(Förslag på styrande dokument enligt ABL)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "(Förslag på styrande dokument enligt ABL)"

Transkript

1 STYRANDE DOKUMENT FÖR AB Kronholmen Golf AB (Förslag på styrande dokument enligt ABL) Detta är ett exempel på hur styrande dokument styrelsens arbetsordning, instruktion till vd och rapportinstruktion kan utformas. De dokument som vi fastställer bör även avse styrelsearbetet i Visby GK. 1

2 STYRANDE DOKUMENT FÖR Kronholmen Golf AB Omfattande instruktion för arbetsfördelning inom styrelsen samt vd-instruktion och rapportinstruktion för ekonomisk rapportering STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen i Kronholmen Golf AB har upprättat denna arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelningen och ekonomisk rapportering för att utgöra ett komplement och förtydligande till Aktiebolagslagens bestämmelser. 1. ALLMÄNT Kronholmen Golf AB är ett av Visby Golfklubb helägt bolag. Bolaget ansvarar för driften av Visby GKs golfanläggning i Västergarn på Gotland. Denna arbetsordning med bilagor fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 2 maj Arbetsordningen Ska revideras löpande när det krävs. 2. ORGANISATION OCH ÖVERGRIPANDE ANSVARSFÖRDELNING Styrelse Styrelsen svarar ytterst för förvaltningen av Bolagets angelägenheter. Styrelsen ska se till att att bokföring, medelsförvaltning och ekonomiska förhållanden i övrigt kan kontrolleras på ett betryggande sätt. Den strategiska utvecklingen av verksamheten samt information och kommunikation med omvärlden är ytterst styrelsens ansvar. Styrelsen tillsätter och avsätter vd samt svarar för att riktlinjer till vd ges, bl a genom skriftlig vdinstruktion och rapportinstruktion. Styrelseordförande Styrelseordförande har det övergripande ansvaret för styrelsearbetet i Bolaget. Ansvaret omfattar bl.a. att; - kalla till möten och att leda dessa, i samverkan med vd säkerställa att möten förbereds och att dokumentation utsänds i god tid före respektive möte, ordförande har vidare ytterst ansvar för att protokoll förs, ordförande ansvarar för styrelsens löpande kontaktar med vd Vd Styrelsen utser en vd som ansvarar för den löpande förvaltningen av Bolagets angelägenheter. Vd ska i samverkan med styrelsens ordförande och styrelsen i övrigt initiera och ge ändamålsenliga underlag för styrelsens beslut i frågor om övergripande mål och strategier. Vd svarar vidare tillsammans med ordföranden att styrelsemöten planeras och förbereds beträffande dagordning, kallelse samt underlag till ärenden mm. Vd ansvarar vidare för att av styrelsen fattade beslut verkställs och att instruktioner givna av styrelsen följs vid genomförandet. 2

3 3. STYRELSENS ARBETSOMRÅDEN Styrelsen ska, förutom vad som framgår av bolagsordningen och Visby GKs stadgar, betrakta medlemmarnas intentioner och vilja som en del av styrelsens arbetsområde. Styrelsens arbetsområde omfattar också de uppgifter som ankommer på styrelsen enligt Aktiebolagslagen samt enligt annan relevant lagstiftning. Styrelsen i Bolaget ska: ytterst ansvara för förvaltningen av Bolagets angelägenheter försäkra sig om att bolagsordningen samt tillämpliga lagar och regler följs fastställa budget och verksamhetsplan fastställa årsredovisning fastställa övergripande mål och besluta om strategier för att nå målen regelbundet följa upp verksamhetens ekonomi förvissa sig om att kontrollen över förvaltningen är tillfredställande besluta om vilka som har rätt att teckna Bolagets firma utse och entlediga vd för Bolaget fastställa instruktion för vd Ordföranden i Visby GK är styrelsens ordförande. Styrelsen utser inom vice ordförande samt inom eller utom styrelsen protokollförare och övriga funktionärer. Förändringar av styrelsens sammansättning ska anmälas till Bolagsverket. 4. ÅRSPLAN FÖR STYRELSEARBETET Konstituerande styrelsemöte Omedelbart efter en förändring av styrelsens sammansättning ska styrelsen hålla konstituerande sammanträde, varvid följande ärenden ska förekomma: val av vice ordförande samt utseende av firmatecknare fastställande av datum för styrelsemöten under det kommande verksamhetsåret Övriga styrelsemöten Utöver det konstituerande mötet ska styrelsen normalt hålla minst sex möten per kalenderår. Vid vart och ett av dessa möten ska följande ärenden behandlas: genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll Vd:s rapport avseende verksamhetsläget, framtidsutsikter och ekonomiskt resultat övriga förekommande frågor som enligt bilaga 1 nedan ska underställas styrelsen för beslut. Vidare ska vid ordinarie styrelsemöte, utöver ovan angivna återkommande 3

4 föredragningspunkter, årligen förekomma: uppdatering och fastställande av styrelsens arbetsordning jämte vd-instruktion och rapportinstruktion diskussion av Bolagets vision samt långsiktiga mål, strategier och aktiviteter godkännande av årsredovisning med förslag till vinstdisposition genomgång av revisorsrapport i närvaro av revisorerna på mötet eller via telefon rapport avseende större investeringar/projekt antagande av budget för kommande år Härutöver kan extra styrelsemöten hållas vid behov, också per telefon eller genom videokonferens. Styrelsen i Bolaget ska alltid sammankallas om en styrelseledamot eller den verkställande direktören begär det. Styrelsens agerande vid kris I det fall som krissituation uppstår åligger det styrelsens ordförande att tillsammans med Bolagets vd hantera situationen på ett ändamålsenligt sätt. Detta omfattar: vid behov anlita relevant extern kompetens att styrelsen fortlöpande hålls uppdaterad om situationen att relevant information och kommunikation sker till externa intressenter att kalla till styrelsemöte vid behov Årsmötesplan Styrelsens årsmötesplan för det innevarande verksamhetsår framgår av bilaga SEKRETESS, INFORMATIONSGIVNING OCH DOKUMENTATION Styrelsearbetet i Bolaget ska präglas av sekretess och informationsflödet ska ytterst kontrolleras av styrelsen. Nedanstående gäller beträffande sekretess, information samt hantering av dokument inom ramen för styrelsearbetet: All information som lämnas till styrelsens ledamöter om Bolaget och som inte offentliggjorts ska behandlas som strikt konfidentiell och får icke avslöjas för tredje person. Inför varje styrelsemöte sänder vd en skriftlig rapport innehållande information från verksamheten. Denna information är avsedd för styrelsen och ska därför inte spridas till tredje person. Protokoll från styrelsemöte utgör konfidentiell handling och ska inte spridas till tredje person. Justerade styrelseprotokoll ska läggas ut på Visby GKs lösenords skyddade medlemssida. Vd och styrelsens ordförande ansvarar för att information lämnas till medarbetare och till externa intressenter i enlighet med de riktlinjer som beslutats av styrelsen. Endast vd och styrelsens ordförande, eller den styrelsens särskilt utser, representerar Bolaget vid mediakontakter. Kallelse och skriftligt underlag för styrelsemöte utsändes senast en vecka före varje möte via e-post. 4

