Verksamhetsbeskrivning Innebandy. Studier i kombination med elitsatsning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsbeskrivning Innebandy. Studier i kombination med elitsatsning"

Transkript

1 Verksamhetsbeskrivning Innebandy Studier i kombination med elitsatsning

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 2 Rekommenderat innebandygymnasium REK... 2 Skolan... 3 Studier... 3 Socialt ansvar... 4 Elevvård... 4 Organisation... 4 Ledningsgrupp... 4 Ledningsgruppens sammansättning... 5 Operativ stab... 5 Instruktörer... 5 REK och Västmanlands innebandyförbund... 6 REK och samarbetsföreningar... 6 Specialidrott på kopparlundsgymnasiet... 6 Syfte... 7 Mål och visioner... 7 Målgrupp... 7 Instruktörer... 7 Lokaler och träningsanläggningar... 7 Innebandy... 8 Kopparlundsgymnasiets 3-årsidé... 9 År År År Individuell utvecklingsplan och karriärplan Vara med där det händer Utveckling och utvärdering Revidering av verksamhetsbeskrivning Bilaga 1: Kursplan Specialidrott A Bilaga 2: Kursplan Specialidrott B Bilaga 3: Lokal kursplan specialidrott C Bilaga 4 Karriärplan Västerås Sintervägen 6 E-post: 1

3 Inledning Innebandyprofilen arbetades fram läsåret 2004/2005 där Västmanlands Innebandyförbund, Västerås IB och Kopparlundsgymnasiet var de tre drivande parterna till att starta Västmanlands första innebandygymnasium/profil och vi har i dagsläget elever från i stort sett alla kranskommuner kring Västerås. Kopparlundsgymnasiet har sedan 2005/2006 aktivt arbetat för att marknadsföra och utveckla sina nationella kurser Specialidrott A samt Specialidrott B med inriktning innebandy. Fr.o.m. läsåret 2010/2011 kommer elever i åk 3 även ges möjlighet att läsa Specialidrott C. Syftet med innebandyprofilen på Kopparlundsgymnasiet är att ge talangfulla spelare i regionen en möjlighet att kombinera studier med en elitsatsning i innebandy. Utbildningen ska erbjuda en elitmässig grund för utveckling och förbereda eleverna inför en framtida karriär främst som spelare på elitnivå, men alternativet att verka som ledare, domare eller inom event och arrangemang ska även det vara en viktig inriktning på utbildningen. Skolan har som en medveten strategi att ha ett tydligt och nära samarbete med elitföreningarna i distriktet som också ska finnas representerade i ledningsgruppen för REK även om intaget sker brett och från alla klubbar. Detta gör att elever som söker sig till Kopparlundsgymnasiets innebandyprofil ges en bra möjlighet att komma i kontakt med någon av de elitklubbar som finns i distriktet. Ansvarig för innebandyprofilen är huvudinstruktör tillsammans med rektor. Rekommenderat innebandygymnasium REK I november 2007 fastställde Svenska Innebandyförbundets (SIBF) förbundsstyrelse kriterierna för rekommenderade innebandygymnasier. Gymnasier som uppfyller alla kriterier kan certifieras av SIBF och bli s.k. REK. Syftet med certifieringssystemet är i första hand att skapa högkvalitativa komplement till Riksinnebandygymnasiet (RIG). RIG och REK samarbetar i olika frågor, bl.a. vad gäller instruktörernas fortbildning och för att få en samsyn på hur talangfulla elever som inte tar en plats på RIG ska kunna få bra utbildning på REK. De regler och krav som Riksidrottsförbundet ställer på RIG ska vara vägledande för de krav som SIBF ställer på REK. SIBF vill med certifieringssystemet visa vilka gymnasier, förutom RIG, som håller så hög kvalitet att satsande elever kan söka dit med vetskap om att gymnasiet är bra på alla plan. Formellt sett kommer REK att motsvara det som tidigare räknades som regionalt innebandygymnasium, men i och med den nya REK-modellen kan det teoretiskt sett finnas fler än ett REK på samma ort. Kvaliteten på utbildningen är viktigare än det geografiska läget och SIBF sätter inte några begränsningar för hur många REK det ska finnas i landet Västerås Sintervägen 6 E-post: 2

4 Kriterierna som SIBF använder sig av rör t.ex. organisationsfrågor, samarbete med SDF, omfattningen och innehållet i ämnet specialidrott, innebandyinstruktörernas utbildning och boendemöjligheter för inflyttade elever. Kriterierna har som övergripande krav att innebandyfördjupningen ses som en del av en helhetsutbildning där respektive elev kan satsa på både skola och idrott. Varje REK ska genom en gedigen verksamhetsbeskrivning visa hur gymnasiets arbete med innebandyeleverna utformats Kopparlundsgymnasiet blev REK-certifierat under läsåret 2009/2010 Skolan Kopparlundsgymnasiet är en populär skola med fler sökande än platser. Skolan ligger i Teknikbyn och kulturhuset Culturen i Västerås och drivs som en ideell förening. Skolan idé är att låta unga människor utvecklas oavsett om det sker inom ramen för skolans ämnen och kurser eller den relativt omfattande frivilliga bildningsverksamhet (t ex foto, musik, radio, TV, idrott) som skolan arrangerar efter skoltid för elever. Skolans ämnesmässiga inriktningar är estetisk- och skapande verksamhet, kommunikation och media, samhällsvetenskap samt entreprenörskap. Den pedagogiska inriktningen är arbete i ämnesövergripande projekt samt i skarpa lägen. Inom Culturens väggar finns även Öppna Kanalen, Ung Kultur samt Närradion som tre viktiga och nära samarbetspartners för Kopparlundsgymnasiets elever. Studier Viktigt är att det huvudsakliga målet med verksamheten är att eleverna klarar av gymnasietiden med ett fullständigt avgångsbetyg. Viktigt är också att eleverna är i fokus när det gäller deras sociala tillvaro, att de dels trivs, men också inser vikten av att själva vara de som skapar stämningen och trivseln på skolan. För specialidrottseleverna är ett villkor för att få delta i specialidrotten att eleven klarar den ordinarie skolgången. Om det inte görs skall specialidrotten i första hand tas bort från elevens studieplan till förmån för det övriga skolarbetet. Specialidrottsfördjupningen kan i grunden kombineras med samtliga utbildningar, inriktningar och kurser som skolan tillhandahåller. Undantaget är de elever som väljer nybörjarspråk där vi i dagsläget endast kan erbjuda Spanska. Detta framgår tydligt vid vår marknadsföring och information. Skolan erbjuder på skoltid studiestöd, och huvudinstruktören (med sin lärarutbildning som grund) har även ett pedagogiskt ansvar för innebandygruppen att vara ett stöd för de elever som har behov av detta. Varje vecka finns det en allmän tid för samtliga skolans elever att närvara på för att komma ikapp med rester Västerås Sintervägen 6 E-post: 3

5 Vi vill här lyfta fram vår bildningsverksamhet, som är något av vårt adelsmärke på skolan. D.v.s. eleverna erbjuds helt kostnadsfritt att delta på vår bildningsverksamhet under eftermiddagar/kvällar. Bildningsverksamhetens grundval är foto, film, musik och radio. Socialt ansvar För inflyttade elever påtar sig skolan ett större ansvar att stötta vid elevens sociala situation. Dels genom information och stöd att bedriva fritidsaktiviteter på fritiden och dels genom informella/formella möten varje vecka där den sociala/privata situationen utreds och vidarekopplas till målsmän. Instruktör har ett extra stort ansvar att rekommendera rätt förening och lag till spelare utifrån landet. Mentor/Instruktör har ansvar att fungera som jour/stödperson även under kvällstid samt bollplank vid diverse frågor som kan uppkomma från en tonåring som just flyttat hemifrån. Kopparlundsgymnasiet har ett samarbete med Bostjärnan AB. Här ges kvalitativt boende för elever som kommer från annat distrikt än Västmanland och där stöd från skolan önskas i anskaffande av boende. För elever som bor på egen hand utan målsman eller myndig person ordnar skolan frukost samt middag till självkostnadspris. Lunch och mellanmål är kostnadsfritt. På Kopparlundsgymnasiet finns kurator, studievägledare och en elevhälsa där eleverna har tillgång till sjuksköterska, sjukgymnast samt läkare. Elevvård Skolan ska erbjuda kurator/elevcoach till eleverna vid behov/önskemål. Eleverna ska vid behov även ha tillgång till sjuksköterska, sjukgymnast samt läkare. Skolan har också en studiestödjare som har extra stort ansvar för att erbjuda hjälp att stödja elever med studiesvårigheter eller som hamnat efter i skolarbetet. Under utbildningen har eleven också en mentor som stöd för planeringen av den individuella studieplanen Organisation Ansvarig för Kopparlundsgymnasiets innebandyprofil (REK) är huvudinstruktören tillsammans med rektor. Utöver detta finns en ledningsgrupp, en operativ stab samt övriga instruktörer som på olika sätt ansvarar för verksamheten. Ledningsgrupp Inom REK ska det finnas en ledningsgrupp som planerar och fattar beslut om verksamheten på en långsiktig och strategisk nivå. Ledningsgrupper förändras över läsåren men ska hos Kopparlundsgymnasiet bestå av Skolans ordförande, Rektor, Huvudinstruktör, Västerås Sintervägen 6 E-post: 4

6 Hjälpinstruktör (om sådan finns), Västmanlands IBF (1 representant), Västerås stad (1 representant), Samt de elitföreningar i distriktet som REK har ett uttalat samarbete med (i nuläget Västerås IB som har 1 representant). Arbetet med rekrytering till ledningsgruppen sker kontinuerligt då personer i ledningsgruppen av någon anledning lämnar sina förtroendeuppdrag på skola, distriktsförbund, Västerås stad, eller i elitföreningarna. Ledningsgruppen ska ha tre protokollförda möten varje läsår, fördelade i starten och slutet av läsåret samt mellan höst- och vårtermin. Sammankallande till möten är huvudinstruktör och rektor. Ledningsgruppens sammansättning Hannu Högberg, Ordförande Kopparlundsgymnasiet Henrik Pettersson, Rektor Kopparlundsgymnasiet Glenn Wiman, Huvudinstruktör Kopparlundsgymnasiet Stefan Lindgren, Hjälpinstruktör Kopparlundsgymnasiet Per-Inge Hellman, Utvecklingsstrateg Västerås Stad Anders Avelin, Västerås IB Stefan Karlsson, Västmanlands IBF Operativ stab Den operativa staben för REK på kopparlundsgymnasiet består av rektor, huvudinstruktör samt hjälpinstruktör. Den operativa staben har till uppgift att planera och fatta beslut för verksamheten på en operativ och kortsiktig nivå. Den operativa staben ska på kopparlundsgymnasiet ha protokollförda möten 2-3 gånger varje termin, utöver detta sker kortare avstämningsmöten varje månad. Instruktörer Instruktören ansvarar för att det bedrivs en elitmässig verksamhet för innebandyeleverna samt att undervisningen uppfyller de kursplaner samt lokala mål som finns. Huvudinstruktören ska vara anställd av Kopparlundsgymnasiet. Målet är att Instruktör ska vara minst halvtidsanställd på skolan helst heltid. Huvudinstruktör ska minst ha innebandyns Block 4 utbildning. Instruktören ska ha erfarenheter från ledarskap på elitnivå. Helst på såväl dam som herrsidan. Instruktören ansvarar för att bjuda in föräldragruppen och elevernas tränare till möte, minst en gång per termin för utvärdering och information av verksamheten. Instruktören ska även observera spelaren i dess hemmaförening en gång per termin, som underlag för utvecklingssamtal och uppsättande av kort och långsiktiga målsättningar. Hjälpinstruktörer för innebandy ska minst ha innebandyns Block 2 utbildning, men tillfälliga gästinstruktörer så som spelare/ledare från elitlag, samt f.d. innebandyelever från Kopparlundsgymnasiet kan förekomma, och är något som skolan arbetar aktivt för att förverkliga (även om de saknar tränarutbildning). Instruktörer inom andra områden såsom fysisk träning, tester, mental träning, etc. ska ha ändamålsenlig utbildning och erfarenhet inom det område de är instruktörer för Västerås Sintervägen 6 E-post: 5

7 REK och Västmanlands innebandyförbund Skolan har ett bra och nära samarbete med Västmanlands Innebandyförbund (VIBF). Elever på Kopparlundsgymnasiets innebandyprofil erbjuds bland annat utbildningsplatser på kurser och utbildningar arrangerade av VIBF. Dessutom erbjuds skolan marknadsföringsmöjligheter på VIBF:s hemsida och utskick samt möjligheter att vara med kring distriktslagsverksamheten, framförallt när det gäller att informera om REK. På VIBF finns också en kontaktperson som kan svara på frågor som rör ansökningsförfarande samt andra övergripande frågor. Från förbundets hemsida finns också en länk till skolans hemsida där mer info om REK går att söka. VIBF har också en plats i ledningsgruppen för REK. Västmanlands innebandyförbund står även bakom ett stipendium som vi delar ut årligen till den innebandyelev som enligt kriterierna varit god förebild och ambassadör för innebandyn i distriktet. REK och samarbetsföreningar Inom REK på kopparlundsgymnasiet är det en ambition att ha ett nära samarbete med elitföreningarna i distriktet. Huvudinstruktör har därutöver ett ansvar för att samarbeta med elevens klubblag kring eleven för att på bästa sätt tillgodose hans/hennes individuella utveckling. Klubbtränare som har elever på kopparlundsgymnasiets REK-utbildning ska också bjudas in till informations möte om REK i starten av varje läsår. Där ska förslag på arbetsformer för samarbetet också presenteras. Under läsåret ska huvud- eller hjälpinstruktör dessutom ha en kontinuerlig dialog med klubbtränare kring elevens utveckling och träningsupplägg. Specialidrott på kopparlundsgymnasiet Kopparlundsgymnasiet erbjuder en 3-årig innebandyutbildning genom kurserna Specialidrott A (200p), Specialidrott B (100p) samt Specialidrott C (200p). Kurserna bygger på varandra varpå A kursen måste avslutas innan B kursen tar vid, samt B-kursen avslutad innan C-kursen tar vid. A-kursen ska vara en bred utbildning som innehåller de moment som presenteras i verksamhetsplanen. B-kursen ska bygga vidare på A-kursen och ge eleven fördjupade kunskaper inom de moment som tas upp i A-kursen. I B-kursen ska eleven på ett tydligare sätt kunna ta ansvar för sin planering och genomförandet av sin egen träning. I C-kursen väljer eleven inriktning mot något av följande fyra huvudspår: Elitspel, Ledarskap/domarskap, arrangemang/event eller Allmän. Huvudaktörerna kring eleverna på innebandyprofilen är huvudinstruktören, hjälpinstruktörer samt rektor. Kring verksamheten kopplas även ansvariga från Västmanlands Innebandyförbund, Västerås Stad, samt samarbetsföreningar Västerås Sintervägen 6 E-post: 6

8 Syfte Innebandyprofilen på Kopparlundsgymnasiet finns till för att underlätta för talangfulla innebandyspelare att kombinera en elitsatsning med studier samt att förbereda eleverna på en framtida elitkarriär. Mål och visioner Kopparlundsgymnasiets mål med REK är att vara den bästa innebandyutbildningen i regionen. Därigenom ska vi vara det naturliga valet för de talanger i regionen som vill kombinera studier med en förberedelse inför en karriär som elitspelare i innebandy. Vår vision är att bidra till utvecklingen av svensk innebandy i ett långt perspektiv och vara en del i att fostra framtidens stjärnor inom sporten. Målgrupp Målgruppen är spelare som håller distriktslagslagsklass, d.v.s. talanger som Västmanlands innebandyförbund och hemmaklubbarna önskar ha kvar i länet. Ambitionen är att rekrytera mellan 5 och 15 talangfulla spelare årligen från länet (både pojkar och flickor) som vill satsa seriöst på en kombination av studier och idrott. Självklart ser vi positivt även på spelare utanför distriktet som vill söka sig till vår utbildning. Instruktörer Huvudinstruktör på REK är Glenn Wiman, som har Elittränarutbildning (ETU) samt lärarexamen i idrott och hälsa och folkhälsovetenskap. Wiman är anställd 50 % på skolan och fungerar till största del som huvudinstruktör och kursansvarig för innebandyprofilen, men är också mentor för ett antal av innebandyeleverna. Wiman är även förbundskapten för Danmarks herrlandslag. Utöver detta är Wiman kursledare för Svenska innebandyförbundets tränarutbildningar. Som hjälpinstruktör för innebandy fungerar Stefan Lindgren som har en Block 2 utbildning. Lindgren har lång erfarenhet som tränare och har bland annat varit verksam på elitnivå och inom Västmanlands distriktslag. Som hjälpinstruktörer/gästtränare har även elitspelare från Västerås IB fungerat vilket har varit ett uppskattat inslag hos eleverna. Även fortsättningsvis kommer skolan att arbeta för att gästtränare/gästföreläsare ska bjudas in till våra pass. Utöver detta kan det då det finns behov av detta förekomma instruktörer som är specialiserade inom ett visst område, exempelvis testledare eller mental träning. Lokaler och träningsanläggningar Innebandyprofilen nyttjar i grunden följande faciliteter för sin verksamhet: Kopparlundsgymnasiet: Teori Västerås Sintervägen 6 E-post: 7

9 Bombardier Arena: Praktiska innebandypass och gym Friidrottshallen: Gym, tester och löparbanor Innebandy Verksamheten ska erbjuda en elitmässig grund för utveckling, så att eleverna vid avslutad gymnasiegång ska vara redo att i framtiden verka på elitnivå, främst som spelare, men alternativen att verka som domare, ledare eller inom event/arrangemang ska även det vara en viktig inriktning med utbildningen. Under en vecka omfattar innebandyn ungefär fyra-sex timmar fördelat på både teori och praktik. Till detta tillkommer lektioner i kurserna idrott och hälsa A och B samt givetvis träningar och matcher med klubblaget. Detta gör att planering och individuellt upplägg är otroligt viktigt och något som vi prioriterar redan från årskurs 1. Pass som är inriktade mot övrig fysisk träning (d.v.s. ej innebandy) är också de individuellt upplagda och kan ske på gym i Bombardier Arena, i Västerås friidrottshall eller t ex i badhuset. Utöver den rullande innebandyundervisningen så åker innebandyprofilen på 2-3 studiebesök årligen till andra distrikt. Vi har t ex varit och sett Elitmatcher i Uppsala och Solna, där vi förutom att se matchen, även gjort innebandyrelaterade skoluppgifter och haft föreläsningar av ledare, spelare och personer inom elitföreningarnas organisationer. Vi har också besökt andra innebandygymnasier för att få ett utbyte med andra skolor och deras verksamhet. Varje år åker vi även till SM-finalerna i Globen. På hemmaplan har vi på damsidan dessutom Rönnby Tigers i Elitserien och Västerås IB i div. 1, medan Västerås IB:s herrar spelar i Svenska Superligan. Vi har haft gratis inträde på dessa matcher samt utfört samarbetsuppgifter så som filmning/redigering av matcher, utvärdering av matcharrangemang och ledarskapsuppdrag för att nämna några. Utöver detta så deltar skolan i DM och SM varje år, i skolidrottsföreningens regi. Varje terminsstart inleds med att eleverna gör en individuell utvärdering över sina innebandyspecifika egenskaper. De skriver sin karriärsstege (reviderar under termin 2-6) och de skriver målsättning för såväl hela karriären (reviderar) samt mål för terminen. Förutom utbildningen på innebandyplanen så arbetar innebandyprofilen målmedvetet med elevernas fysprofil. I årskurs 1 sker en fysintroduktion med tester och utbildning, år två sker en schemalagd gymträning och i årskurs 3 sker en individuell träning efter upplagt schema (krav för de som väljer elitspel som inriktning, ej krav för de som väljer domarskap, ledarskap eller event/arrangemang). Elever på innebandyprofilen som har någon form av skada ska så snart som möjligt komma i kontakt med sjukgymnast, läkare eller annan för skadetypen nödvändig person. Detta för att Västerås Sintervägen 6 E-post: 8

10 kunna komma in i rehabiliteringsträning och så snart som möjligt bli skadefri. Eleven ska därefter kunna nyttja de praktiska innebandypassen till sin rehabiliteringsträning. Profilen har som krav att samtliga elever ska ha genomgått minst BUL 1 och Block 1 (en fortsättning i tränarstegen är frivillig, där skolan/förbundet betalar utbildningen) samt domarnas steg 1 (även där är fortsättning frivillig men då står inte skola för utbildningskostnaden då domare som fortsätter, dömer aktivt och tjänar pengar på sitt dömande). I nuläget är huvudinstruktören behörig att hålla dessa utbildningar (förutom domarutbildning) vilket gör att alla elever ges bra möjlighet till BUL 1-3 och Block 1-2 utbildning. När det gäller utbildningar har vi ett bra samarbete med Västmanlands Innebandyförbund som är den som ansvarar för utbildningarna tillsammans med kopparlundsgymnasiet. Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad utbildning är att eleven ska ha utvecklade färdigheter inom innebandyn. Eleverna ska därmed också ha fördjupade kunskaper i teknik och taktik samt i träningslära och i olika träningsmetoder samt deras effekter för utveckling av kvaliteter som uthållighet, styrka, rörlighet, snabbhet och kondition. Andra relevanta mål är att få utökade insikter i idrottspsykologi och dess tillämpningar främst inom innebandyn, kunskap om hur man förebygger och akut behandlar vanliga idrottsskador, kunskap om näringsfysiologins betydelse för prestation och hälsa samt ha kännedom om och erfarenhet av funktionärs- och ledarskap inom idrotten. I ett bredare perspektiv är det också målsättningen att eleverna efter utbildningen ska kunna organisera tränings- och tävlingsverksamhet för barn och ungdomar, ha kunskap om idrottsföreningars organisation och verksamhet, känna till idrottsrörelsens framväxt och mål samt idrottens nationella omfattning. Sist men inte minst ska eleverna kunna resonera om det egna idrottsutövandet ur olika etiska perspektiv. Viktigt är att det huvudsakliga målet med verksamheten är att eleverna klarar av gymnasietiden med ett fullständigt avgångsbetyg. Viktigt är också att eleverna är i fokus när det gäller deras sociala tillvaro, att de dels trivs, men också inser vikten av att själva vara de som skapar stämningen och trivseln på skolan. Kopparlundsgymnasiet följer såklart skolverket och skolans kursplan. Kopparlundsgymnasiets 3-årsidé Vi har följande grundidé som vi följer. År 1 Första året är en så kallad allmän kurs. D.v.s. där ingår alla grundmoment som är viktiga att blivande elitspelare får med sig. Det är träningslära, ledarskap, kost- och näringslära, idrottspsykologi, m.m. Samt att man för ner det stora i innebandyn till mindre detaljer, så som skott, passningar, finter, olika moment, taktik, fysträning, tester, o.s.v. Här ges också BUL 1 eller Block 1 utbildning samt domarutbildning steg Västerås Sintervägen 6 E-post: 9

11 Varje månad får eleverna individuellt välja ut vilka tre fokusområden som de vill utveckla. Detta sammanställer instruktören och anpassar sitt träningsupplägg till. Många i årskurs ett vill förbättra sin kondition, de vill lära sig allt om taktik och de vill lära sig skjuta osv. Här kan det bli att en hel träning fokuseras kring någon av dessa saker, eller så blir det individuella fokusmål för just den individen under månadens träningar. Under elevens första år sker också en introduktion i SOK:s fysprofil. Eleven ska genom detta få kunskaper om de olika testerna i fysprofilen och hur de utförs och vad de testar. När samtliga elever har gått allmänna kursen ska de ha en grundläggande kunskap inom de områden som tidigare nämnts. De ska ha grundpaketet och därigenom vara förberedda för år 2. Vi lägger också stor vikt vid träningsdagbok som ett redskap för att i ett tidigt skede lära sig att planera sin tid i förhållande till studier, träning och vila. Träningsdagboken blir också ett redskap som instruktör, klubbtränare och elev kan använda för att gemensamt lägga upp elevens individuella träning. Den kan också längre fram användas för att utvärdera vad träningsupplägget har haft för effekt och hur det påverkat prestationen. År 2 År 2 på skolan bygger vidare på elevens första år. Här ges fördjupade kunskaper inom de områden som behandlats under år 1. De individuella fokusmålen blir även här en viktig del i planeringen och upplägget av träningen. Eleven ska få en fördjupad kunskap om hur de kan träna för att utveckla specifika delar, t.ex. snabbhet. De ska också få en fördjupad kunskap om träningens effekter och kostens betydelse för prestationen samt även idrottspsykologi och dess tillämpningar. Även i år 2 jobbar vi med träningsdagbok och individuella fokusområden som grund för elevens individuella utveckling. Under år 2 läggs dock mer ansvar för träningen hos eleven. Att eleven visar en förmåga att planera sin egen träning i förhållande till match, vila och prestation. Eleven ska också tillsammans med instruktör och klubbtränare utvärdera förgående år utifrån träningsupplägg och tester och därigenom lägga upp träning så önskad utveckling och målsättning kan uppnås. År 3 År 3 på skolan, då väljer eleven inriktning. Det är 4 inriktningsval. Det är Elitspel, som de flesta som fortfarande har brinnet kvar för elitsatsning väljer. Här blir de individuella fokusmålen än mer viktiga. Här blir även kontakten med spelarens klubbtränare intensifierad, för att få en större utväxling av träningsupplägget. I år 3 läggs också större vikt på att förbereda eleven för spel på elitnivå med allt vad det innebär och att eleven i större utsträckning ska kunna ta ansvar för sin egen planering av träningen. Efter 3 år på skolan är målet att eleven ska vara väl förberedd på att möta de krav som ställs på dem som framtida elitspelare Västerås Sintervägen 6 E-post: 10

12 Man kan även välja inriktningen ledarskap. Där fokuserar man på sin ledarroll, det kan vara som domare eller tränare, lagledare, materialare o.s. v. Här har vi bra samarbete med såväl VIB, som förbund men även fritidsgårdar där eleverna lätt slussas in i verksamheten om de inte har egna uppdrag i sin egen klubb. Möjlighet ges till nästa steg i tränarutbildning eller domarutbildning för de som önskar det. Ett mål är att de som vill bli ledare ska komma i kontakt med en fadderledare som de kan använda som bollplank eller mentor i sitt ledarskap. Kanske vara med under en del träningar för att lära sig mer om hur man genomför träningar och kanske också följa under en tid för att få praktisk erfarenhet. Detsamma gäller för de som vill gå vidare i sitt domarskap. Ett annat val är Event/arrangemang. Här fokuserar man då på att vara med kring en arrangemangsorganisation (eller bygger upp en egen). Det kan handla om elitarrangemang som Rönnby och VIB står bakom, det kan vara att arrangera cuper eller liknande tillställningar. Det fjärde valet är det allmänna valet. D.v.s. då fortsätter man att träna med gruppen utan att välja någon av de övriga inriktningarna. Detta finns till för de som inte längre har ambitionerna att spela på elitnivå eller verka inom de övriga områdena men som ändå vill fortsätta med sin innebandy på en lägre nivå. Inom denna inriktningen läggs inte lika stort fokus på elevens individuella träningsupplägg och kontakten med klubbtränare. Samtliga val görs under samtal och i samråd med instruktör. Vanligt har dock på senare år varit (särskilt på tjejsidan) att det kommer elever som redan under högstadiet har slagit sig in i seniortruppen på elitnivå. Det är då ganska vanligt att man redan från år 1 får en väldigt strukturerad individuell plan, i samråd med klubbtränare och instruktör. Instruktören är dock alltid noggrann att poängtera att trots att man nått elitspel som ungdomsspelare, så fyller grundpaketet en stor funktion för även om man nått elitspel, har man vanligtvis inte alla grunder, som krävs för en långvarig karriär på elitnivå. Utöver detta löper genom hela utbildningen (år 1-3) diskussioner kring innebandy i ett allmänt perspektiv. Det kan vara dess roll i t.ex. samhället och media, men det kan också innefatta diskussioner om framtidens innebandy och vilka krav som kommer att ställas på innebandyn och spelare på lång sikt. Vi spelar också kontinuerligt matcher genom att delta i skol-dm och skol-sm samt en del matchande mot andra skolor. Vi besöker kontinuerligt elitmatcher där eleven kan ges olika uppgifter inom scouting, matchanalys, eller statistik. Vi genomför också studiebesök hos elitklubbar, inte bara i vår närhet utan även utanför Västerås. Eleverna genomför också under samtliga tre år på skolan SOK:s fysprofil. Individuell utvecklingsplan och karriärplan På kopparlundsgymnasiet ska alltid individen och hans/hennes individuella utveckling vara i fokus. Varje elev inom REK ska i samråd med huvudinstruktör skriva en karriärplan. Detta görs i starten av åk 1. Denna revideras sedan under termin 2-6. Med karriärplanen som Västerås Sintervägen 6 E-post: 11

13 grund ska elev och instruktör sedan lägga upp en individuell utvecklingsplan för den kommande terminen. Utvecklingsplanen ska innehålla mål som eleven har för terminen och säsongen, hur dessa ska uppnås, vilka resurser som krävs (interna eller externa), samt hur mycket tid som behöver läggas för att uppnå dem. De uppsatta målen ska också revideras om något oförutsett skulle inträffa, exempelvis en skada, som gör att den satta målsättningen för terminen kan vara svår att uppnå. Detta för att direkt anta en ny målsättning och på så sätt alltid jobba aktivt med målsättningen och motivationen hos eleven. Vara med där det händer Skolan har också som ambition att finnas med kring de stora Innebandyarrangemang som genomförs i distriktet. Ett par exempel där kopparlundsgymnasiets innebandyprofil har varit en del av organisationen är kring Dam-VM 2009 samt distriktslags-sm som spelats i Västerås. Utveckling och utvärdering Då vi har en ambition att ständigt förbättra vår verksamhet så ska utvärdering av densamma därför vara ett naturligt inslag och något vi arbetar aktivt med. I vårt arbete med att ständigt utveckla oss arbetar vi utifrån utvecklingshjulet som modell. PLANERA FÖRBÄTTRA REK-GYMNASIET GENOMFÖRA UTVÄRDERA För att lyckas med detta har vi lagt upp följande arbetssätt där utvecklingsarbetet alltid ska ha ett stort utrymme. Varje läsår: Instruktörer lägger med utgångspunkt från tidigare läsårs utvärderingar upp grovplanering för det nya läsåret. Ledningsgruppsmöten 3 gånger varje läsår där man på en långsiktig nivå lägger upp strategin för hur verksamheten ska förbättras. Förbättringsområden arbetas fram samt verksamhetsbeskrivning revideras Västerås Sintervägen 6 E-post: 12

14 Varje termin: Instruktörer går igenom hur den senaste terminen fungerat och lägger grovplanering för den kommande terminen. Ledningsgruppsmöten vid starten samt slutet av varje termin där man lägger upp strategin för hur verksamheten ska förbättras. Skriftlig utvärdering från elever i slutet av varje termin där de får ge sin syn på hur verksamheten motsvarat deras förväntningar och uppsatta mål samt ge förslag på saker att förbättra. Varje månad: Instruktörer går igenom hur den senaste månaden fungerat och lägger planeringen för den kommande månaden. REK-stabsmöten i slutet av varje månad där instruktörer och rektor går igenom vad som varit bra och vad som behöver förbättras och åtgärdas i verksamheten. Framförallt ska saker av mera praktisk art diskuteras såsom lokaler, material, transporter, etc. Varje vecka: Instruktörer går igenom hur den senaste veckan fungerat och lägger planering för den kommande veckan. Kontinuerlig dialog mellan instruktörer och elever för att lyssna till deras åsikter. Kontinuerlig dialog mellan instruktörer och övriga inblandade som på något sätt påverkar utbildningen för att på kort sikt åtgärda de problem som kan uppstå i den dagliga verksamheten. Revidering av verksamhetsbeskrivning Kopparlundsgymnasiets verksamhetsbeskrivning för innebandyprofilen ska revideras inför varje nytt läsår. Ansvarig för detta är huvudinstruktör i samråd med den operativa staben. Den reviderade verksamhetsbeskrivningen ska godkännas av ledningsgruppen vid läsårets första ledningsgruppsmöte Västerås Sintervägen 6 E-post: 13

15 Bilaga 1: Kursplan Specialidrott A Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs Eleven skall: Ha färdigheter i sin specialidrott, vara förtrogen med specialidrottens teknik, taktik och regler. Ha insikt i idrottspsykologi och dess tillämpningar i specialidrotten. Ha kunskaper i träningslära och träningsmetoder och deras effekter för utveckling av kvaliteter som uthållighet, styrka, rörlighet, snabbhet och koordination i specialidrotten. Kunna organisera tränings- och tävlingsverksamhet för barn och ungdomar. Ha kunskap om hur man förebygger och akut behandlar vanliga idrottsskador. Ha kunskap om näringsfysiologins betydelse för prestation och hälsa. Ha kännedom om och erfarenhet av funktionärs- och ledarskap inom idrotten och om idrottsföreningars organisation och verksamhet. Känna till idrottsrörelsens framväxt och mål samt idrottens nationella omfattning. Kunna resonera om det egna idrottsutövandet ur ett etiskt perspektiv. Kriterier för betyget Godkänt Eleven använder sig av metoder som är av betydelse för specialidrotten och genomför sin träning samt behandlar med viss handledning akuta idrottsskador. Eleven ger exempel på kostens betydelse för prestation och hälsa. Eleven redogör för idrottspsykologiska effekter i samband med utförandet av sin specialidrott. Eleven genomför med viss handledning funktionärs- och ledarskap samt tränings- och tävlingsverksamhet för barn och ungdom. Eleven resonerar kring idrottsrörelsens ställning i dagens samhälle ur ett etiskt perspektiv. Kriterier för betyget Väl godkänt Eleven väljer olika metoder på sin träning, bedömer på egen hand de olika metodernas kvalitet, och behandlar akuta idrottsskador. Eleven tillämpar kunskaper om näringsfysiologi och idrottspsykologi i sina idrottsaktiviteter. Eleven genomför funktionärs- och ledarskap samt tränings- och tävlingsverksamhet för barn och ungdom. Eleven resonerar kring sitt idrottande och relaterar detta till idrottens roll i dagens samhälle ur ett etiskt socialt perspektiv. Kriterier för betyget Mycket väl godkänt Eleven planerar sin träning i harmoni med den egna dagsformen. Eleven värderar träningseffekternas betydelse för sin hälsa. Eleven genomför sin specialidrott med teknisk och taktisk skicklighet samt utvecklar sin improvisatoriska förmåga. Eleven värderar idrottsutövandets betydelse för sin egen och andras utveckling samt lägger etiska aspekter på idrottsutövandet Västerås Sintervägen 6 E-post: 14

16 Bilaga 2: Kursplan Specialidrott B Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs Eleven skall: Ha utvecklade färdigheter i sin specialidrott. Ha fördjupade kunskaper i träningslära och i olika träningsmetoder och deras effekter för utveckling av kvaliteter som uthållighet, styrka, rörlighet, snabbhet och kondition. Ha fördjupade kunskaper i idrottspsykologi och kunna tillämpa dem på specialidrotten. Ha fördjupade kunskaper i funktionärs- och ledarskap samt organisation av tränings- och tävlingsverksamhet. Känna till idrottsrörelsens internationella omfattning. Kunna lägga etiska och kulturella perspektiv på såväl idrottsutövandet som idrotten. Kunna diskutera idrottens betydelse ur såväl individ- som samhällsperspektiv. Kriterier för betyget Godkänt Eleven genomför sin träning och ger exempel och prövar andra metoder som är av betydelse för att förbättra resultatet. Eleven exemplifierar idrottspsykologiska effekter som är av betydelse för idrottandet. Eleven genomför funktionärs- och ledarskap, organiserar tränings- och tävlingsverksamhet i sin specialidrott och bedömer resultatet av genomförandet. Eleven beskriver idrottsrörelsens ställning i dagens samhälle ur såväl ett manligt som ett kvinnligt perspektiv. Kriterier för betyget Väl godkänt Eleven bedömer träning och metoder utifrån ett kvinnligt- och manligt perspektiv. Eleven värderar idrottspsykologiska effekter utifrån ett individperspektiv. Eleven tillämpar teorier om organisation och ledarskap samt reflekterar över etik- och moralfrågor som är av betydelse i sammanhanget. Kriterier för betyget Mycket väl godkänt Eleven genomför på ett målinriktat sätt sina träningspass samt bedömer och analyserar såväl idrottsprestationen som idrottspsykologiska effekter vid utövandet av specialidrotten. Eleven behärskar sin specialidrott med precision ifråga om teknik och taktik, samt utvecklar en handlingsberedskap inför mötet med nya miljöer i tävlingssituationer. Eleven lägger etiska och kulturella perspektiv på sitt idrottande och diskuterar detta utifrån idrottens roll i samhället Västerås Sintervägen 6 E-post: 15

17 Bilaga 3: Lokal kursplan specialidrott C Lokal kursplan Kursnamn kurskod poäng Specialidrott C SC Målbeskrivning Mål som eleven skall uppnått efter avslutad kurs: Ha fördjupade färdigheter i träningslära med inriktning mot specialidrotten Ha fördjupad färdighet och förståelse för specialidrottens olika träningsmetoder och tester Ha insikter i metoder för mental träning och avslappningsträning Ha insikt i villkoren för en elitsatsning i specialidrotten Ha utvecklat förutsättningarna för en idrottsledar- eller tränarkarriär på seniornivå Kan anlägga olika genusperspektiv med tillämpning på idrotten och specialidrotten Ha kunskaper om samspelet mellan medier och idrotten. Betygskriterier. Kriterier för betyget Godkänt Eleven utövar sin specialidrott med en helhetssyn samt genomför träningspass med olika träningsmetoder. Eleven kan med handledning leda sina kamraters träning inom såväl styrka, teknik som taktik. Eleven känner till olika avslappningsmetoder. Eleven kan med stöd leda träningspass för seniorer. Eleven känner till och beskriver hur medier framställer specialidrotten. Kriterier för betyget Väl godkänt Eleven planerar och genomför träningspass med olika metoder självständigt över en längre träningsperiod. Eleven genomför och tillämpar olika avslappningsmetoder. Eleven har förståelse för fysiska och mentala skillnader att träna barn, ungdomar, seniorer samt killar och tjejer. Eleven leder träningspass med insikt om olika metoder och tillvägagångssätt för seniorer. Eleven beskriver och känner till hur medier bidrar till att reproducera idrottens traditionella könsrollsmönster Kriterier för betyget Mycket väl godkänt Eleven genomför träningar- och träningssplanering på elitnivå med olika metoder Eleven har kunskap och förståelse för begrepp som toppning, vila, överträning, tävling, läger och dess inverkan på planering och träningsuppföljning. Eleven kan leda olika typer av träningspass för seniorer och visar kunskaper och insikter i skillnader i träning och tävling ur manliga och kvinnliga perspektiv. Eleven leder andra elever och träningsgrupper inom specialidrotten i styrketräning, teknikträning, mental träning och taktiska moment Eleven beskriver och analysera hur medier konstruerar traditionella könsrollsmönster inom idrotten Västerås Sintervägen 6 E-post: 16

18 Bilaga 4 Karriärplan Karriärplan för Datum: Utgå från var du vill vara i din karriär vid 21 års ålder. Målen ska du sätta utifrån SMARTstrategin. Huvudmål 21 år Delmål 20 år Delmål 19 år Delmål 18 år Delmål 17 år Västerås Sintervägen 6 E-post: 17

Välkommen till ett nytt år med NIU! Nationell Idrottsutbildning - Innebandy

Välkommen till ett nytt år med NIU! Nationell Idrottsutbildning - Innebandy HAR DU DET SOM KRÄVS FÖR ATT BLI BÄST? Välkommen till ett nytt år med NIU! Nationell Idrottsutbildning - Innebandy Stockholmsinnebandyn är med facit i hand duktig på att fostra talanger som inte bara representerar

Läs mer

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska muaythai förbundet arrangerar grenspecifika utbildningar för sina medlemsklubbar i 2 steg. Därutöver finns ett steg 3 som riktar

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄND NATIONELL IDROTTSUTBILDNING (NIU) - I ämnet specialidrott orientering

ANSÖKAN OM GODKÄND NATIONELL IDROTTSUTBILDNING (NIU) - I ämnet specialidrott orientering ANSÖKAN OM GODKÄND NATIONELL IDROTTSUTBILDNING (NIU) - I ämnet specialidrott orientering Ort och datum Underskrift av behörig företrädare för huvudman förtydligande Sökande Huvudman Organisationsnummer

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR I KARLSTAD

VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR I KARLSTAD VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR I KARLSTAD Inledning... 2 Programmets karaktär och uppbyggnad... 2 Syfte... 2 Genomförande... 3 Kalendarium och Läsårsinnehåll... 4 Kursplaner... 5 Specialidrott... 5 Läsårsplanering

Läs mer

ASPERO. Elitidrottsgymnasiet på Prioritet Serneke Arena. www.aspero.nu. Du hänger la med! IDROTTSGYMNASIUM GÖTEBORG

ASPERO. Elitidrottsgymnasiet på Prioritet Serneke Arena. www.aspero.nu. Du hänger la med! IDROTTSGYMNASIUM GÖTEBORG ASPERO IDROTTSGYMNASIUM GÖTEBORG Elitidrottsgymnasiet på Prioritet Serneke Arena Du hänger la med! www.aspero.nu i Modern utbildning ASPERO EKONOMI inriktning ekonomi Om du vill bli ekonom, ekonomichef,

Läs mer

Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK

Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK 1. Förord: En grundförutsättning för all verksamhet är att alla vet hur den fungerar, vem som gör vad och vilka riktlinjer som gäller. Styrelsen har tillsammans med

Läs mer

ASPERO. Elitidrottsgymnasiet. www.aspero.nu. Du hänger la med! IDROTTSGYMNASIUM. GÖTEBORG in 2015!

ASPERO. Elitidrottsgymnasiet. www.aspero.nu. Du hänger la med! IDROTTSGYMNASIUM. GÖTEBORG in 2015! ASPERO IDROTTSGYMNASIUM GÖTEBORG Göteborg s Nya Ar ena Aspero fl yttar in 2015! Elitidrottsgymnasiet Du hänger la med! www.aspero.nu i Modern utbildning ASPERO EKONOMI inriktning ekonomi Om du vill bli

Läs mer

Du kan se en föreläsning kring SIU samt beställa hela SIU-dokumentet via Svenska innebandyförbundets hemsida www.innebandy.se

Du kan se en föreläsning kring SIU samt beställa hela SIU-dokumentet via Svenska innebandyförbundets hemsida www.innebandy.se Tränarutbildning SIU Förkortningen ovan står för Svensk Innebandys Utvecklingsmodell. Det är en modell som lanserades under fjolåret och som kommer att ligga till grund för den nya utbildningsstrukturen

Läs mer

LOKALT IDROTTSGYMNASIUM FÖR TJEJER & KILLAR MED FOTBOLLEN OCH STUDIERNA I FOKUS

LOKALT IDROTTSGYMNASIUM FÖR TJEJER & KILLAR MED FOTBOLLEN OCH STUDIERNA I FOKUS FOTBOLLEN OCH STUDIERNA I FOKUS LOKALT IDROTTSGYMNASIUM FÖR TJEJER & KILLAR MED STUDERA MED FOKUS Bor du i Östergötland? Spelar du fotboll i ett klubblag? Är du målmedveten med din träning? Är du minst

Läs mer

ASPERO. Aspero skapar vinnare. www.aspero.nu IDROTTSGYMNASIUM. studiemässigt, idrottsligt och socialt KARLSKRONA

ASPERO. Aspero skapar vinnare. www.aspero.nu IDROTTSGYMNASIUM. studiemässigt, idrottsligt och socialt KARLSKRONA ASPERO IDROTTSGYMNASIUM KARLSKRONA Aspero skapar vinnare studiemässigt, idrottsligt och socialt www.aspero.nu i Utbildningen ASPERO EKONOMI inriktning ekonomi Om du vill bli ekonom, ekonomichef, säljare,

Läs mer

Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursplan 2013-2015

Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursplan 2013-2015 Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursplan 2013-2015 Ett utbildningsprogram för elittränare/elitcoacher SISU Idrottsutbildarna i samarbete med RF genomför Idrottens ETU 2013-15. Nytt för i år är möjlighet

Läs mer

Maserskolans fotbollsprofil

Maserskolans fotbollsprofil Maserskolans fotbollsprofil Fotbollsprofilen på Maserskolan ska ses som en utveckling av skolämnet Idrott och Hälsa. Fotbollsprofilens kursmoment är utformade så att eleven blir bättre fotbollsspelare

Läs mer

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Information om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I verksamhetsplanen formuleras

Läs mer

Den sökande ska fylla minst18 år senast under det år studierna påbörjas.

Den sökande ska fylla minst18 år senast under det år studierna påbörjas. Katrinebergs folkhögskola Antagningskriterier Grundläggande förutsättningar för antagning Den sökande ska fylla minst18 år senast under det år studierna påbörjas. Deltagarsammansättningen ska, om möjligt,

Läs mer

Ett utbildningsprogram för tränare på elitförberedande nivå samt tränare på elitnivå.

Ett utbildningsprogram för tränare på elitförberedande nivå samt tränare på elitnivå. Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursbeskrivning 2016-2017 Ett utbildningsprogram för tränare på elitförberedande nivå samt tränare på elitnivå. SISU Idrottsutbildarna genomför i samarbete med RF Idrottens

Läs mer

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar Innebandy är Ett bevis på nyskapande idrott! Enkelt att utöva! Lätt att lära sig! Billigt och roligt! Underhållande och publikvänligt! Socialt och seriöst! Svenska Innebandyförbundet vill Skapa en stämning

Läs mer

Box 800 565 18 Mullsjö Besöksadress: Björksätervägen 2 Tel: 0392-14600 Hemsida: www.mullsjogymnasiet.se

Box 800 565 18 Mullsjö Besöksadress: Björksätervägen 2 Tel: 0392-14600 Hemsida: www.mullsjogymnasiet.se Rekommenderat innebandygymnasium (REK): beskrivning och policy Bakgrund och filosofi Mullsjögymnasiet är ett småskaligt, kommunalt gymnasium som etablerades 1997. Med tiden utvecklades en specialidrottsprofil

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

www.swedewrestling.se Informationsblad Utbildning

www.swedewrestling.se Informationsblad Utbildning www.swedewrestling.se Informationsblad Utbildning Innehåll Brottning Grund...3 Plattformen...4 Idrottens föreningslära - IFL...5 Föreningskompetens...6 Teknikpasset...7 Instruktionspasset...8 Specialtränarutbildning

