LANDSTINGET SÖRMLAND DU-nämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LANDSTINGET SÖRMLAND DU-nämnden"

Transkript

1 DU-nämnden KALLELSE D A T U M D I A R I E N R DU-KAN DU-nämnden Datum: kl Plats: Ledamöter: Ersättare: Sekreterare: Medverkande: Anmäl förhinder till: Landstingshuset i Västerås, rum Kungshatt Carl Werner (MP) vice ordförande Tommy Levinsson (S) Leif Lindström (S) Maria Dellham (M) Magnus Leivik (M) Andreas Porswald (MP) Lena Johansson (S) Hans Jansson (V) Helena Hagberg (L) Christer Sundqvist (M) Axel Wevel (C) Fredrik Lundgren (L) Jim Johannesson Jan Grönlund, landstingsdirektör (D) Anders Åhlund, landstingsdirektör (U) Benita Gren Karlsson, administrativ chef (U) Teemu Lehtimäki, inköpschef LANDSTINGET SÖRMLAND DU-nämnden Carl Werner (MP) vice ordförande Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post

2 DU-nämnden KALLELSE D A T U M Dagordning Upprop Protokollets justering Fastställande av dagordning Information Revisionsdialog, Alf Svensson och Per Grönlund, revisorskollegiet Ann-Charlotte Adolfsson, revisionschef DU-nämndens delegation gällande inköpsutskottet, Teemu Lehtimäki, inköpschef Beslutsärenden 1 Delårsrapport 2016, Inköp 2 Sammanträdestider 2017, DU-nämnden DU-KAN Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post

3 DU-nämnden KALLELSE D A T U M Delårsrapport 2016, Inköp Diarienummer: Dokument: Handläggare DU-UPP DU-UPP Teemu Lehtimäki Ärendegång Mötesdatum Ärendenr 1 DU-nämndens inköpsutskott DU-nämnden Inköpsutskottets förslag DU-nämndens beslut 1. Inköps delårsrapport 2016 godkänns under förutsättning att det läggs till noter om indikatorer. 2. Inköpschefen får i uppdrag att arbeta för anpassning av systemet för framtagande av rapporter. Sammanfattning Inköps delårsrapport avser verksamheten för de första sex månaderna 2016 och bygger på Landstinget Sörmlands reglemente för planering och uppföljning. Ärendets beredning Delårsrapporten har arbetats fram med stöd från verksamhets- och ledningsservice samt landstingets Ekonomistab (D). Beslutsunderlag Protokollsutdrag DU-nämndens inköpsutskott 8/16 Delårsrapport 2016, Inköp Resultaträkning Inköp DU Resultaträkning Inköp Sörmland Intern kontrollplan Inköp, 2016 Beslutet expedieras till Johanna Öjert, budgetchef Akten Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post

4 DU-nämndens inköpsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R DU-UPP /16 Delårsrapport 2016, Inköp Diarienummer: DU-UPP Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 1 DU-nämndens inköpsutskott /16 Inköpsutskottets förslag till DU-nämndens beslut 1. Inköps delårsrapport 2016 godkänns under förutsättning att det läggs till noter om indikatorer. 2. Inköpschefen får i uppdrag att arbeta för anpassning av systemet för framtagande av rapporter. Yrkanden Leif Lindström (S) yrkar att inköpsutskottets förslag till DU-nämndens beslut bör vara att Inköps delårsrapport 2016 godkänns under förutsättning att det läggs till noter om indikatorer. Vidare bör inköpschefen få i uppdrag att arbeta för anpassning av systemet för framtagande av rapporter. Proposition Ordföranden Carl Werner (MP) ställer yrkanden från Leif Lindström (S) under proposition och finner att de bifalls. Sammanfattning Inköps delårsrapport avser verksamheten för de första sex månaderna 2016 och bygger på Landstinget Sörmlands reglemente för planering och uppföljning. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Delårsrapport 2016, Inköp Resultaträkning Inköp DU Resultaträkning Inköp Sörmland Intern kontrollplan Inköp, 2016 Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post SID 1(2)

5 DU-nämndens inköpsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 2(2) D A T U M D I A R I E N R DU-UPP Beslutet expedieras till Johanna Öjert, budgetchef Akten Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post SID 2(2)

6 Diarienummer: Delårsrapport Inköp Delår Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattande analys... 3 Medborgarperspektivet... 4 Medborgarperspektivet - Analys måluppfyllelse... 4 Personalperspektivet... 4 Personalperspektivet - Analys måluppfyllelse... 4 Process- och förnyelseperspektivet... 5 Process- och förnyelseperspektivet - Analys måluppfyllelse... 5 Miljöperspektivet... 6 Miljöperspektivet - Analys måluppfyllelse... 6 Ekonomiperspektivet... 7 Ekonomiperspektivet - Analys måluppfyllelse... 7 Ekonomiskt utfall... 7 Bilagor Bilaga 1: Inköp sörmland - resultatrapport juli (ansvar 84810) Bilaga 2: Resultaträkning Inköp DU Bilaga 3: Resultaträkning Inköp Sörmland Bilaga 4: Bilaga 2 Inköp Internkontrollplan 2016 Inköp, Delårsrapport (7)

8 Inledning Sammanfattande analys Inköp har under perioden arbetat vidare med framåtskridande förbättringar inom våra fokusområden sänkta totalkostnader, rätt kvalité och nöjda kunder. En revision har genomförts av Ernst & Young under perioden avseende Inköpsverksamheten. Granskningen har gått ut på att svara på följande övergripande fråga: Bedrivs och följs inköpsverksamheten inom DU-nämnden upp enligt ett tydligt uppdrag? Resultatet var övergripande positivt med bedömningen att inköpsverksamheten bedrivs utifrån ett tydligt uppdrag. Uppdraget tydliggörs i övergripande styrdokument såsom verksamhetsplan, inköpspolicy och riktlinjer till inköpspolicyn. Verksamhetens mål knyter an till verksamhetens övergripande uppdrag och syfte med verksamheten. De utvecklingsområden som främst finns är uppföljning av avtalstrohet och förbättring av internkontrollplanen. Stora avtal som tecknats under perioden är bland annat; Medicinsk Radiologi för öppenvård i Västmanland, Bemanningstjänster läkare till sjukhus, Inkontinensprodukter Sörmland, Livsmedel Kolonial, Hissar Nyköping, ombyggnation Näckrosskolan och nybyggnation Spelhagen. Inköp anordnade i maj en Regionkonferens med deltagare från Inköpsenheterna inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Konferensen innehöll föreläsare inom områdena E- handel, Miljö, Nyckeltal samt Hållbar upphandling. Inköp genomförde i mars föranalyser för samtliga kategoriområden där genomlysning av spend, avtalssituation, kundnytta och antal leverantörer presenterades för ledningsgruppen. Som en följd av detta har Inköp lättare att identifiera inköpsbehovet och ett bättre utgångsläge vid planering och val av kommande kategoriarbete. En kundutbildning har tagits fram i arbetet med "En väg in" som presenterar Inköps tjänsteutbud. En kundinstruktion för hur man gör olika typer av inköp finns publicerad i Ellsa och på nya Insidan. Inköp har under perioden återbesatt ett antal vakanser och ramavtal avseende upphandlingskonsulter har upphandlats för att säkra personalförsörjningen samt sårbarheten vid personalomsättning. Se nedan övriga nyckeltal ackumulerat juli. Inköp kan under perioden januari-juli rapportera följande nyckeltal: Inköp har hanterat 226 upphandlingsuppdrag Inköp har hanterat ca 9200 inköpsordrar Inköp har under perioden tecknat kontrakt i 15 gemensamma upphandlingar Inköp har haft 34 avtal med särskilda miljökrav och 73 avtal med uppförandekoden Inköp har möjliggjort besparingar på 48,8 msek Inköp har hanterat 9 överprövningsmål varav 3 vunna, 1 avskriven, 3 förlorade och 2 ej avgjorda. Inköp, Delårsrapport (7)

9 Medbo rgarperspektivet Medborgarperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget bidrar till god livskvalitet, en jämlik hälsa samt en livskraftig och levande region genom verksamheter med god kvalitet, tillgänglighet, öppenhet, respektfullhet o ch delaktighet Åtagande: Förvaltningen följer utvecklingen och bidrar till att skapa förutsättningar för öppenhet och tillgänglighet. Inget att rapportera. Åtagande: Förvaltningen bidrar till att skapa insikt och goda förutsättningar för mänskliga rättighe ter, samt god och jämlik hälsa hos länets innevånare. Inget att rapportera. Personalperspektivet Personalperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare som deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andelen engagerade medarbetare (HME index) 71,9 % 2015 års utfall är det senaste utfallet och åtgärderna i handlingsplan löper enligt plan. Åtagande: Förvaltningen har kundorienterade och stolta medarbetare, som deltar engagerat i arbetet med förvaltningens väl kommunicerade mål. I mars delgav Inköp resultatet för medarbetarenkäten på ett verksamhetsmöte och bearbetade föregående års handlingsplan. Ny handlingsplan för 2016 upprättades. Inköp deltar i landstinget Sörmlands kompetensförsörjningsprojekt. Åtagande: Förvaltningens föregår med gott exempel inom kompetensområdena och har chefer som visar vägen genom flexibelt och kompetent ledarskap. Inköp följer VLS planer ade ledarskapsutbildningar. Åtagande: Arbete med värdegrund genom att ta fram de mest prioriterade områdena och mindset Värdegrundsarbetet hanteras i handlingsplanen för medarbetarenkäten. Inköp, Delårsrapport ( 7 )

10 Process - och förnyelseperspektivet Process - och förnyelseperspektiv et - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål:landstinget levererar effektiva och säkra tjänster genom tydliga processer, ständiga förbättringar och samverkan Åtagande: Förvaltningen har arenor för effektiv kunddialog där lyhördhet, kontinuitet, kvalitet och hållbarhet är ledstjärnor som skapar tillförlitliga förutsättningar för ledning och styrning av landstingets verksamhet. Kategoristyrning Våren har präglats av arbetet med föranalyser för samtliga 23 kategorier. Inköp har i och med detta en bra bild av samtliga kategorier som ligger till grund för det fortsatta kategoristrategiarbetet. Spendanalys Arbetet med inköpsanalysstödsystemet har försvårats i och med bytet av ekonomisystem i Landstinget Sörmland. Under hösten så räknar Inköp med att filerna från ekonomisystemet ska vara i sin ordning. Investeringsverktyget Inköp har deltagit i arbetet med att införa ett investeringsverktyg för båda landstingen. Det kommer att påverka vårt arbetssätt framgent. Kunddialog Inköp arbetar aktivt med kunddialogen genom kundmöten, övergripande stabsmöten och kategoriledarmöten på strategisk, taktisk och operativ nivå. En väg in Arbetet med projektet "En väg in" är slutrapporterad och godkänd, Arbetet med "En väg in" ledde till fortsatt arbete med intern verksamhetsutveckl ing som pågår. Delar av arbetet har försenats på grund av lansering av Landstinget Sörmlands intranät. Arbetet beräknas vara klart vid årsskiftet. Avtalsdatabasen Arbetet pågår med att förbättra tillgängligheten för kunder och medborgare. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Kategoristyrning Inköp har ännu inte hittat något mätetal för att mäta framfarten i kategoristrategitäckning. Inköp, Delårsrapport ( 7 )

11 Åtagande: Förvaltningen skapar förutsättningar för en ändamålsenlig landstingsverksamhet. Arbetet med leverantörsstyrningsmodell pågår och pilotarbete har påbörjats inom ITområdet. E-handel Landstinget Västmanland har under perioden startat breddinförande. Inköp kommer att delta i projektet bland annat är en intressent-och påverkansanalys genomförd. Inköp har genom processledare och systemförvaltare aktivt arbetat med breddinförande i Landstinget Sörmland genom att ansluta leverantörer och utbildat användare. Andelen elektroniska fakturor var vid halvårsskiftet 47% och därmed bedöms målet på 50% för 2016 uppfyllas. Flera projekt inom Landstinget Sörmland såsom nytt ekonomisystem, nytt logistiksystem och plattformsbyte på Varuförsörjningen pågår. Detta har lett till att Inköp saknar tillräckliga resurser för att nå framfart i e-handel. Åtagande: Förvaltningen har en effektiv och kompetent samverkan med interna och externa aktörer för att skapa insikt och förutsättningar. Inköp har genomfört en Regionkonferens inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. I mars skedde ett erfarenhetsutbyte med Region Gävleborg. Avtalsdirektör Petter Karlsson kom tillsammans med sina avtalsstrateger för att byta erfarenheter och lärdomar med oss. Miljöperspektivet Miljöperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget bedriver ett hållbart och effektivt miljöarbete fokuserat på att minimera miljöbelastning och förebygga föroreningar genom arbete med de betydande miljöaspekterna Åtagande: Förvaltningen följer utvecklingen och skapar förutsättningar för ledning och styrning inom miljöområdet. Samtliga enheter på Inköp håller sina enhetsmöten via Skype till allra största del. Åtagande: Förvaltningen skapar insikt och förutsättningar för landstingets verksamheter att uppnå miljöprogrammets mål. Landstinget Västmanland är Fairtrade certifierade som första landsting i Sverige. Inköp har medverkat i ett möte med miljöstrategen för att diskutera samband mellan nationella uppförandekoden och Fairtrade. Inköp deltar i Landstinget Västmanlands arbete. Inköp, Delårsrapport (7)

12 Åtagande: Förvaltningen bedriver e tt effektivt miljöarbete genom att följa aktuellt miljöledningssystem Inget att rapportera. Ekonomiperspektivet Ekonomiperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget har en stark ekonomi i balans Åtagande: Förvaltningen levererar effekti v och kundorienterad service som bidrar till god ekonomistyrning. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Avvikelse mot budgeterat resultat i tkr 0 tkr Avvikelsen är noll eftersom kostnaderna fördelas ut till Sörmland och Västmanland. Åtagande: Förvaltningen arbetar förebyggande och långsiktigt med kostnadseffektiv utveckling. Inköp har som mål att under året uppvisa 50 msek i möjliggjorda besparingar. Inköp kan under perioden redovisa 48,8 msek i möjliggjorda besparingar och därmed förväntas Ink öp uppnå målet. 37 msek av de 48,8 härrör från kontrakt som slöts Indikator Utfall Målvärde Kommentar Samordnade upphandlingar 15 st Inköp har uppnått 15 gemensamma upphandlingar och ser att målet på 30 st för helåret kommer att kunna nås. Ekonomiskt utfall Inköp följer den periodiserade budgeten men har lägre verksamhetskostnader än budgeterat som en följd av att alla vakanser inte är återbesatta samt att applikation - och förvaltningskostnader för Proceedo och övriga kostnader hittills unde rstiger budget. Inköp har justerat årsprognosen med 320 tkr som en följd av att en resurs från Samlad redovisning kommer att flyttas till Inköp under hösten. Inköp, Delårsrapport ( 7 )

13 Övriga intäkter Ökning 320 tkr Jenny Sikströms personalkostnader Kostn för personal (kkl 4) Ökning 290 tkr Jenny Sikströms perosnalkostnader Övriga kostnader (kkl 6-7, exkl kto gr 79) Ökning 30 tkr Jenny Sikströms OH kostnader (resor, telefon, pc) DU-UPP Resultaträkning Inköp DU _1_0 Rapportering 2016 Spec resultaträkning RE80 Enhet: Period: Jan-Jul (tkr) Period Helår Utfall Utfall Budget Prognos Utfall Verksamhetens intäkter Landstingsbidrag Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kostnader för köpt verksamhet m.m. (kkl 5) Lokalkostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar maskiner och inventarier (kto gr 79) Verksamhetens nettoresultat Finansiella intäkter (kto gr 84) Finansiella kostnader (kto gr 85) Resultat efter finansnetto Förändring av eget kapital Intäkter per kundgrupp Landstinget Sörmland: Uppdragsersättning Landstinget Sörmland: Övriga Andra landsting Statliga myndigheter Primärkommuner Företag och organisationer Privatpersoner Summa Diff kontroll intäkter

14 DU-UPP Resultaträkning Inköp Sörmland _1_0 Rapportering 2016 Spec resultaträkning RE80 Enhet: Period: Jan-Jul 8481 (tkr) Period Helår Utfall Utfall Budget Prognos Utfall Verksamhetens intäkter Landstingsbidrag Övriga intäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kostn för personal (kkl 4) Kostnader för köpt verksamhet m.m. (kkl 5) Lokalkostnader Övriga kostnader (kkl 6-7, exkl kto gr 79) Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar maskiner och inventarier (kto gr 79) Verksamhetens nettoresultat Finansiella intäkter (kto gr 84) Finansiella kostnader (kto gr 85) Resultat efter finansnetto Förändring av eget kapital Intäkter per kundgrupp Landstinget Sörmland: Uppdragsersättning Landstinget Sörmland: Övriga Andra landsting Statliga myndigheter Primärkommuner Företag och organisationer Privatpersoner Summa Diff kontroll intäkter

15 Intern kontrollplan 2016 Inköp Sörmland Västmanland Kontrollområde/ perspektiv Kontrollmål/ Kontrollmoment Avrapportering Delårsrapport januari-juli Utförare Personalperspektivet/Personalomsättni ng Kontrollmål Inköp ska genomföra aktiviteter för att minska personalomsättning samt att hantera den personalomsättning som råder. Kontrollmoment Mätning av framfart i aktiviteter i verksamhetsplanen som främjar låg personalomsättning. Mätning av framfart i aktiviteter i verksamhetsplanen som stärker Inköps möjligheter att hantera personalomsättning. Inköp har infört följande aktiviteter inom detta kontrollmoment som främjar låg personalomsättning; -Intern karriärsstege -Handlingsplan medarbetarenkät -Kompetensförsörjningsprojekt Inköp har arbetat med följande aktiviteter som stärker Inköps möjligheter att hantera personalomsättning; -Inköpshandbok, mallar, mentorer, definierade roller, minska sårbarhet genom kompetensöverföring, upphandling av ramavtal avseende upphandlingskonsulter. Inköp TL Process-och förnyelseperspektiv/gemensamma upphandlingar Kontrollmål Följer Inköp de rutiner som gäller Inköps ansvar att verka för samordnade upphandlingar. Kontrollmoment Kontroll av motiveringar på uppdragsblanketter. Ta fram rutin för kontroll av motiveringar. Ta fram rutin för hantering av vilka som eskaleras till Inköpsråd. Nedanstående rutin införs under hösten 2016 i nästa version av Inköpshandboken. Strategisk inköpare ska inför varje upphandling kontrollera om det finns förutsättningar för att samordna upphandlingen. Om samordning inte kan ske ska motiv för detta noteras på uppdragsblanketten eller på annat sätt i akten. Om motiven till att inte samordna inte är väl grundande ska dessa motiv skickas till närmsta chef som gör en bedömning om ärendet ska rapporteras till Inköpsrådet. Inköp TL Miljöperspektivet/CSR hållbar upphandling, ökade resurskrav Kontrollmål Inköp ska delta aktivt i det nationella arbetet och utse kontaktperson för Sörmland och Västmanland. Inköpsjurist Johanna Hallqvist är utsedd kontaktperson för det nationella arbetet för Sörmland och Västmanland. Inköp TL Kontrollmoment Följa hur många annonserade upphandlingar där uppförandekoden finns med. Följa utvecklingen av det nationella arbetet för hållbar upphandling under 2016 och se vilket/vilka riskområden som hamnar inom vår sjukvårdsregion. Inköp redovisar för perioden 73 upphandlingar med uppförandekoden. I det nationella arbetet har det under perioden anställts en till nationell resurs för att stödja landstingen i arbetet. Hållbarhetsstrategen är anställd av SLL. Inom vår sjukvårdsregion ser förslaget ut som att vi kommer att få riskområdena Livsmedel samt ett område inom medicinskt förbrukningsmateriel. Förslaget kommer att beslutas under hösten 2016.

16 Kontrollområde/ perspektiv Kontrollmål/ Kontrollmoment Avrapportering Delårsrapport januari-juli Utförare Ekonomiperspektivet/Brister i förhållningssätt gentemot leverantör Besparingar/ Ekonomiperspektiv Kontrollmål Att Inköp undviker onödiga överprövningar. Kontrollmoment Mäta och analysera överprövningarna. Kontrollmål: Att Inköp uppnår målet 50 mkr i möjliggjorda besparingar Förvaltningsrätten förordnade att Kollektivtrafikförvaltningens upphandling DU-UPP skulle göras om då den innehöll ett krav på kollektivavtalsliknande villkor som inte var formulerat enligt gällande rätt eller rekommendation. I övrigt inga kommentarer. Inköp kan för perioden redovisa 48,8 msek i möjliggjorda besparingar och beräknas därmed uppnå målet. Inköp TL Inköp TL Kontrollmoment: Kontroll av att processen kring effektrapportering efterlevs. Processen kring effektrapportering efterlevs.

17 DU-nämnden KALLELSE D A T U M Sammanträdestider 2017, DU-nämnden Diarienummer: Dokument: Handläggare DU-KAN DU-KAN Jim Johannesson Ärendegång Mötesdatum Ärendenr 1 DU-nämnden Tjänsteutlåtande: Förslag till beslut DU-nämndens beslut DU-nämnden sammanträder följande dagar under 2017, klockan : Våren: 21 april och 9 juni Hösten: 6 oktober och 24 november Sammanfattning DU-nämndens sammanträden planläggs utifrån landstingens budget- och uppföljningsprocess. Ärendets beredning Ärendet har beretts av administrativa enheten (D) och av DU-nämndens presidium. Beslutet expedieras till Administrativa enheten (D & U) Akten Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post

8/16 Delårsrapport 2016, Inköp

8/16 Delårsrapport 2016, Inköp DU-nämndens inköpsutskott PROTOKOLL D A T U M D I A R I E N R 2016-09-15 DU-UPP16-0020-8 8/16 Delårsrapport 2016, Inköp Diarienummer: DU-UPP16-0249 Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 1 DU-nämndens inköpsutskott

Läs mer

2 Delårsrapport Inköp

2 Delårsrapport Inköp KALLELSE D A T U M 2015-11-20 2 Delårsrapport 2 2015 Inköp Diarienummer: Dokument: Handläggare DU-UPP15-0187 DU-UPP15-0187-1 Teemu Lehtimäki Ärendegång Mötesdatum Ärendenr 1 DU-nämnden 2015-11-27 1 Tjänsteutlåtande:

Läs mer

3/16 Intern kontrollplan 2016 för Inköp Sörmland och Västmanland

3/16 Intern kontrollplan 2016 för Inköp Sörmland och Västmanland DU-nämnden PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-03-11 DU-KAN16-0003-3 3/16 Intern kontrollplan 2016 för Sörmland och Västmanland Diarienummer: DU-KAN16-0003 Behandlat av Mötesdatum

Läs mer

13/16 Budget för DU-nämnden 2017

13/16 Budget för DU-nämnden 2017 PROTOKOLL D A T U M D I A R I E N R 2016-12-12 DU-KAN16-0001-12 13/16 Budget för DU-nämnden 2017 Diarienummer: DU-KAN16-0008 Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 1 DU-nämnden 2016-12-12 13/16 DU-nämndens beslut

Läs mer

3 Budget för DU-nämnd 2016

3 Budget för DU-nämnd 2016 KALLELSE D A T U M 215-11-2 3 Budget för DU-nämnd 216 Diarienummer: Dokument: Handläggare DU-KAN15-9 DU-KAN15-9-1 Kajsa Johansson Ärendegång Mötesdatum Ärendenr 1 DU-nämnden 215-11-27 1 Handlingar ej färdigställda.

Läs mer

1 Verksamhetsberättelse DU-nämnden 2015

1 Verksamhetsberättelse DU-nämnden 2015 KALLELSE D A T U M 2016-03-02 1 Verksamhetsberättelse DU-nämnden 2015 Diarienummer: Dokument: Handläggare DU-KAN16-0002 DU-KAN16-0002-1 Jim Johannesson Ärendegång Mötesdatum Ärendenr 1 DU-nämnden 2016-03-11

Läs mer

29/16 Uppföljning av ekonomi per april, Kultur & Utbildning

29/16 Uppföljning av ekonomi per april, Kultur & Utbildning Nämnden för kultur, utbildning och PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-06-02 KN-KUS16-0003-4 29/16 Uppföljning av ekonomi per april, Kultur & Utbildning Diarienummer: KN-KUS16-0003

Läs mer

12/16 Kultur & Utbildning, kvartalsrapport januari - mars 2016

12/16 Kultur & Utbildning, kvartalsrapport januari - mars 2016 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(1) D A T U M D I A R I E N R 2016-04-21 KN-KUS16-0003-2 12/16 Kultur & Utbildning, kvartalsrapport januari - mars 2016 Diarienummer:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Inköp

Verksamhetsberättelse 2014 Inköp TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Teemu Lehtimäki Inköp +4616104729 2015-01-23 DU-UPP15-0015-1 Ä R E N D E G Å N G DU-nämndens inköpsutskott DU-nämnden M Ö T E S

Läs mer

54/16 Kultur & Utbildning, kvartalsrapport per september 2016

54/16 Kultur & Utbildning, kvartalsrapport per september 2016 Nämnden för kultur utbildning och friluftsverksamhet PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(1) D A T U M D I A R I E N R 2016-12-08 KN-KUS16-0003-13 54/16 Kultur & Utbildning, kvartalsrapport per september 2016 Behandlat

Läs mer

1 Delårsrapport 2, 2013

1 Delårsrapport 2, 2013 D A T U M 2013-10-11 1 Delårsrapport 2, 2013 Diarienummer: Dokument: Handläggare: DU-UPP13-150 DU-UPP13-150-1 Åsa Torvaldsson Ärendegång Mötesdatum Ärendenr 1 DU-nämndens upphandlingsutskott 2013-10-18

Läs mer

3/18 Verksamhetsberättelse 2017, DU-nämnden

3/18 Verksamhetsberättelse 2017, DU-nämnden PROTOKOLLSUTDRAG HANDLÄGGARE DATUM DIARIENUMMER 2018-03-14 DU-UPP18-0033-2 3/18 Verksamhetsberättelse 2017, DU-nämnden Diarienummer: DU-UPP18-0033 Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 1 DU-nämndens inköpsutskott

Läs mer

47/16 Kvartalsrapport september 2016 Dammsdal

47/16 Kvartalsrapport september 2016 Dammsdal Nämnden för kultur utbildning och friluftsverksamhet PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(1) D A T U M D I A R I E N R 2016-12-08 KN-DAM16-0082-2 47/16 Kvartalsrapport september 2016 Dammsdal Diarienummer: KN-DAM16-0082

Läs mer

Kultur & Utbildning, kvartalsrapport per september 2016

Kultur & Utbildning, kvartalsrapport per september 2016 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Marita Karlsson Stab (Kultur & Utbildning Sörmland) +46155247088 2016-10-19 KN-KUS16-0003-11 Ä R E N D E G Å N G M Ö T E S D A

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT ÅR 2014 FÖR DU-NÄMNDEN

GRANSKNINGSRAPPORT ÅR 2014 FÖR DU-NÄMNDEN GRANSKNINGSRAPPORT DATUM DIARIENR 2015-04-13 RE-REV15-0019 GRANSKNINGSRAPPORT ÅR 2014 FÖR DU-NÄMNDEN Sammanfattning Revisionens granskning har inte visat på några väsentliga felaktigheter enligt bokslutspromemorian

Läs mer

Rapporter till kommunfullmäktige

Rapporter till kommunfullmäktige ORDFÖRANDEFÖRSLAG 18:1 Dnr KS/2018:214-101 2018-05-11 1/1 Rapporter till kommunfullmäktige 2018-05-28 Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. lägga föreliggande rapporter till handlingarna.

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR DU-NÄMNDEN ÅR 2013. jell Jgnsson Revisionschef. Revisionen

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR DU-NÄMNDEN ÅR 2013. jell Jgnsson Revisionschef. Revisionen LANDSTINGET SÖRMLAND 2014- ei- A- U5 RE-REV14-0 För kännedom Inköpschef Teemu Lehtimäki Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Personaldirektör Solveig Lampe Revisorerna i

Läs mer

Motionssvar - Ökad valfrihet inom slutenvården inom EU och Sverige

Motionssvar - Ökad valfrihet inom slutenvården inom EU och Sverige MOTIONSSVAR SID 1(4) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-03-21 LS-LED15-1643-4 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S D

Läs mer

30/16 Rekommendation till landsting och regioner om deltagande i och stöd för en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning

30/16 Rekommendation till landsting och regioner om deltagande i och stöd för en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-08-31 LS-LED16-1133-3 30/16 Rekommendation till landsting och regioner om deltagande i och stöd

Läs mer

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Marita Karlsson Stab (Kultur & Utbildning Sörmland) +46155247088 2015-03-31 KN-KUS14-003-19 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur,

Läs mer

36/16 Yttrande över motion - Inrätta Kliniskt träningscentrum, KTC

36/16 Yttrande över motion - Inrätta Kliniskt träningscentrum, KTC Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-08-31 LS-LED15-0927-5 36/16 Yttrande över motion - Inrätta Kliniskt träningscentrum, KTC Diarienummer:

Läs mer

71/18 Yttrande över revisorernas granskning av hantering av landstingets pensioner

71/18 Yttrande över revisorernas granskning av hantering av landstingets pensioner PROTOKOLLSUTDRAG RE-REV18-0005 Ankomstdag 2018-05-09 2018-04-24 LS-LED18-0634-3 71/18 Yttrande över revisorernas granskning av hantering av landstingets pensioner Diarienummer: LS-LED18-0634 Behandlat

Läs mer

132/16 Motionssvar - Erbjudande om moderna betalningssätt

132/16 Motionssvar - Erbjudande om moderna betalningssätt Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-24 LS-LED15-0959-4 132/16 Motionssvar - Erbjudande om moderna betalningssätt Diarienummer: LS-LED15-0959 Behandlat av Mötesdatum

Läs mer

48/16 Mälarsjukhuset, hus E35, plan 4, ombyggnad av lokaler för FM-enheten, Inköp och delar av VLS-stab - Projekt G6157

48/16 Mälarsjukhuset, hus E35, plan 4, ombyggnad av lokaler för FM-enheten, Inköp och delar av VLS-stab - Projekt G6157 Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) 2016-08-30 LS-LED16-1248-2 48/16 Mälarsjukhuset, hus E35, plan 4, ombyggnad av lokaler för FM-enheten, Inköp och delar

Läs mer

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer

loderaterna SÖRMLANDS FRÄMSTA SJUKVÅRDSPARTI

loderaterna SÖRMLANDS FRÄMSTA SJUKVÅRDSPARTI loderaterna SÖRMLANDS FRÄMSTA SJUKVÅRDSPARTI LANDSTINGET SÖRNALAND Interpellation angående landstingets avtalstrohet 2016-04-06 Till: ordförande i upphandlingsutskottet Carl Werner (Mp) Dnr 0'.6 k I en

Läs mer

29/16 Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med anledning av ny lagstiftning för ensamstående

29/16 Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med anledning av ny lagstiftning för ensamstående Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-08-31 LS-LED16-1071-3 29/16 Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med anledning

Läs mer

RUTINER FÖR LEDNING OCH STYRNING INOM DU- NÄMNDEN OCH DESS UTSKOTT

RUTINER FÖR LEDNING OCH STYRNING INOM DU- NÄMNDEN OCH DESS UTSKOTT Tiina Olofsson 2012-03-06 RE-REV12-009 RUTINER FÖR LEDNING OCH STYRNING INOM DU- NÄMNDEN OCH DESS UTSKOTT SAMMANFATTNING Enligt revisionsplanen för 2011 har vi genomfört en granskning av vilka rutiner

Läs mer

168/16 Ambulansdirigering i landstinget Sörmland

168/16 Ambulansdirigering i landstinget Sörmland Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) 2016-09-20 LS-LED16-1339-3 168/16 Ambulansdirigering i landstinget Sörmland Diarienummer: LS-LED16-1339 Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 1 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Lena Stengaard Administrativa enheten +46155247295 2014-02-07 HBN14-006-1 Ä R E N D E G Å N G Hållbarhetsnämnden M Ö T E S D A

Läs mer

Motionssvar - Vård på distans

Motionssvar - Vård på distans MOTIONSSVAR SID 1(3) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-10-05 LS-LED16-0532-7 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S D

Läs mer

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT 2013-08-31 BAKGRUND Revisorerna ska enligt kommunallagen bedöma om resultatet i den lagstadgade delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda

Läs mer

21/19 Svar på revisorernas granskning av internkontroll i den löpande redovisningen 2018

21/19 Svar på revisorernas granskning av internkontroll i den löpande redovisningen 2018 PROTOKOLLSUTDRAG RE-REV18-0042 Ankomstdag 190227 DATUM DIARIENUMMER 2019-02-12 LS-LED18-3054-3 21/19 Svar på revisorernas granskning av internkontroll i den löpande redovisningen 2018 Diarienummer: LS-LED18-3054

Läs mer

Månadsrapport per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning

Månadsrapport per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018-08-29 SLL Ekonomi Jonas Parkeman 1 (3) Landstingsstyrelsens arbetsutskott per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning Ärendebeskrivning Godkännande av månadsrapport

Läs mer

Lokala regler och anvisningar för intern kontroll

Lokala regler och anvisningar för intern kontroll Kulturförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd 2019-03-27 KN 2019/364 Handläggare: Harald Lindkvist Lokala regler och anvisningar för intern kontroll Ärendebeskrivning

Läs mer

Motionssvar - Minska kostnaderna för politiker

Motionssvar - Minska kostnaderna för politiker MOTIONSSVAR SID 1(2) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-03-21 LS-LED15-1630-4 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S D

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

FÖRSLAG 2016:102 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Anmälan av slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting

FÖRSLAG 2016:102 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Anmälan av slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting FÖRSLAG 2016:102 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Anmälan av slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 58 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 9/2016 Tisdagen den 22

Läs mer

47/16 Yttrande över motion - Vård på distans

47/16 Yttrande över motion - Vård på distans Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-09-28 LS-LED16-0532-4 47/16 Yttrande över motion - Vård på distans Diarienummer: LS-LED16-0532

Läs mer

Motionssvar - Fria bussresor för pensionärer

Motionssvar - Fria bussresor för pensionärer MOTIONSSVAR SID 1(3) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande DATUM DIARIENR 2016-01-27 LS-LED15-0943-4 ÄRENDEGÅNG MÖTESDATUM Landstingsstyrelsen 2016-02-16 Motionssvar - Fria bussresor för

Läs mer

Internbudget 2019 med plan Kommunens revisorer

Internbudget 2019 med plan Kommunens revisorer Internbudget med plan 2020-2022 Kommunens revisorer Linköpings kommun linkoping.se Innehåll Kommunens revisorers internbudget med plan för 2020-2022... 3 Inledning... 3 Nämndens uppdrag och prioriteringar...

Läs mer

Motionssvar - Mindre koldioxidutsläpp från landstingets transporter

Motionssvar - Mindre koldioxidutsläpp från landstingets transporter MOTIONSSVAR SID 1(3) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A TU M D IA R IEN R 2016-01-07 LS-LED15-0757-11 Ä R EN D EG Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige MÖ TES D A TU M Motionssvar

Läs mer

Anmälan av slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting

Anmälan av slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-11-16 Landstingsstyrelsen Anmälan av slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

17/18 Yttrande över revisionsrapport - Implementering av politiska viljeinriktningar

17/18 Yttrande över revisionsrapport - Implementering av politiska viljeinriktningar PROTOKOLLSUTDRAG RE-REV17-0037 Ankom 180302 HANDLÄGGARE DATUM DIARIENUMMER 2018-02-13 LS-LED17-1879-4 17/18 Yttrande över revisionsrapport - Implementering av politiska viljeinriktningar Diarienummer:

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL D A T U M D I A R I E N R 2011-05-17 LS-LED11-407 79 Gemensam inköps- och upphandlingspolicy för Landstinget Sörmland och Landstinget Västmanland Arbetsutskottets

Läs mer

63/16 Yttrande över motion - Vård på distans

63/16 Yttrande över motion - Vård på distans Landstingsstyrelsens finans- och PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-09-27 LS-LED16-0532-6 63/16 Yttrande över motion - Vård på distans Diarienummer: LS-LED16-0532 Behandlat av Mötesdatum

Läs mer

29/16 Nyköpings lasarett, ombyggnad av lokaler för Vårdcentral Åsidan i hus N19 och N20

29/16 Nyköpings lasarett, ombyggnad av lokaler för Vårdcentral Åsidan i hus N19 och N20 Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-10 LS-LED16-0797-2 29/16 Nyköpings lasarett, ombyggnad av lokaler för Vårdcentral

Läs mer

Motionssvar - Ambulanssjukvårdarnas arbetssituation gällande arbetstiderna

Motionssvar - Ambulanssjukvårdarnas arbetssituation gällande arbetstiderna MOTIONSSVAR SID 1(3) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-05-11 LS-LED15-0773-4 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S D

Läs mer

28/16 Nyköpings lasarett, hus N16, plan 3, ombyggnad av lokaler för psykiatriska klinikens administration

28/16 Nyköpings lasarett, hus N16, plan 3, ombyggnad av lokaler för psykiatriska klinikens administration Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-10 LS-LED16-0796-2 28/16 Nyköpings lasarett, hus N16, plan 3, ombyggnad av lokaler

Läs mer

30/16 Kullbergska sjukhuset, hus K1, renovering av trapphus

30/16 Kullbergska sjukhuset, hus K1, renovering av trapphus Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-10 LS-LED15-1736-2 30/16 Kullbergska sjukhuset, hus K1, renovering av trapphus Diarienummer:

Läs mer

11/16 Upphandling framtidens vårdinformationsstöd

11/16 Upphandling framtidens vårdinformationsstöd Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A TU M D IA R IEN R 2016-01-26 LS-LED15-1795-2 11/16 Upphandling framtidens vårdinformationsstöd Diarienummer: LS-LED15-1795

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

118/16 Kullbergska sjukhuset, hus K16, om- och tillbyggnad för bårhus

118/16 Kullbergska sjukhuset, hus K16, om- och tillbyggnad för bårhus Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-24 LS-LED15-1725-5 118/16 Kullbergska sjukhuset, hus K16, om- och tillbyggnad för bårhus Diarienummer: LS-LED15-1725 Behandlat

Läs mer

32/16 Kullbergska sjukhuset, hus K16, om- och tillbyggnad för bårhus

32/16 Kullbergska sjukhuset, hus K16, om- och tillbyggnad för bårhus Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(3) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-10 LS-LED15-1725-4 32/16 Kullbergska sjukhuset, hus K16, om- och tillbyggnad för

Läs mer

Hälsoundersökning på arbetstid

Hälsoundersökning på arbetstid TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Marie Johnsson Personalutvecklingsenheten (Landstingets ledningsstab) +46155245928 2013-10-08 LS-LED13-118-3 Ä R E N D E G Å N

Läs mer

6 Redovisning av beredningsläget för motioner, oktober 2016

6 Redovisning av beredningsläget för motioner, oktober 2016 Landstingsfullmäktige KALLELSE D A T U M 2016-09-28 6 Redovisning av beredningsläget för motioner, oktober 2016 Protokollsutdrag landstingsstyrelsen den 20 september, 144/16 Ärendegång Mötesdatum Ärendenr

Läs mer

10/16 Budgetunderlag för verksamheten Dammsdal

10/16 Budgetunderlag för verksamheten Dammsdal Nämnden för kultur, utbildning och PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-04-21 KN-DAM16-0034-2 10/16 Budgetunderlag 2017-2019 för verksamheten Dammsdal Diarienummer: KN-DAM16-0034 Behandlat

Läs mer

Sammanträde med gemensam patientnämnd

Sammanträde med gemensam patientnämnd Sammanträde med gemensam patientnämnd Datum: 2018-04-23 kl. 9.05 11.00 Plats: Ledamöter: Landstingssalen, landstingskansliet, Nyköping Landstinget Nicklas Adamsson (MP) ordförande, 10-14 Barbro Petersson

Läs mer

Mål för arbetet med sociala investeringar

Mål för arbetet med sociala investeringar TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(5) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Åsa Ranung Folkhälsocentrum +46155245843 2014-02-20 HBN14-004-1 Ä R E N D E G Å N G Hållbarhetsnämnden M Ö T E S D A T U M Mål

Läs mer

153/16 Remissyttrande - Upphävande av Folkhälsomyndighetens allmänna råd om vaccination mot pneumokocker

153/16 Remissyttrande - Upphävande av Folkhälsomyndighetens allmänna råd om vaccination mot pneumokocker Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-09-20 LS-LED16-1274-5 153/16 Remissyttrande - Upphävande av Folkhälsomyndighetens allmänna råd om vaccination mot pneumokocker

Läs mer

169/16 Mälarsjukhuset, hus E35, plan 4, ombyggnad av lokaler för FM-enheten, Inköp och delar av VLS-stab - Projekt G6157

169/16 Mälarsjukhuset, hus E35, plan 4, ombyggnad av lokaler för FM-enheten, Inköp och delar av VLS-stab - Projekt G6157 Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) 2016-09-20 LS-LED16-1248-3 169/16 Mälarsjukhuset, hus E35, plan 4, ombyggnad av lokaler för FM-enheten, Inköp och delar av VLS-stab - Projekt G6157 Diarienummer:

Läs mer

39 Uppdrag att samlokalisera inför regionbildning

39 Uppdrag att samlokalisera inför regionbildning PROTOKOLL Arbetsutskottet 2017-10-11 39 Uppdrag att samlokalisera inför regionbildning Dnr 17-084 Förberedelsearbetet för bildande av en länsregion pågår. En samlokalisering av de tre samgående parterna

Läs mer

Sammanträde med Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Sammanträde med Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård Sammanträde med Nämnden för samverkan kring socialtjänst och Datum: 2016-09-09 kl. 09:00-12:00 Plats: Mariebergsgården, Nyköping Ledamöter: Landstinget Jacob Sandgren (S) ordförande Camilla Holmgren (S)

Läs mer

Motionssvar - Reglemente för omställningsbidrag

Motionssvar - Reglemente för omställningsbidrag MOTIONSSVAR SID 1(4) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande DATUM DIARIENR 2016-01-27 LS-LED15-0230-4 ÄRENDEGÅNG MÖTESDATUM Landstingsstyrelsen 2016-02-16 Motionssvar - Reglemente för omställningsbidrag

Läs mer

31/16 Kullbergska sjukhuset, hus K13, ombyggnad för Gods/Miljö/LSAB

31/16 Kullbergska sjukhuset, hus K13, ombyggnad för Gods/Miljö/LSAB Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(3) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-10 LS-LED15-1737-4 31/16 Kullbergska sjukhuset, hus K13, ombyggnad för Gods/Miljö/LSAB

Läs mer

PROTOKOLL 18 LS AU t o m sid 20 Organ Plats Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt

PROTOKOLL 18 LS AU t o m sid 20 Organ Plats Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt PROTOKOLL 18 LS AU 2016 05 11 t o m sid 20 Organ Plats Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 11 maj 2016 Ledamöter Övriga Tomas Högström

Läs mer

46/16 Mälarsjukhuset, hus E19, plan 11, ombyggnad av lokaler för Medicinkliniken - Projekt G5160

46/16 Mälarsjukhuset, hus E19, plan 11, ombyggnad av lokaler för Medicinkliniken - Projekt G5160 Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) 2016-08-30 LS-LED16-1246-2 46/16 Mälarsjukhuset, hus E19, plan 11, ombyggnad av lokaler för Medicinkliniken - Projekt

Läs mer

Preliminär uppföljning av ekonomin för perioden januari - augusti

Preliminär uppföljning av ekonomin för perioden januari - augusti TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Marita Karlsson Stab (Kultur & Utbildning Sörmland) +46155247088 2014-09-04 KN-KUS14-003-9 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur,

Läs mer

56/16 Yttrande över motion - Verksamhetsanpassad utbildningsbudget

56/16 Yttrande över motion - Verksamhetsanpassad utbildningsbudget Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-11-23 LS-LED16-0224-6 56/16 Yttrande över motion - Verksamhetsanpassad utbildningsbudget Diarienummer:

Läs mer

17/15 Utbildningsvårdcentral

17/15 Utbildningsvårdcentral Landstingsstyrelsens hälsovalsberedning PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(1) D A T U M D I A R I E N R 2015-11-17 LS-LED15-1366-2 17/15 Utbildningsvårdcentral Diarienummer: LS-LED15-1366 Behandlat av Mötesdatum Ärendenr

Läs mer

143/16 Remittering av motioner anmälda vid fullmäktige den 14 juni 2016

143/16 Remittering av motioner anmälda vid fullmäktige den 14 juni 2016 Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-09-20 LS-LED16-1250-3 143/16 Remittering av motioner anmälda vid fullmäktige den 14 juni 2016 Diarienummer: LS-LED16-1250 Behandlat

Läs mer

Arbetsutskottet beslutar 1. Den preliminära föredragningslistan fastställs.

Arbetsutskottet beslutar 1. Den preliminära föredragningslistan fastställs. Bil 23 PROTOKOLL 55 LS AU 2015 12 02 t o m sid 57 Organ Plats Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesrum Kungshatt, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 2 december 2015 Ledamöter Övriga

Läs mer

Motionssvar - Stöd befintlig personal

Motionssvar - Stöd befintlig personal MOTIONSSVAR SID 1(4) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande DATUM DIARIENR 2016-02-04 LS-LED15-0762-4 ÄRENDEGÅNG MÖTESDATUM Landstingsstyrelsen 2016-02-16 Motionssvar - Stöd befintlig personal

Läs mer

49/16 Yttrande över motion - "Snabbspår" för unga vuxna inom psykiatrin

49/16 Yttrande över motion - Snabbspår för unga vuxna inom psykiatrin Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-09-28 LS-LED16-0678-3 49/16 Yttrande över motion - "Snabbspår" för unga vuxna inom psykiatrin Diarienummer:

Läs mer

248/16 Motionssvar - Digitalt idélab för framtidens sjukvård

248/16 Motionssvar - Digitalt idélab för framtidens sjukvård Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) 2016-12-13 LS-LED16-0649-7 248/16 Motionssvar - Digitalt idélab för framtidens sjukvård Diarienummer: LS-LED16-0649 Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 1 Landstingsstyrelsen

Läs mer

1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial

1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial Delårsrapport 1-2016 1 (5) Kommunstyrelsen Datum 2016-05-18 Delårsrapport 1-2016 Kommunstyrelsen Tertial 1 2016 2 (5) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Årsprognos för nämndens driftresultat För kommunledningsförvaltningen

Läs mer

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB Sammanfattning Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt

Läs mer

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Peter Linnstrand (V) yttrade sig.

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Peter Linnstrand (V) yttrade sig. - PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-03-09 LS-LED07-558 23 Årsredovisning med funktionshinder. Motionssvar Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Yttrande Peter

Läs mer

183/16 Motionssvar - Inrätta Kliniskt träningscentrum, KTC

183/16 Motionssvar - Inrätta Kliniskt träningscentrum, KTC Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) 2016-09-20 LS-LED15-0927-6 183/16 Motionssvar - Inrätta Kliniskt träningscentrum, KTC Diarienummer: LS-LED15-0927 Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 1 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Bil 2

Bil 2 Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 PROTOKOLL 31 RSAU 2017-09-20 t o m sid 34 Organ Plats Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 20 september

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

3 Hälsoundersökning på arbetstid

3 Hälsoundersökning på arbetstid KALLELSE 2013-10-10 D I A R I E N R 3 Hälsoundersökning på arbetstid Diarienummer: LS-LED13-118 Dokument: LS-LED13-118-3 Handläggare: Marie Johnsson Godkänt av: Solveig Lampe, Personaldirektör, 2013-10-10

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 18-35

Regionstyrelsens arbetsutskott 18-35 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 18-35 Tid: 2016-02-22, kl. 13:00-13:15 Plats: Regionens hus, sal A 26 Systemmätetal/mål 2016 för regionstyrelsens ansvar och utgiftsområden Diarienummer:

Läs mer

158/18 Svar från landstingsstyrelsen på revisorernas granskning av rätt intäkter

158/18 Svar från landstingsstyrelsen på revisorernas granskning av rätt intäkter PROTOKOLLSUTDRAG RE-REV18-0026 Ankomstdag 181109 2018-10-16 LS-LED18-2532-2 158/18 Svar från landstingsstyrelsen på revisorernas granskning av rätt intäkter Diarienummer: LS-LED18-2532 Behandlat av Mötesdatum

Läs mer

Granskning av kostnämnden i Lycksele år 2016

Granskning av kostnämnden i Lycksele år 2016 Granskning av kostnämnden i Lycksele år 2016 Rapport Gr 5/2016 Mars 2017 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2-2016 Diarienummer: 245167 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

Internkontrollplan 2019 för omsorgsnämnden

Internkontrollplan 2019 för omsorgsnämnden OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Hjort Susanna Datum 2018-01-30 Diarienummer OSN-2019-0033 Omsorgsnämnden Internkontrollplan 2019 för omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta

Läs mer

89/16 Remittering av motioner anmälda vid fullmäktige den 26 april 2016

89/16 Remittering av motioner anmälda vid fullmäktige den 26 april 2016 Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-24 LS-LED16-0952-2 89/16 Remittering av motioner anmälda vid fullmäktige den 26 april 2016 Diarienummer: LS-LED16-0952 Behandlat

Läs mer

Rapporter till kommunfullmäktige

Rapporter till kommunfullmäktige ORDFÖRANDEFÖRSLAG 21:1 Dnr KS/2018:355-101 2018-08-07 1/1 Rapporter till kommunfullmäktige 2018-08-27 Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. lägga föreliggande rapporter till handlingarna.

Läs mer

2017 Strategisk plan

2017 Strategisk plan 2017 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige

Läs mer

67/16 Mälarsjukhuset, hus E55 och E56, plan 2, ombyggnad av lokaler för paramedicin - projektnummer G6187

67/16 Mälarsjukhuset, hus E55 och E56, plan 2, ombyggnad av lokaler för paramedicin - projektnummer G6187 Landstingsstyrelsens finans och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) 2016-11-22 LS-LED16-1734-2 67/16 Mälarsjukhuset, hus E55 och E56, plan 2, ombyggnad av lokaler för paramedicin - projektnummer

Läs mer

170/16 Mälarsjukhuset, hus E35, plan 6, ombyggnad av lokaler för D-data - projekt G6171

170/16 Mälarsjukhuset, hus E35, plan 6, ombyggnad av lokaler för D-data - projekt G6171 Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) 2016-09-20 LS-LED16-1272-3 170/16 Mälarsjukhuset, hus E35, plan 6, ombyggnad av lokaler för D-data - projekt G6171 Diarienummer: LS-LED16-1272 Behandlat av

Läs mer

61/16 Folktandvårdens priser 2017

61/16 Folktandvårdens priser 2017 Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-09-27 LS-LED16-1447-2 61/16 Folktandvårdens priser 2017 Diarienummer: LS-LED16-1447

Läs mer

105/16 Avtal Vårnäs behandlingshem

105/16 Avtal Vårnäs behandlingshem Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(1) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-24 LS-LED16-0729-2 105/16 Avtal Vårnäs behandlingshem Diarienummer: LS-LED16-0729 Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 1 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Motionssvar - Fria bussresor för pensionärer

Motionssvar - Fria bussresor för pensionärer MOTIONSSVAR SID 1(3) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-01-27 LS-LED15-0943-4 Ä R E N D E G Å N G M Ö T E S D A T U M Landstingsstyrelsen 2016-02-16 Motionssvar

Läs mer

Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås

Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås Bil 1 Bil 2 Bil 4 PROTOKOLL 6 RSAU 2018-02-14 t o m sid 9 Organ Plats Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 14 februari 2018 Ledamöter Övriga

Läs mer

Styrning och ledning för öppenhet och mångfald Slutrapport och utblick

Styrning och ledning för öppenhet och mångfald Slutrapport och utblick 2016-12-12 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/577 Kommunstyrelsen Styrning och ledning för öppenhet och mångfald Slutrapport 2012-2016 och utblick 2017-2018 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen

Läs mer

73/16 Mälarsjukhuset, rivning av hus E17 och E18 samt nybyggnation av kulvert - projektnummer FS509

73/16 Mälarsjukhuset, rivning av hus E17 och E18 samt nybyggnation av kulvert - projektnummer FS509 Landstingsstyrelsens finans och PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-11-22 LS-LED16-1737-2 73/16 Mälarsjukhuset, rivning av hus E17 och E18 samt nybyggnation av kulvert - projektnummer

Läs mer

48 Föregående protokoll Anmäls att arbetsutskottets protokoll från sammanträdet justerats i föreskriven ordning.

48 Föregående protokoll Anmäls att arbetsutskottets protokoll från sammanträdet justerats i föreskriven ordning. PROTOKOLL 21 Organ Plats Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 8 juni 2016 Ledamöter Övriga Denise Norström (S), Ordförande Lena Johansson

Läs mer

Framtidsplanen. Vad vi gör. Strategiska investeringar. Affärsplan

Framtidsplanen. Vad vi gör. Strategiska investeringar. Affärsplan Affärsplan 2018 1 Locums uppdrag Locum AB är en serviceenhet inom Stockholms läns landsting (SLL) med uppdrag att förvalta fastigheter inom Landstingsfastigheter Stockholm (LFS). Locum bistår också ägaren

Läs mer

5/16 Hållbara resor och möten i tjänsten

5/16 Hållbara resor och möten i tjänsten Landstingsstyrelsens hållbarhetsberedning PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-03-22 LS-LED15-1194-2 5/16 Hållbara resor och möten i tjänsten Diarienummer: LS-LED15-1194 Behandlat av

Läs mer