Verksamhetsplan 2015 Föreningen Storasyster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015 Föreningen Storasyster"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2015 Föreningen Storasyster

2 Innehåll 1. Inledning Roller och ansvar Verksamhet Samverkan Finansiering Budget.. 9

3 1. Inledning Bakgrund Enligt BRÅ anmäldes totalt sexualbrott under år 2014, detta är en ökning med 13 procent i jämförelse med Totalt anmäldes våldtäkter mot barn i åldern 0-17 år, i 92 procent av fallen var offren flickor. Enligt Brås nationella trygghetsundersökning är det bara 23 procent av alla sexualbrott som anmäls. Det är främst män som misstänks för sexualbrott; av de misstänkta är endast 2 procent kvinnor. Unga män dominerar bland gärningsmännen medan unga kvinnor är överrepresenterade bland offren. Det är således i den yngre målgruppen ett förebyggande arbete behöver utföras, för att tydliggöra gränser såväl för eventuella gärningsmän samt eventuella offer. Den nya lagstiftningen som trädde i kraft 1 juli 2013, där begreppet från hjälplöst tillstånd ersätts av särskilt utsatt situation kan innebära att fler våldtäktsdomar leder till åtal och fällande domar vilket i förlängningen skulle kunna bidra till att fler vågar anmäla det brott de utsatts för. Föreningen Storasysters verksamhet visar att det behövs stöd och förebyggande information för att underlätta en anmälningsprocess. En stor andel som blivit utsatta för övergrepp hamnar i ett destruktivt beteende, vilket ibland kan leda till psykisk ohälsa. Vi vill förbättra dessa individers levnadsvillkor. Att arbeta förebyggande och åtgärdande mot våld mot framförallt barn och kvinnor anser vi främjar en god hälsa i befolkningen genom att fler av de utsatta, deras familjer och närstående ges möjlighet till bättre psykisk hälsa. Beskrivning av verksamheten Föreningen Storasyster grundades i april 2012 av Sanna Bergendahl. Sanna har själv blivit utsatt för sexuella övergrepp och hennes upplevelse var då att hon möttes av oförstående, icke-empatiska myndighetspersoner och blev huvudsakligen behandlad som offer i ett brottsmål. Sanna identifierade en avsaknad av en medmänsklig funktion. Idag finns ett 30-tal tjejjourer i Sverige exempelvis Tjejjouren i Stockholm och Stjärnjouren i Sundbyberg, vilka båda riktar sig till unga tjejer som på något sätt behöver stöd. Tjejjourerna är öppna för alla typ av problem för framförallt unga tjejer. De ideella föreningarna Hopp och RSCI arbetar mot sexuellt våld och vänder sig till personer över 18 år vilket betyder att barnen och de unga saknar en plats att ventilera sig på. Till skillnad från befintliga tjejjourer och genom sin unika erfarenhetsprofil är Föreningen Storasyster inriktade på att stödja offer för just våldtäkt och sexuella övergrepp. Dessutom erbjuder föreningen möjlighet till ett personligt möte. Föreningen Storasyster fyller en medmänsklig funktion genom att finnas till hands i den svåra stund då offret tvingas konfronteras med händelsen i processens alla steg, från förebyggande till anmälan av brott. Föreningen Storasyster arbetar aktivt för att motverka tabut kring sexuella övergrepp och erbjuder ett mer personligt stöd. Dessutom erbjuder det unika mentorskapet en möjlighet för människor som tidigare blivit utsatt för brott att kunna hjälpa andra. Denna verksamhetsplan syftar till att beskriva föreningens planerade verksamhet för år Verksamhetsplanen utgår från 2014 års verksamhetsberättelse och årsredovisning. Föreningens syfte, mål och vision Föreningen Storasyster är en feministisk, partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar mot sexuellt våld, vars syfte är att tillhandahålla stöd och gemenskap för personer som blivit utsatta för eller som riskerar att utsättas för våldtäkt eller sexuella övergrepp. Föreningen ska verka för att förebygga att brott begås, samt att fler begångna brott leder till anmälan. Målgruppen är tjejer, kvinnor, killar, män och transpersoner från 13 år och uppåt. De flesta personer som söker sig till oss är mellan 17 och 25 år. Genom vår primära kommunikationskanal internet är vårt stöd geografiskt oberoende och vi arbetar aktivt med att uppnå nationell spridning. Föreningen Storasyster erbjuder en gemenskap för att vår målgrupp ska vara del av våra värderingar; samhörighet, styrka, systerskap och hopp. Målsättningen är att skapa ett unikt personligt möte som gör det enklare för vår målgrupp att våga ta kontakt med oss. Föreningens målsättning är också att brottsoffer ska undgå känslor som ensamhet, skam och äckelkänslor genom att vi skall finnas snabbare tillhands närmare den uppstådda situationen. Vi arbetar utifrån hypotesen att ett utökat stöd till brottsoffer kan komma att bidra till att fler brott anmäls och att sexualbrott i förlängningen förebyggs.

4 Föreningen Storasyster ska vara en självklar och pålitlig kontaktyta för offret jämte den vård som myndigheter eller andra instanser erbjuder, vilka ofta är de första personen kommer i kontakt med när hen anmäler ett brott. Föreningen Storasyster ska i den mån det är möjligt identifiera offrens behov av stöd och fungera vägledande i den djungel av vårdalternativ som finns. Föreningen Storasyster ska säkerställa en hög kvalitet i mötet med personer utsatta för sexuellt våld. Föreningen Storasyster arbetar mot målet att Sverige ska vara ett samhälle där personer utsatta för sexuellt våld förstår vad de varit med om, får det stöd de behöver och har möjlighet att prata öppet om sina erfarenheter för att genom denna process kunna läka. Genom kraftfull och normbrytande opinionsbildning främjar Föreningen Storasyster nollvision mot sexuella övergrepp i samhället. Ingen ska behöva vara ensam i det trauma som ett sexuellt övergrepp innebär. 2. Roller och ansvar Styrelsen driver organisationen enligt överensstämmelse med stadgar och beslut fattade på årsmötet. Verksamhetschef ansvarar för det löpande arbetet inom organisationen. Stödsamordnare ansvarar för att samordna organisationens stödfunktioner och de volontärer som arbetar inom dessa. Föreningens ansvarsområden fördelas enligt följande organisationskarta:

5 Vid årsskiftet 2014/2015 har föreningen 91 aktiva volontärer inom följande funktioner: Chattjour Chattsyster/chattbror Mejljour Stödgrupper Gruppaktiviteter Föreläsningar Evenemang/Kampanjer Webbshopp Kommunikation/Webb Medlemsadministration Företagssamarbeten/Sponsring/Insamling 3. Verksamhet Förebyggande arbete Föreningen Storasyster erbjuder föreläsningar i skolor och för yrkesverksamma. Vid våra föreläsningar bidrar vi till kunskapsspridning om sexuellt våld och informerar specifikt om vår verksamhet och vilket stöd vi kan erbjuda. Under föreläsningarna arbetar vi även för att minska tabun och stigman förknippade med sexuellt våld, för att underlätta för utsatta personer att kunna berätta om sina upplevelser. Föreningens föreläsningsverksamhet har varit pausad under hösten 2014 och vår ambition är att under 2015 omarbeta och vidareutveckla vårt föreläsningsmaterial för att kunna erbjuda föreläsningar med högre kvalitet och bättre anpassat material för de personer som deltar. Stödverksamhet Våra huvudsakliga uppgifter under år 2015 kommer att bestå i att erbjuda stöd till personer som utsatts för våldtäkt eller sexuella övergrepp. Vi erbjuder enskilda samtal och gruppsamtal där personer får möjlighet att bearbeta övergreppen och dess konsekvenser tillsammans med andra med liknande erfarenheter genom följande stödfunktioner: Chattjour online Vår chattjour bemannas av våra volontärer och är öppen 5 kvällar i veckan. Alla personer från 13 år och uppåt är välkomna till chattjouren för att prata med någon av våra volontärer, helt anonymt. Syftet med chattjouren är att de stödsökande ska få stöd och bekräftelse av en medmänniska som lyssnar. Volontärerna som bemannar chatten erbjuder inget terapeutiskt stöd utan fungerar som en medmänniska, kanske med liknande erfarenheter, som törs lyssna på och ta emot den stödsökandes berättelse. Volontärerna som bemannar chattjouren kan också ge tips på instanser dit den stödsökande kan vända sig för att få hjälp. En kväll i veckan bemannas chattjouren av manliga volontärer, övriga dagar bemannas chatten av kvinnliga volontärer. Statistik över samtliga samtal i chatten samlas in av volontärerna och ligger till grund för fortsatt utveckling av Föreningen Storasysters verksamhet. Chattsyster/chattbror Föreningen Storasyster erbjuder personer som utsatts för våldtäkt eller sexuella övergrepp av olika slag möjlighet till kontakt med en chattsyster/chattbror. Chattsystern/brodern är en utav våra utbildade volontärer. Volontären och den stödsökande har kontakt under tre månaders tid. Efter tre månader utvärderas kontakten och kan vid behov förlängas med ytterligare tre månader. När kontakten påbörjas sätter volontären och den stödsökande tillsammans upp ramar och mål för kontakten. Kontakt med chattsyster/chattbror erbjuds via Skype eller mejl cirka 2-3 gånger per månad i upp till 1 timma per tillfälle. Mejljour Ibland kan det vara lättare att skriva än att prata. Därför erbjuder Föreningen Storasyster en mejljour dit stödsökande kan höra av sig med sina frågor rörande sexuellt våld och övergrepp. Mejljouren bemannas på veckobasis av våra volontärer, vilka kan ge råd och stöd och även hänvisa stödsökande vidare till andra instanser.

6 Samtalsgrupper Föreningen Storasyster erbjuder samtalsgrupper där stödsökande kan möta andra personer med liknande erfarenheter. Syftet med dessa samtalsgrupper är att utbyta erfarenheter, förmedla förståelse samt gemenskap. Föreningen erbjuder inte terapeutiska samtal eller behandling. Stödsamtal i grupp följer en särskilt framtagen metod med 6 träffar där varje träff behandlar ett av följande ämnen: * Det här blev jag utsatt för * Skuld och skam * Sexualitet * Rädsla * Kroppen * Att gå vidare Föreningen Storasysters samtalsgrupper leds av stödsamordnare och en volontär. Målet för 2015 är att erbjuda två omgångar med samtalsgrupper, med 6-7 stödsökande per grupp. Gruppaktiviteter Föreningen Storasyster anordnar gruppaktiviteter i Stockholm för personer som utsatts för våldtäkt eller sexuella övergrepp av olika slag. Syftet med dessa träffar är att ha roligt och skapa gemenskap. Deltagarna kan gå på bio, ha filmkvällar, spela badminton, baka, bowla, gå ut och äta, rida, klättra, åka gokart, gå på teater och liknande. Föreningen Storasysters gruppaktiviteter är kostnadsfria och alla över 13 år är välkomna att delta. På varje träff deltar två volontärer från Föreningen Storasyster. Närvaron på Föreningen Storasysters gruppaktiviteter har varit dalande under Under 2015 ska vi utvärdera behovet av gruppaktiviteter och hur dessa bäst kan utformas för att passa våra stödsökandes önskemål. Medföljande syster Föreningen Storasyster erbjuder stöd vid till exempel sjukhusbesök, polisanmälan eller rättegång. Våra volontärer kan följa med stödsökande till olika myndigheter. Föreningen Storasyster hjälper även till att förmedla kontakt med advokat och målsägandebiträde om den stödsökande så önskar. Föreningen Storasyster har fått bidrag från Stockholms läns landsting att utveckla arbetet med Medföljande Syster under Opinionsbildning Föreningen Storasyster är ständigt synlig i sociala medier och tar plats i samhällsdebatten kring sexuellt våld. Vårt kommunikatörsnätverk består vid årsskiftet 2014/2015 av 19 volontärer, samtliga med erfarenhet och intresse av kommunikationsarbete. Vid årsskiftet har Föreningen Storasyster 7220 följare på Facebook, 1290 följare på Twitter och 1225 följare på Instagram. Med hjälp av dessa kanaler har organisationen nått ut till sin målgrupp samt funnit stöd hos privatpersoner och sponsorer genom dessa. Vi planerar att vara fortsatt aktiva under 2015 och att i samråd med kommunikatörsnätverket ta fram en kommunikationsplan för Föreningen Storasyster. På vår hemsida finns en plats för vår målgrupp att dela med sig av sina erfarenheter av sexuellt våld. Ett öppet forum där den utsatte har möjlighet att sätta ord på sina egna upplevelser. Denna funktion - Berätta - tror vi bidrar till att tabut kring sexuella övergrepp minskar och i förlängningen att fler personer utsatta för sexuellt våld vågar prata om det som hänt. Under 2015 planerar vi att fortsätta publicera en berättelse i veckan. Vi har sedan föreningen grundades deltagit aktivt vid manifestationer, demonstrationer och för oss viktiga evenemang. Utåtriktade aktiviteter kommer således fortsatt prioriteras under 2015 då vi ser opinionsbildning som mycket väsentlig. Vi avser fortsatt delta aktivt på aktuella seminarier och konferenser samt aktiviteter anordnade av vår riksorganisation Unizon.

7 Kvalitetssäkring av verksamheten Handledning För att kvalitetssäkra vår verksamhet får våra volontärer kontinuerlig handledning av föreningens stödsamordare, vilket kommer vara fortsatt prioriterat under Volontärerna som arbetar inom våra stödfunktioner kommer också att delta i grupphandledning under ledning av stödsamordnare och legitimerad psykoterapeut. Under Föreningen Storasysters grupphandledning träffas en grupp på ca 10 personer per tillfälle där volontärerna får möjlighet att ta upp en aktuell frågeställning, till exempel hur en själv påverkas av att ha svåra samtal med utsatta. Handledningen ska framförallt vara en plats för reflekterande samtal men syftar också i viss mån till att utbilda volontärerna. Handledning av våra volontärer är viktig av flera anledningar. Dels vill vi som arbetar inom Föreningen Storasyster få en möjlighet att fånga upp volontärernas tankar och upplevelser av de stödsamtal de har. I och med att volontärerna oftast sitter helt ensamma när de chattar vill handledarna på de sätt de kan bidra till att minska känslan av ensamhet och utsatthet, genom att träffa volontärerna på handledningstillfällen där vi tillsammans pratar igenom vad som fungerar och vad som är svårt när volontärerna sitter i chatten. Vi som arbetar inom föreningen är måna om att volontärerna ska få stöttning i sitt arbete, och att de ska må bra i föreningen. Dels är handledning viktigt för Föreningen Storasysters seriositet och ur en kvalitetssynpunkt. Vi har satt krav på genomgången volontärutbildning och deltagande i handledning för att i möjligaste mån kunna säkerställa att de stödsökande som kontaktar oss får ett bra stöd och ett bra bemötande. Genom erfarenhetsutbyte i form av grupphandledning tror vi att Föreningen Storasyster blir ännu bättre. Därutöver är grupphandledningen ett fint tillfälle att bygga samhörighet inom föreningen. Att vi alla känner att vi är en del av ett större sammanhang, och att vi som jobbar på kontoret eller i styrelsen får möjlighet att lära känna volontärerna som jobbar inom våra stödfunktioner. Handbok för volontärer Föreningen Storasyster ska under 2015 ta fram en handbok för volontärer inom föreningen. Materialet baseras på den erfarenhet aktiva inom föreningen samlat på sig sedan starten 2012, utvärderingar av vår verksamhet samt synpunkter som framkommer från våra volontärer under t.ex. grupphandledning. Handboken kommer att tas fram av stödsamordnare och verksamhetschef, i samråd med föreningens styrelse. Utvärdering Utvärdering av hur befintliga volontärer upplever föreningens verksamhet och sin egen del i densamma genomförs i slutet av varje verksamhetsår. Fortsatt uppföljning och utvärdering av föreningens verksamhet kommer att prioriteras under 2015, och ligga till grund för föreningens utvecklingsarbete. Rekrytering och utbildning av volontärer Då verksamheten helt är beroende av volontärer planerar vi att fortsatt anordna en volontärrekrytering och grundläggande volontärutbildning per år. Volontärutbildningen består av fyra dagars utbildning förlagda på två helger med föreläsningar, gruppövningar, samarbetsövningar, värderingsövningar och samtal. De ämnen som berörs under Föreningen Storasysters grundutbildning för volontärer är bland annat våldtäkt, sexuella övergrepp, förövare och gärningsmän, psykisk ohälsa, samtalsmetodik, bemötande, sexualkunskap, våld i samkönade relationer, hedersrelaterat sexuellt våld samt rättsprocessen kring sexualbrott. Vi bjuder in föreläsare ifrån Hopp Stockholm, RSCI, RFSU, Tjejzonen, 1000 möjligheter, Somaya kvinno- och tjejjour, RFSL, Mind, Brottsofferjouren, Föreningen Psykisk Hälsa samt Advokatbyrå Barbro Sjöqvist AB. 4. Samverkan Vi har ett intresse av att samverka med organisationer som verkar inom området sexuellt våld. Föreningen Storasyster har tidigare samarbetat med FATTA och Crossing Borders, bland annat kring vår samtyckesmanifestation på Medborgarplatsen i Stockholm januari 2013.

8 Inför utvecklandet av Medföljande Syster kommer vi att samverka med bland annat Brottsofferjouren, domstolsväsendet och Barnrättsbyrån för att utforma denna stödinsats på bästa sätt. För att nå ut till fler killar som utsatts för sexuellt våld hoppas vi kunna samverka med organisationer som vänder sig specifikt till killar, t.ex. FATTA MAN, Män för jämställdhet, killfrågor.se. Föreningen Storasyster har även samverkat med Nattskiftet, en organisation som verkar för rätten att känna sig trygg i natten även efter krogen eller festivalen genom en kamp mot våld o sexuella övergrepp. Volontärer från Föreningen Storasyster har deltagit vid festivaler tillsammans med Nattskiftet och vi planerar även ytterligare samverkan kring bland annat föreläsningar i skolor. 5. Finansiering Föreningen Storasyster finansieras av bidrag, gåvor och donationer, medlemsavgifter, intäkter från föreläsningsverksamhet samt försäljning i vår webbshopp. Våra huvudsakliga bidragsgivare har under 2014 varit Reach for Change, Unizon, Brottsofferfonden och MTG - Modern Times Group. För en mer ingående redogörelse av föreningens finansiering hänvisas till Föreningen Storasysters Årsredovisning 2014 som finns tillgänglig på föreningens webbplats.

9 6. Budget Föreningen Storasyster Budget Utfall (kronor) INTÄKTER Försäljning Föreläsningar Medlemsavgifter Gåvor/donationer Bidrag Storasysterfonden Summa verksamhetsintäkter Summa intäkter KOSTNADER Utgifter volontärträff Föreläsning och utbildningar Materialkostnader försäljning Bidragsansökning Gruppaktiviteter Medlemsavgifter Summa verksamhetskostnader Lokalhyra Förbrukningsinventarier Programvaror Förbrukningsmaterial Frakter och transporter Biljetter Reklam och PR Mässor, utställningar, konferenser Övriga externa kostnader Summa övriga externa kostnader Löner till tjänstemän Sociala avgifter Summa personalkostnader Summa kostnader Rörelseresultat Årets resultat

Verksamhetsplan 2014. HOPP Stockholm

Verksamhetsplan 2014. HOPP Stockholm Verksamhetsplan 2014 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Roller och ansvar... 3 3. Verksamheter... 4 4. Uppföljning och kvalitetsutveckling... 7 5. Organisationsutveckling... 7 6. Projekt...

Läs mer

+ Tjejjouren Idun Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen

+ Tjejjouren Idun Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen Sigtuna Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen Plats: Sigtuna Sommar 2013 Juni Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen. Sigtuna var och lyssnade på Allan Wade. Sida 3 Vi söker nu fler volontärer. Är du en av

Läs mer

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING. Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING. Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6 ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse 7 Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

1. Fakta om året 2014 3. 2. Förord 4. 3. Inledning 4. 4. Föreningen Storasyster i kalenderform 5. 5. Stödinsatser 8. 6. Volontärerna svarar 9

1. Fakta om året 2014 3. 2. Förord 4. 3. Inledning 4. 4. Föreningen Storasyster i kalenderform 5. 5. Stödinsatser 8. 6. Volontärerna svarar 9 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Innehåll 1. Fakta om året 2014 3 2. Förord 4 3. Inledning 4 4. Föreningen Storasyster i kalenderform 5 5. Stödinsatser 8 6. Volontärerna svarar 9 7. Utmärkelser 12 8. Föreningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2012 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Projekt... 5 6. Utåtriktade aktiviteter... 6 7. Samverkan,

Läs mer

Jag behöver inte någon hjälp, jag vill bara att någon lyssnar

Jag behöver inte någon hjälp, jag vill bara att någon lyssnar EFFEKTRAPPORT ENLIGT FRII: S MALL November 2014 Namn: Tjejzonen Organisationsnummer: 802405-8839 Juridisk form: Ideell förening Vi vill uppnå Tjejzonens vision är ett samhälle där den mänskliga rättigheten

Läs mer

1. Fakta om året 2014 3. 2. Förord 4. 3. Inledning 5. 4. Föreningen Storasyster i kalenderform 6. 5. Stödinsatser 9. 6. Volontärerna svarar 11

1. Fakta om året 2014 3. 2. Förord 4. 3. Inledning 5. 4. Föreningen Storasyster i kalenderform 6. 5. Stödinsatser 9. 6. Volontärerna svarar 11 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Innehåll 1. Fakta om året 2014 3 2. Förord 4 3. Inledning 5 4. Föreningen Storasyster i kalenderform 6 5. Stödinsatser 9 6. Volontärerna svarar 11 7. Utmärkelser 14 8. Föreningen

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 taby.se/anhorigstod samtalsgrupper Mötesplatser för anhöriga Anhörigstödet arrangerar mötesplatser där du får information som kan vägleda och inspirera dig.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 !!!! 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 !!!! 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 1 Innehåll 1. Fakta om året 2013 3 2. Förord 4 3. Inledning 4 4. Föreningen Storasyster 5 i kalenderform 5. Stödinsatser 7 6. Evenemang 9 7. GraLisk prolil 10 8. Utmärkelser

Läs mer

Policy: mot sexuella trakasserier

Policy: mot sexuella trakasserier Policy: mot sexuella trakasserier Reviderad 2012-06-06 Bakgrund Vi vill att alla aktiva, anställda och ideellt engagerade personer ska känna sig trygga och välkomna i vår förening. Det ligger i linje med

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Mäns våld drabbar kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser Ett samarbete mellan socialtjänsten, förskolan, skolan, polisen, landstinget, Brottsofferjouren och Kvinnojouren

Läs mer

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Roks är en feministisk organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, som verkar för kvinnors och flickors rättigheter och frigörelse,

Läs mer

Till dig som har anmält ett brott

Till dig som har anmält ett brott 6 Till dig som har anmält ett brott Du har anmält ett brott till Polisen. Genom din information är det möjligt för oss att utreda och förhoppningsvis klara upp brottet. Informationen kan också bidra till

Läs mer

Unga som har sex mot ersättning eller har prostitutionsliknande erfarenheter

Unga som har sex mot ersättning eller har prostitutionsliknande erfarenheter Unga som har sex mot ersättning eller har prostitutionsliknande erfarenheter 1000 Möjligheter Startade som Järfälla Tjejjour 2005 2011 omvandlingen till 1000 Möjligheter klar och vi arbetar nu med alla,

Läs mer

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL TINDRA En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL Barn som far illa Alldeles för många barn i Sverige far illa genom att de utsätts för misshandel. Alldeles för många av dem får inte

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

MÅLSÄTTNING OCH SYFTE MED VERKSAMHETEN

MÅLSÄTTNING OCH SYFTE MED VERKSAMHETEN ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Prästgårdsängen 2 BV 42 7 GÖTEBORG Telefon: 03 20 99 49 eller 23 30 43 Mobiltel: 0736 69 98 52 Kvällstid: 020 2 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Första hälpen Andra hjälpen Tredje hjälpen eller något vid sidan av

Första hälpen Andra hjälpen Tredje hjälpen eller något vid sidan av Första hälpen Andra hjälpen Tredje hjälpen eller något vid sidan av Inledning Det här temanumret producerades i samband med projektet No More Violence. Det är ett samarbete mellan vänkommunerna Haninge,

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012 Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, Göteborg Informationssatsning Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, Göteborg Grundutbildning

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012 Alla Kvinnors Hus, Stockholm Grund- och vidareutbildning för volontärer Alla Kvinnors Hus, Stockholm Informations- och utbildningssatsning

Läs mer

Policy för stödpersoner och vittnesstöd inom Brottsofferjourens verksamhet

Policy för stödpersoner och vittnesstöd inom Brottsofferjourens verksamhet Policy för stödpersoner och vittnesstöd inom Brottsofferjourens verksamhet Senast ändrad 8 oktober 2013 Syftet med denna policy är att säkerställa en gemensam syn på kompetens och etik inom Brottsofferjourens

Läs mer

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET Ung Cancer är en ideel l organisation som arbetar för att förbättr a levnadsvillkoren för unga vuxna cancer drabbade. Med det menar vi unga vuxna mellan 16 30

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland D nr LTV Kompetenscentrum för hälsa Faställd av Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Handläggare Ann-Sophie Hansson Folkhälsochef 2011-07-20 1 (7) Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel Titel: Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid

Läs mer

3. Riktade insatser. Samverkan

3. Riktade insatser. Samverkan 3. Riktade insatser mot utsatta barn. (Indikativ prevention) Samverkan 1. Insatser till alla Insatser för barn och unga som riktar sig till alla. (Universell prevention) 2. Insatser till riskgrupper Insatser

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer

SEX MOT ERSÄTTNING BLAND UNGA SOM BRYTER MOT HETERONORMEN. Mina Gäredal Edward Summanen

SEX MOT ERSÄTTNING BLAND UNGA SOM BRYTER MOT HETERONORMEN. Mina Gäredal Edward Summanen SEX MOT ERSÄTTNING BLAND UNGA SOM BRYTER MOT HETERONORMEN Mina Gäredal Edward Summanen Unga hbtq-personer som har sex mot ersättning Från Osynliga synliga aktörer 13 personer mellan 15 och 25 år som inte

Läs mer

Villig av Christina Wahldén

Villig av Christina Wahldén 1 Villig av Christina Wahldén Som ett slutord till boken skriver Christina Wahldén så här: "Min första bok Kort kjol kom ut för sexton år sedan. Den är fortfarande den av mina böcker som är mest utlånad,

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg Att företräda barn. Marianne Ny Överåklagare Utvecklingscentrum Göteborg RÄTTSÄKERHET Den misstänktes rättssäkerhet rätten till fair trial Brottsoffrets rättssäkerhet Rättssäkerhet för barn som brottsoffer

Läs mer

Hedersrelaterad brottslighet

Hedersrelaterad brottslighet LÄRARHANDLEDNING Hedersrelaterad brottslighet Illustration: Anders Worm Innehåll Lärarhandledning för en fallstudie om vad som händer när en närstående slår eller utsätter en familjemedlem för andra sorters

Läs mer

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse - om barn till missbrukare Verksamhetsberättelse 2 0 1 2 innehåll 1. barn till missbrukare 2. i skuggan av flaskan 3. Medlemsföretag 4. synlighet 5. kunskap 6. personlighet 7. pixxi.se 8. Verktygslådan

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i Upplands Väsby

Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i Upplands Väsby Tjänsteutlåtande Projektledare 2015-10-07 Sofia Gullberg 08-590 974 79 Dnr: Sofia.gullberg@upplandsvasby.se SÄN/2015:186 34592 Social- och äldrenämnden Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa

Läs mer

Värdegrund och Policy. för ATSUB/Göteborg

Värdegrund och Policy. för ATSUB/Göteborg Värdegrund och Policy för ATSUB/Göteborg En grundläggande beskrivning av ATSUB/Göteborg finns att läsa i föreningens stadgar där kan man också läsa om organisationens syfte och mål. Detta dokument knyter

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2014

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2014 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2014 1000 Möjligheter Grundutbildning för volontärer Alla Kvinnors Hus, Karlstad Grundutbildning för jourkvinnor Att Trygga sexuellt

Läs mer

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling Verksamhetsplan Internationella Arbetslag 2008 Volontärförmedling En viktig del av IAL:s verksamhet och den som berör flest medlemmar är att förmedla platser på volontärläger utanför Sverige. Under flera

Läs mer

Projektbeskrivning Skyddsnät

Projektbeskrivning Skyddsnät Projektbeskrivning Skyddsnät När barn och unga råkar illa ut talar man ofta om att samhällets skyddsnät brister. Genom det gemensamma projektet Skyddsnät vill vi arbeta för att förstärka skyddsnätet runt

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

I stadgarna för föreningen Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn/Göteborg står att föreningen har som mål och syfte med verksamheten:

I stadgarna för föreningen Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn/Göteborg står att föreningen har som mål och syfte med verksamheten: ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Prästgårdsängen 21 -BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Mobiltel: 0736 69 98 52 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu

Läs mer

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm Riksförbundet BRIS YTTRANDE Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00 Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm SOU 2007:6 Målsägandebiträdet ett aktivt stöd

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd Svenska Hot och våld i nära relationer - vägledning, stöd och skydd Bergs kommuns vision är att ingen i kommunen utsätts för våld eller hot om våld i nära relation www.berg.se Planera för din säkerhet

Läs mer

Scouterna Västmanland

Scouterna Västmanland Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplanen föreslås av distriktsstyrelsen och fastställdes av distriktsstämman 2013-10-19 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands

Läs mer

Fakta: mäns våld mot kvinnor Så ser Det ut i dag

Fakta: mäns våld mot kvinnor Så ser Det ut i dag Så ser Det ut i dag mäns våld mot kvinnor I världen uppskattas var tredje kvinna någon gång har blivit utsatt för våld eller sexuella övergrepp. I Sverige anmäldes år 2006 runt 25 500 fall av misshandel

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014

Verksamhetsberättelse år 2014 Verksamhetsberättelse år 2014 Trygghet - Empati - Hopp Tjejjouren Idun Sigtuna Org.nr. 814801-0815 C/o Kvinnojouren SigtunaBankgiro: 5906-0962 Box 3052 kontakt@idunsigtuna.tjejjouren.se 195 03 Märsta www.idunsigtuna.tjejjouren.se

Läs mer

KAPITEL 3 AVDELNINGENS GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET

KAPITEL 3 AVDELNINGENS GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET KAPITEL 3 AVDELNINGENS GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET Vanlig verksamhet Hellre kvalitet än kvantitet Interna utbildningar Samarbeten med andra organisationer Bilagor - förteckning 3-1 3-2 3-2 3-3 3-4 Handbok

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD.

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck, våld och hot

Handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck, våld och hot KIRUNA KOMMUN 110516 Handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck, våld och hot 1. Följande styrdokument ligger till grund för framtagandet av denna handlingsplan; FN:s konvention om mänskliga rättigheter

Läs mer

- om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE

- om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE - om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. BARN TILL MISSBRUKARE Det finns cirka 2 miljoner barn i Sverige. Enligt Folkhälsomyndigheten (tidigare Statens Folkhälsoinstitut) lever omkring

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

Manifest, värdegrund och policy. för Unizon

Manifest, värdegrund och policy. för Unizon Manifest, värdegrund och policy för Unizon Unizon samlar kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger

Läs mer

2015-02-16 Verksamhetsplan 2015 1

2015-02-16 Verksamhetsplan 2015 1 Verksamhetsplan 2015 1 Innehåll 1. OM OSS... 3 1.1 Vision... 3 1.2 Mål... 3 1.2.1 Ökad juridisk hjälp och kunskap... 3 1.2.2 Bredda verksamheten... 3 1.2.3 Ökade personella resurser... 3 2. ORGANISATION...

Läs mer

Mötesplatser för kunskap

Mötesplatser för kunskap Täby kommuns anhörigstöd Mötesplatser för kunskap taby.se/anhorigstod Täby kommuns anhörigstöd riktar sig till dig som vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Du ska bo

Läs mer

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD.

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Hur kan sociala medier användas i det brottsförebyggande och offerstödjande arbetet?

Hur kan sociala medier användas i det brottsförebyggande och offerstödjande arbetet? Hur kan sociala medier användas i det brottsförebyggande och offerstödjande arbetet? Inbjudan till en föreläsning och workshop för personer verksamma inom rättsväsendet, socialtjänsten, ideella organisationer

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Jag finns! OM VÅLD MOT ÄLDRE KVINNOR

Jag finns! OM VÅLD MOT ÄLDRE KVINNOR Jag finns! OM VÅLD MOT ÄLDRE KVINNOR VÅLD MOT ÄLDRE KVINNOR Ett informationsmaterial från Roks Vi har upplevt att äldre kvinnor dragit sig för att söka hjälp när de utsatts för våld av sin man. De har

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2013. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2013 HOPP Stockholm 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Verksamhetsutveckling... 8 6. Projekt...

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Handledning. Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin.

Handledning. Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin. Handledning En vanlig dag Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin. SOFIA går på fest och hoppas att få träffa Gustav men det blir inte

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2014

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2014 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2014 Att Trygga Sexuellt Utnyttjade, ATSU Eskilstuna Grundutbildning, våld i nära relationer Barnen Först (BF) Föreläsningar på

Läs mer

TVÅ VIKTIGA FRÅGOR. Är det något du vill göra som du inte får? Är det något du måste göra som du inte vill?

TVÅ VIKTIGA FRÅGOR. Är det något du vill göra som du inte får? Är det något du måste göra som du inte vill? TVÅ VIKTIGA FRÅGOR Är det något du vill göra som du inte får? Är det något du måste göra som du inte vill? TRIS tjejers rätt i samhället TRIS Bildades 2002 i Uppsala. Ideell organisation. Partipolitiskt

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur. Se Sambandet. i samarbete med. Se Sambandet inlaga kort.indd 1 2013-05-29 09.

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur. Se Sambandet. i samarbete med. Se Sambandet inlaga kort.indd 1 2013-05-29 09. Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet i samarbete med Se Sambandet inlaga kort.indd 1 2013-05-29 09.38 Copyright: Nathalie Nordén & Carin Holmberg och Se Sambandet. Layout:

Läs mer

Ungdomar och sociala medier!

Ungdomar och sociala medier! Ungdomar och sociala medier! 1 Jag har blivit retad för mig kroppsform. Folk skriver anonymt till mig att jag är ful och jag är inte värdig. Har blivit mobbad från dagis till 4-5 och då kom det på nätet

Läs mer

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden Råd till våldsutsatta kvinnor och barn Information till dig som bor i Luleå och Boden Att många människor i samhället utsätts för hot och våld inom hemmets väggar är ett samhällsproblem. Dessutom är det

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde!

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! Kerstin Kristensen 2014-09-30 VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! SoL 5 kap11 - Brottsoffer 1978-2007 Lag (2007:225) Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren Uppsala-Knivsta-Håbo

Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren Uppsala-Knivsta-Håbo Sidan 1 av 8 2015-02-05 UPPSALA-KNIVSTA-HÅBO Till Tierps kommun Kommunstyrelsen medborgarservice@tierp.se Till Älvkarleby kommun Utbildnings- och omsorgsnämnden kommun@alvkarleby.se Till Östhammars kommun

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 RealStars IF 1(5) Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 Innehållsförteckning 1. Om RealStars, vision, syfte 2. Verksamhet 2010 Resultatuppfyllelse

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och hedersrelaterad våld tar kvinnojouren

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

Gotlands Regnbågshelg 2012

Gotlands Regnbågshelg 2012 Gotlands Regnbågsgrupp Visby 2012-02-05 Inbjudan till deltagande i Gotlands Regnbågshelg 2012 Projektet Gotlands Regnbågshelg 2012 vill ge mångfaldsarbetet på Gotland ytterligare en dimension. Det genom

Läs mer

har under tio år arbetat med myndighetssamverkan kring frågor som rör mäns våld mot kvinnor. I år har vi valt att särskilt fokusera på det sexuella våldet och har i årets kampanj, okejsex.nu, unga personer

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Slutrapport till SE:s Internetfond. rörande projektet. ECPAT Hotline 2007

Slutrapport till SE:s Internetfond. rörande projektet. ECPAT Hotline 2007 Slutrapport till SE:s Internetfond rörande projektet ECPAT Hotline 2007 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Projektets genomförande 3. Resultat och analys av 2007 4. Framtida arbete 2 1. Bakgrund Syftet

Läs mer

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER Den här handledningen är till för dig som vill

Läs mer

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017 Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Tyresö kommun 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inriktning... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Målgrupp...

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

Proposition 1 Antagande av nya stadgar

Proposition 1 Antagande av nya stadgar Proposition 1 Antagande av nya stadgar Föreningens nuvarande stadgar antogs av årsmötet vid föreningens grundande i maj 2014. Under det gånga verksamhetsåret har styrelsen sett över stadgarna och arbetat

Läs mer

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Kommunstyrelsens kontor Handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Våld mot kvinnor innebär: Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer

Läs mer

Datum 2011-09-20. Dokumentet vänder sig till all personal inom den patientnära verksamheten som möter våldsutsatta kvinnor, barn och män.

Datum 2011-09-20. Dokumentet vänder sig till all personal inom den patientnära verksamheten som möter våldsutsatta kvinnor, barn och män. I Landstinget Gunilla Lillhager, kurator och arbetsterapienhet Gunilla Apell, h3lso- och sjukvårdsenheten DALARNA RIKTLINJE - VALD I NÄRA RELATIONER Datum 2011-09-20 Beteckningfdiarienr LD11/02248 1(6)

Läs mer

Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 2010 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18.00

Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 2010 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18.00 Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 21 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18. Förslag till dagordning för årsmötet: 1) mötets öppnande 2) mötets behörighet 3)

Läs mer

Vi är många som vill hjälpa. Stöd och råd till kvinnor som blivit utsatta för våld eller kränkningar.

Vi är många som vill hjälpa. Stöd och råd till kvinnor som blivit utsatta för våld eller kränkningar. Vi är många som vill hjälpa Stöd och råd till kvinnor som blivit utsatta för våld eller kränkningar. Stora broschyren.pgm 2-3 Våld används för att få en person att göra något som hon inte vill, eller få

Läs mer

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Länge en sparsamt belyst fråga! Men uppmärksammad i: - Att ta ansvar

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel Ett litet steg Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter Innehåller handledning och spel Ett litet steg Design: Carl Heath Palmecentret Palmecentrets verksamhet inspireras avoch återspeglar Olof

Läs mer