IDÉER FÖR KONTAKT MELLAN SKOLA OCH HEM I MÅNGKULTURELLA MILJÖER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDÉER FÖR KONTAKT MELLAN SKOLA OCH HEM I MÅNGKULTURELLA MILJÖER"

Transkript

1 IDÉER FÖR KONTAKT MELLAN SKOLA OCH HEM I MÅNGKULTURELLA MILJÖER Lotta Forsman & Fredrik Rusk Forskningsprojektet FLIS Flerspråkiga barns lärande och identitet i och utanför skola Pedagogiska Fakulteten, Åbo Akademi Januari, 2009

2 Detta dokument är främst riktat till lärare i grundskolan, och innehåller olika erfarenheter av kontakter mellan skolan och hemmen i flerspråkiga och mångkulturella miljöer hämtade både från litteratur i ämnet, olika internetresurser och genom samtal med erfarna lärare. Det behandlar många olika frågor som kan väckas i kontakten mellan skolan och hemmen, men fokus ligger på hur man kan kommunicera då ett gemensamt språk saknas. Ett gott samarbete mellan skolan och hemmen, och mellan vårdnadshavarna sinsemellan, är viktigt för att skapa en så god inlärningsmiljö som möjligt för barnen. Detta inbegriper en helhetssyn där man genom en fortgående dialog får ökad insikt i vad elever tänker och kan, varför de handlar som de gör och vilka behov de har, och på så sätt tillsammans bättre kan stöda deras lärande. De flesta föräldrar vill delta aktivt i denna process, men vet ibland inte hur, särskilt inte om de själva har bristfällig utbildning eller inte talar majoritetsspråket. Läraren kan berätta för dem att de helt enkelt genom att be barnet berätta saker, t.ex. hur skoldagen varit, och genom att läsa tillsammans med barnet på olika språk och diskutera innehållet, kan hjälpa barnen att utveckla sitt språk/sina språk. Många miljöer bjuder på tips och idéer som liknar varandra, men man måste också alltid hålla i minnet att länder, skolsystem, lokala kontexter, kulturella grupper och individer skiljer sig från varandra på olika sätt: med andra ord, det som fungerar på en ort kan vara mindre lyckat på en annan, trots att språkliga och kulturella konstellationer kan vara likartade. Ibland beror missförstånd på olikheter mellan kulturella grupper, ibland beror de på individuella olikheter. Vårdnadshavare kan komma från en kulturell bakgrund där det uppfattas som förolämpande mot läraren att fråga om saker som rör lärarens arbete, eller så ses läraren som dålig om han eller hon ber föräldrarna om hjälp. Här gäller det för läraren att försöka vara så öppen och lyhörd som det bara är möjligt för att kunna komma föräldrarna till mötes. Det är viktigt att försöka se det för läraren självklara ur föräldrarnas synvinkel, samtidigt som skolans rutiner och krav tydligt kommuniceras och förklaras: Så här gör vi, eftersom.... För att underlätta processen är det naturligtvis bra om läraren på förhand försöker få så mycket bakgrundsinformation som möjligt om den aktuella kulturen och de förväntningar på utbildning som vårdnadshavarna kan tänkas ha genom sina erfarenheter. Det viktiga är att erbjuda vårdnadshavarna möjlighet att framföra sina önskemål om barnens utveckling även om det sker på ett enkelt språk, t.ex. Vad vill ni att ert barn ska bli bättre på? Skolan bör också se till att de frågor som föräldrar tar upp får en uppföljning så att de märker att det lönar sig att fortsättningsvis delta i en dialog med skolan. 2

3 Önskemålen kan inte alltid genomföras, men kanske kompromisser är möjliga, och i vilket fall som helst är det viktigt att upprätthålla en dialog. Men hur kommunicera om inget gemensamt språk finns? Först och främst med hjälp av tolk. Kommuner och skolor behöver etablera kontakt med tolkar som kan användas regelbundet och på så sätt lära känna den lokala kontexten och ämnesområdet. Detta underlättar diskussionen jämfört med att varje gång behöva arbeta med nya människor som kanske inte är lika bekanta med skolvärlden. Tips vid arbete genom tolk är att tala direkt till vårdnadshavarna, inte till tolken; att hålla koll att man pausar tillräckligt ofta så tolken får med all info; att använda tydligt, visuellt stöd, t.ex. exempel på elevers arbete och franska streck med info om hur arbetet bedömts, inte helsidor med tätskriven text. När vi läser om erfarenheter från olika håll i världen ser vi samma problem: det finns för få tolkar och för lite kommunala och skolvisa resurser för att anlita tolk i så hög grad som skulle behövas. Bland de (nöd)lösningar och strategier som man tar till har vi hittat följande: Tvåspråkiga barn och ungdomar kan agera tolkar. Detta fungerar bara om det inte är känsliga ämnen som kan behöva behandlas, och om innehållet i övrigt inte är för främmande för barnen/ungdomarna. Alltså OK vid informella träffar av typen Öppet hus på skolan, men inte på föräldramöten. Tvåspråkiga vuxna i närsamhället tolkar. De närvarande måste i så fall ge sitt medgivande till att tala om sina angelägenheter inför denne person. Vissa skolor i USA utbildar frivilliga tvåspråkiga föräldrar till tolkar genom att förklara och lära ut begrepp som rör skolvärlden och den lokala skolkontexten. Rutinkommunikation genom ett kontakthäfte som dagligen förs mellan skolan och hemmet. Kortfattat och tydligt. Ibland har familjer en vänfamilj eller grannar som kan hjälpa med korta meddelanden. Färdigt utarbetade allmänna betygs-/utvärderingsblanketter med en sida på svenska och en motsvarande på barnens modersmål. Där kan t.ex. finnas färdiga fält för provresultat och förklaring av betygsskalan, på andra ställen kan man kryssa i om processen framskridit tillfredsställande eller om det finns orsak att träffas för att diskutera mer noggrant med hjälp av tolk, t.ex. gällande vissa skolämnen, läxläsning, frånvaro eller annat. Där behöver alltid finnas skrivet att vårdnadshavarna inte behöver tveka att ta kontakt med skolan om de undrar något. 3

4 Ett lappsystem med olika färgkoder som förstås först måste redogöras för t.ex. genom översättningshjälp. På detta sätt vet föräldrarna t.ex. att en röd lapp innebär något viktigt eller brådskande, en gul lapp gäller elevens läxor, o.s.v. Ibland fungerar det att rita bilder eller tydliga symboler, t.ex. skriv datum, rita bild av klocka och figurer som föreställer barn i buss samt smörgås, dricka och en sedel på 5 euro för att illustrera en bussutfärd. Fundera om något liknande går att ordna med hjälp av rutiner i form av färdigt utarbetade mallar per e-post t.ex. en gång per vecka ifall det inte fungerar att eleverna för lappar mellan hem och skola? För vissa vårdnadshavare är det ovanligt att så mycket informationsöverföring hänger på skriftlig kommunikation: går det att lösa så att mer sker muntligt? Föräldramöten, utvecklingssamtal och andra träffar är viktiga, inte bara för att tillsammans diskutera barnens skolgång utan också för att lära känna de föräldrar som man under flera års tid ska samarbeta med kring denna gemensamma uppgift. Här har vårdnadshavare naturligtvis olika förväntningar på dessa möten: för en del är det viktigt att få uttrycka frågor och önskemål, andra ser skolan som uteslutande lärarens ansvarsområde och deltar inte aktivt. Vissa vill delta, men vågar inte p.g.a. språket. Läraren kan vara lyhörd för dessa skillnader och försöka ta reda på föräldrarnas hållning, men i vilket fall som helst måste läraren tydligt kommunicera vad som förväntas av föräldrar till skolbarn i det finländska skolsystemet och på den lokala skolan. Detta gäller t.ex. frågor av typen att vårdnadshavare förväntas meddela om barn är sjuka eller annars behöver vara frånvarande från skolan, de bör skapa tid och utrymme för barns läxläsning samt delta i föräldramöten och utvecklingssamtal. Men man bör hela tiden minnas att ge föräldrarna med annat modersmål tillräckligt med tid innan diskussionen går vidare: många önskar kanske mer betänketid och vill att läraren aktivt inbjuder till deltagande i samtalet. Det kan vara skäl att bygga upp två typer av träffar: de mer formella (där det alltid måste finnas utrymme för föräldrarnas frågor och funderingar), och de mer informella som kan bidra till att skapa en gemensamhetskänsla. De informella träffarna kan om de blir lyckade hjälpa till att skapa de nätverk som många nyanlända familjer saknar, vilket i sin tur kan påverka både vårdnadshavares och elevers möjligheter att i informell språkanvändning använda och utveckla sin svenska. De mer informella träffarna kan med fördel vara uppbyggda kring aktiviteter som samtidigt gör föräldrarna bekanta med elevernas skolgång, t.ex. att man använder sig av skolans musikutrymmen eller huslig ekonomiutrymmen. Ett annat förslag är att lärare, föräldrar och barn tillsammans i barnens klassrum tillverkar enkla hjälpmedel som eleverna kan 4

5 använda i undervisningen (t.ex. tvåspråkiga ordkort för att kunna benämna vanliga klassrumsaktiviteter, tvåspråkiga skyltar av typen skolans ordningsregler och mer eller mindre permanenta meddelanden till anslagstavlor). Man kan också överväga att ibland ordna särskilda träffar för olika föräldragrupper för att ge dem mer utrymme för sina specifika frågor. Då kan också föräldrar med begränsade eller inga kunskaper i skolspråket delta på mer jämbördiga villkor än då de kommer på gemensamma möten med samtliga föräldrar i klassen. Förutom allmänna saker som är viktiga att diskutera kan sådana träffar fokusera på något ämne som t.ex. Hur jag som förälder kan hjälpa mitt barn att lyckas i skolan. Speciellt lyckat kan detta bli om andra föräldrar med invandrarbakgrund som bott i landet en längre tid kan dela med sig av sina erfarenheter, tillsammans med läraren som ger skolans synvinkel på frågan. Om man önskar fokusera mer systematiskt på dylika träffar har Väestöliitto material (Alitolppa-Niitamo & Sirkiä, 2007, på finska) för bildandet av stödgrupper, men delar av materialet kan också användas som utgångspunkt för diskussioner just på föräldramöten och andra träffar (se på webbadress emmille/ryhma_kouluikaisten_lasten_vanhe/). För små orter och skolor som det oftast är fråga om i Svenskfinland vore det skäl att fundera på hur olika Internetresurser ytterligare kunde utvecklas så de skulle vara användbara för hela regionen. Detta kunde gälla studievägledning på olika språk, materialbank och länkar till annat undervisningsmaterial för elevernas modersmålsundervisning, ämnesundervisning på olika modersmål för att stöda ämnesutvecklingen speciellt för nyanlända äldre elever samt material för svenska som andraspråk och språkstödande ämnesundervisning på svenska. Ett bra exempel på en dylik resurs som vi också kan ha en del nytta av är svenska Skolverkets hemsidor Tema Modersmål (se på nätadress med länkar till webbplatser på bl.a. bosniska, vietnamesiska och ryska. Mer specifik för våra förhållanden är den kortfattade broschyr om det finländska skolsystemet med information om bl.a. läsårsindelning, ämnen och vitsord som man kan printa ut på nio olika språk, bl.a. ryska, bosniska, vietnamesiska och somaliska, på nätadressen För nyanlända familjer skulle det dessutom vara till stor nytta med information om den enskilda kommunen och lokala skolförhållanden (gärna visuellt med hjälp av videoinspelningar) samt kontaktuppgifter till kommunens personal och vad de kan hjälpa till med. Dylika tjänster kan sedan utnyttjas när som helst och var som helst bara familjen har tillgång till dator, och det mesta kan förstås finnas som pappersversion. Läraren kan också med hjälp av dylikt Internet- 5

6 material lättare söka fram relevant information som första hjälp om ingen tolk finns tillgänglig på skolan. Till sist - Hur fungerar samarbetet inom skolan, finns det ett fungerande nätverk av pedagoger som stöder varandra i arbetet? Och hur stöds lärarkåren från arbetsgivarens och fackets sida? Goda pedagoger är centrala när det gäller att planera och leda arbetet med att genom fungerande föräldrakontakter stöda barns utveckling och lärande. De bör därför få stöd och resurser för detta viktiga arbete. Bland skriftliga referenser: Alitolppa-Niitamo, A. & Sirkiä, J. (2007). Monikulttuuriset vertaisryhmät. Ohjaajan opas. Ryhmämalli kouluikäisten lasten vanhemmille. Väestöliiton Kotipuu. Benckert, S., Håland, P. & Wallin, K. (2008) (red). Flerspråkighet i förskolan - ett referens- och metodmaterial. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. Calderón, M. E. & Minaya-Rowe, L. (2003). Designing and implementing twoway bilingual programs. A step-by step guide for administrators, teachers and parents. Thousand Oaks, CA: Corwin Press. Castro, S. & Johansson, B. (2007). Vi kan väl träffas och fika. Några muslimska invandrarkvinnors upplevelser av kontakten och samarbetet med svensk skola. Examensarbete på lärarprogrammet, Högskolan i Halmstad. Coelho, E. (1998). Teaching and Learning in Multicultural Schools. Clevedon: Multilingual Matters. EDU.fi:s finskspråkiga nätsidor: Robertson, K. (2007). Tips for successful parent-teacher conferences with bilingual families. Nerladdat den från där också andra intressanta tips kan hittas, t.ex. Robertson, K. (2007). How to Get Parents Involved: Bilingual Family Night. 6

7 7

8 Flerspråkiga barns lärande och identitet i och utanför skola Forskningsprojektet FLIS är ett samarbete mellan Helsingfors universitet och Åbo Akademi. Till forskningsgruppen hör docent Fritjof Sahlström (forskningsledare), Helsinki Collegium for Advanced Studies, Helsingfors universitet, FD Lotta (Liselott) Forsman, FD Michaela Pörn, PeD Anna Slotte-Lüttge och Fredrik Rusk (forskningsassistent), Pedagogiska fakulteten, Åbo Akademi. Syftet med projektet FLIS är att på empirisk grund öka kunskapen om hur flerspråkiga barns lärande och identitet konstrueras i interaktion i och utanför skolan. Det empiriska materialet består av videoinspelningar från barns och ungas vardagsliv i olika kontexter i skolan och utanför skolan. Inspelningar görs i klassrum, under raster, i matsalen, hemma, på eftis och under fritiden. Under analysen riktas fokus mot följande områden: a) lärande och socialisation, d.v.s. att studera hur, vad, när, var, med vem, och med vilka resurser barn lär sig; b) identitet, d.v.s. att studera hur, vad, när, var, med vem barns språkliga och kulturella identitet konstrueras, och med vilka resurser detta sker; c) att studera förhållandet mellan de olika kontexterna i och utanför skolan, med fokus på lärande och identitet. Flisfabriken är ett utvecklingsprojekt inom forskningsprogrammet FLIS, finansierat av Svenska kulturfonden. Flisfabriken arbetar med att skapa förutsättningar för och konkret stöd åt lärare, pedagoger och föräldrar för att på ett medvetet sätt arbeta med frågor om flerspråkighet, lärande och identitet. Detta dokument finns också tillgängligt på projektets hemsidor, se och 8

Anna Slotte-Lüttge & Liselott Forsman. Skolspråk och lärande

Anna Slotte-Lüttge & Liselott Forsman. Skolspråk och lärande Anna Slotte-Lüttge & Liselott Forsman Skolspråk och lärande Guider och handböcker 2013:5 Anna Slotte-Lüttge & Liselott Forsman Skolspråk och lärande Utbildningsstyrelsen och författarna Guider och handböcker

Läs mer

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter!

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter! Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6 Nya Språket lyfter! Enligt Lgr 11 BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Lilian Rönnqvist. Att mötas i samtal. Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan

Lilian Rönnqvist. Att mötas i samtal. Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan Lilian Rönnqvist Att mötas i samtal Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan Text: FL Lilian Rönnqvist Illustrationer: Bosse Österberg Ombrytning: Komma Media Förbundet Hem och Skola

Läs mer

Att utveckla ett andraspråk

Att utveckla ett andraspråk Malmö Högskola Lärarutbildningen Kultur, Språk, Medier Examensarbete 10 poäng Att utveckla ett andraspråk Developing the secondary language Anna Lindgren Lärarexamen 140 poäng. Svenska i ett mångkulturellt

Läs mer

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Beteckning: Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Lise-Lotte Andersson & Pia Möller Heikkilä December 2008 Examensarbete, 15 högskolepoäng

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen För mer rättvisa ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen 1 För mer rättvisa Tryckår: 2011 Layout: ADD Text: Malin Gustavsson och Antonia Wulff Ansvarig utgivare: Folkhälsans förbund rf Andra upplagan

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Ska vi tala finska? En idéskrift för finskan i Sverige. Leena Huss

Ska vi tala finska? En idéskrift för finskan i Sverige. Leena Huss Ska vi tala finska? En idéskrift för finskan i Sverige Leena Huss Ska vi tala finska? En idéskrift för finskan i Sverige Leena Huss Leena Huss / Hugo Valentin-centrum Foto, omslag och layout: Kai Kangassalo

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

STÖDMATERIAL. Unga med skyddade personuppgifter

STÖDMATERIAL. Unga med skyddade personuppgifter STÖDMATERIAL Unga med skyddade personuppgifter Unga med skyddade personuppgifter Om du har fler frågor om unga med skyddade personuppgifter är du välkommen att kontakta Skolverket. I vissa fall kan vi

Läs mer

Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola. Utbildningsstyrelsen

Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola. Utbildningsstyrelsen Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola Utbildningsstyrelsen Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola 2007 Samarbetsgruppens medlemmar: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem?

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Idéer från ett seminarum för föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning och för personal inom stödverksamheter En del av projektet Egen växtkraft Barns

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

På fritids tänker man inte på att man lär sig saker

På fritids tänker man inte på att man lär sig saker På fritids tänker man inte på att man lär sig saker Lärande på fritidshem Ingrid Bardon D-uppsats Pedagogik Höstterminen 2008 Handledare Ann Ludvigsson Examinator Christina Chaib HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg En studie om hur lärare i idrott och hälsa dokumenterar elevers kunskaper och utveckling som en del i bedömningsprocessen Linda Karlsson GYMNASTIK-

Läs mer