Verksamhetsbeskrivning Innebandy. Studier i kombination med elitsatsning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsbeskrivning Innebandy. Studier i kombination med elitsatsning"

Transkript

1 Verksamhetsbeskrivning Innebandy Studier i kombination med elitsatsning

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 2 Rekommenderat innebandygymnasium REK... 2 Skolan... 3 Studier... 3 Socialt ansvar... 4 Elevvård... 4 Organisation... 4 Ledningsgrupp... 4 Ledningsgruppens sammansättning... 5 Operativ stab... 5 Instruktörer... 5 REK och Västmanlands innebandyförbund... 6 REK och samarbetsföreningar... 6 Specialidrott på kopparlundsgymnasiet... 6 Syfte... 7 Mål och visioner... 7 Målgrupp... 7 Instruktörer... 7 Lokaler och träningsanläggningar... 7 Innebandy... 8 Kopparlundsgymnasiets 3-årsidé... 9 År År År Individuell utvecklingsplan och karriärplan Vara med där det händer Utveckling och utvärdering Revidering av verksamhetsbeskrivning Bilaga 1: Kursplan Specialidrott A Bilaga 2: Kursplan Specialidrott B Bilaga 3: Lokal kursplan specialidrott C Bilaga 4 Karriärplan Västerås Sintervägen 6 E-post: 1

3 Inledning Innebandyprofilen arbetades fram läsåret 2004/2005 där Västmanlands Innebandyförbund, Västerås IB och Kopparlundsgymnasiet var de tre drivande parterna till att starta Västmanlands första innebandygymnasium/profil och vi har i dagsläget elever från i stort sett alla kranskommuner kring Västerås. Kopparlundsgymnasiet har sedan 2005/2006 aktivt arbetat för att marknadsföra och utveckla sina nationella kurser Specialidrott A samt Specialidrott B med inriktning innebandy. Fr.o.m. läsåret 2010/2011 kommer elever i åk 3 även ges möjlighet att läsa Specialidrott C. Syftet med innebandyprofilen på Kopparlundsgymnasiet är att ge talangfulla spelare i regionen en möjlighet att kombinera studier med en elitsatsning i innebandy. Utbildningen ska erbjuda en elitmässig grund för utveckling och förbereda eleverna inför en framtida karriär främst som spelare på elitnivå, men alternativet att verka som ledare, domare eller inom event och arrangemang ska även det vara en viktig inriktning på utbildningen. Skolan har som en medveten strategi att ha ett tydligt och nära samarbete med elitföreningarna i distriktet som också ska finnas representerade i ledningsgruppen för REK även om intaget sker brett och från alla klubbar. Detta gör att elever som söker sig till Kopparlundsgymnasiets innebandyprofil ges en bra möjlighet att komma i kontakt med någon av de elitklubbar som finns i distriktet. Ansvarig för innebandyprofilen är huvudinstruktör tillsammans med rektor. Rekommenderat innebandygymnasium REK I november 2007 fastställde Svenska Innebandyförbundets (SIBF) förbundsstyrelse kriterierna för rekommenderade innebandygymnasier. Gymnasier som uppfyller alla kriterier kan certifieras av SIBF och bli s.k. REK. Syftet med certifieringssystemet är i första hand att skapa högkvalitativa komplement till Riksinnebandygymnasiet (RIG). RIG och REK samarbetar i olika frågor, bl.a. vad gäller instruktörernas fortbildning och för att få en samsyn på hur talangfulla elever som inte tar en plats på RIG ska kunna få bra utbildning på REK. De regler och krav som Riksidrottsförbundet ställer på RIG ska vara vägledande för de krav som SIBF ställer på REK. SIBF vill med certifieringssystemet visa vilka gymnasier, förutom RIG, som håller så hög kvalitet att satsande elever kan söka dit med vetskap om att gymnasiet är bra på alla plan. Formellt sett kommer REK att motsvara det som tidigare räknades som regionalt innebandygymnasium, men i och med den nya REK-modellen kan det teoretiskt sett finnas fler än ett REK på samma ort. Kvaliteten på utbildningen är viktigare än det geografiska läget och SIBF sätter inte några begränsningar för hur många REK det ska finnas i landet Västerås Sintervägen 6 E-post: 2

4 Kriterierna som SIBF använder sig av rör t.ex. organisationsfrågor, samarbete med SDF, omfattningen och innehållet i ämnet specialidrott, innebandyinstruktörernas utbildning och boendemöjligheter för inflyttade elever. Kriterierna har som övergripande krav att innebandyfördjupningen ses som en del av en helhetsutbildning där respektive elev kan satsa på både skola och idrott. Varje REK ska genom en gedigen verksamhetsbeskrivning visa hur gymnasiets arbete med innebandyeleverna utformats Kopparlundsgymnasiet blev REK-certifierat under läsåret 2009/2010 Skolan Kopparlundsgymnasiet är en populär skola med fler sökande än platser. Skolan ligger i Teknikbyn och kulturhuset Culturen i Västerås och drivs som en ideell förening. Skolan idé är att låta unga människor utvecklas oavsett om det sker inom ramen för skolans ämnen och kurser eller den relativt omfattande frivilliga bildningsverksamhet (t ex foto, musik, radio, TV, idrott) som skolan arrangerar efter skoltid för elever. Skolans ämnesmässiga inriktningar är estetisk- och skapande verksamhet, kommunikation och media, samhällsvetenskap samt entreprenörskap. Den pedagogiska inriktningen är arbete i ämnesövergripande projekt samt i skarpa lägen. Inom Culturens väggar finns även Öppna Kanalen, Ung Kultur samt Närradion som tre viktiga och nära samarbetspartners för Kopparlundsgymnasiets elever. Studier Viktigt är att det huvudsakliga målet med verksamheten är att eleverna klarar av gymnasietiden med ett fullständigt avgångsbetyg. Viktigt är också att eleverna är i fokus när det gäller deras sociala tillvaro, att de dels trivs, men också inser vikten av att själva vara de som skapar stämningen och trivseln på skolan. För specialidrottseleverna är ett villkor för att få delta i specialidrotten att eleven klarar den ordinarie skolgången. Om det inte görs skall specialidrotten i första hand tas bort från elevens studieplan till förmån för det övriga skolarbetet. Specialidrottsfördjupningen kan i grunden kombineras med samtliga utbildningar, inriktningar och kurser som skolan tillhandahåller. Undantaget är de elever som väljer nybörjarspråk där vi i dagsläget endast kan erbjuda Spanska. Detta framgår tydligt vid vår marknadsföring och information. Skolan erbjuder på skoltid studiestöd, och huvudinstruktören (med sin lärarutbildning som grund) har även ett pedagogiskt ansvar för innebandygruppen att vara ett stöd för de elever som har behov av detta. Varje vecka finns det en allmän tid för samtliga skolans elever att närvara på för att komma ikapp med rester Västerås Sintervägen 6 E-post: 3

5 Vi vill här lyfta fram vår bildningsverksamhet, som är något av vårt adelsmärke på skolan. D.v.s. eleverna erbjuds helt kostnadsfritt att delta på vår bildningsverksamhet under eftermiddagar/kvällar. Bildningsverksamhetens grundval är foto, film, musik och radio. Socialt ansvar För inflyttade elever påtar sig skolan ett större ansvar att stötta vid elevens sociala situation. Dels genom information och stöd att bedriva fritidsaktiviteter på fritiden och dels genom informella/formella möten varje vecka där den sociala/privata situationen utreds och vidarekopplas till målsmän. Instruktör har ett extra stort ansvar att rekommendera rätt förening och lag till spelare utifrån landet. Mentor/Instruktör har ansvar att fungera som jour/stödperson även under kvällstid samt bollplank vid diverse frågor som kan uppkomma från en tonåring som just flyttat hemifrån. Kopparlundsgymnasiet har ett samarbete med Bostjärnan AB. Här ges kvalitativt boende för elever som kommer från annat distrikt än Västmanland och där stöd från skolan önskas i anskaffande av boende. För elever som bor på egen hand utan målsman eller myndig person ordnar skolan frukost samt middag till självkostnadspris. Lunch och mellanmål är kostnadsfritt. På Kopparlundsgymnasiet finns kurator, studievägledare och en elevhälsa där eleverna har tillgång till sjuksköterska, sjukgymnast samt läkare. Elevvård Skolan ska erbjuda kurator/elevcoach till eleverna vid behov/önskemål. Eleverna ska vid behov även ha tillgång till sjuksköterska, sjukgymnast samt läkare. Skolan har också en studiestödjare som har extra stort ansvar för att erbjuda hjälp att stödja elever med studiesvårigheter eller som hamnat efter i skolarbetet. Under utbildningen har eleven också en mentor som stöd för planeringen av den individuella studieplanen Organisation Ansvarig för Kopparlundsgymnasiets innebandyprofil (REK) är huvudinstruktören tillsammans med rektor. Utöver detta finns en ledningsgrupp, en operativ stab samt övriga instruktörer som på olika sätt ansvarar för verksamheten. Ledningsgrupp Inom REK ska det finnas en ledningsgrupp som planerar och fattar beslut om verksamheten på en långsiktig och strategisk nivå. Ledningsgrupper förändras över läsåren men ska hos Kopparlundsgymnasiet bestå av Skolans ordförande, Rektor, Huvudinstruktör, Västerås Sintervägen 6 E-post: 4

6 Hjälpinstruktör (om sådan finns), Västmanlands IBF (1 representant), Västerås stad (1 representant), Samt de elitföreningar i distriktet som REK har ett uttalat samarbete med (i nuläget Västerås IB som har 1 representant). Arbetet med rekrytering till ledningsgruppen sker kontinuerligt då personer i ledningsgruppen av någon anledning lämnar sina förtroendeuppdrag på skola, distriktsförbund, Västerås stad, eller i elitföreningarna. Ledningsgruppen ska ha tre protokollförda möten varje läsår, fördelade i starten och slutet av läsåret samt mellan höst- och vårtermin. Sammankallande till möten är huvudinstruktör och rektor. Ledningsgruppens sammansättning Hannu Högberg, Ordförande Kopparlundsgymnasiet Henrik Pettersson, Rektor Kopparlundsgymnasiet Glenn Wiman, Huvudinstruktör Kopparlundsgymnasiet Stefan Lindgren, Hjälpinstruktör Kopparlundsgymnasiet Per-Inge Hellman, Utvecklingsstrateg Västerås Stad Anders Avelin, Västerås IB Stefan Karlsson, Västmanlands IBF Operativ stab Den operativa staben för REK på kopparlundsgymnasiet består av rektor, huvudinstruktör samt hjälpinstruktör. Den operativa staben har till uppgift att planera och fatta beslut för verksamheten på en operativ och kortsiktig nivå. Den operativa staben ska på kopparlundsgymnasiet ha protokollförda möten 2-3 gånger varje termin, utöver detta sker kortare avstämningsmöten varje månad. Instruktörer Instruktören ansvarar för att det bedrivs en elitmässig verksamhet för innebandyeleverna samt att undervisningen uppfyller de kursplaner samt lokala mål som finns. Huvudinstruktören ska vara anställd av Kopparlundsgymnasiet. Målet är att Instruktör ska vara minst halvtidsanställd på skolan helst heltid. Huvudinstruktör ska minst ha innebandyns Block 4 utbildning. Instruktören ska ha erfarenheter från ledarskap på elitnivå. Helst på såväl dam som herrsidan. Instruktören ansvarar för att bjuda in föräldragruppen och elevernas tränare till möte, minst en gång per termin för utvärdering och information av verksamheten. Instruktören ska även observera spelaren i dess hemmaförening en gång per termin, som underlag för utvecklingssamtal och uppsättande av kort och långsiktiga målsättningar. Hjälpinstruktörer för innebandy ska minst ha innebandyns Block 2 utbildning, men tillfälliga gästinstruktörer så som spelare/ledare från elitlag, samt f.d. innebandyelever från Kopparlundsgymnasiet kan förekomma, och är något som skolan arbetar aktivt för att förverkliga (även om de saknar tränarutbildning). Instruktörer inom andra områden såsom fysisk träning, tester, mental träning, etc. ska ha ändamålsenlig utbildning och erfarenhet inom det område de är instruktörer för Västerås Sintervägen 6 E-post: 5

7 REK och Västmanlands innebandyförbund Skolan har ett bra och nära samarbete med Västmanlands Innebandyförbund (VIBF). Elever på Kopparlundsgymnasiets innebandyprofil erbjuds bland annat utbildningsplatser på kurser och utbildningar arrangerade av VIBF. Dessutom erbjuds skolan marknadsföringsmöjligheter på VIBF:s hemsida och utskick samt möjligheter att vara med kring distriktslagsverksamheten, framförallt när det gäller att informera om REK. På VIBF finns också en kontaktperson som kan svara på frågor som rör ansökningsförfarande samt andra övergripande frågor. Från förbundets hemsida finns också en länk till skolans hemsida där mer info om REK går att söka. VIBF har också en plats i ledningsgruppen för REK. Västmanlands innebandyförbund står även bakom ett stipendium som vi delar ut årligen till den innebandyelev som enligt kriterierna varit god förebild och ambassadör för innebandyn i distriktet. REK och samarbetsföreningar Inom REK på kopparlundsgymnasiet är det en ambition att ha ett nära samarbete med elitföreningarna i distriktet. Huvudinstruktör har därutöver ett ansvar för att samarbeta med elevens klubblag kring eleven för att på bästa sätt tillgodose hans/hennes individuella utveckling. Klubbtränare som har elever på kopparlundsgymnasiets REK-utbildning ska också bjudas in till informations möte om REK i starten av varje läsår. Där ska förslag på arbetsformer för samarbetet också presenteras. Under läsåret ska huvud- eller hjälpinstruktör dessutom ha en kontinuerlig dialog med klubbtränare kring elevens utveckling och träningsupplägg. Specialidrott på kopparlundsgymnasiet Kopparlundsgymnasiet erbjuder en 3-årig innebandyutbildning genom kurserna Specialidrott A (200p), Specialidrott B (100p) samt Specialidrott C (200p). Kurserna bygger på varandra varpå A kursen måste avslutas innan B kursen tar vid, samt B-kursen avslutad innan C-kursen tar vid. A-kursen ska vara en bred utbildning som innehåller de moment som presenteras i verksamhetsplanen. B-kursen ska bygga vidare på A-kursen och ge eleven fördjupade kunskaper inom de moment som tas upp i A-kursen. I B-kursen ska eleven på ett tydligare sätt kunna ta ansvar för sin planering och genomförandet av sin egen träning. I C-kursen väljer eleven inriktning mot något av följande fyra huvudspår: Elitspel, Ledarskap/domarskap, arrangemang/event eller Allmän. Huvudaktörerna kring eleverna på innebandyprofilen är huvudinstruktören, hjälpinstruktörer samt rektor. Kring verksamheten kopplas även ansvariga från Västmanlands Innebandyförbund, Västerås Stad, samt samarbetsföreningar Västerås Sintervägen 6 E-post: 6

8 Syfte Innebandyprofilen på Kopparlundsgymnasiet finns till för att underlätta för talangfulla innebandyspelare att kombinera en elitsatsning med studier samt att förbereda eleverna på en framtida elitkarriär. Mål och visioner Kopparlundsgymnasiets mål med REK är att vara den bästa innebandyutbildningen i regionen. Därigenom ska vi vara det naturliga valet för de talanger i regionen som vill kombinera studier med en förberedelse inför en karriär som elitspelare i innebandy. Vår vision är att bidra till utvecklingen av svensk innebandy i ett långt perspektiv och vara en del i att fostra framtidens stjärnor inom sporten. Målgrupp Målgruppen är spelare som håller distriktslagslagsklass, d.v.s. talanger som Västmanlands innebandyförbund och hemmaklubbarna önskar ha kvar i länet. Ambitionen är att rekrytera mellan 5 och 15 talangfulla spelare årligen från länet (både pojkar och flickor) som vill satsa seriöst på en kombination av studier och idrott. Självklart ser vi positivt även på spelare utanför distriktet som vill söka sig till vår utbildning. Instruktörer Huvudinstruktör på REK är Glenn Wiman, som har Elittränarutbildning (ETU) samt lärarexamen i idrott och hälsa och folkhälsovetenskap. Wiman är anställd 50 % på skolan och fungerar till största del som huvudinstruktör och kursansvarig för innebandyprofilen, men är också mentor för ett antal av innebandyeleverna. Wiman är även förbundskapten för Danmarks herrlandslag. Utöver detta är Wiman kursledare för Svenska innebandyförbundets tränarutbildningar. Som hjälpinstruktör för innebandy fungerar Stefan Lindgren som har en Block 2 utbildning. Lindgren har lång erfarenhet som tränare och har bland annat varit verksam på elitnivå och inom Västmanlands distriktslag. Som hjälpinstruktörer/gästtränare har även elitspelare från Västerås IB fungerat vilket har varit ett uppskattat inslag hos eleverna. Även fortsättningsvis kommer skolan att arbeta för att gästtränare/gästföreläsare ska bjudas in till våra pass. Utöver detta kan det då det finns behov av detta förekomma instruktörer som är specialiserade inom ett visst område, exempelvis testledare eller mental träning. Lokaler och träningsanläggningar Innebandyprofilen nyttjar i grunden följande faciliteter för sin verksamhet: Kopparlundsgymnasiet: Teori Västerås Sintervägen 6 E-post: 7

9 Bombardier Arena: Praktiska innebandypass och gym Friidrottshallen: Gym, tester och löparbanor Innebandy Verksamheten ska erbjuda en elitmässig grund för utveckling, så att eleverna vid avslutad gymnasiegång ska vara redo att i framtiden verka på elitnivå, främst som spelare, men alternativen att verka som domare, ledare eller inom event/arrangemang ska även det vara en viktig inriktning med utbildningen. Under en vecka omfattar innebandyn ungefär fyra-sex timmar fördelat på både teori och praktik. Till detta tillkommer lektioner i kurserna idrott och hälsa A och B samt givetvis träningar och matcher med klubblaget. Detta gör att planering och individuellt upplägg är otroligt viktigt och något som vi prioriterar redan från årskurs 1. Pass som är inriktade mot övrig fysisk träning (d.v.s. ej innebandy) är också de individuellt upplagda och kan ske på gym i Bombardier Arena, i Västerås friidrottshall eller t ex i badhuset. Utöver den rullande innebandyundervisningen så åker innebandyprofilen på 2-3 studiebesök årligen till andra distrikt. Vi har t ex varit och sett Elitmatcher i Uppsala och Solna, där vi förutom att se matchen, även gjort innebandyrelaterade skoluppgifter och haft föreläsningar av ledare, spelare och personer inom elitföreningarnas organisationer. Vi har också besökt andra innebandygymnasier för att få ett utbyte med andra skolor och deras verksamhet. Varje år åker vi även till SM-finalerna i Globen. På hemmaplan har vi på damsidan dessutom Rönnby Tigers i Elitserien och Västerås IB i div. 1, medan Västerås IB:s herrar spelar i Svenska Superligan. Vi har haft gratis inträde på dessa matcher samt utfört samarbetsuppgifter så som filmning/redigering av matcher, utvärdering av matcharrangemang och ledarskapsuppdrag för att nämna några. Utöver detta så deltar skolan i DM och SM varje år, i skolidrottsföreningens regi. Varje terminsstart inleds med att eleverna gör en individuell utvärdering över sina innebandyspecifika egenskaper. De skriver sin karriärsstege (reviderar under termin 2-6) och de skriver målsättning för såväl hela karriären (reviderar) samt mål för terminen. Förutom utbildningen på innebandyplanen så arbetar innebandyprofilen målmedvetet med elevernas fysprofil. I årskurs 1 sker en fysintroduktion med tester och utbildning, år två sker en schemalagd gymträning och i årskurs 3 sker en individuell träning efter upplagt schema (krav för de som väljer elitspel som inriktning, ej krav för de som väljer domarskap, ledarskap eller event/arrangemang). Elever på innebandyprofilen som har någon form av skada ska så snart som möjligt komma i kontakt med sjukgymnast, läkare eller annan för skadetypen nödvändig person. Detta för att Västerås Sintervägen 6 E-post: 8

10 kunna komma in i rehabiliteringsträning och så snart som möjligt bli skadefri. Eleven ska därefter kunna nyttja de praktiska innebandypassen till sin rehabiliteringsträning. Profilen har som krav att samtliga elever ska ha genomgått minst BUL 1 och Block 1 (en fortsättning i tränarstegen är frivillig, där skolan/förbundet betalar utbildningen) samt domarnas steg 1 (även där är fortsättning frivillig men då står inte skola för utbildningskostnaden då domare som fortsätter, dömer aktivt och tjänar pengar på sitt dömande). I nuläget är huvudinstruktören behörig att hålla dessa utbildningar (förutom domarutbildning) vilket gör att alla elever ges bra möjlighet till BUL 1-3 och Block 1-2 utbildning. När det gäller utbildningar har vi ett bra samarbete med Västmanlands Innebandyförbund som är den som ansvarar för utbildningarna tillsammans med kopparlundsgymnasiet. Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad utbildning är att eleven ska ha utvecklade färdigheter inom innebandyn. Eleverna ska därmed också ha fördjupade kunskaper i teknik och taktik samt i träningslära och i olika träningsmetoder samt deras effekter för utveckling av kvaliteter som uthållighet, styrka, rörlighet, snabbhet och kondition. Andra relevanta mål är att få utökade insikter i idrottspsykologi och dess tillämpningar främst inom innebandyn, kunskap om hur man förebygger och akut behandlar vanliga idrottsskador, kunskap om näringsfysiologins betydelse för prestation och hälsa samt ha kännedom om och erfarenhet av funktionärs- och ledarskap inom idrotten. I ett bredare perspektiv är det också målsättningen att eleverna efter utbildningen ska kunna organisera tränings- och tävlingsverksamhet för barn och ungdomar, ha kunskap om idrottsföreningars organisation och verksamhet, känna till idrottsrörelsens framväxt och mål samt idrottens nationella omfattning. Sist men inte minst ska eleverna kunna resonera om det egna idrottsutövandet ur olika etiska perspektiv. Viktigt är att det huvudsakliga målet med verksamheten är att eleverna klarar av gymnasietiden med ett fullständigt avgångsbetyg. Viktigt är också att eleverna är i fokus när det gäller deras sociala tillvaro, att de dels trivs, men också inser vikten av att själva vara de som skapar stämningen och trivseln på skolan. Kopparlundsgymnasiet följer såklart skolverket och skolans kursplan. Kopparlundsgymnasiets 3-årsidé Vi har följande grundidé som vi följer. År 1 Första året är en så kallad allmän kurs. D.v.s. där ingår alla grundmoment som är viktiga att blivande elitspelare får med sig. Det är träningslära, ledarskap, kost- och näringslära, idrottspsykologi, m.m. Samt att man för ner det stora i innebandyn till mindre detaljer, så som skott, passningar, finter, olika moment, taktik, fysträning, tester, o.s.v. Här ges också BUL 1 eller Block 1 utbildning samt domarutbildning steg Västerås Sintervägen 6 E-post: 9

11 Varje månad får eleverna individuellt välja ut vilka tre fokusområden som de vill utveckla. Detta sammanställer instruktören och anpassar sitt träningsupplägg till. Många i årskurs ett vill förbättra sin kondition, de vill lära sig allt om taktik och de vill lära sig skjuta osv. Här kan det bli att en hel träning fokuseras kring någon av dessa saker, eller så blir det individuella fokusmål för just den individen under månadens träningar. Under elevens första år sker också en introduktion i SOK:s fysprofil. Eleven ska genom detta få kunskaper om de olika testerna i fysprofilen och hur de utförs och vad de testar. När samtliga elever har gått allmänna kursen ska de ha en grundläggande kunskap inom de områden som tidigare nämnts. De ska ha grundpaketet och därigenom vara förberedda för år 2. Vi lägger också stor vikt vid träningsdagbok som ett redskap för att i ett tidigt skede lära sig att planera sin tid i förhållande till studier, träning och vila. Träningsdagboken blir också ett redskap som instruktör, klubbtränare och elev kan använda för att gemensamt lägga upp elevens individuella träning. Den kan också längre fram användas för att utvärdera vad träningsupplägget har haft för effekt och hur det påverkat prestationen. År 2 År 2 på skolan bygger vidare på elevens första år. Här ges fördjupade kunskaper inom de områden som behandlats under år 1. De individuella fokusmålen blir även här en viktig del i planeringen och upplägget av träningen. Eleven ska få en fördjupad kunskap om hur de kan träna för att utveckla specifika delar, t.ex. snabbhet. De ska också få en fördjupad kunskap om träningens effekter och kostens betydelse för prestationen samt även idrottspsykologi och dess tillämpningar. Även i år 2 jobbar vi med träningsdagbok och individuella fokusområden som grund för elevens individuella utveckling. Under år 2 läggs dock mer ansvar för träningen hos eleven. Att eleven visar en förmåga att planera sin egen träning i förhållande till match, vila och prestation. Eleven ska också tillsammans med instruktör och klubbtränare utvärdera förgående år utifrån träningsupplägg och tester och därigenom lägga upp träning så önskad utveckling och målsättning kan uppnås. År 3 År 3 på skolan, då väljer eleven inriktning. Det är 4 inriktningsval. Det är Elitspel, som de flesta som fortfarande har brinnet kvar för elitsatsning väljer. Här blir de individuella fokusmålen än mer viktiga. Här blir även kontakten med spelarens klubbtränare intensifierad, för att få en större utväxling av träningsupplägget. I år 3 läggs också större vikt på att förbereda eleven för spel på elitnivå med allt vad det innebär och att eleven i större utsträckning ska kunna ta ansvar för sin egen planering av träningen. Efter 3 år på skolan är målet att eleven ska vara väl förberedd på att möta de krav som ställs på dem som framtida elitspelare Västerås Sintervägen 6 E-post: 10

12 Man kan även välja inriktningen ledarskap. Där fokuserar man på sin ledarroll, det kan vara som domare eller tränare, lagledare, materialare o.s. v. Här har vi bra samarbete med såväl VIB, som förbund men även fritidsgårdar där eleverna lätt slussas in i verksamheten om de inte har egna uppdrag i sin egen klubb. Möjlighet ges till nästa steg i tränarutbildning eller domarutbildning för de som önskar det. Ett mål är att de som vill bli ledare ska komma i kontakt med en fadderledare som de kan använda som bollplank eller mentor i sitt ledarskap. Kanske vara med under en del träningar för att lära sig mer om hur man genomför träningar och kanske också följa under en tid för att få praktisk erfarenhet. Detsamma gäller för de som vill gå vidare i sitt domarskap. Ett annat val är Event/arrangemang. Här fokuserar man då på att vara med kring en arrangemangsorganisation (eller bygger upp en egen). Det kan handla om elitarrangemang som Rönnby och VIB står bakom, det kan vara att arrangera cuper eller liknande tillställningar. Det fjärde valet är det allmänna valet. D.v.s. då fortsätter man att träna med gruppen utan att välja någon av de övriga inriktningarna. Detta finns till för de som inte längre har ambitionerna att spela på elitnivå eller verka inom de övriga områdena men som ändå vill fortsätta med sin innebandy på en lägre nivå. Inom denna inriktningen läggs inte lika stort fokus på elevens individuella träningsupplägg och kontakten med klubbtränare. Samtliga val görs under samtal och i samråd med instruktör. Vanligt har dock på senare år varit (särskilt på tjejsidan) att det kommer elever som redan under högstadiet har slagit sig in i seniortruppen på elitnivå. Det är då ganska vanligt att man redan från år 1 får en väldigt strukturerad individuell plan, i samråd med klubbtränare och instruktör. Instruktören är dock alltid noggrann att poängtera att trots att man nått elitspel som ungdomsspelare, så fyller grundpaketet en stor funktion för även om man nått elitspel, har man vanligtvis inte alla grunder, som krävs för en långvarig karriär på elitnivå. Utöver detta löper genom hela utbildningen (år 1-3) diskussioner kring innebandy i ett allmänt perspektiv. Det kan vara dess roll i t.ex. samhället och media, men det kan också innefatta diskussioner om framtidens innebandy och vilka krav som kommer att ställas på innebandyn och spelare på lång sikt. Vi spelar också kontinuerligt matcher genom att delta i skol-dm och skol-sm samt en del matchande mot andra skolor. Vi besöker kontinuerligt elitmatcher där eleven kan ges olika uppgifter inom scouting, matchanalys, eller statistik. Vi genomför också studiebesök hos elitklubbar, inte bara i vår närhet utan även utanför Västerås. Eleverna genomför också under samtliga tre år på skolan SOK:s fysprofil. Individuell utvecklingsplan och karriärplan På kopparlundsgymnasiet ska alltid individen och hans/hennes individuella utveckling vara i fokus. Varje elev inom REK ska i samråd med huvudinstruktör skriva en karriärplan. Detta görs i starten av åk 1. Denna revideras sedan under termin 2-6. Med karriärplanen som Västerås Sintervägen 6 E-post: 11

13 grund ska elev och instruktör sedan lägga upp en individuell utvecklingsplan för den kommande terminen. Utvecklingsplanen ska innehålla mål som eleven har för terminen och säsongen, hur dessa ska uppnås, vilka resurser som krävs (interna eller externa), samt hur mycket tid som behöver läggas för att uppnå dem. De uppsatta målen ska också revideras om något oförutsett skulle inträffa, exempelvis en skada, som gör att den satta målsättningen för terminen kan vara svår att uppnå. Detta för att direkt anta en ny målsättning och på så sätt alltid jobba aktivt med målsättningen och motivationen hos eleven. Vara med där det händer Skolan har också som ambition att finnas med kring de stora Innebandyarrangemang som genomförs i distriktet. Ett par exempel där kopparlundsgymnasiets innebandyprofil har varit en del av organisationen är kring Dam-VM 2009 samt distriktslags-sm som spelats i Västerås. Utveckling och utvärdering Då vi har en ambition att ständigt förbättra vår verksamhet så ska utvärdering av densamma därför vara ett naturligt inslag och något vi arbetar aktivt med. I vårt arbete med att ständigt utveckla oss arbetar vi utifrån utvecklingshjulet som modell. PLANERA FÖRBÄTTRA REK-GYMNASIET GENOMFÖRA UTVÄRDERA För att lyckas med detta har vi lagt upp följande arbetssätt där utvecklingsarbetet alltid ska ha ett stort utrymme. Varje läsår: Instruktörer lägger med utgångspunkt från tidigare läsårs utvärderingar upp grovplanering för det nya läsåret. Ledningsgruppsmöten 3 gånger varje läsår där man på en långsiktig nivå lägger upp strategin för hur verksamheten ska förbättras. Förbättringsområden arbetas fram samt verksamhetsbeskrivning revideras Västerås Sintervägen 6 E-post: 12

14 Varje termin: Instruktörer går igenom hur den senaste terminen fungerat och lägger grovplanering för den kommande terminen. Ledningsgruppsmöten vid starten samt slutet av varje termin där man lägger upp strategin för hur verksamheten ska förbättras. Skriftlig utvärdering från elever i slutet av varje termin där de får ge sin syn på hur verksamheten motsvarat deras förväntningar och uppsatta mål samt ge förslag på saker att förbättra. Varje månad: Instruktörer går igenom hur den senaste månaden fungerat och lägger planeringen för den kommande månaden. REK-stabsmöten i slutet av varje månad där instruktörer och rektor går igenom vad som varit bra och vad som behöver förbättras och åtgärdas i verksamheten. Framförallt ska saker av mera praktisk art diskuteras såsom lokaler, material, transporter, etc. Varje vecka: Instruktörer går igenom hur den senaste veckan fungerat och lägger planering för den kommande veckan. Kontinuerlig dialog mellan instruktörer och elever för att lyssna till deras åsikter. Kontinuerlig dialog mellan instruktörer och övriga inblandade som på något sätt påverkar utbildningen för att på kort sikt åtgärda de problem som kan uppstå i den dagliga verksamheten. Revidering av verksamhetsbeskrivning Kopparlundsgymnasiets verksamhetsbeskrivning för innebandyprofilen ska revideras inför varje nytt läsår. Ansvarig för detta är huvudinstruktör i samråd med den operativa staben. Den reviderade verksamhetsbeskrivningen ska godkännas av ledningsgruppen vid läsårets första ledningsgruppsmöte Västerås Sintervägen 6 E-post: 13

15 Bilaga 1: Kursplan Specialidrott A Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs Eleven skall: Ha färdigheter i sin specialidrott, vara förtrogen med specialidrottens teknik, taktik och regler. Ha insikt i idrottspsykologi och dess tillämpningar i specialidrotten. Ha kunskaper i träningslära och träningsmetoder och deras effekter för utveckling av kvaliteter som uthållighet, styrka, rörlighet, snabbhet och koordination i specialidrotten. Kunna organisera tränings- och tävlingsverksamhet för barn och ungdomar. Ha kunskap om hur man förebygger och akut behandlar vanliga idrottsskador. Ha kunskap om näringsfysiologins betydelse för prestation och hälsa. Ha kännedom om och erfarenhet av funktionärs- och ledarskap inom idrotten och om idrottsföreningars organisation och verksamhet. Känna till idrottsrörelsens framväxt och mål samt idrottens nationella omfattning. Kunna resonera om det egna idrottsutövandet ur ett etiskt perspektiv. Kriterier för betyget Godkänt Eleven använder sig av metoder som är av betydelse för specialidrotten och genomför sin träning samt behandlar med viss handledning akuta idrottsskador. Eleven ger exempel på kostens betydelse för prestation och hälsa. Eleven redogör för idrottspsykologiska effekter i samband med utförandet av sin specialidrott. Eleven genomför med viss handledning funktionärs- och ledarskap samt tränings- och tävlingsverksamhet för barn och ungdom. Eleven resonerar kring idrottsrörelsens ställning i dagens samhälle ur ett etiskt perspektiv. Kriterier för betyget Väl godkänt Eleven väljer olika metoder på sin träning, bedömer på egen hand de olika metodernas kvalitet, och behandlar akuta idrottsskador. Eleven tillämpar kunskaper om näringsfysiologi och idrottspsykologi i sina idrottsaktiviteter. Eleven genomför funktionärs- och ledarskap samt tränings- och tävlingsverksamhet för barn och ungdom. Eleven resonerar kring sitt idrottande och relaterar detta till idrottens roll i dagens samhälle ur ett etiskt socialt perspektiv. Kriterier för betyget Mycket väl godkänt Eleven planerar sin träning i harmoni med den egna dagsformen. Eleven värderar träningseffekternas betydelse för sin hälsa. Eleven genomför sin specialidrott med teknisk och taktisk skicklighet samt utvecklar sin improvisatoriska förmåga. Eleven värderar idrottsutövandets betydelse för sin egen och andras utveckling samt lägger etiska aspekter på idrottsutövandet Västerås Sintervägen 6 E-post: 14

16 Bilaga 2: Kursplan Specialidrott B Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs Eleven skall: Ha utvecklade färdigheter i sin specialidrott. Ha fördjupade kunskaper i träningslära och i olika träningsmetoder och deras effekter för utveckling av kvaliteter som uthållighet, styrka, rörlighet, snabbhet och kondition. Ha fördjupade kunskaper i idrottspsykologi och kunna tillämpa dem på specialidrotten. Ha fördjupade kunskaper i funktionärs- och ledarskap samt organisation av tränings- och tävlingsverksamhet. Känna till idrottsrörelsens internationella omfattning. Kunna lägga etiska och kulturella perspektiv på såväl idrottsutövandet som idrotten. Kunna diskutera idrottens betydelse ur såväl individ- som samhällsperspektiv. Kriterier för betyget Godkänt Eleven genomför sin träning och ger exempel och prövar andra metoder som är av betydelse för att förbättra resultatet. Eleven exemplifierar idrottspsykologiska effekter som är av betydelse för idrottandet. Eleven genomför funktionärs- och ledarskap, organiserar tränings- och tävlingsverksamhet i sin specialidrott och bedömer resultatet av genomförandet. Eleven beskriver idrottsrörelsens ställning i dagens samhälle ur såväl ett manligt som ett kvinnligt perspektiv. Kriterier för betyget Väl godkänt Eleven bedömer träning och metoder utifrån ett kvinnligt- och manligt perspektiv. Eleven värderar idrottspsykologiska effekter utifrån ett individperspektiv. Eleven tillämpar teorier om organisation och ledarskap samt reflekterar över etik- och moralfrågor som är av betydelse i sammanhanget. Kriterier för betyget Mycket väl godkänt Eleven genomför på ett målinriktat sätt sina träningspass samt bedömer och analyserar såväl idrottsprestationen som idrottspsykologiska effekter vid utövandet av specialidrotten. Eleven behärskar sin specialidrott med precision ifråga om teknik och taktik, samt utvecklar en handlingsberedskap inför mötet med nya miljöer i tävlingssituationer. Eleven lägger etiska och kulturella perspektiv på sitt idrottande och diskuterar detta utifrån idrottens roll i samhället Västerås Sintervägen 6 E-post: 15

17 Bilaga 3: Lokal kursplan specialidrott C Lokal kursplan Kursnamn kurskod poäng Specialidrott C SC Målbeskrivning Mål som eleven skall uppnått efter avslutad kurs: Ha fördjupade färdigheter i träningslära med inriktning mot specialidrotten Ha fördjupad färdighet och förståelse för specialidrottens olika träningsmetoder och tester Ha insikter i metoder för mental träning och avslappningsträning Ha insikt i villkoren för en elitsatsning i specialidrotten Ha utvecklat förutsättningarna för en idrottsledar- eller tränarkarriär på seniornivå Kan anlägga olika genusperspektiv med tillämpning på idrotten och specialidrotten Ha kunskaper om samspelet mellan medier och idrotten. Betygskriterier. Kriterier för betyget Godkänt Eleven utövar sin specialidrott med en helhetssyn samt genomför träningspass med olika träningsmetoder. Eleven kan med handledning leda sina kamraters träning inom såväl styrka, teknik som taktik. Eleven känner till olika avslappningsmetoder. Eleven kan med stöd leda träningspass för seniorer. Eleven känner till och beskriver hur medier framställer specialidrotten. Kriterier för betyget Väl godkänt Eleven planerar och genomför träningspass med olika metoder självständigt över en längre träningsperiod. Eleven genomför och tillämpar olika avslappningsmetoder. Eleven har förståelse för fysiska och mentala skillnader att träna barn, ungdomar, seniorer samt killar och tjejer. Eleven leder träningspass med insikt om olika metoder och tillvägagångssätt för seniorer. Eleven beskriver och känner till hur medier bidrar till att reproducera idrottens traditionella könsrollsmönster Kriterier för betyget Mycket väl godkänt Eleven genomför träningar- och träningssplanering på elitnivå med olika metoder Eleven har kunskap och förståelse för begrepp som toppning, vila, överträning, tävling, läger och dess inverkan på planering och träningsuppföljning. Eleven kan leda olika typer av träningspass för seniorer och visar kunskaper och insikter i skillnader i träning och tävling ur manliga och kvinnliga perspektiv. Eleven leder andra elever och träningsgrupper inom specialidrotten i styrketräning, teknikträning, mental träning och taktiska moment Eleven beskriver och analysera hur medier konstruerar traditionella könsrollsmönster inom idrotten Västerås Sintervägen 6 E-post: 16

18 Bilaga 4 Karriärplan Karriärplan för Datum: Utgå från var du vill vara i din karriär vid 21 års ålder. Målen ska du sätta utifrån SMARTstrategin. Huvudmål 21 år Delmål 20 år Delmål 19 år Delmål 18 år Delmål 17 år Västerås Sintervägen 6 E-post: 17

Vinnare i långa loppet

Vinnare i långa loppet Vinnare i långa loppet Tränings- och tävlingslära i Specialidrott a loppet a i Specialidrott jat läsa ämnet Specialidrott i stationsutveckling inom din jag äta? Hur lär jag mig att skilda kapitel som alla

Läs mer

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar Innebandy är Ett bevis på nyskapande idrott! Enkelt att utöva! Lätt att lära sig! Billigt och roligt! Underhållande och publikvänligt! Socialt och seriöst! Svenska Innebandyförbundet vill Skapa en stämning

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Hur ser utbildningsbehovet ut bland idrottsledare i skolan?

Hur ser utbildningsbehovet ut bland idrottsledare i skolan? Hur ser utbildningsbehovet ut bland idrottsledare i skolan? Handslagsrapport 2007:4 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet 2007:2 Book

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Hur tacklas utmaningen?

Hur tacklas utmaningen? Hur tacklas utmaningen? Tre idrottslärares erfarenheter av att undervisa elever med grav synskada Per Källman Specialpedagogiska institutionen Examensarbete 15 hp Magisterexamen med ämnesbredd i Synpedagogik

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Jane Meckbach, Lena Larsson STOCKHOLM

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Ledarskap och motivation: En studie av elittränares strategier

Ledarskap och motivation: En studie av elittränares strategier Ledarskap och motivation: En studie av elittränares strategier Mattias Isberg & Johan Lindblad Gymnasielärare i Idrott& Hälsa Publicerad på Internet, www.idrottsforum.org (ISSN 1652 7224) 2007 02 14 Copyright

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Kunskap genom studier och upplevelser 09/10

Kunskap genom studier och upplevelser 09/10 Kunskap genom studier och upplevelser 09/10 Välkommen Innehåll Anta en personlig utmaning på Grimslövs folkhögskola och du kommer finna dig stå i centrum vare sig du väljer en av våra allmänna kurser eller

Läs mer

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund Språk på sparlåga Språk på sparlåga Innehåll Inledning 3 Lärarnas Riksförbunds slutsatser 5 Undersökningsmetod 8 Bakgrundsfrågor 9 Frågeblock A1 22 Frågeblock A2 - grundskola 22 Frågeblock A2 - gymnasieskola

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer