P E N S I O N S F A K T A

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "P E N S I O N S F A K T A"

Transkript

1 P E N S O N S F A K T A TP-P avdelning 2

2 TP-P avdelning 2 Den här broschyren vänder sig till dig som är eller har varit anställd vid ett bolag inom Posten AB. Den ger en översiktlig beskrivning av dina förmåner. TP-P är en förkortning av Postens pensionsavtal där TP betyder ndustrins och handelns Tilläggspension medan P markerar att pensionsplanen gäller för anställda inom Posten och att försäkringen förvaltas på annat sätt än traditionell TP. Allmänt om pension När du går i pension får du dels en lagstadgad allmän pension och dels en avtalsreglerad TP-P tjänstepension. Pensionsåldern är normalt 65 år, men det kan förekomma lägre pensionsålder (särskilda övergångsregler) för den avtalsreglerade ålderspensionen. Basbelopp Prisbasbeloppet följer den allmänna prisutvecklingen och används för att värdesäkra pensionen. Det finns även ett förhöjt prisbasbelopp som används för vissa pensionsberäkningar. nkomstbasbeloppet följer den allmänna inkomstutvecklingen i Sverige och används vid beräkningen av pensionen. För år 2011 är basbeloppen: prisbasbelopp kronor förhöjt prisbasbelopp kronor inkomstbasbelopp kronor De flesta lönegränser för tjänstepensionen TP-P har från och med 1 januari 2003 anpassats till inkomstbasbeloppet. vissa fall gäller annat basbelopp. Vilket basbelopp som gäller framgår av respektive tabell i broschyren. Allmänna pensionssystemet Allmän pension får du från Pensionsmyndigheten. Den består av inkomstpension, premiepension och garantipension. Under hela ditt liv tjänar du pengar till din allmänna pension - när du arbetar, studerar, gör värnplikt eller har småbarn. nkomstpension Storleken på din inkomstpension påverkas av många faktorer, exempelvis hur länge du arbetar, hur hög lön du har men också hur den allmänna ekonomiska situationen i samhället ser ut. Taket för pensionsgrundande inkomster är 7,5 inkomstbasbelopp. Du som har haft låg eller ingen inkomst får garantipension. Mer information om den allmänna pensionen hittar du på Pensionsmyndigheten, Premiepension En liten del av din pension sätts in på ett individuellt premiepensionskonto och sköts av Pensionsmyndigheten. Du väljer själv vart pengarna placeras bland de fonder som är registrerade hos Pensionsmyndigheten. Mer information hittar du på Vad gäller för just mig? Den nya allmänna pensionen gäller fullt ut för dig som är född 1954 eller senare och inte alls för dig som är född 1937 eller tidigare. Om du är född i intervallet däremellan berörs du i olika grad beroende på vilket år du är född. Är du född tidigare än 1938 får du tillläggspension och garantipension. 2

3 TP-P tjänstepension Allmänt om TP-P Ditt försäkringsskydd består av flera olika delar. Genom de lagstadgade försäkringarna har du ett grundskydd och genom din anställning har du TP-P tjänstepension. Från och med är TP-P uppdelad i avdelning 1 och avdelning 2. Samtidigt har vissa förändringar skett i planen. Nuvarande TP-P blir avdelning 2 och gäller för anställda födda före den 1 januari Avdelning 2 administreras av SPV. De anställda som är födda den 1 januari 1981 eller senare samt timavlönade och förstärkningsanställda omfattas av avdelning 1. Avdelning 1 administreras av Collectum. Vem kan anslutas till TP-P, avdelning 2? Det kan du som: har en anställning på minst 20 procent är född före den 1 januari 1981 har fyllt 18 år är fullt arbetsför (villkoret gäller endast vid anslutning till TP-P). Är du anställd som vikarie, praktikant eller för viss tid omfattas du av TP-P först när anställningen pågått längre tid än tre kalendermånader i följd. Då gäller försäkringen retroaktivt från första anställningsmånaden. TP-P ingår från 18 års ålder: sjukpension från 28 års ålder: ålderspension kompletterande ålderspension, TPK-P familjepension (på lönedel över 7,5 inkomstbasbelopp) till efterlevande make/maka, registrerad partner och barn under 20 år. Värdesäkring På det avtalsreglerade området är det avtalsparterna som fastställer värdesäkringen. Lön och tjänstetid avgör pensionens storlek De olika pensionerna är bestämda till en viss procent av den pensionsmedförande lönen. För att din ålderspension ska uppgå till gällande procenttal ska du fram till pensionsåldern ha tjänat in 360 månader (30 år). Mer om detta kan du läsa i de avsnitt som följer. Pensionsmedförande lön den pensionsmedförande lönen ingår: aktuell fast lön inklusive fasta tillägg skattepliktiga naturaförmåner i form av helt fri kost eller bostad ett genomsnitt av de tre föregående årens rörliga inkomster, till exempel provision TP-P ålderspension Lön Allmän pension }Livsvariga förmåner 65 år 3

4 under föregående kalenderår utbetalda kontanta avlöningsförmåner till exempel semestertillägg och mertidsersättning, dock inte - övertidsersättning - kostnadsersättningar (skattefria eller skattepliktiga) - andra naturaförmåner (till exempel bilförmån). Lönehöjningar till anställda som har mindre än fem år kvar till pensionsåldern blir inte alltid pensionsmedförande i sin helhet. Pensionsgrundande tjänstetid Ålders- och familjepensionen blir lägre om det fattas tjänstetid. Hel pension får du om du fram till pensionsåldern tjänar in minst 360 månader (30 år). Om du har medförd pensionsrätt genom tidigare anställningar får du som regel tillgodoräkna dig den tjänstetiden. Har du till exempel sammanlagt 300 månader får du 300/360 av hel pension. Sjukpension påverkas däremot inte av den pensionsgrundande tjänstetiden. Vad som påverkar storleken av din TPK-P beskrivs i avsnittet Kompletterande ålderspension, TPK-P. Ålderspension Pensionens storlek Hel pension är 10 procent av den pensionsmedförande lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Eftersom du inte får allmän pension på lön över 7,5 inkomstbasbelopp får du som har högre lön dessutom 65 procent av lönen mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp och 32,5 procent av lönen mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp. Pensionen betalas ut livsvarigt, men det är även möjligt att göra uttag under en begränsad tid, ett så kallat temporärt uttag, av ålderspensionen. Perioden måste dock sträcka sig över minst fem år. Förtida uttag Den ordinarie pensionsåldern är 65 år, men om du vill kan du ta ut din ålderspension tidigare. TP-P ålderspension kan du ta ut från 55 års ålder, medan allmän pension kan tas ut tidigast från 61 års ålder. Vid livsvarigt förtida uttag blir din ålderspension lägre eftersom premieinbetalningen avbryts och utbetalningstiden blir längre. Allmän pension blir också livsvarigt reducerad. Uppskjutet uttag Du kan vid uppnådd pensionsålder skjuta upp uttaget av din TP-P ålderspension och din allmänna pension, dock längst till 70 års ålder. Vid uppskjutet uttag höjs din pension för varje månad som du väntar med att ta ut den. Lägre pensionsålder än 65 år särskild övergångsregel Den som omfattas av den särskilda övergångsregeln har rätt att avgå med ålderspension före ordinarie pensionsålder. Din arbetsgivare kan upplysa om villkoren för detta. Ålderspension från 65 år Pensionsmedförande Pensionsmedförande Hel ålderslön i inkomstbasbelopp lön i kronor 2011 pension 0,0-7, ,0 % 7,5-20, ,0 % 20,0-30, ,5 % 4

5 Samordningen med allmän pension Ålderspensionen minskas med sjukersättningen och livränta från arbetsskadeförsäkringen som avser samma inkomstbortfall som ålderspensionen före 65 år gör. Kompletterande ålderspension, TPK-P TPK-P är en kompletterande ålderspension (egenpension) som betalas ut till dig i fem år från 65 års ålder. Du kan ta ut pensionen tidigare eller senare mellan 55 och 70 års ålder. Du kan också få pensionen utbetald under kortare (före 65 år) eller längre tid än fem år. Den kompletterande ålderspensionen är en så kallad premiebestämd pension till skillnad från ålderspensionen, som är en viss procentsats av slutlönen (förmånsbestämd). Premien för TPK-P är 2 procent av den pensionsmedförande lönen för alla som fyllt 28 år. Premien betalas av arbetsgivaren. TPK-P egenpensionens storlek Hur stor din TPK-P egenpension blir beror bland annat på: hur stora premier som inbetalas (löneutvecklingen) hur länge premier inbetalas (försäkringstiden) hur stor del av premien och i förekommande fall återbäringen som disponeras för återbetalningsskydd hur stor del av premien som disponeras för familjeskydd hur stor återbäring försäkringen tilldelas (traditionell försäkring) fondandelarnas värde (fondförsäkring) utbetalningsperiodens längd administrationskostnaden. TPK-P val Du som har fyllt 28 år och omfattas av TP-P får själv välja hur du vill använda din TPK-P premie. Du kan välja TPK-P egenpension med eller utan återbetalningsskydd och/eller familjeskydd samt mellan traditionella försäkringsbolag eller fondförsäkringsbolag. Den som inte gör något val blir försäkrad enligt ett grundalternativ. Detta alternativ innehåller ålderspension utan återbetalningsskydd eller familjeskydd i Alecta Optimal. Du bör med andra ord göra ett aktivt val och använda din möjlighet att utforma din TPK-P så att du får det försäkringsalternativ som passar dig bäst. Du kan ändra ditt val till ett försäkringsalternativ som passar din livssituation bättre. Det gäller till exempel när din familjesituation ändrats och du behöver TPK-P*) TP-P ålderspension Lön Allmän pension }Livsvariga förmåner 65 år 70 år * TPK-P kan utbetalas som en temporär eller livsvarig förmån, men hur du vill ha dina pengar utbetalda bestämmer du först när du ska pensionera dig. 5

6 välja till eller välja bort återbetalningsskydd och/eller familjeskydd. Det är Collectum AB som administrerar TPK-P-valet. Det innebär för Collectum AB:s del att bland annat registrera ditt val, fakturera din arbetsgivare premie samt förmedla inbetald premie till det försäkringsbolag du valt för din TPK-P egenpension. Om återbetalningsskydd och familjeskydd kan du läsa i avsnittet om efterlevandeskydd. Sjukpension Sjukpension under sjukpenningtid vid lön över 7,5 prisbasbelopp När du varit sjuk i minst 90 kalenderdagar i följd kan du få sjukpension från TP-P. Du ska dessutom vara arbetsoförmögen till minst 25 procent på grund av sjukdom eller olycksfall. Sjukpension under tid med sjukersättning eller aktivitetsersättning Om sjukskrivningen blir långvarig brukar Försäkringskassan ersätta sjukpenningen med sjukersättning eller aktivitetsersättning. Graden av arbetsoförmåga avgör sjukpensionens storlek Sjukpension utbetalas i proportion till graden av arbetsoförmåga. Vid till exempel halv arbetsoförmåga utbetalas halv sjukpension. Övergångsbestämmelser för anställda / Sjukpension under sjukpenningtid, dag lön i prisbasbelopp lön i kronor 2011 TP-P fr.o.m. dag 91 0,0-7, % 7,5-20, % 20,0-30, % Sjukpension under sjukpenningtid, fr.o.m. dag 361 lön i prisbasbelopp lön i kronor 2011 TP-P fr.o.m. dag 361 0,0-7, % 7,5-20, % 2 20,0-30, % 2 2 Fr.o.m. dag 364 är ersättningsnivån 75 % eller 80 % beroende på om Försäkringskassan beviljat förlängd eller fortsatt sjukpenning. Sjukpension vid sjukersättning/aktivitetsersättning lön i prisbasbelopp lön i kronor 2011 TP-P 0,0-7, % 7,5-20, % 20,0-30, ,5 % 6

7 Nyanställda eller senare Sjukpension under sjukpenningtid, dag lön i prisbasbelopp lön i kronor 2011 TP-P fr.o.m. dag 91 0,0-7, % 7,5-20, % 20,0-30, ,5 % Sjukpension under sjukpenningtid, fr.o.m. dag 361 lön i prisbasbelopp lön i kronor 2011 TP-P fr.o.m. dag 361 0,0-7, % 7,5-20, % 20,0-30, ,5 % Sjukpension vid sjukersättning/aktivitetsersättning lön i prisbasbelopp lön i kronor 2011 TP-P 0,0-7, % 7,5-20, % 20,0-30, ,5 % Samordning med arbetsskadelivränta Sjukpensionen minskas med livränta från arbetsskadeförsäkringen som avser samma inkomstbortfall som sjukpensionen. Efterlevandeskydd Omfattningen av efterlevandeskyddet beror dels på din lön och dels på vilka val du gjort inom ramen för din TPK-P-premie som arbetsgivaren betalar. Dessutom finns efterlevandeskydd i form av tjänstegrupplivförsäkring. Familjepension Familjepension enligt TP-P ger efterlevandeskydd till make/maka, registrerad partner och barn under 20 år på den del av lönen som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. För make/maka och registrerad partner är hel pension 32,5 procent av lönedel mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp och 16,25 procent av lönedel mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp. Pensionen blir högre om det finns barn under 20 år. Den anställde har rätt att avstå från framtida intjänande av familjepension för att istället få en förstärkt TPK-P. Anmälan om detta måste göras till arbetsgivaren. Den familjepension som redan tjänas in omvandlas till fribrev. 7

8 Familjepension Pensionsmedförande Pensionsmedförande Hel familjepension lön i inkomstbasbelopp lön i kronor 2011 TP-P 0,0-7, ,5-20, ,50 % 20,0-30, ,25 % TPK-P efterlevandeskydd Du som har familj kan för en del av din TPK-P-premie välja till efterlevandeskydd för familjen i form av egenpension (ålderspension) med återbetalningsskydd och/eller familjeskydd på ett, två, tre eller fyra prisbasbelopp i fem, tio, femton eller tjugo år. Återbetalningsskydd och familjeskydd är båda en form av efterlevandepension. Återbetalningsskydd innebär att familjen (se avsnitt om förmånstagare) får en pension under fem år om du avlider före pensionsåldern. Om du däremot avlider efter pensionsåldern får familjen ta över pensionen under den tid som återstår av de fem åren. Storleken på återbetalningsskyddet motsvarar värdet av de premier som återbetalningsskyddats (hela eller del av pensionskapitalet). Familjeskydd utbetalas till din familj med ett, två, tre eller fyra prisbasbelopp under fem, tio, femton eller tjugo år om du avlider före 65 års ålder. Under 2011 är familjeskyddet vid ett prisbasbelopp kr/år eller kr/månad och vid två prisbasbelopp kr/år eller kr/månad. Vid tre prisbasbelopp är familjeskyddet kr/år eller kr/månad och vid fyra prisbasbelopp kr/år eller kr/månad. Väljer du att komplettera med återbetalningsskydd och/eller familjeskydd så blir din TPK-P egenpension lägre. För den som blir försäkrad under 1998 eller senare gäller nya och enhetliga försäkringsvillkor oavsett vilket försäkringsbolag som väljs. Den som redan är försäkrad får det nya återbetalningsskyddet till exempel vid byte av bolag, när återbetalningsskydd väljs till hos befintligt bolag eller om valt bolag erbjuder den försäkrade att byta till det nya återbetalningsskyddet. Om du har frågor om de nya försäkringsvillkoren kontakta det bolag du valt för din TPK-P egenpension. Förmånstagare Egenpension med återbetalningsskydd och familjeskydd utbetalas till följande personer och i angiven ordning a) make/maka, registrerad partner eller sambo b) arvsberättigade barn. Du kan ändra förordnandet. Tillåtna förmånstagare enligt kommunalskattelagen är make/maka, registrerad partner, sambo, tidigare make/maka, tidigare registrerad partner, tidigare sambo och barn (även styv- och fosterbarn, men inte barnbarn). För att en sådan ändring ska bli giltig måste ett förmånstagarförordnande skickas till Collectum AB. 8

9 Övrigt om TP-P Fribrev Om du lämnar din anställning i Posten före pensionsåldern har du rätt till fribrev på intjänad pensionsrätt för ålderspension och i förekommande fall även för familjepension. Fribrevsbelopp räknas fram utifrån de premier som betalats in. Det bolag som försäkrar din TPK-P räknar fram värdet för den kompletterande ålderspensionen på motsvarande sätt. Pensionsbesked Varje år får du ett pensionsbesked från SPV. beskedet redovisas din TP-P tjänstepension i form av ålderspension. Du får även pensionsbesked (värdebesked) från det bolag du valt för din TPK-P. Även Pensionsmyndigheten kommer årligen att lämna besked om den ålderspension som du intjänar enligt det allmänna pensionssystemet. Efterskydd Om anställningen upphör av annan anledning än pensionering eller vid avanmälan från TP-P på grund av helt obetald ledighet gäller ett så kallat efterskydd. Det innebär att du har ett försäkringsskydd som gäller ytterligare tre månader. Efterskyddet har betydelse om du blir sjuk eller avlider under efterskyddstiden. Har du fått en annan anställning med pensionsrätt gäller inte efterskyddet. Ytterligare information TP-P är reglerat i kollektivavtal mellan Alliansen branschstyrelse Kommunikation, SEKO, CF, JUSEK, Ledarna och Fackförbundet ST och gäller för anställda inom Posten. De fullständiga villkoren för det som beskrivs eller nämns i denna broschyr finns att läsa i socialförsäkringsbalken och i TP-P. TP-P och TGL-P finns på Posten Personals hemsida på Postendag. SPV reserverar sig för eventuella ändringar i TP-P och i socialförsäkringsbalken. Om du har frågor om Postens avtalsförsäkringar kan du kontakta: Statens tjänstepensionsverk Företag (TP-P avdelning 2) Sundsvall Tel. direkt: Posten Personal Compensations & Benefits Stockholm Växel: Tel. direkt: E-post: par-ola.larsson@posten.se Vid frågor om TPK-P, som betalats in från och med den 1 juli 2010, kan du kontakta Collectum AB eller det bolag du valt för din TPK-P egenpension. Collectum AB besvarar även frågor om TP-P avdelning 1. För TPK-P som betalats in före den 1 juli 2010 besvaras frågor av respektive försäkringsbolag. Collectum AB Stockholm Tel: E-post: info@collectum.se Webb: Försäkringsaktiebolaget F Administrerar Postens tjänstegruppliv (TGL-P) från och med

10 SPV SPV:s uppdrag är att administrera den statliga tjänstepensionen. Det gör vi genom att beräkna och betala ut tjänstepensioner och andra avtalsförmåner till anställda inom staten och statliga bolag. SPV räknar även ut pensionspremier för arbetsgivare och redovisar pensionsskuld och statistik till regeringen. Varje år betalar SPV ut pension till ett värde av 12 miljarder kronor. Bland våra kunder finns bland annat anställda i staten, pensionärer, 400 arbetsgivare samt ett antal statliga bolag. Vår målsättning är att ge bra information om pensioner och en service som underlättar för våra kunder att fatta medvetna beslut om sin pension. SPV har också uppdraget från arbetsmarknadens parter att vara valcentral för det individuella valet i den statliga tjänstepensionen. serien Pensionsfakta ingår förutom TP-P avdelning 2: Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR) Chefspension avser den som tillträtt en statlig chefsanställning tidigast 1 oktober 1995 Delpension Efterlevandeförmåner PA-91 Familjepension gäller för Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR) nkomstgaranti avser den som tillträtt en statlig chefsanställning tidigast 1 januari 2003 Förordnandepension avser den som tillträtt en statlig förordnandetjänst före 1 oktober 1995 TP-S TP-Tele PA 03 Tjänstepension PA-91 Tjänstepension PA-91 F Tjänstepension Pensionsersättning/särskild pensionsersättning Statens tjänstegrupplivförsäkring Statens grupplivförsäkring för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program, totalförsvars pliktiga och doktorander med flera. Pensionsfaktanr Bearbetning: Linda Gradin Tryck: SPV, Statens tjänstepensionsverk, Sundsvall Tel: Fax: E-post: spv@spv.se

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-P avdelning 2. ITP-P tjänstepension. Allmänt om pension

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-P avdelning 2. ITP-P tjänstepension. Allmänt om pension Om tjänstepension enligt tjänstepensionsavtalet TP-P avdelning 2 Du som är eller har varit anställd vid ett bolag inom PostNord har rätt till tjänstepension enligt TP-P. Här får du en översikt av vad som

Läs mer

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S. ITP-S tjänstepension. Allmänt om tjänstepension

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S. ITP-S tjänstepension. Allmänt om tjänstepension Om tjänstepension enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S Du som är eller har varit anställd vid ett företag som anslutit sig till tjänstepensionsavtalet ITP-S har rätt till tjänstepension enligt det. Här

Läs mer

P E N S I O N S F A K T A ITP-S

P E N S I O N S F A K T A ITP-S P E N S I O N S F A K T A ITP-S ITP-S B roschyren vänder sig till dig som är eller har varit anställd vid ett företag som anslutit sig till ITP-S hos SPV-Skandia. Den ger en översiktlig beskrivning av

Läs mer

P E N S I O N S F A K T A. ITP-Tele

P E N S I O N S F A K T A. ITP-Tele P E N S I O N S F A K T A ITP-Tele ITP-Tele Den här broschyren vänder sig till dig som är eller har varit anställd vid ett företag som anslutit sig till ITP-Tele hos SPV-Skandia. Den ger en översiktlig

Läs mer

P E N S I O N S F A K T A

P E N S I O N S F A K T A P E N S I O N S F A K T A PA-91 Tjänstepension PA-91 Tjänstepension P A-91 är en pensionsplan för arbetstagare hos staten med flera. Om du är född före 1943 och har pensionsåldern 65 år, vilket de flesta

Läs mer

Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR)

Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR) P E N S I O N S F A K T A Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR) Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR) Denna broschyr ger en översiktlig beskrivning av tjänstepension i form av ålderspension enligt allmänt

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Statens tjänstegrupplivförsäkring

Statens tjänstegrupplivförsäkring P E N S I O N S F A K T A Statens tjänstegrupplivförsäkring Statens tjänstegrupplivförsäkring Den som är statligt anställd omfattas av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Välkommen till FTP 2 Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Information för dig som är född 1971 eller tidigare Genom din anställning omfattas du av Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan, FTP

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Startbild Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns

Läs mer

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Innehåll Förord 1 Pensionsförmåner 2 Två typer av ålderspension 2 Avgiftsbestämd ålderspension 3 Förmånsbestämd ålderspension 4 Beräkning av förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2. Vad händer när du börjar din anställning? Pensionsmedförande lön

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2. Vad händer när du börjar din anställning? Pensionsmedförande lön Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2 Genom din anställning omfattas du av Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan, FTP 17. Den kompletterar den allmänna pensionen, som består

Läs mer

ITP Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-07

ITP Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-07 Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän 1 1 & 2 -planen 1 Plan sedan 2007 Födda 1979 eller senare 2 Plan sedan 1960 Födda 1978 och tidigare Företag som blir bundna av kollektivavtal får efter

Läs mer

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2. Vad händer när du börjar din anställning? Pensionsmedförande lön

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2. Vad händer när du börjar din anställning? Pensionsmedförande lön Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2 Genom din anställning omfattas du av Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan, FTP 17. Den kompletterar den allmänna pensionen, som består

Läs mer

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2. Vad händer när du börjar din anställning? Pensionsmedförande lön

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2. Vad händer när du börjar din anställning? Pensionsmedförande lön Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2 Genom din anställning omfattas du av Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan, FTP 17. Den kompletterar den allmänna pensionen, som består

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension Bilaga 1 INNEHÅLL 1 Tillämpningsområde 2 Ålderspension Pensionsmedförande lön Premie Val av förvaltare Flytt av kapital Pensionens storlek Gemensamt värdebesked 3 Efterlevandeskydd Återbetalningsskydd

Läs mer

Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten

Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten Om din pension en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten 5:e upplagan 2011 Pension än sen då? Varför bry sig om pensionen? Det kan väl vara något för de som snart ska sluta jobba, men för den som

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS

ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS Ett pensionsavtal för anställda vid KFS medlemsföretag Den här informationen är utformad för dig som omfattas av avtalspension Gamla PA-KFS. Ett avtal som träffats mellan

Läs mer

Din tjänstepension PA KFS 09. för dig som är född 1954 eller senare

Din tjänstepension PA KFS 09. för dig som är född 1954 eller senare Din tjänstepension PA KFS 09 för dig som är född 1954 eller senare Kort presentation av broschyren Den här broschyren vänder sig till dig som är anställd inom ett KFS-anslutet företag som avtalat om PA-KFS,

Läs mer

6:e upplagan. Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN

6:e upplagan. Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN 6:e upplagan 2015 Om din pension en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN Pension än sen då? Varför bry sig om pensionen? Det kan väl vara något för de som snart ska sluta jobba, men för den som är

Läs mer

PA 03. 2012-10-24 Hans Norin, OFR

PA 03. 2012-10-24 Hans Norin, OFR PA 03 2012-10-24 Hans Norin, OFR Vad är OFR? En uppdragsstyrd förhandlings- och serviceorganisation för fjorton fackliga organisationer med cirka 555 000 medlemmar inom den offentliga sektorn. Statlig

Läs mer

P E N S I O N S F A K T A. Statens tjänstegrupplivförsäkring

P E N S I O N S F A K T A. Statens tjänstegrupplivförsäkring P E N S I O N S F A K T A Statens tjänstegrupplivförsäkring Statens tjänstegrupplivförsäkring Den som är statligt anställd omfattas av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Tjänstepension i Alecta

Tjänstepension i Alecta Tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du som arbetsgivare läsa om hur det fungerar att ha tjänstepensionen i Alecta för dig och dina anställda. 4586 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto

Läs mer

Tjänstepension i Alecta

Tjänstepension i Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 1 o c h f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n i t p 2 Tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du som arbetsgivare

Läs mer

Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12!

Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12! Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12! Tjänstepension är uppskjuten lön För alla Är du intresserad av din lön och din löneutveckling? Om svaret är ja, så borde du också vara intresserad

Läs mer

ITP 1. Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

ITP 1. Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 2019 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

Avtalsjuridik för privatpersoner och företagare

Avtalsjuridik för privatpersoner och företagare v 3 Avtalsjuridik för privatpersoner och företagare avtal24 erbjuder Juridisk rådgivning och avtalsskrivning via telefon och internet Fasta priser på alla avtal 14 dagars kostnadsfri ändringsrätt av alla

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet

Din pension enligt det nya ITP-avtalet Din pension enligt det nya ITP-avtalet För dig som är född 1978 eller tidigare. 008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 6 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Din pension och framtida ekonomi pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Innehåll Välkommen till KPA Pension 3 Tjänstepension och allmän pension 3 Din allmänna

Läs mer

Välkommen till Din Trygghet i två kuvert. Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se

Välkommen till Din Trygghet i två kuvert. Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se Välkommen till Din Trygghet i två kuvert Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se Vad ingår i din medlemsavgift? Karriärcoachning CV-granskning Facklig Rådgivning Studiestöd Möjlighet

Läs mer

Tjänstepension i Alecta

Tjänstepension i Alecta Tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du som arbetsgivare läsa om hur det fungerar att ha tjänstepensionen i Alecta för dig och dina anställda. 4586 2011.01 Illustration Agnes Miski Török Foto

Läs mer

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2012 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 26 medlemsförbund med cirka 700 000 medlemmar

Läs mer

Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda

Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda 1 Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda Två avdelningar i avtalet Det nya pensionsavtalet för den statliga sektorn gäller från den 1 januari 2016. Avtalet är uppdelat i två avdelningar.

Läs mer

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 AVGÅNGSPENSION Innehåll Avgångspension 3 På grund av övertalighet 4 Erbjudandet ska vara skriftligt 5 Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 Kompensation - lagstadgad ålderspension 8 Kompensation

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Din avtalspension är knuten till din anställning.

Läs mer

Anställningsförhållanden

Anställningsförhållanden 28 ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN Anställningsförhållanden Det här avsnittet handlar om hur det kollektivavtalade försäkringsskyddet påverkas vid olika anställningsförhållanden. Främst påverkas ITP- och TGL-försäkringarna

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, är en kollektivavtalad livförsäkring. Enligt kollektivavtalet måste arbetsgivaren teckna försäkringen för alla tjänstemän i företaget och

Läs mer

Det handlar om din pension. pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd

Det handlar om din pension. pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd Det handlar om din pension pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd Fjällräven Fjällräven förekommer i Skandinavien, Sibirien, Kanada, Alaska och på Grönland. I Sverige finns

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Från och med den 1 januari 2014 omfattar KAP-KL

Läs mer

POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P)

POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P) SEKO Post Klubb Årsta postterminal 120 21 ÅRSTA Lathund om POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P) Lathunden finns också tillgänglig på Årstaklubbens hemsida: www.sekoarsta.se (2011-01-01) Pensionsavtalet Vårt nya

Läs mer

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension. Den allmänna

Läs mer

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt det nya KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2011 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 27 medlemsförbund med cirka 700

Läs mer

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson Välkommen till informationsträff med KPA Pension Åke Andersson Om KPA Pension KPA Pension är ett serviceorgan för den kommunala sektorn i pensions- och försäkringsfrågor. Vi hjälper till att: räkna fram

Läs mer

ITP 2. Till dig som har tjänstepensionen ITP 2

ITP 2. Till dig som har tjänstepensionen ITP 2 ITP 2 Till dig som har tjänstepensionen ITP 2 2019 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 2 när du går i pension 6 ITPK en kompletterande pension som

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

Avgiftsbestämd ålderspension

Avgiftsbestämd ålderspension PA 03 Avgiftsbestämd ålderspension på inkomst upp till 30 ibb Förmånsbestämd ålderspension på inkomst mellan 7,5 ibb och 30 ibb Förmånsbestämd ålderspension på inkomst upp tilll 7,5 ibb för anställda födda

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige 2008-xx-xx Lunds kommun Innehållsförteckning ALLMÄNT...3 BESLUTSORDNING...3 FÖRTROENDEVALDA PÅ HEL- OCH DELTID...3 ÖVRIGA FÖRTROENDEVALDA...3

Läs mer

2011-09-03 PRIVAT ITP 1. Bild 1 ITP 1

2011-09-03 PRIVAT ITP 1. Bild 1 ITP 1 Bild 1 för född 1979 eller senare PRIVAT Bild 2 Men anställd oavsett ålder kan tillhöra och därmed få en premiebestämd ålderspension om 1 arbetsgivaren efter den 25 april 2006 har blivit medlem i Svenskt

Läs mer

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2 Vad gör vi på Collectum för dig? 1,8 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09

Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09 Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09 Nu är det dags att välja! Du omfattas av pensionsavtalet PA-KFS 09 och har därför rätt att välja pensionsförvaltare för hela den pensionspremie som din arbetsgivare

Läs mer

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Referensnummer: 7777777, datum: 2011-01-11 PER PERSON Torget 1 100 00 STADEN Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Kanske är din pensionering nära, kanske är den långt bort. Oavsett när det är

Läs mer

POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P)

POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P) SEKO Post Klubb Årsta postterminal 120 21 ÅRSTA Lathund om POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P) Lathunden finns också tillgänglig på Årstaklubbens hemsida: www.sekoarsta.se (2014-01-22) Pensionsavtalet Vårt nya

Läs mer

KAP-KL. Förmåner i KAP-KL KAP-KL innehåller både premiebestämd och förmånsbestämda förmåner

KAP-KL. Förmåner i KAP-KL KAP-KL innehåller både premiebestämd och förmånsbestämda förmåner KAP-KL KAP-KL - Kollektiv Avtalad Pension Kommuner och Landsting gäller för anställda som är födda 1938 eller senare. KAP-KL gäller från 1 januari 2006 och ersatte pensionsavtalet PFA. Även anställda i

Läs mer

2013-09-19 2013-09-19. Eventuell privat pension. Tjänstepension. Allmän pension

2013-09-19 2013-09-19. Eventuell privat pension. Tjänstepension. Allmän pension 1 2 Eventuell privat pension Tjänstepension Allmän pension 3 1 Den allmänna pensionen Tilläggspension Inkomstpension Premiepension Garantipension 4 Vad ger rätt till allmän pension Maximal månadslön 2013:

Läs mer

ITP 1. Till dig som har tjänstepensionen ITP

ITP 1. Till dig som har tjänstepensionen ITP ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 2017 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj

Läs mer

Kollektivavtalet försäkrar! 2015

Kollektivavtalet försäkrar! 2015 Kollektivavtalet försäkrar! 2015 Informationen är framtagen i samproduktion med PTK Kollektivavtalet försäkrar! Den här informationen vänder sig till dig som är privatanställd tjänsteman inom PTK-området

Läs mer

Din tjänstepension PFA

Din tjänstepension PFA Din tjänstepension PFA En kort presentation av PFA Den här broschyren vänder sig till dig som är född 1938 eller senare och som är anställd i inom kommun, landsting/region och kommunala bolag. Den ger

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet.

Din pension enligt det nya ITP-avtalet. Din pension enligt det nya ITP-avtalet. För dig som är född 979 eller senare. 2008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 26 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

ITP 2 ålderspension 2009

ITP 2 ålderspension 2009 ITP 2 ålderspension 2009 INNEHÅLL 1 ITP-avtal 2 Ålderspensionens olika delar 3 Lagstadgad pension 5 Tilläggspension 7 Inkomstpension och premiepension 10 Den kollektivavtalade pensionen 12 ITP 2 20 Du

Läs mer

Kollektivavtalet försäkrar 2018

Kollektivavtalet försäkrar 2018 Kollektivavtalet försäkrar 2018 Informationen är framtagen i samproduktion med PTK Kollektivavtalet försäkrar! Den här informationen vänder sig till dig som är privatanställd tjänsteman inom PTK-området

Läs mer

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension. Den allmänna

Läs mer

en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten

en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten Om din pension e 4: SEKO Posten pe up ns me pl io d ag ns ny a av a n ta le t! en liten broschyr av stor betydelse! Pension än sen då? Varför bry sig om pensionen? Det kan väl vara något för de som snart

Läs mer

Vem ska förvalta din avtalspension? PA-KFS 09

Vem ska förvalta din avtalspension? PA-KFS 09 Vem ska förvalta din avtalspension? PA-KFS 09 Nu är det dags att välja Du omfattas av pensionsavtalet PA-KFS 09 och har därför rätt att välja pensionsförvaltare för hela den pensionspremie som din arbetsgivare

Läs mer

Tillämpningsanvisningar Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Antagna av regionstyrelsen

Tillämpningsanvisningar Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Antagna av regionstyrelsen Tillämpningsanvisningar Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Antagna av regionstyrelsen 2018-03-13 Tillämpningsanvisningar för bestämmelser om omställningsstöd och

Läs mer

ITP 1 ålderspension 2009

ITP 1 ålderspension 2009 ITP 1 ålderspension 2009 INNEHÅLL 1 Inledning 2 Ålderspensionens olika delar 3 Lagstadgad pension 7 Den kollektivavtalade pensionen 8 ITP 1 9 Så här går ITP-valet till 15 Om du inte gör något ITP-val 15

Läs mer

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige 2008-12-18, reviderade 2015-02-26 Lunds kommun Innehållsförteckning ALLMÄNT... 2 REVIDERING... 2 BESLUTSORDNING... 2 PENSION TILL FÖRTROENDEVALDA...

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun

tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun Pensionstillämpning Tillämpningen beskriver hur Hudiksvalls kommun hanterar pensionsfrågor för medarbetare och förtroendevalda. De pensionsavtal som

Läs mer

KAP-KL DITT NYA PENSIONSAVTAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD I KOMMUN, LANDSTING ELLER REGION.

KAP-KL DITT NYA PENSIONSAVTAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD I KOMMUN, LANDSTING ELLER REGION. K A P-KL D IT T NYA PE N SI O N SAVTA L VI KTI G I N F O R M ATI O N F Ö R D I G SO M Ä R A N STÄ L L D I KO M MUN, L A N D STI N G E L L E R R E G I O N. Din framtida pension Anställda i kommun, landsting

Läs mer

Bilaga till pensionspolicy

Bilaga till pensionspolicy Bilaga till pensionspolicy 2007 Eksjö kommun I samarbete med Innehållsförteckning BESKRIVNING AV DET SVENSKA PENSIONSSYSTEMET... 3 ALLMÄN PENSION... 3 TJÄNSTEPENSION... 3 PRIVAT PENSIONSSPARANDE... 3 BESKRIVNING

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 2

Till dig som har tjänstepensionen ITP 2 Till dig som har tjänstepensionen ITP 2 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 2 när du går i pension 6 ITPK en kompletterande pension som du själv rår

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09

Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09 Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09 1 Nu är det dags att välja! Du omfattas av pensionsavtalet PA-KFS 09 och har därför rätt att välja pensionsförvaltare för hela den pensionspremie som din

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1)

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Version 0.6 Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning

Läs mer

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar:

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar: Försäkringspolicy Allmänt Den ekonomiska grundtryggheten vid sjukdom, ålderdom och dödsfall ges enligt lagstadgade förmåner. Förmåner enligt lag kompletteras med kollektiva förmåner. Försäkringspolicyn

Läs mer

Så här fyller du i valblanketten:

Så här fyller du i valblanketten: Så här fyller du i valblanketten: 1 Välj sparform och försäkringsbolag. Om du vill spara i en traditionell försäkring, ska du välja ett av försäkringsbolagen som finns under rubriken Traditionell försäkring

Läs mer

Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg

Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension.

Läs mer

POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P)

POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P) SEKO Post Klubb Årsta postterminal 120 21 ÅRSTA Lathund om POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P) Lathunden finns också tillgänglig på Årstaklubbens hemsida: www.sekoarsta.se (2012-01-05) Pensionsavtalet Vårt nya

Läs mer

Familjepension. Gäller för Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR)

Familjepension. Gäller för Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR) P E N S I O N S F A K T A Gäller för Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR) Denna broschyr gäller enbart familjepension efter den som avgått med pension (eller motsvarande) enligt allmänt pensionsavtal 1974

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) AFO-Handels KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) där KTP står för

Läs mer

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2 Referensnummer: 77777, datum: 2013-12-18 ANDERS ANDERSSON Gatan 10 100 00 STADEN Årsbesked över din tjänstepension ITP 2 Kanske är din pensionering nära, kanske är den långt bort. Oavsett när det är dags,

Läs mer

Ditt nya pensionsavtal Viktig information för dig som är statligt anställd

Ditt nya pensionsavtal Viktig information för dig som är statligt anställd Ditt nya pensionsavtal Viktig information för dig som är statligt anställd Din framtida pension Statligt anställda har fått ett nytt pensionsavtal! Den 1 februari 2002 blev ett nytt pensionsavtal för statligt

Läs mer

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst Goda råd behöver inte vara dyra så använder du PTK Rådgivningstjänst 1 Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 8

Läs mer

HR-servicecenter. Information om din tjänstepension. Anna Borin Gunilla Lindqvist. januari hrservicecenter.se

HR-servicecenter. Information om din tjänstepension. Anna Borin Gunilla Lindqvist. januari hrservicecenter.se HR-servicecenter Information om din tjänstepension Anna Borin Gunilla Lindqvist januari 2019 Pensionspusslet Privat pension Spar via bank eller försäkringsbolag Tjänstepension PFA, KAP-KL, AKAP-KL Från

Läs mer

Din pension och framtida ekonomi. Pensionsavtalet PA-KL för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd

Din pension och framtida ekonomi. Pensionsavtalet PA-KL för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Din pension och framtida ekonomi Pensionsavtalet PA-KL för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Innehåll Sidan Välkommen till KPA Pension... 3 Tjänstepension och allmän pension...

Läs mer