Handlingar till Kultur och fritidsnämndens sammanträde den 9 oktober 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till Kultur och fritidsnämndens sammanträde den 9 oktober 2013"

Transkript

1 Handlingar till Kultur och fritidsnämndens sammanträde den 9 oktober 2013

2

3 Sidan 3 av 28 Ärende 1

4 Sidan 4 av 28

5 Tillväxtkontoret Sidan 5 av 28 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning BL, Dnr Rev Kultur & Fritidsnämnden Förslag till Turiststrategi samt förslag till handlingsplan för år 2014 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar: 1. Turiststrategi för Upplands-Bro kommun godkänns och överlämnas till Kommunfullmäktige för antagande av strategin. 2. Kommunstyrelsen föreslås anta förslag till handlingsplan för år 2014 samt att hantera genomförandet av handlingsplanen i budgetarbetet. Sammanfattning I budget för 2011 gavs bland annat i uppdrag av kommunfullmäktige att kartlägga de turistnäringar som finns i kommunen och att turiststrategin från 1996 ska aktualiseras. Mot bakgrund av detta har förslag till ny turiststrategi framtagits. Beslutsunderlag Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 27 augusti 2013 Förslag Turiststrategi Upplands-Bro kommun den 22 augusti 2013 Förslag Handlingsplan 2014 Kommunfullmäktige den 16 december 2011 Ärendet I budget för 2011 gavs bland annat i uppdrag av kommunfullmäktige att kartlägga de turistnäringar som finns i kommunen och att turiststrategin från 1996 ska aktualisera i samarbete mellan Kommunstyrelsen och Kultur- och fritidsnämnden. Mot bakgrund av detta har ett förslag arbetats fram av Tillväxtkontoret i samråd med Kommunledningskontoret genomfördes en TEM-analys (Turistekonomisk modell) av Resurs AB på uppdrag av Upplands-Bro kommun där man tog fram information om turismens ekonomiska effekter i kommunen. Undersökningen visade att näringen 2010 omsatte 213,5 miljoner kronor och att den sysselsatte 190 personer. Hösten 2012 inrättades en projektanställning (AFA-pengar) för kartläggning av turismen/besöksnäringen i kommunen och behov av en eventuell turismhandläggare. Projektet handlade om att göra en nulägeskartläggning (fakta) om turism/besöksnäringen i kommunen och att starta det praktiska

6 2(2) Sidan 6 av 28 arbetet med informationsmaterial och förmedling av materialet till strategiska mottagare. En workshop har genomförts med ett 20-tal företrädare för besöksnäringen (bilaga 1) för att bland annat se vad som kan göras för att utveckla besöksnäringen i kommunen. Projektet är nu avslutat. Kommunens hemsida har uppdaterats med aktiviteter inom upplevelsesektorn. Vykort har framtagits för att locka besökare till hemsidan, dessa har också distribuerats till konferensanläggningar tillsammans med turist- och fritidskartan som har översatts till engelska och finska. Dessutom har förslag till Turiststrategi samt förslag på handlingsplan för år 2014 tagits fram, vilket föreslås göras årligen med strategin som grund. Turiststrategin föreslår bland annat att fokus i arbetet med besöksnäringen bör ligga på att: tillgängliggöra både fysiskt och elektroniskt utveckla värdskapet utveckla produkterna skapa/stärka nätverk inom näringen både lokalt och regionalt. Visionen är att öka kommunens attraktionskraft genom samverkan med närliggande kommuner och att stärka regionen som besöksmål. Strategin föreslår även att resurser avsätts för arbetet med besöksnäringen. Handlingsplan 2014 föreslår bland annat att ett turistråd skapas med representanter från näringen och kommunen. Inom turistrådet skapas nätverk mellan aktörerna och ett forum för planering, samarbeten och information. Kommunfullmäktige ansvarar för att anta en långsiktig turiststrategi. Enligt kommunens reglemente har Kommunstyrelsen hand om sysselsättnings- och näringslivsfrågor och ansvarar för åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen, näringslivet och turismen i kommunen. Det innebär enligt förslaget att kommunstyrelsen ansvarar för att årligen upprätta och godkänna en handlingsplan. Barnperspektiv Turiststrategin innebär bland annat att det skapas och görs känt attraktiva besöksmål som är spännande och utvecklande för barn och ungdomar. TILLVÄXTKONTORET Marianne Hagman Tillväxtchef Bo Larsson Kultur- och fritidschef Bilagor: Bilaga 1. Förslag Turiststrategi Upplands-Bro kommun den 22 augusti 2013 Bilaga 2. Förslag Handlingsplan 2014 Bilaga 3. Möte med aktörerna från besöksnäringen

7 Sidan 7 av 28 Uppdrag Ett bra samarbete mellan kommun, politiker och näring är en viktig förutsättning för att kunna ta tillvara möjligheterna att skapa tillväxt och nya arbetstillfällen inom turistbranschen. Genom att fastställa en strategi för besöksnäringen skapas bättre förutsättningar för att bedriva ett långsiktigt och effektivt arbete. Fler besökare i Upplands-Bro ökar kommunens attraktivitet för besökare, företag och kommuninvånare. Fler lockas att bosätta sig och söka jobb här. Om alla i kommunen, både invånare och anställda, är delaktiga i arbetet att öka attraktiviteten, och ser turismen som en viktig näring, kommer fler att vilja och våga etablera och utveckla sina verksamheter här. Turismstrategin kommer att vara underlag för en årlig handlingsplan. Strategin har tagits fram av Jenny Lindberg, turismstrateg, efter diskussion med näringens aktörer och kommunrepresentanter. Bakgrund besöksnäring Definitionen av turism: Aktiviteter som görs av en person som reser från ordinarie bostadsort för övernattning eller dagbesök. Avsikten kan vara såväl arbete som fritid. Den nationella strategin för besöksnäringen Besöksnäringen är både en av Sveriges största näringar och den som växer snabbast. År 2012 omsatte turismen 264 miljarder kronor att jämföra med landets BNP som samma år uppgick till miljarder kronor. År 2010 togs en nationell strategi för besöksnäringen fram på initiativ av Svensk Turism, den nationella branschorganisationen som representerar ca företag. Målet i strategin är att fördubbla besöksnäringen på tio år så att man år 2020 ska omsätta 500 miljarder kronor: Sverige ska vara ett naturligt förstahandsval för den globala resenären. Den nationella strategin har delats in i sex huvudstrategier som kan vara vägledande för regioner och kommuner för att arbeta i samma riktning: 1. Destinationsutveckling att utveckla destinationer i världsklass 2. Finansiering att attrahera kapital som accelererar utvecklingen av näringen 3. Samverkan mellan privat och offentlig sektor 4. Marknadsföring att attrahera utvalda målgrupper 5. Entreprenörskap, företagande och kompetens 6. Hållbar besöksnäring I World Economic Forums index över länders turistiska konkurrenskraft ligger Sverige år 2012 på plats 9. Sveriges styrkor finns inom miljö och hållbarhet, lagar och regler, IT och kvaliteten i vår naturomgivning. Plan för Stockholmsregionen I RUFS 2010 (Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen) diskuteras besöksnäringens betydelse för regionen i flera avsnitt. Ett av målen som ska uppnås till och med år 2030 är att Stockholmsregionen då ska vara en av Europas mest välkända och högklassiga besöksdestinationer. Målet ska uppnås bland annat genom att skapa förutsättningar för ett

8 Sidan 8 av 28 kulturliv i världsklass, skapa nya mötesplatser som är spridda inom regionen och genom att samverka kring evenemang. Besöksnäringens betydelse lokalt Vid sidan av den rent ekonomiska effekten finns ytterligare två områden inom vilka besöksnäringen har stor betydelse: kommunens attraktivitet och när det gäller ungas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. En regions eller kommuns attraktivitet byggs av möjligheter till arbete, rekreation, bra boende, god service och så vidare. Upplands-Bros läge vid Mälaren nära Stockholm med goda kommunikationsmöjligheter både regionalt, nationellt och internationellt, har naturligtvis stor betydelse. Med attraktiva besöksmål kommer fler att upptäcka detta. En första kontakt med kommunen kan vara just ett tillfälligt besök på en konferensanläggning, en naturplats, en golfanläggning eller något annat besöksmål. Vid detta besök bör besökaren exponeras för information om fler lokala besöksmål att upptäcka. Många gånger sker en ung persons första kontakt med arbetslivet just inom besöksnäringen, till exempel inom restaurang, butik eller som guide. De första arbetslivserfarenheterna sker ofta under sommarloven och kan leda till kortare eller längre vikariat eller kanske en fast anställning efter avslutad skolgång. Analys av turismen i Upplands-Bro år 2010 År 2011 genomfördes en TEM-analys (Turismekonomisk modell) av Resurs AB 1 på uppdrag av Upplands-Bro kommun där man tog fram information om turismens ekonomiska effekter i kommunen. Undersökningen visade att näringen år 2010 omsatte 213,5 miljoner kronor och att den sysselsatte 190 personer. I analysen redovisades också Turistkronan: ett begrepp som visar hur turisten spenderar sina pengar när den besöker kommunen. I Upplands-Bro är fördelningen som följer Aktivitet 21% Shopping 12% Logi 32% Logi Livsmedel Restaurang Transport Shopping Aktivitet Livsmedel 6% Transport 10% Restaurang 19% 1 Resurs AB inhämtar information från Rese- och Turistdatabasen som bygger på 2000 intervjuer per månad där man frågar om hemort, resmål, färdmedel, arbete eller fritid, dagresa eller övernattning, boendeform, syfte, spenderade pengar samt demografiska uppgifter. 1

9 Sidan 9 av 28 Direkta skatteintäkter från sysselsättning i de företag som direkt påverkas av besökarens utlägg var 11 miljoner kronor. De indirekta skatteintäkterna beräknas till 33 miljoner kronor. Konferenshotellen står för den största delen av omsättningen: 46 %. Dagbesöken står för en fjärdedel av den totala omsättningen varav golfen står för 90 % av dagbesöken. Boende hos släkt och vänner är den vanligaste övernattningsformen med 61 % av alla övernattningar som görs i kommunen. Den största anledningen till att vi turistar är att vi besöker släkt och vänner, detta visar hur betydelsefull lokalbefolkningen är för den lokala marknaden: de boende på orten avgör vart man tar med sig tillresta och vad man visar fram. Trender och tendenser Dagens resenär är världsvan och ställer höga krav på upplevelser, tillgänglighet, service och kvalitet. Västvärldens befolkningssammansättning innebär att äldre turister med god hälsa och ekonomi kommer att öka. I Asien där det under en lång tid varit stark ekonomisk tillväxt finns en enorm befolkning som kommer snart att ha råd att börja resa. Konsumenterna blir alltmer medvetna när det gäller klimatpåverkan och resmål som kan visa på en hållbar utveckling prioriteras. Evenemang och shopping ökar som anledning att resa. Internet spelar en allt större roll när det gäller att välja, boka och betala resor. Framtida trender som kommer att påverka turistnäringen framöver: Enkla lösningar, back to basic Att välja enklare produkter, till och med lägre standard men man förväntar sig fortfarande bra service. Autentiska upplevelser och tradition Man vill uppleva något genuint och äkta, till exempel ett boende på lantgård, en aktivitet som svampplockning eller kräftfiske, gärna kopplat till storytelling 2 och professionell guidning. Kunderna vill också köpa produkter från företag som upplevs som genuina och autentiska. Internetbokning ökar ytterligare Kunderna letar efter erbjudanden, extrapriser och information på internet, denna kanal blir allt viktigare. Man tar del av andras kommentarer och omdömen, läser bloggar och andra sociala medier före resan och lägger efteråt till egna synpunkter. Man är mer aktiv både före, under och efter resan i detta medium. Från upplevelse till personlig utveckling Man vill idag inte bara få en solbränna med sig hem från semestern, man vill uppleva saker som gör att man utvecklas som människa. En sorts upplevelse är det som är genuint och unikt. I takt med att utbudet av resmål och aktiviteter ökar blir det viktigare att ha ett starkt varumärke och visa vad det står för. 2 Storytelling är en gren inom marknadsförings- och upplevelseindustrin som går ut på att bygga försäljningen för ett besöksmål kring en historia. Dramaturgin bygger på något som folk vet, tror sig veta eller känner igen. Syftet är att förstärka och förhöja upplevelsen av det aktuella besöksmålet. Källa: Wikipedia. 2

10 Sidan 10 av 28 Förutsättningar Det geografiska läget Upplands-Bro ligger vid Mälaren i stockholmsregionen till vilken en stor inflyttning från övriga landet sker. Dessutom är Stockholms stad ett av landets största besöksmål med miljoner utländska och svenska besökare årligen. Kommunens läge med flera internationella flygplatser inom 30 minuters avstånd samt pendeltåg och motorväg genom kommunen ger mycket goda förutsättningar för att besökare ska kunna ta sig hit. Mälaren innehar en stor potential som för närvarande är tämligen oexploaterad. Golf, konferens, hästar, återvinning En stor del av besöksnäringens omsättning i Upplands-Bro finns inom konferenssektorn. Åtta konferenshotell och ett antal mindre aktörer som erbjuder lokaler för grupper gör att konferenssektorn utgör den allra största delen. Golfbanorna är den andra stora delen. Det finns fyra golfbanor varav en som är rankad som en av världens bästa. Två andra områden utmärker sig för Upplands-Bro: hästar och miljötänk. I kommunen finns ett antal ryttarföreningar men också åtminstone fyra stall som drivs som företag. Återvinning och miljömedvetenhet representeras av flera företag som har skapat affärsverksamhet på temat konsthantverk, återvinning och miljö. Mälarturism I och med strandutvecklingsprojektet som kommer att startas upp under hösten 2013 kommer möjligheterna att nyttja Mälaren att belysas. Projektet genomförs i samarbete med fem angränsande kommuner 3 vilket skapar förutsättningar för att samarbeta i ett längre perspektiv kring besöksnäringen. Målet är att skapa en attraktiv region, så att besökare kan uppleva mycket under en flerdagarsperiod, inte bara under dagsutflykter. Detta är svårt för en enskild kommun att kunna erbjuda. Möjliga utvecklingsområden I kommunen finns flera områden som har potential att utvecklas besöksmässigt: Broområdet med Kvistaberg-Önsta Upprustningen och visionen för Kvistaberg skapar möjligheter för ett strandnära besöksmål för hela familjen. Området kring Kvistaberg kommer också att komma närmare Bro samhälle när Trädgårdsstaden vid stationen byggs ut. Inom ett par år kommer galoppcentret vid Önsta vara i bruk, vilket kommer att medföra en ansenlig mängd nya besökare. Rösaring-Låssa-Säbyholm Den unika kulturmiljön kring Rösaring erbjuder en natur- och forntidsupplevelse utöver det vanliga. Nedanför åsen med gravhögar, processionsväg och labyrint finns en medeltida kyrka och ett stall med turridning på islandshäst. Här finns utrymme för fler besök och fler besöksmål, till exempel besöksrelaterad verksamhet i Säbyholm. 3 Ekerö, Håbo, Järfälla, Sigtuna, Upplands-Väsby. Dessutom ingår Enköping och Strängnäs kommuner samt Föreningen Mälaren i referensgruppen. 3

11 Sidan 11 av 28 Kungsängen-Öråker Kungsängens brygga är en plats där båtar lägger till, konserter uppförs och sommarkiosk har inrättats. Denna plats nås enkelt med pendeltåg och härifrån kan man också promenera till Öråkers Lada, ett av kommunens besöksmål med miljötänkstema. Vintertid är det en lämplig plats för skid- och skridskoåkare att anlända med allmänna kommunikationer. Lillsjöområdet Rekreationsområde med sommarkiosk, grillplats och badplats. Här finns också utrymme för en campingplats. Platsen är även lämplig för vinteraktiviteter med till exempel skidbacke och -lift. Vision Upplands-Bro ingår som en av flera kommuner i det område som man besöker för att uppleva natur, kultur, Mälaren och spännande evenemang när man befinner sig i östra Mälardalen. Genomförande Upplands-Bro kommun ska upprätta ett nära och starkt samarbete med närliggande kommuner för att tillsammans kunna utveckla och erbjuda ett bredare utbud, stärka attraktionskraften och samordna marknadsföring. Upplands-Bro kommun ska skapa olika samverkansformer med aktörerna inom besöksnäringen, gärna inom hela det regionala området, och ta tillvara besöksnäringens intressen inom samhällsplaneringen. Strategiska fokusområden Miljön Besökaren påverkas av den fysiska miljö man kommer till. Tillgänglighet är mycket viktig. Tillgången till den mälarnära miljön ska förstärkas. Öka tillgängligheten till naturen. Mötet Besökarens relation till människorna på orten och den service som där erbjuds. Fokus bör ligga på värdskap, kvalitet och kunskap om andra produkter och tjänster både lokalt och regionalt. Produkten Den samlade helheten av det som Upplands-Bro erbjuder besökaren i form av upplevelser. Fokus bör ligga på att förtydliga varumärket, utveckla paket och bygga vidare på hållbar turism inom våra starka områden miljötänk, hästar och golf. 4

12 Sidan 12 av 28 System Aktörerna bör beredas utrymme för nätverkande och samarbete samt hålla kontakt och konstruktiv dialog med Upplands-Bro kommun. Upplands-Bro kommun bör ha en samordnande roll och representera aktörerna regionalt. Övergripande mål I de kulturpolitiska målen slås fast att på fem års sikt ska besöksnäringen ha ökat med 10% och antalet årsarbetare ska öka med två samma period (mätbart enligt TEM). I denna strategi föreslås att inom perioden ska antal besök i Upplands-Bro ha ökat med 15% (jmf TEM 2011) antal årsanställda hos företag inom besöksnäringen ha ökat med fem personer fem nya företag som bedriver verksamhet inom besöksnäringen ha startat. SWOT-analys 4 STYRKOR Mälaren Naturen Tillgängliga kulturmiljöer (satsningen på fornminnen) Golfbanor i världsklass Hästintresse och -kunskap Många konferensalternativ Bra kommunikationer - läget MÖJLIGHETER Återvinnings- och miljötänksidentitet Mälarturism båtturism Cykel- och vandringsleder Kulturhuset för evenemang SVAGHETER Otydligt varumärke Få boendemöjligheter Få shoppingmöjligheter HOT Att företagare konkurrerar istället för att samarbeta Att entreprenörer som vill mycket förlägger verksamheten till annan kommun för att man inte får tillräckligt stöd eller respons. Dålig tillgänglighet (elektroniskt och fysiskt) 4 SWOT är en förkortning av Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats på svenska: Styrkor, Svagheter, Möjligheter, Hot 5

13 Sidan 13 av 28 Sammanfattning Upplands-Bro kommun har både styrkor och möjligheter vad gäller att utveckla besöksnäringen. I strategin nämns fyra platser som har potential att locka fler besökare. Visionen är att öka kommunens attraktionskraft genom samverkan med närliggande kommuner och att stärka regionen som besöksmål. Fokus i arbetet med besöksnäringen bör ligga på att tillgängliggöra både fysiskt och elektroniskt utveckla värdskapet utveckla produkterna skapa/stärka nätverk inom näringen både lokalt och regionalt. Strategin föreslår att resurser avsätts för arbetet med besöksnäringen. 6

14 Sidan 14 av 28 Ärende 2

15 Sidan 15 av 28

16 Tillväxtkontoret Sidan 16 av 28 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Sofie Lagerlöf, Dnr Kultur- och fritidsnämnden Namnsättning av rondell vid Granhammarsvägen. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa vägnamnet: Granhammarsrondellen. Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden har ett pågående uppdrag att namnsätta vägar och strategiska platser i kommunen. Förvaltningen föreslår följande vägnamn: Granhammarsrondellen. Förslaget har skickats ut till hembygdsföreningarna för synpunkter. Beslutsunderlag Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse Karta Ärendet Förvaltningen strävar efter att i möjligaste mån använda för regionen unika namn samt anknyta till lokala verksamheter och till Upplands- Bro kommuns kulturhistoria. Tekniska kontoret utför nu ett vägarbete i korsningen Symmetrivägen/Konstvägen/Granhammarsvägen. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten på plats genom att bygga en cirkulationsplats. Tekniska kontoret har lämnat namnförslaget Granhammarsrondellen. Namnet syftar på herrgårdsbyggnaden Granhammar som byggdes på 1740/50-talet av Carl Hårleman och som idag ligger inom Svea Livgardets område. Barnperspektiv Ärendet om namnsättning i kommunen har ingen särskild påverkan på barn och ungdomars situation. TILLVÄXTKONTORET

17 2(2) Marianne Hagman Tillväxtschef Sidan 17 av 28 Bo Larsson Kultur- och fritidschef Bilagor: Karta Namnärende Granhammarsrondellen Kopia av beslut till:

18 ± Sidan 18 av 28 SymmetrivägenKonstvägen Granhammarsvägen Namnförslag, Granhammarsrondellen BRUNNA Meter

19 Sidan 19 av 28 Ärende 3

20 Sidan 20 av 28

21 Tillväxtkontoret Sidan 21 av 28 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning BL, Dnr Kultur- och fritidsnämnden Yttrande över medborgarförslag om inrättande av permanent utomhushandbolsplan i Kungsängen Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden överlämnar följande förslag till yttrande till Kommunfullmäktige: Kultur- och fritidsnämnden anser att medborgarförslaget är besvarat med tillväxtkontorets tjänsteskrivelse. Sammanfattning Karin Yngvarsson inkom den 8 augusti 2013 med ett medborgarförslag om inrättande av en permanent utomhushandbollsplan. Frågeställaren föreslår att en sådan plan inrättas på Kungsängens idrottsplats med korrekta mått, linjer och riktiga handbolsmål med nät bakom. En sådan plan skulle kunna nyttjas under utomhushandbollssäsongen som är mellan maj och veckorna före skolstart i augusti och kräver därför ingen belysning. Beslutsunderlag Medborgarförslag som inkom den 8 augusti Kommunfullmäktiges beslut den 11 september Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 23 september Ärendet Karin Yngvarsson har sett att gräsplanerna utanför stängslet vid Kungsängens IP utnyttjas dåligt och föreslår att en permanent utomhushandbollsplan med fasta mål och nät vid målen anläggs där. Kostnaderna torde vara överkomliga då planen inte behöver underhållas under hela sommaren/hösten utan under säsong som är maj, juni juli och veckorna före skolstart i augusti. Ingen kvällsbelysning behövs då. Kultur- och fritidsavdelningens kommentar och förslag: De två planerna utanför stängslet har tagits i bruk i år och kommer att nyttjas mer och mer av fotboll och även Amerikansk fotboll som fått sin hemvist där. Vårt förslag är att en handbollsplan som en tillfällig åtgärd iordningställs vid exploateringsområdet vid gamla IP, innanför löparbanorna. Vi kommer att sköta den regelbundet så att inga tuvor uppstår. Riktiga handbollsmål kommer att grävas ned för säker fastsättning. Kostnad för målen är c:a 13 tkr exklusive moms och skötseln kommer att ske av befintlig personal med maskiner från Kungsängens IP.

22 2(2) Sidan 22 av 28 På längre sikt när vi vet bättre hur Kungsängens IP kommer att nyttjas kan det vara ett alternativ för en permanent utomhushandbollsplan. Barnperspektiv Bra och ändmålsenliga aktivitetsytor för barn och ungdomar gynnar både föreningsdriven verksamhet och spontana aktiviteter. TILLVÄXTKONTORET Marianne Hagman Tillväxtchef Bo Larsson Kultur- och fritidschef

23 Sidan 23 av 28 Ärende 4

24 Sidan 24 av 28

25 Sidan 25 av 28 Ärende 5

26 Sidan 26 av 28

27 Sidan 27 av 28 Ärende 6

28 Sidan 28 av 28

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer strategi2020 1 sammanfattning innehållsförteckning Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer Bakom Nationell strategi hållbar tillväxt för företag och destinationer

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Skärgårdsstrategin. Utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård, för en stärkt besöksnäring året om, med koppling till Stockholmsstrategin

Skärgårdsstrategin. Utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård, för en stärkt besöksnäring året om, med koppling till Stockholmsstrategin Skärgårdsstrategin Utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård, för en stärkt besöksnäring året om, med koppling till Stockholmsstrategin Projektplan för förstudie Stockholm Visitors Board med samverkanspartners

Läs mer

SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN

SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN 1 INNEHÅLL FÖRORD 3 ANALYS 4 DESTINATION & PRODUKT 8 TILLGÄNGLIGHET 12 FÖRSÄLJNING 14 MARKNADSFÖRING 16 MER KUNSKAP OM EXPORT 18 ORD- & CHECKLISTOR 21

Läs mer

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt affärsplan handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt Version 1.0 INNEHåLL INLEDNING 3 VISION, Mål &

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Ölands Näringslivskontor Maj 2012 Version 1 Processledare: Per Ekman, Tendensor AB Innehållsförteckning Introduktion 3 Utvecklingsprocessen

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna 2015 AKTIVITETSPLAN Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring Aktivitetsplan 2015 beskriver Visit Södra Dalarnas, VSD, planerade aktiviteter för 2015. Aktiviteternas mål

Läs mer

Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020? Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020? Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Läs mer

Leader Ystad-Österlenregionen

Leader Ystad-Österlenregionen Leader Ystad-Österlenregionen Utvecklingsstrategi för åren 2008-2013 Remiss 2008-04-10-2008-04-29 Här ska bilder läggas in! 1 Till dig som läser remissen Materialet som du håller i din hand är remissversionen

Läs mer

Exportguide för Dalarnas besöksnäring

Exportguide för Dalarnas besöksnäring Exportguide för Dalarnas besöksnäring Foto: Nisse Schmidt/ Visit Idre En stark näring med gamla anor Besöksnäringen i Dalarna är en stark och viktig industri med gamla, stolta anor och räknas idag som

Läs mer

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 1 Sammanfattning Göteborgs stadsdel Västra Göteborg och Öckerö kommun har inlett ett samarbete för att under ett år samfinansiera en kartläggning

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring 1 ARBETSMATERIAL FÖR SYNPUNKTER Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring Utkast till rapport från Leaderprojekt inom Östra Vätterbranterna, Håkan Strotz, Claes Hellsten 2012

Läs mer

En samhällsanalys av Stockholm-Arlanda Airport

En samhällsanalys av Stockholm-Arlanda Airport En samhällsanalys av Stockholm-Arlanda Airport Flygplatsens inverkan på Stockholmsregionen och Sverige Sara Bandstein, Ann-Sofie Stenérus, Nicolas Espinoza FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet

Läs mer

Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 december 2013

Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 december 2013 Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 december 2013 Sidan 3 av 92 Ärende 1 Sidan 4 av 92 Sidan 5 av 92 Tillväxtkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Dnr. Besöksnäringsstrategi i Nyköping 2015-2017-2023. Framtagen av näringslivet i samverkan med kommunen. Antagen av kommunstyrelsen 150223

Dnr. Besöksnäringsstrategi i Nyköping 2015-2017-2023. Framtagen av näringslivet i samverkan med kommunen. Antagen av kommunstyrelsen 150223 Dnr Besöksnäringsstrategi i Nyköping 2015-2017-2023 Framtagen av näringslivet i samverkan med kommunen Antagen av kommunstyrelsen 150223 Dnr 2/17 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dokument som styr...

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke Mårten gås? Inledning Varumärke Ett rungande ja för ett hållbart Skåne Starkt varumärke snabbfil till köp

Läs mer

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling September 2012 Innehåll INNEHÅLL...1 INLEDNING EN STRATEGISK PLAN FÖR DESTINATION SORSELE...3 VISION...4 SORSELES TURISTISKA VISION...4

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län En plan för hur Kalmar län under åren 2015 2020 ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt 1 Inledning IT spänner över många utvecklingsområden.

Läs mer