Statens historiska museum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statens historiska museum"

Transkript

1 Kolumtitel 1 Statens historiska museer Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum

2 Foto: Magnus Aronson

3 Statens historiska museer 1 Innehåll 1. Överintendentens inledning Resultatredovisning Inledning Myndighetens uppgifter Redovisningens indelning och väsentliga prestationer Redovisning av kvalitativa aspekter Verksamhetens kostnader och intäkter Lokalkostnader Samlingsförvaltning Hantera accession Förvalta samling Använda föremål Sammantagen resultatbedömning och kvalitativa aspekter Publik verksamhet Utställningar Programverksamhet Verksamhet riktad till barn och ungdomar Besökare och kommunikation Information och interaktion via digitala gränssnitt Tillgänglighet för funktionsnedsatta Uppdrag Umeå kulturhuvudstad Sammantagen resultatbedömning och kvalitativa aspekter Forskning och utveckling FoU-projekt Nya FoU-projekt Forskningens infrastruktur Seminarier Publikationer Sammantagen resultatbedömning och kvalitativa aspekter Samverkan med andra myndigheter och aktörer Samverkan i Samlingsförvaltningen Samverkan i publik verksamhet Samverkan i forskning och utveckling Organisationsutveckling och stödfunktioner Sammantagen resultatbedömning Statens historiska museer som arbetsplats Kompetensutveckling Personalsammansättning Arbetsmiljö och hälsa Finansiell redovisning... 35

4 2 Statens historiska museer 2012 Året som Statens historiska museer (SHMM) nu redovisar till regeringen har varit fyllt av utmaningar och arbete inom nya områden. Myndigheten har också under året fått både ny överintendent samt två nya enhetschefer. Det har också varit ett år som har erbjudit spännande samarbeten och där gjorda satsningar har gett gott resultat. Vår bedömning är att myndighetens verksamhet under 2012 väl har svarat upp mot de kulturpolitiska målen. SHMM har under året särskilt uppmärksammat målet om barn och ungas rätt till kultur genom att utveckla insatserna, öka utbudet och förstärka marknadsföring för målgruppen. På Statens historiska museum (SHM) ökade antalet besökande barn och unga under 19 år med 10,7% under året och på Kungliga myntkabinettet (KMK) med 21%. För att främja allas möjlighet till kulturupplevelser krävs kännedom om att verksamheten finns och vad den erbjuder. Mot bakgrund av detta har SHMM under 2012 upphandlat nya kommunikationstjänster. Inför och under höstlovet genomfördes en första kampanj vilket ökade SHM:s besök med 55% jämfört med höstlovet SHMM har en helt unik samling föremål som är av stort internationellt intresse. I syfte att främja internationellt utbyte och för att tillgängliggöra dessa unika föremål producerades utställningen We Call Them Vikings för den internationella publiken. Den invigdes 2012 på Drent Museum i Holland och besöktes där av ca personer under utställningsperioden. SHMM förvaltar en av norra Europas största museisamlingar sett till antalet enskilda föremål. Vid utgången av 2012 fanns uppskattningsvis föremålsposter i myndighetens samling. Myndighetens kanske viktigaste uppgift är att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. Detta sker som beskrivits ovan genom en varierad publik verksamhet, men också i det, för många, osynliga arbete som bedrivs bakom kulisserna. Under 2012 har en särskild genomlysning gjorts av det accessions arbete som myndigheten har i uppdrag att genomföra. Genomlysningens främsta syfte var att utreda omfattningen av accessionen under ett arbetsår, och skapa en bild av vilka resurser som krävs för att få till stånd en KML-accession i balans. Sammanfattningsvis har 2012 varit ett mycket bra år för myndigheten och jag vill därför avsluta med att rikta ett varmt tack till alla besökare, samarbetsparter och medarbetare för att ni alla på olika sätt har bidragit till detta. Att myndigheten löpande omprövar och förbättrar sin verksamhet är avgörande för verksamhetens kvalité. Därför startades ett omfattande strategiarbete, Move on up på myndigheten i slutet av Arbetet som involverar hela personalen och lyssnar in besökare och samarbetsparter kommer att fortsätta under Maria Jansén Överintendent och museichef Foto: Annelie Karlsson

5 Statens historiska museer 3 Foto: Vincent Reichardt

6 F 4 Statens historiska museer Foto: Lasse Hedman Foto: Gabriel Hildebrand

7 Statens historiska museer 5 2. Resultatredovisning oto: Lasse Hedman 2.1 Inledning Enligt reglerna för resultatredovisning ska myndigheten redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion och till vad regeringen i förekommande fall särskilt har angivit i regleringsbrev eller annat beslut. Myndigheten bestämmer själv, om inte regeringen har beslutat något annat, om indelningen av resultatredovisningen. En övergripande begränsning är att redovisningen främst ska avse hur myndighetens väsentliga prestationer har utvecklats med avseende på volym och kostnader. Utöver det finns också krav på att resultatredovisningen ska vara överskådlig och rättvisande Verksamhetens uppgifter Redovisningen av verksamhetens resultat utgår från myndighetens uppgifter enligt förordning (2007:1180) med instruktion för Statens historiska museer. SHMM ska enligt instruktionen: vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts myndigheten, förvalta och vårda de fornfynd som Riksantikvarieämbetet beslutar att tillföra myndigheten, hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet, lämna information, råd och annan hjälp till regionala och lokala museer inom sitt ansvarsområde, och verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde. Myndigheten ska enligt instruktionen även integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt svara för internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. SHMM ska enligt regleringsbrevet för 2012: utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat, redovisa den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken, redovisa de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, redovisa genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället, i dialog med Umeå kommun se över möjligheter att medverka inför och under Umeå Europas kulturhuvudstad Resultaten av arbetet med myndighetens uppgifter enligt instruktion, regleringsbrev och andra beslut redovisas integrerat i resultatredovisningen, med undantag av barnperspektivet samt myndighetens samverkan som redovisas i särskilda avsnitt. SHMM har i sin verksamhet även att förhålla sig till de kulturpolitiska målen, vilka är utgångspunkten för regeringens kulturpolitik. Målen presenterades i propositionen Tid för kultur och som beslutades av riksdagen i december 2009 (prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145). SHMM utgår från att myndigheten ska utföra sina uppgifter på ett sådant sätt att de bidrar till att uppnå de angivna målen för verksamheten Redovisningens indelning och väsentliga prestationer SHMM redovisar verksamheten indelad i tre huvudprocesser, vilka även utgör myndighetens resultatområden. Dessa tre processer ger en god bild av verksamheten samtidigt som kravet på överskådlighet uppfylls.

8 6 Statens historiska museer De tre huvudprocesserna är: Samlingsförvaltning Publik verksamhet Forskning och utveckling Inom respektive område förekommer ett antal väsentliga prestationer, d.v.s. prestationer med krav på kostnadsredovisning. Utöver de väsentliga prestationerna består resultatområdena även av ett varierande antal enskilda prestationer, d v s utan krav på kostnadsredovisning. Redovisningen innehåller således delar som inte ryms i begreppet väsentlig prestation men som SHMM ändå bedömer vara av betydelse att redovisa. Det är därför inte helt enkelt att hitta en redovisningsstruktur som samtidigt som den ger en god och fullständig bild av verksamheten, också är överskådlig och kortfattad. I de följande avsnitten redovisas resultatområdena och prestationerna inom dessa mer utförligt. Redovisningen av genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället samt redovisning av barnperspektivet i verksamheten sker i särskilda avsnitt Redovisning av kvalitativa aspekter Som nämnts ovan ska SHMM, utöver de generella reglerna för resultatredovisningen definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat. Att på ett tillförlitligt sätt redovisa kvalitet eller kvalitativa aspekter i kulturell verksamhet är svårt. Kvalitet handlar om både mätbara och omätbara värden. Inom kulturell verksamhet är begrepp som upplevelser, verkshöjd och erfarenheter centrala. Att mäta sådana faktorer och omvandla dem till redovisningsbara aspekter kräver omfattande kartläggning, analys och framtagande av indikatorer. Detta framhåller även Myndigheten för kulturanalys i sin rapport Att utveckla indikatorer för utvärdering av kulturpolitik (Rapport 2012:2). I rapporten lyfts fram att datainsamling genom indikatorer i den kulturella verksamheten bör kompletteras med expertbedömningar. Ett sådant omfattande kartläggningsoch bedömningsarbete har SHMM inte kunnat genomföra under Men i samband med myndighetens verksamhetsutvecklande strategiarbete under 2013 kommer det att tas fram en struktur för att kunna definiera och bedöma kvalitativa aspekter i SHMM:s verksamhet. För att uppfylla kravet på redovisning av kvalitativa aspekter har SHMM för resultatredovisningen avseende 2012 valt att definiera de kvalitativa aspekterna i myndighetens verksamhet utifrån hur resultatet har bidragit till att uppfylla de kulturpolitiska målen. Redovisningen sker i anslutning till den sammantagna resultatbedömningen i slutet av varje avsnitt. För respektive resultatområde redovisas inledningsvis vilka delar av de kulturpolitiska målen som prestationerna kan bidra till att uppfylla. Avslutningsvis redovisas hur resultaten och deras effekter, genom ett antal utvalda prestationer, har bidragit till att uppfylla målen och därmed utgör exempel på kvalitativa aspekter i verksamhetens resultat Verksamhetens kostnader och intäkter Totala intäker och kostnader (tkr) Intäkter Kostnader Intäkter av anslag Övriga intäkter Samlingsförvaltning Publik verksamhet Forskning och utveckling Summa Totalt Årets kapitalförändring

9 Statens historiska museer Lokalkostnader Lokalkostnaderna svarar för nästan en tredjedel av SHMM:s totala kostnader och är endast i begränsad omfattning påverkbara för myndigheten. Lokalkostnader (tkr) Totala lokalkostnader Hyra El och uppvärmning Övriga lokalkostnader Summa Hyreskostnader Hyresvärd Statens fastighetsverk Niterka KB Riksantikvarieämbetet Svensk Museitjänst Summa De ökade hyreskostnaderna beror till en del (950 tkr) på att kvarstående hyresskuld till Statens fastighetsverk (SFV) från föregående hyresperiod har kostnadsförts i år, vilket skulle ha skett redan i bokslutet för Skulden är en konsekvens av modellen för kostnadshyra, vilken tillämpas för huvuddelen av SHM:s lokaler i Kvarteret Krubban, Stockholm (se även not 5). Övriga lokalkostnader avser lokalvård (1 440 tkr) och avfallshantering (335 tkr). I posten ingår också avskrivningskostnader för förbättringsutgifter på annans fastighet (497 tkr). Foto: Lasse Hedman

10 8 Statens historiska museer 2.3 Samlingsförvaltning I avsnittet Samlingsförvaltning redovisas resultaten kopplade till myndighetens uppgift att: vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som anförtrotts myndigheten, förvalta och vårda de fornfynd som Riksantikvarieämbetet beslutar att tillföra myndigheten. Bedömningen är att prestationerna inom resultatområdet kan bidra till att uppfylla de nationella kulturpolitiska målen avseende att: främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor, främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas, främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan inom kulturområdet Hantera accession SHMM förvaltar en av norra Europas största musei samlingar sett till antalet enskilda föremål. Vid utgången av 2012 fanns uppskattningsvis föremålsposter i myndighetens samling. Samlingen ökar varje år, främst tillföljd av den fyndöverföring som sker till framförallt SHM från Riksantikvarieämbetet (RAÄ) enligt lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. Det sker även tillväxt av samlingen genom inköp och gåvor. Den huvudsakliga prestationen inom Hantera accession är mottagande och medföljande hantering av fynd, överförda till SHMM efter beslut från RAÄ. Under året fattade RAÄ 92 fyndöverföringsbeslut som tillföll SHM. Antal föremål som tagits emot av SHM var stycken jämfört med stycken föremål För 2012 har även det osteologiska fyndmaterialet räknats med i statistiken vilket inte har gjorts tidigare år. Under året har 169 föremål accederats vid KMK, de flesta som ett resultat av gåvor eller inköp. Den största accessionen under året är de föremål som KMK fått från det nedlagda Myntverket i Eskilstuna. Under året har också KMK fått möjlighet att köpa ett stort antal ryska mynt och medaljer. Inom accessionsarbetet har SHM en stor eftersläpning vilket innebär att antalet föremål som ska accederas ökar för varje år. I och med utgången av 2012 finns det stycken ej handlagda accessionsärenden. Antalet avslutade accessioner under året uppgår till 8 stycken. Under 2012 bedrevs inom SHMM det så kallade Accessionsåret Denna satsnings främsta syfte var att utreda omfattningen av accessionen under ett arbetsår, och skapa en bild av vilka resurser som krävs för att hantera en löpande accession. Accessionsåret 2012 kommer att utvärderas under Målet är att få fram ett underlag som beskriver vilka resurser som krävs för att få till stånd en KML-accession i balans. Inom ramen för accessionsprocessen finns yttre faktorer som påverkar arbetet på myndigheten och som utgör hinder i arbetet med accessionen. En försvårande faktor är att fynden inte lämnas in till SHMM i anslutning till att RAÄ:s fyndöverföringsbeslut har fattats. Istället ligger de kvar på de grävande institutionerna, vilket innebär att accessionsarbetet inte kan påbörjas. Detta medför problem dels i form av otydliga tidsmässiga planeringsförutsättningar, dels till följd av att nyckelpersoner vid de grävande institutionerna går vidare in i andra projekt och inte finns till hands när det blir dags för inlämning. En annan försvårande faktor är att fynden inte lämnas in i enlighet med SHM:s anvisningar, vilket medför att accessionsarbetet inte blir effektivt och tar längre tid än vad som krävs. Ytterligare en försvårande faktor i accessionsprocessen är den oförutsägbara handläggnings- och beslutsfrekvensen hos RAÄ. Somliga historier berättas bäst i mörkret Pannlampsvisningar bland dödskallar, guldskatter och vikingar Höstlovskul 29/10 4/11 Program på historiska.se Reklamkampanj för SHM:s höstlovssatsning 2012.

11 Statens historiska museer 9 Problematiken i accessionsprocessen har sedan ett par år tillbaka varit föremål för överläggningar mellan RAÄ och SHMM. RAÄ har under året inlett arbetet, Informationsflödet i KML-processen, med en kartläggning av de olika systemen och processer som ingår i tillämpningen av KML-processen. SHM har i detta arbete bl.a. bidragit med kompetens ur ett museiperspektiv för att säkerhetsställa att RAÄ:s processbeskrivning omfattar hela processen inom uppdragsarkeologin inklusive fyndhanteringen. Även inre faktorer påverkar accessionsarbetet. När olika moment som rör fyndmottagandet och medföljande hantering skjuts på framtiden p.g.a. bristande resurser får det effekten att fynden inte blir varken sökbara eller tillgängliga, vare sig internt eller externt på föremålsnivå samt att accessionsärendena inte kan avslutas. Hantera accession (tkr) Kostnader Intäkter av anslag Övriga intäkter Förvalta samling De huvudsakliga prestationerna inom Förvalta samling är magasinsinsatser, förebyggande konservering och konservering samt satsningen på ett nytt myndighetsgemensamt föremålsförvaltningssystem. Därtill kommer prestationen verksamhetsskydd. Under året har flera stora magasinsinsatser genomförts. Magasinet för efterreformatoriskt trä har uppordnats och är därmed i det närmaste färdigställt. Magasinet för arkeologiskt trä har fått ny inredning, vilket gjort ytan mer kostnadseffektiv och samlingen har i samband med omflyttningen även kunnat uppordnas till det bättre. Ett nytt magasin för skulptur har inrättats samt att vissa övriga omflyttningar har gjorts för att optimera lokalutnyttjandet. Klimatet i magasinen har delvis förbättrats sedan 2011 genom nya magasin med rätt klimatförhållande. Magasinen i Tumba har inte varit optimala ur klimathänseende och det pågår en diskussion med Svensk Museitjänst (SMT) om hur situationen kan förbättras. Magasinsituationen på KMK är fortsatt god. Klimatsituationen för myndigheten i helhet redovisas i figur 1. Figur 1. SHMM:s magasinssituation avseende klimat sammantaget för myndigheten per kvadratmeter magasinsyta och år SHMM otillfredställ SHMM tillfredställ Som ett led i förebyggande konservering har museet investerat i ett frysrum. Frysrummet kommer att användas för frysning av föremål som har varit utlånade för att minimera risken att skadedjur införs utifrån, och för en årlig frysning av den osteologiska referenssamlingen samt vid skadedjursangrepp. Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna (SFMV) har i det löpande arbetet med föremål ur SHM:s samlingar under 2012 konserverat föremål (2 829 föremålsposter) vilka planeras att återsändas till SHM under första kvartalet Ett antal föremål har även konserverats inom ramen för den årliga konserveringsbudgeten inom SHM. Som ett exempel kan nämnas att den s.k. Vikalaumadonnan konserverats. En annan omfattande process under 2012 har varit planeringen med att upprätta en vård- och konserveringsplan för samlingen. Målet är att nå ett än mer strategiskt och kostnadseffektivt konserveringsarbete inom myndigheten. KMK har under 2012 haft en metallkonservator på 40% som ansvarat för den löpande översynen och konserveringen av mynt och medaljer i samlingarna. Inför utställning och inför fotografering har föremål rengjorts och monterats. Konservatorn har också utfört tillståndsbedömningar inför utlån till andra museer och institutioner. Ca 1000 föremål har konserverats eller rengjorts på KMK under året. Arbetet med att upphandla ett nytt förmålsförvaltningssystem är en avgörande process inom Förvalta samling. SHMM har i dag två olika förmålsförvaltningssystem som av tekniska och resursmässiga skäl behöver ersättas av ett nytt. Under året har arbete med en behovsanalys som ska utgöra underlag för upphandlingen pågått. Parallellt med detta har arbete

12 10 Statens historiska museer med att föra in föremål i myndighetens befintliga förmålssystem fortsatt med gott resultat. Detta arbete sker främst på SHM genom registrering av föremålen inom ramen för Birkaprojektet. (Se vidare under avsnitt 2.3.3) Tabell 1. Översikt över antalet digitalt sökbara föremål/ föremålsposter i SHMM:s system, inklusive tillväxten. Digitalt sökbara föremål (inklusive tillväxt) SHM (7 591) ( ) (58 098) KMK/TBM (3 569) (8 303) (4 243) SHMM (11 160) ( ) (62 341) SHMM har som målsättning att driva och utveckla ett effektivt och systematiskt verksamhetsskydd inom alla verksamhetsdelar. Som ett led i detta arbete genomfördes under 2012 ett antal projekt inom ramen för verksamhetsskyddet. Ett exempel är att myndigheten tillsammans med konsultstöd initierat en uppdatering av myndighetens riskanalys enligt förordningen (1995:1300) avseende statliga myndigheters riskhantering. Resultatet kommer att sammanställas i en riskanalys med medföljande åtgärdsplan. En bedömning av säkerhetsnivå i magasinen och utställningslokalerna visar att 95,6% av den totala magasinsytan har en säkerhetsnivå som är tillfredställande i fråga om brand, säkerhet, driftsäkerhet, arbetsmiljö och tillgänglighet. I 4,2% av den totala magasinsytan är nivån acceptabel men förbättringar bör genomföras. För 0,2% av den totala magasinsytan är nivån, genom brist på ett eller flera av områdena ovan, ännu inte tillfredställande. Figur 2. SHMM:s säkerhetsnivå i magasin och utställningslokaler. % Magasin Utställningar Ej aktuella Ej tillfredställande Acceptabel Tillfredställande I över 55% av den totala utställningsytan är säkerhetsnivån i förhållande till ytans tänkta användning tillfredställande i fråga om brand, säkerhet och driftsäkerhet. För 31,1% av den totala utställningsytan är säkerhetsnivån acceptabel men förbättringar bör ske. För 7,1% av den totala utställningsytan är säkerhetsnivån, genom brist på ett eller flera ovanstående områden, ännu ej tillfredställande. Behovet av åtgärder har dock inte bedömts som akut. Säkerhetsnivån i övriga tillfälliga utställningsytor, motsvarande 6,3%, är i dagsläget ej aktuell för bedömning. För att räddningstjänsten vid ett tillbud effektivt ska kunna hindra eller begränsa skadorna till följd av brand eller annan olycka har SHM i samarbete med Statens fastighetsverk samt Storstockholms brandförsvar under 2012 gjort omfattande revideringar och uppdateringar av SHM:s och omkringliggande lokalers insatsplaner. Under 2012 har projektering av ny sprinkleranläggning i SHM:s lokaler genomförts. Förvalta samling (tkr) Kostnader Intäkter av anslag Övriga intäkter Använda föremål Den externa användningen av SHMM:s samling är betydande. De huvudsakliga prestationerna inom Använda föremål är sådana som främjar att samlingen görs tillgänglig för omvärlden. Det kan ske genom egna utställningar, utlån till andra institutioner, besök i samlingarna eller digital förmedling i olika former. Årets största arbetsinsats, och därmed en viktig prestation, är utställningen We Call Them Vikings som kommer att bidra till att många fler i världen får ta del av museets samling i och med den internationella turnén. Utställningen invigdes i Assen (Nederländerna) i maj 2012 och kommer under 2013 vandra vidare till först Edinburgh (Skottland) och därefter Sidney (Australien). SHM har under året haft 193 låneärenden varav 2 var internationella. Sammanlagt gäller detta föremål. KMK hade under året 71 låneärenden. Sedan några år tillbaka arbetar SHMM med att omvandla depositioner till lån för att säkerhetsställa juridisk tilllämpning, och under året har 9 depositioner avslutas.

13 Statens historiska museer 11 Tabell 2. Översikt över antalet utdepositioner från SHMM, TBM har inga utdepositioner. Utdepositioner vid SHMM Utdepositioner via SHM Utdepositioner via KMK Utdepositioner totalt Tabell 3. Översikt över totalt antal pågående och inkomna utlån vid SHMM fördelat på antal ärenden, antal föremål samt lånande institutioner. Utlån vid SHMM Pågående utlåneärenden (internationella) (2) (8) (13) Antal utlånade föremål Antal lånande institutioner Det är inte möjligt att redovisa antalet besökare 2012 i det publika gränssnittet Sök i samlingarna (SIS). På grund av digitala tekniska problem har bl.a. funktionen Mina sidor i SIS tagits ur bruk. Under året har det inletts ett försöksarbete med att lägga ut information om föremål på Wikipedia, detta har skett i samarbete med Centralmuseernas samarbetsråd (CMS) och Wikimedia. Försöket kommer att utvärderas gemensamt i början av KMK har under 2012 fått sin medaljsamling från Riksbanken genomgången och digitaliserad. Arbetet har skett med hjälp av en forskare från Stockholms universitet. Under året har fortsatt genomgång och digitalisering av samlingarna pågått. Särskilt fokus har varit på plåtmynt, medaljer och aktiebrev. Sammanlagt föremål har under årets registrerats i KMK:s internt tillgängliga databas Kabinettsviten. En ytterligare prestation är att förmedla kunskap om samlingen genom publikationer. Som exempel på detta kan nämnas att det under året, inför turistsäsongen, producerades en efterfrågad katalog om vikingatiden. Även en utställningskatalog till den turnerande utställningen We Call Them Vikings togs fram. Vidare har en efterfrågad katalog om KMK:s utställningar utarbetats. För mer information om myndighetens publikationer hänvisas till avsnitt 2.5. SHMM:s samlingar används i stor utsträckning av forskare och andra som besöker museet för att studera föremål. Totalt gjordes under året 325 forskarbesök vid SHM och 60 besök vid KMK. Syftet med besöken var doktorsavhandling, vetenskaplig monografi, vetenskaplig artikel, akademisk uppsats, populärvetenskaplig bok/artikel, utställning, arkeologisk/ osteologisk rapport samt film- eller TV-produktion. För mer information om myndighetens forskning och utveckling hänvisas till avsnitt SHMM:s samlingar är efterfrågade av olika mediabolag och under 2012 besöktes myndigheten av National Geographic, BBC för två olika produktioner samt svensk tv. Nästa års adventskalender kommer att ge barn och ungdomar en inblick i stenålderns kultur bl.a. via SHM:s samling. Foto: Gabriel Hildebrand

14 12 Statens historiska museer Tabell 4. Översikt över antalet expedierade skriftliga externa förfrågningar från enskilda personer, forskare, media etc. Skriftliga förfrågningar till SHMM SHM KMK SHMM En utmaning som myndigheten står inför är frågan om hur samlingen i än högre utstäckning kan var en samhällsresurs tillgänglig via digitala kanaler. Under 2012 har en utredning avseende samlingens närvaro på olika digitala plattformar påbörjats. En av de frågor som ska besvaras är hur den digitala närvaron bör se ut för att såväl tillgodose befintlig efterfrågan, som öka och bredda den efterfrågan som redan finns. Samtal förs i dessa frågor med olika konsulter, och med Digisam. I det s.k. Birkaprojektet (ett av myndighetens pågående forskningsprojekt) pågår arbete med att skapa en digital forskningsplattform för material från Birka. Använda föremål (tkr) Kostnader Intäkter av anslag Övriga intäkter Sammantagen resultatbedömning och kvalitativa aspekter SHMM har under 2012 gjort insatser som har haft positiva effekter för resultatområdet. Den sammantagna bedömningen är att resultatet inom området kan sägas vara gott, men SHMM anser att resultatet inom Hantera accession är otillfredsställande. Nedan följer en redovisning av exempel på prestationer, vilka har bidragit till att uppfylla de kulturpolitiska målen, och därmed utgör kvalitativa aspekter på verksamhetens resultat Hantera accession Myndigheten har arbetat för att få en accessionsprocess som fungerar bättre och minskar eftersläpningen i accessionen. Det finns stora utmaningar inom accessionsarbetet, både med avseende på den eftersläpande accessionen, och vad gäller tillkommande nya ärenden. Det behövs större tydlighet och ändamåls enliga lösningar i undersöknings- och fyndfördelningsprocessen inom ramen för lagen (1988:950) för att processen, och därmed accessionen inom SHMM, ska bli mer kostnadseffektiv. För SHMM kommer det att krävas ett omfattande arbete för att omhänderta den stora eftersläpningen inom accessionen. En accession i balans är en förutsättning för att myndigheten fullt ut ska kunna uppfylla sitt uppdrag i enlighet med sin instruktion. Innan dess att accessionsproblematiken är hanterad förblir stora delar av myndigetens samling otillgänglig och oanvändbar som samhällsresurs. Effekterna av ett väl fungerande accessionsarbete är flera och främjar såväl arbetet inom myndigheten som samhället i stort. Resultaten har under 2012 inte kunnat nå den nivå av effektivitet och kvalitativa aspekter att verksamheten kan sägas bidra till att uppfylla de kulturpolitiska målen. Resultatredovisningen innehåller förklaringar till varför verksamheten inte kunnat uppfylla målen Förvalta samling Myndigheten har fortsatt arbetet med att skapa magasinslösningar som är kostnadseffektiva och ändamålsenliga. Arbetet med att ta fram ett nytt gemensamt förmålsförvaltningssystem för myndigheten har inletts och planeringen med att upprätta en vård- och konserveringsplan för samlingen har påbörjats. Bedömningen är att årets resultat inom Förvalta samling gällande magasinsinsatser, konservering och Illustration: SHM

15 Statens historiska museer 13 förebyggande konservering inom SHMM är uppfyllt på ett fullgott sätt med undantag för klimatförhållanden i vissa magasin. Resultaten har bidragit till att höja standarden på föremålsförvaltningen, men det finns ännu insatser kvar att göra gällande en vård- och konserveringsplan. Genom årets magasinsinsatser har förutsättningarna för föremålens bevarande ökat, och effektiviseringen av magasinsytan leder till kostnadseffektivare förvaltning. Med ett nytt föremålsförvaltningssystem skapas ett driftsäkrare och mindre personbundet system än de egenutvecklade system som myndigheten i dag har. Effekterna blir mindre sårbarhet, bättre tillförlitlighet och ökad tillgänglighet för alla användare och samhället i stort. Arbetet med att utveckla ett myndighetsövergripande verksamhetsskydd har fortsatt enligt plan under 2012 och bedöms ha utvecklats väl. En sammantagen bedömning av säkerhetsnivåerna i såväl magasin som utställningslokaler är att de är tillfredsställande. Resultaten och effekterna av årets magasininsatser bidrar till att bevara kulturarvet samt till att göra kulturarvet mer användbart. Ett mer strategiskt och kostnadseffektivt vårdoch förvaltningsarbete, tillsammans med planerna för ett nytt föremålsförvaltningssystem, har under året bidragit till arbetet med att främja ett kulturarv som bevaras och används, men även till att göra det tillgängligt, vilket i sin tur har bidragit till allas möjlighet till kulturupplevelser och bildning. I sammanhanget bör dock understrykas att förebyggande föremålsvård i form av ändamålsenliga magasin, förebyggande konservering och vårdplaner inte kan ersätta aktiv konservering. Här finns ett ännu icke tillgodosett behov i delar av myndighetens samlingar. prestationer som redovisats leder alla till att samlingen används på ett sådant sätt som gynnar en positiv samhällsutveckling. SHMM ser en utmaning i att skapa än större efterfrågan från samhällets alla olika aktörer samt att möjliggöra att samlingen används och kommer till nytta och stimulans för enskilda personer och samhället. Häri ligger fortsatt arbete med strategier för och tillämpning av digital tillgänglighet. Liksom införande av system som stödjer och på ett effektivt sätt svarar mot extern efterfrågan och användning. Årets insatser för att tillgängliggöra myndighetens samlingar och möta externa användares efterfrågan på samlingarna har gett goda resultat. Insatserna har därigenom starkt bidragit till att främja allas möjlighet till kulturupplevelser och bildning samt bidragit till att kulturarvet bevaras, används och utvecklas som en resurs för samhället. Resultaten och effekterna av arbetet med utställningen We Call Them Vikings har lett till att kulturarvet gjorts tillgängligt internationellt. Utställningen har bl.a. bidragit till att främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan inom kulturområdet, och visar därmed på en kvalitativ aspekt i SHMM:s verksamhet. Resultaten och effekterna av årets arbete med att utveckla myndighetens verksamhetsskydd har på ett betydande sätt bidragit till att kulturarvet bevaras, men möjliggör även att kulturarvet kan användas och utvecklas Använda föremål Bedömningen är att resultaten inom Använda föremål betyder att myndighetens föremål är efterfrågade. Det finns många föremål i samlingarna som är viktiga och intressanta för historieförmedlingen, och de olika Foto: Gabriel Hildebrand

16 14 Statens historiska museer 2.4 Publik verksamhet I avsnittet Publik verksamhet redovisas resultaten kopplade till myndighetens uppgifter att hålla ett urval av samlingarna tillgängliga för allmänheten samt driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet. Dessutom redovisas enligt uppdrag i myndighetens regleringsbrev för 2012: den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov av insatser för att öka den unga publiken, de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, vad dialogen med Umeå kommun om möjligheter att medverka inför och under Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 har lett till. Bedömningar är att prestationerna inom resultatområdet kan bidra till att uppfylla de nationella kulturpolitiska målen genom att: främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor, främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas, främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan inom kulturområdet, särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur Utställningar Den huvudsakliga prestationen inom Utställningar är att producera nya utställningar, samt att förvalta och förnya befintliga utställningar. SHMM har i denna redovisning valt att i begreppet basutställning avse utställningar på det egna museet avsedd att visas för publik under en längre period (mer än 1,5 år) och i begreppet tillfällig utställning avse utställningar på det egna museet avsedd att visas för publik under en kortare period (max 1,5 år) samt i begreppet vandringsutställning avse utställningar i huvudsak avsedda för att turnera på andra museer än det egna. SHMM hade under 2012 en sammantagen utställningsyta på knappa kvm. Det sammantagna antalet kvadratmeter publika ytor (inklusive utställningar) var ca För SHM präglades 2012 av invigningen av We Call Them Vikings som är byggd för att turnera och har producerats i samarbete med Museums Partner i Österrike. Utställningen utgörs av 551 föremål från myndighetens samlingar. Första utställningsort var Drents Museum i Assen, Nederländerna, där utställningen visades under perioden 1 maj 2012 till 28 oktober (Se även avsnitt ). I slutet av året gjordes även en stor insats av personal från SHM som var kopplad till överföringen av utställningen från Assen till Edinburgh i Skottland. SHM har även under året fortsatt arbetet med att planera den utställning som ska visa det så kallade Korsbetningsmaterialet, ett omfattande fyndmaterial från slaget vid Visby ringmur Denna utställning kommer att visas på SHM och planeras att invigas under Utöver dessa två utställningsproduktioner har SHM:s utställningsarbete utgjorts av att förbättra museets befintliga utställningar. Inte minst med avseende på att förbättra tillgängligheten för besökare med olika typer av funktionsnedsättning (se vidare under 2.4.6). KMK har under året påbörjat ett utställningsprojekt som ska resultera i en utställning om Sveriges ekonomiska historia. Huvudmålgrupp är ungdomar i grundskolans senare del samt i gymnasiet. I projektet har en gymnasieklass engagerats för att ha synpunkter på texter och tilltal i utställningen. Vid flera tillfällen under året har aktuella händelser i samhället belysts vid KMK genom tillfälliga utställningar eller enskilda montrar i befintliga utställningsmiljöer. Sammantaget har 10 stycken tillfälliga utställningar producerats på KMK och TBM. Två exempel på det var en presentation av Sveriges nya sedlar som gjordes i samverkan med Riksbanken. Det andra är det nidmynt som under våren 2012 fick stor medial uppmärksamhet. Under en kort period visades ett exemplar av nidmyntet på KMK och i samband med det gjorde museet en historisk beskrivning av hur mynt använts för att skicka politiska budskap och håna, eller på andra sätt kommentera personer i maktposition.

17 Statens historiska museer 15 Utöver detta gjordes flera förbättrings- och förnyelseinsatser i KMK:s utställningar, bland annat I vikingars spår. Ett tillägg som lyfter fram vikingatida kopplingar, och leder besökarna genom de befintliga utställningarna. KMK gjorde under året en förstudie kring en internationell vandringsutställning med arbetsnamnet Vikings and the Caliphate. Utställningar (tkr) Kostnader Intäkter av anslag Övriga intäkter Tabell 5. Antal pågående basutställningar. Basutställningar SHM KMK TBM Totalt SHMM Programverksamhet Den huvudsakliga prestationen inom området utgörs av programverksamhet av olika slag. Programutbudet innehåller olika typer av visningar i museernas utställningar och enskilda programpunkter samt temahelger kopplade till museernas utställningar och samlingsområden. Programverksamheten är en av de verksamhetsdelar som i allra högsta grad präglas av externa samarbeten (Se vidare i avsnitt 2.6). Programverksamheten förändras från år till år. För att vara aktuella och möta besökarnas önskemål använde SHM besöksenkäter som en del i arbetet med att ta fram nya programpunkter för Antalet programpunkter under 2012, inklusive visningar för vuxna uppgick till 184 stycken, och sammanlagt deltog personer i de olika aktiviteterna. Detta är en ökning av deltagande deltagare med 48,3% från föregående år. Tabell 6. Antal tillfälliga utställningar som visats på SHMM:s museer. Tillfälliga utställningar SHM KMK TBM Totalt SHMM Foto: Gabriel Hildebrand

18 16 Statens historiska museer Tabell 7. Antal programpunkter inklusive visningar för vuxna. Antal programpunkter inkl. visningarna för vuxna SHM KMK TBM Totalt SHMM Tabell 8. Antal deltagare i programpunkter inklusive visningar för vuxna. Antalet besök till denna verksamhet på SHM var år Antal deltagare i programpunkter inkl. visningar för vuxna SHM KMK TBM 126 Iu Totalt SHMM KMK har under 2012 genomfört en mycket uppskattad programverksamhet i form av 16 föreläsningar på kvällstid. Föreläsarna som deltagit har kommit från många olika samhällsområden och har i föreläsningsform, diskussion eller paneldebatt reflekterat över ekonomiska frågor.vid KMK och TBM var det sammanlagda antalet programpunkter för vuxna, inklusive visningar, under året 80 stycken och vid dessa deltog sammanlagt personer. KMK deltog under våren i Kulturnatten ett arrangemang som samordnas av Stockholms Kulturförvaltning. 90 arrangörer deltog och de olika arrangemangen besöktes av sammanlagt personer. Av dessa valde att besöka KMK. Även SHM deltog i Kulturnatten, och hit sökte sig personer. Programverksamhet (tkr) Kostnader Intäkter av anslag Övriga intäkter Verksamhet riktad till barn och ungdomar Barn och unga är sedan ett flertal år SHMM:s prioriterade målgrupp, och myndigheten arbetar inom verksamheten efter sin strategi för barn- och ungdomsverksamhet Den huvudsakliga prestationen inom området utgörs av museernas erbjudanden av pedagogiska upplevelser för barn och unga såväl inom ramen för det formella lärandet i förskola, grundskola och gymnasiet, som för barn och unga som besöker något av museerna på egen hand. De pedagogiska erbjudandena omfattar verksamhet för, med och av barn och unga. På SHM har under 2012 gruppen barn och unga under 19 år som besöker museet ökat med 10,7%. Detta bedöms vara ett direkt resultat av att SHM valt att förstärka insatserna genom att öka såväl utbudet som genom förstärkt marknadsföring för målgruppen. Även KMK och TBM har under året kunnat erbjuda flera olika aktiviteter med barn och unga som målgrupp. Gruppen barn och unga som besökte KMK ökade från besök till år 2012, en ökning på 21%. På TBM har antalet besök av barn och unga sjunkit under 2012 jämfört med föregående år. Tabell 9. Antal programpunkter och visningar riktade till barn och unga, utöver skolverksamheten. Programpunkter inkl. visningar för barn och unga SHM KMK TBM Totalt SHMM Under 2012 påbörjade SHMM ett arbete med att utveckla kompetensen inom GLO (Generic Learning Outcomes) som utvärderderings- och planeringsverktyg. SHM ingår även i Nationellt Centrum för Kulturarvspedagogik (NCK) projekt Skolorna och museerna där syftet är att undersöka förhållandet mellan skola och museer inom ramen för Skapande skola. Ett av de bärande inslagen i samverkan är att samla in underlag genom mätning av effektstyrda mål. Skapandeskola-paketet tillsammans med Lajv- Verkstaden på SHM har hitintills utvärderats enligt GLO av 40 stycken elever i årskurs 6. Av utvärderingen framkom att: 100% under dagen lärt sig om medeltida rättvisa och orättvisor 100% under dagen övat analys, kommunikation, argumentation genom att prova en annan roll 93% under dagen upplevt att det viktigt att värna om människors lika värde 92% under dagen haft roligt 62% uppgav att de vill lära sig mer om historia

19 Statens historiska museer 17 I samarbete med Kulturskolans mediecenter i Stockholm Unga berättar, har Skapandeskola-programmet Min grej genomförts. Med SHM:s utställningar som utgångspunkt har elever fått berätta om sig själva och sitt liv. Under 2012 har program inom ramen för Skapande skola genomförts på SHM, och under 2012 har antalet program har ökat till 21 stycken jämfört med från 8 stycken program Tabell 10. Antal bokade skolbesök. Antal bokade skolbesök SHM KMK TBM Totalt SHMM Tabell 11. Antal deltagare i bokade skolbesök. Antal deltagare i bokade skolbesök SHM KMK iu TBM iu Totalt SHMM Vidare har SHM erbjudit fler interaktiva och skapande moment till skolan, så som Skapande verkstad, Öppet magasin, Sagoberättande, Prova på arkeologi. I samarbete med Berättarministeriet och RAÄ har SHM drivit projektet Arkeologbyrån. SHM har också utformat och genomfört program för universitet och högskola inom t.ex. Kandidatprogrammet Museer och kulturarv samt inom Museipedagogik. Museets pedagoger har även arbetat med studenter från Konstfack samt lärarutbildningen för historielärare på Södertörns högskola. Under året har 461 lärare fått utvärdera skolprogram vid SHM, där de deltagit i med sina klasser. 95% uppgav att den bokade aktiviteten mycket väl eller väl motsvarade deras förväntningar, 89% uppgav att de absolut skulle rekommendera samma aktivitet till en lärarkollega. Under året har tre lärarkvällar genomförts, varav en var i samarbete med 45 andra museer i Stockholmstrakten. Syftet med lärarkvällarna är att låta lärare på ett inspirerande och lättillgängligt sätt ta del av museets utbud och erbjudande till skolan och visa på vilket sätt SHM kan vara en resurs för att nå skolans olika mål. Tabell 12. Antal deltagare i obokade skolbesök på SHMM. Antal deltagare obokade skolbesök SHM KMK iu TBM Totalt SHMM I arbetet med barn och unga som kommer till museet på annat vis än inom ramen för skolverksamhet erbjuder SHM ett rikt utbud av aktiviteter där besök under 2012 gjorts av barn, unga och medföljande vuxna. Ett exempel är den mycket efterfrågade verksamheten Vikingasommar som pågår under juni, juli och augusti, som på ett tydligt sätt avsevärt förstärker besöksantalet till museet under den period det pågår. Ett annat exempel värt att nämna är Kulturfestivalen i Stockholm där SHM möter närmare barn, unga och medföljande vuxna under en veckas tid. Både SHM och KMK satsar fortsättningsvis på olika typer av familjehelger där museerna fungerar som arena för generationsövergripande aktiviteter i ateljéer och utställningar.vid SHM har barn arbetat i ateljéverksamheten under året. Både SHM Foto: SHM

20 18 Statens historiska museer och KMK har lovverksamhet under alla skollov med särskilda program. Under höstlovsveckan 2012 kom bland annat 49 fritidsgrupper till SHM. Vid KMK omfattar helgaktiviteterna såväl workshops som visningar och familjehelgerna har verksamhet som anpassats för olika åldrar. Även KMK anordnar skollovsaktiviteter och KMK:s höstlovstema 2012 var sparande och genomfördes i samband med världssparardagen. På TBM har visningsprogrammet Håll handen still i rörelsen införts, som innebär att elevernas händer används för att forma ett vattenmärke samt att betydelsen av vattenmärken på sedlarna diskuteras. KMK inledde under 2012 även arbetet med att förstärka erbjudandet till barn och unga i sina ordinarie utställningar. (Se vidare under 2.4.1) Verksamhet riktad till barn och unga (tkr) Kostnader Intäkter av anslag Övriga intäkter Besökare och kommunikation Den huvudsakliga prestationen inom Besök och kommunikation är antalet besökare vid SHMM:s museer. Här redovisas även resultat från myndighetens kommunikationsverksamhet, vilken är en stödprocess för den publika verksamheten. Myndighetens museer har som målsättning att ge besökarna attraktiva, meningsfulla och lärorika upplevelser i utställningar och programaktiviteter. Det är viktigt att museerna erbjuder sina besökare möjlighet till gemensamma besök och möten för alla generationer. Målet är även att ge besökarna en bred och mångfasetterad bild av historia och kultur i Sverige. Jämställdhets- och mångfaldsperspektiv är betydelsefulla utgångspunkter i val av såväl teman för den publika produktionen, som i innehållsarbetet. Sammantaget har antalet besök gjorda på myndighetens museer tydligt ökat 2012 jämfört med Tabell 13. Antal besök vid SHMM:s museer. Antalet besök vid SHMM:s museer SHM KMK TBM Totalt SHMM Det totala antalet besök gjorda vid SHM under 2012 är personer. Resultatet visar att SHM har vänt tidigare års trend med avtagande besökssiffror. Antalet besök 2012 ökade med 10,8% jämfört med Vid KMK och TBM var det totala antalet besök under året personer. Därtill ska läggas de besök som gjordes till utställningen We Call Them Vikings på Drents Museum. Enligt besöksstatistik från Drent Museum besöktes utställningen av ca personer under utställningsperioden, och den utställningstrailer som finns på YouTube visades gånger under Ett stort antal personer har även tagit del av föremål som lånats ut ur myndighetens samling för att ingå i andra utställningar runt om i Sverige och världen. Tabell 14. Antal besök vid SHMM av personer under 19 år. Antal besök av personer under 19 år SHM KMK TBM Totalt SHMM Under 2012 har SHM utöver en fortsatt satsning på barn och unga, även satsat extra på att nå betalande vuxna besökare. Därtill kommer ett särskilt fokus på utländska turister. I sitt val av målgrupper inom den internationella besöksgruppen använde SHM besöksstatistik sammanställd av Stockholms Visitors Board. Marknadsföringen anpassades sedan för att passa just dessa grupper. Under sommaren 2012 valde SHM att prioritera turister från följande länder: Tyskland, England, Finland, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Norge och Danmark. Under 2012 har SHM bland annat utvecklat nätverks- och samarbetet med turistorganisationer som Strömma Kanalbolag, Stockholm Visitors Board och Stockholm Cruise Network. Detta arbete, tillsammans med en än mer målgruppsanpassad marknadsföring samt fortsatt satsning på sommaraktiviteten Vikingasommar, kan antas ha gett effekten att besöken vid SHM under perioden juni augusti 2012 blev totalt stycken. En ökning med 13,6% jämfört med samma period Som ett led i arbetet med kommunikation och marknadsföring har SHMM också under 2012 upphandlat en kommunikationsbyrå, en designbyrå samt

Statens historiska museer 2013

Statens historiska museer 2013 Statens historiska museer 2013 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Foto: Pelle Bergström Innehåll 1. Överintendentens inledning...4 2. Resultatredovisning...7

Läs mer

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Statens historiska museer 2014 1 Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum 2 Statens historiska museer 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 2 (6) Beteckning Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 3 (6) Beteckning 1. Säkerställande av samlingarnas långsiktiga

Läs mer

Årsredovisning 2011. statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum

Årsredovisning 2011. statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Statens historiska museer Årsredovisning 2011 statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Årsredovisning för Statens historiska museer Februari 2012 Tel:

Läs mer

2 (7) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret

2 (7) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 2 (7) Beteckning Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 3 (7) Beteckning INLEDNING Under en följd av år har allmänna

Läs mer

statens historiska museer statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Årsredovisning 2010

statens historiska museer statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Årsredovisning 2010 statens historiska museer statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Årsredovisning 2010 ÅRSREDOVISNING FÖR STATENS HISTORISKA MUSEER 2010 Februari 2011

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2013. Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum

Verksamhetsplan och budget 2013. Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum Verksamhetsplan och budget 2013 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Innehåll 1. Inledning... 1 1.1 Verksamhetsplanens funktion och struktur...

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1317/KO, Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen

Läs mer

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet Sofia Granqvist sofia.granqvist@regeringskansliet.se 08-4052253 Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

statens historiska museer STATENS HISTORISKA MUSEUM KUNGL. MYNTKABINETTET SVERIGES EKONOMISKA MUSEUM TUMBA BRUKSMUSEUM Årsredovisning 2006

statens historiska museer STATENS HISTORISKA MUSEUM KUNGL. MYNTKABINETTET SVERIGES EKONOMISKA MUSEUM TUMBA BRUKSMUSEUM Årsredovisning 2006 statens historiska museer STATENS HISTORISKA MUSEUM KUNGL. MYNTKABINETTET SVERIGES EKONOMISKA MUSEUM TUMBA BRUKSMUSEUM Årsredovisning 2006 Årsredovisning för Statens historiska museer 2006 Februari 2007

Läs mer

FoU-program. för Statens historiska museer 2012 2015

FoU-program. för Statens historiska museer 2012 2015 FoU-program för Statens historiska museer 2012 2015 Inledning........................................................ 2 Forskning vid Statens historiska museer, en bakgrund............... 2 Kunskapsteman

Läs mer

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 1 Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Statens museer för världskultur (SMVK), daterad 2014-02-21. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet le.ciw^vq Rafl-dar. 2011-12- 2 7 Regeringsbeslut 67 REGERINGEN DnrSFI SO f ( - 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

Riksförbundet Sveriges museer

Riksförbundet Sveriges museer Riksförbundet Sveriges museer Bildat 2004 - ideell verksamhet 150 medlemmar, endast institutioner Centrala museer, länsmuseer, kommunala museer och övriga museer Medlemsavgifter, projektintäkter Riksförbundets

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande historia

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande historia Regeringsbeslut I:32 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS(delvis) Kulturdepartementet Forum för levande historia Stora Nygatan 10-12 103 13 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande

Läs mer

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN en workshop om tillgänglighet, mångfald och representation FUISM, Fokus på mångfald 2015-03-09 Anna Karlsson & Elinore Lindén Strand, ReVamp AB Sammanfattning: Detta är ett

Läs mer

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Organisation Grimslövs folkhögskola Projektledare Sofie Sjöstrand e-postadress sofie.sjostrand@natverketsip.se Telefon 0470-223 40 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

statens historiska museer STATENS HISTORISKA MUSEUM KUNGL. MYNTKABINETTET SVERIGES EKONOMISKA MUSEUM Årsredovisning 2004

statens historiska museer STATENS HISTORISKA MUSEUM KUNGL. MYNTKABINETTET SVERIGES EKONOMISKA MUSEUM Årsredovisning 2004 statens historiska museer STATENS HISTORISKA MUSEUM KUNGL. MYNTKABINETTET SVERIGES EKONOMISKA MUSEUM Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING FÖR STATENS HISTORISKA MUSEER 2004 Februari 2005 Statens historiska

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Fastställda av överbibliotekarien 10 april 2013 UUB:s uppdrag är att ge användarna bästa tänkbara biblioteksservice. Uppgifterna sammanfattas i

Läs mer

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Bakgrund Enkätundersökningen har gjorts inom projektet EuropeanaLocal som administreras av samverkansorganisationen ABM Resurs. EuropeanaLocal

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Yttrande över betänkandet Kraftsamling (SOU 2009:15)

Yttrande över betänkandet Kraftsamling (SOU 2009:15) (Yttrande, 2009-05-19) Regeringen Kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet Kraftsamling (SOU 2009:15) (RSM) har ombetts att yttra sig över Museikoordinatorns betänkande Kraftsamling!

Läs mer

Digikult, Göteborg 2015-03-25. Digisam Johanna Berg

Digikult, Göteborg 2015-03-25. Digisam Johanna Berg Digikult, Göteborg 2015-03-25 Digisam Johanna Berg Digisam ska Presentera allmänna råd för digitalisering och tillgängliggörande av samlingar och arkiv som ska främja prioriteringar inom digitaliseringsarbetet

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2011

Verksamhetsplan och budget 2011 statens historiska museer statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Verksamhetsplan och budget 2011 Andra upplagan. Justerad i maj 2011 VERKSAMHETSPLAN

Läs mer

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Revisionsrapport Folke Bernadotteakademin 872 64 SANDÖVERKEN Datum 2004-02-09 Dnr 32-2003-0783 Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Riksrevisionen har granskat verksamheten

Läs mer

Revisionsrapport. Skatteverkets årsredovisning 2010

Revisionsrapport. Skatteverkets årsredovisning 2010 Revisionsrapport Skatteverket 171 94 Solna Datum Dnr 2011-05-04 32-2010-0578 Skatteverkets årsredovisning 2010 Riksrevisionen har granskat Skatteverkets (SKV:s) årsredovisning, daterad 2011-02-21. Syftet

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0760 Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Sveriges Lantbruksuniversitets

Läs mer

Nätverksgruppen kring EU-projekt som berör frågorna som gäller digitalisering, tillgängliggörande och bevarande av digitalt kulturarvsmaterial

Nätverksgruppen kring EU-projekt som berör frågorna som gäller digitalisering, tillgängliggörande och bevarande av digitalt kulturarvsmaterial Nätverksgruppen kring EU-projekt som berör frågorna som gäller digitalisering, tillgängliggörande och bevarande av digitalt kulturarvsmaterial Sanja Halling Digisam Samordningssekretariatet för digitalisering,

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer:

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer: Välkommen att delta i denna enkätundersökning! Denna enkät är avsedd att kartlägga nuläget inom regionens arbetslivsmuseer/industrihistoriska föreningar för att ge ett bra underlag för NAV:s fortsatta

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Riksantikvarieämbetet

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Riksantikvarieämbetet Regeringsbeslut 30 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS(delvis) Kulturdepartementet Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Riksantikvarieämbetet Riksdagen har

Läs mer

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur Minnesanteckningar Möte 1 Mötesdatum 2012-03-16 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-03-16 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl

Läs mer

Sverige behöver en ny kulturvanestatistik

Sverige behöver en ny kulturvanestatistik MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Sverige behöver en ny kulturvanestatistik Kulturpolitiska rekommendationer 2013:1 Sammanfattning Aktuell och tillförlitlig statistik om hur kultur produceras och konsumeras

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet 1 (8) Organisation (juridisk person) Adress (ange ev. c/o adress) Postnummer Ort Telefon Mobil Fax E-post Bidrag från Kulturrådet avseende

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2012. statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum

Verksamhetsplan och budget 2012. statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Statens historiska museer Verksamhetsplan och budget 2012 statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Versamhetsplan och budget 2012 Februari 2012 Tel:

Läs mer

Tilläggsanslag Projekt linkoping.se Next Generation

Tilläggsanslag Projekt linkoping.se Next Generation KKKs 2015- Tjänsteskrivelse 2015-06-01 1 (8) Kommunledningskontoret Dnr KS 2015-507 Tilläggsanslag Projekt linkoping.se Next Generation KOMMUNLEDNINGSKONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT Förslag till kommunstyrelsens

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 2011-04-21 Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Medborgarnas behov...3 Hur och när kan sociala medier användas?...3 Representant för Örebro kommun...3

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar

Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar Processtöd Tillgänglighet Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar Hur kan vi i vårt projekt få hjälp av utvärderaren att uppmärksamma, belysa, analysera och reflektera kring

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Riksantikvarieämbetet

Inspektion av arkivvården vid Riksantikvarieämbetet 1(5) Inspektion av arkivvården vid Riksantikvarieämbetet 1. Sammanfattning Arbetet med att redovisa oförtecknade arkivbestånd hos Riksantikvarieämbetet (RAÄ) måste prioriteras upp om det ska bli klart

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR14 Kulturutskottet. För, med och av en uppföljning av tillgänglighet inom kulturen

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR14 Kulturutskottet. För, med och av en uppföljning av tillgänglighet inom kulturen Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR14 Kulturutskottet För, med och av en uppföljning av tillgänglighet inom kulturen 2 Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR14 Förord Kulturutskottet beslutade den 14

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

STATENS HISTORISKA MUSEER VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2004

STATENS HISTORISKA MUSEER VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2004 STATENS HISTORISKA MUSEER VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2004 Datum: 2004-02-13 Förord Förutsättningarna för att bedriva en framgångsrik verksamhet under 2004 är sammantaget mycket goda. Det långsiktiga arbete

Läs mer

Årsredovisning Stiftelsen Nordiska museet 2012

Årsredovisning Stiftelsen Nordiska museet 2012 Årsredovisning Stiftelsen Nordiska museet 2012 Detta är Stiftelsen Nordiska museet När språkforskaren och kulturhistorikern Artur Hazelius (1833-1901) gjorde sin första insamlingsresa i Dalarna 1872 ville

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden. Regeringsbeslut 15 REGERINGEN 2003-12-18 Ju2003/10256 Justitiedepartementet Revisorsnämnden Box 24014 104 50 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden Riksdagen har beslutat

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Fastställd av rektor 2014-02-04 Innehållsförteckning Inledning 3 1 Processen för intern styrning och kontroll 3 1.1 Riskanalyser 4 1.1.1 Riskidentifikation 4 1.1.2 Riskvärdering

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Anslagsvillkor för 2014 avseende Sveriges Television AB

Anslagsvillkor för 2014 avseende Sveriges Television AB Regeringsbeslut 90 Kulturdepartementet 2013-12-19 Ku2013/2292/MFI (delvis) Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Ku2013/2310/MFI (delvis) Ku2013/2532/MFI Anslagsvillkor för 2014 avseende Sveriges Television

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 8 2014-12-18 Fi2014/4482 (delvis) Finansdepartementet Kronofogdemyndigheten Box 1050 17221 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag 2014-2016 Statens försvarshistoriska museer överlämnar budgetunderlag 2014-2016 enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

DIK:s. Skuggförordning. Kulturarvslyftet en arbetsmarknadspolitisk satsning inom kulturarvssektorn

DIK:s. Skuggförordning. Kulturarvslyftet en arbetsmarknadspolitisk satsning inom kulturarvssektorn DIK:s Skuggförordning Kulturarvslyftet en arbetsmarknadspolitisk satsning inom kulturarvssektorn Bakgrund Kulturarvslyftet en arbetsmarknadspolitisk satsning inom kulturarvssektorn Kulturarvslyftet kommer

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2006

Verksamhetsplan och budget 2006 statens historiska museer STATENS HISTORISKA MUSEUM KUNGL. MYNTKABINETTET SVERIGES EKONOMISKA MUSEUM Verksamhetsplan och budget 2006 Verksamhetsplan och budget för Statens historiska museer 2006 Februari

Läs mer

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 1 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang,

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av länsstyrelsernas handläggning av ärenden enligt 2 kap. 8 andra stycket lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Uppföljning och utvärdering av länsstyrelsernas handläggning av ärenden enligt 2 kap. 8 andra stycket lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. Riksantikvarieämbetets överinseende över 2 kap. KML: Uppföljning och utvärdering av länsstyrelsernas handläggning av ärenden enligt 2 kap. 8 andra stycket lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. 2 (9) Inledning

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Bildningsnämnden Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Hammarö 20010 01 10 Solveig Hagström SÅ HAR VI ARBETAT MED KVALITETSRAPPORTEN Kvalitetsrapporten har tagits fram gemensamt av kulturchefen och

Läs mer

Handlingsplan för Länsstyrelsens fortsatta värdegrundsarbete

Handlingsplan för Länsstyrelsens fortsatta värdegrundsarbete Handlingsplan för Länsstyrelsens fortsatta värdegrundsarbete Bakgrund Under 2012 har medarbetarna på Länsstyrelsen genom bland annat diskussioner, föredrag, personaldagar och enhetsmöten tagit fram en

Läs mer