43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer."

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning Fritidsgårdsbidraget Bilaga Mötesdagar för fritidsnämnden Förändring av taxor och avgifter Dispens för handikappföreningar Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(10) Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Fritidskontoret, Lt Granlunds väg 12, Hässleholm, onsdagen den 18 december 2013, kl Lars Johnsson (M), ordförande Gunnel Gustavsson (KD), 1:e vice ordförande Charlotta Eroldsson (C) Lennart Nilsson (SD) Winnie Aronsson (FP) Anna Wallentheim (S) Mikael Andersson (KD) Richard Bernsheim (M) Lise-Lotte Eriksson (S) Mikael Björklund (FV) Hanna Nilsson (SD) Stefan Larsson, fritidschef Henrik Samevik, avdelningschef Kenn Karlsson, controller Bengt Ströberg, avdelningschef Camilla Knutsson, nämndsekreterare Utses att justera Mikael Andersson ens plats, tid Fritidskontoret, fredagen den 20 december, kl Justerade paragrafer Underskrift Sekreterare Camilla Knutsson Ordförande Lars Johnsson Justerare Mikael Andersson

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(10) Anslag / Bevis Protokollet är justerat en har tillkännagivits genom anslag Organ Hässleholms kommun, Sammanträdesdag Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Fritidskontoret Underskrift Camilla Knutsson Datum då anslaget togs ned Signatur

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(10) / Budgetuppföljning beslutar att godkänna och översända budgetuppföljning per till ekonomistaben. Förslag till budgetuppföljning för fritidsnämnden, drift och investering har upprättats. sgång Controllern redovisar budgetuppföljningen. Ordförande föreslår att budgetuppföljning godkänns och översänds till ekonomistaben. bifaller förslaget.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(10) Fritidsgårdsbidraget 2014 beslutar att fastställa bidraget till fritidsgårdarna 2014 i enlighet med fritidschefens skrivelse. kommer att inför 2014 nödgas till nedskärningar inom flera områden. Även de föreningsdrivna fritidsgårdarna bör bidraga till besparingarna. Föreslagen förändring har informerats ut till föreningarna via en träff den 17 december på fritidskontoret. Samtliga gårdar var anmälda till mötet, dock hade Vinslövs fritidsgårdsförening inge representant närvarande. Fritidsgårdsverksamheten kommer att påverkas, men gårdarnas bedömning vid mötet var att verksamheten kan pågå i stort sett oförändrat under Bilaga 1, förslag på fördelning till respektive fritidsgård. sgång Fritidschefen redovisar ärendet. Ordföranden föreslår att fritidsnämnden godkänner fritidsgårdsbidraget bifaller förslaget. Uppgifter om inget deltagande i handläggning och beslut Socialdemokraterna deltar inte i beslutet.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(10) / s sammanträdesdagar 2014 beslutar att godkänna förslaget till sammanträdesdagar för Förslag till sammanträdesdagar för 2014 har upprättats. sgång Fritidschefen redovisar ärendet. Ordföranden föreslår att fritidsnämnden bifaller fritidschefens förslag. bifaller förslaget.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(10) / Förändring av taxor och avgifter 2014 beslutar att förändringarna i Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser 2014 med förtydligande av regler, punkt 10, enligt följande text. Servering eller förtäring av alkoholdrycker får ej förekomma i lokaler som förvaltningen hyr ut eller där förvaltningen bedriver verksamhet. Undantag härifrån kan göras av förvaltningschefen vid särskilda arrangemang och/eller om tillståndsmyndighet, med stöd av lagen om handel med drycker, lämnat tillstånd för servering av alkoholdrycker, eller inom slutna sällskap i fest- och möteslokaler. Det åligger fritidsnämnden att fortlöpande justera taxor och avgifter samt göra andra erforderliga ändringar. Det finns i nuläget inget formellt beslut avseende alkoholförtäring i våra anläggningar. För att tydliggöra regelverket önskar därför förvaltingen att fritidsnämnden beslutar om förbud mot alkohol i inomhus- och utomhusanläggningar, ishallar samt i bad- och simhallar. Undantag bör göras för festoch möteslokaler som hyrs ut till t.ex. bröllop och andra fester inom slutna sällskap. Undantag bör också göras vid enstaka tillfällen då anläggningar hyrs ut till arrangemang såsom konserter och jubileumsfirande och där serveringstillstånd finns. Förvaltningschefen bör också kunna besluta om undantag från alkoholförbudet vid andra särskilda tillfällen. Övriga justeringar och tillägg till befintliga taxor föreslås enligt kallelsen, ärende 3. Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna förändringarna i uthyrningsnormerna 2014.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(10) /777 Förslag till beslut s arbetsutskott föreslår fritidsnämnden besluta att godkänna förändring av taxor och avgifter 2014 med förtydligande av punkt 10 under regler enligt följande text. Servering eller förtäring av alkoholdrycker får ej förekomma i lokaler som förvaltningen hyr ut eller där förvaltningen bedriver verksamhet. Undantag härifrån kan göras av förvaltningschefen vid särskilda arrangemang och/eller om tillståndsmyndighet, med stöd av lagen om handel med drycker, lämnat tillstånd för servering av alkoholdrycker eller inom slutna sällskap i fest- och möteslokaler. sgång Avdelningschefen redovisar ärendet. Ordförande föreslår att fritidsnämnden godkänner Taxor och avgifter 2014 med revidering av punkt 10 under regler. bifaller förslaget.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(10) / Dispens för handikappföreningar 2014 beslutar att lämna dispens för handikappföreningars bidragsberättigande under bidragsåret 2014 gällande lokalbidraget. Nämndens tidigare beslut ( ) om justering i bidrags- och stödsystem 2014, kan innebära en tung post för handikappföreningar. Eftersom de flesta handikappföreningar numera inte uppfyller kraven för fullt lokalbidrag (ej 100 deltagartillfällen) tvingas många föreningar att säga upp sina lokaler och söka andra alternativ. Det har nu visat sig att vissa föreningar sitter på längre hyreskontrakt än ett år. Därför bör handikappföreningar ges en rimlig chans att ställa om sin verksamhet mot de nya reglerna och förslagsvis få dispens ett år vad gäller kravet på 100 deltagartillfällen så att de från och med bidragsåret 2015 ska uppfylla kraven för fullt lokalbidrag. Kostnaden för förslaget inryms i lokalbidragsbudgeten. sgång Avdelningschefen redovisar ärendet. Ordförande föreslår ändringarna godkänns. bifaller förslaget.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(10) / Information beslutar lägga ärendet till handlingarna. 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer. sgång Fritidschefen redovisar ärendet. Ordförande föreslår att fritidsnämnden lägger ärendet till handlingarna. bifaller förslaget.

Behandlade ärenden fritidsnämnden

Behandlade ärenden fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Behandlade ärenden fritidsnämnden 23 Budgetuppföljning 2013-05-31. 24 Budgetuppföljning 2013-07-31. 25 av budget 2013. 26 Information 1. Organisationsförändring, Tyrs Hov Hässleholmsgården.

Läs mer

Behandlade ärenden fritidsnämnden

Behandlade ärenden fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2014-01-28 Behandlade ärenden fritidsnämnden 1 Uppföljning av verksamhetsmål för 2013. 2 Uppföljning av intern kontroll 2013. 3 Verksamhetsberättelse 2013. Bilaga 1. 4 Verksamhetsmål

Läs mer

46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra.

46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 0(11) 2011-11-23 Behandlade ärenden 45 Budgetuppföljning per 2011-10-31. 46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och 2012. 47 Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra. 48

Läs mer

Behandlade ärenden. 14 Verksamhetsberättelse 2010 med resultat. 18 Studiebesök/utbildningar för fritidsnämnden 2011.

Behandlade ärenden. 14 Verksamhetsberättelse 2010 med resultat. 18 Studiebesök/utbildningar för fritidsnämnden 2011. 1 Behandlade ärenden 14 Verksamhetsberättelse 2010 med resultat. 15 Kompletteringsbudget 2011. 16 Skötselbidrag 2011. 17 Förändringar i bidrags- och uthyrningsnormer. 18 Studiebesök/utbildningar för fritidsnämnden

Läs mer

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag.

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag. 1 Behandlade ärenden 28 Budgetuppföljning per 2011-07-31. 29 Vandrarhemmet Hässleholmsgården. 30 Sösdala simhall justering avtal. 31 Elitbidrag. 32 Taxor konstgräsplaner. 33 Ansökan från OK Torfinn om

Läs mer

Behandlade ärenden. 71 Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser.

Behandlade ärenden. 71 Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser. 1 68 Budgetuppföljning per 2010-11-30 Behandlade ärenden 69 Skateramper i kommunens tätorter. 70 Bidrag till Jägersborgs IF. 71 Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser. 72 Bidrags- och stödsystem. 73

Läs mer

Behandlade ärenden. 80 Ansökan om bidrag: Sösdala Missionsförsamling. 81 Anmälningsärende 1. Utbetalning av bidrag per

Behandlade ärenden. 80 Ansökan om bidrag: Sösdala Missionsförsamling. 81 Anmälningsärende 1. Utbetalning av bidrag per 1 Behandlade ärenden Behandlade ärenden 75 Ersättning till ersättare. 76 Budgetuppföljning 2009-11-30 77 Sammanträdesdagar 2010. Bilaga 1 78 Utbildningar 2010. Bilaga 2. 79 Skötselbidrag 2010 80 Ansökan

Läs mer

Behandlade ärenden. 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening. 75 Handlingsplan för åtgärder mot hot och våld

Behandlade ärenden. 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening. 75 Handlingsplan för åtgärder mot hot och våld 1 Behandlade ärenden 70 Bidrags- och stödsystem 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening 72 Budgetuppföljning per 2007-08-31 73 Budgetuppföljning per 2007-09-30 74 Delårsbokslut

Läs mer

Behandlade ärenden. 1 Kommitté elitutmärkelse och ledarstipendium. 2 Hässleholms Freeflow Football Club: Ansökan om bidrag.

Behandlade ärenden. 1 Kommitté elitutmärkelse och ledarstipendium. 2 Hässleholms Freeflow Football Club: Ansökan om bidrag. 1 Fritidsnämnden 2010-01-27 Behandlade ärenden 1 Kommitté elitutmärkelse och ledarstipendium. 2 Hässleholms Freeflow Football Club: Ansökan om bidrag. 3 Budgetbokslut per 2009-12-31. 4 Uppföljning av verksamhetsmål

Läs mer

Behandlade ärenden. 43 Hässleholms Golfklubb: Ansökan om bidrag. 44 Extra ärende Ansökan om tilläggsanslag för verksamhetsbidrag

Behandlade ärenden. 43 Hässleholms Golfklubb: Ansökan om bidrag. 44 Extra ärende Ansökan om tilläggsanslag för verksamhetsbidrag 1 Fritidsnämnden 2008-06-18 Behandlade ärenden 37 Budgetuppföljning 2008-04-30. 38 Lokalförsörjningsplan. 39 Information 1. Ann-Marie Ström: Önskemål om styrketräningslokal i Vittsjö. 2. Protokoll från

Läs mer

Justerare '-lb l-et:f l l " t rut~:f ~

Justerare '-lb l-et:f l l  t rut~:f ~ SAJ\/IMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: ande Ledamöter Havremagasinet, Fri tidskontoret,, kl. 15:00-18:00 Connie Asterman (S), ordförande Hanna Nilsson (SD), 1: vice ordförande till 16.00. Agneta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden (9) Behandlade ärenden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden (9) Behandlade ärenden Fritidsnämnden 2006-12-13 1(9) Behandlade ärenden FN 91 Fritidsnämnden: Budgetbokslut per 2006-11-30. FN 92 Sammanträdesdag januari 2007. FN 93 Ersättning för U21-landskamp i fotboll. FN 94 Information:

Läs mer

vvvvv ~ Hässleholms kommun BEHANDLADEÄRENDEN

vvvvv ~ Hässleholms kommun BEHANDLADEÄRENDEN vvvvv ~ BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN 46 Avsägelse av uppdrag som ordförande i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, representant i Samverkansavtal för gymnasieskolan i Skåne Nordost

Läs mer

Behandlade ärenden. 54 Justering av målbeskrivning för fritidsnämnden.

Behandlade ärenden. 54 Justering av målbeskrivning för fritidsnämnden. 1 Behandlade ärenden 52 Budgetuppföljning per 2010-08-31. 53 Delårsuppföljning per 2010-08-31. 54 Justering av målbeskrivning för fritidsnämnden. 55 Planeringsramar 2011. 56 Ansökan från Jägerborgs IF.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

Behandlade ärenden. 48 Organisationsförändring på fritidskontoret.

Behandlade ärenden. 48 Organisationsförändring på fritidskontoret. 1 Fritidsnämnden 2009-08-26 Behandlade ärenden 44 Budgetuppföljning 2009-06-30. 45 Budgetuppföljning 2009-07-31. 46 Delårsrapport per 2009-06-30. 47 Planeringsramar för 2010. 48 Organisationsförändring

Läs mer

~ Hässleholms kommun. Behandlade ärenden fritidsnämnden. 16 Budgetuppföljning Trafiklekskola i Djupadal som en sommaraktivitet.

~ Hässleholms kommun. Behandlade ärenden fritidsnämnden. 16 Budgetuppföljning Trafiklekskola i Djupadal som en sommaraktivitet. 18) Behandlade ärenden fritidsnämnden 16 Budgetuppföljning 2017-03-31. 17 Trafiklekskola i Djupadal som en sommaraktivitet. 18 Remissvar - förslag till Trafikplan för stad. 19 Informationsärende. 1. Simhall

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden (9) Behandlade ärenden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden (9) Behandlade ärenden Fritidsnämnden 2006-09-20 1(9) Behandlade ärenden FN 67 Fritidsnämnden: Budgetbokslut per 2006-08-31. FN 68 Uppdatering Bestämmelser för uthyrning av fritids- och idrottslokaler. FN 69 Utvärdering Hässleholms

Läs mer

Hässleholms kommun 1 (5)

Hässleholms kommun 1 (5) SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid: Sammanträdesrum 1, Stadshuset,, kl. 13:30-15.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare

Läs mer

Kulturkansliet, , kl. 13:30-14:45

Kulturkansliet, , kl. 13:30-14:45 ,,,,,,,,,, :-... -:..-:=- Hässleholms 1 (10) Plats och tid: Kulturkansliet,, kl. 13:30-14:45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum l, , kl

Stadshuset, Sammanträdesrum l, , kl l SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(4) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2015-11-18, kl. 13.30-16.40 Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q l:e vice ordförande Pär Palmgren

Läs mer

,,,,,,'Cl''CI' ~ Hässleholms

,,,,,,'Cl''CI' ~ Hässleholms ,,,,,,'Cl''CI' ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid: Beslutande Ledamöter Tekniska förvaltningen,, kl. 13:30-17:00 Torsten Nilsson (M), ordförande Ulf Berggren (SD) 1 :e vice ordförande Benny Petersson

Läs mer

Havremagasinet, Utsikten 1, , kl. 15:

Havremagasinet, Utsikten 1, , kl. 15: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid: ande Ledamöter Havremagasinet, Utsikten 1,, kl. 15:30-18.00 Agneta Olsson Enochsson (L), ordförande Connie Asterman (S) 2:e vice ordförande Ronny Hult (S) Sviatlana

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Utsikten 1, , kl. 8:30-12:15

Barn- och utbildningskontoret, Utsikten 1, , kl. 8:30-12:15 SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 1 (6) Plats och tid: Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Barn- och utbildningskontoret, Utsikten 1,, kl. 8:30-12:15 Stefan Larsson (M) ordförande

Läs mer

Behandlade ärenden. 41 Övertagande av städningen i Bjärnums sporthall. 43 Röke IBK: Ansökan om uppskov av betalning av hallhyror.

Behandlade ärenden. 41 Övertagande av städningen i Bjärnums sporthall. 43 Röke IBK: Ansökan om uppskov av betalning av hallhyror. 1 Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2007-05-16 Diarienummer Behandlade ärenden 40 Utredning om skatepark. 41 Övertagande av städningen i Bjärnums sporthall. 42 Budgetuppföljning per 2007-04-30.. 43 Röke

Läs mer

T 4 matsal, Lilla konferens, , kl. 13:30-16:30 Ajournering

T 4 matsal, Lilla konferens, , kl. 13:30-16:30 Ajournering 'O"O' 'O' 'tl''o' 1 (11) Plats och tid: T 4 matsal, Lilla konferens,, kl. 13:30-16:30 Ajournering 14.36-14.45 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande. Ersättare Tjänstemän Winnie Aronsson

Läs mer

Tekniska förvaltningen, , kl. 13:30-15:30

Tekniska förvaltningen, , kl. 13:30-15:30 SAMMANTRÄDESPR.OTOKOLL 1 (16) Plats och tid: ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens plats, tid: Justerade paragrafer Underskrifter: Tekniska

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritidsnämnden Behandlade ärenden. 60 Budgetuppföljning Kvartalsbudgetuppföljning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritidsnämnden Behandlade ärenden. 60 Budgetuppföljning Kvartalsbudgetuppföljning 1 Fritidsnämnden 2009-11-18 Behandlade ärenden 60 Budgetuppföljning 2009-09-30 61 Kvartalsbudgetuppföljning 2009-09-30 62 Anmälningsärende Yttrande över detaljplan Björklunda 63 Information 1. Brev från

Läs mer

20 Hässleholms ridklubb, bidrag.

20 Hässleholms ridklubb, bidrag. 'l'j''l'j''l'j''l'j''l'j' ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) Behandlade ärenden fritidsnämnden 18 sattestantförteckning. 19 Sösdala ryttarförening, ansökan om inkopplingsavgift. 20 ridklubb, bidrag. 21 Informations

Läs mer

Sammanträdesdatum Hässleholmsgården, kl

Sammanträdesdatum Hässleholmsgården, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande gården, kl.15.00-16.00 Robin Gustavsson (KD) ordförande Sven Lundh (SD) 1:e vice ordförande Lena Nilsson (S) 2:e vice ordförande Maija-Liisa Mogensen (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 17.00-17.20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.30

Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2015-01-02 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, , kl

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, , kl Hlssleholms SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2016-05-18, kl. 15.00-16.45 Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q 1:e vice ordförande

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2015- kl. 08.30-9.20

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2015- kl. 08.30-9.20 l SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2015- kl. 08.30-9.20 1ö\'3-0'2.-l\ (R~~ ll('l.-\"5/lt;jj Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kl. 18:00 tisdagen den 19 februari 2019, Biblioteket, Bålsta

Kl. 18:00 tisdagen den 19 februari 2019, Biblioteket, Bålsta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tid och plats Beslutande Ledamöter Kl. 18:00 tisdagen den 19 februari 2019, Biblioteket, Bålsta Per Widén (C), Ordförande Pyry Niemi (S), 1:e vice ordförande Jan Sundling (M) Shiva

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

Sammanträdesrum 3, Stadshuset, , kl. 8:30-9:05 Lars Johnsson (M) ordförande Hanna Nilsson (SD) vice ordförande Lena Wallentheim (S)

Sammanträdesrum 3, Stadshuset, , kl. 8:30-9:05 Lars Johnsson (M) ordförande Hanna Nilsson (SD) vice ordförande Lena Wallentheim (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid: Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum 3, Stadshuset,, kl. 8:30-9:05 Lars Johnsson (M) ordförande Hanna Nilsson (SD) vice ordförande Lena Wallentheim (S) Tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Socialkontoret, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Socialkontoret, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Socialkontoret, kl.15.00-15.55 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig

Läs mer

Sammanträdesdag

Sammanträdesdag BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADE ÄRENDEN 2011-01-13 1 Komplettering av föredragningslistan 2 Tjänstemännens närvarorätt vid barn- och utbildningsnämndens och dess arbetsutskotts sammanträden 3 Sammanträdesplan

Läs mer

, kl. 13:00-15:00, Norra Kringelvägen 42

, kl. 13:00-15:00, Norra Kringelvägen 42 V V V '17 V IIU'lillUIZI ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid: Beslutande Ledamöter 2018-11 -27, kl. 13:00-15:00, Norra Kringelvägen 42 Arne Dahlström (KD), ordförande Ulf Berggren (SD), 1 :e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden (14) Behandlade ärenden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden (14) Behandlade ärenden Fritidsnämnden 2006-06-21 1(14) Behandlade ärenden FN 47 Budgetbokslut per 2006-05-31. FN 48 Kompletteringsbudgeten. FN 49 Återremitterat ärende: Tillämpning av bidragsnormer. FN 50 Fritids- och idrottspolitiskt

Läs mer

Sammanträdesdatum Geerth Gustavsson, (S)ordförande Ulf Ståhl (M) 1:e vice ordförande Alar Kuutmann (V) 2:e vice ordförande

Sammanträdesdatum Geerth Gustavsson, (S)ordförande Ulf Ståhl (M) 1:e vice ordförande Alar Kuutmann (V) 2:e vice ordförande 1(5) Plats och tid Brandstationen Klockan 13:30 Beslutande Ersättare Geerth Gustavsson, (S)ordförande Ulf Ståhl (M) 1:e vice ordförande Alar Kuutmann (V) 2:e vice ordförande Marianne Jonsson (S) Hans Rosengren

Läs mer

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 2015-01-07 1 (12) Plats och tid ande Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP), 2:e vice ordf

Läs mer

Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, , kl

Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, , kl SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, 2016-09-26, kl. 16.00-16.10 Lena Wallentheim (S) ordförande ( 196) Mats Sturesson (Q 1:e vice ordförande Pär

Läs mer

Socialkontoret, kl

Socialkontoret, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.40 Robin Gustavsson (KD) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande

Läs mer

Högalid storstugan, , kl. 09:00-16:00. Torgny Holmberg (SD) för Rebecca Pedersen (SD) Rebecca Pedersen (SD), Anita Peterson (V)

Högalid storstugan, , kl. 09:00-16:00. Torgny Holmberg (SD) för Rebecca Pedersen (SD) Rebecca Pedersen (SD), Anita Peterson (V) 1 (8) H.. ss holms kommun Plats och tid: Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej närvarande Politiker Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens plats, tid: Högalid storstugan,,

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Stadshuset, sammanträderum 1, kl10:00-11:30

Stadshuset, sammanträderum 1, kl10:00-11:30 !~!'l 'l ~ Hässleholms SAlvfMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Personalutskottet Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Stadshuset, sammanträderum 1, kl10:00-11:30 Lena Wallentheim

Läs mer

Fritidskontoret, , kl. 15:

Fritidskontoret, , kl. 15: SA1vTht1ANTRÄDESPROTOKOLL 1 11) Plats oh tid: Beslutande Ledamöter Fritidskontoret,, kl. 15:30-16.45 Agneta Olsson Enohsson L), ordförande. Hanna Nilsson SD), 1: vie ordförande. Connie Asterman S), 2:e

Läs mer

(tf!d?r 1va1 ~ Camilla Nordström

(tf!d?r 1va1 ~ Camilla Nordström 1 (15) Plats och tid: ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare ens plats, tid: Justerade paragrafer Underskrifter: Barn- och utbildningskontoret,

Läs mer

Sammanträdesrum Visheten, Socialförvaltningen, kl.15_00-15_55

Sammanträdesrum Visheten, Socialförvaltningen, kl.15_00-15_55 SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Sammanträdesrum Visheten, Socialförvaltningen, kl.15_00-15_55 Robin Gustavsson (KD) ordförande Sven Lundh

Läs mer

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11 'tj'cr'ty'tj'tj r...r:-'~ ~ 1 (1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 74 Ansökan från Lejonskolan AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, , kl

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, , kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(4) 2019-01-09 Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2019-01-09, kl. 11.00-11.20 Kenny Hansson (M), ordförande Paul Thurn (SD), 1 :e vice ordförande Lars

Läs mer

Anslag I bevis. Hässleholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (15) Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag I bevis. Hässleholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (15) Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (15) Samrnanträdesdatum Anslag I bevis Protokollet är justerat en har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdag Datum när anslaget sätts upp Datum då anslaget tidigast

Läs mer

Sammanträdesrummet, Kulturhuset, kl

Sammanträdesrummet, Kulturhuset, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) ) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sammanträdesrummet, Kulturhuset, kl. 17.00-18.20 Margreth Segerstein (M) Helena Malje (S) Ann-Kristin Johnsson (C)

Läs mer

Ingela Wikander (KD), ordförande Jessica Kumlin (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Ann Zander (FP) Kommunkontoret, onsdag 19 november, kl 11.

Ingela Wikander (KD), ordförande Jessica Kumlin (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Ann Zander (FP) Kommunkontoret, onsdag 19 november, kl 11. FRITIDSFRÅGOR - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, Heby kl 09.00 11.30 Beslutande Ingela Wikander (KD), ordförande Jessica Kumlin (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Ann Zander

Läs mer

BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDEsDAG

BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDEsDAG '0''0''0''0''0' :-..:--=::-... -: ~ 1(1) BARN- OCH UTBILDNINGSNAMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDEsDAG 1 Resursfördelningsmodell för förskolan och grundskolan 2013 2 Språkval vid grundskolor 3 Internbudget

Läs mer

Havremagasinet, Fritidskontoret, Connie Asterman (S), ordförande Agneta Olsson Enochsson (L) Felicia Delsmark (SD)

Havremagasinet, Fritidskontoret, Connie Asterman (S), ordförande Agneta Olsson Enochsson (L) Felicia Delsmark (SD) SAMNIANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid: ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare Justeringens plats, tid : Justerade paragrafer Havremagasinet,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2009-02-17 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-9.45 ande ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Pär Palmgren (M) Tjänstemän Utses att justera Kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (11) Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (11) Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Hässleholms kommun, Kommunfullmäktige Sammanträdesdag Datum då anslaget 2010-10-08 sätts

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, , kl

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, , kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid ande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2,, kl. 10.00-10.40 Pär Palmgren (M) ordförande, 170, 172-175 Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande, ordförande

Läs mer

---~~---inaltlli:illl~.~

---~~---inaltlli:illl~.~ SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2016-02-03, kl. 13.30-16.45 Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q l:e vice ordförande Pär Palmgren

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (7) Sagorummet i Biblioteket, Älmhult Onsdagen den 23 april 2014 kl

Kultur- och fritidsnämnden (7) Sagorummet i Biblioteket, Älmhult Onsdagen den 23 april 2014 kl Kultur- och fritidsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Beslutande Sagorummet i Biblioteket, Älmhult Onsdagen den 23 april 2014 kl 14.30 17.25 Stefan Ferm (M), ordförande Greta Ivarsson (C), tjänstgörande

Läs mer

Mathilda Ahlin, Nämndsekreterare Owe Lindström, Verksamhetschef medborgarservice

Mathilda Ahlin, Nämndsekreterare Owe Lindström, Verksamhetschef medborgarservice 1 (7) Plats och tid Håns Byalags lokal, 15.00 16.00 Beslutande Övriga närvarande Lennart Nilsson, Ordförande (KD) Kristina Kristiansson, V Ordförande (S) Robin Olsson (M) Mårten Karlsson (S) Anette Eriksson

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) 2010-01-18 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 13.25-13.35 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Kommunchef

Läs mer

Stefan Larsson, Paul Thum, Camilla Lindoff, Ola Lindahl. Kommunledningsförvaltningen I Lo,q- a"!i- \1'> Lou~eD~ ~ t s~ 7?

Stefan Larsson, Paul Thum, Camilla Lindoff, Ola Lindahl. Kommunledningsförvaltningen I Lo,q- a!i- \1'> Lou~eD~ ~ t s~ 7? 1 (10) Kommunstyre/sen Plats och tid: Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare Sammanträdesrum 1, Stadshuset,, kl. 8:30-15:15 Lars

Läs mer

~~

~~ SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 1(6) Hissiaholms Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2016-03-30, kl. 13.30-17.20 Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q l:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] 2014-12-15 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Hörsalen, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn kl 17:00 18:42 Utses att justera Tina Baudino (S) Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.30-15.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars-Göran

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Stadshuset, , kl. 8:35-9:00

Sammanträdesrum 1, Stadshuset, , kl. 8:35-9:00 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid: Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum 1, Stadshuset,, kl. 8:35-9:00 Lars Johnsson (11) ordförande Lena Wallentheim (S) vice ordförande Ulf Berggren (SD) Hans-Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet 13.15-15.00 Beslutande Patrik Renfors (V) Bror Sterner (S) Matti Koponen (M) Nina Wikström Tiala (S) Klas-Gunnar Appel (S) Lars

Läs mer

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD)

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD) 2015-02-25 Sida 1 (av 14) Tid 2015-02-25, kl 18.30-19.50 Plats Beslutande Ledamöter Almliden, Bjuv Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Lomma kommunhus, Sammanträdesrum Önnerup Tid 2019-10-15, kl. 08:03-10:58 Sammanträdesdatum s. 1 (6) Beslutande Övriga deltagare Susanne Borgelius (M) Charlott Enocson (M) Pia Johnson (S) Christian

Läs mer

Christer Unosson. Anders Svensson. Arne Andersson

Christer Unosson. Anders Svensson. Arne Andersson Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, fredagen den 29 januari 2016, klockan 11.00 11.30 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, 281 52 Hässleholm

Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, 281 52 Hässleholm Socialnämnden 2005-09-27 1 Plats och tid Kasern Möller kl 15.00 16.30 Beslutande Ersättare Gunnel Persson (s) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Lars Johnsson (m) 2:e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen kl. 17:00 18:50. Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn :00. Underskrifter Sekreterare

Plats och tid Stora Tjörnsalen kl. 17:00 18:50. Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn :00. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-09-24 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl. 17:00 18:50 Utses att justera John Sporrong Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, fredag 3 oktober, omedelbar justering. Sekreterare Paragrafer 78 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, fredag 3 oktober, omedelbar justering. Sekreterare Paragrafer 78 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 9.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Paul Namerius (M) Bernt Ove Stenmark (KD) Per Sverkersson (S) Per-Eric

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

Susanne Persson (M) för Henrik Gradén (M) Hans Callerfelt (L) Gerhard Isacsson (KD) Conny Loftander (S) Clas Rosander (MP) Sven-Åke Pedersen (KB)

Susanne Persson (M) för Henrik Gradén (M) Hans Callerfelt (L) Gerhard Isacsson (KD) Conny Loftander (S) Clas Rosander (MP) Sven-Åke Pedersen (KB) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 15:30 Beslutande Ledamöter Christian Johansson (M), ordförande Eva Glansén (KD), vice ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, ordförande (S) Henrik Axelsson,

Läs mer

Tekniska förvaltningen, , kl. 13:30-15:30

Tekniska förvaltningen, , kl. 13:30-15:30 1 (10) Plats och tid: Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Justeringens plats, tid: Justerade paragrafer Tekniska förvaltningen,, kl. 13:30-15:30

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott Datum: 2019-04-04 Tid: 08:45-09:00 Plats: Lokal Bolmen, regionhuset, Nygatan 20, Växjö Ledamöter Roland Gustbée (M) (ordförande) Eva Johnsson (KD) (vice ordförande)

Läs mer

Håkan Frank (M) Mohammed Alkazhami (S) Mikaela Nordling (M) Hans Westergren (C) Fredrik Trygg (SD)

Håkan Frank (M) Mohammed Alkazhami (S) Mikaela Nordling (M) Hans Westergren (C) Fredrik Trygg (SD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(2) Plats och tid Östra Storgatan 29, Ludvika, kl. 16:00 17:00 Beslutande ledamöter Håkan Frank (M) Mohammed Alkazhami (S) Mikaela Nordling (M) Hans Westergren

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Karin Hedwall Aldskogius. Ordförande. Susanne Norberg. Justerande.. Mikael Rosén

Underskrifter Sekreterare. Karin Hedwall Aldskogius. Ordförande. Susanne Norberg. Justerande.. Mikael Rosén 1 (11) Sammanträdesprotokoll Falu kommun Plats och tid Rådhusets Sessionssal kl. 13:15 17:15 ande S Susanne Norberg, ordförande C Camilla Andersson Sparring M Mikael Rosén, 2:e vice ordförande S Jonny

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[7] Sammanträdesdatum Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[7] Sammanträdesdatum Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15. TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[7] 2015-01-07 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 15:30 Utses att justera Justeringens plats och tid Sociala Huset 2015-01-14 Paragrafer

Läs mer

Justeringsdag: Justerade paragrafer: Exl. 131 som justerats Underskrifter Sekreterare.

Justeringsdag: Justerade paragrafer: Exl. 131 som justerats Underskrifter Sekreterare. 1 (6) Sammanträdesprotokoll Plats och tid Egnellska huset, Svedenborg kl. 8:30: - 12:00 Beslutande S Lars-Göran Johansson, ordförande MP Erik Eriksson, 1:e vice ordf. FP Åsa Nilser S Monica Jonsson C Joakim

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

Socialkontoret, kl

Socialkontoret, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-15.50 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande Robin Gustavsson (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer

Behandlade ärenden. 19 Sösdala Ryttarförening: Ansökan om bidrag till nytt ridhus.

Behandlade ärenden. 19 Sösdala Ryttarförening: Ansökan om bidrag till nytt ridhus. 1 Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2007-03-21 Diarienummer Behandlade ärenden 19 Sösdala Ryttarförening: Ansökan om bidrag till nytt ridhus. 20 Fritidsnämnden: Riktlinjer för fritidsgårdar i Hässleholms

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Mathias Andersson (SD) Johnny Nilsson (S)

Mathias Andersson (SD) Johnny Nilsson (S) Protokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen kl. 15.30 15.50 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Torbjörn Karlsson (S), Ordförande Jan Isaksson (M) Bertil Larsson (SÖS), Vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Skogstorpsskolan torsdagen den 2 februari 2006 kl 18.00 19.50 Beslutande Marianne Arvidsson (s) Maria Rönnbäck (c) Hans Sjöqvist (s) tjg ers Göran Larsson (kd) Thomas Bäck (s) Kerstin Cederström

Läs mer

Tekniska förvaltningen, , kl. 12:30-13:00

Tekniska förvaltningen, , kl. 12:30-13:00 ,,.,,,,,,,, nnnnn * SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid: Beslutande Ledamöter Tekniska förvaltningen,, kl. 12:30-13:00 Torsten Nilsson (M) Ulf Berggren (SD), 1 :e vice ordförande Benny Petersson

Läs mer

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2013-09-24

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2013-09-24 Datum: Tisdagen den 24 september 2013 Tid: 18.00-20.30 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 34-41 Utses att justera: Anna-Lee Alenmalm (m) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer