MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs"

Transkript

1 MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs Tolkning Deltagaren skall kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv och vald studieinriktning ha fördjupat och vidgat sin taluppfattning till att omfatta reella tal skrivna på olika sätt med och utan tekniska hjälpmedel med omdöme kunna tillämpa sina kunskaper i olika former av numerisk räkning med anknytning till vardagsliv och studieinriktning Beräkna (1/0) Vilken beräkning ger det största värdet? (1/0) ,9 0,65 0,9 Till deltagaren Vid varje exempel visas vilken nivå uppgiften är placerad på. (2/0) betyder uppgiften ger 2 poäng på godkändnivå. (3/1) betyder 3 poäng på g-nivå (G) och 1poäng på nivå väl godkänd (VG) betyder uppgiften kan lösas på nivå mycket väl godkänd (MVG) Du löser matematiska problem som kan hämtas ur vardagsnära situationer Du räknar med vanliga tal, bråktal, %-tal, negativa tal, tal i potensform med och utan hjälp av miniräknare. Familjen Persson betalade kr i ränta på sitt lån. Räntesatsen var 6 %. Hur stort var lånet? (0/1) Vilket tal pekar pilen på? (1/0) Skriv som vanligt tal 7, (1/0) -Ersätt frågetecknet så att likheten stämmer (1/0)? 3 = 5 Priset på en bil minskade från kr med 15 % vilket alternativ visar den riktiga uträkningen? (0/1) A) % B) 0, C) ,15 Om 3 kg tomater kostar 28,50 kr vad ska du betala för 1,75 kg? (2/0) D) E)

2 ha fördjupat kunskaperna om geometriska begrepp och kunna tillämpa dem i vardagssituationer och i studieinriktningens övriga ämnen vara så förtrogen med grundläggande geometriska satser och resonemang att hon eller han förstår och kan använda begreppen och tankegångarna vid problemlösning Hur många grader ska den liksidiga triangeln vridas runt punkten P för att triangeln ska sammanfalla med den ursprungliga? Ange minsta möjliga gradtal (2/1) P Du kan namnen på de vanliga plana figurerna och de vanligaste rymdfigurerna. Du mäter och ritar vinklar. Du använder de grundläggande samband som du kommer att läsa i geometri, t ex. vinkelsumman i en triangel och fyrhörning, omkrets av figurer, skala, area och volym av de vanligaste geometriska figurerna. Du löser uppgifter och vardagsnära problem inom momentet. Carlos simmade 800 m på en simtävling. Bassängen var 25 m lång. a) Hur många längder simmade Carlos under loppet? (1/0) b) Carlos går i mål och får tiden 9 minuter 24 sekunder. Vilken medelfart hade Carlos? Bassänglängd Figuren visar en likbent rätvinklig triangel. Två av triangelns sidor är delade i fyra lika stora delar. Hur stor del av triangelns area är skuggad? Motivera ditt svar. Lisa planerar att tillverka ett smycke i form av en silverkula. Hur många gram silver går det åt till en silverkula med diametern 12mm? 1 cm 3 silver väger 10,5 g. (2/1) Några av enheterna går att addera. Bestäm vilka och beräkna deras summa. (2/0) 4,5 dm 2,1 dm 3 0,4 dm 2 5 dl 3,2 liter

3 kunna tolka, kritiskt granska och med omdöme åskådliggöra statistiska data samt kunna tolka och använda vanligt förekommande lägesmått -Tabell över antalet besökare på några badanläggningar 2002 med förändring från Du tolkar och ritar de vanligaste typerna av diagram. Du visar hur man vilseleder statistik t ex. genom att rita diagram felaktigt sätt Du använder medelvärde, median och kan ta fram typvärde - Badanläggning Ort Antal besökare 2002 Förändring från föregående år Eriksdalsbadet Stockholm Fyrishov, bad Uppsala Eyrabadet Örebro Aq-Va-Kul Malmö Gustavsvik, bad Örebro Valhallabadet Göteborg Rosenlundsbadet Jönköping Högevallsbadet Lund Vikt (kg) Längd och vikt i SP 1b Längd och vikt i klass SP 1 b Källa: Turistdelegationen 45 a) Hur många besökare hade Valhallabadet år 2001? (1/0) b)antalet besökare har ökat både på Eriksdalsbadet och Eyrabadet. Andreas påstår att ökningen är störst på Eyrabadet medan Johan anser att Eriksdalsbadets ökning är störst. Förklara hur de kan ha resonerat. Redovisa med resonemang och beräkningar. (1/2) 40 1,5 1,55 1,6 1,65 1,7 1,75 1,8 1,85 1,9 Längd (m) a) Anna går i klass SP 1 b och väger 65 kg. Hur lång är hon? (1/0) b) Vilken är medianlängden i klassen? (0/1)

4 kunna tolka och hantera algebraiska uttryck, formler och funktioner som krävs för problemlösning i vardagslivet och i studieinriktningens övriga ämnen Du använder enkla formler och du använder grundläggande algebra för att beskriva funktioner och uttryck i vardagsnära problem. Martin och Johanna ska köpa en ny bil. Johanna fastnar för en bil som kostar kr. Martin påstår att värdet på denna sorts bil sjunker med ungefär 17 % per år. De funderar på hur mycket den bilen skulle vara värd om 3 år och var och en beräknar på sitt sätt. Martins beräkning Johannas beräkning Vem har tolkat problemet rätt? Hur kan Martin och Johanna ha resonerat, tänkt, för att komma fram till sina resultat? (1/2) När en frysbox stängs av stiger temperaturen. Följande formel kan användas för att beräkna temperaturen (y) i grader Celsius då en frysbox har varit avstängd i x timmar. y 0,2x 18 a) Vilken är frysboxens temperatur då den varit avstängd två timmar?(1/0) b) Hur länge har frysboxen varit avstängd då temperaturen är 0 C? (1/1) c) Förklara med egna ord vad formeln innebär. (0/2)

5 kunna ställa upp och tolka linjära ekvationer och enkla potensekvationer samt lösa dem med för problemsituationen lämplig metod och med lämpliga hjälpmedel -För 437,5 kr kan Sami resa 37,5 km med taxi. Taxin kör med farten 75 km/h. a) Vad är priset för att resa med taxin i kr /min (2/1) b) Hur mycket kommer 45 minuters taxiresa att kosta? (0/2) Lös ekvationen 7 x 3 49 (1/0) 5 6 (cm) x 2x a) Ange ett uttryck för fyrhörningens omkrets i (1/0) enklast möjliga form. b) Hur lång är den längsta sidan om omkretsen är 23 cm? (0/1) Du ställer upp vanliga enkla ekvationer ur vardagssituationer. Du kan lösa vanliga enkla ekvationer och ekvationer där variabeln är skriven i potensform. -Differensen av två tal är 11. Om man multiplicerar det större talet med två så blir summan 31. Vilka är talen? (1/1) Värdet av en aktiefond var 5000 kr. Fonden ökar med 8 % per år. a) Vad är värdet av fonden efter 9 år? (1/2) b) Hur många år dröjer det tills fondens värde har blivit dubbelt så stort? (0/2) -Sanjas månadslön ökade med 2,5 %. Hennes månadslön ökade då med 350 kr till kr/månad Beräkna hennes gamla månadslön (1/0) -En tavla ökar i värde med 15 % till kr. Hur mycket var tavlan värd före ökningen? Vilket av talen är en lösning till ekvationen (0/1) x 2 x 12 0? Ringa in ditt svar Beräkna värdet av uttrycket 9 p 2 för p = 3 (0/1) Vilket är sambandet mellan a och b? (0/1) a b Du vet att 3x 4y 27 Hur mycket är då 6x 8y? (0/1)

6 kunna ställa upp, tolka, använda och åskådliggöra linjära funktioner och enkla exponentialfunktioner som modeller för verkliga förlopp inom privatekonomi och i samhälle I diagrammet kan man avläsa hur långt man färdas på en viss tid med farten 70 km/h respektive 110 km/h. Du ritar en rätlinjig funktion, du kan ställa upp och beskriva ett rätlinjigt samband som är baserat på någon enkel vardagssituation. Du tolkar, ställer upp och ritar någon enkelt en enkel exponentiell funktion som beskriver en vardagsnära verklighet. - D 10 y A km sträcka C B x 20 tid min a) Bestäm hur lång tid det tar att åka 30 km med farten 70 km/h. (1/0) a) Vilken av graferna visar funktionen y = -x + 2 (1/0) b) För vilket x-värde är grafen av A lika med 5 (0/1) c) Vad är koordinaterna för likheten graf C = graf D x<2 (0/1) d) Vad är koordinaterna för likheten graf D = graf B (0/1) b) En sträcka tar 50 min att köra med farten 110 km/h. (0/1) Hur mycket längre blir restiden med farten 70 km/h? -Om f(x) = 3x 2. Vad är då f(4)? (0/1) -Rita grafen till funktionen y = 2x + 1-3< x < 4 (2/0)

7 ha vana att vid problemlösning använda dator och grafritande räknare för att utföra beräkningar och åskådliggöra grafer och diagram -Använd grafritaren och rita grafen till funktionerna y = -2x +5 och y = 1,5 x Har graferna någon skärningspunkt? Bestäm värdet i denna. (2/0) Du ska kunna använda något datorprogram ex. Exel, eller grafritande miniräknare i matematik. Du ska också kunna rita funktioner och lösa problem med hjälp av grafritande miniräknare. -Använd grafritare eller dator och bestäm lägesmåtten till följande material. (3/0) För samtliga deltagare vid en komvuxenhet som läste ma-a gjorde man en sammanställning över hur många kurser de läste känna till hur matematiken påverkar vår kultur när det gäller till exempel arkitektur, formgivning, musik eller konst samt hur matematikens modeller kan beskriva förlopp och former i naturen. Du beskriver att delar av matematiken kan hittas inom, konst, musik, arkitektur. Du beskriver matematiska modeller för enkla former och händelser i naturen -Det gyllene snittet är ett geometriskt förhållande som finns överallt omkring oss. Medvetet eller omedvetet används det av tex arkitekter och konstnärer, men även i naturen finns skapelser med dessa proportioner. Det speciella med gyllene snittet är att det påstås vara etstetiskt tilltalande för det mänskliga ögat. -Figuren visar ett exempel på en rektangel där förhållandet mellan längd och bredd är nära det gyllene snittet. Mät och beräkna förhållandet mellan längd och bredd i rektangeln.

8 Betygskriterier Kriterier för betyget Godkänt Eleven använder lämpliga matematiska begrepp, metoder och tillvägagångssätt för att formulera och lösa problem i ett steg. Eleven genomför matematiska resonemang såväl muntligt som skriftligt. Eleven använder matematiska termer, symboler och konventioner samt utför beräkningar på ett sådant sätt att det är möjligt att följa, förstå och pröva de tankar som kommer till uttryck. Eleven skiljer gissningar och antaganden från givna fakta och härledningar eller bevis. Kriterier för betyget Väl godkänt Eleven använder lämpliga matematiska begrepp, metoder, modeller och tillvägagångssätt för att formulera och lösa olika typer av problem. Eleven deltar i och genomför matematiska resonemang såväl muntligt som skriftligt. Eleven gör matematiska tolkningar av situationer eller händelser samt genomför och redovisar sitt arbete med logiska resonemang såväl muntligt som skriftligt. Eleven använder matematiska termer, symboler och konventioner på sådant sätt att det är lätt att följa, förstå och pröva de tankar som kommer till uttryck såväl muntligt som skriftligt. Eleven visar säkerhet beträffande beräkningar och lösning av olika typer av problem och använder sina kunskaper från olika delområden av matematiken. Eleven ger exempel på hur matematiken utvecklats och använts genom historien och vilken betydelse den har i vår tid inom några olika områden. Kriterier för betyget Mycket väl godkänt Eleven formulerar och utvecklar problem, väljer generella metoder och modeller vid problemlösning samt redovisar en klar tankegång med korrekt matematiskt språk. Eleven analyserar och tolkar resultat från olika typer av matematisk problemlösning och matematiska resonemang. Eleven deltar i matematiska samtal och genomför såväl muntligt som skriftligt matematiska bevis. Eleven värderar och jämför olika metoder, drar slutsatser från olika typer av matematiska problem och lösningar samt bedömer slutsatsernas rimlighet och giltighet. Eleven redogör för något av det inflytande matematiken har och har haft för utvecklingen av vårt arbets- och samhällsliv samt för vår kultur. Skolverket

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs Tolkning Deltagaren skall kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv och vald studieinriktning

Läs mer

Del I. Miniräknare ej tillåten. Namn:... Klass/Grupp:... 1. Vilket tal är 0,1 större än 3,96? Svar: (1/0) 2. Vilket tal i decimalform ska stå i rutan?

Del I. Miniräknare ej tillåten. Namn:... Klass/Grupp:... 1. Vilket tal är 0,1 större än 3,96? Svar: (1/0) 2. Vilket tal i decimalform ska stå i rutan? Miniräknare ej tillåten Namn:... Klass/Grupp:... Del I 1. Vilket tal är 0,1 större än 3,96? Svar: (1/0) 2. Vilket tal i decimalform ska stå i rutan? a 0 1 2 Svar: a = (1/0) 3. Vilka koordinater har punkten

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2005

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2005 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till och med den 10 juni 2005. Anvisningar NATIONELLT

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 Anvisningar Provtid Hjälpmedel Provmaterialet Provet Poäng och betygsgränser NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 240 minuter för Del I och Del II tillsammans. Vi rekommenderar att du använder

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till och med den 10 juni 2005. Anvisningar NATIONELLT

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2010. NATIONELLT KURSPROV

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS B VÅREN 2011

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS B VÅREN 2011 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t.o.m. 2017-06-30 Vid sekretessbedömning

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

Kunskapsmål och betygskriterier för matematik

Kunskapsmål och betygskriterier för matematik 1 (1) 2009-0-12 Kunskapsmål och betygskriterier för matematik För betyget G i matematik skall eleven kunna utföra beräkningar, lösa problem samt se enklare samband utifrån de kunskapsmål som anges under

Läs mer

Bedömningsexempel. Matematik kurs 1a

Bedömningsexempel. Matematik kurs 1a Bedömningsexempel Matematik kurs 1a Innehåll Inledning... 3 Bedömning... 3 Exempeluppgifter som är representativa för Del I... 5 Exempeluppgifter som är representativa för Del II och Del III... 10 Exempel

Läs mer

Anvisningar Del I. Namn: Födelsedatum: Komvux/gymnasieprogram: Provtid

Anvisningar Del I. Namn: Födelsedatum: Komvux/gymnasieprogram: Provtid Anvisningar Del I Provtid Hjälpmedel Miniräknarfri del Uppgift 14 Kravgränser 90 minuter för del I. Vi rekommenderar att du använder högst 45 minuter för arbetet med den miniräknarfria delen. Du får inte

Läs mer

Del I DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:... 1. Vilket tal pekar pilen på? Svar: (1/0/0)

Del I DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:... 1. Vilket tal pekar pilen på? Svar: (1/0/0) DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA Namn:... Klass/Grupp:... Del I 1. Vilket tal pekar pilen på? 30 31 32 33 34 Svar: (1/0/0) 2. Du åker buss kvart i sju från Motala busstation. Hur dags beräknas du vara

Läs mer

Bedömningsexempel. Matematik kurs 1b

Bedömningsexempel. Matematik kurs 1b Bedömningsexempel Matematik kurs 1b Innehåll Inledning... 3 Bedömning... 3 Exempeluppgifter som är representativa för Del I... 5 Exempeluppgifter som är representativa för Del II och Del III... 9 Exempel

Läs mer

Sammanfattning: Matematik 1b

Sammanfattning: Matematik 1b Sammanfattning: Matematik 1b Ma1c kräver kompletterande delar om vektorer samt trigonometri 1. Kapitel 1: Aritmetik Centrala delar i kapitlet: - Räkneordning - Tal i bråkform och decimalform - Tal i potensform

Läs mer

Fördjupningsuppgifter och rika matematiska problem

Fördjupningsuppgifter och rika matematiska problem Fördjupningsuppgifter och rika matematiska problem www.artandscience.se linda.jarlskog@lund.se Matematikdagen, den 7/3-2011 Lunds kommun I följande häfte har jag samlat ihop fördjupningsuppgifter och rika

Läs mer

Bedömningsexempel. Matematik kurs 1c

Bedömningsexempel. Matematik kurs 1c Bedömningsexempel Matematik kurs 1c Innehåll Inledning... 3 Bedömning... 3 Exempeluppgifter som är representativa för Del I... 5 Exempeluppgifter som är representativa för Del II och Del III... 9 Exempel

Läs mer

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng.

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng. Del I Del II Provtid Hjälpmedel Uppgift 1-10. Endast svar krävs. Uppgift 11-15. Fullständiga lösningar krävs. 10 minuter för del I och del II tillsammans. Formelblad och linjal. Kravgränser Provet består

Läs mer

MATEMATIK. Ämnets syfte

MATEMATIK. Ämnets syfte MATEMATIK Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Kommunikation

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan 3.5 Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet

Läs mer

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar PBMaE 5-5 Umeå universitet Provtid PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Del I: Uppgift -9 Del II: Uppgift -7 Anvisningar Totalt 4 minuter

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2001. Del II

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2001. Del II Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2011. Anvisningar Provtid

Läs mer

Om ämnet Matematik. Bakgrund och motiv

Om ämnet Matematik. Bakgrund och motiv Om ämnet Matematik Bakgrund och motiv Skolämnet matematik handlar inte enbart om att räkna och lära sig en samling regler utantill. En del i matematiken är just att hantera procedurer och räkna, men enligt

Läs mer

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla.

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla. Om LGR 11 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt

Läs mer

PROCENT I VARDAGEN SJÄLVKLART!

PROCENT I VARDAGEN SJÄLVKLART! Ulrika Gustafsson PROCENT I VARDAGEN SJÄLVKLART! Ideén till detta arbete växte fram när jag för drygt ett år sedan bytte bank. Mitt bland alla möten på banken, för att bland annat lägga om lån och byta

Läs mer

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 Namn: INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämne: SVENSKA År: 1...4 Ämne: SVENSKA År: 2...7 Ämne: SVENSKA År: 3...9 Ämne: SVENSKA År: 4...11 Ämne: SVENSKA År: 5...14 Ämne: SVENSKA År: 6...17

Läs mer

DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:...

DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:... DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA Namn:... Klass/Grupp:... Del I 1. Bestäm värdet av 25 3x om x = 2 Svar: (1/0/0) 2. Vilket tal ska stå i rutan för att likheten ska stämma? 2 3 + + 1 =1 Svar: (1/0/0) 9

Läs mer

Matematik utan bundenhet till läromedel

Matematik utan bundenhet till läromedel Maria Thunholm och Annika Bergehed Matematik utan bundenhet till läromedel Ett förändrat arbetssätt i matematik på Folkparksskolan Rapport till Gudrun Malmers stiftelse INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND 2

Läs mer

Svar och lösningar Benjamin

Svar och lösningar Benjamin Kängurutävlingen 2014 Svar och lösningar Benjamin 1: A 0 Summerar vi entalen ger de 9, hundratalen ger 3 så det är inga minnessiffror att beakta. Summan av tiotalen är 0. 2: A 1 9999 + 1= 10 000. Talet

Läs mer

6 Matematik i samverkan

6 Matematik i samverkan 6 Matematik i samverkan Här ges exempel på matematik i vardags- och yrkesliv som i olika utformning kan användas i både grund- och gymnasieskola. Uppgifterna kan modifieras så att de blir kortare eller

Läs mer