Lite om felhantering och Exceptions Mer om variabler och parametrar Fält (eng array) och klassen ArrayList.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lite om felhantering och Exceptions Mer om variabler och parametrar Fält (eng array) och klassen ArrayList."

Transkript

1 Institutionen för Datavetenskap Göteborgs universitet HT2009 DIT011 Objektorienterad programvaruutveckling GU (DIT011) Föreläsning 3 Innehåll Lite om felhantering och Exceptions Mer om variabler och parametrar Fält (eng array) och klassen ArrayList. Föreläsning 3 Katarina Blom 1 2 Fel, fel, fel.. Att skriva datorprogram är inte helt trivialt, och man gör ofta en del misstag... Tre kategorier av fel förekommer: Kompileringsfel: Fel som uppstår om man inte följer språkets regler (syntax). Felen upptäcks av kompilatorn. Exekveringsfel: Fel som uppstår vid körningstillfället. Programmet kan inte fortsätta normalt när det exekveras. Logiska fel: Programmeraren har tänkt fel när programmet skrevs (tex. löst ett problem felaktigt, använt fel algoritm) och resultaten blir felaktiga. Metoder: Exempel: En klass för bankkonton Insättning. Uttag. Avläsning av saldo. Tillståndsvariabler: Saldot på kontot. 3 4

2 Första försöket public void taut(double sum){ saldo = saldo - sum; public double avlässaldo(){ return saldo; Förvillkor Det är vanligt att metoder har bivillkor på parametrarnas värden. Sådana förvillkor bör (minst) dokumenteras i kommentaren till metoden. /** * sätter in sum kronor på kontot. sum summan som ska sättas in. * Om sum < 0 är resultatet odefinierat. */. Vad kan gå fel? 5 6 Andra försöket if(sum>=0) else????? Exceptions När indata till en metod är felaktiga (eg. förvillkoren är inte uppfyllda) bör man: Helst inte göra en felutskrift (ok. i debuggsammanhang, men ofta inte i det färdiga programmet). Helst inte i det tysta försöka göra något åt situationen Tex. Generera ett Exception. I vilken del av programmet kan felet åtgärdas? 7 8

3 Tredje försöket if(sum>=0) else throw new IllegalArgumentException(); Exceptions Java använder sig av exceptions. >> java Main Exception in thread "main" java.lang.arrayindexoutofbounds- Exception: 0 at Main.main(Main.java:3) Vad händer om satsen efter else exekveras? public class Main{ public static void main(string[] a){ System.out.println(a[0]); 9 10 Exekveringsfel Exekveringsfel kan delas in i två grupper: 1: Felprogrammeringar. Exempelvis: - Metoder anropas felaktigt (tex. Metodanrop där förvillkoren till metoden inte är uppfyllda) - Indexera utanför ett fält (fält: se slutet av denna föreläsning). Åtgärd: Programmera felfritt. 2: Fel som beror på yttre omständigheter. Exempelvis: - Programmet används fel av en användare (tex. vid in- och ut- matning) - Brist på minne, eller filer som inte finns. Åtgärd: Olika från fall till fall. 11 Checked och Unchecked Exceptions Exceptions i Java delas in i två grupper: 1: Unchecked Exceptions (behöver inte deklareras). Beror ofta på felaktigheter i själva programmet. Exempelvis: - IllegalArgumentException - ArrayIndexOutOfBoundException 2: Checked Exceptions (behöver deklareras). Beror ofta på yttre omstädigheter, eller att programmet används felaktigt. Exempelvis: - FileNotFoundException - IOException 12

4 Variabler Det finns olika sortes variabler: o Tillståndsvariabler o Lokala variabler o Statiska variabler (ofta konstanter) o Parametrar Var i programmet är de synliga? Vilken livstid har de? Hur initieras de? Tillståndsvariabler o Synlighet: I klassen (om private) o Livstid: Från dess att objektet av klassen skapas tills ingen referens till objektet finns kvar. o Initieringsvärde beror av typen på tillståndsvariabeln: int eller double: 0 boolean: false Klasstyp: null Tre sätt att initiera tillståndsvariabler o Variabeln deklareras utan att ges ett värde (den får då standardvärdet). o Variabeln deklareras och ges ett startvärde. o Variabeln ges startvärde i konstruktorn. public BankKonto(double s){ saldo = s; Lokala variabler public class Nonsens{ private int t; public void order(int s1, int s2){ int tmp = s1; s1 = s2; s2 = tmp; o Synlighet: I blocket där den deklarerats. o Livstid: Minne allokeras vid varje metodanrop, avallokeras när metoden exekverat klart. o Initieringsvärde Måste initieras explicit. Kompilatorn kontrollerar så att initiering gjorts

5 (Explicita) Parametrar public double avlässaldo(){ return saldo; o Synlighet: Hela metodens kropp. o Livstid: Minne allokeras vid varje metodanrop, avallokeras när metoden exekverat klart. o Initieringsvärde Värdet av metodanropets argument beräknas och lagras i minnescellen. (Implicita) Parametrar Varje objekt som skapas har en implicit parameter this. Denna initieras (vid tex. metodanrop) till att referera till det objekt vars metod anropats. När tillståndsvariabler refereras till i metoder syftar de på variablerna i objektet this. public BankKonto(double saldo){ this.saldo = saldo; Parameteröverföring Exempel 1 public class Nonsens{ public void order(int s1, int s2){ int tmp = s1; s1 = s2; s2 = tmp; public class NonsensMain{ public static void main(string[] ar){ int a=7, b=13; Nonsens n = new Nonsens(); n.order(a,b); System.out.print("a = "+a); System.out.println(" b = "+b); Vad blir utskriften? 19 ParameteröverföringExempel 2 public class Par{ private int a, b; public int geta(){return a; public int getb(){return b; public void puta(int a){this.a = a; public void putb(int b){this.b = b; public class Nonsens{ public static void order(par s){ int tmp = s.getb(); s.putb(s.geta()); s.puta(tmp); public static void main(string[] a){ Par p = new Par(); p.puta(7); p.putb(13); order(p); System.out.print(p.getA()+" "+p.getb()); Vad blir utskriften? 20

6 Statiska variabler public static final double pi = 3.14; Fält Skapa ett fält med 5 heltalsvariabler: int[] a = new int[5]; En static-deklarerad variabel är gemensam för alla objekt av klassen. a a[0] a[4] Vanligt att konstanter är static finaldeklarerade. Synlighet private: endast inom klassen. public: också från andra klasser. Livstid Från det att klassen laddats in. (Tills programmet avslutats). a[3]=4; a a[0] 4 a[4] Initiering måste initieras explicit. (a:s typ är int[]) Egenskaper hos fält o Alla element har samma typ. o Fältets storlek (dvs. antalet element) bestäms när fältet skapas. o Index börjar med 0 (alltid). o Fältelementet initieras på samma sätt som tillståndsvariabler. o Antalet element i fältetages ava.length. Mer om fält Fält kan fyllas med värden vid deklarationen. Fältets storlek bestämms då av antalet värden. int[] days = {31,28,31,30,31,30, 31,31,30,31,30,31; Att genomlöpa ett fält int sum = 0; for(int i=0;i<days.length;i++){ sum = sum+days[i]; Använd days.length även om du vet antalet element 23 24

7 Fält som parameter public static int countzeros(int[] a){ int count = 0; for(int i=0;i<a.length;i++) if(a[i]==0) count = count + 1; return count; Det går också att returnera fält public static int[] reverse(int[] a){ int[] temp = new int[a.length]; for(int i=0;i<a.length;i++) temp[a.length-1-i] = a[i]; return temp; Hur kan man skriva metoden utan den lokala variabeln temp? Kan användas på fält av vilken storlek som helst I parametern skickas referensen till fältet Fler exempel på fält Inuti klassen Box: public class Box{ private static final int MAXBALLS=100; private Ball[] theballs = new Ball[MAXBALLS]; private int ballcount = 0; public void addball(ball b){ theballs[ballcount] = b; ballcount++; Observera! String är inte ett fält av tecken. public static int countchr(string s, char c){ int count = 0; for(int i=0;i<s.length();i++){ if(s.charat(i)==c) count = count + 1; return count; Fält av String som parameter till main: public static void main(string[] arg){ 27 28

8 Om man inte vet på förhand hur många element som behövs? Ett fält har en bestämd storlek som inte kan utökas utan vidare. Ta i så att det säkert räcker. Använd en färdig klass som tillåter godtyckligt många element. Tex. java.util.arraylist. Klassen java.util.arraylist innehåller bla. metoderna: public void add(e e) (Objekt av vilken klass som helst är ok. här) public int size() public E get(int index) Box med ArrayList import java.util.arraylist; public class Box{ private ArrayList<Ball> theballs = new ArrayList<Ball>(); /*ballcount behövs inte längre. Anropet theballs.size() ger antalet element som har satts in. private int ballcount = 0; */ public void addball(ball b){ theballs.add(b); Observera syntaxen när man skapar objekt av ArrayList 29 30

Bankkonto - övning. Övning 2 Skriv en metod, geträntan, som returnerar räntan.

Bankkonto - övning. Övning 2 Skriv en metod, geträntan, som returnerar räntan. Bankkonto - övning Övningar att göra efter lärardemostration. Filen bankkonto.zip innehåller ett projekt med klassen Bankkonto. Zippa upp denna fil och öppna projektet i BlueJ och skriv vidare på klassen

Läs mer

Föreläsning 8. Undantag Designmönstert Strategy Gränssnittet Comparable Gränssnittet Comparator

Föreläsning 8. Undantag Designmönstert Strategy Gränssnittet Comparable Gränssnittet Comparator Föreläsning 8 Undantag Designmönstert Strategy Gränssnittet Comparable Gränssnittet Comparator Fel i program När man skriver program uppkommer alltid olika typer av fel: Kompileringsfel, fel som beror

Läs mer

Objektorienterad programmering (OOP) Föreläsning 15 & 16. Klasser för olika slags fordon. Klasser och objekt

Objektorienterad programmering (OOP) Föreläsning 15 & 16. Klasser för olika slags fordon. Klasser och objekt Föreläsning 15 & 16 ARV Objektorienterad programmering (OOP) Idé: vi ser ett program som en modell av verkligheten Ursprung: Simula-67, Norsk regnesentral, 1960-talet Smalltalk-80: Xerox PARC, 1970-talet

Läs mer

Saker du ska kunna Föreläsning 13 & 14

Saker du ska kunna Föreläsning 13 & 14 Saker du ska kunna Föreläsning 13 & 14 LISTOR Ta bort element från en vektor Både sorterad och osorterad Söka upp element i en vektor Linjärsökning räcker (jag har även visat binärsökning) Registrering

Läs mer

6.1 Kompilering och lite grundläggande information

6.1 Kompilering och lite grundläggande information 6 Förhoppningsvis ska de C-konstruktioner som gås igenom här tillsammans med de exempelprogram som ges här och i andra delar av lab-pm vara tillräckliga för att ni ska kunna klara av laborationerna. Syftet

Läs mer

Metodanrop - primitiva typer. Föreläsning 4. Metodanrop - referenstyper. Metodanrop - primitiva typer

Metodanrop - primitiva typer. Föreläsning 4. Metodanrop - referenstyper. Metodanrop - primitiva typer Föreläsning 4 Metodanrop switch-slingor Rekursiva metoder Repetition av de första föreläsningarna Inför seminariet Nästa föreläsning Metodanrop - primitiva typer Vid metodanrop kopieras värdet av en variabel

Läs mer

Institutionen för TENTAMEN CTH VT-14 Datavetenskap 2014-04-23 TDA540. Tentamen för TDA540 Objektorienterad programmering

Institutionen för TENTAMEN CTH VT-14 Datavetenskap 2014-04-23 TDA540. Tentamen för TDA540 Objektorienterad programmering Institutionen för TENTAMEN CTH VT-14 Datavetenskap 2014-04-23 TDA540 Tentamen för TDA540 Objektorienterad programmering DAG: 14-04-23 TID: 14:00 18:00 Ansvarig: Joachim von Hacht och Christer Carlsson

Läs mer

Föreläsning 4: for, while, do-while

Föreläsning 4: for, while, do-while TDA 545: Objektorienterad programmering Föreläsning 4: for, while, do-while Magnus Myréen Chalmers, läsperiod 1, 2014-2015 Evaluering Det är viktigt att ni kan se hur kod körs. ( se = simulera på papper,

Läs mer

Användarhandledning Version 1.2

Användarhandledning Version 1.2 Användarhandledning Version 1.2 Innehåll Bakgrund... 2 Börja programmera i Xtat... 3 Allmänna tips... 3 Grunderna... 3 Kommentarer i språket... 4 Variabler... 4 Matematik... 5 Arrayer... 5 på skärmen...

Läs mer

UML. Översikt UML. Relationer mellan klasser. A är ett aggregerat av B:n. Kontor aggregat av Enheter. 12 olika diagramtyper, bl.a.

UML. Översikt UML. Relationer mellan klasser. A är ett aggregerat av B:n. Kontor aggregat av Enheter. 12 olika diagramtyper, bl.a. Översikt UML Sekvensdiagram (dynamic structure) Informationsflöde genom programmet Användningsfall (use cases) Aktörers interaktion med systemet Paketdiagram Beroenden mellan paket abstrakta klasser Multipel

Läs mer

"Är en"-relation. "Har en"-relation. Arv. Seminarium 2 Relevanta uppgifter. I exemplet Boll från förra föreläsningen gällde

Är en-relation. Har en-relation. Arv. Seminarium 2 Relevanta uppgifter. I exemplet Boll från förra föreläsningen gällde Föreläsning 7 "Har en"-relation Arv "Har en" "Är en" Superklassen Object Överskuggning Fordonsexempel Seminarium 2 Relevanta uppgifter Uppgift 31 I exemplet Boll från förra föreläsningen gällde följande

Läs mer

OOP - OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING

OOP - OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING OOP - OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING Det som skiljer objektorienterad programmering, OOP, från den traditionella, imperativa programmeringsstilen, är världssynen. Inom den imperativa traditionen - och

Läs mer

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Grunderna i programmering 7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Detta kapitel är bokens största kapitel och kanske det viktigaste. Vi kommer här att gå igenom grunderna för sekventiell programmering. Det vi går

Läs mer

Övningsuppgift. Bankkonton. Steg 2. Författare: Mats Loock Kurs: Inledande programmering med C# Kurskod:1DV402

Övningsuppgift. Bankkonton. Steg 2. Författare: Mats Loock Kurs: Inledande programmering med C# Kurskod:1DV402 Övningsuppgift Bankkonton Steg 2 Författare: Mats Loock Kurs: Inledande programmering med C# Kurskod:1DV402 Upphovsrätt för detta verk Detta verk är framtaget i anslutning till kursen Inledande programmering

Läs mer

Programmering i C++ EDA623 Objektorienterad programutveckling. EDA623 (Föreläsning 5) HT 2013 1 / 33

Programmering i C++ EDA623 Objektorienterad programutveckling. EDA623 (Föreläsning 5) HT 2013 1 / 33 Programmering i C++ EDA623 Objektorienterad programutveckling EDA623 (Föreläsning 5) HT 2013 1 / 33 Objektorienterad programutveckling Innehåll Grundläggande begrepp Relationer mellan objekt Grafisk representation

Läs mer

7 Programmeringsteknik

7 Programmeringsteknik 7 Programmeringsteknik Att skriva ett program innebär att man skriver en plan för hur bearbetningen av data ska utföras. Vilken typ av data och vilken typ av bearbetning, som ska göras, ska vara bestämt

Läs mer

TENTAMEN I PROGRAMMERING. På tentamen ges graderade betyg:. 3:a 24 poäng, 4:a 36 poäng och 5:a 48 poäng

TENTAMEN I PROGRAMMERING. På tentamen ges graderade betyg:. 3:a 24 poäng, 4:a 36 poäng och 5:a 48 poäng TENTAMEN I PROGRAMMERING Ansvarig: Jan Skansholm, tel 7721012 Betygsgränser: Hjälpmedel: Sammanlagt maximalt 60 poäng. På tentamen ges graderade betyg:. 3:a 24 poäng, 4:a 36 poäng och 5:a 48 poäng Skansholm,

Läs mer

Vad är ett objekt? Tillstånd och beteende. Vad är ett objekt? Exempel

Vad är ett objekt? Tillstånd och beteende. Vad är ett objekt? Exempel Objekt Instansvariabler Instansmetoder Klassvariabler Klassmetoder Inkapsling Föreläsning 6 Vad är ett objekt? Ett objekt har egenskaper, som kallas för objektets attribut Egenskaperna beskriver tillsammans

Läs mer

TDA550 Objektorienterad programvaruutveckling IT, forts. kurs Övning vecka 2

TDA550 Objektorienterad programvaruutveckling IT, forts. kurs Övning vecka 2 TDA550 Objektorienterad programvaruutveckling IT, forts. kurs Övning vecka 2 Pelle Evensen, Daniel Wetterbro 5 november 2009 Sammanfattning Denna vecka ska vi titta på abstrakta klasser kontra interface,

Läs mer

Nedan skapar vi klassen Person innehållande datamedlemmar för förnamn, efternamn, ålder, längd och vikt:

Nedan skapar vi klassen Person innehållande datamedlemmar för förnamn, efternamn, ålder, längd och vikt: 8. Objektorientering Skälet till att C++ är ett av de mest använda programspråken är att det är objektorienterat. Detta bygger vidare på begreppet struct (ursprungligen från språket C som inte är objektorienterat),

Läs mer

PROV. 10 Uppräknade datatyper

PROV. 10 Uppräknade datatyper 10 10.1 10.2 Definition 10.3 Användning och regler 10.4 switch-satsen 10.5 Iteration över samtliga värden 10.6 Instansvariabler och instanstjänster 10.7 Värdespecifika implementationer 10.1 Hur ser vi

Läs mer

Tentamen i DD2387 Programsystemkonstruktion med C++

Tentamen i DD2387 Programsystemkonstruktion med C++ Tentamen i DD2387 Programsystemkonstruktion med C++ Datum: Fredag 24 oktober 2008, 14-18 Hjälpmedel: En eller två valfria läroböcker om C++ id: Tid: 4 timmar Skriv inte ditt namn på tentan. Under tentan

Läs mer

PROGRAMMERING-Java TENTAMINA

PROGRAMMERING-Java TENTAMINA PROGRAMMERING-Java TENTAMINA Nicolina Månsson 2010-03-17 Tentamensinstruktioner Poängsättning Hela tentamen omfattar 42 poäng. Poäng för varje uppgift står angivet inom parentes före varje uppgift. - För

Läs mer

Laboration 13, Arrayer och objekt

Laboration 13, Arrayer och objekt Laboration 13, Arrayer och objekt Avsikten med denna laboration är att du ska träna på att använda arrayer. Skapa paketet laboration13 i ditt laborationsprojekt innan du fortsätter med laborationen. Uppgift

Läs mer

Typsäker registeraccess

Typsäker registeraccess Typsäker registeraccess Mikael Rosbacke January 6, 2011 Detta dokument ska diskutera ett ramverk för läsning och skrivning av hårdvaruregister. Det är inspirerat av en artikel på CUJ expert panel och har

Läs mer

Pythonkramaren del ett

Pythonkramaren del ett VK Pythonkramaren del ett Programmering för teknologer text: Henrik Eriksson KTH-CSC 2009 Gammal eller ny Python? Den senaste versionen kom år 2009 och heter Python 3. Den har tagit det modiga steget att

Läs mer

DD2310. Javaprogrammering för Pythonprogrammerare. Johan Boye

DD2310. Javaprogrammering för Pythonprogrammerare. Johan Boye DD2310 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare Johan Boye James Gosling pappa till Java Hej.java public class Hej { public static void main( String[] args ) { System.out.println( "Hej" ); Java basics

Läs mer

Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 5: Fruktbara funktioner

Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 5: Fruktbara funktioner Introduktion till programmering D0009E Föreläsning 5: Fruktbara funktioner 1 Retur-värden Funktioner kan både orsaka en effekt och returnera ett resultat. Hittills har vi ej definierat några egna funktioner

Läs mer

Programmeringsteknik med C och Matlab

Programmeringsteknik med C och Matlab Programmeringsteknik med C och Matlab Kapitel 6: Filhantering Henrik Björklund Umeå universitet 13 oktober 2009 Björklund (UmU) Programmeringsteknik 13 oktober 2009 1 / 22 Textfiler Filer är sekvenser

Läs mer

Kurskod D0010E Datum 2012-05-15 Skrivtid 5tim

Kurskod D0010E Datum 2012-05-15 Skrivtid 5tim LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Tentamen i Objektorienterad programmering och design Totala antalet uppgifter: 5 Lärare: Håkan Jonsson, 491000, 073-820 1700 Resultatet o entliggörs senast: 2012-05-29. Tillåtna

Läs mer