Punktprevalensmätning Vårdrelaterade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Punktprevalensmätning Vårdrelaterade"

Transkript

1 Punktprevalensmätning Vårdrelaterade infektioner och Basala hygienrutiner och klädregler Resultatrapport för Norrbottens läns landsting Mars 2016 PATIENTSÄKERHETRÅDET UPPRÄTTAD ANSVARIG FÖR RAPPORTEN EVA SJÖLUND

2 Bakgrund Med vårdrelaterad infektion (VRI) menas en infektion som uppkommer hos person under sluten vård eller till följd av åtgärd i form av diagnostik, behandling eller omvårdnad inom övrig vård och omsorg, eller som personal som arbetar inom vård och omsorg ådrar sig till följd av sin yrkesutövning. Varje VRI orsakar lidande för patienten och beräknas förlänga vårdtiden med i genomsnitt 4-5 extra vårddygn. Sedan 2008 har landsting och regioner med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomfört punktprevalensmätningar (PPM) av vårdrelaterade infektioner. Sedan hösten 2010 har även PPM av basala hygienrutiner och klädregler (BHK) genomförts. Norrbotten har deltagit i de nationella mätningarna och genomför även följsamhetsmätningar av basal hygien-och klädföreskrifter (BHK) varje månad på vårdenheterna. Syftet med PPM-mätning är att kartlägga risk för och förekomst av vårdrelaterade infektioner, samt följsamhet till hygienpolicyn. Resultaten ska ligga till grund för förbättringsarbete som måste göras på varje avdelning och varje enhet. Visionen är att ingen patient ska drabbas av vårdrelaterad infektion under sin vårdtid om det kan undvikas. I Norrbottens läns landstings (NLL) handlingsplan för VRI som gäller är målen: Vårdrelaterade infektioner (VRI) Vision Ingen patient ska drabbas av en VRI under vård och behandling i NLL Mål Mål 2016 Andelen VRI ska vara max 4,0 procent inom NLL. Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler ska vara minst 90 procent. 9,5 Andelen VRI ska visa ett lägre resultat jämfört med 2015 års mätning 74 % Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler ska vara > 90 procent Metod PPM BHK är en observationsstudie som ger en ögonblicksbild över de patienter som finns inneliggande aktuell dag och tidpunkt samt hur vårdpersonalen följer beslutade hygienrutiner och klädregler. Observationerna sker under en i förväg angiven tidsperiod. En/flera personer som är utsedda av ledningen genomför iakttagelser. De olika yrkeskategorier som är representerade på avdelningen/enheten bör ingå i observationsstudien som rekommenderas grunda sig på 10 observationer per avdelning/enhet och observationstillfälle. Varje person observeras med avseende på följsamhet till både basala hygienrutiner och klädregler. Det som observeras är Desinfektions av händerna före och efter patientnära arbete samt före och efter användning av handskar Användning av handskar Användning av engångsförkläde av plast Korrekt klädsel innebär att: Arbetskläderna ska ha korta ärmar och bytas dagligen samt då de blivit våta eller synligt förorenade. Händer och underarmarna ska vara utan ringar, klockor och armband för att kunna genomföra en adekvat handhygien. 1

3 Procent Hår ska vara kort eller uppsatt om det är längre än axellångt och riskerar att hänga ner. Personalen skall informeras i förväg om att observationsstudien kommer att genomföras men inte när den ska ske. Vid PPM VRI registreras alla inskrivna patienter, inklusive de inom psykiatrin, avseende både vårdrelaterad infektion och riskfaktorer. Det behöver inte föreligga ett samband mellan registrerad riskfaktor och infektion. De av verksamhetschef utsedd ansvarig läkare och sjuksköterska utför gemensamt registreringen på respektive avdelning under en dag. Alla patienter som är inskrivna på avdelningen klockan 08 mätdagen registreras och specialitetstillhörighet anges. Patient på permission och på t.ex. uppvakningsavdelning, ska registreras på den egna avdelningen, medan patient på IVA registreras på IVA (ange patientens specialitetstillhörighet). Så kallade utlokaliserade patienter från en annan specialitet/klinik ska registreras på den avdelning de fysiskt ligger på, men registreras inom den specialitet de är utlokaliserade från. Resultat Vecka genomfördes de nationella mätningarna av basala hygienrutiner och klädregler (BHK) och den 5:e april vårdrelaterade infektioner (VRI). Mätningarna av VRI omfattade 466 inskrivna patienter inom slutenvården och mätningen av följsamhet till BHK omfattade 660 observationer. I år var det första gången som tandvården deltog i mätningarna av följsamhet till BHK. Vårdrelaterade infektioner Resultatet av vårens mätning visade en minskning av andelen VRI i landstinget sedan 2015 års mätning men målet mindre än 4 procent VRI uppnås inte. PunktPrevalensMätning Vårdrelaterade infektioner PPM-VRI Somatisk slutenvård, OBSplatser NLL % 13 9,5 6,4 8,2 6,1 7 9,5 11,1 8,6 Riket % 11,3 9,5 9,6 9, ,6 9,1 2

4 Andel VRI fördelat på kön NLL 2016 Kv män män Kv Riket % 10,3 8,4 NLL % 5,1 3,4 Det är fler män än kvinnor som drabbas av en vårdrelaterad infektion vilket överensstämmer med rikets resultat. 3

5 Diagrammet visar andel patienter med riskfaktorer De som löper störst risk att drabbas av vårdrelaterad infektion är patienter med immunsuppressiv terapi och antibiotikabehandling. Andel VRI per diagnosgrupp 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Vårdrelaterade infektioner i urinblåsa samt lunginflammation är det största riskområdena både i landstinget och i riket. Andelen infektioner i urinblåsan (blåskatarr), sepsis och infektioner i hud och mjukdelar har minskat jämfört med föregående år. Basala hygienrutiner och klädregler På nationella nivå ligger den totala följsamheten till basala hygienrutiner i alla steg kvar på 75 procent vilket är ungefär samma nivå sedan våren Landstingets resultat från mätningen visar på samma resultat. Resultat på verksamhetsnivå finns i division närsjukvård och länssjukvård rapporter. 4

6 procent Korrekta basala hygienrutiner och klädregler NLL Klädregler Hygienregler korrekt alla steg Målvärde Andelen följsamhet inom NLL till klädregler har minskat från 93 till 85 procent. Vårdpersonal kan via händer, men även kläder, överföra smittämnen mellan patienter. 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% 84% Följsamhet till basala hygienrutiner NLL 2016 Desinfektion före Desinfektion efter Handskar Plastförkläde Fri från ringar klockor armband kort el uppsatt hår Series1 89% 94% 94% 90% 97% 99% Diagrammet visar följsamhet i de olika stegen gällande basala hygienkrav. Desinfektion före rent arbete och användning av plastförkläde är det moment som behöver förbättras. 5

7 Andel Följsamhet till basala hygienrutiner Folktandvård % 100% 80% 60% 40% 20% 0% Totalt antal registrera de Desinfekti on före Desinfekti on efter Handskar Plastförklä de Fri från ringar klockor armband kort el uppsatt hår Series1 96% 96% 96% 57% 100% 92% Tandvården har hög följsamhet till de basala hygienrutinerna förutom i användandet av plastförkläde som ska användas för att skydda arbetskläderna vid risk för stänk Diagrammet visar att desinfektion före andvändningen av handskar och användningen av plastförkläde är svaga punkter inom närsjukvården 6

8 Diskussion och slutsatser Nationella studier (SKL,2016) visar att andelen vårdskador har minskat över tid, vilket också skett i Norrbotten. Resultat för landstinget vad gäller VRI visar ett förbättrat resultat jämfört med tidigare år. Men i landstinget liksom i övriga riket är VRI den störasta vårdskadegruppen. En vårdskada innebär främst ett mänskligt lidande för patienten men också en förlängd vårdtid med 8 vårddagar. Detta innebär att drygt 10 procent av alla vårddagar upptas av en patient vars vårdtid har förlängts i samband med en vårdskada och att vårdskador kostar hälso- och sjukvården i Sverige drygt 7 miljarder kronor per år (SKL, 2016). Vanligaste VRI är urinvägsinfektioner (VUVI) och en riskfaktor med tydlig koppling är urinkateter. Årets resultat visar på en minskning av urinvägsinfektioner och det kan direkt kopplas till effekter av de förbättringsarbeten som genomförts och riktats sig mot vårdrelaterade urinvägsinfektioner och blåsöverfyllnad. Även om landstinget inte når målvärdet för BHK visar resultaten att landstinget har hög följsamhet till hygien- och klädföreskrifterna. En bidragande orsak kan vara det systematiska förbättringsarbetet med månadsobservationer som pågått länge i landstinget. Det medvetandegör och synliggör vikten av att god handhygien, rätt klädsel med mera. Under 2015 har patienthotellet och Folktandvården påbörjat månadsobservationer av BHK. Resultatet visar att desinfektion före användningen av handskar och användning av plastförkläde är det moment som behöver förbättras. Vidtagna åtgärder I landstinget finns i handlingsplanen för patientsäkerhet mål satta för VRI och Patientsäkerhetsrådet har utarbetat en speciell handlingsplan för VRI. Som ett led i att höja patientsäkerhetskulturen och förbättra ledningens stöd har landstinget påbörjat att genomföra patientsäkerhetsronder. En grundläggande patientsäkerhetsutbildning är framtagen för alla och den har bland annat använts i introduktionen av nyanställda. Patientsäkerhetsutbildning i åtta steg riktad till patientsäkerhetssamordnare på lokal nivå i verksamheten. 7

9 Infektionsverktyget har utvecklats under året och utbildning i rapportuttag är genomförd. Ett sätt att förbättra egenkontrollen. En framgångsfaktor är de fokusområden och förbättringsarbeten för att förebygga blåsöverfyllnad, vårdrelaterade UVI och trycksår som genomförts i landstinget. Medarbetarnas insatser med följsamhet till vårdrutiner och uppföljning av resultat har gjort skillnad för patienterna. Det förebyggande arbetet följs som kvalitetsindikatorer i verksamheternas resultatuppföljningar. Samtliga resultat redovisas i respektive division öppet för alla att ta del av genom rapporter vid nationella mätningar och journalgranskningar samt i den årliga patientsäkerhetsberättelsen. Länsgemensamma riktlinjer och patientinformation (bilagor) är framtagna implementerade. Antalet patienter med blåsöverfyllnad > 500 ml följs upp via markörbaserad journalgranskning. En enhet har infört Gröna korset (visuell metod) för att dagligen följa hur ofta det förekommer att patienter har blåsöverfyllnad 500 ml. När samverkan med vårdhygien och representant finns i Patientsäkerhetsrådet. Förslag på fortsatt arbete En planderad åtgärd är att under hösten genomförs en kompetensutvecklingsdag för alla medarbetare för att öka kunskaperna ytterligare och ge medarbetarna ny energi i detta viktiga arbete. Ledningens engagemang; Fortsatt arbete med patientsäkerhetsronder, strukturerad uppföljning av resultat och återkoppling. Att cheferna i verksamheten efterfrågar och analyserar resultaten och ger feedback på bra resultat är en framgångsfaktor. Fortsatt implementering av SKL:s evidensbaserade åtgärdspaket för att förebygga vårdrelaterade infektioner. Verktyg för att göra det lätt för verksamheterna att rapportera in resultat är en åtgärd som underlättar det systematiska förbättringsarbetet. Tydliga målsättningar i det förebyggande arbetet med uppföljning, medvetenheten om förekomst av vårdrelaterade infektioner, beteendeförändringar och uthållighet i patientsäkerhetsarbetet kan ge ytterligare förbättrat resultat framöver. Det sparar liv, minskar lidande och frigör resurser. Påbörja ett strukturerat införande av Gröna Korset som mätmetod för att på enheter/avdelning över tid se förekomsten av trycksår, blåsöverfyllnad eller postoperativa infektioner. Det är viktigt att visa resultaten för alla medarbetare och analysera bristerna. Det motiverar till förändrat arbetssätt för att förebygga vårdskador och bidrar till att höja patientsäkerhetskulturen. När det gäller BHK måste fler enheter välja att delta i mätningarna. Följsamheten kan bara bli bättre. Idag är den 76 % i alla moment mot för målet 100 %. Behov finns av grundläggande utbildning i patientsäkerhet så att personalen i verksamheten får en förståelse varför mätningar görs år efter år, betydelsen av att följa författningen för Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Nätverksträffar med ansvariga ute på vårdenheterna bör genomföras för handledning och uppföljning av deras arbete. Fortsatt mätning av andelen patienter med KAD och urinvägsinfektioner som uppstått under vårdtiden varje månad. Resultaten rapporteras till divisions och vårdchefsmöten och på möten på arbetsplatserna. 8

10 Referenser och bilagor Norrbottens läns landstings Handlingsplan för patientsäkerhet /process/administrativ/dokument/patientsakerhetnll/styrande/m%c3%a5ldokum ent/handlingsplan%20patiens%c3%a4kerhet% pdf&action=default Vårdrelaterade infektioner - framgångsfaktorer som förebygger (Broschyr) Ren vård är säkrare vård II : erfarenheter från andra omgången genombrottsprojektet VRISS - vårdrelaterade infektioner ska stoppas Vårdrelaterade urinvägsinfektioner - åtgärder för att förebygga: Vårdskador. Vad trodde vi då vad vet vi nu? (Sveriges Kommuner och Landsting, 2016) 9

Rapport PunktPrevalensMätning av VårdRelaterade Infektioner PPM-VRI 16 oktober 2013

Rapport PunktPrevalensMätning av VårdRelaterade Infektioner PPM-VRI 16 oktober 2013 Rapport PunktPrevalensMätning av VårdRelaterade Infektioner PPM-VRI 16 oktober 2013 Vårdrelaterade infektioner Andelen infektioner i landet sjunker till 8,7 procent i den senaste mätningen av vårdrelaterade

Läs mer

Instruktioner Nationell punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och klädregler (PPM-BHK) vecka12, 2018

Instruktioner Nationell punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och klädregler (PPM-BHK) vecka12, 2018 Instruktioner Nationell punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och klädregler (PPM-BHK) vecka12, 2018 Punktprevalensmätning (PPM) av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler (BHK) vid

Läs mer

Resultatrapport för patientsäkerhet 2017

Resultatrapport för patientsäkerhet 2017 Resultatrapport för patientsäkerhet 2017 Markörbaserad journalgranskning 2016 Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Punktprevalensmätning Vårdrelaterade infektioner 2017 Punktprevalensmätning följsamhet

Läs mer

Instruktioner. Nationell punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och klädregler

Instruktioner. Nationell punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och klädregler 2014-01-16 1 (8) Instruktioner Nationell punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och klädregler Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00,

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Är en arbetsgivar- och intresseorganisation. Driver våra medlemmars intressen och erbjuder dem stöd och service. Våra medlemmar Alla 290 kommuner. 21 landsting/regioner

Läs mer

Handlingsplan för att minska vårdrelaterade infektioner på Akademiska sjukhuset 2016

Handlingsplan för att minska vårdrelaterade infektioner på Akademiska sjukhuset 2016 Godkänt den: 2016-11-16 Ansvarig: Margareta Öhrvall Gäller för: Akademiska sjukhuset Handlingsplan för att minska vårdrelaterade infektioner på Akademiska sjukhuset 2016 Innehåll Bakgrund...2 Organisation

Läs mer

Handlingsplan för ökad följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler (BHK)

Handlingsplan för ökad följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler (BHK) Sida 1(5) Handläggare Giltigt till och med Reviderat Processägare Susanne Abrahamsson (san007) 2018-02-07 2017-02-07 Fastställare Inger Bergström (ibm013) Granskare Ylva Ågren (yan001) Gäller för Ytterligare

Läs mer

Observationsmätning av Basala hygienrutiner och klädregler

Observationsmätning av Basala hygienrutiner och klädregler Observationsmätning av Basala hygienrutiner och klädregler Observationsstudier Vad är det? Observation av följsamhet till hygienregler Klädregler Basala hygienrutiner Krav från Socialstyrelsen Observationsstudier

Läs mer

Region Östergötland. Observationsstudier. Basala hygienrutiner och klädregler

Region Östergötland. Observationsstudier. Basala hygienrutiner och klädregler Observationsstudier Basala hygienrutiner och klädregler Observationsstudier Vad är det? Observation av följsamhet till Basala hygienrutiner och Klädregler -En Egenkontroll Vad styr? SOSFS 2007:19 föreskrift

Läs mer

Följsamhet till hygienrutiner och klädregler, HT12

Följsamhet till hygienrutiner och klädregler, HT12 Rapport Diarienr: Ej tillämpligt 1(11) Fastställandedatum: Fast dat Upprättare: Ann-Kristin A Åstrand Fastställare: Fast Följsamhet till hygienrutiner och klädregler, HT12 Lednings- och verksamhetsstöd,

Läs mer

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR: 31 2013 0103 Bilaga 4. Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet Patientsäkerhet har staten gett tillräckliga förutsättningar för en hög patientsäkerhet? (RiR

Läs mer

Observatörsutbildning

Observatörsutbildning Observatörsutbildning Våren 2018 Välkomna alla värdefulla observatörer! Smittskydd & Vårdhygien Centrum för verksamhetsstöd och utveckling Observationsstudier Vad är det? Observation av följsamhet till

Läs mer

Markörbaserad journalgranskning

Markörbaserad journalgranskning Markörbaserad journalgranskning Resultatrapport från Division Närsjukvård granskning Jan-Dec 05 PATIENTSÄKERHETRÅDET 0 UPPRÄTTAD 06-04-9 ANSVARIG FÖR RAPPORTEN ROSE-MARIE NÄSLUND Bakgrund Markörbaserad

Läs mer

UTBILDNING - MÄTNING BHK. VÅRDHYGIEN Ingrid Isaksson Anna Lindström

UTBILDNING - MÄTNING BHK. VÅRDHYGIEN Ingrid Isaksson Anna Lindström UTBILDNING - MÄTNING BHK VÅRDHYGIEN Ingrid Isaksson Anna Lindström Observationsstudier Vad är det? Observation av följsamhet till: Klädregler Basala hygienrutiner Observationsstudier Varför? Socialstyrelsens

Läs mer

Tillsammans för världens säkraste vård

Tillsammans för världens säkraste vård NATIONELL SATSNING FÖR ÖKAD PATIENTSÄKERHET Tillsammans för världens säkraste vård Vad gör SKL i patientsäkerhetsarbetet? VRISS I och VRISS II (2007) Tre åtgärdspaket VRI (2008) PPM-VRI (2008) PPM-BHK

Läs mer

Protokoll. Nationell punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och klädregler v , 2018

Protokoll. Nationell punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och klädregler v , 2018 2018-01-01 1(5) Protokoll Nationell punktprevalensmätning basala hygienrutiner klädregler v. 12-13, 2018 2018-01-01 2 (5) Redovisning på delnings/enhetsnivå Datum Sjukhus/vårdcentral/särskilt boende etc.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

Observatörsutbildning

Observatörsutbildning Observatörsutbildning Våren 2016 Smittskydd och vårdhygien Från 1/1-2016 Vårdhygien Är en länsövergripande enhet med målet att förhindra smittspridning inom vården/omsorg/tandvård så att infektionerna

Läs mer

Hygienkörkortet. Petra Hasselqvist Avdelningen för Vård och Omsorg Sveriges Kommuner och Landsting

Hygienkörkortet. Petra Hasselqvist Avdelningen för Vård och Omsorg Sveriges Kommuner och Landsting Hygienkörkortet Petra Hasselqvist Avdelningen för Vård och Omsorg Sveriges Kommuner och Landsting Presentation Sjuksköterska Molekylärbiolog Kvalitetssamordnare Handläggare & Portugal Hematologiskt Centrum,

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner, Akademiska sjukhuset mål och handlingsplan med bilaga

Vårdrelaterade infektioner, Akademiska sjukhuset mål och handlingsplan med bilaga Godkänt den: 2018-03-19 Ansvarig: Margareta Öhrvall Gäller för: Akademiska sjukhuset Vårdrelaterade infektioner, Akademiska sjukhuset mål och handlingsplan 2017 2018 med bilaga Innehåll Bakgrund...2 Organisation

Läs mer

Punktprevalensmät ning trycksår Resultatrapport för Norrbottens läns landsting Mars 2016

Punktprevalensmät ning trycksår Resultatrapport för Norrbottens läns landsting Mars 2016 1(9) Punktprevalensmät ning trycksår Resultatrapport för Norrbottens läns landsting Mars 2016 Patientsäkerhetsrådet Rapporten sammanställd av Eva Sjölund 2(9) Bakgrund Trycksår är ett vårdproblem som orsakar

Läs mer

PPM Följsamheten till hygienrutiner och klädregler, våren2013, Landstinget Gävleborg

PPM Följsamheten till hygienrutiner och klädregler, våren2013, Landstinget Gävleborg Rapport Diarienr: Ej tillämpligt 1(11) Fastställandedatum: 2013-09-12 Upprättare: Ann-Kristin A Åstrand Fastställare: Staffan E Gullsby PPM Följsamheten till hygienrutiner och klädregler, våren2013, Landstinget

Läs mer

Instruktioner. Nationell punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och klädregler (PPM- BHK) vecka13-14, 2016

Instruktioner. Nationell punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och klädregler (PPM- BHK) vecka13-14, 2016 2016-01-09 1 (9) Instruktioner Nationell punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och klädregler (PPM- BHK) vecka13-14, 2016 Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner i Landstinget Gävleborg VT10

Vårdrelaterade infektioner i Landstinget Gävleborg VT10 Upprättad av Kvalitetsutvecklare Birgitta Olsson Utvecklingsavd, Lednings- och verksamhetsstöd Hygiensjuksköterska Karin Medin, Enheten för vårdhygien Datum 2010-06-01 Vårdrelaterade infektioner i Landstinget

Läs mer

10 december 15 Ansvarig: Chefläkare Catharina Borna. Handlingsplan för att minska vårdrelaterade infektioner inom förvaltning Skånevård Sund

10 december 15 Ansvarig: Chefläkare Catharina Borna. Handlingsplan för att minska vårdrelaterade infektioner inom förvaltning Skånevård Sund 10 december 15 Ansvarig: Chefläkare Catharina Borna Handlingsplan för att minska vårdrelaterade infektioner inom förvaltning Skånevård Sund Innehållsförteckning 1 Sammanfattning. 3 2 Bakgrund och organisation...

Läs mer

Handhygienens betydelse

Handhygienens betydelse Handhygienens betydelse Varför handhygien? WHO:s genomgång av litteraturen visar att handhygien är en av de mest betydelsefulla faktorerna för att minska smittspridning inom vård och omsorg. Handhygien

Läs mer

Nationell satsning för ökad patientsäkerhet Mätning av vårdrelaterade infektioner inom sluten somatisk och psykiatrisk vård den 21 mars, 2018.

Nationell satsning för ökad patientsäkerhet Mätning av vårdrelaterade infektioner inom sluten somatisk och psykiatrisk vård den 21 mars, 2018. 2018-03-01 1 (6) Instruktion till PPM-VRI Nationell satsning för ökad patientsäkerhet Mätning av vårdrelaterade infektioner inom sluten somatisk och psykiatrisk vård den 21 mars, 2018. Instruktion till

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner i Landstinget Gävleborg VT 11

Vårdrelaterade infektioner i Landstinget Gävleborg VT 11 Upprättad av Utvecklingssekr Ann-Kristin Åstrand Utvecklingsavd, Lednings- och verksamhetsstöd Hygiensjuksköterska Karin Medin, Enheten för vårdhygien Datum 2010-06-13 Dnr LS 1016/10 Vårdrelaterade infektioner

Läs mer

Handhygienens betydelse

Handhygienens betydelse Handhygienens betydelse Varför handhygien? WHO:s genomgång av litteraturen visar att handhygien är en av de mest betydelsefulla faktorerna för att minska smittspridning inom vård och omsorg. Handhygien

Läs mer

Program Patientsäkerhet

Program Patientsäkerhet PROGRAM 1 (5) INLEDNING Landstinget Västmanland arbetar målmedvetet för att öka patientsäkerheten och successivt utveckla en säkerhetskultur, som kännetecknas av hög riskmedvetenhet och ett aktivt riskreducerande

Läs mer

Patientsäkerhetsplan 2014 Division Närsjukvård

Patientsäkerhetsplan 2014 Division Närsjukvård 1(6) Patientsäkerhetsplan 2014 Division Närsjukvå Bakgrund Patientsäkerhetslagen 2010: 659 ställer krav på en hög säkerhet inom varje våverksamhet. Division Närsjukvås patientsäkerhetsplan har patientmedverkan

Läs mer

VÅRDHYGIENISKT ARBETE I UPPSALA. Birgitta Lytsy Hygienöverläkare Specialist i vårdhygien Uppsala läns landsting

VÅRDHYGIENISKT ARBETE I UPPSALA. Birgitta Lytsy Hygienöverläkare Specialist i vårdhygien Uppsala läns landsting VÅRDHYGIENISKT ARBETE I UPPSALA Birgitta Lytsy Hygienöverläkare Specialist i vårdhygien Uppsala läns landsting 2016-09-22 Mycket forskning om VRI Vårdrelaterade infektioner är en vårdskada Drabbar många,

Läs mer

Patientsäkerhetsöverenskommelsen

Patientsäkerhetsöverenskommelsen Patientsäkerhetsöverenskommelsen 2014 PPM VRI 2008-2014 PunktPrevalensMätning Vårdrelaterade infektioner PPM-VRI 2008-2014 Somatisk slutenvård, OBSplatser och vuxenspsykiatri 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 NLL

Läs mer

Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare

Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare Självklart! Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare Var vårdar vi våra brukare/patienter? VRE - utbrottet i Västmanland 2008-2010 Totalt 267

Läs mer

Punktprevalensmätning SOSFS 2007:9 NLL

Punktprevalensmätning SOSFS 2007:9 NLL 10 Punktprevalensmätning SOSFS 2007:9 NLL 9 8 7 6 5 4 Klädregler Hygienregler Korrekt alla steg 3 2 3860 personer 640/mätning 1 PPM-BHK HT10. PPM-BHK VT11. PPM-BHK HT11. PPM-BHK VT12. PPM-BHK HT12. PPM-BHK

Läs mer

Nationellt patientsäkerhetsarbete

Nationellt patientsäkerhetsarbete Nationellt patientsäkerhetsarbete Nationell satsning 2007/2008 Tre åtgärdspaket inom området VRI Nationell PPM-VRI 2008 Infektionsverktyget 2011 Nationell PPM-BHK 2011 Överenskommelse mellan staten och

Läs mer

Observationsstudier Basala hygienrutiner och Klädregler

Observationsstudier Basala hygienrutiner och Klädregler Observationsstudier Basala hygienrutiner och Klädregler Vårdhygien Östergötland Observationsstudier Vad är det? Observation av följsamhet till Basala hygienrutiner och Klädregler Observationsstudier Vad

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2015 2016-02-12 Annika Hull Laine, centrumchef Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

PPM-BHK Punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat HT11

PPM-BHK Punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat HT11 PPM-BHK Punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler Landstingens resultat HT11 Punktprevalensmätningar av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler PPM Antal

Läs mer

Registret ger stöd till ett standardiserat och evidensbaserat arbetssätt som kan

Registret ger stöd till ett standardiserat och evidensbaserat arbetssätt som kan Vad är Senior alert? Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister som används inom vården och omsorgen om äldre. Med hjälp av registret kan vården och omsorgen tidigt upptäcka och förebygga trycksår,

Läs mer

Hygienregler. för Landstinget i Östergötland. www.lio.se. Reglerna gäller alla anställda inom Landstinget i Östergötland

Hygienregler. för Landstinget i Östergötland. www.lio.se. Reglerna gäller alla anställda inom Landstinget i Östergötland Hygienregler för Landstinget i Östergötland Reglerna gäller alla anställda inom Landstinget i Östergötland www.lio.se God vårdhygien allas ansvar Alla som arbetar i vården ska känna till och följa de basala

Läs mer

Förord. Kortärmat. Långt hår uppsatt. Fri från klockor och ringar. Inger Bergström Regiondirektör

Förord. Kortärmat. Långt hår uppsatt. Fri från klockor och ringar. Inger Bergström Regiondirektör Rätt klädd i vården Långt hår uppsatt Här arbetar vi Kortärmat Förord Vårdrelaterade infektioner, det vill säga infektioner som patienter eller personal får i samband med vård eller behandling, är ett

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner i Landstinget Gävleborg HT09

Vårdrelaterade infektioner i Landstinget Gävleborg HT09 Upprättad av Kvalitetsutvecklare Birgitta Olsson, kvalitetsenheten, Lednings- och verksamhetsstöd Hygiensjuksköterska Karin Medin, enheten för vårdhygien Datum 2009-12-15 Vårdrelaterade infektioner i Landstinget

Läs mer

Nationellt patientsäkerhetsarbete

Nationellt patientsäkerhetsarbete Nationellt patientsäkerhetsarbete Nationell satsning 2007/2008 Tre åtgärdspaket inom området VRI Nationell PPM-VRI 2008 Infektionsverktyget 2011 Nationell PPM-BHK 2011 Överenskommelse mellan staten och

Läs mer

PPM trycksår Punktprevalensmätning av trycksår Norrbottens läns landsting 4 oktober 2011

PPM trycksår Punktprevalensmätning av trycksår Norrbottens läns landsting 4 oktober 2011 PPM trycksår Punktprevalensmätning av trycksår Norrbottens läns landsting 4 oktober 2011 Inledning I den nationella satsningen för ökad patientsäkerhet ingår att bekämpa förekomsten av trycksår. Landstinget

Läs mer

Presentation av rapport inom patientsäkerhetsområdet 2017

Presentation av rapport inom patientsäkerhetsområdet 2017 Presentation av rapport inom patientsäkerhetsområdet 2017 Socialstyrelsens rapporter inom patientsäkerhetsområdet I Socialstyrelsen rapporter om patientsäkerhet beskriver vi utvecklingen av patientsäkerheten

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger. Eva Estling

Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger. Eva Estling Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger Eva Estling 0 Vårdrelaterade infektioner orsakar lidande och kostnader Ca 10 procent av alla vårdplatser upptas av patienter med VRI Vårdrelaterade

Läs mer

Patientsäkerhetssatsning 2013 uppföljning och samlad bedömning av utfall

Patientsäkerhetssatsning 2013 uppföljning och samlad bedömning av utfall 2013-11-12 Dnr 5.3-16761/2013 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Anna-Karin Alvén anna-karin.alven@socialstyrelsen.se Patientsäkerhetssatsning 2013 uppföljning och samlad bedömning av utfall Bakgrund

Läs mer

PUNKTPREVALENSMÄTNING AV VÅRDRELATERADE INFEKTIONER (VRI)

PUNKTPREVALENSMÄTNING AV VÅRDRELATERADE INFEKTIONER (VRI) PUNKTPREVALENSMÄTNING AV VÅRDRELATERADE INFEKTIONER (VRI) 2008 2018 Mats Erntell och Einar Sjölund SKL 2018-11-05 Resultaten avser endast somatisk vård om inget annat anges. Totalt antal observerade patienter

Läs mer

Slutenvårdsgrupp. Arbetssätt, återkoppling och indikatorer för slutenvården med hjälp av Infektionsverktyget. Stephan Stenmark, Strama VLL

Slutenvårdsgrupp. Arbetssätt, återkoppling och indikatorer för slutenvården med hjälp av Infektionsverktyget. Stephan Stenmark, Strama VLL Slutenvårdsgrupp Arbetssätt, återkoppling och indikatorer för slutenvården med hjälp av Infektionsverktyget Stephan Stenmark, Strama VLL Återkoppling i Infektionsverktyget Vad ska vi följa? Hur ofta? Vem

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ATT MINSKA VÅRDRELATERADE INFEKTIONER PÅ HÄLSA OCH HABILITERING

HANDLINGSPLAN FÖR ATT MINSKA VÅRDRELATERADE INFEKTIONER PÅ HÄLSA OCH HABILITERING HANDLINGSPLAN FÖR ATT MINSKA VÅRDRELATERADE INFEKTIONER PÅ HÄLSA OCH HABILITERING 2017 2018 Sidan 1 av 11 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Hälso- och sjukvårdslagen... 3 WHO:s riktlinjer, framgångsfaktorer

Läs mer

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner och klädregler Basala hygienrutiner och klädregler 2017-05-30 1 Varför behövs basala hygienrutiner och klädregler? Mottagliga individer Ökad smittspridningsrisk Mycket människor på liten yta Hög antibiotikaanvändning

Läs mer

PunktPrevalensMätning 21mars förekomst av vårdrelaterade infektioner, VRI

PunktPrevalensMätning 21mars förekomst av vårdrelaterade infektioner, VRI PunktPrevalensMätning 21mars 2017 - förekomst av vårdrelaterade infektioner, VRI Punktprevalensmätningarna av vårdrelaterade infektioner, PPM-VRI initierades som en del av den nationella satsningen för

Läs mer

Följsamhet till hygienrutiner och klädregler, VT 2012

Följsamhet till hygienrutiner och klädregler, VT 2012 Rapport Diarienr: Ej tillämpligt 1(9) Fastställandedatum: Fast dat Giltigt t.o.m.: datum Upprättare: Ann-Kristin A Åstrand Fastställare: Fast Följsamhet till hygienrutiner och klädregler, VT 12 Innehåll

Läs mer

Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015

Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015 Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015 Socialstyrelsens lägesrapporter om patientsäkerhet Socialstyrelsen tar fram lägesrapporter på uppdrag av regeringen. De årliga rapporterna

Läs mer

Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2016

Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2016 Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2016 Kompetensutvecklingsdagar för MAS och MAR Carina Skoglund Disposition Allmänt om Socialstyrelsen Lägesrapport inom patientsäkerhet inkl. resultat webbenkät

Läs mer

Spridning av säkrare praxis

Spridning av säkrare praxis Spridning av säkrare praxis Arbetsmaterial VEM? VARFÖR? VAD? NÄR? HUR? Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besöksadress: Hornsgatan 20 Tel: 08-452 70 00 Fax: 08-452 70 50 E-post: info@skl.se

Läs mer

Smittskydd Värmland. Ingemar Hallén, bitr smittskyddsläkare

Smittskydd Värmland. Ingemar Hallén, bitr smittskyddsläkare Välkommen som patient till sjukhuset i Arvika och Torsby Här får ungefär var tjugonde patient en komplikation med en vårdrelaterad infektion under vårdtiden. Personalen följer de flesta hygienrutinerna.

Läs mer

Områdeschef Folktandvårdsråd

Områdeschef Folktandvårdsråd Folktandvården Halland Områdeschef Folktandvårdsråd Hygienkommitté Hygienansvarig, verksamhetschef och 1:a tandsköterska 2013-03-21 Folktandvården Halland Årscykel Hygienriktlinjer anpassade till folktandvård

Läs mer

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall 2012-11-09 Dnr 5.2-42980/2012 1(6) Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall Bakgrund Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat en överenskommelse, Patientsäkerhetssatsning

Läs mer

Mätning av följsamhet till Basala hygienrutiner och klädregler maj 2014

Mätning av följsamhet till Basala hygienrutiner och klädregler maj 2014 Mätning av följsamhet till Basala hygienrutiner och klädregler maj 2014 Agenda - Informationsmöte 27 mars Göteborg 14:00-14:15 Inledning - Bakgrund Patientsäkerhetsöverenskommelsen 2014 Maria Magyar, Utvecklingsledare

Läs mer

Trycksår. Resultatrapport från punktprevalensmätningar Region Norrbotten våren 2018

Trycksår. Resultatrapport från punktprevalensmätningar Region Norrbotten våren 2018 Trycksår Resultatrapport från punktprevalensmätningar Region Norrbotten våren 2018 1 Bakgrund Trycksår är en vårdskada som orsakar ett stort lidande för den som drabbas. Det innebär också betydande kostnader

Läs mer

VRI Vårdrelaterade infektioner

VRI Vårdrelaterade infektioner VRI Vårdrelaterade infektioner Ann-Mari Gustavsson Hygiensjuksköterskor 1 2 3 Vad är vårdrelaterad infektion? Infektion som uppkommer hos en person i samband med slutenvård, eller till följd av åtgärd

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Region Skåne

Patientsäkerhetsberättelse för Region Skåne Patientsäkerhetsberättelse för Region Skåne År 2015 2016-02-28, Jens Enoksson, regional chefläkare 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Vårdhygien och hygienombud. Camilla Artinger Smittskydd & Vårdhygien 2015

Vårdhygien och hygienombud. Camilla Artinger Smittskydd & Vårdhygien 2015 Vårdhygien och hygienombud Camilla Artinger Smittskydd & Vårdhygien 2015 Vårdhygien Benämning för alla typer av åtgärder som görs för att uppnå en god hygienisk standard med uppgift att förebygga uppkomsten

Läs mer

Rätt klädd och rena händer. basala hygienrutiner stoppar smittspridning

Rätt klädd och rena händer. basala hygienrutiner stoppar smittspridning Rätt klädd och rena händer basala hygienrutiner stoppar smittspridning Resistenta bakterier Resistenta bakterier är ett av de största vårdhygieniska problemen i världen. MRSA Meticillin Resistenta Staphylococcus

Läs mer

Intensivvårdsavdelningen ViN. Genombrottsprojekt VRI

Intensivvårdsavdelningen ViN. Genombrottsprojekt VRI Intensivvårdsavdelningen ViN Genombrottsprojekt VRI Teammedlemmar Anneli Karlsson Eva Purvins Eva Raiend Gustavsson Katarina Lindström Karin Åhlén, handledare 2016/2017 2 IVA VIN vår verksamhet Vid Intensivvårdsavdelningen

Läs mer

- Patientsäkerhetslag - SFS 2010:659. - Överenskommelse mellan staten och SKL - nollvision

- Patientsäkerhetslag - SFS 2010:659. - Överenskommelse mellan staten och SKL - nollvision Patientsäkerhet nationellt - Patientsäkerhetslag - SFS 2010:659 - Överenskommelse mellan staten och SKL - nollvision - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 NATIONELL SATSNING FÖR

Läs mer

Nationellt ramverk för patientsäkerhet

Nationellt ramverk för patientsäkerhet Nationellt ramverk för patientsäkerhet Bakgrund SKL har tillsammans med landsting och kommuner tagit fram ett nationellt ramverk för strategiskt patientsäkerhetsarbete. Målet med det nationella ramverket

Läs mer

SKL rapporten om vårdrelaterade infektioner 2017

SKL rapporten om vårdrelaterade infektioner 2017 SKL rapporten om vårdrelaterade infektioner 2017 Anders Johansson, Birgitta Lytsy I gruppen som tagit fram rapporten ingick också: Hans Rutberg, Susanne Lundqvist, Leif Lundstedt, Einar Sjölund, Per Wigert,

Läs mer

MAS Riktlinje gällande vårdhygien inom särskilda boenden samt gruppbostäder LSS

MAS Riktlinje gällande vårdhygien inom särskilda boenden samt gruppbostäder LSS MAS Riktlinje gällande vårdhygien inom särskilda boenden samt gruppbostäder LSS Syfte Att förebygga smittspridning i vården och omsorgen genom att använda adekvata arbetsmetoder inom vårdhygienområdet

Läs mer

Basala hygienrutiner och klädregler - Ett vårdhygieniskt arbetssätt som förhindrar smittspridning

Basala hygienrutiner och klädregler - Ett vårdhygieniskt arbetssätt som förhindrar smittspridning 1 Basala hygienrutiner och klädregler - Ett vårdhygieniskt arbetssätt som förhindrar smittspridning 2 Vårdrelaterade infektioner, VRI En vårdrelaterad infektion (VRI) är en infektion som uppkommer till

Läs mer

Trycksår - handlingsplan

Trycksår - handlingsplan Nationella satsningen för ökad patientsäkerhet, indikator 4, 2013 Handlingsplan med mål och förbättringsarbete för att minska andelen trycksår inom Norrbottens läns landsting (NLL). Handlingsplan: NLL;s

Läs mer

Checklista för Egenkontroll - vårdhygienisk standard inom kommunal vård och omsorg hemtjänstverksamhet Inledning Syfte och mål Genomförande

Checklista för Egenkontroll - vårdhygienisk standard inom kommunal vård och omsorg hemtjänstverksamhet Inledning Syfte och mål Genomförande Checklista för Egenkontroll - vårdhygienisk standard inom kommunal vård och omsorg gällande för kommunal vård- och omsorgsgivare samt privata aktörer/entreprenörer med kommunalt vård- och omsorgsuppdrag

Läs mer

Från mätning till åtgärd

Från mätning till åtgärd Från mätning till åtgärd Workshop Inga Zetterqvist, Hygiensjuksköterska Folkhälsomyndigheten Mats Erntell, smittskyddsläkare Region Halland, ordförande Stramarådet 1 Från mätning till åtgärd Agera Mäta

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner i Landstinget Gävleborg VT08

Vårdrelaterade infektioner i Landstinget Gävleborg VT08 Upprättad av Kvalitetscontroller Birgitta Olsson, kvalitetsenheten, lednings- och verksamhetsstöd Hygiensjuksköterska Karin Medin, enheten för vårdhygien Datum 2008-06-26 Vårdrelaterade infektioner i Landstinget

Läs mer

Varför handhygien? Handhygien kan förebygga vårdrelaterad smitta.

Varför handhygien? Handhygien kan förebygga vårdrelaterad smitta. Varför handhygien? WHO:s genomgång av litteraturen visar att handhygien är en av de mest betydelsefulla faktorerna för att minska smittspridning inom vård och omsorg. Handhygien kan förebygga vårdrelaterad

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger

Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger 0 Vårdrelaterade infektioner orsakar lidande och kostnader Ca 10 procent av alla vårdplatser upptas av patienter med VRI Vårdrelaterade infektioner

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner i tandvården

Vårdrelaterade infektioner i tandvården Vårdrelaterade infektioner i tandvården Pia Gabre Cheftandläkare, Folktandvården Uppsala Docent, Odontologiska institutionen, Göteborgs universitet pia.gabre@regionuppsala.se Vårdrelaterade infektioner

Läs mer

Självklart! Läs det i alla fall

Självklart! Läs det i alla fall Självklart! Läs det i alla fall självklarheter Vi är alla beredda att göra allt vi kan för att de som behandlas, vårdas eller arbetar i vården inte ska smittas eller i onödan drabbas av en infektion. Därför

Läs mer

Översikt av VRI-mätning 14 oktober 2015, Psykiatrisk klinik Skellefteå

Översikt av VRI-mätning 14 oktober 2015, Psykiatrisk klinik Skellefteå Översikt av VRI-mätning 14 oktober 21, Psykiatrisk klinik Skellefteå Andel patienter med vårdrelaterad infektion Aktuell mätning: 1/27(3.7%). De fyra föregående mätningarna: 3/11(2.6%). Andel kvinnor med

Läs mer

Nationell satsning för ökad patientsäkerhet Mätning av vårdrelaterade infektioner inom sluten somatisk och psykiatrisk vård v , 2015.

Nationell satsning för ökad patientsäkerhet Mätning av vårdrelaterade infektioner inom sluten somatisk och psykiatrisk vård v , 2015. 2015-01-27 1 (7) Instruktion till PPM-VRI Nationell satsning för ökad patientsäkerhet Mätning av vårdrelaterade infektioner inom sluten somatisk och psykiatrisk vård v. 12-13, 2015. Instruktion till protokoll

Läs mer

Vårdskador VAD TRODDE VI DÅ VAD VET VI NU?

Vårdskador VAD TRODDE VI DÅ VAD VET VI NU? Vårdskador VAD TRODDE VI DÅ VAD VET VI NU? Vårdskador VAD TRODDE VI DÅ VAD VET VI NU? Upplysningar om innehållet: Eva Estling, eva.estling@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2016 ISBN: 978-91-7585-404-5

Läs mer

Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner våren 2012

Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner våren 2012 Rapport Diarienr: Ej tillämpligt 1(12) Fastställandedatum: 2012-11-15 Upprättare: Ann-Kristin A Åstrand Fastställare: Ann-Kristin A Åstrand Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner våren 2012

Läs mer

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svensk sjukvård i världsklass Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Hur ofta inträffar vårdskador? USA 3,2 5,4% Australien 10,6

Läs mer

Hur når vi en säker vård tillsammans? MATS MOLT chefläkare Region Skåne IRENE AXMAN ANDERSSON

Hur når vi en säker vård tillsammans? MATS MOLT chefläkare Region Skåne IRENE AXMAN ANDERSSON Hur når vi en säker vård tillsammans? MATS MOLT chefläkare Region Skåne mats.molt@skane.se IRENE AXMAN ANDERSSON irene.axmanandersson@skane.se Patientsäkerhet är centralt tema i Strategi för förbättringsarbete

Läs mer

Patientsäkerhetsarbete i Region Skåne

Patientsäkerhetsarbete i Region Skåne Patientsäkerhetsarbete i Region Skåne 170228 Patientsäkerhetsarbete ett kontinuerligt arbete med att förhindra vårdskador och göra det säkert för våra patienter Vad innebär då en vårdskada (definition)

Läs mer

Temagranskning Patientsäkerhet - sammanfattande rapport. Region Västmanland

Temagranskning Patientsäkerhet - sammanfattande rapport. Region Västmanland www.pwc.se Revisionsrapport Temagranskning Patientsäkerhet - sammanfattande rapport Jean Odgaard, Certifierad kommunal revisor Lina Zhou. Revisionskonsult Januari 2019 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Vårdhygien inom patientsäkerhet. Enheten för patientsäkerhet Axana Haggar

Vårdhygien inom patientsäkerhet. Enheten för patientsäkerhet Axana Haggar Vårdhygien inom patientsäkerhet Enheten för patientsäkerhet Axana Haggar Patientsäkerhetsenheten Samordnar patientsäkerhetsarbetet på Socialstyrelsen Syfte: en hög patientsäkerhet genom att skydda patienter

Läs mer

Patientsäkerhet i Sverige Erfarenheter från prestationsbaserad satsning

Patientsäkerhet i Sverige Erfarenheter från prestationsbaserad satsning Patientsäkerhet i Sverige Erfarenheter från prestationsbaserad satsning Lena Hellberg 3 februari 2012 En säkrare vård 100 000 undvikbara vårdskador varje år. 3 000 som leder till dödsfall. 350 dödsfall

Läs mer

God vårdhygien inom vård och omsorg

God vårdhygien inom vård och omsorg RIKTLINJER FÖR God vårdhygien inom vård och omsorg Antaget av Vård- och omsorgsnämnden Antaget 2019-02-26 Giltighetstid 2023-02-26 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Håbo kommuns styrdokumentshierarki

Läs mer

PPM-trycksår Punktprevalensmätning av trycksår Norrbottens läns landsting Vecka

PPM-trycksår Punktprevalensmätning av trycksår Norrbottens läns landsting Vecka PPM-trycksår Punktprevalensmätning av trycksår Norrbottens läns landsting Vecka 40 2013 1 Trycksår är ett problem inom vården och orsakar ett stort lidande för patienten, ökat arbete för medarbetare och

Läs mer

Rapport Markörbaserad journalgranskning

Rapport Markörbaserad journalgranskning Rapport Markörbaserad journalgranskning 201301-201306 Bakgrund Markörbaserad journalgranskning har använts i Sverige sedan 2007. Det innebär att dokumentationen från ett slumpmässigt urval av avslutade

Läs mer

Handhygien. Självskattning av lokalt utvecklingsarbete. är ett verktyg för att analysera hur arbetet. vårdenheten ser ut. Självskattningens uppbyggnad

Handhygien. Självskattning av lokalt utvecklingsarbete. är ett verktyg för att analysera hur arbetet. vårdenheten ser ut. Självskattningens uppbyggnad Handhygien Självskattning av lokalt utvecklingsarbete. Handhygien självskattning av lokalt utvecklingsarbete är ett verktyg för att analysera hur arbetet med att förbättra handhygienen på den egna vårdenheten

Läs mer

Mätning av patientsäkerhetskultur 2013

Mätning av patientsäkerhetskultur 2013 Mätning av patientsäkerhetskultur 2013 Patientsäkerhetskulturen är en del av organisationskulturen och präglas av rådande värderingar och normer i organisationen. Ett uttryck för kulturen i en vårdverksamhet

Läs mer

Uppföljning av mål för vårdrelaterade skador

Uppföljning av mål för vårdrelaterade skador LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-06-25 72 Dnr PS 2011-0033 Uppföljning av mål för vårdrelaterade skador Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Rena händer Rätt klädd

Rena händer Rätt klädd Rena händer Rätt klädd Bäste medarbetare Vår avancerade sjukvård är möjlig tack vare effektiva antibiotika. Den snabba resistensutveckling som vi ser är därför ett allvarligt hot. Vi kan kanske inte stoppa

Läs mer

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner HT2012

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner HT2012 Rapport Diarienr: Ej tillämpligt 1(12) Fastställandedatum: 2013-03-05 Upprättare: Ann-Kristin A Åstrand Fastställare: Staffan E Gullsby Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner HT2012 Landstinget

Läs mer

Strategi för att minska vårdrelaterade infektioner i hälso- och sjukvården

Strategi för att minska vårdrelaterade infektioner i hälso- och sjukvården HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-10-16 p 5 1 (2) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN 1209-1142 Handläggare: Marion Lindh Strategi för att minska vårdrelaterade infektioner i hälso- och

Läs mer

Översikt av VRI-mätning 14 oktober 2015, Lycksele lasarett

Översikt av VRI-mätning 14 oktober 2015, Lycksele lasarett Översikt av VRI-mätning 14 oktober 21, Lycksele lasarett Andel patienter med vårdrelaterad infektion Aktuell mätning: /64(7.8%). De fyra föregående mätningarna: 23/291(7.9%). Andel kvinnor med vårdrelaterad

Läs mer