Referentiell transparens. Programmeringsmetodik DV1 Programkonstruktion 1. Moment 10 Om sidoeffekter In/utmatning och imperativ programmering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referentiell transparens. Programmeringsmetodik DV1 Programkonstruktion 1. Moment 10 Om sidoeffekter In/utmatning och imperativ programmering"

Transkript

1 Programmergsmetodik DV1 Programkonstruktion 1 Moment 10 Om sidoeffekter In/utmatng och imperativ programmerg Referentiell transparens I ren funktionell programmerg kan man byta lika mot lika utan att programmets funktion ändras. Detta kallas referentiell transparens. Orsaken är att en beräkng te har någon effekt annat än att beräkna ett värde (om man bortser från tids/mnesåtgång). f x*g y kan bytas mot g y*f x. f x ^ f x kan bytas mot val fx = f x fx^fx end Det sista bytet lönar sig resursmässigt om beräkngen av f x tar lång tid eller har ett stort objekt som värde. Ett sådant byte kan t.o.m. göras automatiskt av ML-systemet. PK1&PM1 HT-04 moment 10 Sida 1 Uppdaterad PK1&PM1 HT-04 moment 10 Sida 2 Uppdaterad Inmatng Hittills har all /utmatng av data gått via ML-systemets användargränssnitt. I praktiken räcker te det programmen måste själva kunna mata /ut data t.ex. till/från filer. Låt oss anta att det fns en funktion readle med spec.: readle x TYPE : unit -> strg SIDE-EFFECTS: En rad läses från termalfönstret. POST: en sträng med den rad som lästs. EXAMPLE: readle() = "Hej\n" om man skriver raden "Hej\n" på tangentbordet. Körexempel: - readle(); Hej, hopp. > val it = "Hej, hopp.\n" : strg Sidoeffekter Vad blir readle()^readle()? Låt oss anta att användaren först skriver raden "Hej" sedan "hopp". (Varför slutar strängarna med \n?) readle()^readle() > "Hej\n"^readle() > "Hej\n"^"hopp\n" > "Hej\nhopp\n" Observera att readle()!readle()! Man kan alltså te byta readle()^readle() mot val rl = readle() rl^rl end Det beror på att readle te bara beräknar ett värde utan också läser en ny rad från termalen vid varje anrop readle har en sidoeffekt. Anta anrop och deras bördes ordng blir viktig. PK1&PM1 HT-04 moment 10 Sida 3 Uppdaterad PK1&PM1 HT-04 moment 10 Sida 4 Uppdaterad Sekvenserg När sidoeffekter fns blir beräkngsordngen mycket viktig. Tänk på att ML beräknar uttryck från vänster till höger (och ifrån och ut). Ibland kan man vilja beräkna flera uttryck efter varandra endast för deras sidoeffekter utan att bry sig om värdet. För detta ändamål fns ML-konstruktionen e1 ; e2 ;... ; en-1 ; en vars värde är värdet av en, men som dessutom först beräknar e1 t.o.m. en-1. e1;e2;...;en-1;en är mengsfull bara om beräkngen av e1 t.o.m. en-1 har sidoeffekter. (Obs att ; även avslutar uttryck som man matar till ML. ; som sekvensoperator måste stå om parenteser,..end eller dylikt.) PK1&PM1 HT-04 moment 10 Sida 5 Uppdaterad Utmatng prt x : strg -> unit SIDE-EFFECTS: x skrivs ut på termalfönstret. EXAMPLE: prt "Hej\n" = () och skriver samtidigt raden "Hej\n" på termalfönstret. prt "Hej\n";prt "Hej\n" > ();prt"hej\n" (och "Hej\n" skrivs ut.) > ();() (och "Hej\n" skrivs ut.) > () Alltså prt "Hej\n" = prt "Hej\n" trots det kan man te byta prt "Hej\n";prt "Hej\n" mot val ph = prt "Hej\n" ph;ph end prt beräknar te bara ett värde utan skriver också på termalen. En ny rad skrivs vid varje anrop prt har en sidoeffekt. Anta anrop och deras bördes ordng blir viktig. PK1&PM1 HT-04 moment 10 Sida 6 Uppdaterad

2 In/utmatng i ML TextIO För /utmatng (I/O) fns olika bibliotek i ML, bl.a. biblioteket TextIO för - och utmatng av text. För att slippa skriva TextIO. före alla namn på funktioner och värden i detta bibliotek kan man använda deklarationen open TextIO; i sitt program. Den gör att ML automatiskt söker i biblioteket TextIO efter namn den te känner igen annars. (Detta fungerar med alla bibliotek, även t.ex. Strg och List.) Man kan använda flera open-deklarationer. Jag förutsätter i fortsättngen att man använt deklarationen open TextIO. (Obs! open är gen ersättng för load.) PK1&PM1 HT-04 moment 10 Sida 7 Uppdaterad Strömmar Vid I/O krävs omfattande admistration, bl.a. skall filer lokaliseras och man behöver hålla reda på hur långt i en fil man har läst/skrivit. Läspekare frithiof.txt: Der växte uti Hildgs gård två plantor under fostrarns vård. Ej Norden förr sett två så sköna, de växte härligt i det gröna. TextIO fns abstrakta datatyper stream och outstream kallade strömmar. All formation rörande I/O fns i strömmarna. För I/O till termalfönster fns i TextIO två fördefierade strömmar stdin av typ stream och stdout av typ outstream. PK1&PM1 HT-04 moment 10 Sida 8 Uppdaterad Skapa strömmar openin s TYPE: strg -> stream PRE: s skall vara namnet på en fil som fns. POST: En stream kopplad till filen s. SIDE-EFFECTS: Olika anrop till openin ger olika strömmar. EXAMPLE : openin "frithiof.txt" openout s : strg -> outstream PRE: s skall vara namnet på en fil som går att skriva/skapa. POST: En outstream kopplad till filen s. SIDE-EFFECTS: Filen s skapas om den te fns. Olika anrop till openout ger olika strömmar. EXAMPLE : openout "nyfil" PK1&PM1 HT-04 moment 10 Sida 9 Uppdaterad Ett urval funktioner för matng (1) putle is TYPE: stream -> strg POST: Nästa rad från strömmen is (kl. \n), eller tom sträng om get kunde läsas (t.ex. filslut) SIDE-EFFECTS: Läspekaren för is flyttas fram. Exempelfunktionen readle kan defieras så här: fun readle() = putle stdin; put1 is TYPE: stream -> char option POST: SOME c om nästa tecken i strömmen är c, NONE om get kunde läsas (t.ex. filslut). SIDE-EFFECTS: Läspekaren för is flyttas fram. closein is TYPE: stream -> unit. SIDE-EFFECTS: Avslutar användngen av strömmen is PK1&PM1 HT-04 moment 10 Sida 10 Uppdaterad Ett urval funktioner för matng (2) putall is TYPE: stream -> strg POST: Resterande text i strömmen is till filslut. SIDE-EFFECTS: Läspekaren för is flyttas fram. endofstream is TYPE: stream -> bool POST: true om läsngen av strömmen is har nått till slutet av filen, false annars. SIDE-EFFECTS: ga. PK1&PM1 HT-04 moment 10 Sida 11 Uppdaterad Exempel på läsng från ström (* readtolist f TYPE: strg -> strg list PRE: f är namnet på en fil som kan läsas POST: En lista av raderna i filen *) fun readtolist f = (* readtolistaux is TYPE: Stream -> strg list POST: En lista av återstående rader i is *) (* VARIANT: återstående rader i is *) fun readtolistaux is = if endofstream is then (closein is; []) putle is :: readtolistaux is readtolistaux (openin f) PK1&PM1 HT-04 moment 10 Sida 12 Uppdaterad

3 Termerg av rekursion vid läsng När man läser data från en ström i ett rekursivt program så bryts i allmänhet rekursionen av filslut. Man kan te veta i förväg hur många rekursiva anrop som skall ske utan att veta hur strömmen ser ut. Det vet man normalt te nan den är läst! Desutom är det prciellt omöjligt om man läser från en ström som skapas successivt (t.ex. en ström som läser från ett tangentbord.) Som rekursionsvariant kan man ange t.ex. (* VARIANT: oläst längd på strömmen is *) Om funktionen läser från is och rekursionen avslutas vid filslut. PK1&PM1 HT-04 moment 10 Sida 13 Uppdaterad Två vanliga fel... (* readtolist f TYPE: strg -> strg list PRE: f är namnet på en fil som kan läsas POST: En lista av raderna i filen *) (* VARIANT: återstående rader i f *) fun readtolist f = val is = openin f if endofstream is then [] putle is :: readtolist f) readtolist öppnar en ny ström vid varje anrop och läser därför första raden i filen om och om igen. Inga strömmar stängs någons. PK1&PM1 HT-04 moment 10 Sida 14 Uppdaterad Ett urval funktioner för utmatng (1) output(os,s) TYPE: outstream*strg -> unit SIDE-EFFECTS: Strängen s skrivs ut på strömmen os. Ett urval funktioner för utmatng (2) output1(os,c) TYPE: outstream*char -> unit SIDE-EFFECTS: Tecknet c skrivs ut på strömmen os. flushout os TYPE: outstream -> (). SIDE-EFFECTS: Skriver ut bufferten för strömmen os closeout os TYPE: outstream -> unit. SIDE-EFFECTS: Avslutar användngen av strömmen os Den byggda funktionen prt skulle kunnat defieras så här: fun prt s = (output(stdout,s);flushout stdout); PK1&PM1 HT-04 moment 10 Sida 15 Uppdaterad PK1&PM1 HT-04 moment 10 Sida 16 Uppdaterad Tillägg till beftliga filer openout skapar en ny fil eller skriver över en beftlig fil. Man kan också vilja lägga till ny formation i slutet av en beftlig fil. openappend s TYPE: strg -> outstream PRE: s skall vara namnet på en fil som går att skriva elller skapa. POST: En outstream kopplad till filen s. SIDE-EFFECTS: Filen s skapas om den te fns. Skrivngen börjar i slutet av filen. Olika anrop till openappend ger olika strömmar. Tillägg till filer "exempel Om vi har en fil testut.txt, med nehåll: Hej, Hopp I det gröna och gör: - val x = openappend "testut.txt"; > val x = <outstream> : outstream - output(x,"sade Frithiof\n"); - closeout x; så kommer testut.txt att nehålla: Hej, Hopp I det gröna sade Frithiof PK1&PM1 HT-04 moment 10 Sida 17 Uppdaterad PK1&PM1 HT-04 moment 10 Sida 18 Uppdaterad

4 I/O av annat än text Vill man mata /ut data av annan typ än strg måste man omvandla den till till/från strängar först. Omvandlgen måste man programmera själv om te byggd funktion fns (t.ex. Int.toStrg) Konverterg från strängar är besvärligt. I allmänhet har strängen olika typer av formation blandade efter varandra, t.ex: "beräkna 1+23*4 slut". Ur denna sträng skulle man vilja få: strängen "beräkna", ta 1, tecknet +, ta 23, tecknet *, ta 4, och strängen "slut". Dessutom vill man kanske ha 1+23*4 representerat som ett träd! Detta problem kallas syntaxanalys eller parsng. Parsng behandlas i senare kurser. PK1&PM1 HT-04 moment 10 Sida 19 Uppdaterad Metodik för utvecklg av program med i/o Tänk noga på i vilken ordng saker och tg utförs Försök dela upp programmet i en del som utför all /utmatng och en annan del som te alls utför någon i/o. Testa alla data som läses lita te på att de är riktiga! För teraktiva program (program som arbetar i dialog med en användare) bör man dessutom tänka på: Programmet får te kunna avbrytas pga fel så att användaren förlorar data. Tänk igenom dialogen med användaren strukturera programmet efter den. PK1&PM1 HT-04 moment 10 Sida 20 Uppdaterad En kalkylator i ML Skriv en enkel fyrfunktionskalkylator i ML! Den skall läsa ett tal, en operation och ett tal till och visa resultatet. Därefter skall man kunna utföra kedjeräkng med nya operationer och tal. Skriv ett tal: 3 Skriv ett tal: 3.5 Skriv en operation: + Skriv en operation: d Skriv ett tal: 4 Felaktig operation! Resultatet är: 7.0 Skriv en operation: / Skriv en operation: + Skriv ett tal: 0 Skriv ett tal: 5.2 Fel! Resultatet är: 12.2 Skriv ett tal: 0 Skriv en operation: c Skriv en operation: q Skriv ett tal: abc Felaktigt tal! PK1&PM1 HT-04 moment 10 Sida 21 Uppdaterad Tillståndsdiagram När man planerar programmet kan man göra ett tillståndsdiagram över dialogen. Avsluta Börja Läs ett tal Läs en operation Skriv ut resultatet Läs ett tal och beräkna Programmet skrivs som en tillståndsmask som motsvarar diagrammet. Varje tillstånd motsvaras av en funktion i programmet. PK1&PM1 HT-04 moment 10 Sida 22 Uppdaterad Programstrukturen Programkoden visas i top-down ordng med huvudfunktionerna först och hjälpfunktionerna sist. I programfilen måste funktionerna ligga i motsatt ordng eftersom en funktion måste defieras nan de används. Funktionerna i tillståndsmasken är ömsesidigt rekursiva. Programmet leds med deklarationerna: load "Real"; open TextIO; PK1&PM1 HT-04 moment 10 Sida 23 Uppdaterad Tillståndsmasken (1) (* calc x TYPE: unit -> unit SIDE-EFFECTS: Huvudfunktion i kalkylatorn *) fun calc() = readop(readnum()) (* readop x TYPE: real -> unit SIDE-EFFECTS: Läser en operation i kalkylatorn *) and readop x = (prt "Skriv en operation: " ; case putle stdin of "q\n" => () "c\n" => calc() opr => case selectop opr of SOME f => doop(x,f) NONE => (prt "Felaktig op.\n"; readop x)) PK1&PM1 HT-04 moment 10 Sida 24 Uppdaterad

5 Tillståndsmasken (2) (* doop(x,f) TYPE: real*(real*real -> real) -> unit SIDE-EFFECTS: Läser en tal och utför en operation i kalkylatorn *) and doop(x,f) = (prtresult(f(x,readnum())) handle _ => (prt "Fel!\n"; calc())) (* prtresult x TYPE: real -> unit SIDE-EFFECTS: Skriver resultat i kalkylatorn *) and prtresult x = (prt ("Resultatet är: " ^ Real.toStrg x ^ "\n"); readop x); Välj operation (* selectop x TYPE: strg -> (real*real -> real) option POST: Om x är namnet på en känd operation returneras SOME f, där f är en funktion som utför operationen. NONE annars. EXAMPLE: selectop "+\n" = SOME (op +) *) fun selectop "+\n" = SOME (op +) selectop "-\n" = SOME (op -) selectop "*\n" = SOME (op * ) selectop "/\n" = SOME (op /) selectop _ = NONE; PK1&PM1 HT-04 moment 10 Sida 25 Uppdaterad PK1&PM1 HT-04 moment 10 Sida 26 Uppdaterad Läs tal (* readnum x TYPE: unit -> real SIDE-EFFECTS: Läser från termalen POST: Ett läst flyttal *) fun readnum () = (prt("skriv ett tal: "); case Real.fromStrg (putle stdin) of SOME x => x NONE => (prt "Felaktigt tal\n"; readnum ())); PK1&PM1 HT-04 moment 10 Sida 27 Uppdaterad Återblick: gentg ändras... I ren funktionell programmerg kan man aldrig ändra någontg bara skapa nytt. Detta är en förutsättnig för att byta lika mot lika. - val x = [1,2,3,4]; > val x = [1, 2, 3, 4] : t list - rev x; > val it = [4, 3, 2, 1] : t list - x; x är oförändrad efter > val it = [1, 2, 3, 4] : t list anropet av rev x! - val y = 1; > val y = 1 : t - fun f x = x+y; > val f = fn : t -> t - val y = 2; > val y = 2 : t - f 2; f använder den gamla > val it = 3 : t bdngen av y! PK1&PM1 HT-04 moment 10 Sida 28 Uppdaterad Modifierbara celler ML ger möjlighet att skapa datastrukturer som verkligen kan ändras. ref är en datatypskonstruktor som nästan beter sig som datatype 'a ref = ref of 'a; ref 3 kallas en referens till värdet 3. (Kallas också cell, box, låda). För att komma åt refererade värden använder man funktionen! fun! (ref x) = x;!x kallas derefererg av x. Referenser kan ändras med den fixa funktionen :=: r := v TYPE: 'a ref*'a -> unit SIDE-EFFECTS: Värdet i r ändras till v. EXAMPLE: val x = ref 3;!x = 3 x := 2; Nu är!x = 2 Ingentg är säkert längre... Använder man referenser så kan man i allmänhet te längre byta lika mot lika. - val y = ref 1; > val y = ref 1 : t ref y är nu bunden till en referens till ett heltal. - val =!y; > val = 1 : t - fun f x = x+!y; Obs. blank mellan +! > val f = fn : t -> t - y := 2; - =!y; y är nu ändrad > val it = false : bool - f 2; f använder det nya > val it = 4 : t värdet! PK1&PM1 HT-04 moment 10 Sida 29 Uppdaterad PK1&PM1 HT-04 moment 10 Sida 30 Uppdaterad

6 Ändrgar kan ske bakom ryggen Anrop av funktioner med sidoeffekter kan förändra data beräkngsordngen blir kritisk. (* bump x TYPE: t ref -> t SIDE-EFFECTS: Ökar nehåller i cellen x med 1. POST: Det nya värdet av x. *) fun bump x = (x :=!x + 1;!x); - val x = ref 1; > val x = ref 1 : t ref - bump x; > val it = 2 : t -!x; > val it = 2 : t Obs att (bump x)+!x och!x+(bump x) beräknar olika värden! PK1&PM1 HT-04 moment 10 Sida 31 Uppdaterad Bdngsomgivngar och lagret Defitioner (val, fun) bder identifierare till värden. Bdngar kan aldrig ändras. Bdngsomgivngar är en samlg bdngar. Bdngsomgivngar kan skapas och försvna. Dessutom har ML ett lager (eng. store) som är en samlg celler. ref skapar celler som nehåller ett värde Innehål i celler kan ändras Lagret är en samlg celler Det fns bara ett lager och det försvner aldrig. - val y = ref 1; > val y = ref 1 : t ref y 1 PK1&PM1 HT-04 moment 10 Sida 32 Uppdaterad Likhet och olikhet hos celler - val y = ref 1; > val y = ref 1 : t ref - val y' = y; > val y' = ref 1 : t ref - y := 2; - val = ref 2; > val = ref 2 : t ref - y = y'; > val it = true : bool - y = ; > val it = false : bool y y' 2 y 1 y y' y y' PK1&PM1 HT-04 moment 10 Sida 33 Uppdaterad Referenser från celler till celler - val x = ref 1; > val x = ref 1 : t ref - val y = ref 2; x 1 > val y = ref 2 : t ref - val = ref x; y 2 x 1 > val = ref ref 1 : t ref ref x 1 - val u = ref (!x); > val u = ref 1 : t ref y 2 u 1 y 2 får typ t ref ref en pekare till en annan cell! x 1 PK1&PM1 HT-04 moment 10 Sida 34 Uppdaterad Referenser från celler till celler (forts.) x 1 -! := 3; u 1 y 2 x 3 - := y; u 1 - := ref 4; u 1 u 1 y 2 x 3 y 2 x 3 y 2 4 PK1&PM1 HT-04 moment 10 Sida 35 Uppdaterad := u; Skräpsamlg u 1 u 1 x 3 x 3 y 2 4 y 2 Cellen med värdet 4 är te åtkomlig längre den har blivit skräp. Skräp tas bort automatiskt med skräpsamlg (garbage collection). Alla sorters data i ML kan bli skräp te bara celler utan t.ex. listor men fenomenet märks kanske tydligast med celler. Tack vare skräpsamlgen fungerar det att ML-program arbetar med att ständigt konstruera nya objekt utan att någons ta bort gamla. PK1&PM1 HT-04 moment 10 Sida 36 Uppdaterad

7 Imperativ programmergsstil I imperativ programmergsstil arbetar man med att ändra nehål i celler snarare än bda identifierare. utföra beräkngar i steg (satser) som har sidoeffekter, snarare än som uttryck. (Enkla uttryck är ofta delar av satser.) utföra upprepngar med loopar snarare än rekursion. Imperativ programmergsstil är det normala i programspråk som Pascal, C, Java... Det som kallas variabler i dessa språk är normalt namngivna ref-celler. Uttryck av ref-typ i ML motsvarar Lvalues i C alltså något som kan tilldelas ett värde. C och andra imperativa språk derefererar (utför!-operationen på) variabler automatiskt när det behövs. PK1&PM1 HT-04 moment 10 Sida 37 Uppdaterad Ett imperativt program (* abssqrt x TYPE: real->real POST: Kvadratroten av absolutbeloppet av x. *) fun abssqrt(x) = val x' = ref x if!x' < 0.0 then x' := ~ (!x') () ; < ; skiljer uttryck som fungerar som satser. Math.sqrt(!x') PK1&PM1 HT-04 moment 10 Sida 38 Uppdaterad Loopar En loop upprepar ett uttryck (sats). while e1 do e2 Uttrycket e2 beräknas upprepade gånger så länge uttrycket e1 beräknas till true. Värdet av while är alltid (). Utan sidoeffekter är detta mengslöst eftersom e1 och e2 alltid skulle ge samma värden! Detta uttryck nehåller en loop som skriver ut Hej igen! 10 gånger: val i = ref 1 while!i<=10 do (prt "Hej igen!\n"; i :=!i + 1) PK1&PM1 HT-04 moment 10 Sida 39 Uppdaterad Analys av summergsproblemet (repris) Start. Låt summan vara 0. Är n=0? Nej. Ja. Addera n till summan. Subtrahera 1 från n. Stopp. Konstruktionen kallas för en loop. (Det spelar gen roll om vi adderar n eller n) PK1&PM1 HT-04 moment 10 Sida 40 Uppdaterad Imperativ summergsfunktion (* sumupto TYPE: t -> t PRE: x >= 0 POST: x *) fun sumupto x = val n = ref x val sum = ref 0 while!n > 0 do (sum :=!sum +!n; n :=!n - 1);!sum Samma funktion i funktionell variant: fun sumupto n = if n = 0 then 0 n + sumupto(n-1); PK1&PM1 HT-04 moment 10 Sida 41 Uppdaterad Imperativ genomgång av listor (* countgreater(x,g) TYPE: t list*t -> t POST: Antal element i x som är större än g *) fun countgreater(x,g) = val l = ref x val n = ref 0 while not (null(!l)) do (if hd(!l) > g then n :=!n + 1 (); l := tl(!l));!n PK1&PM1 HT-04 moment 10 Sida 42 Uppdaterad

8 countgreater imperativ och funktionell fun countgreater(x,g) = (* imperativ *) val l = ref x val n = ref 0 while not (null(!l)) do (if hd(!l) > g then n :=!n + 1 (); l := tl(!l));!n fun countgreater(l,g) = (* funktionell *) if null l then 0 (if hd l > g then 1 0) + countgreater(tl l,g) PK1&PM1 HT-04 moment 10 Sida 43 Uppdaterad Loopar och svansrekursion (* Med loop *) fun sumupto x = val n = ref x val sum = ref 0 while!n > 0 do (sum :=!sum +!n; n :=!n - 1);!sum (* Med svansrekursion *) fun sumupto x = sumuptoaux(x,0); fun sumuptoaux(n,sum) = if n > 0 then sumuptoaux(n-1,sum+n) sum PK1&PM1 HT-04 moment 10 Sida 44 Uppdaterad Arrayer För att komma åt ett element i en lista eller ett träd krävs en tidsåtgång som ökar när datastrukturen blir större. Man har ibland behov av att komma åt data i konstant tid. Nästan alla datorer har arbetsmne med sekventiellt ordnade celler där olika delar går att komma åt i konstant tid. De flesta programspråk har en datastruktur som direkt motsvarar strukturen hos mnet arrayen (vektor, fält) ~ En flyttalsarray med 6 element och deras dex. Till skillnad från en lista som består av ett antal ::-konstruktorer är en array ett objekt att komma åt alla element går alltså lika fort. Arrayer i ML Arrayer i ML defieras i biblioteket Array och liknar en abstrakt datatyp. Det är dock en likhetstyp. (Men observera att liksom hos ref så kan två arrayer vara olika även om nehål är lika!) ~ Arrayen ovan har i ML typen real array. Liksom ref-celler kan nehål i arrayer ändras. Arrayer skiljer sig från ref i prcip genom att ref är en cell, medan arrayer normalt har flera celler. PK1&PM1 HT-04 moment 10 Sida 45 Uppdaterad PK1&PM1 HT-04 moment 10 Sida 46 Uppdaterad Skapa arrayer Array.fromList x TYPE: 'a list -> 'a array POST: En array av samma längd som listan där cellerna i tur och ordng nehåller elementenn i listan SIDE-EFFECTS: En ny array skapas. Array.array(n,x) TYPE: t*'a -> 'a array PRE: n >= 0 POST: En array av längd n där cellerna nehåller x SIDE-EFFECTS: En ny array skapas. Använda arrayer Array.length a TYPE: 'a array -> t POST: Antal celler i arrayen a Array.sub(a,i) TYPE: 'a array*t -> 'a PRE: 0 <= i < length a POST: Innehål hos cellen med dex i om arrayen a. Array.update(a,i,x) TYPE: 'a array*t*'a -> unit PRE: 0 <= i < Array.length a SIDE-EFFECTS: I arrayen a sätts nehål i cellen med dex i till x. PK1&PM1 HT-04 moment 10 Sida 47 Uppdaterad PK1&PM1 HT-04 moment 10 Sida 48 Uppdaterad

9 Högre ordngens funktioner för arrayer Array.foldr f e a TYPE: ('a*'b->'b)->'b->'a array->'b POST: f(x1,f(x2,...f(xn,e)...)) om arrayen a nehåller elementen x1,x2,...,xn Jämför med specifikationen av foldr för listor: foldr f e l TYPE: ('a*'b->'b)->'b->'a list->'b POST: f(x1,f(x2,...f(xn,e)...)) om l=[x1,x2,...,xn] Array.foldr kan användas för att defiera en funktion tolist som är bra att ha för att se hur arrayer ser ut. (* tolist a TYPE: 'a array -> 'a list POST: En lista av elementen i arrayen a. *) fun tolist a = Array.foldr (op ::) [] a; Exempel på arrayfunktioner - val a = Array.fromList [10,20,30,40]; > val a = <array> : t array - tolist a; > val it = [10, 20, 30, 40] : t list - Array.length a; > val it = 4 : t - Array.sub(a,3); > val it = 40 : t - Array.update(a,2,42); - tolist a; > val it = [10, 20, 42, 40] : t list - val b = Array.array(3,0); > val b = <array> : t array - tolist b; > val it = [0, 0, 0] : t list PK1&PM1 HT-04 moment 10 Sida 49 Uppdaterad PK1&PM1 HT-04 moment 10 Sida 50 Uppdaterad Summera elementen i en flyttalsarray Funktionellt: (* sumarray a TYPE: real array -> real POST: Summan av elementen i a *) fun sumarray a = (* sumarrayaux(a,i) TYPE: real array*t -> real POST: Summan av elementen i a fr.o.m. elementet med dex i *) fun sumarrayaux(a,i) = if i >= Array.length a then 0.0 Array.sub(a,i) + sumarrayaux(a,i+1) sumarrayaux(a,0) PK1&PM1 HT-04 moment 10 Sida 51 Uppdaterad Summera elementen i en flyttalsarray Imperativt: (* sumarray a TYPE: real array -> real POST: Summan av elementen i a *) fun sumarray a = val sum = ref 0.0 val i = ref 0 while!i < Array.length a do (sum :=!sum + Array.sub(a,!i); i :=!i + 1);!sum Bekvämt: fun sumarray a = Array.foldr (op +) 0.0 a PK1&PM1 HT-04 moment 10 Sida 52 Uppdaterad

Referentiell transparens. Programkonstruktion. Moment 10 Om sidoeffekter In/utmatning och imperativ programmering. Sidoeffekter.

Referentiell transparens. Programkonstruktion. Moment 10 Om sidoeffekter In/utmatning och imperativ programmering. Sidoeffekter. Programkonstruktion Moment 10 Om sidoeffekter In/utmatng och imperativ programmerg Referentiell transparens I ren funktionell programmerg kan man byta lika mot lika utan att programmets funktion ändras.

Läs mer

Programkonstruktion. Moment 11 Om sidoeffekter In/utmatning och imperativ programmering. PKD 2011/12 moment 11 Sida 1 Uppdaterad

Programkonstruktion. Moment 11 Om sidoeffekter In/utmatning och imperativ programmering. PKD 2011/12 moment 11 Sida 1 Uppdaterad Programkonstruktion Moment 11 Om sidoeffekter In/utmatning och imperativ programmering PKD 2011/12 moment 11 Sida 1 Uppdaterad 2012-01-30 Referentiell transparens I ren funktionell programmering kan man

Läs mer

"Referentiell transparens"

Referentiell transparens "Referentiell transparens" Hittills har jag beskrivit körningen av ML-program genom att uttryck ersätts med sina värden: fun fact(0) = 1 fact(n) = n*fact(n-1) fact(3) ~> 3*fact(3-1) ~> 3*fact(2) ~> 3*(2*fact(2-1))

Läs mer

SI-möte #10, Programkonstruktion och Datastrukturer

SI-möte #10, Programkonstruktion och Datastrukturer SI-möte #10, Programkonstruktion och Datastrukturer Lösngsförslag Elias Castegren & Kristia Ausmees elca7381@student.uu.se krau6498@student.uu.se 1. (* prtlist(l) TYPE: strg list -> unit PRE: () POST:

Läs mer

Programmeringsmetodik DV1, Programkonstruktion del 1 Tentamen,

Programmeringsmetodik DV1, Programkonstruktion del 1 Tentamen, Programmeringsmetodik DV1, Programkonstruktion del 1 Tentamen, 2007-08-21 Lars-Henrik Eriksson Institutionen för informationsteknologi Uppsala Universitet Tid: 0900-14:00. Börja med att läsa igenom alla

Läs mer

Programkonstruktion. Tentamen,

Programkonstruktion. Tentamen, Programkonstruktion (Programmeringsmetodik DV1) Tentamen, 2008-06-12 Lars-Henrik Eriksson Institutionen för informationsteknologi Uppsala Universitet Tid: 0900-14:00. Börja med att läsa igenom alla frågorna

Läs mer

Programmeringsmetodik DV1 Programkonstruktion 1. Moment 8 Om abstrakta datatyper och binära sökträd

Programmeringsmetodik DV1 Programkonstruktion 1. Moment 8 Om abstrakta datatyper och binära sökträd Programmeringsmetodik DV1 Programkonstruktion 1 Moment 8 Om abstrakta datatyper och binära sökträd PK1&PM1 HT-06 moment 8 Sida 1 Uppdaterad 2005-09-22 Tabeller En viktig tillämpning är tabellen att ifrån

Läs mer

Programmera i C Varför programmera i C när det finns språk som Simula och Pascal??

Programmera i C Varför programmera i C när det finns språk som Simula och Pascal?? Programmera i C Varför programmera i C när det finns språk som Simula och Pascal?? C är ett språk på relativt låg nivå vilket gör det möjligt att konstruera effektiva kompilatorer, samt att komma nära

Läs mer

Omtentamen (del 1, 6 högskolepoäng) i Programkonstruktion och datastrukturer (1DL201)

Omtentamen (del 1, 6 högskolepoäng) i Programkonstruktion och datastrukturer (1DL201) Omtentamen (del 1, 6 högskolepoäng) i Programkonstruktion och datastrukturer (1DL201) Lars-Henrik Eriksson Fredag 5 april 2013, kl 14:00 17:00, i Polacksbackens skrivsal Hjälpmedel: Inga. Inte heller elektronisk

Läs mer

Så fungerar en dator

Så fungerar en dator Så fungerar en dator Mental bild av en dator Hårdvarumodell av en dator 1 (10) Vad är en dator? En dator är en digital elektronisk mask, och består av tre huvudkomponenter: processor,, enheter för - och

Läs mer

Tabeller. Programkonstruktion. Moment 8 Om abstrakta datatyper och binära sökträd. Implementering av tabellen. Operationer på tabellen

Tabeller. Programkonstruktion. Moment 8 Om abstrakta datatyper och binära sökträd. Implementering av tabellen. Operationer på tabellen Programkonstruktion Moment 8 Om abstrakta datatyper och binära sökträd Tabeller En viktig tillämpning är tabellen att ifrån en nyckel kunna ta fram ett tabellvärde. Ett typiskt exempel är en telefonkatalog:

Läs mer

Datatyper och kontrollstrukturer. Skansholm: Kapitel 2) De åtta primitiva typerna. Typ Innehåll Defaultvärde Storlek

Datatyper och kontrollstrukturer. Skansholm: Kapitel 2) De åtta primitiva typerna. Typ Innehåll Defaultvärde Storlek De åtta primitiva typerna Java, datatyper, kontrollstrukturer Skansholm: Kapitel 2) Uppsala Universitet 11 mars 2005 Typ Innehåll Defaultvärde Storlek boolean true, false false 1 bit char Tecken \u000

Läs mer

Tabeller. Programkonstruktion. Moment 8 Om abstrakta datatyper och binära sökträd. Specifikationer för tabellfunktionerna. Operationer på tabellen

Tabeller. Programkonstruktion. Moment 8 Om abstrakta datatyper och binära sökträd. Specifikationer för tabellfunktionerna. Operationer på tabellen Programkonstruktion Moment 8 Om abstrakta datatyper och binära sökträd Tabeller En viktig tillämpning är tabeller att ifrån en nyckel kunna ta fram ett tabellvärde. Ett typiskt exempel är en telefonkatalog:

Läs mer

Föreläsning 6: Introduktion av listor

Föreläsning 6: Introduktion av listor Föreläsning 6: Introduktion av listor Med hjälp av pekare kan man bygga upp datastrukturer på olika sätt. Bland annat kan man bygga upp listor bestående av någon typ av data. Begreppet lista bör förklaras.

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG TENTAMEN PROGRAMMERING I ETT FUNKTIONELLT SPRÅK ML, 5P

LÖSNINGSFÖRSLAG TENTAMEN PROGRAMMERING I ETT FUNKTIONELLT SPRÅK ML, 5P UMEÅ UNIVERSITET Datavetenskap 020321 Betygsgränser 0 19,5 U 20 25,5 3 26 31,5 4 32-40 5 LÖSNINGSFÖRSLAG TENTAMEN 020321 PROGRAMMERING I ETT FUNKTIONELLT SPRÅK ML, 5P Uppgift 1(3+2=5 poäng) I denna uppgift

Läs mer

i LabVIEW. Några programmeringstekniska grundbegrepp

i LabVIEW. Några programmeringstekniska grundbegrepp Institutionen för elektroteknik Några programmeringstekniska grundbegrepp 1999-02-16 Inledning Inom datorprogrammering förekommer ett antal grundbegrepp som är i stort sett likadana oberoende om vi talar

Läs mer

Klassdeklaration. Metoddeklaration. Parameteröverföring

Klassdeklaration. Metoddeklaration. Parameteröverföring Syntax: Class Declaration Modifier Class Body Basic Class Member Klassdeklaration class Class Member Field Declaration Constructor Declaration Method Declaration Identifier Class Associations Motsvarar

Läs mer

Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic

Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic Inledning Starta Microsoft Visual Studio 2005. Välj create Project Välj VB + Vindows Application och välj ett nytt

Läs mer

Kompilering och exekvering. Föreläsning 1 Objektorienterad programmering DD1332. En kompilerbar och körbar java-kod. Kompilering och exekvering

Kompilering och exekvering. Föreläsning 1 Objektorienterad programmering DD1332. En kompilerbar och körbar java-kod. Kompilering och exekvering Föreläsning 1 Objektorienterad programmering DD1332 Introduktion till Java Kompilering, exekvering, variabler, styrstrukturer Kompilering och exekvering Ett program måste översättas till datorns språk

Läs mer

Föreläsningsanteckningar, Introduktion till datavetenskap HT S4 Datastrukturer. Tobias Wrigstad

Föreläsningsanteckningar, Introduktion till datavetenskap HT S4 Datastrukturer. Tobias Wrigstad 1 Datatyper Tobias Wrigstad Det finns flera olika typer av (slags) data Olika datatyper har olika egenskaper. T.ex. är ett personnummer inte ett tal. (Den sista siffran skall stämma enligt den s.k. Luhnalgoritmen

Läs mer

Inledande programmering med C# (1DV402) Summera med while"-satsen

Inledande programmering med C# (1DV402) Summera med while-satsen Summera med while"-satsen Upphovsrätt för detta verk Inledande programmering med C# (1DV402) Detta verk är framtaget i anslutning till kursen Inledande programmering med C# vid Linnéuniversitetet. Du får

Läs mer

Föreläsning 3-4 Innehåll. Diskutera. Metod. Programexempel med metod

Föreläsning 3-4 Innehåll. Diskutera. Metod. Programexempel med metod Föreläsning 3-4 Innehåll Diskutera Vad gör programmet programmet? Föreslå vilka satser vi kan bryta ut till en egen metod. Skriva egna metoder Logiska uttryck Algoritm för att beräkna min och max Vektorer

Läs mer

Programmering, grundkurs, 8.0 hp HI1024, HI1900 etc., Tentamen TEN1. Måndagen den 10 januari 2011,

Programmering, grundkurs, 8.0 hp HI1024, HI1900 etc., Tentamen TEN1. Måndagen den 10 januari 2011, Programmering, grundkurs, 8.0 hp HI1024, HI1900 etc., Tentamen TEN1 Måndagen den 10 januari 2011, 8.15 12.15 Tentamen består av två delar, del A och del B. Del A innehåller 10 kryssfrågor på olika teman

Läs mer

Imperativ programmering. Imperativ programmering konstruktioner i Lisp. Datastrukturer (kap ) arraystruktur poststruktur

Imperativ programmering. Imperativ programmering konstruktioner i Lisp. Datastrukturer (kap ) arraystruktur poststruktur Imperativ programmering konstruktioner i Lisp Imperativ programmering I den imperativa programmeringen skriver vi program satsvist. Datastrukturer (kap.-.) aystruktur poststruktur Iterativa uttryck (avs.)

Läs mer

Beräkningsvetenskap föreläsning 2

Beräkningsvetenskap föreläsning 2 Beräkningsvetenskap föreläsning 2 19/01 2010 - Per Wahlund if-satser if x > 0 y = 2 + log(x); else y = -1 If-satsen skall alltid ha ett villkor, samt en då det som skall hända är skrivet. Mellan dessa

Läs mer

Att deklarera och att använda variabler. Föreläsning 10. Synlighetsregler (2) Synlighetsregler (1)

Att deklarera och att använda variabler. Föreläsning 10. Synlighetsregler (2) Synlighetsregler (1) Föreläsning 10 STRING OCH STRINGBUILDER; VARIABLERS SYNLIGHET Att deklarera och att använda variabler När vi deklarerar en variabel, t ex int x; inför vi en ny variabel med ett namn och en typ. När namnet

Läs mer

Tentamen TEN1 HI1029 2014-05-22

Tentamen TEN1 HI1029 2014-05-22 Tentamen TEN1 HI1029 2014-05-22 Skrivtid: 8.15-13.00 Hjälpmedel: Referensblad (utdelas), papper (tomma), penna Logga in med tentamenskontot ni får av skrivvakten. Det kommer att ta tid att logga in ha

Läs mer

EDAA20 Programmering och databaser. Mål komprimerat se kursplanen för detaljer. Checklista. Föreläsning 1-2 Innehåll. Programmering.

EDAA20 Programmering och databaser. Mål komprimerat se kursplanen för detaljer. Checklista. Föreläsning 1-2 Innehåll. Programmering. EDAA20 Programmering och databaser Mål komprimerat se kursplanen för detaljer Läsperiod 1 7.5 hp anna.aelsson@cs.lth.se http://cs.lth.se/edaa20 Mer information finns på kursens webbsida samt på det utdelade

Läs mer

Webbsidor och webbservrar

Webbsidor och webbservrar Webbsidor och webbservrar Server HTTP-protokollet Dokument (t.ex. HTML kod) Klient URL (t.ex. länk) Normal funktion hos webben: Användaren klickar på länk eller anger URL på annat sätt. Servern lokaliserar

Läs mer

Programmering A. Johan Eliasson johane@cs.umu.se

Programmering A. Johan Eliasson johane@cs.umu.se Programmering A Johan Eliasson johane@cs.umu.se 1 Jag Undervisar mest grundläggande programmering på Institutionen för datavetensakap Applikationsutveckling för iphone Applikationsutveckling i Java Datastrukturer

Läs mer

Idag. Javas datatyper, arrayer, referenssemantik. Arv, polymorfi, typregler, typkonvertering. Tänker inte säga nåt om det som är likadant som i C.

Idag. Javas datatyper, arrayer, referenssemantik. Arv, polymorfi, typregler, typkonvertering. Tänker inte säga nåt om det som är likadant som i C. Idag Javas datatyper, arrayer, referenssemantik Klasser Arv, polymorfi, typregler, typkonvertering Strängar Tänker inte säga nåt om det som är likadant som i C. Objectorienterad programmering Sida 1 Ett

Läs mer

Visual Basic, en snabbgenomgång

Visual Basic, en snabbgenomgång Visual Basic, en snabbgenomgång Variabler och Datatyper En variabel är som en behållare. Olika behållare passar bra till olika saker. I Visual Basic(härefter VB) finns olika typer av behållare för olika

Läs mer

TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs

TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs Sammanfattning period 1 Eric Elfving Institutionen för datavetenskap 1 oktober 2013 Översikt Ett C++-programs uppbyggnad Variabler Datatyper Satser Uttryck Funktioner

Läs mer

(Man brukar säga att) Java är... Denna föreläsning. Kompilering av Java. Historik: Java. enkelt. baserat på C/C++ Allmänt om Java

(Man brukar säga att) Java är... Denna föreläsning. Kompilering av Java. Historik: Java. enkelt. baserat på C/C++ Allmänt om Java (Man brukar säga att) Java är... Denna föreläsning Allmänt om Java Javas datatyper, arrayer, referenssemantik Klasser Strängar enkelt baserat på C/C++ objekt-orienterat från början dynamiskt utbyggbart

Läs mer

Alla datorprogram har en sak gemensam; alla processerar indata för att producera något slags resultat, utdata.

Alla datorprogram har en sak gemensam; alla processerar indata för att producera något slags resultat, utdata. Att förstå variabler Alla datorprogram har en sak gemensam; alla processerar indata för att producera något slags resultat, utdata. Vad är en variabel? En variabel är en plats att lagra information. Precis

Läs mer

732G Linköpings universitet 732G11. Johan Jernlås. Översikt. Repetition. Muddy. Funktioner / metoder. Punktnotation. Evalueringsordning

732G Linköpings universitet 732G11. Johan Jernlås. Översikt. Repetition. Muddy. Funktioner / metoder. Punktnotation. Evalueringsordning Varför? 732G11 Linköpings universitet 2011-02-08 Varför? 1 2 3 Varför? 4 5 Medelvärde av 5000 tal Varför? while-loopen int nrofints = 5000; int [] integers = new int [ nrofints ]; int pos = 0; while (

Läs mer

Programmering I Tobias Wrigstad fredag, 2009 augusti 28

Programmering I Tobias Wrigstad fredag, 2009 augusti 28 Programmering I Tobias Wrigstad tobias@dsv.su.se Vad är programmering? Lågnivåspråk och högnivåspråk Kompilering och interpretering Variabler Notation för flödesschema (flow chart) Kontrollstrukturer (conditionals,

Läs mer

Korsordlösare Sara Hedbrandh Strömberg Programkonstruktion VT 10 Inlämninsguppgift

Korsordlösare Sara Hedbrandh Strömberg Programkonstruktion VT 10 Inlämninsguppgift Sara Hedbrandh Strömberg Programkonstruktion VT 10 Inlämninsguppgift 1.Inledning 1.2 Sammanfattning 1.3 Programmet Användarbeskrivning 2.1 Lösa korsordet 2.2 Körexempel Programdokumentation 3.1 Abstrakta

Läs mer

Språket Python - Del 1 Grundkurs i programmering med Python

Språket Python - Del 1 Grundkurs i programmering med Python Hösten 2009 Dagens lektion Ett programmeringsspråks byggstenar Några inbyggda datatyper Styra instruktionsflödet Modulen sys 2 Ett programmeringsspråks byggstenar 3 ETT PROGRAMMERINGSSPRÅKS BYGGSTENAR

Läs mer

EDAA20 Programmering och databaser. Mål komprimerat se kursplanen för detaljer. Om att lära sig programmera. Föreläsning 1-2 Innehåll.

EDAA20 Programmering och databaser. Mål komprimerat se kursplanen för detaljer. Om att lära sig programmera. Föreläsning 1-2 Innehåll. EDAA20 Programmering och databaser Mål komprimerat se kursplanen för detaljer Läsperiod 1 7.5 hp anna.axelsson@cs.lth.se http://cs.lth.se/edaa20 Mer information finns på kursens webbsida samt på det utdelade

Läs mer

[] Arrayer = Indexerad variabel

[] Arrayer = Indexerad variabel [] Arrayer = Indexerad variabel Lagra många värden i en variabel Jmfr inom matematiken, variabler x 0, x 1, x 2, I detta dokument tas upp hur man skapar och hanterar sådana variabler i java. Dessa kallas

Läs mer

Föreläsning 2 Objektorienterad programmering DD1332. Typomvandling

Föreläsning 2 Objektorienterad programmering DD1332. Typomvandling metoder Föreläsning 2 Objektorienterad programmering DD1332 Array [modifierare] String metodnamn (String parameter) Returtyp (utdata typ) i detta fall String Indata typ i detta fall String 1 De får man

Läs mer

F6: Högre ordningens funktioner. Mönster för rekursion (1) Mönster för rekursion (1b) Mönster för rekursion (2) Högre Ordningens Funktioner

F6: Högre ordningens funktioner. Mönster för rekursion (1) Mönster för rekursion (1b) Mönster för rekursion (2) Högre Ordningens Funktioner F6: Högre ordningens funktioner Mönster för rekursion (1) Mönster för rekursion Partiellt applicerbara funktioner Anonyma funktioner Op HOF på listor Sortering Listreduktion Funktionskomposition Rekursivt

Läs mer

Grundläggande datalogi - Övning 1

Grundläggande datalogi - Övning 1 Grundläggande datalogi - Övning 1 Björn Terelius October 30, 2008 Python är ett tolkat språk som kan köras interaktivt. tcs-ray:~/grudat08>python >>> 11+3*4 23 >>> a = 15 >>> b=a >>> print "a =", a, "b

Läs mer

Föreläsning 13. Rekursion

Föreläsning 13. Rekursion Föreläsning 13 Rekursion Rekursion En rekursiv metod är en metod som anropar sig själv. Rekursion används som alternativ till iteration. Det finns programspråk som stödjer - enbart iteration (FORTRAN)

Läs mer

Tentamen *:58/ID100V Programmering i C Exempel 3

Tentamen *:58/ID100V Programmering i C Exempel 3 DSV Tentamen *:58/ID100V Sid 1(5) Tentamen *:58/ID100V Programmering i C Exempel 3 Denna tentamen består av fyra uppgifter som tillsammans kan de ge maximalt 22 poäng. För godkänt resultat krävs minst

Läs mer

Datorlära 6. Arbeta med strängar Inmatning med tangentbordet Bygga ett program med inmatning, funktioner, osv

Datorlära 6. Arbeta med strängar Inmatning med tangentbordet Bygga ett program med inmatning, funktioner, osv Datorlära 6 Arbeta med strängar Inmatning med tangentbordet Bygga ett program med inmatning, funktioner, osv 1 Arbeta med Strängar Strängar skapas med text inom citattecken, enkla eller dubbla.!>> str=

Läs mer

Objektorienterad programmering D2

Objektorienterad programmering D2 Objektorienterad programmering D2 Laboration nr 2. Syfte Att få förståelse för de grundläggande objektorienterade begreppen. Redovisning Källkoden för uppgifterna skall skickas in via Fire. För senaste

Läs mer

Föreläsning 1 & 2 INTRODUKTION

Föreläsning 1 & 2 INTRODUKTION Föreläsning 1 & 2 INTRODUKTION Denna föreläsning Vad händer under kursen? praktisk information Kursens mål vad är programmering? Skriva små program i programspråket Java Skriva program som använder färdiga

Läs mer

6 Rekursion. 6.1 Rekursionens fyra principer. 6.2 Några vanliga användningsområden för rekursion. Problem löses genom:

6 Rekursion. 6.1 Rekursionens fyra principer. 6.2 Några vanliga användningsområden för rekursion. Problem löses genom: 6 Rekursion 6.1 Rekursionens fyra principer Problem löses genom: 1. förenkling med hjälp av "sig själv". 2. att varje rekursionssteg löser ett identiskt men mindre problem. 3. att det finns ett speciellt

Läs mer

Tentamen. Datalogi I, grundkurs med Java 10p, 2D4112, Lördagen den 30 november 2002 kl , salar E33, E34

Tentamen. Datalogi I, grundkurs med Java 10p, 2D4112, Lördagen den 30 november 2002 kl , salar E33, E34 Tentamen Datalogi I, grundkurs med Java 10p, 2D4112, 2002-2003 Lördagen den 30 november 2002 kl 9.00 14.00, salar E33, E34 Inga hjälpmedel 30 poäng ger säkert godkänt, 40 poäng ger betyg 4 50 poäng ger

Läs mer

Programkonstruktion och datastrukturer. Moment 5 Om generella datastrukturer och träd. PKD 2011/12 moment 5 Sida 1 Uppdaterad

Programkonstruktion och datastrukturer. Moment 5 Om generella datastrukturer och träd. PKD 2011/12 moment 5 Sida 1 Uppdaterad Programkonstruktion och datastrukturer Moment 5 Om generella datastrukturer och träd PKD 2011/12 moment 5 Sida 1 Uppdaterad 2011-11-22 Sammanblandning av representerade data I en tillämpning behöver man

Läs mer

Dugga Datastrukturer (DAT036)

Dugga Datastrukturer (DAT036) Dugga Datastrukturer (DAT036) Duggans datum: 2012-11-21. Författare: Nils Anders Danielsson. För att en uppgift ska räknas som löst så måste en i princip helt korrekt lösning lämnas in. Enstaka mindre

Läs mer

Anmälningskod: Lägg uppgifterna i ordning. Skriv uppgiftsnummer (gäller B-delen) och din kod överst i högra hörnet på alla papper

Anmälningskod: Lägg uppgifterna i ordning. Skriv uppgiftsnummer (gäller B-delen) och din kod överst i högra hörnet på alla papper Tentamen Programmeringsteknik I 2016-06-11 Skrivtid: 0900 1400 Tänk på följande Skriv läsligt. Använd inte rödpenna. Skriv bara på framsidan av varje papper. Lägg uppgifterna i ordning. Skriv uppgiftsnummer

Läs mer

Hur man programmerar. TDDC66 Datorsystem och programmering Föreläsning 3. Peter Dalenius Institutionen för datavetenskap

Hur man programmerar. TDDC66 Datorsystem och programmering Föreläsning 3. Peter Dalenius Institutionen för datavetenskap Hur man programmerar TDDC66 Datorsystem och programmering Föreläsning 3 Peter Dalenius Institutionen för datavetenskap 2014-09-05 Översikt Problemlösning: Hur ska man tänka? Datatyper Listor (forsätter

Läs mer

Repetition i Pascal. Exemplen fac. Exemplen fac i Pascal. Exemplen fac motivering. Orginalet

Repetition i Pascal. Exemplen fac. Exemplen fac i Pascal. Exemplen fac motivering. Orginalet Repetition Introduktion Repetition i Exemplen fac Orginalet I Scheme använde vi rekursion för all slags repetition. Efterom Scheme är ett funktionellt språk återsänder alla språkkonstruktioner ett värde

Läs mer

Arrayer (vektorer) Murach s: kap Elektronikcentrum i Svängsta AB

Arrayer (vektorer) Murach s: kap Elektronikcentrum i Svängsta AB Arrayer (vektorer) Murach s: kap 8 2013-01-15 1 Elektronikcentrum i Svängsta AB Arrayer Arrayer (vektorer) Ofta i ett program har vi flera variabler av samma datatyp som är relaterade till varandra. Exempel

Läs mer

Lite om felhantering och Exceptions Mer om variabler och parametrar Fält (eng array) och klassen ArrayList.

Lite om felhantering och Exceptions Mer om variabler och parametrar Fält (eng array) och klassen ArrayList. Institutionen för Datavetenskap Göteborgs universitet HT2009 DIT011 Objektorienterad programvaruutveckling GU (DIT011) Föreläsning 3 Innehåll Lite om felhantering och Exceptions Mer om variabler och parametrar

Läs mer

4 Sammansatta datatyper

4 Sammansatta datatyper 4 Sammansatta datatyper De enkla datatyper som vi hittills använt är otillräckliga när man ska hantera stora datamängder. Vill man exempelvis läsa in 100 reella mätvärden, som man tillfälligt vill spara

Läs mer

Datalogi för E Övning 3

Datalogi för E Övning 3 Datalogi för E Övning 3 Mikael Huss hussm@nada.kth.se AlbaNova, Roslagstullsbacken 35 08-790 62 26 Kurshemsida: http://www.csc.kth.se/utbildning/kth/kurser/2d1343/datae06 Dagens program Att skapa egna

Läs mer

Föreläsning 11. Arrayer. Arrayer. Arrayer. Lagrar flera värden av samma typ Kan vara primitiva typer eller objekt. Kan ha en array av t.

Föreläsning 11. Arrayer. Arrayer. Arrayer. Lagrar flera värden av samma typ Kan vara primitiva typer eller objekt. Kan ha en array av t. Föreläsning 11 Arrayer Arrayer Lagrar flera värden av samma typ Kan vara primitiva typer eller objekt int[] tal = new int[3]; Kan ha en array av t.ex: Heltal (int) Tecken (char) Personer (objekt av klassen

Läs mer

Johan Karlsson Datavetenskap för teknisk kemi, 10p, moment 1 Datavetenskap Umeå Universitet. Tentamen

Johan Karlsson Datavetenskap för teknisk kemi, 10p, moment 1 Datavetenskap Umeå Universitet. Tentamen Tentamen för teknisk kemi, 10p, moment 1 29 november 1999 Skrivtid 9-15 Hjälpmedel: av följande böcker. - U. Bilting och J. Skansholm: Vägen till C - A. Kelley & I. Pohl: A Book on C Maxpoäng: Gräns för

Läs mer

Datastrukturer och algoritmer

Datastrukturer och algoritmer Innehåll Datastrukturer och algoritmer Föreläsning 2 Fält Specifikation, Konstruktion och Specifikation, Konstruktion Dynamiska resurser Länk Länkade celler 25 26 Fält Modell Schackbräde Organisation n-dimensionellt

Läs mer

Programmeringsteknik med C och Matlab

Programmeringsteknik med C och Matlab Programmeringsteknik med C och Matlab Kapitel 6: Filhantering Henrik Björklund Umeå universitet 13 oktober 2009 Björklund (UmU) Programmeringsteknik 13 oktober 2009 1 / 22 Textfiler Filer är sekvenser

Läs mer

Laboration: Whitebox- och blackboxtesting

Laboration: Whitebox- och blackboxtesting Tilda11 höstterminen 2011 Laboration: Whitebox- och blackboxtesting Mål med laborationen Du ska lära dig begreppen white-box testing och black-box testing Du ska öva dig på att konstruera testfall Du ska

Läs mer

Algoritmer, datastrukturer och komplexitet

Algoritmer, datastrukturer och komplexitet Algoritmer, datastrukturer och komplexitet Övning 6 Anton Grensjö grensjo@csc.kth.se 4 oktober 2017 1 Idag Algoritmkonstruktion (lite blandat) Redovisning och inlämning av labbteori 3 2 Uppgifter Uppgift

Läs mer

TENTAMEN PROGRAMMERINGSMETODIK MOMENT 2 - JAVA, 4P

TENTAMEN PROGRAMMERINGSMETODIK MOMENT 2 - JAVA, 4P UME UNIVERSITET Datavetenskap 981212 TENTAMEN PROGRAMMERINGSMETODIK MOMENT 2 - JAVA, 4P Datum : 981212 Tid : 9-15 HjŠlpmedel : Inga Antal uppgifter : 9 TotalpoŠng : 60 (halva pošngtalet kršvs normalt fšr

Läs mer

Lite mer om Javas stöd för fält. Programmering. Exempel: vad är det största talet? hh.se/db2004. Fält samt Input/Output

Lite mer om Javas stöd för fält. Programmering. Exempel: vad är det största talet? hh.se/db2004. Fält samt Input/Output Programmering hh.se/db2004 Föreläsning 5: Fält samt Input/Output Verónica Gaspes www2.hh.se/staff/vero www2.hh.se/staff/vero/programmering Lite mer om Javas stöd för fält Hur många element har ett fält?

Läs mer

Inledande programmering med C# (1DV402) 27+15=42 1 (22)

Inledande programmering med C# (1DV402) 27+15=42 1 (22) 27+15=42 1 (22) Variabler Upphovsrätt för detta verk Detta verk är framtaget i anslutning till kursen Inledande programmering med C# vid Linnéuniversitetet. Du får använda detta verk så här: Allt innehåll

Läs mer

Pythons standardbibliotek

Pythons standardbibliotek Pythons standardbibliotek Python 3 skall, enligt standarddokumenten http://docs.python.org/py3k/library/index.html ha stöd för vissa funktioner, typer och datastrukturer Så länge man håller sig till detta

Läs mer

Datastrukturer och algoritmer

Datastrukturer och algoritmer Innehåll Datastrukturer och algoritmer Föreläsning 2 Fält Specifikation, Konstruktion och Specifikation, Konstruktion Dynamiska resurser Länk Länkade celler 23 24 Konstruktion av Fält Fysisk datatyp i

Läs mer

C++ - En introduktion

C++ - En introduktion C++ - En introduktion De imperativa grunderna för dig som kan programmera Eric Elfving Institutionen för datavetenskap 1 / 72 Översikt 1 Grunderna 2 Uttryck och satser 3 Funktioner 4 Poster 1 Grunderna

Läs mer

Rekursion. Att tänka rekursivt Att programmera rekursivt i Java Exempel. Programmeringsmetodik -Java 254

Rekursion. Att tänka rekursivt Att programmera rekursivt i Java Exempel. Programmeringsmetodik -Java 254 Rekursion Rekursion är en grundläggande programmeringsteknik M h a rekursion kan vissa problem lösas på ett mycket elegant sätt Avsnitt 11 i kursboken: Att tänka rekursivt Att programmera rekursivt i Java

Läs mer

Programmeringsteknik med C och Matlab

Programmeringsteknik med C och Matlab Programmeringsteknik med C och Matlab Kapitel 2: C-programmeringens grunder Henrik Björklund Umeå universitet Björklund (UmU) Programmeringsteknik 1 / 32 Mer organisatoriskt Imorgon: Datorintro i lab Logga

Läs mer

Grundkurs i programmering, 6 hp (725G61) Dugga 2 tillfälle 2

Grundkurs i programmering, 6 hp (725G61) Dugga 2 tillfälle 2 AID-nummer: Datum: 2014-12-18 Kurskod: 725G61 Provkod: LAB1 Grundkurs i programmering, 6 hp (725G61) Dugga 2 tillfälle 2 Skrivningstid: 2014-12-18 klockan 8.00-10.00. Hjälpmedel: Inga. För varje fråga

Läs mer

Föreläsning 5 Innehåll. Val av algoritm och datastruktur. Analys av algoritmer. Tidsåtgång och problemets storlek

Föreläsning 5 Innehåll. Val av algoritm och datastruktur. Analys av algoritmer. Tidsåtgång och problemets storlek Föreläsning 5 Innehåll Val av algoritm och datastruktur Algoritmer och effektivitet Att bedöma och jämföra effektivitet för algoritmer Begreppet tidskomplexitet Det räcker inte med att en algoritm är korrekt

Läs mer

Tentamen OOP 2015-03-14

Tentamen OOP 2015-03-14 Tentamen OOP 2015-03-14 Anvisningar Fråga 1 och 2 besvaras på det särskilt utdelade formuläret. Du får gärna skriva på bägge sidorna av svarsbladen, men påbörja varje uppgift på ett nytt blad. Vid inlämning

Läs mer

//Använd main som ett "handtag" för att hålla ihop programmet. //Själva programmet finns i övriga klasser.

//Använd main som ett handtag för att hålla ihop programmet. //Själva programmet finns i övriga klasser. /*==================================================================== Detta program hör ihop med dokumentet EXEMPEL_AVERAGE_POINTS.PDF där det finns förklaringar. ======================================================================*/

Läs mer

Typkonvertering. Java versus C

Typkonvertering. Java versus C Typer Objektorienterad programmering E Typkonvertering Typkonvertering Satser: while, for, if Objekt Föreläsning 2 Implicit konvertering Antag att vi i ett program deklarerat int n=3; double x = 5.2; Då

Läs mer

Föreläsning 5: Introduktion av pekare

Föreläsning 5: Introduktion av pekare Föreläsning 5: Introduktion av pekare Det bör påpekas att det som tas upp i introduktionen inte är reella exempel på kod. Man anväder inte pekare till att peka på enstaka heltal som i exemplen nedan, men

Läs mer

Övningsuppgifter #11, Programkonstruktion och datastrukturer

Övningsuppgifter #11, Programkonstruktion och datastrukturer Övningsuppgifter #11, Programkonstruktion och datastrukturer Lösningsförslag Elias Castegren elias.castegren@it.uu.se Övningar 1. 1 2. 2 3. Ett binomialträd med rang n har 2 n noder. En binomial heap innehåller

Läs mer

TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs

TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs Pekare och Listor Eric Elfving Institutionen för datavetenskap 31 oktober 2014 Översikt 2/41 Internminne Pekare Dynamiska datastrukturer (Enkellänkade) listor Arbeta

Läs mer

Strängar. Strängar (forts.)

Strängar. Strängar (forts.) Strängar En sträng i C är helt enkelt en array av char: char namn[20]; För att få strängar att bete sig som om de vore av dynamisk längd markeras strängens slut med null-tecknet \0 : J o z e f S w i a

Läs mer

Hej Då, Karel! Programmering. Vårt första Javaprogram. hh.se/db2004. Java. Grundtyper, variabler och arrayer

Hej Då, Karel! Programmering. Vårt första Javaprogram. hh.se/db2004. Java. Grundtyper, variabler och arrayer Programmering hh.se/db2004 Föreläsning 3: Java. Grundtyper, variabler och arrayer Hej Då, Karel! Verónica Gaspes www2.hh.se/staff/vero www2.hh.se/staff/vero/programmering Center for Research on Embedded

Läs mer

TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs

TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs Grundläggande satser och uttryck Eric Elfving Institutionen för datavetenskap 5 augusti 2014 Översikt Uttryck Litteraler Operatorer Satser Villkor Upprepning Teckenhantering

Läs mer

Datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 4 Test, Stack och Kö

Datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 4 Test, Stack och Kö Datastrukturer och algoritmer Föreläsning 4 Test, Stack och Kö 1 Innehåll Test Datatyperna Stack och kö Specifikation och Gränssnitt Konstruktion Tillämpning 2 Testa VIKTIGT! Test går att göra under många

Läs mer

C++ Funktioner 1. int summa( int a, int b) //funktionshuvud { return a+b; //funktionskropp } Värmdö Gymnasium Programmering B ++ Datainstitutionen

C++ Funktioner 1. int summa( int a, int b) //funktionshuvud { return a+b; //funktionskropp } Värmdö Gymnasium Programmering B ++ Datainstitutionen C++ Funktioner 1 Teori När programmen blir större och mer komplicerade är det bra att kunna dela upp programmet i olika delar som gör specifika saker, vilket kan göra programmet mer lättläst. Ett sätt

Läs mer

MATLAB. Python. Det finns flera andra program som liknar MATLAB. Sage, Octave, Maple och...

MATLAB. Python. Det finns flera andra program som liknar MATLAB. Sage, Octave, Maple och... Allt du behöver veta om MATLAB: Industristandard för numeriska beräkningar och simulationer. Används som ett steg i utvecklingen (rapid prototyping) Har ett syntax Ett teleskopord för «matrix laboratory»

Läs mer

Algoritmer, datastrukturer och komplexitet

Algoritmer, datastrukturer och komplexitet Algoritmer, datastrukturer och komplexitet Övning 6 Anton Grensjö grensjo@csc.kth.se 9 oktober 2015 Anton Grensjö ADK Övning 6 9 oktober 2015 1 / 23 Översikt Kursplanering Ö5: Grafalgoritmer och undre

Läs mer

Agenda. Arrayer deklaration, åtkomst Makron Flerdimensionella arrayer Initiering Strängar Funktioner och arrayer. Övningar nu och då

Agenda. Arrayer deklaration, åtkomst Makron Flerdimensionella arrayer Initiering Strängar Funktioner och arrayer. Övningar nu och då Agenda Arrayer deklaration, åtkomst Makron Flerdimensionella arrayer Initiering Strängar Funktioner och arrayer Övningar nu och då 1 Motivering I de flesta problem ingår att hantera multipla data I de

Läs mer

5 Grundläggande in- och utmatning

5 Grundläggande in- och utmatning 5 Grundläggande in- och utmatning För att användaren skall kunna kommunicera med programmet krävs att man inkluderar ett eller flera bibliotek med rutiner. I Ada finns det ett antal paket som gör detta

Läs mer

Programmering i C++ En manual för kursen Datavetenskaplig introduktionskurs 5p

Programmering i C++ En manual för kursen Datavetenskaplig introduktionskurs 5p Programmering i C++ En manual för kursen Datavetenskaplig introduktionskurs 5p Skriven av Michael Andersson Introduktion Programmering I högnivåspråk fokuserar på själv problemet (algoritmen) istället

Läs mer

Två fall: q Tom sekvens: () q Sekvens av element: (a b c) ; (sum-rec '(2 4 6)) = 12. q Första elementet uppfyller vissa villkor: (2 a b c)

Två fall: q Tom sekvens: () q Sekvens av element: (a b c) ; (sum-rec '(2 4 6)) = 12. q Första elementet uppfyller vissa villkor: (2 a b c) Programmönster: # Listan som sekvens, Rekursiv process Enkel genomgång av sekvens (element på toppnivån i en lista)) TDDC60 Programmering: abstraktion och modellering Föreläsning 5 Rekursiva och iterativa

Läs mer

Lågnivåprogrammering. Föreläsning 2 Lågnivåprogrammering. Binära tal. En enkel modell av datorns inre

Lågnivåprogrammering. Föreläsning 2 Lågnivåprogrammering. Binära tal. En enkel modell av datorns inre Lågnivåprogrammering Föreläsning 2 Lågnivåprogrammering Förberedelse inför laboration 2. Maskinspråk, assemblerspråk Talrepresentation En enkel dator, komponenter Instruktionsformat, instruktionscykel

Läs mer

Objektorienterad Programmering (TDDC77)

Objektorienterad Programmering (TDDC77) Objektorienterad Programmering (TDDC77) Föreläsning II: utmatning, variabler, typer Ahmed Rezine IDA, Linköpings Universitet Hösttermin 2016 Kompilera och köra programmet under terminal 2: I Skapa Hej.java

Läs mer

Objektorienterad programmering i Java I. Uppgifter: 2 Beräknad tid: 5-8 timmar (OBS! Endast ett labbtillfälle) Att läsa: kapitel 5 6

Objektorienterad programmering i Java I. Uppgifter: 2 Beräknad tid: 5-8 timmar (OBS! Endast ett labbtillfälle) Att läsa: kapitel 5 6 Laboration 2 Objektorienterad programmering i Java I Uppgifter: 2 Beräknad tid: 5-8 timmar (OBS! Endast ett labbtillfälle) Att läsa: kapitel 5 6 Syfte: Att kunna använda sig av olika villkors- och kontrollflödeskonstruktioner

Läs mer

Pascal... Pascal. Pascal... Pascal...

Pascal... Pascal. Pascal... Pascal... ... Programspråk uppkallat efter Blaise. Skapat av Nicolaus Wirt. Avsett för undervisning för att lära ut typbegreppet och styrstrukturer. Har fått stor spridning p.g.a. enkelhet och att kompilatorn varken

Läs mer

Tentamen i. för D1 m fl, även distanskursen. lördag 26 februari 2011

Tentamen i. för D1 m fl, även distanskursen. lördag 26 februari 2011 1 of 7 Örebro universitet Akademin för naturvetenskap och teknik Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se) Tentamen i Programmering grundkurs och Programmering C för D1 m fl, även distanskursen

Läs mer

Föreläsning 3: Typomvandling, villkor och val, samt textsträngar

Föreläsning 3: Typomvandling, villkor och val, samt textsträngar Föreläsning 3: Typomvandling, villkor och val, samt textsträngar Camilla Kirkegaard camilla.kirkegaard@liu.se Linköpings universitet Sweden October 14, 2013 1 Innehåll n n n n n Repetition Typomvandlingar

Läs mer

ITK:P1 Föreläsning 1. Programmering. Programmeringsspråket Java. Stark typning Explicit typning Strukturerat Hög säkerhet

ITK:P1 Föreläsning 1. Programmering. Programmeringsspråket Java. Stark typning Explicit typning Strukturerat Hög säkerhet ITK:P1 Föreläsning 1 Att programmera i språket Java DSV Peter Mozelius Programmering Olika typer av programmering som t ex: o Imperativ programmering (C, Pascal m fl) o Funktionell programmering (Lisp,

Läs mer