Nationellt patientsäkerhetsarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationellt patientsäkerhetsarbete"

Transkript

1 Nationellt patientsäkerhetsarbete Nationell satsning 2007/2008 Tre åtgärdspaket inom området VRI Nationell PPM-VRI 2008 Infektionsverktyget 2011 Nationell PPM-BHK 2011 Överenskommelse mellan staten och SKL om förbättrad patientsäkerhet BHK - Infektionsverktyget - Antibiotika Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer för att förebygga 2014 Markörbaserad journalgranskning granskade vårdtillfällen under år januari Vägledning Infektionsverktyget 2015 Programråd Strama 2015 Arbetsgrupp vårdhygien inom Programråd Strama 2017 Programområden 2018

2 Nationella punktprevalensmätningar basala hygienrutiner och klädregler (PPM-VRI) Nationella mätningar vecks 12-13, 2018 Nationell databas (inloggningsuppgifter krävs) Möjlighet att använda nationella databasen för regionala och lokala mätningar (särskild behörighet behövs för att lägga in lokala och regionala mätningar) Resultaten presenteras på SKL:s webb

3 16% Patienter med VRI som andel av alla patienter 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%

4 14% Andel med vårdrelaterad infektion över tid 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Andel patienter med VRI Andel med VRI, Kvinna Andel med VRI, Män

5 Andel med vårdrelaterad infektion över tid efter typ av VRI 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Andel patienter med läkemedelsrelaterad infektion Andel patienter med övriga ingreppsrelaterade infektioner Andel patienter med postoperativ infektion Andel patienter med övriga vårdrelaterade infektioner

6 Markörbaserad journalgranskning Metod för att identifiera skador Retrospektiv analys av patientjournaler Systematiskt letande Markörer kan indikera avsteg från det normala vårdförloppet Antal skador, svårighetsgrad och typ antecknas Mätning över tid

7 Andel granskade vårdtillfällen i olika ålderskategorier n Nationell nivå Kvinnor Män Totalt år år år år år eller äldre Totalt

8 Skadornas fördelning i olika skadetyper n Nationell nivå Antal skador Svikt i vitala parametrar 2% Fallskada 5% Trycksår 8% Neurologisk skada 1% Annat 19% Vårdrelaterade infektioner 34% Kirurgiska skador 13% Blåsöverfyllnad 9% Läkemedelsrelaterad skada 10%

9 100 Undvikbarhet n Nationell nivå (n=64 913) Andel (%) ,2 39,4 22, ,4 0 Skadan var inte undvikbar Skadan var sannolikt inte undvikbar Skadan var sannolikt undvikbar Skadan var undvikbar

10 Undvikbarhet inom respektive skadeområde n Nationell nivå Undvikbara skador Andel (%)

11 Vårdskaderapport Markörbaserad journalgranskning Fördjupad analys av VRI Kostnader Mortalitet

12 Infektionsverktyget Infektionsverktyget ett IT-stöd som samlar data från journalsystemet, laboratoriesystem och patientadministrativa system och lagrar i en central databas. 3.9 miljoner antibiotikaordinationer 74.2 miljoner diagnoser 38.1 miljoner åtgärder

13 Patientsäkerhetsberättelser Infektionsverktyget En standardiserad regionövergripande och sjukhusspecifik resultatredovisning av incidens vårdrelaterade respektive samhällsförvärvade infektioner har tagits fram av avdelning patientsäkerhet vid koncernkontoret. De kvartalsvisa rapporterna har distribuerats till koncernkontorets analysenhet, sjukhuschefläkargruppen, respektive sjukhusstrama och till de vårdhygieniska enheterna. Incidensen VRI i somatisk sjukhusvård är en kvalitetsindikator och redovisas sedan hösten 2016 i Kvartalen. Resultat per sjukhus och analys i resultatdelen. VGR har tagit fram en webbutbildning bättre registrering. Västra Götalandsregionen Under år 2016 har arbetet med Infektionsverktyget syftat till att kunna använda data för VRIprevention och rationell antibiotikaanvändning. Clostridium difficile rapporteras nu som laboratoriediagnos från Unilabs AB till IV och validering av rapportering pågår. Av de fall av VRI som diagnosticerades år 2016, av de sjukhuskliniker som hitintills börjat använda Infektionsverktyget, var UVI utan feber den vanligaste enskilda diagnosen (648 fall), följt av ytlig postoperativ infektion (612 fall), djup postoperativ infektion (525 fall), pneumoni (458 fall), VI med feber (368 fall) Clostridium difficile (162 fall). Landstinget Sörmland

14 Patientsäkerhetsberättelser Infektionsverktyget Vårdrelaterade infektioner mäts med IV som baseras på läkares registrering i journal när antibiotika ordineras i slutenvården. Registreringen är inte komplett men resultatet är sannolikt en god indikator för VRI-läget. Visar två tabeller år 2014 och Region Jönköpings län Resultat från Infektionsverktyget presenteras i patientsäkerhetberättelsen år 2014 och Region Västmanland Resultat från Infektionsverktyget presenteras i patientsäkerhetberättelsen år Region Östergötland Infektionsverktyget som breddinfördes 2013 i hela somatiska slutenvården, har syftet att registrera VRI och antibiotikaanvändningen. Verktyget ger nu varje enhet tillgång till sina mätresultat inom bland annat VRI och möjliggör kontinuerlig analys för förbättringsarbetet, IV används av Strama och Vårdhygien och det krävs ett fortsatt arbete för att verksamheterna själva ska börja använda rapporter. Visar inga resultat i patientsäkerhetsberättelsen. Landstinget i Kalmar län

15 VRI - Proaktiv VRI proaktiv är ett nationellt projekt vars syfte är att minska vårdrelaterade infektioner och förbättra behandlingen för VRI. Vi utvecklar ett IT baserat beslutsstöd samt nya arbetssätt med riktade utbildningsinsatser. Den ökande mängden information från olika källor gör att det finns ett stort behov av ett stöd som kan hjälpa vårdpersonalen att fatta rätt beslut. Inom ramen för VRI proaktiv utvecklar vi nu ett sådant beslutsstöd som flaggar upp för riskpatienter i datajournalsystemen och anger vilka rutiner som gäller för att minska risken för VRI. I beslutsstödet ingår såväl kända riskfaktorer som identifiering av nya riskfaktorer och effektiva åtgärder. Pontus Naucler, docent i infektionsmedicin vid Karolinska Institutet och verksam på Karolinska Universitetssjukhuset är initiativtagare till projektet. Läs mer om projektet på

16 Vårdrelaterade infektioner framgångsfaktorer för att förebygga

17 Nationella punktprevalensmätningar basala hygienrutiner och klädregler (PPM-BHH) Nationella mätningar vecks 12-13, 2018 Nationell databas (inloggningsuppgifter krävs) Möjlighet att använda nationella databasen för regionala och lokala mätningar (särskild behörighet behövs för att lägga in lokala och regionala mätningar) Resultaten presenteras på SKL:s webb

18 100% Andel med korrekt i samtliga steg 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

19 100% Andel med korrekt i samtliga klädregler 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

20 100% Andel med korrekt i samtliga hygienrutiner 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

21 100% Andel desinfektion före 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

22 100% Följsamhet över tid 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Andel med korrekt i samtliga steg Andel med korrekt i samtliga hygienrutiner Andel med korrekt i samtliga klädregler Andel korrekta steg

23 Följsamhet över tid per steg 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% Andel desinfektion före Andel desinfektion efter Andel med korrekt användning av handskar Andel med korrekt användning av plastförkläde Andel med korrekt arbetsdräkt Andel fria från ringar klockor armband Andel med kort eller uppsatt hår Andel med naglar korta och fria

24 Rena händer räddar liv baseras på WHO: SAVE LIVES: Clean Your Hands

25 Innehållet i materialet Övergripande dokument Fördjupningsdokument Affischer och broschyrer

26 Handhygien - självskattning Verktyg för Självskattning Handdesinfektionsförbrukning

27 Patientsäkerhetslag SFS 2010:659 Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå: Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits Vilka åtgärder som har vidtagits Vilka resultat som har uppnåtts

28 Landstingens systematiska patientsäkerhetsarbete utifrån 5 nivåer utveckling från 2012 till

29 Patientsäkerhetsberättelser

30 Patientsäkerhetsberättelser

31 Patientsäkerhetsberättelser

32 Patientsäkerhetsberättelser

33 Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård Etablering av en struktur för kunskapsstyrning - hälsooch sjukvård Med sikte mot ett gemensamt nationellt system

34 Programområden (nationella resp regionala) Nära vård Akut vård Infektionssjukdomar Cancersjukdomar (RCC i samverkan redan igång) Endokrina sjukdomar Psykisk hälsa (start vår 17) Nervsystemets sjukdomar (start höst 17) Ögonsjukdomar Öron-,näsa- och halssjukdomar Hjärt- och kärlsjukdomar Lung- och allergisjukdomar Rörelseorganens sjukdomar Hud- och könssjukdomar Mag- och tarmsjukdomar Njur- och urinvägssjukdomar Kvinnosjukdomar och förlossning (start höst 17) Barn och ungdomars hälsa Sällsynta sjukdomar Tandvård

35 Nationella Programområden (Regionalt värdskap) Nära vård Akut vård Infektionssjukdomar Cancersjukdomar Endokrina sjukdomar Psykisk hälsa Nervsystemets sjukdomar Ögonsjukdomar Öron-, näsa- och halssjukdomar Hjärt- och kärlsjukdomar Lung- och allergisjukdomar Rörelseorganens sjukdomar Hud- och könssjukdomar Mag- och tarmsjukdomar Njur- och urinvägssjukdomar Kvinnosjukdomar och förlossning Barn och ungdomars hälsa Sällsynta sjukdomar Tandvård Nationella samverkansgrupper Metoder för kunskapsstöd Kvalitetsregister Uppföljning och analys Läkemedel/medicinteknik Forskning/Life Science Patientsäkerhet Tillfälliga satsningar

36 Politik Politik Beredningsgrupp Huvudmännens styrgrupp för kunskapsstyrning i samverkan Huvudmännens och statens styrgrupp för nationella kvalitetsregister Staten Huvudmännens nationella stödfunktion H Kommunerna Patienter/brukare Professionerna Regionala och lokala strukturer och processer

Tillsammans för världens säkraste vård

Tillsammans för världens säkraste vård NATIONELL SATSNING FÖR ÖKAD PATIENTSÄKERHET Tillsammans för världens säkraste vård Vad gör SKL i patientsäkerhetsarbetet? VRISS I och VRISS II (2007) Tre åtgärdspaket VRI (2008) PPM-VRI (2008) PPM-BHK

Läs mer

Landstingens kunskapsstyrningsmodell

Landstingens kunskapsstyrningsmodell Landstingens kunskapsstyrningsmodell Nationella Programområden (NPO) Respektive NPO speglar hela vårdkedjan: prevention, primärvård, specialistvård, ( värdskap) rehabilitering, omvårdnad etc. Akut vård

Läs mer

Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård

Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård Varför nytt gemensamt system? Vilka effekter och vilket mervärde förväntas genom det nya systemet? På vilket sätt? Sophia Björk, Sveriges

Läs mer

Nationellt patientsäkerhetsarbete

Nationellt patientsäkerhetsarbete Nationellt patientsäkerhetsarbete Nationell satsning 2007/2008 Tre åtgärdspaket inom området VRI Nationell PPM-VRI 2008 Infektionsverktyget 2011 Nationell PPM-BHK 2011 Överenskommelse mellan staten och

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Är en arbetsgivar- och intresseorganisation. Driver våra medlemmars intressen och erbjuder dem stöd och service. Våra medlemmar Alla 290 kommuner. 21 landsting/regioner

Läs mer

Sällsynta sjukdomar. 21 oktober Ulrika Vestin

Sällsynta sjukdomar. 21 oktober Ulrika Vestin Sällsynta sjukdomar 21 oktober Ulrika Vestin Sjukvårdshuvudmännen växlar upp arbetet inom området sällsynta I december 2017 Överenskommelse mellan staten och SKL Tillsammans med Landsting och regioner

Läs mer

VästKom frågor. IFO chefsnätverk

VästKom frågor. IFO chefsnätverk VästKom frågor IFO chefsnätverk 2019-03-22 Socialtjänst och Hälso- och sjukvårdsfrågor Inom området socialtjänst och hälso- och sjukvård sker det mesta av arbetet i samverkan med Västra Götalandsregionen.

Läs mer

En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården

En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården Kristina Wikner, enhetschef Per-Henrik Zingmark, bitr. enhetschef Enheten för Högspecialiserad Vård Den 1 juli 2018 ändras hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård

Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård Med sikte mot ett nationellt gemensamt system för kunskapsstyrning Bakom systemet står regioner i samverkan med stöd av Sveriges Kommuner

Läs mer

Etableringen av en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Etableringen av en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård Etableringen av en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård Med sikte mot ett gemensamt nationellt system 2017-02-24

Läs mer

System för kunskapsstyrning

System för kunskapsstyrning System för kunskapsstyrning Ny kunskapsorganisation i Västra sjukvårdsregionen Anders Carlqvist Nationellt system för kunskapsstyrning Bakom systemet står landsting och regioner i samverkan samt Sveriges

Läs mer

Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa

Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård Patienten Sammanhållen struktur för kunskapsstyrning Samverkan för en mer kunskapsbaserad,

Läs mer

Britt-Marie. Malin. Esther. Sigge. Arne

Britt-Marie. Malin. Esther. Sigge. Arne Malin Britt-Marie Esther Sigge Arne Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård Mats Bojestig, ordf. Styrgrupp för kunskapsstyrning i samverkan Värdet skapas tillsammans med patienten

Läs mer

Utmaningar och möjligheter i den nya kunskapsmodellen. Lars Rex Enhetschef Koncernkontoret

Utmaningar och möjligheter i den nya kunskapsmodellen. Lars Rex Enhetschef Koncernkontoret Utmaningar och möjligheter i den nya kunskapsmodellen Lars Rex Enhetschef Koncernkontoret Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa Tillsammans gör vi varandra framgångsrika! Lars Rex Enhetschef,avd kvalitet

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Anders Berg, projektledare

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Anders Berg, projektledare Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom Anders Berg, projektledare Varför nationella riktlinjer? God vård och omsorg på lika villkor Använda resurser effektivt Utveckling och uppföljning

Läs mer

Workshop om strukturer för kunskapsstyrning. 25 september 2017

Workshop om strukturer för kunskapsstyrning. 25 september 2017 Workshop om strukturer för kunskapsstyrning 25 september 2017 Vad är kunskapsstyrning? Vi använder den (bästa tillgängliga) kunskap som finns i varje möte Mötet följs upp och analyseras på såväl individnivå

Läs mer

Markörbaserad Journalgranskning

Markörbaserad Journalgranskning Markörbaserad Journalgranskning Göteborg 2018-10-11 Per Wiger Carina Ålenius Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Innehåll för förmiddagen o Nationella MJG resultat inom somatisk vård för 2013-2017 o

Läs mer

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall 2012-11-09 Dnr 5.2-42980/2012 1(6) Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall Bakgrund Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat en överenskommelse, Patientsäkerhetssatsning

Läs mer

PPM mätningar 2019 Närsjukvården

PPM mätningar 2019 Närsjukvården PPM mätningar 2019 Närsjukvården Sammanfattande rapport över vårens PPMmätningar, samt 2018 års journalgranskning i Närsjukvården Region Norrbotten. PPM 2019 Närsjukvården Piteå Lu/Bo Kalix Gällivare Kiruna

Läs mer

Centrumråd kirurgi, ortopedi och cancersjukvård. Videomöte

Centrumråd kirurgi, ortopedi och cancersjukvård. Videomöte Centrumråd kirurgi, ortopedi och cancersjukvård Videomöte 180925 Aktuellt RSL Alkoholfri operation Tillgänglighet högspecialiserad vård LÖFs traumarapport Samordning av investeringar Förstudie kvalitetsregister

Läs mer

Registerdag 4 oktober 2018

Registerdag 4 oktober 2018 Registerdag 4 oktober 2018 Agenda 9.30-10.00 Statusrapport RCO och organisationen för nationella kvalitetsregister 10.00-10.30 Patientperspektiv: Återkoppling från workshop med patient- och närståendeföreträdare

Läs mer

Sydöstra sjukvårdsregionen. Samverkan för god och jämlik hälso- och sjukvård

Sydöstra sjukvårdsregionen. Samverkan för god och jämlik hälso- och sjukvård Samverkan för god och jämlik hälso- och sjukvård Region Östergötland 450 000 invånare 13 000 medarbetare Region Jönköpings län 350 000 invånare 10 000 medarbetare Region Kalmar län 243 000 invånare 7 000

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Är en arbetsgivar- och intresseorganisation. Driver våra medlemmars intressen och erbjuder dem stöd och service. Våra medlemmar Alla 290 kommuner. 21 regioner Patientsäkerhet

Läs mer

Ny Kunskapsorganisation VGRmodell för kunskapsstyrning

Ny Kunskapsorganisation VGRmodell för kunskapsstyrning Ny Kunskapsorganisation VGRmodell för kunskapsstyrning ARBETSMATERIAL Bakgrund Under 2018 etablerar landsting och regioner, med stöd av SKL, ett gemensamt system för kunskapsstyrning. Systemet ska göra

Läs mer

Skador i vården utveckling

Skador i vården utveckling MARKÖRBASERAD JOURNALGRANSKNING Skador i vården utveckling - REGIONAL OCH LANDSTINGSNIVÅ Skador i vården utveckling - 1 Skador i vården utveckling - Förord De nationella resultaten av den markörbaserade

Läs mer

Välkommen! Hur kan vi göra psykosvården bättre?

Välkommen! Hur kan vi göra psykosvården bättre? Välkommen! Hur kan vi göra psykosvården bättre? Bättre psykiatrisk vård med samordnad kunskapsspridning och kunskapsutbyte Ing-Marie Wieselgren, registerhållare Louise Kimby, utvecklingsledare PsykosR

Läs mer

Utveckling av kunskapsstyrning i samverkan mellan kommun och region, med fokus på området psykisk hälsa

Utveckling av kunskapsstyrning i samverkan mellan kommun och region, med fokus på området psykisk hälsa Utveckling av kunskapsstyrning i samverkan mellan kommun och region, med fokus på området psykisk hälsa Nuläge i utveckling av gemensam kunskapsstyrningsmodell VIP och NR Schizofreni i samverkan Inriktningsdokument

Läs mer

Patientsäkerhetssatsning 2013 uppföljning och samlad bedömning av utfall

Patientsäkerhetssatsning 2013 uppföljning och samlad bedömning av utfall 2013-11-12 Dnr 5.3-16761/2013 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Anna-Karin Alvén anna-karin.alven@socialstyrelsen.se Patientsäkerhetssatsning 2013 uppföljning och samlad bedömning av utfall Bakgrund

Läs mer

Resultatrapport för patientsäkerhet 2017

Resultatrapport för patientsäkerhet 2017 Resultatrapport för patientsäkerhet 2017 Markörbaserad journalgranskning 2016 Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Punktprevalensmätning Vårdrelaterade infektioner 2017 Punktprevalensmätning följsamhet

Läs mer

System för kunskapsstyrning. Ny kunskapsorganisation i Västra sjukvårdsregionen

System för kunskapsstyrning. Ny kunskapsorganisation i Västra sjukvårdsregionen System för kunskapsstyrning Ny kunskapsorganisation i Västra sjukvårdsregionen Sammanhållet system för kunskapsstyrning ett lärande system Kunskapsstöd En sammanhållen struktur för kunskapsstyrning Stöd

Läs mer

Patientsäkerhet aktuellt arbete i Socialstyrelsens perspektiv. Axana Haggar, utredare Enheten för patientsäkerhet

Patientsäkerhet aktuellt arbete i Socialstyrelsens perspektiv. Axana Haggar, utredare Enheten för patientsäkerhet Patientsäkerhet aktuellt arbete i Socialstyrelsens perspektiv Axana Haggar, utredare Enheten för patientsäkerhet Socialstyrelsen är en kunskapsmyndighet som arbetar för att alla ska få tillgång till en

Läs mer

Etablering av sjukvårdsregionala programområden (RPO) Hösten 2018

Etablering av sjukvårdsregionala programområden (RPO) Hösten 2018 Etablering av sjukvårdsregionala programområden (RPO) Hösten 2018 Syftet med mötet idag Presentation av nationella systemet för kunskapsstyrning Diskussion kring uppdragsbeskrivning regionala programområden

Läs mer

Nationell högspecialiserad vård. Avdelningen för Kunskapsstyrning för Hälso- och Sjukvården Enheten för Högspecialiserad vård

Nationell högspecialiserad vård. Avdelningen för Kunskapsstyrning för Hälso- och Sjukvården Enheten för Högspecialiserad vård Nationell högspecialiserad vård Avdelningen för Kunskapsstyrning för Hälso- och Sjukvården Enheten för Högspecialiserad vård Vad kan svensk hälso- och sjukvård vinna? En god och jämlik hälsooch sjukvård,

Läs mer

System för kunskapsstyrning. Ny kunskapsorganisation i Västra sjukvårdsregionen

System för kunskapsstyrning. Ny kunskapsorganisation i Västra sjukvårdsregionen System för kunskapsstyrning Ny kunskapsorganisation i Västra sjukvårdsregionen Bakgrund Under 2018 etablerar landsting och regioner, med stöd av SKL, ett gemensamt system för kunskapsstyrning. Systemet

Läs mer

MARKÖRBASERAD JOURNALGRANSKNING Skador i vården SKADEOMRÅDEN, UNDVIKBARHET SAMT FÖRÄNDRINGAR ÖVER TID.

MARKÖRBASERAD JOURNALGRANSKNING Skador i vården SKADEOMRÅDEN, UNDVIKBARHET SAMT FÖRÄNDRINGAR ÖVER TID. MARKÖRBASERAD JOURNALGRANSKNING 2013-2014 Skador i vården SKADEOMRÅDEN, UNDVIKBARHET SAMT FÖRÄNDRINGAR ÖVER TID Skador i vården 1 Skador i vården 2 Förord Denna rapport är den fjärde i en serie med resultat

Läs mer

Britt-Marie. Malin. Esther. Sigge. Arne

Britt-Marie. Malin. Esther. Sigge. Arne Malin Britt-Marie Esther Sigge Arne Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård På jakt efter en smartare välfärd Patrik Sundström, programansvarig för ehälsa Sveriges Kommuner och Landsting Några

Läs mer

Kunskapsstyrning -Vad är det och vilka är utmaningarna? Marianne van Rooijen och Helena de la Cour, Kunskapsstyrningsgruppen

Kunskapsstyrning -Vad är det och vilka är utmaningarna? Marianne van Rooijen och Helena de la Cour, Kunskapsstyrningsgruppen Kunskapsstyrning -Vad är det och vilka är utmaningarna? Marianne van Rooijen och Helena de la Cour, Kunskapsstyrningsgruppen Kunskapsstyrning = kunskapen ska styra Att utveckla, sprida och använda bästa

Läs mer

Nationellt system för kunskapsstyrning

Nationellt system för kunskapsstyrning Nationellt system för kunskapsstyrning Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård 2019-03-14 Vår Gård 2019 1 Målområdena utgår från Socialstyrelsens definition av God vård: Kunskapsbaserad

Läs mer

Resurscenter för Psykisk hälsa. Lägesrapport från norr! September 2017

Resurscenter för Psykisk hälsa. Lägesrapport från norr! September 2017 Resurscenter för Psykisk hälsa. Lägesrapport från norr! September 2017 Landet är indelat i sex sjukvårdsregioner Norra sjukvårdsregionen består av de fyra ingående regionerna(landstingen) -Norrbotten består

Läs mer

Hur säkerställer vi legitimitet och kompetens för arbetet med försäkringsmedicin inom hälso- och sjukvården? NFF konferens Britt Arrelöv

Hur säkerställer vi legitimitet och kompetens för arbetet med försäkringsmedicin inom hälso- och sjukvården? NFF konferens Britt Arrelöv Hur säkerställer vi legitimitet och kompetens för arbetet med försäkringsmedicin inom hälso- och sjukvården? NFF konferens 13.11 2018 Britt Arrelöv Hur kan hälso- och sjukvården bistå patienter med försäkringsmedicinska

Läs mer

Etableringen av en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Etableringen av en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård Etableringen av en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård Med sikte mot ett gemensamt nationellt system Mats

Läs mer

SKL rapporten om vårdrelaterade infektioner 2017

SKL rapporten om vårdrelaterade infektioner 2017 SKL rapporten om vårdrelaterade infektioner 2017 Anders Johansson, Birgitta Lytsy I gruppen som tagit fram rapporten ingick också: Hans Rutberg, Susanne Lundqvist, Leif Lundstedt, Einar Sjölund, Per Wigert,

Läs mer

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR: 31 2013 0103 Bilaga 4. Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet Patientsäkerhet har staten gett tillräckliga förutsättningar för en hög patientsäkerhet? (RiR

Läs mer

Markörbaserad journalgranskning

Markörbaserad journalgranskning Markörbaserad journalgranskning Resultatrapport från Division Närsjukvård granskning Jan-Dec 05 PATIENTSÄKERHETRÅDET 0 UPPRÄTTAD 06-04-9 ANSVARIG FÖR RAPPORTEN ROSE-MARIE NÄSLUND Bakgrund Markörbaserad

Läs mer

Sydöstra sjukvårdsregionen. Samverkan för god och jämlik hälso- och sjukvård

Sydöstra sjukvårdsregionen. Samverkan för god och jämlik hälso- och sjukvård Samverkan för god och jämlik hälso- och sjukvård Vår överenskommelse Samarbetet inom ska: stärka som samverkansområde för att tillgodose invånarnas behov av vård av hög kvalitet och främja och bidra till

Läs mer

Smittskydd Värmland. Ingemar Hallén, bitr smittskyddsläkare

Smittskydd Värmland. Ingemar Hallén, bitr smittskyddsläkare Välkommen som patient till sjukhuset i Arvika och Torsby Här får ungefär var tjugonde patient en komplikation med en vårdrelaterad infektion under vårdtiden. Personalen följer de flesta hygienrutinerna.

Läs mer

Program Patientsäkerhet

Program Patientsäkerhet PROGRAM 1 (5) INLEDNING Landstinget Västmanland arbetar målmedvetet för att öka patientsäkerheten och successivt utveckla en säkerhetskultur, som kännetecknas av hög riskmedvetenhet och ett aktivt riskreducerande

Läs mer

Kvartalsrapport IV 2017 Infektionsverktyget. Enhet patientsäkerhet Koncernkontoret Västra Götalandsregionen

Kvartalsrapport IV 2017 Infektionsverktyget. Enhet patientsäkerhet Koncernkontoret Västra Götalandsregionen Kvartalsrapport IV 2017 Infektionsverktyget Enhet patientsäkerhet Koncernkontoret Västra Götalandsregionen Sammanfattning Incidensen vårdrelaterade infektioner (VRI) i regionen var något högre kvartal

Läs mer

Registerdag 5 oktober 2017

Registerdag 5 oktober 2017 Registerdag 5 oktober 2017 9.00-10.00 Framtida organisation kring nationella kvalitetsregister med fokus på registercentrumens uppdrag 10.00-10.30 Fika 10.30-11.15 Automatisk överföring från vårddatabas

Läs mer

Utveckling av kunskapsstyrning i samverkan

Utveckling av kunskapsstyrning i samverkan Utveckling av kunskapsstyrning i samverkan Bakgrund gemensam kunskapsstyrningsmodell Nationellt och regionalt system för kunskapsstyrning Avsiktsförklaring VGR VGK långsiktig stabil struktur för kunskapsutveckling

Läs mer

Punktprevalensmätning Vårdrelaterade

Punktprevalensmätning Vårdrelaterade Punktprevalensmätning Vårdrelaterade infektioner och Basala hygienrutiner och klädregler Resultatrapport för Norrbottens läns landsting Mars 2016 PATIENTSÄKERHETRÅDET UPPRÄTTAD 2016-05-20 ANSVARIG FÖR

Läs mer

Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård Landsting/regioners system för kunskapsstyrning

Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård Landsting/regioners system för kunskapsstyrning Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård Landsting/regioners system för kunskapsstyrning Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa Tillsammans gör vi varandra framgångsrika

Läs mer

Den nya kunskapsstyrningsmodellen hur säkrar vi rationell läkemedelsanvändning? Läkemedelsrådet Område Läkemedel

Den nya kunskapsstyrningsmodellen hur säkrar vi rationell läkemedelsanvändning? Läkemedelsrådet Område Läkemedel Den nya kunskapsstyrningsmodellen hur säkrar vi rationell läkemedelsanvändning? Läkemedelsrådet Område Läkemedel Sven Oredsson, medicinsk rådgivare Koncernkontoret Maria Landgren, läkemedelschef Område

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner i Landstinget Gävleborg VT10

Vårdrelaterade infektioner i Landstinget Gävleborg VT10 Upprättad av Kvalitetsutvecklare Birgitta Olsson Utvecklingsavd, Lednings- och verksamhetsstöd Hygiensjuksköterska Karin Medin, Enheten för vårdhygien Datum 2010-06-01 Vårdrelaterade infektioner i Landstinget

Läs mer

Handlingsplan för att minska vårdrelaterade infektioner på Akademiska sjukhuset 2016

Handlingsplan för att minska vårdrelaterade infektioner på Akademiska sjukhuset 2016 Godkänt den: 2016-11-16 Ansvarig: Margareta Öhrvall Gäller för: Akademiska sjukhuset Handlingsplan för att minska vårdrelaterade infektioner på Akademiska sjukhuset 2016 Innehåll Bakgrund...2 Organisation

Läs mer

Huvudmännens samverkan för kunskapsstyrning och Nationell arbetsgrupp vårdhygien

Huvudmännens samverkan för kunskapsstyrning och Nationell arbetsgrupp vårdhygien Huvudmännens samverkan för kunskapsstyrning och Nationell arbetsgrupp vårdhygien Ingemar Qvarfordt & Sofia Wetterbrandt Hygiendagarna 20-22/3 2018 Swedish Association for Infection Control (SAIC) Tack

Läs mer

Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015

Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015 Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015 Socialstyrelsens lägesrapporter om patientsäkerhet Socialstyrelsen tar fram lägesrapporter på uppdrag av regeringen. De årliga rapporterna

Läs mer

PUNKTPREVALENSMÄTNING AV VÅRDRELATERADE INFEKTIONER (VRI)

PUNKTPREVALENSMÄTNING AV VÅRDRELATERADE INFEKTIONER (VRI) PUNKTPREVALENSMÄTNING AV VÅRDRELATERADE INFEKTIONER (VRI) 2008 2018 Mats Erntell och Einar Sjölund SKL 2018-11-05 Resultaten avser endast somatisk vård om inget annat anges. Totalt antal observerade patienter

Läs mer

Varför Framtidens kvalitetsregister. Slutrapport 15 maj 2017

Varför Framtidens kvalitetsregister. Slutrapport 15 maj 2017 Varför Framtidens kvalitetsregister Slutrapport 15 maj 2017 Varför nytt kvalitetsregistersystem? Tre huvudfrågor som problem i så gott som alla samtal och i kansliets rapport. 1. För låg användning av

Läs mer

Rapport PunktPrevalensMätning av VårdRelaterade Infektioner PPM-VRI 16 oktober 2013

Rapport PunktPrevalensMätning av VårdRelaterade Infektioner PPM-VRI 16 oktober 2013 Rapport PunktPrevalensMätning av VårdRelaterade Infektioner PPM-VRI 16 oktober 2013 Vårdrelaterade infektioner Andelen infektioner i landet sjunker till 8,7 procent i den senaste mätningen av vårdrelaterade

Läs mer

Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. Vassare stöd för nöjdare patienter och bättre medicinska resultat

Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. Vassare stöd för nöjdare patienter och bättre medicinska resultat Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling Vassare stöd för nöjdare patienter och bättre medicinska resultat Målet med Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling Högre patientupplevd kvalitet Högre medicinsk kvalitet

Läs mer

PPM-BHK Punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat HT11

PPM-BHK Punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat HT11 PPM-BHK Punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler Landstingens resultat HT11 Punktprevalensmätningar av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler PPM Antal

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

Patientsäkerhetsöverenskommelsen

Patientsäkerhetsöverenskommelsen Patientsäkerhetsöverenskommelsen 2014 PPM VRI 2008-2014 PunktPrevalensMätning Vårdrelaterade infektioner PPM-VRI 2008-2014 Somatisk slutenvård, OBSplatser och vuxenspsykiatri 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 NLL

Läs mer

Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård. Landsting/regioners system för kunskapsstyrning

Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård. Landsting/regioners system för kunskapsstyrning Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård Landsting/regioners system för kunskapsstyrning System för kunskapsstyrning/lärande system En sammanhållen struktur för kunskapsstyrning

Läs mer

Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård

Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård Karl Landergren Susanne Yngvesson Stefan Bragsjö Sydöstra sjukvårdsregionen Värdet skapas tillsammans med patienten Standardiserade

Läs mer

Infektionsverktyget. Emma Halme Projektledare Verksamhetsutveckling/IT Utvecklings- och patientsäkerhetsenheten

Infektionsverktyget. Emma Halme Projektledare Verksamhetsutveckling/IT Utvecklings- och patientsäkerhetsenheten Infektionsverktyget Emma Halme Projektledare Verksamhetsutveckling/IT Utvecklings- och patientsäkerhetsenheten Infektionsverktyget Ett nationellt IT-stöd som bidrar till arbetet med ständiga förbättringar

Läs mer

Infektionsverktyget. Strama 2014-12-17. Smittskydd Värmland

Infektionsverktyget. Strama 2014-12-17. Smittskydd Värmland Infektionsverktyget Strama 2014-12-17 Infektionsverktygets olika delar En registreringsmodul kopplad till Cambio Cosmics läkemedelsmodul. En nationell databas för insamling för insamlad information, terminologin

Läs mer

Är Infektionsverktyget ett monster? Henry Fuseli - Mardrömmen, 1781

Är Infektionsverktyget ett monster? Henry Fuseli - Mardrömmen, 1781 Är Infektionsverktyget ett monster? Henry Fuseli - Mardrömmen, 1781 Vad är Infektionsverktyget? en liten app i journalsystemet som tvingar antibiotika-ordinatören att registrera ordinationsorsak ett it-stöd

Läs mer

Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa. Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård

Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa. Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård Aktuellt Februari 2018 Styrgrupp för kunskapsstyrning i samverkan (SKS) Fastställde nominerade

Läs mer

Vår framgång räknas i liv och hälsa För ett bra liv i en attraktiv region ion s er V

Vår framgång räknas i liv och hälsa För ett bra liv i en attraktiv region ion s er V Utvecklingskraft/Nationell HFS-konferens 2017 Vår framgång räknas i liv och hälsa För ett bra liv i en attraktiv region Version 2017-02-16 Sigge Arne Malin Britt-Marie Esther Mats Bojestig 2017-06-22

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner i Landstinget Gävleborg VT 11

Vårdrelaterade infektioner i Landstinget Gävleborg VT 11 Upprättad av Utvecklingssekr Ann-Kristin Åstrand Utvecklingsavd, Lednings- och verksamhetsstöd Hygiensjuksköterska Karin Medin, Enheten för vårdhygien Datum 2010-06-13 Dnr LS 1016/10 Vårdrelaterade infektioner

Läs mer

Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa

Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård Patienten Tillsammans gör vi varandra framgångsrika Överenskommelse Att landsting och regioner

Läs mer

Nationellt Programområde Psykisk hälsa

Nationellt Programområde Psykisk hälsa Nationellt Programområde Psykisk hälsa Från främjande och förebyggande till högspecialiserade insatser lise-lotte.risobergerlind@vgregion.se ing-marie.wieselgren@skl.se Hur påverkas du av den nya kunskapsorganisationen?

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Region Skåne

Patientsäkerhetsberättelse för Region Skåne Patientsäkerhetsberättelse för Region Skåne År 2015 2016-02-28, Jens Enoksson, regional chefläkare 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Skador i vården 2013 första halvåret 2017

Skador i vården 2013 första halvåret 2017 MARKÖRBASERAD JOURNALGRANSKNING NATIONELL NIVÅ 1 Förord Denna redovisning av skador och vårdskador (undvikbara skador) på nationell nivå bygger på granskning av 70 5 vårdtillfällen på akutsjukhus under

Läs mer

Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård. Landsting/regioners system för kunskapsstyrning

Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård. Landsting/regioners system för kunskapsstyrning Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård Landsting/regioners system för kunskapsstyrning System för kunskapsstyrning/lärande system En sammanhållen struktur för kunskapsstyrning

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner i Landstinget Gävleborg HT09

Vårdrelaterade infektioner i Landstinget Gävleborg HT09 Upprättad av Kvalitetsutvecklare Birgitta Olsson, kvalitetsenheten, Lednings- och verksamhetsstöd Hygiensjuksköterska Karin Medin, enheten för vårdhygien Datum 2009-12-15 Vårdrelaterade infektioner i Landstinget

Läs mer

Presentation av rapport inom patientsäkerhetsområdet 2017

Presentation av rapport inom patientsäkerhetsområdet 2017 Presentation av rapport inom patientsäkerhetsområdet 2017 Socialstyrelsens rapporter inom patientsäkerhetsområdet I Socialstyrelsen rapporter om patientsäkerhet beskriver vi utvecklingen av patientsäkerheten

Läs mer

PPM-BHK. Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat VT 12

PPM-BHK. Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat VT 12 PPM-BHK Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler Landstingens resultat VT 12 PPM-BHK 2010-2012 PPM-BHK HT10 VT11 HT11 VT12 Antal observationer 14024 24832 24042 27019 Sjuksköterska/barnmorska

Läs mer

Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner våren 2012

Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner våren 2012 Rapport Diarienr: Ej tillämpligt 1(12) Fastställandedatum: 2012-11-15 Upprättare: Ann-Kristin A Åstrand Fastställare: Ann-Kristin A Åstrand Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner våren 2012

Läs mer

Medicinska och odontologiska sektorsrådens ordförandekonferens

Medicinska och odontologiska sektorsrådens ordförandekonferens Medicinska och odontologiska sektorsrådens ordförandekonferens 2018-03-01 9.00 10.30 Regionaktuellt 1. Aktuellt från koncernstab hälso-och sjukvård/ann Söderström 2. Aktuellt från Hälso-och sjukvårdsstyrelsens

Läs mer

Förebyggande arbete mot vårdrelaterade infektioner (VRI)

Förebyggande arbete mot vårdrelaterade infektioner (VRI) Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje Smittskydd Värmland 2 6 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Ingemar Hallén Smittskyddsläkare Tobias Kjellberg Hälso- och

Läs mer

Svensk Förening för Vårdhygien Dag Ström - 090421

Svensk Förening för Vårdhygien Dag Ström - 090421 Svensk Förening för Vårdhygien Dag Ström - 090421 Världen förändras och vi med den Svensk sjukvård i världsklass i avseendet medicinska resultat Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Världen förändras

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner KUNSKAP, KONSEKVENSER OCH KOSTNADER

Vårdrelaterade infektioner KUNSKAP, KONSEKVENSER OCH KOSTNADER Vårdrelaterade infektioner KUNSKAP, KONSEKVENSER OCH KOSTNADER Vårdrelaterade infektioner KUNSKAP, KONSEKVENSER OCH KOSTNADER Upplysningar om innehållet: Eva Estling, eva.estling@skl.se Sveriges Kommuner

Läs mer

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svensk sjukvård i världsklass Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Hur ofta inträffar vårdskador? USA 3,2 5,4% Australien 10,6

Läs mer

Resurscentra. En struktur för samverkan. Resurscentra Psykisk hälsa sydöst (RCPH)

Resurscentra. En struktur för samverkan. Resurscentra Psykisk hälsa sydöst (RCPH) Resurscentra En struktur för samverkan Resurscentra Psykisk hälsa sydöst (RCPH) - 2018 - Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa. Tillsammans gör vi varandra framgångsrika. - Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Registret ger stöd till ett standardiserat och evidensbaserat arbetssätt som kan

Registret ger stöd till ett standardiserat och evidensbaserat arbetssätt som kan Vad är Senior alert? Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister som används inom vården och omsorgen om äldre. Med hjälp av registret kan vården och omsorgen tidigt upptäcka och förebygga trycksår,

Läs mer

Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård

Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa Tillsammans gör vi varandra framgångsrika! Med sikte mot ett nationellt gemensamt Bakom systemet

Läs mer

Följsamhet till hygienrutiner och klädregler, HT12

Följsamhet till hygienrutiner och klädregler, HT12 Rapport Diarienr: Ej tillämpligt 1(11) Fastställandedatum: Fast dat Upprättare: Ann-Kristin A Åstrand Fastställare: Fast Följsamhet till hygienrutiner och klädregler, HT12 Lednings- och verksamhetsstöd,

Läs mer

Markörbaserad Journalgranskning (MJG)

Markörbaserad Journalgranskning (MJG) Markörbaserad Journalgranskning (MJG) Vi som arbetar nationellt med MJG Hasse Rutberg, Per Wiger, Carina Ålenius, Madeleine Borgstedt Risberg, Charlotta Brunner, Pia Ram, Urban Nylén Presentation Workshop

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger. Eva Estling

Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger. Eva Estling Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger Eva Estling 0 Vårdrelaterade infektioner orsakar lidande och kostnader Ca 10 procent av alla vårdplatser upptas av patienter med VRI Vårdrelaterade

Läs mer

Patientsäkerhet i Sverige Erfarenheter från prestationsbaserad satsning

Patientsäkerhet i Sverige Erfarenheter från prestationsbaserad satsning Patientsäkerhet i Sverige Erfarenheter från prestationsbaserad satsning Lena Hellberg 3 februari 2012 En säkrare vård 100 000 undvikbara vårdskador varje år. 3 000 som leder till dödsfall. 350 dödsfall

Läs mer

Årsmöte SIR för verksamhetsåret , 10:30 12:00, Vår Gård Saltsjöbaden, Lokal Isaac Johnny Hillgren, Göran Karlström

Årsmöte SIR för verksamhetsåret , 10:30 12:00, Vår Gård Saltsjöbaden, Lokal Isaac Johnny Hillgren, Göran Karlström Årsmöte SIR för verksamhetsåret 2018 2019-03-13, 10:30 12:00, Vår Gård Saltsjöbaden, Lokal Isaac Johnny Hillgren, Göran Karlström Årsmöte för 2018 1. Årsmötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val

Läs mer

PATIENTSÄKERHET. Skador i vården RESULTAT FRÅN NATIONELL MÄTNING MED STRUKTURERAD JOURNALGRANSKNING UNDER PERIODEN JAN-MARS 2012.

PATIENTSÄKERHET. Skador i vården RESULTAT FRÅN NATIONELL MÄTNING MED STRUKTURERAD JOURNALGRANSKNING UNDER PERIODEN JAN-MARS 2012. PATIENTSÄKERHET Skador i vården RESULTAT FRÅN NATIONELL MÄTNING MED STRUKTURERAD JOURNALGRANSKNING UNDER PERIODEN JAN-MARS 2012 Skador i vården 1 Förord Skador är fortfarande ett stort problem i vården.

Läs mer

Patientsäkerhetsplan 2014 Division Närsjukvård

Patientsäkerhetsplan 2014 Division Närsjukvård 1(6) Patientsäkerhetsplan 2014 Division Närsjukvå Bakgrund Patientsäkerhetslagen 2010: 659 ställer krav på en hög säkerhet inom varje våverksamhet. Division Närsjukvås patientsäkerhetsplan har patientmedverkan

Läs mer

Nationellt ramverk för patientsäkerhet

Nationellt ramverk för patientsäkerhet Nationellt ramverk för patientsäkerhet Bakgrund SKL har tillsammans med landsting och kommuner tagit fram ett nationellt ramverk för strategiskt patientsäkerhetsarbete. Målet med det nationella ramverket

Läs mer

Patientsäkerhet Strama, Vårdrelaterade infektioner. 2 nya verktyg för att mäta vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning

Patientsäkerhet Strama, Vårdrelaterade infektioner. 2 nya verktyg för att mäta vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning Patientsäkerhet Strama, Vårdrelaterade infektioner 2 nya verktyg för att mäta vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning Bakterier är experter på att anpassa sig Överstiger antalet människor

Läs mer

Temagranskning Patientsäkerhet - sammanfattande rapport. Region Västmanland

Temagranskning Patientsäkerhet - sammanfattande rapport. Region Västmanland www.pwc.se Revisionsrapport Temagranskning Patientsäkerhet - sammanfattande rapport Jean Odgaard, Certifierad kommunal revisor Lina Zhou. Revisionskonsult Januari 2019 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Från mätning till åtgärd

Från mätning till åtgärd Från mätning till åtgärd Workshop Inga Zetterqvist, Hygiensjuksköterska Folkhälsomyndigheten Mats Erntell, smittskyddsläkare Region Halland, ordförande Stramarådet 1 Från mätning till åtgärd Agera Mäta

Läs mer