5 Protokoll från styrelsemöte ska, förutom besluten, ange underlaget för besluten i den mån detta kan ha varit av betydelse för beslutet. Protokollet ska tillsändas styrelsens ledamöter senast två veckor efter mötet. 6. INSTRUKTION FÖR ARBETSFÖRDELNING INOM STYRELSEN Nedan följer in instruktion för hur arbetet fördelas mellan styrelsen och styrelsens ordförande. Ordförandens uppgifter Styrelsens ordförande ska se till att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åtaganden. Det åligger vidare styrelsens ordförande att: Genom kontakter med vd löpande följa Bolagets utveckling Se till att styrelsens ledamöter genom vd:s försorg fortlöpande får den information som behövs för att kunna följa Bolagets ställning, ekonomiska planering och utveckling Samråda med vd i strategiska frågor I samråd med vd förbereda styrelsemöten och tills att beslutsunderlag tas fram Svara för kallelse till och dagordning för styrelsemöten samt vara ordförande på dessa Leda styrelsearbetet så att beslut kan fattas samt ansvara för uppföljningen av att fattade beslut verkställs i enlighet med styrelsen intentioner Se till att protokoll förs vid styrelsemötena Se till att handläggning av ärenden inte sker i strid med bestämmelserna i Aktiebolagslagen eller i strid med Visby GKs stadgar Förhandla vd:s löner och ersättningar och presentera förslag till styrelsen för beslut Säkerställa att alla ledamöter kommer till tals vid beredning av beslutsärenden Se till att förändringar i styrelsens sammansättning registreras hos Bolagsverket Om arbetsgrupper eller kommittéer inrättas säkerställa tydlighet i delegation och uppföljning av utfört arbete Styrelsens uppgifter Styrelsen och styrelsens ledamöter ska: Kontrollera att vd fullgör sina åligganden Kontrollera att Bolagets organisation är ändamålsenlig, styrelsen ska fortlöpande utvärdera handläggningsrutiner, riktlinjer för förvaltningen och placering av Bolagets medel Fastställa målsättningar, väsentliga policies och strategiska planer för Bolaget och fortlöpande övervaka såväl efterlevnaden av dessa som att de, efter rapport från vd, blir föremål för uppdatering och översyn Behandla frågor underställda styrelsen enligt vad vd ska förelägga styrelsen i ärenden för beslut som följer av Bilaga 1 verka för att styrelsemöten kan genomföras på ett effektivt sätt, bl a genom att vara väl pålästa på det material som utsänts före styrelsemötena som att aktivt delta i diskussionerna 5

6 Behandla den information som erhålls i styrelsearbetet i enlighet med den sekretesspolicy som framgår av punkt 5 ovan Besluta om till- respektive avsättande av vd Besluta om vd:s villkor Styrelsen lojalitetsplikt Rollen som styrelseledamot innebär att inom ramen för styrelsearbetet företräda verksamheten som bedrivs av Bolaget som helhet och inte agera utifrån enskilda intressenters eller medlemmars särintressen. Styrelseledamöterna ska ha en god närvaro. Vid återkommande förfall bör ledamoten ställa sin plats till förfogande. 7. UTVÄRDERING AV STYRELSENS ARBETE Inledning Styrelsens arbete ska regelbundet utvärderas. Utvärderingen utgör ett led i styrelsens arbete att höja sina prestationer. En särskild grupp utses med ansvar att genomföra utvärderingen. Gruppen Ska bestå av styrelsens ordföranden, vd samt ytterligare en representant från styrelsen. Nedan framgår riktlinjer vad gäller tillvägagångssätt samt omfattning av utvärderingen. Omfattning Utvärderingen bör omfatta följande områden med inriktning mot styrelsens funktionssätt och effektivitet; att styrelsen har tydliga mål för sitt arbete och att dessa mål har uppfyllts att styrelsens ledamöter har en tydlig och enhetlig bild av uppgift, vision, mål och strategier att styrelsens ledamöter har den kunskap om verksamheten, omvärldsförutsättningar, samt processer mm som fordras för att effektivt kunna styra verksamheten strategiskt att styrelsens prioriteringar är ändamålsenliga med hänsyn till verksamhetens nuläge och framtid att styrelsens arbetsformer är väl anpassade till verksamhetens förutsättningar att styrelsen har en intern kultur och ett arbetsklimat som främjar integritet och personligt ansvarstagande hos varje ledamot att styrelsen har ett tillfredställande informationsunderlag för sitt arbete att styrelsen har ändamålsenliga rutiner för uppföljning och kontroll av genomförandet av fattade beslut att varje enskild ledamot bidrar till styrelsen arbete att styrelsens ordförande respektive vd uppfyller sina roller på ett ändamålsenligt sätt Tillvägagångssätt En utvärdering kan ske med olika ambitionsnivåer. För Bolaget sker det genom en självutvärdering där styrelsens ordförande har huvudansvaret. Denna självutvärdering ska omfatta ovan angivna områden. Utvärderingen ska genomföras på ett sådant sätt att följande parametrar uppfylls: 6

