Årsredovisning statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2011. statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum"

Transkript

1 Statens historiska museer Årsredovisning 2011 statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum

2 Årsredovisning för Statens historiska museer Februari 2012 Tel: Statens historiska museer Fax: Box 5428, Stockholm E-post: Besöksadress: Storgatan 41 Från utställningen botkyrka händer i rörelse. Fotograf: rickard kjellgren. 2

3 INNEHÅLL Myndighetschefens inledning Sid RESULTATREDOVISning Samlingsförvaltning Publik verksamhet Strategisk kunskapsuppbyggnad Samverkan med andra myndigheter och aktörer Övriga mål och återrapporteringskrav KOMPETENSFÖRSÖRJning Åldersstruktur Könsfördelning Personalrörlighet Kompetensutveckling Arbetsmiljö och hälsa FINANSIELL REDOVISning 36

4 Myndighetschefens inledning Det är en bred och omfattande verksamhet som Statens historiska museer redovisar till regeringen i denna årsredovisning. Utifrån regeringens kulturpolitiska prioriteringar kan ett par områden särskilt lyftas fram. I det publika arbetet är barn med medföljande vuxna en särskilt prioriterad målgrupp och myndigheten har bland annat öppnat en större utställning för barn i åldern 6 11 år, Resan fram och tillbaka, på Historiska museet samt fortsatt att utveckla den pedagogiska verksamheten för skolan vid Kungl. myntkabinettet. Det systematiska och långsiktiga arbetet för barn och unga har tillgodosetts genom en särskild handlingsplan. Utöver verksamheten av, med och för den unga publiken har samverkan varit en prioriterad fråga. De centrala museerna har under 2011 redovisat sitt gemensamma samverkansuppdrag till regeringen, och av denna årsredovisning framgår Statens historiska museers samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället. Det handlar om samverkan med en lång rad myndigheter, museer, institutioner och ideella organisationer av de mest skiftande slag, nationellt såväl som internationellt. Bredden på våra samverkansparters är slående. De representerar vitt skilda verksamheter, som till exempel Oxfords universitet, Riksförbundet unga musiker, Centrum för näringslivshistoria, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Handikapphistoriska föreningen och föreningen The Unstraight Museum. Bara för att nämna ett fåtal. Jag vill rikta ett varmt tack till alla er som genom samverkan har engagerat, stöttat, uppmuntrat, kritiserat och upplyst oss. Ni har bidragit till att forma och påverka oss och vår verksamhet. Det brukar sägas att ett museum inte är ett museum utan sina samlingar, och det är sant. Men det är lika sant att ett museum inte är ett museum utan en bred och nära samverkan med det omgivande samhället. Av denna årsredovisning framgår att Statens historiska museer har båda. Lars Amréus överintendent Jag vill rikta ett varmt tack till alla er som genom samverkan har engagerat, stöttat, uppmuntrat, kritiserat och upplyst oss. 4

5 Bildsten från Gotland, vikingatid. Foto: Magnus Aronson.

6 1. RESULTATREDOVISNING Redovisningen av verksamhetens resultat utgår från myndighetens uppgifter enligt förordning (2007:1180) med instruktion för Statens historiska museer. SHMM ska enligt instruktionen: vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts myndigheten, förvalta och vårda de fornfynd som Riksantikvarieämbetet beslutar att tillföra myndigheten, hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet, lämna information, råd och annan hjälp till regionala och lokala museer inom sitt ansvarsområde, och verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde. Dessa uppgifter utförs av SHMM inom tre huvudprocesser vilka också utgör myndighetens resultatområden: Samlingsförvaltning, Publik verksamhet samt Strategisk kunskapsuppbyggnad. Myndigheten ska enligt instruktionen även integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt svara för internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. Resultaten av arbetet med dessa övergripande perspektiv redovisas integrerat i resultatredovisningen, med undantag av barnperspektivet som redovisas i ett särskilt avsnitt. SHMM ska enligt regleringsbrevet för 2011: redovisa den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken (avsnitt 1.2.4), redovisa de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning (avsnitt 1.2.6), redovisa genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället (avsnitt 1.4). Verksamhetens totala intäkter och kostnader de senaste tre åren redovisas nedan. TOTALA INTÄKTER OCH KOSTNADER (TKR) Intäkter av anslag Övriga intäkter Kostnader Verksamhetens utfall Anm. Det ekonomiska underskottet är hänförbart till försäljningen av varor i museibutikerna vid SHM och KMK samt till avskrivningskostnader för utställningen Sveriges historia. Se avsnitt 4 (not 7). 6

7 1.1 Samlingsförvaltning I avsnittet Samlingsförvaltning redovisas resultaten kopplade till myndighetens uppgift att: vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts myndigheten, förvalta och vårda de fornfynd som Riksantikvarieämbetet beslutar att tillföra myndigheten. Intäkter och kostnader för resultatområdet framgår av tabell 1. TOTALA INTÄKTER OCH KOSTNADER (TKR) Intäkter av anslag Övriga intäkter Kostnader Tabell 1. De ökade kostnaderna beror på högre hyreskostnader både i Kvarteret Krubban och för magasinen i Tumba, avskrivningskostnader för ny magasinsinredning samt högre personalkostnader Tillväxt SHMM förvaltar en av norra Europas största museisamlingar sett till antalet enskilda föremål. Vid utgången av år 2011 fanns uppskattningsvis föremålsposter i myndighetens samling. 1 Antalet föremål ökar varje år. Främst till följd av den fyndöverföring som sker till framför allt SHM från Riksantikvarieämbetet (RAÄ) enligt lagen (1988:950) om kulturminnen. Tillväxt sker också i begränsad omfattning genom inköp och gåvor. Bland de föremål som tillförts samlingarna genom inköp och gåvor under 2011 kan bland annat nämnas ett material som rör Postgirots historia och föremål från det nedlagda Myntverket i Eskilstuna. Att hantera en omfattande och ständigt växande samling är förenat med olika utmaningar. En betydande sådan är den omfattande accessionen av föremål som kommer till SHM via fyndöverföring från RAÄ och som under en följd av år lett till eftersläpningar i handläggningen. Under 2011 fokuserades insatserna för att komma till rätta med detta på att dels skapa bättre kontroll över inflödet av föremål, och på att skapa väl fungerande interna rutiner för hur accessionen ska hanteras så effektivt som möjligt. SHMM:s bedömning är att det kommer krävas omfattande insatser för att uppnå en accession i balans. Inom myndigheten fanns vid 2011 års utgång ej avslutade accessionsärenden, omfattande uppskattningsvis föremål. SHM har sedan ett antal år tillbaka en kvalitetsnorm som reglerar hur föremål som kommer till museet via fyndöverföring från RAÄ ska vara uppordnade. Normen omfattar krav på konservering, datorlistor samt på rätt slags emballage. Syftet med normen är dels att säkerställa att nödvändig konservering är gjord innan det att föremålen accederas in i samlingen, dels att effektivisera och kvalitetssäkra hantering och framtida förvaltning, såväl vad gäller bevarande som tillgänglighet. SHM har under 2011 fortsatt att implementera normen samt satsat på utåtriktat arbete för att informera berörda parter om normen och dess syfte. Satsningen bedöms ha fallit väl ut och planeras fortsätta med fortsatt tyngdpunkt på utåtriktat och förebyggande arbete under Som ett ytterligare led i arbetet med att hantera samlingens tillväxt har SHMM under 2011 fortsatt den dialog med RAÄ till vilken myndigheten tog initiativ år Frågor som rör äldre, ännu icke fyndfördelat material har diskuterats, liksom de nya principer för fyndöverföring som RAÄ för närvarande prövar i ett antal län. Syftet med dialogen är att skapa en samsyn kring de utmaningar som det uppdragsarkeologiska systemet skapar för de båda myndigheterna samt att hitta effektivare och mer ändamålsenliga samarbetsformer. Dialogen bedöms så här långt inte ha gett tillräckliga resultat. 1 En föremålspost kan i sig omfatta en mängd föremål eller delar/fragment av ett föremål. För enkelhets skull refereras i denna text hädanefter enbart till föremål som då likställs med begreppet föremålspost.

8 1.1.2 Förvaltning Som en följd av samlingens omfattning och ständiga tillväxt är frågor som rör föremålsförvaringen i magasin av stor betydelse för SHMM. En rad insatser har gjorts för att optimera magasinsanvändningen för att uppnå ett mer kostnadseffektivt lokalutnyttjande. Således har KMK:s magasinsplats i Svensk museitjänsts (SMT) lokaler i Tumba avvecklats och de material som förvarades där har flyttats till andra befintliga magasin. Effektivare förvaring har även uppnåtts genom att ett nytt förtätat förvaringssystem tagits i bruk i en del av de lokaler som hyrs av SMT. I samma syfte har planering av projekt avseende uppordning av magasin för arkeologiskt trä samt i ordningsställande av kulturhistoriskt magasin påbörjats. Under 2011 har klimatet för en större andel av SHM:s magasin än föregående år visat sig ligga på en otillfredsställande nivå. Den negativa utvecklingen beror till stor del på att klimatet i tre av museets största magasin under vintermånaderna varit för torrt eller varierat för mycket. För att komma till rätta med problemen ska rutiner för upptäckt av klimatavvikelser och snabbare åtgärder av densamma utvecklas under Magasinssituationen på KMK är fortsatt god. SHMM:s egna insatser vad gäller konservering har under de senaste åren riktats mot den förebyggande föremålsvården. Genom ändamålsenliga magasin med bra förvaring och anpassat klimat får föremålen de bästa möjliga förutsättningarna att bevaras SHMM otillfredställ. SHMM tillfredställ Figur 1. SHMM:s magasinssituation avseende klimat sammantaget för myndigheten per kvadratmeter magasinsyta och år TBM otillfredställ. TBM tillfredställ. KMK otillfredställ. KMK tillfredställ. SHM otillfredställ. SHM tillfredställ. Figur 2. SHMM:s magasinssituation avseende klimat uppdelat på respektive museum per kvadratmeter magasinsyta och år. 8

9 Förebyggande konservering kan dock inte ersätta aktiv konservering. Delar av samlingarna är i behov av konservering och SHM behöver utveckla långsiktigt fungerande lösningar för att tillgodose konserveringsbehovet. Till behovet av att konservera föremål i SHMM:s samlingar kommer ett behov av förstagångskonservering hos vissa äldre material som nyligen fördelats till SHMM. Merparten av konserveringen av föremål i SHM:s samlingar utförs av Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna (SFMV). Sedan 2007 har föremålsposter konserverats i Kiruna. I dagsläget finns över föremålsposter hos SFMV. Under 2011 har dock ingen återleverans skett. På KMK har vissa konserveringsinsatser gjorts under året och situationen bedöms där vara balanserad. På TBM utfördes inga konserveringsarbeten under Digitala handläggarstöd rymmer stora möjligheter till såväl effektiv samlingsförvaltning som förbättrad tillgänglighet till de föremål myndigheten förvaltar. Under 2011 har arbetet med att förbereda för ett myndighetsgemensamt föremålsinformationssystem för såväl intern som extern hantering av samlingen fortsatt. Även arbetet med att föra in föremål i myndighetens befintliga föremålshanteringssystem har fortsatt med gott resultat. Under 2011 genomfördes ett antal projekt inom ramen för myndighetens verksamhetsskydd. KMK slutförde under 2011 en genomgripande uppgradering och utökning av det teletekniska skyddet i samtliga lokaler. Stora delar av inbrotts-, passer- och kamerasystem har moderniserats. Under 2011 har även ett flertal utbildningsinsatser genomförts inom myndighetens verksamhetsskydd, bland annat. genomfördes två större utrymningsövningar med rök och figuranter vid myndighetens båda större museer i samarbete med Storstockholms brandförsvar. En bedömning av säkerhetsnivå i magasinen och utställningslokalerna visar att 91 procent av den totala magasinsytan har en säkerhetsnivå som är tillfredställande i fråga om brand, säkerhet, driftsäkerhet, arbetsmiljö och tillgänglighet. I nio procent av den totala magasinsytan är nivån acceptabel men förbättringar bör genomföras. För mindre än en procent av den totala magasinsytan är nivån, genom brist på ett eller flera av områdena ovan, ännu ej tillfredställande. I över 55 procent av den totala utställningsytan är säkerhetsnivån i förhållande till ytans tänkta användning tillfredställande i fråga om brand, säkerhet och driftsäkerhet. Ökningen av den totala utställningsytan som är tillfredsställande jämfört med 2010 beror huvudsakligen på genomförandet av en större brandskyddsimpregnering i en utställningslokal. För 31 procent av den totala utställningsytan är säkerhetsnivån acceptabel men förbättringar bör ske. För sju procent av den totala utställningsytan är säkerhetsnivån, genom brist på ett eller flera ovanstående områden, ännu ej tillfredställande. Behovet av åtgärder har dock inte bedömts som akut. Säkerhetsnivån i övriga tillfälliga utställningsytor, motsvarande sex procent, är i dagsläget inte aktuell för bedömning. 100 % 90 % % 70 % % 50 % 40 % 30 % Ej aktuella Ej tillfredställande Acceptabel Tillfredställande 20 % % 0 % Magasin 2011 Magasin 2010 Magasin 2009 Utställn Utställn Utställn Figur 3. SHMM:s säkerhetsnivå i magasin och utställningslokaler.

10 Vid halvårsskiftet 2011 flyttade den Israeliska ambassaden, som sedan år 2006 varit lokaliserad inom det kvarter där SHM är beläget, till nya lokaler. Samlokaliseringen har under 2011 inte medfört någon betydande påverkan på den publika verksamheten, men har förorsakat merarbete internt då personella resurser inom SHMM har fått avsättas för att hantera frågor kring säkerhet, arbetsmiljö och kommunikation Användning Omfattningen av den externa användningen av SHMM:s samling är betydande. Under 2011 fortsatte arbetet med att på olika sätt optimera denna användning. Ett led i arbetet för att öka och bredda användningen av SHMM:s samlingar är museets publika söksida, Sök i samlingarna (SiS) kallad Mina sidor. Mina sidor arbetar mot K-samsöks sökindex och söker både i SHM:s samlingar och i hela det digitala material som finns tillgängligt i K-samsök. Under 2011 registrerades 202 nya användare på Mina sidor (av totalt 773 sedan starten 2009). SHMM har under 2011 också gjort andra insatser för ökad publik digital sökbarhet. Ett av de större projekten under 2011 var fortsatt arbete med att publicera de digitala katalogerna från projektet Sveriges Mynthistoria, Landskapsinventeringen (se avsnitt 1.2.5). Ett annat större projekt som påbörjats är det avseende en digital plattform som arkeologisk forskningsresurs kopplat till material från utgrävningar på Birka (se avsnitt 1.3.2). SHMM har ett betydande antal föremål ur de egna samlingarna utställda på sina museer och därutöver bedriver myndigheten en omfattande låneverksamhet som gör det möjligt för långt fler besökare än vad SHMM har till sina museer att se föremål som lånats ut till olika utställningar i Sverige och andra delar av världen. Under 2011 har nya rutiner för lånehantering införts som gett resultat i form av enklare handläggning för såväl låntagare som långivare. Detta arbete som handlar om att, i de fall en låntagare haft flera lån, slå samman detta till ett, har bidragit till att antalet låneärenden minskat. Utlån vid Shmm Antal pågående utlåneärenden (varav internationella) 206 (8) 213 (13) 224 (9) Antal utlånade föremål Antal lånande institutioner Tabell 2. Översikt över totalt antal pågående och inkomna utlån inom SHMM fördelat på antal ärenden, antal föremål samt antal lånande institutioner. Arbetet med att successivt ersätta depositioner med lån som SHMM driver sedan ett antal år har fortsatt. En pilotstudie av omvandlingsarbetet inleddes med Östergötlands museum, vilket resulterat i att Östergötlands museum har sett över sina indeponerade föremål, valt ut vad de vill behålla och återlämnat övriga föremål. För kvarvarande föremål har ett lån upprättats. Utdepositioner vid ett flertal andra museer har också varit föremål för genomgång. 10

11 Utdepositioner vid SHMM Utdepositioner via SHM Utdepositioner via kmk Utdepositioner totalt Tabell 3. Översikt över det totala antalet utdepositioner från SHMM. TMB har inga utdepositioner. Utöver att fungera som ett stöd för forskning, tar SHMM löpande emot en mängd förfrågningar från olika håll. Inte minst är det allmänheten och skolan som vänder sig till SHMM för att få svar på antikvariska och kulturhistoriska frågor av olika slag. Under 2011 besvarade myndigheten närmare 700 skriftliga förfrågningar kring samlingarna. Därtill kommer en mängd frågor från allmänheten via telefon, samt besök från allmänhet och olika typer av media. Frågorna kommer från hela landet och även utomlands ifrån. En betydande form av kulturhistoriskt expertstöd ges även internt vid produktion av utställningar och programverksamhet samt i publik produktion i olika digitala medier. (Se vidare om forskarbesök i avsnitt 1.3.4) Skriftliga förfrågningar till SHMM SHM KMK S:a SHM KMK S:a SHM KMK S:a Antal expedierade skriftliga förfrågningar Tabell 4. Externa förfrågningar från enskilda personer, forskare, media etc Sammantagen resultatbedömning SHMM har under 2011 gjort en rad insatser inom ramen för samlingsförvaltningen. Myndigheten har fortsatt arbetet med att skapa kostnadseffektiva magasinslösningar av god kvalitet. Inom detta område har insatser som inneburit betydande förbättringar skett under 2011 och måluppfyllelsen i denna del bedöms därför som god. SHMM har 2011 också gjort framsteg i arbetet med att på sikt skapa en mer kontrollerad och balanserad accession. Stora utmaningar kvarstår dock avseende såväl accession som konservering. Det fortsatt stora och författningsstyrda inflödet av arkeologiska föremål till myndigheten innebär att myndigheten i nuläget saknar resurser för att bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet inom dessa områden. Arbetet med att utveckla ett myndighetsövergripande verksamhetsskydd har fortsatt under 2011 och bedöms ha utvecklats väl. En sammantagen bedömning av säkerhetsnivåerna i såväl magasin som utställningslokaler visar på att situationen sammantaget sett får bedömas som tillfredsställande. Arbetet med att ytterligare tillgängliggöra och öka användningen av de samlingar myndigheten förvaltar bedöms ha utvecklats väl under året. SHMM har under 2011 hanterat en fortsatt omfattande utlåningsverksamhet och forskning relaterad till samlingarna, både inom Sverige och internationellt. Nya rutiner avseende utlån har effektiviserat hanteringen och bidragit till vissa resursbesparingar såväl hos myndigheten som hos låntagare. Servicenivån har hållits på en fortsatt hög nivå och en stor mängd externa intressenter har erbjudits myndighetens stöd. Det är SHMM:s bedömning att detta arbete svarat väl mot uppdragen avseende såväl ett regionalt utfall av myndighetens verksamhet, som internationellt samarbete och utbyte.

12 1.2 Publik verksamhet I avsnittet Publik verksamhet redovisas resultaten kopplade till myndighetens uppgifter att hålla ett urval av samlingarna tillgängliga för allmänheten samt driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet. Dessutom redovisas enligt uppdrag i myndighetens regleringsbrev för 2011: den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken, de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Intäkter och kostnader för resultatområdet framgår av tabell 5. intäkter OCH KOSTNADER (TKR) Intäkter av anslag Övriga intäkter Kostnader Tabell 5. Utställningsproduktionen har varit av lägre omfattning under året i jämförelse med föregående år, medan program- och visningsverksamheten har haft större volym. Ökningen av övriga intäkter är hänförbar till bidrag för bl.a. projektet om Birkaflickan samt filmfestivalen Haiku Besökare SHMM strävar efter att nå ut med attraktiva erbjudanden, tillgängliga för en stor och bred grupp besökare och användare. Myndighetens museer arbetar för att ge besökarna attraktiva, meningsfulla och lärorika upplevelser i utställningar och programaktiviteter och vill att museerna ska vara plattformar för generationsövergripande möten. Samma höga ambitionsnivå gäller för arbetet med att bidra till en bred och mångfasetterad bild av historia och kultur i Sverige. Jämställdhets- och mångfaldsperspektiv är viktiga riktmärken i såväl val av teman för den publika produktionen, som i innehållsarbetet. Sammantaget har antalet besök gjorda på myndighetens museer ökat något 2011 jämfört med Ett stort antal personer har också tagit del av föremål som lånats ut ur myndighetens museers samlingar för att ingå i utställningar runt om i Sverige och världen. De publikundersökningar som löpande genomförs hos vuxna besökare till SHM och KMK visar att besökarna är fortsatt mycket nöjda med sina besök (upplevd kvalitet). 47 procent av besökarna till SHM bedömer sitt besök som Mycket bra (jämfört med 41 procent 2010 och 35 procent 2009). Sammantaget uppger 85 procent att besöket var Bra eller Mycket bra. Antalet besökare som kan betecknas som missnöjda var fem procent (jämfört med två procent 2010 och sex procent 2009). På KMK bedömer 45 procent sitt besök som Mycket bra (jämfört med 43 procent 2010 och 37 procent 2009). Sammantaget uppger 86 procent att besöket var Bra eller Mycket bra. Antalet besökare som kan betecknas som missnöjda var fyra procent vilket är i nivå med föregående år. För både SHM och KMK kan alltså konstateras en mycket hög upplevd kvalitet hos besökarna. 12

13 TBM KMK SHM Figur 4. Antal besök vid SHMM:s museer i.u. 0 SHMM SHM KMK TBM Figur 5. Antal besök av personer under 19 år.

14 i.u. SHMM SHM KMK TBM Figur 6. Andel besök av personer under 19 år vid SHMM:s museer. Som framgår av figurerna ovan har inga stora förändringar skett vad gäller besökare till myndighetens museer, vare sig avseende det totala antalet besök eller andelen besök gjorda av personer under 19 år jämfört med På SHM och TBM utgör besök av personer under 19 år en knapp tredjedel av det totala antalet besök. För år 2011 såg dock SHM en uppgång på fyra procent, samtidigt som TBM såg en nedgång på fem procent jämfört med tidigare år. KMK ligger genomgående på en lägre andel besök av personer i denna ålderskategori. Uppgifter om könsfördelning, geografisk hemvist samt ålder hos de personer som under 2011 besökt myndighetens museer kan inte lämnas i denna resultatredovisning (undantaget antalet museibesök gjorda av personer under 19 år). SHMM under året följt KUR:s anvisningar för att inhämta underlag kring besöksutveckling, och får konstatera att resultaten av dessa undersökningar inte är fullt ut tillförlitliga Utställningar SHMM:s museer hade under år 2011 en sammantagen utställningsyta på knappt kvm (ca kvm på SHM, kvm på KMK och 440 kvm på TBM). Det sammantagna antalet kvadratmeter publika ytor (inklusive utställningar) var närmare Att förvalta, utveckla och förnya denna yta så att den blir attraktiv för, och svara mot olika besökares behov kräver betydande insatser. SHMM:s museer har under 2011 arbetat med att såväl producera nya utställningar, som med att förvalta och förnya befintliga utställningar. I april invigdes utställningen Resan fram och tillbaka på SHM. Utställningen är en upptäcktsresa i forntider och framtider som riktar sig primärt till barn 6 11 år. Resan fram och tillbaka är ett led i museets satsning på att förstärka erbjudandet till den yngre målgruppen. Den producerades tillsammans med Riksutställningar (RU) samt Institutet för framtidsstudier. Konstnärer och formgivare som arbetat med utställningen har tagit hjälp av en särskild rådgivargrupp bestående av barn. Barnen har på olika sätt påverkat utställningens utformning, och provat ut olika former av teknik. Utställningen kommer senare turnera till museer runt om i Sverige. 14

15 SHM har fortsatt samarbetet med det österrikiska produktionsbolaget Museums Partner kring produktionen av en omfattande internationell vandringsutställning om vikingar med namnet We Call Them Vikings. Utställningen invigs i maj 2012 på Drents museum i Assen, Nederländerna, varefter den kommer att vandra vidare till ett antal större museer, i första hand i Europa. SHM har under 2011 även påbörjat ett arbete med att planera för en utställning som ska visa det så kallade Korsbetningsmaterialet. Korsbetningsmaterialet är ett arkologiskt material, med såväl osteologiskt material och många föremål, som härrör sig från slaget i Visby SHM har i övrigt lagt fokus på att förvalta och förnya i befintliga utställningar. Arbete har också gjorts med att turnera utställningen Rädda historien som producerades Denna utställning om hur klimatförändringar och miljöförstöring påverkar kulturarv har under 2011 visats på Göteborgs stadsmuseum och Försvarsmuseet i Boden. Baserat på siffror som redovisats från institutionerna i Göteborg och Boden, uppskattas att fler än besökare tagit del av utställningen på dessa båda museer. På KMK har gjorts en del mindre förbättrings- och förnyelseinsatser. Till exempel invigdes en ny Lea Ahlbornmonter i samband med att Elisabet Kaldéns bok Lea Ahlborn - Kunglig mynt- och medaljgravör gavs ut. Lea Ahlborn var rikets myntgravör 1855 till 1896 och Sveriges första kvinna i statlig tjänst. Utöver detta har utställningsarbetet på KMK 2011 präglats av produktionen av sammanlagt sju mindre tillfälliga utställningar, däribland utställningen Formbara. Sedlar i ny skepnad som gjordes i samarbete med studenter från Bildpedagogiska institutionen vid Konstfack. En annan tillfällig utställning på KMK under 2011 var Bröderna Nobel och oljefälten i Azerbaijan. Denna utställning var ett resultat av ett samarbete mellan KMK, Centrum för Näringslivshistoria, Statoil, State Oil Company of Azerbaijan Republic (SOCAR) och Azerbaijan ministerium för kultur och turism. En förstudie inför en eventuell internationell vandringsutställning med arbetsnamnet Vikings and the Calipathe i samverkan med Utrikesdepartementet har också påbörjats. KMK har under 2011 även påbörjat ett arbete med att ta fram en långsiktig plan för förnyelse av museets basutställningar. På TBM har två tillfälliga utställningar öppnats under I utställningen Botkyrka händer händer i rörelse ställdes papper med barns handavtryck ut. Handavtrycken hade gjorts inom ramen för aktiviteten Håll handen stilla (se vidare under avsnitten och 1.2.6). Under hösten öppnades utställningen Da xieyi med kinesiskt tuschmåleri. Basutställningar Shm kmk tbm Shmm Tabell 6. Antal pågående basutställningar. Tillfälliga utställningar Shm kmk tbm Shmm Tabell 7. Antal tillfälliga utställningar som visats på SHMM:s museer.

16 1.2.3 Programverksamhet En betydande del av SHMM:s publika verksamhet utgörs av programverksamhet av olika slag. Programverksamhetens syfte är att bidra till ökat intresse för och kunskap om historia och kulturarv. I programutbudet återfinns såväl olika typer av visningar av utställningar, som enskilda programpunkter och hela temahelger kopplade till museernas utställningar och samlingsområden. Programverksamheten är en av de verksamhetsdelar som i allra högst grad präglas av externa samarbeten (se vidare i avsnitt 1.4). Den enskilda satsning inom SHM:s programverksamhet som rönt mest uppmärksamhet i media och lockat många besökare under 2011 är projektet kring den så kallade Birkaflickan (se avsnitt 1.2.4). Ett antal nya programkoncept har också prövats av SHM. Bland dessa finns ett debatt- och diskussionsforum kallat Het historia. Under 2011 anordnades två sådana tillfällen (se vidare i avsnitt 1.3.3). Ett annat nytt koncept som testats är visningar med rubriken Om experten själv får välja. Det har också hållits ett så kallat DNAseminarium i samarbete med Genealogiska föreningen. Samtliga nya koncept bedöms ha fallit ut väl i relation till de mål som satts upp och kommer att fortsätta under Andra programkoncept som återkommit under 2011 och som även i år lockat många besökare är t.ex. Hembygdens helg som arrangeras tillsammans med Sveriges hembygdsförbund, och Musik på Historiska. Den största satsningen inom KMK programverksamhet riktad till vuxna var den föreläsningsserie med anknytning till aktuella ekonomiska frågor som fortsatt under Målsättningen att genom föreläsningsserien nå en delvis ny grupp besökare (med mer av ekonomisk historiskt intresse) bedöms ha uppfyllts väl. På TBM har programverksamheten för vuxna under 2011 utgått från den två tillfälliga utställningar som pågått under året och bestått av bland annat visningar av utställningar och workshops i kinesiskt tuschmåleri. Under de allmänna öppettiderna erbjuder TBM drop in visningar för besökarna. Under sommaren ökar dessa visningar från en till två gånger om dagen. Både SHM och KMK deltog i Kulturnatten som arrangerades av Stockholms stad i april. Under en kväll fylldes museerna av besökare som tog del av visningar och programpunkter av olika slag. Utfallet bedöms, med avseende på antalet besökare och de uppskattande kommentarer som kom från många av dessa, som mycket gott. Antal programpunkter inkl visningar för vuxna Shm kmk i.u. tbm Shmm Tabell 8. Antal programpunkter inklusive visningar för vuxna. Antal deltagare i programpunkter inkl visningar för vuxna 2011 Shm kmk Shmm Tabell 9. Antal deltagare i programpunkter inklusive visningar för vuxna. Antalet besök till denna verksamhet på SHM var år 2010 och år

17 Föremål och berättelser från vikingatid fascinerar. Foto: Magnus Aronsson.

18 1.2.4 Verksamhet riktad särskilt till barn och unga Barn och unga utgör sedan många år tillbaka en särskilt prioriterad målgrupp för SHMM:s museer. Museerna erbjuder pedagogiska upplevelser för barn och unga såväl inom ramen för det formella lärandet i förskola, grundskola och gymnasiet, som för barn och unga som tillsammans med vuxna som besöker museet på egen hand. Erbjudandet omfattar verksamhet för, med och av barn och unga. På uppdrag av regeringen tog SHMM under 2011 fram en strategi för sin barn- och ungdomsverksamhet för åren SHM har löpande erbjudanden till barn, unga och familjer. Tre större satsningar utmärker barn- och ungdomsverksamheten under år Dessa är utställningen Resan fram och tillbaka, museets sommarsatsning Vikingasommar, och projektet kring den så kallade Birkaflickan. Arbetet med att rekonstruera Birkaflickans ansikte, som till stor del skedde i en öppen verkstad inför publik, är den enskilda satsning på SHM som rönte störst uppmärksamhet under Händelsen bevakades bland annat av Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Kampratposten, Sveriges radio, Sveriges television (Rapport och ABC) och TV4 Morgon. Birkaflickan var tema för höstoch jullov samt för ett antal temahelger under hösten, och lockade många besökare till museet. Vikingasommar, som är SHM:s sommarsatsning för barn och familjer, lockade också många besökare. Konceptet har inriktning på praktik och upplevelser av historia och arkeologi och genomförs under sommaren på museets innergård. Temat kring vikingatida sagor och myter bedöms fungera väl kopplat till barn och familjeverksamheten, men också för den internationella publiken. Vikingasommar är, efter Birkaflickan, den enskilda satsning som resulterade i mest mediebevakning från såväl press som radio och TV. Utöver sedan tidigare befintliga särskilda utställningsdelar för barn och unga i har KMK erbjudit skollovsaktiviteter för barn och unga. Aktiviteterna har fokus på interaktivitet kring de ämnen som lyfts fram i museets utställningar. Vid särskilda tillfällen har besökarna exempelvis själva fått prova på att prägla mynt. På TBM erbjöds lovaktiviteter för barn och unga. Bland annat aktiviteten Håll handen stilla, då barnen fick göra papper med sina handavtryck som vattenmärke, i samband med Botkyrka kommuns kulturmånad. I utställningen Botkyrka händer händer i rörelse ställdes pappren med handavtrycken ut. Antal programpunkter inkl visningar för barn och unga 2011 Shm 245 kmk 152 tbm 71 Shmm 468 Tabell 10. Antal programpunkter och visningar riktade till barn och unga, utöver skolverksamheten. Antalet program bokade av ungdomsskolan ökade under 2011 på myndighetens museer (tabell 11 och 12.) Detta bedöms vara ett resultat av att det innehåll som erbjuds svarar väl upp mot vad som efterfrågas från skolan och i hög grad anpassats till aktuella läroplaner för grund- och gymnasieskolan. Det goda resultatet bedöms också vara en följd av väl fungerande rutiner för kontaktskapande och effektiv kommunikation med lärare. På SHM har så kallade lärarkvällar, då lärare bjuds in till museet för att få ta del av vad som erbjuds, anordnats vid ett flertal tillfällen. Lärarkvällar har under 2011 genomförts i samarbete med Medioteket som är en pedagogisk resurs för lärare i Stockholms stad, och tillsammans med olika inspirationsföreläsare. Detta bedöms ha fallit ut väl och är sannolikt en bidragande faktor till det ökade antalet bokade besök. På KMK har verksamheten för att utveckla attraktiva erbjudanden till skolan präglats av ökad samverkan med andra museer i Gamla Stan, och då särskilt med Nobelmuseet. Fokus har under året legat på att öka antalet besök från gymnasieskolan. Detta som ett svar på den ökade efterfrågan av stöd i undervisningen om ekonomi som KMK upplevt sedan större fokus hamnat på dessa frågor inom Samhällsprogrammet i och med gymnasieskolans nya läroplan (GY11). KMK har tillsammans med Nobelmuseet erbjudit skolvisningar under rubriken Pengar och politik med en timmes visning på vartdera museet inklusive diskussioner och praktiska övningar. Satsningen bedöms ha fått god respons från många av dem som deltog. 18

19 På TBM har en representant från Riksbanken berättat om Riksbankens huvuduppgifter, självständighet och historia för grupper från gymnasieskolan vid åtta tillfällen. Frågor såsom Varför höjer eller sänker Riksbanken räntan och vad är syftet med det? och Hur ser Riksbanken till att betalningarna sker säkert och effektivt och hur övervakar man det finansiella systemet har diskuterats tillsammans med eleverna. Aktiviteten är populär och många lärare återkommer med nya grupper av elever. Antal bokade skolbesök Shm kmk tbm Shmm Tabell 11. Antal bokade skolbesök. Antal deltagare i bokade skolbesök Shm kmk i.u. i.u. tbm 841 i.u. i.u. Shmm Tabell 12. Antal deltagare i bokade skolbesök. Utöver de bokade skolbesöken har ett stort antal grupper, främst från ungdomsskolan, besökt SHM och KMK under egen ledning. Antalet sådana så kallade obokade skolbesök på SHM uppgick under 2011 till 854 grupper om sammanlagt deltagare. Detta är en kraftig ökning av antalet grupper men inte antal deltagare jämfört med föregående år. Anledningen till varför antalet deltagare inte stigit i motsvarande grad som grupperna är inte helt klarlagd. Slutsatsen blir därför att antalet deltagare per grupp varit färre 2011 än tidigare år. Antal grupper och deltagare i obokade skolbesök på SHM Antal grupper Antal deltagare Ca Tabell 13. Antalet grupper och deltagare i obokade skolbesök på SHM.

20 SHM har skräddarsytt olika temapaket för skolarbete inom ramen för Skapande skola. Besöken inom ramen för Skapande skola har blivit fler under 2011 jämfört med tidigare. SHM:s uppfattning är dock att många lärare är osäkra på hur man kan använda sig av satsningen. SHM deltar sedan 2009 i ett museiutvecklingsprojekt lett av Sveriges ambassad i Belgrad. Fokus för projektet är att arbeta med frågor kring historiebruk, samtidsdokumentation samt lärande- och publikutveckling. Ambassaden har tillsammans med flera serbiska och svenska samarbetspartners organiserat konferenser, workshops och studiebesök i Sverige och Serbien. Företrädare för SHM var under 2011, tillsammans med företrädare för Forum för levande historia, inbjudna för att hålla i en workshop under rubriken Lärande och pedagogik på kulturinstitutioner. Bland annat presenterades SHMM:s strategi för barn och unga, och SHM:s arbete inom Skapande skola. Deltagarna i workshopen kom från museer och kulturinstitutioner av olika slag i Serbien. Workshopen har resulterat att serbiska museer har ordnat lärarkvällar, bjudit in skolor i närområdet, arbetat med nätverk sinsemellan för att stötta varandra och även gemensamt lyft frågan om behov av pedagoger på museer till den politiska nivån Information och interaktion via digitala gränssnitt Olika insatser har under 2011 gjorts i myndighetens olika digitala publika gränssnitt såsom Sök i Samlingarna/Mina sidor, museernas hemsidor samt närvaro i sociala medier. En central fråga har under 2011 varit den om nytt myndighetsgemensamt föremålsinformationssystem (se avsnitt 1.1.2). Här har arbete pågått med förstudier och behovssammanställning för att utveckla och säkerställa samlingarnas tillgänglighet på webben. Ett omfattande utvecklingsprojekt har påbörjats med syfte att definiera behov och visioner för SHMM:s digitala närvaro samt hitta och driftssätta verktyg för en utvecklingsbar teknisk plattform. Utöver arbete inom detta projekt har en del arbete med att utveckla såväl innehållet som tekniken i museets hemsida. Att notera är att trafiken till historiska.se ökat med 22 procent jämfört med föregående år vad gäller antalet besök, och med 12 procent vad gäller antalet sidvisningar (tabell 14). Antalet bloggar kopplade till SHM har av olika anledningar (projektavslut etc.) blivit färre jämfört med Den blogg som fortfarande är aktiv, Museum Nu, ligger kvar på i stort sett oförändrat antal besök jämfört med SHM finns på såväl Facebook som Twitter. Under året har en Facebooksida på engelska tillkommit. Flera av museets medarbetare twittrar, däribland överintendenten. Museet som institution twittrar sporadiskt. Trots detta har museets twitterkonto 503 följare. Lägger man ihop Facebookprofilerna Historiska museet och Bäckaskogskvinnans följare samt museet och överintendentens följare på Twitter hamnar SHM på en tredjeplats bland Stockholmsmuseer när det gäller närvaro i dessa sociala medier. När det gäller myndighetens publika sökgränssnitt kopplat till samlingarna (Sök i samlingarna/ Mina sidor) har utvecklingsstopp rått under 2011 i avvaktan på utredning avseende nytt myndighetsgemensamt föremålsinformationssystem. Det kan dock konstateras att antalet nya användare av dessa tjänster trots det fortsatt at öka (avsnitt 1.1.3). De tryckta katalogerna i Sveriges Mynthistoria Landskapsinventeringen (SML) har under året digitaliserats. De är nu sökbara via ortnamn och kartor samt genom fritextsökning via KMK:s hemsida (sml.myntkabinettet.se). SML är ett projekt inom KMK som pågått sedan 1982 och inom vilket myntfynd från hela landet presenteras landskapsvis (se avsnitt 1.3.2). Löpande insatser har också gjorts för att ajourhålla museets hemsida samt Facebook- och Twitter-profiler. Fler filmsekvenser från KMK:s och TBM:s basutställningar har lagts ut på YouTube. Besöksstatistik hemsidor Antal besök Antal besökta sidor SHMM SHM Tabell 14. Antal besök på samt antalet besökta sidor på myndighetens webbplats (shmm.se) och SHM:s elva webbplatser (historiska.se med subdomäner). Trafiken till historiska.se ökade under 2011 med drygt besök jämfört med år Detsamma gäller antalet besökta sidor som för historiska.se ökade med ca jämfört med De stora minskningarna ligger på subdomänerna, och då inte minst som en följd av nedlagda eller inaktiva bloggar. 20

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Statens historiska museer 2014 1 Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum 2 Statens historiska museer 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning 2012 Statens maritima museer

Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 för Statens maritima museer Dnr 2.2-2013-112 Layout: Giv Akt Information AB, givakt.se Foto:

Läs mer

Året i sammandrag. Sida 1 av 43

Året i sammandrag. Sida 1 av 43 Årsredovisning 2011 Året i sammandrag Januari FVM arrangerar en konferens för personal från Försvarsmakten som deltog i bärgningen av DC- 3:an På FVM öppnar utställningen Den underbara resan Februari Utställningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING 5 2. RESULTATREDOVISNING INLEDNING 7 3. VERKSAMHETSGREN: BEVARANDE 11

ÅRSREDOVISNING 2007 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING 5 2. RESULTATREDOVISNING INLEDNING 7 3. VERKSAMHETSGREN: BEVARANDE 11 ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING 5 2. RESULTATREDOVISNING INLEDNING 7 2.1 INTÄKTER OCH KOSTNADER PER VERKSAMHETSGREN 9 3. VERKSAMHETSGREN: BEVARANDE 11 3.1 MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38)

Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38) ÅRSREDOVISNING 2010 Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING...3 2. RESULTATREDOVISNING...4 2.1 INLEDNING... 4 2.1.1 Verksamhetens indelning... 4 2.1.2

Läs mer

Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5. Året som gått... 6. Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7

Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5. Året som gått... 6. Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7 Innehåll Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5 Året som gått... 6 Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7 Minnesåret Raoul Wallenberg 2012... 9 P.K. En utställning om intolerans...

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats: www.kulturanalys.se

Läs mer

Resultatredovisning... 3. Finansiell redovisning... 33

Resultatredovisning... 3. Finansiell redovisning... 33 Årsredovisning 2013 Generaldirektörens förord... 2 Resultatredovisning... 3 Inledning... 3 Verksamhetsområden... 8 Insamling, dokumentation och bevarande... 9 Forskning, utveckling och vetenskaplig bearbetning...

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:3

Regeringens proposition 2009/10:3 Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur Prop. 2009/10:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Lena Adelsohn Liljeroth (Kulturdepartementet)

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter 2014:59 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Innehåll. Ärende LED 2011/23 Handling 1

Innehåll. Ärende LED 2011/23 Handling 1 Årsredovisning 2010 15424#4587215!5243 03742232!52430374 22324311347ా 613131632@jf8723]% %4551452/=4689378 9+4872339679811123 8()0+9? 49815424# 458215!52430374223 2!5243037422324311 347�

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer