Arvika huvudkontor Charlottenberg Edane Koppom Töcksfors Åmotfors Årjäng Kundcenter / Telefonbanken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arvika huvudkontor Charlottenberg Edane Koppom Töcksfors Åmotfors Årjäng Kundcenter / Telefonbanken"

Transkript

1 Årsredovisning 2014

2 Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 FINANSIELLA RAPPORTER Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändringar i eget kapital 10 Kassaflödesanalys (indirekt metod) 10 Noter till de finansiella rapporterna Not 1 Uppgifter om sparbanken 11 Not 2 Redovisningsprinciper 11 Not 3 Finansiella risker 18 Not 4 Räntenetto 27 Not 5 Erhållna utdelningar 28 Not 6 Provisionsintäkter 28 Not 7 Provisionskostnader 28 Not 8 Nettoresultat av finansiella transaktioner 28 Not 9 Övriga rörelseintäkter 29 Not 10 Allmänna administrationskostnader 29 Not 11 Övriga rörelsekostnader 31 Not 12 Kreditförluster, netto 31 Not 13 Nedskrivning av finansiella tillgångar 31 Not 14 Bokslutsdispositioner 31 Not 15 Skatter 31 Not 16 Utlåning till kreditinstitut 32 Not 17 Utlåning till allmänheten 32 Not 18 Obligationer och andra räntebärande värdepapper 32 Not 19 Aktier och andelar 32 Not 20 Aktier och andelar i onoterade intresseföretag 33 Not 21 Materiella tillgångar 33 Not 22 Övriga tillgångar 34 Not 23 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 34 Not 24 Skulder till kreditinstitut 34 Not 25 Inlåning ifrån allmänheten 34 Not 26 Övriga skulder 34 Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 34 Not 28 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 35 Not 29 Obeskattade reserver 35 Not 30 Eget kapital 35 Not 31 Ställda säkerheter 35 Not 32 Ansvarsförbindelser 35 Not 33 Åtaganden 36 Not 34 Närstående 36 Not 35 Finansiella tillgångar och skulder 37 Not 36 Händelser efter balansdagen 39 Not 37 Viktiga uppskattningar och bedömningar 39 Not 38 Kapitaltäckning 39 Not 39 Ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen 40 Underskrifter 41 Revisionsberättelse 42 Företagsstyrning 43 Huvudmän, styrelse, revisorer m.fl. 44 Bild på styrelsen 45

3 VD har ordet MYCKET STABILT 2014 Westra Wermlands Sparbank grundades 1856 och den sparbanksidé som föddes av apotekare Johan Wilhelm Blomén lever och utvecklas även 159 år senare. Bankens syfte att skapa långsiktig ekonomisk trygghet och tillväxt för våra kunder, samt bidra till att utveckla bygden känns mer relevant idag än någonsin. Vi ska vara ett alternativ till storbankerna och säkerställa att det långsiktigt finns ett väl fungerande finansiellt system i våra tre kommuner Arvika, Eda och Årjäng. Vi ska vara den bank där relationerna till företag, privatpersoner och till det lokala samhället står i fokus. Vi ska vara med i den allt snabbare utvecklingen av mobila tjänster och dra nytta av de fördelar som digitaliseringen innebär, samtidigt som vi slår vakt om våra värderingar och grundläggande banktjänster. Vi är övertygade om att vi har kundernas stöd när vi fortsätter att satsa på våra kontor. Alla sju kontor Arvika, Charlottenberg, Edane, Koppom, Töcksfors, Åmotfors och Årjäng är fullservicekontor med kunnig personal och tillgång till bankens alla resurser och tjänster inklusive kontantservice. Vi är mycket stolta och glada att våra kunder uppskattar vårt arbete så mycket att vi återigen är i topp vid Svenskt kvalitetsindex mätning över Sveriges nöjdaste bankkunder. Vi var 2014 rankade trea slagna endast av Åse Viste Sparbank och Åtvidabergs Sparbank och långt före samtliga storbanker. Kundernas uppskattning och lojalitet ger oss uppmuntran att fortsätta att satsa på personlig service och lokala kontor. KONJUNKTUREN FORTSATT RELATIVT SVAG 2014 var ett år då omvärlden förändrades i snabb takt. Oljepriset halverades, räntorna gick mot noll, Greklandskrisen förstärktes och oron i Östeuropa påverkade världsekonomin. Även lokalt var konjunkturutvecklingen svag. Företagen i vårt område är mycket friskare idag än för fem år sedan, men minnet sitter kvar av krisen 2008 och investeringsviljan är fortsatt svag. Trots detta har vi ökat affärsvolymen över 6 % under året. Inom banksektorn har det varit fortsatt fokus kring nya regelkrav för banker och vi motsvarar redan idag alla de nya krav som kommer att ställas på bankerna de närmaste åren. Den flodvåg av nya regelkrav som har kommit under 2014 har tagit stora resurser i anspråk i banken. Bankens soliditet är idag 26,3 %, vilket är bland de allra högsta i bankbranschen gick banken över 1 miljarder kronor i eget kapital och nu fem år senare är det egna kapitalet för första gången över 2 miljarder kronor. Vår starka soliditet och goda likviditet gör att vi står mycket starka för de kommande åren. BANKENS RESULTAT Under 2014 hade banken en mycket positiv resultatutveckling och efter kreditförluster var bankens resultat 152 Mkr. Bankens räntenetto var oförändrat trots det låga ränteläget, och ökade utdelningar, starkt provisionsnetto, oförändrade kostnader och minskade kreditförluster bidrog till att resultatet förbättrades med 13 % mot Genom bankens starka finansiella ställning kan vi säkerställa att vi kan vara självförsörjande även i framtiden och därigenom fortsätta att bidra till ekonomisk trygghet och tillväxt för våra kunder. Westra Wermlands Sparbank vilar på tre stabila fundament nöjda kunder, solid ekonomi och kompetenta medarbetare. Med dessa fundament ser vi fram emot 2015 och kommande år med tillförsikt. Håkan Nordblad VD Westra Wermlands Sparbank

4 Redovisning för verksamhetsåret 2014 Styrelsen för Westra Wermlands Sparbank (organisationsnummer ) får härmed avge årsredovisning för sparbankens verksamhet 2014, bankens 159:e verksamhetsår. Förvaltningsberättelse Långsam global återhämtning Den globala ekonomin uppvisade en mixad bild under 2014 där USA visade framfötterna medan återhämtningen i eurozonen blev en besvikelse. Arbetsmarknaden i USA utvecklades starkt och tillväxten var högre än väntat, gynnad av sjunkande energipriser och lägre räntor. Hushållens konsumtion, som utgör mer än två tredjedelar av ekonomin, svarade för merparten av tillväxtökningen. Även om den amerikanska BNP-tillväxten varvade ned till 2,6 % i det fjärde kvartalet 2014 från närmare 5 % i det tredje kvartalet är den amerikanska centralbanken (Federal Reserve) positiv om den amerikanska ekonomin. Efter att ha avslutat sina obligationsköp i höstas står Federal Reserve i begrepp att höja sin viktigaste styrränta under 2015 för första gången sedan 2007, även om ett lågt underliggande inflationstryck reser frågor om tidpunkten för en räntehöjning. I euroområdet blev tillväxten svagare än förväntat där den ökade geopolitiska osäkerheten till följd av Ukraina krisen och sanktionerna gentemot Ryssland kan ha haft en negativ påverkan på den europeiska konjunkturen. Inflationen i eurozonen fortsatte att sjunka och risken för en deflationistisk utveckling bidrog till att Europeiska Centralbanken (ECB) sänkte styrräntan till rekordlåga 0,05 % i höstas. ECB:s beslut om ett omfattande uppköpsprogram av obligationer motsvarande 1 miljarder euros fram till september 2016 var ett ytterligare ett steg för att motverka den sjunkande inflationen och stärka tillväxten. Den okonventionella penningpolitiken från ECB bidrog till att statsobligationsräntorna föll ytterligare inom EMU till rekordlåga nivåer. Detta har även satt avtryck på valutamarknaderna där euron har påtagligt försvagats mot dollarn. Även tillväxtekonomierna uppvisade en splittrad utveckling under Den kinesiska tillväxten växlade ned ytterligare och i slutet av förra året var BNP ökningen 7,3 % i årstakt vilket är den lägsta takten på flera decennier. Detta är dock delvis en medveten strategi för att minska obalanserna i ekonomin. Växande obalanser i den brasilianska ekonomin och bristande reformer drog ned tillväxten ytterligare under fjolåret medan den indiska ekonomin börjat skörda frukterna av de strukturreformer som har implementerats. Hushållen driver svensk ekonomi Den svenska ekonomin uppvisade en förhållandesvis stabil utveckling under 2014 trots inrikespolitisk osäkerhet och svag tillväxt i Europa. BNP steg med 2 % under fjolårets tre första kvartal och drevs av en ökad inhemsk efterfrågan där privata konsumtionen och bostadsinvesteringarna svarade för merparten av uppgången. Hushållssektorn stimulerades av låga räntor, stigande realinkomster och en ökad sysselsättning. Den inhemskt drivna tillväxten har även satt avtryck i den privata tjänstesektorn som växte med dryga 3 % i årstakt under För svensk exportindustri var utvecklingen den motsatta där den svaga omvärldsefterfrågan, inte minst i euroområdet, ledde till en fortsatt minskad industriproduktion och medioker exportutveckling. 2 3

5 Inflationen i svensk ekonomi sjönk ytterligare under 2014 och i genomsnitt föll konsumentpriserna med 0,2 % jämfört med Samtidigt sänkte Riksbanken sin reporänta, till historiskt låga noll procent. Den låga svenska inflationen, fallande inflationsförväntningar och ECB:s expansiva penningpolitik sätter ytterligare press på Riksbanken att genomföra fler penningpolitiska åtgärder för att på sikt kunna nå inflationsmålet på 2 %. Ytterligare sänkningar som resulterade i en negativ reporänta genomfördes i början av Riksbankens räntesänkningar samtidigt som framtida räntehöjningar förskjutits på framtiden har lett till en svagare krona i synnerhet mot den amerikanska dollarn men även gentemot euron vilket på sikt kan stödja svensk exportindustri. Kvartalsvis svensk BNP-tillväxt, årlig procentuell förändring Ekonomin i västra Värmland Även lokalt har den ekonomiska aktiviteten för tillverkande företag varit fortsatt låg, vilket resulterat i en låg kreditefterfrågan från befintliga kunder på främst investeringskrediter. Tillväxttakten i gränshandeln mattades av under året beroende på den norska kronans försvagning. Försvagningen är främst orsakad av det fallande oljepriset vilket även medfört personalneddragningar inom oljesektorn. Detta påverkar naturligtvis den lokala ekonomin då många bosatta inom området har sin dagliga sysselsättning i Norge. Det finns dock ett fortsatt intresse från norska företag att etablera produktionsenheter i Västvärmland. Året har präglats av fortsatt stabila bostadspriser inom verksamhetsområdet. Inom respektive kommuncentra råder bostadsbrist, främst på hyreslägenheter. Då nyproduktionen är ytterst marginell är risken för väsentliga prisfall låg, så länge inte utflyttning sker. Bankens verksamhet Bankens verksamhetsområde omfattar Arvika, Eda och Årjängs kommuner. Huvudkontoret är beläget i Arvika med kontor i Charlottenberg, Edane, Koppom, Töcksfors, Åmotfors och Årjäng. Banken är en fullservicebank och tillhandahåller på samtliga sju kontor in- och utlåningstjänster, placeringar, notariattjänster inklusive familjejuridik, betalningsförmedling, valutahandel och förvaring. Vi vänder oss till både privatpersoner, företag och organisationer som vill ha tillgång till en långsiktig bankrelation. 4 3

6 Under Under 2014 har 2014 vi arbetat har vi arbetat vidare vidare med att: med att: - ge våra - ge kunder våra kunder en fullgod en fullgod service service på alla på våra alla kontor, våra kontor, samt via samt telefonbank via telefonbank personlig personlig service service - öka antalet - öka antalet rådgivningar rådgivningar med fokus med på fokus långsiktiga på långsiktiga kundrelationer kundrelationer - bidra - till bidra ekonomisk till ekonomisk tillväxt, tillväxt, både för både för verksamhetsområdet i helhet i helhet och för och den för enskilde den enskilde kunden kunden Landets Landets tredje tredje bästa bästa bank när bank kunderna när kunderna får bestämma. får bestämma. Westra Westra Wermlands Wermlands Sparbank Sparbank hamnar hamnar återigen återigen bland landets bland landets bästa banker bästa banker när kunderna när kunderna får säga får sitt. säga sitt. Överst Överst på listan på kom listan Åse kom Viste Åse Sparbank Viste Sparbank och Åtvidabergs och Åtvidabergs Sparbank. Sparbank. I I undersökningen var sparbanker var sparbanker klart dominerande klart dominerande och långt och före långt den före första den första affärsbanken. affärsbanken. Det visar Det den visar årliga den årliga undersökningen från från Svenskt Svenskt Kvalitetsindex Kvalitetsindex (SKI). (SKI). Vad gäller Vad just gäller service just service får Westra får Westra Wermlands Wermlands Sparbank Sparbank högst betyg högst av betyg av alla banker alla banker i årets i undersökning årets undersökning och hamnar och hamnar på hela på 86,6 hela av 86,6 100 av möjliga. 100 möjliga. Detta kan Detta jämföras kan jämföras med med bankbranschen bankbranschen totalt som totalt ligger som på ligger 78,1. på Personalens 78,1. Personalens bemötande bemötande inom Westra inom Westra Wermlands Wermlands Sparbank Sparbank får hela får 91,5 hela i betyg 91,5 i av betyg kunderna. av kunderna. Utveckling Utveckling av Sparbankens av Sparbankens ställning ställning och resultat och resultat Den totala Den totala sparandevolymen ökade ökade under under året med året 10,0 med % 10,0 och % uppgick och uppgick till till 10 mkr 295 vid mkr årets vid slut. årets slut. Inlåning Inlåning från allmänheten från allmänheten ökade ökade med 2,0 med % 2,0 till 5 % 561 till 5 mkr 561 och mkr förmedlat och förmedlat sparande sparande ökade ökade genom genom en kombination kombination av kursökningar av kursökningar och nysparande och nysparande med hela med 21,2 hela % 21,2 till 4 % 734 till 4 mkr. 734 mkr. Den totala Den kreditvolymen totala kreditvolymen ökade ökade under under året med året 1,9 med % 1,9 och % uppgick och uppgick till till 7 mkr 374 vid mkr årets vid slut. årets En slut. En fortsatt fortsatt svag svag kreditefterfrågan medförde medförde en minskning en minskning av utlåningen av utlåningen i egen i balansräkning egen balansräkning med 50 med mkr 50 mkr (-1,0 %). (-1,0 Förmedlade %). Förmedlade hypotekskrediter ökade ökade med 11,4 med % 11,4 till 2 % 258 till 2 mkr. 258 Beviljade mkr. Beviljade ej utnyttjade ej utnyttjade krediter krediter minskade minskade med 9,9 med % 9,9 till 389 % till mkr. 389 mkr. Den låga Den låga kreditefterfrågan under under det gångna det gångna räkenskapsåret räkenskapsåret har medfört har medfört att bankens att bankens goda goda Under 2014 har likviditetssituationen arbetat vidare ytterligare med ytterligare att: stärkts. stärkts. Vid utgången Vid utgången av räkenskapsåret av räkenskapsåret uppgick uppgick bankens bankens - ge våra likviditetsreserv kunder likviditetsreserv en fullgod enligt service definitionen enligt på definitionen alla i våra FFFS kontor, i FFFS 2010:7 samt 2010:7 till 1 via 350 till telefonbank 1 mkr. 350 Tillsammans mkr. personlig Tillsammans med service andra med andra - öka antalet rådgivningar marknadsnoterade med tillgångar fokus tillgångar (1 på 561 långsiktiga (1 mkr) 561 uppgick mkr) kundrelationer uppgick den totalt den tillgängliga totalt tillgängliga likviditeten likviditeten till till 2 mkr. 911 Detta mkr. Detta - bidra till innebär ekonomisk innebär att banken tillväxt, att banken kommer både kommer för att verksamhetsområdet uppfylla att uppfylla kraven kraven på likviditetsreserv i helhet på likviditetsreserv och för som den införs enskilde som under införs kunden under 2015 med 2015 god med god marginal, marginal, samtidigt samtidigt som risken som risken för för kraftig en kraftig marknadsstörning kan hanteras. kan hanteras. Förutom Förutom den information den information Landets om tredje likviditetsrisker om bästa likviditetsrisker bank som när lämnas kunderna som lämnas på får bankens på bestämma. bankens hemsida, hemsida, finns i finns not 3 i kompletterande not 3 kompletterande information information om om kontraktuella kontraktuella bindningstider bindningstider samt i samt i kassaflödesanalysen förändringen förändringen under under räkenskapsåret. Westra Wermlands Sparbank hamnar återigen bland landets bästa banker när kunderna får säga sitt. Överst på Bankens listan Bankens kom soliditet Åse soliditet Viste har ökat Sparbank har från ökat 24,7 från och % 24,7 Åtvidabergs till 26,3 % till %, 26,3 tack Sparbank. %, vare tack ett vare I undersökningen relativt ett relativt högt resultat högt var resultat sparbanker i kombination i kombination med med klart dominerande en fortsatt en fortsatt och positiv långt positiv kursutveckling före kursutveckling den första på affärsbanken. aktieinnehavet på aktieinnehavet Det i Swedbank visar i Swedbank den AB årliga (publ). AB undersökningen (publ). Kapitalrelationen från uppgår uppgår till till Svenskt hela Kvalitetsindex 27,78 hela 27,78 % jämfört (SKI). % jämfört Vad med gäller nuvarande med just nuvarande service minimikravet får minimikravet Westra på 10,5 Wermlands på % 10,5 inklusive % Sparbank inklusive buffertkrav. högst buffertkrav. Nyckeltal betyg Nyckeltal av och och alla banker ekonomisk i årets ekonomisk undersökning utveckling utveckling under och under hamnar fem år fem finns på år hela på finns sid 86,6 på 7 och av sid och möjliga. 8. Detta kan jämföras med bankbranschen totalt som ligger på 78,1. Personalens bemötande inom Westra Wermlands Sparbank får hela 91,5 Trots i betyg sjunkande Trots av sjunkande kunderna. marknadsräntor blev räntenettot blev räntenettot i stort sett i stort oförändrat sett oförändrat jämfört jämfört med med Utveckling Under av Under Sparbankens 2014 erhölls 2014 erhölls en ställning utdelning en utdelning och på bankens resultat på bankens innehav innehav i Swedbank i Swedbank AB (publ) AB (publ) med 44,9 med mkr 44,9 (f mkr å 41,8 (f å 41,8 mkr). mkr). Den totala sparandevolymen ökade under året med 10,0 % och uppgick till mkr vid årets slut. Inlåning från Som allmänheten framgår Som framgår av not ökade av 6 är not med det 6 är främst 2,0 det % främst till värdepappersprovisionerna mkr och förmedlat sparande samt samt ökade försäkringsprovisioner genom en som som kombination redovisas av redovisas kursökningar i posten i posten övriga och övriga nysparande provisioner provisioner som med står hela som för 21,2 står huvuddelen % för till huvuddelen av mkr. ökningen av ökningen av posten av posten provisionsintäkter. Den totala kreditvolymen ökade under året med 1,9 % och uppgick till mkr vid årets slut. En fortsatt svag Årets kreditefterfrågan utfall Årets (6,9 utfall mkr) (6,9 av medförde mkr) posten av posten nettoresultat minskning nettoresultat av av finansiella utlåningen av finansiella transaktioner i egen transaktioner balansräkning (not 8) (not är med lägre 8) är 50 än lägre mkr förra än årets förra årets (-1,0 %). utfall Förmedlade (9,5 utfall mkr). (9,5 hypotekskrediter Detta mkr). är Detta beroende är beroende ökade på med lägre på 11,4 realiserade lägre % realiserade till vinster mkr. vinster på Beviljade räntebärande på räntebärande ej utnyttjade värdepapper värdepapper och och krediter minskade spaxar. spaxar. med 9,9 % till 389 mkr. Ökade Ökade personalkostnader står för står huvuddelen för huvuddelen av ökade av ökade allmänna allmänna administrationskostnader (1,1 %). (1,1 %). Den låga kreditefterfrågan under det gångna räkenskapsåret har medfört att bankens goda likviditetssituationen ytterligare stärkts. Vid utgången av räkenskapsåret uppgick bankens likviditetsreserv enligt definitionen i FFFS 2010:7 till mkr. Tillsammans med andra marknadsnoterade tillgångar (1 561 mkr) uppgick den totalt tillgängliga likviditeten till mkr. Detta innebär 4 att banken kommer att uppfylla kraven på likviditetsreserv som införs under 2015 med god marginal, samtidigt som risken för en kraftig marknadsstörning kan hanteras. Förutom den information om likviditetsrisker som lämnas på bankens hemsida, finns i not 3 kompletterande information om 5 5

7 Den minskning som skedde av de osäkra fordringarna under 2013 har bidragit till att kreditförlusterna för räkenskapsåret är på en historiskt låg nivå. Andelen osäkra fordringar vid räkenskapsårets slut pekar på att kreditkvalitén är fortsatt god. Årets övriga totalresultat uppgår till +62 mkr (f å +222 mkr) vilket huvudsakligen beror på en fortsatt positiv kursutveckling på aktieinnehavet i Swedbank AB (publ). Sparbankens balansomslutning har under året ökat från mkr till mkr (3,6 %). Sparbankens samlade affärsvolym har ökat från mkr till mkr (6,5 %). Information om risker och osäkerhetsfaktorer I sparbankens verksamhet uppstår olika typer av finansiella risker som kreditrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker och operativa risker. I syfte att begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheter har sparbankens styrelse, som ytterst ansvarig för den interna kontrollen i sparbanken, fastställt policyer och instruktioner för kreditgivningen och den övriga finansverksamheten. I not 3 finns närmare beskrivningar av ovan nämnda risker samt vissa analyser för att åskådliggöra de risker sparbanken är utsatt för. Utöver detta sker en intern kapitalutvärdering som syftar till att säkerställa att sparbanken har tillräcklig kapitalbas både på kort och lång sikt för att täcka de sammanlagda risker sparbanken är utsatt för. I not 38 finns en beskrivning av sparbankens kapitalsituation. Information om icke-finansiella resultatindikationer Miljöcertifierade Banken är miljöcertifierad enligt ISO Miljöarbetet är en del i skapandet av ett uthålligt samhälle där affärs- och miljönytta går hand i hand. Genom ett internt aktivt miljöarbete där ett antal mål satts, exempelvis avseende minskad energi- och pappersförbrukning, vill vi bidra till att miljöbelastningen minskar. Även kunderna kommer att märka av att banken är miljöcertifierad bland annat genom att: De mer miljövänliga tjänsterna kommer att framhållas Miljöfrågor kommer att ingå som en del i beslutsunderlaget vid kreditgivning till företag. Förhoppningsvis kommer allt fler kunder att väga in miljötänkandet även i sitt val av bankkontakt. Bankens miljöarbete styrs genom ett miljöledningssystem, som är certifierat enligt ISO Systemet bygger bland annat på vår miljöpolicy, miljömål och strategier. Certifikatet gäller i tre år. En gång per år revideras Miljöledningssystemet externt. Omcertificering sker vart tredje år. Personal Sparbankens ambition är att kännetecknas som en god arbetsgivare som verkar för en trygg arbetsplats och jämställdhet. Detta avspeglar sig i ett antal policyer inom dessa områden. Ett ständigt pågående projekt är utveckling vilket är speciellt viktigt i dessa tider med snabbt ökade kunskapskrav och ändrade regelverk. En årlig mätning av personalens upplevda nöjdhet såsom anställd i banken utförs, därutöver genomförs medarbetarsamtal med varje anställd i syfte att fånga upp eventuella kompetensglapp. Principer och processer för ersättningar och förmåner till ledningen I not 10 redovisas berednings- och beslutsprocessen för ersättningar till ledningen. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Enligt gjorda prognoser för det kommande verksamhetsåret kommer sparbankens rörelseresultat att bli lägre jämfört med Detta beror främst på att det rekordlåga ränteläget kommer att resultera i ett väsentligt lägre räntenetto. Den samlade bedömningen är att rörelseresultatet förväntas minska med mellan 10 % och 20 %. 5 6

8 Fem år i sammandrag - Nyckeltal Volym Affärsvolym ultimo, Mkr förändring under året, % 6,47 9,17 6,05 3,29 6,56 Av sparbanken förvaltade och förmedlade kundvolymer Kapital Soliditet Beskattat eget kapital + eget kapitalandel av obeskattade reserver 26,29 24,70 21,78 20,74 22,38 Kapitaltäckningskvot Kapitalbas/Kapitalkrav 3,47 2,96 2,96 2,84 2,96 Primärkapitalrelation Primärkapital i % av riskvägda placeringar 27,78 21,20 23,45 22,75 23,71 Resultat Placeringsmarginal Räntenettoi % av MO 2,05 2,14 2,44 2,77 2,65 Rörelseintäkter/affärsvolym Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärsvolym Rörelseresultat/affärsvolym Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym Räntabilitet på eget kapital Rörelseresultat efter schablonskatt i % av genomsnittligt eget kapital Avkastning på tillgångar Nettoresultat i % av balansomslutningen K/I-tal före kreditförluster Summa kostnader exkl. kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 1,59 1,64 1,68 1,54 1,39 0,90 0,85 0,78 0,53 0,44 6,06 6,22 6,02 4,30 3,73 1,66 1,74 1,11 0,91 0,81 0,43 0,45 0,46 0,52 0,57 K/I-tal efter kreditförluster Summa kostnader inkl kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,44 0,48 0,54 0,66 0,67 Osäkra fordringar och kreditförluster Reserveringsgrad för osäkra fordringar Nedskrivning för sannolika förluster i % av osäkra fordringar brutto Andel osäkra fordringar Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl. banker) Kreditförlustnivå Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten, kreditinstitut (exkl. banker) 52,04 53,65 40,22 38,68 47,55 0,22 0,26 0,74 0,88 0,42 0,02 0,18 0,47 0,67 0,46 Ut-/inlåningskvot 0,85 0,88 0,78 0,88 1,01 Utlåning till allmänheten / Inlåning fr. allmänheten Övriga uppgifter Medelantal anställda Antal kontor

9 8 Resultat- och balansräkning, tkr Resultaträkning Räntenetto Provisioner, netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Övriga kostnader Kreditförluster Summa kostnader Nedskrivning av aktier i intressebolag Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatter Årets resultat Balansräkning Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övriga skulder Avsättningar Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder, avsättningar, obeskattade reserver och eget kapital Förslag till behandling av sparbankens vinst Årets resultat enligt balansräkningen utgör, tkr Styrelsen föreslår att detta belopp disponeras enligt följande: - anslag till allmännyttiga eller därmed jämförliga ändamål överföring till reservfonden Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora exponeringar innebär att sparbanken vid varje tidpunkt skall ha en kapitalbas som motsvarar minst summan av kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med sparbankens interna kapitalutvärderingspolicy. Sparbankens totala kapitalrelation efter föreslagen resultatdisposition uppgår till 27,78 % (föregående år 23,67 %). Kapitalbasen uppgår efter föreslagen resultatdisposition till mkr (1 050 mkr) och samlat kapitalkrav inklusive buffertkrav uppgår till 482 mkr (355 mkr). Specifikation av posterna framgår av not 38 om kapitaltäckning Sparbankens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att sparbanken kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens bedömning är att sparbankens egna kapital såsom det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk. Vad beträffar sparbankens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 7

10 Resultaträkning 1 januari - 31 december Not tkr Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Nedskrivningar av aktier i intressebolag Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat enligt resultaträkningen Rapport över totalresultat 1 januari - 31 december tkr Årets resultat enligt resultaträkningen Övrigt totalresultat Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat Årets förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas Förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas överfört till årets resultat Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat

11 Balansräkning Per den 31 december tkr Not Tillgångar Kassa Belåningsbara statsskuldförbindelser m m Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Aktier och andelar i intresseföretag Derivat Materiella tillgångar - Inventarier Byggnader och mark Övriga tillgångar Uppskjuten skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder, avsättningar och eget kapital Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Derivat Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättning för pensioner Avsättning för garantiåtaganden Uppskjuten skatteskuld Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Reservfond Fond för verkligt värde Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder, obeskattade reserver, avsättningar och eget kapital Poster inom linjen Ställda säkerheter för egna skulder Ansvarsförbindelser Åtaganden Not

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 ÅRSREDOVISNING Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 Årsredovisningen kan beställas från Kinda-Ydre Sparbank, kontaktuppgifter se sidan 80 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Foto: fotograf

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

VD har ordet. Jag kan nu se tillbaka på 2013 och mitt första år som VD för Södra Dalarnas Sparbank.

VD har ordet. Jag kan nu se tillbaka på 2013 och mitt första år som VD för Södra Dalarnas Sparbank. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet 1 Omvärldsanalys 2 Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag - nyckeltal 5 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 9 Noter 10 Underskrift av styrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2013 1

Innehåll. Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2012 Innehåll 2 Detta är Tjustbygdens Sparbank 3 Internationell och svensk ekonomi 2013 4 Redovisning för verksamhetsåret 2013 7 Fem år i sammandrag 9 Förslag till disposition

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Leksands Sparbank årsredovisning 2013 VD:s kommentar VD:s kommentar Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Jag vill börja med att tacka för förtroendet

Läs mer

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...5 Styrelsen...7 Sparbanksstämman...8 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman Årsredovisning 2012 Orusts Sparbanks årsredovisning 2012 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Tore Hagman Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2011. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 200 ex

Orusts Sparbanks årsredovisning 2011. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 200 ex Årsredovisning 2011 Orusts Sparbanks årsredovisning 2011 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 200 ex Omslagsfoto Musselodling, Scanfjord AB, Mollösund Arjan Gittenberger

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård Å r s r e d o v i s n i n g 2009 Omslag: Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård INNEHÅLL VD kommenterar...

Läs mer

Årsredovisning för år 2012

Årsredovisning för år 2012 1 Årsredovisning för år 2012 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles torsdagen den 25 april 2013 kl 18.00 på Hishults Nya Gästgivaregård. 2 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB Årsredovisning Sparbanken Alingsås AB 2010 Redovisning för verksamhetsåret 2010 Styrelsen och VD för Sparbanken Alingsås AB, 556809-0855, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010-05-06-2010-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.)

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.) NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 för Sparbanken Gripen AB (publ.) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse. 3-6 Fem år i sammandrag. 7-8 Förslag till vinstdisposition.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 1

ÅRSREDOVISNING 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 1 Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm 2 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Laholms Sparbank avger härmed Årsredovisning för sparbankens verksamhet 2013, sparbankens

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB Årsredovisning Sparbanken Alingsås AB 2012 VD har ordet Vi kan nu lägga 2012 bakom oss och konstatera att året har präglats av stor ekonomisk oro i vår värld, främst eurokrisen och budgetunderkott i USA.

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2007 INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 6 Balansräkning... 7 Kassaflödesanalys... 8 Noter till de finansiella

Läs mer

Din personliga bank zamba studio ab Sparbankens huvudkontor i Ålem, Bankvägen 2 Sparbankens fi lial i Blomstermåla, Storgatan 112

Din personliga bank zamba studio ab Sparbankens huvudkontor i Ålem, Bankvägen 2 Sparbankens fi lial i Blomstermåla, Storgatan 112 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Ord från VD 2 Förvaltningsberättelse 4 Fem år i sammandrag - Nyckeltal 11 Fem år Resultat- och Balansräkningar 12 Resultaträkning 13 Rapport över totalresultat

Läs mer

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Företagsrådgivare Ulrica Lindberg Karlsson på Valdemarsviks Sparbank med sin

Läs mer

Årsredovisning 27 Innehåll VD har ordet Förvaltningsberättelse Fem år i sammandrag Resultat- och balansräkning Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Företagsstyrning Huvudmän Högsbynytt Personalen

Läs mer

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD 2 ÅRSREDOVISNING 2012 VD kommentar Sparbanken Tranemo har nu varit verksam i 108 år och det känns mycket bra att kunna redovisa det bästa resultatet som banken någonsin gjort. Vi tror väldigt starkt på

Läs mer

Årsredovisning -09 1

Årsredovisning -09 1 Årsredovisning -09 1 Starkt resultat gynnar både kunder och ägare Den globala finanskrisen förmådde inte rubba Sparbanken Eken. Tvärtom när flera storbanker både i Sverige och internationellt drabbades

Läs mer

Det finns en avgörande skillnad mellan banker i allmänhet och Lidköpings egen bank.

Det finns en avgörande skillnad mellan banker i allmänhet och Lidköpings egen bank. Sparbanken Lidköping AB Årsredovisning 2012 Det finns en avgörande skillnad mellan banker i allmänhet och Lidköpings egen bank. För oss är det självklart att de resurser och pengar som våra kunder och

Läs mer