Arbetsordning. Styrelsen i Sjätte AP-fonden. Instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsordning. Styrelsen i Sjätte AP-fonden. Instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören"

Transkript

1 Arbetsordning för Styrelsen i Sjätte AP-fonden samt Instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören Fastställd den 11 juni 2015

2 1. INLEDNING Styrelsen i Sjätte AP-fonden ( Fonden ) har upprättat denna arbetsordning med instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. Syftet med arbetsordningen är att säkerställa en effektiv styrning av Fondens verksamhet genom att definiera de uppgifter och ansvar som åvilar styrelsen, styrelseordföranden respektive verkställande direktören. Arbetsordningen har utformats med utgångspunkt från lag (2000:193) om Sjätte AP-fonden samt Fondens affärsplan. Arbetsordningen har fastställts vid styrelsemötet den 11 juni 2015 och skall årligen ses över och antagas på nytt, vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter det att årsredovisningen har fastställts av regeringen. När omständigheterna påkallar det, t ex då ny styrelseledamot utsetts, skall arbetsordningen revideras under året. Ett exemplar av arbetsordningen skall tillställas varje styrelseledamot, verkställande direktören, Fondens revisorer samt styrelsens sekreterare. 2. STYRELSENS SAMMANTRÄDEN 2.1 Ordinarie styrelsesammanträden Sex ordinarie styrelsesammanträden skall hållas årligen, jämnt fördelade under året. Nedan angiven ärendeförteckning bör i normalfallet tillämpas och väsentliga avvikelser skall föregås av samråd mellan ordföranden och verkställande direktören. Varje ordinarie styrelsesammanträde - Sammanträdet öppnas; - Val av protokolljusterare; - Godkännande av agenda; - Prövning av beslutsförhet samt redogörelse för eventuella jävsförhållanden; - Genomgång och godkännande av föregående mötes protokoll; - Verkställande direktörens rapport avseende verksamheten; - Beslutsärenden och avrapportering för Investeringsverksamheten samt Internbanken; - Övriga beslutsärenden och avrapportering; - Hållbarhetsarbete; - Övriga frågor; - Nästa styrelsemöte; - Sammanträdet avslutas. Arbetsordning för Styrelsen i Sjätte AP-fonden, styrelsemöte 11 juni

3 Utöver ovan angivna, återkommande föredragningspunkter, skall följande särskilda ärenden behandlas. Årets första ordinarie styrelsesammanträde - Årsredovisning med förvaltningsberättelse; - Utvärdering av förvaltningen; - Rapport från revisorerna gällande bokslutsrevision; - Allokeringsplan; och - Löner och incitament. Årets andra ordinarie styrelsesammanträde - Utvärdering av styrelsens arbete. Årets tredje ordinarie styrelsesammanträde - Fastställande av styrelsens arbetsordning; - Finansiell rapportering första tertialet; och - Tidpunkter för nästa års styrelsesammanträden. Årets fjärde ordinarie styrelsesammanträde - Uppdatering av Fondens strategiska plan. Årets femte ordinarie styrelsesammanträde - Finansiell rapportering andra tertialet; och - Fastställande av Fondens strategiska plan. Årets sjätte ordinarie styrelsesammanträde - Övergripande verksamhetsplan inklusive budget för förvaltningskostnader; - Rapport från revisorerna gällande löpande granskning; - Fastställande av policydokument; och - Avkastningsmål. 2.2 Extra styrelsesammanträden Styrelsesammanträde skall även kunna hållas vid andra tidpunkter, än som ovan angivits, om så påkallas av styrelsens ordförande, annan styrelseledamot eller verkställande Arbetsordning för Styrelsen i Sjätte AP-fonden, styrelsemöte 11 juni

4 direktören. Påkallas extra sammanträde av annan än ordföranden, skall samråd beträffande behovet först ske med ordföranden. 2.3 Plats och sätt för styrelsesammanträden Styrelsesammanträden skall hållas på Fondens kontor eller annan plats som styrelsen beslutar. Styrelsesammanträden kan hållas per telefon. Beslut fattade i sådan ordning skall protokollföras på vanligt sätt enligt punkt 6 nedan. Styrelsesammanträden kan likaså avhållas per capsulam, varvid protokoll innefattande förslag till beslut dokumenteras och därefter cirkuleras till var och en av ledamöterna. En förutsättning för avhållande av sammanträden i denna ordning är att samtliga styrelseledamöter, exklusive eventuellt jäviga styrelseledamöter, biträder de beslut som fattas. 3. FÖRBEREDELSE INFÖR OCH GENOMFÖRANDE AV STYRELSESAMMANTRÄDEN 3.1 Kallelse och agenda Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Till styrelsesammanträdena skall samtliga ordinarie styrelseledamöter kallas. Kallelse och agenda skall utsändas elektroniskt till styrelsens ledamöter en vecka före ordinarie styrelsesammanträde. Styrelsens ledamöter har möjlighet att inkomma med synpunkter på och tillägg till agendan. Till de styrelseledamöter som så önskar skickas kallelse och agenda även i pappersform. 3.2 Underlag till och disposition av styrelsesammanträdet Skriftligt beslutsunderlag till sammanträdena skall, om möjligt, tillställas ledamöterna elektroniskt en vecka före respektive styrelsesammanträde och i vart fall senast den sista vardagen före den helg, som infaller närmast före sammanträdet. Om ärende måste avgöras före nästkommande ordinarie sammanträde, skall skriftligt underlag med förslag till beslut, om möjligt, tillställas ledamöterna elektroniskt två dagar innan det extra styrelsesammanträdet. Till de styrelseledamöter som så önskar skickas underlagen även i pappersform. Styrelsens ledamöter skall ges möjlighet att till ordförande och verkställande direktören inkomma med frågeställningar och kommentarer till utsänt underlag. Arbetsordning för Styrelsen i Sjätte AP-fonden, styrelsemöte 11 juni

5 Med utgångspunkt från inkomna kommentarer planerar styrelseordföranden och verkställande direktören dispositionen av sammanträdet. 3.3 Föredragningar Alla föredragningar skall utgå från att utsänt material är inläst. Det skall därför inte upprepas under föredragningen. Däremot är det den föredragandes uppgift att fästa uppmärksamheten på speciellt viktiga aspekter samt att särskilt belysa de frågeställningar som inkommit från styrelsens ledamöter inför sammanträdet. Verkställande direktören skall i förväg ha kommit överens med den föredragande om tid som står till förfogande inom ramen för den totalplanering av mötet som fastställts av ordföranden och verkställande direktören. Den föredragande skall vara närvarande för att svara på frågor och delta i diskussionen i det aktuella ärendet, men skall i övrigt inte delta i styrelsemötet. 4. STYRELSENS BESLUTSFÖRHET Styrelsen är beslutsför om fler än hälften av antalet ledamöter är närvarande. Ett ärende får dock inte tas upp till behandling om inte såvitt möjligt samtliga ledamöter har fått tillfälle att delta i ärendets behandling. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta förenar sig om. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 5. JÄV Styrelsen omfattas av de jävsbestämmelser som framgår av 4 lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden. En styrelseledamot får sålunda inte handlägga en fråga om - avtal mellan styrelseledamoten och Fonden, eller - avtal mellan Fonden och tredje man, om styrelseledamoten i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot Fondens. Med avtal jämställs rättegång och annan talan. Det åligger styrelseledamot att i förekommande fall upplysa om att en jävssituation kan föreligga. 6. PROTOKOLL Ordföranden ansvarar för att det vid varje styrelsemöte förs protokoll. Arbetsordning för Styrelsen i Sjätte AP-fonden, styrelsemöte 11 juni

6 Protokollen skall föras av en av styrelsen utsedd sekreterare och justeras av ordföranden och den styrelseledamot som utsetts härtill vid respektive styrelsesammanträde. Per capsulam-protokoll skall justeras av samtliga styrelseledamöter. Protokollen skall föras i nummerföljd och skall innehålla: - uppgift om tid och plats för sammanträdet samt om närvarande vid sammanträdet - fattade beslut, inklusive uppgift om eventuella särskilda villkor och/eller skiljaktig mening; - referens till det underlag (utöver vad som bifogats styrelsematerialet) som kan bedömas ha varit av betydelse för besluten. Kopia av justerat protokoll skall tillställas samtliga styrelseledamöter i samband med utskick av underlag till nästföljande ordinarie styrelsesammanträde. Styrelseprotokollen skall arkiveras av sekreteraren på ett tillförlitligt sätt hos Fonden. 7. STYRELSENS ORDFÖRANDE Det åligger styrelsens ordförande att leda styrelsens arbete samt att därvid: - Tillse att styrelsesammanträden hålls vid behov; - Kalla till styrelsesammanträden samt att i samråd med verkställande direktören fastställa agendan; - Tillse att styrelseledamöter får tillfredsställande beslutsunderlag; - Vara ordförande på styrelsesammanträdena; - Genom kontakter med verkställande direktören fortlöpande följa Fondens verksamhet och utveckling; - Tillse att styrelsens ledamöter genom verkställande direktörens försorg fortlöpande får den information, som behövs för att kunna följa Fondens ställning, ekonomiska planering och utveckling; - Bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter; - Tillse att styrelsens beslut verkställs; - Ansvara för huvudkontakten med Finansdepartementet. När ordföranden har förfall skall vice ordföranden göra vad som har ålagts ordföranden enligt denna arbetsordning. 8. UTSKOTT Styrelsen skall inom sig inrätta ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. 8.1 ERSÄTTNINGSUTSKOTT Arbetsordning för Styrelsen i Sjätte AP-fonden, styrelsemöte 11 juni

7 Ersättningsutskottet har, i förhållande till styrelsen, en beredande funktion i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för Fondens ledning. Utskottet skall följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare som styrelsen beslutat om och som utgår från regeringens riktlinjer från april Utskottet skall följa och utvärdera eventuella årliga pågående och avslutade incitamentsprogram samt, i förekommande fall, utarbeta förslag till nytt incitamentsprogram för de anställda på Fonden, exklusive ledningen. Utskottet skall utarbeta förslag till ramar för årlig lönerevision för Fondens personal. Utskottet skall sammanträffa minst två gånger om året och bestå av två ledamöter från styrelsen, varav en skall utses till ordförande. 8.2 REVISIONSUTSKOTT Revisionsutskottet har, i förhållande till styrelsen, en beredande funktion i frågor om revision och finansiell rapportering. Utskottets uppgift är att övervaka Fondens finansiella rapportering samt effektiviteten i Fondens interna kontroll, internrevision och riskhantering, hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen samt fortlöpande träffa fondens revisorer för att informera sig om revisionen samt Fondens risker. Utskottet skall sammanträffa - i samband med årets fjärde ordinarie styrelsemöte (revisionsplanering med revisorerna); - i samband med årets sjätte ordinarie styrelsemöte (avrapportering intern kontroll); samt - i januari (genomgång värderingar). Utskottet skall bestå av två ledamöter från styrelsen, varav en skall utses till ordförande. 9. ARBETSFÖRDELNING MELLAN STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN 9.1. STYRELSEN Övergripande beskrivning av vad som ankommer på styrelsen Styrelsen ansvarar övergripande för Fondens organisation och förvaltningen av Fondens angelägenheter. Styrelsens huvudsakliga uppgifter är därvid att fastställa strategin för Fondens verksamhet, säkerställa att Fonden har en effektiv ledning samt säkerställa att bokföringen, medelsförvaltningen och Fondens ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen skall, med utgångspunkt i Fondens uppdrag, fastställa mål för Fondens verksamhet samt tillse att Fonden har en adekvat strategi, organisation och verksamhetsstyrning för att uppnå dessa mål. Arbetsordning för Styrelsen i Sjätte AP-fonden, styrelsemöte 11 juni

8 Styrelsen skall fortlöpande följa upp och utvärdera Fondens verksamhet mot de mål och riktlinjer som styrelsen fastställt. Styrelsen skall tillse att kontrollen över Fondens ekonomiska situation är tillfredsställande, att Fondens riskexponering är väl avvägd, att redovisning håller hög kvalitet samt att Fonden har god intern kontroll. Styrelsen skall tillse att Fondens externa rapportering ger en rättvisande bild av Fondens utveckling, lönsamhet, finansiella ställning och risker. Styrelsen skall utöva tillsyn över att den verkställande direktören fullgör sina åligganden Specifika frågor som ankommer på styrelsen Styrelsen skall årligen fastställa en strategisk plan och övergripande verksamhetsplan inklusive budget för Fondens förvaltningskostnader. Styrelsen har att fastställa avkastningsmål för Fonden, att ses över vid behov. Styrelsen skall fatta beslut i de frågor avseende verksamheten som faller utanför verkställande direktörens mandat. Styrelsen skall årligen fastställa och vid behov löpande revidera arbetsordning för styrelsen samt de policies som skall tillämpas inom Fonden. Styrelsen skall besluta om anställningsvillkor för verkställande direktören. Styrelsen skall besluta om total årlig lönejustering samt eventuell rörlig lön för Fondens personal. Styrelsen skall även i övrigt fatta beslut i frågor som är av väsentlig betydelse för Fonden. 9.2 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN Allmän instruktion För verkställande direktörens förvaltningsuppgifter och befogenheter gäller Instruktion för verkställande direktören i Sjätte AP-fonden (Bilaga 1) Verkställande direktörens förhållande till styrelsen Verkställande direktören skall deltaga vid styrelsesammanträdena, samt bereda och inför styrelsen föredra eller, med ordförandens godkännande, låta ansvarig medarbetare föredra, frågor som skall behandlas på styrelsesammanträdena. Verkställande direktören skall därvid tillse att sådana frågor är väl dokumenterade och att denna dokumentation är styrelseledamöterna tillhanda inom den tid som föreskrivs i denna arbetsordning. Verkställande direktören skall vid styrelsesammanträde avrapportera samtliga Arbetsordning för Styrelsen i Sjätte AP-fonden, styrelsemöte 11 juni

9 investeringar, tilläggsinvesteringar, avyttringar och andra åtgärder av betydelse som verkställts sedan föregående sammanträde. Verkställande direktören skall, själv eller genom delegering, verkställa de beslut som styrelsen fattar. Verkställande direktören skall därvid äga rätt att vidta de åtgärder samt underteckna de avtal och övriga handlingar verkställande direktören bedömer erforderliga för genomförande av styrelsens beslut. Styrelsen kan bemyndiga verkställande direktören att vidtaga förvaltningsåtgärder som ligger utanför den löpande förvaltningen antingen genom en generell instruktion eller genom ett specifikt bemyndigande för den aktuella åtgärden. Verkställande direktören har rätt att vidtaga åtgärder som är av ovanlig beskaffenhet eller väsentlig betydelse för Fonden utan styrelsens bemyndigande om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för Fondens verksamhet. Vid sådana tillfällen skall verkställande direktören, såvitt möjligt, först inhämta samtycke från styrelsens ordförande samt så snart som möjligt underrätta styrelsen om åtgärden. Verkställande direktören beslutar självständigt om Fondens interna organisation men skall före större organisationsförändringar inhämta styrelsens synpunkter. Detsamma gäller för anställning av befattningshavare direktrapporterande till verkställande direktören. Vad gäller löner och andra anställningsvillkor för befattningshavare direktrapporterande till verkställande direktören, skall den s k farfarsprincipen tillämpas d v s verkställande direktören skall förankra förslag till anställningsvillkor för nämnda befattningshavare hos styrelsens ordförande eller den styrelsens ordförande utser. Verkställande direktören har huvudansvaret för den löpande kontakten med Fondens revisorer. Verkställande direktören skall tillse att revisorerna minst en gång årligen rapporterar sitt arbete direkt till styrelsen. Verkställande direktören skall i övrigt informera styrelsen om eventuella anmärkningar eller förslag som framförs av revisorerna i granskningen av den löpande förvaltningen Vice verkställande direktör Verkställande direktören kan föreslå Styrelsen att utse en vice verkställande direktör. Vid förfall för verkställande direktören, skall vice verkställande direktören inträda. Vice verkställande direktörens ansvar och befogenheter skall vid sådan utnämning fastställas särskilt Övrigt Verkställande direktören ansvarar för att förpliktelse, avtal eller annan rättshandling som Fonden ingår eller företar blir dokumenterad på ett ändamålsenligt sätt samt inte står i strid med svenska eller utländska tvingande författningar, däri inbegripet konkurrensrättsliga regler inom EU och liknande regelsystem. Arbetsordning för Styrelsen i Sjätte AP-fonden, styrelsemöte 11 juni

10 10. RAPPORTERING Fonden skall varje år avge årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse samt, om styrelsen så beslutar, delårsrapporter avseende första och andra tertialet. Årsredovisningen skall beslutas och avges av styrelsen. Delårsrapporterna beslutas och avges av styrelsen eller avges av verkställande direktören med styrelsens bemyndigande. Fonden skall varje år avge en egen utvärdering av styrelsens förvaltning av fondmedlen (resultatuppföljning) med utgångspunkt i de mål för verksamheten som styrelsen fastställt. Utvärderingen skall beslutas och avges av styrelsen. Styrelsen skall löpande erhålla rapportering om Fondens verksamhet i sådan omfattning som krävs för att styrelsen löpande skall kunna göra en välgrundad bedömning av Fondens ekonomiska situation. Rapporteringen skall ske i enlighet med Investeringspolicyns instruktion för verkställande direktörens rapportering till styrelsen. 11. UTVÄRDERING AV STYRELSENS ARBETE Styrelsen skall en gång per år utvärdera styrelsens arbete. Utvärderingen skall vara färdigställd senast i samband med årets andra ordinarie styrelsesammanträde. 12. REVISION OCH RAPPORT FRÅN REVISORERNA Fondens revisorer skall inbjudas till årets första ordinarie styrelsesammanträde för att muntligen informera styrelsen om vad som framkommit vid genomförd bokslutsrevision. Därutöver skall revisorernas rapport avseende den löpande granskningen tillställas styrelsen. 13. FIRMATECKNING Fondens firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av styrelsens ordförande och verkställande direktören i förening. Därutöver tecknas firman av verkställande direktören beträffande löpande förvaltningsåtgärder. 14. SEKRETESS All information som styrelsens ledamöter erhåller av Fonden skall behandlas som strikt konfidentiell och får inte avslöjas för tredje person innan offentliggörande av Fonden, såvida inte skyldighet därtill föreligger enligt lag. 15. PRESSMEDDELANDEN Offentliggörande av styrelsebeslut skall huvudsakligen handhas av verkställande direktören. Samtliga pressmeddelanden skall tillställas styrelseledamöterna i samband med publicering. Arbetsordning för Styrelsen i Sjätte AP-fonden, styrelsemöte 11 juni

STYRELSENS ARBETSORDNING OCH INSTRUKTION FÖR ARBETSFÖRDELNING MELLAN STYRELSEN OCH GENERALSEKRETERAREN OCH ÖVRIGA AV STYRELSEN UTSEDDA ORGAN

STYRELSENS ARBETSORDNING OCH INSTRUKTION FÖR ARBETSFÖRDELNING MELLAN STYRELSEN OCH GENERALSEKRETERAREN OCH ÖVRIGA AV STYRELSEN UTSEDDA ORGAN SHIF/SPK FS-sammanträde Nr 8_2013 Ärende Beslut Arbetsordning Förbundsstyrelsen samt Instruktion för arbetsfördelning Datum 2013-08-16--17 Beredning Anna-Stina Nordmark Nilsson Föredragande Anna-Stina

Läs mer

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB Antagen 2014-03-27 Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB 1 Inledning 1.1 Denna arbetsordning för styrelsen i Svensk Privattandvård Aktiebolag ( Bolaget ), har upprättats som ett komplement

Läs mer

Arbetsordning. för styrelsen i. Gällivare allmänningsskog

Arbetsordning. för styrelsen i. Gällivare allmänningsskog Arbetsordning för styrelsen i Gällivare allmänningsskog INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. STYRELSENS ORDFÖRANDE 3. STYRELSESAMMANTRÄDEN 4. DAGORDNING OCH BESLUTSÄRENDE 5. PROTOKOLL 6. REVISION OCH RAPPORTER FRÅN

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 2015-05-19 Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 1. Inledning Styrelsen i Prostatacancerförbundet (PCF) har fastställt denna arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen för styrelsen

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren (GS) och för verksamhetsuppföljning A. Styrelsens arbetsordning 1. Allmänt 1.1 Denna arbetsordning

Läs mer

STYRELSENS ARBETSORDNING

STYRELSENS ARBETSORDNING STYRELSENS ARBETSORDNING med instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen för Aerocrine AB Antagen

Läs mer

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna Sida 1 av 5 Barnfonden Insamlingsstiftelse Organisationsnummer 846003-9020 Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna INSTRUKTION FÖR GENERALSEKRETERAREN MED INSTRUKTION FÖR DEN

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen 1. Om dokumentet 1.1. Bakgrund och syfte Styrelsen för (Bolaget) ansvarar enligt Försäkringsrörelselagen (FRL) för Bolagets och förvaltning och skall handlägga och fatta beslut

Läs mer

1(8) Arbetsordning. Styrdokument

1(8) Arbetsordning. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av 2010-03-12, 23 Dokumentansvarig VD Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1 Styrelsens uppgifter enligt aktiebolagslagen...4 2 Styrelseledamots

Läs mer

STYRELSENS ARBETSORDNING

STYRELSENS ARBETSORDNING STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen i XXXXXXXXX AB, org nr xxxxxx-xxxx, har upprättat denna arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning och ekonomisk rapportering, för att utgöra ett komplement

Läs mer

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs.

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs. ARBETSORDNING FÖR STIFTELSEN RADIOHJÄLPENS STYRELSE Detta dokument innehåller styrelsens arbetsordning och instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren. Denna arbetsordning

Läs mer

Styrelsearbetets uppläggning och genomförande

Styrelsearbetets uppläggning och genomförande 2015-04-15 Arbetsordning STYRELSE Styrelsearbetets uppläggning och genomförande Denna arbetsordning har antagits av styrelsen för YSTAD ENERGI AB nedan kallat bolaget den 24 mars 1997 och skall med årlig

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning 1 (8) Styrelsens arbetsordning Innehåll 1. Syfte... 2 2. Styrelsens uppgifter... 2 2.1. Styrelsens uppgifter... 2 2.2. Styrelsens storlek och sammansättning... 3 2.3. Styrelseledamot... 3 2.4. Ordförande...

Läs mer

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Förbundsstyrelsen har vid styrelsemötet den 2 april 2016 fastställt att detta dokument ska gälla som arbetsordning

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen Innehåll 1. Bakgrund... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2. Dokumentets beslutsordning... 3 2. Styrelsens uppgifter... 3 2.1. Uppgifter... 3 2.2. Styrelseledamöter... 4 2.3. Ordförande...

Läs mer

Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen

Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen Fastställd av styrelsen den 9 november 2015 Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen Styrelsens övergripande uppgift är att för medlemmarnas räkning förvalta stiftelsens angelägenheter.

Läs mer

samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen

samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen för Störningsjouren i Göteborg AB org nr 556657-1443

Läs mer

G3 2004-03-17. Arbetsordning för styrelsen i ITS-Sweden AB

G3 2004-03-17. Arbetsordning för styrelsen i ITS-Sweden AB G3 2004-03-17 Arbetsordning för styrelsen i ITS-Sweden AB ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN I ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB med organisationsnummer 556655-6279 ITS Intelligenta TransportSystem Sweden

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSDOKUMENT FÖR LIDDS AB. Allmänt. Del 1 Styrelsens arbetsordning. 1. Styrelsens uppgifter

BOLAGSSTYRNINGSDOKUMENT FÖR LIDDS AB. Allmänt. Del 1 Styrelsens arbetsordning. 1. Styrelsens uppgifter BOLAGSSTYRNINGSDOKUMENT FÖR LIDDS AB Allmänt I enlighet med 8 kap. 5-7 aktiebolagslagen (2005:551) ( ABL ) har styrelsen för LIDDS AB, org. nr 556580-2856 ( Bolaget ) den 28 april 2014 fastställt detta

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket Arbetsordning 2016-02-15 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version D-2016-20 Jenny Forkman Styrelsen

Läs mer

Arbetsordning Cleantech Östergötland

Arbetsordning Cleantech Östergötland Arbetsordning Cleantech Östergötland Organisationsnr: 802444-9830 1. Arbetsordning för styrelsen 2. Instruktion för verksamhetsansvarig Godkändes av styrelsen i Cleantech Östergötland (Föreningen) vid

Läs mer

STYRELSENS ARBETSORDNING. jämte. Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. samt

STYRELSENS ARBETSORDNING. jämte. Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. samt + STYRELSENS ARBETSORDNING jämte Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen för Nacka Energi AB

Läs mer

Antagen av styrelsen den [datum] 2007

Antagen av styrelsen den [datum] 2007 ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN I MÄLARHAMNAR AB Antagen av styrelsen den [datum] 2007 1 (7) 1. INLEDNING Styrelsens uppgifter och arbete i Mälarhamnar AB ( Bolaget ) regleras av aktiebolagslagen (2005:551)

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (5) Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland Antagen av kommunfullmäktige 1994-05-09. 1 Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland. 2 Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Härnösand.

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen i GWS Production AB

Arbetsordning för styrelsen i GWS Production AB 1(8) Arbetsordning för styrelsen i GWS Production AB 1. Inledning 1.1 Denna arbetsordning utgår från aktiebolagslagen (2005:551) och bolagsordningen. Den gäller för styrelsearbetet inom GWS Production

Läs mer

Verksamhetssystem Arbetsordning för styrelsen

Verksamhetssystem Arbetsordning för styrelsen Sida 1 av 7 Styrelsen för Barnfonden Insamlingsstiftelse Organisationsnummer 846003-9020 har vid sammanträde den 9 september 2010 beslutat fastställa denna ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN 1 Styrelsens sammansättning

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen Utfärdad den 2014-10-10 Utfärdad av Kicki Nordström Godkänd av Stefan Bergh ID: 494 Version: 14

Arbetsordning för styrelsen Utfärdad den 2014-10-10 Utfärdad av Kicki Nordström Godkänd av Stefan Bergh ID: 494 Version: 14 Fastställd av styrelsen 2014-10-01 Styrelsens övergripande uppgift är att för huvudmännens räkning förvalta organisationens angelägenheter på ett sådant sätt att huvudmännens intresse av långsiktig god

Läs mer

Punkt 9: Dnr 0021/16-09 Arbetsordning styr elsen Försäkr ings AB Göta Lejon (bordlagd )

Punkt 9: Dnr 0021/16-09 Arbetsordning styr elsen Försäkr ings AB Göta Lejon (bordlagd ) 2016-06-09 Punkt 9: Dnr 0021/16-09 Arbetsordning styr elsen Försäkr ings AB Göta Lejon (bordlagd 2016-03-02) Förslag till beslut - att anta framlagd arbetsordning för styrelsen Försäkrings AB Göta Lejon

Läs mer

Arbetsordning för Länsförsäkringar Värmlands styrelse

Arbetsordning för Länsförsäkringar Värmlands styrelse 1 Arbetsordning för s styrelse Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2. Arbetsordning... 3 2. STYRELSENS UPPGIFTER... 3 2.1. Uppgifter... 3 2.2. Styrelseledamöter... 4 2.3. Ordförande... 5 2.4.

Läs mer

Arbetsordning. Version

Arbetsordning. Version Version 1.1 2011-11-19 ALLMÄNT Denna arbetsordning har antagits av Bohusläns klätterklubbs (BKK) styrelse den 2011-11- 19. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen Arbetsordning för styrelsen Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Mari Andersson Dokumentansvarig: Mari Andersson Innehåll 1 Styrelsens övergripande uppgifter och ansvar... 1

Läs mer

ARBETSORDNING Fastställd av förbundsstyrelsen för AUF den 3 april 2016.

ARBETSORDNING Fastställd av förbundsstyrelsen för AUF den 3 april 2016. ARBETSORDNING Fastställd av förbundsstyrelsen för AUF den 3 april 2016. 1. ALLMÄNT Arbetsordningen ska fastställas på nytt varje år, lämpligen vid styrelsens första ordinarie möte efter det konstituerande

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning 1. Inledning Styrelsens arbetsordning är upprättad i enlighet med Försäkringsrörelselagen och med beaktande av Finansinspektionens allmänna råd om styrning och kontroll av finansiella

Läs mer

STYRELSENS ARBETSORDNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STIGS GÅRD

STYRELSENS ARBETSORDNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STIGS GÅRD STYRELSENS ARBETSORDNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STIGS GÅRD Styrelsen i Bostadsrättsföreningen Stigs Gård har upprättat denna arbetsordning för att utgöra ett komplement till bestämmelserna i bostadsrättslagen

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN

ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN Bilaga 1: Delegationsordning från styrelse till rektor Bilaga 2: Årscykel för styrelsens arbete Skolans namn: Stiftelsen Ellen Key skolan Org. Nr: 815200-7970 Arbetsordning

Läs mer

Nya Borlänge Kommuns Förvaltnings AB

Nya Borlänge Kommuns Förvaltnings AB Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2016-06-13 Närvarande: Beslutande Jan Bohman, ordförande Agneta Nyvall Mari Jonsson Leif Lindström Övriga: Åsa Granat, VD Anika Murphy, ekonomichef Borlänge kommun

Läs mer

Reviderad. Informationsdag för nya kodbolag. Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1

Reviderad. Informationsdag för nya kodbolag. Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1 Reviderad Svensk kod för bolagsstyrning Avsnitt 6-9. Styrelseordförandes uppgifter, styrelseutvärdering m m Informationsdag för nya kodbolag Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1 6. Styrelseordförande Styrelsens

Läs mer

Arbetsordning för S:t Erik Markutveckling AB

Arbetsordning för S:t Erik Markutveckling AB Bilaga 1 2015-05-26 Arbetsordning för S:t Erik Markutveckling AB jämte instruktion för Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören m.fl. Rapportering om bolagets ekonomiska situation

Läs mer

(Förslag på styrande dokument enligt ABL)

(Förslag på styrande dokument enligt ABL) STYRANDE DOKUMENT FÖR AB Kronholmen Golf AB (Förslag på styrande dokument enligt ABL) Detta är ett exempel på hur styrande dokument styrelsens arbetsordning, instruktion till vd och rapportinstruktion

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.12) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-12-15,

Läs mer

samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen Göteborgs Gatu AB med organisationsnummer

samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen Göteborgs Gatu AB med organisationsnummer STYRELSENS ARBETSORDNING jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen för Göteborgs Gatu AB

Läs mer

Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund KALLELSE 1 (2) 2015-05-12 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 25 maj kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer

Stadgar för Prisdialogen

Stadgar för Prisdialogen Stadgar för Prisdialogen Prisdialogen är en ideell förening med säte i Stockholm. Den bildades den 14 december 2012 av Riksbyggen, SABO och Svensk fjärrvärme (sedermera Energiföretagen Sverige), då även

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen Arbetsordning för styrelsen BRF Måttbandet i Stockholm Brf Måttbandet är en bostadsrättsförening vars främsta uppdrag är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon 2016-06-09 Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon Förslag till beslut - att anta framlagd VD-instruktion för Försäkrings AB Göta Lejon FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON VD-instruktion

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Vad som i detta dokument åligger ledamot åligger även ersättare om inget annat framgår av texten.

Vad som i detta dokument åligger ledamot åligger även ersättare om inget annat framgår av texten. Vad som i detta dokument åligger ledamot åligger även ersättare om inget annat framgår av texten. Styrelsens allmänna åligganden Styrelsen ansvarar inför medlemmarna för organisation och förvaltning av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-03-18 styrelsesammanträde Sida 1

Sammanträdesprotokoll 2014-03-18 styrelsesammanträde Sida 1 Sammanträdesprotokoll 2014-03-18 styrelsesammanträde Sida 1 Plats och tid: Kommunhuset, Västervik 08:00 08:25 Sammanträde nr 3 Beslutande: Eva Ahlström, ordf. Berit Thall Veikko Kärki Fredrik Andrén Göran

Läs mer

SKRIVELSE Verkställande Direktören LISAB

SKRIVELSE Verkställande Direktören LISAB Landstingshuset i Stockholm AB i (i) SKRIVELSE Verkställande Direktören 2015-11-10 LISAB 2015-0018 Org.nr 556477-9378 Styrelsen Arbetsordning för styrelsen, instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen BRF Färdknäppen 2 (reviderad )

Arbetsordning för styrelsen BRF Färdknäppen 2 (reviderad ) Arbetsordning för styrelsen BRF Färdknäppen 2 (reviderad 2010-06-12) Denna skrift ska sammanfatta styrelsens arbetsordning samt ansvars-och arbetsfördelning inom styrelsen och mellan styrelsen och övriga

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer

Arbetsordning. för styrelsen för Högskolan på Åland. Behandlas av styrelsen den 2 mars 2011

Arbetsordning. för styrelsen för Högskolan på Åland. Behandlas av styrelsen den 2 mars 2011 Arbetsordning för styrelsen för Högskolan på Åland Behandlas av styrelsen den 2 mars 2011 1 Inledande bestämmelser Enligt reglemente för Högskolan på Åland 5, bör styrelsen anta en arbetsordning för sitt

Läs mer

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.20) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 142 Beslutshistorik 2 (7) Utfärdade och fastställda

Läs mer

Instruktion för styrelsen - Länsförsäkringar Jämtland

Instruktion för styrelsen - Länsförsäkringar Jämtland 1 Instruktion för styrelsen - 1. Inledning Enligt Allmänna råd om styrning och kontroll av finansiella företag (FFFS 2005:1) och Försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska bolaget säkerställa att bolaget

Läs mer

Arbetsordningar Utgåva 1:2007

Arbetsordningar Utgåva 1:2007 Arbetsordningar Utgåva 1:2007 Innehållsförteckning Kapitel 1 Arbetsgruppen...3 1.1 Verksamhet...3 1.2 Arbetsgruppens ledamöter...3 1.3 Beslut...4 1.4 Protokoll...4 1.5 Rättigheter...4 1.6 Ekonomisk verksamhet...4

Läs mer

STADGAR för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

STADGAR för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF STADGAR för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF Ändamål 1 Stiftelsen Världsnaturfonden WWF är en svensk juridisk person som står under tillsyn av myndighet enligt svensk lag. Stiftelsen har till ändamål att

Läs mer

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet Fastställd av styrelsen 2013-12-17, reviderad 2015-12-03. 1. Ansvar och uppgifter Enligt arbetsordningen för Göteborgs universitet, fastställd

Läs mer

G4 2004-03-17. VD-instruktion för ITS-Sweden AB

G4 2004-03-17. VD-instruktion för ITS-Sweden AB G4 2004-03-17 VD-instruktion för ITS-Sweden AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 VD Instruktion... 3 Inledning... 3 Styrelsens arbete... 4 Styrelsens Ordförande... 5 Mål och affärsstrategier...

Läs mer

3 Styrelse Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.

3 Styrelse Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm. 1 STADGAR för PATIENTFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN fastställda av regeringen den 19 december 1996 med ändringar fastställda av regeringen den 30 maj 2002, 8 september 2011, den 25 april 2013. 1 Namn och ändamål

Läs mer

Arbetsordning för Svenska Judoförbundets styrelse.

Arbetsordning för Svenska Judoförbundets styrelse. Svenska Judoförbundet Arbetsordning för Svenska Judoförbundets styrelse. Fastställd av förbundsstyrelsen 2016-04-03 1. INLEDNING Styrelsens uppgifter och arbete i Svenska Judoförbundet regleras av Svenska

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Arbetsordning för styrelse och klubbchef

Arbetsordning för styrelse och klubbchef Arbetsordning för styrelse och klubbchef Fastställd vid styrelsemöte 2015-06-01 Hammarö Golfklubb 1 Styrelsen Klubbens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall inom ramen för RF:s, SGF:s och dess

Läs mer

VD är ansvarig inför styrelsen att följa budget och planer så att uppställda mål uppnås.

VD är ansvarig inför styrelsen att följa budget och planer så att uppställda mål uppnås. 1 XXXXXXXX AB VD-instruktion från styrelsen 1 Ansvar och befogenheter för verkställande direktören Denna promemoria är avsedd att klargöra arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN

ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN jämte instruktion för Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören m.fl. A. ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS ARBETE med utgångspunkt från 8 kap 4-6 aktiebolagslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om Sjätte AP-fonden; SFS 2000:193 Utkom från trycket den 27 april 2000 utfärdad den 13 april 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen i ABFs avdelning i Stockholm. (ABF Stockholm)

Arbetsordning för styrelsen i ABFs avdelning i Stockholm. (ABF Stockholm) Arbetsordning för styrelsen i ABFs avdelning i Stockholm (ABF Stockholm) Org.nr. 802005-7405 Fastställd av styrelsen den 14 september 2015. Reviderad av styrelsen 2015-12-14, 2016-12-19 MÅL FÖR STYRELSENS

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB PRINCIPER FÖR STYRNING AV BOLAGEN

GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB PRINCIPER FÖR STYRNING AV BOLAGEN 2016-12-01 1 (6) GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB Detta ägardirektiv fastställdes av kommunfullmäktige i Vellinge kommun den 28 september 2016 131. Bolagen

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

STYRELSENS ARBETSORDNING ARBETSORDNING FÖR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING MORKULLAN I STOCKHOLM ALLMÄNT STYRELSENS SAMMANKOMSTER

STYRELSENS ARBETSORDNING ARBETSORDNING FÖR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING MORKULLAN I STOCKHOLM ALLMÄNT STYRELSENS SAMMANKOMSTER STYRELSENS ARBETSORDNING FÖR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING MORKULLAN I STOCKHOLM Styrelsen i HSB Bostadsrättsförening Morkullan i Stockholm ( Föreningen ) har upprättat denna arbetsordning som ett komplement

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

Arbetsordning för Insamlingsstiftelsen Alzheimerfonden

Arbetsordning för Insamlingsstiftelsen Alzheimerfonden Alzheimerfondens arbetsordning 2013-10-10 Sidan 1 av 6 Bil 1 Arbetsordning för Insamlingsstiftelsen Alzheimerfonden Utfärdad den 2011-03-04 och senast ändrad 2013-10-10 1. Ändamål 1.1. Stiftelsens ändamål

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Instruktion enligt ABL 8 kap 7 för Verkställande Direktören i 556852-1883

Instruktion enligt ABL 8 kap 7 för Verkställande Direktören i 556852-1883 Instruktion enligt ABL 8 kap 7 för Verkställande Direktören i Fastställd vid konstituerande styrelsesammanträde 2015-09-04 Reviderad vid styrelsemöte 2015-10-16 VD Instruktion Sida 1 1. Fastställande av

Läs mer

Valberedningspolicy i Sidensjö Sparbank

Valberedningspolicy i Sidensjö Sparbank Valberedningspolicy i Sidensjö Sparbank Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Process... 2 3. Huvudmän... 2 4. Valberedningens ansvar och uppdrag... 3 4.1 Förslag på huvudmän...

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen.

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen. REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 263 SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd.

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 22/2007 Katrineholms kommuns författningssamling Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Nr 5.07 Ägardirektiv för verksamheten i Katrineholms Fastighets AB nedan kallat

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Reglemente för valnämnden i Gävle kommun

Reglemente för valnämnden i Gävle kommun 1(6) Reglemente för valnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Valnämnden 1. är kommunens organ för

Läs mer

Policy för valberedning och tillsättning av styrelse

Policy för valberedning och tillsättning av styrelse VIRSERUMS SPARBANK Policy för valberedning och tillsättning av styrelse Fastställd av sparbanksstämman 2017-04-28 Innehåll 1. Syfte... 3 2. Huvudmän... 3 3. Valberedningens ansvar och uppdrag... 4 3.1

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer