(Förslag på styrande dokument enligt ABL)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "(Förslag på styrande dokument enligt ABL)"

Transkript

1 STYRANDE DOKUMENT FÖR AB Kronholmen Golf AB (Förslag på styrande dokument enligt ABL) Detta är ett exempel på hur styrande dokument styrelsens arbetsordning, instruktion till vd och rapportinstruktion kan utformas. De dokument som vi fastställer bör även avse styrelsearbetet i Visby GK. 1

2 STYRANDE DOKUMENT FÖR Kronholmen Golf AB Omfattande instruktion för arbetsfördelning inom styrelsen samt vd-instruktion och rapportinstruktion för ekonomisk rapportering STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen i Kronholmen Golf AB har upprättat denna arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelningen och ekonomisk rapportering för att utgöra ett komplement och förtydligande till Aktiebolagslagens bestämmelser. 1. ALLMÄNT Kronholmen Golf AB är ett av Visby Golfklubb helägt bolag. Bolaget ansvarar för driften av Visby GKs golfanläggning i Västergarn på Gotland. Denna arbetsordning med bilagor fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 2 maj Arbetsordningen Ska revideras löpande när det krävs. 2. ORGANISATION OCH ÖVERGRIPANDE ANSVARSFÖRDELNING Styrelse Styrelsen svarar ytterst för förvaltningen av Bolagets angelägenheter. Styrelsen ska se till att att bokföring, medelsförvaltning och ekonomiska förhållanden i övrigt kan kontrolleras på ett betryggande sätt. Den strategiska utvecklingen av verksamheten samt information och kommunikation med omvärlden är ytterst styrelsens ansvar. Styrelsen tillsätter och avsätter vd samt svarar för att riktlinjer till vd ges, bl a genom skriftlig vdinstruktion och rapportinstruktion. Styrelseordförande Styrelseordförande har det övergripande ansvaret för styrelsearbetet i Bolaget. Ansvaret omfattar bl.a. att; - kalla till möten och att leda dessa, i samverkan med vd säkerställa att möten förbereds och att dokumentation utsänds i god tid före respektive möte, ordförande har vidare ytterst ansvar för att protokoll förs, ordförande ansvarar för styrelsens löpande kontaktar med vd Vd Styrelsen utser en vd som ansvarar för den löpande förvaltningen av Bolagets angelägenheter. Vd ska i samverkan med styrelsens ordförande och styrelsen i övrigt initiera och ge ändamålsenliga underlag för styrelsens beslut i frågor om övergripande mål och strategier. Vd svarar vidare tillsammans med ordföranden att styrelsemöten planeras och förbereds beträffande dagordning, kallelse samt underlag till ärenden mm. Vd ansvarar vidare för att av styrelsen fattade beslut verkställs och att instruktioner givna av styrelsen följs vid genomförandet. 2

3 3. STYRELSENS ARBETSOMRÅDEN Styrelsen ska, förutom vad som framgår av bolagsordningen och Visby GKs stadgar, betrakta medlemmarnas intentioner och vilja som en del av styrelsens arbetsområde. Styrelsens arbetsområde omfattar också de uppgifter som ankommer på styrelsen enligt Aktiebolagslagen samt enligt annan relevant lagstiftning. Styrelsen i Bolaget ska: ytterst ansvara för förvaltningen av Bolagets angelägenheter försäkra sig om att bolagsordningen samt tillämpliga lagar och regler följs fastställa budget och verksamhetsplan fastställa årsredovisning fastställa övergripande mål och besluta om strategier för att nå målen regelbundet följa upp verksamhetens ekonomi förvissa sig om att kontrollen över förvaltningen är tillfredställande besluta om vilka som har rätt att teckna Bolagets firma utse och entlediga vd för Bolaget fastställa instruktion för vd Ordföranden i Visby GK är styrelsens ordförande. Styrelsen utser inom vice ordförande samt inom eller utom styrelsen protokollförare och övriga funktionärer. Förändringar av styrelsens sammansättning ska anmälas till Bolagsverket. 4. ÅRSPLAN FÖR STYRELSEARBETET Konstituerande styrelsemöte Omedelbart efter en förändring av styrelsens sammansättning ska styrelsen hålla konstituerande sammanträde, varvid följande ärenden ska förekomma: val av vice ordförande samt utseende av firmatecknare fastställande av datum för styrelsemöten under det kommande verksamhetsåret Övriga styrelsemöten Utöver det konstituerande mötet ska styrelsen normalt hålla minst sex möten per kalenderår. Vid vart och ett av dessa möten ska följande ärenden behandlas: genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll Vd:s rapport avseende verksamhetsläget, framtidsutsikter och ekonomiskt resultat övriga förekommande frågor som enligt bilaga 1 nedan ska underställas styrelsen för beslut. Vidare ska vid ordinarie styrelsemöte, utöver ovan angivna återkommande 3

4 föredragningspunkter, årligen förekomma: uppdatering och fastställande av styrelsens arbetsordning jämte vd-instruktion och rapportinstruktion diskussion av Bolagets vision samt långsiktiga mål, strategier och aktiviteter godkännande av årsredovisning med förslag till vinstdisposition genomgång av revisorsrapport i närvaro av revisorerna på mötet eller via telefon rapport avseende större investeringar/projekt antagande av budget för kommande år Härutöver kan extra styrelsemöten hållas vid behov, också per telefon eller genom videokonferens. Styrelsen i Bolaget ska alltid sammankallas om en styrelseledamot eller den verkställande direktören begär det. Styrelsens agerande vid kris I det fall som krissituation uppstår åligger det styrelsens ordförande att tillsammans med Bolagets vd hantera situationen på ett ändamålsenligt sätt. Detta omfattar: vid behov anlita relevant extern kompetens att styrelsen fortlöpande hålls uppdaterad om situationen att relevant information och kommunikation sker till externa intressenter att kalla till styrelsemöte vid behov Årsmötesplan Styrelsens årsmötesplan för det innevarande verksamhetsår framgår av bilaga SEKRETESS, INFORMATIONSGIVNING OCH DOKUMENTATION Styrelsearbetet i Bolaget ska präglas av sekretess och informationsflödet ska ytterst kontrolleras av styrelsen. Nedanstående gäller beträffande sekretess, information samt hantering av dokument inom ramen för styrelsearbetet: All information som lämnas till styrelsens ledamöter om Bolaget och som inte offentliggjorts ska behandlas som strikt konfidentiell och får icke avslöjas för tredje person. Inför varje styrelsemöte sänder vd en skriftlig rapport innehållande information från verksamheten. Denna information är avsedd för styrelsen och ska därför inte spridas till tredje person. Protokoll från styrelsemöte utgör konfidentiell handling och ska inte spridas till tredje person. Justerade styrelseprotokoll ska läggas ut på Visby GKs lösenords skyddade medlemssida. Vd och styrelsens ordförande ansvarar för att information lämnas till medarbetare och till externa intressenter i enlighet med de riktlinjer som beslutats av styrelsen. Endast vd och styrelsens ordförande, eller den styrelsens särskilt utser, representerar Bolaget vid mediakontakter. Kallelse och skriftligt underlag för styrelsemöte utsändes senast en vecka före varje möte via e-post. 4

5 Protokoll från styrelsemöte ska, förutom besluten, ange underlaget för besluten i den mån detta kan ha varit av betydelse för beslutet. Protokollet ska tillsändas styrelsens ledamöter senast två veckor efter mötet. 6. INSTRUKTION FÖR ARBETSFÖRDELNING INOM STYRELSEN Nedan följer in instruktion för hur arbetet fördelas mellan styrelsen och styrelsens ordförande. Ordförandens uppgifter Styrelsens ordförande ska se till att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åtaganden. Det åligger vidare styrelsens ordförande att: Genom kontakter med vd löpande följa Bolagets utveckling Se till att styrelsens ledamöter genom vd:s försorg fortlöpande får den information som behövs för att kunna följa Bolagets ställning, ekonomiska planering och utveckling Samråda med vd i strategiska frågor I samråd med vd förbereda styrelsemöten och tills att beslutsunderlag tas fram Svara för kallelse till och dagordning för styrelsemöten samt vara ordförande på dessa Leda styrelsearbetet så att beslut kan fattas samt ansvara för uppföljningen av att fattade beslut verkställs i enlighet med styrelsen intentioner Se till att protokoll förs vid styrelsemötena Se till att handläggning av ärenden inte sker i strid med bestämmelserna i Aktiebolagslagen eller i strid med Visby GKs stadgar Förhandla vd:s löner och ersättningar och presentera förslag till styrelsen för beslut Säkerställa att alla ledamöter kommer till tals vid beredning av beslutsärenden Se till att förändringar i styrelsens sammansättning registreras hos Bolagsverket Om arbetsgrupper eller kommittéer inrättas säkerställa tydlighet i delegation och uppföljning av utfört arbete Styrelsens uppgifter Styrelsen och styrelsens ledamöter ska: Kontrollera att vd fullgör sina åligganden Kontrollera att Bolagets organisation är ändamålsenlig, styrelsen ska fortlöpande utvärdera handläggningsrutiner, riktlinjer för förvaltningen och placering av Bolagets medel Fastställa målsättningar, väsentliga policies och strategiska planer för Bolaget och fortlöpande övervaka såväl efterlevnaden av dessa som att de, efter rapport från vd, blir föremål för uppdatering och översyn Behandla frågor underställda styrelsen enligt vad vd ska förelägga styrelsen i ärenden för beslut som följer av Bilaga 1 verka för att styrelsemöten kan genomföras på ett effektivt sätt, bl a genom att vara väl pålästa på det material som utsänts före styrelsemötena som att aktivt delta i diskussionerna 5

6 Behandla den information som erhålls i styrelsearbetet i enlighet med den sekretesspolicy som framgår av punkt 5 ovan Besluta om till- respektive avsättande av vd Besluta om vd:s villkor Styrelsen lojalitetsplikt Rollen som styrelseledamot innebär att inom ramen för styrelsearbetet företräda verksamheten som bedrivs av Bolaget som helhet och inte agera utifrån enskilda intressenters eller medlemmars särintressen. Styrelseledamöterna ska ha en god närvaro. Vid återkommande förfall bör ledamoten ställa sin plats till förfogande. 7. UTVÄRDERING AV STYRELSENS ARBETE Inledning Styrelsens arbete ska regelbundet utvärderas. Utvärderingen utgör ett led i styrelsens arbete att höja sina prestationer. En särskild grupp utses med ansvar att genomföra utvärderingen. Gruppen Ska bestå av styrelsens ordföranden, vd samt ytterligare en representant från styrelsen. Nedan framgår riktlinjer vad gäller tillvägagångssätt samt omfattning av utvärderingen. Omfattning Utvärderingen bör omfatta följande områden med inriktning mot styrelsens funktionssätt och effektivitet; att styrelsen har tydliga mål för sitt arbete och att dessa mål har uppfyllts att styrelsens ledamöter har en tydlig och enhetlig bild av uppgift, vision, mål och strategier att styrelsens ledamöter har den kunskap om verksamheten, omvärldsförutsättningar, samt processer mm som fordras för att effektivt kunna styra verksamheten strategiskt att styrelsens prioriteringar är ändamålsenliga med hänsyn till verksamhetens nuläge och framtid att styrelsens arbetsformer är väl anpassade till verksamhetens förutsättningar att styrelsen har en intern kultur och ett arbetsklimat som främjar integritet och personligt ansvarstagande hos varje ledamot att styrelsen har ett tillfredställande informationsunderlag för sitt arbete att styrelsen har ändamålsenliga rutiner för uppföljning och kontroll av genomförandet av fattade beslut att varje enskild ledamot bidrar till styrelsen arbete att styrelsens ordförande respektive vd uppfyller sina roller på ett ändamålsenligt sätt Tillvägagångssätt En utvärdering kan ske med olika ambitionsnivåer. För Bolaget sker det genom en självutvärdering där styrelsens ordförande har huvudansvaret. Denna självutvärdering ska omfatta ovan angivna områden. Utvärderingen ska genomföras på ett sådant sätt att följande parametrar uppfylls: 6

7 vara systematisk på så sätt att den genomförs regelbundet enligt ett bestämt mönster normalt årligen vara strukturerad så att det möjliggör en jämförelse mot tidigare års utvärderingar vara relevant genom att den fokuserar på styrelsens effektivitet samt de viktigaste och mest kritiska frågeställningarna i samband med utvärdering ska enskild styrelseledamot beredas möjlighet att ge sin syn på styrelsearbetet för det gångna året Utvärderingen sker genom en enkät till enskilda styrelseledamöter och vd. Denna enkät ska fastställas vid ingången av verksamhetsåret, och de mål som satts upp för styrelsearbetet ska också fastställas vid denna tidpunkt. Enkäten genomförs inför sista ordinarie styrelsemöte, där ordföranden presenterar resultatet för genomgång och diskussion. Enkäten ska utformas på ett sådant sätt att enskilda styrelseledamöter ges möjlighet att lämna förslag till förändringar avseende styrelsens arbetssätt mm. Gällande enkät framgår av bilaga 4. Utöver den årliga utvärderingen ska styrelsens arbete utvärderas löpande genom att varje ordinarie styrelsemöte avslutas med en kort reflektion av vad som varit bra respektive mindre bra med dagens möte. Denna mötesutvärdering leds av styrelsens ordförande. 7

8 VD INSTRUKTION 1. STYRELSEARBETE Vd ska ta fram informations- och beslutsunderlag samt, i samråd med styrelsens ordförande, förslag till dagordning inför styrelsemöten samt efter dessa utsända protokoll till styrelseledamöterna. Vd ska fullgöra uppgift som föredragande och avge motiverade förslag till beslut. Vd rätt att, när det är lämpligt, delegera uppgiften som föredragande i enskilt ärende till annan person underställd vd. 2. RAPPORTERING Vd ska se till att styrelsens ledamöter löpande tillställs information som behövs för att följa Bolagets ställning, likviditet och utveckling samt i övrigt uppfylla sin rapporteringsskyldighet avseende ekonomiska förhållanden i enlighet med föreliggande rapportinstruktion. 3. ÖVRIGT Vd ansvarar för att förpliktelse, avtal eller annan rättshandling som Bolaget ingår eller företar blir dokumenterad på ett ändamålsenligt sätt samt inte står i strid med svenska eller utländska tvingande författningar, däri inbegripet konkurrensrättsliga regler inom EU och liknande regelsystem. Vd ska vidare övervaka efterlevnaden av de målsättningar, policies och strategiska planer som styrelsen fastställt samt tillse att sådana målsättningar, policies och planer vid behov underställs styrelsen för uppdatering eller översyn. 4. ATTESTRÄTT Vd har attesträtt för löpande utgifter hänförliga till Bolagets och verksamhet. Vd:s befogenheter samt frågor att underställa styrelsens beslut framgår av bilaga INFORMATIONSGIVNING Vd ansvarar för att lämna information till interna och externa intressenter i enlighet med de riktlinjer som beslutas av styrelsen. Vd ska samråda med styrelsens ordförande i frågor av stor betydelse. Vd ska vårda och utveckla Bolagets viktigaste förbindelser samt företräda verksamheten utåt. 6. REVISORER Vd ansvarar för Bolagets löpande kontakter och samverkan med revisorer och ska se till att revisorerna får tillfredställande underlag för revisionens genomförande. Senast den 15 maj ska revisorn avlämna revisionsberättelse till Bolagets styrelse. 8

9 RAPPORTINSTRUKTION FÖR EKONOMISK RAPPORTERING 1. ANSVARSFÖRDELNING Vd ska se till att styrelsen löpande får rapportering om utvecklingen av Bolagets verksamhet, däribland utvecklingen av resultat, ställning och likviditet samt information om viktiga händelser, exempelvis uppkomna tvister av betydelse, uppsägning av för Bolaget viktigare avtal, inställelse av betalningar eller uppkomst av annan obeståndssituation hos Bolaget. Rapporteringen ska vara sådan att styrelsen kan göra en välgrundad bedömning. 2. OMFATTNING Vd är ansvarig för att förbereda och vid varje styrelsemöte lägga fram ekonomisk och finansiell rapport enligt de riktlinjer som framgår av Bilaga 2. 9

10 Bilaga 1 Frågor att underställa styrelsen för beslut (Förslag) Beslut om investeringar utanför antagen budget. Samt beslut inom antagen budget överstigande kr Upptagande eller lämnande av lån, garantier, pant och borgen överstigande kr Anställning eller uppsägning av befattningshavare direkt underställda vd (ledande befattningshavare) Beslut om löner eller andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare (i den mån de inte ligger inom de riktlinjer som fastställts av styrelsen) Avtal om köp eller försäljning av fast egendom Genomförande av inte oväsentlig förändring som berör försäkring eller försäkringsskydd Ingående av i Bolagets verksamhet sedvanliga avtal motsvarande ett värde överstigande 0,5 mkr eller uppsägning av sådana avtal Ingående av i Bolagets verksamhet ovanliga avtal eller uppsägning av sådana avtal Undertecknande av rättegångsfullmakter i tvister rörande ett värde överstigande kr Inledande av processer av stor omfattning samt uppgörelse av tvister av väsentlig betydelse i eller utom domstol. 10

11 Bilaga 2 VD:S RAPPORTERING TILL STYRELSEN Ekonomisk rapportering samt budget och årsredovisning Ekonomisk rapport ska lämnas tertialvis till styrelsen och innehålla följande: Siffror tertialvis ackumulerat utfall jämfört med föregående år för perioden Prognos för helår lämnas i samband med rapportering tertial 2 Ekonomisk rapport ska avse intäkter och kostnader samt resultat Balansräkning för ställningen vid slutet av varje tertial Kassalikviditet Nyckeltal enligt av styrelsen fastställd mall Information om större investeringar/projekt Kommentarer till större avvikelser mot budget Förslag till årsredovisning ska lämnas till styrelsen senast den 15 april. Rapportering från den operativa verksamheten Till varje ordinarie styrelsemöte Ska vd lämna en skriftlig rapport som sammanfattar det operativa arbetet i Bolaget och omständigheter som är av vikt för styrelsen att känna till. Vidare ska rapporten omfatta status avseende genomförandet av beslut fattade av styrelsen. 11

12 Bilaga 3 STYRELSENS ÅRSMÖTESPLAN Utöver nedan angivna planlagda möten hålls konstituerande styrelsemöte direkt i anslutning till ordinarie årsstämma. Vidare Ska ytterligare styrelsemöten hållas i det fall behov uppstår. (Exempel på en årsplan) Ungefärliga tidpunkter för ordinarie styrelsemöten Stående på agendan Plats Årsplanering 20.. Tisdag 9 febr Styrelsemöte Prel bokslut Arbetsordning Rapportinstruktion mm Middag Måndag 22 mars Styrelsemöte Årsredovisning 2009 Revisor medverkar Ons 14 april-torsd 15 april Styrelsekonferens Strategi Måndag 7 juni Styrelsemöte Tertialrapport Genomgång policy Måndag 13 sept Styrelsemöte Delårsrapport Måndag 1 nov Styrelsemöte Verksamhetspresentation Måndag 13 dec Styrelsemöte Årsplanering 2011 Affärsplan och budget

13 Bilaga 4 ENKÄT UTVÄRDERING AV STYRELSENS ARBETE I XX Inledning I enlighet med instruktion för utvärdering av styrelsens arbete i Bolaget ska en årlig skriftlig enkät genomföras med styrelsens ledamöter. Nedan finns ett antal frågor som besvaras genom att ringa in Ja eller Nej som svarsalternativ. Därutöver lämnas skriftlig kommentar och synpunkter samt förslag till förbättring och lösningar för dessa. Enkät 1. Upplever du att styrelsen har tydliga mål i sitt arbete? Ja Nej 2. Upplever du att målen har infriats? Ja Nej 3. Har du en tydlig bild av vision, mål och strategier? Ja Nej 4. Har du och styrelsens ledamöter i övrigt den kunskap om Ja Nej verksamheten och omvärldsförutsättningar som krävs för att effektivt kunna styra verksamheten strategiskt? 13

14 5. Anser du att styrelsens storlek, sammansättning och Ja Nej arbetsformer är väl anpassade till verksamheten? 6. Anser du att styrelsens interna kultur och arbetsklimat Ja Nej främjar integritet och personligt ansvarstagande hos styrelsens ledamöter? 7. Har styrelsen tillfredställande underlag och information Ja Nej för sitt arbete? 8. Har styrelsen ändamålsenliga rutiner för uppföljning och Ja Nej och kontroll av genomförande av fattade beslut? 9. Anser du att du som styrelseledamot bidrar till styrelsens Ja Nej arbete? 14

15 10. Anser du att styrelsens ordförande leder styrelsearbetet Ja Nej på ett bra sätt? 11. Anser du att vd utför sitt uppdrag på ett för styrelsearbetet Ja Nej bra sätt? 15

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 2015-05-19 Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 1. Inledning Styrelsen i Prostatacancerförbundet (PCF) har fastställt denna arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen för styrelsen

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren (GS) och för verksamhetsuppföljning A. Styrelsens arbetsordning 1. Allmänt 1.1 Denna arbetsordning

Läs mer

STYRELSENS ARBETSORDNING

STYRELSENS ARBETSORDNING STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen i XXXXXXXXX AB, org nr xxxxxx-xxxx, har upprättat denna arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning och ekonomisk rapportering, för att utgöra ett komplement

Läs mer

STYRELSENS ARBETSORDNING OCH INSTRUKTION FÖR ARBETSFÖRDELNING MELLAN STYRELSEN OCH GENERALSEKRETERAREN OCH ÖVRIGA AV STYRELSEN UTSEDDA ORGAN

STYRELSENS ARBETSORDNING OCH INSTRUKTION FÖR ARBETSFÖRDELNING MELLAN STYRELSEN OCH GENERALSEKRETERAREN OCH ÖVRIGA AV STYRELSEN UTSEDDA ORGAN SHIF/SPK FS-sammanträde Nr 8_2013 Ärende Beslut Arbetsordning Förbundsstyrelsen samt Instruktion för arbetsfördelning Datum 2013-08-16--17 Beredning Anna-Stina Nordmark Nilsson Föredragande Anna-Stina

Läs mer

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB Antagen 2014-03-27 Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB 1 Inledning 1.1 Denna arbetsordning för styrelsen i Svensk Privattandvård Aktiebolag ( Bolaget ), har upprättats som ett komplement

Läs mer

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Förbundsstyrelsen har vid styrelsemötet den 2 april 2016 fastställt att detta dokument ska gälla som arbetsordning

Läs mer

STYRELSENS ARBETSORDNING

STYRELSENS ARBETSORDNING STYRELSENS ARBETSORDNING med instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen för Aerocrine AB Antagen

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen

samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen för Störningsjouren i Göteborg AB org nr 556657-1443

Läs mer

Arbetsordning. Version

Arbetsordning. Version Version 1.1 2011-11-19 ALLMÄNT Denna arbetsordning har antagits av Bohusläns klätterklubbs (BKK) styrelse den 2011-11- 19. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter

Läs mer

STYRELSENS ARBETSORDNING. jämte. Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. samt

STYRELSENS ARBETSORDNING. jämte. Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. samt + STYRELSENS ARBETSORDNING jämte Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen för Nacka Energi AB

Läs mer

Arbetsordning. för styrelsen i. Gällivare allmänningsskog

Arbetsordning. för styrelsen i. Gällivare allmänningsskog Arbetsordning för styrelsen i Gällivare allmänningsskog INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. STYRELSENS ORDFÖRANDE 3. STYRELSESAMMANTRÄDEN 4. DAGORDNING OCH BESLUTSÄRENDE 5. PROTOKOLL 6. REVISION OCH RAPPORTER FRÅN

Läs mer

Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen

Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen Fastställd av styrelsen den 9 november 2015 Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen Styrelsens övergripande uppgift är att för medlemmarnas räkning förvalta stiftelsens angelägenheter.

Läs mer

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon 2016-06-09 Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon Förslag till beslut - att anta framlagd VD-instruktion för Försäkrings AB Göta Lejon FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON VD-instruktion

Läs mer

samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen Göteborgs Gatu AB med organisationsnummer

samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen Göteborgs Gatu AB med organisationsnummer STYRELSENS ARBETSORDNING jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen för Göteborgs Gatu AB

Läs mer

Styrelsearbetets uppläggning och genomförande

Styrelsearbetets uppläggning och genomförande 2015-04-15 Arbetsordning STYRELSE Styrelsearbetets uppläggning och genomförande Denna arbetsordning har antagits av styrelsen för YSTAD ENERGI AB nedan kallat bolaget den 24 mars 1997 och skall med årlig

Läs mer

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs.

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs. ARBETSORDNING FÖR STIFTELSEN RADIOHJÄLPENS STYRELSE Detta dokument innehåller styrelsens arbetsordning och instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren. Denna arbetsordning

Läs mer

STYRELSENS ARBETSORDNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STIGS GÅRD

STYRELSENS ARBETSORDNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STIGS GÅRD STYRELSENS ARBETSORDNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STIGS GÅRD Styrelsen i Bostadsrättsföreningen Stigs Gård har upprättat denna arbetsordning för att utgöra ett komplement till bestämmelserna i bostadsrättslagen

Läs mer

1(8) Arbetsordning. Styrdokument

1(8) Arbetsordning. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av 2010-03-12, 23 Dokumentansvarig VD Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1 Styrelsens uppgifter enligt aktiebolagslagen...4 2 Styrelseledamots

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen 1. Om dokumentet 1.1. Bakgrund och syfte Styrelsen för (Bolaget) ansvarar enligt Försäkringsrörelselagen (FRL) för Bolagets och förvaltning och skall handlägga och fatta beslut

Läs mer

Arbetsordning. Styrelsen i Sjätte AP-fonden. Instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören

Arbetsordning. Styrelsen i Sjätte AP-fonden. Instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören Arbetsordning för Styrelsen i Sjätte AP-fonden samt Instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören Fastställd den 11 juni 2015 1. INLEDNING Styrelsen i Sjätte AP-fonden

Läs mer

Arbetsordning Cleantech Östergötland

Arbetsordning Cleantech Östergötland Arbetsordning Cleantech Östergötland Organisationsnr: 802444-9830 1. Arbetsordning för styrelsen 2. Instruktion för verksamhetsansvarig Godkändes av styrelsen i Cleantech Östergötland (Föreningen) vid

Läs mer

G3 2004-03-17. Arbetsordning för styrelsen i ITS-Sweden AB

G3 2004-03-17. Arbetsordning för styrelsen i ITS-Sweden AB G3 2004-03-17 Arbetsordning för styrelsen i ITS-Sweden AB ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN I ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB med organisationsnummer 556655-6279 ITS Intelligenta TransportSystem Sweden

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? 2014-03-12 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? 2012-03-13 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSDOKUMENT FÖR LIDDS AB. Allmänt. Del 1 Styrelsens arbetsordning. 1. Styrelsens uppgifter

BOLAGSSTYRNINGSDOKUMENT FÖR LIDDS AB. Allmänt. Del 1 Styrelsens arbetsordning. 1. Styrelsens uppgifter BOLAGSSTYRNINGSDOKUMENT FÖR LIDDS AB Allmänt I enlighet med 8 kap. 5-7 aktiebolagslagen (2005:551) ( ABL ) har styrelsen för LIDDS AB, org. nr 556580-2856 ( Bolaget ) den 28 april 2014 fastställt detta

Läs mer

G4 2004-03-17. VD-instruktion för ITS-Sweden AB

G4 2004-03-17. VD-instruktion för ITS-Sweden AB G4 2004-03-17 VD-instruktion för ITS-Sweden AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 VD Instruktion... 3 Inledning... 3 Styrelsens arbete... 4 Styrelsens Ordförande... 5 Mål och affärsstrategier...

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket Arbetsordning 2016-02-15 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version D-2016-20 Jenny Forkman Styrelsen

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN

ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN Bilaga 1: Delegationsordning från styrelse till rektor Bilaga 2: Årscykel för styrelsens arbete Skolans namn: Stiftelsen Ellen Key skolan Org. Nr: 815200-7970 Arbetsordning

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen Utfärdad den 2014-10-10 Utfärdad av Kicki Nordström Godkänd av Stefan Bergh ID: 494 Version: 14

Arbetsordning för styrelsen Utfärdad den 2014-10-10 Utfärdad av Kicki Nordström Godkänd av Stefan Bergh ID: 494 Version: 14 Fastställd av styrelsen 2014-10-01 Styrelsens övergripande uppgift är att för huvudmännens räkning förvalta organisationens angelägenheter på ett sådant sätt att huvudmännens intresse av långsiktig god

Läs mer

Reviderad. Informationsdag för nya kodbolag. Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1

Reviderad. Informationsdag för nya kodbolag. Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1 Reviderad Svensk kod för bolagsstyrning Avsnitt 6-9. Styrelseordförandes uppgifter, styrelseutvärdering m m Informationsdag för nya kodbolag Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1 6. Styrelseordförande Styrelsens

Läs mer

VD är ansvarig inför styrelsen att följa budget och planer så att uppställda mål uppnås.

VD är ansvarig inför styrelsen att följa budget och planer så att uppställda mål uppnås. 1 XXXXXXXX AB VD-instruktion från styrelsen 1 Ansvar och befogenheter för verkställande direktören Denna promemoria är avsedd att klargöra arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

STYRELSENS ARBETSORDNING ARBETSORDNING FÖR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING MORKULLAN I STOCKHOLM ALLMÄNT STYRELSENS SAMMANKOMSTER

STYRELSENS ARBETSORDNING ARBETSORDNING FÖR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING MORKULLAN I STOCKHOLM ALLMÄNT STYRELSENS SAMMANKOMSTER STYRELSENS ARBETSORDNING FÖR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING MORKULLAN I STOCKHOLM Styrelsen i HSB Bostadsrättsförening Morkullan i Stockholm ( Föreningen ) har upprättat denna arbetsordning som ett komplement

Läs mer

Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011

Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011 2012-03-29 Richard Vahul Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011 1. Sammanfattande bedömning Inom ramen för lekmannarevisorernas årliga revision genomförs viss fördjupad granskning som ett kompletterande

Läs mer

Antagen av styrelsen den [datum] 2007

Antagen av styrelsen den [datum] 2007 ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN I MÄLARHAMNAR AB Antagen av styrelsen den [datum] 2007 1 (7) 1. INLEDNING Styrelsens uppgifter och arbete i Mälarhamnar AB ( Bolaget ) regleras av aktiebolagslagen (2005:551)

Läs mer

Arbetsordning för styrelse och klubbchef

Arbetsordning för styrelse och klubbchef Arbetsordning för styrelse och klubbchef Fastställd vid styrelsemöte 2015-06-01 Hammarö Golfklubb 1 Styrelsen Klubbens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall inom ramen för RF:s, SGF:s och dess

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen Arbetsordning för styrelsen BRF Måttbandet i Stockholm Brf Måttbandet är en bostadsrättsförening vars främsta uppdrag är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen BRF Färdknäppen 2 (reviderad )

Arbetsordning för styrelsen BRF Färdknäppen 2 (reviderad ) Arbetsordning för styrelsen BRF Färdknäppen 2 (reviderad 2010-06-12) Denna skrift ska sammanfatta styrelsens arbetsordning samt ansvars-och arbetsfördelning inom styrelsen och mellan styrelsen och övriga

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen i GWS Production AB

Arbetsordning för styrelsen i GWS Production AB 1(8) Arbetsordning för styrelsen i GWS Production AB 1. Inledning 1.1 Denna arbetsordning utgår från aktiebolagslagen (2005:551) och bolagsordningen. Den gäller för styrelsearbetet inom GWS Production

Läs mer

Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund KALLELSE 1 (2) 2015-05-12 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 25 maj kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.12) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-12-15,

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen Arbetsordning för styrelsen Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Mari Andersson Dokumentansvarig: Mari Andersson Innehåll 1 Styrelsens övergripande uppgifter och ansvar... 1

Läs mer

Fullgörande av verksamhetsuppdrag

Fullgörande av verksamhetsuppdrag Granskningsredogörelse Fullgörande av verksamhetsuppdrag Blaikenvind AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Verksamhetssystem Arbetsordning för styrelsen

Verksamhetssystem Arbetsordning för styrelsen Sida 1 av 7 Styrelsen för Barnfonden Insamlingsstiftelse Organisationsnummer 846003-9020 har vid sammanträde den 9 september 2010 beslutat fastställa denna ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN 1 Styrelsens sammansättning

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

SKRIVELSE Verkställande Direktören LISAB

SKRIVELSE Verkställande Direktören LISAB Landstingshuset i Stockholm AB i (i) SKRIVELSE Verkställande Direktören 2015-11-10 LISAB 2015-0018 Org.nr 556477-9378 Styrelsen Arbetsordning för styrelsen, instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen

Läs mer

Konstituerande styrelsemöte :3

Konstituerande styrelsemöte :3 Protokoll 2016-05-31 Konstituerande styrelsemöte 2016-05-31 2016:3 Tid: 2016-05-31, kl 18:45 19:15 Plats: Sammanträdesrummet, Nya kommunhuset, Torsås Närvarande: Ordinarie Anders Palmér Tommie Sigvardsson

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? 2015-09-30 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelseinstitutet Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

Instruktion enligt ABL 8 kap 7 för Verkställande Direktören i 556852-1883

Instruktion enligt ABL 8 kap 7 för Verkställande Direktören i 556852-1883 Instruktion enligt ABL 8 kap 7 för Verkställande Direktören i Fastställd vid konstituerande styrelsesammanträde 2015-09-04 Reviderad vid styrelsemöte 2015-10-16 VD Instruktion Sida 1 1. Fastställande av

Läs mer

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna Sida 1 av 5 Barnfonden Insamlingsstiftelse Organisationsnummer 846003-9020 Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna INSTRUKTION FÖR GENERALSEKRETERAREN MED INSTRUKTION FÖR DEN

Läs mer

Arbetsordning för S:t Erik Markutveckling AB

Arbetsordning för S:t Erik Markutveckling AB Bilaga 1 2015-05-26 Arbetsordning för S:t Erik Markutveckling AB jämte instruktion för Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören m.fl. Rapportering om bolagets ekonomiska situation

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN

ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN jämte instruktion för Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören m.fl. A. ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS ARBETE med utgångspunkt från 8 kap 4-6 aktiebolagslagen

Läs mer

Beslutsunderlag till styrelsen för Göteborg & Co Träffpunkt AB

Beslutsunderlag till styrelsen för Göteborg & Co Träffpunkt AB Bilaga 3, Beslut styrelsens arbetsordning och VD-instruktion Beslutsunderlag till styrelsen för Göteborg & Co Träffpunkt AB inför sammanträdesdatum 2016-03-04 Bakgrund: Styrelsen i Göteborg & Co Träffpunkt

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen Innehåll 1. Bakgrund... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2. Dokumentets beslutsordning... 3 2. Styrelsens uppgifter... 3 2.1. Uppgifter... 3 2.2. Styrelseledamöter... 4 2.3. Ordförande...

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning 1 (8) Styrelsens arbetsordning Innehåll 1. Syfte... 2 2. Styrelsens uppgifter... 2 2.1. Styrelsens uppgifter... 2 2.2. Styrelsens storlek och sammansättning... 3 2.3. Styrelseledamot... 3 2.4. Ordförande...

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-03-18 styrelsesammanträde Sida 1

Sammanträdesprotokoll 2014-03-18 styrelsesammanträde Sida 1 Sammanträdesprotokoll 2014-03-18 styrelsesammanträde Sida 1 Plats och tid: Kommunhuset, Västervik 08:00 08:25 Sammanträde nr 3 Beslutande: Eva Ahlström, ordf. Berit Thall Veikko Kärki Fredrik Andrén Göran

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

ARBETSORDNING Fastställd av förbundsstyrelsen för AUF den 3 april 2016.

ARBETSORDNING Fastställd av förbundsstyrelsen för AUF den 3 april 2016. ARBETSORDNING Fastställd av förbundsstyrelsen för AUF den 3 april 2016. 1. ALLMÄNT Arbetsordningen ska fastställas på nytt varje år, lämpligen vid styrelsens första ordinarie möte efter det konstituerande

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR BOLAGEN I SPINNERSKANKONCERNEN Kf 2012-04-26, 33 Blad 1(5) Marks kommun har fyra helägda bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme

Läs mer

Nya Borlänge Kommuns Förvaltnings AB

Nya Borlänge Kommuns Förvaltnings AB Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2016-06-13 Närvarande: Beslutande Jan Bohman, ordförande Agneta Nyvall Mari Jonsson Leif Lindström Övriga: Åsa Granat, VD Anika Murphy, ekonomichef Borlänge kommun

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.20) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 142 Beslutshistorik 2 (7) Utfärdade och fastställda

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 För den verksamhet som bedrivs i Next Skövde Destinationsutveckling AB, nedan kallat Bolaget, gäller dessa

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17)

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17) 2015 Normalstadgar för föräldraföreningar (Reviderad 2014-10-17) Föräldraföreningar inom AIK är ideella föreningar med hemort i Solna kommun. Föräldraföreningar ska finnas i åldersgrupperna 6-18 år. Föräldraföreningar

Läs mer

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-04-24 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 14-141 Bolagsordning 2 (5) Innehållsförteckning

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 22/2007 Katrineholms kommuns författningssamling Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Nr 5.07 Ägardirektiv för verksamheten i Katrineholms Fastighets AB nedan kallat

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Styrelsen i Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH, har upprättat denna arbetsordning för styrelsen.

Styrelsen i Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH, har upprättat denna arbetsordning för styrelsen. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen i Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH, har upprättat denna arbetsordning för styrelsen. ARBETSORDNING ALLMÄNT Denna arbetsordning har antagits av ASVH:s

Läs mer

Punkt 9: Dnr 0021/16-09 Arbetsordning styr elsen Försäkr ings AB Göta Lejon (bordlagd )

Punkt 9: Dnr 0021/16-09 Arbetsordning styr elsen Försäkr ings AB Göta Lejon (bordlagd ) 2016-06-09 Punkt 9: Dnr 0021/16-09 Arbetsordning styr elsen Försäkr ings AB Göta Lejon (bordlagd 2016-03-02) Förslag till beslut - att anta framlagd arbetsordning för styrelsen Försäkrings AB Göta Lejon

Läs mer

Instruktion för styrelsen - Länsförsäkringar Jämtland

Instruktion för styrelsen - Länsförsäkringar Jämtland 1 Instruktion för styrelsen - 1. Inledning Enligt Allmänna råd om styrning och kontroll av finansiella företag (FFFS 2005:1) och Försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska bolaget säkerställa att bolaget

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Policy för valberedning och tillsättning av styrelse

Policy för valberedning och tillsättning av styrelse VIRSERUMS SPARBANK Policy för valberedning och tillsättning av styrelse Fastställd av sparbanksstämman 2017-04-28 Innehåll 1. Syfte... 3 2. Huvudmän... 3 3. Valberedningens ansvar och uppdrag... 4 3.1

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

Instruktion för styrelsen i Torekovs Båtsällskap - TBSS

Instruktion för styrelsen i Torekovs Båtsällskap - TBSS Instruktion för styrelsen i Torekovs Båtsällskap - TBSS 1 Inledning 1.1 Styrelsen är organiserad i enlighet med stadgarna och är förutom Föreningsstämman det högsta beslutande organet i TBSS samt har det

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

Valberedningspolicy i Sidensjö Sparbank

Valberedningspolicy i Sidensjö Sparbank Valberedningspolicy i Sidensjö Sparbank Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Process... 2 3. Huvudmän... 2 4. Valberedningens ansvar och uppdrag... 3 4.1 Förslag på huvudmän...

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

Arbetsordning för Svenska Judoförbundets styrelse.

Arbetsordning för Svenska Judoförbundets styrelse. Svenska Judoförbundet Arbetsordning för Svenska Judoförbundets styrelse. Fastställd av förbundsstyrelsen 2016-04-03 1. INLEDNING Styrelsens uppgifter och arbete i Svenska Judoförbundet regleras av Svenska

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Policy för rekrytering av ledamöter till bankstyrelsen.

Policy för rekrytering av ledamöter till bankstyrelsen. Policy för rekrytering av ledamöter till bankstyrelsen. Fastställd av Sparbanksstämman i Södra Dalarnas Sparbank: 2016-04-05 Ersätter tidigare fastställd: 2015-04-15 Senast faktaändrad: 2016-04-05 Dokumentägare:

Läs mer

Ägardirektiv för Teater Halland AB

Ägardirektiv för Teater Halland AB 1(5) Datum Diarienummer 2013-02-06 RS130030 Ägardirektiv för Teater Halland AB Detta ägardirektiv ska antas av bolagsstämman i Teater Halland. Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

3 Styrelse Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.

3 Styrelse Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm. 1 STADGAR för PATIENTFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN fastställda av regeringen den 19 december 1996 med ändringar fastställda av regeringen den 30 maj 2002, 8 september 2011, den 25 april 2013. 1 Namn och ändamål

Läs mer