7 vara systematisk på så sätt att den genomförs regelbundet enligt ett bestämt mönster normalt årligen vara strukturerad så att det möjliggör en jämförelse mot tidigare års utvärderingar vara relevant genom att den fokuserar på styrelsens effektivitet samt de viktigaste och mest kritiska frågeställningarna i samband med utvärdering ska enskild styrelseledamot beredas möjlighet att ge sin syn på styrelsearbetet för det gångna året Utvärderingen sker genom en enkät till enskilda styrelseledamöter och vd. Denna enkät ska fastställas vid ingången av verksamhetsåret, och de mål som satts upp för styrelsearbetet ska också fastställas vid denna tidpunkt. Enkäten genomförs inför sista ordinarie styrelsemöte, där ordföranden presenterar resultatet för genomgång och diskussion. Enkäten ska utformas på ett sådant sätt att enskilda styrelseledamöter ges möjlighet att lämna förslag till förändringar avseende styrelsens arbetssätt mm. Gällande enkät framgår av bilaga 4. Utöver den årliga utvärderingen ska styrelsens arbete utvärderas löpande genom att varje ordinarie styrelsemöte avslutas med en kort reflektion av vad som varit bra respektive mindre bra med dagens möte. Denna mötesutvärdering leds av styrelsens ordförande. 7

8 VD INSTRUKTION 1. STYRELSEARBETE Vd ska ta fram informations- och beslutsunderlag samt, i samråd med styrelsens ordförande, förslag till dagordning inför styrelsemöten samt efter dessa utsända protokoll till styrelseledamöterna. Vd ska fullgöra uppgift som föredragande och avge motiverade förslag till beslut. Vd rätt att, när det är lämpligt, delegera uppgiften som föredragande i enskilt ärende till annan person underställd vd. 2. RAPPORTERING Vd ska se till att styrelsens ledamöter löpande tillställs information som behövs för att följa Bolagets ställning, likviditet och utveckling samt i övrigt uppfylla sin rapporteringsskyldighet avseende ekonomiska förhållanden i enlighet med föreliggande rapportinstruktion. 3. ÖVRIGT Vd ansvarar för att förpliktelse, avtal eller annan rättshandling som Bolaget ingår eller företar blir dokumenterad på ett ändamålsenligt sätt samt inte står i strid med svenska eller utländska tvingande författningar, däri inbegripet konkurrensrättsliga regler inom EU och liknande regelsystem. Vd ska vidare övervaka efterlevnaden av de målsättningar, policies och strategiska planer som styrelsen fastställt samt tillse att sådana målsättningar, policies och planer vid behov underställs styrelsen för uppdatering eller översyn. 4. ATTESTRÄTT Vd har attesträtt för löpande utgifter hänförliga till Bolagets och verksamhet. Vd:s befogenheter samt frågor att underställa styrelsens beslut framgår av bilaga INFORMATIONSGIVNING Vd ansvarar för att lämna information till interna och externa intressenter i enlighet med de riktlinjer som beslutas av styrelsen. Vd ska samråda med styrelsens ordförande i frågor av stor betydelse. Vd ska vårda och utveckla Bolagets viktigaste förbindelser samt företräda verksamheten utåt. 6. REVISORER Vd ansvarar för Bolagets löpande kontakter och samverkan med revisorer och ska se till att revisorerna får tillfredställande underlag för revisionens genomförande. Senast den 15 maj ska revisorn avlämna revisionsberättelse till Bolagets styrelse. 8

9 RAPPORTINSTRUKTION FÖR EKONOMISK RAPPORTERING 1. ANSVARSFÖRDELNING Vd ska se till att styrelsen löpande får rapportering om utvecklingen av Bolagets verksamhet, däribland utvecklingen av resultat, ställning och likviditet samt information om viktiga händelser, exempelvis uppkomna tvister av betydelse, uppsägning av för Bolaget viktigare avtal, inställelse av betalningar eller uppkomst av annan obeståndssituation hos Bolaget. Rapporteringen ska vara sådan att styrelsen kan göra en välgrundad bedömning. 2. OMFATTNING Vd är ansvarig för att förbereda och vid varje styrelsemöte lägga fram ekonomisk och finansiell rapport enligt de riktlinjer som framgår av Bilaga 2. 9

10 Bilaga 1 Frågor att underställa styrelsen för beslut (Förslag) Beslut om investeringar utanför antagen budget. Samt beslut inom antagen budget överstigande kr Upptagande eller lämnande av lån, garantier, pant och borgen överstigande kr Anställning eller uppsägning av befattningshavare direkt underställda vd (ledande befattningshavare) Beslut om löner eller andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare (i den mån de inte ligger inom de riktlinjer som fastställts av styrelsen) Avtal om köp eller försäljning av fast egendom Genomförande av inte oväsentlig förändring som berör försäkring eller försäkringsskydd Ingående av i Bolagets verksamhet sedvanliga avtal motsvarande ett värde överstigande 0,5 mkr eller uppsägning av sådana avtal Ingående av i Bolagets verksamhet ovanliga avtal eller uppsägning av sådana avtal Undertecknande av rättegångsfullmakter i tvister rörande ett värde överstigande kr Inledande av processer av stor omfattning samt uppgörelse av tvister av väsentlig betydelse i eller utom domstol. 10

11 Bilaga 2 VD:S RAPPORTERING TILL STYRELSEN Ekonomisk rapportering samt budget och årsredovisning Ekonomisk rapport ska lämnas tertialvis till styrelsen och innehålla följande: Siffror tertialvis ackumulerat utfall jämfört med föregående år för perioden Prognos för helår lämnas i samband med rapportering tertial 2 Ekonomisk rapport ska avse intäkter och kostnader samt resultat Balansräkning för ställningen vid slutet av varje tertial Kassalikviditet Nyckeltal enligt av styrelsen fastställd mall Information om större investeringar/projekt Kommentarer till större avvikelser mot budget Förslag till årsredovisning ska lämnas till styrelsen senast den 15 april. Rapportering från den operativa verksamheten Till varje ordinarie styrelsemöte Ska vd lämna en skriftlig rapport som sammanfattar det operativa arbetet i Bolaget och omständigheter som är av vikt för styrelsen att känna till. Vidare ska rapporten omfatta status avseende genomförandet av beslut fattade av styrelsen. 11

12 Bilaga 3 STYRELSENS ÅRSMÖTESPLAN Utöver nedan angivna planlagda möten hålls konstituerande styrelsemöte direkt i anslutning till ordinarie årsstämma. Vidare Ska ytterligare styrelsemöten hållas i det fall behov uppstår. (Exempel på en årsplan) Ungefärliga tidpunkter för ordinarie styrelsemöten Stående på agendan Plats Årsplanering 20.. Tisdag 9 febr Styrelsemöte Prel bokslut Arbetsordning Rapportinstruktion mm Middag Måndag 22 mars Styrelsemöte Årsredovisning 2009 Revisor medverkar Ons 14 april-torsd 15 april Styrelsekonferens Strategi Måndag 7 juni Styrelsemöte Tertialrapport Genomgång policy Måndag 13 sept Styrelsemöte Delårsrapport Måndag 1 nov Styrelsemöte Verksamhetspresentation Måndag 13 dec Styrelsemöte Årsplanering 2011 Affärsplan och budget

13 Bilaga 4 ENKÄT UTVÄRDERING AV STYRELSENS ARBETE I XX Inledning I enlighet med instruktion för utvärdering av styrelsens arbete i Bolaget ska en årlig skriftlig enkät genomföras med styrelsens ledamöter. Nedan finns ett antal frågor som besvaras genom att ringa in Ja eller Nej som svarsalternativ. Därutöver lämnas skriftlig kommentar och synpunkter samt förslag till förbättring och lösningar för dessa. Enkät 1. Upplever du att styrelsen har tydliga mål i sitt arbete? Ja Nej 2. Upplever du att målen har infriats? Ja Nej 3. Har du en tydlig bild av vision, mål och strategier? Ja Nej 4. Har du och styrelsens ledamöter i övrigt den kunskap om Ja Nej verksamheten och omvärldsförutsättningar som krävs för att effektivt kunna styra verksamheten strategiskt? 13

14 5. Anser du att styrelsens storlek, sammansättning och Ja Nej arbetsformer är väl anpassade till verksamheten? 6. Anser du att styrelsens interna kultur och arbetsklimat Ja Nej främjar integritet och personligt ansvarstagande hos styrelsens ledamöter? 7. Har styrelsen tillfredställande underlag och information Ja Nej för sitt arbete? 8. Har styrelsen ändamålsenliga rutiner för uppföljning och Ja Nej och kontroll av genomförande av fattade beslut? 9. Anser du att du som styrelseledamot bidrar till styrelsens Ja Nej arbete? 14

15 10. Anser du att styrelsens ordförande leder styrelsearbetet Ja Nej på ett bra sätt? 11. Anser du att vd utför sitt uppdrag på ett för styrelsearbetet Ja Nej bra sätt? 15

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren (GS) och för verksamhetsuppföljning A. Styrelsens arbetsordning 1. Allmänt 1.1 Denna arbetsordning

Läs mer

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB Antagen 2014-03-27 Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB 1 Inledning 1.1 Denna arbetsordning för styrelsen i Svensk Privattandvård Aktiebolag ( Bolaget ), har upprättats som ett komplement

Läs mer

Styrelsearbetets uppläggning och genomförande

Styrelsearbetets uppläggning och genomförande 2015-04-15 Arbetsordning STYRELSE Styrelsearbetets uppläggning och genomförande Denna arbetsordning har antagits av styrelsen för YSTAD ENERGI AB nedan kallat bolaget den 24 mars 1997 och skall med årlig

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? 2014-03-12 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

G3 2004-03-17. Arbetsordning för styrelsen i ITS-Sweden AB

G3 2004-03-17. Arbetsordning för styrelsen i ITS-Sweden AB G3 2004-03-17 Arbetsordning för styrelsen i ITS-Sweden AB ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN I ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB med organisationsnummer 556655-6279 ITS Intelligenta TransportSystem Sweden

Läs mer

Antagen av styrelsen den [datum] 2007

Antagen av styrelsen den [datum] 2007 ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN I MÄLARHAMNAR AB Antagen av styrelsen den [datum] 2007 1 (7) 1. INLEDNING Styrelsens uppgifter och arbete i Mälarhamnar AB ( Bolaget ) regleras av aktiebolagslagen (2005:551)

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? 2012-03-13 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen i GWS Production AB

Arbetsordning för styrelsen i GWS Production AB 1(8) Arbetsordning för styrelsen i GWS Production AB 1. Inledning 1.1 Denna arbetsordning utgår från aktiebolagslagen (2005:551) och bolagsordningen. Den gäller för styrelsearbetet inom GWS Production

Läs mer

G4 2004-03-17. VD-instruktion för ITS-Sweden AB

G4 2004-03-17. VD-instruktion för ITS-Sweden AB G4 2004-03-17 VD-instruktion för ITS-Sweden AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 VD Instruktion... 3 Inledning... 3 Styrelsens arbete... 4 Styrelsens Ordförande... 5 Mål och affärsstrategier...

Läs mer

Reviderad. Informationsdag för nya kodbolag. Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1

Reviderad. Informationsdag för nya kodbolag. Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1 Reviderad Svensk kod för bolagsstyrning Avsnitt 6-9. Styrelseordförandes uppgifter, styrelseutvärdering m m Informationsdag för nya kodbolag Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1 6. Styrelseordförande Styrelsens

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN

ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN jämte instruktion för Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören m.fl. A. ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS ARBETE med utgångspunkt från 8 kap 4-6 aktiebolagslagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-03-18 styrelsesammanträde Sida 1

Sammanträdesprotokoll 2014-03-18 styrelsesammanträde Sida 1 Sammanträdesprotokoll 2014-03-18 styrelsesammanträde Sida 1 Plats och tid: Kommunhuset, Västervik 08:00 08:25 Sammanträde nr 3 Beslutande: Eva Ahlström, ordf. Berit Thall Veikko Kärki Fredrik Andrén Göran

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen Arbetsordning för styrelsen BRF Måttbandet i Stockholm Brf Måttbandet är en bostadsrättsförening vars främsta uppdrag är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger.

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger. Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna Sida 1 av 5 Barnfonden Insamlingsstiftelse Organisationsnummer 846003-9020 Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna INSTRUKTION FÖR GENERALSEKRETERAREN MED INSTRUKTION FÖR DEN

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA 1 Allmänt Innehåller de grunder på vilka föreningen vilar dess namn, säte, syfte och eventuella ideologiska ställningstaganden. Sida 2. 2 Medlemskap Innehåller

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2014-03-18

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2014-03-18 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2014-03-18 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope Lars-Henrik Andersson

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

Woman on the board. Styrelsens uppgifter och ansvar. Eva Hägg 1 december 2010

Woman on the board. Styrelsens uppgifter och ansvar. Eva Hägg 1 december 2010 Woman on the board Styrelsens uppgifter och ansvar Eva Hägg 1 december 2010 Aktiebolaget och dess bolagsorgan Aktieägare en eller flera Bolagsstämma Revisor Styrelse VD Bolaget / Verksamheten Styrelsens

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Konstituerande sammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 Sid nr 2015-04-22

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Konstituerande sammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 Sid nr 2015-04-22 2015-04-22 Sida för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 Sid nr 49 Sammanträdets öppnande och justering... 2 50 Godkännande av dagordning... 2 51 Föregående protokoll... 2 52 Arbetsordning för styrelsen...

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.12

Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.12 Bolagspolicy för styrning av koncernen Kungsörs Kommunföretag AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-26, 113 Reviderad/kompletterad av kommunfullmäktige 2013-04-08, 42 (bl.a. sammanslagning med God redovisningssed)

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, 556793-3089.

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, 556793-3089. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Infranord AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR BOLAGEN I SPINNERSKANKONCERNEN Kf 2012-04-26, 33 Blad 1(5) Marks kommun har fyra helägda bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. Föreningen Sambruk är en ideell förening, som har bildats på initiativ av Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Jönköping, Kungälv,

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb.

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Dreverklubben. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Dreverklubbens stadgar och av

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI)

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) 1 Föreningens firma Föreningens namn är Branschorganisationen för Teknikinformation (BOTI) 2 Föreningens ändamål

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

STADGAR Föräldraföreningen Sebran. Uppdaterad: 2012-04-25

STADGAR Föräldraföreningen Sebran. Uppdaterad: 2012-04-25 STADGAR Föräldraföreningen Sebran Uppdaterad: 2012-04-25 1 Stadgar för Föräldraföreningen Sebran 1 Firma Föreningens firma är Föräldraföreningen Sebran, ekonomisk förening. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen. VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET Version: 1.0 Antagen: FS maj 2014 Nästa revision: FS aug 2015 Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 Bakgrund och syfte Kommunen bedriver verksamhet i såväl nämnd- som bolagsform. Inom kommunen skall en helhets- och samsyn

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

STADGAR FÖR ASSISTANSANORDNARNA

STADGAR FÖR ASSISTANSANORDNARNA STADGAR FÖR ASSISTANSANORDNARNA Med personlig assistans förstås i dessa stadgar insatsen personlig assistans i enlighet med lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, eller

Läs mer

Slutande av Avtal om Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet

Slutande av Avtal om Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet Förhandlingsprotokoll 2008-05-23 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetsgivarverket Arbetstagarsidan: OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna Saco-S Facket för Service och Kommunikation

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund 1 Förbundets namn Förbundets namn är

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2008

Bolagsstyrningsrapport 2008 Bolagsstyrningsrapport 2008 Hufvudstaden är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen,

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag Instruktion 1 Instruktion för valberedningen i Fastställd av ordinarie bolagsstämma den Instruktion 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 3 1.3 Kommunikation

Läs mer