Datoranvändningen ökar men stora grupper står fortfarande helt utanför

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datoranvändningen ökar men stora grupper står fortfarande helt utanför"

Transkript

1 1 Datoranvändningen ökar men stora grupper står fortfarande helt utanför Löne- och välfärdsenheten November 1999 Sven Nelander/Viveka Lindgren/Ove Ivarsen

2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Vad rapporten bygger på 5 Fyra av tio LO-medlemmar har själva använt dator i hemmet under det 6 Sambanden med klass och kön 7 Stora generationsskillnader 9 Barn i familjen har betydelse 11 Stora skillnader mellan olika fackförbund 12 Vilka som helt saknar datorerfarenhet 13 LO och IT-frågorna 18

3 3 Sammanfattning LO har sedan ett antal år tillbaka beskrivit vilka förändringar som har skett vad gäller tillgång till dator i hemmet och användning av dator i arbetet. I den tidigare i år utkomna rapporten Dator och Internet kunde vi visa i vilken omfattning olika löntagare har tillgång till Internet på datorn i hemmet och om man faktiskt använder sig av denna möjlighet. Nu kan vi ta ytterligare ett steg framåt och närmare belysa hur datorn i hemmet används - och dessutom hur vanligt det är i olika grupper av anställda att man helt saknar datorerfarenhet, det vill säga att man varken använder dator på jobbet eller i hemmet. Datoranvändningen bland löntagare i Sverige har ökat mycket kraftigt under de senaste åren. Denna stora förändring gäller främst användningen av dator i hemmet, medan andelen som använder dator i arbetet egentligen har ökat häpnadsväckande lite. Rapporten visar att ungefär fyra av tio LO-medlemmar 42 procent själva har använt dator i hemmet under det. Ytterligare 9 procent av LO-med-lemmarna har tillgång till dator i hemmet utan att själv använda den. Det kan vara barnen i familjen som använder datorn. Ett annat alternativ är att det är en vuxen i familjen som använder datorn, medan den andre helt står utanför. Användningssätten är flera. Ungefär två av tio LO-medlemmar har själva använt Internet på datorn i hemmet under det, tre av tio har lärt sig mera om datorn eller datorprogram och lika många har spelat spel på datorn. De klass- och könsmässiga olikheterna vad gäller dataanvändningen är emellertid stora, likaså generationsskillnaderna. Det kan illustreras med några siffror om Internetanvändningen. Medan nästan hälften av SACOs medlemmar har använt Internet i hemmet under det är motsvarande andel för LOs medlemmar knappt 20 procent, bland LOs kvinnor 15 procent och bland LO-kvinnor i åldersgruppen år endast 3 procent. Av alla anställda i Sverige har ungefär var tredje 32 procent använt Internet i hemmet under det. Användning av Internet ger stora möjligheter för människor att kommunicera med varandra - men de allra flesta står idag utanför detta samtal. Man kan också konstatera att allt mer läggs samhällsinformation ut på Internet och kravet på information till medborgarna anses ibland uppfyllt när så skett. Men vad händer med dem som inte har tillgång till denna informationskanal? Detta är i hög grad demokratiska frågor. En utomordentligt viktig uppgift blir att göra den nya tekniken tillgänglig för fler. I ett särskilt avsnitt beskrivs kortfattat hur LO arbetar med IT-frågorna. I rapporten görs också en indelning efter fackförbund. Andelen som har använt Internet på dator i hemmet varierar kraftigt, vilket framgår av tablån nedan. Har själv använt Internet i hemmet under det

4 4 (procent) Handelsanställdas Förbund 13 Kommunalarbetareförbundet 14 Metallindustriarbetareförbundet 23 Kommunaltjänstemannaförbundet 30 Lärarförbundet 32 Facket för service och kommunikation, SEKO 35 Industritjänstemannaförbundet 45 SACO 47 Resultaten visar att så mycket som var fjärde löntagare helt saknar datorerfarenhet det vill säga de använder varken dator på jobbet eller i hemmet. Men skillnaderna mellan olika grupper är mycket stora. Den analys som görs visar att andelen som är i den här situationen är ungefär tio gånger högre bland LOs kvinnor än bland de manliga tjänstemännen (45 procent för LO-kvinnor mot knappt 5 procent för manliga tjänstemän). En uppdelning efter ålder förstärker olikheterna ytterligare. Så mycket som två av tre LO-kvinnor i åldersgruppen år (66 procent) saknar helt datorerfarenhet och drygt hälften av LO-män i samma ålder (53 procent). I de fackförbund som jämförs i rapporten är andelen som varken använder dator i jobbet eller i hemmet högst i Kommunal med 49 procent. Men också i förbund som Handels, SEKO och Metall saknar var fjärde medlem eller mer helt dator-erfarenhet. Indelning efter familjetyp visar att det är oerhört mycket vanligare i arbetarfamiljer med barn än i tjänstemannafamiljer att föräldrarna helt saknar datorerfarenhet. Detta ger också väsentligt olika förutsättningar för barnen.

5 5 Vad rapporten bygger på Grunden för rapporten är intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska befolkningen, som statistiska centralbyrån (SCB) gjort inom ramen för undersökningarna av levnadsförhållandena. De intervjuade har år 1998, i intervjuer som är fördelade under hela året, tillfrågats om de använder dator i arbetet och om de har tillgång till dator i hemmet. För första gången har också ställts frågor om tillgång och användning av Internet i hemmet, och om hur man i övrigt använder datorn i hemmet. Frågorna ställs i besöksintervjuer som genomförs av SCBs väl utbildade och mycket erfarna intervjuare. Först ställdes följande fråga: Har Du i hemmet tillgång till dator? De som svarade ja fick frågan: Har Du i hemmet tillgång till Internet? De som svarade att de i hemmet har tillgång till Internet fick också följdfrågan: Har Du under de senaste 12 månaderna använt datorn på fritiden för att utnyttja Internet? De som svarade att de har tillgång till dator fick därutöver frågorna: Har Du under de senaste 12 månaderna använt datorn på fritiden för att: - lära mer om datorn eller datorprogram? - spela spel? - göra annat? (Man fick ange vad man använder datorn till) Svarsalternativen, vilka framgick av svarskort som överlämnades till den intervjuade, var: - nej, ingen gång - någon gång i kvartalet eller mer sällan (1-5 gånger) - någon gång i månaden eller oftare (6-20 gånger) - någon gång i veckan (21-60 gånger) - flera gånger i veckan (61- gånger) Vad gäller dator i jobbet var den fråga som ställdes följande: Brukar Du arbeta vid bildskärm i Ditt arbete, t ex vid terminal, persondator, ordbehandlare eller annan typ av bildskärm?

6 6 Fyra av tio LO-medlemmar har själva använt dator i hemmet under det Allt fler löntagare får erfarenhet av att arbeta med datorer. Utvecklingen sedan år 1994 för gruppen LO-medlemmar speglas i diagram 1. procent 60 Diagram 1 Dator i hemmet och i arbetet LO-medlemmar Tillgång till dator i hemmet Använder dator i arbetet Diagrammet visar att andelen LO-medlemmar som har tillgång till dator i hemmet har ökat från 15 procent år 1994 till 51 procent år 1998 alltså mer än en tredubbling på en så kort tid som fyra år. Det kan jämföras med att andelen som använder dator i arbetet under samma tid har ökat från 24 till 30 procent - således en mycket måttlig förändring. Sedan år 1995 har andelen LO-medlemmar som använder dator i arbetet ökat med endast 2 procentenheter från 28 till 30 procent. Det har visat sig att också bland TCO-medlemmar har förändringen varit mycket liten under denna period (från 78 till 80 procent mellan 1995 och 1998). Om vi ser till hela gruppen löntagare har andelen som har tillgång till dator i hemmet ökat från 28 till 67 procent under perioden , medan andelen som använder dator i arbetet har ökat från 47 till 58 procent. Ytterligare siffror om förändringarna för olika grupper av anställda redovisas i LO-rapporten Dator och Internet. Som framgår av diagram 1 har alltså 51 procent av LOs medlemmar tillgång till dator i hemmet. I tablå 1 kan vi se hur stor del av LO-medlemmarna som själva använt datorn under de senaste tolv månaderna. Det visar sig att andelen är 42 procent. Man kan alltså dra den slutsatsen att 9 procent av LO-medlemmarna har tillgång till dator i hemmet utan att själv använda den. Det kan till exempel vara så att det istället är barnen som använder datorn. Ett annat alternativ är att det är en vuxen i familjen som använder datorn, medan den andre helt står utanför.

7 7 Man kan också utläsa att 29 procent av LO-medlemmarna själva har använt datorn för att lära mer om datorn eller om datorprogram under det, 30 procent har använt datorn för att spela spel och 19 procent har använt sig av Internet på datorn i hemmet. Uppgifter om hur ofta datorn används för Internet, för att lära mer om datorn och för spel redovisas i bilaga (tabellerna B:1 12). Tablå 1 Tillgång till dator i hemmet och hur denna används. Procent Har tillgång till till Internet Har tillgång dator Har själv använt datorn i hemmet under senaste året Har själv använt Internet under senaste året Har själv använt datorn för att spela spel LO TCO SACO Har själv använt datorn för att lära mer om datorn eller datorprogram Samtliga anställda Vad gäller LO-medlemmar illustreras huvudresultaten på ett mera åskådligt sätt i diagram 2. Diagram 2 Tillgång till dator i hemmet och hur denna används LO-medlemmar Tillgång till dator 51 Själv använt datorn 42 Tillgång till Internet 26 Själv använt Internet 19 Spelat spel 30 Lärt mer om datorn procent I tablå 1 framgår också hur stor del av TCO- och SACO-medlemmar som själva använt datorn i hemmet och på vilket sätt den använts. Vi kan konstatera att även bland tjänstemännen är en det en hel del som har tillgång till dator i hemmet utan att själva använda den (9 procent bland TCO-medlemmarna och 8 procent bland SACOmedlemmarna). Sambanden med klass och kön Vi ska gå vidare och dela upp materialet något ytterligare. I tablå 2 gör vi en samtidig uppdelning efter facklig tillhörighet och kön.

8 8 Tablå 2 Tillgång till dator i hemmet och hur denna används. Procent Har tillgång till gång till Har till- dator Internet Har själv använt datorn i hemmet under senaste året Har själv använt Internet under senaste året Har själv använt datorn för att spela spel LO Kvinnor Män TCO Kvinnor Män SACO Kvinnor Män Har själv använt datorn för att lära mer om datorn eller datorprogram Man kan här bland annat se att kvinnorna i mindre utsträckning än männen själva använt dator i hemmet under det. Bland LO-medlemmar är skillnaden sju procentenheter (39 procent för kvinnor och 46 procent för män). En klar skillnad mellan könen finns också inom TCO och SACO. Detta illustreras i diagram 3. Diagram 3 Har själv använt dator i hemmet under SACO män 83 TCO män 75 SACO kvinnor 69 TCO kvinnor 62 LO män 46 LO kvinnor procent En lägre andel kvinnor än män har använt datorn för att spela spel och kvinnorna har också i mindre utsträckning än männen använt datorn för att lära sig mera om själva datorn eller om datorprogram (tablå 2). Även vad gäller Internet finns stora klass- och könsmässiga skillnader, vilket framgår av diagram 4. Mycket påtagligt är att skillnaderna mellan kvinnor och män är betydligt större ifråga om användning av Internet än vad gäller tillgång till Internet.

9 9 Sammanfattningsvis verkar det finnas något som gör att kvinnorna inte i samma höga grad som männen använder datorn där sådan finns. Sannolikt har ett traditionellt könsrollsmönster inom familjen betydelse. LO kvinnor LO män Diagram 4 Internetanvändning i hemmet TCO kvinnor TCO män SACO kvinnor SACO män procent Har tillgång till Internet Har själv använt Internet Stora generationsskillnader Resultaten visar med eftertryck att användning av dator i hemmet har ett mycket tydligt samband med ålder (tablå 3). Särskilt i den äldsta åldersgruppen är det en stor andel av dem med dator som inte använder sig av denna. Allra vanligast är detta bland kvinnorna. Av LO-kvinnor i åldersgruppen år har 27 procent tillgång till dator i hemmet, men endast 16 procent har använt datorn under det.

10 10 Tablå 3 Tillgång till dator i hemmet och hur denna används. Procent av LO-medlemmar Har tillgång till till Internet Har tillgång dator Har själv använt datorn i hemmet under senaste året Har själv använt Internet under senaste året Har själv använt datorn för att spela spel Kvinnor år år år år Män år år år år Har själv använt datorn för att lära mer om datorn eller datorprogram Om vi ser på andelarna som använt datorn i hemmet minst någon under det och rangordnar dessa, blir utfallet som framgår av diagram 5. Män år Kvinnor år Kvinnor år Kvinnor år Män år ;Män år Män år Kvinnor år Diagram 5 Har själv använt dator i hemmet under LO-medlemmar procent På ett mycket tydligt sätt framgår att det är de äldre de som är 50 år och äldre - som kraftigt avviker från övriga. Datoranvändning är alltså i hög grad en generationsfråga. Allra lägst ligger kvinnorna i åldersgruppen år. Även användning av Internet har starkt samband med ålder. Bland kvinnliga och manliga LO-medlemmar under 30 år har nästan alla någon gång ha använt sig av Internet under förutsättning att datorn i hemmet har tillgång till detta. Bland kvinnor över 30 år och bland män över 50 år utnyttjas möjligheten i mycket mindre utsträckning. Detta åskådliggörs i diagram 6.

11 11 Män år Män år Kvinnor år Kvinnor år Män år Kvinnor år Män år Kvinnor år 3 Diagram 6 Internetanvändning i hemmet LO-medlemmar procent Har tillgång till Internet Har själv använt Internet Barn i familjen har betydelse Också familjesituationen har betydelse för dataanvändningen (tablå 4). Andelen som själv har använt dator i hemmet under det är högst i familjer med två barn eller fler, likaså andelen som själv har använt Internet på datorn därhemma. Mycket flitiga internetanvändare finns också bland ensamstående utan barn, bland vilka ingår många ungdomar (tabell B:2 i bilagan). Tablå 4 Tillgång till dator i hemmet och hur denna används. Procent av LO-medlemmar Har tillgång till dator Har själv använt datorn i hemmet under Har tillgång till Internet Har själv använt Internet under Har själv använt datorn för att spela spel Gifta/samboende Utan barn Med 1 barn Med 2 barn Med 3 barn eller fler Ensamstående Utan barn Med barn Har själv använt datorn för att lära mer om datorn eller datorprogram

12 12 Stora skillnader mellan olika fackförbund Det finns markanta skillnader mellan olika fackförbund. Andelen som själv har använt dator i hemmet är bland de sju jämförda fackförbunden i tablå 5 högst i Industritjänstemannaförbundet (74 procent) och lägst i Handelsanställdas Förbund (31 procent). Tillgången till Internet i hemmet är också mycket olika. Industritjänstemän ligger högst med 54 procent och Handels lägst med 17 procent. Andelen som själv har använt Internet i hemmet under det varierar mellan 45 procent för industritjänstemännen och under 15 procent för Handels och Kommunal. Tablå 5 Tillgång till dator i hemmet och hur denna används. Procent Har tillgång till gång till Har till- dator Internet Har själv använt datorn i hemmet under Har själv använt Internet under Har själv använt datorn för att spela spel Metall Handels SEKO Kommunal Industritjänstemän Lärarförbundet Kommunaltjänstemän Vi illustrerar skillnaderna vad gäller Internet i diagram 7. Har själv använt datorn för att lära mer om datorn eller datorprogram Alla anställda Diagram 7 Internetanvändning i hemmet Metall Handels SEKO Kommunal Industritjänstemän Lärarförbundet Kommunaltjänstemän SACO procent Har tillgång till Internet Har själv använt Internet Att mycket ofta använda Internet är bland de jämförda fyra LO-förbunden vanligast i SEKO och Metall (tablå B:1 i bilagan).

13 13 Vilka som helt saknar datorerfarenhet I detta avslutande avsnitt ska vi se på hur vanligt det är bland olika grupper av anställda att man helt saknar erfarenhet av att arbeta med dator att man varken använder dator på jobbet eller i hemmet. En första översikt ges i tablå 6. Tablå 6 Användning av dator i arbetet och i hemmet. Procent LO TCO SACO ALLA ANSTÄLLDA Använder dator i arbetet och i hemmet Använder dator i arbetet men ej i hemmet Använder ej dator i arbetet men i hemmet Använder dator varken i arbetet eller i hemmet Summa Det framgår att ungefär fyra av tio LO-medlemmar 41 procent är helt utan erfarenhet att arbeta med dator. De använder varken dator i sina arbeten eller dator i hemmet. Sådan avsaknad av datorerfarenhet är som vi kan se drygt fem gånger vanligare bland medlemmar i LO än bland medlemmar i TCO och SACO. En samtidig uppdelning efter klass och kön gör att skillnaderna mellan grupperna ökar ytterligare. Detta beskrivs i tablå 7 och på ett mera åskådligt sätt i diagram 8.

14 14 Tablå 7 Användning av dator i arbetet och i hemmet. Procent Använder dator i arbetet och i hemmet Använder dator i arbetet men ej i hemmet Använder ej dator i arbetet men i hemmet Använder dator varken i arbetet eller i hemmet LO kvinnor LO män TCO kvinnor TCO män SACO kvinnor SACO män Summa I tablå 7 kan man också se att datoranvändningen i arbetet varierar kraftigt. Medan andelen som använder dator i jobbet är drygt 90 procent bland de manliga tjänstemännen är denna andel endast knappt 30 procent bland kvinnorna inom LO. De två ytterligheterna i diagram 8 är kvinnorna inom LO och männen inom TCO och SACO. Att varken använda dator på jobbet eller i hemmet ungefär tio gånger vanligare bland LOs kvinnor än bland de manliga tjänstemännen. LO kvinnor LO män SACO kvinnor TCO kvinnor TCO män SACO män 4 Diagram 8 Använder varken dator i arbetet eller i hemmet Alla anställda procent Men som också tidigare berörts är generationsskillnaderna mycket stora. I tablå 8 visar vi hur det ser ut inom LO. Tablå 8 Användning av dator i arbetet och i hemmet. Procent av LO-medlemmar

15 15 Använder dator i arbetet och i hemmet Använder dator i arbetet men ej i hemmet Använder ej dator i arbetet men i hemmet Använder dator varken i arbetet eller i hemmet Kvinnor år Kvinnor år Kvinnor år Kvinnor år Män år Män år Män år Män år Summa Det är inte bara dataanvändningen i hemmet som skiljer sig starkt mellan de olika grupperna inom LO utan också användningen av dator på jobbet. Som framgår av tablå 8 varierar andelen som använder dator på jobbet mellan 55 procent för män i åldersgruppen år till 23 procent för kvinnor i åldersgruppen år. Andelen som helt saknar datorerfarenhet använder varken dator i jobbet eller i hemmet speglas i diagram 9. Det framgår här bland annat att i åldersgruppen år saknar så mycket som två av tre LO-kvinnor - 66 procent - helt datorerfarenhet. Också bland män i samma åldersgrupp är det drygt hälften som är i den situationen. Den andra ytterligheten är män i åldersgruppen bland vilka var femte saknar datorerfarenhet. Kvinnor år Män år Kvinnor år Kvinnor år Kvinnor år Män år Män år Män år Diagram 9 Använder varken dator i arbetet eller i hemmet LO-medlemmar procent Även här kommer att beskrivas hur det ser ut i de olika fackförbund som kan jämföras (tablå 9). Låt oss börja med dataanvändningen på jobbet. Det visar sig att praktiskt taget alla industritjänstemän använder dator i sitt arbete (96 procent), medan det är för-

16 16 hållandevis ovanligt bland medlemmar i Kommunal (21 procent). De övriga förbunden ligger däremellan. Tablå 9 Användning av dator i arbetet och i hemmet. Procent av LO-medlemmar Metall Handels SEKO Kommunal Industritjm Lärarf SKTF Använder dator i jobbet och i hemmet Använder dator på jobbet men ej i hemmet Använder ej dator på jobbet men i hemmet Använder dator varken på jobbet eller i hemmet Summa Den jämförelse som görs i diagram 10 ger vid handen att ungefär hälften av Kommunals medlemmar, var tredje medlem i Handels och var fjärde medlem i Metall helt saknar datorerfarenhet. Bland privatanställda tjänstemän finns det knappt några alls som är i den situationen. Kommunal Handels SEKO Metall Lärarförbundet Kommunaltjänstemän SACO offentligt anställda Industritjänstemän SACO privat anställda Diagram 10 Använder varken dator i arbetet eller i hemmet procent Låt oss avslutningsvis se vilka skillnader som finns mellan arbetare och tjänstemän i olika familjetyper. Resultaten sammanfattas i diagram 11.

17 17 Samboende utan barn Samboende med 1 barn Samboende med 2 barn Samboende med 3 barn eller fler Ensamstående utan barn Ensamstående med barn 3 *) *) Diagram 11 Använder varken dator i arbetet eller i hemmet *) *) procent *)Antalet i urvalet alltför litet LO TCO SACO En slutsats av denna jämförelse är att det är oerhört mycket vanligare i arbetarfamiljer än i tjänstemannafamiljer att föräldrarna helt saknar datorerfarenhet. Detta ger också väsentligt olika förutsättningar för barnen.

18 18 LO och IT-frågorna Den fördjupade statistik som LO redovisar pekar på en i flera avseenden positiv utveckling. Andelen löntagare med tillgång till dator i hemmet och på arbetet fortsätter att öka. Många använder Internet. Utvecklingen går snabbt och Sverige är idag ett av världens datortätaste länder. Men den bild som ges innehåller också betydligt mer negativa inslag. De klass- och könsmässiga olikheterna är mycket stora, likaså generationsskillnaderna. Förhoppningen om ett arbetsliv som tillvaratar informationsteknikens potential till högre effektivitet, bättre kommunikation och livslångt lärande ges det tyvärr mycket lite stöd för när man tvingas konstatera att endast 30 procent av LOs medlemmar använder dator som stöd för sitt arbete. Lägger man till de kvalitativa aspekterna på datoranvändningen blir bristerna ännu uppenbarare. LO-medlemmarnas datoranvändning präglas av en passivare roll än till exempel tjänstemännens. Som snabbköpskassörska eller processövervakare är man visserligen datoranvändare men kan sällan använda tekniken för att utveckla det egna arbetet eller öka sina kunskaper. De IT-system som dominerar på LO-medlemmarnas arbetsplatser är ofta stela standardsystem med små möjligheter till individuell, eller ens lokal, anpassning. Allt för lite uppmärksamhet har hittills ägnats åt de faktum att kvinnodomi-nerade branscher och verksamhetsområden släpar efter i datorutvecklingen. Bara ungefär 25 procent av LOs kvinnor använder dator i jobbet, vilket kan jämföras med 90 procent av SACOs män. Den myckete låga siffran för LOs kvinnor ger inte en bild av ett arbetsliv där tankekraft sägs ha ersatt muskelkraft och där kunskap är det viktigaste verktyget. 70 procent av LOs medlemmar, vilket i absoluta tal motsvarar närmare 1,5 miljon personer, använder alltså inte dator i jobbet och har således inte tillgång den moderna informationstekniken för att utveckla och effektivisera sitt arbete. I den situationen är också ungefär tjänstemän inom TCO och SACO. Talet om ett arbetsliv präglat av förnyelse, med den nya informationstekniken som ett viktigt hjälpmedel, ter sig mot den bakgrunden som lätt överdrivet. Sverige gör sannolikt stora effektivitetsförluster genom ett dåligt IT-utnyttjande. Om mer än 40 procent av de anställda i arbetslivet inte använder datorteknik, nära 20 år efter den första bredare introduktionen, blir det svårt att uppnå våra mål för ett lärande arbetsliv och en uthållig tillväxt. Utöver detta måste den demokratiska dimensionen tillfogas. Ungefär 25 procent av alla löntagare, och drygt 40 procent av LOs medlemmar, saknar helt datorerfarenhet, det vill säga de använder varken dator på jobbet eller i hemmet. När så stora grupper i praktiken står utanför tillgång till datoriserad samhällsinformation eller tillgång till elektroniska tjänster, står det klart att större satsningar från samhällets sida är nödvändiga. Fortfarande väntar Sverige på en bred folkbildningssatsning inom IT-området, där praktisk kunskap om användning kombineras med samtal om informationssamhällets mål och innehåll.

19 19 LO och dess förbund bedriver ett flertal betydelsefulla IT-projekt som syftar till att påverka utvecklingen i positiv riktning för medlemmarna. Den stora satsningen på LO:s hyrdatoravtal har idag över LO-familjer dragit nytta av påbörjade LO ett IT-projekt som syftar till att utveckla pedagogiska modeller och tekniska tillämpningar för ett IT-baserat lokalt fackligt kunskapsstöd. Projektet sker i samverkan med Linköpings universitet och med finansiellt stöd från KKstiftelsen. Mer information kan erhållas från Lotta Grönblad, LO, och/eller Stellan Boozon, Linköpings universitet, påbörjade LO ytterligare ett projekt som syftar till att påverka innehåll och användning av de IT-system som används i arbetslivet. Projektet sker i samverkan med ett flertal universitet och högskolor och får finansiellt stöd från Rådet för arbetslivsforskning. Mer information kan erhållas från Torbjörn Lind, LO, , Renée Andersson, LO, och/eller Klas Barklöf, Rådet för arbetslivsforskning, Ansvarig för LO:s IT-policy är LO:s IT-råd. IT-rådet tillsattes 1997 och leds av LO:s andre ordförande Wanja Lundby-Wedin med IT-ombudsman Ove Ivarsen som samordnare och ansvarig handläggare. I IT-rådet ingår 8 LO-förbund och deras ledamöter är följande: 1. Lars Aveholt, Byggnads, Mats Sundqvist, Handels, Lotta Grönblad, Hotell & Restaurang, Ray Ohlsson, Industrifacket, Birgitta Hedén, Kommunal, Mats Jönsson, Metall, Stellan Mattsson, SEKO, Bengt-Åke Lindhé, Transport,

20 20 Bilaga Tablå B:1 Har under det använt Internet på dator i hemmet. Procent Minst någon gång under det Minst någon gång i veckan Metall Handels SEKO Kommunal Industritjänstemän Lärarförbundet Kommunaltjänstemän Flera gånger i veckan Tablå B:2 Har under det använt Internet på dator i hemmet. Procent av LO-medlemmar Minst någon gång under det Minst någon gång i veckan Gifta/samboende Utan barn Med 1 barn Med 2 barn Med 3 barn eller fler Ensamstående Utan barn Med barn Flera gånger i veckan Tablå B:3 Har under det använt dator i hemmet för att lära mer om datorn eller datorprogram. Procent Minst någon gång under det Minst någon gång i veckan LO TCO SACO Flera gånger i veckan Samtliga anställda Tablå B:4 Har under det använt dator i hemmet för att lära mer om datorn eller datorprogram.

21 21 Procent Minst någon gång under det Minst någon gång i veckan LO Kvinnor Män TCO Kvinnor Män SACO Kvinnor Män Flera gånger i veckan Tablå B:5 Har under det använt dator i hemmet för att lära mer om datorn eller datorprogram. Procent av LO-medlemmar Minst någon gång under det Minst någon gång i veckan Kvinnor år år år år Män år år år år Flera gånger i veckan

22 22 Tablå B:6 Har under det använt dator i hemmet för att lära mer om datorn eller datorprogram. Procent Minst någon gång under det Minst någon gång i veckan Metall Handels SEKO Kommunal Industritjänstemän Lärarförbundet Kommunaltjänstemän Flera gånger i veckan Tablå B:7 Har under det använt dator i hemmet för att lära mer om datorn eller datorprogram. Procent av LO-medlemmar Minst någon gång under det Minst någon gång i veckan Gifta/samboende Utan barn Med 1 barn Med 2 barn Med 3 barn eller fler Ensamstående Utan barn Med barn Flera gånger i veckan Tablå B:8 Har under det använt dator i hemmet för att spela spel. Procent Minst någon Minst någon gång Flera gånger i veckan gång under det i veckan LO TCO SACO Samtliga anställda

23 23 Tablå B:9 Har under det använt dator i hemmet för att spela spel. Procent Minst någon Minst någon gång Flera gånger i veckan gång under det i veckan LO Kvinnor Män TCO Kvinnor Män SACO Kvinnor Män Tablå B:10 Har under det använt dator i hemmet för att spela spel. Procent av LO-medlemmar Minst någon gång under det Minst någon gång i veckan Kvinnor år år år år Män år år år år Flera gånger i veckan

24 24 Tablå B:11 Har under det använt dator i hemmet för att spela spel. Procent Minst någon gång under det Minst någon gång i veckan Metall Handels SEKO Kommunal Industritjänstemän Lärarförbundet Kommunaltjänstemän Flera gånger i veckan Tablå B:12 Har under det använt dator i hemmet för att spela spel. Procent av LO-medlemmar Minst någon gång under det Minst någon gång i veckan Gifta/samboende Utan barn Med 1 barn Med 2 barn Med 3 barn eller fler Ensamstående Utan barn Med barn Flera gånger i veckan

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik och målet om en jämlik arbetsmarknad Handels utredningsgrupp Josefine Boman & Agneta Berge Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Kampen mot all form av diskriminering är av central betydelse för

Kampen mot all form av diskriminering är av central betydelse för Handels rapporterar Kampen mot all form av diskriminering är av central betydelse för Handels Underlag för utarbetande av handlingsplan syftande till att stärka Handels arbete mot diskriminering En rapport

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

SVENSKARNA OCH INTERNET 2002

SVENSKARNA OCH INTERNET 2002 SVENSKARNA OCH INTERNET 2002 WORLD INTERNET INSTITUTE www.worldinternetinstitute.org är ett oberoende forskningsinstitut som utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv studerar Internets påverkan på

Läs mer

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 HÖGSKOLAN I GÄVLE MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 Ansvariga: Orlando Mella, professor Fereshteh Ahmadi, professor Irving Palm, docent Oktober 2013 PRESENTATION AV MÅNGFALDSBAROMETERN Mångfaldsbarometern skapades

Läs mer

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott Kortanalys Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott en beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen Gärningspersoners kön och ålder vid

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

Finns det mer än kunskap i skolan?

Finns det mer än kunskap i skolan? Finns det mer än kunskap i skolan? En undersökning bland elever i grundskolan och gymnasieskolan Genomförd av Exquiro Market Research våren 2009 på uppdrag av Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevråds

Läs mer

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud #10 Robert Gidehag och Henrik Öhman Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud Författaren och Reforminstitutet 2002 Omslag: Ulrica Croneborg Illustration: Ulrica Croneborg Sättning: Ateljé Typsnittet

Läs mer

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan 1. Inledning Omkring 1880, när den tyske filosofen Friedrich Nietzsche var 38 år fick han problem

Läs mer

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

JAG TAR VÄRKTABLETTER MEN DET HJÄLPER INTE EN ANALYS AV ARBETARKVINNORS ARBETSMARKNAD

JAG TAR VÄRKTABLETTER MEN DET HJÄLPER INTE EN ANALYS AV ARBETARKVINNORS ARBETSMARKNAD 6 JAG TAR VÄRKTABLETTER MEN DET HJÄLPER INTE EN ANALYS AV ARBETARKVINNORS ARBETSMARKNAD RAPPORTFÖRFATTARE: REBECKA BOHLIN, VICTOR BERNHARDTZ & ANNA NORELL Katalys - Institut för facklig idéutveckling

Läs mer

På väg mot det goda arbetet

På väg mot det goda arbetet Att förena arbete och familj På väg mot det goda arbetet Om akademikers arbetsvillkor Gunnela Westlander (red.) Medförfattare: Gunnar Aronsson Eva Bejerot Bernarda Cocke Annika Härenstam Annika Lantz Anneli

Läs mer

Vad säger Internetstatistiken?

Vad säger Internetstatistiken? Vad säger Internetstatistiken? En vägledning för analys och tolkning av nationell och internationell statistik En publikation i serien.se:s Internetguider av Olle Findahl Vad säger Internetstatistiken?.SE:s

Läs mer

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG #5/09 En undersökning om utbildningens lönsamhet. 2009-04-12 Författare: Jana Fromm, utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: jana.fromm@tco.se

Läs mer

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer

Välj välfärden vi har råd!

Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden - vi har råd! Rapport av Torbjörn Dalin och Thomas Berglund Kommunal 2014 Innehållsförteckning Inledning... 4 Den framtida befolkningsutvecklingen... 6 Tidigare

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen

Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Framtida problem, behov och möjligheter Dnr 0903-0149-15 Rapportserie 2009:1 Arbetsgivarverket Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Framtida

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson

Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs universitet Mars 2012 2 Utvärderarens uppdrag Jag har åtagit mig att utvärdera Projekt

Läs mer

Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen

Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen Rapport 2012:1 R Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen en uppföljning av nybörjarna på forskarnivå läsåren 1999/2000 och 2000/01 www.hsv.se Rapport 2012:1 R Orsaker till

Läs mer

Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län

Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län December 2013 Innehåll Inledning... 2 Sysselsättningsgrad och deltidsarbete... 2 Uttag av föräldrapenning bland kvinnor och män... 5 Fungerande välfärd

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Orsaker till studieavbrott

Orsaker till studieavbrott Rapport 2010:23 R Orsaker till studieavbrott www.hsv.se Rapport 2010:23 R Orsaker till studieavbrott Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post

Läs mer