beslutad av 2010-03-12, 24 Dokumentansvarig - Reviderad av 3(6) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Löpande förvaltning...4 3 Brådskande

Läs mer

(Förslag på styrande dokument enligt ABL)

(Förslag på styrande dokument enligt ABL) STYRANDE DOKUMENT FÖR AB Kronholmen Golf AB (Förslag på styrande dokument enligt ABL) Detta är ett exempel på hur styrande dokument styrelsens arbetsordning, instruktion till vd och rapportinstruktion

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN

ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN Bilaga 1: Delegationsordning från styrelse till rektor Bilaga 2: Årscykel för styrelsens arbete Skolans namn: Stiftelsen Ellen Key skolan Org. Nr: 815200-7970 Arbetsordning

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Fullgörande av verksamhetsuppdrag

Fullgörande av verksamhetsuppdrag Granskningsredogörelse Fullgörande av verksamhetsuppdrag Blaikenvind AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning 1 (8) Styrelsens arbetsordning Innehåll 1. Syfte... 2 2. Styrelsens uppgifter... 2 2.1. Styrelsens uppgifter... 2 2.2. Styrelsens storlek och sammansättning... 3 2.3. Styrelseledamot... 3 2.4. Ordförande...

Läs mer

Arbetsordning för S:t Erik Markutveckling AB

Arbetsordning för S:t Erik Markutveckling AB Bilaga 1 2015-05-26 Arbetsordning för S:t Erik Markutveckling AB jämte instruktion för Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören m.fl. Rapportering om bolagets ekonomiska situation

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-03-18 styrelsesammanträde Sida 1

Sammanträdesprotokoll 2014-03-18 styrelsesammanträde Sida 1 Sammanträdesprotokoll 2014-03-18 styrelsesammanträde Sida 1 Plats och tid: Kommunhuset, Västervik 08:00 08:25 Sammanträde nr 3 Beslutande: Eva Ahlström, ordf. Berit Thall Veikko Kärki Fredrik Andrén Göran

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (5) Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland Antagen av kommunfullmäktige 1994-05-09. 1 Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland. 2 Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Härnösand.

Läs mer

Punkt 9: Dnr 0021/16-09 Arbetsordning styr elsen Försäkr ings AB Göta Lejon (bordlagd )

Punkt 9: Dnr 0021/16-09 Arbetsordning styr elsen Försäkr ings AB Göta Lejon (bordlagd ) 2016-06-09 Punkt 9: Dnr 0021/16-09 Arbetsordning styr elsen Försäkr ings AB Göta Lejon (bordlagd 2016-03-02) Förslag till beslut - att anta framlagd arbetsordning för styrelsen Försäkrings AB Göta Lejon

Läs mer

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 För den verksamhet som bedrivs i Next Skövde Destinationsutveckling AB, nedan kallat Bolaget, gäller dessa

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN

ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN jämte instruktion för Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören m.fl. A. ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS ARBETE med utgångspunkt från 8 kap 4-6 aktiebolagslagen

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 22/2007 Katrineholms kommuns författningssamling Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Nr 5.07 Ägardirektiv för verksamheten i Katrineholms Fastighets AB nedan kallat

Läs mer

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB 2(4) Ägardirektiv för verksamheten i Hällefors Bostads AB (nedan kallat bolaget) antagna av kommunfullmäktige i Hällefors kommun 2016-02-16 och fastställda av bolagsstämma

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR BOLAGEN I SPINNERSKANKONCERNEN Kf 2012-04-26, 33 Blad 1(5) Marks kommun har fyra helägda bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen Innehåll 1. Bakgrund... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2. Dokumentets beslutsordning... 3 2. Styrelsens uppgifter... 3 2.1. Uppgifter... 3 2.2. Styrelseledamöter... 4 2.3. Ordförande...

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen Utfärdad den 2014-10-10 Utfärdad av Kicki Nordström Godkänd av Stefan Bergh ID: 494 Version: 14

Arbetsordning för styrelsen Utfärdad den 2014-10-10 Utfärdad av Kicki Nordström Godkänd av Stefan Bergh ID: 494 Version: 14 Fastställd av styrelsen 2014-10-01 Styrelsens övergripande uppgift är att för huvudmännens räkning förvalta organisationens angelägenheter på ett sådant sätt att huvudmännens intresse av långsiktig god

Läs mer

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.20) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 142 Beslutshistorik 2 (7) Utfärdade och fastställda

Läs mer

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB BESLUTSUNDERLAG 1 (1) Marie Nordström 2012-01-03 LiÖ 2012-69 Landstingsstyrelsen Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB Landstinget äger samtliga aktier i bolaget HjälpmedelsCentrum

Läs mer

Sametingets arbetsordningar Sametinget Box Kiruna Tfn

Sametingets arbetsordningar Sametinget Box Kiruna Tfn Sametingets arbetsordningar Sametinget Box 90 981 22 Kiruna Tfn 0980-780 30 Arbetsordning 1 för Sametingets styrelse och nämnder beslutad den 23-26 oktober 2012 2 Allmänt 1 Sametingets plenum ska bland

Läs mer

KOMMANDITBOLAGSAVTAL. (Antaget av kommunfullmäktige , 149, d.nr 2215/2000)

KOMMANDITBOLAGSAVTAL. (Antaget av kommunfullmäktige , 149, d.nr 2215/2000) KOMMANDITBOLAGSAVTAL (Antaget av kommunfullmäktige 2000-08-21, 149, d.nr 2215/2000) Bolagsmän 1. Norrköpings kommun (org nr 212000-0456) 601 81 Norrköping 2. Fastighets Aktiebolaget Kvarnholmarna i Norrköping

Läs mer

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2008:6-341 Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 82 Antagen av extra bolagsstämma 2008-08-25 8 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-21 Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB Ägardirektiv för

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen BRF Färdknäppen 2 (reviderad )

Arbetsordning för styrelsen BRF Färdknäppen 2 (reviderad ) Arbetsordning för styrelsen BRF Färdknäppen 2 (reviderad 2010-06-12) Denna skrift ska sammanfatta styrelsens arbetsordning samt ansvars-och arbetsfördelning inom styrelsen och mellan styrelsen och övriga

Läs mer

Instruktion för styrelsen - Länsförsäkringar Jämtland

Instruktion för styrelsen - Länsförsäkringar Jämtland 1 Instruktion för styrelsen - 1. Inledning Enligt Allmänna råd om styrning och kontroll av finansiella företag (FFFS 2005:1) och Försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska bolaget säkerställa att bolaget

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen Arbetsordning för styrelsen BRF Måttbandet i Stockholm Brf Måttbandet är en bostadsrättsförening vars främsta uppdrag är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen i ABFs avdelning i Stockholm. (ABF Stockholm)

Arbetsordning för styrelsen i ABFs avdelning i Stockholm. (ABF Stockholm) Arbetsordning för styrelsen i ABFs avdelning i Stockholm (ABF Stockholm) Org.nr. 802005-7405 Fastställd av styrelsen den 14 september 2015. Reviderad av styrelsen 2015-12-14, 2016-12-19 MÅL FÖR STYRELSENS

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

Arbetsordning för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias styrelse

Arbetsordning för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias styrelse Arbetsordning för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias styrelse Syftet med arbetsordningen 1. Syftet med arbetsordningen är att vägleda Fennias styrelse i det allmänna arbetet. Enligt Försäkringsinspektionens

Läs mer

Bolagsordning för Kungälv Energi AB

Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ:

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

Woman on the board. Styrelsens uppgifter och ansvar. Eva Hägg 1 december 2010

Woman on the board. Styrelsens uppgifter och ansvar. Eva Hägg 1 december 2010 Woman on the board Styrelsens uppgifter och ansvar Eva Hägg 1 december 2010 Aktiebolaget och dess bolagsorgan Aktieägare en eller flera Bolagsstämma Revisor Styrelse VD Bolaget / Verksamheten Styrelsens

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

Fastställande av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande direktören i Landstingshuset i Stockholm AB

Fastställande av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande direktören i Landstingshuset i Stockholm AB Landstingshuset i Stockholm AB 1 (2) Org.nr 55^477-937^ Verkställande Direktören SKRIVELSE 2015-05-13 LISAB 2015-0018 Styrelsen Fastställande av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande

Läs mer

Arbetsordning för Svenska Klätterförbundet

Arbetsordning för Svenska Klätterförbundet Denna arbetsordning har antagits av Svenska Klätterförbundets styrelse den 27 november 2010. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter förbundsmötet och ska revideras

Läs mer

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-04-24 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 14-141 Bolagsordning 2 (5) Innehållsförteckning

Läs mer

STADGAR för Styrelsen för svensk brandforskning (BRANDFORSK)

STADGAR för Styrelsen för svensk brandforskning (BRANDFORSK) STADGAR för Styrelsen för svensk brandforskning (BRANDFORSK) I Uppgift 1 Brandforsk har till uppgift att samla in forskningsmedel, finansiera forsknings- och utvecklingsprojekt, samt sprida forskningsresultat.

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.12

Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.12 Bolagspolicy för styrning av koncernen Kungsörs Kommunföretag AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-26, 113 Reviderad/kompletterad av kommunfullmäktige 2013-04-08, 42 (bl.a. sammanslagning med God redovisningssed)

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Reviderad. Informationsdag för nya kodbolag. Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1

Reviderad. Informationsdag för nya kodbolag. Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1 Reviderad Svensk kod för bolagsstyrning Avsnitt 6-9. Styrelseordförandes uppgifter, styrelseutvärdering m m Informationsdag för nya kodbolag Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1 6. Styrelseordförande Styrelsens

Läs mer

KOMPETENSFÖRDELNING OCH ANSVAR I AKTIEBOLAGET Professor Erik Nerep

KOMPETENSFÖRDELNING OCH ANSVAR I AKTIEBOLAGET Professor Erik Nerep KOMPETENSFÖRDELNING OCH ANSVAR I AKTIEBOLAGET Professor Erik Nerep 1. Allmänt om bolagsorganen i aktiebolaget, funktion och kompetensfördelning - Kompetens och funktion hos andra än bolagsorganen - Koncernchefen,

Läs mer

STYRELSENS ARBETSORDNING ARBETSORDNING FÖR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING MORKULLAN I STOCKHOLM ALLMÄNT STYRELSENS SAMMANKOMSTER

STYRELSENS ARBETSORDNING ARBETSORDNING FÖR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING MORKULLAN I STOCKHOLM ALLMÄNT STYRELSENS SAMMANKOMSTER STYRELSENS ARBETSORDNING FÖR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING MORKULLAN I STOCKHOLM Styrelsen i HSB Bostadsrättsförening Morkullan i Stockholm ( Föreningen ) har upprättat denna arbetsordning som ett komplement

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.11) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-11-17,

Läs mer

Bilaga till Granskningsplan lekmannarevision JAK medlemsbank 2015

Bilaga till Granskningsplan lekmannarevision JAK medlemsbank 2015 Bilaga till Granskningsplan lekmannarevision JAK medlemsbank 2015 Riktlinjer för lekmannarevision UPPGIFT ENLIGT TEXT PÅ JAK:S HEMSIDA Lekmannarevisorerna arbetar på föreningsstämmans uppdrag för att granska

Läs mer

Ägardirektiv för Teater Halland AB

Ägardirektiv för Teater Halland AB 1(5) Datum Diarienummer 2013-02-06 RS130030 Ägardirektiv för Teater Halland AB Detta ägardirektiv ska antas av bolagsstämman i Teater Halland. Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör

Läs mer

Ägardirektiv för Utveckling i Noresund AB

Ägardirektiv för Utveckling i Noresund AB Ägardirektiv för Utveckling i Noresund AB Ägardirektiv för verksamheten i Utveckling i Noresund AB (nedan kallat bolaget), antagna av kommunfullmäktige i Eda kommun den [datum] och fastställda av bolagsstämma

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2012, 135, reviderad den 10 oktober 2012, 221 och 10 september 2014, 150 1 Firma Bolagets firma är Uddevalla Vatten

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer