Strategisk plan 2014 till 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategisk plan 2014 till 2018"

Transkript

1 1(13) Strategisk plan 2014 till 2018 Trelleborgs Bredbands AB Visionen för bredbandsstrategin är att såväl boende som företag i hela Trelleborgs kommun skall kunna erbjudas en bredbandsuppkoppling på minst 100 Mbit/sekund. Idag är det allt väsentligare för kommuner som vill attrahera nyinflyttning av boende och nyetablering av företagande att det finns en fungerande infrastruktur på alla nivåer, detta gäller även för bredband. Högre krav ställs på tillgång till bredband i världsklass. Våra medborgare ställer allt högre krav på närvaro och social tillgänglighet över nätet. Tekniken för distribution av tjänster digitaliseras och överförs på bredbandsnätet. Det blir betydligt lättare att ta del av utbudet av tjänster såsom TV, film och musik där det krävs betydligt mer av bredbandet än vad tekniken för ADSL över koppar kan tillåta. Även nya tjänster som Cloud Computing eller service as a software, (SaaS) är under frammarsch och förväntas öka behovet av bredbandskapacitet. Näringsliv, banker och offentlig service såsom e-tjänster och sjukvård utvecklas hela tiden med ett driv av att alltid kunna vara tillgängliga över nätet. Samhällsutveckling speglar behovet av bredband med hög kapacitet. En strategisk plan från Trelleborgs Bredbands AB för utbyggnad av ett fiberoptiskt bredbandsnät i hela kommunen utgår från bolagets förutsättningar där ägardirektivet är bolagets styrande dokument. Bolaget bildades 2012 med ett tydligt ägardirekt från kommunen, ägaren av samtliga aktier i bolaget. Uppdraget. Bolaget ska äga och driva ICT-infrastruktur för bredband genom att erbjuda Trelleborgs invånare ett öppet och konkurrensneutralt stadsnät. Grundläggande principer för bolagets verksamhet. Bolaget ska drivas på affärsmässig grund under iakttagande av det kommunala uppdraget för verksamheten och de kommunalrättsliga principer som gäller för bolaget. Miljö. Bolaget ska medverka till en långsiktigt hållbar utveckling genom att i alla verksamheter föra ett integrerat, proaktivt miljöarbete som syftar till att minimera negativ miljöpåverkan. Ekonomi. Bolaget ska ha en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan tillskott från kommunen. Bolaget ska ha en långsiktig soliditet, inom 10 år, på lägst 30 procent beräknat på justerat eget kapital. Bolagets resultat ska på lång sikt, under en 10-årsperiod, ge en avkastning på eget kapital som uppgår till minst fem procent. Utdelning. Målsättningen är att bolaget ska ge avkastning till ägaren i form av aktieutdelning. Bolaget ska, om resultatet så medger, lämna en årlig utdelning till kommunen. Beloppet ska beräknas som ränta på det kapital som kommunen betalt i aktiekapital. Räntesatsen ska uppgå till den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av två procentenheter. Ägaren kan därutöver begära extra utdelning vilken då ska fastställas efter räkenskapsårets slut. Kravet på utdelning får inte stå i strid med aktiebolagslagens bestämmelser eller annan lagstiftning.

2 Trelleborgsbredband.se 2(13) Förutsättningarna när bolaget startades var det befintliga optofibernät i centrala Trelleborg som under en period av cirka 15 år i kommunal förvaltning byggts ut för att täcka den kommunala verksamheten. En del affärer med Region Skåne samt privata och kommunala företag fanns med i övertagandet in i bolaget, samtliga affärer på svartfiber. Bland avtalen som bolaget övertog, tecknade av tidigare kommunal förvaltning, var avtal med en totalentreprenad samt med en kommunikationsoperatör för att möjliggöra affär med aktivt nät. Ett leveransavtal, tecknat 2011, för anslutning av Trelleborgshems fastigheter i centralorten. Bolagets ambition är att täcka kommunens yta med ett öppet robust stadsnät i form av ett transportnät som ger möjlighet till bolaget att ansluta egna accessnät för såväl enskilda fastigheter som gruppanslutningar där det via kommunikationsoperatören erbjuds bredbandstjänster för, internet, telefoni och TV. Även anslutning av privata områdesnät och operatörsnät kommer att erbjudas anslutning. Bolagets ekonomi är god i förhållandet till dess omsättning. Den kommunala borgensramen är 9 MSEK för perioden 2012 till 2014, cirka 3 MSEK/år under denna treårsperiod. Hittills har bolaget lånat 2,5 MSEK och investerat 9,5 MSEK. Av dessa investerades 9 MSEK under 2012, där ingår förvärvet från Trelleborgs kommun. Förvärvet från Trelleborgs kommun köptes för det bokförda värdet 7,1 MSEK medan dess anskaffningsvärde är 12,9 MSEK. Anskaffningstiden för Trelleborgs kommuns bredbandsinvesteringar är mellan 1997 till 2012 då dessa köptes av Trelleborgs Bredbands AB. Från 2014 till 2018 avser bolaget att investera 21 MSEK. För utbyggnad av bredband på landsbyggd kan stöd sökas av Länsstyrelsen i Skåne län. Med landsbygd avses de områden som ligger utanför de nio tätorter som definierats här i detta dokument. Stödmedel kan även finansiera en utbyggnad av en tätort om den av länsstyrelsen klassas som landsbygd. Även kanalisationsstöd kan sökas. Detta är ett stöd som Region Skåne bidrar med för utbyggnad på landsbyggd. Alla som bygger ut bredband på landsbygd kan vara sökande. Bolaget har fått positivt besked från Länsstyrelsen om bidrag för ett projekt på cirka 40 hushåll. Trelleborgs Bredbands AB har för avsikt att göra utbyggnaden under I Trelleborgs kommun finns nio tätorter ( sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och minst 200 invånare ). En del småorter kan dock ha mer än 200 invånare, men är inte klassade som tätort eftersom andelen fritidshus i dessa områden är större än 50 procent. Antal hus i hela kommunen är varav 563 är flerfamiljshus. Antal adresser är häri inkluderat villor och företag. Uppgifter om antal hus Trelleborg är hämtade från SCB samt kompletterad från posten.se om hur många adresser som finns, för att kunna få fram en bild om antalet hushåll.

3 Trelleborgsbredband.se 3(13) Begreppslista Bolaget - Trelleborgs Bredbands AB Bredband - Datakommunikation med hög datahastighet cirka l00 Mbit/s dubbelriktat MSEK - Enhet för belopp i miljoner svenska kronor Mbit/s - Mått på datahastighet i miljontals bitar per sekund. Bit = l eller O Gbit/s 1000 Mbit/s Cloud computing Molnet, att köra programvaror via internet istället för att ha programvarorna lokalt i egen dator. Molnet kallas även för software as a service SaaS software as a service ICT - information and communicirkation technology ISP - internet operatörer, tjänsteleverantör av TV, internet, telefoni PTS Post- och telestyrelsen. Myndigheten för bredbandsverksamhet Trelleborgs kommun - Kommunen i allmänhet Kommunala bolagen - Bolagen i Trelleborgs kommuns ägo Trelleborgs Bredbands AB (TBAB) - Bolaget ägs av Trelleborgs kommun Öppet stadsnät i Trelleborg (TBAB) - fiberoptiskt stadsnät som är öppet för alla Svartfibernät - Nät av fibrer som är klart att användas, men där fibrerna inte levereras inkopplade mot aktiv utrustning och därför inte är belysta av den laser som sänder data (=svarta) Aktivt nät - Nät av fibrer som är belysta och redo att förmedla datatjänster Portar Anslutningen in till aktivt nät WAN/LAN - Nätverk, internetnätverk samt lokala nätverk Kommunikationsoperatör (KO) - Förser det fiberoptiska stadsnätet med aktiv utrustning, elektronik, samt tillhandhåller en portal där slutkunder kan välja tjänster såsom TV, bredband och telefoni Svenska stadsnätsföreningen, (SSNF) - nationell sammanslutning av olika stadsnät Operatörer Företag som levererar bredbandstjänster Områdesindelning - Områden för olika etapper av utbyggnad Områdesnod Accessnod, teknikbod i anslutning till ett områdesnät Områdesnät Accessnät som täcker ett visst område Accessnät Nätet närmast fastigheten Transportnätet Ortsammanbindande nätet BAS-nätet - Ortsammanbindande nätet byggt av stödfinansierat medel, ägs av Tele 2 Beställningsområde - Områden som i förväg har formats av TBAB för att få in beställningar inför en utbyggnad Utbyggnadsområde - Område med hus där utbyggnad skall ske och där husen kan tillhöra ett eller flera närliggande beställningsområden Tätort Ort med minst 200 hus. Stödberättigad landsbygd - Byar med färre än 200 heltidsboende samt området mellan byarna. Gränsen mot större by dras där avståndet mellan husen på ett systematiskt sätt är större än 50 m

4 Trelleborgsbredband.se 4(13) Innehållsförteckning Innehållsförteckning Bakgrund Uppdrag Avgränsningar Nuläget i Trelleborgs kommun Fiberoptiskt nät Ekonomi för fiberoptiska IT-nätet Kostnadsdrivare Prislista Bostäder Företag Operatörer Bredbandsbehovet idag och i framtiden Drivkrafter Utbyggnadsplan När Hur Var Investering och ekonomi Investeringstakt Resultat- och Likviditetsprognos... 12

5 Trelleborgsbredband.se 5(13) 1 Bakgrund Bredbandsutbyggnaden i Trelleborg kommun har genom privata operatörer uppnått att så gott som alla fastigheter i kommunen nås med en fast bredbandsuppkoppling på åtminstone 2 Mbit/s, undantaget två områden i norra delen kring Fjärdingslöv och Ugglarp. Bredband via fiber är inte lika utbyggt. 21 procent av kommunens samtliga fastigheter nås med bredband upp till 100 Mbit/s. År 2012 lades ansvaret för den kommunala bredbandsutbyggnaden av fiber i ett eget bolag, Trelleborgs Bredbands AB. Affärsidén är att förverkliga infrastruktur för bredband i Trelleborgs kommun. Nu behövs ett förslag till en plan för de kommande fem åren, vilket härmed presenteras. 2 Uppdrag Kommunfullmäktige har under våren 2013 gett Trelleborgs Bredbands AB i uppdrag att lägga fram en strategi för det fortsatta arbetet med utbyggnad av bredband i hela Trelleborgs kommun. Trelleborgs Bredbands AB tolkar beslutet att det handlar om framtagandet av ett strategidokument för bolagets verksamhet att bygga ut det fiberoptiska nätet 3 Avgränsningar Strategin har avgränsats så att endast investeringar med begränsad ekonomisk risk för Trelleborgs Bredbands AB har beaktats. I linje med detta har det förutsatts att Trelleborgs Bredbands AB även fortsättningsvis har huvudfokus på det passiva fiberoptiska nätet. Strategidokumentet tar endast ansvar för Trelleborgs Bredbands AB s verksamhet. Därför omfattar strategin ej av bredbandslösningar baserade på andra lösningar än fiberoptiska anslutningar, ej heller om andra aktörer än Trelleborgs Bredbands AB

6 Trelleborgsbredband.se 6(13) 4 Nuläget i Trelleborgs kommun Bild.1 PTS sammanställning innehåller både fast och mobil bredbandstäckning, se bild 1. Merparten av kommunen har tillgång till någon form av bredband. När det gäller fast bredband över fiber är siffran 21 procent (2012 års sammanställning). Det finns alternativ till kommunens eget fiberoptiska stadsnät. Ett antal operatörer är verksamma i Trelleborg. Det är TeliaSonera, Tele2, Telenor, Bredbandsbolaget och Bahnhof som erbjuder anslutningar till både företag och hushåll. Sammantaget ger det en geografiskt vältäckande service i tätorten. På landsbygden är det inte någon som erbjuder bredband över fiber (med landsbygd avses orter med färre än 200 invånare). Gemensamt för alla operatörerna är att de erbjuder icke öppna bredbandsanslutningar, dvs man kan inte köpa internetsurf från en, telefoni från en annan och tevesändningar från en tredje tjänsteleverantör. Ett öppet stadsnät står för valfrihet där kunden kan välja och byta operatör efter eget tycke och smak. Trelleborgs Bredbands AB har idag avtal med kommunikationsoperatören OpenNet där en flora av olika internetleverantörer finns att välja, se utbudet på 4.1 Fiberoptiskt nät En direkt fiberoptisk anslutning medger mycket höga datahastigheter i båda riktningarna till och från anslutningen. Det är elektroniken vid fiberändarna som bestämmer datahastigheten. En fiberoptisk anslutning är en fullgod bredbandsanslutning på många tiotals års sikt. Det räcker med att modernisera elektroniken med 5-10 års intervall för att ha en kraftfull anslutning. Just nu är Mbit/s vanligt förekommande datahastigheter. Vi har idag möjligheten att med de ändutrustningar som finns att tillgå tekniskt nå upp till 1000 Mbit/s (1Gbit/s), men själva fibern i sig kan klara ännu högre hastigheter.

7 Trelleborgsbredband.se 7(13) Utbyggnaden av det fiberoptiska nätet inleddes för ett antal år sedan i syfte att skapa ett prisvärt alternativ för den kommunala verksamheten. Nu nås kommunens verksamhetslokaler inne i centralorten. Därefter genomfördes en satsning att i samband med utbyggnad av ringvägar och andra investeringsprojekt att samförlägga kanalisation för att kunna bestycka med fiber längre ut i kommunen. Nu finns det ett utbyggt fibernät i centralorten samt att det har investerats i att samförlägga optoslang ut till en del av orterna utanför centralorten för att kunna till en rimlig kostnad fibersättas under de närmaste åren. År 2004 gjordes en regional satsning på fiberutbyggnad i Skåne. Då genomfördes ett projekt för utbyggnad av ett ortsammanbindande fibernät för bredband i Skåne. Ett nät skapades som idag ägs av Tele2. Det var BAS-satsningen. BAS-nätet erbjuder de kommunala stadsnäten kapacitet att hyra. Därmed finns alternativa trafikvägar att nå ut till de mindre orterna i kommunen gentemot att kommunen själv bygger ett eget ortsammanbindande nät. Antalet kunder i Trelleborgs stadsnät är cirka 10 st, där kommunverksamheten räknas som en kund. Antalet direkta anslutningar är cirka 100 st. Antal hushåll som är anslutna för att nå bredbandsnätet är idag cirka 2600 st. Det är gruppanslutna hushåll anslutna till Trelleborgs Bredbands AB:s nät via avtal om svartfiber. Direkta anslutningar till det fiberoptiska stadsnätet förmedlas av flera olika operatörer. Det finns anslutningar till sjukhuset, industriföretag, byanät och mobiltelemaster. 4.2 Ekonomi för fiberoptiska IT-nätet Trelleborgs kommun har investerat i det fiberoptiska nätet under cirka 15 års tid. Efter avskrivningar och övriga kostnader har verksamheten lämnat ett årligt överskott. Intäkterna kommer främst från den kommunala verksamhetens användning av nätet, men också i ökande grad från andra kunder. Sammantaget ser således den ekonomiska bilden god och stabil ut. 4.3 Kostnadsdrivare Att bygga fibernät är kostsamt Det är främst grävning och återställning som kostar. Grävtillstånd, Trelleborgs kommun tar ut en grävavgift när grävning sker inom kommunala gator. Grävbestämmelser, fastställda krav på djup och bredd på schakt gör grävning kostsam. Servitut och ledningsrätter, intrångsersättning för framdragning i privata marker. För att minimera kostnadsdrivarna prioriterar vi att gå med i samförläggning när det grävs för ny infrastruktur exempel utbyggnad av vatten/avlopp, vägar, elnät, fjärrvärme. gas, etc. Vi bevakar och stämmer fortlöpande av med alla intressenter för möjlig samförläggning. 4.4 Prislista Det finns två fastställda prislistor, en som är avsedd för inkoppling och hyra av svartfiber. Den riktar sig mot företag och operatörer som på egen hand driftsätter fibern. Här tar vi ut en anslutningsavgift samt en fiberhyra som är baserad på hur långt avstånd som beställaren vill utnyttja fibern. Den andra avser bredband, inkoppling mot aktiv port för att kunna avropa tjänster från de leverantörer som finns genom vår kommunikationsoperatörs försorg. Denna tjänst riktar sig mot både hushåll och företag. Här utgår ingen hyra av användaren utan affärsmodellen är att kommunikationsoperatören betalar

8 Trelleborgsbredband.se 8(13) en ersättning till Trelleborgs Bredbands AB, en ersättning som bygger på i vilken omfattning internet tjänster avropas. 4.5 Bostäder Det finns idag strax över bostäder i Trelleborgs kommun varav cirka 500 flerfamiljshus inne i centralorten. Anslutet till stadsnätet är idag samtliga av Trelleborgshems fastigheter inne i centralorten samt ytterligare ett tiotal andra flerfamiljshus, cirka 100 st totalt. Ett villaområde ute på Dalköpinge området med cirka 90 villor är anslutet till stadsnätet genom en svartfiberaffär med Sydantenn. 4.6 Företag Just nu är ett tiotal företag anslutna direkt till det fiberoptiska nätet. Företag kan välja att ansluta sig till aktiv port för stadsnätets tjänsteutbud, eller en svartfiberlösning mellan två adresser i nätet. 4.7 Operatörer Vi står för ett öppet stadsnät där vi erbjuder lika tillträde till alla som vill verka i vårt nät. Vi erbjuder alla avtal om inkoppling och inplacering i våra noder enligt fastställd prislista. Genom vår kommunikationsoperatör erbjuder vi inkoppling i vårt eget namn, Trelleborgs Bredband, en bred portfölj av tjänster för teve, telefoni och internetuppkoppling. 5 Bredbandsbehovet idag och i framtiden Redan idag finns ett stort utbud av tjänster där det ställs krav på en högre bandbredd. De flesta operatörer erbjuder idag triple-play-tjänster, en paketering av tillgång till internet, TV och telefoni. För att säkerställa tillgången på en hög kvalité krävs en hög kapacitet i internetanslutningen. o TV-utbudet, för att kunna ta emot flera samtidiga TV-kanaler (flera TV-apparater i hushållet) eller för att kunna ta del av HDTV. o Video, utbudet av att ta del av programbibliotek, hyra filmer, ta del av playtjänster. o Telefoni, för att säkerställa att telefonitjänsten över IP ska kunna fungera med motsvarande höga kvalité som den analoga fasta telefonitjänst vi är vana vid över telefonledningen. o Internettjänster, för att ta del av sociala nätverk och att ständigt vara närvarande. Det ger även en högre tillgänglighet till samhällsdebatten och stärker på så sätt demokratin. o Samhällstjänster, tillgänglighet för skola, sjukvård och hemtjänst med mera. o Molntjänster, cloud/saas. Programvaror som avropas som en tjänst. Det finns ett stort utbud från Apple, Microsoft, Google och internetoperatörer att tillgå. o Distansarbet, för att kunna arbeta hemifrån. Istället för att åka in till kontoret krävs det en internetanslutning med kapacitet för att kunna använda cloud/saas eller där användaren är uppkopplad mot en server och på så sätt får tillgång till företagets IT- infrastruktur. o Digital lagring, backup, dokument, musik, foton, arbeten lagras idag oftast i molnet för att kunna nås genom olika datorer, surfplattor, smartphones med flera. o Spel, gaming. Att umgås genom att spela dataspel online. Många sitter idag och umgås över sin internetförbindelse över WAN / LAN. 5.1 Drivkrafter Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

9 Trelleborgsbredband.se 9(13) Så lyder regeringens IT-politiska mål. Ett annat uttalat mål från regeringen är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att nå hit har regeringen tagit fram en bredbandsstrategi med målet att år 2020 ska 90 procent av Sveriges hushåll och arbetsställen ha tillgång till 100 Mbit/s. Dessa mål är satta utefter det behov vi ser för att kunna sätta IT i människans tjänst- en digital agenda. Mer om regeringens arbete för att främja den digitala utvecklingen kan läsas på regeringens hemsida, Region Skåne har tagit fram en bredbandsstrategi för Skåne och däri formulerat utvecklingsmål fram till De övergripande målsättningarna för Skånes bredbandsinfrastruktur är att: Minst 95 procent av Skånes hushåll respektive arbetsplatser ska ha möjlighet att ansluta till bredband med en hastighet av minst 100 Mbit/s till rimlig kostnad. 100 procent av alla skolor och offentliga inrättningar bör ha tillgång till l00 Mbit/s. All bredbandsutbyggnad ska ske genom öppna och konkurrensneutrala nät. Säkerställa en IT-infrastruktur med hög säkerhet och redundans. Hämtat från Region Skånes hemsida, 6 Utbyggnadsplan Utbyggnaden av stadsnätet är ett ständigt pågående projekt. En utbyggnad av det fiberoptiska stadsnätet kan göras med en begränsad ekonomisk risk om vi kan och får samförlägga med de infrastrukturprojekt som under åren av vår utbyggnad kommer att ske. Vi siktar på att använda oss av samförläggning i stor utsträckning för att nå ut med stadsnätet till våra orter utanför centralorten. 6.1 När För att kunna nå regeringens mål att år 2020 ska 90 procent av Sveriges hushåll och arbetsställen ha tillgång till 100 Mbit/s ser vi behovet av att årligen fram till år 2020 bygga ut stadsnätet i Trelleborg med möjlighet att ansluta 700 portar. Vi bygger ut i takt med att vi får in beställningar om det finns ekonomi för oss att investera i. För att vi aktivt skall kunna gå ut och erbjuda inkoppling till stadsnätet behöver en områdesindelning göras. Förutsättningen för en områdesindelning är en marknadsundersökning av intresset att ansluta enligt fastställd prislista. Därefter kan beställningsområden upprättas och detalj utforma utbyggnadsområden. För utbyggnad på landsbyggd finns det stödmedel att söka. Orter med mindre än 200 invånare räknas som stödberättigad landsbygd och kan få stöd för utbyggnad av bredband genom Länsstyrelsen. I Trelleborgs kommun finns det nio orter som har över 200 invånare. För dessa går det inte att söka stöd för bredbandsutbyggnad, då dessa definieras som tätorter. Vi har sökt stödmedel för att bygga ett områdesnät för 40 hushåll och vi planerar för att bygga det ute i Skåre med klartidpunkt våren För att kunna ta del av stödet påbörjas utbyggnaden av nätet ut till Skåre under Hur För att bygga ett stadsnät som täcker flera orter krävs att ett antal noder uppförs. Dessa noder sammanbinder de olika orts- och eller områdesnäten med omvärlden. Nätet byggs efter kommunens regelverk för grävning och anläggning inom kommunens gator och mark. Vi följer även svenskastadsnäts föreningens rekommendation för byggande av robusta nät. Här finns anvisning på byggsätt med grävning, anläggning av optokanalisation med subduct, noder, fiberförläggning och säkerhet. För att snabba upp bredbandsutbyggnaden med avseende på ekonomi (tid och pengar) är samförläggning en viktig metod. Hösten 2013 genomförs samförläggning av optokanalisation i syfte att bygga ett transportnät österut. Här får vi möjlighet att bygga oss fram till biogasanläggningen i Lilla Jordberga. På vägen dit går vi igenom

10 Trelleborgsbredband.se 10(13) ett antal byar som även de kan erbjudas möjlighet att anslutas till fibernätet. I Klagstorp får vi möjlighet att koppla upp ett ortssammanbindande nät genom möjligheten att hyra in oss i BAS-nätet. I norra delen av kommunen samförlägger vi genom att gräva ner optoslang för att kunna bygga ett områdesnät kring Ugglarp. Västerut drogs fiber-kanalisation fram i samband med att den nya ringvägen byggdes mellan västra industriområdet och Maglarp. Denna går hela vägen fram till det planerade Maglarp strand. Det finns även kanalisation nedgrävd av Trelleborgs energi som når fram till Skegrie. Den kanalisationen ägs av Trelleborgs kommun och vore önskvärd för Trelleborgs Bredband AB att få använda. För att kunna nå ut i hela kommunen genom den kanalisation vi investerat i behöver vi förstärka nätet norrut från vår huvudnod blixten. Bolagets ambition är att täcka kommunens yta med ett öppet robust stadsnät i form av ett transportnät som ger möjlighet att ansluta egna accessnät för såväl enskilda fastigheter som gruppanslutningar där det via kommunikationsoperatören erbjuds bredbands-tjänster för, internet, telefoni och TV. Gruppanslutning erbjuds till privata områdesnät eller byanät som byggs med eller utan stödmedel. Även operatörsnät erbjuds anslutning. Ekonomiska föreningar som bildats i syfte för att bygga egna områdesnät, (byanät) kan även på egen hand söka stödmedel för utbyggnad av optofibernät på landsbygd från jordbruksverket och Region Skåne. Utbyggnadsområdens etablering styrs av ekonomin. Samförläggning och samverkan underlättar för alla, då kostnader kan hållas nere och störningar för allmänheten kan minimeras. 6.3 Var Planen för utbyggnaden av Trelleborgsstadsnätet delas in i fyra fokusområden, se bild 2: Utbyggnad av centralorten Trelleborg samt de större orterna; Alstad, Anderslöv, Beddingestrand, Klagstorp, Kurland, Skegrie, Smygehamn och Västra Tommarp. Utbyggnad på landsbyggd norröver. Utbyggnad på landsbyggd österut. Utbyggnad på landsbyggd västerut. Utbyggnad av stadsnätet ska ske i hela kommunen. Även de orter och adresser där det redan idag finns en operatör som erbjuder optofiber planerar stadsnätet för en utbyggnad i.

11 Trelleborgsbredband.se 11(13) Orter med minst 200 invånare Alstad Anderslöv Skegrie Västra Tommarp Kurland Trelleborg centralort med Gislövs läge/simremarken Klagstorp Smygehamn Beddingestrand-Skateholm Bild 2 Norr Väst Öst I centralorten bygger vi ut stadsnätet i samband med ett större leveransprojekt där vi har åtagande att ansluta samtliga Trelleborgshems fastigheter. Utbyggnad kan också göras i samband med investeringsprojekt av infrastruktur och andra kommunala satsningar, t.ex räddningsstationen och centralstation. I större orter, där vi idag inte når fram med stadsnätet, är strategin att bygga egna områdesnät för hela orten. Vi har möjlighet att ansluta dessa orter genom att hyra kapacitet av Skånet. Detta ger oss ett alternativ till att bygga eget transportnät. Samförläggning av optokanalisation med EON, i samband med deras byggande av en biogasledning mellan Kapphög och Jordberga, skapar förutsättning för ett eget ortssammanbindande transportnät för orterna österut och norrut. Vilka orter som är aktuella för byggande av områdesnät avgörs efter hur stort intresset är att ansluta till stadsnätet. Under 2013 genomförs samförläggning med ONE som bygger kraftnät åt EON uppe i området kring Ugglarp. Ugglarp är ett av de områden som idag helt saknar möjlighet till fast bredband eftersom telestationen saknar fiberanslutning. I samband med att skapa områdesnät i de större orterna som ligger norröver kan även ett områdesnät för Ugglarp skapas. Ett områdesnät i Domme och Ugglarp kan knytas samman med områdesnät för Alstad och Anderslöv. Områdesnäten ansluts sedan till eget nät alternativt genom att hyra kapacitet av BAS-nätet. Genom pågående samförläggning med biogasledningen skapas förutsättningarna för utbyggnad österut. Optokanalisation kommer cirka tre km norr om Klagstorp. I Klagstorp finns det ortssammanbindande BAS-nätet som erbjuder hyra av fiber till andra orter i kommunen. Klagstorp kan bli ett nav där vi kan utgå från för att nå norrut mot Anderslöv och söderut till Smygehamn. Hyr vi fiberkapacitet av BAS-nätet så kan vi bygga områdesnät i Smygehamn, Beddingestrand, Skateholm för att sen koppla in dessa till stadsnätet. I samband med byggandet av Hedvägens förlängning med ringleden västerut investerades i tomslangskanalisation. Denna går söder om V Tommarp, Maglarp genom Stavstensudde norr om Skåre. Vi har tagit beslut om att fibersätta kanalisationen för att nå fram till Skåre. Vi har sökt landsbygdsstöd för att ansluta 40 hushåll. Kontakt med de boende i Skåre visar att underlag finns för anslutning.

12 Trelleborgsbredband.se 12(13) 7 Investering och ekonomi Trelleborgs Bredbands AB har kommunal borgensram för upplåning om 9 MSEK under perioden 2012, 2013 och Det ger en investeringstakt på cirka tre MSEK om året med lånade medel. Därutöver kan investeringar göras som är direktfinansierade, där full kostnadstäckning sker under första året. Även den vinst bolaget gör med undantaget för avsatt utdelning till ägaren, Trelleborgs kommun, kan återinvesteras. Den största investeringen under perioden fram till 2014 består av att fiberansluta Trelleborgshems fastigheter i Trelleborgs tätort. För att möta efterfrågan de följande åren krävs en investeringstakt om cirka fyra MSEK. Det ger en investering på 21 MSEK under en period av fem år. De investeringar utöver samförläggningarna som är gjorda hittills har haft god ekonomi med en avkastning i form av anslutningsavgift och näthyra. De investeringar vi har framför oss kommer att ta av bolagets kapital för att bygga ett ortssammanbindande stamnät och nya noder (oavsett om det är egen eller hyrd kapacitet). Utbyggnad för områdesnät kräver engagemang från de i området där vi planerar att erbjuda fiber, det vill säga boende i området, antennföreningar, byanät och liknande. 7.1 Investeringstakt För att kunna följa utbyggnadsplanen avser vi att investera 21 MSEK under perioden Investeringstakten är följande: Resultat- och Likviditetsprognos Resultat- och likviditetsprognos är framtagen utifrån investeringstakten. Resultatprognosens intäkter består av näthyra ifrån befintliga anslutningar och nya anslutningar. Dessutom består intäkterna av en anslutningsavgift för nya anslutningar. Resultatprognosen visar positivt resultat över denna tidsperiod. Resultatet minskas år 2015, detta för att bolaget fr.o.m. då bedöms ha behov av utökad personell resurs. Resultatprognos: PROGNOS PROGNOS PROGNOS PROGNOS PROGNOS Intäkter Kostnader Avskrivningar Räntor & Kommunal borgen Div. kostnader Resultat

13 Trelleborgsbredband.se 13(13) Likviditetsprognosen visar att bolaget behöver lån om totalt 26,5 MSEK för att kunna följa utbyggnadsplanen. Detta innebär att bolaget behöver kommunal borgensram om ytterligare 17,5 MSEK för upplåning under perioden Utdelning till kommunen är beräknad enligt kommunens utdelningskrav (2013 års nivå) med hänsyn till den nivå som resultatet maximalt tillåter efter att bolagsskatten är betald. Bolagsskatten år 2013 är 22 procent. Det betyder att en utdelning med kr medför utbetalning med kr ( kr utdelning och kr bolagsskatt). Om ägaren (Trelleborgs kommun) väljer att inte ta ut maximal utdelning stärks bolagets investeringsförmåga. Det resultat som inte ska utdelas har bolaget möjlighet att minska genom att tillgångar kan skrivas av över plan (obeskattad reserv) och på så sätt få ner resultatet. Detta i sin tur minskar bolagsskatt för det aktuella året och i sin tur förbättra likviditeten. Likviditetsprognos: PROGNOS PROGNOS PROGNOS PROGNOS PROGNOS Inbetalningar Utbetalningar Utdelning Räntor & Kommunal borgen Div. utbetalningar Netto Utg saldo inkl årets Lån Periodens Lån Totalt lånebelopp

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje för bredband MÅLSÄTTNING, SYFTE OCH DEFINITIONER Målsättning I bredbandsstrategi för Sverige formuleras målet om

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Innehållsförteckning Bakgrund 3 Nationella, regionala och kommunala bredbandsstrategier 3 Nulägesbeskrivning 4 Nuvarande

Läs mer

Program för bredband i Höörs kommun

Program för bredband i Höörs kommun 1 (7) SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR Program för bredband i Höörs kommun 2014-05-07 2 (7) Bakgrund Medborgares, företags och organisationers möjligheter att få tillgång till framtidssäkert bredband är viktiga

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Agenda Teleservice Önskemål och förslag Bra och dåligt om stöd Förslag Hur har

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Sammanfattad version. Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016

Sammanfattad version. Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 Sammanfattad version Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15.

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. BREDBANDSSTRATEGI Gnosjö kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. Innehållsförteckning Bredbandsstrategins syfte... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Nulägesbeskrivning... 6 Optofibernät...

Läs mer

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun Dokumentsdatum 1 (6) Strategi för arbete med utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter i Älmhults kommun Dokumentsdatum 2 (6) Policy för utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter Utgångspunkt

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30 l SALA KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-09-30 13 (36) 177 Dnr 2014/987 INLEDNING i Sala kommun redogör för kommunstyrelsens strategi och handlingsplan för bredbandsfrågor.

Läs mer

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Silvana Enelo-Jansson 1 (1) 2014-09-24 DIARIENR: 2014/ 987 MISSIV SALA KOMMUN s förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 Oiarienr 2 0 J4 JOJfJ"J_

Läs mer

Klart du ska välja. bredband via fiber

Klart du ska välja. bredband via fiber Klart du ska välja bredband via fiber Gör dig redo för framtiden När du väljer bredband via Skellefteå Krafts fibernät blir ditt liv bra mycket enklare och roligare. Koppla upp hur många skärmar och apparater

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Strategi 2017-02-13, 15 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström 1 Styrgruppsmöte 4:e sep Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: BREDBANDSSKOLA Från skoj och ploj till samhällsnytta med Patrik Forsström Mälarenergi Ett tidsperspektiv på

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Qmarket Fiber från Qmarket. Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27

Qmarket Fiber från Qmarket. Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27 Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27 Agenda 1. Varför fibernät? 2. Erbjudande fiberanslutning 3. Ekonomi 4. Tjänster 5. Lösning i fastighet Kortfakta om Zitius 250 000 fiberanslutna

Läs mer

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2015.266 Datum: 2015-09-24 Administratör Per Persson E-post: per.persson@ale.se Kommunstyrelsen Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande

Läs mer

Nu kommer fibernätet till: Laholm

Nu kommer fibernätet till: Laholm Nu kommer fibernätet till: Laholm En utbyggnad som förändrar Sverige Sveriges tredje största stadsnät 100% fokus på stadsnät och telekom Erfarenhet och kompetens Öppenhet, Helhetsgrepp, Närhet och Flexibilitet

Läs mer

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad FIBERNÄT FRÅN SVENSKA STADSNÄT PERSPEKTIV Svenska Stadsnät Perspektiv erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert

Läs mer

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2014-05-26 Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Dokumentnamn Bredbandspolicy Dokumenttyp Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige Datum Dokumentansvarig/

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommuns Bredbandsstrategi Beslutat av Kommunfullmäktige 2016-05-30 66 Dnr 2015/431 2(7) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Definition av bredband... 3 1.2 Beslutsstruktur...

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

IT-INFRASTRUKTURPROGRAM

IT-INFRASTRUKTURPROGRAM IT-INFRASTRUKTURPROGRAM Olofströms plan gällande tillgång till bredband inom kommunens geografiska område O l o f s t r ö m s k o m m u n INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... SAMMANFATTNING...

Läs mer

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör:

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör: 1 Inledning Bilaga 7, Verksamhetsdirektiv, är kommunens direktiv till den enhet som har hand om bredbandsnät och samordning av bredbandsnät i kommunen. Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi

Läs mer

Bredbandsstrategi för Borlänge kommun 2015-2020

Bredbandsstrategi för Borlänge kommun 2015-2020 Samhällsbyggnadssektorn, Plan och markkontoret Bredbandsstrategi för Borlänge kommun 2015-2020 Innehåll Inledning... 1 Bakgrund... 1 Framtidens tjänster kräver ny teknik... 1 Fiber och mobilt nätverk...

Läs mer

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-25 Mönsterås Kommuns strategi för elektronisk kommunikation Mönsterås Kommun vill verka för att kommunens

Läs mer

Kramnet Networks & ICT

Kramnet Networks & ICT Kramnet Networks & ICT Hur ser samarbetet ut mellan ITC och Kramnet Networks? I dagsläget har ICT ett väl utbyggt fiber nät som sträcker sig runt om i Sverige. Kramnet Networks har en komplett portfölj

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE

VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE Framtidssäker infrastruktur för snabba kommunikationer, Internet, tv, telefoni, data, spel, nytta och nöje. Välkommen till Dala Energi Stadsnät. DIGITAL-TV, INTERNET, JOBBET OCH

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

FIber till byn. för en levande landsbygd

FIber till byn. för en levande landsbygd FIber till byn 1 för en levande landsbygd Bredband till alla genom Fiber till byn Det är viktigt att landsbygden och de mindre orterna får samma tillgänglighet som storstäderna. Det är avgörande för Karlstads

Läs mer

Handlingsplan Bredband

Handlingsplan Bredband Handlingsplan Bredband för Trosa kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 47 Dnr KS 2014/61 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Bakgrund Sverige har som mål att 90 % av samtliga

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland Kommunstyrelsen 2017-05-22 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2017: 375 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (3) Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät 8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät Vårt ansvar en fungerande vardag för dig Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Karlskrona kommun. Via en och samma anslutning kan du välja mellan

Läs mer

Bredband via fiber i byn. framtiden är här

Bredband via fiber i byn. framtiden är här Bredband via fiber i byn framtiden är här 1 När fibern kom till byn... Ett modernt landsbygdsboende, att ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

Handledning avseende användningen av Exempel på investeringskalkyl vid överlåtelse av Byanät

Handledning avseende användningen av Exempel på investeringskalkyl vid överlåtelse av Byanät Handledning avseende användningen av Exempel på investeringskalkyl vid överlåtelse av Byanät 2015-11-25 1. Bakgrund och syfte Bakgrund Det finns många Byanät som redan är klara och befinner sig i en förvaltningsfas

Läs mer

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför?

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber Ekonomisk Förening Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Bli medlem i Torestorps Fiber Ekonomisk Förening idag och visa därmed ditt

Läs mer

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten Byalagsfiber med Skanova Så här får byalaget fiber utanför tätorten Med oss som samarbetspartner får ni ett högklassigt fibernät Nu kan vi dra fiber för bredband, tv och telefoni åt dig som bor på landsbygden!

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI 264 hushåll i Diö säger Ja till fiber! - För oss är valet enkelt vi längtar efter att få in uppkoppling via fiber. Att försöka spå om framtiden

Läs mer

Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21)

Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) PM 2014: RI (Dnr 001-751/2014) Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 30 september 2014 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun

Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun Bredbandsstrategi för 1(6) 2010-04-09 Bredbandsstrategi för mot en konkurrenskraftig och framtidssäker kommunikationsplattform Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Kansli Rådhuset 374 81 Karlshamn

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Bredband via fiber i byn

Bredband via fiber i byn Bredband via fiber i byn -framtiden är här Foto: Karin Nilsson När bredbandet kom Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun 1. Bakgrund Den övergripande målsättningen för kommunen är att bredband ska underlätta tillvaron för invånare och näringsliv, stimulera tillväxten och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Bredband

Läs mer

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN DETTA ÄR KRAFTRINGEN Detta är Kraftringen Kraftringen är en kompetent, heltäckande partner inom energi och miljöområdet och besitter spetskompetens inom värme, kyla, värmepumpar, bredband/fiber, kraft,

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Vetlanda kommun

BREDBANDSSTRATEGI. Vetlanda kommun VETLANDA KOMMUN 2011-02-16 BREDBANDSSTRATEGI Vetlanda kommun Kommunkansliet, 574 80 Vetlanda Telefon 0383-971 61 Fax 0383-970 19 kommun@vetlanda.se Organisationsnummer 212000-0571 PlusGiro 2 52 00-7 Bankgiro

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

Bredbandsstrategi Högsby kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi Högsby kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Högsby kommun 2013-2020 Antagen av KF 2013-05-06, 68 Övergripande principer I Högsby kommuns översiktsplan från 2012 framgår bl a att: Kommunen ska verka för att de bredbandsnät som byggs

Läs mer

ÖPPET STADSNÄT. Snabbaste vägen in i framtiden

ÖPPET STADSNÄT. Snabbaste vägen in i framtiden ÖPPET STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden LYSSNA PÅ MUSIK med Öppet Stadsnät En sak kan vi vara helt säkra på det kommer aldrig att gå långsammare! Nä, snabbare och snabbare det är tidens melodi. I

Läs mer

SVENSKA. Skånet 2011

SVENSKA. Skånet 2011 SVENSKA Skånet 2011 SkåNets uppdrag är att förse Skånes hushåll, företag och offentlig verksamhet med riktigt bredband. I praktiken handlar det om att samordna planering och utveckling av en skånsk, öppen

Läs mer

PTS främjar konkurrensen på bredbandsområdet. viktoria.arwinge@pts.se

PTS främjar konkurrensen på bredbandsområdet. viktoria.arwinge@pts.se PTS främjar konkurrensen på bredbandsområdet viktoria.arwinge@pts.se PTS en myndighet med sektorsansvar PTS bildades 1992 Samlat sektorsansvar för: Postområdet och området för elektronisk kommunikation

Läs mer

Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län

Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län 1 Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Länsträff för framtidens bredband Västerås 2011-12-12 2 Upplägg Utgångspunkter

Läs mer

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Fiber för bredband Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet. Ludvika framtidens, tillväxtens

Läs mer

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden ÖPPET STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden En sak kan vi vara helt säkra på det kommer aldrig att gå långsammare! Nä, snabbare och snabbare det är tidens melodi. Idag är du glad för 100 Mbit/s men snart

Läs mer

Regeringens bredbandsstrategi

Regeringens bredbandsstrategi Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s (nu 49%) Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter

Läs mer

levererar bredband direkt hem till dig

levererar bredband direkt hem till dig levererar bredband direkt hem till dig Bredbandsutbyggnaden 2007 i Jokkmokks centralort Jokkmokks kommun har nu projekterat utbyggnadsområdet för 2007. Området består av det ej utbyggda området inom centralorten.

Läs mer

Frågor kring Bredbandet

Frågor kring Bredbandet Frågor kring Bredbandet Bredband åt alla..hur länge ska man behöva vänta..? Det ska väl inte kosta mer än 200 kr? Sysslar kommunen med bredbandoch hur ska det gå till? Kommunen ordnar visst ADSL Hur kan

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016 Jens Ingman Om kartläggningen Ett årligt

Läs mer

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Kommunfullmäktige

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Högsby kommun 2016-2020

BREDBANDSSTRATEGI. Högsby kommun 2016-2020 BREDBANDSSTRATEGI SAMMANFATTNING Digitaliseringen och utvecklingen av IT har förändrat samhället, varför också bredband blir en allt viktigare komponent för att möta det moderna samhällets behov av service

Läs mer

Bredbandsstrategi 2016

Bredbandsstrategi 2016 Bredbandsstrategi 2016 1 Inledning Tillgång till bredband, fiber för datakommunikation, är en strategisk utvecklingsfråga. Kommunens och nationens mål är att 90 procent av hushållen och företagen ska ha

Läs mer

Bredbandsstrategi. Eda kommun

Bredbandsstrategi. Eda kommun Bredbandsstrategi 2012 2020 Eda kommun Innehållsförteckning Vision / Mål 3 Definitioner 4 Inledning 5 Bakgrund Syfte Näringslivets behov av bredband 6 Nulägesbeskrivning 7 Utbyggnadsstrategi 9 Nättyper

Läs mer

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ÄGARE IT Norrbotten AB ägs av Norrbottens 14 kommuner Arvidsjaur, Arjeplog, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix,

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Marie Johansson UppCom Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Mats Bildh - Wexnet Fel väg Rätt väg UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun.

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Mats Bildh - Wexnet Fel väg Rätt väg UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun.

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstads Stadsnät AB skall enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Ägardirektiv för. Bolaget som del av den kommunala organisationen. inom sin sektor.

Ägardirektiv för. Bolaget som del av den kommunala organisationen. inom sin sektor. Ägardirektiv för Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Trosa Fibernät AB, 556793 1711, nedan kallat bolaget/trofi och är antagna av kommunfullmäktige i Trosa kommun den 2014 03 12, 20, och fastställda

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Mats Bildh - Wexnet Fel väg Rätt väg UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun.

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN. Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017.

TOMELILLA KOMMUN. Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017. TOMELILLA KOMMUN Kf 53/2017 Dnr KS 2016/447 Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017. Dokumentansvarig politisk instans:

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer