imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok"

Transkript

1 imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok

2

3 Copyright 2012 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Användarhandboken gäller fr.o.m. maj VARNING Enligt amerikansk federal lag (USA) får denna utrustning endast säljas på beställning av läkare. I

4 Förklaring om intellektuell äganderätt SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. (hädanefter kallat Mindray) har intellektuell äganderätt till denna Mindray-produkt och denna handbok. Handboken kan hänvisa till information som skyddas av upphovsrätt eller patent och ger ingen licens under Mindrays patenträttigheter eller någon annans rättigheter. Mindray har för avsikt att bibehålla innehållet i handboken som konfidentiell information. Spridning av informationen i handboken utan skriftligt tillstånd från Mindray är strängt förbjuden, oavsett på vilket sätt det sker. Alla former av publicering, revidering, reproduktion, distribution, uthyrning, anpassning eller översättning av handboken utan skriftligt tillstånd från Mindray är strängeligen förbjuden., och är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Mindray i Kina och andra länder. Alla andra varumärken som förekommer i handboken används endast i redaktionellt syfte utan avsikt att använda dem på ett otillbörligt sätt. De är respektive ägares egendom. II

5 Tillverkarens ansvar Innehållet i handboken kan komma att ändras utan att detta meddelas i förväg. All information i den här handboken anses vara korrekt. Mindray ansvarar inte för felaktigheter i handboken eller för oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår i samband med användning av handboken. Mindray ansvarar för produktens inverkan på säkerhet, tillförlitlighet och prestanda endast om: alla installationsprocedurer, utökningar, förändringar, modifieringar och reparationer av produkten utförs av Mindrays auktoriserade personal; det berörda rummets elektriska installation uppfyller nationella och lokala krav; produkten används enligt instruktionerna. VARNING Utrustningen får endast användas av utbildad vårdpersonal. Det är viktigt att det sjukhus eller den organisation som tillämpar utrustningen följer en lämplig service-/underhållsplan. Eventuell försummelse kan medföra maskinfel eller personskada. Om innehållet i den här versionen skiljer sig från innehållet i den engelska versionen är det den engelska versionen som gäller. III

6 Garanti DENNA GARANTI ÄR EXKLUSIV OCH GÄLLER I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. Undantag från garantin Mindrays förpliktelser eller ersättningsskyldighet under denna garanti omfattar inte transport eller andra avgifter eller ersättningsskyldighet för direkta eller indirekta skador eller följdskador eller försening till följd av olämplig användning eller tillämpning av produkten eller användning av delar eller tillbehör som inte är godkända av Mindray eller reparationer utförda av andra personer än Mindrays auktoriserade personal. Denna garanti skall inte utökas till att omfatta Funktionsfel eller skada till följd av felaktig användning eller fel som orsakas av användaren. Funktionsfel eller skada till följd av instabil eller otillräcklig strömförsörjning. Funktionsfel eller skada till följd av force majeure, t.ex. brand eller jordbävning. Funktionsfel eller skada till följd av felaktig användning eller reparation av icke kvalificerad eller obehörig underhållspersonal. Funktionsfel hos instrument eller del vars serienummer inte kan tydas. Andra funktionsfel som inte orsakas av det specifika instrumentet eller delen. IV

7 Kundservice Tillverkare: Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Adress: Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen , Folkrepubliken Kina Webbplats: E-postadress: Tel: Fax: Europarepresentant: Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa) Adress: Eiffestrae 80, Hamburg, Tyskland Tel: Fax: V

8 Förord Handbokens syfte Den här handboken innehåller de anvisningar som är nödvändiga för att produkten ska kunna användas på ett säkert sätt för dess funktioner och användningsområden. Att anvisningarna i handboken följs är en förutsättning för att produkten ska fungera korrekt med tillbörliga prestanda och för att patientens och användarens säkerhet ska kunna garanteras. Handboken är baserad på den maximala konfigurationen och därför kanske en del av innehållet inte är tillämpligt på din produkt. Kontakta oss om du har några frågor. Handboken är en nödvändig del av produkten. Den ska alltid förvaras i närheten av utrustningen så att den bekvämt kan nås vid behov. VARNING Om utrustningen har någon funktion som inte beskrivs i den här handboken hänvisar vi till den senaste engelska versionen. Målgrupp Handboken vänder sig till vårdpersonal som förväntas ha de kunskaper om medicinska procedurer, rutiner och terminologi som krävs för att övervaka allvarligt sjuka patienter. Illustrationer Alla illustrationer i handboken är endast avsedda som exempel. De kanske inte återger de inställningar eller data som visas på din patientmonitor. Konventioner Kursiverad text används i handboken för att markera hänvisningar till andra avsnitt och kapitel. [ ] används för att markera början och slut på skärmtexter. används för att markera driftsprocedurer. VI

9 Innehåll 1 Säkerhet Säkerhetsinformation Faror Varningar Viktigt Obs! Symboler på utrustningen Grundläggande information Beskrivning av monitorn Avsedd användning Framsida Från sidan imec 12/ imec imec Baksidan Skärm Snabbtangenter Grundläggande användning Installation Packa upp och kontrollera utrustningen Miljökrav Komma igång Slå på strömmen Påbörja övervakning Koppla bort strömmen Använda tangenterna Använda pekskärmen Ställa in skärmen Använda huvudmenyn Ändra allmänna inställningar Ställa in monitorn Byta språk Justera ljusstyrkan på skärmen Visa/dölja hjälpen Ställa in datum och tid Justera volym

10 3.9 Driftslägen Övervakningsläge Nattläge Sekretessläge Demoläge Standbyläge Patienthantering Skriva in en patient Snabbinskrivning av en patient Ändra patientinformation Skriva ut en patient Flytta en patient Ansluta till ett centralt övervakningssystem Hantera konfigurationer Inledning Öppna menyn [Hantera konfiguration] Ställa in standardkonfiguration Spara aktuella inställningar Ändra en konfiguration Ta bort en konfiguration Överföra en konfiguration Läsa in en konfiguration Återställa den senaste konfigurationen automatiskt Byta lösenord Användarskärmar Skräddarsy skärmarna Ändra kurvans linjestorlek Ändra mätningsfärgerna Ändra skärmlayouten Visa minitrender Visa minitrender på delad skärm Konfigurera minitrender Visa oxycrg Visa andra patienter Vårdgrupp Visa fältet för vårdgruppsöversikt Förstå fönstret Visa annan patient Förstå skärmen med stora mätvärden

11 7 Larm Larmkategorier Larmnivåer Larmindikationer Larmlampa Larmmeddelande Blinkande mätvärde Hörbara larmsignaler Larmstatussymboler Konfiguration av larmton Ställa in lägsta larmvolym Ändra larmvolymen Ställa in intervallet mellan larmsignalerna Ändra larmsignalmönster Ställa in påminnelsesignaler Förstå menyn Larminställning Ställa in larmegenskaper för alla parametrar Automatisk justering av larmgränserna Ställa in larmfördröjningstid Ställa in utskriftslängd Larmpaus Stänga av alla larm Tysta larmsignalen Låsta larm Tysta tekniskalarm Testa larm När ett larm inträffar Använda vårdgruppslarm Automatiska vårdgruppslarm Tysta vårdgruppslarm Övervaka EKG Inledning Säkerhet Förbereda EKG-övervakning Förbereda patienten och sätta fast elektroderna Välja AHA- eller IEC-avledningsplacering EKG-elektrodplaceringar Kontrollera pacemakerstatus Tolka EKG-bilden Ändra EKG-inställningar Öppna EKG-menyerna Välja larmkälla Ställa in EKG-avledningsuppsättning

12 8.5.4 Välja EKG-bild Ändra EKG-filterinställningarna Aktivera och stänga av brusfiltret Ändra inställningar för pacemakeravvisning Om defibrillatorsynkronisering Ändra EKG-kurvinställningarna Aktivera Smart lös elektrod Ställ in nivån för larmet för lös EKG-elektrod Justera QRS-volymen Om ST-övervakning Aktivera och stänga av ST-övervakning Ändra ST-filterinställningarna Tolka ST-bilden Spara aktuellt ST-segment som referens Byta referenssegment Ta bort ett referenssegment Skriva ut ST-segmentet Ändra ST-larmgränserna Ställa in ST-larmfördröjningstid Justera ST-mätpunkter Om arytmiövervakning Förstå arytmihändelser Ändra inställningar för arytmilarm Ändra inställningar av arytmitröskelvärde Ställa in utvidgad arytmi Granska arytmihändelser EKG-omlärning Starta EKG-omlärning manuellt Automatisk EKG-omlärning Respirationsövervakning (Resp) Inledning Säkerhetsinformation Förstå Resp-bilden Placering av Resp-elektroder Optimera avledningsplaceringen för Resp Cardiac Overlay Bukandning Lateral bröstexpansion Välja respirationsavledning Ändra fördröjningen av apnélarm Ändra läge för respirationsdetektering Ändra inställningar för Resp-kurvan

13 9.9 Ställa in RR-källan Ställa in larmegenskaper Aktivera/stänga av resp-mätning Övervakning av PR Inledning Ställa in PR-källa Välja aktiv larmkälla QRS-ton Övervakning av SpO Inledning Säkerhet Identifiera SpO 2 -moduler Applicera givaren Ändra SpO 2 -inställningar Öppna SpO 2 -menyerna Justera desat-larmet Ställa in SpO 2 -känslighet Ändra tiden för medelvärdesberäkning Övervaka SpO 2 och NIBP samtidigt Sat-sekunder-larmhantering Ändra Plet-kurvans hastighet Ställa in larmnivån för lös SpO 2 -givare Ställa in SpO 2 -signalläge Begränsningar i mätningarna Information om Masimo Information om Nellcor Övervakning av NIBP Inledning Säkerhet Begränsningar i mätningarna Mätmetoder Förbereda NIBP-mätning Förbereda mätning av NIBP Starta och stoppa mätningar Korrigera mätningen om extremiteten inte är i nivå med hjärtat Aktivera en automatisk NIBP-cykel och ställa in intervallet Starta en STAT-mätning Tolka NIBP-mätvärdena Ändra NIBP- inställningarna Ställa in initialt tryck för manschettuppblåsning Ställa in NIBP-larmegenskaper

14 Visa NIBP-lista Ställa in tryckenhet Assisterande venpunktion NIBP-läckagetest NIBP-noggrannhetstest Kalibrera NIBP Övervaka temperatur Inledning Säkerhet Utföra en Temp-mätning Förstå Temp-bilden Ställa in temperaturenhet Övervakning av IBP Inledning Säkerhet Förbereda tryckmätning Förstå IBP-bilden Ändra IBP-inställningar Ändra tryck för övervakning Ställa in larmegenskaper Ställa in tryckenhet Ändra tiden för medelvärdesberäkning Ställa in IBP- kurvan Mäta PAWP Förbereda PAWP-mätning Förbereda PAWP-mätning Förstå menyn för PAWP-inställning Nollställa givaren Övervakning av hjärtminutvolym Inledning Förstå C.O.-bilden Inverkande faktorer Förbereda C.O.-mätning Mätning av blodtemperatur Ändra C.O.-inställningar Ställa in temperaturenhet Ställa in larmegenskaper

15 16 Övervakning av koldioxid Inledning Mäta CO Utföra en sidestream CO 2 -mätning Utföra en microstream CO 2 -mätning Utföra en mainstream CO 2 -mätning Ändra CO 2 -inställningar Öppna CO 2 -menyerna Ställa in vänteläge Ställa in CO 2 -enhet Ställa in gaskompensationer Ställa in fuktighetskompensation Ställa in fördröjningen av apnélarm Välja ett tidsintervall för val av högsta värde Ställa in flödesfrekvens Ställa in CO 2 -kurvan Ställa in RR-källan Ställa in barometertryckskompensation Begränsningar i mätningarna Läckagetest Felsökning av sidestream-co 2 -provtagningssystemet Avlägsna utandningsgaser från systemet Nollställa givaren För sidestream- och microstream-co 2 -moduler För mainstream-co 2 -moduler Kalibrera givaren Oridion-information Frysning av kurvor Frysning av kurvor Visa frysta kurvor Häva frysning av kurvor Skriva ut frysta kurvor Granska Tillgång till respektive granskningsfönster Granska grafiska trender Granska Tabelltrender Händelser Markera händelser Granska händelser Granska kurvor

16 19 Beräkningar Inledning Dosberäkningar Utföra beräkningar Välja rätt läkemedelsenhet Titreringstabell Syrsättningsberäkningar Utföra beräkningar Angivna parametrar Beräknade parametrar Ventilationsberäkningar Utföra beräkningar Angivna parametrar Beräknade parametrar Hemodynamiska beräkningar Utföra beräkningar Angivna parametrar Beräknade parametrar Renala beräkningar Utföra beräkningar Angivna parametrar Beräknade parametrar Förstå granskningsfönstret Utskrift Använda en termoskrivare Utskriftstyper Starta och stoppa utskrifter Ställa in skrivaren Öppna menyn Skrivarinställning Välja kurvor för utskrift Ställa in längd på realtidsutskrifter Ställa in intervallet mellan tidsinställda utskrifter Ändra utskriftshastigheten Radera utskriftsuppgifter Sätta i papper Åtgärda papperstrassel Rengöra skrivarens skrivhuvud Andra funktioner Analog utgång Föra över data Dataexportsystem Föra över data med andra metoder

17 21.3 Sköterskeanrop Nätverksanslutning Ställa in nätverkstyp Trådlöst nätverk Ställa in IP-adress, subnätmask och gateway Batterier Översikt Byta ett batteri Riktlinjer för batterier Batteriunderhåll Batteriåtervinning Skötsel och rengöring Allmänt Rengöring Desinfektion Underhåll Säkerhetskontroller Serviceuppgifter Kontrollera monitor- och modulinformation Kalibrering av EKG Kalibrera pekskärmen Kalibrering av CO Tillbehör EKG-tillbehör SpO 2 -tillbehör NIBP-tillbehör Tillbehör för temperaturmätning IBP/ICP-tillbehör C.O. tillbehör CO 2 -tillbehör Övrigt A Produktspecifikationer...A-1 A.1 Säkerhetsspecifikationer för monitorn...a-1 A.2 Specifikationer för strömkälla...a-3 A.3 Fysiska specifikationer...a-4 A.4 Hårdvaruspecifikationer...A-4 A.5 Datalagring...A-7 A.6 Trådlöst nätverk...a-7 A.7 Specifikationer för mätningar...a-8 9

18 B Efterlevnad av regler gällande EMC och radiostörningar...b-1 B.1 EMC...B-1 B.2 Efterlevnad av regler gällande radiostörningar...b-6 C Standardkonfigurationer...C-1 C.1 Parameterkonfiguration...C-1 C.2 Rutinkonfiguration...C-12 C.3 Alternativ för användarunderhåll...c-15 D Larmmeddelanden...D-1 D.1 Meddelanden vid fysiologiska larm...d-2 D.2 Tekniska larmmeddelanden...d-3 E Symboler och förkortningar...e-1 E.1 Symboler...E-1 E.2 Förkortningar...E-3 10

19 1 Säkerhet 1.1 Säkerhetsinformation FARA Indikerar en överhängande risk som, om den inte avvärjs, kommer att resultera i dödsfall eller allvarliga skador. VARNING Indikerar ett potentiellt riskmoment eller osäkert förfaringssätt som, om det inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarliga skador. FÖRSIKTIGHET Indikerar ett potentiellt riskmoment eller osäkert förfaringssätt som, om det inte undviks, kan leda till mindre personskador eller produkt- eller egendomsskador. OBS! Innehåller råd eller annan nyttig information som säkerställer att du får ut så mycket som möjligt av produkten. 1-1

20 1.1.1 Faror Det finns inga faror som gäller generellt för produkten. Specifika förklaringar om fara kan ges i respektive avsnitt i handboken Varningar VARNING Innan systemet tas i drift måste användaren kontrollera att utrustningen, anslutningskablarna och tillbehören är i funktionsdugligt skick. Utrustningen måste anslutas till ett korrekt installerat eluttag, endast med jordade kontakter. Om installationen inte tillhandahåller en ledare för skyddsjordning ska utrustningen kopplas bort från strömledningen och drivas med batteri, om så är möjligt. För att undvika explosionsrisk ska utrustningen inte användas i närvaro av brandfarliga narkosmedel, ångor eller vätskor. Öppna inte utrustningens hölje. All service och framtida uppgraderingar får endast utföras av personal som utbildats och auktoriserats av vårt företag. Kom inte i kontakt med patienter under defibrillering. Det kan annars leda till allvarliga skador eller dödsfall. Denna utrustning får endast användas på en patient i taget. Förlita dig inte enbart på det hörbara larmsystemet för patientövervakning. Om larmnivån ställs in på en låg nivå eller stängs av kan det innebära fara för patienten. Tänk på att larminställningarna måste anpassas till olika patientsituationer. Att alltid hålla patienten under noggrann uppsikt är det pålitligaste sättet att utföra säker patientövervakning. De fysiologiska data och larmmeddelanden som visas på utrustningen är endast avsedda som referens och kan inte användas direkt för diagnostisk tolkning. För att undvika oavsiktlig urkoppling måste alla kablar dras på ett sådant sätt att man inte kan snubbla på dem. Linda ihop och fäst överflödiga kablar för att minska risken för att patienter eller personal trasslar in sig i eller stryps av kablarna. Kassera förpackningsmaterialet enligt tillämpliga regler för sophantering och förvara det utom räckhåll för barn. Försäkra dig om att patientmonitorn kontinuerligt försörjs med elektrisk ström under drift. Plötsliga strömavbrott leder till förlust av patientdata. 1-2

21 1.1.3 Viktigt FÖRSIKTIGHET För att patientens säkerhet ska garanteras får endast delar och tillbehör som specificeras i den här handboken användas. När utrustningen och dess tillbehör tjänat ut måste de kasseras i enlighet med de riktlinjer som gäller för denna typ av produkter. Kontakta oss om du har frågor angående kassering av utrustningen. Magnetiska och elektriska fält kan påverka utrustningens prestanda. Kontrollera därför att alla externa enheter som används i närheten av utrustningen uppfyller de relevanta kraven för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Mobiltelefoner, röntgenutrustning eller MR-enheter är möjliga källor till störningar eftersom de kan avge högre nivåer av elektromagnetisk strålning. Innan du ansluter utrustningen till elnätet ska du kontrollera att nätets spänning och frekvens stämmer överens med de värden som anges på utrustningens etikett eller i den här handboken. Installera eller bär alltid utrustningen på lämpligt sätt för att undvika skador orsakade av fall, stötar, starka vibrationer eller mekanisk kraft. Torka utrustningen omedelbart om den utsätts för regn eller vattenstänk Obs! OBS! Placera utrustningen så att du enkelt kan se skärmen och komma åt funktionsreglagen. Förvara den här handboken i närheten av utrustningen så att den bekvämt kan nås vid behov. Programvaran har utvecklats i överensstämmelse med IEC Möjligheten att risker uppstår till följd av programvarufel är minimal. I den här handboken beskrivs alla funktioner och tillval. Alla kanske inte finns på din utrustning. 1-3

22 1.2 Symboler på utrustningen OBS! Vissa symboler kanske inte visas på din utrustning. Viktigt: Läs medföljande dokumentation (den här handboken). Ström på/av (för någon del av utrustningen) Växelström (AC) Batteriindikator Larm pausade Larm tystat Skriv ut Frys/häv frysning av kurvor Huvudmeny Start/stopptangent för NIBP Multifunktionell utgång Ekvipotentiell jord VGA-utgång USB-anslutning. Nätverksanslutning Gasutgång Serienummer Installationsriktning Tillverkningsdatum Produkten är CE-märkt, vilket anger att den överensstämmer med bestämmelserna i rådsdirektiv 93/42/EEG om medicinsk utrustning och uppfyller de nödvändiga kraven i bilaga I i detta direktiv. EU-representant ESD-varningssymbol för enheter som är känsliga för elektrostatiska urladdningar. Komponent av typ CF. Defibrilleringssäkert skydd mot elektriska stötar. Komponent av typ BF. Defibrilleringssäkert skydd mot elektriska stötar. 1-4

23 Följande definition av WEEE-etiketten gäller endast EU:s medlemsstater. Denna symbol anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Genom att säkerställa att produkten kasseras på rätt sätt hjälper du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. För mer detaljerad information om retur och återvinning av denna produkt, vänd dig till den distributör som du köpt produkten av. * För systemprodukter kan det hända att denna etikett endast finns på huvudenheten. Klassificerad genom Underwriters Laboratories Inc. med avseende på elektriska stötar, brand och mekaniska faror, enbart enligt UL , CAN/CSA C22.2 NO.601-1, IEC , IEC , IEC , IEC , IEC

24 FÖR ANTECKNINGAR 1-6

25 2 Grundläggande information 2.1 Beskrivning av monitorn Avsedd användning imec-patientmonitorerna är avsedda att användas för övervakning, visning, granskning, lagring och överföring av flera fysiologiska parametrar inklusive EKG, hjärtfrekvens (HF), respiration (Resp), temperatur (Temp), SpO 2, pulsfrekvens (PR), noninvasivt blodtryck (NIBP), invasivt blodtryck (IBP), hjärtminutvolym (C.O.), koldioxid (CO 2 ). Monitorerna är avsedda att användas av vårdpersonal eller under överinseende av vårdpersonal på vårdinrättningar. Den är inte avsedd för helikoptertransport, ambulanser eller hemmabruk. VARNING Denna patientmonitor är endast avsedd att användas av vårdpersonal eller med vägledning från vårdpersonal. Den får endast användas av personer som fått adekvat utbildning om hur den används. Oauktoriserad eller outbildad personal får inte använda någon av dess funktioner. 2-1

26 2.2 Framsida Larmlampa När ett fysiologiskt eller tekniskt larm inträffar blinkar den här lampan enligt nedan. Högnivålarm: lampan blinkar rött. Medelnivålarm: lampan blinkar gult. Lågnivålarm: lampan lyser gult utan att blinka. 2. Skärm 3. Strömbrytare När du trycker på den här knappen startar patientmonitorn. När monitorn är påslagen och du håller in den här knappen stängs monitorn av. Den här knappen har en inbyggd indikatorlampa. Den lyser när patientmonitorn är påslagen och är släckt när patientmonitorn är avstängd. 2-2

27 4. Indikatorlampa för AC-nätström Den lyser när monitorn är ansluten till AC-nätström. 5. Batterilampa På: när batteriet sitter i och växelströmskällan är ansluten. Av: när inget batteri sitter i eller det isatta batteriet inte fungerar, eller ingen växelströmskälla är ansluten när patientmonitorn är avstängd. Blinkar: när patientmonitorn drivs med batteri. 6. Tryck på den här knappen om du vill tysta alla larmljud. 7. Tryck på den här knappen om du vill pausa eller återställa larm. 8. Tryck på den här knappen om du vill frysa eller häva frysning av kurvor. 9. Vred Vrid på vredet medurs eller moturs. Vid varje klick hoppar markeringen till nästa alternativ. När du kommer till önskat alternativ väljer du det genom att trycka på vredet. 10. Om ingen meny visas på skärmen öppnas huvudmenyn när du trycker på den här knappen. Om en meny visas stängs denna när du trycker på den här knappen. 11. Tryck på den här knappen för att starta eller avbryta utskrifter. 12. Tryck på den här knappen om du vill starta eller avbryta NIBP-mätningar. 2-3

28 2.3 Från sidan imec 12/ imec Skrivare 2. Batterifack 3. Anslutning för C.O.-kabel 4. CO 2 -gasutgång 5. Plats för CO 2 -vattenfälla (sidestream) 6. Anslutning för EKG-kabel 7. Anslutning för SpO 2 -kabel 8. Anslutning för NIBP-manschett 9. Anslutning för Temp-givare Anslutning för Temp-givare Uttag för IBP-kabel 2-4

29 2.3.2 imec Skrivare 2. Batterifack 3. Anslutning för C.O.-kabel 4. CO 2 -gasutgång 5. Plats för CO 2 -vattenfälla (sidestream) 6. Anslutning för EKG-kabel 7. Anslutning för SpO 2 -kabel 8. Anslutning för NIBP-manschett 9. Anslutning för Temp-givare Anslutning för Temp-givare Uttag för IBP-kabel 2-5

30 2.4 Baksidan imec 12/iMEC 10 imec Ekvipotentiell jordterminal När patientmonitorn och andra enheter ska användas tillsammans måste deras ekvipotentiella jordterminaler kopplas ihop så att skillnad i potential mellan enheterna kan elimineras. 2. Växelströmsingång 3. Multifunktionell anslutning Utgång för defibrillatorsynkroniseringssignaler, sköterskeanropssignaler och analoga utgångssignaler. 4. VGA-anslutning Används för att ansluta en andra bildskärm som utökar monitorns visningskapacitet. Det innehåll som visas på den andra skärmen överensstämmer med det som visas på monitorskärmen. 2-6

31 5. USB-anslutning Anslutning av en USB-disk för överföring av data eller konfiguration. 6. Nätverksanslutning En RJ45-anslutning av standardtyp som ansluter patientmonitorn till CMS eller en annan patientmonitor för granskning på distans. Används även till anslutning av patientmonitorn till en dator för uppgradering av systemet. 2-7

32 2.5 Skärm Patientmonitorn har en högupplöst TFT-LCD-skärm för visning av patientparametrar och kurvor. En typisk skärm visas nedan Patientinformationsområde I detta område visas patientinformation som t.ex. avdelning, sängplatsnummer, patientnamn, patientkategori och pacemakerstatus. : anger att ingen patient är inskriven eller att patientinformationen är ofullständig. : anger att patienten har pacemaker. Om ingen patient är inskriven öppnas menyn [Patientinställn] när detta område markeras. Om en patient har skrivits in öppnas menyn [Patientens personuppgifter] när området markeras. 2-8

33 2. Larmsymboler anger att larmen har pausats. anger att larmljuden har pausats. anger att larmljuden är avstängda. anger att systemets larm är avstängt. 3. Område för tekniska larm I det här området visas tekniska larmmeddelanden och uppmaningsmeddelanden. När det kommer flera meddelanden visas de roterande. Markera det här området så visas listan med tekniska larm. 4. Område för fysiologiska larm I det här området visas fysiologiska larm. När flera larm inträffar visas de roterande. Markera det här området så visas listan med fysiologiska larm. 5. Kurvområde I detta område visas mätningens kurvor. Kurvnamnet visas i det övre vänstra hörnet av kurvan. Markera detta område så visas den motsvarande mätningsinställningsmenyn. 6. Parameterområde A I detta område visas mätparametrarna. Varje övervakad parameter har ett parameterfönster och parameternamnet visas i det övre vänstra hörnet. Motsvarande kurva för respektive parameter visas på samma rad i kurvområdet. Markera detta område så visas den motsvarande mätningsinställningsmenyn. 7. Parameterområde B De parametrar som visas i det här området visas inte tillsammans med motsvarande kurvor. 2-9

34 8. Område för status- och uppmaningsmeddelande I det här området visas uppmaningsmeddelanden, nätverksstatusikoner, batteristatusikoner, datum och tid osv. Närmare information om batteristatussymboler finns i kapitel 22 Batterier. anger att patientmonitorn har anslutits till ett kabelanslutet nätverk. anger att anslutning av patientmonitorn till ett kabelanslutet nätverk har misslyckats. anger att den trådlösa funktionen fungerar. anger att den trådlösa funktionen inte fungerar. anger att en USB-disk är isatt. 9. Område för snabbtangenter Detta område innehåller snabbtangenter som ger dig snabb åtkomst till funktioner. 2-10

35 2.6 Snabbtangenter En snabbtangent är en konfigurerbar grafisk tangent längst ned på huvudbilden. De ger dig snabb åtkomst till olika funktioner. Deras tillgänglighet och den ordning i vilken de visas på skärmen beror på hur patientmonitorn är konfigurerad. Följande snabbtangenter kan visas: Rulla åt vänster så visas fler snabbtangenter Rulla åt höger så visas fler snabbtangenter Gå in i huvudmenyn Gå till standby-läge Ändra larminställningar Granska patientens data Öppna menyn för NIBP-mätning Avbryt alla NIBP-mätningar Nollkalibrera IBP Tysta alla larmljud Pausa eller återställ larm Ändra bild Gå in i patientinställningsmenyn Starta en manuell händelse Visa minitrender på delad skärm Öppna menyn för volyminställning Standardkonfigurationer Starta procedur för hjärtminutvolym (ej tillgänglig i USA) 2-11

36 Utföra beräkningar Visa en annan patients tillstånd på delad skärm Visa oxycrg-trender på delad skärm Öppna helskärm med 7-avlednings-EKG Öppna menyn [Parametrar] Starta NIBP STAT-mätning Visa skärmen för PAWP-mätningar Aktivera sekretessläget Aktivera nattläget Du kan också välja vilka snabbtangenter som ska visas på skärmen. 1. Välj [Huvudmeny] [Underhåll >>] [Hantera konfiguration >>] ange lösenordet [Ok]. 2. Välj [Redigera konfig. >>] i menyn [Hantera konfiguration]. 3. Välj önskad konfiguration i den meny som visas och välj därefter [Redigera]. 4. Välj [Skärminställning >>] i den meny som visas. 5. Välj snabbtangenter och visningsordning på skärmen [Välj snabbtangenter]. 2-12

37 3 Grundläggande användning 3.1 Installation VARNING Utrustningen ska installeras av personal som auktoriserats av oss. Upphovsrätten till utrustningens programvara tillhör endast oss. Ingen organisation eller individ får manipulera, kopiera eller byta ut programvaran, eller på annat sätt handla i strid med upphovsrätten utan vederbörligt tillstånd. Enheter som ansluts till utrustningen måste uppfylla kraven i tillämpliga IEC-standarder (t.ex. IEC säkerhetsstandarder för IT-utrustning och IEC säkerhetsstandarder för elektrisk utrustning för medicinskt bruk). Systemkonfigurationen måste uppfylla kraven i IEC-standarden för elektrisk utrustning för medicinskt bruk. Personal som ansluter enheter till utrustningens signalingångs-/utgångsport ansvarar för att bevisa att enheternas säkerhetscertifiering har utförts i enlighet med IEC Kontakta oss om du har några frågor. Om det inte tydligt framgår av utrustningens specifikationer huruvida en viss kombination med andra enheter innebär risker, t.ex. på grund av de totala läckströmmarna, ska du rådgöra med utrustningens tillverkare eller en expert på området för att förvissa dig om att samtliga berörda enheters nödvändiga säkerhet inte försämras av den föreslagna kombinationen. 3-1

38 3.1.1 Packa upp och kontrollera utrustningen Innan du packar upp utrustningen ska du se efter om det finns några tecken på skador på emballaget. Om du upptäcker skador, kontakta transportföretaget eller oss. Om emballaget är intakt öppnar du förpackningen och tar försiktigt ut utrustningen och tillbehören. Kontrollera att du har fått allt material som anges på packsedeln och se efter om det finns några mekaniska skador. Kontakta oss vid eventuella problem. OBS! Spara emballaget och förpackningsmaterialet, eftersom de kan användas om utrustningen måste returneras. VARNING När du kasserar förpackningsmaterialet ska du vara noga med att följa reglerna för avfallshantering och förvara det utom räckhåll för barn. Utrustningen kan bli kontaminerad under lagring och transport. Före användning ska du kontrollera att förpackningarna är intakta, särskilt förpackningarna till engångstillbehör. Om förpackningen är skadad får utrustningen inte användas till patienter. 3-2

39 3.1.2 Miljökrav Utrustningens driftsmiljö måste uppfylla de krav som specificeras i den här handboken. Miljön där utrustningen används ska vara rimligt fri från buller, vibrationer, damm, samt frätande, brandfarliga och explosiva substanser. Om utrustningen installeras i ett skåp, ska det finnas tillräckligt med utrymme framtill och baktill för att användning, underhåll och reparationer ska kunna utföras på ett bekvämt sätt. För att god ventilation ska bibehållas måste det finnas minst 5 cm (2 tum) fritt utrymme kring utrustningen inuti skåpet. När utrustningen flyttas från en plats till en annan, kan det bildas kondens till följd av skillnader i temperatur och luftfuktighet. Starta aldrig systemet förrän kondensen försvunnit. VARNING Se till att utrustningens driftsmiljö uppfyller de specificerade kraven. I annat fall kan oväntade konsekvenser som t.ex. skador på utrustningen uppstå. 3-3

40 3.2 Komma igång Slå på strömmen När patientmonitorn är installerad kan du förbereda för övervakning: 1. Innan du börjar göra mätningar ska du kontrollera att patientmonitorn inte har några mekaniska skador och se till att alla externa kablar, insticksmoduler och tillbehör är ordentligt anslutna. 2. Anslut strömkabeln till ett växelströmsuttag. Om du kör patientmonitorn med batteridrift, kontrollera att batteriet är tillräckligt laddat. 3. Tryck på strömbrytaren på monitorns framsida. Startbilderna visas och larmlampan lyser med gult sken. Sedan övergår larmlampan till att lysa rött och släcks efter det att systemet har avgett en pipsignal. 4. Monitorn visar huvudbilden. VARNING Använd inte patientmonitorn för någon övervakningsprocedur på en patient om du misstänker att den inte fungerar korrekt eller om den har mekaniska skador. Kontakta servicepersonal eller oss Påbörja övervakning 1. Bestäm vilka mätningar du vill utföra. 2. Anslut nödvändiga patientkablar och givare. 3. Kontrollera att patientkablarna och givarna är korrekt anslutna. 4. Kontrollera att patientinställningar som [Patientkat.], [Pacem] osv. är lämpliga för patienten. 5. Gå till kapitlet om den mätning som ska utföras för detaljerade anvisningar om hur du ska gå tillväga. 3-4

41 3.3 Koppla bort strömmen Så här kopplar du bort patientmonitorn från nätströmskällan: 1. Bekräfta att patientövervakningen är avslutad. 2. Koppla ur patientkablarna och givarna från patientmonitorn. 3. Se till att du sparar eller tar bort patientövervakningsinformationen efter behov. 4. Tryck in och håll kvar strömbrytaren. Patientmonitorn stängs av och du kan koppla ur strömkabeln. FÖRSIKTIGHET Även om vi inte rekommenderar det kan strömbrytaren hållas intryckt för att tvinga fram en avstängning av monitorn när den inte kan stängas av på normalt sätt eller i vissa speciella situationer. Detta kan medföra att data från patientmonitorn går förlorade. 3.4 Använda tangenterna Monitorn har tre typer av tangenter: Programknappar: En programknapp är en grafisk knapp på skärmen som ger snabb åtkomst till vissa menyer eller funktioner. Monitorn har tre typer av programknappar: Parametertangenter: De olika parameter- eller kurvområdena fungerar som programknappar. Du kan öppna en parameterinställningsmeny genom att markera motsvarande parameter- eller kurvområde. Snabbtangenter: Snabbtangenter är programmerbara grafiska knappar som du hittar längst ned på huvudbilden. Mer information hittar du i avsnittet Snabbtangenter. Fasta tangenter: En fast tangent är en fysisk tangent på övervakningsenheten, t.ex. den fasta tangenten för huvudmenyn på framsidan av monitorn. Popup-knappar: Popup-knappar är åtgärdsrelaterade knappar som visas automatiskt på monitorns skärm när de behövs. Popup-knappen för att bekräfta visas t.ex. endast när du ska bekräfta en ändring. 3-5

42 3.5 Använda pekskärmen Du väljer alternativ på skärmen genom att trycka på dem direkt på patientmonitorns skärm. Du kan aktivera eller inaktivera pekskärmsfunktionerna genom att trycka in och hålla kvar snabbtangenten [Main Menu] i 3 sekunder. En hänglåssymbol visas om pekskärmsfunktionerna är inaktiverade. 3.6 Ställa in skärmen Du kan öppna fönstret [Skärminställning] enligt nedan genom att välja [Huvudmeny] [Skärminställning] [Skärmlayout >>]. I det fönstret kan du allokera positionerna för parametrar och kurvor. De parametrar eller kurvor vars positioner inte allokeras kommer inte att visas. Område A Område C Område B 3-6

43 EKG-parametern och den första EKG-kurvan visas alltid på första raden. De inställbara områdena kan klassificeras som område A, område B och område C. I område A kan du välja att visa parametrarna (med kurvor) och motsvarande kurvor. Varje parameter visas på samma rad som motsvarande kurva. I område B kan du välja att visa parametrarna och motsvarande kurvor. Om ingen parameter visas i område C visas både parametrarna och motsvarande kurvor i område B. Annars visas endast parametrarna. I område C kan du välja att visa alla de parametrar som har en motsvarande kurva som inte visas. Skärmen kan justeras automatiskt för att ge bästa vy utifrån skärminställningarna. Om ingen motsvarande parameter eller kurva visas på monitorns skärm bör du utföra följande inspektioner: Kontrollera anslutningen till avledningen, kabeln eller sensorn. Öppna fönstret [Skärminställning] för önskad skärmkonfiguration. VARNING De parametrar vars positioner inte allokeras i fönstret [Skärminställning] kommer inte att visas. Monitorn kan dock larma om dessa parametrar. 3-7

44 3.7 Använda huvudmenyn Du öppnar huvudmenyn genom att välja snabbtangenten [Huvudmeny] eller den fasta tangenten på framsidan av monitorn. De flesta monitorfunktioner och inställningar kan ställas in via huvudmenyn Övriga menyer har samma utseende som huvudmenyn och innehåller följande delar: 1. Rubrik: ger en sammanfattning av den aktuella menyn. 2. Huvuddel: visar alternativ, knappar, uppmaningsmeddelanden osv. Menyknappen med ">>" visar ett andra fönster så att fler alternativ eller mer information får plats. 3. Online-hjälpområde: visar hjälpinformation om det markerade menyalternativet. 4. : välj detta för att avsluta den aktuella menyn. 3-8

45 3.8 Ändra allmänna inställningar I det här kapitlet beskrivs endast allmänna inställningar såsom språk, ljusstyrka, datum och tid osv. Information om mätningsinställningar och andra inställningar finns i respektive avsnitt Ställa in monitorn I situationer där du installerar en patientmonitor eller ändrar patientmonitorns användningsplats, måste du ställa in patientmonitorn på följande sätt: 1. Välj [Huvudmeny] [Underhåll >>] [Användarunderhåll >>] och ange lösenord. 2. I menyn [Användarunderhåll] väljer du i tur och ordning [Monitorns namn], [Avdelning] och [Sängnr.] och ändrar respektive inställning Byta språk 1. Välj [Huvudmeny] [Underhåll >>] [Användarunderhåll >>] och ange lösenord. 2. På menyn [Användarunderhåll] väljer du [Språk] och sedan önskat språk. 3. Starta om patientmonitorn Justera ljusstyrkan på skärmen 1. Välj [Huvudmeny] [Skärminställning >>] [Ljusstyrka]. 2. Välj lämplig inställning för bildskärmens ljusstyrka. 10 är det ljusaste och 1 är det minst ljusa. Om patientmonitorn drivs med batteri kan du ställa in lägre ljusstyrka för att förlänga batteriets driftstid. När patientmonitorn går in i standby-läge ställs skärmen automatiskt in på den lägsta ljusstyrkan. 3-9

46 3.8.4 Visa/dölja hjälpen Patientmonitorn har en online-hjälpfunktion som ger användaren information. Användaren kan visa eller dölja hjälpen efter behov. 1. Välj [Huvudmeny] [Skärminställning >>]. 2. Välj [Hjälp] och växla mellan [På] och [Av] Ställa in datum och tid 1. Välj [Huvudmeny] [Underhåll >>] [Systemtid >>]. 2. Ställ in datum och tid. 3. Välj [Datumformat] och växla mellan [åååå-mm-dd], [mm-dd-åååå] och [dd-mm-åååå]. 4. Välj [Tidsformat] och växla mellan [24 h] och [12 h]. Om patientmonitorn är ansluten till ett centralt övervakningssystem (CMS) tas datum och tid automatiskt från CMS. I så fall kan du inte ändra inställningen av datum och tid på patientmonitorn. FÖRSIKTIGHET När datum och tid ändras påverkas lagringen av trender och händelser, vilket kan leda till att data saknas. 3-10

47 3.8.6 Justera volym Larmvolym 1. Välj snabbtangenten [Larminställning] [Övrigt] eller [Huvudmeny] [Larminställning >>] [Övrigt]. 2. Välj [Larmvolym] och ställ därefter in lämplig volym: X 10, där X står för den lägsta volymen, beroende på vilket värde som ställts in som lägsta larmvolym (se kapitlet Larm), och 10 är det högsta värdet. Tangentvolym När du trycker på vridreglaget, pekskärmen eller de fasta tangenterna på panelen avger patientmonitorn ett ljud med den inställda tangentvolymen. 1. Välj snabbtangenten [Ställ in volym] eller [Huvudmeny] [Skärminställning >>]. 2. Välj [Tangentvolym] och sedan önskad volym. 0 betyder avstängd och 10 är den maximala volymen. QRS-volym QRS-tonen härleds från HF eller PR, beroende på vad som är valt som larmkälla i [EKG-inställning] eller [SpO2-inställning]. Vid övervakning av SpO 2 hörs en ton med varierande höjd som ändras när patientens syrgasmättnadsnivå ändras. Tonen blir högre när syrgasmättnadsnivån stiger och lägre när syrgasmättnadsnivån faller. Volymen på denna ton kan justeras av användaren. 1. Välj snabbtangenten [Ställ in volym] eller EKG-parameterfönstret [Övrigt >>] eller SpO 2 -parameterfönstret. 2. Välj [QRS-volym] eller [Slagvolym] och välj därefter önskad volym. 0 betyder avstängd och 10 är den maximala volymen. 3-11

48 3.9 Driftslägen Din monitor har olika driftslägen. En del är lösenordsskyddade. Det här avsnittet listar de viktigaste driftslägena Övervakningsläge Det här är det normala, vardagliga arbetsläget som du använder för övervakning av patienter. Monitorn försätts automatiskt i övervakningsläge efter att ha slagits på Nattläge Nattläget kan användas för att inte störa patienten. Så här aktiverar du nattläget: 1. Välj [Huvudmeny] [Skärminställning >>] [Nattläge >>]. 2. I menyn som visas ställer du in önskad ljusstyrka, larmvolym, QRS-volym, tangentvolym och anger om NIBP-mätningen ska avbrytas eller inte. När [Avbryt NIBP] väljs, avslutas alla NIBP-mätningar efter att nattläget aktiverats. 3. Välj knappen [Gå in i nattläge]. Så här avbryter du nattläget: 1. Välj [Huvudmeny] [Skärminställning >>] [Nattläge >>]. 2. Klicka på [OK] i menyn som visas. VARNING Innan du aktiverar nattläget ska du bekräfta inställningarna för ljusstyrka, larmvolym, QRS-volym och tangentvolym. Var medveten om den potentiella risken med låga inställningsvärden. 3-12

49 3.9.3 Sekretessläge Sekretessläget är endast tillgängligt när en patient som anslutits till en patientmonitor även övervakas via centralenheten. För att aktivera sekretessläget väljer du [Huvudmeny] [Skärminställning >>] [Sekretessläge]. När sekretessläget aktiveras fungerar patientmonitorn på följande sätt: Skärmen rensas och meddelandet [Under övervakning. Tryck på valfri tangent för att avsluta sekretessläge.] visas. Övervakning och datalagring fortsätter men patientdata kan endast visas på centralenheten. Larm kan fortfarande utlösas. Alla hörbara larm är dock avstängda och ljuslarmet är avaktiverat på patientmonitorn. Alla systemljud är avstängda, inklusive hjärtslagssignal, pulsljud, meddelandetoner o.s.v. Du avaktiverar sekretessläget genom att trycka ned valfri tangent. Sekretessläget avaktiveras automatiskt i följande situationer: Patientmonitorn kopplas bort från centralenheten. Larmet [Batteri för lågt] eller [Systemet stängs snart av. Byt batterierna eller använd en extern strömkälla.] visas. Minneskortet sätts i eller tas ur. Pekskärmen låses automatiskt i sekretessläget. VARNING I sekretessläget är alla hörbara larm avstängda och ljuslarmet är avaktiverat på patientmonitorn. Larmsignalen hörs endast via centralenheten. 3-13

50 3.9.4 Demoläge I demoläge kan monitorn visa sina viktigaste funktioner när en patient eller patientsimulator inte är ansluten. Demoläget är lösenordsskyddat. Så här aktiverar du demoläget: 1. Välj [Huvudmeny] [Underhåll >>]. 2. Välj [Demo >>]. Ange lösenordet och välj sedan [Ok]. För att avsluta demoläget väljer du [Huvudmeny] [Underhåll >>] [Avsluta demo] [Ok]. VARNING Demoläget är endast avsett för demonstrationer. För att undvika att simulerade data av misstag uppfattas som data från den övervakade patienten, får du inte aktivera demoläget under övervakning. Det kan annars resultera i felaktig patientövervakning och fördröjd behandling Standbyläge I standbyläge kan du tillfälligt avbryta patientövervakning utan att stänga av monitorn. För att aktivera standbyläget väljer du [Huvudmeny] [Standby]. 3-14

51 4 Patienthantering 4.1 Skriva in en patient Patientmonitorn visar fysiologiska data och lagrar dem i trender så fort en patient anslutits. På så sätt kan du övervaka en patient som ännu inte har skrivits in. Det är dock viktigt att du skriver in patienten fullständigt så att du tydligt kan identifiera honom eller henne på utskrifter, i rapporter och på nätverksanslutna enheter. Så här skriver du in en patient: 1. Välj snabbtangenten [Patientinställn] eller [Huvudmeny] [Patientinställning >>]. 2. Välj [Skriv ut patient] så att eventuella data för den föregående patienten tas bort. Om du inte raderar den föregående patientens data kommer den nya patientens data att sparas tillsammans med den föregående patientens data. Monitorn skiljer inte på gamla och nya patientuppgifter. 3. Om knappen [Skriv ut patient] visas nedtonad väljer du [Skriv in patient] direkt och väljer sedan: [Ja] om du vill tillämpa de data som sparats i patientmonitorn på den nya patienten, eller [Nej] om du vill ta bort de data som sparats i patientmonitorn. 4. I menyn [Patientens personuppgifter] anger du personuppgifterna, där [Patientkat.] avgör hur patientmonitorn bearbetar och beräknar vissa mätningar och vilka säkerhets- och larmgränser som tillämpas på din patient. [Pacem] avgör huruvida pacepulsmarkörer visas på EKG-kurvan eller inte. När [Pacem] är inställt på [Nej] visas inga pacepulsmarkörer på EKG-kurvan. 5. Välj [Ok]. 4-1

52 VARNING [Patientkat.] och [Pacem] innehåller alltid en uppgift, oavsett om patienten är fullständigt inskriven eller inte. Om du inte väljer inställningar för dessa fält, använder patientmonitorn standardinställningarna från den nuvarande konfigurationen, som kanske inte är korrekta för din patient. För pacemakerpatienter måste du ställa in [Pacem] på [Ja]. Om det är felaktigt inställt på [Nej] kan patientmonitorn misstolka en pacepuls som ett QRS och därför inte ge något larm när EKG-signalen är för svag. För icke-pacemakerpatienter måste du ställa in [Pacem] på [Nej]. 4.2 Snabbinskrivning av en patient Du ska endast använda [Snabbinskrivning] om du inte har tid eller information för att skriva in patienten fullständigt. Fyll i resten av patientens personuppgifter senare. Om du inte gör det kommer symbolen alltid att visas i patientinformationsområdet. 1. Välj snabbtangenten [Patientinställn] eller [Huvudmeny] [Patientinställning >>]. 2. Välj [Snabbinskrivning]. Om en patient redan har skrivits in väljer du [OK] för att skriva ut den aktuella patienten. Om ingen patient har skrivits in kan du välja mellan följande: [Ja] om du vill tillämpa de data som sparats i patientmonitorn på den nya patienten, eller [Nej] om du vill ta bort eventuella data för den föregående patienten. 3. Ange patientkategori och pacemakerstatus för den nya patienten och välj sedan [Ok]. 4.3 Ändra patientinformation Så här ändrar du patientinformationen efter det att en patient har skrivits in, när patientinformationen är ofullständig eller när du vill ändra patientinformationen: 1. Välj snabbtangenten [Patientinställn] eller [Huvudmeny] [Patientinställning >>]. 2. Välj [Patientens personuppgifter] och gör de ändringar som behövs. 3. Välj [Ok]. 4-2

53 4.4 Skriva ut en patient Så här skriver du ut en patient: 1. Välj snabbtangenten [Patientinställn] eller [Huvudmeny] [Patientinställning >>]. 2. Välj [Skriv ut patient]. I den meny som visas kan du antingen: välja [Ok] direkt för att skriva ut den aktuella patienten, eller välja [Standby] och sedan [Ok]. Patientmonitorn går in i standby-läget när den aktuella patienten skrivits ut, eller välja [Avbryt] om du vill avsluta utan att skriva ut patienten. OBS! När du skriver ut en patient tas alla historikdata bort från monitorn. 4.5 Flytta en patient Du kan överföra patientdata mellan monitorer med hjälp av ett lagringsmedium utan att behöva skriva in patientens personuppgifter på nytt. Genom att flytta patientdata kan du förstå patientens tidigare tillstånd. Följande patientdata kan överföras: Patientens personuppgifter, trenddata, larmhändelser och parameterlarmgränser. Lagringsmediet är en USB-enhet som kan användas för överföring av patientdata för patientmonitorer i BeneView T-serien samt ipm- och imec-patientmonitorer. Välj [Övrigt >>] i menyn [Användarunderhåll]. I den meny som visas kan du ställa in [Längd överförd data]. Standardvärdet är [4 h]. Du kan även ställa in [Dataöverföringsmetod]. Standardinställningen är [Av] Överföra data från monitor till lagringsmedium 1. Välj [Huvudmeny] [Patientinställning >>]. 2. Välj [Överför till lagringsmedium]. I den meny som visas kan du: Välja [Ok] om du vill överföra patientdata. Välja [Avbryt] om du vill stänga menyn. 3. Vänta tills följande meddelande visas: [Överföring till lagringsmedium lyckades. Koppla ur USB-enheten.]. 4. Ta ut USB-enhet ur patientmonitorn. 4-3

54 Överföra data från lagringsmedium till monitor 1. Anslut ditt lagringsmedium till den monitor som du vill överföra data till. 2. I den meny som visas kan du: Välja [Överför] om du vill överföra patientdata till monitorn. Välja [Avbryt överföring] om du vill avbryta överföringen av patientdata. Välj [Ta ut USB-enheten] om du inte vill överföra patientdata utan i stället mata ut USB-enheten. 3. När du väljer [Överför] öppnas en meny där du kan välja vilka patientdata som ska överföras. [Patientens personuppgifter] måste väljas. När du väljer [Ok] jämförs den patientinformation som lagrats på monitorn respektive på ditt lagringsmedium och patientdata hanteras utifrån följande. Olika patienter: Monitorn raderar alla patientdata, överför patientdata från ditt lagringsmedium och läser in konfigurationen utifrån patientkategori. Samma patient: I den dialogruta som visas kan du: Välja [Ja] om du vill slå ihop de patientdata som finns i monitorn med dem som finns på ditt lagringsmedium. Välja [Nej] om du vill ta bort alla patientdata som finns i monitorn och därefter överföra patientdata från lagringsmediet. 4. Vänta tills följande meddelande visas: [Överföring från lagringsmedium lyckades.]. VARNING USB-enheten du använder kan ha en skrivskyddsfunktion. I så fall ska du se till att USB-enheten för dataöverföring är i läs/skriv-läge. Ta inte ur lagringsmediet under pågående dataöverföring. Detta kan skada datafilerna. Skriv inte ut en patient förrän överföringen är klar. Efter det att en patient flyttats ska du kontrollera om patientinställningarna (särskilt patientkategori, pacemakerstatus och larmgränser osv.) på monitorn är lämpliga för den här patienten. 4-4

55 4.6 Ansluta till ett centralt övervakningssystem Om patientmonitorn är ansluten till ett centralt övervakningssystem (CMS): All patientinformation och alla mätdata och inställningar på patientmonitorn kan överföras till CMS. All patientinformation och alla mätdata och inställningar kan visas samtidigt på patientmonitorn och CMS. För vissa funktioner som t.ex. redigering av patientinformation, inskrivning av en patient, utskrivning av en patient, starta/avbryta NIBP-mätningar osv. kan dubbelriktad kontroll uppnås mellan patientmonitorn och CMS. Se vidare bruksanvisningen till CMS. 4-5

56 FÖR ANTECKNINGAR 4-6

57 5 Hantera konfigurationer 5.1 Inledning Vid långvarig övervakning av en patient måste vårdpersonalen ofta justera monitorns inställningar beroende på patientens tillstånd. Dessa inställningar kallas sammantaget för konfiguration. För att användaren ska kunna konfigurera monitorn på ett effektivare sätt har monitorn olika konfigurationsuppsättningar anpassade efter olika patientkategorier. Du kan ändra vissa av inställningarna i en konfigurationsuppsättning och sedan spara den nya konfigurationen som en användarkonfiguration. VARNING Funktionen för konfigurationshantering är lösenordsskyddad. All configurationshantering måste utföras av vårdpersonal. Alternativen för systemkonfiguration kan delas in i följande grupper: Konfigurationsalternativ för parametrar Det här är alternativ med anknytning till parametrar, t.ex. kurvförstärkning, larmväxling, larmgränser. Traditionella konfigurationsalternativ De här alternativen bestämmer monitorns funktioner, t.ex. skärmlayout, utskrift och larm. Alternativ för användarunderhåll De här alternativen påverkar inställningarna för användarunderhåll, t.ex. enhetsval, tidsformat och dataformat. Mer information om viktiga konfigurationsalternativ och deras standardvärden samt alternativ för användarunderhåll finns i bilagan med information om standardkonfigurationer. 5-1

58 5.2 Öppna menyn [Hantera konfiguration] 1. Öppna huvudmenyn genom att trycka på den fasta tangenten på monitorns framsida. 2. Välj [Underhåll >>] [Hantera konfiguration >>]. Ange lösenordet och välj sedan [Ok]. 5-2

59 5.3 Ställa in standardkonfiguration Den förinställda standardkonfigurationen läses in i följande lägen. När patientmonitorn startas om efter att ha varit avstängd mer än 120 sekunder. När en patient skrivs in. När en patient skrivs ut. När patientdata raderas. När patientkategorin ändras. Så här väljer du standardkonfiguration: 1. Välj [Välj standardkonfig. >>] i menyn [Hantera konfiguration]. 2. I menyn [Välj standardkonfig.] väljer du [Hämta senaste konfig.] eller [Hämta angiven konfig.]. När du väljer [Hämta angiven konfig.] avgörs den konfiguration som ska hämtas av patientkategorin (vuxen, barn eller neonatal). Konfigurationen kan vara antingen en fabrikskonfiguration eller en konfiguration som sparats av användaren. Om patientkategorin t.ex. är vuxen väljer du [Standardkonfig, vuxen] och väljer sedan mellan [Standardinställningar] och användarkonfiguration(er). OBS! Du kan ta reda på vilken konfiguration som återställs när patientmonitorn startar genom att gå till huvudbilden och kontrollera uppmaningsinformationen på den nedre delen av skärmen (visas i cirka 10 sekunder). 5.4 Spara aktuella inställningar Aktuella inställningar kan sparas som användarkonfigurationer. Du kan spara upp till tre användarkonfigurationer. Så här sparar du aktuella inställningar: 1. Välj [Spara aktuella inställn. som >>] på menyn [Hantera konfiguration]. 2. Ange konfigurationens namn i den dialogruta som visas och välj sedan [Ok]. 5-3

60 5.5 Ändra en konfiguration 1. Välj [Redigera konfig. >>] i menyn [Hantera konfiguration]. Följande meny visas. 2. Den meny som visas innehåller befintliga konfigurationer på monitorn. Om du väljer [Konfig. på USB-enhet >>] visas de konfigurationer som finns på USB-enheten. Välj önskad konfiguration och välj sedan [Redigera]. Följande meny visas. 3. Välj [Larminställning >>], [Skärminställning >>] eller [Parameter >>] för att öppna motsvarande meny och göra ändringar. De larminställningar som har ändrats markeras med rött. 4. Du kan spara den ändrade konfigurationen genom att välja [Spara] eller [Spara som]. Om du vill skriva över den ursprungliga konfigurationen väljer du [Spara]. Om du vill spara den nya konfigurationen med ett nytt namn väljer du [Spara som]. 5-4

61 5.6 Ta bort en konfiguration 1. Välj [Radera konfig. >>] i menyn [Hantera konfiguration]. 2. Den meny som visas innehåller befintliga användarkonfigurationer på monitorn. Om du väljer [Konfig. på USB-enhet >>] visas de användarkonfigurationer som finns på USB-enheten. Välj de användarkonfigurationer du vill ta bort och välj därefter [Radera]. 3. Klicka sedan på [Ja]. 5.7 Överföra en konfiguration Om du installerar flera monitorer med samma användarkonfiguration behöver du inte ställa in varje enhet separat. Du kan använda dig av en USB-enhet för att överföra konfigurationen mellan olika monitorer. Så här exporterar du den första monitorns konfiguration: 1. Anslut USB-enheten till monitorns USB-port. 2. Välj [Exportera konfig. >>] i menyn [Hantera konfiguration]. 3. I menyn [Exportera konfig.] väljer du sedan vilka konfigurationer och [Inst. för användarunderhåll] som ska exporteras. Välj sedan [Exportera]. Ett statusmeddelande talar om när överföringen är klar. Så här importerar du konfigurationen på USB-enheten till monitorn: 1. Anslut USB-enheten till monitorns USB-port. 2. Välj [Importera konfig. >>] i menyn [Hantera konfiguration]. 3. I menyn [Importera konfig.] väljer du sedan vilka konfigurationer och [Inst. för användarunderhåll] som ska importeras. Välj sedan [Importera]. Ett statusmeddelande talar om när överföringen är klar. 5-5

62 5.8 Läsa in en konfiguration Under användning kan det hända att du ändrar vissa inställningar. Det är dock inte säkert att dessa ändringar eller den förvalda konfigurationen lämpar sig för den nyinskrivna patienten. Därför kan du läsa in en specifik konfiguration för att garantera att alla inställningar passar just din patient. Så här läser du in en konfiguration 1. Välj [Läs in konfiguration >>] i huvudmenyn. 2. Den meny som visas innehåller befintliga konfigurationer på monitorn. Om du väljer [Konfig. på USB-enhet >>] visas de konfigurationer som finns på USB-enheten. 3. Välj önskad konfiguration. 4. Välj [Visa] om du vill gå igenom konfigurationsinformationen. I den meny som visas kan du välja [Larminställning >>], [Skärminställning >>] eller [Parameter >>] för att visa motsvarande innehåll. De alternativ för larminställning som skiljer sig från dem som används är markerade i rött. 5. Läs in konfigurationen genom att välja [Läs in]. 5.9 Återställa den senaste konfigurationen automatiskt Under användning kan det hända att du ändrar vissa inställningar. Det kan dock hända att dessa ändringar inte kan sparas i användarkonfigurationen. För att du inte ska förlora ändringarna vid ett eventuellt strömavbrott sparas konfigurationen i patientmonitorn i realtid. Den sparade konfigurationen är den senaste konfigurationen. Om monitorn startas om inom 60 sekunder efter strömavbrottet återställs den senaste konfigurationen. Om monitorn däremot startas om efter mer än 120 sekunder efter strömavbrottet återställs standardkonfigurationen i stället för den senaste konfigurationen. Om monitorn startas om inom mellan 60 och 120 sekunder efter strömavbrottet kan den senaste konfigurationen eller standardkonfigurationen läsas in Byta lösenord Så här byter du lösenord för menyn [Hantera konfiguration] 1. Välj [Ändra lösenord >>] i menyn [Hantera konfiguration]. 2. Skriv in ett nytt lösenord i den meny som visas. 3. Välj [Ok]. 5-6

63 6 Användarskärmar 6.1 Skräddarsy skärmarna Du kan skräddarsy patientmonitorns skärmar genom att ställa in: Kurvans linjestorlek Den färg med vilken varje mätnings mätvärden och kurva visas Parametrar som ska övervakas. Att ändra vissa inställningar kan medföra risker. Därför är dessa inställningar lösenordsskyddade och kan endast ändras av auktoriserad personal. När en ändring har gjorts ska alla som använder patientmonitorn informeras om detta Ändra kurvans linjestorlek 1. Välj [Huvudmeny] [Underhåll >>] [Användarunderhåll >>] och ange lösenord. 2. Välj [Övriga >>]. 3. Välj [Kurvlinje] och välj mellan [Tjock], [Mellan] och [Tunn] Ändra mätningsfärgerna 1. Välj [Huvudmeny] [Skärminställning >>] [Inställning av mätningsfärg >>]. 2. Markera färgrutan bredvid önskad mätning och välj sedan en färg i den meny som visas Ändra skärmlayouten Välj snabbtangenten [Skärmar] eller [Huvudmeny] [Skärminställning >>] [Skärmlayout >>] för att nå menyn [Skärmar]. I fönstret [Välj skärm] kan du välja önskad skärmtyp. I fönstret [Skärminställning] kan du välja vilka parametrar och kurvor du vill visa. Mer information finns i avsnittet Ställa in skärmen. På skärmen [Ställ in skärmen Stora mätvärden] kan du välja vilka parametrar du vill visa på skärmen med stora mätvärden. 6-1

64 6.2 Visa minitrender Visa minitrender på delad skärm Du kan dela den normala skärmen så att den vänstra delen kontinuerligt visar grafiska minitrender bredvid kurvorna enligt figuren nedan. Om du vill visa minitrender på delad skärm gör du så här: Välj snabbtangenten [Minitrender], eller Välj snabbtangenten [Skärmar] [Skärmen Minitrender] eller Välj [Huvudmeny] [Skärminställning >>] [Skärmlayout >>] [Skärmen Minitrender]. Minitrendvy Den delade skärmvyn innehåller minitrender för flera parametrar. I varje fält visas beteckning, skala och tid överst, till vänster respektive längst ned enligt nedan. 6-2

65 6.2.2 Konfigurera minitrender Markera minitrendområdet. I menyn [Konfigurera minitrend] kan du: Välja vilka parametrar som ska visas. Välja [Minitrendlängd] och göra önskad inställning. 6.3 Visa oxycrg Om du vill visa oxycrg på delad skärm gör du så här: Välj snabbtangenten [oxycrg], eller Välj snabbtangenten [Skärmar] [OxyCRG-skärm] eller Välj [Huvudmeny] [Skärminställning >>] [Skärmlayout >>] [OxyCRG-skärm] Den delade skärmvyn täcker den nedre delen av kurvområdet och visar HF-trend, SpO 2 -trend och RR-trend (eller Resp-kurva). Längst ned finns reglage: 1. Listrutan Trendlängd I listrutan Trendlängd kan du välja [1 min], [2 min], [4 min], eller [8 min]. 2. Listrutan Resp-kurva (eller RR-trend) Från den här listrutan kan du antingen välja [Resp-kurva] eller [RR-trend] för visning. 3. Skriv ut Med den här knappen kan du skriva ut de visade oxycrg-trenderna på skrivaren. 6-3

66 6.4 Visa andra patienter Vårdgrupp Du kan välja upp till 10 patientmonitorer (inklusive telemetriutrustning) anslutna till samma LAN och skapa en vårdgrupp. Det gör att du kan: Visa information på monitorns skärm från en annan sängplats i samma vårdgrupp. Bli informerad om fysiologiska och tekniska larmtillstånd på de andra sängplatserna i samma vårdgrupp. Så här får du en vårdgrupp: 1. Öppna fönstret [Visa annan patient] genom att: välja snabbtangenten [Övriga], eller välja snabbtangenten [Skärmar] [Skärmen Visa andra] eller välja [Huvudmeny] [Skärminställning >>] [Skärmlayout >>] [Skärmen Visa andra]. 2. Välj [Konfigurera] i fönstret [Visa annan patient]. 3. Välj önskade monitorer från [Monitorlista ansluten] och välj sedan. De valda monitorerna utgör en vårdgrupp Visa fältet för vårdgruppsöversikt Fältet för vårdgruppsöversikt hittar du längst ned i fönstret [Visa annan patient]. I översiktsfältet visas avdelning och sängbeteckning för alla sängplatser i en vårdgrupp. När det gäller telemetriutrustning visas symbolen # före avdelningsbeteckningen. Färgen för en sängplats i en vårdgrupp överensstämmer med sängplatsens status: Röd: Anger att sängplatsen ger fysiologiska högnivålarm eller att telemetriutrustningen ger larm, t.ex. sköterskeanrop eller händelse. Gul: Anger att sängplatsen ger fysiologiska medel- eller lågnivålarm eller tekniska medelnivålarm. Blå: Anger att sängplatsen ger tekniska lågnivålarm. Grå: Anger att sängplatsen inte är nätverksansluten eller står kvar i standby-läge. Du kan visa larmen för en sängplats i en vårdgrupp genom att markera monitorn i vårdgruppen och du kan dessutom välja [Visa denna patient] för att visa sängplatsen i fönstret [Visa annan patient]. Mer information om vårdgruppslarm finns i kapitlet Larm. 6-4

67 6.4.3 Förstå fönstret Visa annan patient Första gången du öppnar fönstret [Visa annan patient] väljer patientmonitorn automatiskt en monitor från nätverket som visas i fönstret [Visa annan patient] Fönstret [Visa annan patient] täcker den nedre delen av kurvområdet och består av: 1. Informationsområde: visar patientinformation (inklusive avdelning, sängplatsnummer, patientnamn osv.), symbol för nätverksstatus. 2. Visningsområde: visar fysiologiska kurvor och parametrar. Du kan växla från ett kurvområde till ett parameterområde genom att markera önskat kurvområde och sedan välja [Växla till parameterområde] eller växla från ett parameterområde till ett kurvområde genom att välja önskat parameterområde och sedan välja [Växla till kurvområde]. 3. Fältet för vårdgruppsöversikt. 4. Meddelandeområde: visar fysiologiska och tekniska meddelanden samt uppmaningsmeddelanden från den visade patientmonitorn. Här visas även larm från telemetriutrustningen, t.ex. sköterskeanrop eller händelse. Genom att markera det här området kan du öppna [Larminformationslista] och visa alla fysiologiska, tekniska larm och uppmaningsmeddelanden från den aktuella patienten. Du kan även ändra en kurva eller parameter för visning Om du vill ända en kurva för visning, markerar du det kurvsegment där du vill att en ny kurva ska visas och markerar sedan önskad kurva i den meny som visas. Om du vill ända en parameter för visning, markerar du det parameterfönster där du vill att en ny parameter ska visas och markerar sedan önskad parameter i den meny som visas. 6-5

68 VARNING Data i fönstret [Visa annan patient] visas med en viss fördröjning. Detta är alltså inte att betrakta som realtidsdata. 6.5 Förstå skärmen med stora mätvärden Så här visar du skärmen med stora mätvärden: 1. Välj snabbtangenten [Skärmar], eller [Huvudmeny] [Skärminställning >>] [Skärmlayout >>]. 2. Välj [Stora mätvärden]. Du kan välja vilka parametrar du vill visa på den här skärmen: välj snabbtangenten [Skärmar] [Ställ in skärmen Stora mätvärden] och välj sedan önskade parametrar. För parametrar som har en kurva visas även kurvan. 6-6

69 7 Larm Larm som utlöses av en fysiologisk parameter som ter sig onormal eller tekniska problem med patientmonitorn tillkännages med synliga och hörbara larmindikationer. VARNING Det kan vara riskabelt att använda olika larmförinställningar för samma eller liknande utrustning på ett och samma ställe, t.ex. en intensivvårdsavdelning eller hjärtoperationssal. Om patientmonitorn är ansluten till ett centralt övervakningssystem (CMS) kan funktionerna för fjärravstängning, inhibering, tystande och återställning av monitorlarm via CMS utgöra en risk. 7.1 Larmkategorier Patientmonitorns larm är klassificerade i två kategorier: Fysiologiska larm, tekniska larm och uppmaningsmeddelanden. 1. Fysiologiska larm Fysiologiska larm, även kallade patientstatuslarm, utlöses av ett övervakat parametervärde som överskrider inställda larmgränser eller ett onormalt patienttillstånd. Fysiologiska larmmeddelanden visas i området för fysiologiska larm. 2. Tekniska larm Tekniska larm, även kallade systemstatuslarm, utlöses av ett tekniskt fel i utrustningen eller bristande patientdata på grund av funktionsfel eller mekaniska problem. Tekniska larmmeddelanden visas i området för tekniska larm. Utöver fysiologiska och tekniska larmmeddelanden visar patientmonitorn vissa meddelanden som informerar om systemets eller patientens status. Denna typ av meddelanden ingår i kategorin uppmaningsmeddelanden och visas vanligtvis i området för uppmaningsinformation. Vissa uppmaningsmeddelanden som indikerar arytmihändelser visas i området för fysiologiska larm. För vissa mätningar visas de tillhörande uppmaningsmeddelandena i respektive parameterfönster. 7-1

70 7.2 Larmnivåer Patientmonitorns larm är klassificerade i tre allvarlighetsgrader: högnivålarm, medelnivålarm och lågnivålarm. Högnivålarm Medelnivålarm Lågnivålarm Fysiologiska larm Anger att patienten befinner sig i en livshotande situation, t.ex. asystoli, VF/VT, och att akut behandling krävs. Anger att patientens fysiologiska parametrar ter sig onormala och att omedelbar behandling krävs. Anger att patientens fysiologiska parametrar ter sig onormala och att omedelbar behandling kan vara nödvändig. Tekniska larm Anger att det har uppstått ett allvarligt fel på enheten eller att enheten används på fel sätt, vilket innebär att monitorn eventuellt inte kan upptäcka om patientens tillstånd blir kritiskt, vilket i sin tur utgör ett hot mot patientens liv. Ett exempel är låg batterinivå. Anger att det har uppstått ett fel på enheten eller att enheten används på fel sätt, vilket eventuellt inte medför någon risk för patientens liv men kan påverka övervakningen av vitala fysiologiska parametrar. Anger att det har uppstått ett fel på enheten eller att enheten används på fel sätt, vilket kan påverka en viss övervakningsfunktion utan att medföra någon risk för patientens liv. 7.3 Larmindikationer När ett larm inträffar tillkännager monitorn detta till användaren genom synliga och hörbara larmindikationer. Larmlampa Larmmeddelande Blinkande siffervärde Hörbara larmsignaler Larmlampa Om ett fysiologiskt eller tekniskt larm inträffar blinkar larmlampan. Den blinkande färgen och frekvensen återspeglar larmnivån enligt följande: Högnivålarm: lampan blinkar rött. Medelnivålarm: lampan blinkar gult. Lågnivålarm: lampan lyser gult utan att blinka. 7-2

71 7.3.2 Larmmeddelande När ett larm inträffar visas ett larmmeddelande i området för tekniska eller fysiologiska larm. För fysiologiska larm återger asteriskerna (*) före larmmeddelandet larmnivån enligt följande: Högnivålarm: *** Medelnivålarm: ** Lågnivålarm: * Dessutom används olika bakgrundsfärger för larmmeddelandet för att återge larmnivån: Högnivålarm: röd Medelnivålarm: gul Lågnivålarm: gul Du kan visa larmmeddelandena genom att markera området för fysiologiska eller tekniska larm Blinkande mätvärde Om ett larm utlöses av att en larmgräns överskridits, blinkar mätvärdet för den mätning som larmet avser varannan sekund, och den motsvarande larmgränsen blinkar också med samma frekvens för att ange att den övre eller nedre larmgränsen överskridits Hörbara larmsignaler Larmsignalen skiljer sig från hjärtslagssignalen, tangenttryckningssignalen och pulssignalen i frekvens. Den här monitorn har tre olika larmsignaler och mönster: ISO, Läge 1 och Läge 2. Larmsignalerna identifierar larmnivåerna beroende på mönster enligt följande: ISO-mönster: Högnivålarm: tredubbla+dubbla+tredubbla+dubbla pipsignaler. Medelnivålarm: tredubbla pipsignaler. Lågnivålarm: en pipsignal. Läge 1: Högnivålarm: en hög pipsignal. Medelnivålarm: två pipsignaler. Lågnivålarm: en låg pipsignal. 7-3

72 Läge 2: Högnivålarm: tre höga pipsignaler. Medelnivålarm: två pipsignaler. Lågnivålarm: en låg pipsignal. OBS! När flera larm på olika nivåer inträffar samtidigt, väljer patientmonitorn larmet med den högsta nivån och ger motsvarande synliga och hörbara larmindikationer Larmstatussymboler Utöver ovannämnda larmindikatorer använder patientmonitorn följande symboler för att visa larmstatus: anger att larmen har pausats. anger att larmsignalen är tystad. anger att larmsignalen är avstängd. anger att larmen för enskilda mätningar är avstängda eller att systemets larm är avstängt. 7.4 Konfiguration av larmton Ställa in lägsta larmvolym 1. Välj [Huvudmeny] [Underhåll >>] [Användarunderhåll >>] och ange lösenord. 2. Välj [Larminställning >>] för att öppna menyn [Larminställning]. 3. Välj [Lägsta larmvolym] och ställ in en nivå mellan 0 och 10. Den lägsta larmvolymen är det lägsta värde som du kan ställa in för larmvolymen och påverkas inte av användar- eller standardkonfigurationer. Inställningen av lägsta larmvolym förblir oförändrad när patientmonitorn stängs av och startas om. 7-4

73 7.4.2 Ändra larmvolymen 1. Välj snabbtangenten [Ställ in volym] eller [Larminställning] [Övrigt] eller [Huvudmeny] [Larminställning >>] [Övrigt]. 2. Välj önskad volym i [Larmvolym]: X 10, där X är minimivolymen som ställts in med Lägsta larmvolym och 10 är det högsta värdet. 3. Välj [Volym f högt larm] för att ställa in volymen för larm med hög prioritet på [Larmvolym +0], [Larmvolym +1] eller [Larmvolym +2]. 4. Välj [Påminnelsevolym] för att ställa in volymen för påminnelsesignalen på [Hög], [Medel] eller [Låg]. När larmvolymen ställs in på 0 stängs larmsignalen av och en -symbol visas på skärmen Ställa in intervallet mellan larmsignalerna Om du väljer Läge 1 eller Läge 2 som larmsignalmönster går det inte att ändra intervallet mellan larmsignalerna. Med dessa två mönster identifieras larmnivåerna genom intervallet mellan larmsignalerna enligt följande: Läge 1: Intervall mellan signaler i högnivålarm: ihållande. Intervall mellan signaler i medelnivålarm: 5 sek. Intervall mellan signaler i lågnivålarm: 20 sek. Läge 2: Intervall mellan signaler i högnivålarm: 1 sek. Intervall mellan signaler i medelnivålarm: 5 sek. Intervall mellan signaler i lågnivålarm: 20 sek. Om du väljer ISO-mönstret kan du ändra intervallet mellan larmsignalerna. Så här ändrar du intervallet mellan larmsignalerna: 1. Välj [Huvudmeny] [Underhåll >>] [Användarunderhåll >>] och ange lösenord. 2. Välj [Larminställning >>] för att öppna menyn [Larminställning]. 3. Välj [Högnivålarm - intervall], [Medelnivålarm - intervall] och [Lågnivålarm - intervall (s)] i tur och ordning och välj lämpliga inställningar. 7-5

74 VARNING När larmsignalen är avstängd ger inte patientmonitorn några hörbara larmsignaler, inte ens om ett nytt larm inträffar. Därför ska användaren vara mycket försiktig med att stänga av larmsignalen. Förlita dig inte enbart på det hörbara larmsystemet för patientövervakning. Om larmvolymen ställs in på en låg nivå kan det innebära fara för patienten. Håll alltid patienten under noggrann uppsikt Ändra larmsignalmönster Så här ändrar du larmsignalmönstret: 1. Välj [Huvudmeny] [Underhåll >>] [Användarunderhåll >>] och ange lösenord. 2. Välj [Larminställning >>] för att öppna menyn [Larminställning]. 3. Välj [Larmsignal] och välj mellan [ISO], [Läge 1] och [Läge 2]. Användar- eller standardkonfigurationer påverkar inte inställningen av larmsignalmönster. Larmsignalmönstret ändras inte när du startar om monitorn Ställa in påminnelsesignaler När larmvolymen är inställd på noll eller en larmsignal är tystad eller avstängd avger patientmonitorn en regelbunden påminnelsesignal. Så här ställer du in påminnelsesignaler: 1. Välj [Huvudmeny] [Underhåll >>] [Användarunderhåll >>] och ange lösenord. 2. Välj [Larminställning >>] för att öppna menyn [Larminställning]. Om du vill växla mellan påminnelsesignaler på eller av, väljer du [Påminnelsesignaler] och växlar mellan [På] och [Av]. Om du vill ställa in intervallet mellan påminnelsesignaler, väljer du [Påminnelseintervall] och växlar mellan [1min], [2min] och [3min]. Dessutom kan du ställa in volymen hos påminnelsesignalerna. Om du vill ställa in volymen för påminnelsesignalerna väljer du [Huvudmeny] [Larminställning >>] [Övrigt] eller snabbtangenten [Larminställning] [Övrigt]. Sedan väljer du [Påminnelsevolyml] och växlar mellan [Hög], [Medel] och [Låg]. 7-6

75 7.5 Förstå menyn Larminställning Välj snabbtangenten [Larminställning] eller [Huvudmeny] [Larminställning >>] för att öppna [Larminställning] där du kan: Ställa in larmegenskaper för alla parametrar. Ändra ST-larminställningar. Ändra inställningar för arytmilarm. Ange tröskelvärde för vissa arytmilarm. Ändra andra inställningar. I avsnittet om EKG kan du läsa mer om hur du ändrar ST-larminställningar och inställningar för arytmilarm samt hur du anger tröskelvärde för vissa arytmilarm. 7-7

76 7.5.1 Ställa in larmegenskaper för alla parametrar Välj [Larminställning >>] [Parametrar] i huvudmenyn. Du kan granska och ange larmgränser, larmväxling, larmnivå och larmutskrifter för alla parametrar. När ett mätningslarm inträffar är det möjligt att skriva ut alla mätvärden och tillhörande kurvor automatiskt när [På/av] och [Skriv ut] är aktiverat för mätningen. VARNING Kontrollera att de inställda larmgränserna är lämpliga för patienten före övervakning. Om du ställer in larmgränserna till extrema värden kan larmsystemet bli verkningslöst. Om du t.ex. sätter syrenivåerna för högt ökar risken för retrolental fibroplasi hos för tidigt födda barn. För att undvika detta bör du alltså INTE ställa in den övre larmgränsen på 100 %, vilket är detsamma som att stänga av larmet helt Automatisk justering av larmgränserna Tack vare funktionen för automatiska gränser kan larmgränserna justeras automatiskt utifrån uppmätta fysiologiska parametrar. När du väljer alternativet för automatisk gränsinställning beräknas säkra automatiska gränser baserat på de senast uppmätta värdena. För att de automatiska gränserna ska bli så exakta som möjligt måste du samla in en uppsättning uppmätta fysiologiska parametrar som referens. Välj sedan [Larminställning >>] [Parametrar] [Autom. gränser] [Ok] i huvudmenyn. Nya larmgränser skapas nu utifrån de uppmätta värdena. Innan du tillämpar de automatiskt framtagna larmgränserna måste du kontrollera att de är lämpliga för patienten med hjälp av menyn för inställning av masslarm. Om de inte är lämpliga kan du justera dem manuellt. Larmgränserna består ända tills du väljer Autom. gränser igen eller justerar dem manuellt. 7-8

77 De automatiska gränserna beräknas utifrån följande regler. Modul Parameter Nedre larmgräns Övre larmgräns Vuxen/barn Neonatal Vuxen/barn Neonatal Område för automatiska larmgränser EKG HF/PR (HF 0,8) eller (HF 30) eller 40 slag/min 90 slag/min (beroende på (beroende på vilket värde vilket värde som är störst) som är störst) (HF 1,25) eller (HF + 40) eller 240 slag/min 200 slag/min (beroende på (beroende på vilket värde som vilket värde är minst) som är minst) Vuxen/barn: 35 till 240 Neonatal: 55 till 225 Resp RR (RR 0,5) eller (RR 10) eller 6 rpm 30 rpm (beroende på (beroende på vilket värde vilket värde som är störst) som är störst) (RR 1,5) eller (RR + 25) eller 30 rpm (beroende på vilket värde som vilket värde är minst) 85 rpm (beroende på som är minst) Vuxen/barn: 6 till 55 Neonatal: 10 till 90 SpO 2 SpO 2 Samma som standardlarmgränsen Samma som standardlarmgränsen Samma som standardlarmgränsen Samma som standardlarmgränsen Samma som mätområdet NIBP-S (SYS 0, ) mmhg (SYS 15) eller 45 mmhg (SYS 0,86 + (beroende på 38) mmhg vilket värde som är störst) (SYS + 15) eller 105 mmhg (beroende på vilket värde som är minst) Vuxna: 45 till 270 Barn: 45 till 185 Neonatal: 35 till 115 NIBP NIBP-D (Dia 0,68 + 6) mmhg (Dia 15) eller 20 mmhg (Dia 0,86 + (beroende på 32) mmhg vilket värde som är störst) (Dia + 15) eller 80 mmhg (beroende på vilket värde som är minst) Vuxna: 25 till 225 Barn: 25 till 150 Neonatal: 20 till 90 (Medelvärde (Medelvärde + NIBP-M 15) eller (Medelvärde 35 mmhg 0,68 + 8) mmhg (beroende på vilket värde (Medelvärde 0, ) mmhg 15) eller 95 mmhg (beroende på vilket värde Vuxna: 30 till 245 Barn: 30 till 180 Neonatal: 25 till 105 som är störst) som är minst) T1 (T1 0,5) C (T1 0,5) C (T1 + 0,5) C (T1 + 0,5) C 1 till 49 C Temp T2 (T2 0,5) C (T2 0,5) C (T2 + 0,5) C (T2 + 0,5) C 1 till 49 C Samma som Samma som Samma som Samma som Samma som TD standardlarm- standardlarm- standardlarm- standardlarmmätområdet gränsen gränsen gränsen gränsen 7-9

78 Modul Parameter Nedre larmgräns Övre larmgräns Vuxen/barn Neonatal Vuxen/barn Neonatal Område för automatiska larmgränser IBP: ART/ Ao/ UAT/ BAP/ FAP/ LV/ IBP-S IBP-D (SYS 0, ) mmhg (Dia 0,68 + 6) mmhg (SYS 15) eller 45 mmhg (SYS 0,86 + (beroende på 38) mmhg vilket värde som är störst) (Dia 15) eller 20 mmhg (Dia 0,86 + (beroende på 32) mmhg vilket värde som är störst) (SYS + 15) eller Vuxna: 45 till mmhg Barn: 45 till 185 (beroende på Neonatal: vilket värde 35 till 115 som är minst) (Dia + 15) eller Vuxna: 25 till mmhg Barn: 25 till 150 (beroende på Neonatal: vilket värde 20 till 90 som är minst) P1-P4 (artärtryck) IBP-M (Medelvärde 15) eller (Medelvärde 35 mmhg 0,68 + 8) mmhg (beroende på vilket värde som är störst) (Medelvärde 0, ) mmhg (Medelvärde + 15) eller 95 mmhg (beroende på vilket värde som är minst) Vuxna: 30 till 245 Barn: 30 till 180 Neonatal: 25 till 105 PA IBP-S SYS 0,75 SYS 0,75 SYS 1,25 SYS 1,25 IBP-D Dia 0,75 Dia 0,75 Dia 1,25 Dia 1,25 IBP-M Medelvärde Medelvärde Medelvärde Medelvärde 0,75 0,75 1,25 1,25 3 till 120 mmhg IBP: CVP/ ICP/ LAP/ RAP/ IBP-M Medelvärde 0,75 Medelvärde 0,75 Medelvärde 1,25 Medelvärde 1,25 3 till 40 mmhg UVT/ P1-P4 (ventryck) CO 2 EtCO 2 0 till 32 mmhg: 0 till 32 mmhg: 0 till 32 mmhg: 0 till 32 mmhg: Samma som oförändrat oförändrat oförändrat oförändrat mätområdet 32 till 35 mmhg: 32 till 35 mmhg: 32 till 35 mmhg: 32 till 35 mmhg: 29 mmhg 29 mmhg 41 mmhg 41 mmhg 35 till 45 mmhg: 35 till 45 mmhg: 35 till 45 mmhg: 35 till 45 mmhg: (etco 2 6) mmhg (etco 2 6) mmhg (etco 2 + 6) mmhg (etco 2 + 6) mmhg 45 till 48mmHg: 45 till 48mmHg: 45 till 48mmHg: 39 mmhg 39 mmhg 51 mmhg 45 till 48mmHg: 51 mmhg 7-10

79 Modul Parameter Nedre larmgräns Övre larmgräns Vuxen/barn Neonatal Vuxen/barn Neonatal Område för automatiska larmgränser >48 mmhg: >48 mmhg: >48 mmhg: >48 mmhg: oförändrat oförändrat oförändrat oförändrat FiCO Samma som standardlarmgränsen Samma som standardlarmgränsen Samma som mätområdet awrr awrr 0,5 eller 6 rpm (beroende på vilket värde som är störst) (awrr 10) eller 30 rpm (beroende på vilket värde som är störst) awrr 1,5 (awrr+25) eller 30 rpm eller 85 rpm (beroende på (beroende på vilket värde som vilket värde är minst) som är minst) Vuxen/barn: 6 till 55 Neonatal: 10 till 90 C.O. BT Vuxen: (BT 1) C - Vuxen: (BT 1) C - Samma som mätområdet Ställa in larmfördröjningstid Du kan ställa in en larmfördröjningstid för larm om överskridna gränser för parametrar som mäts löpande. Om det tillstånd som utlöser larmet åtgärdas inom fördröjningstiden hörs inget larm från patientmonitorn. Du kan ställa in [Larmfördröjn.], [Apnéfördröjn.] och [ST-larmfördröjn.] i fönstret [Övrigt] i menyn [Larminställning] Ställa in utskriftslängd Du kan ändra längden på de utskrivna kurvorna. Öppna fönstret [Övrigt] från menyn [Larminställning] och välj [Utskriftslängd] och välj mellan [8 s], [16 s] och [32 s]: [8 s]: 4 sekunder före respektive efter tidpunkten för larmet eller den manuella händelsen. [16 s]: 8 sekunder före respektive efter tidpunkten för larmet eller den manuella händelsen. [32 s]: 16 sekunder före respektive efter tidpunkten för larmet eller den manuella händelsen. 7-11

80 7.6 Larmpaus Om du tillfälligt vill förhindra att larm utlöses kan du göra en larmpaus genom att trycka på den fasta tangenten på framsidan av monitorn. Under en larmpaus: Blinkar inga larmlampor och inga larmsignaler hörs. Blinkar inget mätvärde och ingen larmgräns. Visas inga larmmeddelanden. Den återstående paustiden visas i området för fysiologiska larm. Symbolen för pausade larm visas i ljudsymbolområdet. Om tidsintervallet från när monitorn senast stängdes av tills den startats denna gång är längre än två minuter övergår patientmonitorn till larmpausstatus så snart den slås på. Larmpaustiden är inställd på 2 minuter. När larmpaustiden går ut avaktiveras larmpausstatusen automatiskt och larmsignalen ljuder. Du kan även upphäva larmpausstatusen genom att trycka på den fasta tangenten. Larmpaustiden kan ställas in på [1 min], [2 min], [3 min], [5 min], [10 min], [15 min] eller [Permanent]. Som standard är larmpaustiden 2 minuter. 1. Välj [Huvudmeny] [Underhåll >>] [Användarunderhåll >>] och ange lösenord. 2. Välj [Larminställning >>] [Larmpaustid] och välj sedan önskad inställning i den lista som visas. 7-12

81 7.7 Stänga av alla larm Om [Larmpaustid] är inställd på [Permanent] stängs patientmonitorns larm av när du trycker på den fasta tangenten. När larmen är avstängda Inga larmlampor blinkar och inga signaler ljuder för fysiologiska larm. Inget mätvärde och ingen larmgräns blinkar för fysiologiska larm. Inga larmmeddelanden för fysiologiska larm visas. [Alarm Av] visas med röd bakgrundsfärg i området för fysiologiska larm. Inga larmsignaler hörs för tekniska larm. Symbolen för avstängt larm visas i ljudsymbolområdet. Du kan avaktivera statusen för avstängt larm genom att trycka på den fasta tangenten. VARNING Genom att pausa eller stänga av larm kan du utsätta patienten för risk. Du uppmanas därför att vara mycket försiktig. 7.8 Tysta larmsignalen Du kan tysta alla larmljud genom att trycka på den fasta tangenten på framsidan av monitorn. Om du gör det upphör larmlampan att blinka, larmsignalerna stängs av och visas i ljudsymbolområdet. När du tystar det fysiologiska larmet visas framför larmmeddelandet och mätvärde och larmgräns fortsätter att blinka. Information om vad som händer när du tystar de tekniska larmen hittar du i avsnittet Tysta tekniska larm. Larmljuden aktiveras igen automatiskt om du aktiverar någon annan larmstatus i patientmonitorn eller om ett nytt fysiologiskt eller tekniskt larm utlöses. 7-13

82 7.9 Låsta larm Patientmonitorns inställning för larmlåsning definierar hur larmindikationerna fungerar när du inte bekräftar dem. När larmen är inställda på att inte vara låsta, slutar larmindikationerna när larmtillståndet upphör. Om du aktiverar låsning av larm fortsätter alla synliga och hörbara larmindikationer tills du bekräftar larmen, med undantag av att mätvärdet och den överskridna larmgränsen slutar att blinka så fort det inledande larmtillståndet upphört. Så här ställer du in larmen på låsning/ej låsning: 1. Välj [Huvudmeny] [Underhåll >>] [Användarunderhåll >>] och ange lösenord. 2. Välj [Larminställning >>]. 3. Välj [Låsta larm] och växla mellan [Endast hög], [Hög&mellan], [Alla] och [Av]. Om du väljer [Endast hög] låses endast larm med hög prioritet. Om du väljer [Hög&mellan] låses både larm med hög och medelhög prioritet. Om du väljer [Alla] låses alla larm. Om du väljer [Av] stängs larmlåsningen av. OBS! Om du ändrar larmprioritet kan det påverka låsningsstatus för motsvarande larm. När du har ändrat larmprioritet för ett specifikt larm bör du bestämma om du behöver återställa larmets låsningsstatus Tysta tekniskalarm För vissa tekniska larm upphör larmlampan att blinka, larmsignalerna stängs av och larmmeddelandena ändras till uppmaningsmeddelanden när du har tryckt på den fasta tangenten. När patientmonitorn återgår till normal status kan den ge korrekta larmindikationer när denna typ av larm utlöses på nytt. För vissa tekniska larm tas alla larmindikationer bort när du trycker på den fasta tangenten. När patientmonitorn återgår till normal status kan den ge korrekta larmindikationer när denna typ av larm utlöses på nytt. När det gäller andra tekniska larm upphör larmlampan att blinka, larmsignalerna stängs av och visas framför larmmeddelandet när du trycker på den fasta tangenten. När patientmonitorn återgår till normal status kan den ge korrekta larmindikationer när denna typ av larm utlöses på nytt. 7-14

83 7.11 Testa larm När monitorn startas utförs ett självtest. Under tiden visas startbilderna och larmlampan lyser med gult sken. Sedan övergår larmlampan till att lysa rött och släcks efter det att systemet har avgett en pipsignal. Detta visar att de synliga och de hörbara larmindikatorerna fungerar tillfredsställande. Om du vill utföra ytterligare tester på olika mätningslarm, gör då motsvarande mätning på dig själv (till exempel SpO 2 eller CO 2 ) eller använd en simulator. Justera larmgränserna och kontrollera att motsvarande larmbeteende utlöses När ett larm inträffar När ett larm inträffar ska du gå igenom följande steg och vidta lämpliga åtgärder: 1. Kontrollera patientens tillstånd. 2. Bekräfta larmparametern eller larmkategorin. 3. Identifiera larmkällan. 4. Vidta lämplig åtgärd för att avvärja orsaken till larmet. 5. Kontrollera att larmtillståndet har åtgärdats. Information om felsökning av specifika larm finns i bilagan Larmmeddelanden. 7-15

84 7.13 Använda vårdgruppslarm Automatiska vårdgruppslarm När automatiska larm har aktiverats för visning av andra patienter och en vårdgrupp har skapats på den monitor som du använder visas en blinkande symbol bredvid området med snabbtangenter om det skulle komma ett larm från någon annan monitor i din vårdgrupp, som du inte visar just då. Nedanstående larmsymbol visas. Avdelnings- och sängplatsbeteckning på den monitor som larmet kommer ifrån visas i symbolen. Du kan öppna fönstret Visa annan patient genom att trycka på symbolen. Så här gör du för att aktivera eller avaktivera det automatiska larmet för visning av andra patienter: 1. Gå till huvudmenyn och välj [Skärminställning >>] [Skärmlayout >>] [Skärmen Visa andra]. 2. Välj knappen för att skapa vårdgrupp i fönstret Visa annan patient. Välj sedan [Autom. larm] och välj mellan [På] och [Av] Tysta vårdgruppslarm I fönstret Visa annan patient kan du tysta larmsignalen för den sängplats som visas. Du kan endast ställa in funktionen genom att öppna menyn [Larminställning] från menyn [Användarunderhåll]. När funktionen för att tysta larm från andra patienter är aktiv och den sängplats som visas har normal larmstatus eller larmsignalen är avstängd trycker du på [Tysta] i fönstret Visa annan patient. Då aktiveras statusen tystat larm för den sängplats som visas. Observera att den här knappen inte kan väljas om status för den sängplats som visas är avstängt eller pausat larm. VARNING Genom att tysta vårdgruppslarm kan du utsätta patienterna för risk. Vi ber dig därför vara försiktig. 7-16

85 8 Övervaka EKG 8.1 Inledning Ett elektrokardiogram (EKG) mäter hjärtats elektriska aktivitet och visar denna på patientmonitorn i form av en kurva och ett mätvärde. I det här avsnittet beskrivs även ST-övervakning och arytmiövervakning. 8.2 Säkerhet VARNING Använd endast EKG-elektroder och kablar som rekommenderas av Mindray. När du ansluter elektroder och/eller patientkablar ska du se till att anslutningarna aldrig kommer i kontakt med andra ledande delar eller med jord. Se särskilt till att alla EKG-elektroder är fästa på patienten, så att de inte kommer i kontakt med ledande delar eller med en jord. Inspektera regelbundet elektrodernas appliceringsställen för att säkerställa hudkvaliteten. Om hudkvaliteten förändras byter du ut elektroderna eller byter appliceringsställe. Använd defibrilleringssäkra EKG-kablar under defibrillering. Rör inte vid patienten, bordet eller instrumenten under defibrillering. Efter defibrillering återställs skärmbilden inom 10 sekunder om rätt elektroder används och har applicerats enligt tillverkarens bruksanvisning. Störningar från ett ojordat instrument i närheten av patienten och störningar från diatermi kan orsaka problem med kurvan. 8-1

86 8.3 Förbereda EKG-övervakning Förbereda patienten och sätta fast elektroderna 1. Förbered patientens hud. För att få god signalkvalitet i elektroderna är det mycket viktigt att huden förbereds på rätt sätt, eftersom huden är en dålig elektrisk ledare. Välj plana områden och förbered huden enligt följande anvisningar: Raka bort hår från de valda appliceringsställena. Gnugga varsamt hudens yta på appliceringsställena för att avlägsna döda hudceller. Rengör appliceringsställena noggrant med mild tvål och vatten. Vi rekommenderar inte användning av eter eller ren sprit, eftersom detta torkar ut och ökar hudens resistans. Torka huden helt innan du sätter fast elektroderna. 2. Fäst klämmorna eller tryckknapparna vid elektroderna innan du sätter fast dem. 3. Fäst elektroderna på patienten. 4. Anslut elektrodkabeln till patientkabeln och anslut sedan patientkabeln till EKG-anslutningen. 8-2

87 8.3.2 Välja AHA- eller IEC-avledningsplacering 1. Markera EKG-parameterfönstret eller kurvområdet så att menyn [EKG-inställning] öppnas. 2. Välj [Avl.uppsättn.] och välj därefter [3 avledningar], [5 avledningar] eller [Auto] i enlighet med de applicerade elektroderna. 3. Välj [Huvudmeny] [Underhåll >>] [Användarunderhåll >>] ange lösenord. 4. Välj [Övriga >>] [EKG-standard] och välj sedan [AHA] eller [IEC] i enlighet med den standard som tillämpas på ditt sjukhus EKG-elektrodplaceringar Illustrationerna av elektrodplacering i det här kapitlet följer AHA-standarden. Elektrodplacering för 3-avlednings-EKG Nedan visas en elektrodkonfiguration när 3 avledningskablar används: RA-placering: omedelbart nedanför nyckelbenet, nära höger axel. LA-placering: omedelbart nedanför nyckelbenet, nära vänster axel. LL-placering: i bukens nedre vänstra parti. 8-3

88 Elektrodplacering för 5-avlednings-EKG Nedan visas en elektrodkonfiguration när 5 avledningskablar används: RA-placering: omedelbart nedanför nyckelbenet, nära höger axel. LA-placering: omedelbart nedanför nyckelbenet, nära vänster axel. RL-placering: i bukens nedre högra parti. LL-placering: i bukens nedre vänstra parti. V-placering: på bröstet. Bröstelektroden (V) kan placeras på någon av följande positioner: V1-placering: i det fjärde interkostalrummet vid den högra bröstbenskanten. V2-placering: i det fjärde interkostalrummet vid den vänstra bröstbenskanten. V3-placering: halvvägs mellan elektrodpositionerna V2 och V4. V4-placering: i det femte interkostalrummet vid den vänstra bröstbenskanten. V5-placering: på den vänstra främre axillarlinjen, horisontellt med V4-elektroden. V6-placering: på den vänstra medioaxillarlinjen, horisontellt med V4-elektroden. V3R-V6R-placering: på bröstkorgens högra sida, motsvarande positionerna på vänster sida. VE-placering: över xifoidutskottet. V7-placering: på bakre bröstkorgen på den vänstra bakre axillarlinjen i det femte interkostalrummet. V7R-placering: på bakre bröstkorgen på den högra bakre axillarlinjen i det femte interkostalrummet. 8-4

89 Avledningsplacering för kirurgipatienter Operationsstället ska beaktas vid placering av elektroder på en kirurgipatient. Vid t.ex. öppen hjärtkirurgi kan elektroderna placeras lateralt på bröstet eller på ryggen. För att minska artefakter och störningar från diatermiutrustning kan du placera extremitetselektroderna nära axlarna och bukens nedre parti och bröstelektroderna till vänster om bröstets mittpunkt. Placera inte elektroderna på överarmen. Om du gör det blir EKG-kurvan mycket liten. VARNING När man använder diatermiutrustningen (ESU), ska patientens avledningskablar placeras på samma avstånd från diatermiutrustningen och jordningsplattan så att man förhindrar brännskador på patienten. Trassla inte ihop diatermiutrustningens kabel med EKG-kabeln. När diatermiutrustning används får du aldrig placera någon EKG-elektrod i närheten av diatermiutrustningens jordplatta, eftersom det då kan uppstå betydande störningar på EKG-signalen. 8-5

90 8.3.4 Kontrollera pacemakerstatus Det är viktigt att ställa in rätt pacemakerstatus när du påbörjar EKG-övervakning. Pacemakersymbolen visas när statusen för [Pacem] är inställd på [Ja]. Pacepulsmarkörer " " visas på EKG-kurvan när patienten har en pacemakersignal. Du kan ändra pacemakerstatusen genom att: markera området för patientinformation, eller välja [Huvudmeny] [Patientinställning] [Patientens personuppgifter], eller EKG-parameterfönstret eller kurvområdet [Övrigt >>] och sedan välja [Pacem] i den meny som visas och välja mellan [Ja] och [Nej]. Om du inte ställer in pacemakerstatus avger patientmonitorn en uppmaningssignal när pacepulsen detekteras. Samtidigt blinkar pacemakersymbolen och meddelandet Bekräfta patientens pacepuls visas i EKG-kurvområdet. Om det inträffar ska du kontrollera och ställa in patientens pacemakerstatus. VARNING För pacemakerpatienter måste du ställa in [Pacem] på [Ja]. Om det är felaktigt inställt på [Nej] kan patientmonitorn misstolka en pacepuls som ett QRS och därför inte ge något larm när EKG-signalen är för svag. Förlita dig inte helt på frekvensmätningslarm vid övervakning av patienter med pacemaker. Håll alltid sådana patienter under noggrann uppsikt. För icke-pacemakerpatienter måste du ställa in [Pacem] på [Nej]. Funktionen för automatisk identifiering av pacemaker kan inte användas på neonatala patienter. 8-6

91 8.4 Tolka EKG-bilden Din skärm kan vara konfigurerad till ett något annorlunda utseende Avledningsbeteckning för den visade kurvan 2. EKG-förstärkning 3. Beteckning för EKG-filter 4. Status för brusfilter När en pacemakersignal har detekterats visas dessutom pacepulsmarkörer,, på EKG-kurvan om [Pacem] är inställd på [Ja] Aktuella gränser för HF-larm 2. Aktuell HF 3. Hjärtslagssymbol 8-7

92 8.5 Ändra EKG-inställningar Öppna EKG-menyerna Du kan öppna menyn [EKG-inställning] genom att markera EKG-parameterfönstret eller kurvområdet Välja larmkälla I de flesta fall är mätvärdena för HF och PR identiska. För att undvika samtidiga larm för HF och PR, använder monitorn antingen HF eller PR som aktiv larmkälla. Du kan ändra larmkällan genom att välja [Larmkälla] i menyn [EKG-inställning] och sedan välja: [HF]: om du vill att HF ska bli larmkälla för HF/PR. [PR]: om du vill att PR ska bli larmkälla för HF/PR. [Auto]: Om [Larmkälla] är inställt på [Auto] kommer patientmonitorn att använda hjärtfrekvensen från EKG-mätningarna som larmkälla när en giltig hjärtfrekvens är tillgänglig. Om hjärtfrekvensen blir otillgänglig, t.ex. om EKG-modulen stängs av eller kopplas ur, växlar patientmonitorn automatiskt över till PR som larmkälla Ställa in EKG-avledningsuppsättning Du kan ställa in [Avl.uppsättn.] genom att välja [EKG-inställning] [Övriga >>]. Om funktionen för automatisk avledningsdetektering är tillgänglig kan du ställa in [Avl.uppsättn.] på [Auto]. 8-8

93 8.5.4 Välja EKG-bild Vid övervakning med 5 avledningar kan du välja snabbtangenten [Skärmar]. Välj skärmtyp i fönstret [Välj skärm] enligt följande: [Normal skärm]: EKG-kurvområdet visar 2 EKG-kurvor. [EKG m. 7 avl., helskärm]: Enbart 7 EKG-kurvor visas i hela kurvområdet. [EKG m. 7 avl., halvskärm]: 7 EKG-kurvor visas i den övre delen av hela kurvområdet. När skärmtypen är inställd på [Normal skärm] kan kontinuerliga EKG-kurvor visas. Så här visar du kontinuerliga EKG-kurvor: 1. Välj snabbtangenten [Skärmar] [Skärminställning]. 2. Välj [EKG1, kontin.] på andra raden. En kontinuerlig kurva visas på två kurvpositioner Ändra EKG-filterinställningarna Med EKG-filterinställningarna definierar du utjämningen av EKG-kurvor. Om du vill ändra filterinställningen väljer du [Filter] i menyn [EKG-inställning] och väljer sedan lämplig inställning. [Monitor]: Används under normala mätförhållanden. [Diagnostik]: Används när diagnostisk kvalitet på kurvan krävs. En ofiltrerad EKG-kurva visas så att förändringar som hack i R-taggar eller höjningar eller sänkningar i ST-segmentet är synliga. [Kirurgi]: Används när signalen förvrängs av hög- eller lågfrekventa störningar. Högfrekventa störningar resulterar vanligen i spikar med stor amplitud som gör att EKG-signalen ser oregelbunden ut. Lågfrekventa störningar brukar leda till baslinjedrift eller ojämn baslinje. I operationssalen reducerar kirurgifiltret artefakter och störningar från diatermiutrustning. Om du väljer [Kirurgi] under normala mätförhållanden kan QRS-komplexen undertryckas för mycket, vilket stör EKG-analysen. [ST]: Används när ST-övervakning tillämpas. VARNING Filtret [Diagnostik] rekommenderas vid övervakning av en patient i en miljö med endast mindre störningar. 8-9

94 8.5.6 Aktivera och stänga av brusfiltret Brusfiltret tar bort linjefrekvensstörningarna. När [Filter] inte är inställt på [Diagnostik] förblir brusfiltret aktiverat. När [Filter] är inställt på [Diagnostik] kan du aktivera och stänga av brusfiltret efter behov. 1. Markera EKG-parameterfönstret eller kurvområdet för att öppna inställningsmenyn. Välj sedan [Övrigt >>]. 2. Välj [Brusfilter] och välj [På] eller [Av]. Vi rekommenderar att brusfiltret aktiveras när det finns störningar (t.ex. spikar) på kurvan. 3. När [Brusfilter] är inställt på På, väljer du [Huvudmeny] [Underhåll >>] [Användarunderhåll >>] ange lösenord. 4. Välj [Övriga >>] [Brusfrekvens] och välj [50 Hz] eller [60 Hz] i enlighet med elnätets frekvens Ändra inställningar för pacemakeravvisning Välj [EKG-inställning] [Övriga >>] [Pacem avvis] och välj sedan mellan [På] och [Av]. När [Pacem] är inställd på [Ja]: När [Pacem avvis] är påslagen räknas inte pacepulserna som extra QRS-komplex. Pacepulsmarkörerna " " visas på EKG-kurvan när pacepulser detekteras. När [Pacem] är inställd på [Nej] visas inte pacepulsmarkörerna på EKG-kurvan och alternativen för [Pacem avvis] är ogiltiga. 8-10

95 8.5.8 Om defibrillatorsynkronisering Om en defibrillator är ansluten matas en defibrillatorsynkroniseringspuls (100 ms, +5 V) ut genom den multifunktionella anslutningen varje gång patientmonitorn upptäcker en R-tagg. Funktionen för defibrillatorsynkronisering är alltid aktiverad. VARNING Felaktig användning av en defibrillator kan skada patienten. Användaren måste fastställa huruvida defibrillering ska utföras eller inte utifrån patientens tillstånd. Före defibrilleringen måste användaren kontrollera att både defibrillatorn och monitorn har godkänts i systemtestet och kan användas tillsammans på ett säkert sätt. Före defibrillering måste du kontrollera att [Filter] är inställt på [Diagnostik]. När defibrilleringen avslutats väljer du filterläge efter behov Ändra EKG-kurvinställningarna Öppna menyn [EKG-inställning]: Om kurvan är för liten eller avklippt, kan du ändra dess storlek genom att välja lämplig inställning för [Förstä] (förstärkning). Om du väljer [Auto] för [Förstä], justerar patientmonitorn automatiskt storleken på EKG-kurvorna. På normalskärmen justeras endast den markerade EKG-kurvans storlek. På övriga skärmar justeras storleken på alla EKG-kurvor samtidigt. Du kan ändra kurvans svephastighet genom att välja [Svep] och sedan välja lämplig inställning Aktivera Smart lös elektrod När Smart lös elektrod-funktionen är aktiverad och det inträffar ett fall med en "lös elektrod", där man har en EKG-kurva i filterläge med brusstatus, då - om en annan elektrod finns tillgänglig - kommer denna automatiskt att ta över. Systemet beräknar om HR och analyserar och detekterar arytmi. När "lös elektrod"-tillståndet har rättats till, växlas elektroderna automatiskt tillbaka. Om du vill slå på/av Smart lös elektrod-funktionen väljer du [Övrigt >>] i menyn [EKG-inställning], väljer [Smart lös elektrod] och väljer mellan [På] och [Av] i den meny som visas. 8-11

96 Ställ in nivån för larmet för lös EKG-elektrod Välj [Larminställning >>] i menyn [Användarunderhåll]. Du kan välja [Lös EKG-elek, nivå.] i den meny som visas Justera QRS-volymen QRS-ljud produceras baserat på larmkälla. Om du vill justera QRS-volymen väljer du [Övrigt >>] i menyn [EKG-inställning], väljer [QRS-volym] i den meny som visas och väljer därefter lämplig inställning. När ett giltigt SpO 2 -mätvärde är tillgängligt justeras tonhöjden på QRS-ljudet baserat på SpO 2 -värdet. 8.6 Om ST-övervakning ST-segmentanalys ska inte utföras på neonatalpatienter. ST-segmentanalys beräknar höjningar och sänkningar av ST-segmentet för individuella avledningar och visar dem som mätvärden i områdena ST1 och ST2. Ett positivt ST-värde tyder på en ST-segmenthöjning medan ett negativt värde innebär en sänkning av ST-segmenten. Måttenhet för ST-segment: mv eller mm. Du kan välja enhet i menyn [Ange enhet] som du når från menyn [Användarunderhåll]. Mätområde för ST-segment: -2,0 mv till +2,0 mv. VARNING Noggrannheten hos ST-algoritmens ST-segmentdata har testats. Betydelsen av ändringar av ST-segment måste fastställas av en kliniker. 8-12

97 8.6.1 Aktivera och stänga av ST-övervakning Gör så här för att aktivera eller stänga ST-övervakning: 1. I menyn [EKG-inställning] väljer du [ST-analys >>]. 2. Välj [ST-analys] och ställ in [På] eller [Av]. Det är svårt att garantera tillförlitlig ST-övervakning om: Du inte lyckas erhålla någon avledning utan brus. När arytmier såsom förmaksflimmer eller -fladder gör att baslinjen blir oregelbunden. När patienten kontinuerligt har pacemaker. Patient med vänster skänkelblock. I dessa fall kan du överväga att stänga av ST-övervakningen Ändra ST-filterinställningarna ST-segmentanalys kan endast utföras när filterläget är inställt på [Diagnostik] eller [ST]. När ST-segmentanalys aktiveras ställs [Filter] automatiskt in på [ST] om läget [Diagnostik] eller [ST] inte redan är valt. När ST-segmentanalys slås av ställs filterläget automatiskt in på den föregående manuella inställningen. Om du däremot ställer in [Filter] på [Monitor] eller [Kirurgi] avbryts ST-segmentanalysen automatiskt. Om du ändrar [Monitor] eller [Kirurgi] till [Diagnostik] eller [ST] och ST-segmentanalysen förblir avaktiverad kan du aktivera den manuellt. OBS! När filterläget ställs in på [Diagnostik] ställs brusfiltret automatiskt in på [Av]. I detta fall kan du ändå ställa in brusfiltret på [På] manuellt. När filterläget är inställt på [Monitor], [Kirurgi] eller [ST] fixeras brusfiltret på [På] och kan inte ändras. 8-13

98 8.6.3 Tolka ST-bilden ST-mätvärden Detta exempel visar ST-mätvärden med 5-avlednings-EKG. Monitorns skärm kan se något annorlunda ut än illustrationen ST-segment ST-segmentet visar ett QRS-komplexsegment för varje ST-avledning som mäts. Det aktuella ST-segmentet visas i samma färg som EKG-kurvan, som vanligen är grön, ovanpå det sparade referenssegmentet, som har en annan färg. Informationen uppdateras var tionde sekund. Visa ST-segmentet på en normal skärm: 1. Öppna menyn [ST-analys]. Ställ in [ST-analys] på [På]. 2. Öppna fönstret [Skärminställning] från menyn [Skärmar]. Välj det [ST-segment] som du vill visa. 8-14

99 Markera ST-parameterfönstret eller ST-segmentområdet så att du kan öppna menyn [ST-analys] Spara aktuellt ST-segment som referens Välj [Spara ref.] i menyn [ST-analys] för att spara det aktuella segmentet som referens. Du kan spara max 20 referenssegmentgrupper. OBS! Om minnet är fullt och du sparar en ny grupp utan att först ta bort en annan tas den äldsta sparade gruppen bort automatiskt Byta referenssegment Använd piltangenterna och bredvid [Ändra ref.] för att växla mellan olika referenssegmentgrupper Ta bort ett referenssegment Om du vill ta bort det aktuella ST-referenssegmentet väljer du [Radera ref.] i menyn [ST-analys] och väljer sedan [Ok] i den meny som visas. 8-15

100 8.6.7 Skriva ut ST-segmentet Om du vill skriva ut det aktuella ST-segmentet och referenssegmentet väljer du [Skriv ut] i menyn [ST-analys] Ändra ST-larmgränserna De övre och nedre ST-larmgränserna kan ställas in individuellt för varje EKG-avledning. Larmgränserna kan även ställas in separat för ST-övervakning med en eller flera avledningar. Du kan välja [Ställ in ST-larm >>] i menyn [ST-analys] och sedan ändra ST-larminställningarna för respektive avledning Ställa in ST-larmfördröjningstid Du kan ställa in fördröjningstiden för ST-larm i fönstret [Övrigt] som du når via menyn [Larminställning] Justera ST-mätpunkter Som framgår av figuren nedan är det ST-värde som mäts för varje slagkomplex den vertikala skillnaden mellan två mätpunkter med R-taggens topp som referens för mätningen. R-taggens topp P T Isoelektrisk punkt J-punkt ST-mätpunkt Skillnad=ST-värde ISO- och ST-punkterna behöver justeras när du påbörjar övervakning samt om patientens hjärtfrekvens eller EKG-morfologi ändras signifikant. QRS-komplex som utgör undantag tas inte med i ST-segmentanalysen. VARNING Se alltid till att ST-mätpunkternas positioner är lämpliga för patienten. 8-16

101 Så här justerar du ST-mätpunkterna: 1. I menyn [ST-analys] väljer du [Justera ST-punkt >>]. I fönstret [Justera ST-punkt] representeras ISO-punktens, J-punktens och ST-punktens positioner av tre vertikala linjer. 2. Välj [Visa avledn.] och använd vredet för att välja en EKG-avledning med tydlig J-punkt och R-tagg. 3. Välj [ISO], [J] eller [ST-punkt] och använd sedan vredet för att justera positionen för varje punkt. ISO-punkten (den isoelektriska punkten) anges i förhållande till R-taggens topp. Placera ISO-punkten mitt på det flackaste partiet av baslinjen (mellan P- och Q-vågen eller före P-vågen). J-punktens position ges i förhållande till R-taggens topp och hjälper dig hitta ST-punkten. Placera J-punkten i slutet av QRS-komplexet och i början av ST-segmentet. ST-punkten placeras på ett fast avstånd från J-punkten. Flytta J-punkten så att ST-punkten hamnar vid ST-segmentets mittpunkt. Placera ST-punkten i förhållande till J-punkten vid antingen [J+60/80ms], [J+40ms], [J+60ms] eller [J+80ms]. Om du väljer [J+60/80ms] placeras ST-punkten 80 ms (hjärtfrekvens max 120 slag/min.) eller 60 ms (hjärtfrekvens över 120 slag/min.) från J-punkten. 8.7 Om arytmiövervakning Genom arytmianalys får du information om patientens tillstånd, inklusive hjärtfrekvens, VES-frekvens, rytm och ektopiska slag. VARNING Arytmianalysprogrammet är avsett att detektera ventrikulära arytmier. Det är inte utformat för att detektera förmaksarytmier eller supraventrikulära arytmier. Det kan felaktigt identifiera närvaro eller frånvaro av en arytmi. Därför måste en läkare analysera arytmiinformationen tillsammans med andra kliniska fynd. Arytmidetektion ska inte utföras på neonatalpatienter. 8-17

102 8.7.1 Förstå arytmihändelser Arytmimeddelande Beskrivning Kategori Asystoli Inget QRS-komplex detekterat inom den inställda tidsgränsen i frånvaro av kammarflimmer eller kaotiska signaler. Flimmerkurva under 6 sekunder i följd. VF/VT En dominant rytm med VES i följd och HF > HF-gränsen för kammartakykardi. VT VES i följd > gränsen för VES vid kammartakykardi, och HF > HF-gränsen för kammartakykardi. Kammar Brady VES i följd tröskelvärdet för kammarbradykardi, och ventrikulär HF < tröskelvärdet för kammarbradykardifrekvens. Extrem taky Hjärtfrekvensen är högre än gränsen för extrem takykardi. Extrem brady Hjärtfrekvensen är lägre än gränsen för extrem bradykardi. VES VES/min överskrider den högsta gränsen PNP Ingen pacepuls detekterades under 1,75 x genomsnittliga RR-intervall efter ett QRS-komplex (endast för pacemakerpatienter). PNC Inget QRS-komplex detekterat under 300 millisekunder efter en pacemakerpuls (endast för pacemakerpatienter). VES Ett VES detekterat i normala hjärtslag. Hopade slag Hopade VES detekterade i normala hjärtslag. VT > 2 Mer än 2 VES i följd inom den senaste minuten. Bigemini En dominant rytm med N, V, N, V, N, V. Trigemini En dominant rytm med N, N, V,N, N, V, N, N, V. R på T R på T detekterat i normala hjärtslag. Inget slag detekterat under 1,75 x genomsnittligt R-R-intervall för HF <120, eller Missade slag Inget slag under 1 sekund med HF > 120 (endast för patienter utan pacemaker), eller Inget slag detekterat under längre tid än den inställda pausgränsen. Brady Den genomsnittliga hjärtfrekvensen är lägre än gränsen för bradykardi. Taky Den genomsnittliga hjärtfrekvensen är högre än gränsen för takykardi. VES i följd > gränsen för VES vid kammarbradykardi, och Kammar rytm HF ligger mellan gränsen för kammarbradykardifrekvens och gränsen för kammartakykardifrekvens. Multif. VES Multifokala VES detekterade i fönstret Multif. VES-fönster (justerbart). Vtac ej bibehållen VT Paus Oreg. rytm VES i följd < gränsen för VES vid kammartakykardi men > 2, och HF > gränsen för kammartakykardifrekvens. Inget QRS-komplex detekterat inom den inställda tidsgränsen för paus. Konsekvent oregelbunden rytm. Letal arytmi Icke letal arytmi 8-18

103 8.7.2 Ändra inställningar för arytmilarm Du kan ändra arytmilarminställningarna genom att markera EKG-parameterområdet eller kurvområdet och sedan välja [EKG-inställning] [Arytmianalys >>]. I den meny som visas kan du ställa in [Larmnivå] på [Hög], [Medel], [Låg] eller [Meddelande], eller slå på endast larm för analys av letal arytmi eller slå på/av alla arytmianalyslarm. I menyn [Larminställning], som du når via menyn [Användarunderhåll], kan du aktivera/avaktivera larm för analys av letal arytmi. VARNING Om du avaktiverar alla larm för arytmianalys genereras inga larm för arytmianalys från monitorn. Håll alltid patienten under noggrann uppsikt Ändra inställningar av arytmitröskelvärde Genom att markera EKG-parameterfönstret eller kurvområdet [Arytmianalys >>] [Arytmitröskel] kan du ändra tröskelvärdena för vissa arytmilarm. Om en arytmi överskrider tröskelvärdet utlöses ett larm. Fördröjningstiden för asystoli står i relation till EKG-omlärningen. Vid en hjärtfrekvens på mindre än 30 slag/min rekommenderas du att ställa in fördröjningstiden för asystoli på 10 sekunder. Arytmihändelse Område Standard Steg Enhet VES övre 1 till /min. Asys. fördröjn. 3 till s Taky övre 60 till 300 Vuxna: 120 Barn: slag/min Brady nedre 15 till 120 Vuxna: 50 Barn: 75 5 slag/min Extrem taky 120 till 300 Vuxna: 160 Barn: slag/min Extrem brady 15 till 60 Vuxna: 35 Barn: 50 5 slag/min Multif. Multif. VES 3 till /min. VT-frekvens 100 till slag/min VT VES 3 till /min. Paustid 1.5, 2.0,2.5 2 / s Vbrd-VES 3 till /min. Vbrd-frekv. 15 till slag/min 8-19

104 8.7.4 Ställa in utvidgad arytmi Följande arytmihändelser definieras som utvidgad arytmi: Extrem taky Extrem brady Kammar Brady Vtac ej bibehållen VT Multif. VES Oreg. rytm Paus Du kan välja [Huvudmeny] [Underhåll >>] [Användarunderhåll >>] ange lösenord välja [Larminställning >>] och ställa in [Utvidgad arytmi] på [Aktivera] eller [Avaktivera]. När [Utvidgad arytmi] är inställd på [Avaktivera] analyserar inte patientmonitorn utvidgade arytmihändelser och motsvarande larm avges inte. FÖRSIKTIGHET Ställ in [Utvidgad arytmi] på [Avaktivera] när patientmonitorn är ansluten till det centrala övervakningssystemet för tidigare versioner än Om du inte gör det kanske det centrala övervakningssystemet inte kan visa larm relaterade till utvidgad arytmi på normalt sätt när utvidgad arytmi inträffar Granska arytmihändelser Mer information finns i kapitlet Granska. 8-20

105 8.8 EKG-omlärning Starta EKG-omlärning manuellt Under EKG-övervakning kanske du behöver starta en EKG-omlärning när patientens EKG-mall ändras kraftigt. En ändring i EKG-mallen kan resultera i: felaktiga arytmilarm förlust av ST-mätning och/eller felaktig hjärtfrekvens Vid EKG-omlärning får monitorn läsa in den nya EKG-mallen för att korrigera arytmilarm och HF-värde och återställa ST-mätningarna. Du startar omlärning manuellt genom att markera EKG-parameterfönstret eller kurvområdet [Omlärn.]. Under inlärningen visas meddelandet [EKG-inlärning] i området för tekniska larm. FÖRSIKTIGHET Var noga med att endast starta EKG-omlärning under perioder med normal rytm och när EKG-signalen är relativt brusfri. Om EKG-inlärning utförs under kammarrytm kan de ektopiska slagen felaktigt läras in som normala QRS-komplex. Det kan resultera i att kammartakykardi och kammarflimmer inte upptäcks Automatisk EKG-omlärning EKG-omlärning initieras alltid automatiskt när: EKG-avledningen eller avledningsbeteckningen ändras EKG-avledningen återansluts En ny patient skrivs in När kalibreringen är klar väljer du [Stoppa EKG-kalibrering] Ett byte sker mellan alternativen för skärmtyp under EKG-övervakning med 5/12 avledningar. Patientens pacemakerstatus ändras. 8-21

106 FÖR ANTECKNINGAR 8-22

107 9 Respirationsövervakning (Resp) 9.1 Inledning Impedansrespiration mäts över bröstkorgen. När patienten andas eller ventileras ändras luftvolymen i lungorna, vilket resulterar i impedansändringar i elektroderna. Respirationsfrekvens (RR) beräknas utifrån dessa impedansändringar och en respirationskurva visas på patientmonitorns skärm. 9.2 Säkerhetsinformation VARNING Vid övervakning av patientens respiration ska du inte använda diatermiskyddade EKG-kablar. Om du inte ställer in detekteringsnivån för respiration på rätt sätt i det manuella detekteringsläget, kan det vara omöjligt för monitorn att detektera apné. Om du ställer in detekteringsnivån för lågt, ökar sannolikheten för att monitorn ska detektera hjärtaktivitet och felaktigt tolka hjärtaktivitet som respirationsaktivitet om apné inträffar. Respirationsmätningen kan inte identifiera orsaken till apné. Den avger bara ett larm om inget andetag detekteras när en förinställd tid har förflutit efter det senast detekterade andetaget. Därför kan den inte användas i diagnostiskt syfte. Vid driftsförhållanden enligt EMC Standard EN (Elektromagnetisk immunitet på 3V/m), med fältstyrka överstigande 1V/m kan felaktiga mätningar förorsakas vid olika frekvenser. Därför rekommenderas att man undviker användning av elektrisk utrustning i närheten av respirationsmätningsenheten. 9-1

108 9.3 Förstå Resp-bilden Förstärkning Resp-avledningsbeteckning Respirationsfrekvens RR-källa Genom att markera kurvområdet eller parameterområdet kan du öppna menyn [Resp.kurva]. Genom att markera Resp-parameterfönstret kan du öppna menyn [Resp.inställningar]. OBS! Respirationsövervakning är inte avsedd för patienter som är mycket aktiva, eftersom detta leder till falska larm. 9.4 Placering av Resp-elektroder Eftersom huden är en dålig ledare av elektricitet är det nödvändigt att förbereda huden för att man ska få en bra respirationssignal. Anvisningar om hur du förbereder huden finns i avsnittet om EKG. Eftersom respirationsmätningen använder standardplaceringen för EKG-elektroder, kan du använda olika EKG-kablar (med 3 eller 5 avledningar). Eftersom respirationssignalerna mäts mellan två EKG-elektroder, ska de två elektroderna, om standard-ekg-elektrodplacering används, vara RA och LA i EKG-avledning I eller RA och LL i EKG-avledning II. OBS! För att optimera respirationskurvan placerar du RA- och LA elektroderna horisontellt vid respirationsövervakning med EKG-avledning I. Placera RA- och LL-elektroderna diagonalt vid respirationsövervakning med EKG-avledning II. 9-2

109 Avledning I Avledning II Optimera avledningsplaceringen för Resp Om du vill mäta Resp när du redan mäter EKG, kan du på vissa patienter behöva optimera placeringen av de två elektroderna mellan vilka Resp kommer att mätas. Om du flyttar EKG-elektroderna från standardpositionerna uppstår ändringar i EKG-kurvan och ST- och arytmitolkningen kan påverkas Cardiac Overlay Hjärtaktivitet som påverkar Resp-kurvan kallas cardiac overlay. Det uppstår när Resp-elektroderna registrerar impedansförändringar som orsakats av det rytmiska blodflödet. Med korrekt elektrodplacering kan cardiac overlay reduceras: undvik området kring levern och hjärtats ventriklar på linjen mellan Resp-elektroderna. Detta gäller särskilt spädbarn Bukandning Vissa patienter med begränsade rörelser andas huvudsakligen med buken. I dessa fall kan du behöva placera vänster ben-elektroden på den vänstra delen av buken vid den punkt där buken expanderas mest för att optimera Resp-kurvan. 9-3

110 9.4.4 Lateral bröstexpansion I kliniska tillämpningar expanderar vissa patienter (särskilt neonataler) bröstkorgen lateralt, vilket orsakar ett negativt intratorakalt tryck. I dessa fall är det bättre att placera de två respirationselektroderna på den högra medioaxillarlinjen och de vänstra laterala bröstområdena vid patientens högsta andningsrörelsepunkt för att optimera respirationskurvan. 9.5 Välja respirationsavledning I menyn [Resp.inställningar] väljer du [Resp.avl.] och väljer [I] eller [II]. 9.6 Ändra fördröjningen av apnélarm Apnélarmet är ett högnivålarm som används för detektering av apné. Du kan ställa in den fördröjningstid efter vilken patientmonitorn ger ett apnélarm om patienten slutar att andas. I menyn [Resp.inställningar] väljer du [Apnéfördröjn.] och därefter önskad inställning. [Apnéfördröjn.] är densamma för Resp- och CO 2 -modulen. 9.7 Ändra läge för respirationsdetektering I menyn [Resp.inställningar] väljer du [Detektionsläge] och väljer [Auto] eller [Manuell]. När det automatiska detekteringsläget är inställt justerar patientmonitorn detekteringsnivån automatiskt, beroende på kurvans höjd och närvaron av hjärtartefakt. Observera att i det automatiska detekteringsläget visas inte detekteringsnivån (en prickad linje) på kurvan. Använd det automatiska detekteringsläget för situationer där: Respirationsfrekvensen inte ligger nära hjärtfrekvensen. Andningen är spontan, med eller utan kontinuerligt positivt luftvägstryck (CPAP). Patienterna är ventilerade, utom patienter med intermittent obligatorisk ventilation (IMV). I det manuella detekteringsläget justerar du den prickade detekteringslinjen till önskad nivå genom att välja [Övre linje] eller [Nedre linje] och sedan välja eller intill dem. När detekteringsnivån ställts in kommer den inte att anpassas automatiskt till olika respirationsdjup. Det är viktigt att komma ihåg att detektionsnivån kan behöva ändras om andningsdjupet ändras. 9-4

111 Använd det manuella detekteringsläget för situationer där: Respirationsfrekvensen och hjärtfrekvensen ligger nära varandra. Patienterna har intermittent obligatorisk ventilation. Respirationen är svag. Försök flytta elektroderna för att förbättra signalen. Om du i det i det automatiska detekteringsläget övervakar Resp med EKG avstängt, kan inte monitorn jämföra EKG- och Resp-frekvenserna för att detektera cardiac overlay. Detekteringsnivån för respiration ställs automatiskt in högre för att förebygga att cardiac overlay detekteras som respiration. I det manuella detekteringsläget kan cardiac overlay i vissa situationer sätta igång respirationsräknaren. Detta kan leda till en falsk indikation på hög respiration eller till att apné inte upptäcks. Om du misstänker att cardiac overlay registreras som andningsaktivitet, ska du höja detekteringsnivån till nivån ovanför zonen för cardiac overlay. Om Resp-kurvan är så liten att det inte går att höja detekteringsnivån, kan du behöva optimera elektrodplaceringen enligt beskrivningen i avsnittet "Lateral bröstexpansion". 9.8 Ändra inställningar för Resp-kurvan VARNING Vid övervakning i det manuella detekteringsläget ska du kontrollera detekteringsnivån för respiration efter det att du ökat eller minskat respirationskurvans storlek. I menyn [Resp.inställningar] kan du: Välja [Förstä] (förstärkning) och sedan välja önskad inställning. Ju större förstärkningen är desto större blir kurvans amplitud. Välja [Svep] och sedan välja önskad inställning. Ju snabbare kurvan sveper desto bredare blir den. 9-5

112 9.9 Ställa in RR-källan Så här ställer du in RR-källan: 1. Öppna menyn [Resp.inställningar]. 2. Välj [RR-källa] och välj därefter en källa eller [Auto] på den lista som visas. På listan visas de RR-källor som är tillgängliga för tillfället. Om du väljer [Auto] väljs RR-källan automatiskt utifrån prioritet. Om den aktuella RR-källan saknar giltiga mätvärden ställs [RR-källa] automatiskt in på [Auto]. RR-källan återställs till den giltiga källan om du trycker på den fasta tystknappen på framsidan av monitorn vid ett apnélarm. Prioritet hos RR-källa (från hög till låg): CO 2 -mätning och mätning av impedansrespiration. Inställningarna av [RR-källa] för Resp och CO 2 är kopplade. I tabellen nedan visas alternativ och beskrivningar av RR-källa. Alternativ Auto CO 2 EKG Beskrivning RR-källan väljs automatiskt beroende på prioritet. RR-källan är CO 2 -mätning. RR-källan är mätning av impedansrespiration Ställa in larmegenskaper Välj [Larminställning >>] i menyn [Resp.inställningar]. I den meny som visas kan du ställa in larmegenskaper för parametern Aktivera/stänga av resp-mätning Om du vill aktivera resp-mätningen väljer du [Impedansresp. mätning På] i menyn [Resp.inställningar]. Om du vill avaktivera resp-mätningen väljer du [Impedansresp. mätning AV] i menyn [Resp.inställningar] och väljer sedan [Ja] i den dialogruta som visas. Sedan framträder en linje utan siffervärde i kurvområdet och [Mätning av] visas i parameterområdet. 9-6

113 10 Övervakning av PR 10.1 Inledning Vid mätning av puls räknas den pulsering i artärerna som orsakas av hjärtats mekaniska aktivitet. Du kan visa en puls från en SpO 2 -mätning eller ett artärtryck (se avsnittet om IBP). Det visade pulsmätvärdet är färgkodat så att det motsvarar källan PR-källa 2. PR: detekterade slag per minut Ställa in PR-källa Den aktuella pulskällan visas i PR-parameterområdet. Den pulsfrekvens som valts som pulskälla: övervakas som systempuls och genererar larm när du väljer PR som den aktiva larmkällan; lagras i monitorns databas och granskas i grafiska trender/tabelltrender; i trendgrafer är det osannolikt att PR-källan kan urskiljas, eftersom PR-kurvan har samma färg som PR-källan; sänds via nätverket till det centrala övervakningssystemet, om ett sådant finns. Så här ställer du in önskad pulsfrekvens som PR-källa: 1. Öppna menyn [SpO 2 -inställning]. 2. Välj [PR-källa] och välj sedan en beteckning eller [Auto] i den meny som visas. Menyn visar de tillgängliga PR-källorna efter prioritet, uppifrån och ned. När du väljer [Auto] väljer systemet automatiskt det första alternativet som PR-källa från menyn. När den aktuella PR-källan är otillgänglig ändrar systemet automatiskt [PR-källa] till [Auto]. När du väljer [IBP] väljer systemet automatiskt den första tryckbeteckningen som PR-källa från menyn. 10-1

114 10.3 Välja aktiv larmkälla I de flesta fall är mätvärdena för HF och Puls identiska. För att undvika samtidiga larm för HF och Puls, använder monitorn antingen HF eller Puls som aktiv larmkälla. Du kan ändra larmkällan genom att välja [Larmkälla] i menyn [EKG-inställning] eller [SpO 2 -inställning] och sedan välja något av följande: [HF]: Monitorn kommer att använda HF som larmkälla för HF/puls. [PR]: Monitorn kommer att använda PR som larmkälla för HF/puls. [Auto]: Om [Larmkälla] är inställd på [Auto] kommer monitorn att använda hjärtfrekvensen från EKG-mätningen som larmkälla när en giltig hjärtfrekvens är tillgänglig. Om hjärtfrekvensen försvinner, t.ex. om elektroder kopplas bort, och en pulskälla är aktiverad och tillgänglig växlar monitorn till Puls som larmkälla. När elektrodfelet åtgärdas väljs hjärtfrekvens åter som larmkälla QRS-ton När PR används som larmkälla används PR-källan som källa för QRS-tonen. Du kan ändra QRS-volymen genom att justera [Slagvolym] i menyn [SpO 2 -inställning]. När det finns ett giltigt SpO 2 -värde, justerar systemet QRS-volymens tonhöjd i enlighet med SpO 2 -värdet. 10-2

115 11 Övervakning av SpO Inledning SpO 2 -övervakning är en noninvasiv teknik där man mäter mängden syresatt hemoglobin och pulsfrekvens genom att mäta absorptionen av vissa ljusvåglängder. Det ljus som genereras i givaren passerar genom vävnaden och omvandlas till elektriska signaler av ljusdetektorn i givaren. SpO 2 -modulen bearbetar den elektriska signalen och visar en kurva och digitala värden för SpO 2 och pulsfrekvens. Den här enheten är kalibrerad för att visa funktionell syrgasmättnad. Den tillhandahåller fyra mätningar: Plet-kurva (Plet): synlig indikation på patientens puls. Kurvan är inte normaliserad. 2. Syrgasmättnad i artärblod (SpO 2 ): procentandelen syresatt hemoglobin i relation till summan av oxyhemoglobin och deoxyhemoglobin. 3. Perfusionsindikator den pulserande delen av den uppmätta signalen som uppstår genom arteriell pulsering. 4. Perfusionsindex (PI): ger mätvärdet för den pulserande delen av den uppmätta signalen som uppstår genom arteriell pulsering. PI är en indikator på pulsstyrkan. Du kan även använda den för att bedöma kvaliteten på SpO 2 -mätningen. Över 1 är optimalt, mellan 0,3 och 1 är godtagbart. Under 0,3 indikerar låg perfusion; placera om SpO 2 -givaren eller hitta en bättre plats. Om låg perfusion kvarstår väljer du om möjligt en annan metod för att mäta syremättnaden. PI är tillgängligt på Mindray SpO 2 -modulen eller Masimo SpO 2 -modulen. 5. Pulsfrekvens (härledd från pletkurvan): detekterade pulsationer per minut. 11-1

116 11.2 Säkerhet VARNING Använd endast de SpO 2 -givare som specificeras i den här handboken. Följ SpO 2 -givarens bruksanvisning och iakttag alla varningar och försiktighetsåtgärder. När man ser en trend som tyder på att patientens syresättning minskar, ska blodprover analyseras med en laboratorie-co-oximeter för att man ska få en fullständig bild av patientens tillstånd. Använd inte SpO 2 -givare under magnettomografi (MR). Inducerad ström kan ge upphov till brännskador. Givaren kan påverka MR-bilden och magnetkameran kan försämra precisionen hos oximetrimätningarna. Alltför långvarig kontinuerlig övervakning kan öka risken för oönskade förändringar i huden, t ex irritation, rodnad, blåsbildning eller brännskador. Undersök givarstället varannan timme och flytta givaren om hudens kvalitet förändras. Byt appliceringsställe var fjärde timme. För neonataler eller patienter med dålig perifer blodcirkulation eller känslig hud ska givarstället undersökas oftare Identifiera SpO 2 -moduler Du identifierar vilken SpO 2 -modul som finns i patientmonitorn med hjälp av färgen på SpO 2 -anslutningen och företagslogotypen på patientmonitorn. Färgen på kabelanslutningen motsvarar ett företag: Mindray SpO 2 -modul: blå anslutning utan logotyp. Masimo SpO 2 -modul: lila anslutning med logotyp enligt Masimo SET. Nellcor SpO 2 -modul: grå anslutning med logotyp enligt Nellcor. Anslutningarna för dessa tre SpO 2 -givare utesluter varandra Applicera givaren 1. Välj en givare som passar modultyp, patientkategori och vikt. 2. Avlägsna färgat nagellack från appliceringsstället. 3. Applicera givaren på patienten. 4. Välj en adapterkabel som är lämplig för anslutningstypen och anslut kabeln till SpO 2 -anslutningen. 5. Anslut givarkabeln till adapterkabeln. 11-2

117 11.5 Ändra SpO 2 -inställningar Öppna SpO 2 -menyerna Du kan öppna menyn [SpO 2 -inställning] genom att markera SpO 2 -parameterfönstret eller kurvområdet Justera desat-larmet Desat-larmet är ett högnivålarm som gör dig uppmärksam på potentiellt livshotande sänkningar av syrgasmättnaden. Välj [Larminställning >>] i menyn [SpO 2 -inställning]. I den meny som visas kan du ställa in nedre larmgräns, larmväxling och larmutskrift för [Desat]. Om SpO 2 -värdet ligger under desat-larmgränsen och desat-larmväxlingen är aktiverad visas meddelandet [SpO 2 -desat] Ställa in SpO 2 -känslighet För Masimo SpO 2 -modul kan du ställa in [Känslighet] på [Normal] eller [Maximum] på menyn [SpO 2 -inställning]. När [Känslighet] är inställt på [Maximum] är patientmonitorn känsligare för små signaler. Vid övervakning av allvarligt sjuka patienter vars pulsationer är mycket svaga, rekommenderas det bestämt att känsligheten ställs in på [Maximum]. Vid övervakning av neonatalpatienter och mindre allvarligt sjuka patienter, som tenderar att röra mycket på sig, kan det uppstå brus eller ogiltiga signaler. I det här fallet rekommenderar vi att känsligheten ställs in på [Normal] så att den störning som orsakas av rörelserna kan filtreras bort och mätningens stabilitet säkerställas Ändra tiden för medelvärdesberäkning Det SpO 2 -värde som visas på monitorns skärm är medelvärdet av de data som samlats in under en viss tid. Ju kortare tiden för medelvärdesberäkning är, desto snabbare ger patientmonitorn respons på ändringar i patientens syrgasmättnadsnivå. Ju längre tiden för medelvärdesberäkning är, desto långsammare ger patientmonitorn respons på ändringar i patientens syrgasmättnadsnivå, men mätningens noggrannhet förbättras. För svårt sjuka patienter blir det lättare att förstå patientens tillstånd om en kortare tid för medelvärdesberäkning väljs. Så här ställer du in tid för medelvärdesberäkning: För Mindray SpO 2 -modulen väljer du [Känslighet] i menyn [SpO 2 -inställning] och sedan [Hög], [Medel] eller [Låg], vilket motsvarar 7 s, 9 s respektive 11 s. För Masimo SpO 2 -modulen väljer du [Medelvärdesberäkn.] i menyn [SpO 2 -inställning] och sedan [2-4 s], [4-6 s], [8 s], [10 s], [12 s], [14 s] eller [16 s]. 11-3

118 Övervaka SpO 2 och NIBP samtidigt När SpO 2 och NIBP övervakas samtidigt på samma extremitet kan du aktivera [NIBP samtidig] i menyn [SpO 2 -inställning] för att låsa SpO 2 -larmstatusen tills NIBP-mätningen avslutas. Om du stänger av [NIBP samtidig] kan låg perfusion orsakad av NIBP-mätningen leda till felaktiga SpO 2 -värden och därför orsaka falska fysiologiska larm Sat-sekunder-larmhantering Med traditionell larmhantering ställs övre och nedre larmgränser in för övervakning av syrgasmättnad. Under övervakningen, så fort en larmgräns överskrids, ljuder omedelbart ett hörbart larm. När patientens % SpO 2 fluktuerar nära en larmgräns, får man ett larm varje gång gränsen överskrids. När larmen är så frekventa kan de vara distraherande. Nellcors larmhanteringsteknik med Sat-sekunder används för att minska dessa störande larm. Sat-sekunder-funktionen är tillgänglig med Nellcor SpO 2 modulen för att minska sannolikheten för falska larm orsakade av rörelseartefakter. Du ställer in gränsen för Sat-sekunder genom att välja [Sat-sekunder] i menyn [SpO 2 -inställning] och därefter välja lämplig inställning. Med Sat-sekunder-larmhantering ställs de övre och nedre larmgränserna in på samma sätt som vid traditionell larmhantering. En Sat-sekunder-gräns ställs också in. Sat-sekunder-gränsen ställer in längden på den tid som SpO 2 -mättnaden kan vara utanför de inställda gränserna utan att ett larm ges. Beräkningsmetoden är enligt följande: det antal procentpunkter som SpO 2 -mättnaden faller utanför larmgränsen multipliceras med det antal sekunder som den befinner sig utanför gränsen. Detta kan uttryckas med formeln: Sat-sekunder= punkter sekunder Inte förrän sat-sekunder-gränsen har nåtts ger monitorn ett Sat-sekunder-larm. Till exempel visar figuren nedan larmresponstiden med en Sat-sekundergräns vid 50 och en nedre SpO 2 -gräns vid 90 %. I det här exemplet faller patientens % SpO 2 till 88 % (2 punkter) och kvarstår där i 2 sekunder. Därefter faller den till 86 % (4 punkter) i 3 sekunder och sedan till 84 % (6 punkter) i 6 sekunder. De resulterande Sat-sekunderna är: % SpO 2 Sekunder Sat-sekunder 2 2= 4 4 3= = 36 Totala Sat-sekunder= 52 Efter cirka 10,9 sekunder ska ett Sat-sekunder-larm ges eftersom gränsen på 50 Sat-sekunder har överskridits. 11-4

119 Sekunder Mättnadsnivåerna kan fluktuera istället för att vara stabila under flera sekunder. Ofta kan patientens % SpO 2 fluktuera ovanför och nedanför en larmgräns och gå tillbaka till icke-larmintervallet flera gånger. Under sådana fluktuationer integrerar monitorn antalet %SpO 2 -punkter, både positiva och negativa, tills Sat-sekunder-gränsen nåtts eller patientens %SpO 2 återgår till icke-larmintervallet och blir kvar där Ändra Plet-kurvans hastighet I menyn [SpO 2 -inställning] väljer du [Svep] och därefter lämplig inställning. Ju snabbare kurvan sveper desto bredare blir kurvan Ställa in larmnivån för lös SpO 2 -givare Välj [Larminställning >>] i menyn [Användarunderhåll]. I den meny som visas kan du ställa in [Lös SpO2-givare, nivå] Ställa in SpO 2 -signalläge Välj [Övrigt >>] i menyn [Användarunderhåll]. I den meny som visas kan du ställa in [SpO 2 -signal] på [Läge 1] eller [Läge 2]. VARNING Samma SpO 2 -signalläge ska användas för alla patientmonitorer av samma modell i samma område. 11-5

120 11.6 Begränsningar i mätningarna Om du tvivlar på att det uppmätta SpO 2 -värdet stämmer ska du först kontrollera patientens fysiologiska parametrar. Kontrollera därefter patientmonitorn och SpO 2 -givaren. Följande faktorer kan påverka mätningens noggrannhet: Omgivande ljus Fysiska rörelser (patientrörelser och framkallade rörelser) Diagnostiska tester Låg perfusion Elektromagnetisk störning, t.ex. från en MR-miljö Diatermiutrustning Dysfunktionellt hemoglobin, såsom kolmonoxidhemoglobin (COHb) och methemoglobin (MetHb) Närvaro av vissa färgämnen, t.ex. metylenblått och karminblått Olämplig placering av SpO 2 -givaren eller användning av felaktig SpO 2 Det arteriella blodflödet faller till omätbara nivåer på grund av chock, anemi, låg temperatur eller kärlsammandragning Information om Masimo Masimo-patent Enheten omfattas av ett eller flera av följande USA-patent: 5,758,644, 6,011,986, 6,699,194, 7,215,986, 7,254,433, 7,530,955 och andra tillämpliga patent som finns angivna på: Ingen underförstådd licens Innehav eller inköp av den här enheten ger ingen uttrycklig eller underförstådd licens att använda enheten med ej godkända givare eller kablar som, fristående eller i kombination med den här enheten, omfattas av ett eller flera patent som berör den här enheten. 11-6

121 11.8 Information om Nellcor Nellcor-patent Denna enhet kan omfattas av ett eller flera av följande USA-patent och motsvarigheter i andra länder: 5,485,847, 5,676,141, 5,743,263, 6,035,223, 6,226,539, 6,411,833, 6,463,310, 6,591,123, 6,708,049, 7,016,715, 7,039,538, 7,120,479, 7,120,480, 7,142,142, 7,162,288, 7,190,985, 7,194,293, 7,209,774, 7,212,847, 7,400,919. Ingen underförstådd licens Innehav eller köp av denna enhet ger ingen uttrycklig eller underförstådd licens att använda enheten med otillåtna utbytesdelar som, fristående eller i kombination med denna enhet, omfattas av ett eller flera patent som berör denna enhet. 11-7

122 FÖR ANTECKNINGAR 11-8

123 12 Övervakning av NIBP 12.1 Inledning Patientmonitorn använder den oscillometriska metoden för att mäta noninvasivt blodtryck (NIBP). Mätningen kan användas för vuxna, barn och neonataler. Vid automatisk övervakning av noninvasivt blodtryck används den oscillometriska mätmetoden. För att förklara hur denna metod fungerar ska vi jämföra den med den auskultativa metoden. Med auskultation lyssnar klinikern på blodtrycket och fastställer de systoliska och diastoliska trycken. Medeltrycket kan därefter beräknas utifrån dessa tryck, så länge artärtryckkurvan är normal. Eftersom monitorn inte kan höra blodtrycket, mäter den manschettryckets oscillationsamplituder. Oscillationer orsakas av blodtryckspulser mot manschetten. Oscillationen med den största amplituden är medeltrycket. Det är den mest exakta parametern som mäts med den oscillometriska metoden. När medeltrycket har fastställts beräknas de systoliska och diastoliska trycken utifrån medeltrycket. Enkelt uttryckt, med auskultation mäts systoliskt och diastoliskt tryck och medeltrycket beräknas. Med den oscillometriska metoden mäts medeltrycket och det systoliska och diastoliska trycket beräknas. Enligt vad som specificeras av IEC /EN kan NIBP-mätning utföras under diatermi och defibrillatorurladdning. NIBP-mätningens diagnostiska signifikans måste fastställas av den läkare som utför mätningen. OBS! Blodtrycksmätningar som utförs med denna enhet är likvärdiga med mätningar som erhålls av utbildad vårdpersonal med den auskultativa metoden med manschett och stetoskop eller en intraarteriell blodtrycksmätningsenhet, inom de gränser som föreskrivs av den amerikanska nationella standarden för manuella, elektroniska eller automatiska blodtrycksmätare. 12-1

124 12.2 Säkerhet VARNING Var noga med att ställa in rätt patientkategori för patienten innan du påbörjar mätningen. Använd inte de högre vuxeninställningarna för barn- eller neonatalpatienter. Det kan utgöra en säkerhetsrisk. Mät inte NIBP på patienter som lider av sicklecellsanemi eller någon annan sjukdom där hudskador har uppstått eller förväntas uppstå. Gör en klinisk bedömning för att fastställa om frekventa obevakade blodtrycksmätningar ska utföras på patienter med allvarliga blodkoagulationsrubbningar på grund av risken för hematom i den extremitet där manschetten sitter. Placera inte NIBP-manschetten på en arm eller ett ben där det sitter en intravenös infusion eller artärkateter. Detta kan orsaka vävnadsskador runt katetern när infusionen blir långsammare eller blockeras under manschettuppblåsningen. Om du tvivlar på att NIBP-värdena är korrekta ska du fastställa patientens fysiologiska parametrar på annat sätt och sedan kontrollera att monitorn fungerar korrekt Begränsningar i mätningarna Mätningar kan ej utföras om hjärtfrekvensen är extremt låg eller hög, lägre än 40 slag/minut eller högre än 240 slag/minut eller om patienten är ansluten till en hjärt-lungmaskin. Mätningen kan bli felaktig eller omöjlig att utföra: om en regelbunden artärtryckpuls är svår att detektera med för mycket och kontinuerliga patientrörelser såsom darrningar och konvulsioner med hjärtarytmier vid snabba blodtrycksförändringar vid svår chock eller hypotermi som minskar blodflödet till extremiteterna vid fetma, eftersom ett tjockt fettlager kring extremiteten dämpar oscillationerna från artären. 12-2

125 12.4 Mätmetoder Det finns tre metoder för mätning av NIBP: Manuell: mätning vid behov. Auto: kontinuerligt upprepade mätningar med inställda intervall. STAT: kontinuerliga snabba serier av mätningar under en femminutersperiod, därefter återställs det föregående läget Förbereda NIBP-mätning Förbereda mätning av NIBP 1. Slå på strömmen till monitorn. 2. Kontrollera att patientkategorin är korrekt. Ändra det vid behov. 3. Anslut luftslangen till NIBP-anslutningen på patientmonitorn. 4. Välj en manschett med rätt storlek och applicera den enligt följande: Ta reda på omkretsen kring patientens extremitet. Välj en passande manschett med hänsyn till den extremitetsomkrets som är markerad på manschetten. Manschettens bredd ska vara 40 % (50 % för neonataler) av extremitetsomkretsen, eller 2/3 av överarmens längd. Den uppblåsningsbara delen av manschetten ska vara så lång att den täcker minst 50 till 80 % av extremiteten runt om. Placera manschetten på en av patientens överarmar eller ben och se till att markeringen på manschetten motsvarar artärens placering. Dra inte åt manschetten för hårt kring extremiteten. Det kan leda till missfärgning och ischemi på extremiteten. Se till att manschettens kant är inom det markerade området. Om den inte gör det bör du använda en större eller mindre manschett som passar bättre. 5. Anslut manschetten till luftslangen och se till att blåsan inuti fodralet inte har vikts eller vridits. OBS! Utrustningen får endast användas på en patient i taget. 12-3

126 Starta och stoppa mätningar Välj snabbtangenten [NIBP-mätning] och starta önskad mätning i den meny som öppnas. Du kan avbryta alla NIBP-mätningar genom att välja snabbtangenten [Avbryt alla]. Du kan även starta och avbryta mätningar med hjälp av den fasta tangenten på monitorns frontpanel Korrigera mätningen om extremiteten inte är i nivå med hjärtat Manschetten ska appliceras på en extremitet på samma nivå som patientens hjärta. Om extremiteten inte är i nivå med hjärtat, ska du till det visade värdet: lägga till 0,75 mmhg (0,10 kpa) för varje centimeter högre eller dra ifrån 0,75 mmhg (0,10 kpa) för varje centimeter lägre Aktivera en automatisk NIBP-cykel och ställa in intervallet 1. Markera NIBP-parameterfönstret för att öppna menyn [NIBP-inställning]. 2. Välj [Intervall] och välj sedan önskat tidsintervall. Om du väljer [Manuell] ställs det manuella läget in. 3. Starta en mätning manuellt. NIBP-mätningar utförs sedan automatiskt med det inställda tidsintervallet Starta en STAT-mätning 1. Markera NIBP-parameterfönstret för att öppna menyn [NIBP-inställning]. 2. Välj [NIBP akut]. STAT-läget sätter igång 5 minuter med kontinuerliga, sekventiella och automatiska NIBP-mätningar. VARNING Kontinuerliga noninvasiva blodtrycksmätningar kan orsaka purpura, ischemi och neuropati på den extremitet där manschetten sitter. Inspektera appliceringsstället regelbundet för att kontrollera hudkvaliteten och undersök den extremitet där manschetten är placerad för att kontrollera att den har normal färg, temperatur och känsel. Om någon form av abnormitet uppstår ska manschetten flyttas till ett annat ställe eller blodtrycksmätningen avbrytas omedelbart. 12-4

127 12.6 Tolka NIBP-mätvärdena På NIBP-bilden visas mätvärden endast enligt figuren nedan. Din skärm kan vara konfigurerad till ett något annorlunda utseende Tid för senaste mätning 2. Tid som återstår till nästa mätning 3. Mätningsläge 4. Tryckenhet: mmhg eller kpa 5. Område för status- och uppmaningsmeddelanden: visar NIBP-relaterade uppmaningsmeddelanden 6. Systoliskt tryck 7. Diastoliskt tryck 8. Medeltryck som erhållits efter mätningen och det manschettryck som erhållits under mätningen 12.7 Ändra NIBP- inställningarna Genom att markera NIBP-parameterfönstret kan du öppna menyn [NIBP-inställningar] Ställa in initialt tryck för manschettuppblåsning Du kan ställa in initialt tryck för manschettuppblåsning manuellt. I menyn [NIBP-inställning] väljer du [Initialt tryck] och därefter önskad inställning Ställa in NIBP-larmegenskaper Välj [Larminställning >>] i menyn [NIBP-inställning]. Ställ sedan in larmegenskaperna för parametern i den meny som visas. 12-5

128 Visa NIBP-lista Välj snabbtangenten [Skärmar] [Skärminställning]. Ange vilken [NIBP-lista] som ska visas längst ned på skärmen. Sedan visas flera uppsättningar av de senaste NIBP-mätningarna. Den PR som visas är härledd från NIBP. På vissa skärmar, t.ex. skärmen Stora mätvärden, går det inte att visa NIBP-listan Ställa in tryckenhet Välj [Ange enhet >>] i menyn [Användarunderhåll]. Välj [Tryckenhet] i den meny som visas och välj sedan mellan [mmhg] och [kpa] Assisterande venpunktion Du kan använda NIBP-manschetten för att framkalla subdiastoliskt tryck och blockera de venösa blodkärlen för att underlätta venpunktion. 1. Välj [Venpunktion >>] i menyn [NIBP-inställning]. Kontrollera att värdet för [Manschettryck] är korrekt i den meny som visas. Ändra det vid behov. 2. Välj [Venstas]. 3. Punktera venen och ta blodprovet. 4. Välj den fasta tangenten på monitorns framsida eller snabbtangenten [Avbryt alla] för att tömma manschetten. Manschetten töms automatiskt efter en viss tid om du inte tömmer den. Under mätningen visar NIBP-bilden manschettens uppblåsningstryck och den tid som återstår i venstasläge. 12-6

129 12.9 NIBP-läckagetest NIBP-läckagetestet kontrollerar tätheten i systemet och ventilen. Testet måste utföras minst vartannat år eller när du ifrågasätter resultatet av NIBP-mätningen. Om testet inte blir godkänt visas relevanta uppmaningsmeddelanden. Om inget meddelande visas betyder det att inget läckage har detekterats. Verktyg som behövs: En vuxenmanschett En luftslang En cylinder med rätt storlek Så här utför du läckagetestet: 1. Ställ in patientkategorin på [Vuxen]. 2. Anslut slangen till NIBP-uttaget på monitorn. 3. Linda manschetten runt cylindern enligt bilden. Monitor Cylinder Anslutning för NIBP-manschett Luftslang Manschett 4. Välj [Huvudmeny] [Underhåll >>] [NIBP-läckagetest]. [Testar läckage ] visas på NIBP-bilden. 5. Efter 20 sekunder töms manschetten automatiskt. Det betyder att testet har slutförts. 6. Om meddelandet [NIBP - pneumatisk läcka] visas, är det en indikation på att det kan finnas läckage i NIBP-luftvägen. Undersök slangen och manschetten för att se om det finns läckage. Om du har säkerställt att slangen och anslutningarna är intakta ska du upprepa läckagetestet. Om problemet kvarstår, kontakta servicepersonal. OBS! Läckagetestet är endast avsett för att ta reda på om det finns läckage i NIBP-luftvägen. Det är inte samma test som specificeras i EN standarden. 12-7

130 12.10 NIBP-noggrannhetstest NIBP-noggrannhetstestet måste utföras minst vartannat år eller när du ifrågasätter resultatet av NIBP-mätningen. Verktyg som behövs: T-koppling Passande slang Ballongpump Metallkärl (volym 500±25 ml) Referensmanometer (kalibrerad med högre noggrannhet än 1 mmhg) Så här utför du noggrannhetstestet: 1. Anslut utrustningen enligt figuren nedan. Monitor Anslutning för NIBP-manschett Slangar Manometer Ballongpump Metallkärl 2. Före uppblåsning ska manometerns avläsning visa 0. Om inte kopplar du bort luftslangen och återansluter den tills avläsningen är Välj [Huvudmeny] [Underhåll >>] [NIBP-noggrannhetstest]. 4. Jämför manometervärdena med de visade värdena. Skillnaden mellan manometern och de visade värdena får inte vara större än 3 mmhg. 5. Höj trycket i metallkärlet till 50 mmhg med ballongpumpen. Upprepa steg 3 och Höj trycket i metallkärlet till 200 mmhg med ballongpumpen. Upprepa steg 3 och 4. Om skillnaden mellan manometern och de visade värdena är större än 3, ska du kontakta servicepersonal. 12-8

131 12.11 Kalibrera NIBP NIBP kalibreras inte av användaren. Givare för manschettryck måste verifieras och kalibreras minst vartannat år av behörig servicepersonal. Kontakta servicepersonal när kalibrering är nödvändig. 12-9

132 FÖR ANTECKNINGAR 12-10

133 13 Övervaka temperatur 13.1 Inledning Du kan övervaka två temperaturställen samtidigt med imec-patientmonitorerna Säkerhet VARNING Kontrollera att givardetekteringsprogrammet fungerar innan du påbörjar övervakningen. Koppla ur temperaturgivarkabeln från T1- eller T2-anslutningen och kontrollera att monitorn kan visa meddelandet [Lös T1-givare] eller [Lös T2-givare] och ge korrekta larmsignaler Utföra en Temp-mätning 1. Välj lämplig givare för patienten. 2. Om du använder en engångsgivare, ska du ansluta den till temperaturkabeln. 3. Anslut givaren eller temperaturkabeln till temperaturuttaget. 4. Anslut givaren till patienten på rätt sätt. 5. Kontrollera att larminställningarna är korrekta för patienten Förstå Temp-bilden Temperaturövervakningen visas som tre mätvärden på monitorn: T1, T2 och TD. Genom att markera detta område kan du öppna menyn [Larminställning]. 13-1

134 13.5 Ställa in temperaturenhet Välj [Ange enhet >>] i menyn [Användarunderhåll]. Välj [Temp. enhet] i den meny som visas och välj mellan [ºC] och [ºF] 13-2

135 14 Övervakning av IBP 14.1 Inledning Monitorn kan övervaka upp till två invasiva blodtryck och visar systoliskt och diastoliskt tryck och medeltryck och en kurva för varje tryck Säkerhet VARNING Använd endast de tryckgivare som specificeras i den här handboken. Återanvänd aldrig engångstryckgivare. Se till att de applicerade delarna aldrig kommer i kontakt med andra elektriska enheter. För att minska risken för brännskador vid diatermi med hög frekvens ska du kontrollera att monitorns kablar aldrig kommer i kontakt med kirurgiska instrument med hög frekvens. När du använder tillbehör måste du ta med tillbehörens drifttemperatur i beräkningen. Mer information finns i bruksanvisningen till tillbehöret. 14-1

136 14.3 Förbereda tryckmätning 1. Anslut tryckkabeln till IBP-anslutningen. 2. Förbered spolningslösningen. 3. Spola igenom systemet så att all luft försvinner från slangarna. Kontrollera att givaren och kranarna är fria från luftbubblor. VARNING Om luftbubblor är synliga i slangsystemet ska du spola igenom systemet med infusionslösningen igen. En luftbubbla kan leda till ett felaktigt tryckvärde. 4. Anslut tryckslangen till patientkatetern. 5. Placera givaren så att den är i nivå med hjärtat, ungefär vid mittersta axillarlinjen. 6. Välj en lämplig tryckbeteckning. 7. Nollställ givaren. Efter lyckad nollställning stänger du kranen mot atmosfärtrycket och öppnar den mot patienten. Påse med hepariniserad vätska Tryck-givare Ventil Kran Spolset Tryckslang Adapterkabel för engångsgivare Monitor VARNING Om du mäter intrakraniellt tryck (ICP) på en sittande patient, ska givaren placeras i nivå med överkanten på patientens öra. Felaktig placering kan ge felaktiga resultat. 14-2

137 14.4 Förstå IBP-bilden IBP-mätningen visas på monitorn i form av en kurva och tryckmätvärden. Figuren nedan visar kurva och mätvärden för Art-trycket. För andra tryck kan bilden se något annorlunda ut Kurva 2. Systoliskt tryck 3. Diastoliskt tryck 4. Medeltryck 5. Måttenhet För vissa tryck kan parameterfönstret visa enbart medeltrycket. För andra tryck kan standardenheten vara annorlunda. Om Art- och ICP-trycken mäts samtidigt visas mätvärdet för CPP i ICP-parameterfönstret. Mätvärdet erhåller du genom att subtrahera ICP från Art-medelvärdet. 14-3

138 14.5 Ändra IBP-inställningar Ändra tryck för övervakning 1. Markera det tryck du vill ändra, så öppnas dess inställningsmeny. I menyn finns en bild som visar aktuell IBP-mätningsanslutning. 2. Välj [Beteckning] och välj sedan önskad beteckning i listan. De beteckningar som redan visas kan inte väljas. Beteckning Beskrivning Beteckning Beskrivning PA Lungartärtryck CVP Centralt ventryck Ao Aortatryck LAP Vänster förmakstryck UAT Navelartärtryck RAP Höger förmakstryck BAP Arteriellt tryck i armen ICP Intrakraniellt tryck FAP Femoralartärtryck UVT Navelventryck Art Artärblodtryck LV Vänster kammartryck P1 till P4 Ej specifik tryckbeteckning Ställa in larmegenskaper Välj [Larminställning >>] på parameterinställningsmenyn. Du kan ställa in larmegenskaper för den här parametern i popup-menyn Ställa in tryckenhet Välj [Ange enhet >>] i menyn [Användarunderhåll]. Välj [Tryckenhet] i den meny som visas och välj sedan mellan [mmhg] och [kpa]. Välj [CVP-enhet] och välj mellan [mmhg], [cmh 2 O] och [kpa]. 14-4

139 Ändra tiden för medelvärdesberäkning Det IBP-värde som visas på monitorns skärm är medelvärdet av de data som samlats in under en viss tid. Ju kortare tiden för medelvärdesberäkning är, desto snabbare ger patientmonitorn respons på ändringar i patientens blodtryck. Ju längre tiden för medelvärdesberäkning är, desto långsammare ger patientmonitorn respons på ändringar i patientens blodtryck, men mätningens noggrannhet förbättras. För svårt sjuka patienter blir det lättare att förstå patientens tillstånd om en kortare tid för medelvärdesberäkning väljs. Du ställer in tiden för medelvärdesberäkning genom att välja [Känslighet] på parameterinställningsmenyn och sedan välja mellan [Hög], [Medel] och [Låg]. Den motsvarande tiden för medelvärdesberäkning är 1 sek., 8 sek. och 12 sek Ställa in IBP- kurvan På inställningsmenyn för tryck kan du: Välj [Svep] och sedan lämplig inställning. Ju snabbare kurvan sveper desto bredare blir den. Välj [Skala] och därefter lämplig inställning. Om [Auto] är aktiverat justeras storleken på tryckets kurva automatiskt. Välj [Filter] och sedan önskat alternativ Mäta PAWP Wedgetryck i lungartär, eller PAWP (Pulmonary Artery Wedge Pressure), används för bedömning av hjärtfunktionen och påverkas av vätskestatus, hjärtmuskelfunktion och klaffarnas och lungkretsloppets integritet. Utför mätningen genom att föra in en flytande lungartärkateter med ballongspets i lungartären. När katetern befinner sig i någon av de mindre lungartärerna täpper den uppblåsta ballongen till artären, vilket gör att monitorn kan registrera de förändringar i de intratorakala tryck som uppstår under andningscykeln. Lungwedgetrycket är vänsterkammarens slutdiastoliska tryck vid normalt luftvägstryck och normal klaffunktion. De mest exakta PAWP-värdena erhålls i slutet av andningscykeln när det intratorakala trycket är relativt konstant och andningsartefakten minimal. 14-5

140 Förbereda PAWP-mätning 1. Förbered samma tillbehör som vid C.O.-mätning. Följ stegen vid C.O.-mätning och anslut delarna, d.v.s. kateter, spruta osv. och använd ballonguppblåsningsporten. 2. Anslut PAWP-kabeln till IBP-anslutningen på monitorn. Eftersom PAWP mäts på PA rekommenderas du att välja IBP-beteckningen [PA]. 3. Markera PA-parameterfönstret eller kurvområdet för att öppna inställningsmenyn. Öppna sedan PAWP-mätningsfönstret genom att välja [PAWP]. Du kan även nå PAWP-mätningsfönstret från P1-P4-parameterfönstret. OBS! När du har öppnat PAWP-mätningsfönstret stängs PA-larmet av automatiskt. 14-6

141 Förbereda PAWP-mätning 1. För in den flytande katetern i lungartären. Blås sedan upp ballongen och var uppmärksam på eventuella ändringar i PA-kurvan på skärmen. 2. När du erhåller en stabil PAWP-kurva trycker du på tangenten [Frys] för att frysa kurvan och tömma ballongen. 3. Du kan flytta PAWP-skalan till ett passande läge genom att justera eller bredvid knappen [Justera]. Spara PAWP-mätningen genom att trycka på [Bekräfta]. 4. Om du vill starta en ny mätning väljer du [Nästa mätning]. VARNING Om ballongen är fylld alltför länge kan det leda till lungblödningar eller infarkt eller båda delarna. Låt ballongen endast vara fylld så länge som det behövs för att få en korrekt mätning. Om PAWP är större än PAP (systoliskt) ska du tömma ballongen och rapportera incidenten enligt sjukhusets rutiner, eftersom lungartären kan ha brustit. Det beräknade PAWP-värdet kommer då inte att motsvara patientens hemodynamiska status, utan återger endast trycket i katetern eller ballongen Förstå menyn för PAWP-inställning Välj [Inställning] och öppna menyn [PAWP-inställn.]. I den här menyn kan du göra följande: Välj en EKG-avledningskurva som första referenskurva. Välj en respirationskurva som andra referenskurva. Välj en svephastighet för den visade kurvan. Ändra PA-kurvans storlek genom att justera skalhöjden. 14-7

142 14.7 Nollställa givaren För att felaktiga tryckvärden ska kunna undvikas kräver monitorn en giltig nollställning. Nollställ givaren enligt sjukhusets policy (minst en gång per dag). Nollställ alltid när: En ny givare eller adapterkabel används. Du återansluter givarkabeln till monitorn. Monitorn startas om. Du ifrågasätter de uppmätta värdena. 1. Stäng kranen mot patienten. Tryckgivare 3-vägskran Tryckadapterkabel Monitor 2. Ventilera givaren mot atmosfäriskt tryck genom att öppna kranen mot luft. 3. På inställningsmenyn för tryck (t.ex. Art) väljer du [Art - nollkalibrering >>] [Nollkalibrera]. Under nollkalibreringen är knappen [Nollkalibrera] nedtonad. Den återställs när nollkalibreringen är klar. Om du vill nollställa alla IBP-kanaler väljer du snabbtangenten [Nollkalibr. IBP] och väljer sedan [Nollkalibrera alla kanaler] i den meny som visas. 4. När nollkalibreringen är klar stänger du kranen mot luften och öppnar kranen mot patienten. OBS! Sjukhuspolicyn kan rekommendera att ICP-givaren nollställs mindre ofta än andra givare. 14-8

143 15 Övervakning av hjärtminutvolym 15.1 Inledning Mätningen av hjärtminutvolym (cardiac output, C.O.) mäter invasivt hjärtminutvolym och andra hemodynamiska parametrar med termodilution av högerhjärta (förmak). En kall lösning med känd volym och temperatur injiceras i höger förmak genom den proximala porten på en lungartärkateter. Den kalla lösningen blandas med blodet i höger kammare och förändringen i blodtemperaturen mäts med en termistor i den distala änden av katetern i lungartären. Temperaturförändringen visas som en kurva på den delade C.O.-skärmen och monitorn beräknar sedan C.O.-värdet utifrån denna kurva. C.O.-värdet är omvänt proportionellt mot arean under kurvan. Eftersom hjärtminutvolymen hela tiden varierar, måste det göras en serie mätningar för att få fram ett pålitligt medelvärde för C.O. Använd alltid medelvärdet av flera termodilutionsmätningar när du ska fatta beslut om behandling. Monitorn har kapacitet för lagring av 6 mätningar. OBS! C.O.-övervakning får endast användas på vuxna patienter. 15-1

144 15.2 Förstå C.O.-bilden C.O.-mätningen visas på monitorn som mätvärdena C.O., C.I. och BT i C.O.-parameterfönstret enligt nedan. Du öppnar menyn [C.O.-inställning] genom att markera C.O.-parameterfönstret Hjärtminutvolym 2. Tidpunkt när C.O.-medelvärde beräknas 3. Hjärtindex 4. Blodtemperatur 15.3 Inverkande faktorer De faktorer som inverkar på hjärtminutvolymen är: temperaturen på den injicerade lösningen volymen på den injicerade lösningen patientens baslinje-blodtemperatur patientens in- och utandningscykel placeringen av katetern med avseende på närhet till lungfält själva katetern patientens rytm och hemodynamiska status, och eventuella andra snabba IV-lösningar som infunderas medan C.O.-mätningen utförs. Nedan följer några förslag på metoder för noggrann C.O.-mätning: Den injicerade lösningen måste vara kallare än patientens blod. Injicera lösningen snabbt och jämnt. Injicera vid slutet av en utandning. 15-2

145 15.4 Förbereda C.O.-mätning VARNING Använd endast tillbehör som specificeras i den här handboken. Se till att tillbehören aldrig kommer i kontakt med ledande delar. 1. Anslut C.O.-kabeln till C.O.-uttaget på monitorn. 2. Koppla ihop patientmonitorn, katetern och sprutan enligt nedan. Kontrollera att: Lungartärkatetern är på plats i patienten. C.O.-kabeln är korrekt ansluten till monitorn. Injektat Patientmonitor C.O.-kabel Spruta Lungartärkateter Hål Kran Givare i slangen Ballonguppblåsningsport Isvatten 15-3

146 3. Öppna menyn [C.O.-inställning] genom att markera C.O.-parameterfönstret. Kontrollera att längd och vikt är rätt för din patient. Ändra inställningen om det behövs. 4. På menyn [C.O.-inställning] gör du följande: Kontrollera att korrekt beräkningskonstant har angivits. Om du behöver ändra beräkningskonstanten väljer du [Comp. konst] och anger det korrekta värdet. När en ny kateter används ska beräkningskonstanten justeras i enlighet med tillverkarens bruksanvisning. Ställ in [Auto TI] på [Manuell] eller [Auto]. Om du väljer [Auto] detekterar systemet automatiskt injektattemperaturen och [Manuellt TI] avaktiveras. Om du väljer [Manuell] måste du ange injektattemperaturen vid [Manuellt TI] manuellt. 5. Välj [C.O.-mätning] för att öppna C.O.-mätningsfönstret. A F B C E D A. Aktuellt uppmätt värde B. Aktuell uppmätt C.O.-kurva C. Område för status- och uppmaningsmeddelanden: D. Knappar E. Genomsnittsvärden F. Mätningsfönster 15-4

147 6. Fortsätt enligt följande. När du ser meddelandet [Klart för ny mätning] trycker du på knappen [Start] och injicerar lösningen snabbt när meddelandet [Injicera nu!] visas och ljudsignalen hörs. Under mätningen visas den aktuellt uppmätta termodilutionskurvan och meddelandet [Mätning ] enligt figuren ovan. I slutet av mätningen överförs termodilutionskurvan till ett av de 6 mätningsfönstren och monitorn uppmanar dig att vänta en viss tid innan du startar en ny mätning. 7. Maximalt 6 mätningar kan lagras. Om du gör mer än sex mätningar utan att utesluta någon från medelvärdesberäkningen, raderas den äldsta automatiskt när en sjunde kurva lagras. Välj mellan sex mätkurvor. Systemet beräknar och visar automatiskt medelvärdena för C.O. och C.I. Tryck sedan på knappen [Acceptera mv.] för att godkänna och lagra medelvärdena. Vid injicering är kranen till lungartärkatetern öppen och kranen till injektionslösningen är stängd. När mätningen är klar stänger du kranen till lungartärkatetern och öppnar kranen till injektionslösningen. Dra sedan in injektionslösningen i injektionssprutan. I knappområdet kan du: Välja [Avbryt] under en mätning för att avbryta mätningen. Om du väljer den här knappen efter en mätning raderas mätresultaten. Välja [Skriv ut] för att skriva ut kurvorna som valts för medelvärdesberäkning, mätvärden och medelvärden. Välja [Konfigurera >>] för att öppna menyn [C.O.-inställning]. Välj [Beräkning >>] [Hemodynamik >>] för att öppna menyn [Hemodynamisk beräkning]. Systemet kan justera X-axelns skalintervall till 30 s eller 60 s och Y-axelns skalintervall till 0,5 C 1,0 C, eller 2,0 C. OBS! Mätfel kan uppstå om mätningar påbörjas innan blodtemperaturen stabiliserats. Under mätningen av hjärtminutvolym är blodtemperaturlarmen inaktiva. 15-5

148 15.5 Mätning av blodtemperatur Blodtemperaturen mäts med en temperaturgivare i den distala änden av katetern i lungartären. Under C.O.-mätningar är blodtemperaturlarmen avstängda för att falska larm ska undvikas. De aktiveras automatiskt så fort C.O.-mätningarna slutförts. Lungartär Lungartärkateter Ballong Höger förmak Givare Höger kammare 15.6 Ändra C.O.-inställningar Ställa in temperaturenhet Välj [Ange enhet >>] i menyn [Användarunderhåll]. I menyn som visas väljer du [Temp-enhet] för att växla mellan [ C] och [ F] Ställa in larmegenskaper Välj [Larminställning >>] från menyn [C.O.-inställning]. Du kan ställa in larmegenskaper för den här parametern i popup-menyn. 15-6

149 16 Övervakning av koldioxid 16.1 Inledning CO 2 -övervakning är en kontinuerlig, noninvasiv teknik där man mäter CO 2 -koncentrationen i patientens luftvägar genom att mäta absorptionen av infrarött ljus (IR) med specifika våglängder. CO 2 har särskilda absorptionsegenskaper och mängden ljus som passerar genom gasgivaren beror på koncentrationen av den uppmätta CO 2. När ett specifikt fält med IR-ljus passerar genom andningsgasproverna, absorberas en del av IR-ljuset av CO 2 -molekylerna. Den mängd IR-ljus som överförs efter det att det passerat genom andningsgasprovet mäts med en fotodetektor. Från den uppmätta mängden IR-ljus beräknas koncentrationen av CO 2. Det finns två metoder för mätning av CO 2 i patientens luftvägar: 1. I mainstream-metoden använder man en CO 2 -givare placerad på en luftvägsadapter som är inpassad direkt i patientens andningskrets. 2. I sidestream-/microstream-mätningar tas prover av utandad patientgas vid ett konstant provflöde från patientens luftvägar. Proverna analyseras med en CO 2 -givare som är inbyggd i patientmonitorn. Mätningen ger följande: 1. En CO 2 -kurva 2. End-tidalt CO 2 -värde (etco 2 ): CO 2 -värdet uppmätt i slutet av utandningsfasen. 3. Procentandel av inspirerad CO 2 (FiCO 2 ): Det minsta CO 2 -värde som upptäcks under inandning. 4. Respirationsfrekvens i luftvägar (awrr): antalet andetag per minut, beräknat utifrån CO 2 -kurvan. 16-1

150 16.2 Mäta CO Utföra en sidestream CO 2 -mätning 1. Sätt fast vattenfällan på patientmonitorn och anslut sedan CO 2 -komponenterna enligt nedan. Hållare för vattenfälla Vattenfälla Provslang 2. CO 2 -modulen behöver tid för att värmas upp till driftstemperaturen. Meddelandet [CO 2 -givare - uppvärmning] visas under uppvärmningen. Om du utför CO 2 -mätningar under uppvärmningen kan mätnoggrannheten försämras. 3. När uppvärmningen är klar kan du utföra CO 2 -mätningar. OBS! För att förlänga livslängden på vattenfällan och modulen ska du koppla bort vattenfällan och ställa in vänteläge när CO 2 -övervakning inte behövs. 16-2

151 FÖRSIKTIGHET Vattenfällan fångar vattendroppar som kondenserats i provslangen och förhindrar därmed att de tränger in i modulen. Om det uppsamlade vattnet uppgår till en viss mängd bör du dränera vattenfällan så att inte adaptern ockluderas. I vattenfällan sitter ett filter som förhindrar att bakterier, vatten och sekret tränger in i modulen. När filtret har använts en tid, kan damm eller andra substanser försämra filtrets funktion eller till och med ockludera adaptern. Byt i så fall ut vattenfällan. Vi rekommenderar att vattenfällan byts varannan månad eller när man upptäcker läckage, skador eller föroreningar i vattenfällan Utföra en microstream CO 2 -mätning Anslut provslangen till patientmonitorn och anslut sedan CO 2 -komponenterna enligt nedan. När uppvärmningen är klar kan du utföra CO 2 -mätningar. Anslutning för provslang Provslang 16-3

152 Utföra en mainstream CO 2 -mätning 1. Anslut givaren till patientmonitorn. Meddelandet [CO 2 -givare uppvärmning] visas på skärmen när givaren har anslutits. 2. När uppvärmningen är klar ansluter du givaren till luftvägsadaptern. 3. Utför en nollkalibrering enligt anvisningarna i avsnittet Nollställa givaren. 4. När nollkalibreringen avslutats ansluter du luftvägen enligt nedan. Ansluts till monitorn Givare Luftvägsadapter Ansluts till patienten 5. Kontrollera att det inte är några läckage på luftvägen och starta sedan en mätning. OBS! Placera alltid givaren med adaptern i upprätt läge för att undvika att det samlas vätska på adapterns fönster. Stora vätskeansamlingar på det här stället hindrar gasanalysen. 16-4

153 16.3 Ändra CO 2 -inställningar Öppna CO 2 -menyerna Du kan öppna menyn [CO 2 -inställning] genom att markera CO 2 -parameterfönstret Ställa in vänteläge CO 2 -modulens standby-läge är knutet till monitorns standby-läge på följande sätt: Om monitorn ställs in i standby-läge ställs CO 2 -modulen också in i standby-läge. Om monitorns standby-läge avslutas, upphör även CO 2 -modulen att vara i standby-läge. Om CO 2 -modulens standby-läge ställs in eller avslutas, påverkas inte monitorn. Du kan ställa in eller avsluta standbyläget manuellt genom att välja [Driftsläge] i menyn [CO 2 -inställning] och sedan växla mellan [Standby] och [Mätning]. När du ställer in CO 2 -modulen på standby-läge, ställer CO 2 -modulens gasinsugspump automatiskt in provflödesfrekvensen på noll. När du avslutar standbyläget fortsätter CO 2 -modulen att arbeta med den förinställda provflödesfrekvensen. För sidestream-co 2 -modulen kan du ställa in fördröjningstid. Efter fördröjningstiden övergår CO 2 -modulen till standbyläge om inget andetag detekteras. För microstream-co 2 -modulen kan du även ställa in en tidsperiod efter vilken CO 2 -modulen övergår till standbyläge om inget andetag detekterats efter att CO 2 -modulen har startats eller CO 2 -modulen ställs in i mätningsläge eller den automatiska standbytiden återställs. Du ställer in standbytid genom att välja [Auto standby] i menyn [CO 2 -inställning] och sedan välja lämplig inställning Ställa in CO 2 -enhet Välj [Ange enhet >>] i menyn [Användarunderhåll]. Välj [CO 2 -enhet] i den meny som visas och välj mellan [mmhg], [%] och [kpa]. 16-5

154 Ställa in gaskompensationer VARNING Kontrollera att lämpliga kompensationer används. Olämpliga kompensationer kan orsaka felaktiga mätvärden med feldiagnoser som resultat. För sidestream-co 2 -modulen: 1. Välj [CO 2 -inställning]. 2. Med hänsyn till det faktiska tillståndet, ställ in den koncentration som krävs för följande kompensationer: [O 2 -kompens.] [N 2 O-kompens.] [Des-kompens] För microstream-co 2 -modulen krävs inga gaskompensationer. För mainstream-co 2 -modulen går du till menyn [CO 2 -inställning] och väljer: [Balansgas] där du kan välja mellan [Rumsluft] och [N 2 O]. Välj [Rumsluft] när ventilationsgasblandningen till större delen består av luft, välj [N 2 O] när N 2 O dominerar i ventilationsgasblandningen och välj [He] när He dominerar i ventilationsgasblandningen. [O 2 -kompens.] och sedan [Av] eller lämplig inställning beroende på mängden O 2 i ventilationsgasblandningen. När O 2 -mängden ligger under 30 %, bör du stänga av denna kompensation. [AG-kompens.] och ange koncentrationen av anestesigas i ventilationsgasblandningen. Detta kan kompensera för effekten av AG på mätvärdena. 16-6

155 Ställa in fuktighetskompensation Sidestream- och microstream-co 2 -moduler är ofta konfigurerade för att kompensera CO 2 -värden för antingen kroppstemperatur och tryck, mättad gas (BTPS), för att ta hänsyn till fuktigheten i patientens andning, eller omgivande temperatur och tryck, torr gas (ATPD). 1. ATPD: P mmhg) = CO ( vol%) P 100 CO2 ( 2 amb / 2. BTPS: P ( mmhg) CO ( vol%) ( P 47) 100 CO2 = 2 amb / Där P = partiellt tryck, CO2 vol % = CO 2 -koncentration, P = omgivande tryck, och enheten amb är mmhg. Eftersom mainstream-co 2 -modulen har en inbyggd uppvärmningskomponent för att förhindra att vattenånga kondenseras, är det inte nödvändigt att ställa in fuktighetskompensation. För sidestream- och microstream-co 2 -modulen kan du slå på och stänga av fuktighetskompensation beroende på den verkliga situationen. Så här ställer du in fuktighetskompensation: 1. I menyn [CO 2 -inställning] väljer du [BTPS-kompens.]. 2. Välj [På] för BTPS eller [Av] för ATPD, beroende på vilken kompensation som tillämpas Ställa in fördröjningen av apnélarm I menyn [CO 2 -inställning] väljer du [Apnéfördröjn.] och sedan lämplig inställning. Monitorn larmar om patienten har haft ett andningsuppehåll under längre tid än den förinställda apnétiden. [Apnéfördröjn.] är densamma för Resp- och CO 2 -modulen. VARNING Respirationsmätningen kan inte identifiera orsaken till apné. Den avger bara ett larm om inget andetag detekteras när en förinställd tid har förflutit efter det senast detekterade andetaget. Därför kan den inte användas i diagnostiskt syfte. 16-7

156 Välja ett tidsintervall för val av högsta värde För microstream- och mainstream-co 2 -moduler kan du välja ett tidsintervall för att välja det högsta CO 2 -värdet som EtCO 2 och det lägsta som FiCO 2. I menyn [CO 2 -inställning] väljer du [Max intervall] där du kan välja mellan [Ett andetag], [10 s], [20 s] och [30 s] (endast för microstream CO 2 -modul). [Ett andetag]: EtCO 2 och FiCO 2 beräknas för varje andetag. [10 s] eller [20 s] eller [30 s]: EtCO 2 och FiCO 2 beräknas med 10, 20 eller 30 sekunders data Ställa in flödesfrekvens För sidestream-co 2 -modulen kan du ändra samplingsfrekvensen för andningsgas i patientens luftvägar genom att ställa in flödesfrekvensen. Du ställer in flödesfrekvensen genom att öppna menyn [CO 2 -inställning] och välja lämplig inställning från [Flödesfrekvens]. VARNING Ta hänsyn till patientens verkliga tillstånd och välj lämplig flödesfrekvens utifrån detta Ställa in CO 2 -kurvan I menyn [CO 2 -inställning] kan du göra något av följande: Välja [Kurvtyp] och välja mellan [Rita] och [Fyll]: [Rita]: CO 2 -kurvan visas som en krökt linje. [Fyll]: CO 2 -kurvan visas som ett fyllt område. Välj [Svep] och sedan lämplig inställning. Ju snabbare kurvan sveper desto bredare blir den. Ändra storleken på CO 2 -kurvan genom att ställa in [Skala] för kurvan. 16-8

157 16.4 Ställa in RR-källan Så här ställer du in RR-källan: 1. Öppna menyn [CO 2 -inställning]. 2. Välj [RR-källa] och välj därefter en källa eller [Auto] på den lista som visas. Inställningarna av [RR-källa] för Resp och CO 2 -modul är kopplade. Mer information finns i avsnittet Ställa in RR-källan i kapitlet Resp Ställa in barometertryckskompensation Både sidestream- och microstream-co 2 -modulen har en funktion för barometertryckskompensation (systemet mäter automatiskt det barometertryck som patientmonitorn utsätts för). Mainstream-CO 2 -modulen har dock ingen sådan funktion. För mainstream-co 2 -modulen är standardbarometertrycket 760 mmhg. Du måste ändra barometertrycket baserat på den verkliga situationen enligt följande: 1. Välj [Huvudmeny] [Underhåll >>] [Användarunderhåll >>] ange lösenord [Underhåll CO 2 >>] [Kalibrera CO 2 >>]. 2. Välj [Barometertryck] och ange värdet för det barometertryck som patienten är utsatt för. VARNING Var noga med att ställa in barometertrycket korrekt innan du använder mainstream-co 2 -modulen. Om inställningarna är inkorrekta blir CO 2 -värdet felaktigt Begränsningar i mätningarna Följande faktorer kan påverka mätningens noggrannhet: Läckor eller interna luftutsläpp av provgas Mekaniska stötar Cykliskt tryck upp till 10 kpa (100 cmh 2 O) Andra eventuella störningskällor 16-9

158 16.7 Läckagetest När sidestream CO 2 -modulen behöver underhåll visas följande meddelande i CO 2 -kurvområdet: [Underhåll krävs. Öppna CO 2 -inst.menyn.]. Då kan du gå till [CO 2 -inställning] [Underhåll CO 2 ] och utföra läckagetest enligt uppmaningsmeddelandena på menyn Felsökning av sidestream-co 2 -provtagningssystemet När provtagningssystemet i sidestream-co 2 -modulen fungerar felaktigt ska du kontrollera om slangen är vikt. Om den inte är det tar du bort den från vattenfällan. Om monitorn visar ett meddelande om att luftvägen fortfarande fungerar felaktigt tyder detta på att vattenfällan har blivit blockerad och att du behöver byta ut den mot en ny. Om så inte är fallet beror det på att provslangen måste ha blivit blockerad. Byt till en ny provslang Avlägsna utandningsgaser från systemet VARNING Anestesiagent: När du mäter CO 2 med sidestream-metoden på patienter som får eller nyligen har fått narkos, ska du ansluta gasutgången till ett spolningssystem eller till anestesiapparaten/ventilatorn för att förhindra att sjukvårdspersonalen exponeras för anestesimedlet. Du drar ut provgasen i ett spolningssystem genom att ansluta en tömningsslang till gasutgången på modulen

159 16.10 Nollställa givaren Vid nollkalibreringen elimineras de effekter som baslinjedrift under CO 2 -mätningen har på mätvärdena så att noggrannheten i CO 2 -mätningarna upprätthålls För sidestream- och microstream-co 2 -moduler För sidestream- och microstream-co 2 -moduler utförs en nollkalibrering automatiskt vid behov. Du kan även starta en manuell nollkalibrering om det behövs. Om du vill starta nollkalibrering manuellt väljer du [Underhåll CO 2 >>] i menyn [Användarunderhåll]. Välj sedan [Kalibrera CO 2 >>] [Starta nollkal.]. Det är inte nödvändigt att koppla bort patientens luftväg under nollkalibreringen För mainstream-co 2 -moduler För mainstream-co 2 -moduler ska du nollställa givaren när: En ny adapter används; Du återansluter givaren till modulen; Du får meddelandet [CO 2 - nollkalibrering krävs]. I det här fallet ska du kontrollera om luftvägsadaptern är blockerad, t.ex. av mucus osv. Om du upptäcker en blockering ska du avlägsna den eller byta ut adaptern. Så här nollställer du givaren: 1. Anslut givaren till modulen. 2. I menyn [CO 2 -inställning] ställer du in [Driftsläge] på [Mätning]. Meddelandet [CO 2 -givare - uppvärmning] visas. 3. När uppvärmningen är klar ansluter du givaren till en ren och torr luftvägsadapter. Adaptern ska vara ventilerad mot luft och isolerad från CO 2 -källor som ventilator, patientens andning, din egen andning o.s.v. 4. Välj [Starta nollkal.] i menyn [CO 2 -inställning]. Meddelandet [CO 2 - nollkalibrering körs] visas. 5. Det tar cirka 15 till 20 sekunder. Meddelandet försvinner när nollkalibreringen är slutförd. VARNING När du utför en nollkalibrering under mätning ska du först koppla bort givaren från patientens luftväg. Förlita dig inte på de värden som visas under nollkalibreringen

160 16.11 Kalibrera givaren För sidestream- eller microstream-co 2 -moduler ska en kalibrering utföras varje år eller när värdena går långt utanför intervallet. För mainstream-co 2 -moduler krävs ingen kalibrering. Se vidare kapitel 24 Underhåll Oridion-information Detta varumärke är registrerat i Israel, Japan, Tyskland och Amerika. Oridion-patent Kapnografikomponenten i denna produkt omfattas av ett eller flera av följande USA-patent: 6,428,483; 6,997,880; 6,437,316; 7,488,229; 7,726,954 och deras motsvarigheter i andra länder. Ytterligare patentansökningar är under behandling. Ingen underförstådd licens Innehav eller köp av denna enhet ger ingen uttrycklig eller underförstådd licens att använda enheten med otillåtna förbrukningsartiklar för CO 2 -provtagning som, fristående eller i kombination med denna enhet, omfattas av ett eller flera patent som berör denna enhet och/eller förbrukningsartiklar för CO 2 -provtagning

161 17 Frysning av kurvor Under patientövervakning kan du med hjälp av frysningsfunktionen frysa de kurvor som för tillfället visas på skärmen så att du kan göra en närmare undersökning av patientens tillstånd. Dessutom kan du välja att skriva ut vilken fryst kurva som helst Frysning av kurvor 1. Om du vill frysa kurvor väljer du den fasta tangenten på monitorns framsida. 2. Systemet stänger den meny som eventuellt visas och öppnar menyn [Frys]. 3. Alla visade kurvor fryses, dvs. kurvorna slutar att uppdateras och rör sig inte längre över skärmen. Frysningsfunktionen har ingen inverkan på minitrender på delad skärm, oxycrg eller andra patienter Visa frysta kurvor Om du vill visa frysta kurvor kan du antingen: Välja knappen [Bläddra] och sedan vrida vredet medurs eller moturs, eller Direkt välja eller bredvid knappen [Bläddra] med hjälp av en mus eller via pekskärmen. Du väljer om du vill bläddra åt vänster eller höger i de frysta kurvorna. I det nedre högra hörnet av den kurva som visas längst ned finns det dessutom en uppåtpil. Frystiden visas under pilen och den kortaste frystiden är [0 s]. Du kan bläddra i den frysta kurvan med 1 sekund i taget. Ändringen tillämpas på samtliga kurvor på skärmen. 17-1

162 17.3 Häva frysning av kurvor Om du vill häva frysningen av kurvor kan du antingen: Välja knappen i det övre högra hörnet av menyn [Frys], Välja den fasta tangenten på monitorns framsida, eller Utföra någon annan åtgärd som gör att skärmbilden justeras eller en meny öppnas, som t ex att ansluta eller ta bort en modul, trycka på -tangenten, osv Skriva ut frysta kurvor 1. I menyn [Frys] väljer du i tur och ordning [Kurva 1], [Kurva 2] och [Kurva 3] och markerar de kurvor du vill skriva ut. 2. Välj knappen [Skriv ut]. De markerade kurvorna och alla mätvärden vid frysningstiden skrivs ut på skrivaren. 17-2

163 18 Granska 18.1 Tillgång till respektive granskningsfönster 1. Välj snabbtangenten [Granska] eller [Huvudmeny] [Granska >>]. 2. Välj [Grafiska trender], [Tabelltrender], [Händelser] eller [Fullständig visning] för att öppna respektive granskningsfönster. 18-1

164 18.2 Granska grafiska trender Gå till menyn [Granska] och välj [Grafiska trender] så öppnas följande fönster Område för händelsemarkering 2. Tidsaxel 3. Område för grafiska trender 4. Parameterområde 5. Markör Händelser markeras med färger i området för händelsemarkering. Röd färg motsvarar en händelse med högnivålarm. Gul färg motsvarar en händelse med medel-/lågnivålarm. Grön färg motsvarar en manuell händelse. Följande gäller i detta granskningsfönster: Välj [Trendgrupp] och välj vilken trendgrupp du vill visa i den meny som visas. Om du väljer [Anpassad 1] eller [Anpassad 2] kan du även välja [Definiera trendgrupp]. Då kan du välja vilka parametrar som ska visas i menyn. Du kan ställa in tidslängd för granskningsfönstret genom att välja [Zoom]. Du kan välja hur många kurvor som ska visas på en sida genom att välja [Kurvor]. 18-2

165 Om du vill bläddra igenom grafiska trender kan du antingen: Välja eller bredvid [Bläddra] för att flytta markören ett steg åt vänster eller höger och navigera genom de grafiska trenderna. Välja eller för att flytta markören en sida åt vänster eller höger för att navigera genom de grafiska trenderna. En tidsangivelse som anger din aktuella position visas ovanför parameterområdet. Numeriska mätvärden som motsvarar markörens placering ändras i takt med att du flyttar markören. Det mätvärde som utlöste högnivålarmet har röd bakgrund. Det mätvärde som utlöste medel-/lågnivålarmet har gul bakgrund. Genom att välja eller bredvid [Händelse] kan du placera markören vid olika händelsetider. Genom att välja knappen [Skriv ut] kan du skriva ut de grafiska trender som visas för tillfället på termoskrivaren Granska Tabelltrender Gå till menyn [Granska] och välj [Tabelltrender] så öppnas följande fönster. 18-3

166 Händelser markeras med färger i området högst upp i fönstret. Röd färg motsvarar en händelse med högnivålarm. Gul färg motsvarar en händelse med medel-/lågnivålarm. Grön färg motsvarar en manuell händelse. Följande gäller i detta granskningsfönster: Välj [Trendgrupp] och välj vilken trendgrupp du vill visa i den meny som visas. Om du väljer [Anpassad 1] eller [Anpassad 2] kan du även välja [Definiera trendgrupp]. Då kan du välja vilka parametrar som ska visas i menyn. Du kan ändra upplösningen för trenddata genom att välja [Intervall] och sedan välja lämplig inställning: [5 s] eller [30 s]: Välj det här alternativet om du vill visa upp till 4 timmar med tabelltrender med en upplösning på 5 eller 30 sekunder. [1 min], [5 min], [10 min], [15 min], [30 min], [1 h], [2 h] eller [3 h]: Välj det här alternativet om du vill visa upp till 120 timmar med tabelltrender med den valda upplösningen. [NIBP]: Välj det här alternativet om du vill visa tabelltrender när NIBP-mätningar hämtades. Om du vill bläddra igenom tabelltrender kan du antingen: Välja eller bredvid [Bläddra] för att dra rullningslisten åt vänster eller höger och navigera genom trenddatabasen. Välja eller för att bläddra åt vänster eller höger och navigera genom trenddatabasen. Det mätvärde som utlöste högnivålarmet har röd bakgrund. Det mätvärde som utlöste medel-/lågnivålarmet har gul bakgrund. Genom att välja eller bredvid [Händelse] kan du placera markören vid olika händelsetider. Genom att välja [Skriv ut] når du menyn [Skrivarinställning] där du kan ställa in startoch sluttid för de tabelltrender du vill skriva ut. Denna funktion är inte tillgänglig när du granskar patienthistorikdata. Genom att sedan välja [Skriv ut] kan du skriva ut de tabelltrender som visas för tillfället på termoskrivaren. 18-4

167 18.4 Händelser Markera händelser Under patientövervakning kan vissa händelser påverka patienten och som ett resultat ändra de kurvor eller mätvärden som visas på monitorn. För att det ska bli lättare att analysera kurvorna eller värdena från denna tidpunkt kan du markera dessa händelser. Välj [Huvudmeny] [Markera händelse >>]. I den meny som visas kan du välja vilka kurvor som ska sparas när en manuell händelse inträffar. Du kan välja [Starta manuell händelse] i menyn [Markera händelse] eller välja snabbtangenten [Manuell händ.] för att starta en manuell händelse och spara den på samma gång. När du granskar grafiska trender, tabelltrender eller kurvor med fullständig visning visas symbolen för manuell händelse vid den tidpunkt då händelsen utlöstes Granska händelser Gå till menyn [Granska] och välj [Händelser] så öppnas följande fönster. Du kan granska händelser som parameterlarm, arytmilarm och manuella händelser. När en händelse inträffar lagras alla mätvärden vid tiden för larmet samt tillhörande kurvor fyra sekunder före respektive efter tidpunkten för larmet. I det här fönstret: Kan du visa önskade händelser genom att välja [Händelse]. Kan du visa önskade händelser på en viss nivå genom att välja [Nivå]. 18-5

168 När du har valt en händelse kan du välja [Detaljer] för att öppna följande fönster. I det här fönstret visas de kurvor som är relaterade till händelsen i kurvområdet och parametervärdena vid tidpunkten för händelsen visas i parameterområdet Kurvområde 2. Parameterområde I det här fönstret: Du kan välja eller för att navigera genom kurvorna. Du kan växla mellan olika händelser genom att välja eller bredvid [Händelse]. Du kan ställa in önskad [Förstä] för EKG-kurvan. Du kan ställa in önskat [Svep]. Genom att välja knappen [Skriv ut] kan du skriva ut de larmhändelser som visas för tillfället på termoskrivaren. Genom att välja [Händ.lista] kan du visa händelselistan. 18-6

169 18.5 Granska kurvor Gå till menyn [Granska] och välj [Fullständig visning] så öppnas följande fönster. A B A. Kurvområde B. Parameterområde Följande gäller i detta granskningsfönster: För att kunna granska kurvor med fullständig visning måste du först spara kurvorna. Välj [Spara kurvor >>] och välj därefter de parametrar vars kurvor du vill visa. För att du ska kunna spara en kurva med fullständig visning måste monitorn vara utrustad med ett minneskort. När du vill visa kurvorna kan du antingen: Välja eller bredvid knappen [Bläddra] för att flytta markören ett steg åt vänster eller höger och navigera genom kurvorna, eller Välja eller för att flytta markören en sida åt vänster eller höger och navigera genom kurvorna. En tidsangivelse som anger din aktuella position visas högst upp i kurvområdet. Numeriska mätvärden som motsvarar markörens placering visas i parameterområdet och ändras i takt med att du flyttar markören. Du kan ändra EKG-kurvans förstärkning genom att välja [Förstä] och därefter göra lämplig inställning. Du kan ändra kurvans svephastighet genom att välja [Svep] och därefter göra lämplig inställning. Genom att välja knappen [Skriv ut] kan du skriva ut de första tre kurvorna och mätvärdena på termoskrivaren. Genom att välja eller bredvid [Händelse] kan du placera markören mellan olika händelser. 18-7

170 FÖR ANTECKNINGAR 18-8

171 19 Beräkningar 19.1 Inledning Patientmonitorn har en beräkningsfunktion. De beräknade värdena, som inte kommer från en direkt mätning, baseras på de värden du anger. Du kan göra följande beräkningar: Dosberäkningar Syrsättningsberäkningar Ventilationsberäkningar Hemodynamiska beräkningar Renala beräkningar När du vill göra en beräkning väljer du [Huvudmeny] [Beräkning >>] eller snabbtangenten [Beräkningar] och väljer sedan önskad beräkning. OBS! Beräkningsfunktionen är inte beroende av andra övervakningsfunktioner och kan därför användas på patienter som övervakas av andra monitorer. Räkneoperationer i ett beräkningsfönster påverkar inte den lokala patientmonitorns patientövervakning. VARNING När beräkningen är klar, måste du bekräfta att de angivna värdena är korrekta och de beräknade värdena lämpliga. Vi tar inget ansvar för konsekvenser av felaktig inmatning eller felaktigt utförda räkneoperationer. 19-1

172 19.2 Dosberäkningar Utföra beräkningar Så här utför du en dosberäkning: 1. Välj [Huvudmeny] [Beräkningar >>] [Dos >>], eller välj snabbtangenten [Beräkningar] [Dos >>]. 2. Välj först [Patientkat.] och sedan [Läkemedelsnamn]. Välj därefter önskade inställningar. Dosberäkningsprogrammet har ett bibliotek med vanliga läkemedel, där beteckningarna Läkemedel A till Läkemedel E är avsedda för sådana som inte finns med i biblioteket. Läkemedel A, B, C, D, E Isuprel Aminofyllin Lidokain Dobutamin Niprid Dopamin Nitroglycerin Adrenalin Pitocin Heparin 3. Systemet visar en uppsättning förinställda värden när ovanstående steg är utförda. Dessa värden kan dock inte användas som beräknade värden. Användaren måste ange värden som följer läkarens ordinationer för att de beräknade värdena ska kunna användas. 4. Skriv in patientens vikt. 5. Ange andra värden. 6. Bekräfta att de beräknade värdena är korrekta. 19-2

173 Välja rätt läkemedelsenhet Varje läkemedel har sin fasta enhet eller serie enheter. I en serie enheter kan en enhet automatiskt ändras till en annan beroende på vilket värde du matat in. Enheterna för varje läkemedel: Läkemedel A, B, C, aminofyllin, dobutamin, dopamin, adrenalin, isuprel, lidocain, niprid och nitroglycerin använder följande serie enheter: g, mg och mcg. Läkemedel D, heparin och pitocin använder följande serie enheter: Enhet, KU (kilo enheter) och MU (miljoner enheter). Läkemedel E använder följande enhet: mekv (milliekvivalenter). Du måste välja läkemedelsnamn (A, B, C, D eller E) enligt respektive enhet ovan när du definierar ett läkemedel som inte är med i biblioteket. OBS! För neonatalpatienter är [Dropphast.] och [Droppstorlek] inaktiverade Titreringstabell Öppna titreringstabellen genom att välja [Titreringstabell >>] i fönstret [Dosberäkning] när dosberäkningen är klar. När du ändrar följande i titreringstabellen [Referens] [Intervall] [Dostyp] ändras också de titrerade värdena. Du kan också göra följande: Välja eller, eller eller bredvid den vertikala rullningslisten, så att fler värden visas. Välja [Skriv ut] om du vill skriva ut de visade titrerade värdena på skrivaren. 19-3

174 19.3 Syrsättningsberäkningar Utföra beräkningar Så här utför du en syrsättningsberäkning: 1. Välj [Huvudmeny] [Beräkningar >>] [Dos >>], eller välj snabbtangenten [Beräkningar] [Dos >>]. 2. Ange värden för beräkningen. 3. Välj knappen [Beräkna]. Systemet gör en beräkning med de aktuella inställningarna och visar de beräknade värdena. Om ett beräknat värde ligger utanför sitt område, visas det med gul bakgrund. Välj [Område] om du vill se värdets normalområde i enhetsfältet. Ogiltiga värden visas som [---]. I fönstret [Beräkning av syrsättning] kan du göra följande: Ändra tryckenheten, Hb-enheten och syrehalten genom att välja [Tryckenhet], [Hb-enhet] och [OxyCont-enhet] och sedan välja önskade inställningar. Ändringarna börjar användas automatiskt. Starta en utskrift genom att välja knappen [Skriv ut]. De visade syrsättningsberäkningarna skrivs ut på skrivaren. Granska tidigare beräkningar genom att välja [Granska]. 19-4

175 Angivna parametrar Förkortning Enhet Fullständig form C.O. l/min hjärtminutvolym FiO 2 % procentandel av inspirerad syrgas PaO 2 mmhg partialtryck hos syrgas i artärerna PaCO 2 mmhg partialtryck hos koldioxid i artärerna SaO 2 % arteriell syrgasmättnad PvO 2 mmhg partialtryck hos koldioxid i venöst blod SvO 2 % venös syrgasmättnad Hb g/l hemoglobin CaO 2 ml/l arteriell syrehalt CvO 2 ml/l venös syrehalt VO 2 ml/min syrgasförbrukning RespK Ingen respiratorisk kvot AtmTr mmhg atmosfäriskt tryck Längd cm längd Vikt kg vikt Beräknade parametrar Förkortning Enhet Fullständig form BSA m 2 kroppsyta VO 2 -ber. ml/min syrgasförbrukning C(a-v)O 2 ml/l arteriovenös syrgasdifferens O 2 ER % syrgasextraktionskvot DO 2 ml/min syrgastransport PaO 2 mmhg partialtryck hos syrgas i alveolerna AaDO 2 mmhg alveolo-arteriell syrgasdifferens CcO 2 ml/l kapillär syrehalt Qs/Qt % venös blandning C.O.-ber. l/min beräknad hjärtminutvolym 19-5

176 19.4 Ventilationsberäkningar Utföra beräkningar Så här utför du en ventilationsberäkning: 1. Välj [Huvudmeny] [Beräkningar >>] [Ventilation >>], eller välj snabbtangenten [Beräkningar] [Ventilation >>]. 2. Ange värden för beräkningen. Om patientmonitorn är ansluten till en anestesiapparat eller en ventilator läser systemet automatiskt in de parametervärden som kan användas i fönstret [Ventilationsberäkning]. 3. Välj knappen [Beräkna]. Systemet gör en beräkning med de aktuella inställningarna och visar de beräknade värdena. Om ett beräknat värde ligger utanför sitt område, visas det med gul bakgrund. Välj [Område] om du vill se värdets normalområde i enhetsfältet. Ogiltiga värden visas som [---]. I fönstret [Ventilationsberäkning] kan du göra följande: Ändra tryckenhet genom att välja [Tryckenhet] och sedan välja önskad inställning. Motsvarande tryckvärden omvandlas och uppdateras automatiskt. Starta en utskrift genom att välja knappen [Skriv ut]. De visade ventilationsberäkningarna skrivs ut på skrivaren. Granska tidigare beräkningar genom att välja [Granska]. 19-6

177 Angivna parametrar Förkortning Enhet Fullständig form FiO 2 % procentandel av inspirerad syrgas RR rpm respirationsfrekvens PeCO 2 mmhg partialtryck hos blandat exspiratoriskt CO2 PaCO 2 mmhg partialtryck hos koldioxid i artärerna PaO 2 mmhg partialtryck hos syrgas i artärerna TV ml tidal-volym RespK Ingen respiratorisk kvot AtmTr mmhg atmosfäriskt tryck Beräknade parametrar Förkortning Enhet Fullständig form PaO 2 mmhg partialtryck hos syrgas i alveolerna AaDO 2 mmhg alveolo-arteriell syrgasdifferens Pa/FiO 2 mmhg syrsättningskvot a/ao 2 % arteriell-alveolär syrgaskvot MV l/min minutvolym Vd ml fysiologisk dödvolym Vd/Vt % fysiologisk dödvolym i procent av tidalvolym VA l/min alveolär volym 19-7

178 19.5 Hemodynamiska beräkningar Utföra beräkningar Så här utför du en hemodynamisk beräkning: 1. Välj [Huvudmeny] [Beräkningar >>] [Hemodynamiska >>], eller välj snabbtangenten [Beräkningar] [Hemodynamiska >>]. 2. Ange värden för beräkningen. För en patient som övervakas tas [HF], [ART med], [PA medel] och [CVP] automatiskt från de aktuella mätvärdena. Om du just har utfört C.O.-mätningar är [C.O.] medelvärdet av flera termodilutionsmätningar. [Längd] och [Vikt] är den patientlängd och -vikt du har angivit. Om monitorn inte tillhandahåller dessa värden, är motsvarande fält tomma. För en patient som inte övervakas måste du bekräfta de värden du har angivit. 3. Välj knappen [Beräkna]. Systemet gör en beräkning med de aktuella inställningarna och visar de beräknade värdena. Om ett beräknat värde ligger utanför sitt område, visas det med gul bakgrund. Välj [Område] om du vill se värdets normalområde i enhetsfältet. Ogiltiga värden visas som [---]. I fönstret [Hemodynamisk beräkning] kan du göra följande: Starta en utskrift genom att välja knappen [Skriv ut]. De visade renala beräkningarna skrivs ut på skrivaren. Granska tidigare beräkningar genom att välja [Granska]. 19-8

179 Angivna parametrar Förkortning Enhet Fullständig form C.O. l/min hjärtminutvolym HF slag/min hjärtfrekvens PAWP mmhg wedgetryck i lungartär ART med mmhg medelartärtryck PA medel mmhg medeltryck i lungartär CVP mmhg centralt ventryck EDV ml slutdiastolisk volym Längd cm längd Vikt kg vikt Beräknade parametrar Förkortning Enhet Fullständig form BSA m 2 kroppsyta C.I. l/min/m 2 hjärtindex SV ml slagvolym SI ml/m 2 slagindex SVR DS/cm 5 systemiskt kärlmotstånd SVRI DS m 2 /cm 5 index för systemiskt kärlmotstånd PVR DS/cm 5 lungkärlresistans PVRI DS m 2 /cm 5 lungkärlresistansindex LCW kg m vänsterhjärtats arbete LCWI kg m/m 2 index för vänsterhjärtats arbete LVSW g m vänsterkammarens slagarbete LVSWI g m/m 2 index för vänsterkammarens slagarbete RCW kg m högerhjärtats arbete RCWI kg m/m 2 index för högerhjärtats arbete RVSW g m högerkammarens slagarbete RVSWI g m/m 2 index för högerkammarens slagarbete EF % ejektionsfraktion 19-9

180 19.6 Renala beräkningar Utföra beräkningar Så här utför du en renal beräkning: 1. Välj [Huvudmeny] [Beräkningar >>] [Njure >>], eller välj snabbtangenten [Beräkningar] [Njure >>]. 2. Ange värden för beräkningen. 3. Välj knappen [Beräkna]. Systemet gör en beräkning med de aktuella inställningarna och visar de beräknade värdena. Om ett beräknat värde ligger utanför sitt område, visas det med gul bakgrund. Välj [Område] om du vill se värdets normalområde i enhetsfältet. Ogiltiga värden visas som [---]. I fönstret [Renal beräkning] kan du göra följande: Starta en utskrift genom att välja knappen [Skriv ut]. De visade renala beräkningarna skrivs ut på skrivaren. Granska tidigare beräkningar genom att välja [Granska]

181 Angivna parametrar Förkortning Enhet Fullständig form UrK mmol/l kalium i urin UrNa mmol/l natrium i urin Urin ml/24 h urin Posm mosm/kgh 2 O plasmaosmolalitet Uosm mosm/kgh 2 O urinosmolalitet SerNa mmol/l natrium i serum Kr μmol/l kreatinin UKr μmol/l kreatinin i urin BUN mmol/l blodureakväve Längd cm längd Vikt kg vikt Beräknade parametrar Förkortning Enhet Fullständig form UrNaUts mmol/24 h natriumutsöndring i urin UrKUts mmol/24 h kaliumutsöndring i urin Na/K % natrium/kalium-kvot CNa ml/24 h natriumclearance KrCl ml/min frekvens för kreatininclearance FENa % fraktionerad utsöndring av natrium Cosm ml/min osmolär clearance CH 2 O ml/h Free Water Clearance U/P-osm Ingen osmolalitetskvot för urinplasma BUN/kr Ingen* blodureakväve/kreatinin-kvot U/kr Ingen urin/serumkreatinin-kvot *: BUN/kr är en kvot under enheten mol

182 19.7 Förstå granskningsfönstret Med granskningsfunktionen kan du granska beräkningar av syrsättning, ventilation, hemodynamik och njurfunktion. Beräkningarnas granskningsfönster liknar varandra. Som exempel kan vi titta på granskningsfönstret för hemodynamiska beräkningar, som du når genom att välja [Granska] i fönstret [Hemodynamisk beräkning]. Följande gäller i detta granskningsfönster: Du kan välja, eller för att se fler värden. Värden som överskrider sitt område visas med gul bakgrund. Fältet [Enh.] visar parameterenheter. Om det finns parametervärden som ligger utanför sina normalområden, kan du se deras normalområden i fältet [Enh.] genom att välja [Område]. Du kan granska en enskild beräkning genom att välja motsvarande kolumn och sedan välja [Urspr beräkn]. Du kan skriva ut de visade beräkningarna eller göra en annan beräkning i det här fönstret

183 20 Utskrift 20.1 Använda en termoskrivare Termoskrivaren används för att skriva ut patientinformation, mätvärden, upp till tre kurvor osv Start/stopptangent: tryck här när du vill starta en utskrift eller avbryta en pågående utskrift. 2. Indikator På: när skrivaren fungerar korrekt. Av: när monitorn är avstängd. Blinkar: Om ett fel har uppstått på skrivaren, t.ex. om papperet tar slut. 3. Pappersutgång 4. Skrivarlucka 5. Spärr 20-1

184 20.2 Utskriftstyper Beroende på hur utskrifterna startas kan de klassificeras i följande kategorier: Manuellt startade realtidsutskrifter. Tidsinställda utskrifter. Larmutskrifter som startas av en överskriden larmgräns eller en arytmihändelse. Manuellt startade uppgiftsrelaterade utskrifter. De uppgiftsrelaterade utskrifterna omfattar: Fryst kurvutskrift Grafisk trendutskrift Tabelltrendutskrift Händelseutskrift: parameterlarmutskrift, arytmilarmutskrift, utskrift av manuell händelse Utskrift av kurvöversikt Utskrift av titreringstabell Utskrift av hemodynamiska beräkningar Utskrift av syrsättningsberäkningar Utskrift av ventilationsberäkningar Utskrift av renala beräkningar oxycrg-utskrift C.O.-kurvutskrift PAWP-utskrift Utskrift av monitorinformation OBS! Närmare information om larmutskrifter finns i kapitel 7 Larm. Detaljerad information om uppgiftsrelaterade utskrifter finns i respektive avsnitt i den här handboken. 20-2

185 20.3 Starta och stoppa utskrifter Om du vill starta en utskrift manuellt kan du antingen: Trycka på den fasta tangenten på framsidan av patientmonitorn eller skrivarmodulen, eller Välja knappen [Skriv ut] från den meny eller det fönster som visas. Automatiska utskrifter startas i följande situationer: Tidsinställda utskrifter startas automatiskt med förinställda intervall. Om både [Larm] och [Larmutskrift] för en mätning är aktiverade, startas en larmutskrift automatiskt när ett larm inträffar. Om du vill avbryta en utskrift manuellt kan du antingen: Trycka på tangenten igen, eller Välj [Radera alla uppgifter] på menyn [Skrivarinställning]. Utskrifterna avbryts automatiskt när: Utskriftstiden är slut. Papperet tar slut i skrivaren. Ett larmtillstånd uppstår i skrivaren. När en utskrift avbryts läggs följande markörer till: Utskrift som avbryts automatiskt: två kolumner med * skrivs ut i slutet av rapporten. Utskrift som avbryts manuellt eller på ej normalt sätt: en kolumn med * skrivs ut i slutet av rapporten. 20-3

186 20.4 Ställa in skrivaren Öppna menyn Skrivarinställning Genom att välja [Huvudmeny] [Skrivarinställning >>] kan du öppna menyn [Skrivarinställning] Välja kurvor för utskrift Skrivaren kan skriva ut upp till 3 kurvor samtidigt. Du kan i tur och ordning välja [Kurva 1], [Kurva 2] och [Kurva 3] i menyn [Skrivarinställning] och sedan välja önskade kurvor. Du kan även stänga av en kurvutskrift genom att välja [Av]. Dessa inställningar är avsedda för realtidsutskrifter och schemalagda utskrifter Ställa in längd på realtidsutskrifter När du har startat en realtidsutskrift beror utskriftstiden på monitorns inställningar. I menyn [Skrivarinställning] väljer du [Längd] och väljer mellan [8 s] och [Kontinuerlig]. [8 s]: skriver ut 4-sekunderskurvor före och efter aktuell tidpunkt. [Kontinuerlig]: skriver ut kurvor från det aktuella ögonblicket tills utskriften avbryts manuellt Ställa in intervallet mellan tidsinställda utskrifter Tidsinställda utskrifter startas automatiskt med förinställda intervall. Varje utskrift varar i 8 sekunder. Så här ställer du in tidsintervallet mellan tidsinställda utskrifter: I menyn [Utskriftsinställning] väljer du [Intervall] och därefter önskad inställning Ändra utskriftshastigheten I menyn [Skrivarinställning] väljer du [Pappershastighet] och väljer mellan [25 mm/s] och [50 mm/s]. Den här inställningen gäller alla utskrifter som innehåller kurvor Radera utskriftsuppgifter I menyn [Skrivarinställning] väljer du [Radera alla uppgifter]. Alla utskriftsuppgifter som ställts i kö tas bort och den pågående utskriften avbryts. 20-4

187 20.5 Sätta i papper 1. Öppna skrivarluckan med hjälp av spärren högst upp till höger på luckan. 2. Sätt i en ny rulle i facket enligt nedan. 3. Stäng skrivarmodulens lucka. 4. Kontrollera att papperet är korrekt isatt och att änden av papperet matas fram ovanifrån. Pappersrulle FÖRSIKTIGHET Använd endast specificerat termopapper. I annat fall kan det orsaka skador på skrivarens skrivhuvud, skrivaren kanske inte kan skriva ut eller utskriftskvaliteten kan bli dålig. Dra aldrig ut skrivarpapperet med kraft när en utskrift pågår. Om du gör det kan skrivaren skadas. Låt inte skrivarluckan vara öppen såvida du inte fyller på papper eller åtgärdar problem. 20-5

188 20.6 Åtgärda papperstrassel Om skrivaren fungerar felaktigt eller ger ifrån sig ovanliga ljud, ska du kontrollera om det uppstått papperstrassel. Om du upptäcker papperstrassel åtgärdar du det på följande sätt: 1. Öppna skrivarluckan. 2. Ta ut papperet och riv av den veckade delen. 3. Sätt tillbaka papperet och stäng skrivarluckan Rengöra skrivarens skrivhuvud Om skrivaren har används under lång tid kan det samlas pappersskräp på skrivhuvudet, vilket försämrar utskriftskvaliteten och förkortar valsens livslängd. Så här rengör du skrivhuvudet: 1. Förhindra att statisk elektricitet uppstår genom att t.ex. använda ett antistatarband medan du utför uppgiften. 2. Öppna skrivarluckan och ta ut papperet. 3. Torka försiktigt av skrivhuvudet med bomullstoppar som fuktats med sprit. 4. När spriten har torkat helt sätter du tillbaka papperet och stänger skrivarluckan. FÖRSIKTIGHET Använd inte något som kan förstöra det termiska elementet. Utsätt inte skrivhuvudet för onödig kraft. 20-6

189 21 Andra funktioner 21.1 Analog utgång Patientmonitorn avger analoga utgångssignaler till extra utrustning via den multifunktionella anslutningen på monitorns baksida. Om du vill erhålla analoga utgångssignaler ansluter du extra utrustning, t.ex. en oscillograf, till monitorn. OBS! Funktionen för analog utgång används sällan i kliniska tillämpningar. Om du vill veta mer kan du vända dig till servicepersonalen Föra över data Du kan överföra de patientdata som är sparade i monitorn till en dator via en kabel mellan olika nätverk eller inom ett LAN (lokalt nätverk) för datahantering, granskning eller utskrift Dataexportsystem Du måste installera dataexportsystemet på den aktuella PC:n innan du utför dataöverföringen. Om du vill ha installationsanvisningar kan du gå till det dokument som medföljde installations-cd:n. Funktionen för dataöverföring stöder utöver själva överföringen även patienthantering, datagranskning, konvertering av dataformat, utskrift osv. Gå till hjälpfilen i systemprogramvaran om du vill ha närmare information. 21-1

190 Föra över data med andra metoder OBS! Gå aldrig in i dataöverföringsläge när patientmonitorn är i normal drift och övervakning pågår. Du måste starta om patientmonitorn för att lämna dataöverföringsläget. Föra över data via en kabel mellan nätverk Innan du för över data mellan olika nätverk med hjälp av en kabel ska du göra följande: 1. Anslut ena änden av nätverkskabeln till patientmonitorn och den andra till PC:n. 2. Ange PC:ns IP-adress. IP-adressen måste finnas i samma nätverkssegment som patientmonitorns IP-adress. 3. Kontrollera att dataexportsystemet är aktivt på PC:n. Därefter överför du data enligt följande anvisningar: 1. Välj [Huvudmeny] [Patientdata >>] [Överför data]. 2. Välj [Ja] i den meddelanderuta som visas. 3. Ange den IP-adress som du redan angivit på PC:n. 4. Börja överföra data genom att välja [Start]. Föra över data inom ett LAN Innan du börjar föra över data inom ett LAN ska du göra följande: 1. Anslut patientmonitorn och den aktuella PC:n till samma LAN och erhåll PC:ns IP-adress. 2. Kontrollera att dataexportsystemet är aktivt på PC:n. Följ samma procedur som när du överför data mellan olika nätverk via en kabel. 21-2

191 21.3 Sköterskeanrop Patientmonitorn skickar även sköterskeanropssignaler till ett anropssystem som är anslutet till monitorn via den multifunktionella anslutningen. Om du vill erhålla sköterskeanrop ansluter du ett anropssystem till monitorn och följer dessa anvisningar: 1. Välj [Huvudmeny] [Underhåll >>] [Användarunderhåll >>] och ange lösenord. 2. Välj [Övriga >>] för att öppna menyn [Övriga]. 3. Välj [Inställning av sköterskeanrop >>] och ändra inställningarna för sköterskeanrop enligt följande: Välj [Signaltyp] och välj mellan [Puls] och [Kontinuerlig]. [Puls]: Anropssignalen består av pulssignaler och varje puls varar i 1 sekund. När flera larm inträffar samtidigt matas bara en pulssignal ut. Om ett larm inträffar medan föregående larm ännu inte tagits bort matas en ny pulssignal ut. [Kontinuerlig]: Anropssignalen varar tills larmet avslutats, dvs. så länge larmtillståndet kvarstår. Välj [Kontakttyp] och välj mellan [Normalt öppen] och [Normalt stängd]. [Normalt öppen]: Välj detta alternativ om sjukhusets anropsreläkontakt normalt är öppen. [Normalt stängd]: Välj detta alternativ om sjukhusets anropsreläkontakt normalt är stängd. Välj [Larmnivå] och ställ in larmnivån för larm som triggar sköterskeanrop. Välj [Larmkat.] och välj den kategori som larmen som triggar sköterskeanrop tillhör. Larm indikeras för sköterskorna endast då: Sköterskeanropssystemet är aktivt, Ett larm som uppfyller de förinställda kraven inträffar, Monitorn inte är inställd på larmpaus eller har tystade larm. OBS! Om du inte väljer någon inställning för [Larmnivå] eller [Larmkat.] kommer inget sköterskeanrop att triggas oavsett vilket larm som inträffar. 21-3

192 VARNING Förlita dig inte enbart på anropssystemet när det gäller avisering av larm. Kom ihåg att den mest tillförlitliga larmaviseringen består av en kombination av hörbara och synliga larmindikatorer tillsammans med patientens kliniska tillstånd Nätverksanslutning Ställa in nätverkstyp Patientmonitorn stöder både trådbundna och trådlösa nätverk. För att ställa in nätverkstyp kan du välja [Huvudmeny] [Underhåll >>] [Användarunderhåll >>] ange lösenord [Ställ in nätverk >>]. I menyn [Ställ in nätverk] ställer du in [Nätverkstyp] på [WLAN], [LAN] eller [Auto]. Om du väljer [Auto] väljs kabelanslutet nätverk som standard. Trådlöst nätverk väljs endast när nätverkskabeln är frånkopplad Trådlöst nätverk Patientmonitorerna kan anslutas till ett trådlöst nätverk via en inbyggd Wi-Fi-modul. Ställa in trådlöst nätverk: 1. Välj [Huvudmeny] [Underhåll >>] [Användarunderhåll >>] ange lösenord [Ställ in nätverk >>]. 2. Ställ in [Nätverkstyp] på [WLAN]. 3. Välj [WLAN-konfiguration >>] för att öppna menyn [WLAN-konfiguration]. 4. Konfigurera [Nätverksnamn (SSID)], [Säkerhetstyp], [Användarnamn] och [Lösenord]. 5. Klicka på [OK] för att bekräfta inställningen. Gör på följande sätt för att testa det trådlösa nätverkets tillgänglighet: 1. Välj [WLAN-test >>] i menyn [WLAN-konfiguration]. 2. Ange [IP-adress] för trådlös AP i menyn [WLAN-test >>]. 3. Klicka på [Anslutningstest]. Wi-Fi-enheten som används i monitorn är i överensstämmelse med IEEE b/g/n. 21-4

193 Ställa in IP-adress, subnätmask och gateway I menyn [Ställ in nätverk] kan du ställa in IP-adress, subnätmask och gateway. Du får inte slumpmässigt ändra patientmonitorns IP-adress. Om du behöver detaljerad information om IP-adressinställning kontaktar du den tekniska personal som ansvarar för CMS. OBS! Utformning, installation, ändring och underhåll av det trådlösa nätverket ska utföras av servicepersonal från vårt företag. Om det finns hinder i vägen (t.ex. en vägg) påverkar det dataöverföringen och kan t.o.m. göra att nätverksförbindelsen bryts. Det centrala övervakningssystemet har kapacitet för att ansluta upp till 32 sängplatsmonitorer via det trådlösa nätverket. 21-5

194 FÖR ANTECKNINGAR 21-6

195 22 Batterier 22.1 Översikt Den här monitorn är konstruerad för att drivas med laddningsbara litiumjonbatterier under patienttransporter inom sjukhuset eller i händelse av strömavbrott. Batteriet laddas automatiskt när monitorn kopplas till elnätet, oavsett om monitorn är påslagen eller inte. I händelse av strömavbrott under pågående patientövervakning börjar patientmonitorn automatiskt drivas med de interna batterierna. Batterisymbolen på skärmen anger batteristatusen enligt följande: Anger att batteriet fungerar som det ska. Den fyllda delen representerar batteriets aktuella laddningsnivå i proportion till den maximala laddningsnivån. Anger att batteriet har en låg laddningsnivå och behöver laddas. I detta fall visas ett larmmeddelande på monitorn. Anger att batteriet nästan är urladdat och behöver laddas omedelbart. I annat fall stängs patientmonitorn av automatiskt. Anger att inget batteri är isatt. Det interna batteriet har begränsad kapacitet. Om batterinivån är för låg utlöses ett tekniskt larm och meddelandet [Batt. svagt] eller [Batteriet är slut] visas. Koppla då omedelbart patientmonitorn till nätström. I annat fall kommer patientmonitorn att stängas av automatiskt innan batteriet är helt urladdat. 22-1

196 22.2 Byta ett batteri När patientmonitorn drivs med batteriström måste du se till att patientmonitorn är avstängd innan du byter ut batteriet. Så här byter du ett batteri: 1. Öppna batteriluckan. Dra här för att öppna batteriluckan imec 12/iMEC 10 imec 8 2. Skjut spärren som håller fast det batteri som ska bytas ut åt sidan och ta ut batteriet. 3. Sätt in ett batteri i facket med kontakten inåt. 4. Stäng batteriluckan. 22-2

197 22.3 Riktlinjer för batterier Batteriets förväntade livslängd beror på hur ofta och hur länge det används. Ett litiumjonbatteri som underhålls och förvaras på rätt sätt har en förväntad livslängd på ungefär 3 år. För modeller som används intensivt kan den förväntade livslängden vara kortare. Vi rekommenderar att du byter ut litiumjonbatterier vart tredje år. För att få ut så mycket som möjligt av batteriet bör du följa nedanstående riktlinjer: Test av batteriets prestanda måste utföras en gång vartannat år, innan monitorn repareras eller när batteriet misstänks orsaka problem. Konditionera ett batteri när det har använts eller förvarats i tre månader, eller när driftstiden blir märkbart kortare. Ta ut batteriet innan monitorn ska fraktas eller om den inte kommer att användas under mer än tre månader. Ta ut batteriet ur monitorn om den inte används regelbundet. (Om batteriet lämnas kvar i en monitor som inte används regelbundet förkortas batteriets livslängd). Hållbarhetstiden för ett litiumjonbatteri är cirka sex månader när batteriet förvaras med en laddning på 50 % av den totala kapaciteten. Efter sex månader måste litiumjonbatteriet laddas ur helt innan det fulladdas. Sedan driver du monitorn på det fulladdade batteriet. När laddningen sjunker till 50 % av den totala kapaciteten tar du ut batteriet ur monitorn och förvarar det. VARNING Förvara batteriet utom räckhåll för barn. Använd bara det batteri som specificerats av tillverkaren. Om batteriet visar tecken på skador eller läckage ska du byta ut det omedelbart. Använd inte ett skadat batteri i monitorn. 22-3

198 22.4 Batteriunderhåll Konditionera ett batteri Ett batteri bör konditioneras innan det används första gången. En batterikonditioneringscykel är en oavbruten laddning av batteriet, följt av en oavbruten urladdning och laddning av batteriet.. Batterierna bör konditioneras regelbundet för att räcka så länge som möjligt. OBS! Den faktiska batterikapaciteten minskar med tiden när batterierna används. När en monitor drivs med batterier som har använts tidigare indikeras inte dess kapacitet av symbolen för full batterikapacitet och driftstiden för batteriet kan ändå motsvara batterispecifikationerna i användarhandboken. När du konditionerar ett batteri ska du byta ut det om driftstiden är påtagligt kortare än den angivna tiden. Så här konditionerar du ett batteri: 1. Koppla bort monitorn från patienten och avbryt all övervakning eller mätning. 2. Sätt in det batteri som ska konditioneras i monitorns batterifack. 3. Anslut monitorn till elnätet och låt batteriet ladda oavbrutet i 10 timmar. 4. Koppla bort nätströmmen och låt monitorn drivas med batteriet tills den stängs av. 5. Anslut monitorn till elnätet igen och låt batteriet ladda oavbrutet i 10 timmar. 6. Nu är batteriet konditionerat och monitorn kan användas igen. 22-4

199 Kontrollera ett batteri Test av batteriets prestanda måste utföras en gång vartannat år, innan monitorn repareras eller när batteriet misstänks orsaka problem. Prestanda hos ett laddningsbart batteri kan försämras med tiden. Så här kontrollerar du batteriets prestanda: 1. Koppla bort monitorn från patienten och avbryt all övervakning eller mätning. 2. Anslut monitorn till elnätet och låt batteriet ladda oavbrutet i 10 timmar. 3. Koppla bort nätströmmen och låt monitorn drivas med batteriet tills den stängs av. 4. Batteriets driftstid ger ett direkt besked om dess prestanda. Byt ut batteriet eller kontakta underhållspersonal om driftstiden är påtagligt kortare än den angivna tiden. OBS! Batteriet kan skadas eller fungera felaktigt om driftstiden är för kort efter att det fulladdats. Driftstiden beror på konfiguration och användningssätt. Täta NIBP-mätningar minskar exempelvis också driftstiden. När ett batteri visar synliga tecken på skador eller inte längre kan hålla kvar laddningen är det dags att byta ut det. Ta ut det gamla batteriet ur monitorn och återvinn det på rätt sätt Batteriåtervinning När ett batteri visar synliga tecken på skador eller inte längre kan hålla kvar laddningen är det dags att byta ut det. Ta ut det gamla batteriet ur monitorn och återvinn det på rätt sätt. När du kasserar batterierna måste du följa lokala bestämmelser. VARNING Du får inte plocka isär batterierna, bränna upp dem eller kortsluta dem. De kan antändas, läcka eller värmas upp, vilket kan leda till personskada. 22-5

200 FÖR ANTECKNINGAR 22-6

201 23 Skötsel och rengöring Använd endast rengöringsmedel och metoder som godkänts av oss vid rengöring av utrustningen. Garantin täcker inte skador som uppkommit genom användande av substanser eller metoder som inte godkänts. Vi gör inga anspråk angående effektiviteten hos nämnda kemikalier eller metoder att kontrollera infektion. När det gäller infektionskontroll bör du konsultera den smittskyddsansvarige eller en epidemiolog på ditt sjukhus Allmänt Håll utrustningen och tillbehören fria från damm och smuts. För att undvika skador på utrustningen bör du följa dessa regler: Späd alltid enligt tillverkarens anvisningar eller använd lägsta möjliga koncentration. Sänk aldrig ned någon del av utrustningen i vätska. Häll inte vätska på utrustningen eller tillbehören. Låt ingen vätska komma innanför höljet. Använd aldrig repande material (som stålull eller silverputs) eller frätande rengöringsmedel (som aceton eller acetonbaserade rengöringsmedel). VARNING Stäng alltid av systemet och koppla ur alla strömkablar från eluttagen innan du rengör utrustningen. FÖRSIKTIGHET Om du spiller vätska på utrustningen eller tillbehören, kontakta oss eller sjukhusets servicepersonal. OBS! För rengöring eller desinficering av återanvändbara tillbehör, se de anvisningar som medföljde tillbehöret. 23-1

202 23.2 Rengöring Utrustningen bör rengöras med regelbundna intervall. Om det förekommer mycket föroreningar eller stora mängder sand i närheten av utrustningen bör den rengöras oftare än annars. Innan du rengör utrustningen bör du sätta dig in i sjukhusets regler för rengöring. Följande rengöringsmedel rekommenderas: natriumhypoklorit (utspädd) Väteperoxid (3 %) Etanol (70 %) Isopropanol (70 %) När du rengör utrustningen ska du följa dessa regler: 1. Stäng av patientmonitorn och koppla bort den från elnätet. 2. Rengör skärmen med en mjuk, ren duk fuktad med fönsterputs. 3. Rengör utrustningens yttre ytor med en mjuk duk fuktad med rengöringsmedel. 4. Torka bort all rengöringslösning med en mjuk duk efter rengöringen om det behövs. 5. Låt utrustningen torka på en ventilerad, sval plats Desinfektion Desinfektion kan orsaka skador på utrustningen och rekommenderas därför inte för denna patientmonitor såvida inte annat anges i sjukhusets underhållsschema. Vi rekommenderar att du rengör utrustningen innan du desinficerar den. Rekommenderade desinfektionsmedel: etanol 70 %, isopropanol 70 %, Perform klassiskt koncentrat OXY (KHSO 4 -lösning). FÖRSIKTIGHET Använd aldrig EtO eller formaldehyd för desinfektion. 23-2

203 24 Underhåll VARNING Om det enskilda sjukhuset eller institutionen brister när det gäller att upprätta ett tillfredsställande underhållsschema, kan det uppstå onödiga funktionsbrister i utrustningen, vilka i sin tur kan leda till risker för patienten. Säkerhetskontroller eller underhåll som medför demontering av utrustningen ska endast utföras av professionell servicepersonal. I annat fall kan onödiga utrustningsfel och potentiella hälsorisker uppstå. Om du upptäcker något problem med utrustningen, kontakta servicepersonal eller oss Säkerhetskontroller Före varje användning, när patientmonitorn har varit i bruk i 6 till 12 månader eller när patientmonitorn har reparerats eller uppgraderats, ska en noggrann inspektion utföras av behörig servicepersonal för att tillförlitligheten ska säkerställas. Följ dessa riktlinjer vid inspektion av utrustningen: Kontrollera att miljön och nätaggregatet uppfyller kraven. Inspektera utrustningen och dess tillbehör för att upptäcka mekaniska skador. Undersök alla strömkablar för att se efter om de är skadade, och kontrollera att isoleringen är i gott skick. Kontrollera att endast specificerade tillbehör används. Kontrollera att larmsystemet fungerar korrekt. Kontrollera att termoskrivaren fungerar korrekt och att skrivarpapperet uppfyller kraven. Kontrollera att batterierna uppfyller prestandakraven. Kontrollera att patientmonitorn är i helt funktionsdugligt skick. Se till att jordresistansen och läckströmmen uppfyller kraven. Om du upptäcker skador eller något annat onormalt får patientmonitorn inte användas. Kontakta omedelbart sjukhusets medicintekniker eller servicepersonal. 24-1

204 24.2 Serviceuppgifter Följande åtgärder får endast utföras av vår behöriga servicepersonal. Kontakta behörig servicepersonal om patientmonitorn behöver nedanstående service. Rengör och desinficera utrustningen för att sanera den, innan du påbörjar tester och underhållsarbete. Underhållsschema Säkerhetskontroller i enlighet med IEC Prestandakontroll för alla mätningar som inte upptas i listan nedan. Defibrillatorsynkronisering NIBP-läckagetest NIBP-noggrannhetstest NIBP-kalibrering CO2-kalibrering och prestandatest Frekvens Åtminstone vartannat år, efter reparationer där nätaggregatet blivit utbytt, eller efter att någon tappat monitorn. Minst vartannat år, eller om du ifrågasätter de uppmätta värdena. Åtminstone vartannat år, eller vid behov. Minst vartannat år eller enligt sjukhusets rutiner. Minst vartannat år eller enligt sjukhusets rutiner. Minst vartannat år eller enligt sjukhusets rutiner. Minst vartannat år, eller om du ifrågasätter de uppmätta värdena Kontrollera monitor- och modulinformation Om du vill se information om systemets starttid, självtest osv. väljer du [Huvudmeny] [Underhåll >>] [Monitorinformation >>]. Du kan skriva ut informationen för att ha den till hands vid felsökning. Informationen sparas inte under avstängning. Du kan även visa information om monitorns konfiguration och systemprogramvarans version genom att välja [Huvudmeny] [Underhåll >>] [Programversion >>] Kalibrering av EKG EKG-signalen kan vara inexakt på grund av maskin- eller programvaruproblem. Detta resulterar i att EKG-kurvans amplitud blir större eller mindre. Om så är fallet måste du kalibrera EKG-modulen. 1. Markera EKG-parameterfönstret eller kurvområdet [Filter] [Diagnostik]. 2. Välj [Huvudmeny] [Underhåll >>] [Kalibrera EKG]. En fyrkantskurva visas på skärmen tillsammans med meddelandet [EKG kalibreras]. 3. Jämför amplituden på fyrkantskurvan med kurvskalan. Skillnaden ska vara inom 5 %. 4. När kalibreringen är klar väljer du [Stoppa EKG-kalibrering] Du kan skriva ut fyrkantskurvan och kurvskalan och sedan mäta skillnaden mellan dem om det behövs. Om skillnaden överskrider 5 %, kontakta servicepersonal. 24-2

205 24.5 Kalibrera pekskärmen 1. Välj [Huvudmeny] [Underhåll >>] [Användarunderhåll >>] ange lösenord [Kalibrera pekskärmen >>]. 2. visas i tur och ordning i olika positioner på skärmen. 3. Markera varje när den visas på skärmen. 4. När kalibreringen slutförts visas meddelandet [Skärmkalibrering slutförd!]. Välj [Ok] för att bekräfta att kalibreringen är klar Kalibrering av CO 2 För sidestream- och microstream-co 2 -moduler behövs en kalibrering varje år eller när de uppmätta värdena har stora avvikelser. För mainstream CO 2 -modulen behövs ingen kalibrering. Kalibrering av sidestream-co 2 -modulen kan endast utföras när sidestreammodulen befinner sig i läget för full noggrannhet. Verktyg som behövs: En gascylinder i stål med 6 ± 0,05 % CO 2 och balansgasen N 2 T-koppling Slangar Så här utför du en kalibrering: 1. Kontrollera att sidestream- eller microstream-co 2 -modulen har värmts upp eller startats. 2. Kontrollera om det finns läckor på luftvägen och utför även ett läckagetest för att försäkra dig om att det inte finns några läckor på luftvägen. 3. Välj [Huvudmeny] [Underhåll >>] [Användarunderhåll >>] ange lösenordet [Underhåll CO 2 >>] [Kalibrera CO 2 >>]. 4. I menyn [Kalibrera CO 2 ] väljer du [Nollkalibrera]. 5. När nollkalibreringen har slutförts ansluter du utrustningen enligt följande: 24-3

206 Flödesmätare Säkerhetsventil T-koppling Slangar Monitor Gascylinder 6. Öppna och justera säkerhetsventilen så att flödesmätaren står stabilt på mellan 10 och 50 ml/min. 7. I menyn [Kalibrera CO 2 ] anger du den ventilerade CO2-koncentrationen i fältet [CO 2 ]. 8. I menyn [Kalibrera CO 2 ] visas den uppmätta CO 2 -koncentrationen. När den uppmätta CO 2 -koncentrationen blir stabil väljer du [Kalibrera CO 2 ] för att kalibrera CO 2 -modulen. 9. Om kalibreringen slutförs med lyckat resultat visas meddelandet [Kalibrering slutförd.] i menyn [Kalibrera CO 2 ]. Om kalibreringen misslyckades visas meddelandet [Kalibrering misslyckades]. Utför kalibreringen på nytt. 24-4

BeneView T1. Snabbguide för patientmonitor

BeneView T1. Snabbguide för patientmonitor BeneView T1 Snabbguide för patientmonitor Tack för att du har köpt en patientmonitor från Mindray. Vi bifogar den här praktiska snabbguiden för att hjälpa dig med de grundläggande funktionerna. Mer information

Läs mer

BeneView T5 T6 T8 Patientmonitor Snabbguide. Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.

BeneView T5 T6 T8 Patientmonitor Snabbguide. Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. BeneView T5 T6 T8 Patientmonitor Snabbguide Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Tack för att du har köpt en patientmonitor från Mindray. Vi bifogar den här praktiska snabbguiden för att

Läs mer

BeneView T1. Patientmonitor. Användarhandbok

BeneView T1. Patientmonitor. Användarhandbok BeneView T1 Patientmonitor Användarhandbok Copyright 2011 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Användarhandboken gäller fr.o.m. november 2011. I Förklaring om intellektuell

Läs mer

BeneView T5. Patientmonitor. Användarhandbok

BeneView T5. Patientmonitor. Användarhandbok BeneView T5 Patientmonitor Användarhandbok CE-märkning Produkten är CE-märkt, vilket anger att den överensstämmer med bestämmelserna i rådsdirektiv 93/42/EEG om medicinsk utrustning och uppfyller de nödvändiga

Läs mer

ipm 12/iPM 10/iPM 8 Patientmonitor Användarhandbok

ipm 12/iPM 10/iPM 8 Patientmonitor Användarhandbok ipm 12/iPM 10/iPM 8 Patientmonitor Användarhandbok Copyright 2011 2012 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Användarhandboken gäller fr.o.m. januari 2012. VARNING Enligt amerikansk

Läs mer

BeneView T5/BeneView T8. Patientmonitor. Användarhandbok

BeneView T5/BeneView T8. Patientmonitor. Användarhandbok BeneView T5/BeneView T8 Patientmonitor Användarhandbok Copyright 2006 2013 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Användarhandboken gäller fr.o.m. juli 2013. VARNING Enligt

Läs mer

Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort. Swedish

Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort. Swedish Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort Swedish 80019404 Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort Ström på/displayens energisparläge Sitter på enhetens kåpa Sätter på monitorn Kort tryckning

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Innehållsförteckning Strömbrytare...2 Stänga av...2 Logga in och välja en profil...2 Batteristatus...2 Ändra profil...2 Starta/Stoppa blodtryck...2 Starta

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

HYPERVISOR VI. Centralt övervakningssystem. Användarhandbok

HYPERVISOR VI. Centralt övervakningssystem. Användarhandbok HYPERVISOR VI Centralt övervakningssystem Användarhandbok Copyright 2012 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Användarhandboken gäller fr.o.m. 2012-06. VARNING Enligt amerikansk

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten direkt.

Läs mer

Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Användarhandbok

Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Användarhandbok Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlös laddningsplatta DT-900 kan du ladda din telefon eller andra kompatibla enheter utan tilltrasslade

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Innehåll 1 Konfigurera 2 Gateway Information 3 Drift/ Användning av Appen 4 Felsökning Beskrivning av sensorer. 1 Konfigurera. 1.

Innehåll 1 Konfigurera 2 Gateway Information 3 Drift/ Användning av Appen 4 Felsökning Beskrivning av sensorer. 1 Konfigurera. 1. Manual för Weatherhub start (från TFA) Denna manual skiljer sig något när det gäller bildernas design från motsvarande produkter från LaCross och TechnoLine. Funktionen är dock exakt samma. Innehåll 1

Läs mer

Snabbstart. Powerline 1200 Modell PL1200

Snabbstart. Powerline 1200 Modell PL1200 Snabbstart Powerline 1200 Modell PL1200 Förpackningens innehåll I vissa regioner medföljer en resurs-cd produkten. 2 Komma igång Powerline-adaptrar ger dig en alternativ möjlighet att utöka ditt nätverk

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001 Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Drift... 2 4 Beskrivning av gränssnitt... 3 4.1 Symboler på displayen...

Läs mer

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok HP UC-högtalartelefon Användarhandbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company under licens. Windows

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Din manual HP HDX X EA PREMIUM

Din manual HP HDX X EA PREMIUM Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP HDX X18-1005EA PREMIUM. Du hittar svar på alla dina frågor i HP HDX X18-1005EA PREMIUM

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide Version 3.1 26.09.2011 Security Products Copyright Copyright Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för ändringar utan föregående varning. Copyright

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10 MyDiagnostick 1001R Manual till enheten Sid. 1 av 10 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Avsedd användning... 3 1.2 Programvara... 3 1.3 Kontaktuppgifter... 3 1.4 Varningar... 3 2 FÖRPACKNING...

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1 Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok 9238687 Utgåva 1 Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

E-BOT del 2 20150120

E-BOT del 2 20150120 E-BOT del 2 20150120 2 Innehållsförteckning 7 Avancerade funktioner... 4 7.1 Inställningar för färglägen... 4 7.1.1 Ställa in färglägena... 4 8 Inställningar... 6 8.1 Använda hörlurar... 6 8.2 Återställning...

Läs mer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformation I-1. Paketets innehåll I-2. Omkopplare smart kontakt Frontpanel Snabbinstallationsguide CD med snabbinstallationsgui den

Läs mer

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 OBS! Utsätt inte Vibration Steering Wheel RS-100 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Vibration

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Perkins Smart Brailler Manual

Perkins Smart Brailler Manual Perkins Smart Brailler Manual Denna manual kommer att introducera grundläggande funktioner och hantering av produkten. Skrivhuvudet Läsplatta Spak för att lossa pappret On/off-knapp Anslutning för strömadapter

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

Installation. Powerline 500 Modell XAVB5622

Installation. Powerline 500 Modell XAVB5622 Installation Powerline 500 Modell XAVB5622 Förpackningens innehåll I vissa regioner medföljer en resurs-cd produkten. Obs! Adaptrar varierar beroende på region. Din adapter kan se annorlunda ut. 2 Komma

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Användarhandbok - BÄSTA KUND Tack för att du har köpt vår Wireless Phone Jack och/eller en extra anknytningsenhet. Vi hoppas att du

Läs mer

1 Suunto Cadence POD Om Suunto Cadence POD INTRODUKTION ANVISNINGAR UNDERHÅLL TEKNISKA SPECIFIKATIONER...

1 Suunto Cadence POD Om Suunto Cadence POD INTRODUKTION ANVISNINGAR UNDERHÅLL TEKNISKA SPECIFIKATIONER... Användarguide sv 1 Suunto Cadence POD................................................... 3 2 Om Suunto Cadence POD............................................... 5 2.1 INTRODUKTION...............................................

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

WiFi-router N300 (N300R)

WiFi-router N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N300 (N300R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3 Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok 9354812 Upplaga 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LPS-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Driftanvisningar. CalTech fjärrkontroll CalTech timerkontroll

Driftanvisningar. CalTech fjärrkontroll CalTech timerkontroll Driftanvisningar CalTech fjärrkontroll CalTech timerkontroll INNEHÅLL ALLMÄN INFORMATION... 3 VARNING... 4 CALTECH FJÄRRKONTROLL... 5 ANSLUTA VÄRMARENS FJÄRRKONTROLL... 5 STARTA VÄRMAREN... 9 STOPPA VÄRMAREN...

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0 Soundforce 1200 Användarhandbok Version 1.0 Tom sida Copyright Inga delar av denna handbok får reproduceras, överföras via några som helst medium vare sig elektroniska eller mekaniska, inbegripet kopiering,

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

Handbok för Wi-Fi Direct

Handbok för Wi-Fi Direct Handbok för Wi-Fi Direct Enkel installation med Wi-Fi Direct Felsökning Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Enkel installation med Wi-Fi Direct Kontrollera

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA. Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA.  Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE www.denver-electronics.com Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. SVENSKA 1 2 3 4 5 USB RESET DC 1. Ström Tryck för att slå på eller av

Läs mer

Din manual NOKIA BH-601

Din manual NOKIA BH-601 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA BH-601. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA BH-601 instruktionsbok (information,

Läs mer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE Bruksanvisning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion Rev E SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 1.1 Två olika varianter,

Läs mer

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se Lexmark C750 Versionsinformation augusti 2001 www.lexmark.se 1 Rikta in bildöverföringsenheten För bästa utskriftskvalitet, se till att du riktar in bildöverföringsenheten när du har bytt ut den eller

Läs mer

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Upplaga 1 SV 9311294 Säkerhetsinformation VATTENTÄTHET Kameran är

Läs mer

Användarhandbok för Nero DriveSpeed

Användarhandbok för Nero DriveSpeed Användarhandbok för Nero DriveSpeed Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Handboken till Nero DriveSpeed och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Denna handbok

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-53W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0)

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) 1 Innehållsförteckning Förord...3 Funktionsbeskrivning...3 Display...3 Knappar & indikatorer...3 Att mäta ph...3 Sleep mode...4 Övriga inställningar...4 Automatisk

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 08-50001399

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 08-50001399 ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) Innehållsförteckning Förord 2 Funktionsbeskrivning 2 Display 2 Knappar & indikatorer 2 Att mäta ph 3 Övriga inställningar 4 Automatisk temperatur-kompensation (ATC)

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare Kapitel I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan fx-7400g PLUS och vissa grafiska räknarmodeller frän CASIO som kan anslutas med extra tillbehöret SB-62 kabeln.

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något

Läs mer

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1 Installations- och programmeringsanvisning Caresse GSM-box Version A1 Innehåll Följande finns i förpackningen... 2 Så här installerar du Caresse GSM-box... 3 Installation av SIM kort och batteri i Caresse

Läs mer

Viktig produktsäkerhetsinformation

Viktig produktsäkerhetsinformation 2011-10-13 Viktig produktsäkerhetsinformation UniCel DxI system för immunanalys* Alla versioner av programvaran * Inklusive de fristående UniCel DxI 600 och 800-systemen, och de integrerade UniCel DxC

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

2 Montering av sensorer på tanken Läs först det gröna dokumentet och montera sensorerna enligt instruktionerna på t ex nivåerna ¼, ½ och ¾. Tänk på at

2 Montering av sensorer på tanken Läs först det gröna dokumentet och montera sensorerna enligt instruktionerna på t ex nivåerna ¼, ½ och ¾. Tänk på at Dokumentversion 3.1, mars 2009 Gobius 4i för vätsketankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet (091427), 1 batterieliminator,

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer