MILJÖREDOVISNING Vattenfall AB Vattenkraft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖREDOVISNING 2006. Vattenfall AB Vattenkraft"

Transkript

1 MILJÖREDOVISNING 2006 Vattenfall AB Vattenkraft

2 Innehåll Kjell Isaksson har ordet Om vattenfall AB Vattenkraft Miljöåret 2006 i korthet Miljöflödesschema med avseende på Vattenfall Vattenkrafts miljöaspekter Hur påverkar vattenkraftverken miljön? Niklas Dahlgren om oljeprojektet Nummer 1 för miljön Framtiden Ordlista 2 MILJÖREDOVISNING 2006

3 Höga ambitioner för miljöarbetet Kjell Isaksson Kraftverksdirektör, Vattenfall Vattenkraft Vattenfall Vattenkraft har under många år arbetat målmedvetet för att minska vår belastning på miljön. Det här arbetet tar sin form på många sätt: Vi är t ex först i branschen med att ta fram en heltäckande miljöriskanalys med tillhörande åtgärdsplaner på samtliga anläggningar. Vi effektiviserar våra vattenkraftverk och satsar flera miljarder för att kunna producera mer el i våra anläggningar och minimera miljöriskerna. Samtliga storskaliga vattenkraftverk och fiskodlingar har också fått egna miljöböcker där anläggningarnas miljöprestanda och tillhörande miljömål finns angivna. Vattenkraft har under året också antagit en oljestrategi som i korthet innebär att vi inom en 15 årsperiod enbart ska använda miljövänliga oljor i våra kraftverk och i vissa anläggningar t o m ta bort oljan helt. Ett viktigt led i vårt miljöarbete är att öka samverkan i miljöfrågor tillsammans med andra kraftbolag och berörda myndigheter. Under året som gått har vi genomfört tre miljödagar och beredskapsövningar tillsammans med andra energibolag, myndigheter och företag. Den här typen av ökat erfarenhetsutbyte och tydligare kommunikationsvägar är väldigt viktigt för alla berörda och är ett av många viktiga arbeten som vi tar med oss in i Läs mer om vårt miljöarbete i Miljöårsredovisning 2006.Vill du veta mer är du välkommen att höra av dig till vår miljösamordnare Sören Ek. Kjell Isaksson Kraftverksdirektör Vattenfall Vattenkraft MILJÖREDOVISNING

4 Om Vattenfall AB, Vattenkraft Vattenfall AB Vattenkraft Vattenfall Vattenkraft driver 53 storskaliga och 48 småskaliga vattenkraftanläggningar i Sverige och Finland. Anläggningarna sköts av entreprenörer på uppdrag av Vattenfall Vattenkraft och driften styrs via fyra driftcentraler;vuollerim, Storuman/Norsjö, Bispgården och Borgå (Finland). Utöver ansvaret för kraftverken omfattar verksamheten även fem fiskodlingar.vattenfall Vattenkraft är en av de ledande elproducenterna i Norden. Under 2006 uppgick den totala elproduktionen till nästan 29,8 TWh. Det är en minskning sedan föregående år på grund av mindre vattentillgång. Ledningssystem för ständiga förbättringar Vattenfall Vattenkraft arbetar med ett integrerat ledningssystem för miljö, arbetsmiljö och kvalitet sedan 2000.Vi är certifierade enligt (ISO 14001:2004, miljö), (ISO 9001:2000, kvalitet) samt (AFS 2001:1, arbetsmiljö) och revideras kontinuerligt av ett ackrediterat certifieringsorgan. Under senare år har vi märkt att ledningssystemet genererar förbättringar i vårt dagliga arbete vilket bidrar till vinster för både miljö, personal och kund. Diagram1 Produktion av vattenkraft (GWh) i Sverige och Finland Diagram 2 Produktion av vindkraft och värmekraft (GWh) GWh MILJÖREDOVISNING 2006

5 Miljöåret 2006 i korthet Vattenfall Vattenkraft nr 1 för miljön Vi har under många år arbetat målmedvetet för att minska vår negativa påverkan på miljön.vår ambition är att vara proaktiva, ligga steget före och därmed vara nr 1 för miljön i branschen. Det innebär bland annat följande: Vi är först i branschen med att ta fram en heltäckande miljöriskanalys med tillhörande åtgärdsplaner på samtliga anläggningar. Effektivisering av anläggningarna för miljardbelopp för att få ut mer energi per vattenmängd och minimera miljöriskerna. Anläggningsspecifika miljöböcker har tagits fram som beskriver anläggningens miljöprestanda med tillhörande miljömål på samtliga storskaliga vattenkraft anläggningar och fiskodlingar. Forskning och utveckling för att bl a minska användningen av olja i kraftverken. Kartläggning av miljörisker och vidtagna åtgärder Under 2004 och 2005 genomfördes en omfattande miljöutredning och riskanalys på samtliga vattenkraftverk för att kartlägga riskerna för negativ miljöpåverkan. Under 2005 färdigställdes arbetet i en databas med alla anläggningsspecifika miljörisker. Som ett resultat har ett antal åtgärdsprojekt startats och genomförts under 2006: Installation av oljeavskiljare och oljevarnare Oljefria nav, byte till miljövänligare alternativ Utvärdering och inventering av länsplatser kring kraftverken tillsammans med räddningstjänst Införande av gummiduk i transformatorgropar Upprättat specifika miljömål med tillhörande handlingsplaner på samtliga storskaliga vattenkraftanläggningar MILJÖREDOVISNING

6 Utvidgad kunskapsbank för vattenkraftens kemikalier Under hösten 2006 har ett flertal av de kemikalier som vattenkraften använder vid underhåll omvärderats och bedömts av kemikalieexpertis. Detta har resulterat i en utvidgad kunskapsbank där all information om kemikalier lagras. Det innefattar allt från säkerhetsdatablad till påverkan på människa och miljö.vår ambition är att byta ut farliga kemikalierna där det är tekniskt möjligt, mot mer miljöanpassade alternativ. Elcertifikat stimulerar förnybar elproduktion De kraftstationer som byggdes på och talet rustas upp och utslitna delar ersätts med nya i ett pågående förnyelse och förstärkningsprogram. I många fall ger ny teknik möjligheter till effektivare energiproduktion samtidigt som riskerna för oljeläckage nästan helt försvinner. Energimyndigheten har hittills godkänt nio av Vattenfalls storskaliga kraftstationer för elcertifikatsersättning. Sammantaget får storskaliga vattenkraftanläggningar år 2006, elcertifikatsersättning för ca 67 GWh ny elproduktion, vilket stimulerar oss att effektivisera anläggningarna ytterligare. Sedan tidigare omfattas så gott som samtliga småskaliga vattenkraftstationer av elcertifikatsersättning. Under 2006 fick småskalig vattenkraft elcertifikatsersättning för 164 GWh. (se vidare positiva miljöaspekter) Miljödagar med fokus på beredskap, samarbete & kommunikation Under 2006 har Vattenfall Vattenkraft tillsammans med andra kraftbolag, kommun, kommunens räddningstjänst, genomfört tre gemensamma miljödagar i Umeälven, Skellefteälven och Indalsälven med fokus på beredskap vid ett eventuellt oljeutsläpp. Allvarliga tillbud och olyckshändelser kräver omedelbara och effektiva insatser. I en krissituation är många olika aktörer iblandade och syftet med miljödagarna har varit att öka samarbetet mellan aktörerna och redan nu kan vi se effekter i form av: Ökat samarbete mellan kraftbolag, räddningstjänst, länsstyrelse och kommun. Gemensamma beredskapsövningar kommer att anordnas under 2007 Ökad kunskap om olika aktörers roller vid en eventuell oljeolycka Inköp av beredskapsutrustning som står till räddningstjänstens och samhällets förfogande Beredskapsövningar Under 2006 genomfördes två beredskapsövningar där räddningstjänsten medverkade och syftet var att förbättra nödlägesberedskap vid ett eventuellt oljeläckage. Övningarna resulterade i ökad samverkan mellan Vattenfall Vattenkraft och räddningstjänst samt höjd beredskap vid eventuell miljöincident. Andra exempel på åtgärder som har vidtagits under 2006 för att minimera en eventuell incident: Inköp av 2 st beredskapscontainer (milöambulans) med utrustning för att stoppa eventuell miljöskada i älven (innehållande läns, mm). Nedfarter för båtar har anlagts för att minimera tidsåtgången vid en eventuell miljöolycka Nya brandlarmsystem på ett flertal anläggningar Arbetsmiljöriskanalys på samtliga anläggningar, där nödläge var en viktig del samt upprättat mål och handlingsplaner. 6 MILJÖREDOVISNING 2006

7 Hur påverkar vattenkraften miljön? Vattenkraften är en förnyelsebar energikälla som inte använder råvaror utöver produkter för underhåll. När kraftverken väl är byggda och i drift är utsläppen till mark, vatten och luft tämligen små och i samma storleksordning som för vindkraft. Du kan läsa mer om vattenkraftens miljöpåverkan i miljödeklarationen EPD och i den livscykelanalys (LCA) som gjorts på Inom Vattenfall Vattenkraft gör vi en årlig värdering av vilka miljöaspekter (risker) som är betydande och upprättar mål och handlingsplaner för att minimera uppkomna betydande miljöaspekter. Nedan följer beskrivning av de betydande miljöaspekterna och dess påverkan samt några åtgärder vi har vidtagit under MILJÖREDOVISNING

8 Miljöflödesschema med avseende på miljöaspekter Vattenfall Vattenkraft nyttjar Transporter Energi Resurser Kemikalier Vid produktion av el Vattenkraftverk Det medför påverkan på eller uppkomst av Luft Vatten Mark & grundvatten Närmiljö Avfall 8 MILJÖREDOVISNING 2006

9 Hur påverkar vattenkraftverken miljön? Vattenfall Vattenkrafts betydande miljöaspekter Transporter Vad har vi för påverkan? Vattenfall Vattenkrafts verksamhet finns på skilda håll i Sverige vilket innebär mycket resande. Den geografiska spridningen av kraftverken gör dock att bil och flyg ofta är det enda praktiska transportsättet.transporter ger luftföroreningar bland annat genom utsläpp av koldioxid och kväveföreningar. Under 2006 har vi uppnått målet med att minska emissionerna från flygresor dock har bilåkandet ökat något. Den totala mängden koldioxid har minskat per anställd under 2006, vilket är positivt. Andra alternativ för att minska transporterna är: Telefon- och videokonferenser samt net-meeting Bättre samordning och planering av möten Diagram2 Utsläpp av CO2 från transporter Vad gör vi för att minska påverkan? Vattenfall Vattenkraft arbetar kontinuerligt med att minimera resandet för att reducera emissionerna. Vattenfall Norden har beslutat om att vi ska erbjuda förmånsbilar och personalbilar med en miljövänlig inriktning. Färre resor bidrar även till en bättre arbetsmiljö i form av kortare arbetsdagar och mindre risk för olycka. För att minska miljöpåverkan ska i första hand tåg användas vid kortare sträckor samt att miljöbilar efterfrågas vid användning av hyrbil. Ton Flyg Bil Tåg MILJÖREDOVISNING

10 Energi Vad har vi för påverkan? Elförbrukningen har ökat under året på grund av många stora förnyelseprojekt har genomförts på våra anläggningar vilket medfört att förbrukning av lokalkraft stigit. Vad gör vi för att minska påverkan? Effektiviseringar pågår kontinuerligt för att minska förbrukningen av energi i produktionen.vattenfall Vattenkraft har genomfört energiutredningar på ett flertal anläggningar för att finna källor där energiåtgången kan minskas. Exempel på åtgärder under 2006 Ombyggnation av värmestyrningssystem och avfuktare. Diagram3 Elförbrukning (driftel, lokalkraft) MWh Vattenkraft Fiskodling Småskalig vatten Vad gör vi för att minska påverkan? Blybatterierna återtas av tillverkaren som återvinner blyet. Det finns lagkrav och riktlinjer för inventering, insamling och hantering av kvicksilver vilket Vattenfall Vattenkraft följer. I samband med pågående förnyelsearbete byts kvicksilverinstrument ut mot miljövänligare alternativ. Exempel på åtgärder under 2006 Kvicksilverapparatur är helt borttagna i ett flertal anläggningar Antalet batterier har minskat genom införande diodlampor i nödlägesbelysningen Miljövänligare batterier är installerade. I Älvkarleby kraftverk pågår t ex fullskaleprov med Liponbatterier. Dessa har bättre miljöegenskaper än blybatterier. Byte av råvattenpump i Forsmo, energibesparande och ökad säkerhet för vattentillförseln. Förbättrad övervakning och styrning av värme samt ventilation på ett flertal anläggningar. Tungmetaller Resurser Vad har vi för påverkan? Vid kraftverken finns kvicksilver i fåtal instrument, som till exempel äldre nivågivare i oljesystem. I viss utrustning används fortfarande blybatterier då det inte finns något fungerande alternativ. Kvicksilver och bly är miljögifter som kan skada levande organismer. Köldmedier och SF6 Vad har vi för påverkan? Köldmedier och isolationsgasen svavelhexafluorid (SF6) påverkar ozonskiktet och bidrar till växthuseffekten. Köldmedium används i kylsystem i driftcentraler, kraftverk och fiskodlingar. SF6 används i högspänningsutrustning. Vad gör vi för att minska påverkan? Det pågår ett fortlöpande byte till köldmedium som inte påverkar ozonskiktet. För att minska risken för utsläpp finns rutiner för kontroll och journalföring. Endast ackrediterade entreprenörer anlitas för service av kylanläggningar. Under 2006 har vi upprättat nya rutiner och instruktioner för hantering av SF6, för att minimera eventuellt läckage som kan skada människa och natur. I dag finns inget bättre alternativ till SF6 i högspänningsutrustning. 10 MILJÖREDOVISNING 2006

11 Kemikalier Vad har vi för påverkan? De vanligast förekommande kemikalierna i Vattenfall Vattenkrafts anläggningar är t ex rengöringskemikalier, sprayfärger, fetter, oljor, smörjmedel. Dessa påverkar växter och djur negativt vid framställande och när de kommer ut i naturen. Fiskodlingar använder kemikalier för att minska bakteriefloran och gynna fiskens utveckling. Vad gör vi för att minska påverkan? Kemikalieförteckningar är upprättade för optimal kontroll av bland annat klassning av kemikalie, lagerhållen mängd, mm. Det finns rutiner och instruktioner upprättade ur ett miljö och arbetsmiljöperspektiv för hantering och användning av kemikalier. Vattenfall Vattenkraft har ett databaserat inrapporteringssystem för kemikalier för samtliga storskaliga vattenkraftanläggningar och fiskodlingar. Systemet ger en god överblick över kemikalieinnehav och på respektive anläggning. Under hösten 2006 har ett flertal av de kemikalier som vattenkraften använder vid underhåll omvärderats och bedömts av kemikalieexpertis. Detta har lett till en utvidgad kunskapsbank där all information om kemikalier lagras, allt från säkerhetsdatablad till hur människa och miljö påverkas.vår ambition är att byta ut de farliga kemikalierna där det är tekniskt möjligt, mot mindre miljöpåverkande alternativ. Exempel på åtgärder under 2006 Genom ombyggnationerna (förnyelseprojekt) av våra anläggningar kommer kemikalieanvändningen succesivt att minskas. Småskalig vattenkraft har reducerat kemikalielagret med hjälp av Stena miljö samt köpt oljeuppsamlingskar för säker hantering av spillolja Nytt kläckeri på Bergeforsens och Hedens fiskodling vilket reducerar kemikalie förbrukningen Utbyte av kemikalier mot miljövänliga alternativ (vattensmorda nav, nya konstruktioner på turbin) Olja och fett Vad har vi för påverkan? I vattenkraftverk används olja och fett för olika syften, bland annat för reglering av turbiner (mineralolja) och som smörjmedel (lagerolja och fett). Stora mängder mineralolja används i Kaplanturbiner. Eventuella oljeläckage kan resultera i negativ miljöpåverkan. Vad gör vi för att minska påverkan? För att reducera miljöpåverkan vid omhändertagande av oljehaltigt avfall och för att minimera konsekvenserna av eventuellt utsläpp byter vi till miljövänliga oljor och vattensmorda system. Den pågående förnyelsen av turbinerna i vattenkraftverken med ny och mer miljövänlig teknik innebär att risken för oljeläckage minskar betydligt samt att oljemängden reduceras i vattenkraftstationerna. (Se vidare utsläpp till vatten) Exempel på åtgärder under 2006 Arbete med att byta till oljefria Kaplannav i 22 aggregat pågår och kommer att resultera i att oljemängden minskar med % samtidigt som risken för oljeläckage reduceras. I Kinna kraftstation har 2 st regulatorer byts ut till motviktsaggregat. Oljemängden har då minskat från 600 liter till 60 liter. Nya grindrensare i Storhusfallet och Jonsered. Dessa innehåller miljöolja Green Oil istället för traditionell hydraulolja. Oljeavskiljning av läckvatten även oljevarnare av typen Leakwise har monterats i stationens två pumpgropar. (Nämforsens-, & Forsmo kraftstation). Utsläpp till luft Vad har vi för påverkan? Utsläpp till luft från produktion av el från vattenkraften är relativt små, koldamm, SF6, oljedimma och lösningsmedel. Dessa utsläpp, med SF6 undantaget (se köldmedier och SF6 ovan), har dock inte en betydande miljöpåverkan då utsläppen är relativt små. Vattenfall arbetar kontinuerligt med att minimera utsläppen ytterligare. Vad gör vi för att minska påverkan? Byte till borstfria matare på generatorerna eliminerar koldamm. Underhåll och justering av aggregat minimerar oljedimma Användningen av lösningsmedel minimeras Tillsyn och underhåll görs för att minimera utsläppen MILJÖREDOVISNING

12 Utsläpp till vatten och mark Vad har vi för påverkan? För turbiner och dammluckor används olja och fett i hydraulsystem och nav. Små mängder olja och fett kan läcka ut till vatten och mark under drift.vilket inte påverkar miljön nämnvärt, men läckaget ska ändå minimeras. Större oljeläckage kan orsaka skador på djur och växter i vattenmiljön. Från fiskodlingarna sker kontinuerliga utsläpp av näringsämnen och vissa kemikalier, dock utan betydande miljöpåverkan och inom gällande tillstånd. Inga större oljeutsläpp har inträffat under Det är en effekt av ett systematiskt arbete med att bygga bort risker för utsläpp. Flera projekt startades under 2006 för att ytterligare reducera risken för att olja släpps ut i vatten. Under 2006 har utsläppen ökat mot föregående år. Utsläppstrenden för de senaste fyra åren är dock minskade. Vad gör vi för att minska påverkan? Vid för låg nivå i kraftverkens oljesystem utlöses automatlarm eftersom det indikerar möjligt haveri och oljeläckage. De flesta potentiella utsläppspunkterna är anslutna till pumpgropar och oljeavskiljare för att minimera risken för oljeläckage till vatten och mark. Kartläggning av anläggningsspecifika miljörisker har resulterat i åtgärder och åtgärdsprogram som ökar säkerheten och beredskapen. Ny metod för att hindra oljeläckage Ingenjörer vid Vattenfall har i samarbete med entreprenörer tagit fram ett oljegropsskydd som hindrar transformatorolja att läcka ut i naturen. Metoden att skydda transformatorgropen från att läcka olja ut i naturen har utvecklats av Vattenfall Vattenkraft i samarbete med Procraft och Trelleborg Engineered Systems. Syftet är att hindra olja som läckt ner i transformatorgropen att läcka vidare ut i naturen. Det har lösts genom att gropen kläs in i dubbla skikt av gummi som är speciellt framtaget för att klara transformatorernas olja. Målet är att samtliga Vattenfalls vattenkraftstationer ska utrustas med denna teknik. Exempel på åtgärder under 2006 Vid större renoveringar byts bland annat oljorna ut mot mer miljöanpassade oljor eller andra alternativ. Transformatorgropar inkläddes med gummiduk i Bodens kraftstation och Laxede kraftstation för minskning av utsläpp av olja och fett till vatten och mark Övergång till vattensmorda lager och bussningar minskar riskerna för oljespill väsentligt. Byte av reglersystem minskar risken för oljeläckage. Länsgropstätningar och invallningar. Ökat samarbete med myndigheter, kommuner (räddningstjänst), länsstyrelser och andra kraftbolag. Diagram4 Utsläpp av olja och fett till vatten Kg/liter Olja (liter) Fett (kg) MILJÖREDOVISNING 2006

13 Lokal miljöpåverkan Vad har vi för påverkan? Byggande av dammar, magasin och kraftverk påverkar landskapsbilden.vattenkraft får till följd att vattnet i många fall leds genom tunnlar och flödet i den ursprungliga älvfåran minskar. I vissa fall torrläggs älvfåran helt.vattennivåns variationer i regleringsoch älvmagasinen påverkar växter och djur i strandzonen, bland annat berörs fisken som söker föda eller lägger rom i strandzonen. Vad gör vi för att minska påverkan? De negativa effekterna av Vattenfall Vattenkrafts verksamhet har i vissa fall kompenserats genom att vatten tappas till de torrlagda älvfårorna och då ofta i kombination med att grunddammar byggs. Det bidrar till att bevara växt- och djurlivet. I utbyggda älvar finns ofta unika arter och i älvdalen längs Luleälven har flera skyddsvärda biotoper konstaterats och skyddats i så kallade värnområden (se vidare positiva miljöaspekter). Vad har vi för påverkan? Vattenfall Vattenkraft omvandlar inga råvaror och avfallsmängderna blir därför relativt små. I samband med de stora moderniseringsprojekten vid anläggningarna uppstår dock mycket byggavfall.vattenfall Vattenkraft har exempelvis avfall i form av oljespill, lösningsmedel, fett, aska och batterier samt byggavfall. Från fiskodlingarna är de främsta avfallsslagen fiskrester, fodersäckar och kemikalieavfall. Under året har farligt avfall minskat med nästan 35 % mot föregående år, vilket visar att vår ambition med att minska farligt avfall fungerar i praktiken. Diagram5 Avfall från anläggning Avfall Storskalig vattenkraft Småskalig vattenkraft Fiskodling Vad gör vi för att minska påverkan? Anläggningarna rapporterar in mängden avfall samt avfallsslag i kategorierna deponi, förbränning, återvinning och farligt avfall, och det finns instruktioner för hanteringen. Samtliga anläggningar har en miljöbod där allt avfall samlas och hanteras. Exempel på åtgärder under 2006 Under året byttes foderrobotar och foderautomater ut på Norrfors laxodling för att få bättre kontroll på utfodringen och därmed mindre avfall. Sanering - efter att rivning och bortforsling av skrotade oljetankar slutförts vidtog sanering. All förorenad sand transporterades till en av myndigheternas godkända mottagningsanläggning. (Kilforsens kraftstation). Incidenter under året Vid injekteringsarbeten under sommaren 2006 inträffade det en incident vid Älvkarleby kraftstation vilket påverkade fiskeriverkets fiskodling negativt. Olyckligtvis sökte sig injekteringscement in i ett av vattenintagen till Fiskeriverkets försöksstation. Detta ledde till att en del av odlingens lax och öring dog. Inga andra skador har konstaterats i älven. Kg Återvinning Förbränning Deponi F-avfall MILJÖREDOVISNING

14 Niklas Dahlbäck 14 MILJÖREDOVISNING 2006

15 Oljefria vattenkraftverk snart verklighet Vattenfall ska inom tio år ha en världsledande position inom miljöriktig, effektiv vattenkraftproduktion. År 2025 ska inte något av Vattenfalls vattenkraftverk använda mineralolja som lager eller hydraulvätska. Detta är målen i Vattenfalls oljestrategi för vattenkraftverk som innebär investeringar på mellan 10 och 35 miljoner enbart de första fyra åren. Genomförandet av oljestrategin ligger i linje med Vattenfalls engagemang i miljöfrågor och kommer att innebära att vi intar en ledande position i branschen på det här området, säger Niklas Dahlbäck, teknisk controller och ansvarig för Vattenfalls Vattenkrafts oljestrategi. Idag finns mineralolja huvudsakligen i kraftverkens maskinsystem; i bärlager samt i styr och reglersystemen.varje system har sina förutsättningar, problem och risker. Med ny teknik och mer miljöanpassade vätskor kan miljöförbättringen uppgå till omkring 90 procent. Miljöförbättringen sker i form av minskade vätskevolymer med snabbare nedbrytbarhet, ökad förnyelsebarhet (minskad resursanvändning) och minskade energiförluster. Vattenfall ser idag tre vägar att gå från dagens mineraloljebaserade system: Miljöanpassad olja (syntetisk ester) Vatten Vätskefria tekniker Den aktuella miljöanpassade oljan är en syntetisk ester som har anpassats till mineraloljans egenskaper. Tester har dock visat att den har både bättre prestanda och kanske även längre livslängd än denna. En omställning från mineralolja till miljöanpassad olja kan genomföras snabbt eftersom den miljöanpassade oljan fungerar i de befintliga systemen. Vatten kan användas i hydraulik men har lägre viskositet än oljor och kan därför idag bara användas i delar av lagersystemen. Forskning initieras bland annat i utvecklingsaggregatet i Porjus kraftverk med vatten som hydraulvätska. Frågor som livslängd och driftsäkerhet är centrala. Kostnaden för ett vattenburet hydraulsystem förväntas bli mellan 2 och 3 gånger högre än för motsvarande oljesystem, vilket dock uppvägs av de positiva miljöaspekterna. Vattenfall har som målsättning att inom sex år ta fram ett fungerande vattenhydrauliskt reglersystem för ledskovlar. Vid valet av en framtida vätskefri teknik kan det handla om att ersätta hydraulsystemet med elektriska motorer, växellådor och länksystem. Oljesmorda lager skulle kunna ersättas med magnetiska lager. Förutom positiva miljöeffekter tror vi att nya tekniker även kan ge bättre tekniska prestanda och funktion, säger Niklas Dahlbäck. MILJÖREDOVISNING

16 Positiva miljöaspekter Skydd av känsliga områden Vattenfall Vattenkraft har inventerat de områden som ligger på egen mark. Resultatet är att värnområden har bildats. Syftet med värnområden är att skydda, bevara och i viss mån återskapa betingelser för unika växtarter och fågellokaler. Idag finns det tre värnområden; Porsi värnområde som är 30 hektar stort och Bombmurkleskogens värnområde som är 20 hektar älvnära granskog nära Messaure.Värnområdena får allt fler besökare och universitet, miljöorganisationer med flera visar stort intresse.vissa arter som tidigare inte hittats på något annat ställe har upptäckts inom områdena. Vad har hänt under 2006? Arbetet med Vattenfalls värnområden runt Vuollerim och Messaure främst bestått av underhåll och skötsel, dokumentation och visning av värnområdena. Antalet besökare i Porsi-VVO har varit mer än tusen personer. Dokumentation av fågellivet i Porsi-VVO. I Messaure-VVO har det skett dokumentation av fjolårets ängsflytt. De mest krävande arterna har klarat flytten bra. Under sommaren har en insektsinventering gjorts, bl.a. av skalbaggar och svampmyggor. Produktionen certifieras EPD, Environmental Product Declaration, är en miljövarudeklaration där all miljöpåverkan för en tjänst eller vara kartläggs. EPD möjliggör jämförelser mellan produkters och tjänsters miljöpåverkan. För elproduktion ger EPD besked om resursförbrukning, utsläpp, avfall, återvinning och markanvändning för varje kilowattimme el som produceras. Vattenfall Vattenkraft var 1999 först i världen med att få en miljövarudeklaration certifierad enligt EPD-systemet. Det finns nu certifierade miljövarudeklarationer för över 70 % av vår elproduktion i Sverige. Under 2004 producerades underlag för en samlad EPD-certifiering av all Vattenfall Vattenkrafts vattenkraftproduktion. Detta skaper mervärde för våra kunder som kan välja en förnyelsebar energikälla. Årliga fiskutsättningar Dammbyggnader och kraftverk blockerar fiskarnas naturliga vandringsvägar. Som kompensation har Vattenfall Vattenkraft fem fiskodlingar för laxsmolt, havsöringssmolt och sik.varje år sätts över 1,8 miljoner fiskar ut. Andra åtgärder för att öka fiskbeståndet är konstgjorda lekområden samt fiskvägar och fisktrappor för reproduktion och för att vandrande fisk ska kunna ta sig förbi hinder. Idag är utsättningen av yngel högre än det som krävs i vattendomarna. Mer än 5000 skalbaggar har insamlats och artbestämts. Insamlingen resulterade i ett nyfynd för Lule Lappmark och fynd av två rödlistade skalbaggar. Umeå Universitet har bedrivit delar av sin ekologiutbildning i värnområdena. 16 MILJÖREDOVISNING 2006

17 Nummer 1 för miljön Att ständigt arbeta för miljöförbättringar och vara nr 1 för miljön är två viktiga parametrar i Vattenfall Vattenkrafts miljöambition.varje år formuleras måloch handlingsprogram för respektive område. De övergripande målen bryts sedan ned på respektive enhet och anläggning. Nedan presenteras de övergripande miljömålen respektive de detaljerade miljömålen som Vattenkraft arbetat med under 2006 samt nya planerade mål för Miljömål 2006 Minska antalet flygresor inom Vattenfall Vattenkraft Minska emissionerna från flygresandet Minska utsläpp av olja och fett till vatten och mark Utsläpp av olja får inte överstiga 1500 liter och 400 kg fett. Genomföra beredskapsövningar med miljökommunikation i fokus (utsläpp av olja) Öva beredskap på 3-4 st anläggningar tillsammans med räddningstjänst Reducera antalet risker som uppkom i MOR-analysen Reducera 15 % av de miljörisker som klassas som betydande i MOR-analysen Miljömål 2007 Minska utsläppen av CO2 vid resor. Minska utsläppen av CO2 vid resor med 10 % Öka effektiviteten i våra anläggningar och därmed få el-certifikat för ytterligare 35 GWH till totalt 146 GWH (storskalig vattenkraft) Minska anläggningens miljörisker utifrån MOR-analysens betydande risker (4,5) Minska utsläpp av olja och fett till mark & vatten Vi åtekommer eventuellt med delmål Minska antalet kemikaliska produkter inom verksamheten. Minska antalet kemikaliska produkter med 10% på respektive anläggning Höja beredskapen för eventuell miljöolycka Genomföra 2 st miljödagar med fokus på beredskap (Ångermanälven och Dalälven). Genomföra beredskapsövningar 4 st. Resultat/Åtgärder Målet är uppnått: Flygemissionerna (CO2) har minskat med 8% Målet är delvis uppnått: Utsläppen av fett har ökat under året till ca 650 kg. Utsläppen av olja överstiger dock inte 1500 liter olja Målet är delvis uppnåt: Två övningar genomfördes (Bodens-, och Forsmos kraftstation) och ytterligare en var planerad dock fick den ställas in pga av att väderförhållandena inte var tillfredställande Målet är uppnått Resultat/Åtgärder MILJÖREDOVISNING

18 Framtiden Dammsäkerhets - och förnyelseprogram I början av 2007 beslutade Vattenfall att investeringarna i säkerhetshöjande åtgärder ska fortsätta. Det ytterligare satsningar dammsäkerhetshöjande åtgärder på drygt 1 miljard kronor till och med Under följande år kommer bl a dammluckor att moderniseras, betongkonstruktioner att repareras och övervakningen med kameror och mätinstrument att förstärkas. En förnyelse innebär att kraftverksaggregat återställs till ursprungligt skick eller bättre vilket möjliggör säker och förnyelsebar elproduktion i ytterligare 50 år. Ny teknik och nya kunskaper medför att aggregaten ofta kan förbättras, inte minst ur miljösynpunkt. För Vattenfall berörs cirka 30 aggregat i Sverige där åtgärder eller byten av turbiner, generatorer, styr- och reglerutrustning, hjälputrustning och transformatorer genomförs. Byte av turbiner innebär, förutom förbättrad prestanda, att oljemängden i anläggningen mer än halveras. Många förbättringar av kraftverken sker ur säkerhetssynpunkt. Utrymningsvägar, brandskydd och brandcellsindelning förbättras avsevärt. Vattenfall planerar ombyggnad av Akkats kraftverk Vattenfall planerar att investera 650 miljoner kronor i en ombyggnad av Akkats kraftverk i Lule älv. Investeringen kommer bl a att innebära en produktionsökning på 25 GWh och att stora mängder olja ersätts med vatten. I samband med byggnationerna kommer den gamla utloppskanalen att rensas från tidigare rasmassor för att på så sätt öka fallhöjden med 0,4 meter och underlätta vattenföringen.totalt kommer dessa åtgärder att ge ett energitillskott på 25 GWh/år vilket motsvarar uppvärmningen av drygt 1200 normalvillor. Sammantaget beräknas den årliga vattenkraftproduktionen i Akkats kraftverk att uppgå till 590 GWh. Ombyggnadsplanerna innebär inga förändringar av nu gällande vattendom. Vattenfall kommer att lämna in en tillståndsansökan för projektet till Miljödomstolen under våren/sommaren Om tillstånd från Miljödomstolen och Vattenfalls styrelse ges planeras byggstarten till våren Byggtiden beräknas till fem år och antalet lokala arbetstillfällen beräknas till i genomsnitt omkring 50 per år under byggtiden. Miljövinster Produktionsökning 25 GWh (vilket motsvarar uppvärmning av drygt 1200 normalvillor) Minskad mängd olja i systemen Elcertifikat leder till bättre miljö Under 2006 har Vattenfall Vattenkraft fokuserat på åtgärder för att förbättra verkningsgraden på anläggningarna och miljöåtgärder. Lagen om elcertifikat gör det möjligt att öka den förnyelsebara elproduktionen i storskaliga vattenkraftverk med samma vattenvolym och därmed ingen negativ miljöeffekt. Elcertifikaten möjliggör även byte av anläggningsdelar i förtid och därmed minskade miljörisker.vattenfall Vattenkraft har startat ett investeringsprogram i miljardklassen för att förbättra verkningsgraden och minimera miljöpåverkan från våra anläggningar. Några åtgärder under 2006 Vid Porsi kraftstation har rensning av älvssträcka nedströms kraftverket genomförts under Detta leder till ökad elproduktionen tack vare minskade fallförluster. Vid Stornorrfors och Messaure kraftverk har generatorerna förnyats med stator och ny rotorlindning samt nya löphjul på turbinerna. Forskningsprojekt Under 2006 har en rad forskningsprojekt genomförts och påbörjats för att utveckla metoder och arbetssätt som minimerar miljöpåverkan. Bland annat har Vattenfall bedrivit forskning inom följande områden: Det branschöverskridande forskningsprojektet Vattenkraft - Miljöeffekter, åtgärder och kostnader i nu reglerade vatten tar fram underlag för implementering av de mest kostnadseffektiva miljöförbättrande åtgärderna inom vattenkraften. Under 2006 avslutades etapp 2 av forskningsprojektet. Projektet har bland annat studerat åtgärder som underlättar vattenorganismers passage förbi kraftverk och flödesvariationernas betydelse för fiskvandring. Under året har det planerats för fortsättning i en etapp 3 under åren med ökat fokus på kostnadsnyttovärdering av miljöåtgärder. Totalt satsas 60 miljoner kronor av Elforsk (elföretagen), Energimyndigheten, Fiskeriverket och Naturvårdsverket under sex år på forskning om vattenkraftens miljöpåverkan. 18 MILJÖREDOVISNING 2006

19 Ordlista Utvecklingsarbete med andra kraftbolag och myndigheter Vattenfall Vattenkraft har under det gångna året genomfört tre miljödagar samt beredskapsövningar med andra kraftbolag, myndigheter och företag. Detta har skapat ett stor mervärde för oss, i form av ökat erfarenhetsutbyte och tydligare kommunikationsvägar samt att beredskapen kring våra älvar har ökat för samtliga inblandade aktörer. Detta arbete kommer även att fortgå under 2007 med två miljödagar och ett antal beredskapsövningar. Förstärkning av miljöledning i förnyelseprojekt Under pågår arbetet med att integrera en projektstyningsmodell för miljöledning i projekt (PROPS). Modellen är utvecklad för att ge stöd till beslutsfattare och projektmedlemmar på alla nivåer i organisationen. Under 2007 fortsätter arbetet med att ytterligare integrera miljöfrågor i PROPS. Det betyder att hänsyn kommer att tas till olika miljörisker genom hela projektets genomförande. AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Systematiskt arbetsmiljöarbete. Ekosystem Ett område med växter, djur, mikroorganismer och deras icke levande miljö som lever i samspel med varandra. EPD (Environmental Product Declaration) en miljövarudeklaration där all miljöpåverkan för en produkt kartläggs från vaggan till graven. Farligt avfall Avfall som av EU bedömts ha särskilt stor miljöpåverkan. Ska omhändertas på särskilt sätt. GWh 1 miljon kwh, motsvarar elanvändningen för ungefär 400 normalvillor under ett år. HCFC Samlingsnamn för Klorfluorkolväten används som köldmedie och innehåller ozonnedbrytande egenskaper. ISO global standard för miljöledning. (dvs bedriva ett strukturerat miljöarbete med fokus på ständiga förbättringar, kontrolleras av ett oberoende certifieringsorgan) ISO-9001 Internationell standard för kvalitetsledning. (dvs bedriva ett strukturerat arbetssätt med fokus på uppfylla kundens krav, kontrolleras av ett oberoende certifieringsorgan) KAM Vattenfall AB Vattenkrafts verksamhetssystem för Kvalitet, Arbetsmiljö och Miljö, certifierat enligt ISO 9001, AFS 2001:1 samt ISO Kaplanturbin En turbin som har löphjulet format som en propeller, ofta med vridbara blad, vilka under drift regleras så att bästa verkningsgrad uppnås. Används i regel vid fallhöjder under 75 meter. Livscykelanalys Ett verktyg för att belysa miljöpåverkan från en process, produkt eller aktivitet under hela dess livslängd. Löphjulsskovel Löphjulet består av ett antal skovelblad med vars hjälp vattnet driver runt turbinen. Miljöaspekt Delar av en verksamhets aktiviteter, produkter eller tjänster som har eller kan ha miljöpåverkan. Miljöbalken Samordnad, breddad och skärpt miljölagstiftning för en hållbar utveckling som trädde i kraft den 1 januari Den smälter samman regler från femton tidigare miljölagar. Miljöledningssystem Ett system som genom rutiner och ansvarsfördelning beskriver hur företaget ska arbeta med miljöfrågor på ett systematiskt sätt. Miljöpolicy Styr miljöarbetet och anger företagets övergripande intentioner. Oljeavskiljare Filter som skiljer ut olja från vatten och luft. Samt samlar upp olja i en behållare. Pumpgrop Uppsamlingsbrunn för vatten. SF6 Svavelhexafluorid - en effektiv växthusgas. Tilloppstub Vattenväg mellan kraftverkets intag och turbin. TWh GWh, är i genomsnitt den elenergi Sverige använder under tre dygn. Utskov utrymmen som gör att man kan tappa dammen på mer vatten än det som maximalt kan köras genom turbinerna. Detta leder till att nivån stiger nedanför dammen. VSN Vattenfall Service Nord (entreprenör) VSS Vattenfall Service Syd (entreprenör) VVO Vattenfall VärnOmråde för biologisk mångfald. MILJÖREDOVISNING

20 Vill du veta mer? Miljösamordnare Vattenfall AB Vattenkraft; Sören Ek Telefon E-post Länkar Vattenfall: Svensk energi: Energimyndigheten: Naturskyddsföreningen: BC Hydro: SMHI: Elforsk AB: Nästa miljöredovisning Kommer att ges ut under 2008 Vattenfall Business Services Nordic. Foto: Hans Blomberg, Sture Ekendahl och Vattenfall. Tryck: Åtta45, Stockholm 2007.

Miljöredovisning. Vattenfall Vattenkraft 2014

Miljöredovisning. Vattenfall Vattenkraft 2014 Miljöredovisning Vattenfall Vattenkraft 2014 Innehåll 03 Samling kring vattenkraften Christer Ljunggren 04 Om Vattenfall Vattenkraft 06 Miljöåret 2014 08 Förbättringar och innovation inom Vattenkraft Intervju

Läs mer

Vattenkraften och miljön

Vattenkraften och miljön Vattenkraften och miljön Elforsk slutseminarium 20-21 oktober 2010 Richard Holmgren Miljöchef Vattenfall Vattenkraft AKKATS Kraftstation Jokkmokk Vattenfall AB Vattenfall Vattenkraft i siffror Vattenfall

Läs mer

Vattenkraft. En oändlig energi.

Vattenkraft. En oändlig energi. Vattenkraft. En oändlig energi. Med hundra års erfarenhet har vi fokus på framtiden Skellefteå Krafts historia började med ett vattenkraftverk i Finnforsfallet utanför Skellefteå. Det blev Skellefteälvens

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Utformning av miljöledningssystem

Utformning av miljöledningssystem Utformning av miljöledningssystem Principskiss för miljöledningssystem miljöutredning Ledningens genomgång Miljörevision och uppföljning miljöpolicy Ständig förbättring Miljömål Miljöprogram Införande/genomförande

Läs mer

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01 KRAVSTANDARDEN Svensk Miljöbas 2006-01-01 Svensk Miljöbas Kravstandard Publicerad: 2005-12-05 Status: Gällande Gäller from: 2006-01-01 Dokumenttyp: Systemdokument Innehållsförteckning 1. Krav på verksamheter

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

Miljödeklaration EPD. Vatten S-P-00188. Sammanfattning av EPD för el från Vattenfalls vattenkraft i Norden

Miljödeklaration EPD. Vatten S-P-00188. Sammanfattning av EPD för el från Vattenfalls vattenkraft i Norden Miljödeklaration EPD Vatten Sammanfattning av EPD för el från Vattenfalls vattenkraft i Norden S-P-00188 S-P-00088 2015-02-15 Sammanfattning av EPD för el från Vattenfalls vattenkraftproduktion i Norden

Läs mer

www.svenskvattenkraft.se Vattenkraft SERO:s energiseminarium 2011-03-12 i Västerås

www.svenskvattenkraft.se Vattenkraft SERO:s energiseminarium 2011-03-12 i Västerås Vattenkraft SERO:s energiseminarium 2011-03-12 i Västerås Småskalig vattenkraft naturnära energiutvinning F = H * Q * g F är effekten i kw H är fallhöjden i meter Q är flödet i m 3 /s g är jordens dragningskraft

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Säkerheten vid våra kraftverk

Säkerheten vid våra kraftverk Säkerheten vid våra kraftverk Tillsammans kan vi öka säkerheten Ett vattenkraftverk är mäktigt att uppleva på nära håll. Det ger respekt och förståelse för naturens krafter. Vi på Vattenfall vill gärna

Läs mer

Indikatorer som internt verktyg Exempel från SME - företag

Indikatorer som internt verktyg Exempel från SME - företag Indikatorer som internt verktyg Exempel från SME - företag Miljöledningsprojektet årliga möte Tema: Indikatorer Saltsjöbaden den 10 och 11 april 2003 anordnad av SIS Maria Carty Svensk Industriförening

Läs mer

Nationell strategi för hållbar vattenkraft

Nationell strategi för hållbar vattenkraft Nationell strategi för hållbar vattenkraft Bakgrund Sveriges regering och riksdag har fastställt nationella mål inom vattenmiljöområdet och energiområdet. Sverige har även förbundit sig att genomföra olika

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Vattenkraften i ett framtida hållbart energisystem Innehåll Vattenkraften i Sverige (bakgrund) Framtida möjligheter

Vattenkraften i ett framtida hållbart energisystem Innehåll Vattenkraften i Sverige (bakgrund) Framtida möjligheter Vattenkraften i ett framtida hållbart energisystem Innehåll Vattenkraften i Sverige (bakgrund) Framtida möjligheter! Klimatförändringen?! Förändrat produktionssystem?! Vattendirektivet? Vattenkraften i

Läs mer

Minskning av koldioxid och energieffektivisering i investeringsprocessen. Melker Lundmark

Minskning av koldioxid och energieffektivisering i investeringsprocessen. Melker Lundmark Minskning av koldioxid och energieffektivisering i investeringsprocessen Melker Lundmark Förordning (2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter Enligt Energimyndighetens riktlinjer för förordningen

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2015

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2015 MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2015 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Gunnar Rogenfelt Telefon: 031-7246470 Översikt Härryda

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Grupp : Arvid och gänget. Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid

Grupp : Arvid och gänget. Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid Grupp : Arvid och gänget Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid Växthuseffekten Atmosfären Växthuseffekten kallas den uppvärmning som sker vid jordens yta och som beror på atmosfären. Atmosfären

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. miljöpolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. miljöpolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset miljöpolicy Genom Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) miljöpolicy visar ledningen sitt engagemang, intentioner och avsikt med SU:s miljöarbete. Vi ska som en del

Läs mer

Vårt arbete med biologisk mångfald och vattenkraft

Vårt arbete med biologisk mångfald och vattenkraft Vårt arbete med biologisk mångfald och vattenkraft 2 Laxen i Vindelälven vandrar upp till 26 mil för att kom till sina lekvatten. Vi arbetar med biologisk mångfald Sveriges riksdag har beslutat att Sveriges

Läs mer

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier Miljömål och handlingsplan för Önnestads folkhögskola Önnestads folkhögskolas miljömål syftar till att med människan i centrum bidra till en hållbar utveckling genom effektiv hushållning med resurser och

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

Miljöledningsbarometern 2002

Miljöledningsbarometern 2002 Bilaga 7 Miljöledningsbarometern 2002 Uppgiftslämnare: Ann-Christine Mohlin Verksamhet: Tandvårdsstaben Datum: 2003-02-04 A. MILJÖUTREDNING Ja Arbete Har ni genomfört en miljöutredning*? B. MILJÖLEDNINGSSYSTEM

Läs mer

Miljöutredning för vår förening

Miljöutredning för vår förening 04.1 Miljöutredning Miljöutredning för vår förening datum 2014-09-30 Sida 1 av 6 Introduktion I detta dokument redovisas ett antal frågor som är till för att hjälpa er i arbetet med att ta fram en miljöutredning.

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

ENERGISEMINARIUM I GLAVA

ENERGISEMINARIUM I GLAVA www.svenskvattenkraft.se ENERGISEMINARIUM I GLAVA 2011-09-12 Svensk Vattenkraftförening Ideell, politiskt oberoende förening. Intresseförening för småskalig vattenkraft. Grundades 1980. 800 medlemmar.

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

EN DROPPE AV H 2 OPP

EN DROPPE AV H 2 OPP EN DROPPE AV H 2 OPP Om vattenkraften idag och i framtiden. Vi svenskar lever i symbios med vatten. Sverige har 240 mil kust. Den sträcker sig hela vägen från Haparanda i norr till Strömstad i väster.

Läs mer

Hur investerar vi för framtiden?

Hur investerar vi för framtiden? Hur investerar vi för framtiden? SVC-dagarna, 27-28 januari 2010 Hans Lindström Asset manager Vattenfall Vattenkraft Vattenfall 100 år 1909 Vattenfall bildas 1910 Vattenkraft (Olidan) 1952 Transmission

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ Företag Namn Gunnar Perssons Grävmaskins AB Adress Bergstena Sjölyckan Postnr o postadress 441 92 ALINGSÅS Telefon kontor 0322 63 50 40 Telefax 0322 63 50 40 Miljöansvarig Upplåtaransvar

Läs mer

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17 KMA-plan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare Stockholm 2015-05-17 1. Inledning Oventos KMA-plan beskriver hur företaget arbetar med kvalitets-,

Läs mer

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen.

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen. 1 Alla som bedriver vattenverksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Syftet med planeringen och kontrollen ska vara att motverka och/eller förebygga olägenhet för människors hälsa

Läs mer

EPD Vattenfalls vattenkraftproduktion i Norden

EPD Vattenfalls vattenkraftproduktion i Norden EPD Vattenfalls vattenkraftproduktion i Norden Sammanfattning av certifierad miljövarudeklaration EPD för el från Vattenfalls vattenkraft i Norden. S-P-00088 S-P-00088 2011-12-31 Vattenfall AB Sammanfattning

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter Egenkontroll enligt Miljöbalken Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter Ni styr Er verksamhet Syftet med denna vägledning är att presentera de krav som ställs på din verksamhet enligt miljöbalken

Läs mer

Vägledning om egenkontroll

Vägledning om egenkontroll Vägledning om egenkontroll Utsläpp till luft, stoft, buller och lukt Råvaror Material Produkter Energi Transporter Tjänster Avfall Material Produkter Energi Transporter Tjänster Utsläpp till mark och vatten

Läs mer

Lule älv Åtgärder som påverkar produktionen

Lule älv Åtgärder som påverkar produktionen Lule älv Åtgärder som påverkar produktionen Vattenreglering Lule älv Luleå, 2013-03- 22 Thord Lindström, Vattenfall Vattenkraft AB Nordiska elsystemet Norden är ett gemensamt elkraftsystem En gemensam

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Nyheter i ISO 14001 och 14004

Nyheter i ISO 14001 och 14004 Nyheter i ISO 14001 och 14004 Anne Swartling, SIS, 10 november, 2004 2004-11-17 1 Drivkrafter för revision av 14001/4 Överensstämmelse med ISO 9001 Förtydliga befintlig text Översättningsfrågor ISO 14004

Läs mer

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 )

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Inledning Miljöredovisningen för 2012 sammanfattar det gångna året och redovisar uppfyllnad av mål. Miljöredovisningen fungerar både som ett internt och

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Miljölagstiftning. s 59-67 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk

Miljölagstiftning. s 59-67 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Miljölagstiftning s 59-67 i handboken 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Varför en balk? Naturvårdslagen Miljöskyddslagen Lagen om förbud mot dumpning av avfall i vatten Lagen om svavelhaltigt bränsle

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Rektor har beslutat att hela universitet ska miljöcertifieras innan utgången av 2016. ISO 14001 Internationell standard för miljöledningssystem Grundkravet:

Läs mer

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 1(7) Fastställd av rektor Kåre Bremer 2008-02-28 Dnr: 83-0334-08 Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 Inledning Detta dokument avser miljörådets uppföljning och bedömning

Läs mer

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK TROLLEBODA VINDKRAFTPARK VINDKRAFTPARK I TROLLEBODA Vi undersöker möjligheten att bygga mer vindkraft i Kalmarsund. Våren 2008 fick vi tillstånd av miljödomstolen att bygga 30 vindkraftverk med totalhöjden

Läs mer

Kravstandard. Järfälla kommuns Miljödiplomering. Fastställd

Kravstandard. Järfälla kommuns Miljödiplomering. Fastställd 20101207 Kravstandard Järfälla kommuns Miljödiplomering Fastställd 2010-12-07 1. ALLMÄNT 3 2. GRUNDLÄGGANDE KRAV 3 3. MILJÖANSVARIG 3 4. MILJÖUTREDNING 3 5. MILJÖPOLICY OCH MILJÖPLAN 4 6. RUTINER OCH/ELLER

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Älvräddarna. Älvräddarnas Samorganisation

Älvräddarna. Älvräddarnas Samorganisation Älvräddarna Christer Borg, ordförande Älvräddarna, en av 27 experter i Vattenverksamhetsutredningen Stopp för ny vattenkraft Restaurering av de vattendrag som är vattenkraftsskadade Småskaliga kraftverk

Läs mer

Energikällor Underlag till debatt

Energikällor Underlag till debatt Energikällor Underlag till debatt Vindkraft Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen. År 2014 producerade vindkraften i Sverige 11,5 TWh el vilket är cirka 8 procent av vår elanvändning.

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2016 Institutionen för data- och systemvetenskap MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Fastställd av DSV:s styrelse 2016 02 23 2 MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Miljöhandlingsplan 2016 Bakgrund Rektor vid

Läs mer

2. Miljölagstiftning

2. Miljölagstiftning 2. Miljölagstiftning Varför en balk? Naturvårdslagen Miljöskyddslagen Lagen om förbud mot dumpning av avfall i vatten Lagen om svavelhaltigt bränsle Lagen om skötsel av jordbruksmark Renhållningslagen

Läs mer

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Våra sju miljömål Universitetssjukhusets sju miljömål gäller under en tre års period. Varje division ska bryta ner dessa

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Miljöledning i staten 2014 och kommande utmaningar Kristina von Oelreich 2015-09-28

Läs mer

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 MÅL OCH ÅTGÄRDER... 3 3 ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR MILJÖARBETET... 7 3.1 ORGANISATION

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

[Skriv här] Miljöplan Nacka GK 2017 MILJÖPOLICY. Vår strävan är att belasta miljön så lite som möjligt

[Skriv här] Miljöplan Nacka GK 2017 MILJÖPOLICY. Vår strävan är att belasta miljön så lite som möjligt MILJÖPOLICY Vår strävan är att belasta miljön så lite som möjligt För att uppnå detta arbetar vi med ständiga förbättringar och förebygger negativ miljöpåverkan genom att; Uppfylla gällande lagar, förordningar

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Nytt liv åt flora och fauna.

Nytt liv åt flora och fauna. Nytt liv åt flora och fauna. Den biologiska mångfalden i naturen är viktig för att ekologiska kretslopp ska fungera fullt ut. Som energiproducent och leverantör har E.ON möjlighet att hjälpa flora och

Läs mer

KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD

KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD Berätta för dina kollegor om värdet av att identifiera betydande miljöaspekter, att följa upp och förbättra era produkters miljöprestanda Samarbeta med dina

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen

VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen Inledning Detta regelverk är utformat för växthusproduktion av grönsaker, krukväxter och blomsterlök. Livsmedelskedjan står för minst

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Miljörapport. - en förkortad version

Miljörapport. - en förkortad version Miljörapport - en förkortad version Verksamhet Universitetssjukhuset i Lund (USiL) ingår i Region Skåne och är regionsjukhus i södra sjukvårdsregionen med cirka 1,6 miljoner innevånare. År 2007 fanns på

Läs mer

Miljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB

Miljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Miljöutredning 2017 Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO 14001 Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Innehåll 1 Inledning och syfte... 3 2 Omfattning... 3 3 Miljöutredning ISO 14001...

Läs mer

Miljöanpassning av vattenkraften. Har vi de verktyg som behövs?

Miljöanpassning av vattenkraften. Har vi de verktyg som behövs? Miljöanpassning av vattenkraften Har vi de verktyg som behövs? Förutsättningar vattenkraft Årlig genomsnittsprod. 65 TWh av ca 165 totalt Även småskalig relevant, speciellt avseende effekttoppar i S. Sverige

Läs mer

EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN

EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN i Sverige Miljöbalkens syfte Miljöbalken 1 syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att en hälsosam och god miljö säkras för nuvarande och kommande generationer.

Läs mer

VD Kenneth Stahre och vice VD Roger Lifvergren bär det yttersta ansvaret för att miljölagen efterlevs och Jonnah Stahre för miljöledningsarbetet.

VD Kenneth Stahre och vice VD Roger Lifvergren bär det yttersta ansvaret för att miljölagen efterlevs och Jonnah Stahre för miljöledningsarbetet. Miljöberättelse 216 Organisation och verksamhet Stahrebolaget är ett av Mellansveriges största företag inom sanering, skadeservice och underhållsservice. Våra beställare är försäkringsbolag, kommuner,

Läs mer

Birgitta Adell Miljösamordnare

Birgitta Adell Miljösamordnare Birgitta Adell Miljösamordnare Fortums vattenkraft i Norden Flod Antal anläggn. MW* Ångermanälven 3 57 Indalsälven 10 615 Ljungan 4 103 Ljusnan 18 629 Dalälven 39 935 Klarälven 24 357 Byälven 5 37 Norsälven

Läs mer

Miljöledningssystem Principer Rutiner Projektanpassning bygg och fastighet Processen Lagstiftning och överenskommelser Princip för styrning Exempel

Miljöledningssystem Principer Rutiner Projektanpassning bygg och fastighet Processen Lagstiftning och överenskommelser Princip för styrning Exempel Miljöledningssystem Principer Rutiner Projektanpassning bygg och fastighet Processen Lagstiftning och överenskommelser Princip för styrning Exempel 2 BS 7750 (British standard) 1992, base for other EMS

Läs mer

Miljöredovisning 2015

Miljöredovisning 2015 Miljöredovisning 2015 1 REDOVISNING AV ARBETET MED LEDNINGSSYSTEMET UNDER VERKSAMHETSÅRET 2014 Fastighets ABs (härefter kallad ) miljöarbete uppfyller de krav som ställs i den internationella miljöledningsstandarden

Läs mer

Miljöarbete i läkemedelsindustrin

Miljöarbete i läkemedelsindustrin Miljöarbete i läkemedelsindustrin Bengt Mattson, CSR- och Miljöchef, Pfizer AB http://www.ansvarsblogg.se 1 De tio principerna för Global Compact Mänskliga rättigheter 1. Stödja och respektera skydd för

Läs mer

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Sammanfattning fördelar med att inte koordinatsätta Energiutbytet blir så högt som möjligt i förhållande till omgivningspåverkan - Rätt vindkraftverk

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

Tranås Energi Vattenkraft miljöanpassning 2015-04-07

Tranås Energi Vattenkraft miljöanpassning 2015-04-07 Tranås Energi Vattenkraft miljöanpassning 2015-04-07 Tranås Kvarn (Smedjeholmen) Elverksdammen, fiskväg finns, nivå regleras med automatlucka, ingen vattenkraftproduktion idag. (Svartån) Foto: L Gustafsson

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Klimatpåverkan, försurning, övergödning, luftförorening, förbrukning av icke förnybara naturresurser.

Klimatpåverkan, försurning, övergödning, luftförorening, förbrukning av icke förnybara naturresurser. Direkt = mycket stor = stor = medelstor Lätta vägtransporter (typ personbilstransport eller liknande inom arbetet) Utsläpp till luft av CO, NO x, SO x, CO, Partiklar, förnybara naturresurser. Miljöpåverkan

Läs mer

LAGÄNDRINGAR 1 JANUARI 2007

LAGÄNDRINGAR 1 JANUARI 2007 Energimyndigheten informerar om elcertifikatsystemet Lagändringar OM ELCERTIFIKAT Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som syftar till att öka den förnybara elproduktionen med 17 TWh

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam.

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam. Miljöutredning för: Företag/verksamhet:_StormStyrka Gatuadress:_Syrengården 51 Postadress:_424 39 ANGERED Miljöansvarig:_Karin Storm Tel:_031-330 21 55 Verksamheten Vår verksamhet kan kortfattat beskrivas

Läs mer

Postadress: Mölnlycke

Postadress: Mölnlycke MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2013 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Mats Fredriksson Telefon: 031-7246470 Sammanfattning Översikt

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

B2 1 (4) Typ av åtgärd på respektive del. Helt ny Renoverad. Planerat Utfört. Planerat Utfört

B2 1 (4) Typ av åtgärd på respektive del. Helt ny Renoverad. Planerat Utfört. Planerat Utfört B2 1 (4) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 3 Bilaga till A1 Beskrivning av ombyggnad 1 Kraftvärmeverk eller industriell mottrycksanläggning Årtal då delen installerades Helt ny Renoverad Panna Eldningssystem

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Bräcke kommun 2008-2012

Bräcke kommun 2008-2012 Målsättningar for Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-2012 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige 118/2007 Energi- och klimatstrategi for Bräcke kommun 2008 2012 2 1. I n l e d n i n g Föreliggande

Läs mer