Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2013"

Transkript

1 Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun

2 Innehållsförteckning Elevhälsa 2 - Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll i skollagen 2 Elevhälsan i Malung-Sälens kommun 2 - Medicinsk kompetens 2 - Psykologisk kompetens 2 - Psykosocial kompetens 3 - Specialpedagogisk kompetens 3 Sekretess och samtycke 3 Anmälan till socialtjänsten 4 - Aktualisering 4 Att arbeta med särskilt stöd 4 - Trygghet och studiero 4 - Läroplanen för grundskolans, förskoleklassen och fritidshemmet Rektor är ansvarig för arbetet med särskilt stöd 4 - Utredning och beslut 4 - Riktlinjer kring ogiltig frånvaro 4 - Åtgärdsprogram 5 Mål för elevhälsoarbete läsåret 2013/ Arbetsgång för elevhälsoarbete i Malung-Sälens kommun 7 - Steg 1, Klasslärare, mentor och arbetslag. 8 - Steg 2, Elevhälsoråd 8 - Steg 3, Elevhälsoteam 8 - Steg 4, Centrala elevhälsan 9 - Externa kontakter 9 1

3 Elevhälsan Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll i skollagen (2010:800) För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. (2 kap, 25 ) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Läroplan för grundsärskolan 2011 Kap.1 Skolans värdegrund och uppdrag En likvärdig utbildning Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Skolans uppdrag Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Läroplan för gymnasieskolan 2011 Kap. 1. Skolans värdegrund och uppgifter. En likvärdig utbildning Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Skolans uppdrag Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem för att verka och arbeta i samhället. Elevhälsan i Malung-Sälens kommun Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och elevhälsan har därför ett särskilt ansvar för att identifiera och undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Elevhälsan ska också arbeta med mer generellt inriktade insatser som rör elevernas arbetsmiljö, till exempel skolans värdegrund och arbete mot kränkande behandling. Elevhälsan i Malung-Sälens kommun består av ett antal olika kompetenser som ska kunna möta den problembild som kan uppstå när det gäller barns och ungdomars utveckling, lärande och hälsa: psykologisk-, medicinsk-, psykosocial och specialpedagogisk kompetens. Medicinsk kompetens- ger kunskap på naturvetenskaplig grund om barns och ungdomars utveckling och växande samt kunskap i diagnostisering och behandling av deras sjukdomar. Omfattar kunskap i att förebygga hälso- och sjukdomsproblem liksom kunskap i hälsofrämjande 2

4 arbete i den fysiska, psykiska och sociala miljön. Varje elev ska under tiden i förskoleklassen och de obligatoriska skolformerna erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. I gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan ska varje elev erbjudas minst ett sådant hälsobesök. Eleverna kan även få hjälp med enklare sjukvårdsinsatser. I den medicinska delen av elevhälsan ingår skolsköterska och skolläkare. Psykologisk kompetens- omfattar utvecklings-, inlärnings- och neuropsykologi liksom kunskap om barns och ungdomars psykiska störningar. Ger förskola/skola möjlighet att genom konsultation och handledning till enskilda eller grupper av personal, arbeta med adekvata åtgärder för barnen/eleverna.. Psykosocial kompetens- att utifrån en helhetssyn på individen förstå och arbeta med sociala processer på individ- grupp- och organisationsnivå. Omfattar kunskap i beteendevetenskap, samhällsvetenskap och juridik. Stödsamtal till elever och föräldrar samt konsultation för lärare och övrig personal. Den omfattar även kunskaper om kriser och konflikter, grupp- och organisationspsykologi. Specialpedagogisk kompetens- omfattar kunskaper om barns och ungdomars lärande utifrån de tvärvetenskapliga forskningsfälten. Kunskaperna ska vara aktuella och bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Specialpedagogen ska analysera och medverka i det förebyggande arbetet och i arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. Specialpedagogen kan genom sin fördjupade kompetens arbeta med fortbildning och vara en kvalificerad samtalspartner på organisation, grupp- och individnivå till skolpersonal i pedagogiska frågor. I vår kommun ingår förskolans specialpedagog i elevhälsan. Sekretess och samtycke Varje profession inom elevhälsan har ansvar för att ta hänsyn till gällande sekretess samt känna till de möjligheter som finns att utbyta behövlig information inom ramen för elevhälsoarbetet. Vad som får föras vidare och vad som är sekretesshandling regleras i offentlighets- och sekretesslagen. För de medicinska insatserna i elevhälsan, tidigare kallat skolhälsovården, gäller samma sekretessregler som för övrig hälso- och sjukvård. Vad det gäller sekretess är de medicinska insatserna en egen verksamhetsgren inom skolan. Det innebär bland annat att det krävs samtycke från vårdnadshavarna och/eller eleven, för att få överföra information t ex till andra i elevhälsan. Psykologer och kuratorer i skolan har stark sekretess, dvs. sekretess är huvudregeln, uppgifter får bara föras vidare om man är övertygad om det kan ske utan att det medför någon form av men för den uppgiften rör. Rektorer och lärare har mindre stark sekretess, dvs. huvudregeln är att uppgiften är offentlig men att den ska sekretessbeläggas om man kan anta att ett röjande av uppgiften innebär någon form av men för den uppgiften rör. Psykologer och kuratorer har däremot ingen sekretess gentemot rektorn eller lärare som är berörda av ärendet, eftersom de tillhör samma verksamhetsområde. Den som tar emot information från en profession ska dock vara medveten om att informationen han eller hon tar emot hanterar informationen med etiskt förhållningssätt. All personal i skolan som står utanför de medicinska insatserna kan också tillämpa generalklausulen. Generalklausulen innebär att om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas ut har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda, får man lämna ut 3

5 uppgiften. Med andra ord om det uppenbart är till gagn för eleven kan en personal i skolan lämna uppgifter till ett annat verksamhetsområde, dvs. ett annat verksamhetsområde inom skolan, en annan skola eller en annan myndighet. För-, grund- och gymnasieskolan tillhör inom Malung- Sälens kommun samma verksamhetsområde eftersom Barn- och utbildningsnämnden är huvudman. Anmälan till Socialtjänsten Anmälningsskyldighet enl. 14 kap 1 socialtjänstlagen Var och en som får kännedom om eller misstänker något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd, bör anmäla detta till nämnden. Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller alla som är anställda hos sådana myndigheter. Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges, är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av skydd. Aktualisering I Malung-Sälens kommun kan ett ärende aktualiseras hos Socialtjänsten genom koordinator, som ingår i ett samverkansprojekt mellan Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialtjänsten i Malung-Sälens kommun (BUS). Att arbeta med särskilt stöd Trygghet och studiero Alla elever ska ha rätt till en studiemiljö i trygghet och med studiero. Ordningsregler ska både utarbetas och utvärderas under medverkan av eleverna. Om inte trygghet och studiero kan tillförsäkras kan rektor eller lärare vidta de omedelbara eller tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra elever trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande (skollagen 2010:800, 5 kap., 7-23 ) Barns och elevers utveckling mot målen För att stärka elevernas rättssäkerhet beskrivs processen kring arbetet med särskilt stöd i skollagen 2010:800, 3 kap., 7-12, barns- och elevers utveckling mot målen. Rektor är ansvarig för arbetet med särskilt stöd Personalen är skyldig att anmäla till rektor om man tror att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska nås. Rektor har det samlade ansvaret för hela den pedagogiska situationen kring en elev. Rektor ansvarar för att elevens behov skyndsamt utreds och att det fattas beslut om särskilt stöd. Rektor kan dock delegera detta till någon annan, exempelvis till en lärare i arbetslaget. I de obligatoriska skolformerna kan rektor besluta om att en elev ska ingå i en särskild undervisningsgrupp, få enskild undervisning eller få anpassad studiegång. De besluten kan överklagas och rektor får inte delegera dem till någon annan. 4

6 Utredning och beslut När rektor har fått veta att en elev har svårigheter måste rektor se till att detta skyndsamt utreds. I vissa fall kan en utredning göras snabbt och enkelt, medan den i andra fall måste vara mer omfattande och tidskrävande. Under utredningen ska man samråda med elevhälsan om det inte är uppenbart obehövligt. Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd ska rektor besluta att skolan upprättar ett åtgärdsprogram. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet utarbetas. Visar utredningen istället att eleven inte behöver särskilt stöd ska rektor besluta om att åtgärdsprogram inte ska upprättas. Rektor kan delegera besluta om att upprätta åtgärdsprogram eller inte, förutom om beslutet innebär att särskilt stöd ska ges i annan elevgrupp eller enskilt enligt 11 eller i form av anpassad studiegång enligt 12 då får rektor inte överlåta sin beslutanderätt till någon annan. (Skollagen, kapitel 3) Åtgärdsprogram Åtgärdsprogram ska utformas utifrån kartläggningen/utredningen och kan omfatta elevens hela skolsituation. Arbetet med åtgärdsprogram ska vara en process i vilken vårdnadshavare och eleven ges en aktiv roll vid analysen av skolsvårigheterna samt vid utformningen och genomförandet av program. Elevens självuppfattning och självtillit kan stärkas genom att elevens starka sidor bildar utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. För elev som har behov av åtgärdsprogram ska endast ett upprättas. 1. Elevens behov Den första delen ska avspegla elevens behov och utgå från elevens styrkor och svårigheter samt från en analys av vilka hinder och möjligheter som finns i elevens omgivning. 2. Åtgärder för att nå målen Den andra delen ska ange de konkreta åtgärder som skolan planerar att vidta för att stödja eleven. Åtgärderna ska vara både långsiktiga och kortsiktiga och de ska relatera till målen i läroplanerna och uppställda kunskapskrav. Åtgärdsprogrammet ska skrivas i positiv anda och vara framåtsyftande och grunda sig på utredningen. Om eleven vistas på fritidshem kan programmet innehålla åtgärder för vistelsen där. Det ska framgå vem som är ansvarig för att genomföra stödinsatserna. 3. Följa upp och utvärdera För att eleven ska få det stöd som hon eller han behöver för att nå kunskapsmålen måste skolan löpande följa upp och utvärdera åtgärderna. Av utvärderingen ska det framgå hur vi lyckats med måluppfyllelsen, vilka är orsakerna till resultaten, vilka förändringar är motiverade för att få till stånd en fortsatt utveckling, vad återstår att göra och vilket blir nästa steg. Prioriterade utvecklingsområden för elevhälsoarbetet för läsåret 2013/ Systematiskt kvalitetsarbete (dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys), med fokus på främjande insatser. En översyn av olika professioners systematiska kvalitetsinsatser inom olika arbetsområden ska ske. - Förbättra arbetet kring nyanlända och svenska som andraspråk. - Upprätta handlingsplan för att stödja skolnärvaro. - Handlingsplanerna mot diskriminering och annan kränkande behandling ska finnas för varje enskild skola. - Upprätta handlingsplan för kommunens sex- och samlevnadsutbildning. - Rutiner för utredningar och åtgärdsprogram. 5

7 - Deltagande vid analyser och beslut kring åtgärdsprogram utifrån gjorda utredningar. - Centrala elevhälsan ska förbättra sitt arbete kring elever/grupper där situationen är komplex och teamen har efterfrågat stöd. Specialpedagogers insatser: - Identifiera och analysera utvecklingsområden tillsammans med pedagoger och chefer, utifrån diagnoser, screening, utredningar och nationella prov. - Att delta i arbetet med att implementera rutinerna för utredningar och åtgärdsprogram. - Att delta i analyser och beslut kring åtgärdsprogram utifrån utredningar. - Kunna ge råd och stöd till pedagoger för uppföljning av nyanländas språk och matematikkunskaper. Kunna ge råd och stöd i frågor som rör inkludering. - Remissinstans för verksamheternas planer mot diskriminering och annan kränkande behandling vid behov. - Att vid ärenden till centrala teamet medverka till åtgärdsförslag och eventuellt delta i åtgärderna. Skolkuratorers insatser: - Arbeta med förebyggande och främjande sociala processer för att bibehålla och stärka hälsan hos eleverna - Delta i revideringen av handlingsplanen för mottagande av nyanlända elever. - Delta i upprättande av handlingsplanen för skolnärvaro. - Delta i upprättande av handlingsplanen för sex- och samlevnadsutbildning. - Delta i revideringen av planer mot diskriminering och annan kränkande behandling. - Delta i elevhälsoråd, elevhälsoteam samt övrigt elevhälsoarbete. - Stödsamtal till elever och föräldrar, konsultation till lärare och övrig personal. Kunskap om kriser och konflikter, grupp- och organisationspsykologi. - Att delta i analyser och beslut kring åtgärdsprogram utifrån utredningar. - Att vid ärenden till centrala teamet medverka till åtgärdsförslag och eventuellt delta i åtgärderna. Skolsköterskors insatser: - Arbeta med förebyggande och främjande insatser för att bibehålla och stärka hälsan hos eleverna bl.a. genom hälsokontroller och hälsosamtal. - Att delta i arbetet med att upparbeta rutiner och erbjuda medicinsk kompetens vid utredningar. - Delta i revideringen av handlingsplanen för mottagande av nyanlända elever. kartlägga och erbjuda adekvata, medicinska åtgärder ex vaccination. - Delta i revideringen av planer mot diskriminering och annan kränkande behandling - Delta i upprättande av handlingsplanen för skolnärvaro. - Delta i upprättande av handlingsplanen för sex- och samlevnadsutbildning.. - Delta i elevhälsoråd, elevhälsoteam samt övrigt elevhälsoarbete. - Att delta i analyser och beslut kring åtgärdsprogram utifrån utredningar. - Att vid ärenden till centrala teamet medverka till åtgärdsförslag och eventuellt delta i åtgärderna. 6

8 Arbetsgång för elevhälsoarbetet i Malung-Sälens kommun Steg 1 Lärare/ arbetslag Steg 2 Elevhälsoråd Koordinator Steg 3 Elevhälsoteam Steg 4 Centrala elevhälsan Samverkan med andra samhällsresurser för att vissa elever ska få det stöd de behöver, bl.a. kommunens socialtjänst och landstingets verksamhet för barns och ungas hälsa. 7

9 Steg 1, Klasslärare, mentor och arbetslag Arbetslaget tar kontinuerligt upp elevernas studiesituation vid ordinarie arbetslagsmöten och diskuterar sina gemensamma möjligheter att ge eleverna stöd i undervisningen. Om oro uppstår kring en elev eller grupp, görs en situationsanalys* för att se om och vad arbetslaget kan göra för att förändra situationen. När en grupp eller elev trots anpassningar i skolsituationen har svårigheter att nå kunskapskraven, ska en kartläggning/utredning göras. Utredningen består av en kartläggning på organisations-, grupp- och individnivå. En kartläggning ska ge kunskap om hur elevens svårigheter yttrar sig i skolan och vad som kan bidra till svårigheterna. Den ska också ge en bild av vilka framgångsfaktorer som finns kring elevens studiesituation samt de styrkor och möjligheter som skolan och eleven har att bygga vidare på. Därefter görs en bedömning av om eleven är i behov av särskilt stöd. De som har deltagit i kartläggningen ska göra en gemensam analys av vilket särskilt stöd eleven behöver. I denna analys ska rektor ingå samt personal ur elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Kartläggningen och bedömningen ska ha ett pedagogiskt fokus, tyngdpunkten ska ligga på en analys av hur skolan ska utforma och anpassa sin verksamhet för att skapa förutsättningar för den enskilda eleven att kunna nå kunskapskraven. Utredningen ska, med utgångspunkt från elevens svårigheter, handla om skolmiljön kring eleven samt undervisningens innehåll och metoder. När skolan beslutat att utreda ska elev och vårdnadshavare involveras. När en utredning är inledd måste det resultera i ett skriftligt beslut om att antingen utarbeta ett åtgärdsprogram eller inte. Vårdnadshavare och elev ska få ta del av utredningen. Rektor eller skoladministratör arkiverar utredningen. På gymnasiet har alla elever en studieplan med pågående och avklarade kurser. Steg 2, Elevhälsoråd (gäller grundskolan) När arbetslaget efter egna insatser gör bedömningen att de behöver stöd i ett ärende, skrivs en sammanfattning av de insatser som gjorts, (ibland i form av en utredning) och lämnas till elevhälsorådet. På varje skola finns ett elevhälsoråd. Rektor sammankallar och leder rådet. Specialpedagog, skolsköterska, kurator, resurspedagog, speciallärare, representanter för arbetslag och studie- och yrkesvägledare deltar utifrån hur organisationen ser ut på respektive skola. Rådet tar upp aktuella elevhälsofrågor för information, gemensam diskussion och rådslag kring det fortsatta arbetet. Rådet följer kontinuerligt aktuella elevärenden utifrån individuella utvecklingsplaner (IUP) och åtgärdsprogram (ÅP). Om det, i ärendet framkommer att fortsatt stöd behövs av någon från elevhälsan skall detta formuleras på en ärendeblankett. Rådet kan också föra ett ärende vidare till elevhälsoteamet (steg 3). Ärendet ska då formuleras med en frågeställning på ärendeblankett för elevhälsoteam. Rektor tar beslut om upprättande av åtgärdsprogram i de fall åtgärden innebär att stödet ska ges i annan elevgrupp, enskilt eller i form av anpassad studiegång. Detta ska skrivas på beslutsprotokoll enligt 3 kap. 11 och 12 i skollagen (2010:800). Beslutet diarieförs och delges BUN. Frågor gällande ytterligare stöd från andra instanser diskuteras på rådet. Steg 3, Elevhälsoteam Elevhälsoteamet har kontinuerliga och tidsbestämda möten. I elevhälsoteamet ingår specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare (på Centralskolan), rektor, eventuell annan intern eller extern kompetens. Teamet tar upp aktuella skolfrågor som kan bidra till att gynna alla elevers resultat och utveckling i skolan och följer upp tidigare aktualiserade elevärenden. Dessa diskuteras för vidare handläggning och ytterligare åtgärder. Nya ärenden diskuteras. Åtgärder föreslås samt kontaktperson för ärendet utses. Kontaktpersonen återför ärendet till lärare och arbetslag för arbete kring de föreslagna åtgärderna. Teamet följer genom kontaktpersonen upp hur insatser utfallit, så att teamet ska kunna avsluta eller fortsätta med ärendet. 8

10 Rekommenderar teamet att en basutredning ska göras av psykolog, håller rektor ett möte med vårdnadshavare. Beslut om att genomföra en utredning kan tas om vårdnadshavare lämnar sitt medgivande. Elevhälsoteamet ansvarar för att en återkoppling från psykolog, habilitering, barnoch ungdomspsykiatri och logopedi sker till berörda lärare. Det som framkommer vid utredning ska kontaktpersonen tillsammans med arbetslaget och läraren följa upp kontinuerligt. Kontaktpersonen återrapporterar till teamet. Ett ärende kan föras vidare till centrala elevhälsan för helhetssyn och tvärprofessionell bedömning och elevhälsoteamblankett ska medfölja ärendet. Vid behov av samverkan mellan skola och socialtjänst kan detta ske genom aktualisering till koordinator. När flera aktörer är aktuella i ett ärende vid nätverksmöten, agerar koordinatorn som samordnare och ordförande. Steg 4, Centrala Elevhälsan Centrala elevhälsan är en central och gemensam resurs och består av all elevhälsopersonal från kommunens skolor. Resultatet av psykologinsatserna återkopplas till centrala elevhälsan av utsedd kontaktperson i teamet. I centrala elevhälsan sker informationsutbyte och diskussioner i aktuella elevhälsofrågor. Centrala elevhälsan samverkar kring både enskilda ärenden och i mera allmänt utvecklingsarbete utifrån att arbetet ska vara hälsofrämjande och förebyggande. Centrala elevhälsan träffas vid fyra tillfällen per termin samt ytterligare vid behov. Sammankallande är chef för elevhälsan. I centrala elevhälsan ingår chef för elevhälsan, skolkuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger, och om möjligt psykolog. Samtliga ärenden som inkommer till centrala elevhälsan ska behandlas och analyseras av den tvärprofessionella kompetens som finns inom elevhälsan och meddelas skriftligt berört rektorsområde via dess representant. Dessa ärenden kan komma att kräva olika former av kartläggning och utredning där centrala elevhälsan kan bidra med förslag till insatser och åtgärder. Externa kontakter Samverkan med andra samhällsresurser för att vissa elever ska få det stöd de behöver, bl.a. kommunens socialtjänst och landstingets verksamhet för barns och ungas hälsa. * Understrukna dokument finns att tillgå på skolinfo, under rubriken Särskilda stödinsatser skola 9

Hågadalsskolan 2016/17

Hågadalsskolan 2016/17 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Reviderad 160818 Hågadalsskolan 2016/17 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016 Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016 2015-05-27 Elevhälsa Elevhälsa är ett samlingsbegrepp för skolans uppdrag att främja varje elevs hälsa, lärande och allmänna utveckling. Uppdraget

Läs mer

Hågadalsskolan 2015/16

Hågadalsskolan 2015/16 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Hågadalsskolan 2015/16 Reviderad 151202 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde

Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde Komplement till Policy och arbetsgång för elevhälsa Partille kommun, oktober 2008 1 Innehåll Inledning Elevhälsa och lärande hand i hand 3 Öjersjös vision

Läs mer

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Senast granskad juli 2011 Mer om Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Sammanfattning Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt Elever som riskerar att inte nå

Läs mer

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete Elevhälsan Enligt skollagen ska det finnas tillgång till medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens. Rektorn har ansvar för att elevhälsans verksamhet utarbetas så att eleverna

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR Åtgärdsprogram SKOLLAGEN Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN I FÄRGELANDA KOMMUN

ELEVHÄLSOPLAN I FÄRGELANDA KOMMUN 2016-03-11 ELEVHÄLSOPLAN I FÄRGELANDA KOMMUN Elevhälsoplan Begreppet elevhälsa införs i skolförfattningarna i och med skollagen (SFS 2010:800). För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll Läsåret 2013-2014 Urfjälls Montessoriskola Rektor Mette Sandh Urfjällsvägen 2 Telefon 08-581 740 42 196 93 Kungsängen E-mejl rektor@urfjall.se

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 2014-04-24 Vision Alla elever på Fröviskolan 7-9 skall i en trygg miljö ges möjlighet att utveckla sin fulla potential för att kunna förverkliga sina drömmar. Syfte

Läs mer

Elevhälsoplan

Elevhälsoplan Elevhälsoplan 2016-10-31 Inledning Lyrfågelskolan är en F-9 skola belägen i de östra delarna av Trollhättan. På skolan går idag ca 820 elever fördelat på tre skolenheter, F-3, 4-6 och 7-9. Skolan bedriver

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument

Elevhälsoplan Storvretaskolan Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument Elevhälsoplan Storvretaskolan 2013-14 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet

Läs mer

HANDLINGSPLAN ELEVHÄLSAN. Håkantorpsskolan

HANDLINGSPLAN ELEVHÄLSAN. Håkantorpsskolan HANDLINGSPLAN ELEVHÄLSAN Håkantorpsskolan Läsåret 2017/2018 0 Innehåll Elevhälsan Håkantorpsskolan...2 Ansvarsfördelning i elevhälsoarbetet...2 Rektor...2 Specialpedagog...2 Skolsköterska...2 Skolkurator

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Hedemora 2013-07-29 Hedemora kommun Utbildningsförvaltningen 1 Gemensamma riktlinjer för alla kommunalt drivna skolor Dessa riktlinjer

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM. Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd

ÅTGÄRDSPROGRAM. Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd ÅTGÄRDSPROGRAM Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd Att arbeta med åtgärdsprogram (Skolverket, 2013) Syftet med åtgärdsprogram Redskap för skolpersonal att stödja

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Gäller fr.o.m. 11.07.01 Barn- och ungdomsförvaltningen Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Foto: Anita Hogeborn-Kullander INNEHÅLL 1. Inledning...3 2. Mål och syfte...3 3. Elevhälsans organisation...3

Läs mer

Bildningsförvaltningen Centrala resursenheten

Bildningsförvaltningen Centrala resursenheten Bildningsförvaltningen Centrala resursenheten 2016-04-06 Central elevhälsoplan Åstorps kommun 2016-2017 Inledning Elevhälsans i Åstorps kommun tillhör organisatoriskt Centrala resursenheten på bildningsförvaltningen

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

Elevhälsoplan. Strömstads ö-skolor

Elevhälsoplan. Strömstads ö-skolor Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Hösten 2015 Bakgrund För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll lyfts fram i skollagen Elevhälsan ska omfatta medicinska,

Läs mer

Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017

Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017 Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017 Åtgärdande: Klassarbete, utvecklingsbedömning, särskild undervisningsgrupp Förebyggande: Workshops, Drop in, tidsbokning, salutogent, föra in begrepp såsom mentalisering,

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Rutiner vid arbete med elever i behov av stöd

JOKKMOKKS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Rutiner vid arbete med elever i behov av stöd Rutiner vid arbete med elever i behov av stöd Elevansvarig pedagog Klasslärare, mentor Arbetslag Spec. ped Skollagen 3kap, 3 Info till rektor B E S L U T S P R O T O K O L L ej ÅP REKTOR Utredning Skollagen,

Läs mer

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN RINKEBYSKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Beslutad 13-04-12 SID 2 (7) Innehåll Inledning... 3 Ansvarsfördelning... 3 Elevhälsoteamet... 5 Rutin för skolans arbete med elever i

Läs mer

Handlingsplan för elevhälsoarbete Kvarnbyskolan

Handlingsplan för elevhälsoarbete Kvarnbyskolan Kvarnbyskolan Handlingsplan för elevhälsoarbete Kvarnbyskolan Kvarnbyskolan Box 5006, Lillbybacken 3 163 05 SPÅNGA 08-508 43 610 Elevhälsan Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling

Läs mer

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2016-2017 ÖVERTORNEÅ KOMMUN http://www.overtornea.se/sv/barn- -utbildning/ 1. Målsättning - Upprätthålla ett välfungerande elevhälsoteam för hela kommunen

Läs mer

NORRA SKOLAN ELEVHÄLSOPLAN. F-klass - åk 5, förberedelseklass åk 1-5 fritidshem/klubb LOKAL Norra skolan Residensgränd 26 Östersund

NORRA SKOLAN ELEVHÄLSOPLAN. F-klass - åk 5, förberedelseklass åk 1-5 fritidshem/klubb LOKAL Norra skolan Residensgränd 26 Östersund NORRA SKOLAN F-klass - åk 5, förberedelseklass åk 1-5 fritidshem/klubb LOKAL ELEVHÄLSOPLAN 2016-2017 1 Innehållsförteckning 1. Elevhälsa 3 2. Ansvar 3 3. Organisation 4 4. Representanter EHT 4 5. Beskrivning

Läs mer

Fredrika Bremerskolan Lokal elevhälsoplan Läsåret

Fredrika Bremerskolan Lokal elevhälsoplan Läsåret Fredrika Bremerskolan Lokal elevhälsoplan Läsåret 2016-2017 Uppdaterad 160824 Att främja hälsa är att lära eleverna livet just som det är" Lars H Gustafsson, 2009 Bakgrund Elevhälsa är en verksamhet i

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

Elevhälsoplan. Boo Gårds skola 2015/16

Elevhälsoplan. Boo Gårds skola 2015/16 Elevhälsoplan Boo Gårds skola 2015/16 1 Innehåll Innehåll... 2 Elevhälsoteamet... 3 Inledning... 4 Pedagogisk utredning... 6 Ansvarsfördelning... 7 Rutiner för elevärenden... 8 Vad gör vi för att upptäcka

Läs mer

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan.

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Inledning: EHT är en del av elevhälsan på Näshulta Friskola. I EHT finns permanent rektor, skolkurator, skolsköterska samt specialpedagogisk resurs. Skolverket

Läs mer

Kvalitetsprogram för elevhälsa inklusive specialpedagogisk verksamhet

Kvalitetsprogram för elevhälsa inklusive specialpedagogisk verksamhet UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) 2010-03-01 Bilaga 1 Kvalitetsprogram för elevhälsa inklusive specialpedagogisk verksamhet Utgångspunkter, mål och uppdrag Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön,

Läs mer

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser n Bilaga 2 Dnr 13-401/6081 Sida 1 (7) 2013-09-10 Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser Sida 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetssystem för specialpedagog/speciallärare... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser Bilaga 2 Dnr 1.3.2-9645/2016 Sida 1 (7) 2016-11-29 Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser Sida 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser...

Läs mer

Nya skollagen Elevhälsa. Skolkurators dagarna 18 oktober 2010 Västerås Yvonne D-Wester

Nya skollagen Elevhälsa. Skolkurators dagarna 18 oktober 2010 Västerås Yvonne D-Wester Nya skollagen Elevhälsa Skolkurators dagarna 18 oktober 2010 Västerås Yvonne D-Wester Nya skollagen Skolans uppdrag Utbildningens syfte Elevhälsans omfattning och uppdrag Elever i behov av särskilt stöd

Läs mer

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen Sida 1 (8) Rinkebyskolan ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Beslutad 2013-04-12 Reviderad 2014-11-11 Reviderad 2015-08-21 Reviderad 2016-08-02 SID 2 (8) Innehåll Inledning... 3 Ansvarsfördelning...

Läs mer

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Policy för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Detta dokument har tagits fram för att beskriva arbetet med att stödja alla barn och elever i Härryda kommun i deras

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan 1 (6) Lärande Barn- och elevhälsoteamet Knappekullaenheten Barn- och elevhälsoplan 2012-13 Knappekullaenheten Knappekulla är en enhet där alla barn är allas ansvar och där varje barn ska få det de behöver

Läs mer

Elevhälsoplan för Björkvallsskolan

Elevhälsoplan för Björkvallsskolan Elevhälsoplan för Björkvallsskolan Elevhälsoarbetet: Det står skrivet i skollagen, från och med 1 juli 2011, att en samlad elevhälsa ska finnas på skolan. Elever ska ha tillgång till medicinska, psykologiska,

Läs mer

Elevhälsoplan. för Bräcke kommuns skolområden 2014-2017

Elevhälsoplan. för Bräcke kommuns skolområden 2014-2017 Elevhälsoplan för Bräcke kommuns skolområden 2014-2017 Elevhälsans vision är att varje elev får ett livslångt lärande i en trygg och lustfylld skola 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Syfte... 4 1.3

Läs mer

Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015

Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015 Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015 1 Innehåll Lokal elevhälsoplan för Uvengymnasiet läsåret 2014-2015... 3 Bakgrund... 3 Elevhälsans uppdrag enligt skollagen... 3 Syfte... 3 Styrdokument...

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet i. Grundsärskolan

Plan för elevhälsoarbetet i. Grundsärskolan Plan för elevhälsoarbetet i Grundsärskolan 12 01 25 Alla vi som arbetar i grundsärskolan har ett gemensamt ansvar för våra elevers välbefinnande under skoldagen och att erbjuda dem en god lärandemiljö.

Läs mer

LOKAL ELEVHÄLSOPLAN. Vedby skola

LOKAL ELEVHÄLSOPLAN. Vedby skola 150909 LOKAL ELEVHÄLSOPLAN Vedby skola Inledning Enligt skollagen (2010:800) som trädde i kraft den 1 juli 2011 behandlas elevhälsan i 2 kap 25-28. I dessa paragrafer regleras allt från personalens kompetenser

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015

Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015 Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015 Reviderad oktober 2014 Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Tel: 0431-870 00 E-post: info@engelholm.se www.engelholm.se

Läs mer

Västbus råd och stöd för allsidig elevutredning skolnivå

Västbus råd och stöd för allsidig elevutredning skolnivå Västbus råd och stöd för allsidig elevutredning skolnivå Innehåll Bakgrund...3 Inledning...4 Skollagen 2010:800...5 Ärendegång...8 Vad innebär en allsidig elevutredning?...9 Remiss till specialistnivå...12

Läs mer

Reviderad 2014-11-17. Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan

Reviderad 2014-11-17. Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan Skapat den 2014-08-14 Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan Att arbeta med elevhälsa innefattar alla åtgärder som vidtas för att skapa en miljö som främjar

Läs mer

Lokal arbetsplan Finnbacksskolan läsåret 2011/2012

Lokal arbetsplan Finnbacksskolan läsåret 2011/2012 Lokal arbetsplan Finnbacksskolan läsåret 2011/2012 Vision När eleven kommer till Finnbacksskolan möts den av personal som den känner förtroende för och som är trevlig att träffa. Eleven har bra relation

Läs mer

Elevhälsan. Informationsblad

Elevhälsan. Informationsblad Informationsblad 1 (6) Elevhälsan Huvudmannen ska se till att det finns elevhälsa för alla elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Läs mer

Vägledning för Elevhälsan

Vägledning för Elevhälsan Vägledning för Elevhälsan Med guide Ett elevärendes gång 1 Vägledning för Elevhälsan Följande skrift är en vägledning till Rektorer och Elevhälsoteam i elevhälsoarbetet. Skriften är en sammanfattning,

Läs mer

Elevhälsoplan. Sickla skola 2014/15. Elevhälsoplan 2014-15. Fastställd/senast uppdaterad Beslutsinstans Ansvarig 2014-09-15 Elevhälsoteamet Rektor

Elevhälsoplan. Sickla skola 2014/15. Elevhälsoplan 2014-15. Fastställd/senast uppdaterad Beslutsinstans Ansvarig 2014-09-15 Elevhälsoteamet Rektor Elevhälsoplan 2014-15 Elevhälsoplan Sickla skola 2014/15 Fastställd/senast uppdaterad Beslutsinstans Ansvarig 2014-09-15 Elevhälsoteamet Rektor POSTADRESS BESÖKSADRESS Sickla skola, 131 83 Nacka Gillevägen

Läs mer

Elevhälsoplan för Kristinedalskolan

Elevhälsoplan för Kristinedalskolan Elevhälsoplan för Kristinedalskolan 2016-2017 Vi utbildar världsmedborgare En skola för alla Reviderad 160810 1. Inledning Kristinedalskolans vision är att alla elever ska ha rätt att utvecklas utifrån

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN Det här dokumentet innehåller en beskrivning av hur Visättraskolans elevhälsoteam är uppbyggt samt en beskrivning elevhälsoteamets fokusområden inför läsåret 2014/2015. Innehåll

Läs mer

von Bahrs skola 2016/2017

von Bahrs skola 2016/2017 von Bahrs skola Elevhälsoplan von Bahrs skola 2016/2017 Uppdaterad 2016-09-26 Elevhälsoplanens syfte Syftet med skolans och fritidshemmets arbete med elevhälsa är att alla skolans elever ska få stöd och

Läs mer

Detta är Backatorpsskolans

Detta är Backatorpsskolans Detta är Backatorpsskolans Elevhälsoplan Målsättningen för skolans elevhälsoteam (EHT) är att i samarbete med skolans övriga personal och i samverkan med hemmen skapa förutsättningar för alla elever att

Läs mer

Lokal elevhälsoplan Svenstaviks skola

Lokal elevhälsoplan Svenstaviks skola Lokal elevhälsoplan Svenstaviks skola Läsåret 2017-2018 Rektor Cecilia Medalen Rektor Jerry Prestberg Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Svenstaviks skola 2 Skolans elevhälsa 2 Svenstaviks skolas

Läs mer

Gamla Uppsala skola Lokal elevhälsoplan Läsåret

Gamla Uppsala skola Lokal elevhälsoplan Läsåret Gamla Uppsala skola Lokal elevhälsoplan Läsåret 2015-2016 Uppdaterad 160111 Att främja hälsa är att lära eleverna livet just som det är" Lars H Gustafsson, 2009 Bakgrund Elevhälsa är en verksamhet i skolan

Läs mer

Centrala elevhälsan i Hudiksvalls kommun

Centrala elevhälsan i Hudiksvalls kommun Centrala elevhälsan i Hudiksvalls kommun Elevhälsan enligt skollagen Sedan augusti 2010 står det i skollagen att det ska finnas en samlad elevhälsa med krav på tillgång till skolsköterska, skolläkare,

Läs mer

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och

Läs mer

Ett elevärendes gång. Hälsofrämjande. Utveckling mot målen. Förebyggande

Ett elevärendes gång. Hälsofrämjande. Utveckling mot målen. Förebyggande Ett elevärendes gång För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot målen ska stödjas och det ska finnas tillgång till

Läs mer

Lokal elevhälsoplan. Umeå Gymnasiesärskola Dragonskolan. Dokumenttyp Handlingsplan Dokumentägare Gymnasiesärskolan, Umeå Kommun

Lokal elevhälsoplan. Umeå Gymnasiesärskola Dragonskolan. Dokumenttyp Handlingsplan Dokumentägare Gymnasiesärskolan, Umeå Kommun 2016-02-24 Lokal elevhälsoplan Umeå Gymnasiesärskola Dragonskolan Dokumenttyp Handlingsplan Dokumentägare Gymnasiesärskolan, Umeå Kommun Dokumentnamn Lokal elevhälsoplan Dokumentansvarig Samordnare Inger

Läs mer

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2013-06-04 Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2 Innehållsförteckning 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 2. DEFINITION

Läs mer

Elevhälsoplan Knutsbo/Junibackens skolområde

Elevhälsoplan Knutsbo/Junibackens skolområde Knutsbo/Junibackens skolområde Åsa Strömberg 0240-861 96 Asa.stromberg@ludvika.se 1(5) Elevhälsoplan Knutsbo/Junibackens skolområde 2(5) Elevhälsoplan Knutsbo/Junibackens skolområde 2017/2018 Elevhälsans

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Reviderat 2014-10- 01 Innehåll Handlingsplan för elevhälsa... 3 Sverigefinskaskolans handlingsplan... 4 Syftet med handlingsplanen:... 4 Målet

Läs mer

Kvalitetssystem för elevhälsans psykosociala insatser

Kvalitetssystem för elevhälsans psykosociala insatser Bilaga 3 Dnr 1.3.2-9645/2016 Sida 1 (7) 2016-11-29 Kvalitetssystem för elevhälsans psykosociala insatser Sida 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetssystem för elevhälsans psykosociala insatser... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Elevhälsoplan för Kyrkenorumskolan 2014

Elevhälsoplan för Kyrkenorumskolan 2014 Elevhälsoplan för Kyrkenorumskolan 2014 Vad menas egentligen med en skola för lärande och hälsa? Det gäller skolmiljön i vid mening, t ex trygghet, samspel, relationer, lärares och skolledares betydelse,

Läs mer

GOTTSUNDASKOLANS OCH TREKLANGENS SKOLAS ELEVHÄLSOPLAN HT14/VT15

GOTTSUNDASKOLANS OCH TREKLANGENS SKOLAS ELEVHÄLSOPLAN HT14/VT15 GOTTSUNDASKOLANS OCH TREKLANGENS SKOLAS ELEVHÄLSOPLAN HT14/VT15 Inledning Gottsundaskolan (år 6-9) och Treklangens skola(år F-5) är två grundskolor belägna i södra Uppsala. Skolorna leds av var sin rektor,

Läs mer

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Senast reviderad den 17/6 2014 Bakgrund En förutsättning för att elever ska uppnå goda studieresultat är att de trivs och mår bra i skolan. Elevhälsa handlar

Läs mer

Pilskolans elevhälsoplan. Läsåret

Pilskolans elevhälsoplan. Läsåret Pilskolans elevhälsoplan Läsåret 2016 2017 Pilskolans vision Alla elever har rätt att lyckas! 2016-09-26 1 Syfte: Syfte med elevhälsoplanen är att beskriva elevhälsoarbetet, dess arbetsgång och ansvarsfördelning.

Läs mer

Elevhälsoplan för. Älta Skola 2014-2015

Elevhälsoplan för. Älta Skola 2014-2015 Elevhälsoplan för Älta Skola 2014-2015 Innehåll Inledning 3 Funktioner i Elevhälsan 3 Gången vid elevärenden 5 Klasskonferens 6 Överlämnande. 6 Inflyttning. 6 Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 7 Neuropsykiatriska

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FÖR UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

ELEVHÄLSOPLAN FÖR UDDEVALLA GYMNASIESKOLA ELEVHÄLSOPLAN FÖR UDDEVALLA GYMNASIESKOLA GYMNASIESÄRSKOLAN POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX BANKGIRO 451 81 Uddevalla Östergatan 12 Mariebergsväg 8 0522-69 74 39 0522-6968 69 5345-2819 E-POST bjorn.lindeberg@uddevalla.se

Läs mer

LILJEFORSSKOLANS ELEVHÄLSOPLAN

LILJEFORSSKOLANS ELEVHÄLSOPLAN 1 LILJEFORSSKOLANS ELEVHÄLSOPLAN 2 LILJEFORSSKOLANS ELEVHÄLSOPLAN Bakgrund Elevhälsan ska medverka till att stärka skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete, på så vis ska elevhälsan stödja elevens

Läs mer

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Resursskola - En del av särskilt stöd Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn- och ungdomsförvaltningen - 2013 1 Resursskola en del av särskilt stöd Enligt Allmänna råden

Läs mer

Elevhälsoplan. Barn- och utbildningsförvaltningen

Elevhälsoplan. Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Elevhälsoplan En framgångsrik skolgång är en av de viktigaste skyddsfaktorerna i ett livsperspektiv. En elev som känner sig trygg, trivs och har god hälsa har goda förutsättningar

Läs mer

Elevhälsoplan och arbetsgång vid elevärenden

Elevhälsoplan och arbetsgång vid elevärenden Elevhälsoplan och arbetsgång vid elevärenden Vallhamra skola år 7-9 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN FÖR VALLHAMRA SKOLA Dokumentet är konkret utformat efter vårt områdes organisation och kompetenser samt beskriver

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd Gudmuntorp skolas arbetsprocess

Barn i behov av särskilt stöd Gudmuntorp skolas arbetsprocess Förklaringstext till Barn i behov av särskilt stöd Gudmuntorp skolas arbetsprocess UPPMÄRKSAMMA Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter från

Läs mer

Elevhälsoplanens syfte Elevhälsoplanen ska beskriva elevhälsoarbetets arbetsgång och ansvarsfördelning.

Elevhälsoplanens syfte Elevhälsoplanen ska beskriva elevhälsoarbetets arbetsgång och ansvarsfördelning. Kvarngärdesskolans elevhälsoplan Hälsa och lärande hänger ihop. Eleverna måste känna sig trygga och må bra för att kunna lära sig på bästa sätt. Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar

Läs mer

Barn- och elevhälsoteamet

Barn- och elevhälsoteamet Barn- och elevhälsoteamet Riktlinjer för en gemensam Barn- och elevhälsa i Gullspångs kommun inom förskola och grundskola Vision Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till hållbar

Läs mer

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Elevhälsans mål: Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan

Läs mer

Elevhälsan. Skånhällaskolan F-9

Elevhälsan. Skånhällaskolan F-9 Elevhälsan Skånhällaskolan F-9 Läsåret 2011-2012 Elevhälsan ska underlätta för eleverna att klara studierna. Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö både för sin kunskapsutveckling och personliga

Läs mer

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14 Handlingsplan för elevhälsan på Mössebergsskolan Läsåret 13/14 Innehållsförteckning: 1. Förhållningssätt, syfte och mål 2. Beskrivning av ansvarsområden för: klasslärare elevhälsan 3. Arbetsgång elevärende

Läs mer

Elevhälsoplan. Elevhälsa handlar om att främja hälsa hos alla elever, men ha fokus på elever som är i behov av stöd och hjälp för sitt lärande.

Elevhälsoplan. Elevhälsa handlar om att främja hälsa hos alla elever, men ha fokus på elever som är i behov av stöd och hjälp för sitt lärande. Elevhälsoplan Elevhälsa handlar om att främja hälsa hos alla elever, men ha fokus på elever som är i behov av stöd och hjälp för sitt lärande. Petri Partanen Att utveckla elevhälsa 2012, sid 43 29 september

Läs mer

TÅNGVALLASKOLANS HANDLINGSPLAN för arbete med elever i behov av särskilt stöd

TÅNGVALLASKOLANS HANDLINGSPLAN för arbete med elever i behov av särskilt stöd TÅNGVALLASKOLANS HANDLINGSPLAN för arbete med elever i behov av särskilt stöd Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd, och samverka för att göra skolan till

Läs mer

Johannesbäcksskolans elevhälsoplan Läsåret 2014 2015

Johannesbäcksskolans elevhälsoplan Läsåret 2014 2015 Johannesbäcksskolans elevhälsoplan Läsåret 2014 2015 (Bilderna hämtade från Samverkan vt 2014) Johannesbäcksskolans vision Johannesbäcksskolan en skola att längta till Johannesbäcksskolans verksamhetsidé

Läs mer

Isabell Hellerstedt. 50% skolkurator 50% biträdande rektor. Kontaktuppgifter: ,

Isabell Hellerstedt. 50% skolkurator 50% biträdande rektor. Kontaktuppgifter: , Isabell Hellerstedt 50% skolkurator 50% biträdande rektor Kontaktuppgifter: 0122-852 74, 072-2462566 isabell.hellerstedt@finspang.se Isabell är socionom och har bl.a. vidareutbildning inom olika samtalsmetoder

Läs mer

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan 2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan Elevhälsoplan 2012/2013 2013-04-03 2 (8) Inledning Elevhälsoarbetet på Herrestorp är betydelsefullt för att lyckas med uppdraget att ge varje barn/elev ledning och stimulans

Läs mer

Handlingsplan. för arbete med barn i behov av särskilt stöd inom förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola.

Handlingsplan. för arbete med barn i behov av särskilt stöd inom förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola. Handlingsplan för arbete med barn i behov av särskilt stöd inom förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola. Dokumenttyp Fastställd Detta dokument gäller för Giltighetstid Dokumentansvarig

Läs mer

Elevhälsoplan för Trollehöjdskolan

Elevhälsoplan för Trollehöjdskolan Elevhälsoplan för Trollehöjdskolan Februari 2016, fastställt av Rickard Leo, rektor Trollehöjdskolan, 10 mars 2016 Syfte Elevhälsoplanen är en ledstång och syftar till att definiera uppdraget, skapa rutiner

Läs mer

Elevhälsoteamets representanter har en tydlig roll-, ansvars- och arbetsuppgiftsfördelning. Bilaga 1.

Elevhälsoteamets representanter har en tydlig roll-, ansvars- och arbetsuppgiftsfördelning. Bilaga 1. Utbildningsförvaltningen Elevhälsoteamets uppdrag och organisation Verksamhetsplan år 2017 Elevhälsoteam BECKOMBERGASKOLAN Skolans elevhälsa Elevhälsoteamet (EHT) består av: (befattningar som ingår inklusive

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Almtunaskolans elevhälsoplan 2016/17

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Almtunaskolans elevhälsoplan 2016/17 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Almtunaskolans elevhälsoplan 2016/17 1 (9) Innehållsförteckning Elevhälsoplanens syfte... 2 Forum för samverkan samt förebyggande arbete... 6 Utvecklingssamtal... 6 Samtal med

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handlingsplan elevhälsoteamet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Geijerskolan 2016-2017 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN. Vid Dalbackens friskola

ELEVHÄLSOPLAN. Vid Dalbackens friskola ELEVHÄLSOPLAN Vid Dalbackens friskola Sammanfattning I detta dokument finner du information om hur elevhälsoarbetet vid Dalbackens friskola är tänkt att vara. I elevhälsoteamet så ingår ett antal olika

Läs mer

Centrala Elevhälsan. Barn- och elevhälsoplan 2012

Centrala Elevhälsan. Barn- och elevhälsoplan 2012 Centrala Elevhälsan Barn- och elevhälsoplan 2012 Inledning Målet är att alla barn och elever i Bergs kommun ska ha möjlighet att nå de mål som är uppsatta för respektive verksamhet. För att detta ska vara

Läs mer

Elevhälsoplan 2016/2017

Elevhälsoplan 2016/2017 Elevhälsoplan 2016/2017 Bergundaskolan Adress: Bergundaskolan Storegårdsvägen 6 352 50Växjö Telefon: 0470/416 73 Hemsida: www.vaxjo.se/bergundaskolan Rektor åk F - 6: Jennie Sjövall Jernelöv Telefon: 0470/416

Läs mer

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 1 (9) Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 Förändrad skollag I Lekebergs kommun pågår ett utvecklings- och förändringsarbete av elevhälsan för "att organisera arbetet på ett sätt som gör

Läs mer