Miljöredovisning. Vattenfall Vattenkraft 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöredovisning. Vattenfall Vattenkraft 2014"

Transkript

1 Miljöredovisning Vattenfall Vattenkraft 2014

2 Innehåll 03 Samling kring vattenkraften Christer Ljunggren 04 Om Vattenfall Vattenkraft 06 Miljöåret Förbättringar och innovation inom Vattenkraft Intervju Klas Huhtasaari 10 Miljöflödesschema med avseende på miljöpåverkan 11 Så påverkar vattenkraftverken miljön 14 Ny fiskodlingshall i Bergeforsen Intervju Mikael Lidström 16 Positiva miljöaspekter 18 Program för biologisk mångfald Intervju Erik Sparrevik 20 Miljömål 22 Framtiden 26 Ordlista Vattenfall Text: Sandi Pudic och Monica Nordlund Foto: Jennie Pettersson, Vattenfall AB, Colourbox Layout: Blomquist & Co Tryck: Larssons Offsettryck

3 Samling kring vattenkraften Energifrågorna fortsätter att stå i centrum inte bara i Sverige utan även runt om i Europa. Den förändring som nu sker av den europeiska energimarknaden påverkar oss alla och varje land arbetar med att forma sina strategier för att hitta den mest optimala energimixen. I slutet av juni 2014 presenterade Havs- och Vattenmyndigheten tillsammans med Energimyndigheten en Nationell strategi för hållbar vattenkraft. Strategin är ett steg och en guide till hur Sverige ska leva upp till EU:s ramdirektiv för vatten. Strategin delar in landets olika vattenkraftproducerande älvar efter betydelse för landets samlade energiproduktion. Lule älv och Göta älv får en särställning i de båda myndigheternas strategi men flera av de stora Norrlandsälvarna har betydelsefulla roller i den svenska framtida energiförsörjningen. Vattenkraftens unika egenskaper, både som bas- och reglerkraft, kommer utan tvekan att ha en fortsatt viktig plats när Sveriges ambitioner att fortsätta utbyggnaden av ett hållbart energisystem växer. I vår miljöårsredovisning kan du läsa mer om vårt arbete för att minska vattenkraftens påverkan på miljön. En stor del av arbetet handlar om att reducera miljörisker ute på anläggningarna, men även om att fortsätta att effektivisera anläggningarna för att kunna producera mer energi per vattenmängd. Vi fortsätter också arbetet med Vattenfalls Program för biologisk mångfald. Det innebär bland annat att inventera möjliga åtgärder i våra reglerade vattendrag i syfte att mildra de negativa effekterna av vattenkraften och stärka den biologiska mångfalden. I arbetet ingår vår satsning på Krafttag ål som genom utsättning och transport av ål förbi våra vattenkraftverk ska stärka ålens tillväxt. Vi arbetar också allt mer aktivt med Naturskyddsföreningens miljöfond Bra Miljöval. Vattenfall fonderar årligen medel i fonden som används till olika projekt som syftar till att stärka den biologiska mångfalden. Under året har Vattenfall bland annat medverkat i projekt som arbetat med att återskapa fiskvandringsmöjligheter i Valån som är ett av de större biflödena till Mjörn i Säveåns vattenmagasin. Vi har också medverkat i ett omfattande miljöåterställande projekt i Flarkån, ett av de större biflödena i Luleälven. Har du frågor kring Vattenfall Vattenkrafts miljöarbete är du välkommen att kontakta oss. Christer Ljunggren VD Vattenfall Vattenkraft AB Christer Ljunggren MILJÖREDOVISNING

4 Om Vattenfall Vattenkraft Förnybar energikälla Sveriges elproduktion består till ungefär hälften av den förnybara vattenkraften. Vattenfall Vattenkraft ansvarar för drift, underhåll och förnyelse av Vattenfalls vattenkraftverk. Vi äger och driver ca 100 hel- och delägda vattenkraftverk i Sverige och Finland. Inom vår verksamhet finns också fem fiskodlingar. Idag är vi över 500 anställda som verkar i två länder med huvudkontor i Luleå. Vi är i en spännande utvecklingsfas då vi årligen kommer att investera mellan 1,0 1,5 miljarder samtidigt som vi är inne i en generationsväxling. Under 2014 uppgick vår totala elproduktion till cirka 35 TWh. Årsproduktionen för vattenkraften varierar mellan åren, huvudsakligen beroende på vattentillgången. De senaste tio åren har produktionen legat mellan 25 och 38 TWh. Årsproduktionen följer i huvudsak den nederbörd som kommit under året och föregående år. Ledningssystem vårt verktyg för att arbeta strukturerat med miljö och ständiga förbättringar Vattenfall Vattenkraft arbetar med ett ledningssystem för miljö och arbetsmiljö sedan år Vi är certifierade enligt: Miljö (ISO 14001). Arbetsmiljö (OHSAS 18001). Vad har ledningssystemet betytt för oss? Vi arbetar systematiskt med miljö och arbetsmiljö för att ständigt förbättra oss. Vi kan snabbt se trender över utvecklingen på miljöområdet eftersom uppföljning och mätning är en viktig del i miljöarbetet. Det skapar förutsättningar för oss att vidta effektiva och betydelsefulla åtgärder. Några av de fördelar som vi har sett genom åren är att ledningssystemet skapar beslutsunderlag baserade på fakta. Ett fungerande ledningssystem genererar vinster för både miljö, personal och kunder. Produktion av vattenkraft i Sverige och Finland (GWh) GWh År Diagram 1. Vattenfall Vattenkrafts nordiska elproduktion. 4 MILJÖREDOVISNING 2014

5 Bergeforsen kraftverk

6 Miljöåret 2014 Vi har arbetat målinriktat med miljöfrågor under flera år för att minska vår miljöpåverkan. Det har bland annat skett genom att: Vi har arbetat med att främja biologisk mångfald genom flera olika projekt. Vi har fortsatt arbetet med att reducera miljörisker ute på anläggningarna. Fortsatta effektiviseringar av anläggningarna (förnyelseprojekt) för att kunna producera mer energi per vattenmängd. Vi fortsätter att arbeta med energiövervakning, värme, ventilation, belysning mm på alla anläggningar. Genom innovativa lösningar minskar vi mängden kemikalier i våra kraftverk och fiskodlingar. Under hösten 2012 startade Vattenfall arbetet med att ta fram ett program för biologisk mångfald. Syftet är bland annat att utreda, genomföra och synliggöra miljöförbättrande åtgärder för den biologiska mångfalden, samtidigt som produktionen av förnybar energi påverkas så lite som möjligt. Exempel på några delområden är: Krafttag ål ålyngelutsättningar och transport av ål förbi kraftverk. Inventeringar och genomförande av möjliga miljöåtgärder vid våra kraftverk och älvsträckor. Medverkan vid ett antal utvecklingsprojekt för att identifiera miljöåtgärder som t.ex. projektet Maximal ekologisk potential i Ume älv. Värnområden skötsel och bildande av nya områden. Fonden Bra miljöval som beskrivs nedan. Forskning och Utveckling (FoU) oftast i samverkan med bransch, universitet och andra intressenter. Svenska Naturskyddsföreningens fond Bra Miljöval Vattenkraft Vattenfall säljer el till företagskunder som är certifierad med Svenska Naturskyddsföreningens (SNF) Bra Miljöval. Det är Vattenfalls kraftverk längs Göta älv som uppfyller kraven för att producera elenergi märkt Bra Miljöval. En årlig avsättning till en miljöfond görs på SEK per producerad GWh. Den årliga avsättningen till fonden är cirka 0,8 MSEK. SNF ställer en rad krav på projekt som kan finansieras genom miljöfonden. Bland annat ska åtgärden minska vattenkraftens skadeverkningar. De miljöförbättrande åtgärder som Vattenfall är delaktiga i via miljöfonden är koncentrerade till avrinningsområden där vi äger vattenkraft och har påverkat miljön. Avrinningsområdena är viktiga och de insatser vi gör där har en positiv inverkan på den biologiska mångfalden. När vi genomför aktiviteter i områden där vi till exempel har påverkat strömvattenlevande arter är det gynnsamt att fokusera insatserna på vandringshinder i sidovattendrag. Förhoppningen är att dessa åtgärder ska stärka strömvattenlevande fiskar som öring och arter som är beroende av öringen, till exempel flodpärlmusslan. Med stöd av miljöfonden har Vattenfall finansierat följande åtgärder under 2014: Återskapande av fiskvandringsmöjligheter i Valån Valån är ett av de större biflödena till Mjörn i Säveåns vattensystem. Genom att anlägga en naturlig fiskväg, förbi en delvis raserad bro med kulturvärde, stärks beståndet av Mjörnöring och flodpärlmusslans möjlighet att överleva i Valån förbättras. Miljöåterställningar i Flarkån Flarkån är ett större biflöde i nedre delen av Luleälven. Ån är kraftflottledsrensad. Genom att återställa vattendraget till sitt ursprungliga tillstånd gynnas strömlevande fiskarter som harr och öring samt även flodpärlmussla. Inventering av åtgärder i Solbergsån, biflöde till Göta älv Solbergsåns avrinningsområde är ett viktigt lek- och uppväxtområde för många arter av fisk. Genom att åtgärda vandringshinder blir ytterligare vattendrag tillgängliga för olika fiskarter. Förstudie och biologisk återställning i Säveåns avrinningsområde Identifiera behov av biotopförbättrande åtgärder. Genom att återföra bortrensat material, som block och sten, till vattendragen, förbättras lek- och uppväxtmöjligheterna för fisk. De lokala myndigheter och intressegrupper som vi arbetar med i de olika områdena är positiva till att Vattenfall stödjer dessa åtgärder. För att vi ska lyckas med våra insatser och få fortsatt förtroende på de orter där vi är verksamma är de lokala kontakterna mycket värdefulla. Så här säger Bertil Ericson från Mjörns fiskevårdsområdesförening: Det har fungerat fantastiskt bra. Vi beräknar att blir klara med de sista åtgärderna i juli Valån är en av de bästa lekvattnen i förlängningen till sjön Mjörn, en av Sveriges största sjöar. Genom de aktiviteter som vi tillsammans genomför får vi en fungerande vattenväg, ett omlöp, och räddar en medeltida bro. Beståndet av Mjörnöring stärks och flodpärlmusslans chanser att överleva i Valån ökar. Fiskevårdsföreningen har inte resurser för att kunna göra detta egen hand. Det är pengarna från miljöfonden som möjliggör det, avslutar Bertil. 6 MILJÖREDOVISNING 2014

7 Vattenfall Vattenkraft vår miljöinriktning Vattenfall Vattenkraft är en del av Vattenfallkoncernen. Vår miljöinriktning är en tolkning av koncernens miljö policy och styrande i all verksamhet för samtliga medarbetare på Vattenfall Vattenkraft. Det innebär att Vattenfall Vattenkraft: Ska vara ett av de företag som leder arbetet för en miljöanpassad vattenkraftproduktion. Är aktiva och ett av de företag som deltar i svenskt och internationellt miljöarbete. Bidrar till en koldioxidneutral energiproduktion i Norden. Vill, så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt, minska verksamhetens inverkan på miljön och förhindra föroreningar. Eftersträvar miljöförbättrande åtgärder som är väl underbyggda, kostnadseffektiva och medför en betydande miljöförbättring både lokalt och globalt. Följer gällande lagstiftning, samt ständigt förbättrar verksamheten genom ett systematiskt arbetssätt. Aktivt söker en regelbunden dialog med lokala företrädare, kunder, myndigheter och sakägare. Öppet redovisar sitt miljöarbete och sin miljöpåverkan. Kartlägger miljö- och samhällsvärden innan krav specifikationerna görs. Detta för att göra påverkan på omgivningen så liten som möjligt och förenkla valet av alternativ främst vid förnyelseprojekt och nyinvesteringsprojekt. Anpassar projekt genom att söka den bästa lösningen så att påverkan på den biologiska mångfalden minimeras. El-certifikat stimulerar förnybar elproduktion De kraftverk som byggdes på och 1950-talen rustas upp och utslitna anläggningsdelar ersätts med nya i ett pågående förnyelse- och förstärkningsprogram. I många fall ger ny teknik möjligheter till effektiv are elproduktion samtidigt som säkerheten höjs och miljöriskerna reduceras. El-certifikatsystemet gör det möjligt att öka den förnybara elproduktionen i stor skaliga vattenkraftverk med bibehållen vattenvolym och innebär därmed ingen negativ miljöeffekt. Att öka verkningsgraden på vattenkraftanläggningarna är positivt för samhället i stort då användningen av fossila bränslen minskar. Storskalig vattenkraft Småskalig vattenkraft Våra vattenkraftverk i Norden MILJÖREDOVISNING

8 En av de stora utmaningarna är att anpassa stationerna från en historisk typ av drift till att försörja dagens förändrade energimarknadsbehov Klas Huhtasaari 8 MILJÖREDOVISNING 2010

9 Förbättringar och innovationer för att möta nya förväntningar på vattenkraften Det är ett högt tryck på vattenkraftens utveckling från många håll. Utrustningen och infrastrukturen i och omkring kraftverken måste kontinuerligt underhållas och förnyas. Dessutom ökar kraven på prestanda och flexibilitet från både samhälle och kunder samtidigt som vattenkraften får en allt större och viktigare roll som en reglerande energikälla. För att tackla dessa växande utmaningar investerar Vattenfall årligen miljardbelopp i förnyelseprojekt. Genom forskning och förstudier omvandlas utmaningarna till tekniska krav och specifikationer som sedan omsätts i konkreta åtgärder. Klas Huhtasaari, avdelningschef för kraftstationsteknik, har medarbetare som är inblandade i en rad olika projekt som omfattar delförnyelser och totalförnyelser av turbin-, generator-, kontrollanläggnings- och elkraftsystem. En av de stora utmaningarna är att anpassa stationerna från en historisk typ av drift till att försörja dagens förändrade energimarknadsbehov, förklarar han. Olika åtgärder Förnyelsearbetet sker enligt en långsiktig plan som främst utgår från livslängden på anläggningsparkens olika system. När livslängden för ett system närmar sig sitt slut startar en förstudie där status undersöks närmare. Byggnader och dammar har den längsta livslängden medan livslängden för exempelvis turbiner, generatorer och hydraulsystem i många anläggningar i dagsläget närmar sig slutet. Genom att byta ut exempelvis lager, löphjul och hydraulsystem mot nyare modeller förlängs inte bara livslängden utan prestandan höjs och riskerna minskar eftersom betydligt mindre mängd olja finns i omlopp. Ett exempel på ett förnyelseprojekt som Klas nämner är aggregat G2 i Midskog. Under 2014 byttes bland annat löphjulet och flera lager ut. Ändringarna ledde till en produktionsökning på 10,5 GWh vilket räcker för att värma upp 700 villor under ett år. Samtidigt minskade oljemängden med ungefär liter. Forskning inom ämnet En hel del forskning och utveckling (FoU) bedrivs inom detta område av olika forskningsinstitut och Vattenfall Vattenkraft. Ett av forskningsområdena är användning av vattensmörjning och vattenhydraulik där tillämpningsområdet sträcker sig från lucksystem till självaste turbinen. Bland annat har arbetet lett till att det vid en förnyelse av en kaplanturbin numera är standard att ersätta det gamla oljefyllda navet med ett vattenfyllt. Ett annat utvecklingsområde är tillämpningen av IT-system för stationsstyrning. Genom att i framtiden möjliggöra att inte bara övervakning och styrning, utan även felsökning och till och med viss typ av felavhjälpning, sker på distans kommer kraftverken inte bara bli säkrare utan antalet miljöpåverkande resor till dessa kommer också att kunna reduceras, konstaterar Klas Huhtasaari. MILJÖREDOVISNING

10 Miljöflödesschema med avseende på miljöpåverkan Vattenfall Vattenkraft nyttjar Transporter Energi Resurser Kemikalier Vid produktion av el Vattenkraftverk Det medför påverkan på eller uppkomst av Luft Vatten Mark & grundvatten Lokal miljöpåverkan Avfall 10 MILJÖREDOVISNING 2014

11 Så påverkar vattenkraftverken miljön Vattenfall Vattenkraft miljöpåverkan Vattenkraften är en förnybar energikälla och svarar för nästan hälften av vår elproduktion i Sverige. När kraftverken väl är byggda och i drift är utsläppen till mark, vatten och luft tämligen små och i samma storleksordning som för vindkraft. Du kan läsa mer om vattenkraftens miljöpåverkan i miljödeklarationen (EPD) och i den livscykelanalys (LCA) som gjorts på Miljövarudeklarationer, EPD (Environmental Product Declaration) Näst intill 100 procent av Vattenfalls elproduktion i Sverige har certifierade miljövarudeklarationer. Det innebär att vi har tydlig, kvalitetssäkrad och jämförbar information om vilken miljöpåverkan våra olika elproduktionsmetoder medför. Som första företag i världen fick vi en miljövarudeklaration certifierad enligt EPD-systemet, Environmental Product Declaration. EPD gör jämförelsen möjlig En EPD ger besked om resursförbrukning, utsläpp, avfall, återvinning och markanvändning för varje kilowattimme el som produceras. Den värderar inte miljöpåverkan eller miljöanpassning, men gör det möjligt att jämföra olika produkters miljöegenskaper i ett livscykelperspektiv från vaggan till graven. Ett ackrediterat certifieringsorgan kvalitetssäkrar uppgifterna i miljövarudeklarationen. Nyttan med EPD EPD är ett systematiskt verktyg och garanterar: Kvalitetssäkrade siffror för utsläpp, resursförbrukning, påverkan på biologisk mångfald med mera. Uppgifter som är adderbara för företag som ska certifiera egen miljövarudeklaration. Objektivitet, grundat på ISO Jämförbarhet, d. v. s ett krav på branschgemensamma regler. Kvalitetssäkring med krav på kontroll av en oberoende tredje part. Läs om Vattenkraftens EPD och gör din egen jämförelse mellan energislagen Årlig utvärdering av miljöriskerna Vi utvärderar årligen miljöriskerna i våra anläggningar och upprättar mål och handlingsplaner för att minimera eventuella betydande miljörisker. Nedan följer beskrivning av de betydande miljöriskerna och deras påverkan samt några exempel på åtgärder vi har vidtagit under Kemikalier Kemikalier minimala mängder i våra kraftverk Vad har vi för påverkan? De vanligast förekommande kemikalierna i Vattenfall Vattenkrafts anläggningar är oljor, fetter, smörjmedel och rengöringskemikalier. Dessa produkter påverkar miljön negativt om de skulle läcka ut i naturen. Fiskodlingar använder kemikalier, framför allt salt och formalin, för att minska bakteriefloran och för att gynna fiskens utveckling. Vad gör vi för att minska påverkan? Det finns rutiner och instruktioner för hantering och användning av kemikalier och det anordnas kontinuerligt utbildningar för personal som hanterar kemikalier. Vattenfall Vattenkraft har ett databaserat inrapporteringssystem för kemikalier för samtliga anläggningar där klassning av kemikalier, säkerhetsdatablad, riskbedömningar, årlig förbrukning med mera ingår. Systemet ger en god överblick över kemikalieinnehav samt dess påverkan på människa och miljö. Vår ambition är att byta ut de potentiellt farliga kemikalierna, där det är tekniskt möjligt, mot mindre miljöpåverkande alternativ. Exempel på åtgärder under 2014 Utbyte av kemikalier mot mindre miljöpåverkande alternativ. Olja och fett byte till miljöanpassade produkter Vad har vi för påverkan? I vattenkraftverk används olja och fett för olika syften, bland annat för reglering av turbiner (mineralolja) och som smörjmedel (lagerolja och fett). Eventuella oljeläckage kan resultera i begränsad miljöpåverkan. Vad gör vi för att minska påverkan? För att reducera miljöpåverkan vid omhändertagande av oljehaltigt avfall och för att minimera konsekvenserna av eventuellt utsläpp byter vi till miljöanpassade oljor och vattensmorda system där det är tekniskt möjligt. Den pågående förnyelsen av turbinerna i vattenkraftverken innebär att risken för oljeläckage minskar betydligt samt att oljemängden reduceras i vattenkraftverken (se vidare under Utsläpp till vatten). Från olja till vatten oljefria vattenkraftverk snart verklighet Vattenfall ska inom tio år ha en världsledande position inom miljöriktig, effektiv vattenkraftproduktion. Det långsiktiga målet är att inte något av våra vattenkraftverk ska använda mineralolja som lager- eller hydraulvätska. Miljöförbättringen sker i form av minskade MILJÖREDOVISNING

12 vätskevolymer med snabbare nedbrytbarhet, ökad förnyelsebarhet (minskad resursanvändning) och minskade energiförluster. Vattenfall ser i dag tre vägar att gå från dagens mineraloljebaserade system: Miljöanpassad olja (syntetisk ester). Vattensmorda system. Vätskefria tekniker. Exempel på åtgärder under 2014 Vid renoveringar byts bland annat konventionell olja ut mot mer miljöanpassade oljor eller andra alternativ (syntetiska estrar). Förnyelseprojekt på G2 i Midskog som minskade oljemängden avsevärt. Utsläpp till vatten och mark Vad har vi för påverkan? För turbiner och dammluckor används olja och fett i hydraulsystem, transformatorer och nav. Små mängder olja och fett kan läcka ut till vatten och mark under drift. Dessa små utsläpp påverkar inte miljön nämnvärt, men läckaget ska ändå minimeras. Större oljeläckage kan orsaka skador på djur och växter i vattenmiljön. Från fiskodlingarna sker kontinuerliga utsläpp av näringsämnen och vissa kemikalier, dock utan betydande miljöpåverkan. Vad gör vi för att minska påverkan? Vid för låg nivå i kraftverkens oljesystem utlöses automatlarm eftersom det indikerar möjligt haveri och oljeläckage. De flesta potentiella utsläppspunkterna är anslutna till pumpgropar med oljelarm och oljeavskiljare för att minimera risken för oljeläckage till vatten och mark. Kartläggning av anläggningsspecifika miljörisker har resulterat i ett åtgärdsprogram som ökar säkerheten och beredskapen. Exempel på åtgärder under 2014 Arbete med att minska identifierade risker utifrån miljöriskinventeringar. Ny fiskodlingshall i Bergeforsen som släpper upp en mindre mängd näringsämnen och kemikalier till vatten. Övning ger ökad kunskap och förbättrad beredskap I det pågående arbete med att höja säkerheten och beredskapen vid anläggningarna har vi de senaste åren anordnat gemensamma beredskapsövningar med Räddningstjänsten, SOS Alarm och entreprenörer för att öva på att hantera oljeutsläpp från ett vattenkraftverk. För oss är övningarna viktiga för att säkerställa att vår organisation har rätt kunskap och verktyg för klara en eventuell miljöolycka och för att öka samarbetet med externa aktörer. Utsläpp till luft Minimeras genom regelbundna kontroller Vad har vi för påverkan? Utsläpp till luft från produktion av el från vattenkraften är förhållandevis små, koldamm, SF6, oljedimma och lösningsmedel. Dessa utsläpp, med SF6 undantaget, har dock inte en betydande miljöpåverkan då utsläppen är relativt små. Vattenfall arbetar kontinuerligt med att minimera utsläppen ytterligare. SF6 (Svavelhexafluorid) hanteras endast av certifierad personal Isolationsgasen svavelhexafluorid (SF6) används i högspänningsutrustning på grund av gasens utmärkta isolerande och ljusbågsläckande egenskaper. SF6 är en av de starkast verkande växthusgaserna och vid utsläpp bidrar SF6-gasen till ökad växthuseffekt. Inom våra anläggningar finns dock relativt små mängder SF6-gas. Vad gör vi för att minska påverkan? För att minska risken för utsläpp av SF6 finns rutiner för hantering, kontroll och journalföring. Vi anlitar endast certifierad personal för service av aggregat med SF6- gas. I vissa fall kan vi använda den nya vakuumtekniken som ersättning till SF6. Denna möjlighet undersöks vid alla byten av högspänningsapparater. Underhåll och justering av aggregat minimerar oljedimma. Tillsyn, skyddsronder och periodiska underhåll. Avfall Återvinningen ökar Vad har vi för påverkan? Vattenfall Vattenkraft omvandlar inga råvaror och avfallsmängderna blir därför relativt små. I samband med de stora moderniseringsprojekten vid anläggningarna blir det dock mycket byggavfall. Vattenfall Vattenkraft har exempelvis avfall i form av uppsamlat oljespill, fett, hushållsavfall och kemikalier samt byggavfall. Från fiskodlingarna är de främsta avfallsslagen fiskrester, fodersäckar och kemikalieavfall. Vi har under åren ökat återvinningsgraden (se Diagram 2), det vill säga den andel avfall som återvinns av driftavfall och restprodukter, vilket vi ser som positivt. 12 MILJÖREDOVISNING 2014

13 % År Diagram 2. Återvinningsgrad Vattenfall Vattenkraft (Sverige). Vad gör vi för att minska påverkan? Anläggningarna rapporterar in mängden avfall samt avfallsslag i kategorierna deponi, förbränning, återvinning och farligt avfall, och det finns instruktioner för avfallshanteringen. Samtliga anläggningar har en miljöbod där allt avfall samlas och hanteras på ett miljöriktigt sätt. Vi använder enbart avfallstransportörer med tillstånd för bortforsling av avfall från våra anläggningar. Exempel på åtgärder under 2014 Nya avfallskärl för bättre sortering. Transporter Emissioner från tjänsteresor har minskat under året Vad har vi för påverkan? Vattenfall Vattenkraft verksamhet finns på skilda håll i Sverige och Finland vilket innebär mycket resande. Den geografiska spridningen av kraftverken gör att bil och flyg ofta är det enda praktiska transportsättet. Transporter ger luftföroreningar bland annat genom utsläpp av koldioxid och kväveföreningar. Under 2012/2013 skedde en omorganisation som resulterade i att organisationen utökades med cirka 350 medarbetare, vilket förklarar de ökade utsläppssiffrorna för 2013, se Diagram 3. Vidare har även utsläppen från verksamhetsbilarna lagts till i rapporteringen från och med Ton År Diagram 3. Koldioxidemissioner (ton) från tjänsteresor av anställda inom Vattenfall Vattenkraft (Sverige). Vad gör vi för att minska påverkan? Vattenfall Vattenkraft arbetar kontinuerligt med att minimera resandet för att reducera emissionerna. För att minska miljöpåverkan ska i första hand tåg användas vid kortare sträckor, dessutom ska miljöbilar efterfrågas vid användning av hyrbil. Vi arbetar ständigt med att försöka minska antalet resor och dess miljöbelastning. Ett av våra miljömål för 2014 är att fortsätta att reducera emissionerna från vårt resande. (Se vidare under rubriken miljömål i denna miljöredovisning). Andra alternativ för att minska emissionerna från transporter är: Telefon- och videokonferenser. Samordning av inköp. Byte till miljöklassade fordon. Utbildning i eco-driving. Bättre samordning och planering av möten. Energi Förbättrad energiövervakning, styrning av värme och ventilation ger minskad energiförbrukning Vad har vi för påverkan? Energi används vid produktion av el och vid fiskuppfödning, i större eller mindre omfattning. Framförallt används el som insatsvara. Elförbrukningen (lokalkraft) varierar något från år till år men har minskat de senaste åren vilket ligger i linje med den ambition Vattenfall har att minska den lokala energiförbrukningen hos samtliga produktionsenheter. Vad gör vi för att minska påverkan? Effektiviseringar pågår kontinuerligt för att minska förbrukningen av energi i produktionen. Vi har genomfört energiutredningar på ett flertal anläggningar för att finna källor där energiåtgången kan minskas. Lokal miljöpåverkan Vad har vi för påverkan? Byggande av dammar, magasin och kraftverk påverkar landskapsbilden. Vattenkraftproduktion får till följd att vattnet i många fall leds genom tunnlar och flödet i den ursprungliga älvfåran förändras. I vissa fall torrläggs älvfåran helt. Vattennivåns variationer i reglerings- och älvmagasinen påverkar människor, växter och djur. MILJÖREDOVISNING

14 Ny fiskodlingshall i Bergeforsen Genomtänkt utformning gagnar djur, natur och personal Under 2014 färdigställdes en ny fiskodlingshall i Bergeforsen till en kostnad av ca 25 miljoner kronor. Med en yta på ca 1600 m2 har den nya odlingshallen välkomnats av djur och personal, såväl som natur inte minst då man valde att bygga hallen på en befintlig grund och på så sätt slapp onödigt markarbete. I bygget har hallen och senare även arbetsprocesser utformats på ett sätt som minimerar påverkan på miljön men också hanteringen av fisken. En viktig åtgärd har varit att välja djupare tråg som inte är nedsänkta i golvet. Tidigare blev fisken stressad så fort någon kom in i hallen på grund av att trågen var nedsänkta och de kunde se all aktivitet. Genom att istället välja upphöjda tråg med höga kanter blir fiskarna inte lika stressade längre, berättar Mikael Lidström, chef för Vattenfalls fiskodlingar. En annan positiv effekt med djupare tråg är att foderspillet minskar eftersom det tar längre tid för fodret att nå botten och fisken då får längre tid på sig att äta upp det. För att vidare förbättra miljön för fisken har man valt att köpa in ett pumpsystem som minskar hanteringen av fisken vid exempelvis märkning av laxen eller vid flytt till en ny hall. Traditionellt har detta gjorts med håvar och lyft som har en negativ inverkan på både laxens stressnivå och i förlängningen även dess förmåga att växa. Sammantaget menar Mikael att laxens stressnivå har sjunkit avsevärt jämfört med tidigare och fortsätter med att berätta om en annan oanad effekt som laxens minskade stressnivå har haft på miljön, nämligen ett minskat behov av kemikalier. Genom att hålla laxen avslappnad minskar dess mottaglighet för sjukdomar och parasiter. På så vis krävs mindre kemikalier och behandling vilket främjar alla. Detta i kombinationen med att en mindre mängd kemikalier behövs för rengöring av trågen gör denna hall föredömlig ur ett miljöperspektiv. En viktig pusselbit Den nya hallen i Bergeforsen är en viktig pusselbit i Vattenfalls miljöarbete. I den nya hallen börjar många laxar och havsöringar sitt liv innan de släpps ut i älven för att sedan vandra ut i havet. Under våren 2014 kläcktes en kull med både lax och havsöring som nu simmar i den nya hallen och i dagsläget finns det cirka fiskar där. När fisken under sin första vinter fenklippts så förflyttas den sedan vidare till en annan hall på anläggningen. Beroende på hur snabbt den enskilda fisken växer stannar den mellan ett och två år i odlingen. De allra flesta laxarna och havsöringarna i Bergeforsen sätts ut efter ett år. Efter utsättning simmar de ut i havet där de vanligtvis stannar 2 3 år innan de återigen simmar upp i älven och då väger allt mellan 2 till 20 kg. 14 MILJÖREDOVISNING 2014

15 Tidigare blev fisken stressad så fort någon kom in hallen på grund av att trågen var nedsänkta och de kunde se all aktivitet i hallen Mikael Lidström MILJÖREDOVISNING

16 Tuggen kraftverk 16 MILJÖREDOVISNING 2014

17 Positiva miljöaspekter Skydd av naturkänsliga områden Vattenfall Vattenkraft har naturinventerat områden där vi har verksamhet, och några av de mest värdefulla landmiljöerna har skyddats som värnområden, Vattenfalls Värnområde (VVO) för biologisk mångfald. Syftet med värnområdena är att skydda, bevara och i viss mån återskapa betingelser för miljöer med unika växt- och djurarter. I dag finns det fyra värnområden; Porsi värnområde som är 30 hektar stort, Bombmurkleskogens värnområde som är 20 hektar älvnära granskog, Messaure värnområde samt Laxholmens värnområde. Värnområdena har ett stort antal besökare och intresset är stort från bland annat universitet, miljöorganisationer och allmänhet. Årliga fiskutsättningar från våra fem fiskodlingar Dammbyggnader och kraftverk blockerar fiskarnas naturliga vandringsvägar. Som kompensation har Vattenfall Vattenkraft fem fiskodlingar för laxsmolt, havsöringssmolt, öring, harr och sik samt ett kläckeri. Vi arbetar vidare med utsättning av ettårig smolt som medför minskad miljöpåverkan med mindre utsläpp av kväve och fosfor. Andra åtgärder för att öka fiskbeståndet är konstgjorda lekområden samt fiskvägar och fisktrappor för reproduktion och för att vandrande fisk ska kunna ta sig förbi hinder. Vattenfall är en av Sveriges största fiskodlare och sätter årligen ut omkring 1,3 miljoner smolt i de älvar där vi bedriver verksamhet. MILJÖREDOVISNING

18 Program för biologisk mångfald Vattenfall har länge agerat som ledare i arbetet med frågor som rör biologisk mångfald. Under hösten 2012 startade Vattenfall projektet Program för biologisk mångfald. Syftet med detta var dels att samla tidigare och nya projekt inom området under samma paraply dels att lyfta fram effektiva åtgärder som främjar den biologiska mångfalden. Fisken en viktig utgångspunkt i programmet för biologisk mångfald: Fisk, och speciellt öring, är en viktig indikator för hur resten av djurlivet i älvarna mår. Om öringen mår bra är det ett tydligt tecken på att övriga vattenlevande organismer också mår bra, eftersom öringen är väldigt känslig för förändringar i vattnet, förklarar Erik Sparrevik, specialist inom analyser för åtgärdsförslag rörande vattenmiljöpåverkan. Förstudie i Säveån Nya satsningar för den biologiska mångfalden går igenom tre faser: inventering, pilot, och genomförande. Under 2014 har flera satsningar gjorts, inte minst har man inventerat mycket för att få en bra överblick över vad som behöver göras framöver. Ett exempel är en inventering som påbörjats i Säveån ett vattendrag i Västergötland som rinner ut i Göta älv i Göteborgs hamn. Inom avrinningsområdet äger Vattenfall fyra vattenkraftverk. Säveån och dess biflöden är viktiga lek- och uppväxtområden för lax och öring. I huvudfåran och i vissa biflöden finns också flodpärlmussla som är beroende av öring eller lax i sin livscykel. Flertalet av Säveåns biflöden är dåligt undersökta när det gäller fragmentering och fysisk påverkan. I samarbete med Sportfiskarna har Vattenfall avsatt medel från fonden Bra Miljöval till en förstudie och för genomförande av åtgärder i biflöden i nedre delen av Säveån för att stärka bestånden av framförallt lax, öring och flodpärlmussla. I förstudien ska åtgärdsbehovet undersökas genom att befintlig data sammanställs till exempel biotopkarteringar och där data saknas utföra nya inventeringar. När en heltäckande bild över biflödena är framtagen kommer resultaten och förslag på eventuella åtgärder kommuniceras till berörda intressenter, kommuner och länsstyrelsen i Västra Götaland. Åtgärder som kan bli aktuella är att återföra bortrensade strukturer som block och sten till vattendragen och på så vis förbättra lek- och uppväxtmöjligheterna för fisk. Arbetet beräknas avslutas under Att prioritera rätt frågor är en utmaning I arbetet med biologisk mångfald måste man ta hänsyn till allt från vad allmänheten anser är viktigt och vad myndigheter kräver till att väga in Vattenfalls egna prioriteringar. Inte sällan ser man på nyttan från helt olika perspektiv. Vidare måste man alltid hitta en balans mellan vilken nytta en viss åtgärd har kontra potentiella förluster ur ett produktionsperspektiv. 18 MILJÖREDOVISNING 2014

19 Om öringen mår bra är det ett tydligt tecken på att övriga vattenlevande organismer också mår bra, eftersom öringen är väldigt känslig för förändringar i vattnet. Erik Sparrevik MILJÖREDOVISNING

20 20 MILJÖREDOVISNING 2014

21 Miljömål Miljömål Vi arbetar för att ständigt minska vår miljöpåverkan. Att ständigt arbeta för miljöförbättringar och vara initiativtagande för miljöåtgärder är två viktiga parametrar i vår miljöambition. Varje år formuleras mål och handlingsprogram för respektive område. De övergripande målen bryts sedan ned på respektive enhet och anläggning. Nedan presenteras de övergripande miljömålen som vi har arbetat med under 2014 samt nya planerade mål för I högerkanten visas status för respektive mål Resultat Biologisk mångfald Förslag på nya värnområden för skydd av utrotningshotade arter. Fortsatt arbete med miljöåtgärder enligt program för biologisk mångfald Aktivt delta i arbetet med att identifiera meningsfulla åtgärder i reglerade vatten och bistå med kunskap om hur vår verksamhet fungerar. Avfall Återvinningsgraden på driftavfall och restprodukter ska uppgå till 96 %. Utsläpp till luft Minskat bilresande genom att minska antalet utryckningar från (2013) till (2014). Miljörisker Genomför åtgärder för att reducera miljörisker enligt plan. 20 % av de medelstora riskerna (totalt 97 st) ska åtgärdas årligen under en femårsperiod. Inga allvarliga miljöolyckor med utsläpp av mineralolja eller diesel som medför skada eller påverkan på miljön. Miljöriskindex ska vara högst 90 vid utgången av året. Utbildning Uppdatera webbutbildningen för miljö. Minst 50 % av personalen ska ha genomgått utbildningen under Miljömål 2015 Uppnått Uppnått Uppnått Uppnått Ej uppnått Uppnått Uppnått Uppnått Ej uppnått, miljöriskindex uppgick till 91. Ej uppnått. Under 2014 gick 46 % den nya miljöutbildningen. Biologisk mångfald Identifiera och kartlägg miljöpåverkan och ta fram åtgärdsförslag för vattenförekomster påverkade av vattenkraft. Avfall Återvinningsgraden på driftavfall och restprodukter ska uppgå till 98 %. Utsläpp till luft 5 % mindre CO2 utsläpp per FTE vid resande 2015 jmf Kartlägg läckaget av SF6 från samtliga brytare/skenstråk i anläggningsparken. Miljörisker Inga utsläpp av mineralolja eller diesel som medför betydande skada eller påverkan på miljön. Genomför åtgärder för att reducera 20 % av registrerade miljörisker i Capella. Miljöriskindex i Hydra ska vara högst 82 vid utgången av året. Utbildning Öka miljömedvetande genom att all personal genomför webbutbildningen. Öka förtroendet hos omvärlden om vattenkraftens roll i det hållbara energisystemet samt öka kunskapen om vattenkraftens miljöarbete genom en effektiv kommunikation enligt plan. Energi Genomför en energikartläggning i syfte att på sikt minska energiförbrukningen. MILJÖREDOVISNING

22 Porsi kraftverk 22 MILJÖREDOVISNING 2014

23 Framtiden Vattenkraft en förnyelsebar energikälla Vattenkraften är en förnyelsebar och flexibel energikälla som kommer att vara en viktig möjliggörare för utbyggnaden av ett långsiktigt hållbart energisystem. En kraftig utbyggnad av vindkraften är Sveriges viktigaste åtgärd för att nationen ska kunna uppnå klimatmålet och leva upp till EU:s krav. All energiproduktion i olika former innebär miljöpåverkan av olika slag, så även vattenkraften. Vattenfall arbetar därför hela tiden aktivt med miljöfrågorna. Ständiga förbättringar genomförs successivt för att bygga bort risker för miljön. Stora investeringar genomförs för att höja säkerheten vid våra dammar samt åtgärder för att förnya och effektivisera våra kraftverk. Exempel på detta är: Vattenfalls strävan att ta bort mineraloljor vid kraftverken. Ökad avfallsåtervinning samt energieffektivisering i kraftverken. Viktiga satsningar på biologisk mångfald Genom satsning på forskning och utveckling skapar vi förutsättningar att förbättra vår verksamhet. När vi lär oss mer om de miljövärden som finns i våra utbyggda älvar kan vi förstå hur dessa bäst kan skyddas. Vi söker alternativ med bästa möjliga miljöteknik vid befintliga kraftverk och i samband med förnyelser av våra anläggningar. Vi genomför också åtgärder i våra vattendrag för att förbättra den biologiska mångfalden. I det längsta vill vi dock undvika åtgärder som på ett betydande sätt minskar vår produktionsförmåga eftersom detta motverkar den klimatpolitiska inriktning som Sverige slagit in på. Vattenfall jobbar kontinuerligt med miljöförbättringar. Det finns många goda exempel över vad som gjorts och vad som görs för att främja den biologiska mångfalden och mildra miljöpåverkan från vattenkraften Vattenfall jobbar aktivt med EU:s Ramdirektiv för vatten och har löpande kontakter och dialog med de myndigheter och lokala Vattenråd som hanterar frågan om vilka miljömål som ska uppnås för reglerade vattendrag i Sverige. Vidare använder vi fonden Bra miljöval till miljöförbättrande åtgärder i avrinningsområden. Säkra dammar Sedan år 2000 har Vattenfall investerat mer än tre miljarder kronor för ökad dammsäkerhet. Fram till år 2020 planerar vi att investera ytterligare cirka två miljarder kronor. Våra insatser har främst fokuserat på att göra dammarna säkrare för höga flöden och motstå läckage. Vi arbetar även med att öka instrumenteringen i dammarna för bättre övervakning och med underhåll av betongkonstruktioner. Vårt hittills mest omfattande dammsäkerhetsprojekt är det nya utskovet i Bergeforsen, Indalsälven, med en helt ny vattenväg. Det färdigställdes under året och genom det nybyggda utskovet ökar vi möjligheten att släppa förbi mycket höga vattenflöden t ex vid vårflod och göra det lättare att underhålla de befintliga utskoven. MILJÖREDOVISNING

24 Säkra anläggningar En förnyelse innebär att ett kraftverksaggregat återställs till ursprungligt skick eller bättre vilket möjliggör säker och förnyelsebar elproduktion i ytterligare 40 år. Ny teknik och nya kunskaper innebär att aggregaten ofta kan förbättras, inte minst ur miljösynpunkt. För Vattenfall berörs cirka 30 aggregat i Sverige där åtgärder eller byten av turbiner, generatorer, styr- och reglerutrustning, hjälputrustning och transformatorer genomförs. Byte av turbiner innebär, förutom förbättrad pres tanda, att oljemängden i anläggningen mer än halveras. Många förbättringar av kraftverken sker ur säkerhetssynpunkt. Utrymningsvägar, brandskydd och brandcellsindelning har förbättrats avsevärt. El-certifikat viktiga för miljön Vattenfall Vattenkraft kommer under de närmaste 10 åren att fokusera på åtgärder för att förbättra verkningsgraden på anläggningarna och miljöåtgärder. På så sätt kan vi öka produktionen av förnybar el vilket i sin tur innebär att användningen av fossila bränslen kan minska. Lagen om elcertifikat gör det möjligt att effektivisera i storskaliga vattenkraftverk med bibehållen vattenvolym och därmed ingen negativ miljöeffekt. El-certifikaten möjliggör även byte av anläggningsdelar i förtid och därmed höjd säkerhet och reducerande miljörisker. Vi har ett årligt investeringsprogram på mellan 1,0 1,5 miljarder kronor för att förbättra verkningsgraden och minimera miljöpåverkan från våra anläggningar. Forskningsprojekt Inom FoU-arbetet är vi för närvarande delaktiga i ett antal projekt, bland annat: Studie av nedströmsvandrande utlekt lax (kelt) förbi Stornorrfors. Studie av vandringsframgång av laxsmolt i bl.a. Umeälven. KLIV Kraft och liv i vatten. Läs mer på: elforsk.se/kraft-och-liv-i-vatten/om-kliv1/ Krafttag ål. Läs mer på: Programomraden/Vattenkraft/Krafttag-al/ Utveckling av miljöanpassad småskalig vattenkraft tillsammans med universitet och andra kraftbolag genom ett pilotprojekt i kraftstationen Bruksfors i Rickleån. Läs mer på: news/fiskvandring-i-vattenkraft-pa-nyttsatt MILJÖREDOVISNING 2014

25 Stornorrfors kraftverk MILJÖREDOVISNING

26 Ordlista EPD (Environmental Product Declaration) En miljövarudeklaration där all miljöpåverkan för en produkt kartläggs från vaggan till graven. Farligt avfall Avfall som av EU bedömts ha särskilt stor miljöpåverkan. Ska omhändertas på särskilt sätt. Fisktrappa En konstruktion som gör det möjligt för fisk att ta sig förbi ett vandringshinder (exempelvis en kraftverksdamm) i ett vattendrag. Kan till exempel vara utformad som en vattenränna av trä eller betong försedd med tvärväggar. Francisturbin Francisturbiner används vid stora fallhöjder (från 75 meter upp till 450 meter). Vattnet strömmar horisontellt genom turbinen, som kan placeras under utloppets nivåyta. Därmed uppstår en sugverkan i sugröret, vilket ökar turbinens effekt. GWh Gigawattimme. En måttenhet för energi. 1 GWh = 1 miljon kwh, vilket motsvarar elanvändningen för ungefär 40 normalvillor under ett år. ISO global standard för miljöledning (det vill säga att bedriva ett strukturerat miljöarbete med fokus på ständiga förbättringar, kontrolleras av ett oberoende certifieringsorgan). Kaplanturbin En turbin som har löphjulet format som en propeller, ofta med vridbara blad, vilka under drift regleras så att bästa verkningsgrad uppnås. Används i regel vid fallhöjder under 75 meter. Livscykelanalys Ett verktyg för att belysa miljöpåverkan från en process, produkt eller aktivitet under hela dess livslängd. Läckvattengrop Lågt placerad grop som fångar upp läckagevatten från ett kraftverk. Löphjul I turbinens löphjul sker en kraftöverföring till roterande axel med hjälp av en riktningsförändring av vattnet som passerar genom löphjulet. (I många fall är löphjulet format som en propeller). Löphjulsskovel Löphjulet består av ett antal skovelblad med vars hjälp vattnet driver runt turbinen. Miljöaspekt Delar av en verksamhets aktiviteter, produkter eller tjänster som har eller kan ha miljöpåverkan. Miljöbalken Samordnad, breddad och skärpt miljölagstiftning för en hållbar utveckling som trädde i kraft den 1 januari Miljöledningssystem Ett system som genom rutiner och ansvarsfördelning beskriver hur företaget ska arbeta med miljöfrågor på ett systematiskt sätt. Miljöpolicy Styr miljöarbetet och anger företagets övergripande intentioner. Smolt Unglax som är utvandringsfärdig (mogen att vandra ut i havet). Småskalig vattenkraft <10 MW effekt Storskalig vattenkraft >10 MW effekt Ester som kan användas till framställning av olja Biologiskt nedbrytbar vätska som innehåller förnybara råvaror och utgör basen vid tillverkning av miljöanpassad olja. (Biologiskt nedbrytbar enligt testmetoden OECD 301 F). Transformatorgrop Grop i anslutning till transformator för att fånga upp eventuellt oljeläckage. TWh Terawattimme. En måttenhet för energi. I TWh = GWh, vilket i genomsnitt är den elenergi Sverige använder under tre dygn. Utskov Öppningar i dammkonstruktionen som gör att man vid behov kan tappa dammen på mer vatten än det som maximalt kan köras genom turbinerna. Detta leder till att nivån stiger nedanför dammen. Utskoven har luckor som kan regleras så att önskad vattenmängd kan passera förbi kraftverket. Vattenhydraulik Hydraulsystem som innehåller vatten och glykol som medium istället för olja. VVO Vattenfall Värnområde för biologisk mångfald. 26 MILJÖREDOVISNING 2014

27 Älvkarleby kraftverk MILJÖREDOVISNING

28 Vill du veta mer om Vattenfall Vattenkrafts miljöarbete? Kontakta: Miljöchef Richard Holmgren Miljösamordnare Sören Ek Miljösamordnare Henrik Viklands Länkar Vattenfall: Svensk energi: Energimyndigheten: Naturskyddsföreningen: SMHI: Elforsk AB: Blomquist & Co. 28 MILJÖREDOVISNING 2014

Nationell strategi för hållbar vattenkraft

Nationell strategi för hållbar vattenkraft Nationell strategi för hållbar vattenkraft Bakgrund Sveriges regering och riksdag har fastställt nationella mål inom vattenmiljöområdet och energiområdet. Sverige har även förbundit sig att genomföra olika

Läs mer

Vattenkraft. En oändlig energi.

Vattenkraft. En oändlig energi. Vattenkraft. En oändlig energi. Med hundra års erfarenhet har vi fokus på framtiden Skellefteå Krafts historia började med ett vattenkraftverk i Finnforsfallet utanför Skellefteå. Det blev Skellefteälvens

Läs mer

Vårt arbete med biologisk mångfald och vattenkraft

Vårt arbete med biologisk mångfald och vattenkraft Vårt arbete med biologisk mångfald och vattenkraft 2 Laxen i Vindelälven vandrar upp till 26 mil för att kom till sina lekvatten. Vi arbetar med biologisk mångfald Sveriges riksdag har beslutat att Sveriges

Läs mer

EN DROPPE AV H 2 OPP

EN DROPPE AV H 2 OPP EN DROPPE AV H 2 OPP Om vattenkraften idag och i framtiden. Vi svenskar lever i symbios med vatten. Sverige har 240 mil kust. Den sträcker sig hela vägen från Haparanda i norr till Strömstad i väster.

Läs mer

Vattenkraften i ett framtida hållbart energisystem Innehåll Vattenkraften i Sverige (bakgrund) Framtida möjligheter

Vattenkraften i ett framtida hållbart energisystem Innehåll Vattenkraften i Sverige (bakgrund) Framtida möjligheter Vattenkraften i ett framtida hållbart energisystem Innehåll Vattenkraften i Sverige (bakgrund) Framtida möjligheter! Klimatförändringen?! Förändrat produktionssystem?! Vattendirektivet? Vattenkraften i

Läs mer

Va!enkra" Av: Mireia och Ida

Va!enkra Av: Mireia och Ida Va!enkra" Av: Mireia och Ida Hur fångar man in energi från vattenkraft?vad är ursprungskällan till vattenkraft? Hur bildas energin? Vattenkraft är energi som man utvinner ur strömmande vatten. Här utnyttjar

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

ENERGISEMINARIUM I GLAVA

ENERGISEMINARIUM I GLAVA www.svenskvattenkraft.se ENERGISEMINARIUM I GLAVA 2011-09-12 Svensk Vattenkraftförening Ideell, politiskt oberoende förening. Intresseförening för småskalig vattenkraft. Grundades 1980. 800 medlemmar.

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

Säkerheten vid våra kraftverk

Säkerheten vid våra kraftverk Säkerheten vid våra kraftverk Tillsammans kan vi öka säkerheten Ett vattenkraftverk är mäktigt att uppleva på nära håll. Det ger respekt och förståelse för naturens krafter. Vi på Vattenfall vill gärna

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Vattenkraft möjligheter till miljöhänsyn. 2012-10-24 Dialogprojektet Anders Skarstedt 1

Vattenkraft möjligheter till miljöhänsyn. 2012-10-24 Dialogprojektet Anders Skarstedt 1 Vattenkraft möjligheter till miljöhänsyn 2012-10-24 Dialogprojektet Anders Skarstedt 1 Dialogprojektet Vattendagarna Uppdraget Havs- och vattenmyndigheten får i uppdrag att i samråd med berörda myndigheter

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Grönt är bara en färg

Grönt är bara en färg El är aldrig grön Grönt är bara en färg Välj el märkt Bra Miljöval Varför du ska välja el märkt Bra Miljöval Du som väljer el märkt Bra Miljöval... All elproduktion har en miljöpåverkan, det är oundvikligt.

Läs mer

Statkra~ , 'III II 02. S37-!S67b og i

Statkra~ , 'III II 02. S37-!S67b og i Statkra~ Vatlenmyndigheten i Botlenvikens vatlendistrikt Vatlenmyndigheten i Botlenhavets vatlendistrikt Vatlenmyndigheten i Västerhavet vatlendistrikt S37-!S67b og i, 'III II 02. Statkraft SverIge AB

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Bilaga 3: Fortums kommentarer som rapporterats i VISS-webbverktyg

Bilaga 3: Fortums kommentarer som rapporterats i VISS-webbverktyg Bilaga 3: Fortums kommentarer som rapporterats i VISS-webbverktyg Kommentarer Dalälven Österdalälven Hösthån: Hösthån regleras av kraftverket Båthusströmmen, ett kraftverk som bidrar med så pass mycket

Läs mer

SMÅSKALIG VATTENKRAFT

SMÅSKALIG VATTENKRAFT SMÅSKALIG VATTENKRAFT Föreningen Vatten, Hydrologiseminarium 2012-11-07 Lars Rosén Svensk Vattenkraftförening Ideell, politiskt oberoende förening. Intresseförening för småskalig vattenkraft. Grundades

Läs mer

Fiskvandring i Smedjeån

Fiskvandring i Smedjeån 1 Fiskvandring i Smedjeån Lagan vid förra sekelskiftet Foton från Gamla Laholms årsbok 2010 2 Utbyggnad av vattenkraft Laholms kraftverk 1932 Fiskvandring i Smedjeån Majenfors 1907 Bassalt 1010 Knäred

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten?

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Varje droppe är värdefull Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Vad använder du vatten till? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Du använder vatten till mycket, till

Läs mer

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015 Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar Inledning I den här rapporten redovisas inrapporterade indikatorer från

Läs mer

Hur investerar vi för framtiden?

Hur investerar vi för framtiden? Hur investerar vi för framtiden? SVC-dagarna, 27-28 januari 2010 Hans Lindström Asset manager Vattenfall Vattenkraft Vattenfall 100 år 1909 Vattenfall bildas 1910 Vattenkraft (Olidan) 1952 Transmission

Läs mer

Bräcke kommun 2008-2012

Bräcke kommun 2008-2012 Målsättningar for Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-2012 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige 118/2007 Energi- och klimatstrategi for Bräcke kommun 2008 2012 2 1. I n l e d n i n g Föreliggande

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen

VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen Inledning Detta regelverk är utformat för växthusproduktion av grönsaker, krukväxter och blomsterlök. Livsmedelskedjan står för minst

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Vattenkraftens miljöfrågor SVC-dagarna 2010. Johan Tielman, E.ON Vattenkraft

Vattenkraftens miljöfrågor SVC-dagarna 2010. Johan Tielman, E.ON Vattenkraft Vattenkraftens miljöfrågor SVC-dagarna 2010 Johan Tielman, E.ON Vattenkraft Vattenkraften är en mycket värdefull tillgång för produktion av förnybar el och spelar en central roll i Sveriges elförsörjning

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

En sammanhållen klimat- och energipolitik

En sammanhållen klimat- och energipolitik En sammanhållen klimat- och energipolitik Europas mest ambitiösa klimat och energipolitik En strategi ut ur beroendet av fossil energi Resultatet av en bred process Sverige får en ledande roll i den globala

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Framtagen av Länsstyrelsen i Skåne län 2012 Foton: Roza Czulowska och Björn Olsson Energihushållning är allas

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Uppstartsmöte arbetsgrupp Vattenkraften och miljön 2013-05-13 Gullspångsälvens vattenråd

Uppstartsmöte arbetsgrupp Vattenkraften och miljön 2013-05-13 Gullspångsälvens vattenråd Uppstartsmöte arbetsgrupp Vattenkraften och miljön 2013-05-13 Gullspångsälvens vattenråd Deltagare (längst ned i dokumentet finns en lista med epostadresser till deltagarna) Person Organisation Anders

Läs mer

Fokus på en hållbar värld. Vårt arbete med ständig miljöutveckling fortsätter

Fokus på en hållbar värld. Vårt arbete med ständig miljöutveckling fortsätter Fokus på en hållbar värld Vårt arbete med ständig miljöutveckling fortsätter Grodhotell i Forsmark Solceller ger energi Miljön del av vår vardag Energi är en grundläggande förutsättning för ett fungerande

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Älvräddarna. Stopp för fortsatt utbyggnad, stor som småskalig

Älvräddarna. Stopp för fortsatt utbyggnad, stor som småskalig Älvräddarna Stopp för fortsatt utbyggnad, stor som småskalig Restaurera de vatten som är vattenkraftsskadade främst med biokanaler och ekologiska flödesmodeller Vattenkraften och biologisk mångfald Gränsen

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Umeälven. Åtgärder vid kartläggning av Maximal Ekologisk Potential Samverkansprocess. Åsa Widén Projektledare Umeälven. 2014-05-09 Åsa Widén

Umeälven. Åtgärder vid kartläggning av Maximal Ekologisk Potential Samverkansprocess. Åsa Widén Projektledare Umeälven. 2014-05-09 Åsa Widén Umeälven Åtgärder vid kartläggning av Maximal Ekologisk Potential Samverkansprocess Åsa Widén Projektledare Umeälven Kartläggning av Maximal Ekologisk Potential i Umeälven www.umealven.se Arbetet sker

Läs mer

HUVA - Hydrologiskt Utvecklingsarbete inom Vattenkraftindustrin

HUVA - Hydrologiskt Utvecklingsarbete inom Vattenkraftindustrin Kurs i vattenkrafthydrologi december 2012 - Vattenreglering Emma Wikner - Statkraft Karin Larsson - Vattenregleringsföretagen Storsjön med utsikt över Frösön Definition MB 11 kap 5 : Med vattenreglering

Läs mer

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ Företag Namn Gunnar Perssons Grävmaskins AB Adress Bergstena Sjölyckan Postnr o postadress 441 92 ALINGSÅS Telefon kontor 0322 63 50 40 Telefax 0322 63 50 40 Miljöansvarig Upplåtaransvar

Läs mer

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Innovate.on Bioenergi störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Förnybar energi som minskar utsläppen Bioenergi är en förnybar energiresurs som använder som bränsle. Utvecklingen av förnybar energi

Läs mer

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Miljö Vi verkar för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i våra kunduppdrag. Miljöledningssystem Miljöutredning MiljöPolicy Övergripande Miljömål detaljerade Miljömål Handlingsprogram

Läs mer

Bevara Sommens nedströmslekande öring

Bevara Sommens nedströmslekande öring 1 Bevara Sommens nedströmslekande öring Projektbeskrivning Laxberg Version 2012-09-19 Mål med projektet Att återskapa fria vandringsvägar för fisk för att öka reproduktionen hos Sommens nedströmslekande

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

Goda exempel på miljöledning

Goda exempel på miljöledning Goda exempel på miljöledning Nedan har vi tagit fram några goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse från redovisningen Miljöledning i staten. Exemplen är hämtade från Försvarets materielverk,

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi 2 Energihushållning är allas ansvar Energieffektiviseringar leder till minskad användning av energi och därmed indirekt till minskade utsläpp av växthusgaser

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Medeltemperaturen på jorden blir varmare och varmare. Orsaken är främst utsläpp av koldioxid från förbränning av fossila bränslen. Trafiken på våra vägar och energianvändningen står för största delen av

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

E.ON Vattenkraft. Vattenkraft. Den förnybara energin

E.ON Vattenkraft. Vattenkraft. Den förnybara energin E.ON Vattenkraft Vattenkraft Den förnybara energin 2 3 E.ON Vattenkraft E.ON Vattenkraft ansvarar för all vattenkraftverksamhet inom E.ON Nordic-koncernen. Produktionen sker i 76 hel- och delägda vattenkraftverk,

Läs mer

Miljöfysik vt2009. Mikael Syväjärvi, IFM

Miljöfysik vt2009. Mikael Syväjärvi, IFM Miljöfysik vt2009 Mikael Syväjärvi, IFM Vind uppstår från solen Solen Värmer upp luft Jorden är rund och roterar Moln ger skillnader i uppvärmning Områden med olika temperaturer Högtryck och lågtryck Luft

Läs mer

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 MÅL OCH ÅTGÄRDER... 3 3 ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR MILJÖARBETET... 7 3.1 ORGANISATION

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Rapport från partienkät

Rapport från partienkät Rapport från partienkät Sammanfattning Svensk Vindenergi har genomfört en enkät till riksdagspartierna om deras syn på förnybar elproduktion och vindkraft. Här följer en sammanfattning av svaren: Socialdemokrafterna,

Läs mer

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Miljöledning i staten 2014 och kommande utmaningar Kristina von Oelreich 2015-09-28

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg Landstinget Gävleborg och miljön Susanna Nyberg Gävleborg i Sverige Nordanstig Ljusdal Hudiksvall 10 kommuner 275 780 länsmedborgare 18 192 km2, ca 4 % av Sveriges yta Två landskap - Gästrikland och Hälsingland

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt

Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt TMALL 0141 Presentation v 1.0 Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt 10.00 11.00 Varför bryr vi oss om vatten 11.00 11.30 Vad gäller enligt lagen, Länsstyrelsen Vattenverksamhet

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

Utredning av MKN i berörda vattenförekomster. Detaljplanområde Herrgårdsbacken, Lerums kommun

Utredning av MKN i berörda vattenförekomster. Detaljplanområde Herrgårdsbacken, Lerums kommun Utredning av MKN i berörda vattenförekomster Detaljplanområde Herrgårdsbacken, Lerums kommun 2014 Ann Bertilsson, Tina Kyrkander, Jonas Örnborg Rapport 2015:08 www.biologiochmiljo.se Ansvarig handläggare:

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

Tillsyn över energihushållning. Vad är det som gäller?

Tillsyn över energihushållning. Vad är det som gäller? Tillsyn över energihushållning Vad är det som gäller? Energitillsyn spelar roll! Sveriges nationella miljömål syftar till att lösa de större miljöproblemen i landet till år 2020. Miljö balken är en viktig

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Maximera ert miljöansvar,

Maximera ert miljöansvar, Maximera ert miljöansvar, minimera er klimatbelastning! Var med och bidra till en hållbar utveckling genom att ta ert maximala miljöansvar! Ni kan vara trygga i att kommunicera resultatet då det bygger

Läs mer

Fortums miljöarbete i Nedre Dalälven

Fortums miljöarbete i Nedre Dalälven Frtums miljöarbete i Nedre Dalälven Öppet vattenrådsmöte 4 ktber 2013 Falun Birgitta Adell, Frtum Vattenkraften Har en lång hitria Vandringshinder Eldfrsen 2011 Tryck på miljöanpassning 2 En annan typ

Läs mer

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 1(7) Fastställd av rektor Kåre Bremer 2008-02-28 Dnr: 83-0334-08 Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 Inledning Detta dokument avser miljörådets uppföljning och bedömning

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer