Årsredovisning statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2011. statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum"

Transkript

1 Statens historiska museer Årsredovisning 2011 statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum

2 Årsredovisning för Statens historiska museer Februari 2012 Tel: Statens historiska museer Fax: Box 5428, Stockholm E-post: Besöksadress: Storgatan 41 Från utställningen botkyrka händer i rörelse. Fotograf: rickard kjellgren. 2

3 INNEHÅLL Myndighetschefens inledning Sid RESULTATREDOVISning Samlingsförvaltning Publik verksamhet Strategisk kunskapsuppbyggnad Samverkan med andra myndigheter och aktörer Övriga mål och återrapporteringskrav KOMPETENSFÖRSÖRJning Åldersstruktur Könsfördelning Personalrörlighet Kompetensutveckling Arbetsmiljö och hälsa FINANSIELL REDOVISning 36

4 Myndighetschefens inledning Det är en bred och omfattande verksamhet som Statens historiska museer redovisar till regeringen i denna årsredovisning. Utifrån regeringens kulturpolitiska prioriteringar kan ett par områden särskilt lyftas fram. I det publika arbetet är barn med medföljande vuxna en särskilt prioriterad målgrupp och myndigheten har bland annat öppnat en större utställning för barn i åldern 6 11 år, Resan fram och tillbaka, på Historiska museet samt fortsatt att utveckla den pedagogiska verksamheten för skolan vid Kungl. myntkabinettet. Det systematiska och långsiktiga arbetet för barn och unga har tillgodosetts genom en särskild handlingsplan. Utöver verksamheten av, med och för den unga publiken har samverkan varit en prioriterad fråga. De centrala museerna har under 2011 redovisat sitt gemensamma samverkansuppdrag till regeringen, och av denna årsredovisning framgår Statens historiska museers samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället. Det handlar om samverkan med en lång rad myndigheter, museer, institutioner och ideella organisationer av de mest skiftande slag, nationellt såväl som internationellt. Bredden på våra samverkansparters är slående. De representerar vitt skilda verksamheter, som till exempel Oxfords universitet, Riksförbundet unga musiker, Centrum för näringslivshistoria, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Handikapphistoriska föreningen och föreningen The Unstraight Museum. Bara för att nämna ett fåtal. Jag vill rikta ett varmt tack till alla er som genom samverkan har engagerat, stöttat, uppmuntrat, kritiserat och upplyst oss. Ni har bidragit till att forma och påverka oss och vår verksamhet. Det brukar sägas att ett museum inte är ett museum utan sina samlingar, och det är sant. Men det är lika sant att ett museum inte är ett museum utan en bred och nära samverkan med det omgivande samhället. Av denna årsredovisning framgår att Statens historiska museer har båda. Lars Amréus överintendent Jag vill rikta ett varmt tack till alla er som genom samverkan har engagerat, stöttat, uppmuntrat, kritiserat och upplyst oss. 4

5 Bildsten från Gotland, vikingatid. Foto: Magnus Aronson.

6 1. RESULTATREDOVISNING Redovisningen av verksamhetens resultat utgår från myndighetens uppgifter enligt förordning (2007:1180) med instruktion för Statens historiska museer. SHMM ska enligt instruktionen: vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts myndigheten, förvalta och vårda de fornfynd som Riksantikvarieämbetet beslutar att tillföra myndigheten, hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet, lämna information, råd och annan hjälp till regionala och lokala museer inom sitt ansvarsområde, och verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde. Dessa uppgifter utförs av SHMM inom tre huvudprocesser vilka också utgör myndighetens resultatområden: Samlingsförvaltning, Publik verksamhet samt Strategisk kunskapsuppbyggnad. Myndigheten ska enligt instruktionen även integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt svara för internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. Resultaten av arbetet med dessa övergripande perspektiv redovisas integrerat i resultatredovisningen, med undantag av barnperspektivet som redovisas i ett särskilt avsnitt. SHMM ska enligt regleringsbrevet för 2011: redovisa den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken (avsnitt 1.2.4), redovisa de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning (avsnitt 1.2.6), redovisa genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället (avsnitt 1.4). Verksamhetens totala intäkter och kostnader de senaste tre åren redovisas nedan. TOTALA INTÄKTER OCH KOSTNADER (TKR) Intäkter av anslag Övriga intäkter Kostnader Verksamhetens utfall Anm. Det ekonomiska underskottet är hänförbart till försäljningen av varor i museibutikerna vid SHM och KMK samt till avskrivningskostnader för utställningen Sveriges historia. Se avsnitt 4 (not 7). 6

7 1.1 Samlingsförvaltning I avsnittet Samlingsförvaltning redovisas resultaten kopplade till myndighetens uppgift att: vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts myndigheten, förvalta och vårda de fornfynd som Riksantikvarieämbetet beslutar att tillföra myndigheten. Intäkter och kostnader för resultatområdet framgår av tabell 1. TOTALA INTÄKTER OCH KOSTNADER (TKR) Intäkter av anslag Övriga intäkter Kostnader Tabell 1. De ökade kostnaderna beror på högre hyreskostnader både i Kvarteret Krubban och för magasinen i Tumba, avskrivningskostnader för ny magasinsinredning samt högre personalkostnader Tillväxt SHMM förvaltar en av norra Europas största museisamlingar sett till antalet enskilda föremål. Vid utgången av år 2011 fanns uppskattningsvis föremålsposter i myndighetens samling. 1 Antalet föremål ökar varje år. Främst till följd av den fyndöverföring som sker till framför allt SHM från Riksantikvarieämbetet (RAÄ) enligt lagen (1988:950) om kulturminnen. Tillväxt sker också i begränsad omfattning genom inköp och gåvor. Bland de föremål som tillförts samlingarna genom inköp och gåvor under 2011 kan bland annat nämnas ett material som rör Postgirots historia och föremål från det nedlagda Myntverket i Eskilstuna. Att hantera en omfattande och ständigt växande samling är förenat med olika utmaningar. En betydande sådan är den omfattande accessionen av föremål som kommer till SHM via fyndöverföring från RAÄ och som under en följd av år lett till eftersläpningar i handläggningen. Under 2011 fokuserades insatserna för att komma till rätta med detta på att dels skapa bättre kontroll över inflödet av föremål, och på att skapa väl fungerande interna rutiner för hur accessionen ska hanteras så effektivt som möjligt. SHMM:s bedömning är att det kommer krävas omfattande insatser för att uppnå en accession i balans. Inom myndigheten fanns vid 2011 års utgång ej avslutade accessionsärenden, omfattande uppskattningsvis föremål. SHM har sedan ett antal år tillbaka en kvalitetsnorm som reglerar hur föremål som kommer till museet via fyndöverföring från RAÄ ska vara uppordnade. Normen omfattar krav på konservering, datorlistor samt på rätt slags emballage. Syftet med normen är dels att säkerställa att nödvändig konservering är gjord innan det att föremålen accederas in i samlingen, dels att effektivisera och kvalitetssäkra hantering och framtida förvaltning, såväl vad gäller bevarande som tillgänglighet. SHM har under 2011 fortsatt att implementera normen samt satsat på utåtriktat arbete för att informera berörda parter om normen och dess syfte. Satsningen bedöms ha fallit väl ut och planeras fortsätta med fortsatt tyngdpunkt på utåtriktat och förebyggande arbete under Som ett ytterligare led i arbetet med att hantera samlingens tillväxt har SHMM under 2011 fortsatt den dialog med RAÄ till vilken myndigheten tog initiativ år Frågor som rör äldre, ännu icke fyndfördelat material har diskuterats, liksom de nya principer för fyndöverföring som RAÄ för närvarande prövar i ett antal län. Syftet med dialogen är att skapa en samsyn kring de utmaningar som det uppdragsarkeologiska systemet skapar för de båda myndigheterna samt att hitta effektivare och mer ändamålsenliga samarbetsformer. Dialogen bedöms så här långt inte ha gett tillräckliga resultat. 1 En föremålspost kan i sig omfatta en mängd föremål eller delar/fragment av ett föremål. För enkelhets skull refereras i denna text hädanefter enbart till föremål som då likställs med begreppet föremålspost.

8 1.1.2 Förvaltning Som en följd av samlingens omfattning och ständiga tillväxt är frågor som rör föremålsförvaringen i magasin av stor betydelse för SHMM. En rad insatser har gjorts för att optimera magasinsanvändningen för att uppnå ett mer kostnadseffektivt lokalutnyttjande. Således har KMK:s magasinsplats i Svensk museitjänsts (SMT) lokaler i Tumba avvecklats och de material som förvarades där har flyttats till andra befintliga magasin. Effektivare förvaring har även uppnåtts genom att ett nytt förtätat förvaringssystem tagits i bruk i en del av de lokaler som hyrs av SMT. I samma syfte har planering av projekt avseende uppordning av magasin för arkeologiskt trä samt i ordningsställande av kulturhistoriskt magasin påbörjats. Under 2011 har klimatet för en större andel av SHM:s magasin än föregående år visat sig ligga på en otillfredsställande nivå. Den negativa utvecklingen beror till stor del på att klimatet i tre av museets största magasin under vintermånaderna varit för torrt eller varierat för mycket. För att komma till rätta med problemen ska rutiner för upptäckt av klimatavvikelser och snabbare åtgärder av densamma utvecklas under Magasinssituationen på KMK är fortsatt god. SHMM:s egna insatser vad gäller konservering har under de senaste åren riktats mot den förebyggande föremålsvården. Genom ändamålsenliga magasin med bra förvaring och anpassat klimat får föremålen de bästa möjliga förutsättningarna att bevaras SHMM otillfredställ. SHMM tillfredställ Figur 1. SHMM:s magasinssituation avseende klimat sammantaget för myndigheten per kvadratmeter magasinsyta och år TBM otillfredställ. TBM tillfredställ. KMK otillfredställ. KMK tillfredställ. SHM otillfredställ. SHM tillfredställ. Figur 2. SHMM:s magasinssituation avseende klimat uppdelat på respektive museum per kvadratmeter magasinsyta och år. 8

9 Förebyggande konservering kan dock inte ersätta aktiv konservering. Delar av samlingarna är i behov av konservering och SHM behöver utveckla långsiktigt fungerande lösningar för att tillgodose konserveringsbehovet. Till behovet av att konservera föremål i SHMM:s samlingar kommer ett behov av förstagångskonservering hos vissa äldre material som nyligen fördelats till SHMM. Merparten av konserveringen av föremål i SHM:s samlingar utförs av Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna (SFMV). Sedan 2007 har föremålsposter konserverats i Kiruna. I dagsläget finns över föremålsposter hos SFMV. Under 2011 har dock ingen återleverans skett. På KMK har vissa konserveringsinsatser gjorts under året och situationen bedöms där vara balanserad. På TBM utfördes inga konserveringsarbeten under Digitala handläggarstöd rymmer stora möjligheter till såväl effektiv samlingsförvaltning som förbättrad tillgänglighet till de föremål myndigheten förvaltar. Under 2011 har arbetet med att förbereda för ett myndighetsgemensamt föremålsinformationssystem för såväl intern som extern hantering av samlingen fortsatt. Även arbetet med att föra in föremål i myndighetens befintliga föremålshanteringssystem har fortsatt med gott resultat. Under 2011 genomfördes ett antal projekt inom ramen för myndighetens verksamhetsskydd. KMK slutförde under 2011 en genomgripande uppgradering och utökning av det teletekniska skyddet i samtliga lokaler. Stora delar av inbrotts-, passer- och kamerasystem har moderniserats. Under 2011 har även ett flertal utbildningsinsatser genomförts inom myndighetens verksamhetsskydd, bland annat. genomfördes två större utrymningsövningar med rök och figuranter vid myndighetens båda större museer i samarbete med Storstockholms brandförsvar. En bedömning av säkerhetsnivå i magasinen och utställningslokalerna visar att 91 procent av den totala magasinsytan har en säkerhetsnivå som är tillfredställande i fråga om brand, säkerhet, driftsäkerhet, arbetsmiljö och tillgänglighet. I nio procent av den totala magasinsytan är nivån acceptabel men förbättringar bör genomföras. För mindre än en procent av den totala magasinsytan är nivån, genom brist på ett eller flera av områdena ovan, ännu ej tillfredställande. I över 55 procent av den totala utställningsytan är säkerhetsnivån i förhållande till ytans tänkta användning tillfredställande i fråga om brand, säkerhet och driftsäkerhet. Ökningen av den totala utställningsytan som är tillfredsställande jämfört med 2010 beror huvudsakligen på genomförandet av en större brandskyddsimpregnering i en utställningslokal. För 31 procent av den totala utställningsytan är säkerhetsnivån acceptabel men förbättringar bör ske. För sju procent av den totala utställningsytan är säkerhetsnivån, genom brist på ett eller flera ovanstående områden, ännu ej tillfredställande. Behovet av åtgärder har dock inte bedömts som akut. Säkerhetsnivån i övriga tillfälliga utställningsytor, motsvarande sex procent, är i dagsläget inte aktuell för bedömning. 100 % 90 % % 70 % % 50 % 40 % 30 % Ej aktuella Ej tillfredställande Acceptabel Tillfredställande 20 % % 0 % Magasin 2011 Magasin 2010 Magasin 2009 Utställn Utställn Utställn Figur 3. SHMM:s säkerhetsnivå i magasin och utställningslokaler.

10 Vid halvårsskiftet 2011 flyttade den Israeliska ambassaden, som sedan år 2006 varit lokaliserad inom det kvarter där SHM är beläget, till nya lokaler. Samlokaliseringen har under 2011 inte medfört någon betydande påverkan på den publika verksamheten, men har förorsakat merarbete internt då personella resurser inom SHMM har fått avsättas för att hantera frågor kring säkerhet, arbetsmiljö och kommunikation Användning Omfattningen av den externa användningen av SHMM:s samling är betydande. Under 2011 fortsatte arbetet med att på olika sätt optimera denna användning. Ett led i arbetet för att öka och bredda användningen av SHMM:s samlingar är museets publika söksida, Sök i samlingarna (SiS) kallad Mina sidor. Mina sidor arbetar mot K-samsöks sökindex och söker både i SHM:s samlingar och i hela det digitala material som finns tillgängligt i K-samsök. Under 2011 registrerades 202 nya användare på Mina sidor (av totalt 773 sedan starten 2009). SHMM har under 2011 också gjort andra insatser för ökad publik digital sökbarhet. Ett av de större projekten under 2011 var fortsatt arbete med att publicera de digitala katalogerna från projektet Sveriges Mynthistoria, Landskapsinventeringen (se avsnitt 1.2.5). Ett annat större projekt som påbörjats är det avseende en digital plattform som arkeologisk forskningsresurs kopplat till material från utgrävningar på Birka (se avsnitt 1.3.2). SHMM har ett betydande antal föremål ur de egna samlingarna utställda på sina museer och därutöver bedriver myndigheten en omfattande låneverksamhet som gör det möjligt för långt fler besökare än vad SHMM har till sina museer att se föremål som lånats ut till olika utställningar i Sverige och andra delar av världen. Under 2011 har nya rutiner för lånehantering införts som gett resultat i form av enklare handläggning för såväl låntagare som långivare. Detta arbete som handlar om att, i de fall en låntagare haft flera lån, slå samman detta till ett, har bidragit till att antalet låneärenden minskat. Utlån vid Shmm Antal pågående utlåneärenden (varav internationella) 206 (8) 213 (13) 224 (9) Antal utlånade föremål Antal lånande institutioner Tabell 2. Översikt över totalt antal pågående och inkomna utlån inom SHMM fördelat på antal ärenden, antal föremål samt antal lånande institutioner. Arbetet med att successivt ersätta depositioner med lån som SHMM driver sedan ett antal år har fortsatt. En pilotstudie av omvandlingsarbetet inleddes med Östergötlands museum, vilket resulterat i att Östergötlands museum har sett över sina indeponerade föremål, valt ut vad de vill behålla och återlämnat övriga föremål. För kvarvarande föremål har ett lån upprättats. Utdepositioner vid ett flertal andra museer har också varit föremål för genomgång. 10

11 Utdepositioner vid SHMM Utdepositioner via SHM Utdepositioner via kmk Utdepositioner totalt Tabell 3. Översikt över det totala antalet utdepositioner från SHMM. TMB har inga utdepositioner. Utöver att fungera som ett stöd för forskning, tar SHMM löpande emot en mängd förfrågningar från olika håll. Inte minst är det allmänheten och skolan som vänder sig till SHMM för att få svar på antikvariska och kulturhistoriska frågor av olika slag. Under 2011 besvarade myndigheten närmare 700 skriftliga förfrågningar kring samlingarna. Därtill kommer en mängd frågor från allmänheten via telefon, samt besök från allmänhet och olika typer av media. Frågorna kommer från hela landet och även utomlands ifrån. En betydande form av kulturhistoriskt expertstöd ges även internt vid produktion av utställningar och programverksamhet samt i publik produktion i olika digitala medier. (Se vidare om forskarbesök i avsnitt 1.3.4) Skriftliga förfrågningar till SHMM SHM KMK S:a SHM KMK S:a SHM KMK S:a Antal expedierade skriftliga förfrågningar Tabell 4. Externa förfrågningar från enskilda personer, forskare, media etc Sammantagen resultatbedömning SHMM har under 2011 gjort en rad insatser inom ramen för samlingsförvaltningen. Myndigheten har fortsatt arbetet med att skapa kostnadseffektiva magasinslösningar av god kvalitet. Inom detta område har insatser som inneburit betydande förbättringar skett under 2011 och måluppfyllelsen i denna del bedöms därför som god. SHMM har 2011 också gjort framsteg i arbetet med att på sikt skapa en mer kontrollerad och balanserad accession. Stora utmaningar kvarstår dock avseende såväl accession som konservering. Det fortsatt stora och författningsstyrda inflödet av arkeologiska föremål till myndigheten innebär att myndigheten i nuläget saknar resurser för att bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet inom dessa områden. Arbetet med att utveckla ett myndighetsövergripande verksamhetsskydd har fortsatt under 2011 och bedöms ha utvecklats väl. En sammantagen bedömning av säkerhetsnivåerna i såväl magasin som utställningslokaler visar på att situationen sammantaget sett får bedömas som tillfredsställande. Arbetet med att ytterligare tillgängliggöra och öka användningen av de samlingar myndigheten förvaltar bedöms ha utvecklats väl under året. SHMM har under 2011 hanterat en fortsatt omfattande utlåningsverksamhet och forskning relaterad till samlingarna, både inom Sverige och internationellt. Nya rutiner avseende utlån har effektiviserat hanteringen och bidragit till vissa resursbesparingar såväl hos myndigheten som hos låntagare. Servicenivån har hållits på en fortsatt hög nivå och en stor mängd externa intressenter har erbjudits myndighetens stöd. Det är SHMM:s bedömning att detta arbete svarat väl mot uppdragen avseende såväl ett regionalt utfall av myndighetens verksamhet, som internationellt samarbete och utbyte.

12 1.2 Publik verksamhet I avsnittet Publik verksamhet redovisas resultaten kopplade till myndighetens uppgifter att hålla ett urval av samlingarna tillgängliga för allmänheten samt driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet. Dessutom redovisas enligt uppdrag i myndighetens regleringsbrev för 2011: den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken, de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Intäkter och kostnader för resultatområdet framgår av tabell 5. intäkter OCH KOSTNADER (TKR) Intäkter av anslag Övriga intäkter Kostnader Tabell 5. Utställningsproduktionen har varit av lägre omfattning under året i jämförelse med föregående år, medan program- och visningsverksamheten har haft större volym. Ökningen av övriga intäkter är hänförbar till bidrag för bl.a. projektet om Birkaflickan samt filmfestivalen Haiku Besökare SHMM strävar efter att nå ut med attraktiva erbjudanden, tillgängliga för en stor och bred grupp besökare och användare. Myndighetens museer arbetar för att ge besökarna attraktiva, meningsfulla och lärorika upplevelser i utställningar och programaktiviteter och vill att museerna ska vara plattformar för generationsövergripande möten. Samma höga ambitionsnivå gäller för arbetet med att bidra till en bred och mångfasetterad bild av historia och kultur i Sverige. Jämställdhets- och mångfaldsperspektiv är viktiga riktmärken i såväl val av teman för den publika produktionen, som i innehållsarbetet. Sammantaget har antalet besök gjorda på myndighetens museer ökat något 2011 jämfört med Ett stort antal personer har också tagit del av föremål som lånats ut ur myndighetens museers samlingar för att ingå i utställningar runt om i Sverige och världen. De publikundersökningar som löpande genomförs hos vuxna besökare till SHM och KMK visar att besökarna är fortsatt mycket nöjda med sina besök (upplevd kvalitet). 47 procent av besökarna till SHM bedömer sitt besök som Mycket bra (jämfört med 41 procent 2010 och 35 procent 2009). Sammantaget uppger 85 procent att besöket var Bra eller Mycket bra. Antalet besökare som kan betecknas som missnöjda var fem procent (jämfört med två procent 2010 och sex procent 2009). På KMK bedömer 45 procent sitt besök som Mycket bra (jämfört med 43 procent 2010 och 37 procent 2009). Sammantaget uppger 86 procent att besöket var Bra eller Mycket bra. Antalet besökare som kan betecknas som missnöjda var fyra procent vilket är i nivå med föregående år. För både SHM och KMK kan alltså konstateras en mycket hög upplevd kvalitet hos besökarna. 12

13 TBM KMK SHM Figur 4. Antal besök vid SHMM:s museer i.u. 0 SHMM SHM KMK TBM Figur 5. Antal besök av personer under 19 år.

14 i.u. SHMM SHM KMK TBM Figur 6. Andel besök av personer under 19 år vid SHMM:s museer. Som framgår av figurerna ovan har inga stora förändringar skett vad gäller besökare till myndighetens museer, vare sig avseende det totala antalet besök eller andelen besök gjorda av personer under 19 år jämfört med På SHM och TBM utgör besök av personer under 19 år en knapp tredjedel av det totala antalet besök. För år 2011 såg dock SHM en uppgång på fyra procent, samtidigt som TBM såg en nedgång på fem procent jämfört med tidigare år. KMK ligger genomgående på en lägre andel besök av personer i denna ålderskategori. Uppgifter om könsfördelning, geografisk hemvist samt ålder hos de personer som under 2011 besökt myndighetens museer kan inte lämnas i denna resultatredovisning (undantaget antalet museibesök gjorda av personer under 19 år). SHMM under året följt KUR:s anvisningar för att inhämta underlag kring besöksutveckling, och får konstatera att resultaten av dessa undersökningar inte är fullt ut tillförlitliga Utställningar SHMM:s museer hade under år 2011 en sammantagen utställningsyta på knappt kvm (ca kvm på SHM, kvm på KMK och 440 kvm på TBM). Det sammantagna antalet kvadratmeter publika ytor (inklusive utställningar) var närmare Att förvalta, utveckla och förnya denna yta så att den blir attraktiv för, och svara mot olika besökares behov kräver betydande insatser. SHMM:s museer har under 2011 arbetat med att såväl producera nya utställningar, som med att förvalta och förnya befintliga utställningar. I april invigdes utställningen Resan fram och tillbaka på SHM. Utställningen är en upptäcktsresa i forntider och framtider som riktar sig primärt till barn 6 11 år. Resan fram och tillbaka är ett led i museets satsning på att förstärka erbjudandet till den yngre målgruppen. Den producerades tillsammans med Riksutställningar (RU) samt Institutet för framtidsstudier. Konstnärer och formgivare som arbetat med utställningen har tagit hjälp av en särskild rådgivargrupp bestående av barn. Barnen har på olika sätt påverkat utställningens utformning, och provat ut olika former av teknik. Utställningen kommer senare turnera till museer runt om i Sverige. 14

15 SHM har fortsatt samarbetet med det österrikiska produktionsbolaget Museums Partner kring produktionen av en omfattande internationell vandringsutställning om vikingar med namnet We Call Them Vikings. Utställningen invigs i maj 2012 på Drents museum i Assen, Nederländerna, varefter den kommer att vandra vidare till ett antal större museer, i första hand i Europa. SHM har under 2011 även påbörjat ett arbete med att planera för en utställning som ska visa det så kallade Korsbetningsmaterialet. Korsbetningsmaterialet är ett arkologiskt material, med såväl osteologiskt material och många föremål, som härrör sig från slaget i Visby SHM har i övrigt lagt fokus på att förvalta och förnya i befintliga utställningar. Arbete har också gjorts med att turnera utställningen Rädda historien som producerades Denna utställning om hur klimatförändringar och miljöförstöring påverkar kulturarv har under 2011 visats på Göteborgs stadsmuseum och Försvarsmuseet i Boden. Baserat på siffror som redovisats från institutionerna i Göteborg och Boden, uppskattas att fler än besökare tagit del av utställningen på dessa båda museer. På KMK har gjorts en del mindre förbättrings- och förnyelseinsatser. Till exempel invigdes en ny Lea Ahlbornmonter i samband med att Elisabet Kaldéns bok Lea Ahlborn - Kunglig mynt- och medaljgravör gavs ut. Lea Ahlborn var rikets myntgravör 1855 till 1896 och Sveriges första kvinna i statlig tjänst. Utöver detta har utställningsarbetet på KMK 2011 präglats av produktionen av sammanlagt sju mindre tillfälliga utställningar, däribland utställningen Formbara. Sedlar i ny skepnad som gjordes i samarbete med studenter från Bildpedagogiska institutionen vid Konstfack. En annan tillfällig utställning på KMK under 2011 var Bröderna Nobel och oljefälten i Azerbaijan. Denna utställning var ett resultat av ett samarbete mellan KMK, Centrum för Näringslivshistoria, Statoil, State Oil Company of Azerbaijan Republic (SOCAR) och Azerbaijan ministerium för kultur och turism. En förstudie inför en eventuell internationell vandringsutställning med arbetsnamnet Vikings and the Calipathe i samverkan med Utrikesdepartementet har också påbörjats. KMK har under 2011 även påbörjat ett arbete med att ta fram en långsiktig plan för förnyelse av museets basutställningar. På TBM har två tillfälliga utställningar öppnats under I utställningen Botkyrka händer händer i rörelse ställdes papper med barns handavtryck ut. Handavtrycken hade gjorts inom ramen för aktiviteten Håll handen stilla (se vidare under avsnitten och 1.2.6). Under hösten öppnades utställningen Da xieyi med kinesiskt tuschmåleri. Basutställningar Shm kmk tbm Shmm Tabell 6. Antal pågående basutställningar. Tillfälliga utställningar Shm kmk tbm Shmm Tabell 7. Antal tillfälliga utställningar som visats på SHMM:s museer.

16 1.2.3 Programverksamhet En betydande del av SHMM:s publika verksamhet utgörs av programverksamhet av olika slag. Programverksamhetens syfte är att bidra till ökat intresse för och kunskap om historia och kulturarv. I programutbudet återfinns såväl olika typer av visningar av utställningar, som enskilda programpunkter och hela temahelger kopplade till museernas utställningar och samlingsområden. Programverksamheten är en av de verksamhetsdelar som i allra högst grad präglas av externa samarbeten (se vidare i avsnitt 1.4). Den enskilda satsning inom SHM:s programverksamhet som rönt mest uppmärksamhet i media och lockat många besökare under 2011 är projektet kring den så kallade Birkaflickan (se avsnitt 1.2.4). Ett antal nya programkoncept har också prövats av SHM. Bland dessa finns ett debatt- och diskussionsforum kallat Het historia. Under 2011 anordnades två sådana tillfällen (se vidare i avsnitt 1.3.3). Ett annat nytt koncept som testats är visningar med rubriken Om experten själv får välja. Det har också hållits ett så kallat DNAseminarium i samarbete med Genealogiska föreningen. Samtliga nya koncept bedöms ha fallit ut väl i relation till de mål som satts upp och kommer att fortsätta under Andra programkoncept som återkommit under 2011 och som även i år lockat många besökare är t.ex. Hembygdens helg som arrangeras tillsammans med Sveriges hembygdsförbund, och Musik på Historiska. Den största satsningen inom KMK programverksamhet riktad till vuxna var den föreläsningsserie med anknytning till aktuella ekonomiska frågor som fortsatt under Målsättningen att genom föreläsningsserien nå en delvis ny grupp besökare (med mer av ekonomisk historiskt intresse) bedöms ha uppfyllts väl. På TBM har programverksamheten för vuxna under 2011 utgått från den två tillfälliga utställningar som pågått under året och bestått av bland annat visningar av utställningar och workshops i kinesiskt tuschmåleri. Under de allmänna öppettiderna erbjuder TBM drop in visningar för besökarna. Under sommaren ökar dessa visningar från en till två gånger om dagen. Både SHM och KMK deltog i Kulturnatten som arrangerades av Stockholms stad i april. Under en kväll fylldes museerna av besökare som tog del av visningar och programpunkter av olika slag. Utfallet bedöms, med avseende på antalet besökare och de uppskattande kommentarer som kom från många av dessa, som mycket gott. Antal programpunkter inkl visningar för vuxna Shm kmk i.u. tbm Shmm Tabell 8. Antal programpunkter inklusive visningar för vuxna. Antal deltagare i programpunkter inkl visningar för vuxna 2011 Shm kmk Shmm Tabell 9. Antal deltagare i programpunkter inklusive visningar för vuxna. Antalet besök till denna verksamhet på SHM var år 2010 och år

17 Föremål och berättelser från vikingatid fascinerar. Foto: Magnus Aronsson.

18 1.2.4 Verksamhet riktad särskilt till barn och unga Barn och unga utgör sedan många år tillbaka en särskilt prioriterad målgrupp för SHMM:s museer. Museerna erbjuder pedagogiska upplevelser för barn och unga såväl inom ramen för det formella lärandet i förskola, grundskola och gymnasiet, som för barn och unga som tillsammans med vuxna som besöker museet på egen hand. Erbjudandet omfattar verksamhet för, med och av barn och unga. På uppdrag av regeringen tog SHMM under 2011 fram en strategi för sin barn- och ungdomsverksamhet för åren SHM har löpande erbjudanden till barn, unga och familjer. Tre större satsningar utmärker barn- och ungdomsverksamheten under år Dessa är utställningen Resan fram och tillbaka, museets sommarsatsning Vikingasommar, och projektet kring den så kallade Birkaflickan. Arbetet med att rekonstruera Birkaflickans ansikte, som till stor del skedde i en öppen verkstad inför publik, är den enskilda satsning på SHM som rönte störst uppmärksamhet under Händelsen bevakades bland annat av Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Kampratposten, Sveriges radio, Sveriges television (Rapport och ABC) och TV4 Morgon. Birkaflickan var tema för höstoch jullov samt för ett antal temahelger under hösten, och lockade många besökare till museet. Vikingasommar, som är SHM:s sommarsatsning för barn och familjer, lockade också många besökare. Konceptet har inriktning på praktik och upplevelser av historia och arkeologi och genomförs under sommaren på museets innergård. Temat kring vikingatida sagor och myter bedöms fungera väl kopplat till barn och familjeverksamheten, men också för den internationella publiken. Vikingasommar är, efter Birkaflickan, den enskilda satsning som resulterade i mest mediebevakning från såväl press som radio och TV. Utöver sedan tidigare befintliga särskilda utställningsdelar för barn och unga i har KMK erbjudit skollovsaktiviteter för barn och unga. Aktiviteterna har fokus på interaktivitet kring de ämnen som lyfts fram i museets utställningar. Vid särskilda tillfällen har besökarna exempelvis själva fått prova på att prägla mynt. På TBM erbjöds lovaktiviteter för barn och unga. Bland annat aktiviteten Håll handen stilla, då barnen fick göra papper med sina handavtryck som vattenmärke, i samband med Botkyrka kommuns kulturmånad. I utställningen Botkyrka händer händer i rörelse ställdes pappren med handavtrycken ut. Antal programpunkter inkl visningar för barn och unga 2011 Shm 245 kmk 152 tbm 71 Shmm 468 Tabell 10. Antal programpunkter och visningar riktade till barn och unga, utöver skolverksamheten. Antalet program bokade av ungdomsskolan ökade under 2011 på myndighetens museer (tabell 11 och 12.) Detta bedöms vara ett resultat av att det innehåll som erbjuds svarar väl upp mot vad som efterfrågas från skolan och i hög grad anpassats till aktuella läroplaner för grund- och gymnasieskolan. Det goda resultatet bedöms också vara en följd av väl fungerande rutiner för kontaktskapande och effektiv kommunikation med lärare. På SHM har så kallade lärarkvällar, då lärare bjuds in till museet för att få ta del av vad som erbjuds, anordnats vid ett flertal tillfällen. Lärarkvällar har under 2011 genomförts i samarbete med Medioteket som är en pedagogisk resurs för lärare i Stockholms stad, och tillsammans med olika inspirationsföreläsare. Detta bedöms ha fallit ut väl och är sannolikt en bidragande faktor till det ökade antalet bokade besök. På KMK har verksamheten för att utveckla attraktiva erbjudanden till skolan präglats av ökad samverkan med andra museer i Gamla Stan, och då särskilt med Nobelmuseet. Fokus har under året legat på att öka antalet besök från gymnasieskolan. Detta som ett svar på den ökade efterfrågan av stöd i undervisningen om ekonomi som KMK upplevt sedan större fokus hamnat på dessa frågor inom Samhällsprogrammet i och med gymnasieskolans nya läroplan (GY11). KMK har tillsammans med Nobelmuseet erbjudit skolvisningar under rubriken Pengar och politik med en timmes visning på vartdera museet inklusive diskussioner och praktiska övningar. Satsningen bedöms ha fått god respons från många av dem som deltog. 18

19 På TBM har en representant från Riksbanken berättat om Riksbankens huvuduppgifter, självständighet och historia för grupper från gymnasieskolan vid åtta tillfällen. Frågor såsom Varför höjer eller sänker Riksbanken räntan och vad är syftet med det? och Hur ser Riksbanken till att betalningarna sker säkert och effektivt och hur övervakar man det finansiella systemet har diskuterats tillsammans med eleverna. Aktiviteten är populär och många lärare återkommer med nya grupper av elever. Antal bokade skolbesök Shm kmk tbm Shmm Tabell 11. Antal bokade skolbesök. Antal deltagare i bokade skolbesök Shm kmk i.u. i.u. tbm 841 i.u. i.u. Shmm Tabell 12. Antal deltagare i bokade skolbesök. Utöver de bokade skolbesöken har ett stort antal grupper, främst från ungdomsskolan, besökt SHM och KMK under egen ledning. Antalet sådana så kallade obokade skolbesök på SHM uppgick under 2011 till 854 grupper om sammanlagt deltagare. Detta är en kraftig ökning av antalet grupper men inte antal deltagare jämfört med föregående år. Anledningen till varför antalet deltagare inte stigit i motsvarande grad som grupperna är inte helt klarlagd. Slutsatsen blir därför att antalet deltagare per grupp varit färre 2011 än tidigare år. Antal grupper och deltagare i obokade skolbesök på SHM Antal grupper Antal deltagare Ca Tabell 13. Antalet grupper och deltagare i obokade skolbesök på SHM.

20 SHM har skräddarsytt olika temapaket för skolarbete inom ramen för Skapande skola. Besöken inom ramen för Skapande skola har blivit fler under 2011 jämfört med tidigare. SHM:s uppfattning är dock att många lärare är osäkra på hur man kan använda sig av satsningen. SHM deltar sedan 2009 i ett museiutvecklingsprojekt lett av Sveriges ambassad i Belgrad. Fokus för projektet är att arbeta med frågor kring historiebruk, samtidsdokumentation samt lärande- och publikutveckling. Ambassaden har tillsammans med flera serbiska och svenska samarbetspartners organiserat konferenser, workshops och studiebesök i Sverige och Serbien. Företrädare för SHM var under 2011, tillsammans med företrädare för Forum för levande historia, inbjudna för att hålla i en workshop under rubriken Lärande och pedagogik på kulturinstitutioner. Bland annat presenterades SHMM:s strategi för barn och unga, och SHM:s arbete inom Skapande skola. Deltagarna i workshopen kom från museer och kulturinstitutioner av olika slag i Serbien. Workshopen har resulterat att serbiska museer har ordnat lärarkvällar, bjudit in skolor i närområdet, arbetat med nätverk sinsemellan för att stötta varandra och även gemensamt lyft frågan om behov av pedagoger på museer till den politiska nivån Information och interaktion via digitala gränssnitt Olika insatser har under 2011 gjorts i myndighetens olika digitala publika gränssnitt såsom Sök i Samlingarna/Mina sidor, museernas hemsidor samt närvaro i sociala medier. En central fråga har under 2011 varit den om nytt myndighetsgemensamt föremålsinformationssystem (se avsnitt 1.1.2). Här har arbete pågått med förstudier och behovssammanställning för att utveckla och säkerställa samlingarnas tillgänglighet på webben. Ett omfattande utvecklingsprojekt har påbörjats med syfte att definiera behov och visioner för SHMM:s digitala närvaro samt hitta och driftssätta verktyg för en utvecklingsbar teknisk plattform. Utöver arbete inom detta projekt har en del arbete med att utveckla såväl innehållet som tekniken i museets hemsida. Att notera är att trafiken till historiska.se ökat med 22 procent jämfört med föregående år vad gäller antalet besök, och med 12 procent vad gäller antalet sidvisningar (tabell 14). Antalet bloggar kopplade till SHM har av olika anledningar (projektavslut etc.) blivit färre jämfört med Den blogg som fortfarande är aktiv, Museum Nu, ligger kvar på i stort sett oförändrat antal besök jämfört med SHM finns på såväl Facebook som Twitter. Under året har en Facebooksida på engelska tillkommit. Flera av museets medarbetare twittrar, däribland överintendenten. Museet som institution twittrar sporadiskt. Trots detta har museets twitterkonto 503 följare. Lägger man ihop Facebookprofilerna Historiska museet och Bäckaskogskvinnans följare samt museet och överintendentens följare på Twitter hamnar SHM på en tredjeplats bland Stockholmsmuseer när det gäller närvaro i dessa sociala medier. När det gäller myndighetens publika sökgränssnitt kopplat till samlingarna (Sök i samlingarna/ Mina sidor) har utvecklingsstopp rått under 2011 i avvaktan på utredning avseende nytt myndighetsgemensamt föremålsinformationssystem. Det kan dock konstateras att antalet nya användare av dessa tjänster trots det fortsatt at öka (avsnitt 1.1.3). De tryckta katalogerna i Sveriges Mynthistoria Landskapsinventeringen (SML) har under året digitaliserats. De är nu sökbara via ortnamn och kartor samt genom fritextsökning via KMK:s hemsida (sml.myntkabinettet.se). SML är ett projekt inom KMK som pågått sedan 1982 och inom vilket myntfynd från hela landet presenteras landskapsvis (se avsnitt 1.3.2). Löpande insatser har också gjorts för att ajourhålla museets hemsida samt Facebook- och Twitter-profiler. Fler filmsekvenser från KMK:s och TBM:s basutställningar har lagts ut på YouTube. Besöksstatistik hemsidor Antal besök Antal besökta sidor SHMM SHM Tabell 14. Antal besök på samt antalet besökta sidor på myndighetens webbplats (shmm.se) och SHM:s elva webbplatser (historiska.se med subdomäner). Trafiken till historiska.se ökade under 2011 med drygt besök jämfört med år Detsamma gäller antalet besökta sidor som för historiska.se ökade med ca jämfört med De stora minskningarna ligger på subdomänerna, och då inte minst som en följd av nedlagda eller inaktiva bloggar. 20

Statens historiska museum

Statens historiska museum Kolumtitel 1 Statens historiska museer Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Foto: Magnus Aronson Statens historiska museer 1 Innehåll 1. Överintendentens

Läs mer

statens historiska museer statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Årsredovisning 2010

statens historiska museer statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Årsredovisning 2010 statens historiska museer statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Årsredovisning 2010 ÅRSREDOVISNING FÖR STATENS HISTORISKA MUSEER 2010 Februari 2011

Läs mer

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 2 (6) Beteckning Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 3 (6) Beteckning 1. Säkerställande av samlingarnas långsiktiga

Läs mer

2 (7) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret

2 (7) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 2 (7) Beteckning Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 3 (7) Beteckning INLEDNING Under en följd av år har allmänna

Läs mer

FoU-program. för Statens historiska museer 2012 2015

FoU-program. för Statens historiska museer 2012 2015 FoU-program för Statens historiska museer 2012 2015 Inledning........................................................ 2 Forskning vid Statens historiska museer, en bakgrund............... 2 Kunskapsteman

Läs mer

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Statens historiska museer 2014 1 Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum 2 Statens historiska museer 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Statens historiska museer 2013

Statens historiska museer 2013 Statens historiska museer 2013 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Foto: Pelle Bergström Innehåll 1. Överintendentens inledning...4 2. Resultatredovisning...7

Läs mer

statens historiska museer STATENS HISTORISKA MUSEUM KUNGL. MYNTKABINETTET SVERIGES EKONOMISKA MUSEUM TUMBA BRUKSMUSEUM Årsredovisning 2006

statens historiska museer STATENS HISTORISKA MUSEUM KUNGL. MYNTKABINETTET SVERIGES EKONOMISKA MUSEUM TUMBA BRUKSMUSEUM Årsredovisning 2006 statens historiska museer STATENS HISTORISKA MUSEUM KUNGL. MYNTKABINETTET SVERIGES EKONOMISKA MUSEUM TUMBA BRUKSMUSEUM Årsredovisning 2006 Årsredovisning för Statens historiska museer 2006 Februari 2007

Läs mer

Forskning och utveckling vid Statens historiska museum

Forskning och utveckling vid Statens historiska museum Forskning och utveckling vid Statens historiska museum Fredrik Svanberg, FoU-samordnare Katherine H Wahlgren, projektledare Johan Hegardt, projektledare Traditionen 2000-talet FoU-program 2002-2005 Människan

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2013. Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum

Verksamhetsplan och budget 2013. Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum Verksamhetsplan och budget 2013 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Innehåll 1. Inledning... 1 1.1 Verksamhetsplanens funktion och struktur...

Läs mer

Riksförbundet Sveriges museer

Riksförbundet Sveriges museer Riksförbundet Sveriges museer Bildat 2004 - ideell verksamhet 150 medlemmar, endast institutioner Centrala museer, länsmuseer, kommunala museer och övriga museer Medlemsavgifter, projektintäkter Riksförbundets

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2011

Verksamhetsplan och budget 2011 statens historiska museer statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Verksamhetsplan och budget 2011 Andra upplagan. Justerad i maj 2011 VERKSAMHETSPLAN

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN en workshop om tillgänglighet, mångfald och representation FUISM, Fokus på mångfald 2015-03-09 Anna Karlsson & Elinore Lindén Strand, ReVamp AB Sammanfattning: Detta är ett

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2012. statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum

Verksamhetsplan och budget 2012. statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Statens historiska museer Verksamhetsplan och budget 2012 statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Versamhetsplan och budget 2012 Februari 2012 Tel:

Läs mer

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet le.ciw^vq Rafl-dar. 2011-12- 2 7 Regeringsbeslut 67 REGERINGEN DnrSFI SO f ( - 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet Sofia Granqvist sofia.granqvist@regeringskansliet.se 08-4052253 Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

statens historiska museer STATENS HISTORISKA MUSEUM KUNGL. MYNTKABINETTET SVERIGES EKONOMISKA MUSEUM Årsredovisning 2004

statens historiska museer STATENS HISTORISKA MUSEUM KUNGL. MYNTKABINETTET SVERIGES EKONOMISKA MUSEUM Årsredovisning 2004 statens historiska museer STATENS HISTORISKA MUSEUM KUNGL. MYNTKABINETTET SVERIGES EKONOMISKA MUSEUM Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING FÖR STATENS HISTORISKA MUSEER 2004 Februari 2005 Statens historiska

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1317/KO, Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

2. Val av sekreterare och justerare för mötet Annette Söderlund är sekreterare. Ulrika valdes till justerare.

2. Val av sekreterare och justerare för mötet Annette Söderlund är sekreterare. Ulrika valdes till justerare. Protokoll, styrelsemöte per telefon Fredagen den 15 april 2011 kl. 13-14 Deltagande; Beatrice Norberg, Sofia Dahlquist, Hugo Wester, Jessica Andersson Sjögerén, Lotte Edsbrand, EvaTua Ekström, Ulrika Sjöstrand,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM!

VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM! VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM! Kultur i tiden Upplevelsebaserat lärande Unikt industrilandskap Ditt utvidgade klassrum Gratis för förskola och grundskola i Marks kommun VI ÄR EN ARENA FÖR DIG! Vi kan erbjuda

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Fastställda av överbibliotekarien 10 april 2013 UUB:s uppdrag är att ge användarna bästa tänkbara biblioteksservice. Uppgifterna sammanfattas i

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Yttrande över betänkandet Kraftsamling (SOU 2009:15)

Yttrande över betänkandet Kraftsamling (SOU 2009:15) (Yttrande, 2009-05-19) Regeringen Kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet Kraftsamling (SOU 2009:15) (RSM) har ombetts att yttra sig över Museikoordinatorns betänkande Kraftsamling!

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Bakgrund Enkätundersökningen har gjorts inom projektet EuropeanaLocal som administreras av samverkansorganisationen ABM Resurs. EuropeanaLocal

Läs mer

Rapport 2007:2 R. Likabehandling. ett regeringsuppdrag

Rapport 2007:2 R. Likabehandling. ett regeringsuppdrag Rapport 2007:2 R Likabehandling ett regeringsuppdrag Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Likabehandling ett regeringsuppdrag

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2006

Verksamhetsplan och budget 2006 statens historiska museer STATENS HISTORISKA MUSEUM KUNGL. MYNTKABINETTET SVERIGES EKONOMISKA MUSEUM Verksamhetsplan och budget 2006 Verksamhetsplan och budget för Statens historiska museer 2006 Februari

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Hur leker man sig till en bättre värld?... 3 2011 -året då tusentals barn började skapa en bättre värld med Retoy... 3 Leksaksbytarbazaren och Retoy lab i Retoys verksamhet...

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden. Regeringsbeslut 15 REGERINGEN 2003-12-18 Ju2003/10256 Justitiedepartementet Revisorsnämnden Box 24014 104 50 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden Riksdagen har beslutat

Läs mer

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet 1 (8) Organisation (juridisk person) Adress (ange ev. c/o adress) Postnummer Ort Telefon Mobil Fax E-post Bidrag från Kulturrådet avseende

Läs mer

STATENS HISTORISKA MUSEER VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2004

STATENS HISTORISKA MUSEER VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2004 STATENS HISTORISKA MUSEER VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2004 Datum: 2004-02-13 Förord Förutsättningarna för att bedriva en framgångsrik verksamhet under 2004 är sammantaget mycket goda. Det långsiktiga arbete

Läs mer

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 1 Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Statens museer för världskultur (SMVK), daterad 2014-02-21. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

ëí~çëãìëéáñ êî~äíåáåöéåë= êáâíäáåàéê=ñ ê=íáääî~ê~j í~ö~åçé=~î=ã åëâäáö~= âî~êäéîçê=

ëí~çëãìëéáñ êî~äíåáåöéåë= êáâíäáåàéê=ñ ê=íáääî~ê~j í~ö~åçé=~î=ã åëâäáö~= âî~êäéîçê= Stadsmuseiförvaltningen ==páç=n=erf OMMSJMQJMS ëí~çëãìëéáñ êî~äíåáåöéåë= êáâíäáåàéê=ñ ê=íáääî~ê~j í~ö~åçé=~î=ã åëâäáö~= âî~êäéîçê= Bakgrund Frågan om hur mänskliga kvarlevor som framkommit i samband med

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Besök från Latinamerika Internationell temadag Språk och medias skoltidningsprojekt Poltava Kommunalt partnerskap med Uganda Den lärande organisationen Den globala resan Bangladesh Språksamarbeten med

Läs mer

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Dir. 2001:118 Kulturdepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2001-12-13 Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Beslut vid regeringssammanträde

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision Att i bred samverkan bygga ett nytt Nationellt Civilt Luftfartsmuseum av internationell toppklass; som håller högsta kulturella kvalitet,

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

STATENS HISTORISKA MUSEER. PROJEKTPLAN Museipedagogisk utveckling 24 oktober 2002 29 februari 2004

STATENS HISTORISKA MUSEER. PROJEKTPLAN Museipedagogisk utveckling 24 oktober 2002 29 februari 2004 STATENS HISTORISKA MUSEER PROJEKTPLAN Museipedagogisk utveckling 24 oktober 2002 29 februari 2004 Beslutad av överintendenten den 24 oktober 2002 1 Innehåll: Sammanfattning. 3 Bakgrund.. 3 Beställare och

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur Minnesanteckningar Möte 1 Mötesdatum 2012-03-16 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-03-16 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011

Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 Framtidsfrågor Skånes hembygdsförbund fick av stämman 2009 i uppdrag att låta en arbetsgrupp ta fram en proposition som presenteras på stämman 2010 (se

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost 1 Regionala aktiviteter i KNUT- projektet 2010 Kalmar, Kronoberg och Blekinge län Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3-4 2.

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Introduktion. Samarbeten

Introduktion. Samarbeten Introduktion De nya möjligheter som Internet gett upphov till har inte bara lett till en ökad möjlighet för distribution av och utbyte av kultur mellan regioner utan också till helt nya sätt på vilka kultur

Läs mer

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER MER ELLER MINDRE? EN JÄMFÖRELSE MELLAN ÅR 2009 OCH 2011 2011 Simon Brouwers SAMMANFATTNING År 2009 genomförde Volante en undersökning med syftet att kartlägga scenkonstens

Läs mer

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål V 4.2, fastställd av direktionen 2011-12-08 Innehåll Inledning... 2 1. Uppdrag... 3 2. Ledningsfilosofi... 4 Värdegrund... 4 Ledningssystem i kvalitet...

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer

Social Impact Report 2014

Social Impact Report 2014 Social Impact Report 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1. Inledning... 2. Verksamhetsåret 2014... 3. Förändringsteorikarta och vision...... 3.1 Vision 4. Resultat och måluppfyllelse... 4.1 Effektmålet...

Läs mer

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 Jämlikhetsplan Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan Dnr15/211. Faställd av rektor 150420 Kungl. Musikhögskolan Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 för KMH

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M

AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M 1 AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M mellan svenska staten, representerad av Statens kulturråd å ena sidan och Konstnärernas Riksorganisation,

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Årsredovisning Stiftelsen Nordiska museet 2012

Årsredovisning Stiftelsen Nordiska museet 2012 Årsredovisning Stiftelsen Nordiska museet 2012 Detta är Stiftelsen Nordiska museet När språkforskaren och kulturhistorikern Artur Hazelius (1833-1901) gjorde sin första insamlingsresa i Dalarna 1872 ville

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Policy för lönesättning

Policy för lönesättning 080211_KMH_Policy_lonesattning.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för lönesättning Policy beslutad av rektor 2008-02-11 Ersätter policy fastställd 1996-03-22, senast ändrad 2002-10-08 Dnr 08/36

Läs mer

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Nedan följer en sammanställning av möjligt material till stöd för utvärdering enligt Virvatuli-modellen. I tabellerna ges också exempel på

Läs mer

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram Spara och bevara Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Aleksandra Sjöstrand Utredare 010-4700367 aleksandra.sjostrand@uhr.se STRATEGI Diarienummer 1.1.1-266-2015 Datum 2015-03-06 Postadress

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV. Uppdrag. Mål

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV. Uppdrag. Mål HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Högskolekansliet Åsa Dryselius, avdelningschef 2012-09-20 UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV HÖGSKOLEKANSLIETS MÅL ENLIGT VERKSAMHETSPLAN 2012 Uppföljningen

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan Antagen 2013-12-10 Tillgänglighetsplan Murberget Länsmuseet Västernorrland 2014-2016 INLEDNING Murberget Länsmuseet Västernorrlands tillgänglighetsplan tar sin utgångspunkt i kulturrådets delmål i funktionshinderspolitiken,

Läs mer

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer:

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer: Välkommen att delta i denna enkätundersökning! Denna enkät är avsedd att kartlägga nuläget inom regionens arbetslivsmuseer/industrihistoriska föreningar för att ge ett bra underlag för NAV:s fortsatta

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Riksförbundet Sveriges museer Vasamuseet 2010-04-21

Riksförbundet Sveriges museer Vasamuseet 2010-04-21 Riksförbundet Sveriges museer Vasamuseet 2010-04-21 Facilitator: www.toglow.se Program Vad ska vi göra idag? Riksförbundet Sveriges museers styrelse har bjudit in samtliga medlemmar Dagens program RSM:s

Läs mer

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Kultur i Halland Ingemar Andréasson Utvecklingsledare Datum Diarienummer 20150427 RS140512 Driftnämnden för Kultur och skola Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer