Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-14 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-14 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen den 4 februari 2016 kl Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, ordf, S Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Hans Karlsson, S Susanne Johansson, S Maurice Leroy, C Esbjörn Andersson, C Tjänstgörande ersättare Liv Pettersson, S Märta Ruus, S Rolf Emanuelsson, C Övriga närvarande Stöd och omsorgschef Lisbeth Wiklund Nämndsekreterare Birgitta Schmidt SAS Lena Bergman Förenade Care; Regionchef Ann-Gerd Töyrä, Louise Malmeström, Helen Låbbman 4 Justerare Rolf Emanuelsson Justeringens plats och tid Administrativa avdelningen kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-14 Birgitta Schmidt Ordförande Birger Pettersson Wiik (S) Justerare Rolf Emanuelsson (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Stöd och omsorgsnämnden Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Stöd och omsorgsnämndens arkiv Underskrift Birgitta Schmidt

2 2(16) Ärendelista 1 Redovisning av ordförandebeslut Redovisning av delegeringsbeslut Redovisning av Ärenden för kännedom Dnr 2015/85.72 Redovisning från Förenade Care, andra halvåret Dnr 2015/98.72 Information om kvalitetsgranskning på kommunens äldreboenden Dnr 2015/ Redovisning av rapporter till Inspektionen för vård och omsorg IVO Dnr 2014/24.70 Information om flyktingsituationen Dnr 2015/43.70 Redovisning målarbetet Dnr 2015/48.72 Rapport av gynnande ej verkställda beslut som ej verkställts inom tre månader under fjärde kvartalet Dnr 2016/32.72 Riktlinjer biståndsbedömning äldreomsorg Dnr 2016/33.74 Riktlinjer Barn- och unga, Individ- och familjeomsorg Dnr 2015/9.72 Yttrande över motion, Ung omsorg Dnr 2014/15.72 Föreläggande från Arbetsmiljöverket Dnr 2016/26.72 Redovisning av lediga platser och kö till särskilt boende... 16

3 3(16) 1 Redovisning av ordförandebeslut Ordföranden, Birger Pettersson-Wiik, redovisar ordförandebeslut som har fattats under perioden december-januari Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

4 4(16) 2 Redovisning av delegeringsbeslut Stöd och omsorgsnämnden tar del av delegeringsbeslut enligt nedan. - Beviljade försörjningsstöd Ekonomiskt bistånd flyktingar Faderskap Avgiftsbeslut för hemtjänst, särskilt boende, larm mm LSS och boendestöd Socialpsykiatrin Arbetsutskottets protokoll Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

5 5(16) 3 Redovisning av Ärenden för kännedom - Redovisning och rapporter till IVO och Lex Sarah. - Information i NWT 1 februari 2016 ang Mer plats för nyanlända - Anteckningar från Pensionärs- och tillgänglighetsråd Protokoll från Samordningsförbundet BÅDESÅ Protokoll från Lokal samverkan samt Stöd- och omsorgschef Lisbeth Wiklund redovisar Dom i Kammarrätten avseende överklagat LSS-ärende angående personlig assistans, daglig verksamhet och avlastning korttid. Kammarrätten fastställer stöd- och omsorgsnämndens beslut. Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

6 6(16) 4 Dnr 2015/85.72 Redovisning från Förenade Care, andra halvåret 2015 Enligt förfrågningsunderlaget från mars 2014, skall Förenade Care i enlighet med punkterna 34.1, 34.3, och 34,5 två gånger årligen, skriftligt och muntligt, redovisa inkomna synpunkter och klagomål, fel och brister samt avvikelser till Stöd- och omsorgsnämnden. Andra halvåret för 2015, juli december, redovisas av Förenade Care. Det omfattar redovisning av fall, läkemedelsavvikelser och tillbud från både Kvarnåsen och Solgården. Stöd och omsorgsnämnden tar del av Förenade Cares redovisning. SAS, MAS

7 7(16) 5 Dnr 2015/98.72 Information om kvalitetsgranskning på kommunens äldreboenden Socialt ansvarig samordnare, Lena Bergman lämnar muntlig redovisning om uppföljning av kvalitetsgranskning som utförts på kommunens äldreboenden under hösten Stöd- och omsorgsnämndens beslut Stöd och omsorgsnämnden tar del av informationen. SAS, MAS, Stöd o omsorgschef

8 8(16) 6 Dnr 2015/ Redovisning av rapporter till Inspektionen för vård och omsorg IVO Socialt ansvarig samordnare Lena Bergman rapporterar om en anmälan till IVO, ett faderskapsärende som inte hade rapporterats till Skatteverket. Individ- och familjeomsorgens rutiner har setts över. Stöd och omsorgsnämnden tar del av informationen. SAS, IFO-chef

9 9(16) 7 Dnr 2014/24.70 Information om flyktingsituationen Verksamhetschef Lisbeth Wiklund informerar om situationen gällande mottagandet av ensamkommande barn. För tillfället har kommunen ansvar för 77 ensamkommande barn, varav 57 bor på kommunens boenden/och utsluss, 10 är externt placerade, 2 är boende på Sommarvik och 8 boende på Care In (Silbodalshemmet). Avdelningen har en ansträngd arbetssituation med långa handläggningstider. Ett nytt boende håller på att färdigställas i anslutning till Clarabo och reparationsarbeten pågår vid boendet på Kyrkerud. Stöd och omsorgsnämnden tar del av informationen. Verksamhetschef, områdeschef

10 10(16) 8 Dnr 2015/43.70 Redovisning målarbetet 2016 Redovisning av Aktiviteter i Målarbetet för 2016 för Individ- och familjeomsorgen lämnas till stöd och omsorgsnämnden. Stöd och omsorgsnämnden tar del av och godkänner redovisningen. IFO-chef

11 11(16) 9 Dnr 2015/48.72 Rapport av gynnande ej verkställda beslut som ej verkställts inom tre månader under fjärde kvartalet 2015 Stöd och omsorgsnämnden ska enl Socialtjänstlagen kvartalsvis rapportera alla gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader till Inspektionen för vård och omsorg [IVO]. Stöd och omsorgsnämnden skall till fullmäktige rapportera detsamma. Verksamheten Stöd och omsorg Årjängs kommun, har under tredje och fjärde kvartalet 2015, ett gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Beslutet gäller Kontaktperson enl SoL och är tagna Orsaken är att verksamheten inte kunnat rekrytera kontaktpersonen till detta ärende. Detta är rapporterat till Inspektionen för vård och omsorg. Verksamheten Stöd och omsorg har under fjärde kvartalet 2015, ett gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Beslutet gäller Kontaktperson enl LSS och är tagna Orsaken är att brukaren själv ville vänta på att insatsen skulle verkställas. Detta är rapporterat till Inspektionen för vård och omsorg. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll Stöd- och omsorgsnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag 1. Stöd och omsorgsnämnden tar del av informationen att Verksamheten Stöd och omsorg Årjängs kommun, har ett gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader under tredje och fjärde kvartalet Beslutet gäller Kontaktperson enl SoL. Orsaken är att verksamheten inte kunnat rekrytera. 2. Stöd och omsorgsnämnden tar del av informationen att Verksamheten Stöd och omsorg Årjängs kommun, har ett gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader under fjärde kvartalet Beslutet gäller Kontaktperson enl LSS. Orsaken är att brukaren själv ville vänta på att insatsen skulle verkställas. Kf, SAS

12 12(16) 10 Dnr 2016/32.72 Riktlinjer biståndsbedömning äldreomsorg Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) SoL kap 4 1 har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Utifrån lagstiftningen upprättas riktlinjer för biståndsbedömning, handläggning och skälig levnadsnivå för äldre och funktionshindrade hos stöd- och omsorgsnämnden i Årjängs kommun. Beslutsunderlag Socialtjänstlagen (2001:453) Riktlinje enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionshindrade Biståndsbedömning del 1 Riktlinje enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionshindrade Handläggning av ärende del 2 Riktlinje enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionshindrade Normalbehov Skälig levnadsnivå del 3 Tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll enligt arbetsutskottets förslag Stöd och omsorgsnämnden godkänner Riktlinjerna enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionshindrade del 1, del 2 och 3. Riktlinjerna gäller från och med Verksamhetschef, SAS, Områdeschefer, biståndsbedömare

13 13(16) 11 Dnr 2016/33.74 Riktlinjer Barn- och unga, Individ- och familjeomsorg Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) SoL kap 4 1 har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Utifrån lagstiftningen upprättas riktlinjer för handläggning barn och unga Individ- och familjeomsorgen hos stöd- och omsorgsnämnden i Årjängs kommun. Beslutsunderlag Socialtjänstlagen (2001:453) Riktlinjer Handläggning barn och unga Individ- och familjeomsorgen Tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll enligt arbetsutskottets förslag Stöd och omsorgsnämnden godkänner Riktlinjer för handläggning Barn och unga Individ- och familjeomsorgen. Riktlinjerna gäller från och med Verksamhetschef, SAS, IFO-chef /handläggare

14 14(16) 12 Dnr 2015/9.72 Yttrande över motion, Ung omsorg Kristdemokraterna har inkommit med en motion om: Ung Omsorg ang. en aktiv fritid för äldre och att skapa möten mellan generationer, som syftar till att förbättra den sociala omsorgen på äldreboenden samt att skapa möten mellan ungdomar och äldre. Konceptet för Ung Omsorgs verksamhet är att anställa högstadieungdomar, som arbetar i äldreboenden några timmar i veckan för att hjälpa de äldre i deras tillvaro. Förslaget har utretts av kommunens socialt ansvariga samordnare. Beslutsunderlag Motion daterad Protokoll Kommunfullmäktige Tjänsteskrivelse till Stöd och omsorgsnämnden daterad Sammanträdesprotokoll Stöd och omsorgsnämnden Ung omsorg Förslag på verksamhet i Årjängs kommun daterad Tjänsteskrivelse socialt ansvarig samordnare daterad Arbetsutskottets protokoll enligt arbetsutskottets förslag Stöd och omsorgsnämnden går med i pilotprojekt på 4 månader för kr från september månad 2016, under förutsättning att Ung omsorg får godkännande av sin huvudpartner Vardaga. Verksamhetschef, ekonomiavd, Kf

15 15(16) 13 Dnr 2014/15.72 Föreläggande från Arbetsmiljöverket Verksamhetschef Lisbeth Wiklund lämnar en redogörelse om vitesföreläggande från Arbetsmiljöverket angående hemtjänsten, Töcksfors, som inkom Föreläggandet avser hög arbetsbelastning i förhållande till bemanning. Årjängs kommun har lämnat ett svar till Arbetsmiljöverket med redovisning av åtgärder som har och ska vidtas. Verksamhetschefen meddelar att huvuddelen av 2016 års stimulansmedel har lagts på hemtjänstens verksamhet och att timanställd personal sätts in vid behov. Stöd och omsorgsnämnden tar del av informationen. Verksamhetschef, områdeschef

16 16(16) 14 Dnr 2016/26.72 Redovisning av lediga platser och kö till särskilt boende En redovisning av lediga platser i särskilt boende lämnas till Stöd- och omsorgsnämnden. Uppgifterna avser situationen Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Lediga platser - Kvarnåsen inga lediga platser - Solgården inga lediga platser - Demensavdelningarna två lediga platser - Korttid två lediga platser. - Växelvård Lärkan inga lediga platser Kö till särskilt boende - Kö till somatiskt boende: 9 personer, 5 vill till Solgården, 4 till Kvarnåsen. - Kö till demensboende: 0 personer. - Den person som för närvarande har väntat längst tackade nej till erbjudande om särskilt boende Stöd och omsorgsnämnden godkänner redovisningen. Verksamhetschef

Birger Pettersson-Wiik, S, ordf Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Rolf Emanuelsson, C Esbjörn Andersson, C Susanne Johansson, S

Birger Pettersson-Wiik, S, ordf Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Rolf Emanuelsson, C Esbjörn Andersson, C Susanne Johansson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 10 mars kl 14.00-14.50 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordf Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Rolf Emanuelsson, C Esbjörn Andersson,

Läs mer

Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare Jessica Bergman, Socialchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare Jessica Bergman, Socialchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 7 september kl. 14.00 16.00 Beslutande Övriga närvarande Birger Pettersson Wiik, Ordförande (S) Kerstin Andersson (KD), Jäv 72 Maj-Britt Hedefur (KD) Margareta

Läs mer

Jessica Bergman, Socialchef Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare Karin Vik, SAS

Jessica Bergman, Socialchef Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare Karin Vik, SAS 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, 6 april kl. 14.00 15.00 Beslutande Övriga närvarande Birger Pettersson Wiik, Ordförande (S) Kerstin Andersson (KD) Maj-Britt Hedefur (KD) Margareta Nilsson (M)

Läs mer

Jessica Bergman, Verksamhetschef stöd och omsorg Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare Louise Malmeström och Ulf Kollberg, Förenade Care

Jessica Bergman, Verksamhetschef stöd och omsorg Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare Louise Malmeström och Ulf Kollberg, Förenade Care 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, 6 september kl. 14.00 15.00 Beslutande Övriga närvarande Birger Pettersson Wiik, Ordförande (S) Kerstin Andersson (KD) Maj-Britt Hedefur (KD) Margareta Nilsson

Läs mer

Birger Pettersson-Wiik, S, ordf Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Annika Holmstrand, C Esbjörn Andersson, C Maurice Leroy, C

Birger Pettersson-Wiik, S, ordf Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Annika Holmstrand, C Esbjörn Andersson, C Maurice Leroy, C 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 29 oktober kl 14.00-15.40 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordf Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Annika Holmstrand, C Esbjörn Andersson,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 29 september kl 14.00-16.00 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordförande Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Agneta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Stöd och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Stöd och omsorgsnämnden 1(18) Stöd och omsorgsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Foxen den 3 maj kl 14.00-16.15 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, ordförande (S) Kerstin Andersson (KD) Maj-Britt Hedefur (KD) Margareta

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Stöd- och omsorgsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Stöd- och omsorgsnämnden 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, 2 november kl. 14.00 16.00 Beslutande Övriga närvarande Birger Pettersson Wiik, Ordförande (S) Jessica Danielsson, V Ordförande (L) Maj-Britt Hedefur (KD) Hans

Läs mer

Jessica Bergman, Verksamhetschef stöd och omsorg Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare Verksamhetschefer 13. Stöd och omsorgsnämnden

Jessica Bergman, Verksamhetschef stöd och omsorg Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare Verksamhetschefer 13. Stöd och omsorgsnämnden 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, 7 mars kl. 14.00 16.00 Beslutande Övriga närvarande Rolf Emanuelsson, Ordförande (C) Liv Pettersson, V. ordförande (S) Agneta Eklund (S) Hans Karlsson (S) Märta

Läs mer

Jessica Danielsson, FP, ordf Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Maurice Leroy, C Esbjörn Andersson, C

Jessica Danielsson, FP, ordf Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Maurice Leroy, C Esbjörn Andersson, C 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 19 november kl 14.00-15.20 Beslutande Ledamöter Jessica Danielsson, FP, ordf Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Maurice Leroy, C Esbjörn Andersson,

Läs mer

Mogens Nielsen, KD Liv Pettersson, S Märta Ruus, S (ordinarie Mål)

Mogens Nielsen, KD Liv Pettersson, S Märta Ruus, S (ordinarie Mål) 1(22) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 3 september kl 14.00-18.00 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, ordf,s Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M gick kl 16.40

Läs mer

Jessica Bergman, Socialchef Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare Ulrika Ling, Avd chef IFO 1-2 Lena Bergman, Socialt ansvarig samordnare

Jessica Bergman, Socialchef Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare Ulrika Ling, Avd chef IFO 1-2 Lena Bergman, Socialt ansvarig samordnare 1 (17) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, 25 januari kl. 14.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Birger Pettersson Wiik, Ordförande (S) Kerstin Andersson (KD) Maj-Britt Hedefur (KD) Margareta Nilsson

Läs mer

Jessica Bergman, Verksamhetschef stöd och omsorg Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare

Jessica Bergman, Verksamhetschef stöd och omsorg Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare 1 (14) Plats och tid Solgårdens äldreboende, Töcksfors, 14 juni kl. 14.00 16.45 Beslutande Övriga närvarande Birger Pettersson Wiik, Ordförande (S) Jessica Danielsson, V Ordförande (L) Kerstin Andersson

Läs mer

Kommunkontoret, Silen, 5 oktober kl

Kommunkontoret, Silen, 5 oktober kl 1 (14) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunkontoret, Silen, 5 oktober kl.14.00 15.50 Jessica Danielsson, V Ordförande (L) Kerstin Andersson (KD) Margareta Nilsson (M) Susanne Johansson (S)

Läs mer

Silen, den 10 november kl

Silen, den 10 november kl 1 (23) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Silen, den 10 november kl.14.00 16.00 Birger Pettersson Wiik, Ordförande (S) Kerstin Andersson (KD) Margareta Nilsson (M) Agneta Eklund (S) Hans Karlsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(13) Stöd och omsorgsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 3 november kl 16.30-18.15 Beslutande Ledamöter Kristina Kristiansson (S), ordf Marita Arvidsson (C) Margareta Nilsson (M) Mikael Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng den 27 september 2011 kl 08.00 12.00 Beslutande Rolf Emanuelsson, ordf FP Annika Holmstrand C Lotta Wignell C Margareta

Läs mer

Kommunkontoret, Silen, den 26 februari kl

Kommunkontoret, Silen, den 26 februari kl 1(13) Stöd och omsorgsnämnden Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Silen, den 26 februari kl13.00-15.30 Ledamöter Rolf Emanuelsson, FP, ordf Lotta Wignell, C Margareta Bryntesson, M Margareta Nilsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Stöd och omsorgsnämnden Stöd och omsorgsnämndens arkiv

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Stöd och omsorgsnämnden Stöd och omsorgsnämndens arkiv 1 (15) Plats och tid Tingshuset stöd o omsorg, vån 3, 14.00 15.30 Beslutande Övriga närvarande Rolf Emanuelsson, Ordförande (C) Mårten Karlsson, V. Ordförande (S) Agneta Eklund (S) Märta Ruus (S) Esbjörn

Läs mer

Kommunkontoret, Silen, 3 maj kl

Kommunkontoret, Silen, 3 maj kl 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunkontoret, Silen, 3 maj kl.14.00 16.00 Jessica Danielsson, V Ordförande (L) Maj-Britt Hedefur (KD) Susanne Johansson (S) Esbjörn Andersson (C) Rolf

Läs mer

Lena Bergman, Socialt ansvarig sköterska SAS Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare

Lena Bergman, Socialt ansvarig sköterska SAS Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, 11 april kl. 14.00 16.00 Beslutande Övriga närvarande Rolf Emanuelsson, Ordförande (C) Mårten Karlsson, V. Ordförande (S) Agneta Eklund (S) Esbjörn Andersson

Läs mer

Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare Jessica Bergman, Socialchef Karin Vik, SAS. Justeringens plats och tid Paragrafer Stöd- och omsorgsnämnden

Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare Jessica Bergman, Socialchef Karin Vik, SAS. Justeringens plats och tid Paragrafer Stöd- och omsorgsnämnden 1 (23) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 9 februari kl. 14.00 16.45 Beslutande Övriga närvarande Birger Pettersson Wiik, Ordförande (S) Kerstin Andersson (KD) Maj-Britt Hedefur (KD) Margareta Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Stöd- och omsorgsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Stöd- och omsorgsnämnden 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, 14.00 17.30 Beslutande Birger Pettersson Wiik, Ordförande (S) (gick 16.30) Jessica Danielsson, V Ordförande (L) (gick 16.30) Kerstin Andersson (KD) Margareta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Stöd och omsorgsnämnden Stöd och omsorgsnämndens arkiv

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Stöd och omsorgsnämnden Stöd och omsorgsnämndens arkiv 1 (17) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, 13 juni kl. 14.00 16.00 Beslutande Övriga närvarande Rolf Emanuelsson, Ordförande (C) Mårten Karlsson, V. Ordförande (S) Agneta Eklund (S) Hans Karlsson (S)

Läs mer

Birgitta Schmidt, nämndsekreterare Ulrik Hollman, avdelningschef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Birgitta Schmidt, nämndsekreterare Ulrik Hollman, avdelningschef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (17) Plats och tid Silen, den 6 oktober kl. 14.00 16.20 Beslutande Övriga närvarande Kerstin Andersson (KD) Maj-Britt Hedefur (KD) Margareta Nilsson (M) Agneta Eklund (S) Susanne Johansson (S) Esbjörn

Läs mer

Mogens Nielsen, Kd Sara Nilsson, M Torbjörn Lewin, Fp (gick 18.45) Liv Pettersson, S Smail Medjedovic, S Rolf Emanuelsson, C

Mogens Nielsen, Kd Sara Nilsson, M Torbjörn Lewin, Fp (gick 18.45) Liv Pettersson, S Smail Medjedovic, S Rolf Emanuelsson, C 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 mars kl 16.00-19.00 (Ajournering 16.45.16.55) Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S, ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt

Läs mer

Stöd o omsorgschef May Hansson Avdelningschef Lars-Göran Larsson Nämndsekreterare Birgitta Schmidt

Stöd o omsorgschef May Hansson Avdelningschef Lars-Göran Larsson Nämndsekreterare Birgitta Schmidt 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 8 januari kl 16.00-17.45 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng den 30 augusti 2011 kl 08.00 12.30 Beslutande Rolf Emanuelsson, ordf FP Annika Holmstrand C T.o.m. kl 12.10 79-90 Lotta

Läs mer

Jessica Bergman, Verksamhetschef stöd och omsorg Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare Melanie Koren, Verksamhetschef Kvarnåsen, 84

Jessica Bergman, Verksamhetschef stöd och omsorg Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare Melanie Koren, Verksamhetschef Kvarnåsen, 84 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, 14.00 15.30 Beslutande Övriga närvarande Jessica Danielsson, V Ordförande (L) Kerstin Andersson (KD) Maj-Britt Hedefur (KD) Margareta Nilsson (M) Agneta Eklund

Läs mer

Knut Jansson, C Britta Nilsson, M Torbjörn Lewin, S (deltar till o med kl ) Margareta Helg, V

Knut Jansson, C Britta Nilsson, M Torbjörn Lewin, S (deltar till o med kl ) Margareta Helg, V 1(14) Stöd och omsorgsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 13.00-16.30 Beslutande Ledamöter Rolf Emanuelsson, FP, ordf Marita Arvidsson, C Lotta Wignell, C Margareta Bryntesson, M Margareta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Stöd- och omsorgsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Stöd- och omsorgsnämnden 1 (17) Plats och tid Hotell Best Western, Årjäng, 7 december kl. 14.00 15.05 Beslutande Övriga närvarande Jessica Danielsson, V Ordförande (L) Kerstin Andersson (KD) Maj-Britt Hedefur (KD) Margareta Nilsson

Läs mer

Jessica Bergman, Socialchef Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare Carina Fredriksson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS

Jessica Bergman, Socialchef Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare Carina Fredriksson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS 1 (17) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, 1 juni kl. 14.00 15.15 Beslutande Övriga närvarande Birger Pettersson Wiik, Ordförande (S) Jessica Danielsson, V Ordförande (L) Kerstin Andersson (KD) Margareta

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 86-101 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 86-101 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(19) Stöd och omsorgsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 11 september kl 13.15-17.00 (ajourn. Kl 15.45-16.30) Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, ordf, (KD) Kristina Kristiansson (S) Marita

Läs mer

Socialchef Lisbeth Wiklund Nämndsekreterare Birgitta Schmidt IFO-chef Ulrik Hollman

Socialchef Lisbeth Wiklund Nämndsekreterare Birgitta Schmidt IFO-chef Ulrik Hollman 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen den 16 juni kl 14.00-15.15 Beslutande Ledamöter Jessica Danielsson, ordförande (L) Kerstin Andersson (KD) Maj-Britt Hedefur (KD) Margareta Nilsson (M) Agneta Eklund

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Birger Pettersson Wiik, S, ordf Kerstin Andersson, KD Margareta Nilsson, M Agneta Eklund, S Esbjörn Andersson, C

Birger Pettersson Wiik, S, ordf Kerstin Andersson, KD Margareta Nilsson, M Agneta Eklund, S Esbjörn Andersson, C 1(19) Stöd och omsorgsnämnden Plats och tid Travmuseets bibliotek, den 10 december kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S, ordf Kerstin Andersson, KD Margareta Nilsson, M Agneta

Läs mer

Socialnämnden (15) Ajournering

Socialnämnden (15) Ajournering Socialnämnden 2016-08-25 1(15) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00 16.30 Ajournering 15.35 15.40 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Daniel Hjelm (S) AnnCharlotte Eskel (S) Jan

Läs mer

Margareta Karlsson, förvaltningschef Thomas Holm, ekonom 21 Åsa Engberg, nämndsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg

Margareta Karlsson, förvaltningschef Thomas Holm, ekonom 21 Åsa Engberg, nämndsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(2) Plats och tid Sammanträdesrummet, Marnäsliden kl. 13:00-14:50 Beslutande ledamöter Åsa Bergkvist (S) Lars Handegard (V) Torbjörn Tomtlund (M) Ann-Katrin

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(21) Stöd och omsorgsnämnden Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Foxen, den 6 maj kl 16.00-18.40 (ajournering 17.15-17.30 samt 17.40-17.50) Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S Jessica Danielsson,

Läs mer

Lars Jonehög, Fp Britta Nilsson, M Torbjörn Lewin, S, (ej tjänstgörande ersättare)

Lars Jonehög, Fp Britta Nilsson, M Torbjörn Lewin, S, (ej tjänstgörande ersättare) 1(16) Plats och tid Nordiska Travmuseet, Biblioteket, kl 14.15-17.30 Beslutande Ledamöter Marita Arvidsson, C, vice ordf Lotta Wignell, C Margareta Bryntesson, M Agneta Nilsson, Kd Maurice Leroy, S Anne

Läs mer

Nämndsekreterare Birgitta Schmidt Tf Stöd o omsorgschef Lena Bergman

Nämndsekreterare Birgitta Schmidt Tf Stöd o omsorgschef Lena Bergman 1(6) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 29 november kl 10.00-12.00 Beslutande Ledamöter Knut Jansson, ordf Birgitta Åseby, SPF Thore Hermansson, PRO Jens Rymoen, PRO Stina Hesselborn-Ek, PRO Staffan

Läs mer

(Ajournering , , )

(Ajournering , , ) 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 9 april kl 16.00-20.45 (Ajournering 18.00-18.10, 18.20-18.25, 19.30-19.40) Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S Jessica Danielsson, FP Kerstin Andersson,

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Protokoll. Thony Liljemark (OR) Pernilla Boström (S) Eva Johansson (OR) Sten-Inge Olsson (S) Roger Brodin (M)

Protokoll. Thony Liljemark (OR) Pernilla Boström (S) Eva Johansson (OR) Sten-Inge Olsson (S) Roger Brodin (M) Sammanträdesdatum Sida 1/8 Plats och tid Sammanträdesrummet, stadshuset kl 13:00 15:40 Beslutande Övriga Thony Liljemark (OR) Pernilla Boström (S) Eva Johansson (OR) Sten-Inge Olsson (S) Roger Brodin (M)

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Stöd- och omsorgsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Stöd- och omsorgsnämnden 1 (23) Plats och tid Silen, den 8 september kl. 14.00 16.10 Beslutande Övriga närvarande Birger Pettersson Wiik, Ordförande (S) Kerstin Andersson (KD) Margareta Nilsson (M) Susanne Johansson (S) Rolf Emanuelsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng den 15 februari 2010 kl 8.00 12.00 Beslutande Rolf Emanuelsson, ordf (FP) Annika Holmstrand (C) Lotta Wignell (C) Margareta

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Lokal Roten, kl Ajournering Beslutande

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Lokal Roten, kl Ajournering Beslutande Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.20 16.00 Ajournering 14.20 14.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Stöd- och omsorgsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Stöd- och omsorgsnämnden 1 (21) Plats och tid Hotellet, Årjäng den 13 december kl. 14.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Birger Pettersson Wiik, Ordförande (S) Jessica Danielsson, V Ordförande (L) Kerstin Andersson (KD) Maj-Britt

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Ajournering Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Ajournering Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.50-15.10 Ajournering 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C) Thomas Löfgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng den 27 mars 2012 kl 08.00 12.30 Beslutande Rolf Emanuelsson FP Marita Arvidsson C Margareta Bryntesson M Agneta Nilsson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Vård- och omsorgsnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 14.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Anders Svärd (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Anna Berg von Linde (M), tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (22) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid 2017-09-21, kl. 08:30-09:44 Sammanträdesdatum s. 1 (22) Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Lena Forsberg (M) Pia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 16 Socialnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 16 Socialnämnden Sammanträdesdatum Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Orvar Andersson (KD) Bodil Olsson (M) Maria Sundqvist (S) Peter Söderlund (L)

Orvar Andersson (KD) Bodil Olsson (M) Maria Sundqvist (S) Peter Söderlund (L) Sida 1 (16) Plats och tid Socialtjänsten, måndagen den 17 december 2018 kl 15:00-16:00 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Bengt

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Maria Hedström. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Maria Hedström. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 09:00-11:30 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), Ordförande Anita Wallin (MP) ersättare för Carina Nordqvist (S) Emma Madueme (S) ersättare för Lars Jingåker

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 18 Socialnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 18 Socialnämnden Sammanträdesdatum Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1/7. Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdestid: kl

Sammanträdesprotokoll 1/7. Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdestid: kl Socialnämndens arbetsutskott 2016-02-03 1/7 Sammanträdestid: 2016-02-03 kl. 9.00 12.15 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Tjänstgörande ledamöter och ersättare: Maria Forsberg (S),

Läs mer

Agneta Hansemark, Nämndsekreterare Gunn Toverud Ståhl, Förvaltningsekonom May Bjerklund, Verksamhetschef

Agneta Hansemark, Nämndsekreterare Gunn Toverud Ståhl, Förvaltningsekonom May Bjerklund, Verksamhetschef 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, 16.00 17.25 Beslutande Övriga närvarande Daniel Markstedt, Ordförande (S) Bo Eriksson (L) Ulla-Britt Svensson (S) Chriztian Hansson (S) Rolf Emanuelsson (C) Marita

Läs mer

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl 13.00 15.00 Håkan Yngström (C), ordförande Gunilla Elings-Friberg (S)

Läs mer

Margareta Karlsson, Förvaltningschef Cecilia Vestergaard, Områdeschef Thomas Holm, Ekonom Åsa Engberg, Förvaltningssekreterare

Margareta Karlsson, Förvaltningschef Cecilia Vestergaard, Områdeschef Thomas Holm, Ekonom Åsa Engberg, Förvaltningssekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Sammanträdesrummet våning 2, Marnäsliden, 13:00 14:30 Beslutande ledamöter Åsa Bergkvist (S) Lars Handegard (V) Torbjörn Tomtlund(M) Gunnar Grahn (S) Ann-Katrin

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunkontoret, fredagen den 23 november kl. 08:00

Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunkontoret, fredagen den 23 november kl. 08:00 1(18) Plats och tid IFO-sammanträdesrum tisdagen den 20 november 2018 kl. 08:00-14:00, ajournering för lunch kl. 11:30-13:00 Beslutande Se särskild förteckning sid 2 Övriga Se särskild förteckning sid

Läs mer

Nordanstigs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) Omsorgsutskottet

Nordanstigs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) Omsorgsutskottet Nordanstigs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) Sammantrådesdatum Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö, onsdagen den 28 november 2018 kl 08:15 1 2;30 Beslutande Åke Bertils (S), Ordförande Camilla Karlsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng den 15 mars 2010 kl 8.00 13.00 Beslutande Rolf Emanuelsson, ordf (FP) Annika Holmstrand (C) Lotta Wignell (C) Margareta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng den 28 februari 2012 kl 08.00 12.00 Beslutande Rolf Emanuelsson FP Margareta Bryntesson M Maurice Leroy S Anne Marie Lindberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 76 Godkännande av ärendelista... 96 77 Köp av socialjour - information... 97 78 Skrivelse från Akademikerförbundet angående personalsituation och arbetsmiljö... 98 79 Månadsuppföljning 2016...

Läs mer

Individnämnden protokoll

Individnämnden protokoll Datum: onsdag 12 december 2018 Tid: 17:00-18:00 Plats: Östra Roten Justeringsdag: fredag 14 december 2018 Paragrafer: 93-99 Utses att justera: Fredrik Enström (C) Underskrifter: Sekreterare Ingela Flodin

Läs mer

Nämndsekreterare Birgitta Schmidt Stöd o omsorgschef May Hansson Tf Stöd o omsorgschef Lena Bergman. Staffan Nilsson, Ann-Britt Andersson

Nämndsekreterare Birgitta Schmidt Stöd o omsorgschef May Hansson Tf Stöd o omsorgschef Lena Bergman. Staffan Nilsson, Ann-Britt Andersson 1(7) Plats och tid Biblioteket, den 20 september kl 10.00-12.00 Beslutande Ledamöter Knut Jansson, ordf Staffan Nilsson, PRO Thore Hermansson, PRO Jens Rymoen, PRO Maj-Britt Söderberg, PRO Birgitta Åseby,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Lena Kandergård (S), ordförande Jonas Ås (S), 1:e vice ordförande Börje Wahlund (M), 2:e vice

Läs mer

Socialnämnden. Sida 1 (12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. Sida 1 (12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Sida 1 (12) Plats och tid Tapetsören, måndagen den 17 september 2018 kl 16:00-17:15 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Roger

Läs mer

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Roger Brodin (M) Jan Klarström (SD)

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Roger Brodin (M) Jan Klarström (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/8 Plats och tid Beslutande Övriga Sammanträdesrummet, Dalavägen 12 (gamla apotekshuset) kl 13:00 14:50 Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Roger

Läs mer

Bevis om tillkännagivande av protokoll

Bevis om tillkännagivande av protokoll 1(9) Plats och tid Beslutande Hjässan Solgården, tisdagen den 26 februari 2019 kl 09:00-12.00. Sammanträdet ajournerades mellan 10:00-10:15. Ledamöter och tjänstgörande ersättare Johan Kollberg (S), Ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Malung, kl

Kommunkontoret, Malung, kl Ä Malung-Salens kommun 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.10 Carina Albertsson (S), ordförande Britt-Marie Strömbäck (V) Angelica Arthur (V) Birgit Wikström-Gotthardsdotter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 15.45 Beslutande ledamöter Aina Wåhlund, Ordförande (S), ej 64 Henrik Axelsson, 1:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Nämnden för arbete och välfärd Plats och tid Årydssalen, klockan 13: Ajournering kl

PROTOKOLL Nämnden för arbete och välfärd Plats och tid Årydssalen, klockan 13: Ajournering kl Sida 1(16) Plats och tid Årydssalen, klockan 13:15 16.00. Ajournering kl. 14.45 15.00. Beslutande Ulla Sandgren Ordförande (S) Tommy Persson 1:e vice ordf (S) Britt Karlsson Ledamot (SD) Ankie Boklund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Svalegatan 25 i Svalöv, lokal Ungkraft/AME kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Svalegatan 25 i Svalöv, lokal Ungkraft/AME kl 1(14) Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Svalegatan 25 i Svalöv, lokal Ungkraft/AME kl 14.20 15.10 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M)

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Johan Jansson (S) Seija Eriksson (S) ...

Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Johan Jansson (S) Seija Eriksson (S) ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 16.10 ande Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Johan Jansson (S) Seija

Läs mer

Kerstin Pettersson, S (till o med 132, kl 14.45)

Kerstin Pettersson, S (till o med 132, kl 14.45) 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Silen den 29 oktober, kl 13.00-16.40 Beslutande Ledamöter Rolf Emanuelsson, FP, ordförande Marita Arvidsson, C Lotta Wignell, C Margareta Bryntesson, M Margareta Nilsson,

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Socialnämnden (18)

Socialnämnden (18) Socialnämnden 2014-05-19 1(18) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-11.30 Beslutande Margareta Ivarsson (C) ordförande Kent Hakefelt (FP) Anders Westerlind (M) Anita Gustafsson (M) Birgitta

Läs mer

Karlsson Margareta, Förvaltningschef Holm Thomas, Ekonom Engberg Åsa, Förvaltningssekreterare

Karlsson Margareta, Förvaltningschef Holm Thomas, Ekonom Engberg Åsa, Förvaltningssekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 14.15 15. 00 Beslutande ledamöter Bergkvist Åsa (S) Handegard Lars (V) Grahn Gunnar (S) Långström Rolf (L) Monika Utter(MP) Svensson

Läs mer

Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) ordförande Anders Gustafsson (KD) Lars-Eric Andersson (C) Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S)

Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) ordförande Anders Gustafsson (KD) Lars-Eric Andersson (C) Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S) 1(15) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12.30 Beslutande Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) ordförande Anders Gustafsson (KD) Lars-Eric Andersson (C) Tommy Glader

Läs mer

Socialnämnden. Sida 1 (15) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. Sida 1 (15) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Sida 1 (15) Plats och tid Socialtjänsten, måndagen den 18 juni 2018 kl 15:00-16:45 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Bengt Ferm

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tid och plats Torsdag 15 juni 2017, kl. 13:00-16:00 Beslutande Solweig Gard (S), ordförande Margareta Ivarsson (C), vice ordförande Anncharlott Eskel (S) Lillemor Larsson (V) ersätter:daniel Hjelm (S)

Läs mer

Gunilla Apler (M) för Heidi Sjöstedt (M) Peder Kirsten (L) för Jessica Larsson (SD)

Gunilla Apler (M) för Heidi Sjöstedt (M) Peder Kirsten (L) för Jessica Larsson (SD) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Teknikgatan 12 Klockan 15-17 ande Övriga närvarande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S), vice ordförande Bo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Lena Kandergård (S), 1:e vice ordförande Börje Wahlund (M),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Yxningen, kommunhuset kl. 08:30 10:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Carin Palm (S) för Kenneth Axelsson, (M) Astrid-Marie Jonsson (C)

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden Kommunkontoret, Malung, kl

Sammanträdesdatum Socialnämnden Kommunkontoret, Malung, kl A 2019-02-07 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Malung, kl. 12.00-13.30 Carina Albertsson (S), ordförande Jörgen Norén (S) Birgitta Örjas (S) Lena Aune (S) Jessica Hellström (L) Brita Sohlin (M)

Läs mer

Plats och tid Årholmen :30-11:30

Plats och tid Årholmen :30-11:30 1 Plats och tid Årholmen 2018-03-13 08:30-11:30 Beslutande Bertil Olsson (S) Maria Sörkvist (C) Anders Tenghede (V) Ulf Sjölinder (L) Eva Skoglund (S), tjänstgörande Ulla Kedbäck (MP), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Lomma kommunhus, Stora sessionssalen Tid 2017-12-05, kl. 18:31-19:05 Sammanträdesdatum s. 1 (9) Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Pia Johnson (S) Krister

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Alnarp Tid 2017-10-03, kl. 18:30-20:07 Ajournering: 19:00-19:15 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-19:25

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-19:25 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2017-03-02 Sida 1 (14) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-19:25 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Älgen, Barnhemsgatan 13, Köping, kl Beslutande

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Älgen, Barnhemsgatan 13, Köping, kl Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Älgen, Barnhemsgatan 13, Köping, kl 14.00-17.00 ande Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Barbro Andersson (S) för Hans Andersson (S) Marie Oskarsson

Läs mer