Statens historiska museum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statens historiska museum"

Transkript

1 Kolumtitel 1 Statens historiska museer Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum

2 Foto: Magnus Aronson

3 Statens historiska museer 1 Innehåll 1. Överintendentens inledning Resultatredovisning Inledning Myndighetens uppgifter Redovisningens indelning och väsentliga prestationer Redovisning av kvalitativa aspekter Verksamhetens kostnader och intäkter Lokalkostnader Samlingsförvaltning Hantera accession Förvalta samling Använda föremål Sammantagen resultatbedömning och kvalitativa aspekter Publik verksamhet Utställningar Programverksamhet Verksamhet riktad till barn och ungdomar Besökare och kommunikation Information och interaktion via digitala gränssnitt Tillgänglighet för funktionsnedsatta Uppdrag Umeå kulturhuvudstad Sammantagen resultatbedömning och kvalitativa aspekter Forskning och utveckling FoU-projekt Nya FoU-projekt Forskningens infrastruktur Seminarier Publikationer Sammantagen resultatbedömning och kvalitativa aspekter Samverkan med andra myndigheter och aktörer Samverkan i Samlingsförvaltningen Samverkan i publik verksamhet Samverkan i forskning och utveckling Organisationsutveckling och stödfunktioner Sammantagen resultatbedömning Statens historiska museer som arbetsplats Kompetensutveckling Personalsammansättning Arbetsmiljö och hälsa Finansiell redovisning... 35

4 2 Statens historiska museer 2012 Året som Statens historiska museer (SHMM) nu redovisar till regeringen har varit fyllt av utmaningar och arbete inom nya områden. Myndigheten har också under året fått både ny överintendent samt två nya enhetschefer. Det har också varit ett år som har erbjudit spännande samarbeten och där gjorda satsningar har gett gott resultat. Vår bedömning är att myndighetens verksamhet under 2012 väl har svarat upp mot de kulturpolitiska målen. SHMM har under året särskilt uppmärksammat målet om barn och ungas rätt till kultur genom att utveckla insatserna, öka utbudet och förstärka marknadsföring för målgruppen. På Statens historiska museum (SHM) ökade antalet besökande barn och unga under 19 år med 10,7% under året och på Kungliga myntkabinettet (KMK) med 21%. För att främja allas möjlighet till kulturupplevelser krävs kännedom om att verksamheten finns och vad den erbjuder. Mot bakgrund av detta har SHMM under 2012 upphandlat nya kommunikationstjänster. Inför och under höstlovet genomfördes en första kampanj vilket ökade SHM:s besök med 55% jämfört med höstlovet SHMM har en helt unik samling föremål som är av stort internationellt intresse. I syfte att främja internationellt utbyte och för att tillgängliggöra dessa unika föremål producerades utställningen We Call Them Vikings för den internationella publiken. Den invigdes 2012 på Drent Museum i Holland och besöktes där av ca personer under utställningsperioden. SHMM förvaltar en av norra Europas största museisamlingar sett till antalet enskilda föremål. Vid utgången av 2012 fanns uppskattningsvis föremålsposter i myndighetens samling. Myndighetens kanske viktigaste uppgift är att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. Detta sker som beskrivits ovan genom en varierad publik verksamhet, men också i det, för många, osynliga arbete som bedrivs bakom kulisserna. Under 2012 har en särskild genomlysning gjorts av det accessions arbete som myndigheten har i uppdrag att genomföra. Genomlysningens främsta syfte var att utreda omfattningen av accessionen under ett arbetsår, och skapa en bild av vilka resurser som krävs för att få till stånd en KML-accession i balans. Sammanfattningsvis har 2012 varit ett mycket bra år för myndigheten och jag vill därför avsluta med att rikta ett varmt tack till alla besökare, samarbetsparter och medarbetare för att ni alla på olika sätt har bidragit till detta. Att myndigheten löpande omprövar och förbättrar sin verksamhet är avgörande för verksamhetens kvalité. Därför startades ett omfattande strategiarbete, Move on up på myndigheten i slutet av Arbetet som involverar hela personalen och lyssnar in besökare och samarbetsparter kommer att fortsätta under Maria Jansén Överintendent och museichef Foto: Annelie Karlsson

5 Statens historiska museer 3 Foto: Vincent Reichardt

6 F 4 Statens historiska museer Foto: Lasse Hedman Foto: Gabriel Hildebrand

7 Statens historiska museer 5 2. Resultatredovisning oto: Lasse Hedman 2.1 Inledning Enligt reglerna för resultatredovisning ska myndigheten redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion och till vad regeringen i förekommande fall särskilt har angivit i regleringsbrev eller annat beslut. Myndigheten bestämmer själv, om inte regeringen har beslutat något annat, om indelningen av resultatredovisningen. En övergripande begränsning är att redovisningen främst ska avse hur myndighetens väsentliga prestationer har utvecklats med avseende på volym och kostnader. Utöver det finns också krav på att resultatredovisningen ska vara överskådlig och rättvisande Verksamhetens uppgifter Redovisningen av verksamhetens resultat utgår från myndighetens uppgifter enligt förordning (2007:1180) med instruktion för Statens historiska museer. SHMM ska enligt instruktionen: vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts myndigheten, förvalta och vårda de fornfynd som Riksantikvarieämbetet beslutar att tillföra myndigheten, hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet, lämna information, råd och annan hjälp till regionala och lokala museer inom sitt ansvarsområde, och verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde. Myndigheten ska enligt instruktionen även integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt svara för internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. SHMM ska enligt regleringsbrevet för 2012: utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat, redovisa den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken, redovisa de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, redovisa genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället, i dialog med Umeå kommun se över möjligheter att medverka inför och under Umeå Europas kulturhuvudstad Resultaten av arbetet med myndighetens uppgifter enligt instruktion, regleringsbrev och andra beslut redovisas integrerat i resultatredovisningen, med undantag av barnperspektivet samt myndighetens samverkan som redovisas i särskilda avsnitt. SHMM har i sin verksamhet även att förhålla sig till de kulturpolitiska målen, vilka är utgångspunkten för regeringens kulturpolitik. Målen presenterades i propositionen Tid för kultur och som beslutades av riksdagen i december 2009 (prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145). SHMM utgår från att myndigheten ska utföra sina uppgifter på ett sådant sätt att de bidrar till att uppnå de angivna målen för verksamheten Redovisningens indelning och väsentliga prestationer SHMM redovisar verksamheten indelad i tre huvudprocesser, vilka även utgör myndighetens resultatområden. Dessa tre processer ger en god bild av verksamheten samtidigt som kravet på överskådlighet uppfylls.

8 6 Statens historiska museer De tre huvudprocesserna är: Samlingsförvaltning Publik verksamhet Forskning och utveckling Inom respektive område förekommer ett antal väsentliga prestationer, d.v.s. prestationer med krav på kostnadsredovisning. Utöver de väsentliga prestationerna består resultatområdena även av ett varierande antal enskilda prestationer, d v s utan krav på kostnadsredovisning. Redovisningen innehåller således delar som inte ryms i begreppet väsentlig prestation men som SHMM ändå bedömer vara av betydelse att redovisa. Det är därför inte helt enkelt att hitta en redovisningsstruktur som samtidigt som den ger en god och fullständig bild av verksamheten, också är överskådlig och kortfattad. I de följande avsnitten redovisas resultatområdena och prestationerna inom dessa mer utförligt. Redovisningen av genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället samt redovisning av barnperspektivet i verksamheten sker i särskilda avsnitt Redovisning av kvalitativa aspekter Som nämnts ovan ska SHMM, utöver de generella reglerna för resultatredovisningen definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat. Att på ett tillförlitligt sätt redovisa kvalitet eller kvalitativa aspekter i kulturell verksamhet är svårt. Kvalitet handlar om både mätbara och omätbara värden. Inom kulturell verksamhet är begrepp som upplevelser, verkshöjd och erfarenheter centrala. Att mäta sådana faktorer och omvandla dem till redovisningsbara aspekter kräver omfattande kartläggning, analys och framtagande av indikatorer. Detta framhåller även Myndigheten för kulturanalys i sin rapport Att utveckla indikatorer för utvärdering av kulturpolitik (Rapport 2012:2). I rapporten lyfts fram att datainsamling genom indikatorer i den kulturella verksamheten bör kompletteras med expertbedömningar. Ett sådant omfattande kartläggningsoch bedömningsarbete har SHMM inte kunnat genomföra under Men i samband med myndighetens verksamhetsutvecklande strategiarbete under 2013 kommer det att tas fram en struktur för att kunna definiera och bedöma kvalitativa aspekter i SHMM:s verksamhet. För att uppfylla kravet på redovisning av kvalitativa aspekter har SHMM för resultatredovisningen avseende 2012 valt att definiera de kvalitativa aspekterna i myndighetens verksamhet utifrån hur resultatet har bidragit till att uppfylla de kulturpolitiska målen. Redovisningen sker i anslutning till den sammantagna resultatbedömningen i slutet av varje avsnitt. För respektive resultatområde redovisas inledningsvis vilka delar av de kulturpolitiska målen som prestationerna kan bidra till att uppfylla. Avslutningsvis redovisas hur resultaten och deras effekter, genom ett antal utvalda prestationer, har bidragit till att uppfylla målen och därmed utgör exempel på kvalitativa aspekter i verksamhetens resultat Verksamhetens kostnader och intäkter Totala intäker och kostnader (tkr) Intäkter Kostnader Intäkter av anslag Övriga intäkter Samlingsförvaltning Publik verksamhet Forskning och utveckling Summa Totalt Årets kapitalförändring

9 Statens historiska museer Lokalkostnader Lokalkostnaderna svarar för nästan en tredjedel av SHMM:s totala kostnader och är endast i begränsad omfattning påverkbara för myndigheten. Lokalkostnader (tkr) Totala lokalkostnader Hyra El och uppvärmning Övriga lokalkostnader Summa Hyreskostnader Hyresvärd Statens fastighetsverk Niterka KB Riksantikvarieämbetet Svensk Museitjänst Summa De ökade hyreskostnaderna beror till en del (950 tkr) på att kvarstående hyresskuld till Statens fastighetsverk (SFV) från föregående hyresperiod har kostnadsförts i år, vilket skulle ha skett redan i bokslutet för Skulden är en konsekvens av modellen för kostnadshyra, vilken tillämpas för huvuddelen av SHM:s lokaler i Kvarteret Krubban, Stockholm (se även not 5). Övriga lokalkostnader avser lokalvård (1 440 tkr) och avfallshantering (335 tkr). I posten ingår också avskrivningskostnader för förbättringsutgifter på annans fastighet (497 tkr). Foto: Lasse Hedman

10 8 Statens historiska museer 2.3 Samlingsförvaltning I avsnittet Samlingsförvaltning redovisas resultaten kopplade till myndighetens uppgift att: vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som anförtrotts myndigheten, förvalta och vårda de fornfynd som Riksantikvarieämbetet beslutar att tillföra myndigheten. Bedömningen är att prestationerna inom resultatområdet kan bidra till att uppfylla de nationella kulturpolitiska målen avseende att: främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor, främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas, främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan inom kulturområdet Hantera accession SHMM förvaltar en av norra Europas största musei samlingar sett till antalet enskilda föremål. Vid utgången av 2012 fanns uppskattningsvis föremålsposter i myndighetens samling. Samlingen ökar varje år, främst tillföljd av den fyndöverföring som sker till framförallt SHM från Riksantikvarieämbetet (RAÄ) enligt lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. Det sker även tillväxt av samlingen genom inköp och gåvor. Den huvudsakliga prestationen inom Hantera accession är mottagande och medföljande hantering av fynd, överförda till SHMM efter beslut från RAÄ. Under året fattade RAÄ 92 fyndöverföringsbeslut som tillföll SHM. Antal föremål som tagits emot av SHM var stycken jämfört med stycken föremål För 2012 har även det osteologiska fyndmaterialet räknats med i statistiken vilket inte har gjorts tidigare år. Under året har 169 föremål accederats vid KMK, de flesta som ett resultat av gåvor eller inköp. Den största accessionen under året är de föremål som KMK fått från det nedlagda Myntverket i Eskilstuna. Under året har också KMK fått möjlighet att köpa ett stort antal ryska mynt och medaljer. Inom accessionsarbetet har SHM en stor eftersläpning vilket innebär att antalet föremål som ska accederas ökar för varje år. I och med utgången av 2012 finns det stycken ej handlagda accessionsärenden. Antalet avslutade accessioner under året uppgår till 8 stycken. Under 2012 bedrevs inom SHMM det så kallade Accessionsåret Denna satsnings främsta syfte var att utreda omfattningen av accessionen under ett arbetsår, och skapa en bild av vilka resurser som krävs för att hantera en löpande accession. Accessionsåret 2012 kommer att utvärderas under Målet är att få fram ett underlag som beskriver vilka resurser som krävs för att få till stånd en KML-accession i balans. Inom ramen för accessionsprocessen finns yttre faktorer som påverkar arbetet på myndigheten och som utgör hinder i arbetet med accessionen. En försvårande faktor är att fynden inte lämnas in till SHMM i anslutning till att RAÄ:s fyndöverföringsbeslut har fattats. Istället ligger de kvar på de grävande institutionerna, vilket innebär att accessionsarbetet inte kan påbörjas. Detta medför problem dels i form av otydliga tidsmässiga planeringsförutsättningar, dels till följd av att nyckelpersoner vid de grävande institutionerna går vidare in i andra projekt och inte finns till hands när det blir dags för inlämning. En annan försvårande faktor är att fynden inte lämnas in i enlighet med SHM:s anvisningar, vilket medför att accessionsarbetet inte blir effektivt och tar längre tid än vad som krävs. Ytterligare en försvårande faktor i accessionsprocessen är den oförutsägbara handläggnings- och beslutsfrekvensen hos RAÄ. Somliga historier berättas bäst i mörkret Pannlampsvisningar bland dödskallar, guldskatter och vikingar Höstlovskul 29/10 4/11 Program på historiska.se Reklamkampanj för SHM:s höstlovssatsning 2012.

11 Statens historiska museer 9 Problematiken i accessionsprocessen har sedan ett par år tillbaka varit föremål för överläggningar mellan RAÄ och SHMM. RAÄ har under året inlett arbetet, Informationsflödet i KML-processen, med en kartläggning av de olika systemen och processer som ingår i tillämpningen av KML-processen. SHM har i detta arbete bl.a. bidragit med kompetens ur ett museiperspektiv för att säkerhetsställa att RAÄ:s processbeskrivning omfattar hela processen inom uppdragsarkeologin inklusive fyndhanteringen. Även inre faktorer påverkar accessionsarbetet. När olika moment som rör fyndmottagandet och medföljande hantering skjuts på framtiden p.g.a. bristande resurser får det effekten att fynden inte blir varken sökbara eller tillgängliga, vare sig internt eller externt på föremålsnivå samt att accessionsärendena inte kan avslutas. Hantera accession (tkr) Kostnader Intäkter av anslag Övriga intäkter Förvalta samling De huvudsakliga prestationerna inom Förvalta samling är magasinsinsatser, förebyggande konservering och konservering samt satsningen på ett nytt myndighetsgemensamt föremålsförvaltningssystem. Därtill kommer prestationen verksamhetsskydd. Under året har flera stora magasinsinsatser genomförts. Magasinet för efterreformatoriskt trä har uppordnats och är därmed i det närmaste färdigställt. Magasinet för arkeologiskt trä har fått ny inredning, vilket gjort ytan mer kostnadseffektiv och samlingen har i samband med omflyttningen även kunnat uppordnas till det bättre. Ett nytt magasin för skulptur har inrättats samt att vissa övriga omflyttningar har gjorts för att optimera lokalutnyttjandet. Klimatet i magasinen har delvis förbättrats sedan 2011 genom nya magasin med rätt klimatförhållande. Magasinen i Tumba har inte varit optimala ur klimathänseende och det pågår en diskussion med Svensk Museitjänst (SMT) om hur situationen kan förbättras. Magasinsituationen på KMK är fortsatt god. Klimatsituationen för myndigheten i helhet redovisas i figur 1. Figur 1. SHMM:s magasinssituation avseende klimat sammantaget för myndigheten per kvadratmeter magasinsyta och år SHMM otillfredställ SHMM tillfredställ Som ett led i förebyggande konservering har museet investerat i ett frysrum. Frysrummet kommer att användas för frysning av föremål som har varit utlånade för att minimera risken att skadedjur införs utifrån, och för en årlig frysning av den osteologiska referenssamlingen samt vid skadedjursangrepp. Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna (SFMV) har i det löpande arbetet med föremål ur SHM:s samlingar under 2012 konserverat föremål (2 829 föremålsposter) vilka planeras att återsändas till SHM under första kvartalet Ett antal föremål har även konserverats inom ramen för den årliga konserveringsbudgeten inom SHM. Som ett exempel kan nämnas att den s.k. Vikalaumadonnan konserverats. En annan omfattande process under 2012 har varit planeringen med att upprätta en vård- och konserveringsplan för samlingen. Målet är att nå ett än mer strategiskt och kostnadseffektivt konserveringsarbete inom myndigheten. KMK har under 2012 haft en metallkonservator på 40% som ansvarat för den löpande översynen och konserveringen av mynt och medaljer i samlingarna. Inför utställning och inför fotografering har föremål rengjorts och monterats. Konservatorn har också utfört tillståndsbedömningar inför utlån till andra museer och institutioner. Ca 1000 föremål har konserverats eller rengjorts på KMK under året. Arbetet med att upphandla ett nytt förmålsförvaltningssystem är en avgörande process inom Förvalta samling. SHMM har i dag två olika förmålsförvaltningssystem som av tekniska och resursmässiga skäl behöver ersättas av ett nytt. Under året har arbete med en behovsanalys som ska utgöra underlag för upphandlingen pågått. Parallellt med detta har arbete

12 10 Statens historiska museer med att föra in föremål i myndighetens befintliga förmålssystem fortsatt med gott resultat. Detta arbete sker främst på SHM genom registrering av föremålen inom ramen för Birkaprojektet. (Se vidare under avsnitt 2.3.3) Tabell 1. Översikt över antalet digitalt sökbara föremål/ föremålsposter i SHMM:s system, inklusive tillväxten. Digitalt sökbara föremål (inklusive tillväxt) SHM (7 591) ( ) (58 098) KMK/TBM (3 569) (8 303) (4 243) SHMM (11 160) ( ) (62 341) SHMM har som målsättning att driva och utveckla ett effektivt och systematiskt verksamhetsskydd inom alla verksamhetsdelar. Som ett led i detta arbete genomfördes under 2012 ett antal projekt inom ramen för verksamhetsskyddet. Ett exempel är att myndigheten tillsammans med konsultstöd initierat en uppdatering av myndighetens riskanalys enligt förordningen (1995:1300) avseende statliga myndigheters riskhantering. Resultatet kommer att sammanställas i en riskanalys med medföljande åtgärdsplan. En bedömning av säkerhetsnivå i magasinen och utställningslokalerna visar att 95,6% av den totala magasinsytan har en säkerhetsnivå som är tillfredställande i fråga om brand, säkerhet, driftsäkerhet, arbetsmiljö och tillgänglighet. I 4,2% av den totala magasinsytan är nivån acceptabel men förbättringar bör genomföras. För 0,2% av den totala magasinsytan är nivån, genom brist på ett eller flera av områdena ovan, ännu inte tillfredställande. Figur 2. SHMM:s säkerhetsnivå i magasin och utställningslokaler. % Magasin Utställningar Ej aktuella Ej tillfredställande Acceptabel Tillfredställande I över 55% av den totala utställningsytan är säkerhetsnivån i förhållande till ytans tänkta användning tillfredställande i fråga om brand, säkerhet och driftsäkerhet. För 31,1% av den totala utställningsytan är säkerhetsnivån acceptabel men förbättringar bör ske. För 7,1% av den totala utställningsytan är säkerhetsnivån, genom brist på ett eller flera ovanstående områden, ännu ej tillfredställande. Behovet av åtgärder har dock inte bedömts som akut. Säkerhetsnivån i övriga tillfälliga utställningsytor, motsvarande 6,3%, är i dagsläget ej aktuell för bedömning. För att räddningstjänsten vid ett tillbud effektivt ska kunna hindra eller begränsa skadorna till följd av brand eller annan olycka har SHM i samarbete med Statens fastighetsverk samt Storstockholms brandförsvar under 2012 gjort omfattande revideringar och uppdateringar av SHM:s och omkringliggande lokalers insatsplaner. Under 2012 har projektering av ny sprinkleranläggning i SHM:s lokaler genomförts. Förvalta samling (tkr) Kostnader Intäkter av anslag Övriga intäkter Använda föremål Den externa användningen av SHMM:s samling är betydande. De huvudsakliga prestationerna inom Använda föremål är sådana som främjar att samlingen görs tillgänglig för omvärlden. Det kan ske genom egna utställningar, utlån till andra institutioner, besök i samlingarna eller digital förmedling i olika former. Årets största arbetsinsats, och därmed en viktig prestation, är utställningen We Call Them Vikings som kommer att bidra till att många fler i världen får ta del av museets samling i och med den internationella turnén. Utställningen invigdes i Assen (Nederländerna) i maj 2012 och kommer under 2013 vandra vidare till först Edinburgh (Skottland) och därefter Sidney (Australien). SHM har under året haft 193 låneärenden varav 2 var internationella. Sammanlagt gäller detta föremål. KMK hade under året 71 låneärenden. Sedan några år tillbaka arbetar SHMM med att omvandla depositioner till lån för att säkerhetsställa juridisk tilllämpning, och under året har 9 depositioner avslutas.

13 Statens historiska museer 11 Tabell 2. Översikt över antalet utdepositioner från SHMM, TBM har inga utdepositioner. Utdepositioner vid SHMM Utdepositioner via SHM Utdepositioner via KMK Utdepositioner totalt Tabell 3. Översikt över totalt antal pågående och inkomna utlån vid SHMM fördelat på antal ärenden, antal föremål samt lånande institutioner. Utlån vid SHMM Pågående utlåneärenden (internationella) (2) (8) (13) Antal utlånade föremål Antal lånande institutioner Det är inte möjligt att redovisa antalet besökare 2012 i det publika gränssnittet Sök i samlingarna (SIS). På grund av digitala tekniska problem har bl.a. funktionen Mina sidor i SIS tagits ur bruk. Under året har det inletts ett försöksarbete med att lägga ut information om föremål på Wikipedia, detta har skett i samarbete med Centralmuseernas samarbetsråd (CMS) och Wikimedia. Försöket kommer att utvärderas gemensamt i början av KMK har under 2012 fått sin medaljsamling från Riksbanken genomgången och digitaliserad. Arbetet har skett med hjälp av en forskare från Stockholms universitet. Under året har fortsatt genomgång och digitalisering av samlingarna pågått. Särskilt fokus har varit på plåtmynt, medaljer och aktiebrev. Sammanlagt föremål har under årets registrerats i KMK:s internt tillgängliga databas Kabinettsviten. En ytterligare prestation är att förmedla kunskap om samlingen genom publikationer. Som exempel på detta kan nämnas att det under året, inför turistsäsongen, producerades en efterfrågad katalog om vikingatiden. Även en utställningskatalog till den turnerande utställningen We Call Them Vikings togs fram. Vidare har en efterfrågad katalog om KMK:s utställningar utarbetats. För mer information om myndighetens publikationer hänvisas till avsnitt 2.5. SHMM:s samlingar används i stor utsträckning av forskare och andra som besöker museet för att studera föremål. Totalt gjordes under året 325 forskarbesök vid SHM och 60 besök vid KMK. Syftet med besöken var doktorsavhandling, vetenskaplig monografi, vetenskaplig artikel, akademisk uppsats, populärvetenskaplig bok/artikel, utställning, arkeologisk/ osteologisk rapport samt film- eller TV-produktion. För mer information om myndighetens forskning och utveckling hänvisas till avsnitt SHMM:s samlingar är efterfrågade av olika mediabolag och under 2012 besöktes myndigheten av National Geographic, BBC för två olika produktioner samt svensk tv. Nästa års adventskalender kommer att ge barn och ungdomar en inblick i stenålderns kultur bl.a. via SHM:s samling. Foto: Gabriel Hildebrand

14 12 Statens historiska museer Tabell 4. Översikt över antalet expedierade skriftliga externa förfrågningar från enskilda personer, forskare, media etc. Skriftliga förfrågningar till SHMM SHM KMK SHMM En utmaning som myndigheten står inför är frågan om hur samlingen i än högre utstäckning kan var en samhällsresurs tillgänglig via digitala kanaler. Under 2012 har en utredning avseende samlingens närvaro på olika digitala plattformar påbörjats. En av de frågor som ska besvaras är hur den digitala närvaron bör se ut för att såväl tillgodose befintlig efterfrågan, som öka och bredda den efterfrågan som redan finns. Samtal förs i dessa frågor med olika konsulter, och med Digisam. I det s.k. Birkaprojektet (ett av myndighetens pågående forskningsprojekt) pågår arbete med att skapa en digital forskningsplattform för material från Birka. Använda föremål (tkr) Kostnader Intäkter av anslag Övriga intäkter Sammantagen resultatbedömning och kvalitativa aspekter SHMM har under 2012 gjort insatser som har haft positiva effekter för resultatområdet. Den sammantagna bedömningen är att resultatet inom området kan sägas vara gott, men SHMM anser att resultatet inom Hantera accession är otillfredsställande. Nedan följer en redovisning av exempel på prestationer, vilka har bidragit till att uppfylla de kulturpolitiska målen, och därmed utgör kvalitativa aspekter på verksamhetens resultat Hantera accession Myndigheten har arbetat för att få en accessionsprocess som fungerar bättre och minskar eftersläpningen i accessionen. Det finns stora utmaningar inom accessionsarbetet, både med avseende på den eftersläpande accessionen, och vad gäller tillkommande nya ärenden. Det behövs större tydlighet och ändamåls enliga lösningar i undersöknings- och fyndfördelningsprocessen inom ramen för lagen (1988:950) för att processen, och därmed accessionen inom SHMM, ska bli mer kostnadseffektiv. För SHMM kommer det att krävas ett omfattande arbete för att omhänderta den stora eftersläpningen inom accessionen. En accession i balans är en förutsättning för att myndigheten fullt ut ska kunna uppfylla sitt uppdrag i enlighet med sin instruktion. Innan dess att accessionsproblematiken är hanterad förblir stora delar av myndigetens samling otillgänglig och oanvändbar som samhällsresurs. Effekterna av ett väl fungerande accessionsarbete är flera och främjar såväl arbetet inom myndigheten som samhället i stort. Resultaten har under 2012 inte kunnat nå den nivå av effektivitet och kvalitativa aspekter att verksamheten kan sägas bidra till att uppfylla de kulturpolitiska målen. Resultatredovisningen innehåller förklaringar till varför verksamheten inte kunnat uppfylla målen Förvalta samling Myndigheten har fortsatt arbetet med att skapa magasinslösningar som är kostnadseffektiva och ändamålsenliga. Arbetet med att ta fram ett nytt gemensamt förmålsförvaltningssystem för myndigheten har inletts och planeringen med att upprätta en vård- och konserveringsplan för samlingen har påbörjats. Bedömningen är att årets resultat inom Förvalta samling gällande magasinsinsatser, konservering och Illustration: SHM

15 Statens historiska museer 13 förebyggande konservering inom SHMM är uppfyllt på ett fullgott sätt med undantag för klimatförhållanden i vissa magasin. Resultaten har bidragit till att höja standarden på föremålsförvaltningen, men det finns ännu insatser kvar att göra gällande en vård- och konserveringsplan. Genom årets magasinsinsatser har förutsättningarna för föremålens bevarande ökat, och effektiviseringen av magasinsytan leder till kostnadseffektivare förvaltning. Med ett nytt föremålsförvaltningssystem skapas ett driftsäkrare och mindre personbundet system än de egenutvecklade system som myndigheten i dag har. Effekterna blir mindre sårbarhet, bättre tillförlitlighet och ökad tillgänglighet för alla användare och samhället i stort. Arbetet med att utveckla ett myndighetsövergripande verksamhetsskydd har fortsatt enligt plan under 2012 och bedöms ha utvecklats väl. En sammantagen bedömning av säkerhetsnivåerna i såväl magasin som utställningslokaler är att de är tillfredsställande. Resultaten och effekterna av årets magasininsatser bidrar till att bevara kulturarvet samt till att göra kulturarvet mer användbart. Ett mer strategiskt och kostnadseffektivt vårdoch förvaltningsarbete, tillsammans med planerna för ett nytt föremålsförvaltningssystem, har under året bidragit till arbetet med att främja ett kulturarv som bevaras och används, men även till att göra det tillgängligt, vilket i sin tur har bidragit till allas möjlighet till kulturupplevelser och bildning. I sammanhanget bör dock understrykas att förebyggande föremålsvård i form av ändamålsenliga magasin, förebyggande konservering och vårdplaner inte kan ersätta aktiv konservering. Här finns ett ännu icke tillgodosett behov i delar av myndighetens samlingar. prestationer som redovisats leder alla till att samlingen används på ett sådant sätt som gynnar en positiv samhällsutveckling. SHMM ser en utmaning i att skapa än större efterfrågan från samhällets alla olika aktörer samt att möjliggöra att samlingen används och kommer till nytta och stimulans för enskilda personer och samhället. Häri ligger fortsatt arbete med strategier för och tillämpning av digital tillgänglighet. Liksom införande av system som stödjer och på ett effektivt sätt svarar mot extern efterfrågan och användning. Årets insatser för att tillgängliggöra myndighetens samlingar och möta externa användares efterfrågan på samlingarna har gett goda resultat. Insatserna har därigenom starkt bidragit till att främja allas möjlighet till kulturupplevelser och bildning samt bidragit till att kulturarvet bevaras, används och utvecklas som en resurs för samhället. Resultaten och effekterna av arbetet med utställningen We Call Them Vikings har lett till att kulturarvet gjorts tillgängligt internationellt. Utställningen har bl.a. bidragit till att främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan inom kulturområdet, och visar därmed på en kvalitativ aspekt i SHMM:s verksamhet. Resultaten och effekterna av årets arbete med att utveckla myndighetens verksamhetsskydd har på ett betydande sätt bidragit till att kulturarvet bevaras, men möjliggör även att kulturarvet kan användas och utvecklas Använda föremål Bedömningen är att resultaten inom Använda föremål betyder att myndighetens föremål är efterfrågade. Det finns många föremål i samlingarna som är viktiga och intressanta för historieförmedlingen, och de olika Foto: Gabriel Hildebrand

Statens historiska museer 2013

Statens historiska museer 2013 Statens historiska museer 2013 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Foto: Pelle Bergström Innehåll 1. Överintendentens inledning...4 2. Resultatredovisning...7

Läs mer

Årsredovisning 2011. statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum

Årsredovisning 2011. statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Statens historiska museer Årsredovisning 2011 statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Årsredovisning för Statens historiska museer Februari 2012 Tel:

Läs mer

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Statens historiska museer 2014 1 Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum 2 Statens historiska museer 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

statens historiska museer STATENS HISTORISKA MUSEUM KUNGL. MYNTKABINETTET SVERIGES EKONOMISKA MUSEUM Årsredovisning 2004

statens historiska museer STATENS HISTORISKA MUSEUM KUNGL. MYNTKABINETTET SVERIGES EKONOMISKA MUSEUM Årsredovisning 2004 statens historiska museer STATENS HISTORISKA MUSEUM KUNGL. MYNTKABINETTET SVERIGES EKONOMISKA MUSEUM Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING FÖR STATENS HISTORISKA MUSEER 2004 Februari 2005 Statens historiska

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2011

Verksamhetsplan och budget 2011 statens historiska museer statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Verksamhetsplan och budget 2011 Andra upplagan. Justerad i maj 2011 VERKSAMHETSPLAN

Läs mer

STATENS HISTORISKA MUSEER VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2004

STATENS HISTORISKA MUSEER VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2004 STATENS HISTORISKA MUSEER VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2004 Datum: 2004-02-13 Förord Förutsättningarna för att bedriva en framgångsrik verksamhet under 2004 är sammantaget mycket goda. Det långsiktiga arbete

Läs mer

statens historiska museer

statens historiska museer statens historiska museer statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Underlag för nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

Årsredovisning 2012 Statens maritima museer

Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 för Statens maritima museer Dnr 2.2-2013-112 Layout: Giv Akt Information AB, givakt.se Foto:

Läs mer

Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer

Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se

Läs mer

Året i sammandrag. Sida 1 av 43

Året i sammandrag. Sida 1 av 43 Årsredovisning 2011 Året i sammandrag Januari FVM arrangerar en konferens för personal från Försvarsmakten som deltog i bärgningen av DC- 3:an På FVM öppnar utställningen Den underbara resan Februari Utställningen

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

UPPDRAG JÄMSTÄLLDA MUSEER

UPPDRAG JÄMSTÄLLDA MUSEER UPPDRAG JÄMSTÄLLDA MUSEER Rapport om regeringsuppdraget att ta fram underlag och utveckla metoder för en mer jämställd representation i samlingar och utställningar 1 2 uppdrag jämställda museer R a pport

Läs mer

Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38)

Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38) ÅRSREDOVISNING 2010 Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING...3 2. RESULTATREDOVISNING...4 2.1 INLEDNING... 4 2.1.1 Verksamhetens indelning... 4 2.1.2

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats: www.kulturanalys.se

Läs mer

Årsredovisning NMW 2014 Innehållsförteckning

Årsredovisning NMW 2014 Innehållsförteckning Årsredovisning 2014 Årsredovisning NMW 2014 Innehållsförteckning ÖVERINTENDENTENS FÖRORD 1 1. RESULTATREDOVISNING 2 SFS 2000:605 Kap 3 1-2 1.1 Inledning 2 REGLERINGSBREV NMW 2014-1 1.2 Kvalitetsanalys

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING...

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... Årsredovisning 2014 INNEHÅLL 2014 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... 5 REDOVISNINGENS DISPOSITION... 5 KRONOFOGDENS FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Dnr: 2015/56 ÅRSREDOVISNING 2014 FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA BILD UR UTSTÄLLNINGEN VI ÄR ROMER SOM ÖPPNADE UNDER 2014 FOTO: MAJA KRISTIN NYLANDER

Dnr: 2015/56 ÅRSREDOVISNING 2014 FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA BILD UR UTSTÄLLNINGEN VI ÄR ROMER SOM ÖPPNADE UNDER 2014 FOTO: MAJA KRISTIN NYLANDER Dnr: 2015/56 ÅRSREDOVISNING 2014 FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA BILD UR UTSTÄLLNINGEN VI ÄR ROMER SOM ÖPPNADE UNDER 2014 FOTO: MAJA KRISTIN NYLANDER Innehåll Överintendenten om verksamhetsåret... 3 Året som

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen

Läs mer

Alltid kön, men inte bara kön

Alltid kön, men inte bara kön Alltid kön, men inte bara kön Kartläggning och analys av arbetet med könsuppdelad statistik vid Statens musikverk Stockholm 2014 Peter Bjerkesjö, Erika Edquist, Miriam Hurtado Bodell, Maria Stenman Innehåll

Läs mer

KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET

KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET I enlighet med direktiv (dir 2010:77 och tilläggsdirektiv (dir 2013:99) överlämnas härmed redovisning av försöksverksamheten i form av en delrapport avseende 2013. Slutrapport

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING 5 2. RESULTATREDOVISNING INLEDNING 7 3. VERKSAMHETSGREN: BEVARANDE 11

ÅRSREDOVISNING 2007 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING 5 2. RESULTATREDOVISNING INLEDNING 7 3. VERKSAMHETSGREN: BEVARANDE 11 ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING 5 2. RESULTATREDOVISNING INLEDNING 7 2.1 INTÄKTER OCH KOSTNADER PER VERKSAMHETSGREN 9 3. VERKSAMHETSGREN: BEVARANDE 11 3.1 MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015 Årsredovisning 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Artikelnummer 2015-2-46

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Sida: 2 av 159 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 6 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 7 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

Särskild satsning för minskad nedskräpning

Särskild satsning för minskad nedskräpning SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE: 2013-04-04 Ärendenr: NV-00704-11 Särskild satsning för minskad nedskräpning Slutredovisning av regeringsuppdrag 8, 2011 B ESÖK: STOCKHOLM -VALHALLAVÄGEN

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Riksutställningar Årsredovisning 2014 1

ÅRSREDOVISNING 2014 Riksutställningar Årsredovisning 2014 1 ÅRSREDOVISNING 214 Riksutställningar Årsredovisning 214 1 Formgivning: Gabor Palotai Design 2Dnr: R15-27 Riksutställningar Årsredovisning 214 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5. 5. 6. 7. 9. 9. 17. 21. 21. 24. 25.

Läs mer

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. Moderna Museet Box 16382 SE-103 27 Stockholm Sweden www.modernamuseet.se Besöksadress/ Visiting adress Skeppsholmen +46 8 5195 5200 Tel +46 8 5195 5210 Fax Dnr MM 2010-22-37 Regeringen Kulturdepartementet

Läs mer