NOLLEREGLEMENTET. Kommittén skall bära overall och kommittétröja hela introduktionsdagen och fram till dagen för faddermiddagen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NOLLEREGLEMENTET. Kommittén skall bära overall och kommittétröja hela introduktionsdagen och fram till dagen för faddermiddagen."

Transkript

1 Nollningsreglemente NOLLEREGLEMENTET Nollningen är ett projekt som genomförs av KarlEkon som huvudman. Syftet med nollningen är att de nya ekonomstudenterna ska lära känna varandra, universitetet samt KarlEkon. Den skall därför erbjudas alla nya ekonomistudenter vid Karlstads Universitet. Nollningsgeneral och kommitté Nollningsgeneralen är projektledare för nollningen och har därmed det interna ansvaret för nollningen. Generalen väljs på årsmötet eller föreningsstämman på rekommendation av valberedning eller styrelse. Personen ska vara aktivt engagerad inom föreningen och ha god insikt om denna. Personen måste ha nollningserfarenhet och då främst som kommittémedlem. Personen skall även vara väl insatt i hur nollningens alla aktiviteter fungerar och även ha en objektiv syn på faddrars beteende. Under nollningen skall primärt allt våld, skadegörelse, kränkande beteende och nollefridsbrott straffas med avstängning från all nollningsverksamhet under nollningen. Styrelsen får sedan analysera händelser för vidare avstängning. Nollningsgeneralen lägger fram ett förslag till kommitté för styrelsen vilka sedan godkänns eller förkastas, i sin helhet. Nollningskommittén är nollningens projektgrupp vilket innebär att de skall planera, genomföra samt utvärdera nollningen. Nollningskommittén skall förutom generalen bestå av fyra personer under både vår och höstnollning. Personerna i fråga skall tillhöra festeliten bland ekonomstudenterna eller vara väl involverad i sexmästeriets aktiviteter under läsåret. Alla kommittémedlemmar inklusive general skall studera vid Ekonom/Civilekonomprogrammet vid Karlstads Universitet. Kommittén strävar efter att vara en blandning med studenter från olika terminer och olika kompisgäng samt en jämn könsfördelning. Personer från Karlekons styrelse får ej ingå i kommittén. En person får medverka under nollningen som medlem i kommittén max två gånger och som general en gång, alltså totalt tre gånger. Behov av undantag diskuteras med styrelsen. Nollningskommittén skall vara ett föredöme för nollorna. De är det första av Karlstads studentliv och KarlEkon som nollorna ser. Detta innebär både att kommittén tar sin uppgift på ett seriöst sätt, att de är utåtriktade och drar igång festen. Det är även viktigt att samtliga i kommittén deltager på alla aktiviteter under nollningsperioden. Kommittén skall bära overall och kommittétröja hela introduktionsdagen och fram till dagen för faddermiddagen. Nollefriden gäller nollningsgeneral, kommitté samt faddrar. Det är kommitténs ansvar att den efterlevs där generalen har sista ordet. Nollefriden innebär att de ovan nämnda ej får

2 ha sexuellt umgänge med nollorna. Sexuellt umgänge definieras här från hångel. Nollefriden skall pålysas så alla vet om den och brott mot nollefriden skall resultera i avstängning från resterande nollningsaktiviteter resterande termin, om inget annat bestäms. Nollningen skall koncentreras till de två första veckorna under terminen med, av nollningskommittén, ca åtta dagar av planerade aktiviteter. Det ska finnas en god blandning av aktiviteter, för att visa på studentlivets alla sidor. Kommittén skall även välja ett tema till nollningen. Det är viktigt att kommittén frågar styrelsen innan temat släpps så att styrelsen godkänner detta så att ingen omläggning av organisationen skall behöva ske. Ordförande samt general är tillsammans ansvariga för att godkänna gruppernas namn. Nollningen skall också vara utspridd till lämpliga delar av Karlstad, med fokus på Kronoparken (Campus), för att nollorna ska lära känna staden samt visa upp studentlivet. Nollningskommittén ansvarar för att det finns vakter på Rumpan bar. De skall även se till så städning sker. Obligatoriska dagar under nollningen är Ärtor & Punsch samt flottrace (gäller enbart hösten). Sedan skall även Nollephesten genomföras. En av dagarna skall ha som syfte att öka engagemanget för KarlEkon genom att styrelsen presenteras. Kommittén skall även vandra mellan grupperna. Nollningskommittén skall också se till att utjämna faddergrupperna. Detta innebär att man bland annat ska dela upp engagerade, se till att det finns en spridning mellan terminerna och att även faddrarna introduceras till nya människor. Om nollningskommittén anser att en gruppering av människor inte borde vara i samma faddergrupp är det upp till kommittén att besluta vilken åtgärd som skall genomföras. Faddrar Faddrarnas uppgift är att tillsammans med kommittén se till att de nya ekonomistudenterna lär känna varandra, universitet och KarlEkon. En fadder ska vara ett gott föredöme och se till att alla nollor, inte bara de i ens egen nollgrupp, känner sig välkomna i Karlstad. Alla faddrar som är med under KarlEkons nollning skall vara medlemmar i KarlEkon, de skall bära overall samt nolletröja och betalat, den av faddergruppen, fastslagna fadderavgiften. Varje nollegrupp skall utse två fadderansvariga, en ekonomiansvarig, en tröjansvarig, en vinansvarig, en fotoansvarig samt Ärtor & Punsch ansvariga. Gruppen ska även utse nyktra faddrar, lekansvariga samt en lokal för varje kväll under nollningen. Det ansvar en fadder får tilldelat under faddermötet skall respekteras och genomföras under nollningen. Som fadder bör man ha som avsikt att delta varje dag under nollningen.

3 Det är upp till alla faddrar att se till att hålla berusningsnivån på en sådan nivå att nollorna inte utgör en fara för sig själva eller andra. Hembränt är strängt förbjudet och starkare sprit skall handskas med försiktighet. Det är även viktigt att se till att nollorna inte dricker medhavd dryck. Om så är fallet skall fadderarna neka nollan nollevin, detta för att kunna ha kontroll över berusningsnivån. Det är också upp till faddergruppen att se till att det finns en bil tillhanda ifall det sker något. Det är varje enskild fadders ansvar att ha kontroll över sin egen berusningsnivå. Uppvisar en fadder upprepade gånger en för hög berusningsnivå kan avstängning komma ifråga. Nollefriden gäller alla faddrar, även general och kommitté. Nollefriden innebär att faddrar inte får ha sexuellt umgänge med nollor. Sexuellt umgänge räknas från hångel. Nollefriden finns till för att skydda nollan som alltid skall känna sig trygg i faddrars sällskap och för att nollan inte skall känna ångest eller liknande dagen efter, då studentlivet är en ny situation för nollan. Brott mot nollefriden leder till avstängning från resterande nollningsaktiviteter. Faddrar, det är bara två veckor, så om ni måste hångla, gör det med varandra. Faddrarna rekommenderas ha en förfest under första lediga helg då alla nollor bjuds in. Som fadder ansvarar man även för en god stämning och gott festande så att nollorna får en trevlig nollning. Sånger är också en stor del av studentlivet och det är upp till faddrarna att introducera de klassiska sångerna till nollorna. Ett nollninghäfte ska delas ut till alla nollor. Detta står styrelsen för. Faddrarna ska se till att nollornas namn syns under hela nollningen genom pannband. Det är fadderansvarigas uppgift att förtydliga för nollorna vikten av pannbandet så att skrift i pannan kan undvikas in i det längsta. En fadder söker i grupper om två och två till nollningen och skriver upp sig på den lista som sätts upp av Generalen på Rosa-tavlan innan faddermötet. Faddrarna delas sedan in i ca fem grupper. Först till kvarn gäller. Undantag kan göras i samråd med General och styrelse. Antalet faddrar bestäms av kommittén men förhållandet mellan fadder och nolla bör vara ca 1:1 dvs lika många faddrar som nollor. Beskrivning av fadderansvar Fadderansvariga Fadderansvarig skall ha tät kontakt med nollkommittén och fungera som en länk mellan denna och faddrarna. Det är även fadderansvariga som har ansvaret över den fadder- samt nollegrupp personerna deltar i. Lista över nyktra faddrar skall lämnas till nollningsgeneralen senast en vecka innan nollningen. Personerna skall även se till att alla faddrar känner till nollningsreglementet och att detta efterföljs. Det är fadderansvarigas uppgift att se till att nödvändig information sprids till faddrar och nollor, förslagsvis genom mass-sms.

4 Ekonomiansvarig Ekonomiansvarig skall se till så att intäkterna är större eller lika med utgifterna. Det är av stor vikt att ekonomin är under kontroll. Ekonomiansvarig skall se till att alla har betalat fadderavgiften, som bestäms av gruppen, vid det datum som bestämts dock senast en vecka före nollningsstarten. Om inte avgiften är betald av någon skall detta meddelas nollningsgeneralen som hjälper till att lösa frågan. Nolletröja skall heller inte delas ut till den som inte betalat. Vid alla större inköp skall fadderansvariga meddelas och en snabb rapport skall lämnas senast lördag efter första nollningsveckan så även fadderansvariga har koll på ekonomin. Det ligger även på ekonomiansvariges bord att ta in nolleavgiften som bestäms av nollningskommittén. Överskottspengar delas efter avslutad nollning ut till faddrarna i gruppen, eller används till ändamål som gemensamt bestämts av gruppen. Tröjansvarig Tröjansvarig skall se till att alla faddrar och nollor har var sin nolltröja där det tydligt framgår vilken grupp man tillhör. Personen skall göra en beräkning på hur många tröjor som skall tas fram. Denna kostnad är en av de största så se till att ha budgeterat hur mycket varje tröja skall kosta och se till att tröjorna betalas innan nollningen har börjat. Tänk på att alla faddrar minst kommer att betala två tröjor. Fotoansvariga Fotoansvarig skall se till så det finns med en kamera varje kväll under nollningen. Prioritera bilder på nollorna, det skall finnas enskilda bilder på varje nolla. Detta för att underlätta kommitténs arbete inför nollephesten. Vinansvarig Vinet är också en av de stora kostnaderna som skall vara betalat innan nollningen. Vinansvarig ser till att det bryggs tillräckligt med vin så det räcker hela nollningen. Personerna skall även se till att vinet späds ut med minst en tredjedel (minst 50 % de två första dagarna) slödryck under hela nollningen. Det är INTE vinansvarigas skyldighet att transportera vinet under hela nollningen, detta hjälps hela gruppen åt med. Nykteransvar Varje kväll skall det finnas minst två nyktra faddrar i varje faddergrupp. Dessa personer skall finnas med gruppen hela kvällen, till dess att Rumpan Bar, alternativt nattklubben har stängt. Detta för att nollorna ska känna sig trygga och för att nykter fadder tillsammans med fadderansvariga ser till att de arbetsuppgifter som tilldelats av kommittén (såsom städning av Rumpan Bar samt dörrvakt) blir utförda.

5 Lekansvar Lekansvariga skall se till att det finns lekar planerade varje kväll. Det ska vara lekar dels när gruppen har dötid samt två lekar till när kommittén kommer till gruppen. Det skall vara två lekansvariga varje kväll. Under Ärtor & Punsch är det de Ärtor & Punschansvariga som är lekansvariga. De lekansvariga har själva ansvaret att köpa in det som behövs för planerade lekar och får sedan ersättning för det från ekonomiansvarig. Platsansvariga För varje kväll skall det finnas en lokal för gruppen att tillgå. Personen som bor där är platsansvarig. Att vara platsansvarig innebär att man ser till att ingen skadegörelse eller dylikt sker. Platsansvarig har rätt att kräva att gruppen lämnar lokalen om den anser att festen går över styr. Då meddelas generalen om detta och får hjälpa till att lösa situationen. Platsansvarig skall se till att lokalen städas innan man lämnar, och får tillsammans med fadderansvariga se till att faddrarna hjälps åt att städa. Platsansvarig har ingen skyldighet att hålla sitt personliga boende (campusrummet) öppet för gruppen. Ärtor & Punsch ansvariga 3 personer är ansvariga för Ärtor & Punsch. En ledare och två lagledare, ledaren står över lagledarna. Det ska tydligt framgå vilka tre som är ansvariga för Ärtor & Punsch. En tydlig särskiljning mellan de tre ledarna och övriga faddrar ska finnas. Ansvariga skall köpa in det som behövs för kvällen (lista finns längre ner). Ansvariga skall vara väl medvetna om vilka obligatoriska moment som ska genomföras under kvällen. Detta för att alla nollor ska få samma upplevelse av Ärtor & Punsch. De ansvariga kan utse assistenter som förbereder lokalen för sittningen, häller upp shotar etc. Ärtor & punsch Ärtor och punsch är den av nollningsdagarna som är mest traditionsbunden. Syftet med dagen är att de nya studenterna skall introduceras till de mer studentikosa sakerna inom studentlivet. Framförallt skall nollorna introduceras till sittningarna. Detta är en utav de viktigaste dagarna under nollningen så se till att så många nollor som möjligt kommer. Ett måste, på ärtor och punsch, är sittningen. Här ska sittningsreglerna som gäller vid finsittningar gås igenom och ett antal traditionsenliga sånger skall sjungas. Maten som serveras skall vara ärtsoppa och punsch, där det är punschen som skall ätas och ärtsoppan som skall drickas. Det är väldigt viktigt att ärtor och punsch ledarna är väl informerade vad ärtor och punsch innebär så alla nollor får samma upplevelse av dagen. Inköpslista

6 Sopsäckar Shotglas Papptallrikar (dels till att ha runt halsen, dels till sittningen) Sprayfärg Skedar Plastglas Spritpennor i två olika färger Utspädd belöningsshot (äcklig?) Utspädd straffshot (lakrits) Ägg Tamponger Öl Snöre Ansiktsfärg Obligatoriska moment under kvällen När alla samlats tar man sin grupp till en, från de andra grupperna, avskild plats. Där delas gruppen in i två lag, Ärtor och Punsch. Deltagarna tilldelas varsin sopsäck och runt halsen får de varsitt shotglas samt en tallrik med nykter fadders telefonnummer. Ärtorna sprayas gröna i håret, och punsch sprayas orangea. Nollorna ställs därefter upp på led med en armlängds avstånd emellan varje nolla, bakom respektive lagledare. Därefter håller ledaren ett inledande tal, där denne förklarar att nollan under kvällen är längst ner i hierarkin och måste lyda order från ledaren. Marschramsan En hatt, En sko, En regnrock introduceras och nollorna får under alla gångmoment marschera till denna genom Kronoparken. Vid god lydnad belönas nollorna med belöningsshot och vid dålig lydnad en straffshot. När en nolla tilldelas en shot är det upp till lagledaren att rita sträck på nollornas kinder, för att denne ska kunna hålla koll på berusningsnivån. Mycket goda insatser, exempelvis seger i en lek lagen emellan, av nollorna ska till för att belöningsshot ska utdelas. Det är tre lekar som är obligatoriska vid Ärtor & Punsch:

7 1. Telefonkiosken ärtor och punsch tävlar mot varandra om att snabbast svepa en öl i en telefonkiosk. Är nollorna för få för att fylla kiosken, hjälper faddrarna till att fylla upp kiosken ordentligt. (Viktigt att faddergrupperna samtalar med varandra så de inte krockar vid telefonkiosken.) 2. Kasta ägg 3. Tampongleken två nollor i respektive lag ska svepa varsin öl med två tamponger i munnen. Laget som vinner leken tilldelas belöningsshot och det förlorande laget tilldelas straffshot. Under sittningen skall sittningsreglerna gås igenom och de traditionsenliga sångerna skall sjungas. Nollorna ska få tal eller uppdrag tilldelade sig under sina tallrikar. Talen som skall hållas under sittningen är: 1. Tal till kvinnan 2. Tal till mannen 2. Tal till faddrarna 3. Tal till dunken Efter sittningen kommer kommittén till gruppen för att tävla mot nollorna. Dessa lekar skall ansvariga för Ärtor&Punsch förbereda. Nollorna får mindre äckliga saker att förtära än kommittén, vilket nollorna inte ska veta om. Ingredienserna får inte vara farliga (kontrollera allergier) och ledarna skall själva kunna förtära en tesked av det de serverar både nollor och kommitté. Dunken Dunken är tradition men får inte genomföras första dagen. Dunken ska max rymma 2,5 liter och inte vara helt full när man startar. Det skall max ta tre varv att tömma den. Ramsan Denna dunken den skall vandra sjungs av deltagare och faddrarna runt omkring. Om någon nolla får Botten upp och resten i håret skall faddrarna avbryta om man märker att nollan inte klarar av det eller om det är orimlig mängd kvar i dunken. Sunt förnuft gäller. Är nollorna fulla, skippa dunken. Flottrace Flottracet skall genomföras varje höstnollning och hålla till vid Klarälven mitt inne i Karlstad för att visa upp och integrera studentlivet och staden. Det skall alltid finnas livräddningspersonal med båt under hela flottracet. Alla KarlEkons nollgrupper skall ha ett lag med i flottracet och varje lag skall ha två tävlande. Varje lag skall bestå av en kille och en tjej (vid god utklädnad accepteras annat)

8 och båda måste vara nyktra innan och under tävlingen. Flottracet är och skall vara en del utav nollningen vid Karlstads universitet och därmed skall de andra utbildningsföreningarna bjudas in till flottracet. Detta skall ske så fort som möjligt efter att flottracet börjat planeras. De andra föreningarna skall betala en summa för att få deltaga, man betalar per lag, och de totala intäkterna skall täcka KarlEkons kostnader för flottracet. Karlekon tar in ansökningar och utser en projektledare för flottracet som i sin tur utser en projektgrupp. Nollephesten Nollephesten är det som avslutar nollningen. Det är här nollorna blir ettor. Detta skall vara en klassisk sittning med sång, tal och toasting. Det är en finsittning där männen bär mörk kostym. Den skall vara ungefär två till tre veckor efter nollningens slut och datumet skall först och främst läggas då så många som möjligt kan deltaga. Sittningen arrangeras utav sexmästeriet med hjälp av kommittén. Förfester skall även hållas där det ena året är mannen och andra året kvinnan som har ansvar för att detta blir av. Alla ska också ha en partner innan sittningen och det är upp till kommittén i samråd med sexmästeriet att alla har det. Under nollphesten ska dessa priser delas ut. 1. Bästa faddergrupp 2. Bästa nollegrupp 3. Bästa nolla Dessa tal ska hållas. 1. Tal till Kommittén 2. Tal till faddrarna 3. Tal till nollorna 4. Tal till mannen 5. Tal till kvinnan 6. KarlEkoneden (hålls av ordförande)

Verksamhetsplan F1 röj, Lund 2011 Ansvariga: Malin Sohlmér Alexander Fredh-Ojala 1 Verksamhetsplan: F1 röj 25 m 2 minröj F1 röj är en stor studentsammankomst som är planerad att inträffa under ett veckoslut

Läs mer

Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!)

Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!) Information till dig som önskar bli fadder för våra internationella studenter isk@kau.se Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!) 11 14 Jan Ankomstdagar.

Läs mer

Rampen. Tidsschema. Regler för FlyING-hoppet

Rampen. Tidsschema. Regler för FlyING-hoppet 2013 ÄNTLIGEN! Nu är FlyING 2013 här, 7 Sep, Välkomnar ING-Sektionen i Helsingborg till årets blötaste flygtur. Med mer än 10 år bakom sig och fortfarande mycket att ge ska vi hedra denna tradition ännu

Läs mer

Juridiska Föreningen i Uppsala presenterar. Recceveckan VT14 - Den Overkliga. 20 januari - 27 januari

Juridiska Föreningen i Uppsala presenterar. Recceveckan VT14 - Den Overkliga. 20 januari - 27 januari Juridiska Föreningen i Uppsala presenterar Recceveckan VT14 - Den Overkliga Veckan 20 januari - 27 januari Kära recentior! Välkommen till juristprogrammet och Uppsala, Sveriges bästa studentstad! Juridiska

Läs mer

Välkommen till Uppsala!

Välkommen till Uppsala! Välkommen till Uppsala! Reccekommittén vill gratulera till antagningen till Sveriges ledande Juristprogram på Sveriges, i särklass, främsta universitet. Juristutbildningen innehåller nio terminer och snart

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Vi lovar, detta är något som ingen vill missa! Vi ses den 25 augusti! Mvh Linn Wihlborg och Novischeriet

Vi lovar, detta är något som ingen vill missa! Vi ses den 25 augusti! Mvh Linn Wihlborg och Novischeriet Grattis till att du har blivit antagen till Campus i Helsingborg! Det som du och alla andra nyintagna studenter väntar framför er är flera otroligt roliga, spännande och intressanta terminer som kommer

Läs mer

Odontologiska Föreningen

Odontologiska Föreningen Odontologiska Föreningen KOLLO 2013 Gratulerar till din studieplats och varmt välkommen till din utbildning vid Karolinska Institutet (KI) och Odontologiska Föreningen (OF). OF är kårorganisationen för

Läs mer

Inspark 2015 Here we go!

Inspark 2015 Here we go! Inspark 2015 Here we go! Varmt välkommen, kära du! Om du har fått detta brev betyder det att du är antagen som Sociologistudent, vid programmet eller enskild kurs, samt kriminologi. En inspark kommer att

Läs mer

Kalmar ESS Introduktionsinformation vårterminen 2011

Kalmar ESS Introduktionsinformation vårterminen 2011 Kalmar ESS Introduktionsinformation vårterminen 2011 Hej blivande Turismekonom! Nu börjar det närma sig en av de roligaste tiderna i ditt liv, nämligen din studenttid! Som en inledning på dina kommande

Läs mer

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Plats: Kårens styrelserum Närvarande: Simon Strid, Marcus Ljungdahl, Gustav Johansson, Helena Engström, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt,

Läs mer

Östasiatiska föreningen

Östasiatiska föreningen Östasiatiska föreningen Reglemente antagna 2014-11-24 Innehåll 1 Styrelsen................................ 1 2 Mottagningen............................. 2 1 Styrelsen 1.2 Poster 1.2.1 Ordförande Det åligger

Läs mer

Odontologiska Föreningen

Odontologiska Föreningen Odontologiska Föreningen KOLLO 2015 Gratulerar till antagningen och varmt välkommen till din utbildning på Karolinska Institutet och Odontologiska Föreningen (OF). OF är den kår som tandhygienist- och

Läs mer

2) Budget 2013 Förre skattmästaren presenterar budgeten för höstterminen 2013 tillsammans med Karl-Axel (nuvarande skattmästare).

2) Budget 2013 Förre skattmästaren presenterar budgeten för höstterminen 2013 tillsammans med Karl-Axel (nuvarande skattmästare). Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-10-08 Plats: Grupprum 1D321 KAU Närvarande: Sofia Melin, Simon Strid, Ronnie Jonsson, Helena Engström, Anthon Crona, Patrik Sjöstedt, Ludvig Gabrielii, Karl-Axel

Läs mer

IDIOTIntresseförening

IDIOTIntresseförening Protokoll fört vid IDIOT Styrelsemöte nr 5/14 Tisdagen 8/4 2014 12:15-13:00 21A 344 Hus 21, Karlstads Universitet IDIOTIntresseförening en för Design, Innovation Och Teknik vid Karlstads Universitet 1

Läs mer

I FCC får ingen mobbning förekomma. Sann sportsmannaanda skall vara det intryck som förknippas med FCC. Vi hejar på och stöttar vårt eget lag.

I FCC får ingen mobbning förekomma. Sann sportsmannaanda skall vara det intryck som förknippas med FCC. Vi hejar på och stöttar vårt eget lag. Drogpolicy för FC CIMRISHAMN FC Cimrishamn, FCC, bildades 2006 och är en ideell innebandyförening som har som målsättning att vara en förening dit alla skall känna sig välkomna, känna glädje och kamratanda.

Läs mer

Karlekon Universitetsgatan 1 656 37 Karlstad

Karlekon Universitetsgatan 1 656 37 Karlstad 2012 Verksamhetberättelse 2012 Karlekon Universitetsgatan 1 656 37 Karlstad Innehållsförteckning Ordförande... 3 Goodwill... 3 Flottracet... 4 Ekonomi... 4 Sekreterare... 5 Utbildning... 5 Näringsliv...

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSÅR 2014-2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Sektionsstyrelsen... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Ansvarsområden... 3 2.2.1Ordförande...

Läs mer

... Fråga om ert förslag på datum och tid passar, eller fråga när det finns lediga tider.

... Fråga om ert förslag på datum och tid passar, eller fråga när det finns lediga tider. Dopguidens Checklista www.dopguiden.se 2-3 månader innan Bestäm datum för dopet Vilket dopdatum passar bra för er? Glöm inte att kolla med dopgästerna. Det kan vara svårt att hitta ett datum som passar

Läs mer

Välkomstbrev VT15. - Din guide till en bra skolstart på det Beteendevetenskapliga programmet. Faddergeneraler: Agnes och Jesper

Välkomstbrev VT15. - Din guide till en bra skolstart på det Beteendevetenskapliga programmet. Faddergeneraler: Agnes och Jesper Välkomstbrev VT15 - Din guide till en bra skolstart på det Beteendevetenskapliga programmet Faddergeneraler: Agnes och Jesper Faddrar: Niclas N.O, Niklas F., Tobias, Camilla, Tova, Kajsa, Filippa, Rei,

Läs mer

Studentkåren. i Östersund!

Studentkåren. i Östersund! Välkommen till studentlivet i Östersund! Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se Besöksadress: Studentkåren i Östersund Studentplan 7 Mittuniversitetet 831

Läs mer

Inkilning i idrott: bara en rolig tradition? Olof Unogård VILL-konferensen, 14 oktober 2014, Bosön

Inkilning i idrott: bara en rolig tradition? Olof Unogård VILL-konferensen, 14 oktober 2014, Bosön Inkilning i idrott: bara en rolig tradition? Olof Unogård VILL-konferensen, 14 oktober 2014, Bosön Varför studera inkilning idrott? Rapporter i media väcker frågor Inkilning har en kränkande potential

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-08-30, kl. 12.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: LATHUND FONDSÖKNINGAR 2014/2015 Sida 1 av 8 Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: Reglemente för fondsökningar o o o Sektionsfonden Projektfond Föreläsningsfond Hur bör en

Läs mer

Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se

Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se Välkommen till STUDENTLIVET i Östersund Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 Medlemskap ger dig ett rikare studentliv! Billigare Studentliv! Studentkåren har avtal om Kårrabatt

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Verksamhetsdokument 2014-2015

Verksamhetsdokument 2014-2015 Verksamhetsdokument 2014-2015 N-Sektionen 2014-04-05 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sektionsstyrelsen... 2 2.1 Organisation... 2 2.2 Ansvarsområden... 2 2.2.1 Ordförande... 2 2.2.2 Vice ordförande... 2

Läs mer

Antaget av Fullmäktige [Välj datum]

Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Alkohol- och drogpolicy Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Innehåll Innehåll... 2 Kapitel 1: Inledning... 3 Kapitel 2: Allmänna principer... 3 Kapitel 3: Ansvar... 4 Kapitel 4: Åtgärder... 5 2 Kapitel

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning. En sammanfattning av taktisk och strategisk verksamhetsplan

Verksamhetsbeskrivning. En sammanfattning av taktisk och strategisk verksamhetsplan ! Verksamhetsbeskrivning Ensammanfattningavtaktiskochstrategisk verksamhetsplan Sektionen och styrelsen Sektionen och styrelsen ska Verka för ökat sektionsengagemang Ett utbrett sektionsengagemang hos

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2009-09-01, kl. 16.30 Plats: Blå Rummet, EC. Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson, TM08 Övriga

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Rätt till privatliv och kroppslig integritet 1. Vi garanterar att vi respekterar att bostaden tillhör Ditt privatliv Vi knackar eller ringer

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

2014-12-21 Göran Samuelsson TÄVLINGSREGLER 2015

2014-12-21 Göran Samuelsson TÄVLINGSREGLER 2015 1 (5) TÄVLINGSREGLER 2015 1 Interna tävlingar Midsommargårdens Fotoklubb arrangerar varje år ett antal interna tävlingar för medlemmarna. Deltagande är alltid avgiftsfritt. Årligen återkommande tävlingar:

Läs mer

Hej och välkommen till Psykologprogrammet vid Mittuniversitetet!

Hej och välkommen till Psykologprogrammet vid Mittuniversitetet! Hej och välkommen till Psykologprogrammet vid Mittuniversitetet! Först och främst vill vi gratulera dig. Du är antagen till en av Sveriges mest attraktiva utbildningar. Det är dessutom Sveriges roligaste

Läs mer

HÖSTCUP 20-21 oktober

HÖSTCUP 20-21 oktober HÖSTCUP 20-21 oktober Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 30 olika klubbar deltar. I det här informationsbladet finner du all viktig information som du behöver för cupen. Foto: Kjelle

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE MASKINSEKTIONEN INOM TLTH

POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE MASKINSEKTIONEN INOM TLTH POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE MASKINSEKTIONEN INOM TLTH Organisationsnummer: 845001-8281 Tagna 150520 Senast reviderade 150520 POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE Syftet med styrdokumentet

Läs mer

TLTH ALKOHOLPOLICY Kårhuset Lund, 6 maj 2008 Antagen kårfullmäktige 7-07/08 071114

TLTH ALKOHOLPOLICY Kårhuset Lund, 6 maj 2008 Antagen kårfullmäktige 7-07/08 071114 TLTH ALKOHOLPOLICY Kårhuset Lund, 6 maj 2008 Antagen kårfullmäktige 7-07/08 071114 EXPEDITION VX: 046-14 03 90 FAX: 046-14 26 14 EXPEN@TLTH.LTH.SE KÅRORDFÖRANDE 046-14 03 91 KO@TLTH.LTH.SE TLTHs alkoholpolicy

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion s. 3 Allmänt s. 4 Startkapital s. 4 Budget s. 4 Äskningar s. 4 Kontanthantering s. 4 Inköp s. 5 Kläder s. 5 Större inköp s. 5 Arrangemang s. 5 Sektionsmöte

Läs mer

INFORMATION OM ALMTUNA KIOSKEN

INFORMATION OM ALMTUNA KIOSKEN INFORMATION OM ALMTUNA KIOSKEN Alla lagen med spelare och föräldrar har under många år gjort en stor insats för sitt lag och föreningen genom att jobba i kiosken. Nedan finns en guide och tips för vad

Läs mer

Välkommen på introduktionsinternat!

Välkommen på introduktionsinternat! Välkommen på introduktionsinternat! Först och främst vill jag passa på att gratulera till studieplatsen! Det är en stor omställning att börja plugga på läkarprogrammet oavsett var man befinner sig i livet,

Läs mer

Ämbetsbeskrivningar för det sociala utskottet

Ämbetsbeskrivningar för det sociala utskottet Ämbetsbeskrivningar för det sociala utskottet 1.1 Internationella Sekreteraren Främja samarbetet och sammanhållningen med våra nordiska systerföreningar. Kontinuerligt utveckla det nordiska samarbetet

Läs mer

NOLLE-P 2015. μηδενικό, NOLLAN! NAMN: NOLLANS LILLA GUIDE LINKÖPINGS UNIVERSITET LÄRARPROGRAMMET

NOLLE-P 2015. μηδενικό, NOLLAN! NAMN: NOLLANS LILLA GUIDE LINKÖPINGS UNIVERSITET LÄRARPROGRAMMET NOLLE-P 2015 NOLLANS LILLA GUIDE LINKÖPINGS UNIVERSITET LÄRARPROGRAMMET μηδενικό, NOLLAN! NAMN: 2 FOUL legenden om FOUL 3 General Nilson Hans mustasch är lika hård som hans humör. Han avskyr det mesta

Läs mer

!!!!!!!!!!! Beteendevetare i Lund! EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET

!!!!!!!!!!! Beteendevetare i Lund! EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET Beteendevetare i Lund EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET Vad är BiL? BiL (Beteendevetare i Lund) är programföreningen för alla oss som läser på Lunds Universitets beteendevetenskapliga kandidatprogram,

Läs mer

hej Nollan! En fungerande cykel. Otroligt viktigt gärna med raketmotor Oömma kläder, tänk även på tåliga skor, helst gummistövlar

hej Nollan! En fungerande cykel. Otroligt viktigt gärna med raketmotor Oömma kläder, tänk även på tåliga skor, helst gummistövlar hej Nollan! ClubMästeriet vill med detta brev varmt välkomna den industriella ekonomnollan (I- Nollan) till I- sektionen och Linköping. I- sektionen bär på stolta och anrika traditioner, vilka Nollan kommer

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

Alkoholpolicy framtagen för Kristianstads Nation

Alkoholpolicy framtagen för Kristianstads Nation Alkoholpolicy framtagen för Kristianstads Nation (Antagen av Nationsmötet 040323) Mål: Att all försäljning av alkohol vid nationen ska ske enligt de bestämmelser som anges i alkohollagstiftningen att verka

Läs mer

Ekonomiguide. Del 1 - Budget

Ekonomiguide. Del 1 - Budget Ekonomiguide Del 1 - Budget Innehållsförteckning Årsbudget 3 Vad, vem, varför? 3 Förklaring av årsbudgetmallen 4 Budgetens segment 5 Dokumentets kodning 7 Utskottsbudget 8 Vad, vem, varför? 8 Förklaring

Läs mer

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Detta dokument är en bilaga till Riktlinjer för träning och beskriver hur ett träningsprogram kan läggas upp, vad man ska tänka på under övningarna

Läs mer

Vilka tycker du är de bästa valen?

Vilka tycker du är de bästa valen? Vilka tycker du är de bästa valen? På vår webbplats www.respect4me.org kan du titta på berättelserna om våra liv och de situationer vi råkar ut för. Varje berättelse börjar på samma sätt med en kort film,

Läs mer

Regler för lån av festlokaler i V-huset

Regler för lån av festlokaler i V-huset Regler för lån av festlokaler i V-huset Allmänt I V-huset är V-café är anpassat för att vara uppehållslokal för studenter som läser på LTH. V- husets foajé är en allmän kommunikationsyta för studenter,

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 1. INLEDNING 1 2. SEKTIONSSTYRELSEN 1 2.1 ORGANISATION 1 2.2 ANSVARSOMRÅDEN 1 ORDFÖRANDE 1 VICE ORDFÖRANDE 1 KASSÖR 1 SEKRETERARE 2 ARBETSMILJÖOMBUD

Läs mer

Genom sluten votering av styrelsen väljs Fredrik Hartman till projektledare för KEY-dagen 2013.

Genom sluten votering av styrelsen väljs Fredrik Hartman till projektledare för KEY-dagen 2013. Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-02-05 Plats: 1D311 KAU Närvarande: Mathilda Nordlander, Marcus Ljungdahl, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt, Gustav Johansson, Helena Engström,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-09-18, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

Sammandrag från tutorutbildningarna

Sammandrag från tutorutbildningarna Sammandrag från tutorutbildningarna Tutorns/storasyskonets uppgifter är att Introducera till universitetslivet hjälpa studenter lära känna nya människor uppmuntra en öppen och välkomnande stämning ge tips

Läs mer

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden:

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden: Mötesprotokoll Stormöte, I-sektionen Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Ärenden: 1. Mötet öppnas Vice ordförande Kajsa öppnade mötet. 2. Val av mötessekreterare Anne valdes

Läs mer

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen Styrelsemöte 2014, 18 februari 2014, kl. 17.15 Örat Närvarande: Märta K, Fredrik Ra, Hanna N, Albin T, Melinda P, Julia FE, Hannah E, Fredrik Ro, Ebba D, Julia M, Inspektor Åsa Nilsdotter, Festeriets sexmästare

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Joakim Bick (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. Joakim Bick föreslås som mötesordförande och blir också vald.

Joakim Bick (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. Joakim Bick föreslås som mötesordförande och blir också vald. 1 Mötets öppnande Joakim Bick (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Joakim Bick föreslås som mötesordförande och blir också vald. 3 Val av mötets

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande DROGER. samt riktlinjer för att motverka, minska och senarelägga ungdomars alkoholdebut

Simklubben Elfsborgs policy gällande DROGER. samt riktlinjer för att motverka, minska och senarelägga ungdomars alkoholdebut Simklubben Elfsborgs policy gällande DROGER samt riktlinjer för att motverka, minska och senarelägga ungdomars alkoholdebut 1 Denna drogpolicy är ett av flera policydokument för att styra arbetet och verksamheten

Läs mer

Tävlingsgruppen KTH 2014-09-22. Projektdefinition

Tävlingsgruppen KTH 2014-09-22. Projektdefinition Projektdefinition BAKGRUND Sammanhang/syfte/förutsättningar: Vi ska arrangera en tävling för KTH studenter inom kursen Ingenjörsmetodik. Denna tävling går ut på att LEGOrobotar ska tävla mot varandra i

Läs mer

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000.

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Rekrytering av nya medlemmar till lokalföreningen Inledning Att marknadsföra CISV är

Läs mer

UTHYRNINGSMANUAL NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRATS

UTHYRNINGSMANUAL NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRATS UTHYRNINGSMANUAL NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRATS FESTLOKAL DRIFTCHEF: DC@ORAT.NU 0733 45 59 31 1 Före festen 1:1 Bokning 1:1:1 Vem kan boka? 1:1:2 Kostnader 1:1:3 Kontrakt 1:1:4 Avbokning 1:2 Incheckning

Läs mer

Projektgruppsområden:

Projektgruppsområden: Sök Projektgruppen Chalmers Studentkårs Arbetsmarknadsdagar, CHARM, är Nordens ledande arbetsmarknadsdagar som arrangeras på Chalmers i februari varje år. Till CHARM kommer över 160 företag från många

Läs mer

Nu är det dags för femkamp igen!!!

Nu är det dags för femkamp igen!!! Motorblocket Våren 2007 Nu är det dags för femkamp igen!!! Vi har beslutat att arrangera en femkamp i år också. Eftersom vi har begränsat med plats på vissa grenar så är antalet aktiva deltagare begränsat

Läs mer

HÖSTCUP 8 oktober. Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 25 olika klubbar deltar.

HÖSTCUP 8 oktober. Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 25 olika klubbar deltar. HÖSTCUP 8 oktober Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 25 olika klubbar deltar. Matcher spelas på konstgräs på Stora Mossens och Åkeshovs idrottsplats. I det här informationsbladet

Läs mer

Kära recentior! Välkommen till juristprogrammet och Uppsala, Sveriges bästa studentstad!

Kära recentior! Välkommen till juristprogrammet och Uppsala, Sveriges bästa studentstad! Ф Juridiska Föreningen i Uppsala presenterar Recceveckan HT14 - Den Djuriska Veckan 26 Augusti 1 September Kära recentior! Välkommen till juristprogrammet och Uppsala, Sveriges bästa studentstad! Juridiska

Läs mer

1 Föreningen. 1.1 Namn och säte. 1.2 Syfte. 1.3 Obundenhet. 1.4 Verksamhetsår. 2 Sakrament. 3 Medlemmar. 3.1 Medlemsslag

1 Föreningen. 1.1 Namn och säte. 1.2 Syfte. 1.3 Obundenhet. 1.4 Verksamhetsår. 2 Sakrament. 3 Medlemmar. 3.1 Medlemsslag Stadgar för LINDA Carlstad orgnr 874001-0908 1 Föreningen 1.1 Namn och säte Föreningens namn är LINDA Carlstad och har sitt säte i Karlstad. 1.2 Syfte LINDA är en ideell student- och utbildningsförening

Läs mer

BÄSTA KIOSKMEDARBETARE!

BÄSTA KIOSKMEDARBETARE! BÄSTA KIOSKMEDARBETARE! För att förhoppningsvis underlätta för er och även för administrationen på kansliet har några nya rutiner och blanketter tagits fram under förra säsongen. I och med ombyggnationen

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Norrköpings Balettförening Org.nr. 802469-5671 Verksamhetsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen har bestått av Ordförande BAIBA PUMPURE STYRELSEN Kassör SOLVITA ISAHANOVA Sekreterare

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy. Ett arbetsmaterial för föreningen kring alkohol, narkotika, doping och tobak

Alkohol- och drogpolicy. Ett arbetsmaterial för föreningen kring alkohol, narkotika, doping och tobak Alkohol- och drogpolicy Ett arbetsmaterial för föreningen kring alkohol, narkotika, doping och tobak Genom att arbeta fram ett policydokument kan vi förtydliga budskapet att alkohol/droger och idrott inte

Läs mer

Styrelsemöte 2015-09-17

Styrelsemöte 2015-09-17 Närvarande Johanna Persson Jonas Barsing Rasmus Sjögren Carl-Philip Bertilsson Jennie Karlsson Andreas Trägårdh Hanna Bertilsson Tobias Bengtsson Peter Hedman Adjungerande David Randa Frånvarande Max Nilsson

Läs mer

Budget 2012. Fysiksektionens Budget Verksamhetsåret 2012 Sid. 1 av 10

Budget 2012. Fysiksektionens Budget Verksamhetsåret 2012 Sid. 1 av 10 Sid. 1 av 10 Budget 2012 Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06, med ändringar: Efter SM1-12, 2012-02-01 Efter STYM1-12, 2012-02-29 Efter SM2-12, 2012-03-28 Efter STYM2-12, 2012-04-25 Sid. 2

Läs mer

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson AVmedia dagen 20151027 Ses offline Milla Skoglund Stina Nilsson Varför "ses offline"? AVmedia utbildning Många kränkningar på nätet, Trygghets gruppen Lektion 1 Kontrakt Kontrakt Kontrakt SES OFFLINE?

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

TLTHs alkohol- och drogpolicy

TLTHs alkohol- och drogpolicy TLTHs alkohol- och drogpolicy TLTHa alkohol- och drogpolicy gäller hela TLTHs verksamhet, där inräknat sektioner och fria föreningar. 1. Bakgrund Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (TLTH) är en

Läs mer

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD.

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med

Läs mer

Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen.

Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen. Södra Skånes Scoutdistrikt Sida 0 Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen. Scouternas Dag 1 Regler och anvisningar 2 Upprättande av budget 3 Exempel

Läs mer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer Administrativa och ekonomiska riktlinjer Förslag till ÖOF:s årsmöte 6 mars 2014 ÖOF 2014 1 2014-01-22 Östergötlands orienteringsförbunds administrativa och ekonomiska riktlinjer Posthantering och kommunikation

Läs mer

Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana Kapuli.

Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana Kapuli. STYRELSEPROTOKOLL FÖR SSRK/V GBG SEKTIONEN 2014-11-22 Nr 4. Plats: Ljungslätt Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana

Läs mer

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16 Styrelseposter i verksamhetsåret 15/16 Samtliga styrelseposter skriver testamente till sin efterträdare samt ser till att dela dessa med samtliga i styrelsen. Avgående styrelsemedlem ska finnas tillgänglig

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Textstöd till oh-bild 1 Myter

Textstöd till oh-bild 1 Myter Textstöd till oh-bild 1 Myter Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Mängder av undersökningar visar istället att du förmedlar till ditt barn att

Läs mer

Program. Innehållsförteckning. Inledning. 2009-03-24 sid 1(7) Version 0.0. Nyköpings Frisksportklubb Program och Policy för verksamheten.

Program. Innehållsförteckning. Inledning. 2009-03-24 sid 1(7) Version 0.0. Nyköpings Frisksportklubb Program och Policy för verksamheten. 2009-03-24 sid 1(7) Innehållsförteckning Program... 1 Inledning... 1 Frisksportrörelsens idé...2 Klubbens program...2 Rörelse och motion... 2...2...3 Alkohol tobak droger doping... 3...3...3...4 Etik och

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Domare/instruktörskursen är till för att de som ska vara domare/instruktörer på klubbens tävlingar kan hjälpa skyttarna på stationerna.

Domare/instruktörskursen är till för att de som ska vara domare/instruktörer på klubbens tävlingar kan hjälpa skyttarna på stationerna. Sverigeduvan 2011 Sverigeduvan 2011... 1 Inledning... 2 Arrangörsförmåner... 2 Tävling... 3 Skillnader mot Engelsk Sporting... 3 Tävlingsdagar... 3 Tävlingsgenomförande... 4 Banor/layouter... 4 Arrangör...

Läs mer

Du bestämmer hur festen blir inte alkoholen. Så minimerar du alkoholens negativa konsekvenser

Du bestämmer hur festen blir inte alkoholen. Så minimerar du alkoholens negativa konsekvenser Du bestämmer hur festen blir inte alkoholen Så minimerar du alkoholens negativa konsekvenser Vad är riskabel alkoholkonsumtion? Om du är tjej och dricker fler än 9 standardglas under en vecka eller om

Läs mer

Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14

Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14 Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14 Ambitionen för det Sociala Utskottet är att verka för en så bra studiesocial miljö som möjligt för PULS medlemmar detta genom arbetsgrupperna som är del av utskottet.

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Drogpolicy i föreningen

Drogpolicy i föreningen Målet med att arbeta med detta material är att ni ska ta fram en drogpolicy för er förening. På sista sidan finns en förtryckt mall där ni bara kan föra in det ni har beslutat om, men det går också lika

Läs mer

Handledning för arrangör av Regionslägret

Handledning för arrangör av Regionslägret Handledning för arrangör av Regionslägret Förord Grundiden med Regionslägret är att det skall vara ett socialt läger med kvalificerad träning för respektive distrikts 5 bästa killar respektive tjejer det

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STALLGÄNGSUTBILDNING PÅ ÅBY RID- & TRÄNINGSCENTER FÖR FADDRAR & SKÖTARE

VÄLKOMMEN TILL STALLGÄNGSUTBILDNING PÅ ÅBY RID- & TRÄNINGSCENTER FÖR FADDRAR & SKÖTARE 011-660 95 www.aby-ridskola.se VÄLKOMMEN TILL STALLGÄNGSUTBILDNING PÅ ÅBY RID- & TRÄNINGSCENTER FÖR FADDRAR & SKÖTARE 1 (6) Välkommen till Stallgängsutbildningen Stallgänget För att underlätta för er som

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 19/år 2015 Datum: 20/8 Tid: 17:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 19/år 2015 Datum: 20/8 Tid: 17:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Drogpolicy. Formtoppen

Drogpolicy. Formtoppen 2015-02-06 Drogpolicy Formtoppen Höllviken och Skanör Innehåll Inledning... 3 Drogpolicy... 4 Riktlinjer gällande tobak... 4 Riktlinjer gällande alkohol... 5 Riktlinjer gällande narkotika... 6 Riktlinjer

Läs mer