Läs mer

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T MÅLDOKUMENTET Ishockeyn Vill SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen INNEHÅLL Sid 3 Sid 4 Presentation Ishockey för barn Ishockey för ungdom Ishockey för juniorer Sid 5 Sid 6 Ishockey

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

U L F Tränarutbildning

U L F Tränarutbildning INNEHÅLL sid Utbildningsstegen 4:1 Tränarlegitimationer 4:6 Övergångar från gamla Stegen 4:7 Fortbildningskurser 4:8 Tränarrapport 4:9 4:1 UTBILDNINGSSTEGEN En förteckning över alla kurser i Sverige hittar

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte IDROTT OCH HÄLSA Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt

Läs mer

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten AIF:s utbildningsplan är framtagen av tränarrådet och godkänd av fotbollssektion samt styrelsen 080302. Axvalls IF målsättning med ungdomsverksamheten

Läs mer

STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING. Arbetsmaterial 4R

STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING. Arbetsmaterial 4R STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING Arbetsmaterial 4R Stor blandning lika behandling Arbetsmaterial 4R Samma nivå samma möjligheter Arbetet som din förening står inför borde inte behövas. Ni ska säkerställa

Läs mer

VERKSAMHETEN NU. Detta är vi, 2015 700-750 spelare

VERKSAMHETEN NU. Detta är vi, 2015 700-750 spelare VERKSAMHETEN NU Detta är vi, 2015 700-750 spelare Dunungarna 2011-2014 (40 barn + föräldrar) Träningsgrupper: (450 spelare) Flickor 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 01/02, 99/00, DJ Pojkar 10, 09, 08, 07,

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp

UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp 6-9 år Lek med boll, från 8 år 5-manna fotboll MÅL: - Stimulera spelaren till aktivitet genom lek med boll. Tycka fotboll är det roligaste som finns!

Läs mer

Förbered dig genom att inventera gruppen (styrelseuppdrag, antal år inom idrott och annan relevant info).

Förbered dig genom att inventera gruppen (styrelseuppdrag, antal år inom idrott och annan relevant info). Föreningsutveckling Plattformen Plattformen är grundförutsättningarna för att en förening eller ett lag ska fungera och nå utveckling. Det innefattar faktorer så som organisation, miljö, kultur, ekonomi,

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Svensk Pingis framtid 2011-2016

Svensk Pingis framtid 2011-2016 Svensk Pingis framtid 2011-2016 1 Vision Svensk Pingis Svensk Pingis ska sträva mot att vara bäst för alla på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla alla våra områden och det gör vi genom en stark

Läs mer

Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola. Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA

Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola. Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA Din karriär inom idrotten börjar nu! Plugga och bo på Bosön - idrottens viktigaste

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm RgRh Stockholm Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm VAD ÄR RIKSGYMNASIET? Riksgymnasiet är till för ungdomar med svåra rörelsehinder. Det fungerar som vilken gymnasieskola som

Läs mer

Fotboll på Gymnasiet. Nationell- samt lokalt idrottsalternativ

Fotboll på Gymnasiet. Nationell- samt lokalt idrottsalternativ Fotboll på Gymnasiet Nationell- samt lokalt idrottsalternativ Tibble Gymnasium NIU Nationell idrottsutbildning (NIU) i fotboll på Tibble Gymnasium, rekommenderat av Svenska Fotbollsförbundet. Samarbetet

Läs mer

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 VISION Svensk styrkelyft - Idrotten som lyfter Svensk Styrkelyft ska sträva mot att utveckla alla individer på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 1 (8) NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planeringskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande

Läs mer

NATIONELLT GODKÄND IDROTTSUTBILDNING HANDBOLL

NATIONELLT GODKÄND IDROTTSUTBILDNING HANDBOLL NATIONELLT GODKÄND IDROTTSUTBILDNING HANDBOLL VAD VILL DU? Vill du gå en gymnasieutbildning och samtidigt göra en elitsatsning på handboll så är det dig vi vill satsa på. Du får personlig individuell utveckling

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Målsättning ideologi för HIK Innebandy

Målsättning ideologi för HIK Innebandy ideologi för HIK Innebandy Policy riktlinjer för ledare, spelare, ungdom, junior I detta dokument framgår riktlinjer för våra lag såsom ledare, aktiva och spelare. Det som står skrivet i dokumentet är

Läs mer

Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning?

Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Management Då är det här rätt utbildning för dig... 40 sp CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE VID

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 1 Val av inriktning fö r dig söm ga r Hötell- öch turismprögrammet Efter examen från Hotell- och turismprogrammet ska du

Läs mer

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30 IDROTTS LYFTET Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4 År ett 2007-0701- 2008-06-30 Svenska Dragkampförbundet vill bli ett tydligt förbund Inriktning på idrottslyftet Öppna dörrarna

Läs mer

TRÄNARUTBILDNINGAR INOM SVENSKA TRIATHLONFÖRBUNDET

TRÄNARUTBILDNINGAR INOM SVENSKA TRIATHLONFÖRBUNDET TRÄNARUTBILDNINGAR INOM SVENSKA TRIATHLONFÖRBUNDET 22 december 2003 Sammanfattning Denna skrift är framtagen för att förmedla Svenska Triathlonförbundets syn på tränarutbildningar. Skriften beskriver den

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott)

Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott) Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott) 1 Introduktion till friidrott Friidrottens föräldrautbildning är en nätbaserad utbildning för föräldrar till

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Program på Aspero Idrottsgymnasium

Program på Aspero Idrottsgymnasium ASPERO Program på Aspero Idrottsgymnasium Idrotten Alla elever på Aspero har idrott som individuellt val. Idrotten genomför vi som grenspecifik teknisk/taktisk träning, fysträning och idrottsteori. Vi

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Då är det här rätt utbildning för dig...

Då är det här rätt utbildning för dig... Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Då är det här rätt utbildning för dig... CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN

Läs mer

Nulägesanalys Skolans namn (F-5/6) 13/14

Nulägesanalys Skolans namn (F-5/6) 13/14 140630 Nulägesanalys Skolans namn (F-5/6) 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde inför läsåret 14/15 är: Här ska den/de punkter stå som kokats ner och står längst ner på sista sidan

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

Katrinebergs folkhögskola. Kursmål. Linje: Idrottsledarskap och Hälsa. Kursplan, se nedan

Katrinebergs folkhögskola. Kursmål. Linje: Idrottsledarskap och Hälsa. Kursplan, se nedan Katrinebergs folkhögskola Kursmål Linje: Idrottsledarskap och Hälsa Kursen syftar på samhällsnivå till att höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället samt bidra till ökade förutsättningar för deltagarna

Läs mer

MORGONDAGENS TRIATHLET?

MORGONDAGENS TRIATHLET? TRISÖK Platenskolan Gymnasieskolan i Motala Tel 0141-22 56 68 Fax 0141-21 96 24 VILL DU BLI... MORGONDAGENS TRIATHLET? VÄLKOMMEN ATT SÖKA TILL RIKSTRIATHLONGYMNASIUM I MOTALA 2007/2008 TRÄNARE MICHAEL

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet

HT Hotell- och turismprogrammet HT Hotell- och turismprogrammet INDIVIDUELLT VAL inför 2015/2016 1 Individuellt val a k 1 - infö r 2015/2016 Nu är det dags att välja dina individuella val inför årskurs 2 och 3! Hur mycket ska jag välja?

Läs mer

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 BKC har många aktiva spelare i våra träningsgrupper. I år har vi gjort ett stort jobb, lagt ner tid och tanke för att göra säsongen så bra som möjligt. Med vår

Läs mer

Välkommen till FCH! - Ungdomspolicy

Välkommen till FCH! - Ungdomspolicy Välkommen till FCH! - Ungdomspolicy Inledning Målsättning FC Helsingborg ska utveckla och förädla unga talanger till färdiga elitspelare och se till att uppfostra våra ungdomar till bra individer även

Läs mer

KURSPLAN, SVENSK ALPIN TRÄNARUTBILDNING 2

KURSPLAN, SVENSK ALPIN TRÄNARUTBILDNING 2 KURSPLAN, SVENSK ALPIN TRÄNARUTBILDNING 2 Svenska skidförbundet, alpint, version 4 Basdata Omfattning: 7 dagar plus instuderingsuppgifter, hemuppgifter och praktik uppdelat på två kurstillfällen. Del 1

Läs mer

Träning och studier - en oslagbar kombination Samhällsvetenskap (SA) Träning och hälsa (BF) www.hbgsportgymnasium.com Utmana dig själv! Härlig gemenskap Vill du kombinera dina studier med tuff och rolig

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar u på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Katrinebergs folkhögskola. Kursmål. Linje: Praktisk linje. Kursplan, se nedan

Katrinebergs folkhögskola. Kursmål. Linje: Praktisk linje. Kursplan, se nedan Katrinebergs folkhögskola Kursmål Linje: Praktisk linje Utbildningens målsättning är att deltagarna stärks och utvecklas till självständiga samhällsmedborgare inom områdena Ett eget boende Arbete/sysselsättning

Läs mer

Norrbottens Ishockeyförbund

Norrbottens Ishockeyförbund DISTRIKTSLAGSVERKSAMHET Verksamhet och målsättning Innehåll Bakgrund och syfte Övergripande inriktning Målsättning U 14 Målsättning U 15 Målsättning U 16 Övrigt Bilaga 1: Verksamhetsplaner för U 14 U 16

Läs mer

Protokoll mo te vå rdnådshåvåre 19/8-15

Protokoll mo te vå rdnådshåvåre 19/8-15 Protokoll mo te vå rdnådshåvåre 19/8-15 Under mötet presenterades Hur Rullen arbetar med ditt barns lärande All forskning pekar på att inlärning i ett sammanhang är det mest effektiva för Rullens elevgrupp.

Läs mer

KLUBBPAKETET Utbildning

KLUBBPAKETET Utbildning KLUBBPAKETET Utbildning 0 Svenska Skidförbundets Alpina Utbildningar Svenska Skidförbundets alpina utbildningar vänder sig till tränare samt andra ledare och funktionärer i klubben. Svensk Alpin Tränarutbildning

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Stor blandning - lika behandling. Svenska Innebandyförbundets strategi för likabehandling

Stor blandning - lika behandling. Svenska Innebandyförbundets strategi för likabehandling Stor blandning - lika behandling Svenska Innebandyförbundets strategi för likabehandling Inledning Den här strategin borde inte behövas. En strategi för att säkerställa det självklara att alla som är involverade

Läs mer

Svenska Boxningsförbundet Utbildningsstruktur för tränare

Svenska Boxningsförbundet Utbildningsstruktur för tränare Svenska Boxningsförbundet Utbildningsstruktur för tränare För att lättare kunna se hur du som tränare/ledare kan utveckla dig inom SBF, SISU och, som en struktur i utbildningsledet, du kan se den som en

Läs mer

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Klubbpresentation Samt Sponsorpaket 2005/2006 Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Besöks adress: Alviksvägen 30 Organisations nummer: 802010-5550 Post adress: Box 140 23 Förenings nummer:

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Fotbollsakademi för flickor och pojkar!

Barn- och utbildningsförvaltningen Fotbollsakademi för flickor och pojkar! Fotbollsakademi för flickor och pojkar! Korsavadsskolan fortsätter hösten 2012 med att arrangera Fotbollsakademi i samarbete med Malmö FF. Fotbollsakademin startade hösten 2011 med en åk 7 och kommer att

Läs mer

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Hur blir SKF så bra att alla klättrare vill vara medlemmar? Processledare: Sandra Mattsson, SISU Idrottsutbildarna Syfte med träffen:

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013 Uppdraget Vårt uppdrag är att vara ledande inom skola och behandling. Vi ska ge barn och ungdomar en möjlighet att utvecklas skolmässigt

Läs mer

Träningsupplägg Vecka 40

Träningsupplägg Vecka 40 Träningsupplägg Vecka 40 Då var det dags att börja träningen för säsongen 2012/2013 Jag, Sven-Pär Olsson välkomnar dig/er alla som under en försäsong vill följa mitt upplägg. När sommaren 2013 startar

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

Verksamhetens mätbara idrottsliga mål återfinns i verksamhetsbeskrivning som görs inför varje säsong.

Verksamhetens mätbara idrottsliga mål återfinns i verksamhetsbeskrivning som görs inför varje säsong. Policy, Mål och Riktlinjer för GS86 Innebandyförening GS86 policy beskriver vad föreningen vill med sin verksamhet. Policyn utgör grunden för hur alla medlemmar bör agera i olika sammanhang. Policy: Inom

Läs mer

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa Efterfrågad kompetens Hälsovetare HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa HälsoAkademikerna och SRAT Juni 2013 Foto: Istock, Colourbox. Illustration:

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Tid fredag och lördag den 13-14/2 2009

Tid fredag och lördag den 13-14/2 2009 2009-02-20 1(5) PROTOKOLL UK 1/09 Sammanträdesdata Tid fredag och lördag den 13-14/2 2009 Plats Grand Hotel Falkenberg Deltagare Thomas Avelin, Sammankallande Jörgen Hafström Ann-Christine Forswall Micke

Läs mer

Föreningen KanotSyds verksamhetsinriktning för 2011 FKS är en allians mellan kanotklubbar i Skåne och KK Eskimå

Föreningen KanotSyds verksamhetsinriktning för 2011 FKS är en allians mellan kanotklubbar i Skåne och KK Eskimå Föreningen KanotSyds verksamhetsinriktning för 2011 FKS är en allians mellan kanotklubbar i Skåne och KK Eskimå Föreningens ledord: Vilja Ambition Attityd Glädje Målsättning Föreningen Kanot Syd arbetar

Läs mer

Här skapar vi framtid

Här skapar vi framtid 10 1 Här skapar vi framtid Vi som arbetar på Solna Gymnasium vill ge dig en bra framtid, du är viktig för oss. Hos oss får du vara med om tre utvecklande år och du kommer att få kunskaper som för dig

Läs mer

1.Bakgrund... 3 2.Tillvägagångssätt... 3 3.Strategi - Sveriges bästa skola 2021... 4 Verksamhetsidén... 4 Mätpunkter i SKL:s öppna jämförelse...

1.Bakgrund... 3 2.Tillvägagångssätt... 3 3.Strategi - Sveriges bästa skola 2021... 4 Verksamhetsidén... 4 Mätpunkter i SKL:s öppna jämförelse... 1.Bakgrund... 3 2.Tillvägagångssätt... 3 3.Strategi - Sveriges bästa skola 2021... 4 Verksamhetsidén... 4 Mätpunkter i SKL:s öppna jämförelse... 4 Fokusområden som kommit fram i undersökningar... 4 4.Mål

Läs mer

Utredningsrapport. - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14

Utredningsrapport. - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14 Utredningsrapport - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14 Utredningsrapport Den 8 oktober beslutade styrelsen

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

LIDINGÖIDROTTEN VILL

LIDINGÖIDROTTEN VILL LIDINGÖIDROTTEN VILL Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte 30 november 2011 Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte

Läs mer

ASPERO. Elitidrottsgymnasiet. www.aspero.nu IDROTTSGYMNASIUM HALMSTAD

ASPERO. Elitidrottsgymnasiet. www.aspero.nu IDROTTSGYMNASIUM HALMSTAD ASPERO IDROTTSGYMNASIUM HALMSTAD Elitidrottsgymnasiet www.aspero.nu i Modern utbildning MODERN UTBILDNING MED MAC-DATORER På Aspero har du en personlig Macdator som hjälpmedel i skolarbetet. På så sätt

Läs mer

Handledning för arrangör av Regionslägret

Handledning för arrangör av Regionslägret Handledning för arrangör av Regionslägret Förord Grundiden med Regionslägret är att det skall vara ett socialt läger med kvalificerad träning för respektive distrikts 5 bästa killar respektive tjejer det

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer