Jag behöver inte någon hjälp, jag vill bara att någon lyssnar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jag behöver inte någon hjälp, jag vill bara att någon lyssnar"

Transkript

1 EFFEKTRAPPORT ENLIGT FRII: S MALL November 2014 Namn: Tjejzonen Organisationsnummer: Juridisk form: Ideell förening Vi vill uppnå Tjejzonens vision är ett samhälle där den mänskliga rättigheten att bli lyssnad till respekteras. Vi har en orubblig tro på tjejers styrka och förmåga att hjälpa sig själva. Vi vet hur viktigt det är för den psykiska hälsan att känna sig sedd och bekräftad som människa. Vi vet också att den som har blivit bemött med respekt och blivit lyssnad till i sin tur ger lyssnandets gåva vidare. Tjejzonens verksamhetsidé är att genom preventivt arbete minska den psykiska ohälsan bland alla som definierar sig som tjejer mellan 12 och 25 år. Dels genom att erbjuda medmänskliga möten på tjejernas villkor genom en Storasyster som lyssnar. Dels genom att dela med sig av sin kunskap om stödjande arbete till andra som kommer i kontakt med målgruppen. Tjejzonen är målgruppens röstbärare genom att arbeta med opinionsbildning och kunskapsspridande gentemot andra som kommer i kontakt med målgruppen. Tjejzonen vill uppnå ett samarbete med andra aktörer för att påverka makthavare. Tjejzonen vill vara en, erkänd aktiv aktör inom civilsamhället, för att ytterst lyfta tjejernas röst i samhället och för att skapa en folkrörelse för lyssnandet. Bakgrunden till Tjejzonens verksamhet är ungas psykiska ohälsa. Mer än 30 % av tjejer mellan 16 och 24 år rapporterar besvär av ängslan, oro eller ångest (Folkhälsan i Sverige Årsrapport 2013, Socialstyrelsen och Statens Folkhälsomyndighet)Samtidigt som så många mår dåligt uppger de flesta som vänder sig till Tjejzonen att de inte har någon att prata med. Som en tjej uttryckte det i samtal med sin Storasyster/volontär: Jag behöver inte någon hjälp, jag vill bara att någon lyssnar Gemensamt för de som vänder sig till Tjejzonen, oavsett livssituation, är att de känner sig ensamma och att de saknar någon som lyssnar. Vi verkar i dessa organisatoriska sammanhang Tjejzonen grundades år 1998 som en ideell och medlemsbaserad förening och har sedan dess utvecklat en välfungerande verksamhet som till stor del bygger på ideellt arbete. Tjejzonen har 1

2 kansli i Stockholm. Såväl engagerade volontärer i verksamheten som de tjejer som kontaktar oss finns nationellt då stor del av Tjejzonens verksamhet bedrivs digitalt via exempelvis Skype och chatt. Idag erbjuder Tjejzonen enskilda stödsamtal både online och offline och har kontakter per år. 229 volontärer (2014) är aktiva i verksamheten och de rekryteras, utbildas, handleds och samordnas av anställd personal. Tjejzonen ska driva och utveckla verksamheten i samverkan med tjejer och volontärer och med andra organisationer, myndigheter och experter. Tjejzonen verkar, vid sidan av sina egna projektarbeten, som projektleverantör åt andra aktörer (via ändamålsbestämda projekt i samarbete med eller på uppdrag av sådana aktörer). Tjejzonen samarbetar även med och för dialog med nationella och internationella aktörer inom motsvarande område. Tjejzonen verkar till exempel i nära samarbete med nationell elevhälsa, barn- och ungdomspsykiatrin, socialtjänsten, Fryshuset, Stadsmissionen, Frisk & Fri, Tjejjouren.se med flera. Till dessa utgör Tjejzonen ett komplement och ett stöd genom att erbjuda utbildning, information och handledning. Tjejzonens utveckling innefattar att utöka det nationella arbetet. Detta kommer att göras i samarbete med lokala aktörer, t.ex. tjejjourer, och påbörjas under Strategier för att uppnå våra mål Tjejzonen vill minska den psykiska ohälsan genom lyssnandet. Våra strategier är: 1. På tjejernas villkor Vi gör lyssnandet tillgängligt för en bred målgrupp. Oavsett livssituation, tankar eller mående är tjejerna välkomna att vända sig till Tjejzonen. All verksamhet på Tjejzonen springer ur målgruppens behov. Det betyder att vi försöker möta målgruppen på deras villkor så långt det är tekniskt och etiskt möjligt, det som vi upplever är själva kärnan i vad vi kallar barnperspektivet. Låga trösklar gör det lätt att ta kontakt. Låga trösklar för samtal skapas genom jämlika möten med en medmänniska (Storasyster), användning av ny teknik, möjlighet att vara anonym samt att alla volontärer avger tystnadslöfte. 2. Sprida vikten av att lyssna. Tjejzonen arbetar också indirekt gentemot målgruppen genom att sätta fokus på kopplingen mellan lyssnandet och den psykiska hälsan. Genom att vara örat mot marken kan vi dela med oss av det som tjejerna förmedlar till oss och driva frågor som förbättrar bemötandet av dem, kan vi nå målgruppen genom exempelvis skola och vård. 3. Folkrörelse för lyssnandet. Den som känt sig lyssnad till sprider lyssnandets gåva vidare som ringar på vattnet. Vi tror också att de volontärer som förstått vilken skillnad de kan göra genom att lyssna, fortsätter att lyssna utanför sina uppdrag på Tjejzonen. Genom att göra fler uppmärksamma på vilken kraft som ligger i lyssnandet och att de som medmänniskor kan göra stor skillnad kan vi starta en folkrörelse för lyssnandet! 2

3 4. Medmänniskan. Verksamheten ska genomsyras av tilliten och tilltron till människors vilja och behov av medmänskliga relationer och volontärernas relationskompetens. En volontär har rollen som medmänniska. Tjejzonens metod har sin grund i de erfarenheter och den kompetens som Tjejzonen har utvecklat i verksamheten sedan Begreppet metod i detta sammanhang, är ett vitt begrepp och består av: Värdegrund etiska frågor och människosyn på Tjejzonen. Förhållningssätt systerskapets roll och hur vi förhåller oss till varandra/målgruppen. Organisationsmodell sättet vi organiserar och strukturerar verksamheten. Metodik sättet vi bemöter och samtalar med målgruppen/varandra. Det är en kontinuerlig process som ständigt utvecklas i takt med målgruppens, volontärernas, organisationens och omvärldens behov. Vår kapacitet och kunnande för att uppnå målen Genom 17 års erfarenhet har Tjejzonen utvecklat en gedigen metod i stödverksamheten och kompetens att driva ideell verksamhet. Tjejzonen har 2014, 229 volontärer som står för de medmänskliga mötena. Våra volontärer är vår viktigaste resurs. Tjejzonen hade 2014, nio anställda med rätt kompetens, engagemang och erfarenhet som skapar en kreativ, nyskapande och lyhörd verksamhet utifrån tjejernas behov. Vår metod är kostnadseffektiv där vi i dagsläget har kontakter med tjejer per år. Tjejzonen tillhandahåller kontinuerlig handledning, utbildning och stöd till såväl volontärer som anställda och till i övrigt engagerade personer i verksamheten. Samtliga volontärer genomgår för sitt uppdrag obligatorisk utbildning före påbörjat uppdrag. Volontärer får löpande handledning och fortbildning inom aktuella områden som till exempel sexuella övergrepp, ätstörningar och självskadebeteenden. Ofta bjuds externa föreläsare och experter in för att dela med sig av sin kunskap. Organisationen har en stödverksamhet i framkant genom att erbjuda digitala möten såsom chatt, stödgrupper online, möten via Skype (allt för att tillgodose att utvecklingen fortsätter ske med tjejernas bästa för ögonen och i linje med deras behov). Anställda och styrelsen är aktiva inom olika nätverk för att hålla sig a jour med utvecklingen och forskning inom bl.a. civilsektorn. 3

4 Tjejzonen använder sig av både bloggen Tjejkraft, Facebook, Twitter och hemsida för att marknadsföra sig, opinionsbilda, nå målgruppen, nå nya volontärer, samt nå andra intresserade. Under 2014 har ett grundläggande arbete gjorts för att professionalisera verksamheten. En ny vision och nya strategier har upprättats liksom en femårsplan för att säkerställa ett effektivt arbete. Verksamheten följer Svensk Insamlingskontroll och FRIIS riktlinjer för årsredovisning och har ett pågående kvalitetsarbete i linje med deras krav och rekommendationer. Under 2014 har en processkartläggning gjorts av det interna arbetet med målgruppen och volontärerna för att kvalitetssäkra och effektivisera arbetet. Tjejzonen har en strävan att arbeta på uppdrag av tjejerna och försöka möta deras behov. Utifrån det utvecklas och kvalitetssäkras verksamheten. Ett sätt att göra detta på är bland annat genom olika forskningsprojekt. Genom åren har det forskats både på målgrupp och på volontärer i form av allt från studentuppsatser till fleråriga forskningsprojekt. Hur vi mäter våra framsteg? Vilka effekter vill vi uppnå? Att tjejerna känner sig lyssnade på Att tjejernas psykiska hälsa förbättras Kortsiktig effekt - att tjejerna återkommer för stöd Långsiktig effekt - att de inte kommer tillbaka då de inte behöver Tjejzonen mer Tjejzonen har under flera år använt sig av kvalitativa enkäter mot delar av målgruppen och volontärer. Eftersom en så stor del av verksamheten är beroende tjejernas anonymitet blir frågan utvärdering och uppföljning mycket svår. I del fall där vi gjort enkätfrågor gentemot tjejerna har de haft syftet att utvärdera den relation de haft till sin Storasyster. Svaren har de anställda på Tjejzonen tagit del av men inget avancerat analysarbete har kunnat genomföras på grund av bristande resurser på området. Vi vill också uppnå dessa effekter: Att våra volontärer blir bättre lyssnare Att volontärerna under och efter tiden på Tjejzonen tar med sig lyssnandet i sitt eget liv och nätverk och därmed fortsätter att lyssna utanför sina uppdrag på Tjejzonen och därmed få en folkrörelse för lyssnandet. Att volontärerna är långsiktigt engagerade (mer än det kontrakterade året) 4

5 Tjejzonen är idag del av en forskningsstudie på Örebro Universitet Systerskap för att stärka unga tjejers hälsa som blir klar under hösten Forskningsstudier är viktiga för Tjejzonen varför vi ämnar söka samarbetspartner för det även framgent. För att bedöma om vi gör framsteg och att tillse att utvecklingen följer de mål och planer som lagts fast för verksamheten mäts följande: Nyckeltal Räckvidd: Antal kontakter (ökning/minskning) Antal volontärer samt volontäromsättning Antal orter med lokal representation av Tjejzonen/Storasysterverksamhet Antal (stöd)medlemmar (ökning/minskning) Räckvidd genom utbildning, opinionsbildning och föreläsningar Antal utbildade volontärer: medmänniskor som lyssnar även utanför sitt uppdrag Användarnöjdhet: Hur många tjejer skulle komma tillbaka (enkät på chatterna) Kvalitativa enkäter till Storasyster Kvalitativa enkäter till Lillasyster Ekonomiska nyckeltal: Kostnad per kontakt Insamlade medel Genom samarbete med externa experter får vi bekräftat att möjligheten att få utrycka sina tankar och känslor är positivt för tjejers psykiska hälsa. Exempelvis visar en pågående studie på Örebro Universitet att systerskap i den form Tjejzonen erbjuder är bra för tjejernas psykiska hälsa. Slutresultat för studien kommer att presenteras under

6 Vad har vi åstadkommit så här långt? Att Tjejzonen är den största organisationen i Sverige som ger stöd till alla som definierar som tjej mellan 12 och 25 år Att vara en av de första i att börja ge stöd på nätet via chatt och på så sätt nå till många fler tjejer Att ha kontakter/år med målgruppen Att ha en välfungerande och välutvecklad volontärverksamhet Tjejzonen utbyter kunskaper och erfarenheter inom ramen för bland annat Överenskommelsen (ideell sektor och Stockholms stad) och Partgemensamt forum där representanter från regeringen och civilsamhället diskuterar hur förutsättningarna för det civila samhällets organisationer kan förbättras. Tjejzonen kontaktas regelbundet och rådfrågas av elevhälsa och andra organisationer som arbetar för ungdomars psykiska hälsa såsom BUP, ungdomsmottagningar, Barnombudsmannen. Kansliet har fem heltidsanställningar fördelade på nio personer. Under året har 229 volontärer engagerat sig som Storasyster i något av Tjejzonens uppdrag Tjejzonen har tillsammans med forskare från Örebro Universitet medverkat på Barnrättsdagarna för att delge resultat från studien Systerskap för att främja unga tjejers psykiska hälsa Sedan 2011 pågår en studie av Tjejzonen vid institutionen för Folkhälsovetenskap. Vi har hittills skrivit 3 rapporter om Tjejzonens verksamhet: 2011 Som att skriva i en dagbok som svarar Chattsyster stödjande relationer online via chatt i ideell verksamhet Tjejzonens rapport 2014 Stödjande relationer online via Skype i ideell verksamhet Vi utbildar årligen elevhälsan i olika ämnen 2014 var ämnet Suicidprevention och i samarbete med Föreningen Mind Var i Nyhetsmorgon på TV 4 i februari 2014 med anledning av Surfa Lugnt priset. 6

7 Tjejzonen har bedrivit stödverksamhet för tjejer under 17 år och sedan 2007 haft stort fokus på att erbjuda en Storasyster som lyssnar via nätet. Trots begränsade satsningar på marknadsföring har det resulterat i kontakter per år och en stark tillströmning av kvinnor som vill engagera sig som Storasyster. Tjejzonen har idag en etablerad närvaro på nätet och en välfungerande stödverksamhet. Tjejzonen deltar regelbundet som expert i konferenser och nätverk för att dela sin erfarenhet om volontärverksamheter och stödjande relationer online till andra organisationer och verksamheter. Tjejzonen har också vunnit erkännande hos såväl privata som offentliga finansiärer (t.ex. Allmänna arvsfonden, World Childhood Foundation, Socialstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Stockholm stad) och hos stiftelser. Verksamheten har belönats med priser från Anna Lindhs Minnesfond, Årets Wendela av Aftonbladet, Surfa Lugnt samt årets ideella organisation av CAN. Nu är Tjejzonen redo att ta nästa steg för att skala upp verksamheten och nå ut med vår kunskap till fler genom nationell spridning och genom att etablera oss som en informations- och kunskapskälla om målgruppen. Vår starkaste återkoppling på att Tjejzonens verksamhet gör skillnad får vi genom det tjejerna själva säger, direkt i chatterna med sin volontär eller via mejl och enkätsvar till samordnare. Tack som fan för att du har lyssnat. Jag vet inte vad jag skulle ha gjort ikväll om inte du hade lyssnat. Jag tror ärligt att du kan ha räddat mitt liv ikväll. 7

Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014

Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014 Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014 1. Vad vill Skåne Stadsmission uppnå? Stiftelsens ändamålsparagraf, 1 i organisationens stadgar: Skåne Stadsmission är en stiftelse, vilande på kristen grund,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I NG

Å R S R E D O V I S N I NG 1 Å R S R E D O V I S N I NG 2010-01-01 2010-12-31 för Tjejzonen (Org nr 802405-8839) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Projektrapport 2012. Chattsyster- stödjande relationer online via chatt i ideell verksamhet

Projektrapport 2012. Chattsyster- stödjande relationer online via chatt i ideell verksamhet Projektrapport 2012 Chattsyster- stödjande relationer online via chatt i ideell verksamhet INNEHÅLL Inledning 3 Tack till 3 Syfte 3 Tillvägagångsätt och etiska reflektioner 3 Tjejzonens Chattsysterverksamhet

Läs mer

Stockholms Stadsmissions ungdomsrapport #1, 2013. Att inte kämpa själv, att det finns någon som kämpar med en

Stockholms Stadsmissions ungdomsrapport #1, 2013. Att inte kämpa själv, att det finns någon som kämpar med en Illustration: Deltagare i Stockholms Stadsmissions verksamhet, Unga Station Stockholms Stadsmissions ungdomsrapport #1, 2013 Att inte kämpa själv, att det finns någon som kämpar med en Deltagare i Stockholms

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. HOPP Stockholm

Verksamhetsplan 2014. HOPP Stockholm Verksamhetsplan 2014 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Roller och ansvar... 3 3. Verksamheter... 4 4. Uppföljning och kvalitetsutveckling... 7 5. Organisationsutveckling... 7 6. Projekt...

Läs mer

Ett filter i huvet Samlad slutrapport från tre av Ungdomsstyrelsens uppdrag att förebygga ungas utsatthet på nätet

Ett filter i huvet Samlad slutrapport från tre av Ungdomsstyrelsens uppdrag att förebygga ungas utsatthet på nätet Ett filter i huvet Samlad slutrapport från tre av Ungdomsstyrelsens uppdrag att förebygga ungas utsatthet på nätet Ett filter i huvet Samlad slutrapport från tre av Ungdomsstyrelsens uppdrag att förebygga

Läs mer

Att ha någon att prata med

Att ha någon att prata med Att ha någon att prata med En fallstudie av Tjejzonens Storasysterverksamhet och dess förenlighet med Barnkonventionens artikel 12 Magisteruppsats, vårtermin 2011 Författare: Karin Hansson Handledare:

Läs mer

Föreningen Noaks Ark Röda Korset Småland. Projektutvärdering

Föreningen Noaks Ark Röda Korset Småland. Projektutvärdering Föreningen Noaks Ark Röda Korset Småland Projektutvärdering Eva Karin Karlsson Landstinget Kronoberg FoU-centrum 2009 Sammanfattning Bakgrund Det lever idag cirka 5000 personer med hiv i Sverige och av

Läs mer

Scouternas strategi 2015-2025

Scouternas strategi 2015-2025 Scouternas strategi 2015-2025 Vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet som är så bra att ingen kan tänka sig något roligare eller mer utvecklande. Vi gör det genom att överträffa

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010

I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010 I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010 8Kvinnoboende Stadsmissionens stödboende 9 Logi och stödboende i Lund 10 11 Nattjouren akuthärbärgen 12 13 Stadsmissionshälsan 14

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN Intervjuer och rapporten är en del av Integrationsfondens projekt Mänskliga Rättigheter i praktiken Diarienummer: 2012-3011299 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN 2013-2015 Folkuniversitetet Umeå Folkuniversitetet

Läs mer

Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor och barn i Malmö

Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor och barn i Malmö Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor och barn i Malmö Antogs av Malmö kommunfullmäktige 2007.03.08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Bakgrund 5 2.1. FN:s handlingsprogram 5 2.2. Kvinnofridspropositionen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 SIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Vision 2 Huvudsakliga mål 3 Prioriterade områden 3 ORGANISATION 4 Ideella insatser 4 Personal 5 Ekonomisk förvaltning

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Sammanfattning En inventering av uppföljning, tillgängliga resurser och kontaktmöjligheter för barn under den tid de är placerade i familjehem

Sammanfattning En inventering av uppföljning, tillgängliga resurser och kontaktmöjligheter för barn under den tid de är placerade i familjehem Michael Ahlström micah518@student.liu.se - Georgina Figueroa Rodriguez geofi934@student.liu.se - David Hedlund davhe914@student.liu.se Sammanfattning En inventering av uppföljning, tillgängliga resurser

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning Innehåll Generalsekreteraren har ordet 3 Vår definition av hållbar utveckling 5 Om rapporten 6 Viktiga händelser under 7 Rädda Barnen i ett nötskal 8 Vår omvärld 10 De viktigaste

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Kvalitetssäkring på Roks kvinnojourer och tjejjourer

Kvalitetssäkring på Roks kvinnojourer och tjejjourer Kvalitetssäkring på Roks kvinnojourer och tjejjourer 2011 Hornsgatan 66, 1 tr 118 21 Stockholm Tel. 08-442 99 30 Fax 08-612 73 25 info@roks.se www.roks.se Roks 2011 Hornsgatan 66, 118 21 Stockholm www.roks.se

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

1(6) Bilaga 1 Rapporter från några av insatserna under året Port 5 Unga vuxna Verksamheten på Port 5 Unga Vuxna har under året följt upprättad verksamhetsplan. Under året har samarbetet fortsatt med berörda

Läs mer

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner.

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner. Innehåll Inledning... 2! Proposition: Verksamhetsplan 2014... 3! Proposition: Likabehandlingsplan 2014... 11! Proposition: Budget 2014... 26! Proposition: Vision för Ung Media Sverige... 31! Proposition:

Läs mer

Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det?

Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det? Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det? Utvärdering av tre projekt av fil. dr, docent Maren Bak på Länsstyrelsens uppdrag Rapport 2013:85 Rapportnr: 2013:85 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Katarina

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Barncancerfondens effektrapport

Barncancerfondens effektrapport Barncancerfondens effektrapport Barncancerfonden är en ideell förening med sex medlemmar, dessa är våra lokala föreningar som är knutna till respektive Barncancer-center. I dem är det främst drabbade familjer

Läs mer

»Inkludera Invest är en ideell förening som arbetar med att stärka och sprida lösningar på Sveriges sociala utmaningar. Vi vill att så många som

»Inkludera Invest är en ideell förening som arbetar med att stärka och sprida lösningar på Sveriges sociala utmaningar. Vi vill att så många som Årsredovisning 2013 2»Inkludera Invest är en ideell förening som arbetar med att stärka och sprida lösningar på Sveriges sociala utmaningar. Vi vill att så många som möjligt ska vara deltagande i och bidragande

Läs mer