Miljöredovisning. Vattenfall Vattenkraft 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöredovisning. Vattenfall Vattenkraft 2014"

Transkript

1 Miljöredovisning Vattenfall Vattenkraft 2014

2 Innehåll 03 Samling kring vattenkraften Christer Ljunggren 04 Om Vattenfall Vattenkraft 06 Miljöåret Förbättringar och innovation inom Vattenkraft Intervju Klas Huhtasaari 10 Miljöflödesschema med avseende på miljöpåverkan 11 Så påverkar vattenkraftverken miljön 14 Ny fiskodlingshall i Bergeforsen Intervju Mikael Lidström 16 Positiva miljöaspekter 18 Program för biologisk mångfald Intervju Erik Sparrevik 20 Miljömål 22 Framtiden 26 Ordlista Vattenfall Text: Sandi Pudic och Monica Nordlund Foto: Jennie Pettersson, Vattenfall AB, Colourbox Layout: Blomquist & Co Tryck: Larssons Offsettryck

3 Samling kring vattenkraften Energifrågorna fortsätter att stå i centrum inte bara i Sverige utan även runt om i Europa. Den förändring som nu sker av den europeiska energimarknaden påverkar oss alla och varje land arbetar med att forma sina strategier för att hitta den mest optimala energimixen. I slutet av juni 2014 presenterade Havs- och Vattenmyndigheten tillsammans med Energimyndigheten en Nationell strategi för hållbar vattenkraft. Strategin är ett steg och en guide till hur Sverige ska leva upp till EU:s ramdirektiv för vatten. Strategin delar in landets olika vattenkraftproducerande älvar efter betydelse för landets samlade energiproduktion. Lule älv och Göta älv får en särställning i de båda myndigheternas strategi men flera av de stora Norrlandsälvarna har betydelsefulla roller i den svenska framtida energiförsörjningen. Vattenkraftens unika egenskaper, både som bas- och reglerkraft, kommer utan tvekan att ha en fortsatt viktig plats när Sveriges ambitioner att fortsätta utbyggnaden av ett hållbart energisystem växer. I vår miljöårsredovisning kan du läsa mer om vårt arbete för att minska vattenkraftens påverkan på miljön. En stor del av arbetet handlar om att reducera miljörisker ute på anläggningarna, men även om att fortsätta att effektivisera anläggningarna för att kunna producera mer energi per vattenmängd. Vi fortsätter också arbetet med Vattenfalls Program för biologisk mångfald. Det innebär bland annat att inventera möjliga åtgärder i våra reglerade vattendrag i syfte att mildra de negativa effekterna av vattenkraften och stärka den biologiska mångfalden. I arbetet ingår vår satsning på Krafttag ål som genom utsättning och transport av ål förbi våra vattenkraftverk ska stärka ålens tillväxt. Vi arbetar också allt mer aktivt med Naturskyddsföreningens miljöfond Bra Miljöval. Vattenfall fonderar årligen medel i fonden som används till olika projekt som syftar till att stärka den biologiska mångfalden. Under året har Vattenfall bland annat medverkat i projekt som arbetat med att återskapa fiskvandringsmöjligheter i Valån som är ett av de större biflödena till Mjörn i Säveåns vattenmagasin. Vi har också medverkat i ett omfattande miljöåterställande projekt i Flarkån, ett av de större biflödena i Luleälven. Har du frågor kring Vattenfall Vattenkrafts miljöarbete är du välkommen att kontakta oss. Christer Ljunggren VD Vattenfall Vattenkraft AB Christer Ljunggren MILJÖREDOVISNING

4 Om Vattenfall Vattenkraft Förnybar energikälla Sveriges elproduktion består till ungefär hälften av den förnybara vattenkraften. Vattenfall Vattenkraft ansvarar för drift, underhåll och förnyelse av Vattenfalls vattenkraftverk. Vi äger och driver ca 100 hel- och delägda vattenkraftverk i Sverige och Finland. Inom vår verksamhet finns också fem fiskodlingar. Idag är vi över 500 anställda som verkar i två länder med huvudkontor i Luleå. Vi är i en spännande utvecklingsfas då vi årligen kommer att investera mellan 1,0 1,5 miljarder samtidigt som vi är inne i en generationsväxling. Under 2014 uppgick vår totala elproduktion till cirka 35 TWh. Årsproduktionen för vattenkraften varierar mellan åren, huvudsakligen beroende på vattentillgången. De senaste tio åren har produktionen legat mellan 25 och 38 TWh. Årsproduktionen följer i huvudsak den nederbörd som kommit under året och föregående år. Ledningssystem vårt verktyg för att arbeta strukturerat med miljö och ständiga förbättringar Vattenfall Vattenkraft arbetar med ett ledningssystem för miljö och arbetsmiljö sedan år Vi är certifierade enligt: Miljö (ISO 14001). Arbetsmiljö (OHSAS 18001). Vad har ledningssystemet betytt för oss? Vi arbetar systematiskt med miljö och arbetsmiljö för att ständigt förbättra oss. Vi kan snabbt se trender över utvecklingen på miljöområdet eftersom uppföljning och mätning är en viktig del i miljöarbetet. Det skapar förutsättningar för oss att vidta effektiva och betydelsefulla åtgärder. Några av de fördelar som vi har sett genom åren är att ledningssystemet skapar beslutsunderlag baserade på fakta. Ett fungerande ledningssystem genererar vinster för både miljö, personal och kunder. Produktion av vattenkraft i Sverige och Finland (GWh) GWh År Diagram 1. Vattenfall Vattenkrafts nordiska elproduktion. 4 MILJÖREDOVISNING 2014

5 Bergeforsen kraftverk

6 Miljöåret 2014 Vi har arbetat målinriktat med miljöfrågor under flera år för att minska vår miljöpåverkan. Det har bland annat skett genom att: Vi har arbetat med att främja biologisk mångfald genom flera olika projekt. Vi har fortsatt arbetet med att reducera miljörisker ute på anläggningarna. Fortsatta effektiviseringar av anläggningarna (förnyelseprojekt) för att kunna producera mer energi per vattenmängd. Vi fortsätter att arbeta med energiövervakning, värme, ventilation, belysning mm på alla anläggningar. Genom innovativa lösningar minskar vi mängden kemikalier i våra kraftverk och fiskodlingar. Under hösten 2012 startade Vattenfall arbetet med att ta fram ett program för biologisk mångfald. Syftet är bland annat att utreda, genomföra och synliggöra miljöförbättrande åtgärder för den biologiska mångfalden, samtidigt som produktionen av förnybar energi påverkas så lite som möjligt. Exempel på några delområden är: Krafttag ål ålyngelutsättningar och transport av ål förbi kraftverk. Inventeringar och genomförande av möjliga miljöåtgärder vid våra kraftverk och älvsträckor. Medverkan vid ett antal utvecklingsprojekt för att identifiera miljöåtgärder som t.ex. projektet Maximal ekologisk potential i Ume älv. Värnområden skötsel och bildande av nya områden. Fonden Bra miljöval som beskrivs nedan. Forskning och Utveckling (FoU) oftast i samverkan med bransch, universitet och andra intressenter. Svenska Naturskyddsföreningens fond Bra Miljöval Vattenkraft Vattenfall säljer el till företagskunder som är certifierad med Svenska Naturskyddsföreningens (SNF) Bra Miljöval. Det är Vattenfalls kraftverk längs Göta älv som uppfyller kraven för att producera elenergi märkt Bra Miljöval. En årlig avsättning till en miljöfond görs på SEK per producerad GWh. Den årliga avsättningen till fonden är cirka 0,8 MSEK. SNF ställer en rad krav på projekt som kan finansieras genom miljöfonden. Bland annat ska åtgärden minska vattenkraftens skadeverkningar. De miljöförbättrande åtgärder som Vattenfall är delaktiga i via miljöfonden är koncentrerade till avrinningsområden där vi äger vattenkraft och har påverkat miljön. Avrinningsområdena är viktiga och de insatser vi gör där har en positiv inverkan på den biologiska mångfalden. När vi genomför aktiviteter i områden där vi till exempel har påverkat strömvattenlevande arter är det gynnsamt att fokusera insatserna på vandringshinder i sidovattendrag. Förhoppningen är att dessa åtgärder ska stärka strömvattenlevande fiskar som öring och arter som är beroende av öringen, till exempel flodpärlmusslan. Med stöd av miljöfonden har Vattenfall finansierat följande åtgärder under 2014: Återskapande av fiskvandringsmöjligheter i Valån Valån är ett av de större biflödena till Mjörn i Säveåns vattensystem. Genom att anlägga en naturlig fiskväg, förbi en delvis raserad bro med kulturvärde, stärks beståndet av Mjörnöring och flodpärlmusslans möjlighet att överleva i Valån förbättras. Miljöåterställningar i Flarkån Flarkån är ett större biflöde i nedre delen av Luleälven. Ån är kraftflottledsrensad. Genom att återställa vattendraget till sitt ursprungliga tillstånd gynnas strömlevande fiskarter som harr och öring samt även flodpärlmussla. Inventering av åtgärder i Solbergsån, biflöde till Göta älv Solbergsåns avrinningsområde är ett viktigt lek- och uppväxtområde för många arter av fisk. Genom att åtgärda vandringshinder blir ytterligare vattendrag tillgängliga för olika fiskarter. Förstudie och biologisk återställning i Säveåns avrinningsområde Identifiera behov av biotopförbättrande åtgärder. Genom att återföra bortrensat material, som block och sten, till vattendragen, förbättras lek- och uppväxtmöjligheterna för fisk. De lokala myndigheter och intressegrupper som vi arbetar med i de olika områdena är positiva till att Vattenfall stödjer dessa åtgärder. För att vi ska lyckas med våra insatser och få fortsatt förtroende på de orter där vi är verksamma är de lokala kontakterna mycket värdefulla. Så här säger Bertil Ericson från Mjörns fiskevårdsområdesförening: Det har fungerat fantastiskt bra. Vi beräknar att blir klara med de sista åtgärderna i juli Valån är en av de bästa lekvattnen i förlängningen till sjön Mjörn, en av Sveriges största sjöar. Genom de aktiviteter som vi tillsammans genomför får vi en fungerande vattenväg, ett omlöp, och räddar en medeltida bro. Beståndet av Mjörnöring stärks och flodpärlmusslans chanser att överleva i Valån ökar. Fiskevårdsföreningen har inte resurser för att kunna göra detta egen hand. Det är pengarna från miljöfonden som möjliggör det, avslutar Bertil. 6 MILJÖREDOVISNING 2014

7 Vattenfall Vattenkraft vår miljöinriktning Vattenfall Vattenkraft är en del av Vattenfallkoncernen. Vår miljöinriktning är en tolkning av koncernens miljö policy och styrande i all verksamhet för samtliga medarbetare på Vattenfall Vattenkraft. Det innebär att Vattenfall Vattenkraft: Ska vara ett av de företag som leder arbetet för en miljöanpassad vattenkraftproduktion. Är aktiva och ett av de företag som deltar i svenskt och internationellt miljöarbete. Bidrar till en koldioxidneutral energiproduktion i Norden. Vill, så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt, minska verksamhetens inverkan på miljön och förhindra föroreningar. Eftersträvar miljöförbättrande åtgärder som är väl underbyggda, kostnadseffektiva och medför en betydande miljöförbättring både lokalt och globalt. Följer gällande lagstiftning, samt ständigt förbättrar verksamheten genom ett systematiskt arbetssätt. Aktivt söker en regelbunden dialog med lokala företrädare, kunder, myndigheter och sakägare. Öppet redovisar sitt miljöarbete och sin miljöpåverkan. Kartlägger miljö- och samhällsvärden innan krav specifikationerna görs. Detta för att göra påverkan på omgivningen så liten som möjligt och förenkla valet av alternativ främst vid förnyelseprojekt och nyinvesteringsprojekt. Anpassar projekt genom att söka den bästa lösningen så att påverkan på den biologiska mångfalden minimeras. El-certifikat stimulerar förnybar elproduktion De kraftverk som byggdes på och 1950-talen rustas upp och utslitna anläggningsdelar ersätts med nya i ett pågående förnyelse- och förstärkningsprogram. I många fall ger ny teknik möjligheter till effektiv are elproduktion samtidigt som säkerheten höjs och miljöriskerna reduceras. El-certifikatsystemet gör det möjligt att öka den förnybara elproduktionen i stor skaliga vattenkraftverk med bibehållen vattenvolym och innebär därmed ingen negativ miljöeffekt. Att öka verkningsgraden på vattenkraftanläggningarna är positivt för samhället i stort då användningen av fossila bränslen minskar. Storskalig vattenkraft Småskalig vattenkraft Våra vattenkraftverk i Norden MILJÖREDOVISNING

8 En av de stora utmaningarna är att anpassa stationerna från en historisk typ av drift till att försörja dagens förändrade energimarknadsbehov Klas Huhtasaari 8 MILJÖREDOVISNING 2010

9 Förbättringar och innovationer för att möta nya förväntningar på vattenkraften Det är ett högt tryck på vattenkraftens utveckling från många håll. Utrustningen och infrastrukturen i och omkring kraftverken måste kontinuerligt underhållas och förnyas. Dessutom ökar kraven på prestanda och flexibilitet från både samhälle och kunder samtidigt som vattenkraften får en allt större och viktigare roll som en reglerande energikälla. För att tackla dessa växande utmaningar investerar Vattenfall årligen miljardbelopp i förnyelseprojekt. Genom forskning och förstudier omvandlas utmaningarna till tekniska krav och specifikationer som sedan omsätts i konkreta åtgärder. Klas Huhtasaari, avdelningschef för kraftstationsteknik, har medarbetare som är inblandade i en rad olika projekt som omfattar delförnyelser och totalförnyelser av turbin-, generator-, kontrollanläggnings- och elkraftsystem. En av de stora utmaningarna är att anpassa stationerna från en historisk typ av drift till att försörja dagens förändrade energimarknadsbehov, förklarar han. Olika åtgärder Förnyelsearbetet sker enligt en långsiktig plan som främst utgår från livslängden på anläggningsparkens olika system. När livslängden för ett system närmar sig sitt slut startar en förstudie där status undersöks närmare. Byggnader och dammar har den längsta livslängden medan livslängden för exempelvis turbiner, generatorer och hydraulsystem i många anläggningar i dagsläget närmar sig slutet. Genom att byta ut exempelvis lager, löphjul och hydraulsystem mot nyare modeller förlängs inte bara livslängden utan prestandan höjs och riskerna minskar eftersom betydligt mindre mängd olja finns i omlopp. Ett exempel på ett förnyelseprojekt som Klas nämner är aggregat G2 i Midskog. Under 2014 byttes bland annat löphjulet och flera lager ut. Ändringarna ledde till en produktionsökning på 10,5 GWh vilket räcker för att värma upp 700 villor under ett år. Samtidigt minskade oljemängden med ungefär liter. Forskning inom ämnet En hel del forskning och utveckling (FoU) bedrivs inom detta område av olika forskningsinstitut och Vattenfall Vattenkraft. Ett av forskningsområdena är användning av vattensmörjning och vattenhydraulik där tillämpningsområdet sträcker sig från lucksystem till självaste turbinen. Bland annat har arbetet lett till att det vid en förnyelse av en kaplanturbin numera är standard att ersätta det gamla oljefyllda navet med ett vattenfyllt. Ett annat utvecklingsområde är tillämpningen av IT-system för stationsstyrning. Genom att i framtiden möjliggöra att inte bara övervakning och styrning, utan även felsökning och till och med viss typ av felavhjälpning, sker på distans kommer kraftverken inte bara bli säkrare utan antalet miljöpåverkande resor till dessa kommer också att kunna reduceras, konstaterar Klas Huhtasaari. MILJÖREDOVISNING

10 Miljöflödesschema med avseende på miljöpåverkan Vattenfall Vattenkraft nyttjar Transporter Energi Resurser Kemikalier Vid produktion av el Vattenkraftverk Det medför påverkan på eller uppkomst av Luft Vatten Mark & grundvatten Lokal miljöpåverkan Avfall 10 MILJÖREDOVISNING 2014

11 Så påverkar vattenkraftverken miljön Vattenfall Vattenkraft miljöpåverkan Vattenkraften är en förnybar energikälla och svarar för nästan hälften av vår elproduktion i Sverige. När kraftverken väl är byggda och i drift är utsläppen till mark, vatten och luft tämligen små och i samma storleksordning som för vindkraft. Du kan läsa mer om vattenkraftens miljöpåverkan i miljödeklarationen (EPD) och i den livscykelanalys (LCA) som gjorts på Miljövarudeklarationer, EPD (Environmental Product Declaration) Näst intill 100 procent av Vattenfalls elproduktion i Sverige har certifierade miljövarudeklarationer. Det innebär att vi har tydlig, kvalitetssäkrad och jämförbar information om vilken miljöpåverkan våra olika elproduktionsmetoder medför. Som första företag i världen fick vi en miljövarudeklaration certifierad enligt EPD-systemet, Environmental Product Declaration. EPD gör jämförelsen möjlig En EPD ger besked om resursförbrukning, utsläpp, avfall, återvinning och markanvändning för varje kilowattimme el som produceras. Den värderar inte miljöpåverkan eller miljöanpassning, men gör det möjligt att jämföra olika produkters miljöegenskaper i ett livscykelperspektiv från vaggan till graven. Ett ackrediterat certifieringsorgan kvalitetssäkrar uppgifterna i miljövarudeklarationen. Nyttan med EPD EPD är ett systematiskt verktyg och garanterar: Kvalitetssäkrade siffror för utsläpp, resursförbrukning, påverkan på biologisk mångfald med mera. Uppgifter som är adderbara för företag som ska certifiera egen miljövarudeklaration. Objektivitet, grundat på ISO Jämförbarhet, d. v. s ett krav på branschgemensamma regler. Kvalitetssäkring med krav på kontroll av en oberoende tredje part. Läs om Vattenkraftens EPD och gör din egen jämförelse mellan energislagen Årlig utvärdering av miljöriskerna Vi utvärderar årligen miljöriskerna i våra anläggningar och upprättar mål och handlingsplaner för att minimera eventuella betydande miljörisker. Nedan följer beskrivning av de betydande miljöriskerna och deras påverkan samt några exempel på åtgärder vi har vidtagit under Kemikalier Kemikalier minimala mängder i våra kraftverk Vad har vi för påverkan? De vanligast förekommande kemikalierna i Vattenfall Vattenkrafts anläggningar är oljor, fetter, smörjmedel och rengöringskemikalier. Dessa produkter påverkar miljön negativt om de skulle läcka ut i naturen. Fiskodlingar använder kemikalier, framför allt salt och formalin, för att minska bakteriefloran och för att gynna fiskens utveckling. Vad gör vi för att minska påverkan? Det finns rutiner och instruktioner för hantering och användning av kemikalier och det anordnas kontinuerligt utbildningar för personal som hanterar kemikalier. Vattenfall Vattenkraft har ett databaserat inrapporteringssystem för kemikalier för samtliga anläggningar där klassning av kemikalier, säkerhetsdatablad, riskbedömningar, årlig förbrukning med mera ingår. Systemet ger en god överblick över kemikalieinnehav samt dess påverkan på människa och miljö. Vår ambition är att byta ut de potentiellt farliga kemikalierna, där det är tekniskt möjligt, mot mindre miljöpåverkande alternativ. Exempel på åtgärder under 2014 Utbyte av kemikalier mot mindre miljöpåverkande alternativ. Olja och fett byte till miljöanpassade produkter Vad har vi för påverkan? I vattenkraftverk används olja och fett för olika syften, bland annat för reglering av turbiner (mineralolja) och som smörjmedel (lagerolja och fett). Eventuella oljeläckage kan resultera i begränsad miljöpåverkan. Vad gör vi för att minska påverkan? För att reducera miljöpåverkan vid omhändertagande av oljehaltigt avfall och för att minimera konsekvenserna av eventuellt utsläpp byter vi till miljöanpassade oljor och vattensmorda system där det är tekniskt möjligt. Den pågående förnyelsen av turbinerna i vattenkraftverken innebär att risken för oljeläckage minskar betydligt samt att oljemängden reduceras i vattenkraftverken (se vidare under Utsläpp till vatten). Från olja till vatten oljefria vattenkraftverk snart verklighet Vattenfall ska inom tio år ha en världsledande position inom miljöriktig, effektiv vattenkraftproduktion. Det långsiktiga målet är att inte något av våra vattenkraftverk ska använda mineralolja som lager- eller hydraulvätska. Miljöförbättringen sker i form av minskade MILJÖREDOVISNING

12 vätskevolymer med snabbare nedbrytbarhet, ökad förnyelsebarhet (minskad resursanvändning) och minskade energiförluster. Vattenfall ser i dag tre vägar att gå från dagens mineraloljebaserade system: Miljöanpassad olja (syntetisk ester). Vattensmorda system. Vätskefria tekniker. Exempel på åtgärder under 2014 Vid renoveringar byts bland annat konventionell olja ut mot mer miljöanpassade oljor eller andra alternativ (syntetiska estrar). Förnyelseprojekt på G2 i Midskog som minskade oljemängden avsevärt. Utsläpp till vatten och mark Vad har vi för påverkan? För turbiner och dammluckor används olja och fett i hydraulsystem, transformatorer och nav. Små mängder olja och fett kan läcka ut till vatten och mark under drift. Dessa små utsläpp påverkar inte miljön nämnvärt, men läckaget ska ändå minimeras. Större oljeläckage kan orsaka skador på djur och växter i vattenmiljön. Från fiskodlingarna sker kontinuerliga utsläpp av näringsämnen och vissa kemikalier, dock utan betydande miljöpåverkan. Vad gör vi för att minska påverkan? Vid för låg nivå i kraftverkens oljesystem utlöses automatlarm eftersom det indikerar möjligt haveri och oljeläckage. De flesta potentiella utsläppspunkterna är anslutna till pumpgropar med oljelarm och oljeavskiljare för att minimera risken för oljeläckage till vatten och mark. Kartläggning av anläggningsspecifika miljörisker har resulterat i ett åtgärdsprogram som ökar säkerheten och beredskapen. Exempel på åtgärder under 2014 Arbete med att minska identifierade risker utifrån miljöriskinventeringar. Ny fiskodlingshall i Bergeforsen som släpper upp en mindre mängd näringsämnen och kemikalier till vatten. Övning ger ökad kunskap och förbättrad beredskap I det pågående arbete med att höja säkerheten och beredskapen vid anläggningarna har vi de senaste åren anordnat gemensamma beredskapsövningar med Räddningstjänsten, SOS Alarm och entreprenörer för att öva på att hantera oljeutsläpp från ett vattenkraftverk. För oss är övningarna viktiga för att säkerställa att vår organisation har rätt kunskap och verktyg för klara en eventuell miljöolycka och för att öka samarbetet med externa aktörer. Utsläpp till luft Minimeras genom regelbundna kontroller Vad har vi för påverkan? Utsläpp till luft från produktion av el från vattenkraften är förhållandevis små, koldamm, SF6, oljedimma och lösningsmedel. Dessa utsläpp, med SF6 undantaget, har dock inte en betydande miljöpåverkan då utsläppen är relativt små. Vattenfall arbetar kontinuerligt med att minimera utsläppen ytterligare. SF6 (Svavelhexafluorid) hanteras endast av certifierad personal Isolationsgasen svavelhexafluorid (SF6) används i högspänningsutrustning på grund av gasens utmärkta isolerande och ljusbågsläckande egenskaper. SF6 är en av de starkast verkande växthusgaserna och vid utsläpp bidrar SF6-gasen till ökad växthuseffekt. Inom våra anläggningar finns dock relativt små mängder SF6-gas. Vad gör vi för att minska påverkan? För att minska risken för utsläpp av SF6 finns rutiner för hantering, kontroll och journalföring. Vi anlitar endast certifierad personal för service av aggregat med SF6- gas. I vissa fall kan vi använda den nya vakuumtekniken som ersättning till SF6. Denna möjlighet undersöks vid alla byten av högspänningsapparater. Underhåll och justering av aggregat minimerar oljedimma. Tillsyn, skyddsronder och periodiska underhåll. Avfall Återvinningen ökar Vad har vi för påverkan? Vattenfall Vattenkraft omvandlar inga råvaror och avfallsmängderna blir därför relativt små. I samband med de stora moderniseringsprojekten vid anläggningarna blir det dock mycket byggavfall. Vattenfall Vattenkraft har exempelvis avfall i form av uppsamlat oljespill, fett, hushållsavfall och kemikalier samt byggavfall. Från fiskodlingarna är de främsta avfallsslagen fiskrester, fodersäckar och kemikalieavfall. Vi har under åren ökat återvinningsgraden (se Diagram 2), det vill säga den andel avfall som återvinns av driftavfall och restprodukter, vilket vi ser som positivt. 12 MILJÖREDOVISNING 2014

13 % År Diagram 2. Återvinningsgrad Vattenfall Vattenkraft (Sverige). Vad gör vi för att minska påverkan? Anläggningarna rapporterar in mängden avfall samt avfallsslag i kategorierna deponi, förbränning, återvinning och farligt avfall, och det finns instruktioner för avfallshanteringen. Samtliga anläggningar har en miljöbod där allt avfall samlas och hanteras på ett miljöriktigt sätt. Vi använder enbart avfallstransportörer med tillstånd för bortforsling av avfall från våra anläggningar. Exempel på åtgärder under 2014 Nya avfallskärl för bättre sortering. Transporter Emissioner från tjänsteresor har minskat under året Vad har vi för påverkan? Vattenfall Vattenkraft verksamhet finns på skilda håll i Sverige och Finland vilket innebär mycket resande. Den geografiska spridningen av kraftverken gör att bil och flyg ofta är det enda praktiska transportsättet. Transporter ger luftföroreningar bland annat genom utsläpp av koldioxid och kväveföreningar. Under 2012/2013 skedde en omorganisation som resulterade i att organisationen utökades med cirka 350 medarbetare, vilket förklarar de ökade utsläppssiffrorna för 2013, se Diagram 3. Vidare har även utsläppen från verksamhetsbilarna lagts till i rapporteringen från och med Ton År Diagram 3. Koldioxidemissioner (ton) från tjänsteresor av anställda inom Vattenfall Vattenkraft (Sverige). Vad gör vi för att minska påverkan? Vattenfall Vattenkraft arbetar kontinuerligt med att minimera resandet för att reducera emissionerna. För att minska miljöpåverkan ska i första hand tåg användas vid kortare sträckor, dessutom ska miljöbilar efterfrågas vid användning av hyrbil. Vi arbetar ständigt med att försöka minska antalet resor och dess miljöbelastning. Ett av våra miljömål för 2014 är att fortsätta att reducera emissionerna från vårt resande. (Se vidare under rubriken miljömål i denna miljöredovisning). Andra alternativ för att minska emissionerna från transporter är: Telefon- och videokonferenser. Samordning av inköp. Byte till miljöklassade fordon. Utbildning i eco-driving. Bättre samordning och planering av möten. Energi Förbättrad energiövervakning, styrning av värme och ventilation ger minskad energiförbrukning Vad har vi för påverkan? Energi används vid produktion av el och vid fiskuppfödning, i större eller mindre omfattning. Framförallt används el som insatsvara. Elförbrukningen (lokalkraft) varierar något från år till år men har minskat de senaste åren vilket ligger i linje med den ambition Vattenfall har att minska den lokala energiförbrukningen hos samtliga produktionsenheter. Vad gör vi för att minska påverkan? Effektiviseringar pågår kontinuerligt för att minska förbrukningen av energi i produktionen. Vi har genomfört energiutredningar på ett flertal anläggningar för att finna källor där energiåtgången kan minskas. Lokal miljöpåverkan Vad har vi för påverkan? Byggande av dammar, magasin och kraftverk påverkar landskapsbilden. Vattenkraftproduktion får till följd att vattnet i många fall leds genom tunnlar och flödet i den ursprungliga älvfåran förändras. I vissa fall torrläggs älvfåran helt. Vattennivåns variationer i reglerings- och älvmagasinen påverkar människor, växter och djur. MILJÖREDOVISNING

14 Ny fiskodlingshall i Bergeforsen Genomtänkt utformning gagnar djur, natur och personal Under 2014 färdigställdes en ny fiskodlingshall i Bergeforsen till en kostnad av ca 25 miljoner kronor. Med en yta på ca 1600 m2 har den nya odlingshallen välkomnats av djur och personal, såväl som natur inte minst då man valde att bygga hallen på en befintlig grund och på så sätt slapp onödigt markarbete. I bygget har hallen och senare även arbetsprocesser utformats på ett sätt som minimerar påverkan på miljön men också hanteringen av fisken. En viktig åtgärd har varit att välja djupare tråg som inte är nedsänkta i golvet. Tidigare blev fisken stressad så fort någon kom in i hallen på grund av att trågen var nedsänkta och de kunde se all aktivitet. Genom att istället välja upphöjda tråg med höga kanter blir fiskarna inte lika stressade längre, berättar Mikael Lidström, chef för Vattenfalls fiskodlingar. En annan positiv effekt med djupare tråg är att foderspillet minskar eftersom det tar längre tid för fodret att nå botten och fisken då får längre tid på sig att äta upp det. För att vidare förbättra miljön för fisken har man valt att köpa in ett pumpsystem som minskar hanteringen av fisken vid exempelvis märkning av laxen eller vid flytt till en ny hall. Traditionellt har detta gjorts med håvar och lyft som har en negativ inverkan på både laxens stressnivå och i förlängningen även dess förmåga att växa. Sammantaget menar Mikael att laxens stressnivå har sjunkit avsevärt jämfört med tidigare och fortsätter med att berätta om en annan oanad effekt som laxens minskade stressnivå har haft på miljön, nämligen ett minskat behov av kemikalier. Genom att hålla laxen avslappnad minskar dess mottaglighet för sjukdomar och parasiter. På så vis krävs mindre kemikalier och behandling vilket främjar alla. Detta i kombinationen med att en mindre mängd kemikalier behövs för rengöring av trågen gör denna hall föredömlig ur ett miljöperspektiv. En viktig pusselbit Den nya hallen i Bergeforsen är en viktig pusselbit i Vattenfalls miljöarbete. I den nya hallen börjar många laxar och havsöringar sitt liv innan de släpps ut i älven för att sedan vandra ut i havet. Under våren 2014 kläcktes en kull med både lax och havsöring som nu simmar i den nya hallen och i dagsläget finns det cirka fiskar där. När fisken under sin första vinter fenklippts så förflyttas den sedan vidare till en annan hall på anläggningen. Beroende på hur snabbt den enskilda fisken växer stannar den mellan ett och två år i odlingen. De allra flesta laxarna och havsöringarna i Bergeforsen sätts ut efter ett år. Efter utsättning simmar de ut i havet där de vanligtvis stannar 2 3 år innan de återigen simmar upp i älven och då väger allt mellan 2 till 20 kg. 14 MILJÖREDOVISNING 2014

15 Tidigare blev fisken stressad så fort någon kom in hallen på grund av att trågen var nedsänkta och de kunde se all aktivitet i hallen Mikael Lidström MILJÖREDOVISNING

16 Tuggen kraftverk 16 MILJÖREDOVISNING 2014

17 Positiva miljöaspekter Skydd av naturkänsliga områden Vattenfall Vattenkraft har naturinventerat områden där vi har verksamhet, och några av de mest värdefulla landmiljöerna har skyddats som värnområden, Vattenfalls Värnområde (VVO) för biologisk mångfald. Syftet med värnområdena är att skydda, bevara och i viss mån återskapa betingelser för miljöer med unika växt- och djurarter. I dag finns det fyra värnområden; Porsi värnområde som är 30 hektar stort, Bombmurkleskogens värnområde som är 20 hektar älvnära granskog, Messaure värnområde samt Laxholmens värnområde. Värnområdena har ett stort antal besökare och intresset är stort från bland annat universitet, miljöorganisationer och allmänhet. Årliga fiskutsättningar från våra fem fiskodlingar Dammbyggnader och kraftverk blockerar fiskarnas naturliga vandringsvägar. Som kompensation har Vattenfall Vattenkraft fem fiskodlingar för laxsmolt, havsöringssmolt, öring, harr och sik samt ett kläckeri. Vi arbetar vidare med utsättning av ettårig smolt som medför minskad miljöpåverkan med mindre utsläpp av kväve och fosfor. Andra åtgärder för att öka fiskbeståndet är konstgjorda lekområden samt fiskvägar och fisktrappor för reproduktion och för att vandrande fisk ska kunna ta sig förbi hinder. Vattenfall är en av Sveriges största fiskodlare och sätter årligen ut omkring 1,3 miljoner smolt i de älvar där vi bedriver verksamhet. MILJÖREDOVISNING

18 Program för biologisk mångfald Vattenfall har länge agerat som ledare i arbetet med frågor som rör biologisk mångfald. Under hösten 2012 startade Vattenfall projektet Program för biologisk mångfald. Syftet med detta var dels att samla tidigare och nya projekt inom området under samma paraply dels att lyfta fram effektiva åtgärder som främjar den biologiska mångfalden. Fisken en viktig utgångspunkt i programmet för biologisk mångfald: Fisk, och speciellt öring, är en viktig indikator för hur resten av djurlivet i älvarna mår. Om öringen mår bra är det ett tydligt tecken på att övriga vattenlevande organismer också mår bra, eftersom öringen är väldigt känslig för förändringar i vattnet, förklarar Erik Sparrevik, specialist inom analyser för åtgärdsförslag rörande vattenmiljöpåverkan. Förstudie i Säveån Nya satsningar för den biologiska mångfalden går igenom tre faser: inventering, pilot, och genomförande. Under 2014 har flera satsningar gjorts, inte minst har man inventerat mycket för att få en bra överblick över vad som behöver göras framöver. Ett exempel är en inventering som påbörjats i Säveån ett vattendrag i Västergötland som rinner ut i Göta älv i Göteborgs hamn. Inom avrinningsområdet äger Vattenfall fyra vattenkraftverk. Säveån och dess biflöden är viktiga lek- och uppväxtområden för lax och öring. I huvudfåran och i vissa biflöden finns också flodpärlmussla som är beroende av öring eller lax i sin livscykel. Flertalet av Säveåns biflöden är dåligt undersökta när det gäller fragmentering och fysisk påverkan. I samarbete med Sportfiskarna har Vattenfall avsatt medel från fonden Bra Miljöval till en förstudie och för genomförande av åtgärder i biflöden i nedre delen av Säveån för att stärka bestånden av framförallt lax, öring och flodpärlmussla. I förstudien ska åtgärdsbehovet undersökas genom att befintlig data sammanställs till exempel biotopkarteringar och där data saknas utföra nya inventeringar. När en heltäckande bild över biflödena är framtagen kommer resultaten och förslag på eventuella åtgärder kommuniceras till berörda intressenter, kommuner och länsstyrelsen i Västra Götaland. Åtgärder som kan bli aktuella är att återföra bortrensade strukturer som block och sten till vattendragen och på så vis förbättra lek- och uppväxtmöjligheterna för fisk. Arbetet beräknas avslutas under Att prioritera rätt frågor är en utmaning I arbetet med biologisk mångfald måste man ta hänsyn till allt från vad allmänheten anser är viktigt och vad myndigheter kräver till att väga in Vattenfalls egna prioriteringar. Inte sällan ser man på nyttan från helt olika perspektiv. Vidare måste man alltid hitta en balans mellan vilken nytta en viss åtgärd har kontra potentiella förluster ur ett produktionsperspektiv. 18 MILJÖREDOVISNING 2014

19 Om öringen mår bra är det ett tydligt tecken på att övriga vattenlevande organismer också mår bra, eftersom öringen är väldigt känslig för förändringar i vattnet. Erik Sparrevik MILJÖREDOVISNING

20 20 MILJÖREDOVISNING 2014

21 Miljömål Miljömål Vi arbetar för att ständigt minska vår miljöpåverkan. Att ständigt arbeta för miljöförbättringar och vara initiativtagande för miljöåtgärder är två viktiga parametrar i vår miljöambition. Varje år formuleras mål och handlingsprogram för respektive område. De övergripande målen bryts sedan ned på respektive enhet och anläggning. Nedan presenteras de övergripande miljömålen som vi har arbetat med under 2014 samt nya planerade mål för I högerkanten visas status för respektive mål Resultat Biologisk mångfald Förslag på nya värnområden för skydd av utrotningshotade arter. Fortsatt arbete med miljöåtgärder enligt program för biologisk mångfald Aktivt delta i arbetet med att identifiera meningsfulla åtgärder i reglerade vatten och bistå med kunskap om hur vår verksamhet fungerar. Avfall Återvinningsgraden på driftavfall och restprodukter ska uppgå till 96 %. Utsläpp till luft Minskat bilresande genom att minska antalet utryckningar från (2013) till (2014). Miljörisker Genomför åtgärder för att reducera miljörisker enligt plan. 20 % av de medelstora riskerna (totalt 97 st) ska åtgärdas årligen under en femårsperiod. Inga allvarliga miljöolyckor med utsläpp av mineralolja eller diesel som medför skada eller påverkan på miljön. Miljöriskindex ska vara högst 90 vid utgången av året. Utbildning Uppdatera webbutbildningen för miljö. Minst 50 % av personalen ska ha genomgått utbildningen under Miljömål 2015 Uppnått Uppnått Uppnått Uppnått Ej uppnått Uppnått Uppnått Uppnått Ej uppnått, miljöriskindex uppgick till 91. Ej uppnått. Under 2014 gick 46 % den nya miljöutbildningen. Biologisk mångfald Identifiera och kartlägg miljöpåverkan och ta fram åtgärdsförslag för vattenförekomster påverkade av vattenkraft. Avfall Återvinningsgraden på driftavfall och restprodukter ska uppgå till 98 %. Utsläpp till luft 5 % mindre CO2 utsläpp per FTE vid resande 2015 jmf Kartlägg läckaget av SF6 från samtliga brytare/skenstråk i anläggningsparken. Miljörisker Inga utsläpp av mineralolja eller diesel som medför betydande skada eller påverkan på miljön. Genomför åtgärder för att reducera 20 % av registrerade miljörisker i Capella. Miljöriskindex i Hydra ska vara högst 82 vid utgången av året. Utbildning Öka miljömedvetande genom att all personal genomför webbutbildningen. Öka förtroendet hos omvärlden om vattenkraftens roll i det hållbara energisystemet samt öka kunskapen om vattenkraftens miljöarbete genom en effektiv kommunikation enligt plan. Energi Genomför en energikartläggning i syfte att på sikt minska energiförbrukningen. MILJÖREDOVISNING

22 Porsi kraftverk 22 MILJÖREDOVISNING 2014

23 Framtiden Vattenkraft en förnyelsebar energikälla Vattenkraften är en förnyelsebar och flexibel energikälla som kommer att vara en viktig möjliggörare för utbyggnaden av ett långsiktigt hållbart energisystem. En kraftig utbyggnad av vindkraften är Sveriges viktigaste åtgärd för att nationen ska kunna uppnå klimatmålet och leva upp till EU:s krav. All energiproduktion i olika former innebär miljöpåverkan av olika slag, så även vattenkraften. Vattenfall arbetar därför hela tiden aktivt med miljöfrågorna. Ständiga förbättringar genomförs successivt för att bygga bort risker för miljön. Stora investeringar genomförs för att höja säkerheten vid våra dammar samt åtgärder för att förnya och effektivisera våra kraftverk. Exempel på detta är: Vattenfalls strävan att ta bort mineraloljor vid kraftverken. Ökad avfallsåtervinning samt energieffektivisering i kraftverken. Viktiga satsningar på biologisk mångfald Genom satsning på forskning och utveckling skapar vi förutsättningar att förbättra vår verksamhet. När vi lär oss mer om de miljövärden som finns i våra utbyggda älvar kan vi förstå hur dessa bäst kan skyddas. Vi söker alternativ med bästa möjliga miljöteknik vid befintliga kraftverk och i samband med förnyelser av våra anläggningar. Vi genomför också åtgärder i våra vattendrag för att förbättra den biologiska mångfalden. I det längsta vill vi dock undvika åtgärder som på ett betydande sätt minskar vår produktionsförmåga eftersom detta motverkar den klimatpolitiska inriktning som Sverige slagit in på. Vattenfall jobbar kontinuerligt med miljöförbättringar. Det finns många goda exempel över vad som gjorts och vad som görs för att främja den biologiska mångfalden och mildra miljöpåverkan från vattenkraften Vattenfall jobbar aktivt med EU:s Ramdirektiv för vatten och har löpande kontakter och dialog med de myndigheter och lokala Vattenråd som hanterar frågan om vilka miljömål som ska uppnås för reglerade vattendrag i Sverige. Vidare använder vi fonden Bra miljöval till miljöförbättrande åtgärder i avrinningsområden. Säkra dammar Sedan år 2000 har Vattenfall investerat mer än tre miljarder kronor för ökad dammsäkerhet. Fram till år 2020 planerar vi att investera ytterligare cirka två miljarder kronor. Våra insatser har främst fokuserat på att göra dammarna säkrare för höga flöden och motstå läckage. Vi arbetar även med att öka instrumenteringen i dammarna för bättre övervakning och med underhåll av betongkonstruktioner. Vårt hittills mest omfattande dammsäkerhetsprojekt är det nya utskovet i Bergeforsen, Indalsälven, med en helt ny vattenväg. Det färdigställdes under året och genom det nybyggda utskovet ökar vi möjligheten att släppa förbi mycket höga vattenflöden t ex vid vårflod och göra det lättare att underhålla de befintliga utskoven. MILJÖREDOVISNING

24 Säkra anläggningar En förnyelse innebär att ett kraftverksaggregat återställs till ursprungligt skick eller bättre vilket möjliggör säker och förnyelsebar elproduktion i ytterligare 40 år. Ny teknik och nya kunskaper innebär att aggregaten ofta kan förbättras, inte minst ur miljösynpunkt. För Vattenfall berörs cirka 30 aggregat i Sverige där åtgärder eller byten av turbiner, generatorer, styr- och reglerutrustning, hjälputrustning och transformatorer genomförs. Byte av turbiner innebär, förutom förbättrad pres tanda, att oljemängden i anläggningen mer än halveras. Många förbättringar av kraftverken sker ur säkerhetssynpunkt. Utrymningsvägar, brandskydd och brandcellsindelning har förbättrats avsevärt. El-certifikat viktiga för miljön Vattenfall Vattenkraft kommer under de närmaste 10 åren att fokusera på åtgärder för att förbättra verkningsgraden på anläggningarna och miljöåtgärder. På så sätt kan vi öka produktionen av förnybar el vilket i sin tur innebär att användningen av fossila bränslen kan minska. Lagen om elcertifikat gör det möjligt att effektivisera i storskaliga vattenkraftverk med bibehållen vattenvolym och därmed ingen negativ miljöeffekt. El-certifikaten möjliggör även byte av anläggningsdelar i förtid och därmed höjd säkerhet och reducerande miljörisker. Vi har ett årligt investeringsprogram på mellan 1,0 1,5 miljarder kronor för att förbättra verkningsgraden och minimera miljöpåverkan från våra anläggningar. Forskningsprojekt Inom FoU-arbetet är vi för närvarande delaktiga i ett antal projekt, bland annat: Studie av nedströmsvandrande utlekt lax (kelt) förbi Stornorrfors. Studie av vandringsframgång av laxsmolt i bl.a. Umeälven. KLIV Kraft och liv i vatten. Läs mer på: elforsk.se/kraft-och-liv-i-vatten/om-kliv1/ Krafttag ål. Läs mer på: Programomraden/Vattenkraft/Krafttag-al/ Utveckling av miljöanpassad småskalig vattenkraft tillsammans med universitet och andra kraftbolag genom ett pilotprojekt i kraftstationen Bruksfors i Rickleån. Läs mer på: news/fiskvandring-i-vattenkraft-pa-nyttsatt MILJÖREDOVISNING 2014

25 Stornorrfors kraftverk MILJÖREDOVISNING

26 Ordlista EPD (Environmental Product Declaration) En miljövarudeklaration där all miljöpåverkan för en produkt kartläggs från vaggan till graven. Farligt avfall Avfall som av EU bedömts ha särskilt stor miljöpåverkan. Ska omhändertas på särskilt sätt. Fisktrappa En konstruktion som gör det möjligt för fisk att ta sig förbi ett vandringshinder (exempelvis en kraftverksdamm) i ett vattendrag. Kan till exempel vara utformad som en vattenränna av trä eller betong försedd med tvärväggar. Francisturbin Francisturbiner används vid stora fallhöjder (från 75 meter upp till 450 meter). Vattnet strömmar horisontellt genom turbinen, som kan placeras under utloppets nivåyta. Därmed uppstår en sugverkan i sugröret, vilket ökar turbinens effekt. GWh Gigawattimme. En måttenhet för energi. 1 GWh = 1 miljon kwh, vilket motsvarar elanvändningen för ungefär 40 normalvillor under ett år. ISO global standard för miljöledning (det vill säga att bedriva ett strukturerat miljöarbete med fokus på ständiga förbättringar, kontrolleras av ett oberoende certifieringsorgan). Kaplanturbin En turbin som har löphjulet format som en propeller, ofta med vridbara blad, vilka under drift regleras så att bästa verkningsgrad uppnås. Används i regel vid fallhöjder under 75 meter. Livscykelanalys Ett verktyg för att belysa miljöpåverkan från en process, produkt eller aktivitet under hela dess livslängd. Läckvattengrop Lågt placerad grop som fångar upp läckagevatten från ett kraftverk. Löphjul I turbinens löphjul sker en kraftöverföring till roterande axel med hjälp av en riktningsförändring av vattnet som passerar genom löphjulet. (I många fall är löphjulet format som en propeller). Löphjulsskovel Löphjulet består av ett antal skovelblad med vars hjälp vattnet driver runt turbinen. Miljöaspekt Delar av en verksamhets aktiviteter, produkter eller tjänster som har eller kan ha miljöpåverkan. Miljöbalken Samordnad, breddad och skärpt miljölagstiftning för en hållbar utveckling som trädde i kraft den 1 januari Miljöledningssystem Ett system som genom rutiner och ansvarsfördelning beskriver hur företaget ska arbeta med miljöfrågor på ett systematiskt sätt. Miljöpolicy Styr miljöarbetet och anger företagets övergripande intentioner. Smolt Unglax som är utvandringsfärdig (mogen att vandra ut i havet). Småskalig vattenkraft <10 MW effekt Storskalig vattenkraft >10 MW effekt Ester som kan användas till framställning av olja Biologiskt nedbrytbar vätska som innehåller förnybara råvaror och utgör basen vid tillverkning av miljöanpassad olja. (Biologiskt nedbrytbar enligt testmetoden OECD 301 F). Transformatorgrop Grop i anslutning till transformator för att fånga upp eventuellt oljeläckage. TWh Terawattimme. En måttenhet för energi. I TWh = GWh, vilket i genomsnitt är den elenergi Sverige använder under tre dygn. Utskov Öppningar i dammkonstruktionen som gör att man vid behov kan tappa dammen på mer vatten än det som maximalt kan köras genom turbinerna. Detta leder till att nivån stiger nedanför dammen. Utskoven har luckor som kan regleras så att önskad vattenmängd kan passera förbi kraftverket. Vattenhydraulik Hydraulsystem som innehåller vatten och glykol som medium istället för olja. VVO Vattenfall Värnområde för biologisk mångfald. 26 MILJÖREDOVISNING 2014

27 Älvkarleby kraftverk MILJÖREDOVISNING

28 Vill du veta mer om Vattenfall Vattenkrafts miljöarbete? Kontakta: Miljöchef Richard Holmgren Miljösamordnare Sören Ek Miljösamordnare Henrik Viklands Länkar Vattenfall: Svensk energi: Energimyndigheten: Naturskyddsföreningen: SMHI: Elforsk AB: Blomquist & Co. 28 MILJÖREDOVISNING 2014

VATTENKRAFT OCH BIOLOGISK MÅNGFALD. Goda exempel från elbranschen

VATTENKRAFT OCH BIOLOGISK MÅNGFALD. Goda exempel från elbranschen VATTENKRAFT OCH BIOLOGISK MÅNGFALD Goda exempel från elbranschen FÖRORD FAKTA OM VATTENKRAFT Sverige har goda förutsättningar för vattenkraft och idag svarar produktionen för knappt hälften av landets

Läs mer

Vårt arbete med biologisk mångfald och vattenkraft

Vårt arbete med biologisk mångfald och vattenkraft Vårt arbete med biologisk mångfald och vattenkraft 2 Laxen i Vindelälven vandrar upp till 26 mil för att kom till sina lekvatten. Vi arbetar med biologisk mångfald Sveriges riksdag har beslutat att Sveriges

Läs mer

Användning av scenarier vid strategiska miljöbedömningar för anläggningsåtgärder inom vattenkraften

Användning av scenarier vid strategiska miljöbedömningar för anläggningsåtgärder inom vattenkraften UPTEC W08 007 Examensarbete 20 p Februari 2008 Användning av scenarier vid strategiska miljöbedömningar för anläggningsåtgärder inom vattenkraften The use of scenarios in strategic environmental assessment

Läs mer

Hållbarhetsredovisning för. E.ON Norden

Hållbarhetsredovisning för. E.ON Norden Hållbarhetsredovisning för E.ON Norden 2013 Innehåll E.ON 2013 VD-ord 3 Bolagsstyrning 5 Vårt hållbarhetsarbete 6 Om redovisningen 8 Våra hållbarhetsmål 9 Ansvarsområden Miljö och klimat 10 Forskning och

Läs mer

Stocke kvarn och kraftstation

Stocke kvarn och kraftstation Uppföljningsrapport av projekt Stocke kvarn och kraftstation Driftåren 2010 2014 Hur kan den småskaliga vattenkraften bidra med mer förnybar energi, en levande landsbygd och bevara vår natur- och kulturmiljö?

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer

Vattenkraften. i Sverige EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA

Vattenkraften. i Sverige EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Vattenkraften i Sverige EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Utgivare Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, IVA Bearbetning Maria Holm Grafisk form Stefan Lundström, Blue

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2003

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2003 Årsredovisning Jämtkraft AB 2003 Innehåll Året i korthet 4 Kort om Jämtkraft 5 VD har ordet 6-7 Jämtkraft och miljön 8-9 Omvärld 10-11 Personal 12-13 Marknad 14-15 Affärsområden 16-25 Elkraft 16-17 Elnät

Läs mer

Årsredovisning Jämtkraft AB 2007

Årsredovisning Jämtkraft AB 2007 Årsredovisning Jämtkraft AB 2007 Innehåll Året i korthet... 4 Kort om Jämtkraft... 5 VD har ordet... 6-7 Jämtkraft och miljön... 8-9 Omvärld... 10-11 Personal... 12-13 Marknad... 14-15 Affärsområden 16-27

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering

Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Foto Erik André December 2006 Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Miljösamverkan Västra Götaland dec 2006 Denna handledning har

Läs mer

Miljöredovisning 2007

Miljöredovisning 2007 Miljöredovisning 27 S-223 Innehållsförteckning Ordlista 2 VD har ordet 3 Presentation av Milko 4 Flöden i Milko 6 Ekologiska produkter 7 Vision, affärsidé, miljöpolicy 7 Reportage ekologisk produktion

Läs mer

Den svenska elens miljöpåverkan

Den svenska elens miljöpåverkan Den svenska elens miljöpåverkan I framtiden ser vi ett samhälle där elen har en ännu större betydelse än idag. Inte minst på miljöområdet. Innehåll Förord...3 Samhällets ryggrad...4 ELENS ROLL I SAMHÄLLET...5

Läs mer

Energimarknad i förändring. Resultatrapport 2012 enligt GRI

Energimarknad i förändring. Resultatrapport 2012 enligt GRI Energimarknad i förändring Resultatrapport 212 enligt GRI Koncernens noter Innehåll Innehållsförteckning enligt GRI 3 4 Redovisningsprofil 5 Styrning av hållbarhetsarbetet 6 Miljö 8 14 Samhälle 15 26 Ekonomi

Läs mer

E.ON Vattenkraft. Vattenkraft. Den förnybara energin

E.ON Vattenkraft. Vattenkraft. Den förnybara energin E.ON Vattenkraft Vattenkraft Den förnybara energin 2 3 E.ON Vattenkraft E.ON Vattenkraft ansvarar för all vattenkraftverksamhet inom E.ON Nordic-koncernen. Produktionen sker i 76 hel- och delägda vattenkraftverk,

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

Energiplan. Enköpings kommun

Energiplan. Enköpings kommun Energiplan Enköpings kommun Innehåll SAMMANFATTNING 5 INLEDNING 7 MÅL, STYRMEDEL OCH POLITIK, NATIONELLT OCH REGIONALT 9 Nationella mål och styrmedel 9 Sveriges energi och klimatpolitik Nya institutioner

Läs mer

Långsiktiga energilösningar för en god miljö

Långsiktiga energilösningar för en god miljö Långsiktiga energilösningar för en god miljö Sverigedemokratisk Ungdoms miljö- och energipolitik Som ett socialkonservativt och nationalistiskt förbund ser Sverigedemokratisk ungdom värnandet om miljön,

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

Sysavs Kretsloppsplan 2011-2015. antagen av Sysavs styrelse 2010-12-03

Sysavs Kretsloppsplan 2011-2015. antagen av Sysavs styrelse 2010-12-03 antagen av Sysavs styrelse 2010-12-03 Sysavs kretsloppsplan för perioden 2011-2015 visar vägen för avfallshanteringen inom Sysavregionen under de närmaste åren. Inriktning och mål i planen har tagits fram

Läs mer

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268 så påverkar vi miljön NATURVÅRDSVERKETS MILJÖARBETE 2008 REG. NR. S-000268 naturvardsverket.se En bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer. Naturvårdsverkets

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund.

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund. Lagstadgad plan 2009-03-30 Energiplan för Norrköpings kommun 2009-2030 KS 2006/0090 Antagen av kommunfullmäktige den 30 mars 2009. Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag

Läs mer

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

Ragn-Sells Miljöredovisning 2008

Ragn-Sells Miljöredovisning 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ragn-Sells Miljöredovisning 2008 Inledning Utvecklande förändringsarbete 2008 Transporter Effektiva transporter sparar både miljö och ekonomi Avfallshantering Minskade utsläpp

Läs mer

Årsredovisning 2012. Koppla upp Koppla in Koppla på Koppla av

Årsredovisning 2012. Koppla upp Koppla in Koppla på Koppla av Årsredovisning 2012 Koppla upp Koppla in Koppla på Koppla av GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012 1 2012 Koppla rätt så kan du koppla av Det går att beskriva Gävle Energis verksamheter på många olika sätt.

Läs mer

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI UPPDATERAD JUNI 2013 MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI EN AV TRE HÅLLBARHETSSTRATEGIER I KOMMUNENS STRATEGISKA PLAN KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNENS STYRMODELL STRATEGISK PLAN... 4 Miljö- och klimatstrategi...

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

Miljöprogram 2015-2018 2014-02-04

Miljöprogram 2015-2018 2014-02-04 Miljöprogram 2015-2018 2014-02-04 Miljöprogram 2015-2018 2 (30) 1. Med sikte på en hållbar framtid Enligt landstingets verksamhetsidé hjälper landstinget alla i länet att vara friska och må bra. En grundförutsättning

Läs mer

Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg

Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg Innehåll ETT ÅR MED MILJÖARBETE... 3 ETT BRA AVSTAMP INFÖR DET FORTSATTA MILJÖARBETET... 4 LANDSTINGET VILL VÄRNA VÅR MILJÖ... 4 INLEDNING... 5 VÅR MILJÖPÅVERKAN

Läs mer