Strategisk plan 2014 till 2018

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategisk plan 2014 till 2018"

Transkript

1 1(13) Strategisk plan 2014 till 2018 Trelleborgs Bredbands AB Visionen för bredbandsstrategin är att såväl boende som företag i hela Trelleborgs kommun skall kunna erbjudas en bredbandsuppkoppling på minst 100 Mbit/sekund. Idag är det allt väsentligare för kommuner som vill attrahera nyinflyttning av boende och nyetablering av företagande att det finns en fungerande infrastruktur på alla nivåer, detta gäller även för bredband. Högre krav ställs på tillgång till bredband i världsklass. Våra medborgare ställer allt högre krav på närvaro och social tillgänglighet över nätet. Tekniken för distribution av tjänster digitaliseras och överförs på bredbandsnätet. Det blir betydligt lättare att ta del av utbudet av tjänster såsom TV, film och musik där det krävs betydligt mer av bredbandet än vad tekniken för ADSL över koppar kan tillåta. Även nya tjänster som Cloud Computing eller service as a software, (SaaS) är under frammarsch och förväntas öka behovet av bredbandskapacitet. Näringsliv, banker och offentlig service såsom e-tjänster och sjukvård utvecklas hela tiden med ett driv av att alltid kunna vara tillgängliga över nätet. Samhällsutveckling speglar behovet av bredband med hög kapacitet. En strategisk plan från Trelleborgs Bredbands AB för utbyggnad av ett fiberoptiskt bredbandsnät i hela kommunen utgår från bolagets förutsättningar där ägardirektivet är bolagets styrande dokument. Bolaget bildades 2012 med ett tydligt ägardirekt från kommunen, ägaren av samtliga aktier i bolaget. Uppdraget. Bolaget ska äga och driva ICT-infrastruktur för bredband genom att erbjuda Trelleborgs invånare ett öppet och konkurrensneutralt stadsnät. Grundläggande principer för bolagets verksamhet. Bolaget ska drivas på affärsmässig grund under iakttagande av det kommunala uppdraget för verksamheten och de kommunalrättsliga principer som gäller för bolaget. Miljö. Bolaget ska medverka till en långsiktigt hållbar utveckling genom att i alla verksamheter föra ett integrerat, proaktivt miljöarbete som syftar till att minimera negativ miljöpåverkan. Ekonomi. Bolaget ska ha en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan tillskott från kommunen. Bolaget ska ha en långsiktig soliditet, inom 10 år, på lägst 30 procent beräknat på justerat eget kapital. Bolagets resultat ska på lång sikt, under en 10-årsperiod, ge en avkastning på eget kapital som uppgår till minst fem procent. Utdelning. Målsättningen är att bolaget ska ge avkastning till ägaren i form av aktieutdelning. Bolaget ska, om resultatet så medger, lämna en årlig utdelning till kommunen. Beloppet ska beräknas som ränta på det kapital som kommunen betalt i aktiekapital. Räntesatsen ska uppgå till den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av två procentenheter. Ägaren kan därutöver begära extra utdelning vilken då ska fastställas efter räkenskapsårets slut. Kravet på utdelning får inte stå i strid med aktiebolagslagens bestämmelser eller annan lagstiftning.

2 Trelleborgsbredband.se 2(13) Förutsättningarna när bolaget startades var det befintliga optofibernät i centrala Trelleborg som under en period av cirka 15 år i kommunal förvaltning byggts ut för att täcka den kommunala verksamheten. En del affärer med Region Skåne samt privata och kommunala företag fanns med i övertagandet in i bolaget, samtliga affärer på svartfiber. Bland avtalen som bolaget övertog, tecknade av tidigare kommunal förvaltning, var avtal med en totalentreprenad samt med en kommunikationsoperatör för att möjliggöra affär med aktivt nät. Ett leveransavtal, tecknat 2011, för anslutning av Trelleborgshems fastigheter i centralorten. Bolagets ambition är att täcka kommunens yta med ett öppet robust stadsnät i form av ett transportnät som ger möjlighet till bolaget att ansluta egna accessnät för såväl enskilda fastigheter som gruppanslutningar där det via kommunikationsoperatören erbjuds bredbandstjänster för, internet, telefoni och TV. Även anslutning av privata områdesnät och operatörsnät kommer att erbjudas anslutning. Bolagets ekonomi är god i förhållandet till dess omsättning. Den kommunala borgensramen är 9 MSEK för perioden 2012 till 2014, cirka 3 MSEK/år under denna treårsperiod. Hittills har bolaget lånat 2,5 MSEK och investerat 9,5 MSEK. Av dessa investerades 9 MSEK under 2012, där ingår förvärvet från Trelleborgs kommun. Förvärvet från Trelleborgs kommun köptes för det bokförda värdet 7,1 MSEK medan dess anskaffningsvärde är 12,9 MSEK. Anskaffningstiden för Trelleborgs kommuns bredbandsinvesteringar är mellan 1997 till 2012 då dessa köptes av Trelleborgs Bredbands AB. Från 2014 till 2018 avser bolaget att investera 21 MSEK. För utbyggnad av bredband på landsbyggd kan stöd sökas av Länsstyrelsen i Skåne län. Med landsbygd avses de områden som ligger utanför de nio tätorter som definierats här i detta dokument. Stödmedel kan även finansiera en utbyggnad av en tätort om den av länsstyrelsen klassas som landsbygd. Även kanalisationsstöd kan sökas. Detta är ett stöd som Region Skåne bidrar med för utbyggnad på landsbyggd. Alla som bygger ut bredband på landsbygd kan vara sökande. Bolaget har fått positivt besked från Länsstyrelsen om bidrag för ett projekt på cirka 40 hushåll. Trelleborgs Bredbands AB har för avsikt att göra utbyggnaden under I Trelleborgs kommun finns nio tätorter ( sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och minst 200 invånare ). En del småorter kan dock ha mer än 200 invånare, men är inte klassade som tätort eftersom andelen fritidshus i dessa områden är större än 50 procent. Antal hus i hela kommunen är varav 563 är flerfamiljshus. Antal adresser är häri inkluderat villor och företag. Uppgifter om antal hus Trelleborg är hämtade från SCB samt kompletterad från posten.se om hur många adresser som finns, för att kunna få fram en bild om antalet hushåll.

3 Trelleborgsbredband.se 3(13) Begreppslista Bolaget - Trelleborgs Bredbands AB Bredband - Datakommunikation med hög datahastighet cirka l00 Mbit/s dubbelriktat MSEK - Enhet för belopp i miljoner svenska kronor Mbit/s - Mått på datahastighet i miljontals bitar per sekund. Bit = l eller O Gbit/s 1000 Mbit/s Cloud computing Molnet, att köra programvaror via internet istället för att ha programvarorna lokalt i egen dator. Molnet kallas även för software as a service SaaS software as a service ICT - information and communicirkation technology ISP - internet operatörer, tjänsteleverantör av TV, internet, telefoni PTS Post- och telestyrelsen. Myndigheten för bredbandsverksamhet Trelleborgs kommun - Kommunen i allmänhet Kommunala bolagen - Bolagen i Trelleborgs kommuns ägo Trelleborgs Bredbands AB (TBAB) - Bolaget ägs av Trelleborgs kommun Öppet stadsnät i Trelleborg (TBAB) - fiberoptiskt stadsnät som är öppet för alla Svartfibernät - Nät av fibrer som är klart att användas, men där fibrerna inte levereras inkopplade mot aktiv utrustning och därför inte är belysta av den laser som sänder data (=svarta) Aktivt nät - Nät av fibrer som är belysta och redo att förmedla datatjänster Portar Anslutningen in till aktivt nät WAN/LAN - Nätverk, internetnätverk samt lokala nätverk Kommunikationsoperatör (KO) - Förser det fiberoptiska stadsnätet med aktiv utrustning, elektronik, samt tillhandhåller en portal där slutkunder kan välja tjänster såsom TV, bredband och telefoni Svenska stadsnätsföreningen, (SSNF) - nationell sammanslutning av olika stadsnät Operatörer Företag som levererar bredbandstjänster Områdesindelning - Områden för olika etapper av utbyggnad Områdesnod Accessnod, teknikbod i anslutning till ett områdesnät Områdesnät Accessnät som täcker ett visst område Accessnät Nätet närmast fastigheten Transportnätet Ortsammanbindande nätet BAS-nätet - Ortsammanbindande nätet byggt av stödfinansierat medel, ägs av Tele 2 Beställningsområde - Områden som i förväg har formats av TBAB för att få in beställningar inför en utbyggnad Utbyggnadsområde - Område med hus där utbyggnad skall ske och där husen kan tillhöra ett eller flera närliggande beställningsområden Tätort Ort med minst 200 hus. Stödberättigad landsbygd - Byar med färre än 200 heltidsboende samt området mellan byarna. Gränsen mot större by dras där avståndet mellan husen på ett systematiskt sätt är större än 50 m

4 Trelleborgsbredband.se 4(13) Innehållsförteckning Innehållsförteckning Bakgrund Uppdrag Avgränsningar Nuläget i Trelleborgs kommun Fiberoptiskt nät Ekonomi för fiberoptiska IT-nätet Kostnadsdrivare Prislista Bostäder Företag Operatörer Bredbandsbehovet idag och i framtiden Drivkrafter Utbyggnadsplan När Hur Var Investering och ekonomi Investeringstakt Resultat- och Likviditetsprognos... 12

5 Trelleborgsbredband.se 5(13) 1 Bakgrund Bredbandsutbyggnaden i Trelleborg kommun har genom privata operatörer uppnått att så gott som alla fastigheter i kommunen nås med en fast bredbandsuppkoppling på åtminstone 2 Mbit/s, undantaget två områden i norra delen kring Fjärdingslöv och Ugglarp. Bredband via fiber är inte lika utbyggt. 21 procent av kommunens samtliga fastigheter nås med bredband upp till 100 Mbit/s. År 2012 lades ansvaret för den kommunala bredbandsutbyggnaden av fiber i ett eget bolag, Trelleborgs Bredbands AB. Affärsidén är att förverkliga infrastruktur för bredband i Trelleborgs kommun. Nu behövs ett förslag till en plan för de kommande fem åren, vilket härmed presenteras. 2 Uppdrag Kommunfullmäktige har under våren 2013 gett Trelleborgs Bredbands AB i uppdrag att lägga fram en strategi för det fortsatta arbetet med utbyggnad av bredband i hela Trelleborgs kommun. Trelleborgs Bredbands AB tolkar beslutet att det handlar om framtagandet av ett strategidokument för bolagets verksamhet att bygga ut det fiberoptiska nätet 3 Avgränsningar Strategin har avgränsats så att endast investeringar med begränsad ekonomisk risk för Trelleborgs Bredbands AB har beaktats. I linje med detta har det förutsatts att Trelleborgs Bredbands AB även fortsättningsvis har huvudfokus på det passiva fiberoptiska nätet. Strategidokumentet tar endast ansvar för Trelleborgs Bredbands AB s verksamhet. Därför omfattar strategin ej av bredbandslösningar baserade på andra lösningar än fiberoptiska anslutningar, ej heller om andra aktörer än Trelleborgs Bredbands AB

6 Trelleborgsbredband.se 6(13) 4 Nuläget i Trelleborgs kommun Bild.1 PTS sammanställning innehåller både fast och mobil bredbandstäckning, se bild 1. Merparten av kommunen har tillgång till någon form av bredband. När det gäller fast bredband över fiber är siffran 21 procent (2012 års sammanställning). Det finns alternativ till kommunens eget fiberoptiska stadsnät. Ett antal operatörer är verksamma i Trelleborg. Det är TeliaSonera, Tele2, Telenor, Bredbandsbolaget och Bahnhof som erbjuder anslutningar till både företag och hushåll. Sammantaget ger det en geografiskt vältäckande service i tätorten. På landsbygden är det inte någon som erbjuder bredband över fiber (med landsbygd avses orter med färre än 200 invånare). Gemensamt för alla operatörerna är att de erbjuder icke öppna bredbandsanslutningar, dvs man kan inte köpa internetsurf från en, telefoni från en annan och tevesändningar från en tredje tjänsteleverantör. Ett öppet stadsnät står för valfrihet där kunden kan välja och byta operatör efter eget tycke och smak. Trelleborgs Bredbands AB har idag avtal med kommunikationsoperatören OpenNet där en flora av olika internetleverantörer finns att välja, se utbudet på 4.1 Fiberoptiskt nät En direkt fiberoptisk anslutning medger mycket höga datahastigheter i båda riktningarna till och från anslutningen. Det är elektroniken vid fiberändarna som bestämmer datahastigheten. En fiberoptisk anslutning är en fullgod bredbandsanslutning på många tiotals års sikt. Det räcker med att modernisera elektroniken med 5-10 års intervall för att ha en kraftfull anslutning. Just nu är Mbit/s vanligt förekommande datahastigheter. Vi har idag möjligheten att med de ändutrustningar som finns att tillgå tekniskt nå upp till 1000 Mbit/s (1Gbit/s), men själva fibern i sig kan klara ännu högre hastigheter.

7 Trelleborgsbredband.se 7(13) Utbyggnaden av det fiberoptiska nätet inleddes för ett antal år sedan i syfte att skapa ett prisvärt alternativ för den kommunala verksamheten. Nu nås kommunens verksamhetslokaler inne i centralorten. Därefter genomfördes en satsning att i samband med utbyggnad av ringvägar och andra investeringsprojekt att samförlägga kanalisation för att kunna bestycka med fiber längre ut i kommunen. Nu finns det ett utbyggt fibernät i centralorten samt att det har investerats i att samförlägga optoslang ut till en del av orterna utanför centralorten för att kunna till en rimlig kostnad fibersättas under de närmaste åren. År 2004 gjordes en regional satsning på fiberutbyggnad i Skåne. Då genomfördes ett projekt för utbyggnad av ett ortsammanbindande fibernät för bredband i Skåne. Ett nät skapades som idag ägs av Tele2. Det var BAS-satsningen. BAS-nätet erbjuder de kommunala stadsnäten kapacitet att hyra. Därmed finns alternativa trafikvägar att nå ut till de mindre orterna i kommunen gentemot att kommunen själv bygger ett eget ortsammanbindande nät. Antalet kunder i Trelleborgs stadsnät är cirka 10 st, där kommunverksamheten räknas som en kund. Antalet direkta anslutningar är cirka 100 st. Antal hushåll som är anslutna för att nå bredbandsnätet är idag cirka 2600 st. Det är gruppanslutna hushåll anslutna till Trelleborgs Bredbands AB:s nät via avtal om svartfiber. Direkta anslutningar till det fiberoptiska stadsnätet förmedlas av flera olika operatörer. Det finns anslutningar till sjukhuset, industriföretag, byanät och mobiltelemaster. 4.2 Ekonomi för fiberoptiska IT-nätet Trelleborgs kommun har investerat i det fiberoptiska nätet under cirka 15 års tid. Efter avskrivningar och övriga kostnader har verksamheten lämnat ett årligt överskott. Intäkterna kommer främst från den kommunala verksamhetens användning av nätet, men också i ökande grad från andra kunder. Sammantaget ser således den ekonomiska bilden god och stabil ut. 4.3 Kostnadsdrivare Att bygga fibernät är kostsamt Det är främst grävning och återställning som kostar. Grävtillstånd, Trelleborgs kommun tar ut en grävavgift när grävning sker inom kommunala gator. Grävbestämmelser, fastställda krav på djup och bredd på schakt gör grävning kostsam. Servitut och ledningsrätter, intrångsersättning för framdragning i privata marker. För att minimera kostnadsdrivarna prioriterar vi att gå med i samförläggning när det grävs för ny infrastruktur exempel utbyggnad av vatten/avlopp, vägar, elnät, fjärrvärme. gas, etc. Vi bevakar och stämmer fortlöpande av med alla intressenter för möjlig samförläggning. 4.4 Prislista Det finns två fastställda prislistor, en som är avsedd för inkoppling och hyra av svartfiber. Den riktar sig mot företag och operatörer som på egen hand driftsätter fibern. Här tar vi ut en anslutningsavgift samt en fiberhyra som är baserad på hur långt avstånd som beställaren vill utnyttja fibern. Den andra avser bredband, inkoppling mot aktiv port för att kunna avropa tjänster från de leverantörer som finns genom vår kommunikationsoperatörs försorg. Denna tjänst riktar sig mot både hushåll och företag. Här utgår ingen hyra av användaren utan affärsmodellen är att kommunikationsoperatören betalar

8 Trelleborgsbredband.se 8(13) en ersättning till Trelleborgs Bredbands AB, en ersättning som bygger på i vilken omfattning internet tjänster avropas. 4.5 Bostäder Det finns idag strax över bostäder i Trelleborgs kommun varav cirka 500 flerfamiljshus inne i centralorten. Anslutet till stadsnätet är idag samtliga av Trelleborgshems fastigheter inne i centralorten samt ytterligare ett tiotal andra flerfamiljshus, cirka 100 st totalt. Ett villaområde ute på Dalköpinge området med cirka 90 villor är anslutet till stadsnätet genom en svartfiberaffär med Sydantenn. 4.6 Företag Just nu är ett tiotal företag anslutna direkt till det fiberoptiska nätet. Företag kan välja att ansluta sig till aktiv port för stadsnätets tjänsteutbud, eller en svartfiberlösning mellan två adresser i nätet. 4.7 Operatörer Vi står för ett öppet stadsnät där vi erbjuder lika tillträde till alla som vill verka i vårt nät. Vi erbjuder alla avtal om inkoppling och inplacering i våra noder enligt fastställd prislista. Genom vår kommunikationsoperatör erbjuder vi inkoppling i vårt eget namn, Trelleborgs Bredband, en bred portfölj av tjänster för teve, telefoni och internetuppkoppling. 5 Bredbandsbehovet idag och i framtiden Redan idag finns ett stort utbud av tjänster där det ställs krav på en högre bandbredd. De flesta operatörer erbjuder idag triple-play-tjänster, en paketering av tillgång till internet, TV och telefoni. För att säkerställa tillgången på en hög kvalité krävs en hög kapacitet i internetanslutningen. o TV-utbudet, för att kunna ta emot flera samtidiga TV-kanaler (flera TV-apparater i hushållet) eller för att kunna ta del av HDTV. o Video, utbudet av att ta del av programbibliotek, hyra filmer, ta del av playtjänster. o Telefoni, för att säkerställa att telefonitjänsten över IP ska kunna fungera med motsvarande höga kvalité som den analoga fasta telefonitjänst vi är vana vid över telefonledningen. o Internettjänster, för att ta del av sociala nätverk och att ständigt vara närvarande. Det ger även en högre tillgänglighet till samhällsdebatten och stärker på så sätt demokratin. o Samhällstjänster, tillgänglighet för skola, sjukvård och hemtjänst med mera. o Molntjänster, cloud/saas. Programvaror som avropas som en tjänst. Det finns ett stort utbud från Apple, Microsoft, Google och internetoperatörer att tillgå. o Distansarbet, för att kunna arbeta hemifrån. Istället för att åka in till kontoret krävs det en internetanslutning med kapacitet för att kunna använda cloud/saas eller där användaren är uppkopplad mot en server och på så sätt får tillgång till företagets IT- infrastruktur. o Digital lagring, backup, dokument, musik, foton, arbeten lagras idag oftast i molnet för att kunna nås genom olika datorer, surfplattor, smartphones med flera. o Spel, gaming. Att umgås genom att spela dataspel online. Många sitter idag och umgås över sin internetförbindelse över WAN / LAN. 5.1 Drivkrafter Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

9 Trelleborgsbredband.se 9(13) Så lyder regeringens IT-politiska mål. Ett annat uttalat mål från regeringen är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att nå hit har regeringen tagit fram en bredbandsstrategi med målet att år 2020 ska 90 procent av Sveriges hushåll och arbetsställen ha tillgång till 100 Mbit/s. Dessa mål är satta utefter det behov vi ser för att kunna sätta IT i människans tjänst- en digital agenda. Mer om regeringens arbete för att främja den digitala utvecklingen kan läsas på regeringens hemsida, Region Skåne har tagit fram en bredbandsstrategi för Skåne och däri formulerat utvecklingsmål fram till De övergripande målsättningarna för Skånes bredbandsinfrastruktur är att: Minst 95 procent av Skånes hushåll respektive arbetsplatser ska ha möjlighet att ansluta till bredband med en hastighet av minst 100 Mbit/s till rimlig kostnad. 100 procent av alla skolor och offentliga inrättningar bör ha tillgång till l00 Mbit/s. All bredbandsutbyggnad ska ske genom öppna och konkurrensneutrala nät. Säkerställa en IT-infrastruktur med hög säkerhet och redundans. Hämtat från Region Skånes hemsida, 6 Utbyggnadsplan Utbyggnaden av stadsnätet är ett ständigt pågående projekt. En utbyggnad av det fiberoptiska stadsnätet kan göras med en begränsad ekonomisk risk om vi kan och får samförlägga med de infrastrukturprojekt som under åren av vår utbyggnad kommer att ske. Vi siktar på att använda oss av samförläggning i stor utsträckning för att nå ut med stadsnätet till våra orter utanför centralorten. 6.1 När För att kunna nå regeringens mål att år 2020 ska 90 procent av Sveriges hushåll och arbetsställen ha tillgång till 100 Mbit/s ser vi behovet av att årligen fram till år 2020 bygga ut stadsnätet i Trelleborg med möjlighet att ansluta 700 portar. Vi bygger ut i takt med att vi får in beställningar om det finns ekonomi för oss att investera i. För att vi aktivt skall kunna gå ut och erbjuda inkoppling till stadsnätet behöver en områdesindelning göras. Förutsättningen för en områdesindelning är en marknadsundersökning av intresset att ansluta enligt fastställd prislista. Därefter kan beställningsområden upprättas och detalj utforma utbyggnadsområden. För utbyggnad på landsbyggd finns det stödmedel att söka. Orter med mindre än 200 invånare räknas som stödberättigad landsbygd och kan få stöd för utbyggnad av bredband genom Länsstyrelsen. I Trelleborgs kommun finns det nio orter som har över 200 invånare. För dessa går det inte att söka stöd för bredbandsutbyggnad, då dessa definieras som tätorter. Vi har sökt stödmedel för att bygga ett områdesnät för 40 hushåll och vi planerar för att bygga det ute i Skåre med klartidpunkt våren För att kunna ta del av stödet påbörjas utbyggnaden av nätet ut till Skåre under Hur För att bygga ett stadsnät som täcker flera orter krävs att ett antal noder uppförs. Dessa noder sammanbinder de olika orts- och eller områdesnäten med omvärlden. Nätet byggs efter kommunens regelverk för grävning och anläggning inom kommunens gator och mark. Vi följer även svenskastadsnäts föreningens rekommendation för byggande av robusta nät. Här finns anvisning på byggsätt med grävning, anläggning av optokanalisation med subduct, noder, fiberförläggning och säkerhet. För att snabba upp bredbandsutbyggnaden med avseende på ekonomi (tid och pengar) är samförläggning en viktig metod. Hösten 2013 genomförs samförläggning av optokanalisation i syfte att bygga ett transportnät österut. Här får vi möjlighet att bygga oss fram till biogasanläggningen i Lilla Jordberga. På vägen dit går vi igenom

10 Trelleborgsbredband.se 10(13) ett antal byar som även de kan erbjudas möjlighet att anslutas till fibernätet. I Klagstorp får vi möjlighet att koppla upp ett ortssammanbindande nät genom möjligheten att hyra in oss i BAS-nätet. I norra delen av kommunen samförlägger vi genom att gräva ner optoslang för att kunna bygga ett områdesnät kring Ugglarp. Västerut drogs fiber-kanalisation fram i samband med att den nya ringvägen byggdes mellan västra industriområdet och Maglarp. Denna går hela vägen fram till det planerade Maglarp strand. Det finns även kanalisation nedgrävd av Trelleborgs energi som når fram till Skegrie. Den kanalisationen ägs av Trelleborgs kommun och vore önskvärd för Trelleborgs Bredband AB att få använda. För att kunna nå ut i hela kommunen genom den kanalisation vi investerat i behöver vi förstärka nätet norrut från vår huvudnod blixten. Bolagets ambition är att täcka kommunens yta med ett öppet robust stadsnät i form av ett transportnät som ger möjlighet att ansluta egna accessnät för såväl enskilda fastigheter som gruppanslutningar där det via kommunikationsoperatören erbjuds bredbands-tjänster för, internet, telefoni och TV. Gruppanslutning erbjuds till privata områdesnät eller byanät som byggs med eller utan stödmedel. Även operatörsnät erbjuds anslutning. Ekonomiska föreningar som bildats i syfte för att bygga egna områdesnät, (byanät) kan även på egen hand söka stödmedel för utbyggnad av optofibernät på landsbygd från jordbruksverket och Region Skåne. Utbyggnadsområdens etablering styrs av ekonomin. Samförläggning och samverkan underlättar för alla, då kostnader kan hållas nere och störningar för allmänheten kan minimeras. 6.3 Var Planen för utbyggnaden av Trelleborgsstadsnätet delas in i fyra fokusområden, se bild 2: Utbyggnad av centralorten Trelleborg samt de större orterna; Alstad, Anderslöv, Beddingestrand, Klagstorp, Kurland, Skegrie, Smygehamn och Västra Tommarp. Utbyggnad på landsbyggd norröver. Utbyggnad på landsbyggd österut. Utbyggnad på landsbyggd västerut. Utbyggnad av stadsnätet ska ske i hela kommunen. Även de orter och adresser där det redan idag finns en operatör som erbjuder optofiber planerar stadsnätet för en utbyggnad i.

11 Trelleborgsbredband.se 11(13) Orter med minst 200 invånare Alstad Anderslöv Skegrie Västra Tommarp Kurland Trelleborg centralort med Gislövs läge/simremarken Klagstorp Smygehamn Beddingestrand-Skateholm Bild 2 Norr Väst Öst I centralorten bygger vi ut stadsnätet i samband med ett större leveransprojekt där vi har åtagande att ansluta samtliga Trelleborgshems fastigheter. Utbyggnad kan också göras i samband med investeringsprojekt av infrastruktur och andra kommunala satsningar, t.ex räddningsstationen och centralstation. I större orter, där vi idag inte når fram med stadsnätet, är strategin att bygga egna områdesnät för hela orten. Vi har möjlighet att ansluta dessa orter genom att hyra kapacitet av Skånet. Detta ger oss ett alternativ till att bygga eget transportnät. Samförläggning av optokanalisation med EON, i samband med deras byggande av en biogasledning mellan Kapphög och Jordberga, skapar förutsättning för ett eget ortssammanbindande transportnät för orterna österut och norrut. Vilka orter som är aktuella för byggande av områdesnät avgörs efter hur stort intresset är att ansluta till stadsnätet. Under 2013 genomförs samförläggning med ONE som bygger kraftnät åt EON uppe i området kring Ugglarp. Ugglarp är ett av de områden som idag helt saknar möjlighet till fast bredband eftersom telestationen saknar fiberanslutning. I samband med att skapa områdesnät i de större orterna som ligger norröver kan även ett områdesnät för Ugglarp skapas. Ett områdesnät i Domme och Ugglarp kan knytas samman med områdesnät för Alstad och Anderslöv. Områdesnäten ansluts sedan till eget nät alternativt genom att hyra kapacitet av BAS-nätet. Genom pågående samförläggning med biogasledningen skapas förutsättningarna för utbyggnad österut. Optokanalisation kommer cirka tre km norr om Klagstorp. I Klagstorp finns det ortssammanbindande BAS-nätet som erbjuder hyra av fiber till andra orter i kommunen. Klagstorp kan bli ett nav där vi kan utgå från för att nå norrut mot Anderslöv och söderut till Smygehamn. Hyr vi fiberkapacitet av BAS-nätet så kan vi bygga områdesnät i Smygehamn, Beddingestrand, Skateholm för att sen koppla in dessa till stadsnätet. I samband med byggandet av Hedvägens förlängning med ringleden västerut investerades i tomslangskanalisation. Denna går söder om V Tommarp, Maglarp genom Stavstensudde norr om Skåre. Vi har tagit beslut om att fibersätta kanalisationen för att nå fram till Skåre. Vi har sökt landsbygdsstöd för att ansluta 40 hushåll. Kontakt med de boende i Skåre visar att underlag finns för anslutning.

12 Trelleborgsbredband.se 12(13) 7 Investering och ekonomi Trelleborgs Bredbands AB har kommunal borgensram för upplåning om 9 MSEK under perioden 2012, 2013 och Det ger en investeringstakt på cirka tre MSEK om året med lånade medel. Därutöver kan investeringar göras som är direktfinansierade, där full kostnadstäckning sker under första året. Även den vinst bolaget gör med undantaget för avsatt utdelning till ägaren, Trelleborgs kommun, kan återinvesteras. Den största investeringen under perioden fram till 2014 består av att fiberansluta Trelleborgshems fastigheter i Trelleborgs tätort. För att möta efterfrågan de följande åren krävs en investeringstakt om cirka fyra MSEK. Det ger en investering på 21 MSEK under en period av fem år. De investeringar utöver samförläggningarna som är gjorda hittills har haft god ekonomi med en avkastning i form av anslutningsavgift och näthyra. De investeringar vi har framför oss kommer att ta av bolagets kapital för att bygga ett ortssammanbindande stamnät och nya noder (oavsett om det är egen eller hyrd kapacitet). Utbyggnad för områdesnät kräver engagemang från de i området där vi planerar att erbjuda fiber, det vill säga boende i området, antennföreningar, byanät och liknande. 7.1 Investeringstakt För att kunna följa utbyggnadsplanen avser vi att investera 21 MSEK under perioden Investeringstakten är följande: Resultat- och Likviditetsprognos Resultat- och likviditetsprognos är framtagen utifrån investeringstakten. Resultatprognosens intäkter består av näthyra ifrån befintliga anslutningar och nya anslutningar. Dessutom består intäkterna av en anslutningsavgift för nya anslutningar. Resultatprognosen visar positivt resultat över denna tidsperiod. Resultatet minskas år 2015, detta för att bolaget fr.o.m. då bedöms ha behov av utökad personell resurs. Resultatprognos: PROGNOS PROGNOS PROGNOS PROGNOS PROGNOS Intäkter Kostnader Avskrivningar Räntor & Kommunal borgen Div. kostnader Resultat

13 Trelleborgsbredband.se 13(13) Likviditetsprognosen visar att bolaget behöver lån om totalt 26,5 MSEK för att kunna följa utbyggnadsplanen. Detta innebär att bolaget behöver kommunal borgensram om ytterligare 17,5 MSEK för upplåning under perioden Utdelning till kommunen är beräknad enligt kommunens utdelningskrav (2013 års nivå) med hänsyn till den nivå som resultatet maximalt tillåter efter att bolagsskatten är betald. Bolagsskatten år 2013 är 22 procent. Det betyder att en utdelning med kr medför utbetalning med kr ( kr utdelning och kr bolagsskatt). Om ägaren (Trelleborgs kommun) väljer att inte ta ut maximal utdelning stärks bolagets investeringsförmåga. Det resultat som inte ska utdelas har bolaget möjlighet att minska genom att tillgångar kan skrivas av över plan (obeskattad reserv) och på så sätt få ner resultatet. Detta i sin tur minskar bolagsskatt för det aktuella året och i sin tur förbättra likviditeten. Likviditetsprognos: PROGNOS PROGNOS PROGNOS PROGNOS PROGNOS Inbetalningar Utbetalningar Utdelning Räntor & Kommunal borgen Div. utbetalningar Netto Utg saldo inkl årets Lån Periodens Lån Totalt lånebelopp

Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016

Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se WEBB Vellinge.se

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Vicicom AB 2012-09-10 Rev PA7 Jan Blomqvist Copyright 2012

Vicicom AB 2012-09-10 Rev PA7 Jan Blomqvist Copyright 2012 Fiberutbyggnad i Hagfors kommun Utredningsrapport Vicicom AB 2012-09-10 Rev PA7 Jan Blomqvist Copyright 2012 Sida 1 av 44 Innehåll Inledning... 3 1 Bakgrund... 3 1.1 IT-infrastrukturutredningen... 3 1.2

Läs mer

2002-07-23. d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc

2002-07-23. d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc 2002-07-23 d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7 07 27-3 212000-0282

Läs mer

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun IT-infrastrukturplan för Dals-Eds kommun Innehåll 1 INLEDNING...3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER...... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 2.3 REGERINGENS BREDBANDSFORUM...

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 Titel: Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén

Läs mer

Bredbandsstrategi Ludvika kommun 2014

Bredbandsstrategi Ludvika kommun 2014 Bredbandsstrategi Ludvika kommun 2014 Vicicom AB 2013-06-11 Version 5 Sammanfattning Staten har satt upp som mål att år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst

Läs mer

Bredbandstrategi för Skellefteå kommun

Bredbandstrategi för Skellefteå kommun Bredbandstrategi för Skellefteå kommun 2015-2020 Del 2 förutsättningar 1. Inledning Skellefteå kommun är bland de ledande i landet beträffande tillgänglighet till bredband. Kommunen har en tydlig ambition

Läs mer

MARKNADSRAPPORT 2012

MARKNADSRAPPORT 2012 SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS MARKNADSRAPPORT 2012 Svenska Stadsnätsföreningen The Swedish Urban Network Association Webb: www.ssnf.org Drottninggatan 71 c 111 36 Stockholm, Sweden Ansvarig utgivare: Mikael

Läs mer

Fiber till Villa. en förstudie av tillgång och modeller för utbyggnad av fiberbaserat bredband till enfamiljshus

Fiber till Villa. en förstudie av tillgång och modeller för utbyggnad av fiberbaserat bredband till enfamiljshus Fiber till Villa en förstudie av tillgång och modeller för utbyggnad av fiberbaserat bredband till enfamiljshus Bredbandsforum, PTS, Box 5398, 102 49 Stockholm. Telefon: 08-678 55 00 Webbplats: www.bredbandivarldsklass.se

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Dnr 2014/0148 IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Syftet med IT-infrastrukturprogram för Sotenäs kommun är att på övergripande nivå lägga fast hur Sotenäs kommun ska hantera frågan om bredband och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-05-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-05-28 iflsala W;;1l KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-05-28 9 (11) 166 Bredband på landsbygden Dnr 2013/90 INLEDNING skrivelser har inkommit från SalaN et AB och Liden Data

Läs mer

BREDBAND I VÄRLDSKLASS KRAFTSAMLING FÖR BRA UPPKOPPLING I HELA LANDET. Hur långt har utbyggnaden kommit i din kommun?

BREDBAND I VÄRLDSKLASS KRAFTSAMLING FÖR BRA UPPKOPPLING I HELA LANDET. Hur långt har utbyggnaden kommit i din kommun? Kartan baserar sig på uppgifter från Post- och telestyrelsen och avser läget i oktober 2010. Läs vidare på www.statistik.pts.se. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN REGERINGENS SFORUM ANNONS SVERIGE

Läs mer

- en kartläggning på uppdrag av Telenor

- en kartläggning på uppdrag av Telenor Bredband i Örebro län - en kartläggning på uppdrag av Telenor November 2009 A-focus AB Karlavägen 21 17276 Sundbyberg 08-679 9900 www.a-focus.se A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och researchföretag

Läs mer

Bredband till villa Bredbandsforums Villagrupp Maj 2015

Bredband till villa Bredbandsforums Villagrupp Maj 2015 Bredband till villa Bredbandsforums Villagrupp Maj 2015 Bredband till villa Slutrapport i Bredbandsforums Villagrupp Diarienummer 14-10297 Villagruppen Mattias Grafström (ordförande) Björn Bodin Camilla

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Gotland.

IT-infrastrukturprogram för Gotland. IT-infrastrukturprogram för Gotland. 1. Den kommunala organisationen för IT-infrastrukturfrågor, beslutande och beredande organ..sid 2 2. Kommunens förutsättningar avseende befolkning, näringsliv och offentlig

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se. Effektstudie fibernät. utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd

Linköpings kommun linkoping.se. Effektstudie fibernät. utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd Linköpings kommun linkoping.se Effektstudie fibernät utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd 2 Förord Denna effektstudie har genomförts av forskare vid Linköpings universitet i samarbete med tjänstemän

Läs mer

Bredband för Sverige in i framtiden

Bredband för Sverige in i framtiden Bredband för Sverige in i framtiden Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin Stockholm 2014 SOU 2014:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Rapport 1 (18) 2015-06-03 Kommunledningskontoret Fredrik Eriksson, it-strateg Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Inledning Den 13 april 2010 fastställdes Linköpings kommuns

Läs mer

SLUTRAPPORT Förutsättningar för ett framtidssäkert bredband i Ragunda kommun

SLUTRAPPORT Förutsättningar för ett framtidssäkert bredband i Ragunda kommun SLUTRAPPORT Förutsättningar för ett framtidssäkert bredband i Ragunda kommun AXEG AB www.axeg.se AXEG 2011:023-1 Rev A 2012-04-16 Sida 1 av 35 FÖRORD När vi på AXEG gav oss i kast med detta spännande uppdrag

Läs mer

Kommuner kan främja bredbandsutveckling men hur gör man?

Kommuner kan främja bredbandsutveckling men hur gör man? PM BREDBANDSFORUM ARBETSGRUPP I 2011-05-31 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Björn Björk, Jörgen Sandström Kommuner kan främja bredbandsutveckling men hur gör man? 2011-02-09 2 (24) Innehåll:

Läs mer

Bredbandsutbyggnad 2.0

Bredbandsutbyggnad 2.0 Bredbandsutbyggnad 2.0 Munkedals kommun Med målet Landsbygden snabbast En IT-infrastrukturplan för IT-infrastrukturplan för Munkedals kommun. Dnr 2011-000180 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-08-31 IT-infrastrukturplan

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna. 3 Snabbare bredband

Läs mer

Riktlinjer för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN

Riktlinjer för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN 1 (11) Datum Version 2014-03-18 1.0 Tjänsteställe/handläggare Dokumentnamn Informationsklass Kommunledningskontoret Riktlinjer för bredband Arbetsmaterial IT-avdelningen Tomas Karlsson E-post: Tel: Riktlinjer

Läs mer

Bredband via fiber i byn

Bredband via fiber i byn Bredband via fiber i byn -framtiden är här Foto: Karin Nilsson När bredbandet kom Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

EXAMENSARBETE. IT-Utbyggnad. Birgitta Lehtola HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET DATATEKNIK. Institutionen i Skellefteå

EXAMENSARBETE. IT-Utbyggnad. Birgitta Lehtola HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET DATATEKNIK. Institutionen i Skellefteå 2004:046 HIP EXAMENSARBETE IT-Utbyggnad En undersökning om utbyggnad & finansiering av IT infrastruktur i de fyra nordligaste länen HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET DATATEKNIK Institutionen i Skellefteå 2004:

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna 3 Snabbare bredband på landsbygden 4 Från initiativ till spadtag 6 Jag vill ha

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass

Byanät för bredband i världsklass Byanät för bredband i världsklass Joakim Aspengren PTS Lars Hedberg Lars Björkman 1 Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer