Tid för ansvar? En snabbanalys av budgetproposition Socialdemokraterna i riksdagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid för ansvar? En snabbanalys av budgetproposition 2012. Socialdemokraterna i riksdagen"

Transkript

1 Socialdemokraterna i riksdagen En snabbanalys av budgetproposition 2012 Tid för ansvar? Passivitet, glädjekalkyler och sänkt krogmoms är fel väg för Sverige Den största reformen i den budget som idag presenterats, sänkt krogmoms, saknar helt påvisbara effekter på tillväxt och sysselsättning. Erfarenheterna från en motsvarande momssänkning på frisörtjänster i Finland visar att varken efterfrågan på frisörtjänster eller sysselsättningen inom branschen påverkades. Även Konjunkturinstitutet och Finanspolitiska rådet ifrågasätter om den här åtgärden kommer att ge några nya jobb överhuvudtaget. Tommy Waidelich

2 2 (12) 1. Inledning Detta dokument är en snabbanalys av regeringens budgetproposition 2012 Tid för ansvar, presenterad den 20 september Analysen har tagits fram under stor tidspress och får därför inte uppfattas som en heltäckande granskning. Socialdemokraterna kommer i början av oktober att presentera en budgetmotion för Regeringens bedömning av konjunkturläget är alltför positiv. Att vi redan 2013 skulle ha en tillväxt på 3,5 procent förefaller inte rimligt. Att arbetslösheten skulle nå 5,5 procent 2015 ser också ut som en glädjekalkyl. Det är svårt att se vad det är i omvärlden som får Anders Borg att se så rosenrött på tillvaron från 2013 och framåt. Mycket talar för att vi har en nedgång av betydande djup och bredd framför oss. Många av våra viktigaste exportmarknader är i indragna i mycket svåra statsfinansiella problem, den penningpolitiska fallhöjden är begränsad och vi ser mycket oroväckande tecken på att bostadsmarknaden håller på att säcka ihop. Idag leds Sverige av en högerregering saknar idéer om framtiden. Mycket talar för att vi har en nedgång av betydande djup och bredd framför oss och bostadsmarknaden håller på att säcka ihop. Arbetslösheten har permanentats på en hög nivå. Enligt Anders Borg hade vi massarbetslös vid 6,8 procent i september 2006 och han har sagt att han vill bli mätt på hur väl han lyckas med jobbpolitiken. Nu ligger arbetslösheten på 7, 4 procent och regeringen har slut på idéer. Årets budgetmotion gör anspråk på att ta ansvar. I Fredrik Reinfeldts regeringsförklaring den 15 september nämnde han ordet ansvar minst 26 gånger, medan ordet utanförskap bara nämndes en gång. Utanförskap som var kittet i att bilda och hålla ihop den borgerliga alliansen. Använder vi samma definition på utanförskap som regeringen gjorde 2006 står utanförskapet kvar på i princip samma nivå som 2006, dvs. 1.2 miljoner personer. Länge var det tal om ett femte jobbskatteavdrag som har varit regeringens stora käpphäst oavsett konjunktur. Men med risk för att förlora en omröstning om jobbskatteavdraget i riksdagen så fick Anders Borg och Fredrik Reinfeldt dra tillbaka förslaget. Istället blev den största satsningen i budgeten en halvering av restaurangmomsen. En åtgärd vars effekter enligt de flesta bedömare är högst tveksam.

3 3 (12) 2. Jobb och tillväxt? Arbetsmarknad Regeringen lägger ett arbetsmarknadspaket med åtgärder som berör Jobb- och utvecklingsgarantin och Fas 3. Paketet innebär att utgifterna ökar med miljoner kronor (2012), miljoner kronor (2013), miljoner kronor (2014) och 421 miljoner kronor (2015). Det är regeringens svar på riksdagens tillkännagivanden av S, V och MP om Jobb- och utvecklingsgarantin och Fas 3 samt den omfattande kritiken från riksdagen för att den inte sätter in åtgärder mot arbetslösheten. Regerings förslag: Ökad handläggartäthet för personer i första och andra delen av Jobb- och Utvecklingsgarantin (JUG) samt i jobbgarantin för unga. Handläggartätheten föreslås också öka något i Fas 3. Möjligheten för deltagare i Fas 3 att påbörja en arbetsmarknadsutbildning, som infördes 2011, förlängs under 2012, obs! utbildningen kan endast påbörjas om arbetsgivaren tycker att det är en bra idé, Personer i Fas 3 ska även kunna få ett anställningsstöd, vilket kompletteras med ytterligare en höjning av det ekonomiska stödet för handledning. (Ska fungera som en brygga från Fas 3 till nystartsjobb eller lönebidrag.) Ett särskilt anställningsstöd för dem som står långt från arbetsmarknaden som infördes för 2011 och 2012 föreslås nu även gälla år Resurserna till arbetsmarknadsutbildning och arbetspraktik som kan ske i form av praktisk kompetensutveckling ökas under 2012 med respektive årsplatser. Handläggartätheten i jobb- och utvecklingsgarantins (JUG) första och andra fas samt i jobbgarantin för ungdomar förstärks. Anslaget till Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader, ökas med 672 miljoner kronor 2012 och 319 miljoner kronor Oförsäkrade (ej a-kassa) ska ges tillgång till JUG redan efter 14 månader. Idag får de det efter 18 månader. Det är bra att regeringen nu har tagit till sig av den hårda kritiken av jobb- och utvecklingsgarantin och Fas 3. Det är nödvändigt att öka aktivitetsnivån och höja kvaliteten i verksamheten. Men vår kritik står kvar. Det är fel att införa tidsgränser i arbetsmarknadspolitiken. Socialdemokraterna vill ha en annan modell där människor snabbt kommer i jobb med egen försörjning. Vi förslår aktiva insatser (utbildning, praktik, traineeplatser. Vi vill även att jobb- och utvecklingsgarantin fasas ut.

4 4 (12) Det finns inga satsningar alls på området arbetsmiljö. Regeringen hänvisar till sin tidigare presenterade nationella handlingsplan som inte innehåller några pengar eller konkreta åtgärder. Efter ett tillkännagivande i riksdagen av S, V och MP, finns ett krav på att regeringen ska tillsätta en ny Lavalutredning med uppdrag att lägga förslag om att också utstationerad arbetskraft ska omfattas av svenska löner och villkor. Regeringen skriver inget i BP om att en sådan utredning kommer att tillsättas. Regional tillväxt Inom regional tillväxt föreslår regeringen en satsning på besöknäringen på 20 miljoner mellan Inriktningen handlar om att stärka och utveckla nya eller befintliga turistdestinationer, samt för rådgivning och affärsutveckling riktad mot små turistföretag i Sverige. Inga större förändringar planeras inom andra regionalpolitiska områden. Regeringens passivitet präglar politiken då inga stora förändringar föreslås. Energipolitiken Inom energipolitiken håller regeringen fast vid sin energiöverenskommelse och menar att det är en förutsättning för ett hållbart energisystem. Men det är en energipolitik som vilar på en skör majoritet i riksdagen och förhindrar industrin att göra viktiga investeringar på området. Ambitionerna är att skapa en enhetligare nordisk och på sikt europeisk elmarknad. Samtidigt är det allt fler som påtalar att det finns stora brister i hur elmarknaden fungerar. Inriktningen på årets budget är satsningar på energieffektivisering, kommersialisering och spridning av ny miljöteknik samt satsningar på biogas. Insatser för uthållig energianvändning föreslås sammantaget öka med 220 miljoner kronor per år 2013 och Man vill också öka kommersialiseringen och spridning av ny miljöteknik varvid anslagen inom Energiforskning föreslås öka med 82 miljoner kronor 2013, med 82 miljoner kronor 2014 och med 52 miljoner kronor Man ser också en ökad potential för biogasens betydelse för den svenska energiförsörjningen och ökar anslagen med 60 miljoner kr till Energiteknik under Anslaget beräknas öka med 60 miljoner kronor för Näringspolitik Inom näringslivsområdet föreslås inga radikala åtgärder förutom den överenskommelse som regeringen gjort tillsammans med Socialdemokraterna gör när det gäller satsningar på exportfrämjande åtgärder mot små- och medelstora företag gentemot nya tillväxtländer. Anslaget för exportfrämjandet kommer därför ökas med

5 5 (12) 50 miljoner kronor för För 2013 och 2014 beräknas anslaget ökas med 50 miljoner kronor för respektive år. Man vidhåller vikten av regelförenklingar av företagen samt att man avser att se över det statliga riskkapitalsystemet genom en tydligare aktörsstruktur där riskkapital i tidigt och senare skedde samlas hos två olika aktörer. Regeringen har inte heller ännu aviserat en ny offensiv innovationsstrategi som berör flera departements- och utgiftsområden. Socialdemokraterna anser att budgeten är alltför tam och tar inte det helhetsgrepp som behövs. Krogmoms Mervärdesskatten på restaurang- och cateringtjänster sänks från 25 till 12 procent. Sänkt krogmoms är en extremt dyr åtgärd med mycket tveksam effekt på tillväxt och sysselsättning. Det ekonomiska läget är mycket osäkert. I det läget behöver vi prioritera investeringar som bygger Sverige starkt på sikt: infrastruktur, utbildning och forskning- och utveckling. Alkoholskatten Trots tidigare aviseringar lägger regeringen inga förslag om höjningar av alkoholskatterna. Miljö Regeringen saknar miljöpolitik. I budgeten tar regeringen bort nedsättningen av förmånsvärdet för etanol-bilar. Den reformen kommer att öka utsläppen under lång tid framöver eftersom tjänstebilssektorn i hög grad är styrande för bilparken. I stället inför de en superbilspremie på 20 miljoner kr till extrema miljöbilar, till exempel elbilar som bara säljs i mycket liten utsträckning. Dessa ska få en premie på kr. Detta är inte en reform som kommer att ge ökad omställning eftersom det rör sig om mycket dyra bilar och premien kommer knappast att påverka viljan till att investera miljövänligt. Pumplagens sista steg kommer att avskaffas vilket kommer att minska möjligheten för människor i glesbygd att köpa en bil med förnybart bränsle. När bensinpriserna nu stadigt stiger på grund av världsmarknaden och klimatåtgärder internationell blir glesbygdsborna förlorarna. Dessutom sänks anslagen till miljöforskning med 2 miljoner kronor. Kommunikationer 2,6 miljarder kronor satsas 2012 på banhållningen, i första hand drift och underhåll, reinvesteringar och trimningsåtgärder. För detta avser 800 miljoner kronor medel

6 6 (12) som belastat Trafikverkets anslagskredit under Under 2013 satsas 1,8 miljarder kronor i samma syfte. Satsningarna bedöms kunna ge snabba sysselsättningseffekter. 7 miljoner kronor avsätts till att tio flygplatser runt om i landet ska kunna ha jourberedskap för ambulansflyg. Trafikverket kommer att välja ut vilka flygplatser det blir. Åtgärderna satsas på arbetspendlingsstråk i storstadsregionerna och särskilt viktiga godsstråk. Dessutom görs en satsning på 77 miljoner för bredbandsutbyggnad och ökad driftsäkerhet för elektronisk kommunikation. Det räcker inte bara med ökade drift och underhölls till järnvägsnätet. Det behövs tydliga investeringar även i kapacitetsökningar för att klara både arbetspendling och industrins behov av godstransporter. En total omstart behövs på järnvägsområdet. Det visar inte minst förseningsstatistiken som regeringen nämner. Punktligheten försämrades 4,3 procentenheter för persontrafiken För godstrafiken var försämringen hela 12,8 procent Detta har naturligtvis gett upphov till stora samhällsekonomiska kostnader. Regeringen lämnar heller inga besked på flera områden. Inga antydningar om förändringar i avtalet för Arlandabanan eller införandet av krav på vinterdäck för tunga fordon. Det sistnämnda hade kunnat förhindra delar av vinterkaoset på vägarna vintern 2010/2011. Bostäder Bostadsbyggandet pekar nedåt. Boverket räknar med att bostäder påbörjas i år men att tillväxten avtar 2012, då man räknar med att bostäder kommer att påbörjas. Regeringen flaggar dock för att det försämrade ekonomiska konjunkturläget gör att prognoserna kan komma att revideras ner. Regeringen bostadspolitik är passiv. Det presenteras inga verktyg för att öka bostadsbyggandet så att studenter och unga ska kunna få sin första bostad. Det enda regeringen föreslår är att schablonavdraget för privatpersoners uthyrning av den egna bostaden höjs från kronor till kronor. Det påverkar i praktiken endast utbudet av bostäder i det redan befintliga beståndet. Regeringen menar att stöd till boendet ska ske genom att stödja hushållen genom bostadsbidrag snarare än genom stimulanser till hela bygg- eller fastighetsbranschen. Regeringens menar också att det måste bli mer attraktivt att äga och förvalta hyresfastigheter.

7 7 (12) Försvar Regeringen har stora problem med den nya personalförsörjningen som de drev igenom utan att för utreda hur och för hur mycket pengar detta skulle genomföras. I budgeten konstateras kortfattat att prognosen för rekrytering av bland annat tidvis anställda ligger något under det planeringsmål som framgår av budgetunderlaget. Det är en kraftig underdrift. Det är anmärkningsvärt att dessa mycket stora problem knappt nämns. Det handlar inte bara om att skjuta till pengar utan att göra en gemensam ansats med exempelvis näringslivet för att detta ska kunna lyckas. Regeringen tillför regementena och flottiljerna 227 miljoner kronor 2012 och 700 miljoner kronor Pengarna tas från anslagen för materiel, forskning och utveckling. Detta är en konsekvens av den nya materielförsörjningsstrategin som innebär att man ska köpa mer färdigproducerat materiel. 3. Välfärd Sjukförsäkringen Regeringen lappar och lagar i ett redan havererat sjukförsäkringssystem. Den som är sjuk och inte kan arbeta måste få tillgång till snabb rehabilitering och ekonomisk trygghet. I våras beslutade riksdagen, på initiativ av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, att regeringen var tvungen att återkomma med förslag som rättar till de värsta problemen i sjukförsäkringen. Regeringen föreslår nu att de som utförsäkrats, trots att de är så sjuka att de inte kan arbeta, ska få tillbaka åtminstone en del av sin tidigare ersättning. Försäkringskassan bedömer dock förslaget som alltför krångligt. Regeringen föreslår vissa nya medel till tidig rehabilitering. Regeringen föreslår att man inte i fortsättningen ska kunna utförsäkra någon om det anses oskäligt. Vad som menas med "oskäligt" är dock oklart, och regeringen har också talat om det som om ett fåtal fall. Pensionärer Regeringens utlovade satsning på en skattesänkning för pensionärer uteblir. För Socialdemokraterna är pension att betrakta som uppskjuten lön och den ska därför beskattas som sådan. För att delvis kompensera den uteblivna skattesänkningen höjer regeringen bostadstillägget för pensionärer marginellt med 170 kronor per månad. Även det särskilda bostadstillägget och äldreförsörjningsstödet höjs något för att också dessa grupper ska få del av höjningen av bostadstillägget.

8 8 (12) I budgeten finns inget förslag om förhöjt grundavdrag för pensionärer. Därmed kvarstår det tidigare orättvisa förhållandet att pensionärer betalar högre skatt än löntagare. Ekonomisk familjepolitik Regeringen framstår fortsättningsvis som visionslös när det gäller hur den ekonomiska familjepolitiken ska utvecklas. De saknar helt idéer för hur framtida utmaningar och behov ska kunna mötas. Bostadsbidraget både för hemmavarande barn och för unga utan barn höjs. För hemmavarande barn höjs bidraget med 350 kronor per månad för ett barn, med 425 kronor för två barn och med 600 kronor för tre eller fler barn. Sjukvård och äldreomsorg Passivitet präglar regeringens politik inom hälsovård, sjukvård och social omsorg. Efter förra mandatperiodens prioritering av apoteken, tandvårdsreform och införande av etableringsfrihet för vårdföretagen i primärvården samt införande av lagen om vårdval (LOV), är det nu nästan helt tomt på idéer om hur man ska kunna möta framtidens behov och utmaningar inom området. Ett strimulansbidrag till de landsting som inför valfrihetssystem i specialistsjukvården införs och privatiseringslinjen går vidare. Högkostnadsskyddet i sjukvården för läkemedel och besök försämras, vilket bara drabbar sjuka och gamla i ett tufft ekonomiskt läge för många. Det utlovade tredje steget i tandvårdsreformen med billigare tandvård till personer med vissa funktionsnedsättningar senareläggs till den 1 år till Det finns inga förslag om hur sjukvården och äldreomsorgen ska rustas för framtiden. Om hur den långsiktiga finansieringen av sjukvården, om hur Sverige ska kunna möta de ökande behoven från alltfler äldre och hur vi ska klara den kommande generationsväxlingen på personalsidan de kommande åren. Regeringen vågar inte ta tag i denna problematik utan fortsätter planera för stora skattesänkningar så snart den ekonomiska krisen är över. Risken är att detta på sikt leder till en förtroendekris för sjukvård och äldreomsorg och ett ifrågasättande av de gemensamt finansierande välfärdslösningarna. Det finns inte heller någon ersättning planerad till dem som vanvårdats i fosterhem, trots ett färdigt utredningsförslag. De sveks som barn och sviks nu igen.

9 9 (12) - Satsning på valfrihetssystem i specialistsjukvården för att förstärka patientens valmöjligheter inom den specialiserade vården (LOVE). Anslaget behöver ökas med 160 miljoner kronor 2012 och 100 miljoner årligen 2013 och Högkostnadsskydden för läkemedel och för besök inom den öppna hälso- och sjukvården försämras fr.o.m. den 1 januari Högkostnadsskyddet vid besök i sjukvården försämras från 900 kronor till 1100 kronor per år och för läkemedel från 1800 kronor till 2200 kronor per år. - Utökad satsning på nationella kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården planeras. Anslaget ökas med 80 miljoner kronor årligen Det s.k. tredje steget i tandvårdsreformen med ett utökat stöd för tandvård till personer med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar. Lagförslaget föreslås träda ikraft den 1 januari 2013, vilket är ett år senare än tidigare beräknat och kommer då att kosta ca 500 miljoner kr. Tandvårdsreformen från 2008 utnyttjas inte fullt ut, det blir 1 miljard över, som nu dras in för För att stärka samhällsvården av unga planeras bl.a. genom att ge socialtjänsten bättre förutsättningar för att följa och stödja ungdomar i samhällsvård. Mot bakgrund av detta föreslås att anslaget ökas med totalt 140 miljoner kronor 2012 och 200 miljoner kronor för respektive år och med 182 miljoner kronor per år fr.o.m Beräkningen av försörjningsstödet förändras så att endast en del av arbetsinkomsten påverkar bedömningen av rätten till ekonomiskt bistånd från den 1 juli Anslaget ökas med 150 miljoner kronor för 2013 och med 300 miljoner kronor för år Rättsväsendet Regeringen levererar en defensiv budget utan några egentliga tydliga satsningar. Deras politik inom området tycks vara tömda på idéer. Det är hög tid att kräva resultat av de senaste årens stora resurstillskott. Antalet uppklarade brott ligger på samma nivå år efter år, ca 18 procent. Det är överraskande att budgeten nästan helt är utan förslag om hur organiserad brottslighet ska bekämpas på ett mer kraftfullt sätt än idag. Det krävs en mobilisering innan denna brottslighet alltför tydligt biter sig fast. I vissa städer har kriminella organisationer skaffat sig stora nätverk. Polisen måste därför utveckla en organisation som effektivt kan verka mot den grova organiserade brottsligheten. Vi

10 10 (12) saknar åtgärder från regeringens sida ifråga om ekonomisk brottslighet och den svarta ekonomin. Kriminalvården hålls på sparlåga utan några resurstillskott. Det är trångt både på anstalter och på häkten runt om i landet. Att häktade har behövt transporteras långa avstånd för att få plats är både ineffektivt och resursslukande. Det behövs en långsiktig planering om hur platsbehovet ska åtgärdas. - Polisens anslag ökar med 150 miljoner kronor från och med Säkerhetspolisens anslag ökar med 85 miljoner kronor Från och med 2013 beräknas anslaget öka med 55 miljoner kronor. Åklagarmyndighetens anslag ökar med 40 miljoner kronor från och med Ekobrottsmyndigheten får ökat anslag med 5 miljoner kronor från och med Anslaget till Sveriges domstolar ökas med 100 miljoner kronor från och med Dessutom ökas anslaget med 15 miljoner kronor för 2012 och 30 miljoner kronor från och med 2013 för att förstärka säkerheten i domstolarna och öka möjligheterna att hålla säkerhetskontroller där. Kultur Regeringen presenterar en budget som bygger på omprioriteringar och som fortsatt tydliggör regeringens ointresse för kulturområdet liksom för deras okunskap om dess centrala betydelse för samhällsutvecklingen i stort. I praktiken är det en nedskärningsbudget. En av de mer allvarliga frågorna rör scenkonstpensionerna. I och med att förslag på lösning fortfarande saknas innebär det i praktiken en kraftig anslagsminskning för scenkonstinstitutionerna. Andra områden som präglas av regeringens passivitet är barns och ungas rätt till kultur, där inga särskilda medel anslås samtidigt som ett generellt uppdrag ges till alla kulturinstitutioner om att prioritera ett barnperspektiv i verksamheten. Arbetsmarknadsinsatsen Kulturarvslyftet som av regeringen presenterats som den största kultursatsningen hittills av regeringen, finansieras av medel inom arbetsmarknadsområdet. Budgeten presenterar något förbättrade villkor för den fria scenkonsten, 26 miljoner kr varav 16 miljoner till musikområdet, varav 2 miljoner av ser internationellt utbyte. 10 miljoner går till generell förstärkning varav 1 miljon avser internationell verksamhet, Det statliga bidraget till regional kulturverksamhet föreslås öka med 25 miljoner kr per år de närmsta tre åren. Regeringen drar ner på bl.a. Riksteatern, Operan, Kulturrådets bidragsgivning till kulturverksamhet och på Centrumbildningarna, för att ha råd med dessa satsningar.

11 11 (12) 4. Utbildning Regeringen missar målet inom utbildningspolitiken genom passivitet och minskade möjligheter för människor att studera. Det är allvarligt när arbetslösheten, inte minst bland yngre, är fortsatt hög och då svenska ekonomi behöver stärkas med ökade flexibilitet och investeringar i kunskap. Regeringen fokuserar på lärarna i sin budget. Av de ny resurser som läggs på utbildning läggs 216 miljoner på lärarna i form av karriärutveckling och kompetensutveckling. Satsningen omfattar också förskollärare och förskolechefer. Det är en bra inriktning då både kompetensutveckling och fler karriärvägar är önskvärt i skolan. Men i Lärarlyftet I har lärarna varit garanterade 80 procent av lönen under studietiden, varav staten bekostat 70 procent. I Lärarlyftet II bekostar inte staten någon del av lärarnas lönebortfall. Regeringen utlovade nyligen en stor satsning på matematik i årets budget, av den blev dock inget i år. Regeringen skjuter upp en tidigare aviserad satsning på elevhälsan som innebär en besparing på 196 miljoner. Det är också sedan tidigare känt att regeringen 2012 drar ned 675 miljoner på gymnasieskolan. Regeringen lägger 310 miljoner kronor på fler utbildningsplatser inom yrkesvux (5000 fler platser) och yrkeshögskolan (1000 fler platser). Det innebär dock att antalet platser ändå minskar från 2011 till Jämfört med 2011 är det en kraftig neddragning. Statligt stöd till vuxenutbildningen minskar från 3,35 miljarder 2011 till 2,25 miljarder kronor Myndigheten för yrkeshögskolan får sitt anslag sänkt med ca 3 miljoner kronor. Regeringen anslår studiestöd för de nya utbildningsplatserna till en kostnad av 290 miljoner samt 80 miljoner kronor till ett högre studiebidrag för arbetslösa ungdomar. Regeringen minskar också antalet högskoleplatser. Detta trots att antalet åringar i Sverige är fler i ytterligare tre år än i år. Vilket år man är född blir därmed av stor vikt för möjligheten till utbildning. Regeringen tillför 20 miljoner kronor för lärosätessammanslagningar. Regeringen omfördelar från och med nästa år resurser inom den högre utbildningen, men tillför inga nya.

12 Socialdemokraterna i Riksdagen, Sveriges riksdag Stockholm

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer

Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer för fler jobb i årets budgetmotion Sverige står inför

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin Unga ska först! - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin En rapport från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund www.ssu.se www.ssu.se Förord Arbetslösheten når nya rekordnivåer i

Läs mer

SVENSK EKONOMI. En sammanfattning av regeringens satsningar i Budgetpropositionen för 2009. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 3/2008

SVENSK EKONOMI. En sammanfattning av regeringens satsningar i Budgetpropositionen för 2009. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 3/2008 SVENSK EKONOMI En sammanfattning av regeringens satsningar i Budgetpropositionen för 2009 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 3/2008 Sid 1 (6) En sammanfattning av regeringens satsningar i Budgetpropositionen

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

SVENSK EKONOMI. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 2/2008 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2009

SVENSK EKONOMI. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 2/2008 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2009 SVENSK EKONOMI Riktlinjer och utmaningar för Regeringens den ekonomiska riktlinjer politiken för den enligt ekonomiska regeringens politiken ekonomiska vårproposition för 2009 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Helena Svaleryd, 18 maj

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Helena Svaleryd, 18 maj Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Helena Svaleryd, 18 maj Bättre arbetsmarknadsutveckling än väntat Mindre fall i sysselsättningen än väntat pga Hög inhemsk efterfrågan Inga stora

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Valenkät 2014 fullständiga svar

Valenkät 2014 fullständiga svar Valenkät 2014 fullständiga svar Innehåll Moderaterna...1 Socialdemokraterna...4 Miljöpartiet...6 Folkpartiet...8 Vänsterpartiet...10 Centerpartiet...12 Kristdemokraterna...14 Moderaterna Sjukförsäkringssystemet

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Pressmeddelande 9 april 2014

Pressmeddelande 9 april 2014 Pressmeddelande 9 april 2014 Plus för löntagare men även pensionärer med Alliansregering Vårpropositionen innehöll inte så många oväntade plånboksfrågor den här gången. Men sedan Alliansregeringen tillträdde

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Sverige halkar efter. Snabbanalys VÅP 2009. Socialdemokraterna i riksdagen. Stockholm 2009-04-14

Sverige halkar efter. Snabbanalys VÅP 2009. Socialdemokraterna i riksdagen. Stockholm 2009-04-14 Socialdemokraterna i riksdagen Stockholm 2009-04-14 Sverige halkar efter Snabbanalys VÅP 2009 - I en tid när Sverige är på väg mot massarbetslöshet presenterar regeringen en budget som är kliniskt ren

Läs mer

Ekonomisk politik som bryter det nya utanförskapet. Första jobbet, växande företag och ansvar för Sveriges ekonomi

Ekonomisk politik som bryter det nya utanförskapet. Första jobbet, växande företag och ansvar för Sveriges ekonomi Ekonomisk politik som bryter det nya utanförskapet Första jobbet, växande företag och ansvar för Sveriges ekonomi Agenda Det ekonomiska läget Rapporten: Ekonomisk politik som bryter det nya utanförskapet

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG EN AMBITIÖS JOBBPOLITIK. FÖR ALLA. VÅRT MÅL ÄR ATT ANTALET PERSONER SOM ARBETAR

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN MER LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN I höstens budget vill Moderaterna genomföra ytterligare skattelättnader för dem som jobbar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig

Läs mer

Bred osäkerhet kring utvecklingen i Europa

Bred osäkerhet kring utvecklingen i Europa Bred osäkerhet kring utvecklingen i Europa Oro kring politisk utveckling i Italien Reformarbete pågår i Spanien Frågetecken kring Greklands fortsatta implementering av programåtgärder Cypern femte eurolandet

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

Ett axplock ur budgetpropositionen 2014/15 Ett Sverige som håller ihop

Ett axplock ur budgetpropositionen 2014/15 Ett Sverige som håller ihop Sid 1 (7) Ett axplock ur budgetpropositionen 2014/15 Ett Sverige som håller ihop Arbetsliv, arbetsmarknad och arbetsmiljö Inom detta omfattande område tar regeringen avstamp med att uttala att jobbpolitiken

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Helåret 2009

Kommunalarnas arbetsmarknad. Helåret 2009 Kommunalarnas arbetsmarknad Helåret 2009 Kommunalarnas arbetsmarknad Helåret 2009 Innehåll Sammanfattning 7 Stor variation av antalet anställda inom välfärdstjänster under 1990-2009 8 Många av välfärdsarbetarna

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 Vägvalet: Fler eller färre jobb? En politik som sätter människan i centrum måste fokusera på jobben.

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Investera i utbildning

Investera i utbildning Socialdemokraterna Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi 2 (12) Innehållsförteckning Investera i utbildning... 3 Nya utbildningspolitiska mål... 3 Högre resultat genom investeringar

Läs mer

Socialdemokraternas vallöften till studenterna

Socialdemokraternas vallöften till studenterna Socialdemokraternas vallöften till studenterna Löfte i valrörelsen En trygg sjukförsäkring. Alla studenter ska omfattas av sjukförsäkringen, studenter ska kunna sjukskrivas på deltid, karenstiden ska kortas

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa:

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa: Dom sa: Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Men dom glömde pensionärerna! Detta är en affisch från Socialdemokraterna Med moderat politik skulle du ha tusen kronor

Läs mer

Systemskifte pågår 2007-12-17

Systemskifte pågår 2007-12-17 2007-12-17 Systemskifte pågår En rapport som belyser konsekvenserna av den borgerliga regeringens försämringar i trygghetssystemen. Rapporten behandlar den första delen i det systemskifte i socialförsäkringarna

Läs mer

JOBBEN AVGÖR VÄLFÄRDEN - EFFEKTER AV ALLIANSENS OCH S, V OCH MP: S FÖRSLAG INFÖR VALET 2014

JOBBEN AVGÖR VÄLFÄRDEN - EFFEKTER AV ALLIANSENS OCH S, V OCH MP: S FÖRSLAG INFÖR VALET 2014 JOBBEN AVGÖR VÄLFÄRDEN - EFFEKTER AV ALLIANSENS OCH S, V OCH MP: S FÖRSLAG INFÖR VALET 2014 20140629 JOBBEN ÄR 50- MILJARDERSFRÅGAN FÖR VÄLFÄRDEN Vi är övertygade om att jobben kommer att vara valets viktigaste

Läs mer

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget 15 April, 2015 Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget. Den nu presenterade ekonomiska vårpropositionen är dels

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Svar från Västra Götalandsregionen:

Svar från Västra Götalandsregionen: Svar från Västra Götalandsregionen: Miljöpartiet de gröna i Västra Götalandsregionen Miljöpartiet arbetar för ett mer jämlikt utbud av rehabilitering än vad som tidigare varit fallet. Det historiska utbudet

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

21 september 2015. Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016

21 september 2015. Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016 21 september 2015 Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016 Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016 med särskild betydelse för läkare och hälsooch sjukvården. Sammanfattningsvis saknas mer genomgripande

Läs mer

Svensk finanspolitik 2015 Sammanfattning 1

Svensk finanspolitik 2015 Sammanfattning 1 Svensk finanspolitik 2015 Sammanfattning 1 Sammanfattning Huvuduppgiften för Finanspolitiska rådet är att följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och den ekonomiska politiken. De viktigaste

Läs mer

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad Budgetpropositionen för 2015 presenterad Redaktion Utgivare Tina Zetterlund tina.zetterlund@kpmg.se Prenumerera på TaxNews För mer information kontakta Den nya regeringen har idag överlämnat sin budgetproposition

Läs mer

Fler växande företag

Fler växande företag Fler växande företag En nationell strategi för skolans digitalisering 2015-06-09 fler jobb 2015-07-01 Camilla Waltersson Grönvall (M), utbildningspolitisk talesperson Ulrika Carlsson (C), utbildningspolitisk

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA

SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA VÅR JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA Framtidsinvesteringar i jobben går före Framtidsinvesteringar nya skattesänkningar för jobb och tillväxt går före nya skattesänkningar

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen?

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? Bokslut Reinfeldt Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? 2 Sammanfattning Vi har granskat Sveriges utveckling under regeringen Reinfeldt. Vi har fokuserat på fyra avgörande områden där regeringen

Läs mer

REGERINGEN HAR LYCKATS SKAPA EN RESERVARBETSKRAFT SOM HÅLLER NERE KRAVEN PÅ LÖNER OCH BÄTTRE VILLKOR

REGERINGEN HAR LYCKATS SKAPA EN RESERVARBETSKRAFT SOM HÅLLER NERE KRAVEN PÅ LÖNER OCH BÄTTRE VILLKOR 1 ANALYS 2014-08-29 REGERINGEN HAR LYCKATS SKAPA EN RESERVARBETSKRAFT SOM HÅLLER NERE KRAVEN PÅ LÖNER OCH BÄTTRE VILLKOR Alliansregeringen lovade att minska utanförskapet i Sverige men antalet människor

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Möjligheternas Västra Götaland

Möjligheternas Västra Götaland Västra Götalandsregionen Vänersborg 2010-06-14 Möjligheternas Västra Götaland Gratis tandvård upp till 25 år 2 (8) Innehållsförteckning Tandstatus en hälsofråga... 3 Skillnaderna i tandhälsa har tydliga

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften

Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften En rapport från Moderaterna i Stockholms stad och län Juli 2010 1 (19) Innehåll Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften 1 Moderaterna

Läs mer

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Lokala effekter av den borgerliga regeringens ekonomiska politik

Lokala effekter av den borgerliga regeringens ekonomiska politik Lokala effekter av den borgerliga regeringens ekonomiska politik Örebro län Exempel på effekter av den borgerliga regeringens politik för Örebro län framtagna i samband med den borgerliga regeringens budgetproposition

Läs mer

SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren

SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren - socialsekreterare möter nya grupper som söker försörjningsstöd efter förändringar i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen Juni 2009

Läs mer

Yttrande om promemorian "Ett förstärkt jobbskatteavdrag" (Fi 2007/5092)

Yttrande om promemorian Ett förstärkt jobbskatteavdrag (Fi 2007/5092) Finansdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE 20 augusti 2007 Dnr: 6-18-07 Yttrande om promemorian "Ett förstärkt jobbskatteavdrag" (Fi 2007/5092) I promemorian "Ett förstärkt jobbskatteavdrag" beskriver

Läs mer

Fler platser på yrkeshögskolan

Fler platser på yrkeshögskolan Fler platser på yrkeshögskolan Trots 4 arbetslösa misslyckas var femte rekryteringsförsök 4 människor är arbetslösa i Sverige idag. Socialdemokraternas mål är att Sverige ska öka antalet personer som arbetar

Läs mer

Inför höstens val till riksdagen skickade vi följande fråga till riksdagens partier:

Inför höstens val till riksdagen skickade vi följande fråga till riksdagens partier: Inför höstens val till riksdagen skickade vi följande fråga till riksdagens partier: Vi undrar vad ni vill göra för oss pensionärer, i första hand hur ni ser på beskattningen av pensionen, men även andra

Läs mer

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Finansminister Magdalena Andersson Harpsund 21 augusti 2015 AGENDA Det ekonomiska läget Världen Sverige Inriktningen för politiken Sammanfattning

Läs mer

Tema: Trygghetssystemen i staten

Tema: Trygghetssystemen i staten Tema: Trygghetssystemen i staten Andelen individer i så kallat utanförskap har minskat det senaste tre åren även om andelen fortfarande är hög, motsvarande drygt 25 procent av befolkningen mellan 2 och

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

Fler växande företag fler jobb 2015-07-01

Fler växande företag fler jobb 2015-07-01 Fler växande företag fler jobb 2015-07-01 FÄRDPLAN MED SIKTE PÅ 2018 Alliansen presenterar fyra olika budgetar i höst Vi genomför en gemensam alliansutvärdering Vi formar ett äntringskansli inför regeringsskifte

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR HARPSUND (SISTA NATTEN MED GÄNGET) MAGDALENA ANDERSSON 22 AUGUSTI 2014

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR HARPSUND (SISTA NATTEN MED GÄNGET) MAGDALENA ANDERSSON 22 AUGUSTI 2014 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR HARPSUND (SISTA NATTEN MED GÄNGET) MAGDALENA ANDERSSON 22 AUGUSTI 2014 AGENDA Ekonomiska läget Offentliga finanser Inför Harpsund Tre frågor 8ll finansministern POSITIVA

Läs mer

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015 1/6 Remissvar Datum Ert datum Finansdepartementet 2014-10-13 2014-10-06 ESV Dnr Er beteckning 3.4-969/2014 Fi2014/3347 Handläggare Lalaina Hirvonen 103 33 Stockholm Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor

Läs mer

Lättläst sammanfattning

Lättläst sammanfattning Lättläst sammanfattning Pensionsreformen, nya skatteregler och stora informationssatsningar skulle leda till att äldre personer skulle arbeta längre när vi också lever allt längre. Men det har inte skett

Läs mer

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 SYVI Särskolans och Specialskolans YTTRANDE yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU 2008:102 Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen

Läs mer

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Jobben är den viktigaste frågan för Sverige. Förmågan att skapa nya jobb och ge människor en chans på arbetsmarknaden är det som på lång sikt bygger Sverige

Läs mer

Sommarlovet som aldrig tar slut

Sommarlovet som aldrig tar slut I Riksdagen Enköping 2009-09-21 Sommarlovet som aldrig tar slut En rapport om ungdomsarbetslösheten i Uppsala län och om socialdemokraternas investeringar för jobb och utbildning till unga 2 (10) Framtidstro

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Fördokument: Arbetsmarknadspolitik

Fördokument: Arbetsmarknadspolitik Fördokument: Arbetsmarknadspolitik Vad ära rbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik: Arbetsmarknadens uppdelning Sysselsatta: Personer som utförde något arbete, minst 1 timme under referensveckan, antingen

Läs mer

Mer om de 7 punkterna i valmanifestet

Mer om de 7 punkterna i valmanifestet Mer om de 7 punkterna i valmanifestet 1. Jämlik vård efter behov slut på marknadsanpassningen Vi vill ha en sammanhållen sjukvård där patientens behov står i centrum. Ett vårdvalssystem sliter isär sambanden

Läs mer

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag.

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag. Nyheter 2014 Löntagare Det femte jobbskatteavdraget ger några hundralappar (150-340 kronor, beroende på inkomst) mer i plånboken varje månad. Från årsskiftet höjs även brytpunkten för statlig inkomstskatt,

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Pressmeddelande Stockholm den 16 oktober 2006 Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Vid årsskiftet sänks skatten för löntagarna, medan familjepolitiska förslagen

Läs mer

Pensionsåldersutredningens slutbetänkande

Pensionsåldersutredningens slutbetänkande s slutbetänkande ÅTGÄRDER FÖR ETT LÄNGRE ARBETSLIV (SOU 2013:25) Hälsokonvent 2013 Ingemar Eriksson NÄR VI LEVER LÄNGRE MÅSTE VI ARBETA LÄNGRE Allt fler äldre har goda förutsättningar för ett längre arbetsliv

Läs mer

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga SVEKET - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga Inledning Samtliga oppositionspartier i Sveriges riksdag vill höja arbetsgivaravgifterna för unga. Givet dagens opinionsläge finns det därför en uppenbar

Läs mer

Privatiseringen av hälso sjukvården i Stockholm

Privatiseringen av hälso sjukvården i Stockholm Sammanfattningavseminariet: Privatiseringenavhälso sjukvården istockholm Stockholmslänslandstingär,ijämförelsemedandralandsting,extremtvadgäller konkurrensutsättningochprivatiseringavvården.medanandralandstingköperentiondel

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer