NOLLEREGLEMENTET. Kommittén skall bära overall och kommittétröja hela introduktionsdagen och fram till dagen för faddermiddagen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NOLLEREGLEMENTET. Kommittén skall bära overall och kommittétröja hela introduktionsdagen och fram till dagen för faddermiddagen."

Transkript

1 Nollningsreglemente NOLLEREGLEMENTET Nollningen är ett projekt som genomförs av KarlEkon som huvudman. Syftet med nollningen är att de nya ekonomstudenterna ska lära känna varandra, universitetet samt KarlEkon. Den skall därför erbjudas alla nya ekonomistudenter vid Karlstads Universitet. Nollningsgeneral och kommitté Nollningsgeneralen är projektledare för nollningen och har därmed det interna ansvaret för nollningen. Generalen väljs på årsmötet eller föreningsstämman på rekommendation av valberedning eller styrelse. Personen ska vara aktivt engagerad inom föreningen och ha god insikt om denna. Personen måste ha nollningserfarenhet och då främst som kommittémedlem. Personen skall även vara väl insatt i hur nollningens alla aktiviteter fungerar och även ha en objektiv syn på faddrars beteende. Under nollningen skall primärt allt våld, skadegörelse, kränkande beteende och nollefridsbrott straffas med avstängning från all nollningsverksamhet under nollningen. Styrelsen får sedan analysera händelser för vidare avstängning. Nollningsgeneralen lägger fram ett förslag till kommitté för styrelsen vilka sedan godkänns eller förkastas, i sin helhet. Nollningskommittén är nollningens projektgrupp vilket innebär att de skall planera, genomföra samt utvärdera nollningen. Nollningskommittén skall förutom generalen bestå av fyra personer under både vår och höstnollning. Personerna i fråga skall tillhöra festeliten bland ekonomstudenterna eller vara väl involverad i sexmästeriets aktiviteter under läsåret. Alla kommittémedlemmar inklusive general skall studera vid Ekonom/Civilekonomprogrammet vid Karlstads Universitet. Kommittén strävar efter att vara en blandning med studenter från olika terminer och olika kompisgäng samt en jämn könsfördelning. Personer från Karlekons styrelse får ej ingå i kommittén. En person får medverka under nollningen som medlem i kommittén max två gånger och som general en gång, alltså totalt tre gånger. Behov av undantag diskuteras med styrelsen. Nollningskommittén skall vara ett föredöme för nollorna. De är det första av Karlstads studentliv och KarlEkon som nollorna ser. Detta innebär både att kommittén tar sin uppgift på ett seriöst sätt, att de är utåtriktade och drar igång festen. Det är även viktigt att samtliga i kommittén deltager på alla aktiviteter under nollningsperioden. Kommittén skall bära overall och kommittétröja hela introduktionsdagen och fram till dagen för faddermiddagen. Nollefriden gäller nollningsgeneral, kommitté samt faddrar. Det är kommitténs ansvar att den efterlevs där generalen har sista ordet. Nollefriden innebär att de ovan nämnda ej får

2 ha sexuellt umgänge med nollorna. Sexuellt umgänge definieras här från hångel. Nollefriden skall pålysas så alla vet om den och brott mot nollefriden skall resultera i avstängning från resterande nollningsaktiviteter resterande termin, om inget annat bestäms. Nollningen skall koncentreras till de två första veckorna under terminen med, av nollningskommittén, ca åtta dagar av planerade aktiviteter. Det ska finnas en god blandning av aktiviteter, för att visa på studentlivets alla sidor. Kommittén skall även välja ett tema till nollningen. Det är viktigt att kommittén frågar styrelsen innan temat släpps så att styrelsen godkänner detta så att ingen omläggning av organisationen skall behöva ske. Ordförande samt general är tillsammans ansvariga för att godkänna gruppernas namn. Nollningen skall också vara utspridd till lämpliga delar av Karlstad, med fokus på Kronoparken (Campus), för att nollorna ska lära känna staden samt visa upp studentlivet. Nollningskommittén ansvarar för att det finns vakter på Rumpan bar. De skall även se till så städning sker. Obligatoriska dagar under nollningen är Ärtor & Punsch samt flottrace (gäller enbart hösten). Sedan skall även Nollephesten genomföras. En av dagarna skall ha som syfte att öka engagemanget för KarlEkon genom att styrelsen presenteras. Kommittén skall även vandra mellan grupperna. Nollningskommittén skall också se till att utjämna faddergrupperna. Detta innebär att man bland annat ska dela upp engagerade, se till att det finns en spridning mellan terminerna och att även faddrarna introduceras till nya människor. Om nollningskommittén anser att en gruppering av människor inte borde vara i samma faddergrupp är det upp till kommittén att besluta vilken åtgärd som skall genomföras. Faddrar Faddrarnas uppgift är att tillsammans med kommittén se till att de nya ekonomistudenterna lär känna varandra, universitet och KarlEkon. En fadder ska vara ett gott föredöme och se till att alla nollor, inte bara de i ens egen nollgrupp, känner sig välkomna i Karlstad. Alla faddrar som är med under KarlEkons nollning skall vara medlemmar i KarlEkon, de skall bära overall samt nolletröja och betalat, den av faddergruppen, fastslagna fadderavgiften. Varje nollegrupp skall utse två fadderansvariga, en ekonomiansvarig, en tröjansvarig, en vinansvarig, en fotoansvarig samt Ärtor & Punsch ansvariga. Gruppen ska även utse nyktra faddrar, lekansvariga samt en lokal för varje kväll under nollningen. Det ansvar en fadder får tilldelat under faddermötet skall respekteras och genomföras under nollningen. Som fadder bör man ha som avsikt att delta varje dag under nollningen.

3 Det är upp till alla faddrar att se till att hålla berusningsnivån på en sådan nivå att nollorna inte utgör en fara för sig själva eller andra. Hembränt är strängt förbjudet och starkare sprit skall handskas med försiktighet. Det är även viktigt att se till att nollorna inte dricker medhavd dryck. Om så är fallet skall fadderarna neka nollan nollevin, detta för att kunna ha kontroll över berusningsnivån. Det är också upp till faddergruppen att se till att det finns en bil tillhanda ifall det sker något. Det är varje enskild fadders ansvar att ha kontroll över sin egen berusningsnivå. Uppvisar en fadder upprepade gånger en för hög berusningsnivå kan avstängning komma ifråga. Nollefriden gäller alla faddrar, även general och kommitté. Nollefriden innebär att faddrar inte får ha sexuellt umgänge med nollor. Sexuellt umgänge räknas från hångel. Nollefriden finns till för att skydda nollan som alltid skall känna sig trygg i faddrars sällskap och för att nollan inte skall känna ångest eller liknande dagen efter, då studentlivet är en ny situation för nollan. Brott mot nollefriden leder till avstängning från resterande nollningsaktiviteter. Faddrar, det är bara två veckor, så om ni måste hångla, gör det med varandra. Faddrarna rekommenderas ha en förfest under första lediga helg då alla nollor bjuds in. Som fadder ansvarar man även för en god stämning och gott festande så att nollorna får en trevlig nollning. Sånger är också en stor del av studentlivet och det är upp till faddrarna att introducera de klassiska sångerna till nollorna. Ett nollninghäfte ska delas ut till alla nollor. Detta står styrelsen för. Faddrarna ska se till att nollornas namn syns under hela nollningen genom pannband. Det är fadderansvarigas uppgift att förtydliga för nollorna vikten av pannbandet så att skrift i pannan kan undvikas in i det längsta. En fadder söker i grupper om två och två till nollningen och skriver upp sig på den lista som sätts upp av Generalen på Rosa-tavlan innan faddermötet. Faddrarna delas sedan in i ca fem grupper. Först till kvarn gäller. Undantag kan göras i samråd med General och styrelse. Antalet faddrar bestäms av kommittén men förhållandet mellan fadder och nolla bör vara ca 1:1 dvs lika många faddrar som nollor. Beskrivning av fadderansvar Fadderansvariga Fadderansvarig skall ha tät kontakt med nollkommittén och fungera som en länk mellan denna och faddrarna. Det är även fadderansvariga som har ansvaret över den fadder- samt nollegrupp personerna deltar i. Lista över nyktra faddrar skall lämnas till nollningsgeneralen senast en vecka innan nollningen. Personerna skall även se till att alla faddrar känner till nollningsreglementet och att detta efterföljs. Det är fadderansvarigas uppgift att se till att nödvändig information sprids till faddrar och nollor, förslagsvis genom mass-sms.

4 Ekonomiansvarig Ekonomiansvarig skall se till så att intäkterna är större eller lika med utgifterna. Det är av stor vikt att ekonomin är under kontroll. Ekonomiansvarig skall se till att alla har betalat fadderavgiften, som bestäms av gruppen, vid det datum som bestämts dock senast en vecka före nollningsstarten. Om inte avgiften är betald av någon skall detta meddelas nollningsgeneralen som hjälper till att lösa frågan. Nolletröja skall heller inte delas ut till den som inte betalat. Vid alla större inköp skall fadderansvariga meddelas och en snabb rapport skall lämnas senast lördag efter första nollningsveckan så även fadderansvariga har koll på ekonomin. Det ligger även på ekonomiansvariges bord att ta in nolleavgiften som bestäms av nollningskommittén. Överskottspengar delas efter avslutad nollning ut till faddrarna i gruppen, eller används till ändamål som gemensamt bestämts av gruppen. Tröjansvarig Tröjansvarig skall se till att alla faddrar och nollor har var sin nolltröja där det tydligt framgår vilken grupp man tillhör. Personen skall göra en beräkning på hur många tröjor som skall tas fram. Denna kostnad är en av de största så se till att ha budgeterat hur mycket varje tröja skall kosta och se till att tröjorna betalas innan nollningen har börjat. Tänk på att alla faddrar minst kommer att betala två tröjor. Fotoansvariga Fotoansvarig skall se till så det finns med en kamera varje kväll under nollningen. Prioritera bilder på nollorna, det skall finnas enskilda bilder på varje nolla. Detta för att underlätta kommitténs arbete inför nollephesten. Vinansvarig Vinet är också en av de stora kostnaderna som skall vara betalat innan nollningen. Vinansvarig ser till att det bryggs tillräckligt med vin så det räcker hela nollningen. Personerna skall även se till att vinet späds ut med minst en tredjedel (minst 50 % de två första dagarna) slödryck under hela nollningen. Det är INTE vinansvarigas skyldighet att transportera vinet under hela nollningen, detta hjälps hela gruppen åt med. Nykteransvar Varje kväll skall det finnas minst två nyktra faddrar i varje faddergrupp. Dessa personer skall finnas med gruppen hela kvällen, till dess att Rumpan Bar, alternativt nattklubben har stängt. Detta för att nollorna ska känna sig trygga och för att nykter fadder tillsammans med fadderansvariga ser till att de arbetsuppgifter som tilldelats av kommittén (såsom städning av Rumpan Bar samt dörrvakt) blir utförda.

5 Lekansvar Lekansvariga skall se till att det finns lekar planerade varje kväll. Det ska vara lekar dels när gruppen har dötid samt två lekar till när kommittén kommer till gruppen. Det skall vara två lekansvariga varje kväll. Under Ärtor & Punsch är det de Ärtor & Punschansvariga som är lekansvariga. De lekansvariga har själva ansvaret att köpa in det som behövs för planerade lekar och får sedan ersättning för det från ekonomiansvarig. Platsansvariga För varje kväll skall det finnas en lokal för gruppen att tillgå. Personen som bor där är platsansvarig. Att vara platsansvarig innebär att man ser till att ingen skadegörelse eller dylikt sker. Platsansvarig har rätt att kräva att gruppen lämnar lokalen om den anser att festen går över styr. Då meddelas generalen om detta och får hjälpa till att lösa situationen. Platsansvarig skall se till att lokalen städas innan man lämnar, och får tillsammans med fadderansvariga se till att faddrarna hjälps åt att städa. Platsansvarig har ingen skyldighet att hålla sitt personliga boende (campusrummet) öppet för gruppen. Ärtor & Punsch ansvariga 3 personer är ansvariga för Ärtor & Punsch. En ledare och två lagledare, ledaren står över lagledarna. Det ska tydligt framgå vilka tre som är ansvariga för Ärtor & Punsch. En tydlig särskiljning mellan de tre ledarna och övriga faddrar ska finnas. Ansvariga skall köpa in det som behövs för kvällen (lista finns längre ner). Ansvariga skall vara väl medvetna om vilka obligatoriska moment som ska genomföras under kvällen. Detta för att alla nollor ska få samma upplevelse av Ärtor & Punsch. De ansvariga kan utse assistenter som förbereder lokalen för sittningen, häller upp shotar etc. Ärtor & punsch Ärtor och punsch är den av nollningsdagarna som är mest traditionsbunden. Syftet med dagen är att de nya studenterna skall introduceras till de mer studentikosa sakerna inom studentlivet. Framförallt skall nollorna introduceras till sittningarna. Detta är en utav de viktigaste dagarna under nollningen så se till att så många nollor som möjligt kommer. Ett måste, på ärtor och punsch, är sittningen. Här ska sittningsreglerna som gäller vid finsittningar gås igenom och ett antal traditionsenliga sånger skall sjungas. Maten som serveras skall vara ärtsoppa och punsch, där det är punschen som skall ätas och ärtsoppan som skall drickas. Det är väldigt viktigt att ärtor och punsch ledarna är väl informerade vad ärtor och punsch innebär så alla nollor får samma upplevelse av dagen. Inköpslista

6 Sopsäckar Shotglas Papptallrikar (dels till att ha runt halsen, dels till sittningen) Sprayfärg Skedar Plastglas Spritpennor i två olika färger Utspädd belöningsshot (äcklig?) Utspädd straffshot (lakrits) Ägg Tamponger Öl Snöre Ansiktsfärg Obligatoriska moment under kvällen När alla samlats tar man sin grupp till en, från de andra grupperna, avskild plats. Där delas gruppen in i två lag, Ärtor och Punsch. Deltagarna tilldelas varsin sopsäck och runt halsen får de varsitt shotglas samt en tallrik med nykter fadders telefonnummer. Ärtorna sprayas gröna i håret, och punsch sprayas orangea. Nollorna ställs därefter upp på led med en armlängds avstånd emellan varje nolla, bakom respektive lagledare. Därefter håller ledaren ett inledande tal, där denne förklarar att nollan under kvällen är längst ner i hierarkin och måste lyda order från ledaren. Marschramsan En hatt, En sko, En regnrock introduceras och nollorna får under alla gångmoment marschera till denna genom Kronoparken. Vid god lydnad belönas nollorna med belöningsshot och vid dålig lydnad en straffshot. När en nolla tilldelas en shot är det upp till lagledaren att rita sträck på nollornas kinder, för att denne ska kunna hålla koll på berusningsnivån. Mycket goda insatser, exempelvis seger i en lek lagen emellan, av nollorna ska till för att belöningsshot ska utdelas. Det är tre lekar som är obligatoriska vid Ärtor & Punsch:

7 1. Telefonkiosken ärtor och punsch tävlar mot varandra om att snabbast svepa en öl i en telefonkiosk. Är nollorna för få för att fylla kiosken, hjälper faddrarna till att fylla upp kiosken ordentligt. (Viktigt att faddergrupperna samtalar med varandra så de inte krockar vid telefonkiosken.) 2. Kasta ägg 3. Tampongleken två nollor i respektive lag ska svepa varsin öl med två tamponger i munnen. Laget som vinner leken tilldelas belöningsshot och det förlorande laget tilldelas straffshot. Under sittningen skall sittningsreglerna gås igenom och de traditionsenliga sångerna skall sjungas. Nollorna ska få tal eller uppdrag tilldelade sig under sina tallrikar. Talen som skall hållas under sittningen är: 1. Tal till kvinnan 2. Tal till mannen 2. Tal till faddrarna 3. Tal till dunken Efter sittningen kommer kommittén till gruppen för att tävla mot nollorna. Dessa lekar skall ansvariga för Ärtor&Punsch förbereda. Nollorna får mindre äckliga saker att förtära än kommittén, vilket nollorna inte ska veta om. Ingredienserna får inte vara farliga (kontrollera allergier) och ledarna skall själva kunna förtära en tesked av det de serverar både nollor och kommitté. Dunken Dunken är tradition men får inte genomföras första dagen. Dunken ska max rymma 2,5 liter och inte vara helt full när man startar. Det skall max ta tre varv att tömma den. Ramsan Denna dunken den skall vandra sjungs av deltagare och faddrarna runt omkring. Om någon nolla får Botten upp och resten i håret skall faddrarna avbryta om man märker att nollan inte klarar av det eller om det är orimlig mängd kvar i dunken. Sunt förnuft gäller. Är nollorna fulla, skippa dunken. Flottrace Flottracet skall genomföras varje höstnollning och hålla till vid Klarälven mitt inne i Karlstad för att visa upp och integrera studentlivet och staden. Det skall alltid finnas livräddningspersonal med båt under hela flottracet. Alla KarlEkons nollgrupper skall ha ett lag med i flottracet och varje lag skall ha två tävlande. Varje lag skall bestå av en kille och en tjej (vid god utklädnad accepteras annat)

8 och båda måste vara nyktra innan och under tävlingen. Flottracet är och skall vara en del utav nollningen vid Karlstads universitet och därmed skall de andra utbildningsföreningarna bjudas in till flottracet. Detta skall ske så fort som möjligt efter att flottracet börjat planeras. De andra föreningarna skall betala en summa för att få deltaga, man betalar per lag, och de totala intäkterna skall täcka KarlEkons kostnader för flottracet. Karlekon tar in ansökningar och utser en projektledare för flottracet som i sin tur utser en projektgrupp. Nollephesten Nollephesten är det som avslutar nollningen. Det är här nollorna blir ettor. Detta skall vara en klassisk sittning med sång, tal och toasting. Det är en finsittning där männen bär mörk kostym. Den skall vara ungefär två till tre veckor efter nollningens slut och datumet skall först och främst läggas då så många som möjligt kan deltaga. Sittningen arrangeras utav sexmästeriet med hjälp av kommittén. Förfester skall även hållas där det ena året är mannen och andra året kvinnan som har ansvar för att detta blir av. Alla ska också ha en partner innan sittningen och det är upp till kommittén i samråd med sexmästeriet att alla har det. Under nollphesten ska dessa priser delas ut. 1. Bästa faddergrupp 2. Bästa nollegrupp 3. Bästa nolla Dessa tal ska hållas. 1. Tal till Kommittén 2. Tal till faddrarna 3. Tal till nollorna 4. Tal till mannen 5. Tal till kvinnan 6. KarlEkoneden (hålls av ordförande)

Regler och riktlinjer Det är generalernas uppgift att informera och utbilda KarlEkons faddrar kring de regler och riktlinjer som följer nedan.

Regler och riktlinjer Det är generalernas uppgift att informera och utbilda KarlEkons faddrar kring de regler och riktlinjer som följer nedan. NOLLEREGLEMENTET Nollningen är ett projekt som genomförs av KarlEkon som huvudman. Syftet med nollningen är att de nya studenterna som tillhör KarlEkons förening ska lära känna varandra, universitet samt

Läs mer

Nollning för nya studenter inom Samhällsinstitutionen på Linnéuniversitetet i Växjö!

Nollning för nya studenter inom Samhällsinstitutionen på Linnéuniversitetet i Växjö! Nollning för nya studenter inom Samhällsinstitutionen på Linnéuniversitetet i Växjö! SAMVETE utbildningsförening i Växjö bjuder in dig som kommit in på Europastudier, Internationella samhällsprogrammet,

Läs mer

Verksamhetsplan F1 röj, Lund 2011 Ansvariga: Malin Sohlmér Alexander Fredh-Ojala 1 Verksamhetsplan: F1 röj 25 m 2 minröj F1 röj är en stor studentsammankomst som är planerad att inträffa under ett veckoslut

Läs mer

S.U.G. - Skaracaps. Here we go:

S.U.G. - Skaracaps. Here we go: S.U.G. - Skaracaps Vad går caps ut på? Sammanfattningsvis kan man säg att målet är att leka och dricka i goda vänners lag. Ni skall kasta kapsyler i varandras glas och på detta sätt få den du väljer att

Läs mer

Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!)

Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!) Information till dig som önskar bli fadder för våra internationella studenter isk@kau.se Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!) 11 14 Jan Ankomstdagar.

Läs mer

Försvarshögskolans studentkår Box 27805, 115 93 Stockholm karen@försvarshögskolan.se www.försvarshögskolan.se/karen

Försvarshögskolans studentkår Box 27805, 115 93 Stockholm karen@försvarshögskolan.se www.försvarshögskolan.se/karen 1 (6) Handlingsplan för studentkårens drog och alkoholpolicy 2015-05-11 Försvarshögskolans studentkårs handlingsplan för drog och alkoholanvändning fastställdes 2015-05-11 av årsstämman och omfattar kårens

Läs mer

STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet

STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet Stadgar SEKE 1 (7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är SEKE Civilingenjörerna Karlstad. 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad

Läs mer

J = JFK MEDLEMSKAP A = AVSLUTNINGSSITTNING Beroende på vad ni betalar för märker ni överföringen med de bokstäver som krävs.

J = JFK MEDLEMSKAP A = AVSLUTNINGSSITTNING Beroende på vad ni betalar för märker ni överföringen med de bokstäver som krävs. Nollning HT 2014 Hej nyblivna studenter, nu är det äntligen dags för det som vi alla väntat på NOLLNINGEN! En chans att få lära känna dina nya klasskamrater och oss äldre studenter. Tillsammans ska vi

Läs mer

Vi lovar, detta är något som ingen vill missa! Vi ses den 25 augusti! Mvh Linn Wihlborg och Novischeriet

Vi lovar, detta är något som ingen vill missa! Vi ses den 25 augusti! Mvh Linn Wihlborg och Novischeriet Grattis till att du har blivit antagen till Campus i Helsingborg! Det som du och alla andra nyintagna studenter väntar framför er är flera otroligt roliga, spännande och intressanta terminer som kommer

Läs mer

Kallelse till årsmöte för LÄSK 2016-02-29 kl. 18.00 Karlstad Universitet: återkommer med sal.

Kallelse till årsmöte för LÄSK 2016-02-29 kl. 18.00 Karlstad Universitet: återkommer med sal. Kallelse till årsmöte för LÄSK 2016-02-29 kl. 18.00 Karlstad Universitet: återkommer med sal. Dagordning 1 Mötets öppnande - Ordförande Malin Öström öppnar mötet och hälsar alla välkomna 2 Mötets behörighet

Läs mer

Välkommen till Uppsala!

Välkommen till Uppsala! Välkommen till Uppsala! Reccekommittén vill gratulera till antagningen till Sveriges ledande Juristprogram på Sveriges, i särklass, främsta universitet. Juristutbildningen innehåller nio terminer och snart

Läs mer

IDIOT. IDIOT Styrelsemöte nr 02. Protokoll fört vid. 2016-02-11 Kl 12.15 Plats: 21A344 Hus 21, Karlstads universitet

IDIOT. IDIOT Styrelsemöte nr 02. Protokoll fört vid. 2016-02-11 Kl 12.15 Plats: 21A344 Hus 21, Karlstads universitet Protokoll fört vid IDIOT Styrelsemöte nr 02 2016-02-11 Kl 12.15 Plats: 21A344 Hus 21, Karlstads universitet IDIOT Intresseföreningen för Design, Innovation Och Teknik vid Karlstads Universitet 1 Öppnande

Läs mer

Schema för mottagningen! (OBS ändringar kan förekomma)

Schema för mottagningen! (OBS ändringar kan förekomma) Schema för mottagningen! (OBS ändringar kan förekomma) Grill, lek och häng i Slottsskogen - 27/8 torsdag Vi möts vid Götaplatsen (högst upp på Avenyn vid Poseidon- fontänen) kl. 14.00. Ring till Johanna

Läs mer

Nollningsschema för dig som läser till sjuksköterska Vårterminen 2012

Nollningsschema för dig som läser till sjuksköterska Vårterminen 2012 Nollningsschema för dig som läser till sjuksköterska Vårterminen 2012 14/1 Lördag Introduktionsdag Tid: 14.00 Plats: Samling sker på parkeringen vid spårvagnshållplatsen Medicinaregatan Hållplats: Medicinaregatan

Läs mer

SOCIOLOGERNAS INSPARK 2013

SOCIOLOGERNAS INSPARK 2013 SOCIOLOGERNAS INSPARK 2013 FÖR SOCIOLOGIPROGRAMMETS STUDENTER SAMT KRIMINOLOGI OCH SOCIOLOGIKURSARE! Inspark 2013 Ready, set, go! Varmt välkommen kära Nolla! Om du fått detta brev betyder det att du är

Läs mer

Nolleboken 2015 Samhälls och - Kulturanalys

Nolleboken 2015 Samhälls och - Kulturanalys Nolleboken 2015 Samhälls och - Kulturanalys Hej bästa Nollan! Vi heter SKAndal och är Samhälls- och kulturanalysprogrammets alldeles egna festeri som under ditt första år här kommer anordna fester och

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2012/2013 Uppdaterade 2012-10-30. 1. Inledning... 4. 2. Sektionsstyrelsen... 4

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2012/2013 Uppdaterade 2012-10-30. 1. Inledning... 4. 2. Sektionsstyrelsen... 4 Verksamhetsdokument 2012/2013 1. Inledning... 4 2. Sektionsstyrelsen... 4 2.1. Organisation... 4 2.2. Ansvarsområden... 4 2.2.1. Ordförande... 4 2.2.2. Vice Ordförande... 4 2.2.3. Kassör... 5 2.2.4. Sekreterare...

Läs mer

Universitetsgatan KARLSTAD Postadress Internet Bankgiro Organisations nr

Universitetsgatan KARLSTAD  Postadress Internet Bankgiro Organisations nr Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2012-04-23 Plats: 1B-347 Närvarande: Stefan Orbaum Fredriksson, Viktoria Pettersson, Hampus Gerlach, Jonas Björkman, Kristin Eriksson, Simon Strid, Gustav Johansson,

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Rampen. Tidsschema. Regler för FlyING-hoppet

Rampen. Tidsschema. Regler för FlyING-hoppet 2013 ÄNTLIGEN! Nu är FlyING 2013 här, 7 Sep, Välkomnar ING-Sektionen i Helsingborg till årets blötaste flygtur. Med mer än 10 år bakom sig och fortfarande mycket att ge ska vi hedra denna tradition ännu

Läs mer

Hallå där nya Information och PR-studenter!

Hallå där nya Information och PR-studenter! Hallå där nya Information och PR-studenter! Välkomna till Karlstads universitet och studentföreningen Inferno. När man går programmet Information och PR så tillhör man Inferno KAU:s i särklass bästa förening.

Läs mer

Hectos Inspark HT2016*

Hectos Inspark HT2016* Hectos Inspark HT2016* 29/8 Måndag 18.00 Första kvällen Rotundan 31/8 Onsdag 18.00 Hitta på campus Lärarhuset 2/9 Fredag 18.00 Olympiaden Utomhus 3/9 Lördag 18.00 Lagkväll Laget ordnar lokal 7/9 Onsdag

Läs mer

Styrelsen. Ordförande. Sekreterare. Skattmästare. Hejsan

Styrelsen. Ordförande. Sekreterare. Skattmästare. Hejsan - sektionen Välkommen in i studentlivet blivande Maskiningenjör. Du har nu ditt livs absolut roligaste tid framför dig tillsammans med massor av vänner som du kommer att träffa under studietiden. Genom

Läs mer

Juridiska Föreningen i Uppsala presenterar. Recceveckan VT14 - Den Overkliga. 20 januari - 27 januari

Juridiska Föreningen i Uppsala presenterar. Recceveckan VT14 - Den Overkliga. 20 januari - 27 januari Juridiska Föreningen i Uppsala presenterar Recceveckan VT14 - Den Overkliga Veckan 20 januari - 27 januari Kära recentior! Välkommen till juristprogrammet och Uppsala, Sveriges bästa studentstad! Juridiska

Läs mer

Statsvetarfaddring HT15

Statsvetarfaddring HT15 Statsvetarfaddring HT15 Torsdag 27/8 Fredag 28/8 Lördag 29/8 Söndag 30/8 Grillkväll Saltholmen Amazing Race Måndag 31/8 Tisdag 1/9 Onsdag 2/9 Torsdag 3/9 Fredag 4/9 Lördag 5/9 Söndag 6/9 Terminsstart Rundtur

Läs mer

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Plats: Kårens styrelserum Närvarande: Simon Strid, Marcus Ljungdahl, Gustav Johansson, Helena Engström, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt,

Läs mer

Nollningsschema för dig som läser Sjuksköterska HT-13

Nollningsschema för dig som läser Sjuksköterska HT-13 Nollningsschema för dig som läser Sjuksköterska HT-13 19/8 Måndag Introduktionsdag Tid: 14.00 Samling sker på parkeringen vid spårvagnshållplatsen Medicinaregatan. Hållplats: Medicinaregatan Spårvagn:

Läs mer

Kalmar ESS Introduktionsinformation vårterminen 2011

Kalmar ESS Introduktionsinformation vårterminen 2011 Kalmar ESS Introduktionsinformation vårterminen 2011 Hej blivande Turismekonom! Nu börjar det närma sig en av de roligaste tiderna i ditt liv, nämligen din studenttid! Som en inledning på dina kommande

Läs mer

AND-policy för studenter vid LNU

AND-policy för studenter vid LNU AND-policy för studenter vid LNU Fastslagen vid Medlemsmöte Växjö/Kalmar 121011 Vid Linnéuniversitet finns och har alltid funnits en god social miljö. För att bibehålla denna så ska frihet förknippad med

Läs mer

Odontologiska Föreningen

Odontologiska Föreningen Odontologiska Föreningen KOLLO 2013 Gratulerar till din studieplats och varmt välkommen till din utbildning vid Karolinska Institutet (KI) och Odontologiska Föreningen (OF). OF är kårorganisationen för

Läs mer

Ja Nej Vet ej. Hur nöjd är du med ditt studentliv? Önskar du dig ett roligare studentliv?

Ja Nej Vet ej. Hur nöjd är du med ditt studentliv? Önskar du dig ett roligare studentliv? Vårterminen 2013 tyckte läkarstudenterna såhär om sitt studentliv! Sammanlagt svarade 175 studenter på enkäten för oss i Medicinska Föreningen är era svar otroligt värdefulla. Tack för er hjälp nu ska

Läs mer

Inspark 2015 Here we go!

Inspark 2015 Here we go! Inspark 2015 Here we go! Varmt välkommen, kära du! Om du har fått detta brev betyder det att du är antagen som Sociologistudent, vid programmet eller enskild kurs, samt kriminologi. En inspark kommer att

Läs mer

THS regler för mottagningen 2015

THS regler för mottagningen 2015 THS regler för mottagningen 2015 Fastställda av Mottagningsrådet (MR) och Ordföranderådet (OR) 2015 Härmed godkänner vi reglerna för Mottagningen 2015 Innehållsförteckning Nomenklatur MR Om Tekniska Högskolans

Läs mer

Studentkåren. i Östersund!

Studentkåren. i Östersund! Välkommen till studentlivet i Östersund! Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se Besöksadress: Studentkåren i Östersund Studentplan 7 Mittuniversitetet 831

Läs mer

HÖSTCUP 20-21 oktober

HÖSTCUP 20-21 oktober HÖSTCUP 20-21 oktober Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 30 olika klubbar deltar. I det här informationsbladet finner du all viktig information som du behöver för cupen. Foto: Kjelle

Läs mer

I FCC får ingen mobbning förekomma. Sann sportsmannaanda skall vara det intryck som förknippas med FCC. Vi hejar på och stöttar vårt eget lag.

I FCC får ingen mobbning förekomma. Sann sportsmannaanda skall vara det intryck som förknippas med FCC. Vi hejar på och stöttar vårt eget lag. Drogpolicy för FC CIMRISHAMN FC Cimrishamn, FCC, bildades 2006 och är en ideell innebandyförening som har som målsättning att vara en förening dit alla skall känna sig välkomna, känna glädje och kamratanda.

Läs mer

Östasiatiska föreningen

Östasiatiska föreningen Östasiatiska föreningen Reglemente antagna 2014-11-24 Innehåll 1 Styrelsen................................ 1 2 Mottagningen............................. 2 1 Styrelsen 1.2 Poster 1.2.1 Ordförande Det åligger

Läs mer

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 16 september 2014

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 16 september 2014 Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 16 september 2014 1 Mötets öppnande Mötet öppnades av ordförande Fredrik Ferrand Drake del Castillo. 2 Närvaro Ordförande Fredrik Ferrand Drake del Castillo,

Läs mer

Odontologiska Föreningen

Odontologiska Föreningen Odontologiska Föreningen KOLLO 2015 Gratulerar till antagningen och varmt välkommen till din utbildning på Karolinska Institutet och Odontologiska Föreningen (OF). OF är den kår som tandhygienist- och

Läs mer

THS regler för mottagningen 2012

THS regler för mottagningen 2012 THS regler för mottagningen 2012 Fastställda av Mottagningsrådet (MR) och Ordföranderådet (OR) 2012 Innehållsförteckning Nomenklatur... 3 Om Tekniska Högskolans Studentkårs Mottagningsregler... 4 Mottagningens

Läs mer

Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se

Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se Välkommen till STUDENTLIVET i Östersund Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 Medlemskap ger dig ett rikare studentliv! Billigare Studentliv! Studentkåren har avtal om Kårrabatt

Läs mer

Välkomstbrev VT15. - Din guide till en bra skolstart på det Beteendevetenskapliga programmet. Faddergeneraler: Agnes och Jesper

Välkomstbrev VT15. - Din guide till en bra skolstart på det Beteendevetenskapliga programmet. Faddergeneraler: Agnes och Jesper Välkomstbrev VT15 - Din guide till en bra skolstart på det Beteendevetenskapliga programmet Faddergeneraler: Agnes och Jesper Faddrar: Niclas N.O, Niklas F., Tobias, Camilla, Tova, Kajsa, Filippa, Rei,

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Alkoholpolicy framtagen för Kristianstads Nation

Alkoholpolicy framtagen för Kristianstads Nation Alkoholpolicy framtagen för Kristianstads Nation (Antagen av Nationsmötet 040323) Mål: Att all försäljning av alkohol vid nationen ska ske enligt de bestämmelser som anges i alkohollagstiftningen att verka

Läs mer

... Fråga om ert förslag på datum och tid passar, eller fråga när det finns lediga tider.

... Fråga om ert förslag på datum och tid passar, eller fråga när det finns lediga tider. Dopguidens Checklista www.dopguiden.se 2-3 månader innan Bestäm datum för dopet Vilket dopdatum passar bra för er? Glöm inte att kolla med dopgästerna. Det kan vara svårt att hitta ett datum som passar

Läs mer

Projektgruppsområden:

Projektgruppsområden: Sök Projektgruppen Chalmers Studentkårs Arbetsmarknadsdagar, CHARM, är Nordens ledande arbetsmarknadsdagar som arrangeras på Chalmers i februari varje år. Till CHARM kommer över 160 företag från många

Läs mer

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också.

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också. Mer demokrati! I Scouterna tycker vi att det är viktigt med demokrati. Alla har rätt att säga vad de tycker. Och allt som vi gör har vi bestämt tillsammans. Vi väljer alltid det förslag som får flest röster.

Läs mer

IDIOTIntresseförening

IDIOTIntresseförening Protokoll fört vid IDIOT Styrelsemöte nr 5/14 Tisdagen 8/4 2014 12:15-13:00 21A 344 Hus 21, Karlstads Universitet IDIOTIntresseförening en för Design, Innovation Och Teknik vid Karlstads Universitet 1

Läs mer

Studentkårernas Mottagningspolicy för Studenter vid Linköpings Universitet

Studentkårernas Mottagningspolicy för Studenter vid Linköpings Universitet Studentkårernas Mottagningspolicy för Studenter vid Linköpings Universitet Förord Consensus, LinTek och StuFF, nedan kallade studentkårerna, ansvarar på uppdrag av fakulteterna vid Linköpings universitet,

Läs mer

UTMÄRKELSER, VANDRINGSPRISER OCH ANDRA PRISER SOM TILLDELAS MEDLEMMAR PÅ TOMTENS BRUKSHUNDKLUBB

UTMÄRKELSER, VANDRINGSPRISER OCH ANDRA PRISER SOM TILLDELAS MEDLEMMAR PÅ TOMTENS BRUKSHUNDKLUBB UTMÄRKELSER, VANDRINGSPRISER OCH ANDRA PRISER SOM TILLDELAS MEDLEMMAR PÅ TOMTENS BRUKSHUNDKLUBB Tomtens Brukshundsklubbs utmärkelser är tänkta som en morot och ett sätt att uppmärksamma och uppmuntra medlemmar

Läs mer

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: LATHUND FONDSÖKNINGAR 2014/2015 Sida 1 av 8 Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: Reglemente för fondsökningar o o o Sektionsfonden Projektfond Föreläsningsfond Hur bör en

Läs mer

Statsvetarmottagning HT16

Statsvetarmottagning HT16 Statsvetarmottagning HT16 Torsdag 25/8 Fredag 26/8 Lördag 27/8 Söndag 28/8 Välkomstfika Delsjön Grill i Slottsskogen Måndag 29/8 Tisdag 30/8 Onsdag 31/8 Torsdag 1/9 Fredag 2/9 Lördag 3/9 Söndag 4/9 Terminsstart

Läs mer

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion s. 3 Allmänt s. 4 Startkapital s. 4 Budget s. 4 Äskningar s. 4 Kontanthantering s. 4 Inköp s. 5 Kläder s. 5 Större inköp s. 5 Arrangemang s. 5 Sektionsmöte

Läs mer

Idrott och alkohol? Ett diskussionsmaterial för dig som är aktiv

Idrott och alkohol? Ett diskussionsmaterial för dig som är aktiv Idrott och alkohol? Ett diskussionsmaterial för dig som är aktiv IQ Stars är ett samarbete mellan IQ-initiativet och Riksidrottsförbundet. Läs mer på www.iqstars.se Detta häfte tillhör: Hur gör vi svensk

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Karlekon Universitetsgatan 1 656 37 Karlstad

Karlekon Universitetsgatan 1 656 37 Karlstad 2012 Verksamhetberättelse 2012 Karlekon Universitetsgatan 1 656 37 Karlstad Innehållsförteckning Ordförande... 3 Goodwill... 3 Flottracet... 4 Ekonomi... 4 Sekreterare... 5 Utbildning... 5 Näringsliv...

Läs mer

Corax. Verksamhetsplan Verksamhetsåret 10/11

Corax. Verksamhetsplan Verksamhetsåret 10/11 Corax Verksamhetsplan Verksamhetsåret 10/11 Verksamhetsplan 2010/2011 Corax ska arbeta för att hjälpa alla studenter som läser under HumUS- akademin vid Örebro universitet med olika ärenden. Vi verkar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016/17.

Verksamhetsberättelse 2016/17. Verksamhetsberättelse 2016/17. Pubar, sittningar och fester SSF Festkommittén har anordnat sex pubar under detta verksamhetsår, med insparksfester inräknade. SSF har även anordnat två sittningar under

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-08-30, kl. 12.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt

Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt 1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 REVISIONSHISTORIK... 3 SYFTE OCH MÅLGRUPP... 3 DOKUMENTANSVARIG,

Läs mer

Inkilning i idrott: bara en rolig tradition? Olof Unogård VILL-konferensen, 14 oktober 2014, Bosön

Inkilning i idrott: bara en rolig tradition? Olof Unogård VILL-konferensen, 14 oktober 2014, Bosön Inkilning i idrott: bara en rolig tradition? Olof Unogård VILL-konferensen, 14 oktober 2014, Bosön Varför studera inkilning idrott? Rapporter i media väcker frågor Inkilning har en kränkande potential

Läs mer

Kroghandboken Student

Kroghandboken Student Kroghandboken Student En lyckad fest för alla! 1 n i Stockholms län. Foto: Marianne R Berlin, Länsstyrelse 2 För att studentfesten ska bli just så fantastisk och minnesvärd som den är tänkt att vara är

Läs mer

PM Sportson Adventure Race

PM Sportson Adventure Race Tibro, 2 juni 2012 PM Sportson Adventure Race Version 1.1 (uppdaterat 2012-05-22) Vägbeskrivning och parkering vid tävlingscentrum Tävlingscentrum (TC) kommer att vara i centrala Tibro. Parkering för de

Läs mer

Verksamhetsdokument 2014-2015

Verksamhetsdokument 2014-2015 Verksamhetsdokument 2014-2015 N-Sektionen 2014-04-05 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sektionsstyrelsen... 2 2.1 Organisation... 2 2.2 Ansvarsområden... 2 2.2.1 Ordförande... 2 2.2.2 Vice ordförande... 2

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Studentkårerna vid Linkköpings Universitet

Studentkårerna vid Linkköpings Universitet Studentkårerna vid Linkköpings Universitet 2012-04-03 Consensus, LinTek och StuFF, nedan kallade studentkårerna, ansvarar på uppdrag av fakulteterna vid Linköpings universitet, för att de nya studenterna

Läs mer

POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE MASKINSEKTIONEN INOM TLTH

POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE MASKINSEKTIONEN INOM TLTH POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE MASKINSEKTIONEN INOM TLTH Organisationsnummer: 845001-8281 Tagna 150520 Senast reviderade 150520 POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE Syftet med styrdokumentet

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen 2014-02-28 Dnr 2015/8 nr 2015.583 Reviderad 2015-02-03 efter b eslut i vård- och omsorgsnämnden 15 Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Rätt till privatliv och kroppslig integritet 1. Vi garanterar

Läs mer

Ekonomiguide. Del 1 - Budget

Ekonomiguide. Del 1 - Budget Ekonomiguide Del 1 - Budget Innehållsförteckning Årsbudget 3 Vad, vem, varför? 3 Förklaring av årsbudgetmallen 4 Budgetens segment 5 Dokumentets kodning 7 Utskottsbudget 8 Vad, vem, varför? 8 Förklaring

Läs mer

att verka för Karlstad universitets ekonomiutbildnings kvalitet att väcka intresse och debatt kring ekonomisk utbildning och forskning

att verka för Karlstad universitets ekonomiutbildnings kvalitet att väcka intresse och debatt kring ekonomisk utbildning och forskning KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Medicinska Föreningen Uppsala Styrelsemöte

Medicinska Föreningen Uppsala Styrelsemöte Medicinska Föreningen Uppsala Styrelsemöte Tid: Tisdagen den 6 Oktober, 2015 kl. 18.00 Plats: Rappesalen, Ing 10, UAS 1. Mötets öppnande Adam Edholm förklarar mötet öppnat. 1.1. Närvarande medlemmar Adam

Läs mer

2012-05-19 1 (5) TÄVLINGAR

2012-05-19 1 (5) TÄVLINGAR 2012-05-19 1 (5) TÄVLINGAR 1 Interna tävlingar arrangerar varje år ett antal interna tävlingar för medlemmarna. Deltagande är alltid avgiftsfritt. Årligen återkommande tävlingar: Fikabilden: Flera deltävlingar,

Läs mer

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden:

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden: Mötesprotokoll Stormöte, I-sektionen Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Ärenden: 1. Mötet öppnas Vice ordförande Kajsa öppnade mötet. 2. Val av mötessekreterare Anne valdes

Läs mer

FEstanmälningsLapp (F.E.L.) Nu har ni chansen att anmäla er till årets häftigaste tävling, nämligen SM-i-Fest!

FEstanmälningsLapp (F.E.L.) Nu har ni chansen att anmäla er till årets häftigaste tävling, nämligen SM-i-Fest! FEstanmälningsLapp (F.E.L.) Nu har ni chansen att anmäla er till årets häftigaste tävling, nämligen SM-i-Fest! Har ni en idé till en fest utöver det vanliga? En fest där de vanliga festlagarna trotsas

Läs mer

Guide till uppstart av ny SBU-grupp

Guide till uppstart av ny SBU-grupp Guide till uppstart av ny SBU-grupp Välkommen som ledare i SBU! Här följer en guide för dig som är ny ledare inom SBU. Här beskrivs saker du måste känna till på ett kortfattat sätt. På flera ställen hänvisas

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning. En sammanfattning av taktisk och strategisk verksamhetsplan

Verksamhetsbeskrivning. En sammanfattning av taktisk och strategisk verksamhetsplan ! Verksamhetsbeskrivning Ensammanfattningavtaktiskochstrategisk verksamhetsplan Sektionen och styrelsen Sektionen och styrelsen ska Verka för ökat sektionsengagemang Ett utbrett sektionsengagemang hos

Läs mer

12 roliga rastlekar. från skolor i Halland

12 roliga rastlekar. från skolor i Halland 12 roliga rastlekar från skolor i Halland 1 2 Liv & rörelse på rasterna! Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor har stor betydelse för folkhälsan. De senaste åren har den stillasittande leken ökat

Läs mer

INFORMATION OM ALMTUNA KIOSKEN

INFORMATION OM ALMTUNA KIOSKEN INFORMATION OM ALMTUNA KIOSKEN Alla lagen med spelare och föräldrar har under många år gjort en stor insats för sitt lag och föreningen genom att jobba i kiosken. Nedan finns en guide och tips för vad

Läs mer

Reglementessamling rö rande La rarsektiönen vid Linkö pings universitet. Reviderade 2014-12-16

Reglementessamling rö rande La rarsektiönen vid Linkö pings universitet. Reviderade 2014-12-16 Reglementessamling rö rande La rarsektiönen vid Linkö pings universitet Reviderade 2014-12-16 Innehållsförteckning Om samlingen... 3 Reglemente för FOUL... 3 Kapitel 1: Organisation... 3 Kapitel 2: Ekonomi...

Läs mer

Regler för lån av festlokaler i V-huset

Regler för lån av festlokaler i V-huset Regler för lån av festlokaler i V-huset Allmänt I V-huset är V-café är anpassat för att vara uppehållslokal för studenter som läser på LTH. V- husets foajé är en allmän kommunikationsyta för studenter,

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Rätt till privatliv och kroppslig integritet 1. Vi garanterar att vi respekterar att bostaden tillhör Ditt privatliv Vi knackar eller ringer

Läs mer

Proposition Mottagningspolicy

Proposition Mottagningspolicy Proposition Mottagningspolicy Linköping 150130 Consensus styrelse föreslår att fullmäktige godkänner den nya mottagningspolicy enligt bilaga. John Lemchen Vice kårordförande med ansvar för utbildningsfrågor

Läs mer

Nollningsschema för dig som läser Arbetsterapeut HT-13

Nollningsschema för dig som läser Arbetsterapeut HT-13 Nollningsschema för dig som läser Arbetsterapeut HT-13 19/8 Måndag Introduktionsdag Tid: 14.00 Samling sker på parkeringen vid spårvagnshållplatsen Medicinaregatan. Hållplats: Medicinaregatan Spårvagn:

Läs mer

LEK & TÄVLING LEKAR BASKETSPELAREN

LEK & TÄVLING LEKAR BASKETSPELAREN LEK & TÄVLING LEKAR BASKETSPELAREN En står i mitten av salen (förslagsvis tränaren första gångerna). Övriga ställer upp bakom ena baseline. Alla har varsin boll, som ska dribblas hela tiden. Basketspelaren

Läs mer

KLUBBS NOLLNINGSSCHEMA

KLUBBS NOLLNINGSSCHEMA KLUBBS NOLLNINGSSCHEMA ONSDAG 28/8 13.00 STARTFIKA 15.00 POÄNGJAKT PÅ CAMPUS 18.00 GRILL OCH PARTY TORSDAG 29/8 11.00 FEMKAMP 13.00 LUNCH 14.00 SÅPAOLYMPIAD 19.00 PARTAJ MED LIVEMUSIK FREDAG 30/8 11.00

Läs mer

Antaget av Fullmäktige [Välj datum]

Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Alkohol- och drogpolicy Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Innehåll Innehåll... 2 Kapitel 1: Inledning... 3 Kapitel 2: Allmänna principer... 3 Kapitel 3: Ansvar... 4 Kapitel 4: Åtgärder... 5 2 Kapitel

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

2014-12-21 Göran Samuelsson TÄVLINGSREGLER 2015

2014-12-21 Göran Samuelsson TÄVLINGSREGLER 2015 1 (5) TÄVLINGSREGLER 2015 1 Interna tävlingar Midsommargårdens Fotoklubb arrangerar varje år ett antal interna tävlingar för medlemmarna. Deltagande är alltid avgiftsfritt. Årligen återkommande tävlingar:

Läs mer

THS regler för mottagningen 2014

THS regler för mottagningen 2014 THS regler för mottagningen 2014 Fastställda av Mottagningsrådet (MR) och Ordföranderådet (OR) 2014 X Sektionens mottagningsansvarig X Sektionens ordförande Härmed godkänner vi reglerna för Mottagningen

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

!!!!!!!!!!! Beteendevetare i Lund! EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET

!!!!!!!!!!! Beteendevetare i Lund! EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET Beteendevetare i Lund EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET Vad är BiL? BiL (Beteendevetare i Lund) är programföreningen för alla oss som läser på Lunds Universitets beteendevetenskapliga kandidatprogram,

Läs mer

Regler för sumo under Robot-SM

Regler för sumo under Robot-SM Regler för sumo under Robot-SM Uppdateringar: 2015-02-11 - Uppdaterade regler för Lego-sumo (2.9, 4), samt specning av vilka klasser som startmodul är obligatoriskt för (2.6). 2014-02-18 - Ny bild för

Läs mer

Protokoll D-Chip styrelsemöte 2014-03-26

Protokoll D-Chip styrelsemöte 2014-03-26 Protokoll D-Chip styrelsemöte Närvaro: Sofia Siljeholm Lia Karida Amelia Andersson Elise Eborn Sandra Olsson Sara Lindgren Per Ahlbom Lisa Claesson Ella Eriksson Ordförande Sekreterare Vice Ordförande

Läs mer

Delrapport från Monte Cavallo

Delrapport från Monte Cavallo Delrapport från Monte Cavallo Visionerna som gick upp i rök Efter att ha jobbat hårt för att få iordning lokalerna och bjudit in skolorna till förhandsvisningar, stod vi klara att öppna upp Kalmars nya

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

När gruppen planerat klart måste en ledare godkänna förslaget för att försäkra sig om att uppdraget är lämpligt.

När gruppen planerat klart måste en ledare godkänna förslaget för att försäkra sig om att uppdraget är lämpligt. Kvällsaktiviteter Övningsblad: Kvällsaktivitet med prylar Uppgift Grupperna får varsitt paket innehållande olika prylar som tillsammans ska vara en del av en liten kvällsaktivitet för kompisarna. Första

Läs mer

Drogpolicy i föreningen

Drogpolicy i föreningen Målet med att arbeta med detta material är att ni ska ta fram en drogpolicy för er förening. På sista sidan finns en förtryckt mall där ni bara kan föra in det ni har beslutat om, men det går också lika

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer