Verksamhetsplan 2015 Föreningen Storasyster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015 Föreningen Storasyster"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2015 Föreningen Storasyster

2 Innehåll 1. Inledning Roller och ansvar Verksamhet Samverkan Finansiering Budget.. 9

3 1. Inledning Bakgrund Enligt BRÅ anmäldes totalt sexualbrott under år 2014, detta är en ökning med 13 procent i jämförelse med Totalt anmäldes våldtäkter mot barn i åldern 0-17 år, i 92 procent av fallen var offren flickor. Enligt Brås nationella trygghetsundersökning är det bara 23 procent av alla sexualbrott som anmäls. Det är främst män som misstänks för sexualbrott; av de misstänkta är endast 2 procent kvinnor. Unga män dominerar bland gärningsmännen medan unga kvinnor är överrepresenterade bland offren. Det är således i den yngre målgruppen ett förebyggande arbete behöver utföras, för att tydliggöra gränser såväl för eventuella gärningsmän samt eventuella offer. Den nya lagstiftningen som trädde i kraft 1 juli 2013, där begreppet från hjälplöst tillstånd ersätts av särskilt utsatt situation kan innebära att fler våldtäktsdomar leder till åtal och fällande domar vilket i förlängningen skulle kunna bidra till att fler vågar anmäla det brott de utsatts för. Föreningen Storasysters verksamhet visar att det behövs stöd och förebyggande information för att underlätta en anmälningsprocess. En stor andel som blivit utsatta för övergrepp hamnar i ett destruktivt beteende, vilket ibland kan leda till psykisk ohälsa. Vi vill förbättra dessa individers levnadsvillkor. Att arbeta förebyggande och åtgärdande mot våld mot framförallt barn och kvinnor anser vi främjar en god hälsa i befolkningen genom att fler av de utsatta, deras familjer och närstående ges möjlighet till bättre psykisk hälsa. Beskrivning av verksamheten Föreningen Storasyster grundades i april 2012 av Sanna Bergendahl. Sanna har själv blivit utsatt för sexuella övergrepp och hennes upplevelse var då att hon möttes av oförstående, icke-empatiska myndighetspersoner och blev huvudsakligen behandlad som offer i ett brottsmål. Sanna identifierade en avsaknad av en medmänsklig funktion. Idag finns ett 30-tal tjejjourer i Sverige exempelvis Tjejjouren i Stockholm och Stjärnjouren i Sundbyberg, vilka båda riktar sig till unga tjejer som på något sätt behöver stöd. Tjejjourerna är öppna för alla typ av problem för framförallt unga tjejer. De ideella föreningarna Hopp och RSCI arbetar mot sexuellt våld och vänder sig till personer över 18 år vilket betyder att barnen och de unga saknar en plats att ventilera sig på. Till skillnad från befintliga tjejjourer och genom sin unika erfarenhetsprofil är Föreningen Storasyster inriktade på att stödja offer för just våldtäkt och sexuella övergrepp. Dessutom erbjuder föreningen möjlighet till ett personligt möte. Föreningen Storasyster fyller en medmänsklig funktion genom att finnas till hands i den svåra stund då offret tvingas konfronteras med händelsen i processens alla steg, från förebyggande till anmälan av brott. Föreningen Storasyster arbetar aktivt för att motverka tabut kring sexuella övergrepp och erbjuder ett mer personligt stöd. Dessutom erbjuder det unika mentorskapet en möjlighet för människor som tidigare blivit utsatt för brott att kunna hjälpa andra. Denna verksamhetsplan syftar till att beskriva föreningens planerade verksamhet för år Verksamhetsplanen utgår från 2014 års verksamhetsberättelse och årsredovisning. Föreningens syfte, mål och vision Föreningen Storasyster är en feministisk, partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar mot sexuellt våld, vars syfte är att tillhandahålla stöd och gemenskap för personer som blivit utsatta för eller som riskerar att utsättas för våldtäkt eller sexuella övergrepp. Föreningen ska verka för att förebygga att brott begås, samt att fler begångna brott leder till anmälan. Målgruppen är tjejer, kvinnor, killar, män och transpersoner från 13 år och uppåt. De flesta personer som söker sig till oss är mellan 17 och 25 år. Genom vår primära kommunikationskanal internet är vårt stöd geografiskt oberoende och vi arbetar aktivt med att uppnå nationell spridning. Föreningen Storasyster erbjuder en gemenskap för att vår målgrupp ska vara del av våra värderingar; samhörighet, styrka, systerskap och hopp. Målsättningen är att skapa ett unikt personligt möte som gör det enklare för vår målgrupp att våga ta kontakt med oss. Föreningens målsättning är också att brottsoffer ska undgå känslor som ensamhet, skam och äckelkänslor genom att vi skall finnas snabbare tillhands närmare den uppstådda situationen. Vi arbetar utifrån hypotesen att ett utökat stöd till brottsoffer kan komma att bidra till att fler brott anmäls och att sexualbrott i förlängningen förebyggs.

4 Föreningen Storasyster ska vara en självklar och pålitlig kontaktyta för offret jämte den vård som myndigheter eller andra instanser erbjuder, vilka ofta är de första personen kommer i kontakt med när hen anmäler ett brott. Föreningen Storasyster ska i den mån det är möjligt identifiera offrens behov av stöd och fungera vägledande i den djungel av vårdalternativ som finns. Föreningen Storasyster ska säkerställa en hög kvalitet i mötet med personer utsatta för sexuellt våld. Föreningen Storasyster arbetar mot målet att Sverige ska vara ett samhälle där personer utsatta för sexuellt våld förstår vad de varit med om, får det stöd de behöver och har möjlighet att prata öppet om sina erfarenheter för att genom denna process kunna läka. Genom kraftfull och normbrytande opinionsbildning främjar Föreningen Storasyster nollvision mot sexuella övergrepp i samhället. Ingen ska behöva vara ensam i det trauma som ett sexuellt övergrepp innebär. 2. Roller och ansvar Styrelsen driver organisationen enligt överensstämmelse med stadgar och beslut fattade på årsmötet. Verksamhetschef ansvarar för det löpande arbetet inom organisationen. Stödsamordnare ansvarar för att samordna organisationens stödfunktioner och de volontärer som arbetar inom dessa. Föreningens ansvarsområden fördelas enligt följande organisationskarta:

5 Vid årsskiftet 2014/2015 har föreningen 91 aktiva volontärer inom följande funktioner: Chattjour Chattsyster/chattbror Mejljour Stödgrupper Gruppaktiviteter Föreläsningar Evenemang/Kampanjer Webbshopp Kommunikation/Webb Medlemsadministration Företagssamarbeten/Sponsring/Insamling 3. Verksamhet Förebyggande arbete Föreningen Storasyster erbjuder föreläsningar i skolor och för yrkesverksamma. Vid våra föreläsningar bidrar vi till kunskapsspridning om sexuellt våld och informerar specifikt om vår verksamhet och vilket stöd vi kan erbjuda. Under föreläsningarna arbetar vi även för att minska tabun och stigman förknippade med sexuellt våld, för att underlätta för utsatta personer att kunna berätta om sina upplevelser. Föreningens föreläsningsverksamhet har varit pausad under hösten 2014 och vår ambition är att under 2015 omarbeta och vidareutveckla vårt föreläsningsmaterial för att kunna erbjuda föreläsningar med högre kvalitet och bättre anpassat material för de personer som deltar. Stödverksamhet Våra huvudsakliga uppgifter under år 2015 kommer att bestå i att erbjuda stöd till personer som utsatts för våldtäkt eller sexuella övergrepp. Vi erbjuder enskilda samtal och gruppsamtal där personer får möjlighet att bearbeta övergreppen och dess konsekvenser tillsammans med andra med liknande erfarenheter genom följande stödfunktioner: Chattjour online Vår chattjour bemannas av våra volontärer och är öppen 5 kvällar i veckan. Alla personer från 13 år och uppåt är välkomna till chattjouren för att prata med någon av våra volontärer, helt anonymt. Syftet med chattjouren är att de stödsökande ska få stöd och bekräftelse av en medmänniska som lyssnar. Volontärerna som bemannar chatten erbjuder inget terapeutiskt stöd utan fungerar som en medmänniska, kanske med liknande erfarenheter, som törs lyssna på och ta emot den stödsökandes berättelse. Volontärerna som bemannar chattjouren kan också ge tips på instanser dit den stödsökande kan vända sig för att få hjälp. En kväll i veckan bemannas chattjouren av manliga volontärer, övriga dagar bemannas chatten av kvinnliga volontärer. Statistik över samtliga samtal i chatten samlas in av volontärerna och ligger till grund för fortsatt utveckling av Föreningen Storasysters verksamhet. Chattsyster/chattbror Föreningen Storasyster erbjuder personer som utsatts för våldtäkt eller sexuella övergrepp av olika slag möjlighet till kontakt med en chattsyster/chattbror. Chattsystern/brodern är en utav våra utbildade volontärer. Volontären och den stödsökande har kontakt under tre månaders tid. Efter tre månader utvärderas kontakten och kan vid behov förlängas med ytterligare tre månader. När kontakten påbörjas sätter volontären och den stödsökande tillsammans upp ramar och mål för kontakten. Kontakt med chattsyster/chattbror erbjuds via Skype eller mejl cirka 2-3 gånger per månad i upp till 1 timma per tillfälle. Mejljour Ibland kan det vara lättare att skriva än att prata. Därför erbjuder Föreningen Storasyster en mejljour dit stödsökande kan höra av sig med sina frågor rörande sexuellt våld och övergrepp. Mejljouren bemannas på veckobasis av våra volontärer, vilka kan ge råd och stöd och även hänvisa stödsökande vidare till andra instanser.

6 Samtalsgrupper Föreningen Storasyster erbjuder samtalsgrupper där stödsökande kan möta andra personer med liknande erfarenheter. Syftet med dessa samtalsgrupper är att utbyta erfarenheter, förmedla förståelse samt gemenskap. Föreningen erbjuder inte terapeutiska samtal eller behandling. Stödsamtal i grupp följer en särskilt framtagen metod med 6 träffar där varje träff behandlar ett av följande ämnen: * Det här blev jag utsatt för * Skuld och skam * Sexualitet * Rädsla * Kroppen * Att gå vidare Föreningen Storasysters samtalsgrupper leds av stödsamordnare och en volontär. Målet för 2015 är att erbjuda två omgångar med samtalsgrupper, med 6-7 stödsökande per grupp. Gruppaktiviteter Föreningen Storasyster anordnar gruppaktiviteter i Stockholm för personer som utsatts för våldtäkt eller sexuella övergrepp av olika slag. Syftet med dessa träffar är att ha roligt och skapa gemenskap. Deltagarna kan gå på bio, ha filmkvällar, spela badminton, baka, bowla, gå ut och äta, rida, klättra, åka gokart, gå på teater och liknande. Föreningen Storasysters gruppaktiviteter är kostnadsfria och alla över 13 år är välkomna att delta. På varje träff deltar två volontärer från Föreningen Storasyster. Närvaron på Föreningen Storasysters gruppaktiviteter har varit dalande under Under 2015 ska vi utvärdera behovet av gruppaktiviteter och hur dessa bäst kan utformas för att passa våra stödsökandes önskemål. Medföljande syster Föreningen Storasyster erbjuder stöd vid till exempel sjukhusbesök, polisanmälan eller rättegång. Våra volontärer kan följa med stödsökande till olika myndigheter. Föreningen Storasyster hjälper även till att förmedla kontakt med advokat och målsägandebiträde om den stödsökande så önskar. Föreningen Storasyster har fått bidrag från Stockholms läns landsting att utveckla arbetet med Medföljande Syster under Opinionsbildning Föreningen Storasyster är ständigt synlig i sociala medier och tar plats i samhällsdebatten kring sexuellt våld. Vårt kommunikatörsnätverk består vid årsskiftet 2014/2015 av 19 volontärer, samtliga med erfarenhet och intresse av kommunikationsarbete. Vid årsskiftet har Föreningen Storasyster 7220 följare på Facebook, 1290 följare på Twitter och 1225 följare på Instagram. Med hjälp av dessa kanaler har organisationen nått ut till sin målgrupp samt funnit stöd hos privatpersoner och sponsorer genom dessa. Vi planerar att vara fortsatt aktiva under 2015 och att i samråd med kommunikatörsnätverket ta fram en kommunikationsplan för Föreningen Storasyster. På vår hemsida finns en plats för vår målgrupp att dela med sig av sina erfarenheter av sexuellt våld. Ett öppet forum där den utsatte har möjlighet att sätta ord på sina egna upplevelser. Denna funktion - Berätta - tror vi bidrar till att tabut kring sexuella övergrepp minskar och i förlängningen att fler personer utsatta för sexuellt våld vågar prata om det som hänt. Under 2015 planerar vi att fortsätta publicera en berättelse i veckan. Vi har sedan föreningen grundades deltagit aktivt vid manifestationer, demonstrationer och för oss viktiga evenemang. Utåtriktade aktiviteter kommer således fortsatt prioriteras under 2015 då vi ser opinionsbildning som mycket väsentlig. Vi avser fortsatt delta aktivt på aktuella seminarier och konferenser samt aktiviteter anordnade av vår riksorganisation Unizon.

7 Kvalitetssäkring av verksamheten Handledning För att kvalitetssäkra vår verksamhet får våra volontärer kontinuerlig handledning av föreningens stödsamordare, vilket kommer vara fortsatt prioriterat under Volontärerna som arbetar inom våra stödfunktioner kommer också att delta i grupphandledning under ledning av stödsamordnare och legitimerad psykoterapeut. Under Föreningen Storasysters grupphandledning träffas en grupp på ca 10 personer per tillfälle där volontärerna får möjlighet att ta upp en aktuell frågeställning, till exempel hur en själv påverkas av att ha svåra samtal med utsatta. Handledningen ska framförallt vara en plats för reflekterande samtal men syftar också i viss mån till att utbilda volontärerna. Handledning av våra volontärer är viktig av flera anledningar. Dels vill vi som arbetar inom Föreningen Storasyster få en möjlighet att fånga upp volontärernas tankar och upplevelser av de stödsamtal de har. I och med att volontärerna oftast sitter helt ensamma när de chattar vill handledarna på de sätt de kan bidra till att minska känslan av ensamhet och utsatthet, genom att träffa volontärerna på handledningstillfällen där vi tillsammans pratar igenom vad som fungerar och vad som är svårt när volontärerna sitter i chatten. Vi som arbetar inom föreningen är måna om att volontärerna ska få stöttning i sitt arbete, och att de ska må bra i föreningen. Dels är handledning viktigt för Föreningen Storasysters seriositet och ur en kvalitetssynpunkt. Vi har satt krav på genomgången volontärutbildning och deltagande i handledning för att i möjligaste mån kunna säkerställa att de stödsökande som kontaktar oss får ett bra stöd och ett bra bemötande. Genom erfarenhetsutbyte i form av grupphandledning tror vi att Föreningen Storasyster blir ännu bättre. Därutöver är grupphandledningen ett fint tillfälle att bygga samhörighet inom föreningen. Att vi alla känner att vi är en del av ett större sammanhang, och att vi som jobbar på kontoret eller i styrelsen får möjlighet att lära känna volontärerna som jobbar inom våra stödfunktioner. Handbok för volontärer Föreningen Storasyster ska under 2015 ta fram en handbok för volontärer inom föreningen. Materialet baseras på den erfarenhet aktiva inom föreningen samlat på sig sedan starten 2012, utvärderingar av vår verksamhet samt synpunkter som framkommer från våra volontärer under t.ex. grupphandledning. Handboken kommer att tas fram av stödsamordnare och verksamhetschef, i samråd med föreningens styrelse. Utvärdering Utvärdering av hur befintliga volontärer upplever föreningens verksamhet och sin egen del i densamma genomförs i slutet av varje verksamhetsår. Fortsatt uppföljning och utvärdering av föreningens verksamhet kommer att prioriteras under 2015, och ligga till grund för föreningens utvecklingsarbete. Rekrytering och utbildning av volontärer Då verksamheten helt är beroende av volontärer planerar vi att fortsatt anordna en volontärrekrytering och grundläggande volontärutbildning per år. Volontärutbildningen består av fyra dagars utbildning förlagda på två helger med föreläsningar, gruppövningar, samarbetsövningar, värderingsövningar och samtal. De ämnen som berörs under Föreningen Storasysters grundutbildning för volontärer är bland annat våldtäkt, sexuella övergrepp, förövare och gärningsmän, psykisk ohälsa, samtalsmetodik, bemötande, sexualkunskap, våld i samkönade relationer, hedersrelaterat sexuellt våld samt rättsprocessen kring sexualbrott. Vi bjuder in föreläsare ifrån Hopp Stockholm, RSCI, RFSU, Tjejzonen, 1000 möjligheter, Somaya kvinno- och tjejjour, RFSL, Mind, Brottsofferjouren, Föreningen Psykisk Hälsa samt Advokatbyrå Barbro Sjöqvist AB. 4. Samverkan Vi har ett intresse av att samverka med organisationer som verkar inom området sexuellt våld. Föreningen Storasyster har tidigare samarbetat med FATTA och Crossing Borders, bland annat kring vår samtyckesmanifestation på Medborgarplatsen i Stockholm januari 2013.

8 Inför utvecklandet av Medföljande Syster kommer vi att samverka med bland annat Brottsofferjouren, domstolsväsendet och Barnrättsbyrån för att utforma denna stödinsats på bästa sätt. För att nå ut till fler killar som utsatts för sexuellt våld hoppas vi kunna samverka med organisationer som vänder sig specifikt till killar, t.ex. FATTA MAN, Män för jämställdhet, killfrågor.se. Föreningen Storasyster har även samverkat med Nattskiftet, en organisation som verkar för rätten att känna sig trygg i natten även efter krogen eller festivalen genom en kamp mot våld o sexuella övergrepp. Volontärer från Föreningen Storasyster har deltagit vid festivaler tillsammans med Nattskiftet och vi planerar även ytterligare samverkan kring bland annat föreläsningar i skolor. 5. Finansiering Föreningen Storasyster finansieras av bidrag, gåvor och donationer, medlemsavgifter, intäkter från föreläsningsverksamhet samt försäljning i vår webbshopp. Våra huvudsakliga bidragsgivare har under 2014 varit Reach for Change, Unizon, Brottsofferfonden och MTG - Modern Times Group. För en mer ingående redogörelse av föreningens finansiering hänvisas till Föreningen Storasysters Årsredovisning 2014 som finns tillgänglig på föreningens webbplats.

9 6. Budget Föreningen Storasyster Budget Utfall (kronor) INTÄKTER Försäljning Föreläsningar Medlemsavgifter Gåvor/donationer Bidrag Storasysterfonden Summa verksamhetsintäkter Summa intäkter KOSTNADER Utgifter volontärträff Föreläsning och utbildningar Materialkostnader försäljning Bidragsansökning Gruppaktiviteter Medlemsavgifter Summa verksamhetskostnader Lokalhyra Förbrukningsinventarier Programvaror Förbrukningsmaterial Frakter och transporter Biljetter Reklam och PR Mässor, utställningar, konferenser Övriga externa kostnader Summa övriga externa kostnader Löner till tjänstemän Sociala avgifter Summa personalkostnader Summa kostnader Rörelseresultat Årets resultat