NOLLEREGLEMENTET. Kommittén skall bära overall och kommittétröja hela introduktionsdagen och fram till dagen för faddermiddagen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NOLLEREGLEMENTET. Kommittén skall bära overall och kommittétröja hela introduktionsdagen och fram till dagen för faddermiddagen."

Transkript

1 Nollningsreglemente NOLLEREGLEMENTET Nollningen är ett projekt som genomförs av KarlEkon som huvudman. Syftet med nollningen är att de nya ekonomstudenterna ska lära känna varandra, universitetet samt KarlEkon. Den skall därför erbjudas alla nya ekonomistudenter vid Karlstads Universitet. Nollningsgeneral och kommitté Nollningsgeneralen är projektledare för nollningen och har därmed det interna ansvaret för nollningen. Generalen väljs på årsmötet eller föreningsstämman på rekommendation av valberedning eller styrelse. Personen ska vara aktivt engagerad inom föreningen och ha god insikt om denna. Personen måste ha nollningserfarenhet och då främst som kommittémedlem. Personen skall även vara väl insatt i hur nollningens alla aktiviteter fungerar och även ha en objektiv syn på faddrars beteende. Under nollningen skall primärt allt våld, skadegörelse, kränkande beteende och nollefridsbrott straffas med avstängning från all nollningsverksamhet under nollningen. Styrelsen får sedan analysera händelser för vidare avstängning. Nollningsgeneralen lägger fram ett förslag till kommitté för styrelsen vilka sedan godkänns eller förkastas, i sin helhet. Nollningskommittén är nollningens projektgrupp vilket innebär att de skall planera, genomföra samt utvärdera nollningen. Nollningskommittén skall förutom generalen bestå av fyra personer under både vår och höstnollning. Personerna i fråga skall tillhöra festeliten bland ekonomstudenterna eller vara väl involverad i sexmästeriets aktiviteter under läsåret. Alla kommittémedlemmar inklusive general skall studera vid Ekonom/Civilekonomprogrammet vid Karlstads Universitet. Kommittén strävar efter att vara en blandning med studenter från olika terminer och olika kompisgäng samt en jämn könsfördelning. Personer från Karlekons styrelse får ej ingå i kommittén. En person får medverka under nollningen som medlem i kommittén max två gånger och som general en gång, alltså totalt tre gånger. Behov av undantag diskuteras med styrelsen. Nollningskommittén skall vara ett föredöme för nollorna. De är det första av Karlstads studentliv och KarlEkon som nollorna ser. Detta innebär både att kommittén tar sin uppgift på ett seriöst sätt, att de är utåtriktade och drar igång festen. Det är även viktigt att samtliga i kommittén deltager på alla aktiviteter under nollningsperioden. Kommittén skall bära overall och kommittétröja hela introduktionsdagen och fram till dagen för faddermiddagen. Nollefriden gäller nollningsgeneral, kommitté samt faddrar. Det är kommitténs ansvar att den efterlevs där generalen har sista ordet. Nollefriden innebär att de ovan nämnda ej får

2 ha sexuellt umgänge med nollorna. Sexuellt umgänge definieras här från hångel. Nollefriden skall pålysas så alla vet om den och brott mot nollefriden skall resultera i avstängning från resterande nollningsaktiviteter resterande termin, om inget annat bestäms. Nollningen skall koncentreras till de två första veckorna under terminen med, av nollningskommittén, ca åtta dagar av planerade aktiviteter. Det ska finnas en god blandning av aktiviteter, för att visa på studentlivets alla sidor. Kommittén skall även välja ett tema till nollningen. Det är viktigt att kommittén frågar styrelsen innan temat släpps så att styrelsen godkänner detta så att ingen omläggning av organisationen skall behöva ske. Ordförande samt general är tillsammans ansvariga för att godkänna gruppernas namn. Nollningen skall också vara utspridd till lämpliga delar av Karlstad, med fokus på Kronoparken (Campus), för att nollorna ska lära känna staden samt visa upp studentlivet. Nollningskommittén ansvarar för att det finns vakter på Rumpan bar. De skall även se till så städning sker. Obligatoriska dagar under nollningen är Ärtor & Punsch samt flottrace (gäller enbart hösten). Sedan skall även Nollephesten genomföras. En av dagarna skall ha som syfte att öka engagemanget för KarlEkon genom att styrelsen presenteras. Kommittén skall även vandra mellan grupperna. Nollningskommittén skall också se till att utjämna faddergrupperna. Detta innebär att man bland annat ska dela upp engagerade, se till att det finns en spridning mellan terminerna och att även faddrarna introduceras till nya människor. Om nollningskommittén anser att en gruppering av människor inte borde vara i samma faddergrupp är det upp till kommittén att besluta vilken åtgärd som skall genomföras. Faddrar Faddrarnas uppgift är att tillsammans med kommittén se till att de nya ekonomistudenterna lär känna varandra, universitet och KarlEkon. En fadder ska vara ett gott föredöme och se till att alla nollor, inte bara de i ens egen nollgrupp, känner sig välkomna i Karlstad. Alla faddrar som är med under KarlEkons nollning skall vara medlemmar i KarlEkon, de skall bära overall samt nolletröja och betalat, den av faddergruppen, fastslagna fadderavgiften. Varje nollegrupp skall utse två fadderansvariga, en ekonomiansvarig, en tröjansvarig, en vinansvarig, en fotoansvarig samt Ärtor & Punsch ansvariga. Gruppen ska även utse nyktra faddrar, lekansvariga samt en lokal för varje kväll under nollningen. Det ansvar en fadder får tilldelat under faddermötet skall respekteras och genomföras under nollningen. Som fadder bör man ha som avsikt att delta varje dag under nollningen.

3 Det är upp till alla faddrar att se till att hålla berusningsnivån på en sådan nivå att nollorna inte utgör en fara för sig själva eller andra. Hembränt är strängt förbjudet och starkare sprit skall handskas med försiktighet. Det är även viktigt att se till att nollorna inte dricker medhavd dryck. Om så är fallet skall fadderarna neka nollan nollevin, detta för att kunna ha kontroll över berusningsnivån. Det är också upp till faddergruppen att se till att det finns en bil tillhanda ifall det sker något. Det är varje enskild fadders ansvar att ha kontroll över sin egen berusningsnivå. Uppvisar en fadder upprepade gånger en för hög berusningsnivå kan avstängning komma ifråga. Nollefriden gäller alla faddrar, även general och kommitté. Nollefriden innebär att faddrar inte får ha sexuellt umgänge med nollor. Sexuellt umgänge räknas från hångel. Nollefriden finns till för att skydda nollan som alltid skall känna sig trygg i faddrars sällskap och för att nollan inte skall känna ångest eller liknande dagen efter, då studentlivet är en ny situation för nollan. Brott mot nollefriden leder till avstängning från resterande nollningsaktiviteter. Faddrar, det är bara två veckor, så om ni måste hångla, gör det med varandra. Faddrarna rekommenderas ha en förfest under första lediga helg då alla nollor bjuds in. Som fadder ansvarar man även för en god stämning och gott festande så att nollorna får en trevlig nollning. Sånger är också en stor del av studentlivet och det är upp till faddrarna att introducera de klassiska sångerna till nollorna. Ett nollninghäfte ska delas ut till alla nollor. Detta står styrelsen för. Faddrarna ska se till att nollornas namn syns under hela nollningen genom pannband. Det är fadderansvarigas uppgift att förtydliga för nollorna vikten av pannbandet så att skrift i pannan kan undvikas in i det längsta. En fadder söker i grupper om två och två till nollningen och skriver upp sig på den lista som sätts upp av Generalen på Rosa-tavlan innan faddermötet. Faddrarna delas sedan in i ca fem grupper. Först till kvarn gäller. Undantag kan göras i samråd med General och styrelse. Antalet faddrar bestäms av kommittén men förhållandet mellan fadder och nolla bör vara ca 1:1 dvs lika många faddrar som nollor. Beskrivning av fadderansvar Fadderansvariga Fadderansvarig skall ha tät kontakt med nollkommittén och fungera som en länk mellan denna och faddrarna. Det är även fadderansvariga som har ansvaret över den fadder- samt nollegrupp personerna deltar i. Lista över nyktra faddrar skall lämnas till nollningsgeneralen senast en vecka innan nollningen. Personerna skall även se till att alla faddrar känner till nollningsreglementet och att detta efterföljs. Det är fadderansvarigas uppgift att se till att nödvändig information sprids till faddrar och nollor, förslagsvis genom mass-sms.

4 Ekonomiansvarig Ekonomiansvarig skall se till så att intäkterna är större eller lika med utgifterna. Det är av stor vikt att ekonomin är under kontroll. Ekonomiansvarig skall se till att alla har betalat fadderavgiften, som bestäms av gruppen, vid det datum som bestämts dock senast en vecka före nollningsstarten. Om inte avgiften är betald av någon skall detta meddelas nollningsgeneralen som hjälper till att lösa frågan. Nolletröja skall heller inte delas ut till den som inte betalat. Vid alla större inköp skall fadderansvariga meddelas och en snabb rapport skall lämnas senast lördag efter första nollningsveckan så även fadderansvariga har koll på ekonomin. Det ligger även på ekonomiansvariges bord att ta in nolleavgiften som bestäms av nollningskommittén. Överskottspengar delas efter avslutad nollning ut till faddrarna i gruppen, eller används till ändamål som gemensamt bestämts av gruppen. Tröjansvarig Tröjansvarig skall se till att alla faddrar och nollor har var sin nolltröja där det tydligt framgår vilken grupp man tillhör. Personen skall göra en beräkning på hur många tröjor som skall tas fram. Denna kostnad är en av de största så se till att ha budgeterat hur mycket varje tröja skall kosta och se till att tröjorna betalas innan nollningen har börjat. Tänk på att alla faddrar minst kommer att betala två tröjor. Fotoansvariga Fotoansvarig skall se till så det finns med en kamera varje kväll under nollningen. Prioritera bilder på nollorna, det skall finnas enskilda bilder på varje nolla. Detta för att underlätta kommitténs arbete inför nollephesten. Vinansvarig Vinet är också en av de stora kostnaderna som skall vara betalat innan nollningen. Vinansvarig ser till att det bryggs tillräckligt med vin så det räcker hela nollningen. Personerna skall även se till att vinet späds ut med minst en tredjedel (minst 50 % de två första dagarna) slödryck under hela nollningen. Det är INTE vinansvarigas skyldighet att transportera vinet under hela nollningen, detta hjälps hela gruppen åt med. Nykteransvar Varje kväll skall det finnas minst två nyktra faddrar i varje faddergrupp. Dessa personer skall finnas med gruppen hela kvällen, till dess att Rumpan Bar, alternativt nattklubben har stängt. Detta för att nollorna ska känna sig trygga och för att nykter fadder tillsammans med fadderansvariga ser till att de arbetsuppgifter som tilldelats av kommittén (såsom städning av Rumpan Bar samt dörrvakt) blir utförda.

5 Lekansvar Lekansvariga skall se till att det finns lekar planerade varje kväll. Det ska vara lekar dels när gruppen har dötid samt två lekar till när kommittén kommer till gruppen. Det skall vara två lekansvariga varje kväll. Under Ärtor & Punsch är det de Ärtor & Punschansvariga som är lekansvariga. De lekansvariga har själva ansvaret att köpa in det som behövs för planerade lekar och får sedan ersättning för det från ekonomiansvarig. Platsansvariga För varje kväll skall det finnas en lokal för gruppen att tillgå. Personen som bor där är platsansvarig. Att vara platsansvarig innebär att man ser till att ingen skadegörelse eller dylikt sker. Platsansvarig har rätt att kräva att gruppen lämnar lokalen om den anser att festen går över styr. Då meddelas generalen om detta och får hjälpa till att lösa situationen. Platsansvarig skall se till att lokalen städas innan man lämnar, och får tillsammans med fadderansvariga se till att faddrarna hjälps åt att städa. Platsansvarig har ingen skyldighet att hålla sitt personliga boende (campusrummet) öppet för gruppen. Ärtor & Punsch ansvariga 3 personer är ansvariga för Ärtor & Punsch. En ledare och två lagledare, ledaren står över lagledarna. Det ska tydligt framgå vilka tre som är ansvariga för Ärtor & Punsch. En tydlig särskiljning mellan de tre ledarna och övriga faddrar ska finnas. Ansvariga skall köpa in det som behövs för kvällen (lista finns längre ner). Ansvariga skall vara väl medvetna om vilka obligatoriska moment som ska genomföras under kvällen. Detta för att alla nollor ska få samma upplevelse av Ärtor & Punsch. De ansvariga kan utse assistenter som förbereder lokalen för sittningen, häller upp shotar etc. Ärtor & punsch Ärtor och punsch är den av nollningsdagarna som är mest traditionsbunden. Syftet med dagen är att de nya studenterna skall introduceras till de mer studentikosa sakerna inom studentlivet. Framförallt skall nollorna introduceras till sittningarna. Detta är en utav de viktigaste dagarna under nollningen så se till att så många nollor som möjligt kommer. Ett måste, på ärtor och punsch, är sittningen. Här ska sittningsreglerna som gäller vid finsittningar gås igenom och ett antal traditionsenliga sånger skall sjungas. Maten som serveras skall vara ärtsoppa och punsch, där det är punschen som skall ätas och ärtsoppan som skall drickas. Det är väldigt viktigt att ärtor och punsch ledarna är väl informerade vad ärtor och punsch innebär så alla nollor får samma upplevelse av dagen. Inköpslista

6 Sopsäckar Shotglas Papptallrikar (dels till att ha runt halsen, dels till sittningen) Sprayfärg Skedar Plastglas Spritpennor i två olika färger Utspädd belöningsshot (äcklig?) Utspädd straffshot (lakrits) Ägg Tamponger Öl Snöre Ansiktsfärg Obligatoriska moment under kvällen När alla samlats tar man sin grupp till en, från de andra grupperna, avskild plats. Där delas gruppen in i två lag, Ärtor och Punsch. Deltagarna tilldelas varsin sopsäck och runt halsen får de varsitt shotglas samt en tallrik med nykter fadders telefonnummer. Ärtorna sprayas gröna i håret, och punsch sprayas orangea. Nollorna ställs därefter upp på led med en armlängds avstånd emellan varje nolla, bakom respektive lagledare. Därefter håller ledaren ett inledande tal, där denne förklarar att nollan under kvällen är längst ner i hierarkin och måste lyda order från ledaren. Marschramsan En hatt, En sko, En regnrock introduceras och nollorna får under alla gångmoment marschera till denna genom Kronoparken. Vid god lydnad belönas nollorna med belöningsshot och vid dålig lydnad en straffshot. När en nolla tilldelas en shot är det upp till lagledaren att rita sträck på nollornas kinder, för att denne ska kunna hålla koll på berusningsnivån. Mycket goda insatser, exempelvis seger i en lek lagen emellan, av nollorna ska till för att belöningsshot ska utdelas. Det är tre lekar som är obligatoriska vid Ärtor & Punsch:

7 1. Telefonkiosken ärtor och punsch tävlar mot varandra om att snabbast svepa en öl i en telefonkiosk. Är nollorna för få för att fylla kiosken, hjälper faddrarna till att fylla upp kiosken ordentligt. (Viktigt att faddergrupperna samtalar med varandra så de inte krockar vid telefonkiosken.) 2. Kasta ägg 3. Tampongleken två nollor i respektive lag ska svepa varsin öl med två tamponger i munnen. Laget som vinner leken tilldelas belöningsshot och det förlorande laget tilldelas straffshot. Under sittningen skall sittningsreglerna gås igenom och de traditionsenliga sångerna skall sjungas. Nollorna ska få tal eller uppdrag tilldelade sig under sina tallrikar. Talen som skall hållas under sittningen är: 1. Tal till kvinnan 2. Tal till mannen 2. Tal till faddrarna 3. Tal till dunken Efter sittningen kommer kommittén till gruppen för att tävla mot nollorna. Dessa lekar skall ansvariga för Ärtor&Punsch förbereda. Nollorna får mindre äckliga saker att förtära än kommittén, vilket nollorna inte ska veta om. Ingredienserna får inte vara farliga (kontrollera allergier) och ledarna skall själva kunna förtära en tesked av det de serverar både nollor och kommitté. Dunken Dunken är tradition men får inte genomföras första dagen. Dunken ska max rymma 2,5 liter och inte vara helt full när man startar. Det skall max ta tre varv att tömma den. Ramsan Denna dunken den skall vandra sjungs av deltagare och faddrarna runt omkring. Om någon nolla får Botten upp och resten i håret skall faddrarna avbryta om man märker att nollan inte klarar av det eller om det är orimlig mängd kvar i dunken. Sunt förnuft gäller. Är nollorna fulla, skippa dunken. Flottrace Flottracet skall genomföras varje höstnollning och hålla till vid Klarälven mitt inne i Karlstad för att visa upp och integrera studentlivet och staden. Det skall alltid finnas livräddningspersonal med båt under hela flottracet. Alla KarlEkons nollgrupper skall ha ett lag med i flottracet och varje lag skall ha två tävlande. Varje lag skall bestå av en kille och en tjej (vid god utklädnad accepteras annat)

8 och båda måste vara nyktra innan och under tävlingen. Flottracet är och skall vara en del utav nollningen vid Karlstads universitet och därmed skall de andra utbildningsföreningarna bjudas in till flottracet. Detta skall ske så fort som möjligt efter att flottracet börjat planeras. De andra föreningarna skall betala en summa för att få deltaga, man betalar per lag, och de totala intäkterna skall täcka KarlEkons kostnader för flottracet. Karlekon tar in ansökningar och utser en projektledare för flottracet som i sin tur utser en projektgrupp. Nollephesten Nollephesten är det som avslutar nollningen. Det är här nollorna blir ettor. Detta skall vara en klassisk sittning med sång, tal och toasting. Det är en finsittning där männen bär mörk kostym. Den skall vara ungefär två till tre veckor efter nollningens slut och datumet skall först och främst läggas då så många som möjligt kan deltaga. Sittningen arrangeras utav sexmästeriet med hjälp av kommittén. Förfester skall även hållas där det ena året är mannen och andra året kvinnan som har ansvar för att detta blir av. Alla ska också ha en partner innan sittningen och det är upp till kommittén i samråd med sexmästeriet att alla har det. Under nollphesten ska dessa priser delas ut. 1. Bästa faddergrupp 2. Bästa nollegrupp 3. Bästa nolla Dessa tal ska hållas. 1. Tal till Kommittén 2. Tal till faddrarna 3. Tal till nollorna 4. Tal till mannen 5. Tal till kvinnan 6. KarlEkoneden (hålls av ordförande)

Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen

Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Godkänd av M- Styret: 2014-11- 10 Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Innehållsförteckning Introduktion... 3 Allmänt... 4 Startkapital och nollnivå... 4 Budget... 4 Äskning... 4 Kontanthantering...

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Ekonomiska riktlinjer

Ekonomiska riktlinjer I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning. Vi är världsmedborgare för en öppen och rättvis värld, en gräsrotsorganisation på 200 platser världen över. Vi skapar läger och

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Samlat Policydokument Externa frågor Skapat vid medlemsmöte Kalmar/Växjö 2012-10-11

Samlat Policydokument Externa frågor Skapat vid medlemsmöte Kalmar/Växjö 2012-10-11 Förord Samlat Policydokument Externa frågor Skapat vid medlemsmöte Kalmar/Växjö 2012-10-11 Det här samlade policydokumentet är skapat för att studenter lätt ska kunna hitta den policy de söker. Policyerna

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena, frågorna och

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRORD I detta dokument har vi försökt åskådliggöra Kubikenborgs IF:s policy och riktlinjer för alla de lag som är aktiva inom föreningen och ledarna

Läs mer