Verksamhetsberättelse. Svenska Röda Korsets verksamhetsberättelse för 2006.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse. Svenska Röda Korsets verksamhetsberättelse för 2006."

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Svenska Röda Korsets verksamhetsberättelse för 2006.

2 Om Röda Korset och vårt uppdrag...3 Humanitär rätt, mänskliga rättigheter och våra humanitära värderingar...4 Akut katastrofhjälp...9 Beredskap inför kriser och katastrofer...11 Minskad ohälsa och minskad social utsatthet...13 Vi utvecklar Röda Korset...18 Kommunikation och insamling...20 Tsunamin...22 Internkontroll och styrelse...23

3 Vad är en verksamhetsberättelse? Verksamhetsberättelsens syfte är att i korthet berätta om Svenska Röda Korsets insatser år Den omfattar Svenska Röda Korsets arbete som helhet, både det som sker centralt och det som sker i lokalföreningarna (rödakorskretsarna). Verksamhetsberättelsen kompletterar förvaltningsberättelsen, som är den lagstadgade årsredovisningen där centrala Svenska Röda Korsets ekonomi redovisas. De siffror som anges inom parentes i texten avser år Om Röda Korset och vårt uppdrag Rödakors- och rödahalvmånerörelsen är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation, som i dag har 185 medlemsföreningar i lika många länder. I varje land får det bara finnas en röda kors- eller en röda halvmåneförening. Vi arbetar för att förhindra och lindra mänskligt lidande, var det än förekommer och vem det än drabbar. För arbetet i Svenska Röda Korset beslutade Riksstämman, vårt högsta organ, om följande prioriteringar för arbetet under : Vi ska sprida kunskap om folkrätt och Röda Korsets humanitära värderingar Vi ska ge stöd till människor i utsatthet Vi ska tydliggöra vår roll i lokal beredskap Vi ska utveckla rödakorsidentiteten lokalt genom Röda Korsets Hus Vi ska arbeta för att våra internationella insatser gör skillnad Vi ska bli fler och samla in mer Prioriteringarna görs i sin tur inom sex olika områden som redovisas i var sitt avsnitt i den här verksamhetsberättelsen: Humanitär rätt, mänskliga rättigheter och våra humanitära värderingar Akut katastrofhjälp Beredskap inför kriser eller katastrofer Minskad ohälsa och minskad social utsatthet Vi utvecklar Röda Korset om hur Röda Korset arbetar med att utveckla vår förening Kommunikation och insamling Utöver dessa sex områden innehåller verksamhetsberättelsen ytterligare två avsnitt: Tsunamin Styrelse och internkontroll 3

4 Humanitär rätt, mänskliga rättigheter och våra humanitära värderingar Kostnader för Humanitär rätt, mänskliga rättigheter och våra humanitära värderingar. Totalt 73,2 mkr Internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter, nationellt 18,9 Internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter, internationellt 16,0 Humanitära värderingar, nationellt 7,7 Efterforskning och familjeåterförening, nationellt 13,2 Efterforskning och familjeåterförening, internationellt 0,7 Stöd till asylsökande, nationellt 14,2 Stöd till asylsökande, internationellt 0,4 Administration 2,1 Hela den samlade rödakorsrörelsen arbetar efter gemensamma grundprinciper. När vi arbetar i länder som har drabbats av krig eller konflikt Kostnader tar vi för inte Akut ställning katastrofhjälp för någon av de inblandade parterna. Neutralitet Totalt 276,9 mkr i sådana situationer är en av rörelsens viktiga principer och en förutsättning för att rörelsens skyddssymboler ska respekteras av alla parter. Administration Däremot 8,1 tar vi alltid och oreserverat ställning för den enskilda Internationellt katastrofstöd 268,8 människan som drabbas av konflikten. I allt det arbete som Röda Korset utför utgår vi från individens behov. Den enskilda människan måste få vara med och besluta över sin egen situation och över den hjälp som erbjuds. Rödakorsrörelsen ger stöd till människor som flytt undan krig, konflikt och förföljelse. Vi stöder asylsökande, efterforskar försvunna personer samt hjälper till att återförena familjemedlemmar som kommit Kostnader för Beredskap inför kriser eller katastrofer ifrån varandra i en krigs- eller katastrofsituation. Totalt 141,1 mkrröda Korset arbetar också med att utbilda och informera om humanitära värderingar och för Nationell att dessa beredskap ska (Nationell efterlevas styrka, i Sverige Första hjälpen-grupper och i andra m m länder. ) 18,7 Efterforskning i krig, Nationella upplysningsbyrån NUB 0,6 Utbildning av hemvärnssjukvårdare 12,8 Vid Internationella rödakorskonferensen i december 2005 antogs Internationellt stöd, katastrofberedskap 64,2 Vid Internationella rödakorskonferensen i december en ny skyddssymbol utöver det röda korset och den röda halvmånen: den röda kristallen. Den är Kris- formad och medmänskligt som en stöd kvadratisk 3,9 Första hjälpen-utbildningar 37, antogs en ny skyddssymbol, utöver det ram, stående på ett hörn. Skälet till Administration den nya 3,9 symbolen är att en del föreningar, framförallt Israels Magen David Adom (MDA), Röda Korset och den har vägrat acceptera både det röda korset och den röda halvmånen som symbol för sin förening. Sedan Totalt 322,9 den nya mkrsymbolen det Kostnader för Minskad ohälsa och minskad Röda social Halvmånen: utsatthet den Röda Kristallen. nya emblemet godkänts av den Internationella Sociala verksamheter rödakorskonferensen kunde MDA vid en extra generalförsamling med Internationella rödakors- och rödahalvmåne- 46,4 Introduktion av nyanlända flyktingar 0,01 Mötesplats Kupan 107,6 federationen (Federationen) i juni Internationellt 2006 väljas socialt in stöd som 0,5 medlemmar. Samtidigt valdes även Palestinska Röda Halvmånen med stöd av ett Rehabiliteringscenter uttalande från för den tortyrskadade internationella flyktingar 21,2 konferensen in som medlem. Uttalandet från den internationella konferensen, Utveckling av nationell där också hälsoverksamhet regeringsrepresentanter 2,9 deltar, var nödvändigt för Internationellt hälsostöd 138,2 att välja in Palestinska Röda Halvmånen eftersom Palestina inte är en erkänd stat. Rödakorsrörelsen tog Administration 6,1 med detta beslut ett viktigt steg mot universalitet, som är en annan av rörelsens grundprinciper. Federationen, som har beslutat att inte ändra sitt namn, har med dessa beslut 185 medlemsföreningar. Kostnader för Vi utvecklar Röda Korset De nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningarna Totalt 142,8 mkr har, tillsammans med staterna, en särskild uppgift att sprida kunskap om den humanitära Metodutveckling rätten, 25,4 det som också kallas krigets lagar. Detta mandat, Demokratiutveckling 6,4 tillsammans med rödakorsrörelsens grundprinciper, ger oss unika möjligheter att medverka till att förbättra situationen för människor i utsatta situationer runtom i världen. Vi vill inte bara säkerställa att Lokalt internationellt samarbete (LISA) 8,9 Frivilligutveckling 6,0 människor känner till dessa rättigheter, Internationell principer föreningsutveckling och värderingar, 91,9 utan också att de ska påverka människors regeringars, militärers och Administration civilas 4,2beteenden och förhållningssätt. 4

5 År 2006 inträffade en historisk händelse. Då republikerna Nauru och Montenegro ratificerade Genèvekonventionerna med deras tilläggsprotokoll, det vill säga de internationella lagar som utgör den humanitära rätten, innebar det att alla länder i världen för första gången har skrivit under en internationell överenskommelse. Genèvekonventionerna syftar till skydda människor och minska mänskligt lidande under krig. Internationellt Svenska Röda Korset har under året bidragit med 17 (6,5) miljoner kronor till globala och regionala program för att sprida kunskap om den humanitära rätten och främja humanitära värderingar. Att främja humanitära värderingar handlar i mycket om att minska diskriminering av utsatta människor. I den totala summan ingår 1,7 (0,1) miljoner kronor i kostnader inom ramen för tsunamiarbetet. Det sistnämnda har skett på Sri Lanka där vi i samarbete med landets utbildningsministerium försöker förändra traditionella attityder och arbetsmetoder när det gäller psykosocialt stöd till barn. Stöd har därutöver gått till center för krigsdrabbade barn i Sierra Leone och Liberia. Barnen ges möjlighet till bearbetning av sina upplevelser, utbildning och återintegrering i samhället. Verksamheten visar hur viktigt det är att belysa och uppmärksamma utanförskap för att ett samhälle ska kunna gå vidare och utvecklas. Under 2006 växte intresset för projekten bland lokala rödakorsföreningar i Sverige och bland allmänheten. Stödet har också gått till påverkansarbete för att motverka diskriminering av människor i Sydasien som har fötts in i låga kaster och till kvinnor i Kongo och Argentina som har drabbats av sexuellt våld. Under år 2006 har Svenska Röda Korset vidare gett stöd till internationella projekt för att minska stigmatiseringen och diskrimineringen av människor som lever med hiv och aids, bland annat i Latinamerika och Sydasien. Här samverkar hälsoprogrammen med arbetet för att öka kunskapen om humanitära värderingar. På så sätt kan man arbeta både med att förebygga och lindra själva sjukdomen och med att bistå dem som drabbats socialt. Liksom på många andra krigsskådeplatser arbetade Röda Korset under kriget i Libanon och Israel sommaren 2006 med humanitära värderingar. Från konfliktens början påminde Internationella rödakorskommittén (ICRC) de stridande parterna om deras ansvar i enlighet med den humanitära rätten att skilja på civila och militära mål, att respektera rätten för sjukvårdsteam att utföra sitt arbete och att underlätta för humanitär hjälp att komma fram till människor i nöd. Nationellt Svenska Röda Korset har flera olika verksamheter som syftar till att minska intolerans, diskriminering och socialt utanförskap. Vi arbetar också på olika sätt för att främja respekt för mångfald och mänsklig värdighet. Viktigt att höja kunskapen om mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt För att höja kunskapen i Sverige om mänskliga rättigheter, internationell humanitär rätt och rödakorsrörelsens humanitära värderingar erbjuder Svenska Röda Korset utbildningar. Under år 2006 informerade och utbildade vi närmare (18 750) personer i Sverige. Bland dem återfinns frivilliga inom Röda Korset, lärare och elever i gymnasieskolor, högskolor och universitet, poliser och militärer, men också myndighetsföreträdare och beslutsfattare. En stor del av utbildningarna hålls av frivilliga, oavlönade informatörer men en del också av lärare som i samarbete med Röda Korset och den Globala Skolan 1) har specialutbildats för att kunna informera om mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt i sina egna klasser. Under 2006 informerade och utbildade vi närmare (18 750) personer i mänskliga rättigheter, internationell humanitär rätt och Röda Korsets humanitära värderingar. 1) Den Globala skolan är ett samverkansprojekt mellan Myndigheten för skolutveckling och Sida för att främja kunskap och information i skolor om globala frågor och internationell förståelse.

6 Genom enträget opinionsarbete har Röda Korset bidragit till det politiska beslutet att mänskliga rättigheter, humanitär rätt och konflikthantering ska ingå i den svenska läroplanen i samband med att nästa skollag antas. För att öka intresset för ämnet har Röda Korset under år 2006 utvecklat pedagogiska verktyg som framförallt kan användas i skolutbildningar i mänskliga rättigheter. De som undervisar i svenska för invandrare är en annan viktig samarbetspart när vi vill nå invandrare/asylsökande. Några av framgångsfaktorerna för utbildningsverksamheten är en riktad rekrytering av informatörer liksom kontinuerlig fortbildning och informatörsträffar. Under år 2006 hade Röda Korset totalt 279 (269) frivilliga informatörer. Utöver våra regelrätta utbildningar har barn, unga och vuxna fått ökade kunskaper om de mänskliga rättigheterna och den internationella humanitära rätten genom guidade visningar på Humanitetens Hus, Röda Korsets nationella center för humanitära frågor, i Malmö. Humanitetens Hus uppmärksammar särskilt Röda Korsets humanitära värderingar och erbjuder utställningar, seminarier och programverksamhet där man reder ut begrepp, visar på samband mellan dem och tipsar om vad man som enskild kan göra för att förändra. Under år 2006 visades bland annat följande utställningar: Bara vanligt vatten?, Flykt och längtan (om de 40 miljoner människor som i dag beräknas vara på flykt runt om i världen) och Krigens offer krigets vardag i Sudan och Kongo. En temautställning handlade om ansvar och diskriminering. Informationsinsatser ger effekt Genom Röda Korset har ett skolprojekt mellan en högstadieskola på Gotland och en skola i Uganda initierats. Som ett led i projektet har eleverna informerats om de mänskliga rättigheterna och den internationella humanitära rätten. Samarbetet med den ugandiska skolan har lett till både ökat intresse och förståelse för dessa frågor. Besök av elever från Uganda har även lett till ändrat beteende och attityder hos många av de svenska eleverna. Röda Korsets Folkhögskola Röda Korsets folkhögskola arbetar också för att öka kunskapen om humanitära värderingar. Folkhögskolan ger både allmänna kurser och specialkurser såsom Världens barn, Globalt samspel, Rättvis handel, Kommunikation och Data för yrkeslivet. Under år 2006 utbildade Folkhögskolan 337 personer. I samverkan med rödakorsföreningar i andra länder genomför de internationellt inriktade specialkurserna fältstudieresor under utbildningen. Under år 2006 besöktes Filippinerna, Sydafrika och Argentina. Efter hemkomsten genomförde deltagarna informationsinsatser för att väcka engagemang för globala frågor. Bland annat inleddes samarbete med sex fadderklasser på grundskole- och gymnasienivå i Nacka kommun för att informera om barnkonventionen. Projektet innehöll även en praktisk del där ungdomar i Sverige och på Filippinerna fick möjlighet att utbyta erfarenheter av humanitära värderingar i respektive länder. Röda Korsets Folkhögskola genomför även kortkurser i samverkan med bland annat Röda Korsets Ungdomsförbund och andra delar av Röda Korset liksom med externa organisationer, till exempel Exit 2) och United Sisters 3). Under år 2006 genomfördes nio sådana kurser med totalt 166 deltagare. 2) Exit är en organisation som hjälper unga människor att lämna destruktiva gängbildningar. 3) United Sisters arbetar för att stärka unga kvinnors självkänsla och självförtroende och öka medvetenheten om jämställdhet.

7 Lunarstorm För att öka kunskapen hos unga människor om internationell humanitär rätt och för att förändra attityder mot flyktingar genomförde Röda Korset under våren 2006 en satsning på ungdomssajten Lunarstorm. Kampanjen bestod dels av en artikelserie om hur det är att som ung fly från ett krigsområde, dels av möjligheten att chatta med den person som artiklarna handlade om. Det gavs även möjlighet att chatta med rödakorsanställda om de mänskliga rättigheterna och vilka regler som gäller i en konfliktsituation. I ett särskilt frågespel kunde besökaren också testa sina kunskaper om vilka regler som gäller i krig. Ovan nämnda artiklar lästes av minst personer och omkring personer prövade sina kunskaper i testet. En Rädda världen -klubb skapades också på Lunarstorm. I klubben, med sina drygt medlemmar, diskuterades frågor med nära koppling till Röda Korsets värderingar och arbete, liksom vad man som enskild individ kan göra för att förändra världen. Röda Korset skapar debatt I samband med Jokkmokks marknad i februari 2006 genomförde Röda Korset ett heldagsseminarium om samernas rättigheter, det vill säga de rättigheter de som urbefolkning har enligt internationell rätt. Förutom stor medial uppmärksamhet, såväl nationellt som internationellt, resulterade detta i att Svenska Röda Korset av Jordbruksdepartementet utsågs till remissinstans beträffande förslaget om en Nordisk Samekonvention. Under året har Röda Korset även medverkat i andra forum och evenemang för att uppmärksamma och skapa debatt kring de mänskliga rättigheterna. Några exempel är politikerveckan i Almedalen, bokmässan i Göteborg, MR-dagarna 4) i Malmö och ett riksdagsseminarium om lätta vapen och konsekvenserna av oreglerad tillgång på vapen. År 2006 öppnade Röda Korset två nya antidiskrimineringsbyråer, en i Visby och en i Luleå. Sedan tidigare driver vi sådana också i Sundsvall och Östersund. Antidiskrimineringsbyråernas arbete fyller ett stort behov. De tar hand om enskilda ärenden och medverkar också i utbildningar, föreläsningar, seminarier och andra utåtriktade arrangemang. Ett sådant arrangemang ägde rum i Östersunds bibliotek där man under året kunde låna en fördom, det vill säga möta och diskutera med en person från en grupp som det finns fördomar om. Mångfald en förutsättning för Röda Korsets arbete Svenska Röda Korset har under året tagit viktiga steg för utveckla föreningen i riktning mot ökad intern mångfald genom att starta ett mångfaldsprojekt. Situationen bland de anställda har kartlagts samt arbetet inletts med att öka kunskapen inom organisationen. Det finns positiva förväntningar bland både frivilliga och anställda, vilket ställer krav på ledarskapet. Processerna vid rekrytering av nya medarbetare, både frivilliga, förtroendevalda och anställda, måste förändras. En stor utmaning är arbetet i de så kallade miljonprogramsområdena där vi har ett stort behov av att rekrytera människor med kunskaper och erfarenheter till Röda Korsets arbete. Under året har särskilda mångfaldscoacher rekryterats och utbildats med uppgift att motverka indirekt diskriminering och vara inspiratörer i vårt mångfaldsarbete. Stöd till människor på flykt Flyktingfrågorna stod under år 2006, liksom under året dessförinnan, i centrum med debatter kring bland annat asylsökandes och så kallade irreguljära flyktingars ( gömdas ) rätt till hälso- och sjukvård och barnens rätt till skolgång. Flyktingfrågor är ett för Svenska Röda Korset prioriterat område. Vårt flyktingpolitiska arbete syftar bland annat till att bevaka den mänskliga rättigheten att kunna söka asyl. För att nå ut till asylsökande och personer i flyktingliknande situationer har vi under år 2006 bland annat utvecklat metoder för att informera asylsökande på flyktingförläggningar och i eget boende om våra verksamheter. Bland annat har en målgruppsanpassad informationsbroschyr på åtta språk tagits fram. 4) MR-dagarna är folkrörelsernas forum för mänskliga rättigheter och utgör en mötesplats för praktiker, politiker, tjänstemän, aktivister och forskare kring mänskliga rättigheter. I samband med vårens kampanj för Krigens offer testade omkring personer sina kunskaper om Krigets lagar. År 2006 öppnade Röda Korset två nya antidiskrimineringsbyråer, en i Visby och en i Luleå.

8 Förutom den ordinarie verksamheten har Röda Korset under år 2006 bland annat: Uppmärksammat och påtalat gömda flyktingars rätt till hälso- och sjukvård i enlighet med de mänskliga rättigheterna Drivit på den lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2006 och som innebär att kommunerna får det fulla ansvaret för boendet för asylsökande, ensamkommande barn samt att en god man ska tillsättas inom 24 timmar Fortsatt driva frågan om gömda barns rätt till skolgång (i Malmö har Röda Korset startat förskoleverksamhet för gömda barn) Påbörjat projektet Ny utlänningslag under lupp som under 1,5 år ska kartlägga och analysera hur den nya utlänningslagen och den nya processordningen, som innebär att utlänningsärenden behandlas i domstol, fungerar Antal medlemmar Genomfört ett projekt där frivilliga medarbetare har rekryterats och utbildats för att kunna finnas till hands som ett medmänskligt stöd vid migrationsdomstolarna i Stockholm, Göteborg och Malmö Påbörjat en verksamhet där Röda Kors-medarbetare kan agera som ombud i enskilda familjeåterföreningsärenden vid migrationsdomstolarna Startat projektet Kvinnor och den svenska asylprocessen med syftet att öka kvinnors möjlighet att få sina asylskäl rättssäkert prövade utifrån de särskilda skydds och humanitära skäl som kvinnor kan ha samt att säkerställa att asylsökande kvinnors integritet, värdighet och säkerhet upprätthålls under processens alla skeden Startat ett projekt för att ta fram en metod för att bevaka förvarstagnas rättigheter Medverkat till utökat skydd i utlänningslagen för personer som inte kan återvända på grund av en orolig situation i sitt hemland Medverkat till att flyktingdefinitionen utökades till att omfatta förföljelse 0 på grund av kön och sexuell läggning Nära (25 000) personer har under 2006 vänt sig till Röda Antal Nära besök 24 till mötesplats 000 personer Kupan/vecka har Korset för att få råd, stöd och hjälp kring asylärenden, efterforskning och familjeåterförening. Denna siffra inkluderar alla kon under 2006 vänt sig till Röda 70000Korset för att få råd, stöd takter, från korta möten och telefonsamtal till dem som är mer och hjälp kring asylärenden, tidskrävande. De längre ärendena fördelar sig på följande sätt: efterforskning och familje 168 (215) personer har efterforskats 50000återförening (136) familjer har fått hjälp att söka uppehållstillstånd för att återförenas med sina närstående 267 (200) rödakorsmeddelanden har förmedlats mellan familjemedlemmar i Sverige och anhöriga i andra länder (232) personer har fått råd i enskilda asylärenden (787) personer har fått ekonomisk och praktisk hjälp med resan 2002 till Sverige för 2005 att återförenas 2006 med sina familjer (den stora ökningen jämfört med föregående år beror på att den tillfälliga asyllagen ledde till färre reseärenden år 2005) Under 2006 använde Svenska Röda Korset 54 (44) miljoner kronor i arbetet med att främja den humanitära rätten, de mänskliga rättigheterna och Rödakorsrörelsens humanitära värderingar i Sverige. Arbetet innefattar även stöd till människor som flytt undan krig, konflikt och förföljelse. Stöd till asylsökande, efterforskning och familjeåterförening (antal pers) Antal mötesplats K Antal samtal till Röd * 2003 * Detta var året som Röda Kor Den kom igång under höste Statistik saknas

9 Akut katastrofhjälp Kostnader för Humanitär rätt, mänskliga rättigheter och våra humanitära värderingar. Totalt 73,2 mkr Internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter, nationellt 18,9 Internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter, internationellt 16,0 Humanitära värderingar, nationellt 7,7 Efterforskning och familjeåterförening, nationellt 13,2 Efterforskning och familjeåterförening, internationellt 0,7 Stöd till asylsökande, nationellt 14,2 Stöd till asylsökande, internationellt 0,4 Administration 2,1 Organisationsnummer: Kostnader för Akut katastrofhjälp Totalt 276,9 mkr Internationellt katastrofstöd 268,8 Administration 8,1 Röda Korset bistår människor som Totalt drabbats 141,1 mkr av krig och katastrofer. Internationellt handlar det om att i Nationell beredskap (Nationell styrka, Första hjälpen-grupper m m ) 18,7 ett akut skede skicka pengar och personal men ibland även varor, kläder och andra förnödenheter. Katastrofhjälpen bygger på att nätverket av lokala rödakors- och rödahalvmåneföreningar är väl fungerande Efterforskning i krig, Nationella upplysningsbyrån NUB 0,6 Utbildning av hemvärnssjukvårdare 12,8 så att hjälpen når dem som bäst behöver den. Internationellt katastrofarbete Kostnader för Beredskap inför kriser eller katastrofer Internationellt stöd, katastrofberedskap 64,2 Första hjälpen-utbildningar 37,0 Kris- och medmänskligt stöd 3,9 Administration 3,9 Svenska Röda Korset stöder både Kostnader akuta katastrofinsatser, för Minskad ohälsa så och som minskad hjälp vid social jordbävningar, utsatthet svåra stormar Totalt 322,9 mkr och översvämningar, och katastrofinsatser som pågår under en längre tid, så som flyktingsituationer, Sociala verksamheter 46,4 torka och epidemier. När en katastrof Introduktion överstiger av nyanlända en rödakors- flyktingar 0,01eller rödahalvmåneförenings egen hanteringsförmåga ber denna om hjälp Mötesplats från den Kupan internationella 107,6 rödakorsrörelsen. Internationellt socialt stöd 0,5 Rehabiliteringscenter tortyrskadade flyktingar 21,2 Under 2006 fick Svenska Röda Korset 18 (29) förfrågningar om akut hjälp från olika delar av världen. Utveckling av nationell hälsoverksamhet 2,9 Bland de appeller som Svenska Röda Korset stödde under 2006 ingick bland annat: Internationellt hälsostöd 138,2 Kriget i Libanon och Israel som Administration bröt ut under 6,1 sommaren. Stödet bestod bland annat av sjukvård, mat, hygienartiklar och medicin har gått till människor i både Libanon, Israel och Palestina Översvämningar i Somalia, Surinam, Haiti, Kina, Kenya, Etiopien, Östtimor, Algeriet, Somalia, Sudan och norra Irak Kostnader för Vi utvecklar Röda Korset Totalt 142,8 mkr Kenya och Etiopien drabbades dessutom av matbrist till följd av torka, och Svenska Röda Korset Metodutveckling 25,4 bistod därför även till denna appell för dessa länder. Demokratiutveckling 6,4 Den stora jordbävningen i Indonesien Lokalt internationellt i maj, där samarbete minst (LISA) ,9 människor omkom, fler än skadades och Frivilligutveckling människor blev 6,0 hemlösa Jordbävningen i Pakistan hösten Internationell 2005 då föreningsutveckling 3,5 miljoner 91,9 människor blev hemlösa Administration 4,2 Tyfoner som ledde till jordskred i Filippinerna Iraks Röda Halvmåne som är en av få humanitära aktörer som kan verka inne i landet En av Svenska Röda Korsets stora stödinsatser under året var i samband med kriget mellan Israel och Libanon, som bröt ut i juli. Hundratusentals människor tvingades lämna sina hem, hundratals omkom och tusentals skadades. Allra värst var situationen i södra Libanon. Både Internationella rödakorskommitén (ICRC) och Libanons Röda Kors fanns på plats från den första dagen av konflikten. Trots stora svårigheter evakuerades tusentals skadade och sjuka och hundratusentals fick humanitär hjälp. Libanons Röda Kors gav första hjälpen och evakuerade sårade och sjuka samt tog hand om de döda. Svenska Röda Korset beslutade i ett tidigt skede av konflikten att stödja Libanons Röda Kors och ICRC. I ett senare skede bidrog vi även med stöd till ICRC:s arbete i Israel. 9

10 Även i de palestinska områdena förvärrades den humanitära situationen under sommaren 2006, i synnerhet i Gaza. Många länders beslut att hålla inne sitt stöd till den palestinska myndigheten och den upptrappade militära närvaron som följde på kidnappningen av en israelisk soldat i slutet av juni, ledde bland annat till att Gazas befolkning på cirka 1,4 miljoner helt och hållet blev beroende av humanitär hjälp. Vi har bidragit med stöd till ICRC:s arbete i de palestinska områdena. Utöver finansiellt stöd till olika katastrofinsatser har vi även sänt personal, kläder och material till konflikt- och katastrofdrabbade områden runt om i världen. Totalt sände Svenska Röda Korset under år 2006 ut delegater på 115 (126) uppdrag, varav 40 (66) tsunamirelaterade, för att arbeta med katastrofinsatser. Vi skickade bland annat ut läkare, sjuksköterskor, logistiker och psykosociala krisstödjare. Vi Totalt sände Svenska Röda Korset under 2006 ut delegater på 115 uppdrag. skickade även våra så kallade ERU-team (Emergency Response Units), som är specialiserade på vatten och sanitet, till bland annat Pakistan och Nordkorea. Teamen är ständigt beredda att med kort varsel skickas ut sedan en förfrågan inkommit. Under 2006 har 865 (1 100) ton kläder sänts ut till rödakorsföreningar som bistånd. I sändningarna ingick nära (37 236) Under 2006 har Svenska Röda Korset sänt ut 865 ton babypaket. Kläder, varor och babypaket har under år 2006 sänts kläder som bistånd. till 11 länder: Centralafrikanska republiken, Kazakstan, Kirgizistan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Turkmenistan, Liberia, Vitryssland, Ukraina, Honduras och Kosovo. Internationella hjälpinsatser relaterade till tsunamin Återuppbyggnadsarbetet efter tsunamin i Syd- och Sydostasien har fortsatt under år Under året har bland annat följande områden fått stöd från de pengar som Svenska Röda Korset samlade in i samband med tsunamin: Bangladesh, Indien, Maldiverna, Sri Lanka, Indonesien och delar av Östra Afrika. Merparten av stödet har använts till att bygga bostäder och till att återskapa försörjning för de drabbade, framförallt i Sri Lanka, som var ett av de länder som drabbades hårdast. Stödet har också gått till olika former av katastrofberedskap så som utbildning av den drabbade befolkningen i hur man kan minska effekterna vid vanliga katastrofer, till exempel genom att samla regnvatten för att undvika vattenbrist eller att kartlägga vilka risker som finns i närområdet och hur man kan minska dem. I Sri Lanka har stödet främst byggt på att de som förlorade sina hus i samband med tsunamin fått finansiellt stöd att själva bygga upp dem igen. Den 30 september 2006 hade hus påbörjats och under året hann 981 av dessa färdigställas. På den sydvästra kusten av landet har återuppbyggandet gått bra, men på grund av interna konflikter och stridigheter i landet har det därför varit mera problematiskt i den östra och norra delen av landet. I den norra delen har ingen återuppbyggnad varit möjlig. Svenska Röda Korsets sammanfattande bedömning är dock att projektet har satt de drabbade i första rummet genom att de själva har fått möjlighet att återuppbygga sina hus där de tidigare låg och därmed även getts möjlighet att så långt det går återuppta sina liv på samma plats som före tsunamin. I Acehprovinsen i Indonesien har fokus istället legat på ett omfattande program för tillfälliga bostäder som innebär att de drabbade istället för tält har fått bostäder i tillfälliga, flyttbara hus sådana hus har hittills byggts upp. Svenska Röda Korset har också inlett samarbete med ICRC i utvecklandet av Indonesiska Röda Korsets kapacitet inom efterforskning av saknade anhöriga. Under fem år kommer Svenska Röda Korset att bistå Röda Korset i Indonesien i arbetet med att bygga upp kompetens inom detta område. Svenska Röda Korsets internationella katastrofstöd uppgick under 2006 till 269 (332) miljoner kronor. Av detta gick 163 (184) miljoner kronor till tsunamirelaterade insatser. 10

11 Kostnader för Akut katastrofhjälp Totalt 276,9 mkr Internationellt katastrofstöd 268,8 Administration 8,1 Beredskap inför kriser eller katastrofer Kostnader för Beredskap inför kriser eller katastrofer Totalt 141,1 mkr Nationell beredskap (Nationell styrka, Första hjälpen-grupper m m ) 18,7 Efterforskning i krig, Nationella upplysningsbyrån NUB 0,6 Utbildning av hemvärnssjukvårdare 12,8 Internationellt stöd, katastrofberedskap 64,2 Första hjälpen-utbildningar 37,0 Kris- och medmänskligt stöd 3,9 Administration 3,9 Det är viktigt att stärka rödakors- Totalt och rödahalvmåneföreningars 322,9 mkr förmåga att på egen hand möta de humanitära behov som de ställs inför i sina respektive länder. Svenska Röda Korset bidrar till att skapa ett Sociala verksamheter 46,4 Introduktion av nyanlända flyktingar 0,01 helhetstänkande där katastrofberedskap kopplas till långsiktigt samhällsuppbyggande, vilket inkluderar Mötesplats Kupan 107,6 hälsa, sociala förutsättningar och miljö. Här hemma handlar katastrofberedskap också om att vara väl Internationellt socialt stöd 0,5 förberedd om en större katastrof skulle Rehabiliteringscenter inträffa. Vi för utbildar tortyrskadade personer flyktingar 21,2 i första hjälpen och i kris- och medmänskligt stöd för att de ska kunna hjälpa medmänniskor vid behov. Internationellt stöd till katastrofberedskap Kostnader för Minskad ohälsa och minskad social utsatthet Utveckling av nationell hälsoverksamhet 2,9 Internationellt hälsostöd 138,2 Administration 6,1 För att en lokal rödakorsförening ska ha möjlighet att arbeta vid en katastrof måste den vara välorganiserad, ha utbildade frivilligarbetare, ha ett väl fungerande ledarskap och ha kunskap om potentiella Kostnader för Vi utvecklar Röda Korset Totalt 142,8 mkr katastrofer. För att kunna förebygga Metodutveckling katastrofer 25,4 måste man ha kunskap om hur man kan minska de risker som finns. Demokratiutveckling 6,4 Lokalt internationellt samarbete (LISA) 8,9 Arbetet med katastrofstöd har utvecklats Frivilligutveckling de senaste 6,0 åren. Tyngdpunkten har förskjutits från direkta stödinsatser till arbete med riskreducering Internationell och föreningsutveckling aktiviteter där 91,9 människor i lokalsamhället engageras i förebyggande syfte. Svenska Röda Korset har under många år stött insatser som syftar till att lokalsamhällen Administration 4,2 ska kunna förhindra katastrofer eller reducera effekterna av sådana för de drabbade människorna. Vår ambition är att det ska finnas regional och lokal kunskap om katastrofberedskap och katastrofstöd. I exempelvis Bangladesh, ett land som ofta drabbas av naturkatastrofer, har vi sedan början av 70-talet stött ett cyklonvarningsprogram. I det ingår bland annat utbildningar inför de årliga cyklonperioderna och varningar till lokalbefolkningen när cyklonerna närmar sig landets kuster. Under år 2006 inleddes en ny fas i programmet för att minska sårbarheten för och öka försörjningsmöjligheterna efter cyklonernas härjningar. I programmet har särskilt fokus legat på att stärka kvinnors och barns beredskap. Andra exempel på katastrofberedskapsrelaterade insatser som Svenska Röda Korset har gett stöd till under året är: Utbildning och information i Sahel-regionen i Västafrika om vikten av rent vatten när man gräver brunnar för dricksvatten liksom om vikten av rätt hantering av vatten för att minska risken för exempelvis vattenburna sjukdomar och kolera Hälsoprogram i ett flertal länder i Mellanöstern som bland annat innefattar utveckling av lokala första hjälpen-grupper Program för att förbättra säkerheten på sjön för den stora fiskarbefolkningen runt Victoriasjön i Afrika Program i Syd- och Centralamerika som syftar till bättre beredskap att samordna och ingripa vid plötsliga katastrofer, bland annat genom utbildning och träning Fortsatt uppbyggnad av katastrofberedskapen i de länder som drabbades av tsunamin 11

12 I december lanserades World Disasters Report, Internationella Röda Korsets årliga rapport om katastrofläget i världen. Temat för 2006 års rapport var bortglömda kriser och katastrofer. Bland annat betonades vikten av stöd även till de katastrofer och kriser som inte befinner sig i mediernas och allmänhetens blickfång. Under år 2006 har Svenska Röda Korset gett ekonomiskt och personellt stöd till Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationens globala och lokala program för katastrofförebyggande insatser med 64 (24,8) miljoner kronor. 39 (4) miljoner kronor av dessa gick till tsunamirelaterade insatser. Nationell katastrofberedskap I Sverige handlar katastrofberedskap om att vara väl förberedd om en större katastrof skulle inträffa. Svenska Röda Korset utbildar personer i första hjälpen samt i kris- och medmänskligt stöd för att de ska kunna hjälpa en medmänniska vid behov. Arbetet innebär också att Röda Korset som organisation har bra rutiner och verktyg för en sådan händelse. Svenska Röda Korset uppvaktade 2006 den nya regeringen med en vädjan att en procent av bruttonationalinkomsten (BNI) även fortsättningsvis ska avsättas till bistånd. I regeringens första budget lämnades biståndet oförändrat på den nivån. Vi har dock framfört kritik mot att biståndsmedel har använts till skuldavskrivningar på ett sätt som reellt sett minskar deras värde. Vi har under år 2006 fortsatt utveckla vår nationella beredskap. Erfarenheterna efter tsunamin och stormen Gudrun har visat på betydelsen av denna. Vi har under året bland annat upprättat krisledningsteam, ITsystem, utbildning, rutiner och checklistor för hela organisationen för att kunna agera snabbare och bättre vid en nationell kris. Den lokala beredskapen inom Röda Korset var vid utgången av år 2006 under uppbyggnad i 48 procent av Sveriges kommuner. Vi har därmed goda förutsättningar att nå målet att år 2011 ha lokal rödakorsberedskap i hela landet. Redan under år 2006 prövades beredskapen. I samband med kriget i Mellanöstern medverkade vi under nästan 20 dygn till att stödja de cirka personer som evakuerades från krigets Libanon till olika flygplatser i Sverige, främst Arlanda men även Sturup och Landvetter. I samverkan med Räddningsverkets stödstyrka sändes också fem rödakorsmedarbetare till konfliktområdet för att medverka i evakueringsinsatser. I samband med kriget i Mellanöstern medverkade Svenska Röda Korset under nästan 20 dygn till att stödja de cirka personer som evakuerades från krigets Libanon till olika flygplatser i Sverige. Svenska Röda Korset har under året ingått ett samverkansavtal med Luftfartsverket om en formalisering av Röda Korsets närvaro och insatser på landets statligt ägda flygplatser vid framtida behov. Internationellt är Svenska Röda Korset också en viktig resurs för rödakorsföreningar i andra länder i arbetet med att stödja, utveckla och förbättra arbetet med katastrofhantering. Under året har Svenska Röda Korset, tillsammans med andra rödakorsföreningar inom EU, aktivt medverkat i frågan om krisberedskap och psykosocialt stöd i katastrofer och kriser inom EU. På den Internationella Första hjälpen-dagen i september uppmärksammade vi hur viktigt det är med kunskap i första hjälpen både för att förebygga och om olyckan är framme. I en undersökning gjord av Svenska Röda Korset framkom att två av tio svenskar saknar kunskap i första hjälpen. Det är visserligen positivt att så många som åtta av tio svenskar har kunskaper i första hjälpen, men många av dem som genomgått utbildning gjorde det för så länge sedan att deras kunskaper inte längre är aktuella. Helst ska kunskaperna fräschas upp vartannat år men undersökningen visade att bara 26 procent av befolkningen genomgått sin utbildning under de senaste åren. 12

13 Kostnader för Humanitär rätt, mänskliga rättigheter och våra humanitära värderingar. Totalt 73,2 mkr Internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter, nationellt 18,9 Förra året utbildade Röda Korset nära Internationell humanitär (76 634) rätt personer och mänskliga i rättigheter, internationellt 16,0 Förra året utbildade Svenska Första hjälpen runt om i Sverige. Det Humanitära genomgående värderingar, nationellt temat i 7,7 utbildningarna är att deltagarna lär sig Efterforskning både att och förebygga familjeåterförening, olycks- nationellt 13,2 Röda Korset nära Efterforskning och familjeåterförening, internationellt personer 0,7 i Första hjälpen. fall och sjukdom och att göra ett första omhändertagande för Stöd till asylsökande, nationellt 14,2 att rädda liv när något redan har skett. Utbildningen Kris- och Stöd till asylsökande, internationellt 0,4 medmänskligt stöd (KMS), som hör Administration till våra 2,1Första hjälpen-utbildningar, ökade förra året. Genomgående tema för KMS-utbildningen är att deltagarna lär sig om krisers förlopp, hur människor i kris kan reagera och samtalsmetodik för att våga vara nära och stödja en medmänniska i kris. Röda Korset har ungefär (1 000) Kostnader engagerade för Akut frivilligmedarbetare i olika Första hjälpen-grupper runt om i landet. Första katastrofhjälp Totalt 276,9 mkr Internationellt katastrofstöd 268,8 hjälpen-grupperna finns inte bara Administration till hands 8,1 vid idrottsevenemang, så som ungdomsfotbollscupen Gothia Cup eller Vasaloppet, utan även vid skolavslutningar, mc-tävlingar, rockfestivaler och i andra sammanhang där skador kan uppkomma. Under året gjorde landets Första hjälpen-grupper sammanlagt uppemot omhändertaganden. Utbildningen i Kris- och medmänskligt stöd är numera obligatorisk för alla förstahjälpare, vilket gör att grupperna är ännu bättre rustade vid omhändertaganden och katastrofer. Många förstahjälpare fanns också på plats på landets Kostnader för Beredskap inför kriser eller katastrofer Totalt 141,1 mkr Nationell beredskap (Nationell styrka, Första hjälpen-grupper m m ) 18,7 flygplatser i samband med mottagandet av de personer som evakuerades från krigets Libanon. Under 2006 kostade Svenska Röda Korsets Efterforskning katastrofförebyggande i krig, Nationella upplysningsbyrån arbete NUB i Sverige 0,6 73 (67) miljoner kronor. Utbildning av hemvärnssjukvårdare 12,8 Internationellt stöd, katastrofberedskap 64,2 Första hjälpen-utbildningar 37,0 Kris- och medmänskligt stöd 3,9 Minskad ohälsa och minskad social utsatthet Administration 3,9 Under 2006 gjorde landets Första hjälpen-grupper uppemot omhändertaganden. Kostnader för Minskad ohälsa och minskad social utsatthet Totalt 322,9 mkr Sociala verksamheter 46,4 Introduktion av nyanlända flyktingar 0,01 Mötesplats Kupan 107,6 Internationellt socialt stöd 0,5 Rehabiliteringscenter för tortyrskadade flyktingar 21,2 Utveckling av nationell hälsoverksamhet 2,9 Internationellt hälsostöd 138,2 Administration 6,1 Internationellt har rödakorsrörelsen en viktig roll att spela när det gäller arbetet med grundläggande Kostnader för Vi utvecklar Röda Korset hälso- och sjukvård, hiv och aids, Totalt vaccinationer 142,8 mkr och mödra- och barnhälsovård. Men också i en välfärdsstat som Sverige där mycket av Metodutveckling detta sköts 25,4 av det offentliga har Röda Korset en viktig uppgift som Demokratiutveckling 6,4 välfärdsförstärkare för framförallt äldre personer och flyktingar. Lokalt internationellt samarbete (LISA) 8,9 Frivilligutveckling 6,0 Internationellt hälsostöd Internationell föreningsutveckling 91,9 Administration 4,2 De senaste 50 åren har den förväntade livslängden ökat i världen. Trots detta går trenden åt det motsatta hållet i vissa regioner. Så är det exempelvis i Afrika söder om Sahara där bland annat hiv drar ner medellivslängden. Vid sidan av hiv bidrar även näringsbrist, bristen på rent vatten och bristfällig mödra- och barnhälsovård till att minska livslängden. Rödakorsrörelsens världsomspännande nätverk ger en unik möjlighet att länka samman internationella och lokala hälsoprogram för att bidra till att lösa gemensamma problem. Det kan röra sig om att utveckla metoder för hur vi arbetar med olika hälsoproblem eller insatser för att förebygga smittsamma sjukdomar. Hälsa och omsorg har under senare år fått ett allt större utrymme i Röda Korsets arbete i världen. Vi lägger bland annat stor kraft på att hindra spridningen av hiv och aids, stödja dem som har smittats av viruset och hjälpa dem som lämnats kvar efter att någon eller några familjemedlemmar har avlidit, inte minst barn som har förlorat bägge sina föräldrar. Vi arbetar också mot fördomar och utanförskap för dem som lever med hiv. 13

14 ning ers) Organisationsnummer: Tyngdpunkten i de insatser som Svenska Röda Korset stödjer inom hälso- och sjukvårdsområdet är inom arbetet med hiv. Det handlar om att motverka spridning och stödja dem som drabbats. De stora programmen återfinns i södra Afrika och Sydasien. Men vi stöder också många andra hälsoprojekt ute i världen, bland annat för att öka tillgången på rent vatten, förbättra sanitära förhållanden och förhindra malaria, tuberkulos, polio och mässling. Insatserna har alltid en lokal förankring och de flesta är av förebyggande karaktär i samarbete med det lokala hälso- och sjukvårdssystemet. Frivilligarbetare i den lokala rödakorsföreningen har en central roll i alla hälsoprogram. Exempel på projekt som Svenska Röda Korset gav stöd till under 2006: Information och utbildning om hur hiv smittar, om stöd och behandling till de drabbade samt om hur man kan minska utanförskap och diskriminering av smittade Poliovaccinering av barn i 13 länder världen över med hjälp av frivilliga rödakorsare Hjälp till offren för sexuellt våld i Demokratiska Republiken Kongo Utdelning av myggnät i Niger och Sierra Leone till mödrar med barn under fem år, som ett led i en kampanj mot malaria Rehabilitering av före detta barnsoldater i Liberia och Sierra Leone Hälsovård, rent vatten och sanitet för omkring flyktingar i södra Sudan, med särskilt fokus på mödrar och barn, som är de mest sårbara grupperna Stöd genom hemvårdsprogram till äldre i Abchazien Under 2006 bidrog Svenska Röda Korset med 138 (84) miljoner kronor till internationellt hälsostöd. Av detta uppgick 44 (2,5) miljoner kronor till tsunamirelaterade insatser. Antal mötesplats Kupan i Sverige 300 Hälsa och social omsorg i Sverige 250 Svenska Röda Korset är en röst för utsatta människor i Sverige. Genom Lokala Utsatthets- och Kapacitetsstudier 200 (LUKS) får landets rödakorskretsar kunskap om sociala behov och brister i den egna kommunen. När samhället inte räcker till för att tillgodose allas behov i form av hälsa och social omsorg 150 har Röda Korset en roll att spela. Vi startar då i mån av egen kapacitet verksamheter för att möta de behov som framkommer och arbetar bland annat med äldre, flyktingar, anhörigvårdare, skolbarn som 100 behöver hjälp med läxor och intagna på häkten och anstalter. Vi bemannar också Röda Korsets telefonjour för att dagligen ta emot samtal från enskilda människor vecka 06 Under 0 år 2006 tillkom på sina håll några nya verksamheter, till exempel fixargrupper för att hjälpa äldre i hemmen, stöd till anhöriga till strokedrabbade, mentorer som stöd i asylärenden, samtalsgrupper för människor som växt upp på familjehem och institutioner och läxhjälp och språkstöd för olika grupper. Antal samtal till Röda Korsets telefonjour Under året har lokala initiativ tagits till en kvinnojour (för kvinnor som är utsatta för våld) och till utflyktsverksamhet för ungdomar med funktionshinder. Dessutom har verksamhet med socialt stöd för enskilda kvinnor i Stockholmsområdet startats * * Detta var året som Röda Korsets telefonjour startade i sin nuvarande form. Den kom igång under hösten. Röda Korsets arbete för äldre och flyktingar Röda Korsets prioriterade målgrupper här hemma är äldre och flyktingar. För att både kunna vara med och påverka ansvariga och för att se var våra egna insatser bäst behövs tar vi del av forskning och utredningar, genomföra egna enkäter och delta i interna och externa nätverk och seminarier. Vårt arbete för att göra våra sociala verksamheter kända har under året intensifierats på alla nivåer. 14

15 För att kunna utveckla stödet till närstående som vårdar sina anhöriga i hemmet har en enkät genomförts i åtta regioner. Enkäten har riktats till samtliga lokala rödakorskretsar i dessa regioner och till kommunernas socialchefer eller motsvarande. Enkäten har gett Röda Korset en bättre insikt i hur stödet till dessa närstående ser ut. Samtidigt har enkäten bidragit till att skapa en personlig kontakt med kommunens ansvariga, vilket är en fördel när stödet ska utvecklas. Den äldreplattform som Röda Korset har tagit fram utgör grunden för arbetet med en av de målgrupper som har visat sig behöva särskilt stöd och har fört med sig att nya initiativ har tagits som fokuserar på friskvård och hälsa. Några exempel är hälsofrukost, rörelseterapi för äldre och minnesträning. Svenska Röda Korset är även med och utformar en gemensam äldreplattform för rödakorsföreningarna inom EU. Nya initiativ för älde har tagits som fokuserar på friskvård och hälsa. Några exempel är hälsofrukost, rörelseterapi och minnesträning. Runt om i landet har Röda Korset fört diskussioner med myndigheter och andra organisationer om insatser för att möta behoven för målgrupperna äldre och flyktingar, såväl asylsökande som irreguljära migranter ( gömda ). Dialogen med lokala politiker har stärkts som ett resultat av arbetet med äldreplattformen, seminarier, regelbundna kontakter med äldreomsorgs- liksom flykting- och invandraransvariga och medverkan i nätverk för anhörigvårdare. Som exempel kan nämnas Hedemorakretsen, som under år 2006 uppvaktade ansvariga på Migrationsverket och i Hedemora kommun för att förbättra villkoren för asylsökande med olika funktionshinder, något som också fick stort genomslag i media. Under året har även ett nationellt projekt för att kartlägga asylsökandes hälsa påbörjats. Projektet planeras fortgå till år Röda Korset har under året också deltagit i samordningsgruppen för barn med uppgivenhetssymtom (gruppens arbete har utvecklats under året med ett gott erfarenhetsutbyte mellan myndigheter och organisationer, men upphörde i december 2006 då samordnarens uppdrag inte förlängdes efter regeringsskiftet). Sjukvård för gömda I februari 2006 tog Svenska Röda Korset över den sjukvårdsförmedling för gömda flyktingar som Läkare utan gränser under två år dessförinnan hade drivit i Stockholmsområdet. Vi kommer aldrig kunna erbjuda en lika heltäckande hälso- och sjukvård som landstinget, men så länge det offentliga inte tar sitt ansvar finns ett tydligt behov av den hjälp vi kan förmedla, fastslog I februari 2006 tog Svenska Röda Korset över sjukvårdsförmedling för gömda flyktingar. Svenska Röda Korsets ordförande Bengt Westerberg, när Röda Korset tog över projektet. Arbetet sker i nära samverkan med Ersta sjukhus som tar emot många av patienterna. I övrigt utförs vården av vårdpersonal som utan ersättning tar emot patienterna, oftast på sina ordinarie arbetsplatser. I detta nätverk finns ett 60-tal läkare, tandläkare, sjuksköterskor med mera. Under året förmedlades 613 konsultationer/besök och antalet nya patienter var 176. Medmänskligt stöd Personer som har fått avslag på sin asylansökan, men ännu inte hunnit lämna landet, får medmänskligt stöd av Röda Korsets frivilligarbetare, bland annat vid besök på Migrationsverkets förvar runt om i landet. En person med utländsk härkomst kan sättas i förvar om identiteten är oklar, om de måste finnas tillgängliga när deras ärende utreds eller om de har fått avslag och myndigheterna tror att de kommer att hålla sig gömda. År 2006 genomförde vi drygt 750 (150) sådana besök. Under varje besök samtalar rödakorsare med flera personer. Röda Korset har fört diskussioner med Migrationsverket om en ny roll när det gäller att bevaka förvarstagnas rättigheter. Metoden kommer att bygga på Internationella rödakorskommitténs (ICRC) erfarenheter från besök av frihetsberövade personer internationellt. 15

16 Rehabilitering av krigs- och tortyrskadade I Sverige lever i dag många människor med krigstrauman, tortyrskador eller erfarenheter av annan förnedrande behandling. Ofta är behovet av långvarig behandling stort. Röda Korset driver sedan många år behandlingscenter för krigsskadade och torterade människor på flera platser i Sverige: Uppsala, Falun, Malmö, Skövde och Stockholm (centret i Stockholm drivs av en egen stiftelse). I september 2006 startade vi vårt sjätte behandlingscenter, denna gång i Skellefteå. Under år 2006 fick patienter behandling vid de olika centren, vilket är en dubblering sedan år Ökningen av antalet patienter beror på att några av centren har byggt ut sin verksamhet och på att Röda Korset har prioriterat flyktingars och asylsökandes behov av behandling. De flesta av patienterna har uppehållstillstånd i Sverige, men en del är asylsökande eller irreguljära migranter ( gömda ). I samarbete med mötesplats Kupan ges också möjligheter till arbetsträning för rehabiliteringscentrens patienter. Psykosociala stödgrupper för patienterna finns också på flera orter. Våra behandlingscenter har arbetat mycket aktivt med att sprida kunskap om krigsskadade och torterade till sjukvården och till andra yrkesgrupper som i sitt arbete kommer i kontakt med flyktingar och asylsökande. Under år 2006 arrangerades bland annat en välbesökt föreläsning i Skövde om Islam och psykologin och på FN:s dag mot tortyr i juni anordnades en manifestation på torget i Skövde. I Malmö har man arbetat mycket med extern utbildning och information till bland annat anställda på Migrationsverket och Sturups flygplats. Under året har även en film producerats om en traumatiserad ung kvinna som har fått vård på ett av Röda Korsets center. Behandlingscentren arbetar också med uppsökande verksamhet och information, bland annat på skolor. Statistik (79 353) personer fick kontinuerliga besök av Röda Antal mötesplats Kupan i Sverige personer fick under Korsets frivilligarbetare i sina hem, på sjukhus, sjukhem eller kontinuerliga besök av andra institutioner samt på kriminalvårdens olika anstalter Svenska Röda Korsets frivilligarbetare (51 159) samtal har inkommit till Röda 250 Korsets telefonjour (8 271) personer har fått gröt- och 200 sopplunch (11 083) äldre har deltagit i utflykter (5 281) personer har fått medmänskligt stöd i olika former (6 160) personer har deltagit i sömnadsgrupper/social träffpunkt (3 768) anhörigvårdare (som vårdar make/maka i hemmet) fick stöd (3 158) barn och vuxna har fått hjälp 50med läxläsning (1 111) personer har deltagit i Röda Korsets simundervisning (389) flyktingar och asylsökande har deltagit 0 i introduktionsverksamhet Antal medlemmar I september 2006 startade Svenska Röda Korset ett sjätte behandlingscenter för torterade och krigstraumatiserade. Antal Antal medlemmar besök till mötesplats Kupan/vecka Antal samtal mötesplats till Röda Kupan Korsets i Sverige telefonjour * * Detta var året som Röda Korsets telefonjour startade i sin nuvarande form. Den kom igång under hösten. Stöd till asylsökande, efterforskning Antal besök till mötesplats Kupan/vecka och familjeåterförening (antal pers) Antal samtal till Röda Korsets telefonjour

17 Mötesplats Kupan är den främsta mötesplatsen för de verksamheter som Svenska Röda Korset bedriver. Vid årets slut fanns 289 (282) mötesplats Kupan i 214 kommuner, det vill säga i nära 74 procent (71) av landets kommuner. Mötesplatserna besöktes förra året varje vecka av omkring (64 000) personer. Verksamheten drivs av drygt (7 500) frivilliga medarbetare med stöd av lokalt anställda. Vid årets slut fanns 289 mötesplats Kupan i 214 kommuner. Mötesplatserna besöktes förra året av omkring personer i veckan. Av de kläder som skänks till mötesplats Kupan skickas de mest lämpliga till vårt katastrofförråd i Halmstad. Resterande kläder ingår i andrahandsförsäljningen i Kupan. Överskottet av försäljningen går direkt till Röda Korsets verksamheter för utsatta människor. År 2006 sorterades, paketerades och sändes (1 310) ton kläder till katastrofförrådet i Halmstad. Från förrådet sändes 865 (1 100) ton i klädbistånd, inklusive nära babypaket. Nationella hjälpinsatser relaterade till tsunamin Stödet till de svenskar som drabbades av tsunamin på annandag jul 2004 fortsatte även under år Röda Korsets erfarenhet är att de drabbade vill och behöver få vara med och utveckla stödet. Röda Korset har en god kontakt med drabbade över hela landet. Nedan följer en översikt över arbetet under år Röda Korset fortsatte att ge psykosocialt stöd till drabbade svenskar genom bland annat samtals- och självhjälpsgrupper i flera av landets kommuner. Under år 2006 pågick 25 samtalsgrupper. Samtalsgruppsmetodiken har under året utvärderats och utvecklats till en gemensam manual, som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med medmänskligt och psykosocialt stöd. Ett samarbete mellan Svenska Röda Korset, Göteborgs stad och andra frivilligorganisationer efter tsunamikatastrofen har permanentats och fördjupats. I framtiden kommer de som har drabbats av en anhörigs bortgång att få tillgång till, och information om, stadens samlade krafter för långsiktigt stöd via sjukhus, vårdcentraler, räddningstjänst och polis. Samarbetet innebär att våra möjligheter att komma i kontakt med de drabbade ökar. Detta leder även till att relationer och samarbeten med andra organisationer fördjupas. Många drabbade har även varit delaktiga i att utveckla former för stöd. Exempelvis har öppet hus-verksamhet på de drabbades initiativ startats på några platser. En minnesstund på årsdagen 2006 anordnades i Malmö i samarbete med anhörigföreningen Vi som finns. Röda Korset har även varit med och anordnat stödhelger och föreläsningar för familjer som drabbades av tsunamin. Röda Korsets mötesplats i Kata, Thailand, stängdes under året och verksamheten håller på att utvärderas. Erfarenhets- och verksamhetsutbyte med Thailändska Röda Korset i bland annat första hjälpen och psykosocialt stöd. Samarbete har också skett med andra humanitära organisationer som varit aktiva i kris- och stödverksamheter efter tsunamin, såsom Rädda barnen och BRIS. I en rapport från Socialstyrelsen lyfts frivilligorganisationernas, och då särskilt Röda Korsets, arbete fram. Röda Korset nämns som ett viktigt komplement till samhället. I en forskningsrapport från Socialstyrelsens kunskapscentrum för katastrofpsykiatri efter tsunamikatastrofen är Röda Korsets stöd ett svarsalternativ på flera frågor. Slutresultatet visar att de drabbade har förtroende för Röda Korset och är i stor utsträckning nöjda med det stöd man erbjudits. Däremot varierar svaren något beroende på var i landet de svarande är bosatta. Det är värt att notera att ord som medmänskligt och långsiktigt stöd förekommer ofta i rapporterna. Detta är viktiga områden som vi i Röda Korset arbetar med att lyfta fram. Under 2006 kostade Svenska Röda Korsets arbete med hälsa och social omsorg i lokalsamhället i Sverige 179 (167) miljoner kronor. 5 (11) miljoner kronor av dessa har använts i tsunamirelaterad verksamhet. 17

18 Vi utvecklar Röda Korset Kostnader för Minskad ohälsa och minskad social utsatthet Totalt 322,9 mkr Sociala verksamheter 46,4 Introduktion av nyanlända flyktingar 0,01 Mötesplats Kupan 107,6 Internationellt socialt stöd 0,5 Rehabiliteringscenter för tortyrskadade flyktingar 21,2 Utveckling av nationell hälsoverksamhet 2,9 Internationellt hälsostöd 138,2 Administration 6,1 Organisationsnummer: Kostnader för Vi utvecklar Röda Korset Totalt 142,8 mkr Metodutveckling 25,4 Demokratiutveckling 6,4 Lokalt internationellt samarbete (LISA) 8,9 Frivilligutveckling 6,0 Internationell föreningsutveckling 91,9 Administration 4,2 Vi utvecklar Röda Korset En förutsättning för bra verksamhet är en väl fungerande förening. Långsiktighet och uthållighet är nyckelord i föreningsutveckling då det oftast tar tid och resultatet inte alltid syns omedelbart. Ibland krävs mer tid än planerat och det blir inte alltid som det var tänkt, mycket beroende på att föreningsutveckling handlar om människor. Internationellt intar Svenska Röda Korset en särställning genom att vi i så hög grad ger stöd till långsiktiga insatser för att utveckla andra nationella föreningar. Föreningsutveckling internationellt Röda Korset finns i dag i 185 länder. Röda Korset finns i dag i 185 länder. En väl förberedd förening kan lättare identifiera och prioritera behoven och svara upp mot mänskligt lidande när katastrofen är ett faktum. Därför bidrar vi till andra systerföreningars utveckling. Det föreningsutvecklingsstöd vi ger våra systerföreningar sker genom direkta utvecklingsinsatser och är integrerat i till exempel hälso- och sjukvårdsprogram och katastrofinsatser. Föreningsutveckling är en viktig fråga för Svenska Röda Korset och under år 2006 bidrog vi med 92 (62) miljoner kronor till föreningsutveckling internationellt. Av denna summa, uppgick 17 (2) miljoner till tsunamirelaterade insatser. Eftersom Röda Korsets arbete till stor del bygger på frivilligas insatser lägger vi både tid, kraft och pengar på att se till att frivilligheten fungerar. Vi arbetar aktivt med att stärka frivilligarbetet på lokalfältet, bland annat genom att skapa förutsättningar för bra ledarskap och för att frivilliga ska få rätt stöd för sina uppgifter. Det handlar också om att föreningarna sätter tydliga mål och har system för strategisk planering, uppföljning och utvärdering liksom att kommunikationen är bra, att de har tillräckligt med pengar, att bokföringen fungerar samt att frivilliga, förtroendevalda och anställda får tillgång till rätt utbildning. Med andra ord, allt som gör att föreningen på nationell och lokal nivå fungerar på ett effektivt och bra sätt. Antal medlemmar Antal mötesplats Kupan i Sverige Svenska Röda Korsets ordförande Bengt Westerberg är också 300 vice ordförande i Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen, 250 vilket gett oss möjlighet att påverka och bidra till utvecklingen av systerföreningars kapacitet att leda och organisera 200 sina frivilliga. Bengt Westerberg är inom Federationen ordförande i en arbetsgrupp för frivilligutveckling. På dess initiativ 150 har bland annat de nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningarna fått möjlighet att teckna en försäkring för föreningens frivilliga medarbetare. Sedan juli 2005 stöds också ett sär- 100 skilt utvecklingsprogram 50 för frivilliga i Asien. Funktionen, som är en konsekvens av tsunamin, har fått många positiva effekter, bland 0annat genom kunskaps- och erfarenhetsutbyten Antal besök till mötesplats Kupan/vecka Antal samtal till Röda Korsets telefonjour

19 Ett resultat av arbetet är att medvetenheten om vikten av frivilligutveckling har lett till att en policy för frivilligarbetet har tagits fram inom Röda Korset i Sri Lanka. Programmet har även fått effekter i bland annat Central- och Sydamerika, där en regional strategi för frivilligverksamhet tagits fram. Svenska Röda Korset har under år 2006 också gett särskilt stöd till systerföreningar i bland annat Afghanistan, Nigeria, Kenya och Zimbabwe i deras utveckling. I en studie i Zambia som Svenska Röda Korset har stött har man kunnat påvisa att frivillig- och lokalföreningsutveckling är central för att kunna nå maximala hälsoeffekter. Vi har under året även arbetat aktivt för att förstärka jämställdhetsaspekten i verksamheterna, vilket bland annat skett genom att vi medvetet har satsat på kvinnliga delegater med erfarenhet av organisationsutveckling och jämställdhetsarbete. Svenska Röda Korset har under år 2006 också fortsatt samarbetet med Norska Röda Korset om en internationell utbildning i organisationsutveckling. Föreningsutveckling nationellt Medlemsutveckling är viktigt för Svenska Röda Korset. Fler medlemmar ger en starkare röst för humanitära värden och en större rekryteringsbas för frivilligarbetare. Vid årsskiftet 2006/2007 hade Röda Korset ( ) medlemmar fördelade på (1 336) lokala föreningar (kretsar) i hela landet. Under året genomfördes en kampanj för att värva fler medlemmar. Resultatet blev nya medlemmar. Det kan jämföras med år 2004, då nya medlemmar värvades. Trots kampanjen och de många nya medlemmarna har medlemsantalet fortsatt att minska. En rad åtgärder har planerats för att försöka vända utvecklingen och nå målet medlemmar år En arbetsgrupp, ledd av styrelseledamoten Anna Lundberg, presenterade i slutet av året ett antal förslag i detta syfte. Ett antal handböcker har tagits fram till stöd för alla våra medarbetare, till exempel: 1) Så fungerar kretsen ett stöd för att analysera kretsens behov och kapacitet 2) Hur man följer upp och utvärderar arbetet på bästa sätt 3) Frivillighandbok 4) Utveckling av basutbildning i globalt engagemang (utbildningen riktar sig till människor som vill engagera sig som frivilliga i globala frågor inom Röda Korset) Vi har under året också arbetat med att skapa förutsättningar för att utbyta erfarenheter inom organisationen genom bland annat en nätbaserad tipsbank för frivilliga och anställda medarbetare. Vid årsskiftet 2006/2007 hade Svenska Röda Korset medlemmar fördelade på lokala föreningar. I dag är nära människor engagerade i frivilligt arbete inom Svenska Röda Korset. Parallellt med utvecklingen av nya verksamheter och medlemsrekrytering pågår frivilligrekryteringen. I dag är nära människor engagerade i frivilligt arbete inom Svenska Röda Korset. Många rödakorskretsar rapporterar att de nya verksamheter som startat som ett resultat av de Lokala Utsatthets- och Kapacitetsstudierna (LUKS) har lockat nya grupper av frivilliga. Rekryteringen av frivilliga via Röda Korsets hemsida har också fortsatt under året och är ett bra verktyg eftersom Internet ofta når ut till andra målgrupper än dem man når genom personliga kontakter. Lokalt Internationellt Samarbete (LISA) är en verksamhet som tar tillvara det internationella engagemang och intresse för globala frågor som finns lokalt. En del av LISA är så kallade samarbetsprojekt där lokala rödakorskretsar i Sverige har samarbete med systerkretsar i andra länder. Under år 2006 hade kretsar i Sverige samarbetsprojekt med kretsar i Kenya, Uganda, Etiopien, Lettland, Litauen, Nepal, Ryssland och Argentina. Samarbetsprojekten är inriktade på att stärka båda parters kapacitet att kunna 19

20 genomföra insatser för och tillsammans med utsatta människor. Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen har genomfört en mätning i tre afrikanska samarbetsföreningar där man bland annat tittat på effekter av samarbetsprojekt. Mätningen visar på flera positiva effekter av Svenska Röda Korsets modell för lokal kapacitetsuppbyggnad. LISA-projekten leds av engagerade frivilligmedarbetare som under året ökat kunskapen om utvecklingsfrågor hos omkring personer genom olika informationsaktiviteter runt om i Sverige. De flesta aktiviteterna vänder sig till skolungdomar och lärare, men också allmänhet och företag har fått information. De olika informations- och utbildningsaktiviteterna har rönt särskilt stort intresse på skolor, och lett till fördjupade projekt och samarbete mellan elever i Sverige och i andra länder i form av bland annat brevväxling och besök i respektive länder med hjälp av Röda Korset. Förutom ökad kunskap och ökat engagemang om utvecklingsfrågor i skolorna har insatserna även lett till förändrade attityder bland elever vad gäller människors värde. På Gotland har exempelvis en högstadieskola efter Röda Korsets informationsinsatser i skolan ansökt om att få en internationell profil. En annan del av LISA är global- respektive akutgrupperna där lokala rödakorskretsar i Sverige engagerar sig i specifika biståndsprojekt. En globalgrupp sprider information, utbildar och/eller samlar in pengar till olika projekt som Svenska Röda Korset stöder ute i världen, medan en akutgrupp samlar in pengar till, och sprider information om, katastrofer som har inträffat någonstans i världen. Akutgruppernas insatser är i regel av engångskaraktär, men det kan också handla om att stödja projekt under en längre tid. Exempel på långsiktiga projekt är vatten- och hälsoprojekt i Kongo och Nordkorea och ett projekt för föräldralösa barn i Zambia. Under år 2006 kostade Svenska Röda Korsets arbete med föreningsutveckling i Sverige 47 (56) miljoner kronor. Kommunikation och insamling För att kunna utföra vårt humanitära uppdrag behöver vi frivilliga medarbetare och anställda men också pengar. Därför arbetar vi med att sprida kunskap om Röda Korset och genomför insamlingar. Under år 2006 samlades totalt 278 (795) miljoner kronor in till Svenska Röda Korsets arbete genom bland annat insamlingskampanjer och försäljning på mötesplats Kupan och basarer. Närmare 12 miljoner kronor av dessa skänktes av svenska företag. Många väljer också att stödja Röda Korset genom SMS, gåvor via vår hemsida eller testamentering av kvarlåtenskap. Den stora skillnaden mellan insamlingsresultaten 2006 och 2005 beror främst på svenska folkets massiva stöd till insamlingen för de tsunamidrabbade under I jämförelse med år 2005 inträffade under år 2006 inte lika många stora katastrofer. Den största akuta katastrofen under år 2006 var kriget i Mellanöstern under sommaren. En extra insamling till förmån för den drabbade civilbefolkningen genomfördes och inbringade 6,1 miljoner kronor. Förutom att kraftsamla genomfördes också våra tre årliga insamlingskampanjer: Under år 2006 samlades totalt 278 miljoner kronor in till Svenska Röda Korsets arbete. 1. Vårinsamlingen till förmån för krigens offer inbringade 13 miljoner kronor. De gick bland annat till rehabilitering av torterade flyktingar och till efterforskning och familjeåterförening för människor som förlorat anhöriga i krig. Krigens offer-kampanjen, som bland annat innehöll bilder från krigets Kongo av fotografen Jens Assur, tilldelades utmärkelsen Guldnyckeln för bästa direktmarknadsföring bland ideella organisationer i Sverige under Höstinsamlingen, i form av en valdagsinsamling genomfördes till förmån för Röda Korsets arbete i Sverige, med bland annat besöksverksamhet och hjälp för att lotsa nya svenskar in i det svenska samhället. Insamlingen inbringade 5 miljoner kronor. 3. Julinsamlingen för att motverka ensamheten bland äldre i Sverige inbringade drygt 23 miljoner kronor. Pengarna användes bland annat till insatser för närstående som vårdar anhöriga i hemmet och till arbetet med Röda Korsets telefonjour. 20

https://www.youtube.com/watch?v=r36ohuf3u6a

https://www.youtube.com/watch?v=r36ohuf3u6a VÅGA BRY DIG https://www.youtube.com/watch?v=r36ohuf3u6a RÖDA KORSET I VÄRLDEN BLAND VÄRLDENS KÄNDASTE SYMBOLER internationellt skyddsemblem symbol för humanitär hjälp RÖDA KORSET I VÄRLDEN RÖDA KORSETS

Läs mer

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt?

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Strategi 2018-2020 Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Det här är Röda Korsets Ungdomsförbund Röda Korsets Ungdomsförbund engagerar unga människor och skapar respekt för människovärdet, ökar

Läs mer

2009 ett år du kan vara stolt över!

2009 ett år du kan vara stolt över! 2009 ett år du kan vara stolt över! Årsrapport 2009 Utan dig räddas inte barnen. Med din hjälp har vi åstadkommit många bestående förbättringar för barn. Rädda Barnen är en del av Save the Children, världens

Läs mer

UPPSALA RÖDAKORSKRETS VERKSAMHETSPLAN 2017

UPPSALA RÖDAKORSKRETS VERKSAMHETSPLAN 2017 VISION UPPDRAG PRIORITERAD MÅLGRUPP VERKTYG ÖVERGRIPANDE MÅL PRIORITERADE OMRÅDEN OCH MÅL INGEN SKALL LÄMNAS ENSAM I KRIS ELLER KATASTROF. VI GER HOPP OCH RÄDDAR LIV I UPPSALA OCH I VÄRLDEN. DE MEST UTSATTA

Läs mer

SVERIGES HUMANITÄRA BISTÅND 2013

SVERIGES HUMANITÄRA BISTÅND 2013 SVERIGES HUMANITÄRA BISTÅND 2013 Sverige har en lång historia och erfarenhet av humanitärt bistånd både vad gäller policy och finansiering. Det humanitära biståndet skiljer sig från utvecklingssamarbetet

Läs mer

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson Presentation Länsstyrelsen Gävleborg 2016-06-16 Gustav Wilhelmsson Agenda Organisation Statistik Migrationsverkets uppdrag Mottagningssystemet Skydd/asyl/asylsökande Asylprocessen Rättigheter/skyldigheter

Läs mer

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Bakgrund Målet för landstinget i Uppsala län är en god hälsa för alla länsinvånare. Landstinget ansvarar främst för hälso- och sjukvård men skapar också

Läs mer

Svenska Röda Korset arbetar såväl nationellt som internationellt inom tre områden: Konflikt och katastrof Migration Hälsa och social delaktighet

Svenska Röda Korset arbetar såväl nationellt som internationellt inom tre områden: Konflikt och katastrof Migration Hälsa och social delaktighet Effektrapport från Svenska Röda Korset för 2013 Namn: Svenska Röda Korset Organisationsnummer: 802002-8711 Juridisk form: Allmännyttig ideell organisation (Annons från Svenska Röda Korset, 2012) Vad vill

Läs mer

Frivilliga en resurs inom anhörigstöd!

Frivilliga en resurs inom anhörigstöd! Frivilliga en resurs inom anhörigstöd! 6:e Internationella Anhörigkonferensen Göteborg 3-6 September 2015 Marianne Falås, rådgivare Lena Tynnemark, rådgivare Charlotta Karlsdotter, rådgivare Frivilligt/ideellt

Läs mer

Stockholm 2015-06-17. Ju2015/30/SSK. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm. ju.registrator@regeringskansliet.se

Stockholm 2015-06-17. Ju2015/30/SSK. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm. ju.registrator@regeringskansliet.se 1 Stockholm 2015-06-17 Ju2015/30/SSK Justitiedepartementet 103 33 Stockholm ju.registrator@regeringskansliet.se Svenska Röda Korsets yttrande över både MSB:s redovisning av regeringsuppdrag om det civila

Läs mer

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se Flyktingar i Bergs kommun www.berg.se Innehåll Hur och varför man invandrar Kvotflykting Asylflykting Ensamkommande 18+, Asylboende, Introduktionstiden, Boende Afghanistan, Eritrea, Irak, Somalia, Syrien

Läs mer

Uppsala Rödakorsblad

Uppsala Rödakorsblad Några ord från styrelsen I detta nummer: * Några ord från styrelsen * Kretsens verksamheter under året som gått * Julfirande i kretsen * Kommande utbildningar och möten Många människor väntade på oss då

Läs mer

Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsplan med budget 2017

Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsplan med budget 2017 Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsplan med budget 2017 ställer upp Vår vision ett humant samhälle s vision är ett samhälle som tar tillvara på barn och unga som en resurs och där människovärdet

Läs mer

Svenska Röda Korsets ståndpunkter om Ensamkommande barn och unga

Svenska Röda Korsets ståndpunkter om Ensamkommande barn och unga Svenska Röda Korsets ståndpunkter om Ensamkommande barn och unga 2017-10-11 Det här är Svenska Röda Korsets ståndpunkter om Ensamkommande barn och unga. Dokumentet beskriver SRK:s ståndpunkt i en av flera

Läs mer

Mars Stockholm 26 september 2016

Mars Stockholm 26 september 2016 Mars 2016 Stockholm 26 september 2016 Prognos 25 juli Fortsatt internationell flyktingkris men begränsad framkomlighet till och genom Europa Planeringsantagande för 2016 34 500 asylsökande, varav 3 000

Läs mer

Verksamhetsplan med budget Röda Korsets Ungdomsförbund

Verksamhetsplan med budget Röda Korsets Ungdomsförbund Verksamhetsplan med budget 2017 Sollefteå ställer upp Vår vision ett humant samhälle s vision är ett samhälle som tar tillvara på barn och unga som en resurs och där människovärdet sätts i främsta rummet.

Läs mer

Uppsala Rödakorskrets Verksamhetsplan 2013

Uppsala Rödakorskrets Verksamhetsplan 2013 Uppsala Rödakorskrets Verksamhetsplan 2013 Svenska Röda Korset ska förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa, skapa respekt för människovärdet, främja ömsesidig förståelse och vänskap

Läs mer

HUMANITÄRT BISTÅNDSBAROMETERN. Sida redogör för biståndets resultat på fyra nivåer:

HUMANITÄRT BISTÅNDSBAROMETERN. Sida redogör för biståndets resultat på fyra nivåer: BISTÅNDSBAROMETERN HUMANITÄRT Humanitärt bistånd syftar till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för krisdrabbade människor. Här presenterar vi resultatet av det humanitära biståndet

Läs mer

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403)

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) Stöd till föräldralösa barn i Malawi, vars föräldrar drabbats av hiv och aids. Foto: Malin Barnö/Röda Korset Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) 2 Bakgrund Projektet

Läs mer

NYA ZEELANDS RÖDA KORS / RODNEY DEKKER ETT EMBLEM SOM SKYDDAR

NYA ZEELANDS RÖDA KORS / RODNEY DEKKER ETT EMBLEM SOM SKYDDAR NYA ZEELANDS RÖDA KORS / RODNEY DEKKER ETT EMBLEM SOM SKYDDAR SKJUT INTE! I skyddande bruk används det röda korset på vit botten utan någon förklarande text. Man får inte angripa byggnader eller fordon

Läs mer

UPPSALA RÖDAKORSKRETS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015

UPPSALA RÖDAKORSKRETS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015 VISION INGEN SKALL LÄMNAS ENSAM I KRIS ELLER KATASTROF. UPPDRAG VI GER HOPP OCH RÄDDAR LIV I UPPSALA OCH I VÄRLDEN. HUVUDMÅLGRUPPER* ÄLDRE OCH MIGRANTER. ÖVERGRIPANDE MÅL VI ÄR EN RESURSSTARK OCH ENAD

Läs mer

BISTÅNDSBAROMETERN HUMANITÄRT

BISTÅNDSBAROMETERN HUMANITÄRT BISTÅNDSBAROMETERN HUMANITÄRT Humanitärt bistånd syftar till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för krisdrabbade människor. Här presenterar vi resultatet av det humanitära biståndet

Läs mer

Sida redogör för biståndets resultat på fyra nivåer:

Sida redogör för biståndets resultat på fyra nivåer: BISTÅNDSBAROMETERN HUMANITÄRT Humanitärt bistånd syftar till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för krisdrabbade människor. Här presenterar vi resultatet av det humanitära biståndet

Läs mer

Mars Mottagande av asylsökande

Mars Mottagande av asylsökande Mars 2016 Mottagande av asylsökande Hur arbetar Migrationsverket med asylsökande och flyktingar? Tar ut och hjälper kvotflyktingar att komma till Sverige. Prövar asylansökningar. Ansvarar för boendet.

Läs mer

Vi hjälper andra att fungera och agera

Vi hjälper andra att fungera och agera Vi hjälper andra att fungera och agera MSB:s operativa uppdrag Vi möjliggör och stödjer 1 MSB:s vision När det händer Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Foto: Lena Palmcrantz/Röda Korset. Verksamhetsberättelse

Foto: Lena Palmcrantz/Röda Korset. Verksamhetsberättelse Foto: Lena Palmcrantz/Röda Korset Verksamhetsberättelse Svenska Röda Korsets verksamhetsberättelse för 2008 Röda Korset i Sverige...3 Röda Korset hjälper...4 Röda Korset påverkar...6 Röda Korset förändrar

Läs mer

VÅRA BARNRÄTTSFRÅGOR I SVERIGE

VÅRA BARNRÄTTSFRÅGOR I SVERIGE VÅRA BARNRÄTTSFRÅGOR I SVERIGE UNICEFs uppdrag i Sverige Förutom fältkontor med långsiktiga utvecklingsprogram och katastrofberedskap i 156 länder och territorier, finns UNICEF även representerat i höginkomstländer,

Läs mer

Barnkonventionen september Det är dags för BK att ta av sig finkostymen, kliva ut från politikens finrum och bli grå genomförandevardag!

Barnkonventionen september Det är dags för BK att ta av sig finkostymen, kliva ut från politikens finrum och bli grå genomförandevardag! Barnkonventionen september 2011 Det är dags för BK att ta av sig finkostymen, kliva ut från politikens finrum och bli grå genomförandevardag! Barnkonventionen 0-18 år Landstingsfullmäktige 2001 Införliva

Läs mer

Humanitet utan. gränser

Humanitet utan. gränser Humanitet utan gränser SVENSKA RÖDA KORSET 2014 Innehåll Humanitet utan gränser 8 Vi är på plats 10 Mångfald en styrka 14 Vi är världens främsta katastroforganisation 16 Vi arbetar för en hållbar framtid

Läs mer

Medlemsansökningar 2015

Medlemsansökningar 2015 Bilaga 4 Medlemsansökningar 2015 Organisationer som ansökt om medlemskap till årsmötet 2015 MyRight Immigranternas riksförbund Qandil Organisation for disabled in central regions Muslim Aid Sweden Bishozi

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till?

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till? Flyktingmottagande i Bjuvs kommun Hur kan du göra för att hjälpa till? Just nu kommer det många människor till Sverige som är på flykt från förtryck, övergrepp och förföljelse. I denna folder har vi samlat

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Lotta Lidén Lundgren, Anneli Assmundson, Ulrika Lantz Westman Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning, Social resursförvaltnings uppdrag Social resursförvaltning

Läs mer

Strategisk inriktning 2016 2019

Strategisk inriktning 2016 2019 Strategisk inriktning 2016 2019 1 Vilka vi är...6 2 Trender och utmaningar...8 3 VAD vi gör 2016 2019...14 4 HUR vi arbetar 2016 2019...20 5 Hållbar utveckling...26 Handlingskraft och samverkan i ett Röda

Läs mer

anse skrivelsen från M, FP, KD och C den 18 juni 2013 besvarad.

anse skrivelsen från M, FP, KD och C den 18 juni 2013 besvarad. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Pia Skarin TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-11-05 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-12-11, P 24 1 (3) HSN 1306-0685 Svar på skrivelse från Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

Om ensamkommande barn

Om ensamkommande barn Om ensamkommande barn April 2016 Vem är ett ensamkommande barn? Defineras utifrån FN:s barnkonvention Barn under 18 år Barn som är skilt från sina föräldrar eller vårdnadshavare före eller efter ankomsten

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Idéprogram för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Inledning Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation som arbetar

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA RÖDAKORSKRETS

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA RÖDAKORSKRETS UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA RÖDAKORSKRETS Hösten 2013 Du är en del av världens största mänskliga skyddsnät ta chansen att bli utbildad! Information Utbildningarna är avsedda för kompetensutvecklingen för

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet Bilaga till regeringsbeslut 2014-02-13 (UF2014/9980/UD/SP) Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet 2014-2017 1 Förväntade resultat Denna strategi styr användningen av medel som

Läs mer

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande Februari 2015 Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 14; Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

EFFEKTRAPPORT. Nordisk Hjälp 2016

EFFEKTRAPPORT. Nordisk Hjälp 2016 EFFEKTRAPPORT Nordisk Hjälp 2016 Vad vi vill uppnå: Nordisk Hjälp verkar i Mellanöstern för att hjälpa och stödja fader- /moderlösa barn, flyktingar och fattiga människor. Målet är att förbättra situtionen

Läs mer

Sida 1 av 5 Barnkonventionen för barn och unga FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, antogs 1989. Barnkonventionen innehåller rättigheter som varje barn ska

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA

VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA Verksamhetens syfte Frisk & Fri Uppsala verkar för ett samhälle utan ätstörningar där alla är fria att vara sig själva. Föreningens verksamhet syftar till att:

Läs mer

Ditt arv kan rädda liv i generationer.

Ditt arv kan rädda liv i generationer. Länge leve livet. Ditt arv kan rädda liv i generationer. Foto: Anna Kern, Johnér En vacker givartradition. Varje år tar vi emot gåvor från människor som skrivit in Röda Korset i sina testamenten. Det är

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Matton Collection/Johnér Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gärdslösa Förskola

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gärdslösa Förskola Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gärdslösa Förskola 2015 2016 På vår förskola är man respekterad för den man är! Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Gärdslösa

Läs mer

Strategi för integration i Härnösands kommun

Strategi för integration i Härnösands kommun INTEGRATIONSPROGRAM Strategi för integration i Härnösands kommun Innehållsförteckning sidan... 3 1.1 Utgångspunkter 1.2 Det mångkulturella Härnösand... 3... 3... 4 4.1 Kommunstyrelseförvaltning. 4.2 Nämnder

Läs mer

Ny biståndssatsning med fokus på barn på flykt

Ny biståndssatsning med fokus på barn på flykt Promemoria 2016-08-31 Utrikesdepartementet Ny biståndssatsning med fokus på barn på flykt De humanitära behoven i världen är enorma. Regeringen föreslår i höständringsbudgeten för 2016, som bygger på en

Läs mer

REGIONAL ÖVERENSKOMMELSE. om samverkan för nyanlända invandrares etablering i Norrbottens län

REGIONAL ÖVERENSKOMMELSE. om samverkan för nyanlända invandrares etablering i Norrbottens län REGIONAL ÖVERENSKOMMELSE om samverkan för nyanlända invandrares etablering i Norrbottens län REVIDERAD Mars 2009 Tryck: Länsstyrelsen i Norrbottens län 1 Förord Den regionala överenskommelsen för Norrbotten

Läs mer

Volontärbarometern 2011

Volontärbarometern 2011 Volontärbarometern 2011 Volontärbyråns årliga undersökning om volontärer och vad de får ut av sitt engagemang Vanja Höglund Volontärbyrån 2011 Någon frågade Har vänner som volontärjobbat och sett till

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) Bakgrund, Malmö stad och Region Skåne har sedan 2013 gemensamt finansierat barnverksamheten på s Behandlingscentrum för tortyr- och krigsskadade

Läs mer

STÅNDPUNKT ASYLPOLITIK

STÅNDPUNKT ASYLPOLITIK STÅNDPUNKT ASYLPOLITIK LSU:S ASYLPOLITISKA STÅNDPUNKT LSU är en ideell organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, av och för ungdomsorganisationer. Ungdomsorganisationer samlas i LSU för att gemensamt

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Röda Korsets bistånd i hemlandet

Röda Korsets bistånd i hemlandet Röda Korsets bistånd i hemlandet Så här hjälper vi offer för plötsliga olyckor i Finland VÅGA BRY DIG Utbildning av kontaktpersoner för bistånd i hemlandet Vår hjälp sträcker sig från beredskap till stöd

Läs mer

Effektrapport 2014 Svenska Röda Korset. Vad vill er organisation uppnå?

Effektrapport 2014 Svenska Röda Korset. Vad vill er organisation uppnå? Effektrapport 2014 Svenska Röda Korset (Siffror i parentes avser 2013) Namn: Svenska Röda Korset Organisationsnummer: 802002-8711 Juridisk form: Allmännyttig ideell organisation (Annons från Svenska Röda

Läs mer

Rättvisa i konflikt. Folkrätten

Rättvisa i konflikt. Folkrätten Rättvisa i konflikt Folkrätten Studiematerialet Rättvisa i konflikt Bildas studiematerial Rättvisa i konflikt finns tillgängligt att hämta fritt från Bildas hemsida. Materialet är upplagt för tre träffar

Läs mer

lägergård för rörelsens ungdomar och ledare på den natursköna landsbygden ett par mil utanför Bitola i sydöstra Makedonien.

lägergård för rörelsens ungdomar och ledare på den natursköna landsbygden ett par mil utanför Bitola i sydöstra Makedonien. Smyrna Second Hand Nedan finns en redovisning av utbetalda gåvomedel under 2016 från Smyrna Second Hand (SSH). Överskottet från försäljningen under 2016 uppgick till 1,607,831 SEK. Av dessa medel har 1,103

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för att alla människor ska omfattas av mänskliga

Läs mer

Uppsala Rödakorskrets Verksamhetsplan 2014

Uppsala Rödakorskrets Verksamhetsplan 2014 Uppsala Rödakorskrets Verksamhetsplan 2014 Denna verksamhetsplan för år 2014 bygger på det fortsatta engagerade, omfattande och kompetenta arbete som idag utförs av många aktiva frivilliga och anställda

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. 2016:43 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2016 Utvidgning

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Europa

Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Europa Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Europa Länsstyrelsen, Malmö, 12 mars Mikaela Hagan, mikaela.hagan@rb.se, www.connectproject.eu The contents of this presentation can in no way be taken

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Material för gymnasiet

Material för gymnasiet Material för ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi. Med detta skolmaterial

Läs mer

Snabba fakta om Asyl från Migrationsverket

Snabba fakta om Asyl från Migrationsverket Snabba fakta om Asyl från Migrationsverket Mottagandet av asylsökande Migrationsverket ska se till att de sökande som inte kan ordna sitt boende själva också har någonstans att bo. Under tiden som asylansökan

Läs mer

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo RSK 677-2005 Utvärdering Enheten för asyl- och flyktingfrågor Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten Lars Palo Januari 2007 1. Förutsättningar Den 1 januari 1997 överfördes ansvaret för asylsökandes

Läs mer

HUR SER PENGAFLÖDENA UT I SVENSKA RÖDA KORSET?

HUR SER PENGAFLÖDENA UT I SVENSKA RÖDA KORSET? HUR SER PENGAFLÖDENA UT I SVENSKA RÖDA KORSET? I denna broschyr redovisas ekonomin för den gemensamma verksamhet för vilken Svenska Röda Korsets centralstyrelse är ansvarig och siffrorna avser 2008 års

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:83 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Barnperspektiv i asylprocessen

Motion till riksdagen 2015/16:83 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Barnperspektiv i asylprocessen Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:83 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Barnperspektiv i asylprocessen 1 Innehåll 1 Innehåll 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 1 3 Inledning 2 4 Barnkonventionen

Läs mer

FNs Konvention om Barnets rättigheter

FNs Konvention om Barnets rättigheter FNs Konvention om Barnets rättigheter I teori och praktik Eva Geidenmark 1 Förmiddagens program Introduktion till barnkonventionen Historik Innehåll Uppföljning Arbeta praktiskt med barnkonventionen Barnets

Läs mer

Inrikesministeriets förordning

Inrikesministeriets förordning Inrikesministeriets förordning om bidrag för frivillig återresa I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 31 2 mom. i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Anledningen till detta kan vara att personen på grund av fysiska eller psykiska

Läs mer

Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 6 november 2015 Jonas Frykman, SKL

Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 6 november 2015 Jonas Frykman, SKL Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 6 november 2015 Jonas Frykman, SKL Upplägg Vad är mötesplats social hållbarhet? Bakgrund: Samling för social hållbarhet Olika perspektiv på (social) hållbarhet!

Läs mer

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 9 sept 2008 Strategi för mångfald och integration Inledning Integrationspolitik berör hela befolkningen och hela

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter

FN:s konvention om barnets rättigheter FN:s konvention om barnets rättigheter En kort version UTVECKLINGSENHETEN FÖR BARNS HÄLSA OCH RÄTTIGHETER www.vgregion.se/barnhalsaratt En konvention med brett stöd Det tog tio år från idé till beslut

Läs mer

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Vi vill motverka diskriminering av människor på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter Om barnkonventionen Dessa artiklar handlar om hur länderna ska arbeta med barnkonventionen. Artikel 1 Barnkonventionen gäller dig som är under 18 år. I

Läs mer

Charity Ratings guide till att hjälpa de drabbade i Pakistan Uppdaterad 2010-08-30

Charity Ratings guide till att hjälpa de drabbade i Pakistan Uppdaterad 2010-08-30 Charity Ratings guide till att hjälpa de drabbade i Pakistan Uppdaterad 2010-08-30 Sedan månadsskiftet juli/ augusti har Pakistan drabbats av en översvämningskatastrof. Situationen har kontinuerligt förvärrats.

Läs mer

BILAGA. till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA RÅDET, RÅDET OCH EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN

BILAGA. till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA RÅDET, RÅDET OCH EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2016 COM(2016) 385 final ANNEX 3 BILAGA till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA RÅDET, RÅDET OCH EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN om en

Läs mer

18 april Mottagande av asylsökande

18 april Mottagande av asylsökande 18 april 2016 Mottagande av asylsökande Att få söka asyl är en mänsklig rättighet FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948): - Artikel 14 1. Var och en har rätt att i andra länder söka

Läs mer

Beredskapskretsen i Stockholms län www.beredskapskretsen-sthlm.nu info@beredskapskretsen-sthlm.nu

Beredskapskretsen i Stockholms län www.beredskapskretsen-sthlm.nu info@beredskapskretsen-sthlm.nu Beredskapskretsen i Stockholms län www.beredskapskretsen-sthlm.nu info@beredskapskretsen-sthlm.nu Röda Korset Beredskapskretsen i Stockholms län c/o Kupan Södermalm Beredskapskretsen Östgötagatan 67 C

Läs mer

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Kommunstyrelsens kontor Handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Våld mot kvinnor innebär: Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer

Läs mer

RÖDA KORSETS OCH RÖDA HALVMÅNENS INTERNATIONELLA RÖRELSE

RÖDA KORSETS OCH RÖDA HALVMÅNENS INTERNATIONELLA RÖRELSE ICRC RÖDA KORSETS OCH RÖDA HALVMÅNENS INTERNATIONELLA RÖRELSE Röda Korsets och Röda Halvmånens internationella rörelse är världens största humanitära nätverk. Dess syfte är att lindra mänsklig nöd och

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Face 2 Face (rekrytering av månadsgivare) Era medskick från erfarenhetsutbytet:

Face 2 Face (rekrytering av månadsgivare) Era medskick från erfarenhetsutbytet: Face 2 Face (rekrytering av månadsgivare) Ofta inte pålästa om den lokala verksamheten Om lokalföreningen har kännedom om när Face 2 face är på stan kan de lägga ut info på sin fecabooksida Lokalföreningen

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Strategi för flyktingmottagande i Botkyrka kommun

Strategi för flyktingmottagande i Botkyrka kommun Strategi för flyktingmottagande i Botkyrka kommun Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: SN/2015:242 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: skriv

Läs mer

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder Stöd till anhöriga hällefors, lindesberg, l jusnarsberg och nor a 1 I vårt samhälle

Läs mer

UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING

UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING Flyktingsiffrorna i världen Totalt finns det 27.8 miljoner flyktingar, internflyktingar

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Christina Ståhl Enhetschef 040-675 31 34 christina.stahl@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-31 Dnr 1300977 1 (5) Beredningen för primärvård, psykiatri

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer