anse skrivelsen från M, FP, KD och C den 18 juni 2013 besvarad.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "anse skrivelsen från M, FP, KD och C den 18 juni 2013 besvarad."

Transkript

1 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Pia Skarin TJÄNSTEUTLÅTANDE Hälso- och sjukvårdsnämnden , P 24 1 (3) HSN Svar på skrivelse från Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet om organiserad vård för flyktingar från Syrien Ärendebeskrivning I en skrivelse daterad 18 juni 2013 till Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att ta fram ett förslag om hur vården av flyktingar från Syrien ska organiseras på ett välfungerande sätt utifrån tidigare erfarenheter och med beaktande av nuvarande mottagningsbestämmelser för flyktingar. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande, Skrivelse från M, FP, KD och C Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att ta fram ett förslag om hur vården av flyktingar från Syrien ska organiseras på ett välfungerande sätt enligt tjänsteutlåtandet anse skrivelsen från M, FP, KD och C den 18 juni 2013 besvarad. Förvaltningens motivering till förslaget I skrivelsen från M, FP, KD och C föreslås att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag om hur vården av flyktingar från Syrien ska organiseras på ett välfungerande sätt där erfarenheterna från Bosnienprojektet tas tillvara och med beaktande av nuvarande mottagningsbestämmelser för flyktingar. Förslaget kan avse att samordna vårdresurser, handleda vårdpersonal och organisera specialinsatser samt att det är särskilt viktigt att förslaget uppmärksammar kvinnliga flyktingars vårdbehov.

2 2 (3) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN För att möta de behov som skrivelsen lyfter fram erbjuds asylsökande idag hälsoundersökning, HU, i samband med ankomst till Stockholms län. Dessutom erbjuds stödsamtal av kurator eller psykolog vid de sex vårdcentraler som har i uppdrag att erbjuda HU/stödsamtal. Vid HU lämnas även information om vårdens organisation i länet och om vart man ska vända sig vid problem med hälsan. Många syrier får idag uppehållstillstånd redan några veckor efter ankomsten till Sverige. För närvarande finns det cirka personer från Syrien som fått uppehållstillstånd i Stockholms län och de flesta bor i Södertälje. Arbetsförmedlingen är den myndighet som ansvarar för introduktionen i arbetslivet/samhället för de flesta nyanlända. Kommunen har ansvar för att ta hand om de nyanlända som på grund av sjukdom och/eller funktionsnedsättning inte kan söka arbete. Erfarenheter från tidigare visar att under den första tiden är behoven av stöd för bearbetning av traumatiska händelser inte så framträdande. Det är först när bostads- och sysselsättningsfrågorna ordnats som dessa behov blir mer påtagliga. År 2009 startade förvaltningen ett projekt för att nå nyanlända med information och utbildning om bland annat migrationsprocessens förlopp, egenvård och primärvårdens organisation via de hälsokommunikatörer som idag arbetar mot 10 kommuner i länet. Under tre år fanns även ett ramavtal med ett antal vårdgivare med stor kompetens inom migrationsproblematik och som skulle fungera som stöd till primärvårdens personal. Dessa verksamheters kompetens utnyttjades inte alls av primärvården eller den övriga sjukvården. Idag finns inom länet två vårdgivare med uppdrag att behandla trauman orsakade av flykt och/eller tortyr, posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Hos dessa vårdgivare finns personal som har erfarenhet från Bosnienprojektet. I avtalen för båda leverantörerna finns optioner för att kunna öka verksamheten. Förvaltningen skulle även kunna ge ett uppdrag till dem att göra pedagogiska insatser för nyanlända. En viktig kunskap för den enskilde är att veta vart man kan vända sig för att få behandling. För att tydliggöra detta och öka förståelsen för att man som asylsökande kan må dåligt föreslår förvaltningen att dessa vårdgivare informerar och håller kurser direkt till nyanlända om hur PTSD kan behandlas alternativt kan förhindras. De två vårdgivarna kan dessutom uppdras att samverka med arbetsförmedling och kommunernas flyktingsamordnare för att öka kunskapen om vårdens tillgänglighet. Av erfarenhet vet man att kvinnor söker hjälp sist i familjen, när make och barn fått hjälp. Kvinnorna skulle

3 3 (3) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN kunna uppmärksammas särskilt i informationsutformningen. På initiativ av kommunen och arbetsförmedlingen i Södertälje är en informationsutbildning för personal planerad till den 15 november Även öppenvårdspsykiatrin kan ges ett tydligare uppdrag att identifiera personer med PTSD-problematik. Detta skulle eventuellt kunna ske genom ett riktat områdesstöd i samarbete med primärvården. Hälsokommunikatörerna kan vidareutbildas för att kunna förmedla kunskap om PTSD och migrationsprocessen och om var flyktingar kan få hjälp. Vid de två verksamheterna för traumatiserade flyktingar kan ett förslag omfatta följande anpassade uppdrag för bättre omhändertagande av flyktingar från Syrien: uppdraget förändras till att också gälla gruppaktiviteter information till personal på Arbetsförmedlingen, kommun och SFI riktad information till primärvårdens alla verksamheter för att kunna remittera vidare vid behov gruppinformation till målgruppen av specialistvårdgivarna öppenvårdspsykiatrin ges uppdrag att identifiera personer med PTSD-problematik för vidare remittering till specialistenheterna hälsokommunikatörerna vidareutbildas för att kunna ta upp PTSDproblematik med målgruppen optionerna för att kunna utöka verksamheten utlöses uppföljning av insatserna under optionstiden Mot bakgrund av informationen ovan är det förvaltningens bedömning att förutsättningarna är goda för att ta fram ett förslag om hur vården av flyktingar från Syrien ska organiseras på ett välfungerande sätt enligt skrivelsen från M, FP, KD och C. Det nya uppdraget kan hanteras inom befintliga avtal men med ökade kostnader. För att hantera PTSDproblematiken behöver optionerna utlösas för de två mottagningarna som idag arbetar med denna problematik vilket också kommer att medföra ökade kostnader. Catarina Andersson Forsman Hälso- och sjukvårdsdirektör Olle Olofsson Avdelningschef

4 Stockholms läns landsting HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN SKRIVELSE Moderata samlingspartiet Folkpartiet liberalerna Kristdemokraterna Centerpartiet Organiserad vård för flyktingar från Syrien Det pågår blodiga strider i Syrien. Det beräknas att minst personer kan ha dödats i striderna. Ett stort antal personer har skadats. Många flyr från striderna i Syrien. FN beräknar att hälften av Syriens befolkning kan befinna sig på flykt inom och utom landet. Sverige och Tyskland tar emot flest asylsökande syrier som kommer till Europa. En del av dessa flyktingar kommer till Stockholms län. Flera flyktingar har varit med om fruktansvärda händelser som kan kräva omfattande vårdinsatser. FN har också vädjat om katastrofhjälp till Syrien i form av nationell hjälp och privata insamlingar. I början 1990-talet kom många flyktingar från Balkan till Sverige och Stockholm. En grupp var flyktingar från Bosnien med starka traumatiska upplevelser från sitt hemland. De hade stora behov av sjukvård. I Stockholms läns landsting initierades ett projekt för att förbättra de medicinska insatserna för de bosniska flyktingarna det så kallade Bosnienprojektet. Projektet hade som uppgift att samordna de resurser som fanns tillgängliga för gruppen, handleda berörd vårdpersonal inom psykiatrisk och somatisk vård samt att stå för specialinsatser. Inom Bosienprojektet arbetade psykiatriker, psykolog och sjuksköterska och verksamheten förlades till Kronan i Sundbyberg. Projektet påbörjades år Röda Korsets center för torterade flyktingar och Centrum för tortyr - och traumaskadade behandlade även patienter från Balkan. En utvärdering har gjorts av Bosnienprojektet. Totalt behandlades 141 personer. Sömnrubbningar, depressiva symtom och koncentrationssvårigheter var de vanligaste symtomen. Stödsamtal, medicinering och söcialkurativa insatser var de vanligaste medicinska åtgärderna. Bosnienprojektet anses vara en lyckad insats från vårdens sida. Mottagningssystemet för flyktingar är annorlunda idag jämfört under Balkankonflikten. Därför behövs andra rutiner för hur sjukvården ska hantera vårdbehoven. Bosnienflyktingarna fick omgående ett tillfälligt uppehållstillstånd (TUT). Idag hanteras ansökan om uppehållstillstånd på ett annat sätt och alla blir asylsökande. Med tanke på de svåra upplevelser flyktingarna från Syrien har, är det rimligt att anta att många kommer att beviljas uppehållstillstånd. Många har svåra upplevelser bakom sig och behöver hjälp från sjukvården att bearbeta dessa trauman. Det är viktigt att denna hjälp sätts in tidigt för att den enskilde ska kunna hantera sina svåra krigsupplevelser.

5 Det är även viktigt att primärvården - inklusive mödravård och barnhälsovård - har beredskap att hjälpa och ge rätt stöd till personer från Syrien med krigsupplevelser. Sannolikt har många av flyktingarna som kommer Mn Syrien inte tagit sig ur kaosfasen och man kan känna sig oroliga för anhöriga som är kvar i krigets Syrien m m. De medicinska hjälpbehoven kan dock antas vara stora. Vi föreslår att erfarenheterna från Bosnienprojektet tas tillvara när det gäller vården av flyktingar från Syrien. Det kan gälla att samordna vårdresurser, handleda vårdpersonal och organisera specialinsatser. Det är viktigt att särskilt uppmärksamma kvinnliga flyktingars vårdbehov. Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta att uppdra åt Hälso- och sjuvårdsdirektören att ta fram ett förslag om hur vården av flyktingar från Syrien ska organiseras på ett välfungerande sätt där erfarenheterna från Bosnienprojektet tas tillvara och med beaktande av nuvarande mottagningsbestämmelser för flyktingar.

Förslag till tilläggsuppdrag avseende första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och unga

Förslag till tilläggsuppdrag avseende första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och unga Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-05 1 (5) HSN 1303-0365 Handläggare: Kristina Laurell Laroussi Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-10-08, p 5 Förslag till tilläggsuppdrag avseende

Läs mer

Vård och flyktingintroduktion

Vård och flyktingintroduktion Vård och flyktingintroduktion i samverkan KARTLÄGGNING OCH ANALYS AV ARBETET I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING OCH STOCKHOLMS STAD ÅR 2003 Sverige och inte minst Stockholms stad tar emot ett stort antal flyktingar

Läs mer

NYANLÄNDA FLYKTINGAR OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

NYANLÄNDA FLYKTINGAR OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN PROJEKTRAPPORT Bengt-Erik Ginsburg NYANLÄNDA FLYKTINGAR OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Sverige och inte minst Stockholm tar emot ett stort antal flyktingar Det är nödvändigt såväl mänskligt som samhälleligt

Läs mer

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Rekommendationer från tio kommuner och Barnombudsmannen i en dialog den 8 december 2010 Dnr 9.5:0874/ 10 Barnombudsmannen Box

Läs mer

Med rätt att komma till tals. Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning

Med rätt att komma till tals. Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Med rätt att komma till tals Handisam Serie A 2012:1 (diarienummer

Läs mer

Införande av portabel patientbunden utrustning för egentest av pk-värde

Införande av portabel patientbunden utrustning för egentest av pk-värde Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-05-22 p 6 1 (3) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-04-18 HSN 1204-0385 Handläggare: Marika Berggrund Mats Ek Införande av portabel patientbunden utrustning

Läs mer

och brister i mottagandet och av etableringen migranter.

och brister i mottagandet och av etableringen migranter. Behov och brister i mottagandet och av etableringen migranter. En kartläggning utifrån Röda Korsets lokala iakttagelser Förord Människor flyr från konflikter och katastrofer och söker en fristad i Sverige.

Läs mer

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154 Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och andra nyanlända invandrare i Uddevalla kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Uddevalla och Uddevalla kommun,

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM ÖVERVIKT OCH FETMA 2010 2013. beställarunderlag Vårdprogram Samhällsinriktat hälsoarbete

HANDLINGSPROGRAM ÖVERVIKT OCH FETMA 2010 2013. beställarunderlag Vårdprogram Samhällsinriktat hälsoarbete 104 HANDLINGSPROGRAM ÖVERVIKT OCH FETMA 2010 2013 beställarunderlag Vårdprogram Samhällsinriktat hälsoarbete 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 HANDLINGSPROGRAM ÖVERVIKT OCH FETMA 2010 2013

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Förstudie - Utökat mottagande av flyktingar och ensamkommande barn

Förstudie - Utökat mottagande av flyktingar och ensamkommande barn Dnr BUN-2014-189 Dpl 37 sid 1 (10) BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Tjänsteyttrande 2014-04-02 Göran Isberg, 054-540 29 00 goran.isberg@karlstad.se Förstudie - Utökat mottagande av flyktingar och ensamkommande

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-01 1 (3) HSN 1501-0188 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-09-01, p 4 Årsredovisning 2014 för samordningsförbunden Huddinge,

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM ÖVERVIKT OCH FETMA 2010 2013. beställarunderlag Vårdprogram Samhällsinriktat hälsoarbete

HANDLINGSPROGRAM ÖVERVIKT OCH FETMA 2010 2013. beställarunderlag Vårdprogram Samhällsinriktat hälsoarbete 104 HANDLINGSPROGRAM ÖVERVIKT OCH FETMA 2010 2013 beställarunderlag Vårdprogram Samhällsinriktat hälsoarbete 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 Handlingsprogram övervikt och fetma 2010 2013

Läs mer

Handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013

Handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013 1 (214) Utvecklingsavdelningen Förslag till Handlingsprogram övervikt och fetma 2010 - 2 (214) 3 (214) Ett livsstilsproblem... Övervikt eller fetma innebär ett växande folkhälsoproblem och leder till medicinska

Läs mer

Fokus på vården En medlemsundersökning. Riksförbundet Sällsynta diagnoser FOKUS PÅ VÅRDEN

Fokus på vården En medlemsundersökning. Riksförbundet Sällsynta diagnoser FOKUS PÅ VÅRDEN Fokus på vården En medlemsundersökning Riksförbundet Sällsynta diagnoser FOKUS PÅ VÅRDEN 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Projekt Fokus på vården... 5 Bakgrund... 5 Syfte... 5 Målgrupp... 5 Metod

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

Uppföljning av Lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd(2013:407)

Uppföljning av Lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd(2013:407) Uppföljning av Lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd(2013:407) Svenska Röda Korsets vårdförmedling för papperslösa migranter i Stockholm Sammanfattning

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder. Reviderad 2013-01-01 Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.se Innehållsförteckning Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning,

Läs mer

Socialtjänstens insatser till vuxna personer med förvärvade hjärnskador

Socialtjänstens insatser till vuxna personer med förvärvade hjärnskador AKUTVÅRD REHABILITERING VAD HÄNDER SEDAN? Socialtjänstens insatser till vuxna personer med förvärvade hjärnskador 2002:29 AKUTVÅRD REHABILITERING VAD HÄNDER SEDAN? Socialtjänstens insatser till vuxna personer

Läs mer

Stödprogram för rehabilitering av personer som utsatts för människohandel för sexuella ändamål

Stödprogram för rehabilitering av personer som utsatts för människohandel för sexuella ändamål Enheten för social utveckling Emma Stenberg Ribeiro 08-785 42 75 SLUTREDOVISNING 1 (11) Till Regeringen Utbildningsdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Stödprogram för rehabilitering av personer

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga SUNDBYBERGS STAD OCH STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga Upprättat

Läs mer

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Plan för genomförande av regeringens strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2007 2009 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning

Läs mer

Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka

Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Svar från Moderaterna Svar från Kristdemokraterna Svar från Centerpartiet Svar från Folkpartiet

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Slutrapport 080901-111231. Rapportförfattare: Projektledare Maria Hörk (Försäkringskassan)

Slutrapport 080901-111231. Rapportförfattare: Projektledare Maria Hörk (Försäkringskassan) Rehabsteget Ett samverkansprojekt mellan Försäkringskassan, Örebro Kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting. Projektet finansieras av medel från Finsamförbundet Slutrapport 080901-111231 Rapportförfattare:

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer