Verksamhetsberättelse HOPP Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 HOPP Stockholm 1

2 Innehåll 1. Inledning Prioriterade områden Roller och ansvar Verksamhet Projekt Utåtriktade aktiviteter Samverkan, kompetensutveckling och rådgivning Finansiering Medlemmar och lokal Slutord

3 1. Inledning HOPP Stockholm är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening som ger stöd till personer utsatta för sexuella övergrepp och våldtäkt. Förutom stödverksamheten agerar vi även rådgivare till yrkesgrupper som möter utsatta, samt ger stöd till anhöriga. Under verksamhetsåret 2012 har vi utökat verksamheten, dels med hjälp av överblivna medel från tidigare år och dels med hjälp av ideella krafter. Den hopslagning med HOPP Hafi som diskuterades på årsmötet 2012 har inte ägt rum, däremot har vi anslutit oss till en större riksorganisation (SKR, Sveriges Kvinno- och tjejjourers riksförbund) och därmed fått tillgång till fler potentiella samarbetspartners och utökat erfarenhetsutbyte med liknande organisationer. I vår omvärld fortsätter sexuella övergrepp och våldtäkt att vara ett tabubelagt ämne och utsatta personer behöver, utöver att bearbeta sina egna erfarenheter, bemöta många fördomar och myter. Sexualbrottsoffer upplever ofta skuld- och skamkänslor över de övergrepp de utsatts för, samtidigt som vi får många samtal från anhöriga och från personer som i sin yrkesutövning (kuratorer, socionomer osv.) känner sig osäkra på hur de ska bemöta utsatta. Vår erfarenhet är att det viktigaste är att våga fråga och att våga lyssna med det kommer man långt. HOPP Stockholm fortsätter att vara en av få organisationer i länet som erbjuder samtalsstöd till både kvinnor, män och transpersoner som har varit utsatta för sexuella övergrepp något vi är mycket stolta över! 2. Prioriterade områden Efter att interrimstyrelsen valdes till ordinarie styrelseledamöter vid årsmötet 2012 så har fokus förflyttas från stabilisering av verksamheten till professionalisering av organisationen, vilket har skett på en rad olika sätt som beskrivs nedan. Verksamhetsåret började med en ökande kö av stödsökande och vi har arbetat för att kunna ta emot fler personer, bland annat genom att erbjuda samtalsgrupper och engagera volontärer som gruppsamtalsledare. Som en del av professionaliseringen har vi påbörjat ett arbete med att säkerställa att kunskap, rutiner och metoder dokumenteras och delas inom föreningen. Detta är viktigt för att minska personberoendet, öka kompetensöverföringen mellan anställda samt för att underlätta introduktionen av framtida medarbetare. För att erbjuda våra sökande bästa möjliga stöd är det av stor vikt att vi arbetar med ständig förbättring och kvalitetssäkring av verksamheten. Därför är vi väldigt glada att under 2012 ha gett konsultföretaget Kontigo (www.kontigo.se) i uppdrag att genomföra en utvärdering av verksamheten och organisationen. Utvärderingen löper under ett år och ska slutredovisas i juni Som en del av utvärderingen har enkäter utformats som fylls i av de stödsökande i början och i slutet av att de går i samtal hos oss. Enkäterna ger oss möjlighet att även efter utvärderingen fortsätta följa upp hur det stöd vi ger uppfattas av de som tar emot det. Utvärderingen kommer utöver en statistikanalys innefatta en metodöversikt samt ett antal kvalitativa intervjuer med personer som har gått i stödsamtal, intressenter och med andra organisationer som verkar inom området sexuellt våld. Under våren deltog representanter från styrelsen i diskussioner med andra medlemmar i HOPP Riksorganisation om riksorganisationens framtid. Ett första beslut om att avveckla riksorganisationen 3

4 fattades på ett ordinarie årsmöte. HOPP Stockholm hade sedan tidigare sett sig omkring efter en riksorganisation som kunde erbjuda större möjligheter till utbyte och samverkan och nu blev det ett naturligt steg att lämna HOPP Riksorganisation och istället ansluta sig till SKR (Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR har över 100 medlemsorganisationer varav flera, precis som vi, vänder sig till både kvinnor, män och transpersoner. 3. Roller och ansvar Styrelsen Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av följande personer: Ordförande: Frida Hallén Vice ordförande: Erica Andersson Kanon Kassör: Veronica Sandman Ledamot: Liv Hougner Ledamot: Lisa von Trier Ledamot: Balder Navier Sarmentero Styrelsen har under året sammanträtt för styrelsemöten vid nio tillfällen. Utöver dessa har arbetsmöten i anslutning till att ansökningar ska skrivas och vid budgetarbete genomförts. Styrelsens ordförande har fortsatt att vara på kontoret en dag i veckan, arbete som sedan den 1 september 2012 arvoderas för ett år framåt. Anställda Under verksamhetsåret har tre personer varit anställda i föreningen: Jenny Holmberg, Monica Ahlberg och Lina Lenndelius. Alla har arbetat med stödverksamheten och deras tjänster motsvarade vid årets slut 1,4 heltidstjänst. Stödverksamheten kunde med hjälp av kvarvarande medel från tidigare år tillfälligt utökas från 1 september 2012 och ett år framåt. Dessa medel har använts för att utöka två av deltidsanställningarna med vardera 20 %. Firmatecknare Firmatecknare har under året varit föreningens kassör, ordförande och vice ordförande, två i förening. Revisorer Revisor för 2012 har varit Hanna Holmberg. Hon valdes av ett extrainsatt årsmöte under hösten Bokföring och löneadministration Tony von Trier erbjöd sig under våren 2012 att sköta den löpande bokföringen, löneadministrationen samt skattedeklarationerna för HOPP Stockholm, vilket godkändes av styrelsen. Kontraktet med den externa redovisningsbyrån PERM sades upp och då Tony utför uppdraget ideellt har föreningens kostnader minskat. 4

5 4. Verksamhet Stödverksamhet Under verksamhetsåret har vi haft ett fortsatt högt tryck på stödverksamheten med en ständig ström av personer som vill gå i enskilda eller i gruppsamtal. Under 2012 har vi hållit cirka 800 individuella stödsamtal fördelat på ungefär 120 stödsökande. Två tredjedelar av dessa har varit kvinnor och cirka en tredjedel män. Vi har genomfört fyra samtalsgrupper där kvinnor utsatta för sexuella övergrepp i barndomen eller för våldtäkt i vuxen ålder har fått träffa andra med liknande erfarenheter. Att gå i grupp är ett kraftfullt verktyg för att bearbeta konsekvenserna av de övergrepp man varit utsatt för. Samtalsledare för gruppsamtalen har varit en av våra anställda tillsammans med en volontär. Volontärerna (två stycken under 2012) har båda en terapeutisk utbildning och har bidragit mycket till verksamheten både i form av att vi därmed har kunnat ge stöd till fler utsatta och i form av volontärernas bidrag till vår metodutveckling. En av volontärerna, Lina Lenndelius, erbjöds under hösten en 20 % visstidsanställning på ett år och har fortsatt hålla samtalsgrupper och även enskilda samtal. Rådgivning och expertroll Vi har under året mottagit cirka 500 telefonsamtal, varav största delen kommit från yrkesverksamma (kuratorer, psykologer, poliser, sjukvårdspersonal) som antingen vill ha råd och stöd i mötet med sexualbrottsoffer eller som vill skicka vidare personer till vår verksamhet. En mindre andel samtal kommer från anhöriga som vill ha stöd i att hantera sina egna och den utsattes känslor. En av våra anställda deltar som expert inom sexuella övergrepp i en referensgrupp för projektet SÖK som drivs av BUP, som syftar till att utveckla ett kvalitetsregister för barn och unga som har utsatts för övergrepp. Representanter från styrelsen har utfört en uppskattad föreläsning om övergrepp och gråzoner för anställda på Capio anorexi- och ätstörningsklinik, i samband med deras kickoff. Verksamhetsutveckling I juni 2012 åkte styrelse och anställda på en gemensam konferens, i syfte att göra en nulägesanalys av verksamheten och organisationen. Detta blev startskottet för ett intressant och spännande verksamhetsutvecklingsarbete som under hösten och vintern resulterade i en ettårsplan och en visionär femårsplan. 5. Projekt Dags att snacka sex, övergrepp och grooming Vi sökte och fick medel från Stiftelsen Solstickan för att bedriva projektet Dags att snacka sex, övergrepp och grooming. Projektet riktar sig till unga och genomförs i interaktiv workshopform på högstadie- och gymnasieskolor och andra organisationer, i syfte att arbeta förebyggande med sexuellt våld. 5

6 Workshoparna genomförs av två personer från styrelsen och under 2012 har projektet bl.a. besökt Tjejforum, Bromma Gymnasium, Capio anorexi och bulimi samt Ung08-festivalen i samarbete med RFSU. Projektet kommer att fortsätta under HOPP Stockholm medverkar på Ung08-festivalen i Kungsträdgården, augusti Metodutveckling hederslegitimerat våld Från Länsstyrelsen har föreningen blivit beviljade medel för att arbeta med metodutveckling inom hederslegitimerat våld. Tanken med projektet är att genom studiebesök och seminarier öka vår kompetens inom området och i förlängningen ska även en checklista tas fram, att användas vid fall då personer som söker stöd hos oss utsätts för, eller riskerar utsättas för, hedersrelaterat våld. Projektet påbörjades i liten skala under hösten 2012 och kommer att fortlöpa under Spridning av informationsmaterial och utveckling av stöd till kvinnor med utländsk bakgrund Från Socialstyrelsen beviljades en mindre summa medel för att sprida informationsmaterial och utveckla stödet till kvinnor med utländsk bakgrund. Under 2012 har kontakter med Systerjouren Somaya tagits och projektet kommer att fortlöpa under Utåtriktade aktiviteter Öppet Hus Med anledning av föreningens flytt till nya lokaler, anordnades ett öppet hus för medlemmar och andra intressenter. Vi bjöd på plockmat och dryck och fick chansen att bekanta oss med både nya och gamla ansikten. 6

7 Öppet hus i våra nya lokaler, november Webbplatsen och sociala medier Under 2012 har mindre förändringar i texten på HOPP Stockholms webbplats gjorts, för att underlätta förståelsen och ge mer information om vår verksamhet till de som söker stöd. Webbplatsen har även flyttat från adressen till en egen domän på adressen i och med utträdet ur HOPP Riksorganisation. Även e- postadresserna har bytts till den nya Som ett sätt att nå ut till fler och göra föreningen mer tillgänglig, samt för att i förlängningen verka opinionsbildande, startades under året en facebooksida. HOPP Stockholms facebooksida hade i januari st. likes (personer som följer sidans statusuppdateringar) och denna kanal används för att sprida information om vår verksamhet och tipsa om nyheter och artiklar inom området sexuella övergrepp. Även en informell och sluten facebookgrupp för anställda och styrelse har startats där vi delar med oss av tips, nyheter, artiklar och har möjlighet att föra en intern diskussion kring pågående debatt och aktuellt inom området. Vi ser detta som ett sätt att nyttja varandras olika perspektiv och kunskaper inom området, för informell och intern spridning av dessa. 7

8 Informationsmaterial Två flygblad med ny design har tagits fram på temana Prata om det! och Bli medlem!. Flygbladen sprids vid deltagande på mässor, seminarier osv. Informationsblad till potentiella medlemmar och stödsökande, HOPP Stockholm i media De två ledamöter från styrelsen som bedriver projektet Dags att snacka sex, övergrepp och grooming har vid två tillfällen blivit kontaktade av media för att uttala sig i frågor som rör sexuella övergrepp efter kontakter via internet. Det ena tillfället var Tidningen Vi i Vasastan som skrev en artikel om ett typiskt fall av grooming där två unga flickor blivit utsatta, det andra tillfället var Mitt i Södermalm som ville ha HOPP Stockholms uttalande kring en dom där en ung tjej blivit våldtagen efter kontakt med en vuxen på internet, artikeln Bytte vodka mot sex med 13-årig som publicerades i november. Att HOPP Stockholm blir kontaktade av media för att göra uttalanden ses som positivt och som ett sätt att sprida våra kunskaper inom området sexuella övergrepp. 7. Samverkan, kompetensutveckling och rådgivning Både styrelse och anställda har ägnat sig åt en hel del nätverkande under året, som dels har syftat till att sprida kunskap om HOPP Stockholm och vad vi gör och dels har syftat till vår egen kompetensutveckling. Deltagande på konferenser och seminarier har varit inspirerande och utvecklande, samt har bidragit till att vi har knutit nya kontakter. 8

9 Via vår nya riksorganisation SKR deltog vi på en konferens anordnad av Tjejzonen på temat Vad är en våldtäkt. På konferensen hade vi ett informationsbord med personal på plats, där vi delade ut material och sålde den handbok som HOPP Riksorganisation har tagit fram. Två ledamöter från styrelsen deltog på SKR:s årliga styrelsekonferens, som denna gång ägde rum i Södertälje. Andra kompetenshöjande och informerande seminarier vi deltagit på har varit: länsstyrelsens seminarium om att utföra socialtjänst, samt deras seminarieserie om hederslegitimerat våld. Föreningens anställda är med i nätverket ISIS, som anordnar utbildningsdagar för personer som jobbar med sexuellt våld. Vi deltog med en monter på psykologimässan i Älvsjö ihop med HOPP Riksorganisation i början av året, samt deltog på Internationella Brottsofferdagens konferens under hösten. HOPP på Psykoterapimässan, maj Det finns ett flertal organisationer som verkar inom vårt område, där vi ser möjligheter till särskilt stort utbyte och samverkan. Under 2012 utökade vi våra kontakter med föreningarna ATSUB (Föreningen Anhöriga till Sexuellt Utnyttjade Barn) och RSCI (Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp), som båda möter liknande målgrupper som vi. Kontakterna har fokuserat på ett erfarenhetsutbyte. Anställda och ett par personer från styrelsen har även gjort ett studiebesök hos Akutmottagningen för Våldtagna kvinnor (AVK) på Södersjukhuset. HOPP Stockholm deltog på Pride-veckan tillsammans med BOJ och RFSL, då vi hade ett gemensamt informationstält i festivalområdet. I samarbete med RFSU och SKR var vi även med och planerade och höll en utbildning kring HBTQ-frågor, som riktade sig till anställda och volontärer inom 9

10 lokalföreningarna i landet. En föreläsning kring grooming hölls för anställda på Capio anorexi- och ätstörningsklinik. Föreläsning kring grooming, Capio anorexi- och ätstörningsklinik, september Finansiering Verksamheten har under 2012 till största delen finansierats av verksamhetsbidrag från Stockholms Stad, bidrag från Stockholms läns landsting samt slutetappen av FIA-projektet, som har finansierats av Länsstyrelsen. Under året har vi också sökt och beviljats bidrag för olika projekt, bland annat från Socialstyrelsen. Flera av dessa projekt har påbörjats under 2012 men löper även under Stödverksamheten har tillfälligt kunnat utökas under med hjälp av kvarvarande medel från tidigare år, i samråd med berörda bidragsgivare. Dessa pengar finansierar även den utvärdering som görs av organisationen och verksamheten. Föreningen flyttade till billigare lokaler under hösten och den redovisningsbyrå som tidigare anlitades för bokföring och löner har ersatts av ideella krafter. Det innebär att föreningens kostnader för lokalhyra och administration minskat jämfört med tidigare år. För mer utförlig information om föreningens ekonomiska resultat, se separat årsredovisning. 9. Medlemmar och lokal Medlemsavgiften under året har under året varit 200 kr per person och antalet medlemmar har uppgått till 31 antal personer. Målet om 40 medlemmar som sattes i verksamhetsplanen 2011 har alltså inte uppnåtts, vilket kan kommenteras med att medlemsrekrytering inte har varit prioriterat under året. 10

11 Under hösten har föreningen flyttat till nya lokaler och håller nu till hos Noaks ark på Eriksbergsgatan. Noaks ark är en förening som arbetar för att förebygga hiv och att stödja smittade. Flytten har inneburit ett lyft både för anställda och för stödsökande som nu har tillgång till större, fräschare lokaler samt fördelen att få dela lokaler med andra föreningar såsom 1000 Möjligheter och RFSU Stockholm. 10. Slutord Ett stort tack till anställda och volontärer som har gjort det möjligt för så många personer att få stöd och hjälp att bearbeta konsekvenser av övergrepp. Detta hade inte heller varit möjligt utan våra bidragsgivare Stockholm stad, Stockholm läns landsting, länsstyrelsen, Solstickan och Brottsofferfonden som har gett oss fortsatt förtroende att bedriva vår verksamhet. Vi är otroligt glada över våra medlemmar som ekonomiskt och ideologiskt stödjer vårt arbete, samt alla de personer vi möter som även de engagerar sig i arbetet mot sexuellt våld. Tack! Styrelsen HOPP Stockholm Frida Hallén, ordförande Erica Andersson, vice ordförande Veronica Sandman, kassör Liv Hougner, ledamot Balder Navier Sarmentero, ledamot Lisa von Trier, ledamot 11

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 ALLMÄNT Kvinnojouren MOA är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden, som arbetar under demokratiska former och ur ett kvinnoperspektiv präglat av respekt för

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING. Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING. Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6 ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse 7 Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK Verksamhetsberättelse 2013 INNEHÅLL FÖRORD...3 Insatser för att öka kunskapen och medvetenheten om hiv 7 Insatser för att bidra till tidig diagnosticering av hiv.11 Påverkansarbete

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

UNIZON. Verksamhetsberättelse 2014. Ölandsgatan 49 D 116 63 Stockholm 08-642 64 01 @unizonjourer facebook.com/unizonjourer www.unizon.

UNIZON. Verksamhetsberättelse 2014. Ölandsgatan 49 D 116 63 Stockholm 08-642 64 01 @unizonjourer facebook.com/unizonjourer www.unizon. UNIZON Verksamhetsberättelse 2014 Ölandsgatan 49 D 116 63 Stockholm 08-642 64 01 @unizonjourer facebook.com/unizonjourer www.unizon.se Unizon Verksamhetsberättelse 2014 1 Framsida: Josefine, Tjejjouren

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan DISKRIMINERA Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan diskriminera Om organisationers interna arbete mot diskriminering 1 (19) 2 (19) Förord Under 2010 har Ungdomsstyrelsen

Läs mer

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT Fått och gjort 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

VERSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

Gift mot sin vilja. Slutrapport

Gift mot sin vilja. Slutrapport Gift mot sin vilja Slutrapport LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förord Den första juli 2014 trädde en ny lag i kraft - stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Den stärker barns och ungas förutsättningar

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Kunskap och praktik i utveckling

Kunskap och praktik i utveckling Kunskap och praktik i utveckling Utvärdering av Allmänna Arvsfondens stöd till projekt om mäns våld mot kvinnor och barn Maria Eriksson och Lena Berg Uppsala Universitet, december 2010 Kunskap och praktik

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I NG

Å R S R E D O V I S N I NG 1 Å R S R E D O V I S N I NG 2010-01-01 2010-12-31 för Tjejzonen (Org nr 802405-8839) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts sjukdom 2 Lev nu och var tre steg före LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 INNEHÅLL KLUBBHUSCHEFEN HAR ORDET 1 KLUBBHUSÅRET 2013 VERKSAMHETSMÅL 2 STINA BERÄTTAR 3 VI PÅ GÖTGATAN 38 4 DEN ARBETSINRIKTADE

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer