Verksamhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse

2 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 3. Roller och ansvar 3 4. Verksamhet 4 5. Verksamhetsutveckling 7 6. Projekt 8 7. Utåtriktade aktiviteter 8 8. Samverkan Finansiering Medlemmar och lokal Slutord 11 2

3 1. Inledning HOPP Stockholm är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening som ger samtalsstöd och behandling till kvinnor, män och transpersoner över 18 år som utsatts för sexuella övergrepp. Förutom stöd- och behandlingsverksamheten agerar vi även rådgivare till yrkesgrupper som möter utsatta, samt ger stöd till anhöriga. I vår omvärld fortsätter sexuella övergrepp och våldtäkt att vara ett tabubelagt ämne och utsatta personer behöver, utöver att bearbeta sina egna erfarenheter, bemöta många fördomar och föreställningar. Sexualbrottsoffer upplever ofta skuldoch skamkänslor över de övergrepp de utsatts för, samtidigt som vi får många samtal från anhöriga och från personer som i sin yrkesutövning (kuratorer, socionomer osv.) känner sig osäkra på hur de ska bemöta utsatta. Vår erfarenhet är att det viktigaste är att våga fråga och att våga lyssna! HOPP Stockholm fortsätter att vara en av få organisationer i länet som erbjuder samtalsstöd och terapeutisk behandling till både kvinnor, män och transpersoner som har varit utsatta för sexuella övergrepp något vi är mycket stolta över! Denna verksamhetsberättelse beskriver föreningens verksamhet under Prioriterade områden Från augusti har verksamheten utökats med fyra visstidsanställningar i form av två terapeuter och två legitimerade psykologer. Det har varit ett mycket välkommet tillskott av djupare och bredare kompetens. Det har också varit ett utmärkt tillfälle att få nya ögon på dokument och processer inom verksamheten som ett led i kvalitetssäkringsarbetet. Viktigast av allt är ändå att med fler i personalen kan vi nå fler stödsökande. Under året har vi därför både kunnat träffa fler personer i enskilda samtal men också kunnat bredda vår verksamhet i form av t.ex. traumaskola, traumafokuserad yoga och en öppen samtalsserie. Allt finns att läsa mer om under punkt fyra Verksamheten. 3. Roller och ansvar Styrelsen Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av följande personer: Ordförande: Frida Hallén Kassör: Veronica Sandman Vice ordförande: Liv Hougner Ledamot: Lisen Bergquist Ledamot: Matilda Ardelius Styrelsen har under året sammanträtt för styrelsemöten vid 12 tillfällen. Utöver dessa har flertalet arbetsmöten ägt rum bl.a. när verksamheten fått coachning som en del i MINERVA-projektet och vid budgetarbete. Anställda Under verksamhetsåret har nio personer varit anställda i föreningen, på deltid i olika omfattning. Julia Ribbing Matthis, steg 1-terapeut och verksamhetsledare, tjänstgjort på 80 %. Erica Andersson Kanon, genusvetare och organisationsutvecklare, tjänstgjort på 50 %. Lisa Kron Sabel, leg. psykolog, tjänstgjort på 50 % under augusti december. Linda Lundmark, socionom och steg 1 terapeut, tjänstgjort på 20 % under augusti december. 3

4 Helena Strömstedt, beteendevetare och steg 1 terapeut, tjänstgjort på 20 % augusti december. Ann Gustafsson, leg. psykolog, tjänstgjort på 20 % augusti oktober. Jenny Holmberg, steg 1 terapeut, tjänstgjort på 80 % jan-maj, föräldraledig januari - april. Monica Ahlberg, stödsamtalsledare, tjänstgjort på 10 % jan juni. Fia Hjelte, utbildare, timanställd i januari samt volontär. Firmatecknare Firmatecknare har under året varit föreningens kassör, ordförande och vice ordförande, två i förening. Revisorer Revisor som valdes för 2014 av årsmötet var Lars Kjelldahl. Bokföring och löneadministration Under 2014 har den löpande bokföringen och redovisningen, löneadministrationen och skattedeklarationerna skötts av Hanna Nilsson, på ideell basis. 4. Verksamhet Utvärdering av verksamheten Vi har under 2014 utvecklat en tydligare behandlingsverksamhet, utöver den befintliga stödverksamheten. I behandlingsverksamheten erbjuds terapi och behandling till personer som utsatts för sexuella övergrepp, främst i form av traumabearbetning. Denna verksamhet är reglerad och verkar under Hälso-och sjukvårdslagen (HSL). Föreningen har under 2014 anslutit sig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Detta bland annat för att höja kvalitén på verksamheten och för att stödsökande ska känna sig trygga med att verksamheten har tillsyn och att personer med eventuell kritik mot verksamheten har någonstans att vända sig. Behandlingsverksamhetens patientsäkerhetsberättelse för 2014 finns att tillgå, med analys och åtgärder över föreningens patientsäkerhetsarbete. Stöd- och behandlingsverksamhet enskilda samtal och gruppsamtal Under 2015 har Paula Tiselius, leg. psykolog, genomfört sin utbildningsbehandling av EMDR på HOPP Stockholm där hon haft två klienter. Hon började i augusti 2014 och hennes arbete pågår fram till våren Föreningens behandlare har fått regelbunden handledning månadsvis av leg psykoterapeut och föreningens handledare Ann Wilkens. Under 2014 gick 102 personer i samtal, varav 62 i enskilda samtal och 17 i gruppsamtal. I genomsnitt så mötte vi cirka 18 klienter per månad och vi genomförde cirka 12 samtal i veckan. Cirka 80 personer avslutade under året sin kontakt hos oss och cirka 60 nya personer tog kontakt för att få hjälp. Det var 28 pågående kontakter från 2014 som även går in i I slutet av året stod 40 personer i kö för att gå i samtal, enskilt eller i grupp. Den enkät som alla som går i samtal får fylla i visar att 70 % av de stödsökande kommer från Stockholm stad och resten från kranskommunerna. 50 % uppger att de kommit i kontakt med föreningen via hemsidan, 24 % via annan vårdgivare och resterande via en vän eller övrigt. 66 % uppger att de sökt hjälp någon annanstans tidigare för att bearbeta 4

5 övergreppen och av dessa har 37 % sökt hjälp hos psykiatrin. 27 % är arbetslösa eller sjukskrivna. 82 % uppger att de blivit utsatta för övergrepp i barndomen och 50 % uppger att de också varit utsatta för sexuella övergrepp i vuxen ålder. Kvantitativa resultat: Cirka 800 stycken enskilda samtal har hållits, där 76 personer har fått stöd. Ett enskilt samtal pågår min och innebär min i arbetstid för personalen (förberedelser, dokumentation och uppföljning). Vi har genomfört tre samtalsgrupper, där sammanlagt 17 personer har deltagit. Samtliga av dessa var riktade till kvinnor för bearbetning av övergrepp i barndomen, varav en grupp var särskilt riktad till unga under 30 år. Varje grupp pågår tio tillfällen, grupperna är slutna och avhandlar olika teman såsom skuld och skam, sexualitet och kroppen. De flesta som gått i samtal under 2014 har varit kvinnor år, tätt följt av kvinnor och år samt män 26-40år. Kvalitativa resultat: Nedanstående resultat bygger både på material från enskilda samtal och från gruppsamtal. Det bör tas i beaktning att en uppdelad analys av resultaten på enskilda respektive gruppsamtal kan komma att ändra resultatet då man i de enskilda samtalen djupare går in på vissa frågor som till exempel sexualitet och intima relationer och på så vis kan förvänta oss en större förbättring. Det krävs dock ett större antal data innan en uppdelad analys är möjlig. I introduktionsenkäten svarar 52 % att de instämmer helt eller delvis (dvs. 4 eller 5 på skalan 1-5) på att de har problem med deras sociala relationer, efter genomförda samtal är de siffrorna 19 % respektive 7 % på samma skala. I introduktionsenkäten skattar 17/26/34 % en 3/4/5 (av 5) där de instämmer helt på om de har sömnsvårigheter. I avslutningsenkäten efter genomförd samtalsserie är motsvarande siffror 11/17/25 % på samma skala. I introduktionsenkäten svarar nästan 62 % instämmer helt eller delvis på påståendet att de känner skuld och skamkänslor över de sexuella övergrepp de utsatts för. I avslutningsenkäten är det en betydligt lägre andel (32 %) som instämmer helt eller delvis i påståendet. Samtalen har nästan halverat allvarliga former av självskadebeteende med 27 % innan respektive 14 % efter. Vi ser också en betydelsefull minskning av att känna sig deprimerade. Fler uppger en ljusare tro på framtiden i avslutningsenkäten än i introduktionsenkäten, de som skattade allra sämst på skalan var 6 % och efter avslutade samtal var den siffran 0%. Samtliga personer (100 %) som svarat på enkäten uppger att de fått ett bra bemötande av HOPP Stockholm. Jag har uppskattat terapeutens insikter och kunnande ärlighet och empati. Detta har stärkt mig som människa och gjort att jag är mer handlingskraftig och balanserad. Jag har lärt mig att prioritera sunda beteenden och älska mig själv mer och mer för varje dag som går.. Anonym som har gått i enskilda samtal Det har varit djupgående känslomässiga bearbetningar som känts betydelsefulla. Väldigt skönt med en grupp. Känner sig inte ensam, får hjälp av varandra. Jag känner mig tryggare nu med att jag inte gjort fel, att ansvaret ligger hos förövaren. Tar detta på allvar. Anonym som har gått i gruppsamtal Fortsätt med det goda arbetet gällande t ex. inkluderande av transpersoner och transperspektiv. Anonym som har gått i gruppsamtal 5

6 Resultat från våra anonyma enkäter, där den övre visar innan påbörjade samtal och nedre efter. Traumaskola förberedande utbildning för stödsökande Efter ett kunskapsutbyte med KTC (Kris och Traumacentrum) så har vi sedan i början på 2014 erbjudit regelbundna förberedande utbildningar, en form av psykoedukation som vi kallar för traumaskola. Det innebär att alla som står i kö för samtal eller som redan går i samtal får ta del av en 2 timmar lång föreläsning som går igenom vanliga reaktioner och konsekvenser av sexuella övergrepp samt vad det innebär att påbörja samtal på HOPP Stockholm. Under 2014 så har vi genomfört 8 st. föreläsningar, varav sex har varit för de som utsatts och två har vänt sig till anhöriga. Totalt har föreläsningarna haft cirka 90 deltagare. Kompletterande stödaktiviteter Under året har vi provat på olika kompletterande aktiviteter för de som går eller har gått i samtal. Syftet har varit att erbjuda kompletterande aktiviteter som ska ge positiva effekter till samtalen. Vi har haft prova-på tillfällen i läkande dans samt traumafokuserad yoga och djupandning. Vid dessa sju tillfällen har vi haft 5-7 deltagare. Efter att ha utvärderat aktiviteterna har vi fattat beslut om att under 2015 erbjuda traumafokuserad yoga för de som går i samtal och behandling. Stödverksamhet via e-post och telefon samt stödsamtal med anhöriga Det har genomförts 10 stödsamtal med anhöriga det gångna året. Vi har haft cirka 80 stödsamtal via e-post och ca 100 via telefon med personer som varit utsatta för sexuella övergrepp, sammanlagt ca 360 arbetstimmar. Utsatta personer som kontaktar oss via e-post och telefon är ofta bosatta utanför Stockholms län. Juridisk rådgivning Då många stödsökande har juridiska frågor kring våldtäkt och andra sexuella övergrepp har vi utökat denna information på vår webbplats. En tidigare styrelseledamot som är jurist, Lisa von Trier, har gett juridisk rådgivning både till anställda och stödsökande under året som varit. Under 2014 har Lisa tagit emot ca 150 juridiska frågor via e-post och 50 telefonsamtal, främst från anhöriga som har frågor kring anmälan och preskriptionstider. Många utrycker en besvikelse över hur samhället och myndigheter har hanterat deras fall eller anhörigas fall. Lisa har gett juridisk rådgivning till föreningens anställda vid cirka fem tillfällen. 6

7 Rådgivning och utbildning till andra yrkesverksamma Under 2014 har vi föreläst och utbildat både inom ideell och statlig sektor. Vi har föreläst för och/eller utbildat om konsekvenserna av sexuella övergrepp på följande ställen: Tjejjouren Tindra, Stensunds Folkhögskola, Ronna Skola Södertälje, Föreningen Storasyster, Skyddsvärnet, Anatoliska Kvinnoföreningen, Ängby grundskola, Utöver dessa specifika tillfällen har anställda terapeuter gett rådgivning via telefon till andra yrkesverksamma (t.ex. kuratorer, arbetsförmedling och socialtjänst) vid cirka 80 tillfällen. Volontärverksamhet Vi har under året haft två volontärer i stödverksamheten och ytterligare tre volontärer i föreningen som främst arbetat med administrativa uppdrag. Under våren genomförde vi inom föreningen en studiecirkel vid fem tillfällen för våra volontärer, i syfte att få en fördjupad kunskap om trauma, PTSD och dissociation som är centrala i vårt arbete. Studiecirkeln var mycket uppskattad och tankar om att utveckla och samverka med andra finns. 5. Verksamhetsutveckling Dokumentera metoder och förbättra uppföljning av verksamheten Under 2014 har en fortsatt verksamhetsutveckling med betoning på dokumentation och statistik skett med syftet att kvalitetssäkra och kvalitetsutveckla stöd- och behandlingsverksamheten. Med medel från Socialstyrelsen och genom att ingå i pilotutbildningen MINERVA via Länsstyrelsen så har föreningen fått extra tillskott av kompetens och utrymme att arbeta med just detta. Ett arbete som kommer att fortsätta in i 2015 och som kommer att lägga grund för en långsiktig och hållbar kvalitativ organisation som går att följa upp och utvärdera. Under året har vi infört journalföring av alla samtal. Det har inneburit förändrade rutiner, inköp av program och utbildning av personalen. Vi har även uppdaterat och utvecklat vår säkerhetspärm och identifierat metoder och verktyg såsom skattnings- och självskattningsskalor. Vi har infört nya rutiner för att göra mer långsiktiga kvalitetsuppföljningar av samtalen och dokumenterar systematiskt. Under året har vi även skapat ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 och rutin för upprättande av patientsäkerhetsberättelse enligt HSL. Vi har utvecklat och utökat handledningen med en ny handledare, Ann Wilkens. Ann är specialiserad på barndomsövergrepp och har gedigen kunskap om trauma och försummelse och hon har därmed mycket att bidra till vår verksamhet och till våra anställda. Numera sker handledning i grupp för att öka kunskapsöverföringen behandlare emellan. Vi har också infört regelbundna behandlingsmöten i personalgruppen för att säkra och utveckla kvalitén löpande och för att skapa en tryggare och bättre arbetsmiljö med större samverkan och avlastning kollegorna emellan. Under året så har personal och styrelse arbetat intensivt med olika former av organisationsutveckling. Bilderna är från workshops inom ramen för MINERVA- projektet, då vi arbetat med vår femårsplan och värdegrund.. 7

8 Utföra socialtjänst Under det senaste året har vi utrett vår relation till Socialtjänsten och dess uppdrag i frågan om råd och stöd till brottsutsatta och kvinnor utsatta för våld i nära relation. HOPP Stockholm har möjlighet att utföra socialtjänst enligt SOSFS 2009:22 genom att ge stödjande och bearbetande samtal till våldsutsatta kvinnor. Under 2014 har vi haft en ökad kontakt med olika socialtjänstkontor angående insatser och stöd till klienter. I fyra fall så har en diskussion och förslag om insats diskuterats med olika socialsekreterare och utredare men där ledningen nekat insatsen på grund av att samtalen inte ingår i socialtjänstens uppdrag eller att det ansågs för dyrt. Att belysa vinsterna av samtalen och påvisa att de ryms inom SoL (Socialtjänstlagen) är viktigt framöver. 6. Projekt Under 2014 har vi haft fyra pågående projekt, varav två avslutades under året, ett är i slutfasen och ett planeras att pågå till mitten av Utvecklingsmedel våld i nära relation (bidragsgivare Socialstyrelsen) Status: pågående. Under 2014 blev vi beviljade medel för att utveckla vår dokumentation och statistik för arbete med utsatta för våld i nära relation. Arbetet rörde främst kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling inom området våld i nära relation. Projektet avslutas under 2014 för att återrapporteras under Unga med psykisk ohälsa (bidragsgivare Solstickan) Status: pågående. Från Stiftelsen Solstickan har vi fått medel för att utforma en ny stödmetod för unga som utsatts för sexuella övergrepp med stor psykisk ohälsa. Projektet startade i augusti 2014 och ska enligt plan avslutas under sommaren 2015 med en förhoppning om förlängning. Dags att snacka sex, övergrepp och grooming (bidragsgivare Solstickan) Status: avslutat. Projektet riktar sig till unga och genomförs i interaktiv workshopform på högstadie- och gymnasieskolor och andra organisationer, i syfte att förebygga sexuellt våld. Stiftelsen Solstickan finansierar med medel som beviljades i slutet på 2011 för aktiviteter Under 2014 så slutfördes de sex sista föreläsningarna och projektet slutrapporterades. Metodutveckling hederslegitimerat våld (bidragsgivare Länsstyrelsen) Status: avslutat. Från Länsstyrelsen har föreningen blivit beviljade medel för att arbeta med metodutveckling inom hederslegitimerat våld. I början av 2014 slutfördes den sista dokumentationen och vi har inom projektet tagit fram en handlingsplan för att uppmärksamma och agera vid misstanke om hederslegitimerat våld. 7. Utåtriktade aktiviteter Öppen samtalsserie HOPP Stockholm fyllde 15 år 2014 och det uppmärksammade vi genom att bjuda in till en öppen samtalsserie inom området sexuella övergrepp. Till varje träff bjöd föreningen in en person som vi vet har mycket att dela med sig av och som kan bidra till spännande och intressanta samtal. Under fem tillfällen som gästades av totalt cirka 100 deltagare fick vi lyssna till Ann Wilkens (om barndomsövergrepp), Börje Svensson (om förövare), Anna Gerge (om traumabehandling), Jenny Yourstone (om psykisk ohälsa bland kvinnor i kriminalvården) och Marta Cullberg Weston (om självkänsla och självbild). Föreläsningsserien gav mycket positiv feedback både från de som kom och lyssnade men även från de som inte kunde komma och uppmuntrade oss till fortsatt samtal kring ämnet. 8

9 Anna Gerge (t.v.) föreläser för ett 20-tal intresserade om fasspecifik traumabehandling på vår öppna samtalsserie. Genomslag i media Under 2014 publicerade HOPP Stockholm en egen debattartikel i SvD Brännpunkt Minnen av övergrepp kan se olika ut 1. Vi har även uttalat oss i andra artiklar och reportage, angående bältesläggning av unga kvinnor som utsatts för övergrepp 2, att berätta i media om egna övergrepp 3 och om att fler unga med psykisk ohälsa står utan hjälp 4. Hemsidan ( och föreningens facebooksida Cirka hälften av de som kommer till oss anger att de hittat föreningen via sökning på internet/hemsidan, oftast via Google eller via Unizons hemsida eller facebook. Under 2014 hade vår webbplats närmare sidvisningar (en ökning med 18 % från 2013), varav 69 % var nya besökare (en ökning med 10 % från 2013). De sökord som ofta användes på Google för att hitta till hemsidan hittades var specifika sökningar på hopp stockholm men även sökningar som bearbeta sexuella övergrepp samt konsekvenser våldtäkt. Häften av besöken skedde från en surfplatta eller mobil så hemsidan bör mobilanpassas. Facebook är en viktig kanal för att snabbt och enkelt nå ut till både befintliga och nya intressenter. Den 31 december 2014 var det 333 personer som hade valt att gilla vår facebooksida (närmare 100 fler än förra året), där vi gör nya inlägg några gånger i månaden. Våra två mest populära inlägg har nåtts av 3600 respektive 2800 personer, och engagerat (likes, delningar etc.) av 354 respektive 252 personer. De flesta av de som följer oss på Facebook är boende i Stockholm (215 st.) och ca 78 % är kvinnor och 17 % är män. Vårt kvartalsbrev 2013 började vi skicka kvartalsbrev till medlemmar och intressenter. Tanken med nyhetsbrevet är att förmedla vad som händer i organisationen, samt lyfta upp frågor kring sexuella övergrepp som är av intresse för en bred publik. Under 2014 har vi skickat ut nyhetsbrevet tre gånger (april, september och december) via e-post. Kvartalsbreven har bland annat belyst vår satsning på yoga, presentation av våra nyanställda och vår debattartikel i SvD. Vi har en grafiker som på ideell basis layoutar och sätter ihop nyhetsbreven. I slutet av 2014 hade vi 229 antal prenumeranter på vårt nyhetsbrev, en fördubbling från föregående år e=1&theater 9

10 Seminarier, mässor, konferenser och utbildningar Under året har föreningen deltagit vid en del seminarier, konferenser och utbildningar men i mindre utsträckning än föregående år, då fokus på den egna kärnverksamheten prioriterats. De större arrangemang som vi deltagit på är NCK utbildning om våldsutsatta kvinnor (tre dagar i Uppsala), SKR:s inspirationshelg i Göteborg, MINERVA- länsstyrelsen. Politisk påverkan Miljöpartiet bjöd in HOPP Stockholm och andra föreningar som möter personer med psykisk ohälsa till ett rundabordsamtal om behov och utmaningar mellan ideella sektorn och vården. 8. Samverkan Samverkan är en viktig del i föreningens uppdrag, samtidigt som det är tids- och resurskrävande. Under året har föreningen identifierat olika nyckelverksamheter där en potentiell samverkan skulle gynna målgruppen och studiebesök har utförts därefter. Studiebesök och samverkansmöten som har genomförts är: UKV (Unga Kvinnors Värn), Järva Mansmottagning, Våldtäktsmottagningen Kriscentrum för Kvinnor, Q-jouren, Prostitutionsenheten Stockholm Stad Mika mottagningen, Relationsvåldscentrum Västerort, Stadsmissionen och Landstinget Västra Götaland. BUP Elefanten har vi ett pågående samarbete med, då en av våra anställda deltar som expert i en referensgrupp för utveckling av ett kvalitetsregister för unga utsatta för sexuella övergrepp. Vi har deltagit i deras referensgrupp vid ett tillfälle under 2014 då projektet har gått vidare och skall påbörja en annan fas. Föreningen har skrivit under Stockholm Stads Överenskommelse och har under 2014 deltagit på uppföljningskonferensen. Under året blev föreningen inbjuden till nätverket Samverkan för sexuellt utsatta ett lokalt nätverk mellan ideella sektorn och Stockholms stads verksamheter som arbetar med sexuellt utsatta, våldtäkt och andra sexuella övergrepp. 9. Finansiering HOPP Stockholms verksamhet finansieras till största delen med verksamhetsbidrag från Stockholm stads socialförvaltning. Utöver detta utgör även bidrag från Stockholms läns landsting och projektmedel från Socialstyrelsen, Unizon och Stiftelsen Solstickan en betydande del av föreningens intäkter. Brottsofferfonden har utlysning av medel två gånger per år, där vi har fått medel för samtalsgrupper. Utöver bidrag från ovanstående finansiärer får vi intäkter i form av medlemsavgifter och samtalsavgifter. Från och med 2013 tar vi betalt för alla stödsamtal (där vi tidigare haft avgiftsfritt för vissa), i storleken 100 kr per enskilt samtal och 500 kr för deltagande i gruppsamtal/gruppaktivitet under en termin. 10. Medlemmar och lokal Föreningen har fortsatt sin verksamhet i Noaks Arks lokaler på Eriksbergsgatan 46 i Stockholm. Vi hyr tre rum som används för samtal och som kontor och utöver det har vi tillgång till gemensamma ytor såsom kök, mötes- och 10

11 föreläsningsrum. Vi har utbyte av att dela lokaler med andra organisationer och får därigenom kollegiala samtal och ett erfarenhetsutbyte. Målet för 2014 var att ha 40 medlemmar och den 31 december 2014 uppgick medlemsantalet till 63 personer. 50 stycken av dessa var boende inom Stockholms län och fördelningen mellan kvinnor och män var 44 respektive 19 personer. 11. Slutord Ett stort tack till anställda och volontärer som har gjort det möjligt för så många personer att få stöd och hjälp att bearbeta konsekvenser av övergrepp. Detta hade inte heller varit möjligt utan våra bidragsgivare Stockholm stad, Stockholm läns landsting, länsstyrelsen, Solstickan och Brottsofferfonden som har gett oss fortsatt förtroende att bedriva vår verksamhet. Vi vill även tacka Kontorab som under året beslutat att förse oss med kostnadsfria förbrukningsvaror till kontoret, en kostnadspost som istället då kan gå till utökat stöd och andra insatser till de stödsökande. Vi är otroligt glada över våra medlemmar som ekonomiskt och ideologiskt stödjer vårt arbete, samt alla de personer vi möter som även de engagerar sig i arbetet mot sexuella övergrepp. Tack! Stockholm 21 mars 2015, Styrelsen för HOPP Stockholm Frida Hallén Matilda Ardelius Liv Hougner Lisen Bergquist Veronica Sandman 11

Verksamhetsplan 2014. HOPP Stockholm

Verksamhetsplan 2014. HOPP Stockholm Verksamhetsplan 2014 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Roller och ansvar... 3 3. Verksamheter... 4 4. Uppföljning och kvalitetsutveckling... 7 5. Organisationsutveckling... 7 6. Projekt...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2013. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2013 HOPP Stockholm 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Verksamhetsutveckling... 8 6. Projekt...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2012 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Projekt... 5 6. Utåtriktade aktiviteter... 6 7. Samverkan,

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN. Verksamhetsbidrag. 1999 Nej. Frida Hallén

VÄRMDÖ KOMMUN. Verksamhetsbidrag. 1999 Nej. Frida Hallén VÄRMDÖ KOMMUN Bidragsansökan 5 Verksamhetsbidrag Föreningen eller gruppens namn Post-/bankgironumm& Organisationsnurnmer HOPP Stockholm 166 45 20-2 Adress Postnr/ort Telefonnummer Eriksbergsgatan46 11430

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm 802407-7508

Föreningen HOPP Stockholm 802407-7508 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer 2014 1. Inledning Arbetet med våld i nära relationer är ett högt prioriterat område utifrån regeringens skrivelse 2007/08:39. Familjefridssamordnarens

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB År 2016 2017-01-08 Hélène Stolt Leg. psykoterapeut, socionom, verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Föreningen Storasyster

Verksamhetsplan 2015 Föreningen Storasyster Verksamhetsplan 2015 Föreningen Storasyster Innehåll 1. Inledning.... 3 2. Roller och ansvar.... 4 3. Verksamhet.... 5 4. Samverkan..... 7 5. Finansiering... 8 6. Budget.. 9 1. Inledning Bakgrund Enligt

Läs mer

Till Socialnämnden Organisations- och föreningsutskottet. Handläggare Linn Ljunglöv Ahlenius Telefon:

Till Socialnämnden Organisations- och föreningsutskottet. Handläggare Linn Ljunglöv Ahlenius Telefon: Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Dnr: 8.1.1 100/2015 OFU 2015-03-24 Sida 1 (7) 2015-03-02 Handläggare Linn Ljunglöv Ahlenius Telefon: 08-508 25 077 Till Socialnämnden Organisations-

Läs mer

Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män i Västmanland för verksamhetsår 2015

Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män i Västmanland för verksamhetsår 2015 tiilaga ~s 2015/36/1 Kriscentrum för Män SALA KOMMUN Vård- och omsorgsförvaltningen Ink. 2015-01- O 2 Till Socialnämnden i Sala kommun Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män för verksamhetsår 2015

Läs mer

1(7) Familjerådgivning. Styrdokument

1(7) Familjerådgivning. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2017-02-07, 6 Dokumentansvarig Områdeschef IFO/Myndighetsenheten Reviderad 3(7) Innehållsförteckning 1 Insatsen...4

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013 Styrelsen har bestått av Ordförande Eva-Lena Blom Vice Ordförande Ingegärd Rådström Sekreterare ViviAnn Labba Kassör Trine Amundsen Ledamöter Helena

Läs mer

+ Tjejjouren Idun Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen

+ Tjejjouren Idun Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen Sigtuna Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen Plats: Sigtuna Sommar 2013 Juni Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen. Sigtuna var och lyssnade på Allan Wade. Sida 3 Vi söker nu fler volontärer. Är du en av

Läs mer

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården 2015-09-15 1(7) Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården Samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård när det gäller personer

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Kvalitetskrav för Familjerådgivning i Varbergs Kommun

Kvalitetskrav för Familjerådgivning i Varbergs Kommun Kvalitetskrav för Familjerådgivning i Varbergs Kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för familjerådgivning i Varbergs kommun är antagna av socialnämnden 2015-01-29 14. Dessa ersätter tidigare kvalitetskrav

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-03-02. Ansökan från Kriscentrum för män i Västmanland om bidrag till verksamhetsåret 2015

Sammanträdesdatum 2015-03-02. Ansökan från Kriscentrum för män i Västmanland om bidrag till verksamhetsåret 2015 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ledningsutskoltet Sammanträdesdatum 2015-03-02 7 (11) 37 Dnr 2015/7 Ansökan från Kriscentrum för män i Västmanland om bidrag till verksamhetsåret 2015 INLEDNING Kriscentrum

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 För KCS-Kvinnocirkeln Sverigesom är en rikstäckande kamratstödsförening för hivpositiva kvinnor KCS- Kvinno Cirkeln Sverige Besöksadress: Eriksbergsgatan

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING. Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING. Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6 ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse 7 Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. för. Föreningen Maskroskraft. År 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. för. Föreningen Maskroskraft. År 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Föreningen Maskroskraft År 2014 1. Fakta om året som gått Medlemmar: Antalet betalande medlemmar 52 Antalet ej betalande (sponsrade) medlemmar, 50 Medlemsavgifter Vuxna: 150 kr

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE FRÅGOR DNR 1.7-0213/2010 SID 1 (6) 2010-05-25 Handläggare: Linn Ljunglöf Telefon: 08-508 25 077 Till Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Socialförvaltningen Strategiska enheten. Handläggare Linn Ljunglöv Ahlenius Telefon: Möjligheter

Socialförvaltningen Strategiska enheten. Handläggare Linn Ljunglöv Ahlenius Telefon: Möjligheter Socialförvaltningen Strategiska enheten Tjänsteutlåtande Dnr 10.1-245/2014 OFU 2015-03-24 Sida 1 (5) 2015-03-04 Handläggare Linn Ljunglöv Ahlenius Telefon: 08-508 25 077 Till Socialnämnden Organisations-

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Verksamhetsplan Brottsofferjouren i Västerort

Verksamhetsplan Brottsofferjouren i Västerort Verksamhetsplan 2012 Brottsofferjouren i Västerort Enligt styrelsebeslut december 2011 SYFTET MED EN VERKSAMHETSPLAN Verksamhetsplanen används som ett redskap för att styra och utveckla BOJ Västerorts

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

Relationsvåldscentru m

Relationsvåldscentru m Relationsvåldscentru m December 2014 Rapport om FoU-projekt med stöd av lokala utvecklingsmedel stockholm.se Slutrapport för Relationsvåldscentrum November 2014 Dnr:3.2-96/2014 Utgivare: Socialförvaltningen

Läs mer

BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017

BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017 BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017 FOKUSOMRÅDEN FÖR BUFFF SVERIGE 1. KVALITETSSÄKRING OCH UTBILDNING 2. DRIFT NATIONELLT STÖD 3. LOBBYING/PÅVERKANSARBETE/MARKNADSFÖRING 4. ORGANISATION/DELAKTIGHET

Läs mer

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag G2 2013 v 2.1 2014-01-23 Dnr 10.1-44318/2013 1(8) Avdelning sydväst Annelie Andersson annelie.andersson@ivo.se Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet Enheten för socialjuridik 106 30 Stockholm

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 12:e april, 2015

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 12:e april, 2015 Frisk & Fri Uppsala Plats: Studieförbundet Sensus, Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 12:e april, 2015 Mötesformalia Kontaktpersonen, Denise Strömquist, förklarade årsmötet öppnat. Till mötesordförande

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA

VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA Verksamhetens syfte Frisk & Fri Uppsala verkar för ett samhälle utan ätstörningar där alla är fria att vara sig själva. Föreningens verksamhet syftar till att:

Läs mer

Riktade insatser för pojkar och män som blivit utsatta för sexuella övergrepp och för män som utsatts för våld i nära relationer

Riktade insatser för pojkar och män som blivit utsatta för sexuella övergrepp och för män som utsatts för våld i nära relationer SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPAND E SOCIALA FRÅGOR Handläggare: Ola Jeremiasen Telefon: 08-508 25 077 Till Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.6-0340/2011 DNR2.6-0334/2011 SON 2011-09-29

Läs mer

Jag behöver inte någon hjälp, jag vill bara att någon lyssnar

Jag behöver inte någon hjälp, jag vill bara att någon lyssnar EFFEKTRAPPORT ENLIGT FRII: S MALL November 2014 Namn: Tjejzonen Organisationsnummer: 802405-8839 Juridisk form: Ideell förening Vi vill uppnå Tjejzonens vision är ett samhälle där den mänskliga rättigheten

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga Lagstiftning om samverkan kring barn och unga en sammanfattning Samverkan är nödvändig för många barn och unga. Därför finns det bestämmelser om samverkan i den lagstiftning som gäller för socialtjänsten,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Verksamhetsplan 2015 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

MÅLSÄTTNING OCH SYFTE MED VERKSAMHETEN

MÅLSÄTTNING OCH SYFTE MED VERKSAMHETEN ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Prästgårdsängen 2 BV 42 7 GÖTEBORG Telefon: 03 20 99 49 eller 23 30 43 Mobiltel: 0736 69 98 52 Kvällstid: 020 2 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Vuxenenheten 2014 ENHET/ BUDGETENHET Vuxenenheten FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2014 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Vuxenenheten handlägger ärenden som rör ekonomiskt bistånd, boende,

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2011-01-17 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/97-IFN-702 Åsa Påls - bl623 E-post: asa.pals@vasteras.se. Individ- och familjenämnden

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/97-IFN-702 Åsa Påls - bl623 E-post: asa.pals@vasteras.se. Individ- och familjenämnden TJÄNSTESKRIVELSE (2) Sociala nämndernas förvaltning 205-02- Dnr: 205/97-IFN-702 Åsa Påls - bl623 E-post: asa.pals@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Uppföljning av nätverksmöten och föräldrautbildning,

Läs mer

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012 BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1/7 2011 30/6 2012 BAS in Swedens styrelsen har under året bestått av ordförande Maria Leiner, kassör Per

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en rikstäckande organisation som är partipolitiskt och religiöst

Läs mer

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV Bilaga 7 System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV 2010-10-26 1 Innehåll 1. System för uppföljning och granskning... 3 Styrdokument... 3 Grundsyn för uppföljning...

Läs mer

Att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer. En slutredovisning om utvecklingsmedel och kompetensstöd 2012 2014

Att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer. En slutredovisning om utvecklingsmedel och kompetensstöd 2012 2014 Att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer En slutredovisning om utvecklingsmedel och kompetensstöd 2012 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges.

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Baserad på överenskommelse personer med psykisk funktionsnedsättning, Landstinget i Värmland och länets kommuner 2014-10-30--2016-10-29 1. Definition av målgrupp/er

Läs mer

PM 2015-09-28. Uppföljning av utförare inom familjerådgivning Dnr SN15/125-756

PM 2015-09-28. Uppföljning av utförare inom familjerådgivning Dnr SN15/125-756 2015-09-28 Daniel Liljekvist Utvecklingsledare 08-124 57 236. Daniel.Liljekvist@ekero.se Uppföljning av utförare inom familjerådgivning Dnr SN15/125-756 Bakgrund Valfrihet enligt Lagen om Valfrihetssystem

Läs mer

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Länge en sparsamt belyst fråga! Men uppmärksammad i: - Att ta ansvar

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap STÖDVERKSAMHET, UTBILDNINGSINSATSER SAMT MEDVERKAN I KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap STÖDVERKSAMHET, UTBILDNINGSINSATSER SAMT MEDVERKAN I KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap STÖDVERKSAMHET, UTBILDNINGSINSATSER SAMT MEDVERKAN I KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE 1 Bakgrund... 3 2 Parter... 3 3 Period för partnerskapet... 3 4

Läs mer

Psykiatrisk mottagning Arvika. Projekt unga vuxna

Psykiatrisk mottagning Arvika. Projekt unga vuxna Psykiatrisk mottagning Arvika Projekt unga vuxna Presentation framtidsmöte 2014-10-03 Psykisk ohälsa bland unga vuxna Internationellt perspektiv Nationellt perspektiv Värmland Arvika, Eda, Årjäng Projekt

Läs mer

Värdegrund och Policy. för ATSUB/Göteborg

Värdegrund och Policy. för ATSUB/Göteborg Värdegrund och Policy för ATSUB/Göteborg En grundläggande beskrivning av ATSUB/Göteborg finns att läsa i föreningens stadgar där kan man också läsa om organisationens syfte och mål. Detta dokument knyter

Läs mer

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning Ansvarig Bengt Gustafson, tf verksamhetschef Dokumentnamn 5.1.2 Egenkontroll och kvalitetsuppföljning Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Fair Sex 2013. Slutseminarium

Fair Sex 2013. Slutseminarium Fair Sex 2013 Slutseminarium Fair Sex 2013 Fair Sex är ett projekt som drivs av Ålands fredsinstitut och som finansieras av Ålands landskapsregering (45 000 euro). Syftet är att motverka (sexuellt) våld

Läs mer

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015 Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015 Verksamhetsform, uppdrag och innehåll: Mottagningen i Motala ansvarar för Motala och Vadstena kommuner. I kommunerna finns nästan 10 000 barn

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre i Håbo Kommun

Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre i Håbo Kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1(6) Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Britt-Louise Thorberg, utvecklingsledare 0171-525 56 britt-louise.thorberg@habo.se Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa Den här skriften är en vägledning för alla som i sin yrkesutövning

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland D nr LTV Kompetenscentrum för hälsa Faställd av Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Handläggare Ann-Sophie Hansson Folkhälsochef 2011-07-20 1 (7) Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Läs mer

Mind effektrapport 2017

Mind effektrapport 2017 Mind effektrapport 2017 Mind har 90-konto och är medlemmar i insamlingsorganisationernas branschorgan FRII. Som FRII-medlem ska vi varje år avge en effektrapport, i vilken vi besvarar nedanstående 6 frågor.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren Patientsäkerhetsberättelse för Daglig Verksamhet, Nytida AB År 2014 2015-01-08 Ewa Sjögren Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

FÖRENINGEN MOT VÅLD I NÄRA RELATION I NACKA/VÄRMDÖ

FÖRENINGEN MOT VÅLD I NÄRA RELATION I NACKA/VÄRMDÖ FÖRENINGEN MOT VÅLD I NÄRA RELATION I NACKA/VÄRMDÖ VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Verksamhetens art Föreningen (Kvinnojouren, KJ) är en ideell, religiöst och partipolitiskt obunden förening. Föreningen vill

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Inspektionen för vård och omsorg (IVO) En regionaliserad verksamhet Insynsråd Generaldirektören Internrevision Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning Generaldirektörens stab Avdelningen för analys

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Kartläggning av Unizon:s medlemsjourer

Kartläggning av Unizon:s medlemsjourer Ölandsgatan 49 D 116 63 Stockholm 08-642 64 01 www.unizon.se info@unizon.se @unizonjourer Kartläggning av Unizon:s medlemsjourer - Baserad på 2014 års enkätundersökning Författare: Siri Morawski, siri.morawski@gmail.com

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013.

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013. RAPPORT juni 2014 Analys av Öppna Jämförelser Brottsoffer Resultat och förbättringsområden Sammanfattning SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en tredje öppna jämförelser gällande Stöd till brottsoffer

Läs mer

Vad innebär lagändringen?

Vad innebär lagändringen? Stöd d till anhöriga Vad innebär lagändringen? Vellinge den 19 november 2009 Britta Mellfors Äldreenheten, Socialstyrelsen Disposition Nya lagtexten. - Vad är nytt och vad står det för? Vem är anhörig?

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-01 Peter Boänges Reviderad Kvalitetsavdelningen/LF 2014-09-29 Verksamhetens namn Lillälvsgården Verksamhetens

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer