Verksamhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats för gymnasiet läsåret 2016/2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats för gymnasiet läsåret 2016/2017"

Transkript

1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Sida 1 (1) Diarienr UAN 2018/ Barn- och utbildningsförvaltningen Karin Sonnby Epost: Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för elevhälsans medicinska insats för gymnasiet läsåret 2016/2017 Förslag till beslut Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för elevhälsans medicinska insats Ärendebeskrivning för elevhälsans medicinska insats för gymnasiet läsåret 2016/2017 har upprättats. Elevhälsans medicinska insats lyder under hälso-och sjukvårdslagen (1982:763;SFS 2015:311), vilken är en ramlag som sammanfattar mål och riktlinjer för all svensk hälso-och sjukvård. Några grundläggande principer är tillgänglighet på lika villkor och att de med störst hälsobehov ska ges företräde. Personalens kunnande och tillgången på utrustning och lokaler ska garantera god kvalitet och ge trygghet för vårdsökande. Ledningen av hälso-och sjukvården ska enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och kvalitet samt främjar kostnadseffektivitet (28 HSL). Det finns även krav på att bedriva ett systematiskt och fortlöpande kvalitetsarbete (31 HSL). Det ska finnas ett ledningssystem vars syfte är att ge enhetlig struktur för att planera, leda, kontrollera, följa upp och utvärdera verksamheten och bedriva ett kontinuerligt förbättringsarbete. Bilaga för elevhälsans medicinska insats grundskolan läsåret 2016/2017,

2 Utkast/Version 1 Dnr VERKSAMHETSBERÄTTELSE ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS Gymnasiet Elevhälsans medicinska insats (EMI) inom Västerås kommunala skolor Barn- och utbildningsförvaltningen Västerås Titti Wiklund

3 Inledning Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och elevhälsans personal ska även stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. En god hälsa är en viktig förutsättning för att klara skolan. Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för alla elever. Systematiskt kvalitetsarbete i EMI (Elevhälsans medicinska insats) Patientsäkerhetslagen, Socialstyrelsen och Skolverket reglerar det systematiska kvalitetsarbetet som ska bedrivas inom verksamheten. För att kunna stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål är ett systematiskt kvalitetsarbete i EMI (Elevhälsans medicinska insats) viktigt för att: Säkerställa, utvärdera och utveckla kvaliteten på verksamheten Bedriva kontinuerligt och systematiskt förbättringsarbete Tydliggöra verksamheten med hjälp av mått, fastställda utifrån styrdokument Professionsföreningarna Riksföreningen för Skolsköterskor och Svenska Skolläkarföreningen har gemensamt tagit fram Kvalitetsmått för elevhälsans medicinska insats som vi använder i det lokala kvalitetsarbetet för elevhälsans medicinska insats. Kvalitetsmåtten fokuserar på fem olika områden: Verksamhetsansvar Personalresurser Lokaler och utrustning Verksamhetens arbete Elevernas inlärningsmiljö/emi:s arbete i elevhälsan Ingen sammanställning av lokaler och utrustning, verksamhetens arbete samt elevernas inlärningsmiljö/emi:s arbete inom elevhälsan har kunnat göras på gymnasiet. Skälet till det är att endast ett fåtal skolsköterskor har lämnat in kvalitetsmått, troligen på grund av flera nyrekryteringar/stor omflyttning av skolsköterskor på gymnasieskolorna. Ett nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insats (EMQ) är under uppbyggnad och utveckling för att kunna följa skolbarns hälsa nationellt. Verksamhetsansvar Vårdgivaren (Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden) har utsett skolöverläkaren inom Västerås kommunala elevhälsa till verksamhetschef HSL och som Lex Mariaansvarig. Verksamhetschef för elevhälsan är anmäld till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt gällande lagstiftning. 2

4 Rutin för avvikelsehantering finns. Under läsåret har 1 avvikelse rapporterats från en gymnasieskola, den har inte bedömts vara av sådan art att den skulle leda till Lex Maria anmälan. Anmälan enligt socialtjänstlagen görs oftast via elevhälsoteamen på skolorna med rektor som ansvarig. Ledningssystem och Patientsäkerhetsberättelse finns. Personalresurser Skolsköterskor och skolläkare utgör den medicinska delen av elevhälsan. Huvudman är Västerås kommun. Till elevhälsans medicinska del räknas skolsköterskor och skolläkare i verksamheten samt den medicinska delen av central elevhälsa där skolöverläkare och samordnande skolsköterska ingår. Skolsköterskorna är anställda av enhetschef på respektive skola. En skolläkare har varit anställd i Barn- och utbildningsförvaltningen, för Västerås samtliga kommunala gymnasieskolor. Centralt består elevhälsans medicinska enhet av skolöverläkare 50 %, samordnande skolsköterska 50 % samt systemadministratör 50 %. Den totala skolläkarresursen på gymnasiet är 0,54 (en skolläkare). Skolläkarna ges kontinuerlig kompetensutveckling i form av upptaktsdagar, avslutningsdagar samt skolläkardagar. Skolläkarresursen på gymnasiet är 7477 elever per 0,54 % skolläkare (räknat oktober 2016). Den totala skolsköterskeresursen för gymnasiet är 9,5 tjänster (räknat oktober 2016). 100 % av skolsköterskorna har yrkesspecifik kompetens. Skolsköterskorna ges kontinuerlig kompetensutveckling i form av upptaktsdagar, avslutningsdagar samt skolsköterskekongress. Barnkliniken bjuder in till en heldagsutbildning varje år. Skolsköterskeresursen inom gymnasiet varierar mellan elever per heltid skolsköterska vilket gör ett snitt på 424 elever/heltid skolsköterska. 3

5 1400 Gymnasiet Antal elever Antal elever per 100% skolskötersketjänst 0 Lokaler och utrustning Lokalen ska vara utformad så att samtal och undersökningar som förs i lokalen inte kan uppfattas av obehöriga. Den ska också vara utformad så att den går att genomföra en optimal hörselundersökning krävs lugn och tyst ljudmiljö. Lokalen bör vara så stor att den rymmer den utrustning som krävs. Det ska gå att utföra funktions- och motorikkontroller och det ska vara tillräckligt avstånd till syntavlan. Arbetsmiljöverket (2002) anger att det skall finnas vilrum i tyst och lugn omgivning och i anslutning till EMI:s lokaler. Enl. FASS ska Adrenalin och vacciner förvaras i kylskåp (2 C 8 C). Får ej frysas. Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt. 9 skolor saknar medicinskt godkänd kyl med temperaturvakt. Om man fraktar vaccin mellan skolor skall detta ske i kylväska. Alla audiometrar kontrolleras årligen. Verksamhetens arbete Socialstyrelsen anger hur verksamheten ska ges stöd i tillämpningen av föreskrifterna och de allmänna råden (SOFS, 2011:9, SFS 201:659). 4

6 Krav på dokumentation regleras i Patientdatalagen (SFS 2008:355) Socialstyrelsens föreskrifter (SOFS 2008:14 informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården med ändringsföreskrifter; socialstyrelsen & skolverket, 2014) Dokumentation och kvalitetsutveckling Dokumentation sker i digitala journaler, för närvarande i Journal 3 SHV. Loggning sker varje termin. Nyanställd personal genomgår utbildning innan dokumentation påbörjas. Patientdatalagen och gällander författningar ska följas. Skolsköterskor och skolläkare ska medverka i kvalitetsarbete genom att delta i fortlöpande arbete för att utveckla och säkra kvalitet. Avvikelserapportering ska göras då en avvikelse upptäcks enligt de instruktioner som finns. Skolöverläkaren är ansvarig för avvikelserapportering och anmälan enligt Lex Maria. Varje skolsköterska ska årligen upprätta ett strukturerat kvalitetsarbete som föreläggs Centrala Elevhälsans medicinska enhet, som efter sammanställning återför resultatet till rektorerna. Förhållanden som medför att vissa kvalitetsmål inte kan uppnås rapporteras i verksamhetsberättelsen. Skolsköterskan ska identifiera orsaker samt ge förslag till förbättringar som målen inte nåtts. Ingen sammanställning av lokaler och utrustning, verksamhetens arbete samt elevernas inlärningsmiljö/emi:s arbete inom elevhälsan har kunnat göras på gymnasiet. Skälet till det är att endast ett fåtal skolsköterskor har lämnat in kvalitetsmått, troligen på grund av flera nyrekryteringar/stor omflyttning av skolsköterskor på gymnasieskolorna. Verksamhetschefen och samordnande skolsköterska skriver årligen verksamhetsberättelsen som baseras på skolsköterskornas strukturerade kvalitetsarbete. Varje år skrivs dessutom en patientsäkerhetsberättelse. Kompetensutveckling Varje termin startar med en uppstartsdag och avslutas med en avslutningsdag med blandade frågor. Dessa dagar har bl.a. handlat om rapport och resultat av avvikelser, presentation av YAM (Youth Aware of Mental health), projekt Vård på lika villkor samt ångest. Flera skolsköterskor och skolläkare deltog i den gemensamma nationella skolsköterskekongressen och ledningskonferensen. Nätverksträffar Skolsköterskorna på gymnasiet bildar en nätverksgrupp. Gruppen leds av en gruppledare. Gruppen är av work-shopkaraktär och behandlar i förväg givna ämnen. Externa föreläsare har även bjudits in till dessa träffar ex. från IRIS. Samordnande skolsköterska träffar gruppledarna för grundskolan och gymnasiet en gång i månaden. Vissa gånger deltar även skolöverläkaren. 5

7 Kvalitetsmått Metodbok finns för verksamheten och den uppdateras löpande. I Metodboken finns rutiner för ex. journaldokumentation, signering, remisshantering och kontrollelever. Hälsobesöket innehåller ett hälsosamtal och olika undersökningsmoment beroende på ålder där metodboken för elevhälsans medicinska del följs. Alla elever erbjuds hälsobesök i gymnasiet år 1 enligt skollagen (SFS2010:800). Enligt statistikunderlag ur datajournalen Journal III SHV har gymnasiesköterskorna utfört sammanlagt 1836 hälsobesök/planerade besök och haft 2166 spontana elevbesök. 513 vaccinationer har getts på gymnasieskolorna. Skolläkaren har utfört 1114 hälsoundersökningar/planerade läkarbesök under läsåret. Hälsodata från hälsobesök sammanställs och rapporteras till rektor, elevhälsoteam och/eller pedagoger vid behov. På organisationsnivå sammanställs hälsodata från hälsobesök via verksamhetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse. Elevernas inlärningsmiljö/emi:s arbete i elevhälsan Skolsköterskorna är delaktiga i elevhälsoteamet (EHT) på skolan, på de flesta skolor en gång i veckan. Kurator finns på samtliga gymnasieskolor samt tillgång till psykolog. Hälsofrämjande arbete Elevhälsans medicinska insats (EMI) ska arbeta med hälsoupplysning på olika nivåer; individuellt, på gruppnivå och generell nivå. Via hälsobesök kan EMI identifiera och förebygga hälsorisker och vid behov motivera till förändrade levnadsvanor. EMI ska medvetandegöra vikten av egenvård och stärka elevens självkänsla. Vidare kan EMI via hälsoupplysning/hälsoundervisning öka elevernas kunskap och medvetenhet om risk- och friskfaktorer samt hur de påverkar hälsan. Resultat och bedömning Individnivå På individnivå arbetar skolsköterskorna hälsofrämjande utifrån livsstilsfaktorer och arbetar aktivt med att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa vid hälsobesöken och vid uppföljningar, vid öppen mottagning och när de på andra sätt möter elever och föräldrar. Hälsoenkät till eleverna används som grund för hälsosamtalen. Gruppnivå Det ser mycket olika ut på de olika skolorna hur aktiva skolsköterskorna varit i det hälsofrämjande arbetet som ligger utanför hälsobesöken. På flera skolor har skolsköterskan hälsoundervisning i klasser, t.ex. sömn, spelmissbruk och stress. 6

8 Generell nivå På generell nivå kan EMI arbeta för en stödjande och god arbetsmiljö på skolan genom att t.ex. delta i skolans skyddsronder och värdegrundsarbete. Genom att vistas ute i skolmiljön blir skolsköterskan en naturlig del av skolan personal och kan skapa relationer med eleverna. Många anser att det är svårt att hinna med det hälsofrämjande arbetet på gruppoch generell nivå. Arbetsmiljö Elevhälsan ska arbeta för att främja elevens lärande, utveckling och hälsa, förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter, samt bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utvekling och hälsa. Särskilt stöd EMI ska arbeta för att stödja och stärka elevers utveckling mot skolans mål, samt att utveckla lärandemiljön utifrån elevers behov. Skolsköterskor och skolläkare ska också arbeta för att barn med sjukdom eller funktionsnedsättning får adekvat stöd samt medverka till att uppmärksamma barns speciella behov. Resultat och bedömning En del av arbetet med särskilt stöd sker i samverkan med övrig elevhälsa via elevhälsoteamet (EHT). Skolsköterskorna deltar regelbundet i EHT. Skolsköterskorna deltar också i samrådsmöten och har ofta kontakt med vårdnadshavare. Mycket stöd ges också individuellt då många elever spontant söker EMI eller i planerade kontakter samt vid hälsobesöken. Det sker också en samverkan med sjukvården kring elevers behov. Önskvärt att även skolläkarna deltar i EHT. Det kan dock vara svårt schematekniskt för skolläkare som har få skolläkartimmar eller där teamtiderna för olika skolor ibland samlas på samma veckodagar. Sjukvård Skolsköterskan och skolläkaren ska erbjuda elever enkla sjukvårdsinsatser, samt vid behov hänvisa eller remittera till annan lämplig instans. Resultat och bedömning Verksamheten måste försöka hitta rätt balansgång i vad vi ska ta emot och vad som ska utföras på annat ställe. Skolsköterskorna på gymnasierna har tagit emot ca 2166 besök utöver de rutinmässiga hälsobesöken. 7

9 Samverkan Arbetet i elevhälsan förutsätter en hög grad av samverkan mellan elevhälsans personal och övriga personalgrupper, med övrig hälso- och sjukvård samt med socialtjänsten. Resultat och bedömning Den interna samverkan fungerar bra på skolorna. Skolsköterskorna hjälper elever och föräldrar med hänvisning eller remiss till externa aktörer. Många upplever att det är svårt att få till samverkan med t.ex. socialtjänsten, Barnahus, BUP m.fl. Där det finns familjecenter fungerar samverkan med skolan bra. Samverkan med ungdomsmottagningen fungerar bra. Det har varit svårigheter att få till ett bra flöde och samverkan med Asylhälsan kring nyanlända elever. 8

Verksamhetsansvar - Kvalitetsmått

Verksamhetsansvar - Kvalitetsmått Verksamhetsansvar - Kvalitetsmått för struktur (S), process (P) och resultat (R) 1(1) Finns verksamhetschef utsedd enligt hälso- och sjukvårdslagen? Är verksamhetschefen läkare/sjuksköterska? Inspektionen

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Centrala elevhälsans medicinska insats

Verksamhetsplan. för. Centrala elevhälsans medicinska insats 2017-10-23 1 Bildningsförvaltningen Verksamhetsplan för Centrala elevhälsans medicinska insats 2017/2018 Elevhälsans medicinska del I verksamhetsplanen används begreppet elevhälsans medicinska del som

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Centrala elevhälsans medicinska insats

Verksamhetsplan. för. Centrala elevhälsans medicinska insats 2017-03-16 1 Bildningsförvaltningen Verksamhetsplan för Centrala elevhälsans medicinska insats 2017 Elevhälsans medicinska del I verksamhetsplanen används begreppet elevhälsans medicinska del som då avser

Läs mer

Verksamhetsberättelse Elevhälsans medicinska insats (EMI) grundskolan läsåret 2016/2017

Verksamhetsberättelse Elevhälsans medicinska insats (EMI) grundskolan läsåret 2016/2017 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2018-02-23 Sida 1 (1) Diarienr GSN 2018/00541-1.4.2 Barn- och utbildningsförvaltningen Karin Sonnby Epost: karin.sonnby@vasteras.se Kopia till Grundskolenämnden Elevhälsans medicinska

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA DEL. Ht 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA DEL. Ht 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA DEL Ht 2014-2015 Elevhälsan I verksamhetsplanen används begreppet elevhälsan som då avser skolsköterskornas och skolläkarnas verksamhet. Mål Målsättningen för

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS

VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS 2017-01-11 VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS Läsåret 2016-2017 Elevhälsan I verksamhetsplanen används begreppet elevhälsan som då avser skolsköterskornas och skolläkarnas verksamhet, det

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS

VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS Läsåret 2017-2018 Elevhälsan I verksamhetsplanen används begreppet elevhälsan som då avser skolsköterskornas och skolläkarnas verksamhet, det vill säga

Läs mer

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats 2015-2016 2015-08-25

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats 2015-2016 2015-08-25 KARLSKRONA SPRÅKFRISKOLA KARLSKRONA MONTESSORIFRISKOLA Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats 2015-2016 2015-08-25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ORGANISATION/STYRNING ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATSER...

Läs mer

UPPDRAGSHANDLING FÖR SKOLSKÖTERSKOR I ÖREBRO KOMMUN

UPPDRAGSHANDLING FÖR SKOLSKÖTERSKOR I ÖREBRO KOMMUN UPPDRAGSHANDLING FÖR SKOLSKÖTERSKOR I ÖREBRO KOMMUN Elevhälsan och särskilt den medicinska delen av elevhälsan har ett omfattande regelverk. Det handlar om allt från internationella konventioner och överenskommelser

Läs mer

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska del 2014-2015 2014-09-24

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska del 2014-2015 2014-09-24 KARLSKRONA SPRÅKFRISKOLA KARLSKRONA MONTESSORIFRISKOLA Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska del 2014-2015 2014-09-24 Innehållsförteckning ORGANISATION/STYRNING MEDICINSKA INSATSER... 4 DEN MEDICINSKA

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2017-02-28 22 Patientsäkerhetsberättelser 2016 (BUN 2017.068) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Ärendebeskrivning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS

VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS Läsåret 2018-2019 2(7) Elevhälsan I verksamhetsplanen används begreppet medicinska elevhälsan som då avser skolsköterskornas och skolläkarnas verksamhet.

Läs mer

Uppdraget. Skolsköterskekongress 2018 Det medicinska uppdraget

Uppdraget. Skolsköterskekongress 2018 Det medicinska uppdraget Uppdraget Skolsköterskekongress 2018 Det medicinska uppdraget Rätt fokus Rätt insatser Kvalitet! Utgångspunkter Vetenskap Beprövad erfarenhet Värdegrund Barnperspektiv Etiska principer Skollagen För medicinska,

Läs mer

Åtgärdsplan för att förebygga avvikelser inom Elevhälsans medicinska insatser

Åtgärdsplan för att förebygga avvikelser inom Elevhälsans medicinska insatser Ärende 7 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2018-04-10 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Kommundelsnämnderna Åtgärdsplan för att förebygga avvikelser inom Elevhälsans medicinska insatser Dnr: UN 18/48 Sammanfattning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Centrala elevhälsans medicinska insatser 2016

Patientsäkerhetsberättelse för Centrala elevhälsans medicinska insatser 2016 Bildningsförvaltningen Centrala elevhälsan 2017-02-17 Patientsäkerhetsberättelse för Centrala elevhälsans medicinska insatser 2016 Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan

Patientsäkerhetsberättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan Landstingets/regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan 20120212 Ragnhild Hellström, Verksamhetschef Innehållsförteckning Inledning De medicinska

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse, elevhälsans medicinska insats 2016 Älvkarleby kommun

Patientsäkerhetsberättelse, elevhälsans medicinska insats 2016 Älvkarleby kommun Patientsäkerhetsberättelse, elevhälsans medicinska insats 2016 Älvkarleby kommun Antagen av: Utbildnings- och omsorgsnämnden, 2017-05-30 76 Senast reviderad: ÄKF-nummer: Handläggare/författare: Lena Andersson

Läs mer

Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Mål - Uppdrag 03 1(7)

Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Mål - Uppdrag 03 1(7) Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Mål - Uppdrag 03 1(7) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Chatharina Gustafsson Styrelsen

Läs mer

Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin

Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin barn o ungdomshälsovårdsöverläkare för BoU i skolåldern, Helsingborg skolläkare, Malmö Systematiskt kvalitetsarbete för hälso- o sjukvården i elevhälsan

Läs mer

Herman Pettersson Inspektör / Jurist. Karin Dahlberg Inspektör / Nationell ämnessamordnare för elevhälsa på IVO

Herman Pettersson Inspektör / Jurist. Karin Dahlberg Inspektör / Nationell ämnessamordnare för elevhälsa på IVO Herman Pettersson Inspektör / Jurist Karin Dahlberg Inspektör / Nationell ämnessamordnare för elevhälsa på IVO De viktigaste lagarna som berör medicinska insatsen Det går inte att välja vilka lagar som

Läs mer

Verksamhetsplan. Elevhälsans medicinska insatser (EMI) Gäller för läsåren 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Verksamhetsplan. Elevhälsans medicinska insatser (EMI) Gäller för läsåren 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Datum 2011-09-19 12 Antal sidor Verksamhetsplan Elevhälsans medicinska insatser (EMI) Gäller för läsåren 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2006-02-14

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse För elevhälsans medicinska insats (EMI) Verksamhetschef, Elice Ökvist & MLA, Marianne Rova-Eriksson 2017-03-08 Patientsäkerhetsberättelse är en kvalitativt säkerställande rapport

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS 2014 ÄLVKARLEBY KOMMUN

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS 2014 ÄLVKARLEBY KOMMUN 1 PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS 2014 ÄLVKARLEBY KOMMUN 20150130 Gunnmari Nordström Verksamhetschef Elevhälsans medicinska enhet 1 2 Innehållsförteckning Inledning 3 Elevhälsan

Läs mer

Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelser för vårdgivare

Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelser för vårdgivare VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2015-03-11 DNR BUN 2015.109 ELISABETH JOHANSSON SID 1/1 KANSLICHEF ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelser

Läs mer

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag Anna Sandell, Psykolog i förskola/skola Stenungsunds kommun Ordf. Psifos Vägledning för Elevhälsan Samarbete mellan Skolverket

Läs mer

Ledningssystem för skolhälsovård/skolläkare, skolsköterska

Ledningssystem för skolhälsovård/skolläkare, skolsköterska UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (7) 2010-03-01 Bilaga 2 Ledningssystem för skolhälsovård/skolläkare, skolsköterska (Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso-

Läs mer

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats (EMI) inom Kalmarsunds gymnasieförbund

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats (EMI) inom Kalmarsunds gymnasieförbund 1 (8) Handläggare Chatharina Gustafsson 0480-45 15 01 chatharina.gustafsson@gyf.se Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats (EMI) inom Kalmarsunds gymnasieförbund Syftet med verksamhetsplanen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats i Skellefteå kommuns grundskolor

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats i Skellefteå kommuns grundskolor Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats i Skellefteå kommuns grundskolor År 2017 2018-02-09 Lisa Högdahl Verksamhetschef Elevhälsans medicinska insats Tora Wikström Medicinskt ledningsansvarig

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Gymnasieskolan Gymnasiet Gymnasie-och vuxenutbildningen Eslövs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Gymnasieskolan Gymnasiet Gymnasie-och vuxenutbildningen Eslövs kommun Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Gymnasieskolan Gymnasiet Gymnasie-och vuxenutbildningen Eslövs kommun År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-05-26 Anne-Marie Borgqvist

Läs mer

INDIKATORER FÖR GOD OCH SÄKER SKOLHÄLSOVÅRD/ELEVHÄLSA

INDIKATORER FÖR GOD OCH SÄKER SKOLHÄLSOVÅRD/ELEVHÄLSA 2012-10-21 FÖRFATTARE: BRÅKENHIELM, G FAGERHOLT, G HÄLL-IRINARCHOS, C KÅGSTRÖM, A LUNDIN, N LUNDQUIST, M RAFSTEDT-JOHNSON, H INDIKATORER FÖR GOD OCH SÄKER SKOLHÄLSOVÅRD/ELEVHÄLSA 1 Innehållsförteckning

Läs mer

BILD 1 ELEVHÄLSA Referenser:

BILD 1 ELEVHÄLSA Referenser: BILD 1 ELEVHÄLSA Elevhälsa är ett nytt begrepp i skollagen och ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Skolhälsovården försvinner som begrepp och ersätts av

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen av elevhälsan i Trelleborgs kommun för 2016

Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen av elevhälsan i Trelleborgs kommun för 2016 1 (5) Datum Diarienummer 2017-03-01 BIN 2017/227 Resurschef Ann Heide-Spjuth 0410-733944, 0708 817557 ann.heide-spjuth@trelleborg.se Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen av elevhälsan i

Läs mer

1 (9) Datum Ärendebeteckning GYF 2016/ Handläggare Chatharina Gustafsson

1 (9) Datum Ärendebeteckning GYF 2016/ Handläggare Chatharina Gustafsson 1 (9) Handläggare Chatharina Gustafsson 0480-45 15 01 chatharina.gustafsson@gyf.se Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats (EMI) inom Kalmarsunds gymnasieförbund (Ersätter tidigare verksamhetsplan

Läs mer

Arbetsmaterial gäller längst till 23 januari

Arbetsmaterial gäller längst till 23 januari Indikatorer för god och säker skolhälsovård Arbetsmaterial gäller längst till 23 januari Innehållsförteckning INLEDNING...3 DEFINITIONER...4 Indikator...4 Struktur, process och resultat...5 INDIKATORER...6

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Elevhälsans medicinska insats [EMI]

Patientsäkerhetsberättelse Elevhälsans medicinska insats [EMI] Patientsäkerhetsberättelse Elevhälsans medicinska insats [EMI] 1 2017 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Ansvar för patientsäkerhetsarbetet organisatoriska del... 2 Övergripande mål... 3 Strategier

Läs mer

Förändrat basprogram för elevhälsans medicinska insats

Förändrat basprogram för elevhälsans medicinska insats Tjänsteskrivelse BUN 2013.0318 2015-03-02 Handläggare: Gunilla Spångberg Barn- och utbildningsnämnden Förändrat basprogram för elevhälsans medicinska insats Sammanfattning En översyn har gjorts av elevhälsans

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats i Skellefteå kommuns grundskolor

Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats i Skellefteå kommuns grundskolor Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats i Skellefteå kommuns grundskolor 2016 2017-02-09 Lisa Högdahl, vik. verksamhetschef Barn- och Elevhälsan Tora Wikström, medicinskt ledningsansvarig

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser DE LA GARDIEGYMNASIET, LIDKÖPINGS KOMMUN UTBILDNINGSNÄMNDEN ÅR 2016 2017-01-10 Magnus Thilén 1 Verksamhetschef för elevhälsan Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Övriga stödprocesser Elevhälsa - Skolhälsovård - Metodbok (5)

Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Övriga stödprocesser Elevhälsa - Skolhälsovård - Metodbok (5) Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Övriga stödprocesser Elevhälsa - Skolhälsovård - Metodbok 19.05.02 1(5) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd

Läs mer

Verksamhetshandbok. Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum

Verksamhetshandbok. Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Övriga stödprocesser Elevhälsa - Skolhälsovård - Metodbok 19.05.02 1(6) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd

Läs mer

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats KARLSKRONA MONTESSORIFRISKOLA KARLSKRONA SPRÅKFRISKOLA Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats 2017-2018 2017-08-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ORGANISATION/STYRNING ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATSER...

Läs mer

INTRODUKTIONSPROGRAM VID NYANSTÄLLNING AV SKOLSKÖTERSKOR I ÖREBRO KOMMUN

INTRODUKTIONSPROGRAM VID NYANSTÄLLNING AV SKOLSKÖTERSKOR I ÖREBRO KOMMUN INTRODUKTIONSPROGRAM VID NYANSTÄLLNING AV SKOLSKÖTERSKOR I ÖREBRO KOMMUN Riktlinjer för tjänstetillsättning av skolsköterska Rektor/motsvarande på respektive skola har personal- och budgetansvar för skolsköterskan.

Läs mer

FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR ELEVHÄLSANSICINSKA

FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR ELEVHÄLSANSICINSKA FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR ELEVHÄLSANSICINSKA Foto: Birgitta Iström Författare Birgitta Iström Marina Lundquist Ingemor Skoglund KVALITETSMÅTT FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS Innehållsförteckning

Läs mer

INTRODUKTIONSPROGRAM VID NYANSTÄLLNING AV SKOLSKÖTERSKOR I ÖREBRO KOMMUN

INTRODUKTIONSPROGRAM VID NYANSTÄLLNING AV SKOLSKÖTERSKOR I ÖREBRO KOMMUN INTRODUKTIONSPROGRAM VID NYANSTÄLLNING AV SKOLSKÖTERSKOR I ÖREBRO KOMMUN Riktlinjer för tjänstetillsättning av skolsköterska Rektor/motsvarande på respektive skola har personal- och budgetansvar för skolsköterskan.

Läs mer

Patientsäker hets berättelse

Patientsäker hets berättelse TIMRÅ KOMMUN Barn & Utbilnn1nq~na '1"den TIMRÅ KOMMUN Patientsäker hets berättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 150223 Ulf Svanberg Skolläkare 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Elevhälsan och systematisk kvalitetsutveckling. Nils Lundin. barn o ungdomshälsovårdsöverläkare för BoU i skolåldern, Helsingborg skolläkare, Malmö

Elevhälsan och systematisk kvalitetsutveckling. Nils Lundin. barn o ungdomshälsovårdsöverläkare för BoU i skolåldern, Helsingborg skolläkare, Malmö Elevhälsan och systematisk kvalitetsutveckling Nils Lundin barn o ungdomshälsovårdsöverläkare för BoU i skolåldern, Helsingborg skolläkare, Malmö Cirkulärt samband Lärande - Hälsa Goda skolresultat = hälsofrämjande

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR DE MEDICINSKA INSATSERNA INOM SALA KOMMUNS SKOLORS ELEVHÄLSA

LEDNINGSSYSTEM FÖR DE MEDICINSKA INSATSERNA INOM SALA KOMMUNS SKOLORS ELEVHÄLSA 1 (7) 2017-06-14 ÄRENDE 5 BILAGA 1 DNR 2017/758 LEDNINGSSYSTEM FÖR DE MEDICINSKA INSATSERNA INOM SALA KOMMUNS SKOLORS ELEVHÄLSA LEDNINGSSYSTEM FÖR DE MEDICINSKA INSATSERNA INOM SALA KOMMUNS SKOLORS ELEVHÄLSA

Läs mer

Reviderat kvalitetsprogram för elevhälsoarbetet inklusive lednings- och kvalitetssystem

Reviderat kvalitetsprogram för elevhälsoarbetet inklusive lednings- och kvalitetssystem Utbildningsförvaltningen Ledningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-09-10 Handläggare Kicki Tepphag Olson Telefon: 08-50833690 Till Utbildningsnämnden 2013-09-26 Reviderat kvalitetsprogram för elevhälsoarbetet

Läs mer

Reviderat i mars 2010 av Riksföreningen för skolsköterskor och Svenska skolläkarföreningen

Reviderat i mars 2010 av Riksföreningen för skolsköterskor och Svenska skolläkarföreningen Indikatorer för god och säker skolhälsovård Författare: Bråkenhielm, G Fagerholt, G Häll-Irinarchos, C Kågström, A Lundin, N Lundquist, M Rafstedt-Johnson, H Reviderat i mars 2010 av Riksföreningen för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats Systematiskt arbete för kvalitet och säkerhet Gunilla Klerck Marklund, verksamhetschef för de medicinska insatserna inom Järfällas kommuns kommunala

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (7) Ledningssystem för skolpsykologverksamheten/skolpsykolog. Bilaga 3

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (7) Ledningssystem för skolpsykologverksamheten/skolpsykolog. Bilaga 3 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (7) 2010-03-01 Bilaga 3 Ledningssystem för skolpsykologverksamheten/skolpsykolog (Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso-

Läs mer

Ledningssystem för elevhälsans medicinska insats

Ledningssystem för elevhälsans medicinska insats Ledningssystem för elevhälsans medicinska insats Maria Håkansson, Verksamhetschef, Elevhälsans medicinska insats, 20160309 Diarienummer: KS 2016/00783 Innehållsförteckning Ledningssystem för elevhälsans

Läs mer

Verksamhetsplan för skolhälsovården 2013-2014 2013-01-14

Verksamhetsplan för skolhälsovården 2013-2014 2013-01-14 KARLSKRONA SPRÅKFRISKOLA KARLSKRONA MONTESSORIFRISKOLA Verksamhetsplan för skolhälsovården 2013-2014 2013-01-14 ORGANISATION/STYRNING... 4 SKOLHÄLSOVÅRDENS UPPDRAG... 4 MÅLGRUPP... 4 VERKSAMHET... 5 Hälsobefrämjande

Läs mer

Hågadalsskolan 2016/17

Hågadalsskolan 2016/17 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Reviderad 160818 Hågadalsskolan 2016/17 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Bildningsförvaltningen Centrala resursenheten

Bildningsförvaltningen Centrala resursenheten Bildningsförvaltningen Centrala resursenheten 2016-04-06 Central elevhälsoplan Åstorps kommun 2016-2017 Inledning Elevhälsans i Åstorps kommun tillhör organisatoriskt Centrala resursenheten på bildningsförvaltningen

Läs mer

Läsåret 2015-2016 VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS. Elevhälsans medicinska enhet

Läsåret 2015-2016 VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS. Elevhälsans medicinska enhet VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS Läsåret 2015-2016 Elevhälsan I verksamhetsplanen används begreppet elevhälsan som då avser skolsköterskornas och skolläkarnas verksamhet. Mål Målsättningen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013 Elevhälsans medicinska insatser [EMI] 1

Patientsäkerhetsberättelse 2013 Elevhälsans medicinska insatser [EMI] 1 2014-02-06 Handläggare Tina Leach prov/ EMI 14US/0069 Patientsäkerhetsberättelse 2013 Elevhälsans medicinska insatser [EMI] 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 De åtgärder som vidtagits för att

Läs mer

Elevhälsoplan. Strömstads ö-skolor

Elevhälsoplan. Strömstads ö-skolor Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Hösten 2015 Bakgrund För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll lyfts fram i skollagen Elevhälsan ska omfatta medicinska,

Läs mer

Kvalitetsprogram för elevhälsa inklusive specialpedagogisk verksamhet

Kvalitetsprogram för elevhälsa inklusive specialpedagogisk verksamhet UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) 2010-03-01 Bilaga 1 Kvalitetsprogram för elevhälsa inklusive specialpedagogisk verksamhet Utgångspunkter, mål och uppdrag Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön,

Läs mer

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats KARLSKRONA SPRÅKFRISKOLA KARLSKRONA MONTESSORIFRISKOLA Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats 2016-2017 2016-09-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ORGANISATION/STYRNING ELEVHÄLSANS

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan

Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan 2016 170420 Birgitta Bergsten Övergripande mål och strategier SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Vårdgivaren skall planera,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Elevhälsans medicinska insats(emi) Verksamhetschef Åsa Sandberg & MLA, Marianne Rova-Eriksson 2018-03-09 Patientsäkerhetsberättelsen för år 2017 är en rapport om arbetet av elevhälsans

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans Medicinska Insats i Robertsfors Kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans Medicinska Insats i Robertsfors Kommun Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans Medicinska Insats i Robertsfors Kommun År 2016 2017-02-10 Maria Lindfors Medicinskt ledningsansvarig Skolsköterska Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insatser

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insatser Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insatser DE LA GARDIEGYMNASIET, LIDKÖPINGS KOMMUN UTBILDNINGSNÄMNDEN ÅR 2016 2017-01-10 Magnus Thilén 1 Verksamhetschef för elevhälsan Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Elevhälsoplan för Trollehöjdskolan

Elevhälsoplan för Trollehöjdskolan Elevhälsoplan för Trollehöjdskolan Februari 2016, fastställt av Rickard Leo, rektor Trollehöjdskolan, 10 mars 2016 Syfte Elevhälsoplanen är en ledstång och syftar till att definiera uppdraget, skapa rutiner

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Elevhälsans psykologiska insats 2017 Bromölla kommun

Patientsäkerhetsberättelse Elevhälsans psykologiska insats 2017 Bromölla kommun Patientsäkerhetsberättelse Elevhälsans psykologiska insats 2017 Bromölla kommun Bromölla 2018-02-28 Ronny Gunnarsson Psykolog med medicinskt ledningsansvar Inledning I Bromölla kommun finns en psykologtjänst

Läs mer

HANDLINGSPLAN ELEVHÄLSAN. Håkantorpsskolan

HANDLINGSPLAN ELEVHÄLSAN. Håkantorpsskolan HANDLINGSPLAN ELEVHÄLSAN Håkantorpsskolan Läsåret 2017/2018 0 Innehåll Elevhälsan Håkantorpsskolan...2 Ansvarsfördelning i elevhälsoarbetet...2 Rektor...2 Specialpedagog...2 Skolsköterska...2 Skolkurator

Läs mer

Handlingsplan för Elevhälsan på Brandthovdaskolan Läsåret 2017/2018

Handlingsplan för Elevhälsan på Brandthovdaskolan Läsåret 2017/2018 Handlingsplan för Elevhälsan på Brandthovdaskolan Läsåret 2017/2018 Innehållsförteckning Elevhälsans organisation. 3 Elevhälsans gemensamma arbetsuppgifter..3 Elevhälsans specifika arbetsuppgifter...4

Läs mer

Verksamhetsberättelse kvalitetsberättelse för Elevhälsans medicinska Insatser Region Gotland 2015

Verksamhetsberättelse kvalitetsberättelse för Elevhälsans medicinska Insatser Region Gotland 2015 Verksamhetsberättelse kvalitetsberättelse för Elevhälsans medicinska Insatser Region Gotland 2015 Mål och riktlinjer De medicinska insatserna inom elevhälsan följer Skollagen (2010:8). Där står det att

Läs mer

Mål och riktlinjer för skolhälsovården i Sotenäs kommun

Mål och riktlinjer för skolhälsovården i Sotenäs kommun SOTENÄS KOMMUN Arbetsutskottet 2007-05-10 Beslut i Utbildningsnämnden 2007-05-31 68 och riktlinjer för skolhälsovården i Sotenäs kommun K:\PROT\UN\2007\ och riktlinjer för skolhälsovården 070531.doc 2008-08-21

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (15) Sammanträdesprotokoll 10 (15) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-03-30 28 Patientsäkerhetsberättelser för vårdgivare (UN 2015.027) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Utbildningsnämnden

Läs mer

Ansvar och uppdrag. Elevhälsans insatser har ett dubbelriktat samband mellan hälsa och lärande.

Ansvar och uppdrag. Elevhälsans insatser har ett dubbelriktat samband mellan hälsa och lärande. Senast uppdaterad 2016-02-29 Ansvar och uppdrag Elevhälsan Elevhälsan är en del av skolans lärandeuppdrag och en resurs för hälsofrämjande skolutveckling, så här står det i dokumentet:. Skolans uppdrag

Läs mer

År Ansvarig för innehållet: Margaretha Zetterlund, verksamhetschef, skolchef Marianne Karlsson, medicinskt ledningsansvar för skolhälsovården

År Ansvarig för innehållet: Margaretha Zetterlund, verksamhetschef, skolchef Marianne Karlsson, medicinskt ledningsansvar för skolhälsovården Skolhälsovårdens patientsäkerhetsberättelse År 2016 Ansvarig för innehållet: Margaretha Zetterlund, verksamhetschef, skolchef Marianne Karlsson, medicinskt ledningsansvar för skolhälsovården Sammanfattning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014 Elevhälsans medicinska insatser [EMI] 1

Patientsäkerhetsberättelse 2014 Elevhälsans medicinska insatser [EMI] 1 2015-01-28 Handläggare Tina Leach EMI Avd Styrning Kvalitet 15UTN/132 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Elevhälsans medicinska insatser [EMI] 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Organisatoriskt

Läs mer

Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015

Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015 Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015 1 Innehåll Lokal elevhälsoplan för Uvengymnasiet läsåret 2014-2015... 3 Bakgrund... 3 Elevhälsans uppdrag enligt skollagen... 3 Syfte... 3 Styrdokument...

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Revisionsrapport nr 1/2015. Sundbybergs stad. Granskning av elevhälsans medicinska insats ändamålsenlighet

Revisionsrapport nr 1/2015. Sundbybergs stad. Granskning av elevhälsans medicinska insats ändamålsenlighet Revisionsrapport nr 1/2015 Sundbybergs stad Granskning av elevhälsans medicinska insats ändamålsenlighet Innehåll 1 Sammanfattning och rekommendationer...2 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Elevhälsans medicinska insats 2016 Bromölla kommun

Patientsäkerhetsberättelse Elevhälsans medicinska insats 2016 Bromölla kommun Patientsäkerhetsberättelse Elevhälsans medicinska insats 2016 Bromölla kommun Inledning De medicinska insatserna inom elevhälsan i Bromölla kommun omfattar de insatser som skolläkare, skolsköterska och

Läs mer

Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde

Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde Komplement till Policy och arbetsgång för elevhälsa Partille kommun, oktober 2008 1 Innehåll Inledning Elevhälsa och lärande hand i hand 3 Öjersjös vision

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats i Tyresö kommun

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats i Tyresö kommun 1 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats i Tyresö kommun År 2017 Datum 2017-12-28 Caroline Draste, Verksamhetschef enligt HSL 29 2 (10) Innehåll Sammanfattning för 2017... 3 Barn

Läs mer

FAKTA uppdaterad senast 6 september 2016

FAKTA uppdaterad senast 6 september 2016 FAKTA uppdaterad senast 6 september 2016 KVALITETSPROGRAM FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATSER I HANINGE KOMMUN REGELVERK Utdrag ur Skollagen 2010:800: Elevhälsans omfattning 25 För eleverna i förskoleklassen,

Läs mer

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insatser inom Järfälla kommuns kommunala grund- och gymnasieskolor

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insatser inom Järfälla kommuns kommunala grund- och gymnasieskolor Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insatser inom Järfälla kommuns kommunala grund- och gymnasieskolor Läsåret 2016-2017 Gunilla Klerck Marklund Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insatser

Läs mer

Handlingsplan - Elevhälsa

Handlingsplan - Elevhälsa Handlingsplan - Elevhälsa Munktorpsskolan Läsåret 2017-2018 Elevhälsoteam Munktorpsskolan Utdrag skollag: För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan

Läs mer

Den kommunala grundsärskolans lokala elevhälsoplan

Den kommunala grundsärskolans lokala elevhälsoplan Den kommunala grundsärskolans lokala elevhälsoplan 2017/2018 Bakgrund Elevhälsan ska medverka till att stärka skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete och därigenom stödja elevens utveckling mot

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Handlingsplan för elevhälsoarbete. Alla elever är hela skolans ansvar! Brukets skola, Örebro kommun

Handlingsplan för elevhälsoarbete. Alla elever är hela skolans ansvar! Brukets skola, Örebro kommun Handlingsplan för elevhälsoarbete Alla elever är hela skolans ansvar! Brukets skola, Örebro kommun Läsår 2017-2018 1 Innehåll sidan Policy för barnets rättigheter i Örebro kommun 3 Trygghetsvision i Örebro

Läs mer

PLAN FÖR ELEVHÄLSA. Elevhälsa. Plan för elevhälsa S i d a 1 7

PLAN FÖR ELEVHÄLSA. Elevhälsa. Plan för elevhälsa S i d a 1 7 Elevhälsa Plan för elevhälsa 2018 S i d a 1 7 Elevhälsan Skolan, förskoleklassen och fritidshemmet får sitt uppdrag från läroplanen för grundskolan (lgr 11), skollagen (2010), skolförordningen (2011:185)

Läs mer

Sveriges skolkuratorers förening Fortbildningsdagar 6-7 oktober 2014

Sveriges skolkuratorers förening Fortbildningsdagar 6-7 oktober 2014 Sveriges skolkuratorers förening Fortbildningsdagar 6-7 oktober 2014 Johanna Freed 2014-10-06 Varför en ny vägledning? Professionernas önskemål Skollagen definierar elevhälsan som samlad funktion Uppdrag

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare År 2013 140219 Helena Sjöberg verksamhetschef Annica Ringmyr skolsköterska med medicinskt ledningsansvar Anna Lennhammar skolsköterska 2(5) 1 Verksamhetens

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för 2017

Patientsäkerhetsberättelse för 2017 Patientsäkerhetsberättelse för 2017 Elevhälsan medicinska insats i FÖRVALTNING [Utveckling och kommunikation] [Annika Sandberg] [2018-04-10] Sammanfattning Utbildningsnämnden i är vårdgivare för elevhälsans

Läs mer

Ledningssystem för elevhälsans psykologiska insats. Ledning och styrning av elevhälsans psykologiska insats enligt (SOSFS 2011:9)

Ledningssystem för elevhälsans psykologiska insats. Ledning och styrning av elevhälsans psykologiska insats enligt (SOSFS 2011:9) Ledningssystem för elevhälsans psykologiska insats Ledning och styrning av elevhälsans psykologiska insats enligt (SOSFS 2011:9) 2016 03 10 Innehållsförteckning Bakgrund Ansvarsfördelning Processer och

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Ån %.10 Skolinspektionen Dnr 43-2017:5420 Sotenäs kommun registrator.kommun@sotenas.se för gymnasieskola efter tillsyn i Sotenäs kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan

Läs mer

Granskning av skolhälsovårdens ändamålsenlighet

Granskning av skolhälsovårdens ändamålsenlighet Revisionsrapport Granskning av skolhälsovårdens ändamålsenlighet Alf Wahlgren, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Metod och avgränsningar

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses 2013-09-08 Att: Socialstyrelsen Avdelning för kunskapsstyrning Margareta Bondestam margareta.bondestam@socialstyrelsen Dnr: 3.1-35372/2013

Läs mer

Reviderad

Reviderad Reviderad 2018-05-01 Innehåll Central elevhälsoplan Ale kommun...2 Lokal organisation av elevhälsan i Ale...2 En samlad elevhälsa...2 Elevhälsa utifrån Partanen...2 Elevhälsoteam (EHT)...2 Journalföring...3

Läs mer

Elevhälsan Skolenhet Ask och skolenhet Bok, Alléskolan

Elevhälsan Skolenhet Ask och skolenhet Bok, Alléskolan Elevhälsan Skolenhet Ask och skolenhet Bok, Alléskolan Uppdaterad 2016-04-04 Elevhälsan Sida 1 Innehåll Inledning 3 Elevhälsoarbete 4 Elevhälsoteam (EHT) 5 Elevhälsoteam (EHT) syfte och organisation...

Läs mer

Elevhälsan i Botkyrka

Elevhälsan i Botkyrka Elevhälsan i Botkyrka Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: UF/2019:22 Dokumentet är beslutat av: Utbildningsnämnden Dokumentet beslutades den: 5 februari 2019 Dokumentet gäller

Läs mer