STYRELSENS ARBETSORDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STYRELSENS ARBETSORDNING"

Transkript

1 STYRELSENS ARBETSORDNING med instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen för Aerocrine AB Antagen 2 juni 2010

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. BAKGRUND...1 B. ARBETSORDNING...1 B.1 ALLMÄNT...1 B.2 STYRELSENS SAMMANKOMSTER...1 B.2.1 Konstituerande sammanträde...1 B.2.2 Ordinarie styrelsemöten...1 B Antal och föredragningspunkter...1 B Plats...3 B Styrelsens beslutsförhet och närvaro...3 B.2.3 Extra möten...3 B.2.4 Kallelse och underlag...4 B.2.5 Dagordning...4 B.2.6 Protokoll...4 B.2.7 Ordförande för styrelsemöten...5 B.2.8 Suppleanter...5 B.2.9 Revisorsrapport...5 B.2.10 En styrelseledamot får inte handlägga en fråga om...5 B.3 ARBETSFÖRDELNING INOM STYRELSEN...6 B.3.1 Ordföranden...6 B Allmänt...6 B.4 ÖVRIGT...6 B.4.1 Sekretess...6 B.4.2 Pressmeddelanden...6 C. INSTRUKTION FÖR ARBETSFÖRDELNING...7 C.1 STYRELSEN...7 C.1.1 Allmänt...7 C.1.2 Frågor underställda styrelsen...7 C.2 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN...8 C.2.1 Allmänt...8 C.2.2 Rapportering...9 C.2.3 Vice verkställande direktör...9 C.2.4 Övrigt...9 D. EKONOMISK RAPPORTERING...10 D.1 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN...10 D.1.1 Allmänt...10 D.1.2 Ordinarie styrelsemöten...10 D.1.3 Särskild rapportering...11 D.1.4 Kvalitetssäkring...11 D.2 REVISORERNAS RAPPORT...11

3 1 A. BAKGRUND Styrelsen i Aerocrine AB ( Aerocrine ) har upprättat denna arbetsordning i enlighet med 8 kapitlet 6 aktiebolagslagen. B. ARBETSORDNING B.1 Allmänt Arbetsordningen skall ses över vid styrelsens första ordinarie sammanträde varje år, och i övrigt när styrelseledamot eller verkställande direktören begär det. Den verkställande direktören är adjungerad till styrelsen. Ett exemplar av arbetsordningen skall tillställas varje styrelseledamot och i förekommande fall styrelsesuppleant samt styrelsens sekreterare, verkställande direktören, vice verkställande direktören och bolagets revisorer. Arbetsordningen ska även finnas publicerad på Bolagets hemsida. B.2 Styrelsens sammankomster B.2.1 Konstituerande sammanträde Omedelbart efter årsstämma skall styrelsen hålla konstituerande sammanträde, varvid följande ärenden skall förekomma: Utseende av firmatecknare I förekommande fall godkännande av stående fullmakt för ordföranden och verkställande direktören att fatta beslut på styrelsens vägnar i särskilda fall B.2.2 B Ordinarie styrelsemöten Antal och föredragningspunkter Utöver det konstituerande mötet skall styrelsen normalt hålla 6 möten per kalenderår.

4 2 Vid vart och ett av dessa möten skall följande ärenden behandlas: Genomgång och godkännande av föregående mötes protokoll Utseende av protokollsförare och protokollsjusterare Verkställande direktörens rapport avseende; i. Affärsläget ii. Framtidsutsikter iii. Ekonomisk rapport iv. Finansiell rapport v. Extraordinära åtgärder som vidtagits mellan styrelsens sammanträden vi. Eventuella tvister eller förlustrisker där dessa tvister eller risker beräknas överstiga kronor eller motsvarande värde i annan valuta Övriga frågor av väsentlig betydelse för bolaget Vid det första ordinarie styrelsemötet skall en ny arbetsordning fastställas. Vidare skall vid fyra av de ordinarie styrelsemötena, utöver ovan angivna återkommande föredragningspunkter, särskilda ärenden behandlas enligt följande: Februari/mars månad Fastställande av årsredovisning samt bokslutskommuniké Förslag till vinstdisposition Genomgång av revisorsrapport Rapport avseende större investeringar Utvärdering av styrelsens arbetsformer och beslutsrutiner Utvärdering av verkställande direktörens prestationer jämfört med fastställda lång- och kortsiktiga mål April/maj månad (omedelbart före årsstämma) Fattande av eventuellt erforderliga beslut i anledning av den förestående bolagsstämman Augusti/september månad Behandling och fastställande av bolagets strategiska plan Fastställande av tid och plats och övriga detaljer för årsstämma kommande år, datum ska kommuniceras 6 månader innan stämma Oktober månad Genomgång revision januari - september November/december månad

5 3 Antagande av budgeten för kommande år Fastställande för tidpunkter för frisläppande av det kommande årets delårsrapporter samt tidpunkter för styrelsemöten i anslutning till detta för godkännande av rapporter B Plats Styrelsemöten skall som huvudregel hållas på bolagets kontor i Solna. B Styrelsens beslutsförhet och närvaro Styrelsen är beslutsför, om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter eller det högre antal som föreskrivs i bolagsordningen är närvarande. Vid bedömningen om styrelsen är beslutsför skall styrelseledamöter som är jäviga enligt punkt B 2.10 nedan, anses som inte närvarande. Som styrelsens beslut gäller, om bolagsordningen föreskriver särskild röstmajoritet, den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för vid sammanträdet eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden stöder. Är styrelsen inte fulltalig, skall de som röstar för beslutet dock utgöra mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter, om inte annat föreskrivs i bolagsordningen. Om styrelsen så beslutar kan styrelseledamot delta i sammanträde per telefon. Om inte styrelsen bestämmer annat beslutar ordföranden efter samråd med verkställande direktör, vilka som - utöver styrelsens ordinarie ledamöter - skall närvara vid föredragningar i särskilda ärenden. B.2.3 Extra möten För överläggning och beslut i ärenden som inte kan hänskjutas till ordinarie styrelsemöte kan styrelsemöte hållas vid andra tillfällen. Tid och plats för dessa möten fastställs av styrelsens ordförande och verkställande direktören i samråd. Styrelsemöte kan hållas per telefon, genom videokonferens eller via Internet. Beslut fattade i sådan ordning skall protokollföras på vanligt sätt enligt B.2.6 nedan. Styrelsemöte kan likaså avhållas per capsulam, varvid protokoll innefattande förslag till beslut dokumenteras och därefter cirkuleras eller utsändes till var och en av ledamöterna samt till suppleanterna. En förutsättning för avhållande av möte i denna ordning är att samtliga styrelseledamöter biträder de beslut som fattas.

6 4 B.2.4 Kallelse och underlag Till styrelsemötena skall samtliga styrelseledamöter kallas. Kallelse och skriftligt underlag för beslut och rapporter skall om möjligt utsändas av styrelsens ordförande eller verkställande direktör senast en (1) vecka före styrelsemötet och i vart fall vara styrelseledamöterna tillhanda senast den sista vardagen före den helg som infaller närmast före sammanträdet. Om ärende måste avgöras före nästkommande ordinarie sammanträde, på sätt som anges under punkten B.2.3 ovan, skall styrelsens ordförande eller verkställande direktör, om möjligt tillställa styrelsens ledamöter skriftligt underlag med förslag till beslut två (2) dagar innan det extra styrelsemötet. B.2.5 Dagordning Verkställande direktören skall senast 14 dagar före det att styrelsemöte skall hållas, avge förslag till dagordning till styrelsens ordförande. Sedan denne - efter eventuellt erforderlig ändring - godkänt förslaget skall detta därefter utsändas till styrelseledamöterna på sätt som angivits under punkten B.2.4 ovan. Dagordningen för styrelsemötena skall innehålla de föredragningspunkter som angivits under punkten B ovan. B.2.6 Protokoll Ordföranden ansvarar för att det vid varje styrelsemöte, av en särskilt utsedd protokollförare, förs protokoll. Protokollen skall föras i nummerföljd på årlig basis och förvaras på ett betryggande sätt. Protokoll skall ange: Fattade beslut Det underlag, muntligt eller skriftligt, som kan bedömas ha varit av betydelse för beslutet Diskussionen vid mötet i erforderliga delar. Avvikande mening hos styrelseledamot eller verkställande direktör. Protokollet skall undertecknas av protokollföraren samt justeras snarast möjligt efter upprättandet av den som varit ordförande vid mötet, verkställande direktören och den person som utsetts till protokollsjusterare vid styrelsemötet. Det åligger den verkställande direktören att tillse att kopior av protokollen med bilagor tillställes samtliga styrelseledamöter efter justering.

7 5 Per capsulam-protokoll skall undertecknas och justeras av samtliga styrelseledamöter. B.2.7 Ordförande för styrelsemöten Ordförande vid styrelsemötena är styrelsens ordförande, eller vid förfall för denne, den som styrelsen utser att träda istället för denne. B.2.8 Suppleanter I det fall årsstämman beslutar om suppleanter till styrelsen skall dessa kallas till styrelsemöte endast vid förfall av ordinarie styrelseledamot. Suppleanterna skall inträda i senioritetsordning, varvid den som varit suppleant längst tid i styrelsen skall vara först att träda in. Det ankommer på styrelseledamot som har förfall att anmäla detta till ordförande, varefter ordföranden skall ombesörja att kallelse utsänds till aktuell suppleant. B.2.9 Revisorsrapport Bolagets revisor skall kallas till styrelsemöte i samband med genomgång av årsbokslutet samt vi detta tillfälle muntligen rapportera sina iakttagelser från arbetet med revisionen. Alternativt görs detta i samband med den fullständiga revision som sker i oktober på styrelsemöte i december. B.2.10 En styrelseledamot får inte handlägga en fråga om (a) avtal mellan styrelseledamoten och bolaget (b) avtal mellan bolaget och en tredje man, om styrelseledamoten i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot bolagets, eller (c) avtal mellan bolaget och en juridisk person som styrelseledamoten ensam eller tillsammans med någon annan får företräda, såvida inte den juridiska personen är ett företag inom samma koncern. Det åligger styrelseledamot att snarast meddela styrelsens ordförande om jävsgrund enligt ovan kan befaras föreligga. Styrelseledamot skall fortlöpande informera styrelsens ordförande om sitt aktieinnehav i bolaget samt förändringar av sådant innehav.

8 6 B.3 Arbetsfördelning inom styrelsen B.3.1 B Ordföranden Allmänt B.4 Övrigt Det åligger styrelsens ordförande att: Genom kontakter med verkställande direktören följa bolagets utveckling Tillse att styrelsens ledamöter genom verkställande direktörens försorg fortlöpande får den information som behövs för att kunna följa bolagets ställning, ekonomiska planering och utveckling Samråda med verkställande direktören i strategiska frågor Vara ordförande på styrelsemötena, kalla till dessa, upprätta dagordning, samt kalla till extra styrelsemöte när så befinns påkallat, allt i enlighet med vad som stadgats under punkten B 2 ovan Tillse att handläggning av ärenden inte sker i strid med jävsbestämmelserna i aktiebolagslagen. B.4.1 Sekretess All information som lämnas till styrelsens ledamöter av bolaget skall behandlas som strikt konfidentiell och får icke avslöjas för tredje person innan offentliggörande av bolaget. B.4.2 Pressmeddelanden Offentliggörande av styrelsebeslut skall administreras och handläggas av verkställande direktören efter samråd med styrelsens ordförande. Samtliga pressmeddelanden skall tillställas styrelseledamöterna i samband med publicering.

9 7 C. INSTRUKTION FÖR ARBETSFÖRDELNING C.1 Styrelsen C.1.1 Allmänt Styrelsen skall utöva tillsyn över att den verkställande direktören fullgör sina åligganden. Det åligger styrelsen att till- respektive avsätta den verkställande direktören. Vidare skall styrelsen, eller av styrelsen utsedd ersättningskommitté, fastställa lönevillkor och andra villkor för den verkställande direktören. Styrelsen skall tillse att bolagets organisation är ändamålsenlig, varför styrelsen fortlöpande skall utvärdera bolagets handläggningsrutiner, riktlinjer för förvaltning och placering av bolagets medel. Styrelsen skall fastställa målsättningar, väsentliga policies och strategiska planer för bolaget samt fortlöpande övervaka såväl efterlevnaden av dessa som att de, efter rapport från verkställande direktören (jfr C.2.5 nedan), blir föremål för uppdatering och översyn. C.1.2 Frågor underställda styrelsen Verkställande direktören skall förelägga styrelsen följande ärenden för beslut: Beslut om investeringar utanför antagen budget samt även andra viktigare beslut inom antagen budget; Genomförande av icke oväsentlig förändring som berör försäkring eller försäkringsskydd; Ingående av i bolagets verksamhet sedvanliga avtal av väsentlig art eller omfattning eller uppsägning av sådana avtal; Ingående av i bolagets verksamhet osedvanliga avtal eller uppsägning av sådana avtal; Ingående eller uppsägning av avtal mellan bolaget och bolagets ägare eller ägaren närstående fysisk eller juridisk person eller avtal mellan bolaget och ledande befattningshavare i bolaget; Villkor för Bolagets ledande befattningshavare; Undertecknande av rättegångsfullmakter i tvister rörande annat än indrivning av kundfordringar;

10 8 Inledande av processer av samt uppgörelse av tvister av väsentlig betydelse i eller utom domstol, dock ej såvitt avser indrivning av kundfordringar; Ändring av eller tillägg till arbetsordningen; samt Andra frågor av väsentlig ekonomisk eller annan betydelse. Styrelsen lägger fast principer och riktlinjer för bolagets risktagande. Styrelsen kan delegera vissa punkter att behandlas i kommittéer, Revisionskommitté och Ersättningskommitté, för att sedan slutligen fastställas av Styrelsen. C.2 Verkställande direktören C.2.1 Allmänt Den verkställande direktören skall leda bolagets verksamhet i enlighet med aktiebolagslagen (1975:1385), annan författning samt denna instruktion. Den verkställande direktören skall sköta den löpande förvaltningen av bolaget enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Verkställande direktör äger rätt att företräda och fatta beslut å bolagets vägnar intill ett belopp om en miljon ( ) kronor för aktiviteter som ryms inom tidigare godkänd ram (ex budget) för aktiviteter utöver godkänd ram äger verkställande direktör rätt att företräda och fatta beslut å bolagets vägnar intill ett belopp om tvåhundrafemtiotusen ( ) kronor, dock med undantag för de ärenden som anges i punkt C 1.2 ovan. Detta finns reglerat i bolagets attesordning. Den verkställande direktören skall tillse att risktagande i placeringar och finansiering i räntor, valutor, varukontrakt, aktier mm vid varje tidpunkt är förenlig med styrelsens riktlinjer. Den verkställande direktören skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring skall fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen skall skötas på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ansvarar för att budget för nästkommande räkenskapsår framläggs i god tid och att förslag till årsredovisning upprättas så snart som möjligt efter räkenskapsårets slut. Den verkställande direktören skall leda verksamheten så att de anställdas behov av rimlig trygghet tillgodoses och att de anställda ges möjligheter till personlig utveckling. Den verkställande direktören skall genom sitt ledarskap, arbetsformer och engagemang, stimulera och motivera personalen till goda och utvecklande arbetsinsatser.

11 9 Den verkställande direktören skall tillse att underställda chefers och andra medarbetares ansvar är klart definierade samt verka för goda samarbetsformer inom hela bolaget. Den verkställande direktören är ansvarig för att delegationsföreskrifter upprättas för bolagets befattningshavare. Sådana föreskrifter omfattar bland annat frågor om finansförvaltningen och arbetsmiljö. Den verkställande direktören anställer, entledigar och fastställer villkoren för personalen i bolaget. Dock fastställer Styrelsen villkoren för Bolagets ledande befattningshavare. Den verkställande direktören ansvarar för att bolaget uppfyller sin informationsplikt i enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter. Verkställande direktören skall ta fram erforderligt informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten samt i övrigt uppfylla sina åliggande sådana de angivits under punkterna B.2.5 och 2.6 ovan. Verkställande direktören skall fullgöra uppgift som föredragande och därvid avge motiverade förslag till beslut. Verkställande direktören äger, där så befinns lämpligt, delegera uppgiften som föredragande i enskilt ärende till annan person underställd verkställande direktören. C.2.2 Rapportering Verkställande direktören skall tillse att styrelsen och styrelsens ordförande löpande tillställs information som behövs för att följa bolagets ställning, likviditet och utveckling samt i övrigt uppfylla sin rapporteringsskyldighet avseende ekonomiska förhållanden i enlighet med vad som angivits under punkterna D.1 nedan. C.2.3 Vice verkställande direktör Vid förfall för verkställande direktören skall den vice verkställande direktören inträda i den verkställande direktörens ställe. C.2.4 Övrigt Verkställande direktören ansvarar för att förpliktelse, avtal eller annan rättshandling som bolaget ingår eller företar blir dokumenterad på ett ändamålsenligt sätt samt inte står i strid med svenska eller utländska tvingande författningar, däri inbegripet konkurrensrättsliga regler inom EU och liknande regelsystem. Verkställande direktören skall vidare övervaka efterlevnaden av de målsättningar, policies och strategiska planer för bolaget som styrelsen fastställt samt tillse att sådana målsättningar, policies och planer vid behov underställs styrelsen för uppdatering eller översyn.

12 10 Verkställande direktören skall vidare säkerställa att styrelsens beslut omedelbart verkställs om så har beslutats. Om sådan verkställelse ej kan ske, skall den verkställande direktören genast informera styrelsen om detta och föreslå alternativa lösningar. D. EKONOMISK RAPPORTERING D.1 Verkställande Direktören D.1.1 Allmänt Verkställande direktören skall tillse att styrelsen löpande erhåller rapportering om utvecklingen av bolagets verksamhet, däribland utvecklingen av bolagets resultat, ställning och likviditet samt information om viktiga händelser, samt, då behov föreligger mellan styrelsens möten, rapportera direkt till styrelsens ordförande. Rapporteringen skall vara av sådan beskaffenhet att styrelsen tillåts göra en välgrundad bedömning. D.1.2 Ordinarie styrelsemöten Verkställande direktören är såsom angivits under punkterna C.2.1 och C.2.2, ansvarig för att förbereda och inför styrelsen framlägga ekonomisk och finansiell rapport vid varje styrelsemöte.

13 11 Ekonomisk rapport skall avse: Balansräkning Resultaträkning Nyckeltal Kassaflöde D.1.3 Särskild rapportering Verkställande direktören skall tillställa styrelsens ledamöter följande särskilda rapporter: (a) (b) Senast före ingången av varje räkenskapsår, dock senast en vecka före ordinarie styrelsemöte, förslag till budget för närmaste räkenskapsår. Senast fyra månader efter utgången av varje räkenskapsår, dock senast en vecka före ordinarie styrelsemöte, förslag till årsredovisning för det tilländalupna räkenskapsåret och bokslutskommuniké. D.1.4 Kvalitetssäkring Verkställande direktören skall fortlöpande underställa styrelsen underlag för uppfyllande av styrelsens kvalitetssäkrande ansvar. D.2 Revisorernas rapport Styrelsens ledamöter skall årligen vid mötet i februari/mars månad behandla revisorernas preliminära rapport. Av rapporten skall bl a framgå huruvida bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kan kontrolleras på ett betryggande sätt. Slutlig rapport från revisorerna skall, vid väsentlig avvikelse från den preliminära rapporten, behandlas av styrelsen. Alternativt behandlas revisorernas rapport på ordinarie styrelsemöte i december i anslutning till den fullständiga revision som sker i oktober.

STYRELSENS ARBETSORDNING OCH INSTRUKTION FÖR ARBETSFÖRDELNING MELLAN STYRELSEN OCH GENERALSEKRETERAREN OCH ÖVRIGA AV STYRELSEN UTSEDDA ORGAN

STYRELSENS ARBETSORDNING OCH INSTRUKTION FÖR ARBETSFÖRDELNING MELLAN STYRELSEN OCH GENERALSEKRETERAREN OCH ÖVRIGA AV STYRELSEN UTSEDDA ORGAN SHIF/SPK FS-sammanträde Nr 8_2013 Ärende Beslut Arbetsordning Förbundsstyrelsen samt Instruktion för arbetsfördelning Datum 2013-08-16--17 Beredning Anna-Stina Nordmark Nilsson Föredragande Anna-Stina

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren (GS) och för verksamhetsuppföljning A. Styrelsens arbetsordning 1. Allmänt 1.1 Denna arbetsordning

Läs mer

samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen

samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen för Störningsjouren i Göteborg AB org nr 556657-1443

Läs mer

STYRELSENS ARBETSORDNING

STYRELSENS ARBETSORDNING STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen i XXXXXXXXX AB, org nr xxxxxx-xxxx, har upprättat denna arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning och ekonomisk rapportering, för att utgöra ett komplement

Läs mer

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB Antagen 2014-03-27 Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB 1 Inledning 1.1 Denna arbetsordning för styrelsen i Svensk Privattandvård Aktiebolag ( Bolaget ), har upprättats som ett komplement

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

Arbetsordning. Version

Arbetsordning. Version Version 1.1 2011-11-19 ALLMÄNT Denna arbetsordning har antagits av Bohusläns klätterklubbs (BKK) styrelse den 2011-11- 19. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter

Läs mer

STYRELSENS ARBETSORDNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STIGS GÅRD

STYRELSENS ARBETSORDNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STIGS GÅRD STYRELSENS ARBETSORDNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STIGS GÅRD Styrelsen i Bostadsrättsföreningen Stigs Gård har upprättat denna arbetsordning för att utgöra ett komplement till bestämmelserna i bostadsrättslagen

Läs mer

samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen Göteborgs Gatu AB med organisationsnummer

samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen Göteborgs Gatu AB med organisationsnummer STYRELSENS ARBETSORDNING jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen för Göteborgs Gatu AB

Läs mer

Arbetsordning. för styrelsen i. Gällivare allmänningsskog

Arbetsordning. för styrelsen i. Gällivare allmänningsskog Arbetsordning för styrelsen i Gällivare allmänningsskog INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. STYRELSENS ORDFÖRANDE 3. STYRELSESAMMANTRÄDEN 4. DAGORDNING OCH BESLUTSÄRENDE 5. PROTOKOLL 6. REVISION OCH RAPPORTER FRÅN

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 2015-05-19 Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 1. Inledning Styrelsen i Prostatacancerförbundet (PCF) har fastställt denna arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen för styrelsen

Läs mer

STYRELSENS ARBETSORDNING. jämte. Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. samt

STYRELSENS ARBETSORDNING. jämte. Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. samt + STYRELSENS ARBETSORDNING jämte Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen för Nacka Energi AB

Läs mer

G3 2004-03-17. Arbetsordning för styrelsen i ITS-Sweden AB

G3 2004-03-17. Arbetsordning för styrelsen i ITS-Sweden AB G3 2004-03-17 Arbetsordning för styrelsen i ITS-Sweden AB ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN I ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB med organisationsnummer 556655-6279 ITS Intelligenta TransportSystem Sweden

Läs mer

(Förslag på styrande dokument enligt ABL)

(Förslag på styrande dokument enligt ABL) STYRANDE DOKUMENT FÖR AB Kronholmen Golf AB (Förslag på styrande dokument enligt ABL) Detta är ett exempel på hur styrande dokument styrelsens arbetsordning, instruktion till vd och rapportinstruktion

Läs mer

STYRELSENS ARBETSORDNING ARBETSORDNING FÖR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING MORKULLAN I STOCKHOLM ALLMÄNT STYRELSENS SAMMANKOMSTER

STYRELSENS ARBETSORDNING ARBETSORDNING FÖR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING MORKULLAN I STOCKHOLM ALLMÄNT STYRELSENS SAMMANKOMSTER STYRELSENS ARBETSORDNING FÖR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING MORKULLAN I STOCKHOLM Styrelsen i HSB Bostadsrättsförening Morkullan i Stockholm ( Föreningen ) har upprättat denna arbetsordning som ett komplement

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen i GWS Production AB

Arbetsordning för styrelsen i GWS Production AB 1(8) Arbetsordning för styrelsen i GWS Production AB 1. Inledning 1.1 Denna arbetsordning utgår från aktiebolagslagen (2005:551) och bolagsordningen. Den gäller för styrelsearbetet inom GWS Production

Läs mer

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs.

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs. ARBETSORDNING FÖR STIFTELSEN RADIOHJÄLPENS STYRELSE Detta dokument innehåller styrelsens arbetsordning och instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren. Denna arbetsordning

Läs mer

Arbetsordning. Styrelsen i Sjätte AP-fonden. Instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören

Arbetsordning. Styrelsen i Sjätte AP-fonden. Instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören Arbetsordning för Styrelsen i Sjätte AP-fonden samt Instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören Fastställd den 11 juni 2015 1. INLEDNING Styrelsen i Sjätte AP-fonden

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen BRF Färdknäppen 2 (reviderad )

Arbetsordning för styrelsen BRF Färdknäppen 2 (reviderad ) Arbetsordning för styrelsen BRF Färdknäppen 2 (reviderad 2010-06-12) Denna skrift ska sammanfatta styrelsens arbetsordning samt ansvars-och arbetsfördelning inom styrelsen och mellan styrelsen och övriga

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket Arbetsordning 2016-02-15 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version D-2016-20 Jenny Forkman Styrelsen

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSDOKUMENT FÖR LIDDS AB. Allmänt. Del 1 Styrelsens arbetsordning. 1. Styrelsens uppgifter

BOLAGSSTYRNINGSDOKUMENT FÖR LIDDS AB. Allmänt. Del 1 Styrelsens arbetsordning. 1. Styrelsens uppgifter BOLAGSSTYRNINGSDOKUMENT FÖR LIDDS AB Allmänt I enlighet med 8 kap. 5-7 aktiebolagslagen (2005:551) ( ABL ) har styrelsen för LIDDS AB, org. nr 556580-2856 ( Bolaget ) den 28 april 2014 fastställt detta

Läs mer

1(8) Arbetsordning. Styrdokument

1(8) Arbetsordning. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av 2010-03-12, 23 Dokumentansvarig VD Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1 Styrelsens uppgifter enligt aktiebolagslagen...4 2 Styrelseledamots

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen 1. Om dokumentet 1.1. Bakgrund och syfte Styrelsen för (Bolaget) ansvarar enligt Försäkringsrörelselagen (FRL) för Bolagets och förvaltning och skall handlägga och fatta beslut

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen Arbetsordning för styrelsen BRF Måttbandet i Stockholm Brf Måttbandet är en bostadsrättsförening vars främsta uppdrag är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon 2016-06-09 Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon Förslag till beslut - att anta framlagd VD-instruktion för Försäkrings AB Göta Lejon FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON VD-instruktion

Läs mer

Verksamhetssystem Arbetsordning för styrelsen

Verksamhetssystem Arbetsordning för styrelsen Sida 1 av 7 Styrelsen för Barnfonden Insamlingsstiftelse Organisationsnummer 846003-9020 har vid sammanträde den 9 september 2010 beslutat fastställa denna ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN 1 Styrelsens sammansättning

Läs mer

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna Sida 1 av 5 Barnfonden Insamlingsstiftelse Organisationsnummer 846003-9020 Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna INSTRUKTION FÖR GENERALSEKRETERAREN MED INSTRUKTION FÖR DEN

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Förbundsstyrelsen har vid styrelsemötet den 2 april 2016 fastställt att detta dokument ska gälla som arbetsordning

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Styrelsen i Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH, har upprättat denna arbetsordning för styrelsen.

Styrelsen i Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH, har upprättat denna arbetsordning för styrelsen. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen i Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH, har upprättat denna arbetsordning för styrelsen. ARBETSORDNING ALLMÄNT Denna arbetsordning har antagits av ASVH:s

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen Arbetsordning för styrelsen Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Mari Andersson Dokumentansvarig: Mari Andersson Innehåll 1 Styrelsens övergripande uppgifter och ansvar... 1

Läs mer

Styrelsearbetets uppläggning och genomförande

Styrelsearbetets uppläggning och genomförande 2015-04-15 Arbetsordning STYRELSE Styrelsearbetets uppläggning och genomförande Denna arbetsordning har antagits av styrelsen för YSTAD ENERGI AB nedan kallat bolaget den 24 mars 1997 och skall med årlig

Läs mer

Antagen av styrelsen den [datum] 2007

Antagen av styrelsen den [datum] 2007 ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN I MÄLARHAMNAR AB Antagen av styrelsen den [datum] 2007 1 (7) 1. INLEDNING Styrelsens uppgifter och arbete i Mälarhamnar AB ( Bolaget ) regleras av aktiebolagslagen (2005:551)

Läs mer

Arbetsordning Cleantech Östergötland

Arbetsordning Cleantech Östergötland Arbetsordning Cleantech Östergötland Organisationsnr: 802444-9830 1. Arbetsordning för styrelsen 2. Instruktion för verksamhetsansvarig Godkändes av styrelsen i Cleantech Östergötland (Föreningen) vid

Läs mer

Arbetsordning. för styrelsen för Högskolan på Åland. Behandlas av styrelsen den 2 mars 2011

Arbetsordning. för styrelsen för Högskolan på Åland. Behandlas av styrelsen den 2 mars 2011 Arbetsordning för styrelsen för Högskolan på Åland Behandlas av styrelsen den 2 mars 2011 1 Inledande bestämmelser Enligt reglemente för Högskolan på Åland 5, bör styrelsen anta en arbetsordning för sitt

Läs mer

Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen

Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen Fastställd av styrelsen den 9 november 2015 Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen Styrelsens övergripande uppgift är att för medlemmarnas räkning förvalta stiftelsens angelägenheter.

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

G4 2004-03-17. VD-instruktion för ITS-Sweden AB

G4 2004-03-17. VD-instruktion för ITS-Sweden AB G4 2004-03-17 VD-instruktion för ITS-Sweden AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 VD Instruktion... 3 Inledning... 3 Styrelsens arbete... 4 Styrelsens Ordförande... 5 Mål och affärsstrategier...

Läs mer

ARBETSORDNING Fastställd av förbundsstyrelsen för AUF den 3 april 2016.

ARBETSORDNING Fastställd av förbundsstyrelsen för AUF den 3 april 2016. ARBETSORDNING Fastställd av förbundsstyrelsen för AUF den 3 april 2016. 1. ALLMÄNT Arbetsordningen ska fastställas på nytt varje år, lämpligen vid styrelsens första ordinarie möte efter det konstituerande

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (5) Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland Antagen av kommunfullmäktige 1994-05-09. 1 Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland. 2 Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Härnösand.

Läs mer

VD är ansvarig inför styrelsen att följa budget och planer så att uppställda mål uppnås.

VD är ansvarig inför styrelsen att följa budget och planer så att uppställda mål uppnås. 1 XXXXXXXX AB VD-instruktion från styrelsen 1 Ansvar och befogenheter för verkställande direktören Denna promemoria är avsedd att klargöra arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund KALLELSE 1 (2) 2015-05-12 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 25 maj kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer

Punkt 9: Dnr 0021/16-09 Arbetsordning styr elsen Försäkr ings AB Göta Lejon (bordlagd )

Punkt 9: Dnr 0021/16-09 Arbetsordning styr elsen Försäkr ings AB Göta Lejon (bordlagd ) 2016-06-09 Punkt 9: Dnr 0021/16-09 Arbetsordning styr elsen Försäkr ings AB Göta Lejon (bordlagd 2016-03-02) Förslag till beslut - att anta framlagd arbetsordning för styrelsen Försäkrings AB Göta Lejon

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen Innehåll 1. Bakgrund... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2. Dokumentets beslutsordning... 3 2. Styrelsens uppgifter... 3 2.1. Uppgifter... 3 2.2. Styrelseledamöter... 4 2.3. Ordförande...

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

SKRIVELSE Verkställande Direktören LISAB

SKRIVELSE Verkställande Direktören LISAB Landstingshuset i Stockholm AB i (i) SKRIVELSE Verkställande Direktören 2015-11-10 LISAB 2015-0018 Org.nr 556477-9378 Styrelsen Arbetsordning för styrelsen, instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen

Läs mer

Arbetsordning för S:t Erik Markutveckling AB

Arbetsordning för S:t Erik Markutveckling AB Bilaga 1 2015-05-26 Arbetsordning för S:t Erik Markutveckling AB jämte instruktion för Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören m.fl. Rapportering om bolagets ekonomiska situation

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, bildad av registrarer för den nationella

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

STADGAR för Styrelsen för svensk brandforskning (BRANDFORSK)

STADGAR för Styrelsen för svensk brandforskning (BRANDFORSK) STADGAR för Styrelsen för svensk brandforskning (BRANDFORSK) I Uppgift 1 Brandforsk har till uppgift att samla in forskningsmedel, finansiera forsknings- och utvecklingsprojekt, samt sprida forskningsresultat.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-03-18 styrelsesammanträde Sida 1

Sammanträdesprotokoll 2014-03-18 styrelsesammanträde Sida 1 Sammanträdesprotokoll 2014-03-18 styrelsesammanträde Sida 1 Plats och tid: Kommunhuset, Västervik 08:00 08:25 Sammanträde nr 3 Beslutande: Eva Ahlström, ordf. Berit Thall Veikko Kärki Fredrik Andrén Göran

Läs mer

Beslutsunderlag till styrelsen för Göteborg & Co Träffpunkt AB

Beslutsunderlag till styrelsen för Göteborg & Co Träffpunkt AB Bilaga 3, Beslut styrelsens arbetsordning och VD-instruktion Beslutsunderlag till styrelsen för Göteborg & Co Träffpunkt AB inför sammanträdesdatum 2016-03-04 Bakgrund: Styrelsen i Göteborg & Co Träffpunkt

Läs mer

Arbetsordning för Svenska Klätterförbundet

Arbetsordning för Svenska Klätterförbundet Denna arbetsordning har antagits av Svenska Klätterförbundets styrelse den 27 november 2010. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter förbundsmötet och ska revideras

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN PROJECT PLAYGROUND

STADGAR FÖR FÖRENINGEN PROJECT PLAYGROUND STADGAR FÖR FÖRENINGEN PROJECT PLAYGROUND 802450-8924 Innehåll 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER... 3 1.1 Föreningens namn... 3 1.2 Föreningens säte... 3 1.3 Föreningens ändamål och verksamhet... 3 1.3.1 Ändamål...

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Instruktion enligt ABL 8 kap 7 för Verkställande Direktören i 556852-1883

Instruktion enligt ABL 8 kap 7 för Verkställande Direktören i 556852-1883 Instruktion enligt ABL 8 kap 7 för Verkställande Direktören i Fastställd vid konstituerande styrelsesammanträde 2015-09-04 Reviderad vid styrelsemöte 2015-10-16 VD Instruktion Sida 1 1. Fastställande av

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen Utfärdad den 2014-10-10 Utfärdad av Kicki Nordström Godkänd av Stefan Bergh ID: 494 Version: 14

Arbetsordning för styrelsen Utfärdad den 2014-10-10 Utfärdad av Kicki Nordström Godkänd av Stefan Bergh ID: 494 Version: 14 Fastställd av styrelsen 2014-10-01 Styrelsens övergripande uppgift är att för huvudmännens räkning förvalta organisationens angelägenheter på ett sådant sätt att huvudmännens intresse av långsiktig god

Läs mer

Nya Borlänge Kommuns Förvaltnings AB

Nya Borlänge Kommuns Förvaltnings AB Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2016-06-13 Närvarande: Beslutande Jan Bohman, ordförande Agneta Nyvall Mari Jonsson Leif Lindström Övriga: Åsa Granat, VD Anika Murphy, ekonomichef Borlänge kommun

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning 1 (8) Styrelsens arbetsordning Innehåll 1. Syfte... 2 2. Styrelsens uppgifter... 2 2.1. Styrelsens uppgifter... 2 2.2. Styrelsens storlek och sammansättning... 3 2.3. Styrelseledamot... 3 2.4. Ordförande...

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.12) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-12-15,

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN

ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN Bilaga 1: Delegationsordning från styrelse till rektor Bilaga 2: Årscykel för styrelsens arbete Skolans namn: Stiftelsen Ellen Key skolan Org. Nr: 815200-7970 Arbetsordning

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

STADGAR för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

STADGAR för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF STADGAR för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF Ändamål 1 Stiftelsen Världsnaturfonden WWF är en svensk juridisk person som står under tillsyn av myndighet enligt svensk lag. Stiftelsen har till ändamål att

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN

ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN jämte instruktion för Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören m.fl. A. ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS ARBETE med utgångspunkt från 8 kap 4-6 aktiebolagslagen

Läs mer

STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige

STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige I Föreningens uppgift 1 Brandskyddsföreningen Sverige, som är en ideell förening, ska verka för ett säkrare Sverige, med särskild inriktning på brandskydd. Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI)

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) 1 Föreningens firma Föreningens namn är Branschorganisationen för Teknikinformation (BOTI) 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Stadgar för MejDej-kooperativet. (Ideell förening)

Stadgar för MejDej-kooperativet. (Ideell förening) Stadgar för MejDej-kooperativet (Ideell förening) 1 FÖRENINGENS NAMN MM Föreningens namn är MejDej-kooperativet, med säte i Kristianstads kommun och verksamhet på 15 mils radie från Kristianstad. MejDej-kooperativet

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal

Läs mer

Förbundsdirektionen är kommunalförbundet Kunskapsförbundet Västs beslutande, förvaltande och verkställande organ.

Förbundsdirektionen är kommunalförbundet Kunskapsförbundet Västs beslutande, förvaltande och verkställande organ. Förbundsdirektionens verksamhetsområde 1 Förbundsdirektionen är kommunalförbundet Kunskapsförbundet Västs beslutande, förvaltande och verkställande organ. Direktionen fullgör de uppgifter som ankommer

Läs mer

STADGAR. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

STADGAR. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. STADGAR 1 Ändamål Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF), nedan kallat Förbundet, är en branschorganisation för företag som säljer dagligvaror till handel, restauranger och storhushåll i Sverige. Förbundets

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

3 Styrelse Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.

3 Styrelse Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm. 1 STADGAR för PATIENTFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN fastställda av regeringen den 19 december 1996 med ändringar fastställda av regeringen den 30 maj 2002, 8 september 2011, den 25 april 2013. 1 Namn och ändamål

Läs mer

Ägardirektiv för Teater Halland AB

Ägardirektiv för Teater Halland AB 1(5) Datum Diarienummer 2013-02-06 RS130030 Ägardirektiv för Teater Halland AB Detta ägardirektiv ska antas av bolagsstämman i Teater Halland. Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening. 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, med syfte att arbeta för en svensk

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF)

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) STADGAR 1 Föreningsnamn och säte Föreningsnamn är Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF). Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation 1.1 Föreningens firma är Convictus. STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS 1 1 Föreningens firma och organisation 1.2 Convictus är en ideell stödförening för hemlösa och för människor på väg ur hemlöshet, drogberoende

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Ägardirektiv för AB Västerås lokaltrafik (under namnändring till Sveatrafiken AB)

Ägardirektiv för AB Västerås lokaltrafik (under namnändring till Sveatrafiken AB) Ägardirektiv för AB Västerås lokaltrafik (under namnändring till Sveatrafiken AB) Organisationsnummer 556555-3350 fastställt på bolagsstämma den, efter beslut hos respektive ägare den XX och XX. 1. Bolagets

Läs mer

Stadgar. Sammanträdesdatum

Stadgar. Sammanträdesdatum Stadgar Sammanträdesdatum 2012-11-15 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte

Läs mer

REGLEMENTE. för Gällivare allmänningsskog

REGLEMENTE. för Gällivare allmänningsskog REGLEMENTE för Gällivare allmänningsskog ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1 ÄGANDERÄTT... 2 2 DELÄGARFASTIGHET OCH DESS FÖRETRÄDARE... 2 3 FÖRVALTNING... 2 4 VÅRD AV ALLMÄNNINGSSKOGEN... 2 5 AVYTTRING AV MARK...

Läs mer

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund 1 Namn Detta förbund, vars firma är Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund kallas i det följande för SKKF. SKKF bildades 1957 och förbundets stadgar

Läs mer

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB FÖRFATTNING 2.7 Fastställda av konstituerande stämman 2005-04-26 Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB 1 Firma Bolagets firma är Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

Arbetsordning för Länsförsäkringar Värmlands styrelse

Arbetsordning för Länsförsäkringar Värmlands styrelse 1 Arbetsordning för s styrelse Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2. Arbetsordning... 3 2. STYRELSENS UPPGIFTER... 3 2.1. Uppgifter... 3 2.2. Styrelseledamöter... 4 2.3. Ordförande... 5 2.4.

Läs mer

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Ideell Förening 1 Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Namn, ändamål och organisation 1 Föreningens namn är

Läs mer

1 Bolaget som en del av Brf Kronolotsen 1 och Brf Kronolotsen 2

1 Bolaget som en del av Brf Kronolotsen 1 och Brf Kronolotsen 2 Ägardirektiv Kronolotsen Parkerings AB Detta ägardirektiv avser Kronolotsen Parkering AB, (556704-9481), nedan kallat bolaget. Ägare är Brf Kronolotsen 1 (50 %)och Brf Kronolotsen 2 (50 %) Detta ägardirektiv

Läs mer