Handlingar till Kultur och fritidsnämndens sammanträde den 9 oktober 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till Kultur och fritidsnämndens sammanträde den 9 oktober 2013"

Transkript

1 Handlingar till Kultur och fritidsnämndens sammanträde den 9 oktober 2013

2

3 Sidan 3 av 28 Ärende 1

4 Sidan 4 av 28

5 Tillväxtkontoret Sidan 5 av 28 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning BL, Dnr Rev Kultur & Fritidsnämnden Förslag till Turiststrategi samt förslag till handlingsplan för år 2014 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar: 1. Turiststrategi för Upplands-Bro kommun godkänns och överlämnas till Kommunfullmäktige för antagande av strategin. 2. Kommunstyrelsen föreslås anta förslag till handlingsplan för år 2014 samt att hantera genomförandet av handlingsplanen i budgetarbetet. Sammanfattning I budget för 2011 gavs bland annat i uppdrag av kommunfullmäktige att kartlägga de turistnäringar som finns i kommunen och att turiststrategin från 1996 ska aktualiseras. Mot bakgrund av detta har förslag till ny turiststrategi framtagits. Beslutsunderlag Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 27 augusti 2013 Förslag Turiststrategi Upplands-Bro kommun den 22 augusti 2013 Förslag Handlingsplan 2014 Kommunfullmäktige den 16 december 2011 Ärendet I budget för 2011 gavs bland annat i uppdrag av kommunfullmäktige att kartlägga de turistnäringar som finns i kommunen och att turiststrategin från 1996 ska aktualisera i samarbete mellan Kommunstyrelsen och Kultur- och fritidsnämnden. Mot bakgrund av detta har ett förslag arbetats fram av Tillväxtkontoret i samråd med Kommunledningskontoret genomfördes en TEM-analys (Turistekonomisk modell) av Resurs AB på uppdrag av Upplands-Bro kommun där man tog fram information om turismens ekonomiska effekter i kommunen. Undersökningen visade att näringen 2010 omsatte 213,5 miljoner kronor och att den sysselsatte 190 personer. Hösten 2012 inrättades en projektanställning (AFA-pengar) för kartläggning av turismen/besöksnäringen i kommunen och behov av en eventuell turismhandläggare. Projektet handlade om att göra en nulägeskartläggning (fakta) om turism/besöksnäringen i kommunen och att starta det praktiska

6 2(2) Sidan 6 av 28 arbetet med informationsmaterial och förmedling av materialet till strategiska mottagare. En workshop har genomförts med ett 20-tal företrädare för besöksnäringen (bilaga 1) för att bland annat se vad som kan göras för att utveckla besöksnäringen i kommunen. Projektet är nu avslutat. Kommunens hemsida har uppdaterats med aktiviteter inom upplevelsesektorn. Vykort har framtagits för att locka besökare till hemsidan, dessa har också distribuerats till konferensanläggningar tillsammans med turist- och fritidskartan som har översatts till engelska och finska. Dessutom har förslag till Turiststrategi samt förslag på handlingsplan för år 2014 tagits fram, vilket föreslås göras årligen med strategin som grund. Turiststrategin föreslår bland annat att fokus i arbetet med besöksnäringen bör ligga på att: tillgängliggöra både fysiskt och elektroniskt utveckla värdskapet utveckla produkterna skapa/stärka nätverk inom näringen både lokalt och regionalt. Visionen är att öka kommunens attraktionskraft genom samverkan med närliggande kommuner och att stärka regionen som besöksmål. Strategin föreslår även att resurser avsätts för arbetet med besöksnäringen. Handlingsplan 2014 föreslår bland annat att ett turistråd skapas med representanter från näringen och kommunen. Inom turistrådet skapas nätverk mellan aktörerna och ett forum för planering, samarbeten och information. Kommunfullmäktige ansvarar för att anta en långsiktig turiststrategi. Enligt kommunens reglemente har Kommunstyrelsen hand om sysselsättnings- och näringslivsfrågor och ansvarar för åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen, näringslivet och turismen i kommunen. Det innebär enligt förslaget att kommunstyrelsen ansvarar för att årligen upprätta och godkänna en handlingsplan. Barnperspektiv Turiststrategin innebär bland annat att det skapas och görs känt attraktiva besöksmål som är spännande och utvecklande för barn och ungdomar. TILLVÄXTKONTORET Marianne Hagman Tillväxtchef Bo Larsson Kultur- och fritidschef Bilagor: Bilaga 1. Förslag Turiststrategi Upplands-Bro kommun den 22 augusti 2013 Bilaga 2. Förslag Handlingsplan 2014 Bilaga 3. Möte med aktörerna från besöksnäringen

7 Sidan 7 av 28 Uppdrag Ett bra samarbete mellan kommun, politiker och näring är en viktig förutsättning för att kunna ta tillvara möjligheterna att skapa tillväxt och nya arbetstillfällen inom turistbranschen. Genom att fastställa en strategi för besöksnäringen skapas bättre förutsättningar för att bedriva ett långsiktigt och effektivt arbete. Fler besökare i Upplands-Bro ökar kommunens attraktivitet för besökare, företag och kommuninvånare. Fler lockas att bosätta sig och söka jobb här. Om alla i kommunen, både invånare och anställda, är delaktiga i arbetet att öka attraktiviteten, och ser turismen som en viktig näring, kommer fler att vilja och våga etablera och utveckla sina verksamheter här. Turismstrategin kommer att vara underlag för en årlig handlingsplan. Strategin har tagits fram av Jenny Lindberg, turismstrateg, efter diskussion med näringens aktörer och kommunrepresentanter. Bakgrund besöksnäring Definitionen av turism: Aktiviteter som görs av en person som reser från ordinarie bostadsort för övernattning eller dagbesök. Avsikten kan vara såväl arbete som fritid. Den nationella strategin för besöksnäringen Besöksnäringen är både en av Sveriges största näringar och den som växer snabbast. År 2012 omsatte turismen 264 miljarder kronor att jämföra med landets BNP som samma år uppgick till miljarder kronor. År 2010 togs en nationell strategi för besöksnäringen fram på initiativ av Svensk Turism, den nationella branschorganisationen som representerar ca företag. Målet i strategin är att fördubbla besöksnäringen på tio år så att man år 2020 ska omsätta 500 miljarder kronor: Sverige ska vara ett naturligt förstahandsval för den globala resenären. Den nationella strategin har delats in i sex huvudstrategier som kan vara vägledande för regioner och kommuner för att arbeta i samma riktning: 1. Destinationsutveckling att utveckla destinationer i världsklass 2. Finansiering att attrahera kapital som accelererar utvecklingen av näringen 3. Samverkan mellan privat och offentlig sektor 4. Marknadsföring att attrahera utvalda målgrupper 5. Entreprenörskap, företagande och kompetens 6. Hållbar besöksnäring I World Economic Forums index över länders turistiska konkurrenskraft ligger Sverige år 2012 på plats 9. Sveriges styrkor finns inom miljö och hållbarhet, lagar och regler, IT och kvaliteten i vår naturomgivning. Plan för Stockholmsregionen I RUFS 2010 (Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen) diskuteras besöksnäringens betydelse för regionen i flera avsnitt. Ett av målen som ska uppnås till och med år 2030 är att Stockholmsregionen då ska vara en av Europas mest välkända och högklassiga besöksdestinationer. Målet ska uppnås bland annat genom att skapa förutsättningar för ett

8 Sidan 8 av 28 kulturliv i världsklass, skapa nya mötesplatser som är spridda inom regionen och genom att samverka kring evenemang. Besöksnäringens betydelse lokalt Vid sidan av den rent ekonomiska effekten finns ytterligare två områden inom vilka besöksnäringen har stor betydelse: kommunens attraktivitet och när det gäller ungas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. En regions eller kommuns attraktivitet byggs av möjligheter till arbete, rekreation, bra boende, god service och så vidare. Upplands-Bros läge vid Mälaren nära Stockholm med goda kommunikationsmöjligheter både regionalt, nationellt och internationellt, har naturligtvis stor betydelse. Med attraktiva besöksmål kommer fler att upptäcka detta. En första kontakt med kommunen kan vara just ett tillfälligt besök på en konferensanläggning, en naturplats, en golfanläggning eller något annat besöksmål. Vid detta besök bör besökaren exponeras för information om fler lokala besöksmål att upptäcka. Många gånger sker en ung persons första kontakt med arbetslivet just inom besöksnäringen, till exempel inom restaurang, butik eller som guide. De första arbetslivserfarenheterna sker ofta under sommarloven och kan leda till kortare eller längre vikariat eller kanske en fast anställning efter avslutad skolgång. Analys av turismen i Upplands-Bro år 2010 År 2011 genomfördes en TEM-analys (Turismekonomisk modell) av Resurs AB 1 på uppdrag av Upplands-Bro kommun där man tog fram information om turismens ekonomiska effekter i kommunen. Undersökningen visade att näringen år 2010 omsatte 213,5 miljoner kronor och att den sysselsatte 190 personer. I analysen redovisades också Turistkronan: ett begrepp som visar hur turisten spenderar sina pengar när den besöker kommunen. I Upplands-Bro är fördelningen som följer Aktivitet 21% Shopping 12% Logi 32% Logi Livsmedel Restaurang Transport Shopping Aktivitet Livsmedel 6% Transport 10% Restaurang 19% 1 Resurs AB inhämtar information från Rese- och Turistdatabasen som bygger på 2000 intervjuer per månad där man frågar om hemort, resmål, färdmedel, arbete eller fritid, dagresa eller övernattning, boendeform, syfte, spenderade pengar samt demografiska uppgifter. 1

9 Sidan 9 av 28 Direkta skatteintäkter från sysselsättning i de företag som direkt påverkas av besökarens utlägg var 11 miljoner kronor. De indirekta skatteintäkterna beräknas till 33 miljoner kronor. Konferenshotellen står för den största delen av omsättningen: 46 %. Dagbesöken står för en fjärdedel av den totala omsättningen varav golfen står för 90 % av dagbesöken. Boende hos släkt och vänner är den vanligaste övernattningsformen med 61 % av alla övernattningar som görs i kommunen. Den största anledningen till att vi turistar är att vi besöker släkt och vänner, detta visar hur betydelsefull lokalbefolkningen är för den lokala marknaden: de boende på orten avgör vart man tar med sig tillresta och vad man visar fram. Trender och tendenser Dagens resenär är världsvan och ställer höga krav på upplevelser, tillgänglighet, service och kvalitet. Västvärldens befolkningssammansättning innebär att äldre turister med god hälsa och ekonomi kommer att öka. I Asien där det under en lång tid varit stark ekonomisk tillväxt finns en enorm befolkning som kommer snart att ha råd att börja resa. Konsumenterna blir alltmer medvetna när det gäller klimatpåverkan och resmål som kan visa på en hållbar utveckling prioriteras. Evenemang och shopping ökar som anledning att resa. Internet spelar en allt större roll när det gäller att välja, boka och betala resor. Framtida trender som kommer att påverka turistnäringen framöver: Enkla lösningar, back to basic Att välja enklare produkter, till och med lägre standard men man förväntar sig fortfarande bra service. Autentiska upplevelser och tradition Man vill uppleva något genuint och äkta, till exempel ett boende på lantgård, en aktivitet som svampplockning eller kräftfiske, gärna kopplat till storytelling 2 och professionell guidning. Kunderna vill också köpa produkter från företag som upplevs som genuina och autentiska. Internetbokning ökar ytterligare Kunderna letar efter erbjudanden, extrapriser och information på internet, denna kanal blir allt viktigare. Man tar del av andras kommentarer och omdömen, läser bloggar och andra sociala medier före resan och lägger efteråt till egna synpunkter. Man är mer aktiv både före, under och efter resan i detta medium. Från upplevelse till personlig utveckling Man vill idag inte bara få en solbränna med sig hem från semestern, man vill uppleva saker som gör att man utvecklas som människa. En sorts upplevelse är det som är genuint och unikt. I takt med att utbudet av resmål och aktiviteter ökar blir det viktigare att ha ett starkt varumärke och visa vad det står för. 2 Storytelling är en gren inom marknadsförings- och upplevelseindustrin som går ut på att bygga försäljningen för ett besöksmål kring en historia. Dramaturgin bygger på något som folk vet, tror sig veta eller känner igen. Syftet är att förstärka och förhöja upplevelsen av det aktuella besöksmålet. Källa: Wikipedia. 2

10 Sidan 10 av 28 Förutsättningar Det geografiska läget Upplands-Bro ligger vid Mälaren i stockholmsregionen till vilken en stor inflyttning från övriga landet sker. Dessutom är Stockholms stad ett av landets största besöksmål med miljoner utländska och svenska besökare årligen. Kommunens läge med flera internationella flygplatser inom 30 minuters avstånd samt pendeltåg och motorväg genom kommunen ger mycket goda förutsättningar för att besökare ska kunna ta sig hit. Mälaren innehar en stor potential som för närvarande är tämligen oexploaterad. Golf, konferens, hästar, återvinning En stor del av besöksnäringens omsättning i Upplands-Bro finns inom konferenssektorn. Åtta konferenshotell och ett antal mindre aktörer som erbjuder lokaler för grupper gör att konferenssektorn utgör den allra största delen. Golfbanorna är den andra stora delen. Det finns fyra golfbanor varav en som är rankad som en av världens bästa. Två andra områden utmärker sig för Upplands-Bro: hästar och miljötänk. I kommunen finns ett antal ryttarföreningar men också åtminstone fyra stall som drivs som företag. Återvinning och miljömedvetenhet representeras av flera företag som har skapat affärsverksamhet på temat konsthantverk, återvinning och miljö. Mälarturism I och med strandutvecklingsprojektet som kommer att startas upp under hösten 2013 kommer möjligheterna att nyttja Mälaren att belysas. Projektet genomförs i samarbete med fem angränsande kommuner 3 vilket skapar förutsättningar för att samarbeta i ett längre perspektiv kring besöksnäringen. Målet är att skapa en attraktiv region, så att besökare kan uppleva mycket under en flerdagarsperiod, inte bara under dagsutflykter. Detta är svårt för en enskild kommun att kunna erbjuda. Möjliga utvecklingsområden I kommunen finns flera områden som har potential att utvecklas besöksmässigt: Broområdet med Kvistaberg-Önsta Upprustningen och visionen för Kvistaberg skapar möjligheter för ett strandnära besöksmål för hela familjen. Området kring Kvistaberg kommer också att komma närmare Bro samhälle när Trädgårdsstaden vid stationen byggs ut. Inom ett par år kommer galoppcentret vid Önsta vara i bruk, vilket kommer att medföra en ansenlig mängd nya besökare. Rösaring-Låssa-Säbyholm Den unika kulturmiljön kring Rösaring erbjuder en natur- och forntidsupplevelse utöver det vanliga. Nedanför åsen med gravhögar, processionsväg och labyrint finns en medeltida kyrka och ett stall med turridning på islandshäst. Här finns utrymme för fler besök och fler besöksmål, till exempel besöksrelaterad verksamhet i Säbyholm. 3 Ekerö, Håbo, Järfälla, Sigtuna, Upplands-Väsby. Dessutom ingår Enköping och Strängnäs kommuner samt Föreningen Mälaren i referensgruppen. 3

11 Sidan 11 av 28 Kungsängen-Öråker Kungsängens brygga är en plats där båtar lägger till, konserter uppförs och sommarkiosk har inrättats. Denna plats nås enkelt med pendeltåg och härifrån kan man också promenera till Öråkers Lada, ett av kommunens besöksmål med miljötänkstema. Vintertid är det en lämplig plats för skid- och skridskoåkare att anlända med allmänna kommunikationer. Lillsjöområdet Rekreationsområde med sommarkiosk, grillplats och badplats. Här finns också utrymme för en campingplats. Platsen är även lämplig för vinteraktiviteter med till exempel skidbacke och -lift. Vision Upplands-Bro ingår som en av flera kommuner i det område som man besöker för att uppleva natur, kultur, Mälaren och spännande evenemang när man befinner sig i östra Mälardalen. Genomförande Upplands-Bro kommun ska upprätta ett nära och starkt samarbete med närliggande kommuner för att tillsammans kunna utveckla och erbjuda ett bredare utbud, stärka attraktionskraften och samordna marknadsföring. Upplands-Bro kommun ska skapa olika samverkansformer med aktörerna inom besöksnäringen, gärna inom hela det regionala området, och ta tillvara besöksnäringens intressen inom samhällsplaneringen. Strategiska fokusområden Miljön Besökaren påverkas av den fysiska miljö man kommer till. Tillgänglighet är mycket viktig. Tillgången till den mälarnära miljön ska förstärkas. Öka tillgängligheten till naturen. Mötet Besökarens relation till människorna på orten och den service som där erbjuds. Fokus bör ligga på värdskap, kvalitet och kunskap om andra produkter och tjänster både lokalt och regionalt. Produkten Den samlade helheten av det som Upplands-Bro erbjuder besökaren i form av upplevelser. Fokus bör ligga på att förtydliga varumärket, utveckla paket och bygga vidare på hållbar turism inom våra starka områden miljötänk, hästar och golf. 4

12 Sidan 12 av 28 System Aktörerna bör beredas utrymme för nätverkande och samarbete samt hålla kontakt och konstruktiv dialog med Upplands-Bro kommun. Upplands-Bro kommun bör ha en samordnande roll och representera aktörerna regionalt. Övergripande mål I de kulturpolitiska målen slås fast att på fem års sikt ska besöksnäringen ha ökat med 10% och antalet årsarbetare ska öka med två samma period (mätbart enligt TEM). I denna strategi föreslås att inom perioden ska antal besök i Upplands-Bro ha ökat med 15% (jmf TEM 2011) antal årsanställda hos företag inom besöksnäringen ha ökat med fem personer fem nya företag som bedriver verksamhet inom besöksnäringen ha startat. SWOT-analys 4 STYRKOR Mälaren Naturen Tillgängliga kulturmiljöer (satsningen på fornminnen) Golfbanor i världsklass Hästintresse och -kunskap Många konferensalternativ Bra kommunikationer - läget MÖJLIGHETER Återvinnings- och miljötänksidentitet Mälarturism båtturism Cykel- och vandringsleder Kulturhuset för evenemang SVAGHETER Otydligt varumärke Få boendemöjligheter Få shoppingmöjligheter HOT Att företagare konkurrerar istället för att samarbeta Att entreprenörer som vill mycket förlägger verksamheten till annan kommun för att man inte får tillräckligt stöd eller respons. Dålig tillgänglighet (elektroniskt och fysiskt) 4 SWOT är en förkortning av Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats på svenska: Styrkor, Svagheter, Möjligheter, Hot 5

13 Sidan 13 av 28 Sammanfattning Upplands-Bro kommun har både styrkor och möjligheter vad gäller att utveckla besöksnäringen. I strategin nämns fyra platser som har potential att locka fler besökare. Visionen är att öka kommunens attraktionskraft genom samverkan med närliggande kommuner och att stärka regionen som besöksmål. Fokus i arbetet med besöksnäringen bör ligga på att tillgängliggöra både fysiskt och elektroniskt utveckla värdskapet utveckla produkterna skapa/stärka nätverk inom näringen både lokalt och regionalt. Strategin föreslår att resurser avsätts för arbetet med besöksnäringen. 6

14 Sidan 14 av 28 Ärende 2

15 Sidan 15 av 28

16 Tillväxtkontoret Sidan 16 av 28 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Sofie Lagerlöf, Dnr Kultur- och fritidsnämnden Namnsättning av rondell vid Granhammarsvägen. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa vägnamnet: Granhammarsrondellen. Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden har ett pågående uppdrag att namnsätta vägar och strategiska platser i kommunen. Förvaltningen föreslår följande vägnamn: Granhammarsrondellen. Förslaget har skickats ut till hembygdsföreningarna för synpunkter. Beslutsunderlag Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse Karta Ärendet Förvaltningen strävar efter att i möjligaste mån använda för regionen unika namn samt anknyta till lokala verksamheter och till Upplands- Bro kommuns kulturhistoria. Tekniska kontoret utför nu ett vägarbete i korsningen Symmetrivägen/Konstvägen/Granhammarsvägen. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten på plats genom att bygga en cirkulationsplats. Tekniska kontoret har lämnat namnförslaget Granhammarsrondellen. Namnet syftar på herrgårdsbyggnaden Granhammar som byggdes på 1740/50-talet av Carl Hårleman och som idag ligger inom Svea Livgardets område. Barnperspektiv Ärendet om namnsättning i kommunen har ingen särskild påverkan på barn och ungdomars situation. TILLVÄXTKONTORET

17 2(2) Marianne Hagman Tillväxtschef Sidan 17 av 28 Bo Larsson Kultur- och fritidschef Bilagor: Karta Namnärende Granhammarsrondellen Kopia av beslut till:

18 ± Sidan 18 av 28 SymmetrivägenKonstvägen Granhammarsvägen Namnförslag, Granhammarsrondellen BRUNNA Meter

19 Sidan 19 av 28 Ärende 3

20 Sidan 20 av 28

21 Tillväxtkontoret Sidan 21 av 28 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning BL, Dnr Kultur- och fritidsnämnden Yttrande över medborgarförslag om inrättande av permanent utomhushandbolsplan i Kungsängen Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden överlämnar följande förslag till yttrande till Kommunfullmäktige: Kultur- och fritidsnämnden anser att medborgarförslaget är besvarat med tillväxtkontorets tjänsteskrivelse. Sammanfattning Karin Yngvarsson inkom den 8 augusti 2013 med ett medborgarförslag om inrättande av en permanent utomhushandbollsplan. Frågeställaren föreslår att en sådan plan inrättas på Kungsängens idrottsplats med korrekta mått, linjer och riktiga handbolsmål med nät bakom. En sådan plan skulle kunna nyttjas under utomhushandbollssäsongen som är mellan maj och veckorna före skolstart i augusti och kräver därför ingen belysning. Beslutsunderlag Medborgarförslag som inkom den 8 augusti Kommunfullmäktiges beslut den 11 september Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 23 september Ärendet Karin Yngvarsson har sett att gräsplanerna utanför stängslet vid Kungsängens IP utnyttjas dåligt och föreslår att en permanent utomhushandbollsplan med fasta mål och nät vid målen anläggs där. Kostnaderna torde vara överkomliga då planen inte behöver underhållas under hela sommaren/hösten utan under säsong som är maj, juni juli och veckorna före skolstart i augusti. Ingen kvällsbelysning behövs då. Kultur- och fritidsavdelningens kommentar och förslag: De två planerna utanför stängslet har tagits i bruk i år och kommer att nyttjas mer och mer av fotboll och även Amerikansk fotboll som fått sin hemvist där. Vårt förslag är att en handbollsplan som en tillfällig åtgärd iordningställs vid exploateringsområdet vid gamla IP, innanför löparbanorna. Vi kommer att sköta den regelbundet så att inga tuvor uppstår. Riktiga handbollsmål kommer att grävas ned för säker fastsättning. Kostnad för målen är c:a 13 tkr exklusive moms och skötseln kommer att ske av befintlig personal med maskiner från Kungsängens IP.

22 2(2) Sidan 22 av 28 På längre sikt när vi vet bättre hur Kungsängens IP kommer att nyttjas kan det vara ett alternativ för en permanent utomhushandbollsplan. Barnperspektiv Bra och ändmålsenliga aktivitetsytor för barn och ungdomar gynnar både föreningsdriven verksamhet och spontana aktiviteter. TILLVÄXTKONTORET Marianne Hagman Tillväxtchef Bo Larsson Kultur- och fritidschef

23 Sidan 23 av 28 Ärende 4

24 Sidan 24 av 28

25 Sidan 25 av 28 Ärende 5

26 Sidan 26 av 28

27 Sidan 27 av 28 Ärende 6

28 Sidan 28 av 28

Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 9 oktober 2013

Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 9 oktober 2013 Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 9 oktober 2013 Sidan 3 av 24 Ärende 1 Sidan 4 av 24 Tillväxtkontoret Sidan 5 av 24 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Handlingar till Kultur- och fritidsnämndensarbetsutskott den 3 september 2013

Handlingar till Kultur- och fritidsnämndensarbetsutskott den 3 september 2013 Handlingar till Kultur- och fritidsnämndensarbetsutskott den 3 september 2013 Sidan 3 av 59 Ärende 1 Sidan 4 av 59 Tillväxtkontoret Sidan 5 av 59 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen:

Antagen av kommunstyrelsen: Strategi för besöksnäringen i Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen: 2017-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 2 Turism och besöksnäring... 2 Sverige som besöksmål... 2 Nykvarn som

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Funäsdalen

Läs mer

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Nationell strategi för besöksnäringen/turismen år 2020 Målsättning år 2020 Från 252 till 500 miljarder i omsättning Från 160 till 260 tusen arbetstillfällen Från

Läs mer

TEM 2015 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen Inklusive åren

TEM 2015 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen Inklusive åren TEM 2015 FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2015 Inklusive åren 2006-2014 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Funäsdalen

Läs mer

TEM 2014 HÄRJEDALEN HÄRJEDALEN 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2014. Inklusive åren 2005-2013

TEM 2014 HÄRJEDALEN HÄRJEDALEN 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2014. Inklusive åren 2005-2013 TEM 2014 HÄRJEDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2014 Inklusive åren 2005-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Härjedalen

Läs mer

TEM 2014 LOFSDALEN LOFSDALEN 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lofsdalen 2014. Inklusive åren 2005-2013

TEM 2014 LOFSDALEN LOFSDALEN 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lofsdalen 2014. Inklusive åren 2005-2013 TEM 2014 LOFSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lofsdalen 2014 Inklusive åren 2005-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Lofsdalen 2014

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Hållbar produktutveckling Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling. Cykelkonferensen 2017 i Jönköping

Hållbar produktutveckling Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling. Cykelkonferensen 2017 i Jönköping Hållbar produktutveckling 2016-19 Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling Cykelkonferensen 2017 i Jönköping Källa: Arena för Tillväxt Besöksnäringen bygger på samverkan mellan aktörer

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Utvecklingsavdelningen Lars Olausson Telefon: 366 41 40 E-post: lars.olausson@vastra.goteborg.se Projekt Göteborgs skärgård Förslag till

Läs mer

TEM 2015 HÄRJEDALEN HÄRJEDALEN 2015. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2015. Inklusive åren 2006-2014

TEM 2015 HÄRJEDALEN HÄRJEDALEN 2015. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2015. Inklusive åren 2006-2014 TEM 2015 HÄRJEDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2015 Inklusive åren 2006-2014 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Härjedalen

Läs mer

Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne

Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne KS.2013.0554 2013-12-17 Teresa Andersson 0418-628 22 Kommunstyrelsen Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne Ärendebeskrivning Turismen är en basindustri i Sverige med potential att

Läs mer

TEM 2013 LYCKSELE LYCKSELE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013

TEM 2013 LYCKSELE LYCKSELE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013 TEM 2013 LYCKSELE Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013 Inklusive åren 2004, 2006-2010 Reviderad version RESURS AB för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen:

Antagen av kommunstyrelsen: Strategi för besöksnäringen i Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen: 2014-12-01 Innehållsförteckning Besöksnäringen en allt viktigare näring... 2 Hållbar tillväxt för företag och destinationer...

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen 2015-2020 Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Innehåll Inledning Idag och framtiden Bakgrund Byggstenar 1. Varumärke och kommunikation 2. Målgrupper

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nykvarns kommun inklusive år 2011-2013. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nykvarns kommun inklusive år 2011-2013. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nykvarns kommun inklusive år 2011-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Nykvarns kommun 2014 3

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN

Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN 2016-2020 Besöksnäringen i Norrköping har de senaste åren haft en positiv utveckling och näringen har fått den uppmärksamhet som den förtjänar som en

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

TEM 2013 BODEN BODEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Bodens kommun 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 BODEN BODEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Bodens kommun 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 BODEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Bodens kommun 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Boden 2013

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Storumans kommun Strategisk plan för utveckling av turismen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Förslaget till strategi är resultatet av ett arbete på uppdrag av kommunstyrelsen i samverkan

Läs mer

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-10-19. Medborgarförslag "Pelarsal vid Södertälje hamn".

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-10-19. Medborgarförslag Pelarsal vid Södertälje hamn. 1 (3) 2013-10-19 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Medborgarförslag Pelarsal vid Södertälje

Läs mer

Cykelleder för rekreation och turism. leder på gång

Cykelleder för rekreation och turism. leder på gång Cykelleder för rekreation och turism Nationella Strategin bakgrund kvalitetskriterier mål och utveckling referensgrupp utmärkning övergång & checklista Foto: Sofia Ernerot leder på gång Lena Stävmo VD

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer

Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer Skärgårdsstrategin Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer En populärversion av förstudien till Skärgårdstrategin Utveckling av besöksnäringen i Stockholms

Läs mer

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Rollfördelning 2 Vision 4 Vad är en hållbar besöks- och turismdestination

Läs mer

Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia

Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia Karlskrona kommun och Stena Line Åsa Widmark 2009-02-13 Turismens Utredningsinstitut Främja och stödja kunskapsuppbyggnaden inom

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Uppdragets syfte Att undersöka förutsättningarna för kommersiellt boende (Hotell/stugby) i Nybro kommun Frågeställningar: Finns det behov

Läs mer

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms)

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 1 Turismkonsumtionen ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca 170 000 sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 2 Besöksnäringen inte en bransch utan

Läs mer

Besöknäringsstrategi 2016-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28

Besöknäringsstrategi 2016-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28 Besöknäringsstrategi 2016-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28 Foto: Victoria Hallqvist Besöksnäringen är en av världens största näringar. Den totala turismkonsumtionen

Läs mer

Strategisk plan för utveckling av Besöksnäringen Prioritera varumärket Bohuslän och gemensamheten i Norra Bohuslän Inriktning för Norra Bohuslän att lokala och regionala organisationer stärker och utvecklar

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sorsele kommun Inklusive åren 2001, 2011 och 2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sorsele kommun Inklusive åren 2001, 2011 och 2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sorsele kommun Inklusive åren 2001, 2011 och 2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Sorsele kommun

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring?

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? - Stor! - På vilket sätt? - Besöksnäringsforum - Sammanhållen besöksnäringspolitik Näringsdepartementet Vilken betydelse har landsbygden för svensk

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Eskilstuna kommun

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Friluftslivsmål 6. Therese Lindberg, Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Friluftslivsmål 6. Therese Lindberg, Tillväxtverket Friluftslivsmål 6 Therese Lindberg, Tillväxtverket 1 I Tillväxtverkets regleringsbrev för 2015 finns ett krav på återrapportering, detta har stämts av med Näringsdepartementet enligt följande: Tillväxtverket

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nykvarns kommun inklusive år 2011-2012. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nykvarns kommun inklusive år 2011-2012. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nykvarns kommun inklusive år 2011-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Nykvarns kommun 2013 3

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kristianstads kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kristianstads kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kristianstads kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Kristianstads kommun

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Eskilstuna kommun

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

TEM 2015 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Mölndals stad inklusive åren 2011-2014. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2015 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Mölndals stad inklusive åren 2011-2014. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2015 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Mölndals stad inklusive åren 2011-2014 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Mölndals stad 2015 3 Utveckling

Läs mer

TEM 2014 LULEÅ LULEÅ 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014. Inklusive åren 2005-2013

TEM 2014 LULEÅ LULEÅ 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014. Inklusive åren 2005-2013 TEM 2014 LULEÅ Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014 Inklusive åren 2005-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Luleå 2014 3

Läs mer

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna Nya Skandinaviens ledande destinationsbolag Visit Dalarna Vi konkurrerar med 150 000 kommuner och regioner i Europa om boende, besökare, företag, investeringar och kompetens. Beslutsunderlag Syfte och

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Inom ramen för mål och aktiviteter i Styrkortsmodellen 2012-2014 PRIORITERAT MÅL: INDIKATORER: Långsiktig hållbar utveckling

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Oxelösunds kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Oxelösunds kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Oxelösunds kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Oxelösunds kommun

Läs mer

TEM 2013 KALMAR LÄN KALMAR LÄN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 KALMAR LÄN KALMAR LÄN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 KALMAR LÄN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Kalmar län

Läs mer

Framtidens lokala besöksservice

Framtidens lokala besöksservice Framtidens lokala besöksservice Så här arbetar vi i Skaraborg med framtidens lokala besöksservice. Lotta Samuelsson Turistchef i Mariestad och Klara Börjesson Ahlqvist Turistchef i Falköping. Strategiska

Läs mer

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners

Läs mer

BESÖKSNÄRINGEN I VÄSTERNORRLAND

BESÖKSNÄRINGEN I VÄSTERNORRLAND 2010 BESÖKSNÄRINGEN I VÄSTERNORRLAND 1 BESÖKSNÄRINGENS BETYDELSE FÖR VÄSTERNORRLAND 2010 När besökare väljer att spendera tid i Västernorrland betyder det också att de spenderar pengar. Detta skapar arbetstillfällen

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II VÄLKOMNA! Syfte och mål Skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken kan öka som andel av det totala resandet. Ta fram ett väl underbyggt

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vilhelmina kommun inklusive åren 2008-2011

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vilhelmina kommun inklusive åren 2008-2011 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vilhelmina kommun inklusive åren 2008-2011 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Vilhelmina kommun

Läs mer

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Destination Läckö-Kinnekulle AB Destination Läckö-Kinnekulle AB har mångårig kunskap, erfarenhet och bred kompetens

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Norrköpings kommun inklusive åren 2009-2012

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Norrköpings kommun inklusive åren 2009-2012 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Norrköpings kommun inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Norrköpings kommun

Läs mer

Turismen Ystad & Österlen en viktig näring

Turismen Ystad & Österlen en viktig näring Turismen Ystad & Österlen en viktig näring Turism ekonomisk rapport för destinationen Ystad & Österlen 2011 Foto: Inge Hansson, bidrag från 2012 års fototävling Turismen i Ystad & Österlen en viktig näring.

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Skurups kommun inklusive åren 2010-2013. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Skurups kommun inklusive åren 2010-2013. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Skurups kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Skurups kommun 2014 3

Läs mer

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Metod 3 Hembygdsgården fångar upp genomfartsresenärer 3 Samtliga turister 3 Varifrån kom besökarna? 4 Tidigare besök

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Värmdö

Strategi för besöksnäringen i Värmdö Strategi för besöksnäringen i Värmdö Innehåll Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-28, 68 Inledning Varför en lokal strategi? Strategi för vem? Vad är turism och besöksnäring? Vision 2020 Mål, strategiska

Läs mer

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun VATTENRIKET 2011 Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun SAMMANFATTNING Totalt gjordes det 148 250 besök i Vattenriket under 2011. Juli månad toppar med över 22 000 besök.

Läs mer

Vänern en exportmogen destination? Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet

Vänern en exportmogen destination? Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet Vänern en exportmogen destination? Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet Turismen i Västsverige 34 miljarder kr (2010) Fyrbodal 11 miljarder 20 miljarder varav Göteborg ca 17 miljarder Sjuhärad 1 miljard

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-04-08 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande

Läs mer

Yttrande om översiktsplan Flens kommun

Yttrande om översiktsplan Flens kommun Kommunstyrelsen 2017-05-10 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF/2017:298 Kristina Birath 016-710 51 56 1 (3) Kommunstyrelsen Yttrande om översiktsplan Flens kommun Förslag till beslut

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-06-04 Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Besöksnäringen Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Tillväxt Besöksnäringen

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager 3 Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager VÅR ORGANISATION Ett unikt

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-22 DNR KS 2015.033 EMELIE HALLIN SID 1/2 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Hemställan

Läs mer

TEM 2014 VEMDALEN VEMDALEN 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vemdalen 2014. Inklusive åren 2005-2013

TEM 2014 VEMDALEN VEMDALEN 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vemdalen 2014. Inklusive åren 2005-2013 TEM 2014 VEMDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vemdalen 2014 Inklusive åren 2005-2013 OBS, från 2010 definieras området på nytt sätt och resultatet är därmed inte jämförbart

Läs mer

Attraktionskraft Sverige - tillsammans skapar vi attraktiva platser

Attraktionskraft Sverige - tillsammans skapar vi attraktiva platser Sverige - tillsammans skapar vi attraktiva platser Ingrid Eriksson Sverige ska bli världens bästa land att vistas, verka och växa i. Det uppnås genom att människor, företag, kommuner och regioner skapar

Läs mer

Ägardirektiv för Nya Destination Uppsala aktiebolag

Ägardirektiv för Nya Destination Uppsala aktiebolag KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Wallin Carl Datum 2016-11-16 Diarienummer KSN-2016-0572 Kommunstyrelsen Ägardirektiv för Nya Destination Uppsala aktiebolag Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer