Årsredovisning statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2011. statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum"

Transkript

1 Statens historiska museer Årsredovisning 2011 statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum

2 Årsredovisning för Statens historiska museer Februari 2012 Tel: Statens historiska museer Fax: Box 5428, Stockholm E-post: Besöksadress: Storgatan 41 Från utställningen botkyrka händer i rörelse. Fotograf: rickard kjellgren. 2

3 INNEHÅLL Myndighetschefens inledning Sid RESULTATREDOVISning Samlingsförvaltning Publik verksamhet Strategisk kunskapsuppbyggnad Samverkan med andra myndigheter och aktörer Övriga mål och återrapporteringskrav KOMPETENSFÖRSÖRJning Åldersstruktur Könsfördelning Personalrörlighet Kompetensutveckling Arbetsmiljö och hälsa FINANSIELL REDOVISning 36

4 Myndighetschefens inledning Det är en bred och omfattande verksamhet som Statens historiska museer redovisar till regeringen i denna årsredovisning. Utifrån regeringens kulturpolitiska prioriteringar kan ett par områden särskilt lyftas fram. I det publika arbetet är barn med medföljande vuxna en särskilt prioriterad målgrupp och myndigheten har bland annat öppnat en större utställning för barn i åldern 6 11 år, Resan fram och tillbaka, på Historiska museet samt fortsatt att utveckla den pedagogiska verksamheten för skolan vid Kungl. myntkabinettet. Det systematiska och långsiktiga arbetet för barn och unga har tillgodosetts genom en särskild handlingsplan. Utöver verksamheten av, med och för den unga publiken har samverkan varit en prioriterad fråga. De centrala museerna har under 2011 redovisat sitt gemensamma samverkansuppdrag till regeringen, och av denna årsredovisning framgår Statens historiska museers samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället. Det handlar om samverkan med en lång rad myndigheter, museer, institutioner och ideella organisationer av de mest skiftande slag, nationellt såväl som internationellt. Bredden på våra samverkansparters är slående. De representerar vitt skilda verksamheter, som till exempel Oxfords universitet, Riksförbundet unga musiker, Centrum för näringslivshistoria, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Handikapphistoriska föreningen och föreningen The Unstraight Museum. Bara för att nämna ett fåtal. Jag vill rikta ett varmt tack till alla er som genom samverkan har engagerat, stöttat, uppmuntrat, kritiserat och upplyst oss. Ni har bidragit till att forma och påverka oss och vår verksamhet. Det brukar sägas att ett museum inte är ett museum utan sina samlingar, och det är sant. Men det är lika sant att ett museum inte är ett museum utan en bred och nära samverkan med det omgivande samhället. Av denna årsredovisning framgår att Statens historiska museer har båda. Lars Amréus överintendent Jag vill rikta ett varmt tack till alla er som genom samverkan har engagerat, stöttat, uppmuntrat, kritiserat och upplyst oss. 4

5 Bildsten från Gotland, vikingatid. Foto: Magnus Aronson.

6 1. RESULTATREDOVISNING Redovisningen av verksamhetens resultat utgår från myndighetens uppgifter enligt förordning (2007:1180) med instruktion för Statens historiska museer. SHMM ska enligt instruktionen: vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts myndigheten, förvalta och vårda de fornfynd som Riksantikvarieämbetet beslutar att tillföra myndigheten, hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet, lämna information, råd och annan hjälp till regionala och lokala museer inom sitt ansvarsområde, och verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde. Dessa uppgifter utförs av SHMM inom tre huvudprocesser vilka också utgör myndighetens resultatområden: Samlingsförvaltning, Publik verksamhet samt Strategisk kunskapsuppbyggnad. Myndigheten ska enligt instruktionen även integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt svara för internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. Resultaten av arbetet med dessa övergripande perspektiv redovisas integrerat i resultatredovisningen, med undantag av barnperspektivet som redovisas i ett särskilt avsnitt. SHMM ska enligt regleringsbrevet för 2011: redovisa den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken (avsnitt 1.2.4), redovisa de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning (avsnitt 1.2.6), redovisa genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället (avsnitt 1.4). Verksamhetens totala intäkter och kostnader de senaste tre åren redovisas nedan. TOTALA INTÄKTER OCH KOSTNADER (TKR) Intäkter av anslag Övriga intäkter Kostnader Verksamhetens utfall Anm. Det ekonomiska underskottet är hänförbart till försäljningen av varor i museibutikerna vid SHM och KMK samt till avskrivningskostnader för utställningen Sveriges historia. Se avsnitt 4 (not 7). 6

7 1.1 Samlingsförvaltning I avsnittet Samlingsförvaltning redovisas resultaten kopplade till myndighetens uppgift att: vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts myndigheten, förvalta och vårda de fornfynd som Riksantikvarieämbetet beslutar att tillföra myndigheten. Intäkter och kostnader för resultatområdet framgår av tabell 1. TOTALA INTÄKTER OCH KOSTNADER (TKR) Intäkter av anslag Övriga intäkter Kostnader Tabell 1. De ökade kostnaderna beror på högre hyreskostnader både i Kvarteret Krubban och för magasinen i Tumba, avskrivningskostnader för ny magasinsinredning samt högre personalkostnader Tillväxt SHMM förvaltar en av norra Europas största museisamlingar sett till antalet enskilda föremål. Vid utgången av år 2011 fanns uppskattningsvis föremålsposter i myndighetens samling. 1 Antalet föremål ökar varje år. Främst till följd av den fyndöverföring som sker till framför allt SHM från Riksantikvarieämbetet (RAÄ) enligt lagen (1988:950) om kulturminnen. Tillväxt sker också i begränsad omfattning genom inköp och gåvor. Bland de föremål som tillförts samlingarna genom inköp och gåvor under 2011 kan bland annat nämnas ett material som rör Postgirots historia och föremål från det nedlagda Myntverket i Eskilstuna. Att hantera en omfattande och ständigt växande samling är förenat med olika utmaningar. En betydande sådan är den omfattande accessionen av föremål som kommer till SHM via fyndöverföring från RAÄ och som under en följd av år lett till eftersläpningar i handläggningen. Under 2011 fokuserades insatserna för att komma till rätta med detta på att dels skapa bättre kontroll över inflödet av föremål, och på att skapa väl fungerande interna rutiner för hur accessionen ska hanteras så effektivt som möjligt. SHMM:s bedömning är att det kommer krävas omfattande insatser för att uppnå en accession i balans. Inom myndigheten fanns vid 2011 års utgång ej avslutade accessionsärenden, omfattande uppskattningsvis föremål. SHM har sedan ett antal år tillbaka en kvalitetsnorm som reglerar hur föremål som kommer till museet via fyndöverföring från RAÄ ska vara uppordnade. Normen omfattar krav på konservering, datorlistor samt på rätt slags emballage. Syftet med normen är dels att säkerställa att nödvändig konservering är gjord innan det att föremålen accederas in i samlingen, dels att effektivisera och kvalitetssäkra hantering och framtida förvaltning, såväl vad gäller bevarande som tillgänglighet. SHM har under 2011 fortsatt att implementera normen samt satsat på utåtriktat arbete för att informera berörda parter om normen och dess syfte. Satsningen bedöms ha fallit väl ut och planeras fortsätta med fortsatt tyngdpunkt på utåtriktat och förebyggande arbete under Som ett ytterligare led i arbetet med att hantera samlingens tillväxt har SHMM under 2011 fortsatt den dialog med RAÄ till vilken myndigheten tog initiativ år Frågor som rör äldre, ännu icke fyndfördelat material har diskuterats, liksom de nya principer för fyndöverföring som RAÄ för närvarande prövar i ett antal län. Syftet med dialogen är att skapa en samsyn kring de utmaningar som det uppdragsarkeologiska systemet skapar för de båda myndigheterna samt att hitta effektivare och mer ändamålsenliga samarbetsformer. Dialogen bedöms så här långt inte ha gett tillräckliga resultat. 1 En föremålspost kan i sig omfatta en mängd föremål eller delar/fragment av ett föremål. För enkelhets skull refereras i denna text hädanefter enbart till föremål som då likställs med begreppet föremålspost.

8 1.1.2 Förvaltning Som en följd av samlingens omfattning och ständiga tillväxt är frågor som rör föremålsförvaringen i magasin av stor betydelse för SHMM. En rad insatser har gjorts för att optimera magasinsanvändningen för att uppnå ett mer kostnadseffektivt lokalutnyttjande. Således har KMK:s magasinsplats i Svensk museitjänsts (SMT) lokaler i Tumba avvecklats och de material som förvarades där har flyttats till andra befintliga magasin. Effektivare förvaring har även uppnåtts genom att ett nytt förtätat förvaringssystem tagits i bruk i en del av de lokaler som hyrs av SMT. I samma syfte har planering av projekt avseende uppordning av magasin för arkeologiskt trä samt i ordningsställande av kulturhistoriskt magasin påbörjats. Under 2011 har klimatet för en större andel av SHM:s magasin än föregående år visat sig ligga på en otillfredsställande nivå. Den negativa utvecklingen beror till stor del på att klimatet i tre av museets största magasin under vintermånaderna varit för torrt eller varierat för mycket. För att komma till rätta med problemen ska rutiner för upptäckt av klimatavvikelser och snabbare åtgärder av densamma utvecklas under Magasinssituationen på KMK är fortsatt god. SHMM:s egna insatser vad gäller konservering har under de senaste åren riktats mot den förebyggande föremålsvården. Genom ändamålsenliga magasin med bra förvaring och anpassat klimat får föremålen de bästa möjliga förutsättningarna att bevaras SHMM otillfredställ. SHMM tillfredställ Figur 1. SHMM:s magasinssituation avseende klimat sammantaget för myndigheten per kvadratmeter magasinsyta och år TBM otillfredställ. TBM tillfredställ. KMK otillfredställ. KMK tillfredställ. SHM otillfredställ. SHM tillfredställ. Figur 2. SHMM:s magasinssituation avseende klimat uppdelat på respektive museum per kvadratmeter magasinsyta och år. 8

9 Förebyggande konservering kan dock inte ersätta aktiv konservering. Delar av samlingarna är i behov av konservering och SHM behöver utveckla långsiktigt fungerande lösningar för att tillgodose konserveringsbehovet. Till behovet av att konservera föremål i SHMM:s samlingar kommer ett behov av förstagångskonservering hos vissa äldre material som nyligen fördelats till SHMM. Merparten av konserveringen av föremål i SHM:s samlingar utförs av Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna (SFMV). Sedan 2007 har föremålsposter konserverats i Kiruna. I dagsläget finns över föremålsposter hos SFMV. Under 2011 har dock ingen återleverans skett. På KMK har vissa konserveringsinsatser gjorts under året och situationen bedöms där vara balanserad. På TBM utfördes inga konserveringsarbeten under Digitala handläggarstöd rymmer stora möjligheter till såväl effektiv samlingsförvaltning som förbättrad tillgänglighet till de föremål myndigheten förvaltar. Under 2011 har arbetet med att förbereda för ett myndighetsgemensamt föremålsinformationssystem för såväl intern som extern hantering av samlingen fortsatt. Även arbetet med att föra in föremål i myndighetens befintliga föremålshanteringssystem har fortsatt med gott resultat. Under 2011 genomfördes ett antal projekt inom ramen för myndighetens verksamhetsskydd. KMK slutförde under 2011 en genomgripande uppgradering och utökning av det teletekniska skyddet i samtliga lokaler. Stora delar av inbrotts-, passer- och kamerasystem har moderniserats. Under 2011 har även ett flertal utbildningsinsatser genomförts inom myndighetens verksamhetsskydd, bland annat. genomfördes två större utrymningsövningar med rök och figuranter vid myndighetens båda större museer i samarbete med Storstockholms brandförsvar. En bedömning av säkerhetsnivå i magasinen och utställningslokalerna visar att 91 procent av den totala magasinsytan har en säkerhetsnivå som är tillfredställande i fråga om brand, säkerhet, driftsäkerhet, arbetsmiljö och tillgänglighet. I nio procent av den totala magasinsytan är nivån acceptabel men förbättringar bör genomföras. För mindre än en procent av den totala magasinsytan är nivån, genom brist på ett eller flera av områdena ovan, ännu ej tillfredställande. I över 55 procent av den totala utställningsytan är säkerhetsnivån i förhållande till ytans tänkta användning tillfredställande i fråga om brand, säkerhet och driftsäkerhet. Ökningen av den totala utställningsytan som är tillfredsställande jämfört med 2010 beror huvudsakligen på genomförandet av en större brandskyddsimpregnering i en utställningslokal. För 31 procent av den totala utställningsytan är säkerhetsnivån acceptabel men förbättringar bör ske. För sju procent av den totala utställningsytan är säkerhetsnivån, genom brist på ett eller flera ovanstående områden, ännu ej tillfredställande. Behovet av åtgärder har dock inte bedömts som akut. Säkerhetsnivån i övriga tillfälliga utställningsytor, motsvarande sex procent, är i dagsläget inte aktuell för bedömning. 100 % 90 % % 70 % % 50 % 40 % 30 % Ej aktuella Ej tillfredställande Acceptabel Tillfredställande 20 % % 0 % Magasin 2011 Magasin 2010 Magasin 2009 Utställn Utställn Utställn Figur 3. SHMM:s säkerhetsnivå i magasin och utställningslokaler.

10 Vid halvårsskiftet 2011 flyttade den Israeliska ambassaden, som sedan år 2006 varit lokaliserad inom det kvarter där SHM är beläget, till nya lokaler. Samlokaliseringen har under 2011 inte medfört någon betydande påverkan på den publika verksamheten, men har förorsakat merarbete internt då personella resurser inom SHMM har fått avsättas för att hantera frågor kring säkerhet, arbetsmiljö och kommunikation Användning Omfattningen av den externa användningen av SHMM:s samling är betydande. Under 2011 fortsatte arbetet med att på olika sätt optimera denna användning. Ett led i arbetet för att öka och bredda användningen av SHMM:s samlingar är museets publika söksida, Sök i samlingarna (SiS) kallad Mina sidor. Mina sidor arbetar mot K-samsöks sökindex och söker både i SHM:s samlingar och i hela det digitala material som finns tillgängligt i K-samsök. Under 2011 registrerades 202 nya användare på Mina sidor (av totalt 773 sedan starten 2009). SHMM har under 2011 också gjort andra insatser för ökad publik digital sökbarhet. Ett av de större projekten under 2011 var fortsatt arbete med att publicera de digitala katalogerna från projektet Sveriges Mynthistoria, Landskapsinventeringen (se avsnitt 1.2.5). Ett annat större projekt som påbörjats är det avseende en digital plattform som arkeologisk forskningsresurs kopplat till material från utgrävningar på Birka (se avsnitt 1.3.2). SHMM har ett betydande antal föremål ur de egna samlingarna utställda på sina museer och därutöver bedriver myndigheten en omfattande låneverksamhet som gör det möjligt för långt fler besökare än vad SHMM har till sina museer att se föremål som lånats ut till olika utställningar i Sverige och andra delar av världen. Under 2011 har nya rutiner för lånehantering införts som gett resultat i form av enklare handläggning för såväl låntagare som långivare. Detta arbete som handlar om att, i de fall en låntagare haft flera lån, slå samman detta till ett, har bidragit till att antalet låneärenden minskat. Utlån vid Shmm Antal pågående utlåneärenden (varav internationella) 206 (8) 213 (13) 224 (9) Antal utlånade föremål Antal lånande institutioner Tabell 2. Översikt över totalt antal pågående och inkomna utlån inom SHMM fördelat på antal ärenden, antal föremål samt antal lånande institutioner. Arbetet med att successivt ersätta depositioner med lån som SHMM driver sedan ett antal år har fortsatt. En pilotstudie av omvandlingsarbetet inleddes med Östergötlands museum, vilket resulterat i att Östergötlands museum har sett över sina indeponerade föremål, valt ut vad de vill behålla och återlämnat övriga föremål. För kvarvarande föremål har ett lån upprättats. Utdepositioner vid ett flertal andra museer har också varit föremål för genomgång. 10

11 Utdepositioner vid SHMM Utdepositioner via SHM Utdepositioner via kmk Utdepositioner totalt Tabell 3. Översikt över det totala antalet utdepositioner från SHMM. TMB har inga utdepositioner. Utöver att fungera som ett stöd för forskning, tar SHMM löpande emot en mängd förfrågningar från olika håll. Inte minst är det allmänheten och skolan som vänder sig till SHMM för att få svar på antikvariska och kulturhistoriska frågor av olika slag. Under 2011 besvarade myndigheten närmare 700 skriftliga förfrågningar kring samlingarna. Därtill kommer en mängd frågor från allmänheten via telefon, samt besök från allmänhet och olika typer av media. Frågorna kommer från hela landet och även utomlands ifrån. En betydande form av kulturhistoriskt expertstöd ges även internt vid produktion av utställningar och programverksamhet samt i publik produktion i olika digitala medier. (Se vidare om forskarbesök i avsnitt 1.3.4) Skriftliga förfrågningar till SHMM SHM KMK S:a SHM KMK S:a SHM KMK S:a Antal expedierade skriftliga förfrågningar Tabell 4. Externa förfrågningar från enskilda personer, forskare, media etc Sammantagen resultatbedömning SHMM har under 2011 gjort en rad insatser inom ramen för samlingsförvaltningen. Myndigheten har fortsatt arbetet med att skapa kostnadseffektiva magasinslösningar av god kvalitet. Inom detta område har insatser som inneburit betydande förbättringar skett under 2011 och måluppfyllelsen i denna del bedöms därför som god. SHMM har 2011 också gjort framsteg i arbetet med att på sikt skapa en mer kontrollerad och balanserad accession. Stora utmaningar kvarstår dock avseende såväl accession som konservering. Det fortsatt stora och författningsstyrda inflödet av arkeologiska föremål till myndigheten innebär att myndigheten i nuläget saknar resurser för att bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet inom dessa områden. Arbetet med att utveckla ett myndighetsövergripande verksamhetsskydd har fortsatt under 2011 och bedöms ha utvecklats väl. En sammantagen bedömning av säkerhetsnivåerna i såväl magasin som utställningslokaler visar på att situationen sammantaget sett får bedömas som tillfredsställande. Arbetet med att ytterligare tillgängliggöra och öka användningen av de samlingar myndigheten förvaltar bedöms ha utvecklats väl under året. SHMM har under 2011 hanterat en fortsatt omfattande utlåningsverksamhet och forskning relaterad till samlingarna, både inom Sverige och internationellt. Nya rutiner avseende utlån har effektiviserat hanteringen och bidragit till vissa resursbesparingar såväl hos myndigheten som hos låntagare. Servicenivån har hållits på en fortsatt hög nivå och en stor mängd externa intressenter har erbjudits myndighetens stöd. Det är SHMM:s bedömning att detta arbete svarat väl mot uppdragen avseende såväl ett regionalt utfall av myndighetens verksamhet, som internationellt samarbete och utbyte.

12 1.2 Publik verksamhet I avsnittet Publik verksamhet redovisas resultaten kopplade till myndighetens uppgifter att hålla ett urval av samlingarna tillgängliga för allmänheten samt driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet. Dessutom redovisas enligt uppdrag i myndighetens regleringsbrev för 2011: den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken, de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Intäkter och kostnader för resultatområdet framgår av tabell 5. intäkter OCH KOSTNADER (TKR) Intäkter av anslag Övriga intäkter Kostnader Tabell 5. Utställningsproduktionen har varit av lägre omfattning under året i jämförelse med föregående år, medan program- och visningsverksamheten har haft större volym. Ökningen av övriga intäkter är hänförbar till bidrag för bl.a. projektet om Birkaflickan samt filmfestivalen Haiku Besökare SHMM strävar efter att nå ut med attraktiva erbjudanden, tillgängliga för en stor och bred grupp besökare och användare. Myndighetens museer arbetar för att ge besökarna attraktiva, meningsfulla och lärorika upplevelser i utställningar och programaktiviteter och vill att museerna ska vara plattformar för generationsövergripande möten. Samma höga ambitionsnivå gäller för arbetet med att bidra till en bred och mångfasetterad bild av historia och kultur i Sverige. Jämställdhets- och mångfaldsperspektiv är viktiga riktmärken i såväl val av teman för den publika produktionen, som i innehållsarbetet. Sammantaget har antalet besök gjorda på myndighetens museer ökat något 2011 jämfört med Ett stort antal personer har också tagit del av föremål som lånats ut ur myndighetens museers samlingar för att ingå i utställningar runt om i Sverige och världen. De publikundersökningar som löpande genomförs hos vuxna besökare till SHM och KMK visar att besökarna är fortsatt mycket nöjda med sina besök (upplevd kvalitet). 47 procent av besökarna till SHM bedömer sitt besök som Mycket bra (jämfört med 41 procent 2010 och 35 procent 2009). Sammantaget uppger 85 procent att besöket var Bra eller Mycket bra. Antalet besökare som kan betecknas som missnöjda var fem procent (jämfört med två procent 2010 och sex procent 2009). På KMK bedömer 45 procent sitt besök som Mycket bra (jämfört med 43 procent 2010 och 37 procent 2009). Sammantaget uppger 86 procent att besöket var Bra eller Mycket bra. Antalet besökare som kan betecknas som missnöjda var fyra procent vilket är i nivå med föregående år. För både SHM och KMK kan alltså konstateras en mycket hög upplevd kvalitet hos besökarna. 12

13 TBM KMK SHM Figur 4. Antal besök vid SHMM:s museer i.u. 0 SHMM SHM KMK TBM Figur 5. Antal besök av personer under 19 år.

14 i.u. SHMM SHM KMK TBM Figur 6. Andel besök av personer under 19 år vid SHMM:s museer. Som framgår av figurerna ovan har inga stora förändringar skett vad gäller besökare till myndighetens museer, vare sig avseende det totala antalet besök eller andelen besök gjorda av personer under 19 år jämfört med På SHM och TBM utgör besök av personer under 19 år en knapp tredjedel av det totala antalet besök. För år 2011 såg dock SHM en uppgång på fyra procent, samtidigt som TBM såg en nedgång på fem procent jämfört med tidigare år. KMK ligger genomgående på en lägre andel besök av personer i denna ålderskategori. Uppgifter om könsfördelning, geografisk hemvist samt ålder hos de personer som under 2011 besökt myndighetens museer kan inte lämnas i denna resultatredovisning (undantaget antalet museibesök gjorda av personer under 19 år). SHMM under året följt KUR:s anvisningar för att inhämta underlag kring besöksutveckling, och får konstatera att resultaten av dessa undersökningar inte är fullt ut tillförlitliga Utställningar SHMM:s museer hade under år 2011 en sammantagen utställningsyta på knappt kvm (ca kvm på SHM, kvm på KMK och 440 kvm på TBM). Det sammantagna antalet kvadratmeter publika ytor (inklusive utställningar) var närmare Att förvalta, utveckla och förnya denna yta så att den blir attraktiv för, och svara mot olika besökares behov kräver betydande insatser. SHMM:s museer har under 2011 arbetat med att såväl producera nya utställningar, som med att förvalta och förnya befintliga utställningar. I april invigdes utställningen Resan fram och tillbaka på SHM. Utställningen är en upptäcktsresa i forntider och framtider som riktar sig primärt till barn 6 11 år. Resan fram och tillbaka är ett led i museets satsning på att förstärka erbjudandet till den yngre målgruppen. Den producerades tillsammans med Riksutställningar (RU) samt Institutet för framtidsstudier. Konstnärer och formgivare som arbetat med utställningen har tagit hjälp av en särskild rådgivargrupp bestående av barn. Barnen har på olika sätt påverkat utställningens utformning, och provat ut olika former av teknik. Utställningen kommer senare turnera till museer runt om i Sverige. 14

15 SHM har fortsatt samarbetet med det österrikiska produktionsbolaget Museums Partner kring produktionen av en omfattande internationell vandringsutställning om vikingar med namnet We Call Them Vikings. Utställningen invigs i maj 2012 på Drents museum i Assen, Nederländerna, varefter den kommer att vandra vidare till ett antal större museer, i första hand i Europa. SHM har under 2011 även påbörjat ett arbete med att planera för en utställning som ska visa det så kallade Korsbetningsmaterialet. Korsbetningsmaterialet är ett arkologiskt material, med såväl osteologiskt material och många föremål, som härrör sig från slaget i Visby SHM har i övrigt lagt fokus på att förvalta och förnya i befintliga utställningar. Arbete har också gjorts med att turnera utställningen Rädda historien som producerades Denna utställning om hur klimatförändringar och miljöförstöring påverkar kulturarv har under 2011 visats på Göteborgs stadsmuseum och Försvarsmuseet i Boden. Baserat på siffror som redovisats från institutionerna i Göteborg och Boden, uppskattas att fler än besökare tagit del av utställningen på dessa båda museer. På KMK har gjorts en del mindre förbättrings- och förnyelseinsatser. Till exempel invigdes en ny Lea Ahlbornmonter i samband med att Elisabet Kaldéns bok Lea Ahlborn - Kunglig mynt- och medaljgravör gavs ut. Lea Ahlborn var rikets myntgravör 1855 till 1896 och Sveriges första kvinna i statlig tjänst. Utöver detta har utställningsarbetet på KMK 2011 präglats av produktionen av sammanlagt sju mindre tillfälliga utställningar, däribland utställningen Formbara. Sedlar i ny skepnad som gjordes i samarbete med studenter från Bildpedagogiska institutionen vid Konstfack. En annan tillfällig utställning på KMK under 2011 var Bröderna Nobel och oljefälten i Azerbaijan. Denna utställning var ett resultat av ett samarbete mellan KMK, Centrum för Näringslivshistoria, Statoil, State Oil Company of Azerbaijan Republic (SOCAR) och Azerbaijan ministerium för kultur och turism. En förstudie inför en eventuell internationell vandringsutställning med arbetsnamnet Vikings and the Calipathe i samverkan med Utrikesdepartementet har också påbörjats. KMK har under 2011 även påbörjat ett arbete med att ta fram en långsiktig plan för förnyelse av museets basutställningar. På TBM har två tillfälliga utställningar öppnats under I utställningen Botkyrka händer händer i rörelse ställdes papper med barns handavtryck ut. Handavtrycken hade gjorts inom ramen för aktiviteten Håll handen stilla (se vidare under avsnitten och 1.2.6). Under hösten öppnades utställningen Da xieyi med kinesiskt tuschmåleri. Basutställningar Shm kmk tbm Shmm Tabell 6. Antal pågående basutställningar. Tillfälliga utställningar Shm kmk tbm Shmm Tabell 7. Antal tillfälliga utställningar som visats på SHMM:s museer.

16 1.2.3 Programverksamhet En betydande del av SHMM:s publika verksamhet utgörs av programverksamhet av olika slag. Programverksamhetens syfte är att bidra till ökat intresse för och kunskap om historia och kulturarv. I programutbudet återfinns såväl olika typer av visningar av utställningar, som enskilda programpunkter och hela temahelger kopplade till museernas utställningar och samlingsområden. Programverksamheten är en av de verksamhetsdelar som i allra högst grad präglas av externa samarbeten (se vidare i avsnitt 1.4). Den enskilda satsning inom SHM:s programverksamhet som rönt mest uppmärksamhet i media och lockat många besökare under 2011 är projektet kring den så kallade Birkaflickan (se avsnitt 1.2.4). Ett antal nya programkoncept har också prövats av SHM. Bland dessa finns ett debatt- och diskussionsforum kallat Het historia. Under 2011 anordnades två sådana tillfällen (se vidare i avsnitt 1.3.3). Ett annat nytt koncept som testats är visningar med rubriken Om experten själv får välja. Det har också hållits ett så kallat DNAseminarium i samarbete med Genealogiska föreningen. Samtliga nya koncept bedöms ha fallit ut väl i relation till de mål som satts upp och kommer att fortsätta under Andra programkoncept som återkommit under 2011 och som även i år lockat många besökare är t.ex. Hembygdens helg som arrangeras tillsammans med Sveriges hembygdsförbund, och Musik på Historiska. Den största satsningen inom KMK programverksamhet riktad till vuxna var den föreläsningsserie med anknytning till aktuella ekonomiska frågor som fortsatt under Målsättningen att genom föreläsningsserien nå en delvis ny grupp besökare (med mer av ekonomisk historiskt intresse) bedöms ha uppfyllts väl. På TBM har programverksamheten för vuxna under 2011 utgått från den två tillfälliga utställningar som pågått under året och bestått av bland annat visningar av utställningar och workshops i kinesiskt tuschmåleri. Under de allmänna öppettiderna erbjuder TBM drop in visningar för besökarna. Under sommaren ökar dessa visningar från en till två gånger om dagen. Både SHM och KMK deltog i Kulturnatten som arrangerades av Stockholms stad i april. Under en kväll fylldes museerna av besökare som tog del av visningar och programpunkter av olika slag. Utfallet bedöms, med avseende på antalet besökare och de uppskattande kommentarer som kom från många av dessa, som mycket gott. Antal programpunkter inkl visningar för vuxna Shm kmk i.u. tbm Shmm Tabell 8. Antal programpunkter inklusive visningar för vuxna. Antal deltagare i programpunkter inkl visningar för vuxna 2011 Shm kmk Shmm Tabell 9. Antal deltagare i programpunkter inklusive visningar för vuxna. Antalet besök till denna verksamhet på SHM var år 2010 och år

17 Föremål och berättelser från vikingatid fascinerar. Foto: Magnus Aronsson.

18 1.2.4 Verksamhet riktad särskilt till barn och unga Barn och unga utgör sedan många år tillbaka en särskilt prioriterad målgrupp för SHMM:s museer. Museerna erbjuder pedagogiska upplevelser för barn och unga såväl inom ramen för det formella lärandet i förskola, grundskola och gymnasiet, som för barn och unga som tillsammans med vuxna som besöker museet på egen hand. Erbjudandet omfattar verksamhet för, med och av barn och unga. På uppdrag av regeringen tog SHMM under 2011 fram en strategi för sin barn- och ungdomsverksamhet för åren SHM har löpande erbjudanden till barn, unga och familjer. Tre större satsningar utmärker barn- och ungdomsverksamheten under år Dessa är utställningen Resan fram och tillbaka, museets sommarsatsning Vikingasommar, och projektet kring den så kallade Birkaflickan. Arbetet med att rekonstruera Birkaflickans ansikte, som till stor del skedde i en öppen verkstad inför publik, är den enskilda satsning på SHM som rönte störst uppmärksamhet under Händelsen bevakades bland annat av Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Kampratposten, Sveriges radio, Sveriges television (Rapport och ABC) och TV4 Morgon. Birkaflickan var tema för höstoch jullov samt för ett antal temahelger under hösten, och lockade många besökare till museet. Vikingasommar, som är SHM:s sommarsatsning för barn och familjer, lockade också många besökare. Konceptet har inriktning på praktik och upplevelser av historia och arkeologi och genomförs under sommaren på museets innergård. Temat kring vikingatida sagor och myter bedöms fungera väl kopplat till barn och familjeverksamheten, men också för den internationella publiken. Vikingasommar är, efter Birkaflickan, den enskilda satsning som resulterade i mest mediebevakning från såväl press som radio och TV. Utöver sedan tidigare befintliga särskilda utställningsdelar för barn och unga i har KMK erbjudit skollovsaktiviteter för barn och unga. Aktiviteterna har fokus på interaktivitet kring de ämnen som lyfts fram i museets utställningar. Vid särskilda tillfällen har besökarna exempelvis själva fått prova på att prägla mynt. På TBM erbjöds lovaktiviteter för barn och unga. Bland annat aktiviteten Håll handen stilla, då barnen fick göra papper med sina handavtryck som vattenmärke, i samband med Botkyrka kommuns kulturmånad. I utställningen Botkyrka händer händer i rörelse ställdes pappren med handavtrycken ut. Antal programpunkter inkl visningar för barn och unga 2011 Shm 245 kmk 152 tbm 71 Shmm 468 Tabell 10. Antal programpunkter och visningar riktade till barn och unga, utöver skolverksamheten. Antalet program bokade av ungdomsskolan ökade under 2011 på myndighetens museer (tabell 11 och 12.) Detta bedöms vara ett resultat av att det innehåll som erbjuds svarar väl upp mot vad som efterfrågas från skolan och i hög grad anpassats till aktuella läroplaner för grund- och gymnasieskolan. Det goda resultatet bedöms också vara en följd av väl fungerande rutiner för kontaktskapande och effektiv kommunikation med lärare. På SHM har så kallade lärarkvällar, då lärare bjuds in till museet för att få ta del av vad som erbjuds, anordnats vid ett flertal tillfällen. Lärarkvällar har under 2011 genomförts i samarbete med Medioteket som är en pedagogisk resurs för lärare i Stockholms stad, och tillsammans med olika inspirationsföreläsare. Detta bedöms ha fallit ut väl och är sannolikt en bidragande faktor till det ökade antalet bokade besök. På KMK har verksamheten för att utveckla attraktiva erbjudanden till skolan präglats av ökad samverkan med andra museer i Gamla Stan, och då särskilt med Nobelmuseet. Fokus har under året legat på att öka antalet besök från gymnasieskolan. Detta som ett svar på den ökade efterfrågan av stöd i undervisningen om ekonomi som KMK upplevt sedan större fokus hamnat på dessa frågor inom Samhällsprogrammet i och med gymnasieskolans nya läroplan (GY11). KMK har tillsammans med Nobelmuseet erbjudit skolvisningar under rubriken Pengar och politik med en timmes visning på vartdera museet inklusive diskussioner och praktiska övningar. Satsningen bedöms ha fått god respons från många av dem som deltog. 18

19 På TBM har en representant från Riksbanken berättat om Riksbankens huvuduppgifter, självständighet och historia för grupper från gymnasieskolan vid åtta tillfällen. Frågor såsom Varför höjer eller sänker Riksbanken räntan och vad är syftet med det? och Hur ser Riksbanken till att betalningarna sker säkert och effektivt och hur övervakar man det finansiella systemet har diskuterats tillsammans med eleverna. Aktiviteten är populär och många lärare återkommer med nya grupper av elever. Antal bokade skolbesök Shm kmk tbm Shmm Tabell 11. Antal bokade skolbesök. Antal deltagare i bokade skolbesök Shm kmk i.u. i.u. tbm 841 i.u. i.u. Shmm Tabell 12. Antal deltagare i bokade skolbesök. Utöver de bokade skolbesöken har ett stort antal grupper, främst från ungdomsskolan, besökt SHM och KMK under egen ledning. Antalet sådana så kallade obokade skolbesök på SHM uppgick under 2011 till 854 grupper om sammanlagt deltagare. Detta är en kraftig ökning av antalet grupper men inte antal deltagare jämfört med föregående år. Anledningen till varför antalet deltagare inte stigit i motsvarande grad som grupperna är inte helt klarlagd. Slutsatsen blir därför att antalet deltagare per grupp varit färre 2011 än tidigare år. Antal grupper och deltagare i obokade skolbesök på SHM Antal grupper Antal deltagare Ca Tabell 13. Antalet grupper och deltagare i obokade skolbesök på SHM.

20 SHM har skräddarsytt olika temapaket för skolarbete inom ramen för Skapande skola. Besöken inom ramen för Skapande skola har blivit fler under 2011 jämfört med tidigare. SHM:s uppfattning är dock att många lärare är osäkra på hur man kan använda sig av satsningen. SHM deltar sedan 2009 i ett museiutvecklingsprojekt lett av Sveriges ambassad i Belgrad. Fokus för projektet är att arbeta med frågor kring historiebruk, samtidsdokumentation samt lärande- och publikutveckling. Ambassaden har tillsammans med flera serbiska och svenska samarbetspartners organiserat konferenser, workshops och studiebesök i Sverige och Serbien. Företrädare för SHM var under 2011, tillsammans med företrädare för Forum för levande historia, inbjudna för att hålla i en workshop under rubriken Lärande och pedagogik på kulturinstitutioner. Bland annat presenterades SHMM:s strategi för barn och unga, och SHM:s arbete inom Skapande skola. Deltagarna i workshopen kom från museer och kulturinstitutioner av olika slag i Serbien. Workshopen har resulterat att serbiska museer har ordnat lärarkvällar, bjudit in skolor i närområdet, arbetat med nätverk sinsemellan för att stötta varandra och även gemensamt lyft frågan om behov av pedagoger på museer till den politiska nivån Information och interaktion via digitala gränssnitt Olika insatser har under 2011 gjorts i myndighetens olika digitala publika gränssnitt såsom Sök i Samlingarna/Mina sidor, museernas hemsidor samt närvaro i sociala medier. En central fråga har under 2011 varit den om nytt myndighetsgemensamt föremålsinformationssystem (se avsnitt 1.1.2). Här har arbete pågått med förstudier och behovssammanställning för att utveckla och säkerställa samlingarnas tillgänglighet på webben. Ett omfattande utvecklingsprojekt har påbörjats med syfte att definiera behov och visioner för SHMM:s digitala närvaro samt hitta och driftssätta verktyg för en utvecklingsbar teknisk plattform. Utöver arbete inom detta projekt har en del arbete med att utveckla såväl innehållet som tekniken i museets hemsida. Att notera är att trafiken till historiska.se ökat med 22 procent jämfört med föregående år vad gäller antalet besök, och med 12 procent vad gäller antalet sidvisningar (tabell 14). Antalet bloggar kopplade till SHM har av olika anledningar (projektavslut etc.) blivit färre jämfört med Den blogg som fortfarande är aktiv, Museum Nu, ligger kvar på i stort sett oförändrat antal besök jämfört med SHM finns på såväl Facebook som Twitter. Under året har en Facebooksida på engelska tillkommit. Flera av museets medarbetare twittrar, däribland överintendenten. Museet som institution twittrar sporadiskt. Trots detta har museets twitterkonto 503 följare. Lägger man ihop Facebookprofilerna Historiska museet och Bäckaskogskvinnans följare samt museet och överintendentens följare på Twitter hamnar SHM på en tredjeplats bland Stockholmsmuseer när det gäller närvaro i dessa sociala medier. När det gäller myndighetens publika sökgränssnitt kopplat till samlingarna (Sök i samlingarna/ Mina sidor) har utvecklingsstopp rått under 2011 i avvaktan på utredning avseende nytt myndighetsgemensamt föremålsinformationssystem. Det kan dock konstateras att antalet nya användare av dessa tjänster trots det fortsatt at öka (avsnitt 1.1.3). De tryckta katalogerna i Sveriges Mynthistoria Landskapsinventeringen (SML) har under året digitaliserats. De är nu sökbara via ortnamn och kartor samt genom fritextsökning via KMK:s hemsida (sml.myntkabinettet.se). SML är ett projekt inom KMK som pågått sedan 1982 och inom vilket myntfynd från hela landet presenteras landskapsvis (se avsnitt 1.3.2). Löpande insatser har också gjorts för att ajourhålla museets hemsida samt Facebook- och Twitter-profiler. Fler filmsekvenser från KMK:s och TBM:s basutställningar har lagts ut på YouTube. Besöksstatistik hemsidor Antal besök Antal besökta sidor SHMM SHM Tabell 14. Antal besök på samt antalet besökta sidor på myndighetens webbplats (shmm.se) och SHM:s elva webbplatser (historiska.se med subdomäner). Trafiken till historiska.se ökade under 2011 med drygt besök jämfört med år Detsamma gäller antalet besökta sidor som för historiska.se ökade med ca jämfört med De stora minskningarna ligger på subdomänerna, och då inte minst som en följd av nedlagda eller inaktiva bloggar. 20

Statens historiska museum

Statens historiska museum Kolumtitel 1 Statens historiska museer Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Foto: Magnus Aronson Statens historiska museer 1 Innehåll 1. Överintendentens

Läs mer

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 2 (6) Beteckning Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 3 (6) Beteckning 1. Säkerställande av samlingarnas långsiktiga

Läs mer

statens historiska museer statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Årsredovisning 2010

statens historiska museer statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Årsredovisning 2010 statens historiska museer statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Årsredovisning 2010 ÅRSREDOVISNING FÖR STATENS HISTORISKA MUSEER 2010 Februari 2011

Läs mer

2 (7) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret

2 (7) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 2 (7) Beteckning Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 3 (7) Beteckning INLEDNING Under en följd av år har allmänna

Läs mer

FoU-program. för Statens historiska museer 2012 2015

FoU-program. för Statens historiska museer 2012 2015 FoU-program för Statens historiska museer 2012 2015 Inledning........................................................ 2 Forskning vid Statens historiska museer, en bakgrund............... 2 Kunskapsteman

Läs mer

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Statens historiska museer 2014 1 Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum 2 Statens historiska museer 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Statens historiska museer 2013

Statens historiska museer 2013 Statens historiska museer 2013 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Foto: Pelle Bergström Innehåll 1. Överintendentens inledning...4 2. Resultatredovisning...7

Läs mer

Statens historiska museers digitaliseringsstrategi

Statens historiska museers digitaliseringsstrategi Dnr. 131-1440-2015 Statens historiska museers digitaliseringsstrategi Föreliggande strategi gäller för Statens historiska museers (SHMM:s) arbete med att digitalisera, digitalt tillgängliggöra samt digitalt

Läs mer

HISTORIA INSPIRERAR TILL FÖRÄNDRING

HISTORIA INSPIRERAR TILL FÖRÄNDRING HISTORIA INSPIRERAR TILL FÖRÄNDRING Historia visar att samhället går att förändra. Medvetenhet om att samhället går att påverka, är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Våra museer berikar individen

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2014-2016, Statens historiska museer

Budgetunderlag för åren 2014-2016, Statens historiska museer Datum 2013-03-01 Ert datum Vår referens 12-61-2013 Er referens Budgetunderlag för åren 2014-2016, Statens historiska museer Statens historiska museer (SHMM) överlämnar härmed sitt budgetunderlag för åren

Läs mer

Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv

Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv 2/10 Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv Magasinslokaler Östergötlands museum har under många år haft behov av

Läs mer

(Förhandling har skett med de fackliga organisationerna.)

(Förhandling har skett med de fackliga organisationerna.) Datum Beteckning 2008-02-21 640-195-2008 Ert datum Er beteckning Regeringen Kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM Budgetunderlag för 2009 Statens historiska museer överlämnar härmed sitt budgetunderlag

Läs mer

På liv och död. aktivt lärande av, med och för barn och unga. Barn- och ungdomsstrategi för Statens försvarshistoriska museer 2012 2014

På liv och död. aktivt lärande av, med och för barn och unga. Barn- och ungdomsstrategi för Statens försvarshistoriska museer 2012 2014 På liv och död aktivt lärande av, med och för barn och unga Barn- och ungdomsstrategi för Statens försvarshistoriska museer 2012 2014 SFHM:s uppdrag Statens försvarshistoriska museer (SFHM) har till uppgift

Läs mer

Revisionsrapport. Uppföljande granskning av internkontrollen i samlingarna

Revisionsrapport. Uppföljande granskning av internkontrollen i samlingarna Revisionsrapport Statens historiska museer Box 5428 114 84 STOCKHOLM Datum Dnr 2010-05-26 32-2009-0710 Uppföljande granskning av internkontrollen i samlingarna Riksrevisionen har, som ett led i den årliga

Läs mer

statens historisk a museer statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Årsredovisning 2008

statens historisk a museer statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Årsredovisning 2008 statens historisk a museer statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Årsredovisning 2008 ÅRSREDOVISNING FÖR STATENS HISTORISKA MUSEER 2008 Februari

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Regeringen Kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Regeringen Kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM Datum Beteckning 2007-02-09 Ert datum Er beteckning Regeringen Kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM Budgetunderlag för 2008 Statens historiska museer överlämnar härmed sitt budgetunderlag för år 2008.

Läs mer

Riksförbundet Sveriges museer

Riksförbundet Sveriges museer Riksförbundet Sveriges museer Bildat 2004 - ideell verksamhet 150 medlemmar, endast institutioner Centrala museer, länsmuseer, kommunala museer och övriga museer Medlemsavgifter, projektintäkter Riksförbundets

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Forskning och utveckling vid Statens historiska museum

Forskning och utveckling vid Statens historiska museum Forskning och utveckling vid Statens historiska museum Fredrik Svanberg, FoU-samordnare Katherine H Wahlgren, projektledare Johan Hegardt, projektledare Traditionen 2000-talet FoU-program 2002-2005 Människan

Läs mer

Redovisning av Statens historiska museers medverkan i Mångkulturåret 2006

Redovisning av Statens historiska museers medverkan i Mångkulturåret 2006 Datum Beteckning 2005-12-21 620-364-2005 Ert datum Er beteckning Utbildnings- och kulturdepartementet Drottninggatan 16 103 33 Stockholm Redovisning av Statens historiska museers medverkan i Mångkulturåret

Läs mer

Nationell samordnare för frågor om vård och konservering

Nationell samordnare för frågor om vård och konservering Nationell samordnare för frågor om vård och konservering Gabriella Ericson, Riksantikvarieämbetet 1 Riksantikvarieämbetets uppdrag Vår uppgift är att vara pådrivande och samlande i kulturarvsarbetet och

Läs mer

statens historisk a museer statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Årsredovisning 2007

statens historisk a museer statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Årsredovisning 2007 statens historisk a museer statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Årsredovisning 2007 ÅRSREDOVISNING FÖR STATENS HISTORISKA MUSEER 2007 Februari

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK BAKGRUND År 2009 köpte Emmaboda kommun de omfattande glassamlingarna från Boda Glasbruk, Kosta Glasbruk samt Åfors Glasbruk, och i juni 2011 invigdes The Glass Factory

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens museer för världskultur

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens museer för världskultur Regeringsbeslut 26 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1309/KA Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 GÖTEBORG Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens museer

Läs mer

statens historiska museer STATENS HISTORISKA MUSEUM KUNGL. MYNTKABINETTET SVERIGES EKONOMISKA MUSEUM TUMBA BRUKSMUSEUM Årsredovisning 2006

statens historiska museer STATENS HISTORISKA MUSEUM KUNGL. MYNTKABINETTET SVERIGES EKONOMISKA MUSEUM TUMBA BRUKSMUSEUM Årsredovisning 2006 statens historiska museer STATENS HISTORISKA MUSEUM KUNGL. MYNTKABINETTET SVERIGES EKONOMISKA MUSEUM TUMBA BRUKSMUSEUM Årsredovisning 2006 Årsredovisning för Statens historiska museer 2006 Februari 2007

Läs mer

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet Sofia Granqvist sofia.granqvist@regeringskansliet.se 08-4052253 Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

Datum Dnr Remiss. Betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik

Datum Dnr Remiss. Betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik Kulturnämnden Karl-Magnus Lenntorp Utvecklare kulturarv 040-675 37 32 Karl.M.Lenntorp@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-02-29 Dnr 1504021 1 (5) Kulturnämnden Remiss. Betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik

Läs mer

Riktlinjer för statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet 2017

Riktlinjer för statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet 2017 Regeringen Regeringsbeslut 60 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 271 26 102 52 Stockholm Riktlinjer för statens bidrag till Stiftelsen Svenska

Läs mer

Betänkandet Forum för Levande historia (SOU 2001:5)

Betänkandet Forum för Levande historia (SOU 2001:5) REMISSVAR DATUM BETECKNING 2001-06-15 620-299-2001 ERT DATUM ER BETECKNING Ku2001/341/Ka Kulturdepartementet Enheten för kulturarvsfrågor 103 33 STOCKHOLM Betänkandet Forum för Levande historia (SOU 2001:5)

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen Dnr 2015/4 Verksamhetsplan 2015 Institutionen för nordiska språk Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-02-25 Innehållsförteckning Bakgrund och förutsättningar 3 Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Statens museer för världskultur

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Statens museer för världskultur Regeringsbeslut 21 Kulturdepartementet 2008-12-11 Ku2008/2172/SAM (delvis) Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 GÖTEBORG Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens museer för världskultur

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Förvaltningsplaner för samlingar. Annica Ewing

Förvaltningsplaner för samlingar. Annica Ewing Förvaltningsplaner för samlingar Annica Ewing Förvaltningsplaner för samlingar Vad är det? Definition av begreppen Bakgrund Exempel Varför behövs de? Hur ska de användas? Definition av begreppen Förvaltning

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2013. Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum

Verksamhetsplan och budget 2013. Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum Verksamhetsplan och budget 2013 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Innehåll 1. Inledning... 1 1.1 Verksamhetsplanens funktion och struktur...

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1317/KO, Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen

Läs mer

Vision och strategi Universitetsbiblioteket

Vision och strategi Universitetsbiblioteket Vision och strategi 2015-2020 Universitetsbiblioteket VISION OCH STRATEGI 2015-2020 - UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Inledning Linnéuniversitetet är Sveriges nyaste universitet med rötterna i Småland och med

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2017 Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2013 Beslutad av styrelsen 2012-12-12 Några basdata 2012 Ca 85 tillsvidareanställda. 40 säsongs-,

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Naturhistoriska riksmuseet Regeringsbeslut I:9-12-11 Ku/1782/KA Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Naturhistoriska riksmuseet Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun Antagna XXX-XX-XX Tyresö kommun / 2015-04-15 2 (6) Innehållsförteckning 1 Inriktning... 3 2 Prioriterade områden... 3 2.1 Utveckling av kommunens

Läs mer

>venska Filminstitutet

>venska Filminstitutet B l " g* REGERINGEN Regeringsbeslut 1:53 2014-12-22 Ku2014/1241/MFI Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 271 26 102 52 Stockholm >venska Filminstitutet inkom

Läs mer

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN en workshop om tillgänglighet, mångfald och representation FUISM, Fokus på mångfald 2015-03-09 Anna Karlsson & Elinore Lindén Strand, ReVamp AB Sammanfattning: Detta är ett

Läs mer

Statens historiska museer Arkeologerna Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Statens historiska museum Tumba bruksmuseum

Statens historiska museer Arkeologerna Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Statens historiska museum Tumba bruksmuseum Statens historiska museer 2015 Arkeologerna Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Statens historiska museum Tumba bruksmuseum Innehållsförteckning 1. Överintendentens inledning...4 2. Resultatredovisning...7

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

12-23. 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI. Riktlinjer för budgetåret 2014 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet

12-23. 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI. Riktlinjer för budgetåret 2014 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet REGERINGEN Kulturdepartementet 12-23 Regeringsbeslut 63 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 271 26 102 52 Stockholm Ku2013/2461/RFS (delvis) Riktlinjer för budgetåret 2014

Läs mer

Kvinna 21 år. Kvinna 17 år. Kvinna, 44 år

Kvinna 21 år. Kvinna 17 år. Kvinna, 44 år Skälet till att jag gillar teater är väl att jag alltid har haft livlig fantasi. Eller, det är vad folk säger. Och då har väl jag känt att teater har varit lite som en verklighetsflykt när jag har haft

Läs mer

Datum Dnr Omdisponeringar inom ramen för budget 2014

Datum Dnr Omdisponeringar inom ramen för budget 2014 Kulturnämnden Vesna Weber Ekonomicontroller 040-675 37 33 Vesna.Weber@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-11-28 Dnr 1302588 1 (5) Kulturnämnden Omdisponeringar inom ramen för budget 2014 Ordförandens förslag

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Kom igång med kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Kom igång med kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Kom igång med kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Förskolan 1 5 år Efter ett gemensamt beslut om att arbeta för utmärkelsen gör ni en intresseanmälan via Internet: http://www.skolutveckling.se/utvecklingsteman/hallbarutveckling/utmarkelsen/

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014 2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Avdelningen för regler och behörighet Anders Molt anders.molt@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport om verksamheter med

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2008

Verksamhetsplan och budget 2008 statens historisk a museer statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Verksamhetsplan och budget 2008 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR STATENS HISTORISKA

Läs mer

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet le.ciw^vq Rafl-dar. 2011-12- 2 7 Regeringsbeslut 67 REGERINGEN DnrSFI SO f ( - 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Statens historiska museer

Inspektion av arkivvården vid Statens historiska museer 1(5) Inspektion av arkivvården vid Statens historiska museer 1. Sammanfattning Även databaser och andra elektroniska handlingar ingår i Statens historiska museers (SHMM) arkiv och ska redovisas med detta.

Läs mer

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet 1 Dnr M2009/2125 Internationella styrgruppen Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet Modern medicinsk vetenskap är beroende av ny teknologi, ökat informationsutbyte

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM!

VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM! VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM! Kultur i tiden Upplevelsebaserat lärande Unikt industrilandskap Ditt utvidgade klassrum Gratis för förskola och grundskola i Marks kommun VI ÄR EN ARENA FÖR DIG! Vi kan erbjuda

Läs mer

Bilaga 1: Redogörelse av olika driftsformer för museer som ej är statliga

Bilaga 1: Redogörelse av olika driftsformer för museer som ej är statliga Bilaga 1: Redogörelse av olika driftsformer för museer som ej är statliga Ett museum kan idag drivas i vilken organisationsform som helst. Som enskild firma, ideell förening och stiftelse - vilka är de

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

PEDAGOGISK HANDLINGSPLAN

PEDAGOGISK HANDLINGSPLAN 1 PEDAGOGISK HANDLINGSPLAN FÖR FLYGVAPENMUSEUM 2010 Under första delen av 2010 innebär den pedagogiska verksamheten utvecklingsarbete i de befintliga utställningshallarna och i utomhusmiljön, i det blivande

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 36 Kulturdepartementet 2013-12-19 Ku2013/1844/KO Ku2013/1934/KO Ku2013/2461/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 103 26 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk

Läs mer

Verksamhetsberattelse ~ 2015

Verksamhetsberattelse ~ 2015 Verksamhetsberattelse ~ 2015 Länsturismen Effektivitet genom samverkan 2016-02-11 Verksamhetsberättelse för Turismfunktionen vid VKL 2015 Syftet med verksamheten är att stödja utvecklingen av en hållbar

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2011

Verksamhetsplan och budget 2011 statens historiska museer statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Verksamhetsplan och budget 2011 Andra upplagan. Justerad i maj 2011 VERKSAMHETSPLAN

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 47 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS(delvis) Kulturdepartementet Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015.

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. Konstnärsnämndens styrelse Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. 1. Bakgrund Internationalisering och globalisering är några av de viktigaste

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Kulturrådets internationella strategi

Kulturrådets internationella strategi Kulturrådets internationella strategi 2016 2018 Kulturrådet har antagit denna strategi för att bidra till att stärka den konstnärliga utvecklingen samt skapa en mångfald och kvalitet i kulturutbudet genom

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Framtidens ledare Inriktning av arbetet med det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Framtidens ledare Inriktning av arbetet med det regionala ledarförsörjningsprogrammet Framtidens ledare 2003 Inriktning av arbetet med det regionala ledarförsörjningsprogrammet Det regionala ledarförsörjningsprogrammet Inriktning 2003 Förbundsstyrelsen har beslutat att genomföra ett flerårigt

Läs mer

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA 2016 2019 VISION Stockholms konstnärliga universitet skapar genom sin unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning möjligheter för framtidens

Läs mer

Verksamhetsplan med budget Gunnes gård

Verksamhetsplan med budget Gunnes gård Verksamhetsplan med budget - Gunnes gård 1 Sammanfattning Gunnes gård är en del av Kultur- och fritidskontoret. Gunnes gård ersätts av Kultur- och fritidsnämnden enligt en överenskommelse baserat på antal

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2014 Beslutad av styrelsen 2013-12-13 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet 1 (8) Organisation (juridisk person) Adress (ange ev. c/o adress) Postnummer Ort Telefon Mobil Fax E-post Bidrag från Kulturrådet avseende

Läs mer

MUSIK WCDI/ET. Ärende. Beslut U CKIVC I. Beslutande. Föredragande. Stina Westerberg. Anna Hedar. Övriga i handläggningen deltagande.

MUSIK WCDI/ET. Ärende. Beslut U CKIVC I. Beslutande. Föredragande. Stina Westerberg. Anna Hedar. Övriga i handläggningen deltagande. Beslut 1(1) 2015-04-24 MUSIK WCDI/ET U CKIVC I Diarienummer: 0640/15 Handläggare: Marika Johansson Beslutande Stina Westerberg Föredragande Övriga i handläggningen deltagande Avdelningschefer Ärende Beslut

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2012. statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum

Verksamhetsplan och budget 2012. statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Statens historiska museer Verksamhetsplan och budget 2012 statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Versamhetsplan och budget 2012 Februari 2012 Tel:

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Centrala myndigheters roll i klimatanpassningsarbetet

Centrala myndigheters roll i klimatanpassningsarbetet Centrala myndigheters roll i klimatanpassningsarbetet 2 oktober 2008, Radisson SAS Royal Viking Hotel, Stockholm Sammanfattning av gruppdiskussionerna Deltagarna delades in i fyra olika grupper. Varje

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

TILLÄMPAT. Forskning och praktik i samverkan för en hållbar samhällsutveckling

TILLÄMPAT. Forskning och praktik i samverkan för en hållbar samhällsutveckling TILLÄMPAT KULTURARV Forskning och praktik i samverkan för en hållbar samhällsutveckling Redaktör Carolina Jonsson Malm Layout Stefan Siverud Förlag Kalmar läns museum 2017 RÖSTER OM PROJEKTET Det vi kallar

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer