Aktuellt. Psykisk hälsa. (Spel)missbruk/beroende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktuellt. Psykisk hälsa. (Spel)missbruk/beroende"

Transkript

1 Aktuellt Psykisk hälsa (Spel)missbruk/beroende IFO chefsnätverket, GR Yvonne Witzöe

2 Några dokument som påverkar Nationella Riktlinjer schizofreni Nationella Riktlinjer missbruk och beroende Hälso- och sjukvårdsavtalet/överenskommelsen Handlingsplan Psykisk Hälsa

3 Nationella riktlinjer kräver en helhetssyn på personens livssituation och ett tvärprofessionellt samarbete mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten (schizofreni) poängterar gemensamt ansvarstagande av kommun och landsting så att den enskilde får det stöd och den behandling hen behöver (missbruk och beroende) bör erbjudas case management/cm, R-ACT m.m. (schizofreni) erbjuda case management i form av integrerade eller samverkande team till personer med missbruk eller beroende och svår samtidig psykisk sjukdom (missbruk och beroende)

4 Kort om genomförd GAP analys Nationella riktlinjerna schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Gemensam enkät till VGR och 49 kommuner Av GR kommunerna svarade 45%. Stenungsund, Kungälv, Lerum, Partille, Lilla Edet och Göteborgs stad (5 stadsdelar)

5 Nationella riktlinjerna omfattar båda huvudmännen, prioriterade rekommendationer NR - stöd för beslutsfattare VIP (vård och insatsprogram) tänkt att utgå från NR och utgöra ett stöd för verksamheten. Inom ramen för Psykisk hälsa satsningen. Remissversion av NR ute nu, klar till hösten Gemensam remisskonferens 23 januari 2018 i Göteborg då Socialstyrelsen deltog Öppet remissförfarande

6 Denna redovisning gjord på länet tydlig tendens på kommunsidan, skiljer inte mycket Inte tillförlitlig som basmätning men ger en god grund för diskussion och planering En del svarar ej relevant trots att det framgår i de nationella riktlinjerna. Orsaker? Liten målgrupp i befolkningen, svårt i mindre kommuner kan mellankommunal samverkan utvecklas?

7 Staplar och diagram kommer i PPT presentation på mailen Här följer några framträdande tendenser och utvecklingsområden för kommunerna Frågorna gäller i vilken grad kommunen erbjuder:

8 Förebygga, behandla fysisk ohälsa Att erbjuda beteendepåverkande insatser för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma kostvanor Visar röda staplar Kortare livslängd år (ökar nu ) Uppmärksammar vi hälsa tillräckligt? Hur informerar och motiverar vi, så att den enskilde förstår? Stöd för rökavvänjning, kost, fysisk aktivitet Rökning tillåten i vissa miljöer? Erbjuda stöd i vårdkontakt för somatisk hälsa

9 Tidiga, samordnade insatser vid insjuknande i psykos Samordnade insatser för förstagångsinsjuknade med läkemedel, familjeintervention, psykologiskt stöd mm Många svarar här icke relevant prio 1! Viktig faktor för återhämtning jobb/studier 1/3 blir friska, 1/3 goda möjligheter, 1/3 behöver långvarig behandling och stöd IPS, SE/Education i samarbete med AF, FK Elevhälsan? Info om stöd och hjälp till familjen Stöd för att fullfölja gymnasieutbildning Anpassad daglig sysselsättning ex Fontän

10 Psykosociala stödinsatser Psykopedagogiska program (t.ex. ESL) vid svårigheter att klara av vardagliga aktiviteter eller socialt samspel med andra Datorbaserad kognitiv träning Tekniska hjälpmedel vid kognitiva fn. Manualbaserad psykoedukation till närstående (familjepsykoedukation) Anpassat föräldrastöd till vårdnadshavare med schizofreni etc. med sviktande föräldraförmåga Riktat stöd till barnen

11 HoS avtal Överenskommelse 2017 Gemensamma utvecklingsområden Integrerade arbetssätt Personer med komplex problematik och omfattande vårdbehov behöver ofta samordnade insatser. Ex. Case management, vård- och stödsamordning och ACT Integrerade mottagningar Vården ska vara lättillgänglig, effektiv och säker med god kvalitet. Integrerade mottagningar underlättar en smidig och integrerad vård- och behandling

12 Kommuner och landsting rekvirerar nu årets medel för Psykisk Hälsa

13 1 414 mkr - ökning med 529 mkr 350 mkr tilldelas landets kommuner 350 mkr tilldelas landstingen 220 mkr till landstingen primärvård för att bättre möta barn, ungdomar och vuxna 250 mkr till landstingen för stärkt stöd/behandling, ökad tillgänglighet barn/unga 24 mkr till landstingen för länsgemensamt arbete och ökad brukarmedverkan 40 mkr till landstingen asylsökande o nyanlända 130 mkr fortsatt satsning ungdomsmottagningar 50 mkr till SKL, adm och stödja kunskapsutveckling

14 Villkor för att behålla medlen Summan fördelas av SKL mot faktura utifrån fördelningsnyckel (befolkningsunderlag) Medlen utbetalas under första kvartalet 2018 Senast 31 oktober 2018 till SKL inlämna med redogörelse för analys, målsättning och handlingsplan Senast 31 oktober 2018 till SKL inlämna redovisning av hur resurserna som erhållits har använts Kontaktpersonerna har fått information

15 Västra Götaland Länsgemensam handlingsplan Psykisk hälsa är framtagen - VGR/VGK/NSPHiG. Kommunerna avdelat medel för länsgemensamt arbete (Charlotta Wilhelmsson) - Västkom fakturerar. Vårdsamverkansgrupperna ansvarar för det delregionala arbetet, vissa har fått medel. Alla kommuner har en kontaktperson. Träffar med de i GR kommunerna hålls av Charlotta och Yvonne. Erfarenhetsutbyte, info m.m. Vårdsamverkan inbjuds till dessa tillfällen.

16 Överenskommelsen innehåller bl.a RCPH (Resurscentrum psykisk hälsa) i Västra sjukvårdsområdet. VGR är ansvariga men vissa medel avsatta för samverkan med kommunerna. Gemensam interimistisk styrgrupp. Stärka kunskapsutvecklingen inom psykisk hälsa tex missbruk, schizofreni VIP (vård och insatsprogram) schizofreni. Det första VIP, fler föreslås och kopplas till RCPH. Cecilia Axelsson 50% under 2018 för kommunerna i Västra Götaland. Motsvarande funktion inom VGR Stärkt brukarsamverkan Fortsatt arbete med angivna fem områden

17 Person med insatser från socialtjänst och hälso- och sjukvård SIP Ett naturligt sätt att arbeta. Integrerade arbetssättets verktyg Antalet SIP ökar Arbetslag/team Samordnade insatser På tvären internt/externt Integrerade mottagningar Samarbetsmodell RACT CM Vård och stödsamordning Fortsatt utvecklingsområde

18 Dialogseminarium med SKL 9 mars Socialchefs-/IFO-/FH chefsnätverken inbjudna SKL Psykisk hälsa, Mikael Malm, Zophia Mellgren Andra representanter Västkom, vårdsamverkan, Länsstyrelsen, GR Info men också möjlighet till dialog och att lyfta det kommunala perspektivet GR kommunerna intresserade av gemensam(ma) prioritering(ar)? Tydliggöra och stärka socialtjänstens arbete med samordnade insatser t.ex. genom vård och stödsamordning

19 Spelproblem/missbruk/beroende Två nyhetsbrev publicerade GR webbsida Konferens Spelproblem i fokus vad säger lagen, forskningen och praktiken? Dokumentation och ppt har publicerats! Se GR. GR erbjuder utbildning lärare från Karolinska VGR/SU startar en regional specialistmottagning i Göteborg för spelberoende ( gaming/gambling ) Spelberoendeteamet i Göteborgs Stad Spelberoendes förening i Göteborg många självhjälpsgrupper Avgränsat projekt FoU i Väst

20 FoU i Väst, Göteborgs Stad, Länsstyrelsen Undersöka förekomsten av spelproblem med frågor inlagda i DOK manual i verksamheter Social resursförvaltning samt Mini Maria mottagningar Gbg, Sthlm, Malmö. Mikael Dahlberg, Växjö Universitet Workshop med budget/skuldrådgivare Frukostseminarium Framtagande av utbildningsprogram i samarbete med social resursförvaltning och Spelberoendes förening Analys och slutrapport under mars månad tre månaders projekt

21 Möjligheter och utmaningar Goda förutsättningar i GR området Flera aktörer som kan erbjuda stöd/behandling inom spelområdet, finns kunskap o erfarenheter Länsstyrelsen har uppdrag att stödja kommuner och landsting Spelberoendes förening har många sökande de önskar kontakt med kommunerna Överenskommelsen psyk/missbruk kommer även att omfatta spelmissbruk (om pengar) Vem gör vad av huvudmännen? samma ansvar gäller som för missbruk i övrigt