Handlingar till Kultur och fritidsnämndens sammanträde den 9 oktober 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till Kultur och fritidsnämndens sammanträde den 9 oktober 2013"

Transkript

1 Handlingar till Kultur och fritidsnämndens sammanträde den 9 oktober 2013

2

3 Sidan 3 av 28 Ärende 1

4 Sidan 4 av 28

5 Tillväxtkontoret Sidan 5 av 28 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning BL, Dnr Rev Kultur & Fritidsnämnden Förslag till Turiststrategi samt förslag till handlingsplan för år 2014 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar: 1. Turiststrategi för Upplands-Bro kommun godkänns och överlämnas till Kommunfullmäktige för antagande av strategin. 2. Kommunstyrelsen föreslås anta förslag till handlingsplan för år 2014 samt att hantera genomförandet av handlingsplanen i budgetarbetet. Sammanfattning I budget för 2011 gavs bland annat i uppdrag av kommunfullmäktige att kartlägga de turistnäringar som finns i kommunen och att turiststrategin från 1996 ska aktualiseras. Mot bakgrund av detta har förslag till ny turiststrategi framtagits. Beslutsunderlag Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 27 augusti 2013 Förslag Turiststrategi Upplands-Bro kommun den 22 augusti 2013 Förslag Handlingsplan 2014 Kommunfullmäktige den 16 december 2011 Ärendet I budget för 2011 gavs bland annat i uppdrag av kommunfullmäktige att kartlägga de turistnäringar som finns i kommunen och att turiststrategin från 1996 ska aktualisera i samarbete mellan Kommunstyrelsen och Kultur- och fritidsnämnden. Mot bakgrund av detta har ett förslag arbetats fram av Tillväxtkontoret i samråd med Kommunledningskontoret genomfördes en TEM-analys (Turistekonomisk modell) av Resurs AB på uppdrag av Upplands-Bro kommun där man tog fram information om turismens ekonomiska effekter i kommunen. Undersökningen visade att näringen 2010 omsatte 213,5 miljoner kronor och att den sysselsatte 190 personer. Hösten 2012 inrättades en projektanställning (AFA-pengar) för kartläggning av turismen/besöksnäringen i kommunen och behov av en eventuell turismhandläggare. Projektet handlade om att göra en nulägeskartläggning (fakta) om turism/besöksnäringen i kommunen och att starta det praktiska

6 2(2) Sidan 6 av 28 arbetet med informationsmaterial och förmedling av materialet till strategiska mottagare. En workshop har genomförts med ett 20-tal företrädare för besöksnäringen (bilaga 1) för att bland annat se vad som kan göras för att utveckla besöksnäringen i kommunen. Projektet är nu avslutat. Kommunens hemsida har uppdaterats med aktiviteter inom upplevelsesektorn. Vykort har framtagits för att locka besökare till hemsidan, dessa har också distribuerats till konferensanläggningar tillsammans med turist- och fritidskartan som har översatts till engelska och finska. Dessutom har förslag till Turiststrategi samt förslag på handlingsplan för år 2014 tagits fram, vilket föreslås göras årligen med strategin som grund. Turiststrategin föreslår bland annat att fokus i arbetet med besöksnäringen bör ligga på att: tillgängliggöra både fysiskt och elektroniskt utveckla värdskapet utveckla produkterna skapa/stärka nätverk inom näringen både lokalt och regionalt. Visionen är att öka kommunens attraktionskraft genom samverkan med närliggande kommuner och att stärka regionen som besöksmål. Strategin föreslår även att resurser avsätts för arbetet med besöksnäringen. Handlingsplan 2014 föreslår bland annat att ett turistråd skapas med representanter från näringen och kommunen. Inom turistrådet skapas nätverk mellan aktörerna och ett forum för planering, samarbeten och information. Kommunfullmäktige ansvarar för att anta en långsiktig turiststrategi. Enligt kommunens reglemente har Kommunstyrelsen hand om sysselsättnings- och näringslivsfrågor och ansvarar för åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen, näringslivet och turismen i kommunen. Det innebär enligt förslaget att kommunstyrelsen ansvarar för att årligen upprätta och godkänna en handlingsplan. Barnperspektiv Turiststrategin innebär bland annat att det skapas och görs känt attraktiva besöksmål som är spännande och utvecklande för barn och ungdomar. TILLVÄXTKONTORET Marianne Hagman Tillväxtchef Bo Larsson Kultur- och fritidschef Bilagor: Bilaga 1. Förslag Turiststrategi Upplands-Bro kommun den 22 augusti 2013 Bilaga 2. Förslag Handlingsplan 2014 Bilaga 3. Möte med aktörerna från besöksnäringen

7 Sidan 7 av 28 Uppdrag Ett bra samarbete mellan kommun, politiker och näring är en viktig förutsättning för att kunna ta tillvara möjligheterna att skapa tillväxt och nya arbetstillfällen inom turistbranschen. Genom att fastställa en strategi för besöksnäringen skapas bättre förutsättningar för att bedriva ett långsiktigt och effektivt arbete. Fler besökare i Upplands-Bro ökar kommunens attraktivitet för besökare, företag och kommuninvånare. Fler lockas att bosätta sig och söka jobb här. Om alla i kommunen, både invånare och anställda, är delaktiga i arbetet att öka attraktiviteten, och ser turismen som en viktig näring, kommer fler att vilja och våga etablera och utveckla sina verksamheter här. Turismstrategin kommer att vara underlag för en årlig handlingsplan. Strategin har tagits fram av Jenny Lindberg, turismstrateg, efter diskussion med näringens aktörer och kommunrepresentanter. Bakgrund besöksnäring Definitionen av turism: Aktiviteter som görs av en person som reser från ordinarie bostadsort för övernattning eller dagbesök. Avsikten kan vara såväl arbete som fritid. Den nationella strategin för besöksnäringen Besöksnäringen är både en av Sveriges största näringar och den som växer snabbast. År 2012 omsatte turismen 264 miljarder kronor att jämföra med landets BNP som samma år uppgick till miljarder kronor. År 2010 togs en nationell strategi för besöksnäringen fram på initiativ av Svensk Turism, den nationella branschorganisationen som representerar ca företag. Målet i strategin är att fördubbla besöksnäringen på tio år så att man år 2020 ska omsätta 500 miljarder kronor: Sverige ska vara ett naturligt förstahandsval för den globala resenären. Den nationella strategin har delats in i sex huvudstrategier som kan vara vägledande för regioner och kommuner för att arbeta i samma riktning: 1. Destinationsutveckling att utveckla destinationer i världsklass 2. Finansiering att attrahera kapital som accelererar utvecklingen av näringen 3. Samverkan mellan privat och offentlig sektor 4. Marknadsföring att attrahera utvalda målgrupper 5. Entreprenörskap, företagande och kompetens 6. Hållbar besöksnäring I World Economic Forums index över länders turistiska konkurrenskraft ligger Sverige år 2012 på plats 9. Sveriges styrkor finns inom miljö och hållbarhet, lagar och regler, IT och kvaliteten i vår naturomgivning. Plan för Stockholmsregionen I RUFS 2010 (Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen) diskuteras besöksnäringens betydelse för regionen i flera avsnitt. Ett av målen som ska uppnås till och med år 2030 är att Stockholmsregionen då ska vara en av Europas mest välkända och högklassiga besöksdestinationer. Målet ska uppnås bland annat genom att skapa förutsättningar för ett

8 Sidan 8 av 28 kulturliv i världsklass, skapa nya mötesplatser som är spridda inom regionen och genom att samverka kring evenemang. Besöksnäringens betydelse lokalt Vid sidan av den rent ekonomiska effekten finns ytterligare två områden inom vilka besöksnäringen har stor betydelse: kommunens attraktivitet och när det gäller ungas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. En regions eller kommuns attraktivitet byggs av möjligheter till arbete, rekreation, bra boende, god service och så vidare. Upplands-Bros läge vid Mälaren nära Stockholm med goda kommunikationsmöjligheter både regionalt, nationellt och internationellt, har naturligtvis stor betydelse. Med attraktiva besöksmål kommer fler att upptäcka detta. En första kontakt med kommunen kan vara just ett tillfälligt besök på en konferensanläggning, en naturplats, en golfanläggning eller något annat besöksmål. Vid detta besök bör besökaren exponeras för information om fler lokala besöksmål att upptäcka. Många gånger sker en ung persons första kontakt med arbetslivet just inom besöksnäringen, till exempel inom restaurang, butik eller som guide. De första arbetslivserfarenheterna sker ofta under sommarloven och kan leda till kortare eller längre vikariat eller kanske en fast anställning efter avslutad skolgång. Analys av turismen i Upplands-Bro år 2010 År 2011 genomfördes en TEM-analys (Turismekonomisk modell) av Resurs AB 1 på uppdrag av Upplands-Bro kommun där man tog fram information om turismens ekonomiska effekter i kommunen. Undersökningen visade att näringen år 2010 omsatte 213,5 miljoner kronor och att den sysselsatte 190 personer. I analysen redovisades också Turistkronan: ett begrepp som visar hur turisten spenderar sina pengar när den besöker kommunen. I Upplands-Bro är fördelningen som följer Aktivitet 21% Shopping 12% Logi 32% Logi Livsmedel Restaurang Transport Shopping Aktivitet Livsmedel 6% Transport 10% Restaurang 19% 1 Resurs AB inhämtar information från Rese- och Turistdatabasen som bygger på 2000 intervjuer per månad där man frågar om hemort, resmål, färdmedel, arbete eller fritid, dagresa eller övernattning, boendeform, syfte, spenderade pengar samt demografiska uppgifter. 1

9 Sidan 9 av 28 Direkta skatteintäkter från sysselsättning i de företag som direkt påverkas av besökarens utlägg var 11 miljoner kronor. De indirekta skatteintäkterna beräknas till 33 miljoner kronor. Konferenshotellen står för den största delen av omsättningen: 46 %. Dagbesöken står för en fjärdedel av den totala omsättningen varav golfen står för 90 % av dagbesöken. Boende hos släkt och vänner är den vanligaste övernattningsformen med 61 % av alla övernattningar som görs i kommunen. Den största anledningen till att vi turistar är att vi besöker släkt och vänner, detta visar hur betydelsefull lokalbefolkningen är för den lokala marknaden: de boende på orten avgör vart man tar med sig tillresta och vad man visar fram. Trender och tendenser Dagens resenär är världsvan och ställer höga krav på upplevelser, tillgänglighet, service och kvalitet. Västvärldens befolkningssammansättning innebär att äldre turister med god hälsa och ekonomi kommer att öka. I Asien där det under en lång tid varit stark ekonomisk tillväxt finns en enorm befolkning som kommer snart att ha råd att börja resa. Konsumenterna blir alltmer medvetna när det gäller klimatpåverkan och resmål som kan visa på en hållbar utveckling prioriteras. Evenemang och shopping ökar som anledning att resa. Internet spelar en allt större roll när det gäller att välja, boka och betala resor. Framtida trender som kommer att påverka turistnäringen framöver: Enkla lösningar, back to basic Att välja enklare produkter, till och med lägre standard men man förväntar sig fortfarande bra service. Autentiska upplevelser och tradition Man vill uppleva något genuint och äkta, till exempel ett boende på lantgård, en aktivitet som svampplockning eller kräftfiske, gärna kopplat till storytelling 2 och professionell guidning. Kunderna vill också köpa produkter från företag som upplevs som genuina och autentiska. Internetbokning ökar ytterligare Kunderna letar efter erbjudanden, extrapriser och information på internet, denna kanal blir allt viktigare. Man tar del av andras kommentarer och omdömen, läser bloggar och andra sociala medier före resan och lägger efteråt till egna synpunkter. Man är mer aktiv både före, under och efter resan i detta medium. Från upplevelse till personlig utveckling Man vill idag inte bara få en solbränna med sig hem från semestern, man vill uppleva saker som gör att man utvecklas som människa. En sorts upplevelse är det som är genuint och unikt. I takt med att utbudet av resmål och aktiviteter ökar blir det viktigare att ha ett starkt varumärke och visa vad det står för. 2 Storytelling är en gren inom marknadsförings- och upplevelseindustrin som går ut på att bygga försäljningen för ett besöksmål kring en historia. Dramaturgin bygger på något som folk vet, tror sig veta eller känner igen. Syftet är att förstärka och förhöja upplevelsen av det aktuella besöksmålet. Källa: Wikipedia. 2

10 Sidan 10 av 28 Förutsättningar Det geografiska läget Upplands-Bro ligger vid Mälaren i stockholmsregionen till vilken en stor inflyttning från övriga landet sker. Dessutom är Stockholms stad ett av landets största besöksmål med miljoner utländska och svenska besökare årligen. Kommunens läge med flera internationella flygplatser inom 30 minuters avstånd samt pendeltåg och motorväg genom kommunen ger mycket goda förutsättningar för att besökare ska kunna ta sig hit. Mälaren innehar en stor potential som för närvarande är tämligen oexploaterad. Golf, konferens, hästar, återvinning En stor del av besöksnäringens omsättning i Upplands-Bro finns inom konferenssektorn. Åtta konferenshotell och ett antal mindre aktörer som erbjuder lokaler för grupper gör att konferenssektorn utgör den allra största delen. Golfbanorna är den andra stora delen. Det finns fyra golfbanor varav en som är rankad som en av världens bästa. Två andra områden utmärker sig för Upplands-Bro: hästar och miljötänk. I kommunen finns ett antal ryttarföreningar men också åtminstone fyra stall som drivs som företag. Återvinning och miljömedvetenhet representeras av flera företag som har skapat affärsverksamhet på temat konsthantverk, återvinning och miljö. Mälarturism I och med strandutvecklingsprojektet som kommer att startas upp under hösten 2013 kommer möjligheterna att nyttja Mälaren att belysas. Projektet genomförs i samarbete med fem angränsande kommuner 3 vilket skapar förutsättningar för att samarbeta i ett längre perspektiv kring besöksnäringen. Målet är att skapa en attraktiv region, så att besökare kan uppleva mycket under en flerdagarsperiod, inte bara under dagsutflykter. Detta är svårt för en enskild kommun att kunna erbjuda. Möjliga utvecklingsområden I kommunen finns flera områden som har potential att utvecklas besöksmässigt: Broområdet med Kvistaberg-Önsta Upprustningen och visionen för Kvistaberg skapar möjligheter för ett strandnära besöksmål för hela familjen. Området kring Kvistaberg kommer också att komma närmare Bro samhälle när Trädgårdsstaden vid stationen byggs ut. Inom ett par år kommer galoppcentret vid Önsta vara i bruk, vilket kommer att medföra en ansenlig mängd nya besökare. Rösaring-Låssa-Säbyholm Den unika kulturmiljön kring Rösaring erbjuder en natur- och forntidsupplevelse utöver det vanliga. Nedanför åsen med gravhögar, processionsväg och labyrint finns en medeltida kyrka och ett stall med turridning på islandshäst. Här finns utrymme för fler besök och fler besöksmål, till exempel besöksrelaterad verksamhet i Säbyholm. 3 Ekerö, Håbo, Järfälla, Sigtuna, Upplands-Väsby. Dessutom ingår Enköping och Strängnäs kommuner samt Föreningen Mälaren i referensgruppen. 3

11 Sidan 11 av 28 Kungsängen-Öråker Kungsängens brygga är en plats där båtar lägger till, konserter uppförs och sommarkiosk har inrättats. Denna plats nås enkelt med pendeltåg och härifrån kan man också promenera till Öråkers Lada, ett av kommunens besöksmål med miljötänkstema. Vintertid är det en lämplig plats för skid- och skridskoåkare att anlända med allmänna kommunikationer. Lillsjöområdet Rekreationsområde med sommarkiosk, grillplats och badplats. Här finns också utrymme för en campingplats. Platsen är även lämplig för vinteraktiviteter med till exempel skidbacke och -lift. Vision Upplands-Bro ingår som en av flera kommuner i det område som man besöker för att uppleva natur, kultur, Mälaren och spännande evenemang när man befinner sig i östra Mälardalen. Genomförande Upplands-Bro kommun ska upprätta ett nära och starkt samarbete med närliggande kommuner för att tillsammans kunna utveckla och erbjuda ett bredare utbud, stärka attraktionskraften och samordna marknadsföring. Upplands-Bro kommun ska skapa olika samverkansformer med aktörerna inom besöksnäringen, gärna inom hela det regionala området, och ta tillvara besöksnäringens intressen inom samhällsplaneringen. Strategiska fokusområden Miljön Besökaren påverkas av den fysiska miljö man kommer till. Tillgänglighet är mycket viktig. Tillgången till den mälarnära miljön ska förstärkas. Öka tillgängligheten till naturen. Mötet Besökarens relation till människorna på orten och den service som där erbjuds. Fokus bör ligga på värdskap, kvalitet och kunskap om andra produkter och tjänster både lokalt och regionalt. Produkten Den samlade helheten av det som Upplands-Bro erbjuder besökaren i form av upplevelser. Fokus bör ligga på att förtydliga varumärket, utveckla paket och bygga vidare på hållbar turism inom våra starka områden miljötänk, hästar och golf. 4

12 Sidan 12 av 28 System Aktörerna bör beredas utrymme för nätverkande och samarbete samt hålla kontakt och konstruktiv dialog med Upplands-Bro kommun. Upplands-Bro kommun bör ha en samordnande roll och representera aktörerna regionalt. Övergripande mål I de kulturpolitiska målen slås fast att på fem års sikt ska besöksnäringen ha ökat med 10% och antalet årsarbetare ska öka med två samma period (mätbart enligt TEM). I denna strategi föreslås att inom perioden ska antal besök i Upplands-Bro ha ökat med 15% (jmf TEM 2011) antal årsanställda hos företag inom besöksnäringen ha ökat med fem personer fem nya företag som bedriver verksamhet inom besöksnäringen ha startat. SWOT-analys 4 STYRKOR Mälaren Naturen Tillgängliga kulturmiljöer (satsningen på fornminnen) Golfbanor i världsklass Hästintresse och -kunskap Många konferensalternativ Bra kommunikationer - läget MÖJLIGHETER Återvinnings- och miljötänksidentitet Mälarturism båtturism Cykel- och vandringsleder Kulturhuset för evenemang SVAGHETER Otydligt varumärke Få boendemöjligheter Få shoppingmöjligheter HOT Att företagare konkurrerar istället för att samarbeta Att entreprenörer som vill mycket förlägger verksamheten till annan kommun för att man inte får tillräckligt stöd eller respons. Dålig tillgänglighet (elektroniskt och fysiskt) 4 SWOT är en förkortning av Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats på svenska: Styrkor, Svagheter, Möjligheter, Hot 5

13 Sidan 13 av 28 Sammanfattning Upplands-Bro kommun har både styrkor och möjligheter vad gäller att utveckla besöksnäringen. I strategin nämns fyra platser som har potential att locka fler besökare. Visionen är att öka kommunens attraktionskraft genom samverkan med närliggande kommuner och att stärka regionen som besöksmål. Fokus i arbetet med besöksnäringen bör ligga på att tillgängliggöra både fysiskt och elektroniskt utveckla värdskapet utveckla produkterna skapa/stärka nätverk inom näringen både lokalt och regionalt. Strategin föreslår att resurser avsätts för arbetet med besöksnäringen. 6

14 Sidan 14 av 28 Ärende 2

15 Sidan 15 av 28

16 Tillväxtkontoret Sidan 16 av 28 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Sofie Lagerlöf, Dnr Kultur- och fritidsnämnden Namnsättning av rondell vid Granhammarsvägen. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa vägnamnet: Granhammarsrondellen. Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden har ett pågående uppdrag att namnsätta vägar och strategiska platser i kommunen. Förvaltningen föreslår följande vägnamn: Granhammarsrondellen. Förslaget har skickats ut till hembygdsföreningarna för synpunkter. Beslutsunderlag Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse Karta Ärendet Förvaltningen strävar efter att i möjligaste mån använda för regionen unika namn samt anknyta till lokala verksamheter och till Upplands- Bro kommuns kulturhistoria. Tekniska kontoret utför nu ett vägarbete i korsningen Symmetrivägen/Konstvägen/Granhammarsvägen. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten på plats genom att bygga en cirkulationsplats. Tekniska kontoret har lämnat namnförslaget Granhammarsrondellen. Namnet syftar på herrgårdsbyggnaden Granhammar som byggdes på 1740/50-talet av Carl Hårleman och som idag ligger inom Svea Livgardets område. Barnperspektiv Ärendet om namnsättning i kommunen har ingen särskild påverkan på barn och ungdomars situation. TILLVÄXTKONTORET

17 2(2) Marianne Hagman Tillväxtschef Sidan 17 av 28 Bo Larsson Kultur- och fritidschef Bilagor: Karta Namnärende Granhammarsrondellen Kopia av beslut till:

18 ± Sidan 18 av 28 SymmetrivägenKonstvägen Granhammarsvägen Namnförslag, Granhammarsrondellen BRUNNA Meter

19 Sidan 19 av 28 Ärende 3

20 Sidan 20 av 28

21 Tillväxtkontoret Sidan 21 av 28 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning BL, Dnr Kultur- och fritidsnämnden Yttrande över medborgarförslag om inrättande av permanent utomhushandbolsplan i Kungsängen Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden överlämnar följande förslag till yttrande till Kommunfullmäktige: Kultur- och fritidsnämnden anser att medborgarförslaget är besvarat med tillväxtkontorets tjänsteskrivelse. Sammanfattning Karin Yngvarsson inkom den 8 augusti 2013 med ett medborgarförslag om inrättande av en permanent utomhushandbollsplan. Frågeställaren föreslår att en sådan plan inrättas på Kungsängens idrottsplats med korrekta mått, linjer och riktiga handbolsmål med nät bakom. En sådan plan skulle kunna nyttjas under utomhushandbollssäsongen som är mellan maj och veckorna före skolstart i augusti och kräver därför ingen belysning. Beslutsunderlag Medborgarförslag som inkom den 8 augusti Kommunfullmäktiges beslut den 11 september Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 23 september Ärendet Karin Yngvarsson har sett att gräsplanerna utanför stängslet vid Kungsängens IP utnyttjas dåligt och föreslår att en permanent utomhushandbollsplan med fasta mål och nät vid målen anläggs där. Kostnaderna torde vara överkomliga då planen inte behöver underhållas under hela sommaren/hösten utan under säsong som är maj, juni juli och veckorna före skolstart i augusti. Ingen kvällsbelysning behövs då. Kultur- och fritidsavdelningens kommentar och förslag: De två planerna utanför stängslet har tagits i bruk i år och kommer att nyttjas mer och mer av fotboll och även Amerikansk fotboll som fått sin hemvist där. Vårt förslag är att en handbollsplan som en tillfällig åtgärd iordningställs vid exploateringsområdet vid gamla IP, innanför löparbanorna. Vi kommer att sköta den regelbundet så att inga tuvor uppstår. Riktiga handbollsmål kommer att grävas ned för säker fastsättning. Kostnad för målen är c:a 13 tkr exklusive moms och skötseln kommer att ske av befintlig personal med maskiner från Kungsängens IP.

22 2(2) Sidan 22 av 28 På längre sikt när vi vet bättre hur Kungsängens IP kommer att nyttjas kan det vara ett alternativ för en permanent utomhushandbollsplan. Barnperspektiv Bra och ändmålsenliga aktivitetsytor för barn och ungdomar gynnar både föreningsdriven verksamhet och spontana aktiviteter. TILLVÄXTKONTORET Marianne Hagman Tillväxtchef Bo Larsson Kultur- och fritidschef

23 Sidan 23 av 28 Ärende 4

24 Sidan 24 av 28

25 Sidan 25 av 28 Ärende 5

26 Sidan 26 av 28

27 Sidan 27 av 28 Ärende 6

28 Sidan 28 av 28

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Funäsdalen

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

TEM 2013 LYCKSELE LYCKSELE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013

TEM 2013 LYCKSELE LYCKSELE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013 TEM 2013 LYCKSELE Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013 Inklusive åren 2004, 2006-2010 Reviderad version RESURS AB för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Turismen Ystad & Österlen en viktig näring

Turismen Ystad & Österlen en viktig näring Turismen Ystad & Österlen en viktig näring Turism ekonomisk rapport för destinationen Ystad & Österlen 2011 Foto: Inge Hansson, bidrag från 2012 års fototävling Turismen i Ystad & Österlen en viktig näring.

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia

Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia Karlskrona kommun och Stena Line Åsa Widmark 2009-02-13 Turismens Utredningsinstitut Främja och stödja kunskapsuppbyggnaden inom

Läs mer

Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer

Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer Skärgårdsstrategin Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer En populärversion av förstudien till Skärgårdstrategin Utveckling av besöksnäringen i Stockholms

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Eskilstuna kommun

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne

Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne KS.2013.0554 2013-12-17 Teresa Andersson 0418-628 22 Kommunstyrelsen Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne Ärendebeskrivning Turismen är en basindustri i Sverige med potential att

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vilhelmina kommun inklusive åren 2008-2011

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vilhelmina kommun inklusive åren 2008-2011 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vilhelmina kommun inklusive åren 2008-2011 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Vilhelmina kommun

Läs mer

TEM 2014 LULEÅ LULEÅ 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014. Inklusive åren 2005-2013

TEM 2014 LULEÅ LULEÅ 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014. Inklusive åren 2005-2013 TEM 2014 LULEÅ Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014 Inklusive åren 2005-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Luleå 2014 3

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Oxelösunds kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Oxelösunds kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Oxelösunds kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Oxelösunds kommun

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Eskilstuna kommun

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

TEM 2013 KALMAR LÄN KALMAR LÄN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 KALMAR LÄN KALMAR LÄN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 KALMAR LÄN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Kalmar län

Läs mer

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Storumans kommun Strategisk plan för utveckling av turismen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Förslaget till strategi är resultatet av ett arbete på uppdrag av kommunstyrelsen i samverkan

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Hultsfreds kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Hultsfreds kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Hultsfreds kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Hultsfreds kommun

Läs mer

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi Protokolljusterare Destinationsutvecklingsarbete - Turismstrategi 2011 för Vimmerby kommun - antagande Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar föreliggande

Läs mer

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun VATTENRIKET 2011 Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun SAMMANFATTNING Totalt gjordes det 148 250 besök i Vattenriket under 2011. Juli månad toppar med över 22 000 besök.

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2010-2013* *Resultatet för år 2013 är reviderat

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2010-2013* *Resultatet för år 2013 är reviderat TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2010-2013* *Resultatet för år 2013 är reviderat RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal

Läs mer

Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011

Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011 Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011 Turism - en miljardindustri för Linköping Visit Linköping vill med denna broschyr ge dig mer information om besöksnäringen i Sverige och Linköping

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Värmdö

Strategi för besöksnäringen i Värmdö Strategi för besöksnäringen i Värmdö Innehåll Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-28, 68 Inledning Varför en lokal strategi? Strategi för vem? Vad är turism och besöksnäring? Vision 2020 Mål, strategiska

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Katrineholms kommun inklusive åren 2009-2012

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Katrineholms kommun inklusive åren 2009-2012 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Katrineholms kommun inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Katrineholms kommun

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i på Öland inklusive åren 2009-2012. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i på Öland inklusive åren 2009-2012. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i på Öland inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen på Öland 2013 3 Utveckling turismen

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Helsingborgs stad inklusive åren 2009-2012

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Helsingborgs stad inklusive åren 2009-2012 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Helsingborgs stad inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Helsingborgs stad

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-04-08 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande

Läs mer

GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010

GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010 GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1 2. Inriktning 2 2.1 Kvalitet och mångfald 2 2.2 Prioritera varumärket Bohuslän och

Läs mer

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Metod 3 Hembygdsgården fångar upp genomfartsresenärer 3 Samtliga turister 3 Varifrån kom besökarna? 4 Tidigare besök

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Norrköpings kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Norrköpings kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Norrköpings kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Norrköpings kommun

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2009-2012. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2009-2012. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Uppsala kommun 2013 3

Läs mer

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event Leif Johansson, Xrayfoto AB LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event 1 INNEHÅLL SIDA Sverige - Besöksnäringen i Sverige 3 - Besöksnäringen i Skåne 3 Marknader 3 - Mötesindustrin i Sverige 4 Vad genererar

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 29 januari 2014

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 29 januari 2014 Kommunstyrelsen KALLELSE 2014-01-17 Rev. 2014-01-23 Rev. 2014-01-28 1(5) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 29 januari 2014 Kung Birger, Kommunhuset,

Läs mer

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 De tre kommunerna Eslöv, Höör och Hörby har kommit överens att från den 1

Läs mer

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Destination Läckö-Kinnekulle AB Destination Läckö-Kinnekulle AB har mångårig kunskap, erfarenhet och bred kompetens

Läs mer

Exportmoget Gotland Not yet! 10 september 2014. DestinationsArenan AB på uppdrag av Handel Gotland Annamari Thorell och Mats Jansson

Exportmoget Gotland Not yet! 10 september 2014. DestinationsArenan AB på uppdrag av Handel Gotland Annamari Thorell och Mats Jansson Exportmoget Gotland Not yet! 10 september 2014 DestinationsArenan AB på uppdrag av Handel Gotland Annamari Thorell och Mats Jansson Sammanfattning Gotland som resmål har lägre andel internationella besökare

Läs mer

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Inom ramen för mål och aktiviteter i Styrkortsmodellen 2012-2014 PRIORITERAT MÅL: INDIKATORER: Långsiktig hållbar utveckling

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 Inledning Vi möts av mellan 2 000-3 000 olika budskap varje dag. Hur skall man i en djungel av budskap och information få sitt budskap att tränga

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kristianstads kommun inklusive åren 2009-2012

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kristianstads kommun inklusive åren 2009-2012 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kristianstads kommun inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Kristianstads kommun

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl. 8.30-12.00 Dävensö, Kulturhuset, kl. 14.

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl. 8.30-12.00 Dävensö, Kulturhuset, kl. 14. Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-05-13 Rev. 2015-05-25 1(6) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl.

Läs mer

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-06-04 Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Besöksnäringen Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Tillväxt Besöksnäringen

Läs mer

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners

Läs mer

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Näringslivet i Järfälla idag 5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Branscher Företagstjänster, parti- och detaljhandel

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Turismstrategi 2011 2015

Turismstrategi 2011 2015 Turismstrategi 2011 2015 1 Inledning Förslaget till strategin har utarbetats under slutet av 2009 juni 2010 av Åke Carlson, Peter Skog Lindman, Margareta Schlee, Jan Wärnström och Kicki Svensson. Vi har

Läs mer

Strategisk plan för utveckling av Besöksnäringen Prioritera varumärket Bohuslän och gemensamheten i Norra Bohuslän Inriktning för Norra Bohuslän att lokala och regionala organisationer stärker och utvecklar

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i på Öland inklusive åren 2010-2013. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i på Öland inklusive åren 2010-2013. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i på Öland inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i på Öland 2014 3 Utveckling

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nyköpings kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nyköpings kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nyköpings kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Nyköpings kommun 2014

Läs mer

Eurovision Song Contest Malmö 2013

Eurovision Song Contest Malmö 2013 Eurovision Song Contest Malmö 2013 En analys av direkta och dynamiska effekter Genomförd av Berglund&Wiberg consulting på uppdrag av Malmö stad och Region Skåne Juni 2013 Inledning På uppdrag av Malmö

Läs mer

TEM 2013 SKÅNE SKÅNE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Skåne 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 SKÅNE SKÅNE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Skåne 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 SKÅNE Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Skåne 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Skåne 2013 3 Utveckling

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland en attraktiv och tillgänglig destination nära Stockholm Uppdaterad 2014 Gripsholms slott, Mariefred. Foto: Sörmlands turismutveckling

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Rock Art Hällbildcentrum

Rock Art Hällbildcentrum Rock Art Hällbildcentrum Turistekonomisk analys och gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Turistekonomisk analys Metod 3 Definitioner och förklaringar 4 Vad betyder Rock Art för den

Läs mer

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio SOLLENTUNA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-11 Sidan 13 av 18 75/2011 Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering

Läs mer

BESÖKSNÄRINGENS INVERKAN PÅ SYSSELSÄTTNINGEN I STOCKHOLMS LÄN

BESÖKSNÄRINGENS INVERKAN PÅ SYSSELSÄTTNINGEN I STOCKHOLMS LÄN EXECUTIVE SUMMARY BESÖKSNÄRINGENS INVERKAN PÅ SYSSELSÄTTNINGEN I STOCKHOLMS LÄN En studie av spridningseffekter i sysselsättning vid etablering inom besöksnäring På uppdrag av: Stockholmsstrategin och

Läs mer

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Gösi jlf Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-09-01 Dnr KS 2015/0280 Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Beslutsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Roslagens Destinationsdag 2012 22 november. Teatern Norrtälje

Roslagens Destinationsdag 2012 22 november. Teatern Norrtälje Roslagens Destinationsdag 2012 22 november Teatern Norrtälje Vad är en destination? Ett geografiskt område där flera olika aktörer gemensamt bidrar till att göra området mer intressant och konkurrenskraftigt

Läs mer

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013. Rapporten är framtagen av:

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013. Rapporten är framtagen av: SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013 Rapporten är framtagen av: INNEHÅLL Det lyfter inte från utlandsmarknaderna 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 En del av strategi 2020 5 Tre olika aspekter av

Läs mer

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 20 Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

ÅRE ÅRET RUNT Therese Sjölundh, VD Åre Destination FJÄLLLKONFERENSEN, SÄLEN 27-28 JAN 2015

ÅRE ÅRET RUNT Therese Sjölundh, VD Åre Destination FJÄLLLKONFERENSEN, SÄLEN 27-28 JAN 2015 ÅRE ÅRET RUNT Therese Sjölundh, VD Åre Destination FJÄLLLKONFERENSEN, SÄLEN 27-28 JAN 2015 Adrenalin. Äventyr. Frihet. Natur. Utmaning. Syre. Härproducerat. Upplevelse. Njutning. Puls. Upplevelse. Nöje.

Läs mer

Hela Vellinge kommun ska leva

Hela Vellinge kommun ska leva Nya Listan i Vellinges näringslivsprogram för Vellinge kommun: Hela Vellinge kommun ska leva Fler företag, fler invånare och fler besökare skapar fler jobb och ökat underlag för handeln! 1 Inledning Vellinge

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nyköpings kommun inklusive åren 2009-2012

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nyköpings kommun inklusive åren 2009-2012 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nyköpings kommun inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Nyköpings kommun 2013

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppdrag och organisation för Malmö Live

Tjänsteskrivelse. Uppdrag och organisation för Malmö Live SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-04-01 Handläggare Anders Spjuth Projektledare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppdrag och organisation för Malmö Live STK-2013-1125 Sammanfattning

Läs mer

Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU 357) Dnr KS 2012-430

Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU 357) Dnr KS 2012-430 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg \1 2013-01-08 FALKENBERG 10 Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU

Läs mer

Ansökan om bidrag på l 200000 till Dalhalla och Trollflöjten. Ändamål. Projektperiod. Kostnader. Finansiering LANDSTINGET DALARNA

Ansökan om bidrag på l 200000 till Dalhalla och Trollflöjten. Ändamål. Projektperiod. Kostnader. Finansiering LANDSTINGET DALARNA LANDSTINGET DALARNA INK. 2QU9 '01-28 ~~:..t?oqj~gljjijn Ansökan om bidrag på l 200000 till Dalhalla och Trollflöjten Ändamål Att sommaren 2009 sätta upp en egen operaproduktion, Trollflöjten, som planeras

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Handbok i marknadsföring till Besöksnäringsstrategin

Handbok i marknadsföring till Besöksnäringsstrategin Bilaga 2 Handbok i marknadsföring till Besöksnäringsstrategin Definitioner: Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer