Naturskyddsföreningens svar på remiss gällande förslag till uppdatering av riksintresse vindbruk 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Naturskyddsföreningens svar på remiss gällande förslag till uppdatering av riksintresse vindbruk 2013"

Transkript

1 Stockholm Ert dnr: Vårt dnr: 2013/025 Energimyndigheten Att. Matilda Schön Vindenheten Naturskyddsföreningens svar på remiss gällande förslag till uppdatering av riksintresse vindbruk 2013 Naturskyddsföreningen har tagit del av den uppdaterade remissen om områden av riksintresse för vindbruk. Vi hänvisar i grunden till de bedömningar och principer som vi redovisat i vårt remissvar (dnr: 2012/307) på förra versionen av remissen, riksintressen för vindbruk. Naturskyddsföreningen anser att det är positivt att nya riksintresseområden för vindbruk tas fram, förutsatt att man tar stor hänsyn till natur och miljö. Den nya remissen innehåller förbättringar i det avseendet, då även Natura 2000-områden och natur-kulturreservat, på land, har undantagits på förhand. Sammanfattning Det är positivt att natur-kulturreservat och Natura 2000-områden på land ej längre är utmärkta som riksintressen för vindkraft men detta borde gälla även motsvarande områden till havs. Naturskyddsföreningen ser det som självklart att alla naturskyddade områden som huvudregel undantas från riksintresse för vindbruk. Vindkraft som energikälla är särskilt känslig för kritik när den placeras fel. I förlängningen hotar därför det remitterade förslaget att skada vindkraftens framtoning som miljöanpassad och därigenom näringen som sådan. Det kan knappast vara avsikten med utpekande av ett riksintresse. Det är därför extra viktigt att lokaliseringen styrs till platser där höga

2 2/9 naturvärden inte hotas. Olämpligt utpekade riksintressen för vindkraft leder i förlängningen dessutom till onödiga konflikter och felprioriteringar i framtida lokaliseringar. Föreningen anser att vindkraftverken ska etableras i lägen där de inte hotar höga natur- eller miljövärden, och med stor hänsyn till sociala värden. Vindkraftverken ska i första hand lokaliseras till områden som redan är exploaterade eller bullerstörda, som utefter vägar och vid industriområden. Den nya remissen, liksom den förra, innehåller ingen beskrivning av vilken hänsyn som tas till fågellivet. Områden i landet som är särskilt viktiga för kungsörn och havsörn t ex delar av Gotland, Dalarna och Forsmarkskusten i Uppland bör undvikas som riksintressen för vindbruk. Vindkraftverk bör heller inte anläggas i närheten av IBA-områden (Important Bird Areas utpekade av Birdlife International) eller områden som innefattas av internationella konventioner. Naturskyddsföreningen vill även se att följande naturskyddade områden som huvudregel bör undantas från riksintresse för vindbruk. 1. Områden som omfattas av områdesskydd eller av internationella konventioner såväl på land som till havs; Ramsarområden, Natura 2000-områden till havs, Naturreservat till havs, Djur- och växtskyddsområden, Naturvårdsområden, Naturminnen, Biotopskyddsområden, Områden med naturvårdsavtal, Objekt med skydd för landskapsbild. 2. Områden som ingår i nationella utredningar och inventeringar av särskilt värdefull natur i synnerhet; Värdefulla hagmarker identifierade i Jordbruksverkets TUVA-databas, Objekt i nationalparksplanen, Objekt i den nationella myrskyddsplanen, Statliga Naturskogar och Urskogsartade skogar (SNUS-

3 3/9 objekt), Sveaskogs ekoparker, Skogsstyrelsens nyckelbiotoper, Skogsstyrelsens objekt med naturvärde. 3. Viktiga fågel- och fladdermusområden samt värdefulla skogsområden som inte ingår i kategori 1 eller 2 ovan; Områden utpekade som viktiga fågelområden, IBA, av Birdlife International, Viktiga flyttfågelområden, fågelrastplatser och fladdermusområden, som idag inte utgör IBA-område, Skyddsvärda skogsområden identifierade på Naturskyddsföreningens skogskarta. Även om kommunernas underlag för utbyggnad av vindkraft har kvalitetsbrister, så som Energimyndigheten påpekar i sin remiss, måste det gå att använda en viss del av materialet eftersom det innehåller viktig information om de lokala förutsättningarna. Det kommunala planeringsunderlaget bör därför speglas bättre i förslaget än vad som är fallet för närvarande. En buffertzon kan i vissa enskilda fall behöva läggas mellan de riksintresseområden för vindbruk som Energimyndigheten avgränsar och naturskyddade områden eller områden som skyddas av internationella konventioner. Naturskyddsföreningen anser att de mycket speciella förhållanden som råder vid Forsmarkskusten i Norra Uppland beträffande kärnområden för havsörn gör att det är direkt olämpligt för en utbyggnad av vindkraft. Föreningen föreslår därför att detta område tas bort som utpekat riksintresseområde för vindbruk. Mark- och miljööverdomstolen har i juli 2012 beslutat att vindkraftverk inte får uppföras inom området Mästermyr, mot bakgrund av förekomsten av fågel (MMÖD M ). Trots detta pekas Mästermyr ut som riksintresse. Detta är helt oacceptabelt.

4 4/9 Allmänna synpunkter Naturskyddsföreningen anser att en strävan bör vara att Sveriges utsläpp av växthusgaser är nära noll år Genom effektivisering kan Sverige halvera energianvändningen till detta årtal. För att täcka det resterande energibehovet krävs varken fossila energislag, kärnkraft eller utbyggd vattenkraft. Med rätt styrmedel och investeringar kan framförallt vind, sol och bioenergi svara för den energitillförsel som behövs utan att den biologiska mångfalden eller andra miljökvalitetsmål äventyras. Naturskyddsföreningen anser att utbyggnaden av vindkraft är en viktig komponent i omställningen från de ändliga miljöhotande energikällorna: kärnkraft och fossila bränslen. Minst 30 TWh vindel bör genereras senast år Omställningen måste samtidigt innebära en nedväxling till en lägre energianvändning i samhället, till en nivå som är miljömässigt hållbar och inte utarmar den biologiska mångfalden eller andra höga naturvärden. Stor hänsyn måste tas till kulturlandskaps- eller friluftsvärden. Naturskyddsföreningen har ett ansvar att ta ställning mot exploatering av områden med sådana värden, när det gäller vindkraftanläggningar såväl som i fråga om varje annan exploatering som förstör viktiga naturvärden. På motsvarande sätt väljer föreningen även att uttala stöd till lokaliseringar som inte är problematiska. Energimyndigheten (EM) har i sin remiss avgränsat områden av riksintresse för vindbruk, och då undantagit områden som enligt 4 kap. 3 miljöbalken utgör riksintresse obruten kust 4 kap. 4 miljöbalken utgör riksintresse obrutna fjäll 7 kap. 2 miljöbalken förklarats som nationalpark. Natura 2000-områden på land 4 kap. 1 och 8 samt 7 kap. 28

5 5/9 miljöbalken Natur- och kulturreservat på land 7 kap. och 9 miljöbalken Ingen hänsyn har däremot tagits till om ett område av riksintresse för vindbruk överlappar Natura 2000-områden till havs, riksintresse för naturvård i allmänhet eller andra slag av naturskyddade områden (förutom nationalparker och natur-kulturreservat). Inte heller områden som ingår i Naturvårdsverkets nationalparksplan har påverkat Energimyndighetens utpekande av riksintresseområden för vindbruk. Dessutom berörs stora områden med höga naturvärden och friluftslivsvärden utöver de skyddade områdena, i och med att många och välkända områden som är utpekade som riksintresseområde för friluftsliv föreslås som riksintresseområde för vindbruk. Det rimliga vore att så långt möjligt undanta riksintressen rörande naturvård, och i många fall även rörande friluftsliv, redan från början i planeringen av riksintressen för vindbruk, i syfte att undvika konflikter i användningen av mark och vatten. Att lägga ut områden av riksintresse för vindbruk över områden som enligt tidigare beslut av länsstyrelser, regering, kommuner eller Skogsstyrelsen skyddats, eller bedömts vara av riksintresse för sina höga naturvärden, anser Naturskyddsföreningen vara en olämplig utgångspunkt, såvida det inte särskilt kan visas att höga naturvärden inte hotas eller riksintressena inte är oförenliga. Man bör dock komma ihåg att en vindkraftsetablering inte bara omfattar marken där själva vindkraftverket står, utan även tillfartsvägar av relativt hög standard, diken, kabeldragningar m.m. som kan utgöra allvarliga ingrepp i känsliga naturmiljöer. Vindkraft ska istället i första hand styras till områden med redan etablerad naturpåverkan som produktionsskogar, urbana miljöer, längs motorvägar och i det hårt brukade odlingslandskapet. I dessa områden finns dessutom redan en utbyggd infrastruktur i form av ledningar och

6 6/9 vägar som underlättar byggandet. Naturskyddsföreningen ser det som självklart att alla naturskyddade områden, även till havs som huvudregel undantas från riksintresse för vindbruk. Vindkraft som energikälla är särskilt känslig för kritik när den placeras fel. Det är därför extra viktigt att lokaliseringen styrs till platser där skyddsvärd natur inte tar skada. Olämpligt utpekade riksintressen för vindkraft leder i förlängningen dessutom till onödiga konflikter och felprioriteringar i framtida lokaliseringar. I föreliggande remiss anför Energimyndigheten, till skillnad från förra förslaget, att en miljökonsekvensbeskrivning/miljöbedömning enligt 4.2 paragrafen i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar ska utföras för dessa förslag till uppdaterade riksintresseområden. Föreningen instämmer i att det bör genomföras en miljöbedömning av hela det samlade förslaget till riksintresseområden för vindbruk. Riksintresseområdena får inte fastställas innan en sådan bedömning är genomförd. En sådan miljöbedömning borde ha bifogats tillsammans med det föreliggande remissförslaget, så att alla remissinstanser hade getts möjligheten att bedöma förslaget i ljuset av utförd miljöbedömning. Vidare yrkar föreningen att de synpunkter som framförs i detta yttrande ska användas vid den miljöbedömning som nu ska göras. Vi vill framhålla att den ordning i vilket arbetet nu sker (först remiss, sedan miljöbedömning) inte är acceptabel. Slutligen vill vi påpeka att en miljöbedömning av riksintressepaketet på intet sätt undanröjer kravet om att vid varje enskild etablering (i linje med vad som föreskrivs i miljöbalken och dess förordning) genomföra en MKB. Föreningens lokala kretsar

7 7/9 Sedan flera år tillbaka har Naturskyddsföreningens lokala kretsar, ibland tillsammans med kommuner och länsstyrelse, arbetat för att peka ut områden som är lämpliga respektive olämpliga för vindkraft ur framför allt natur- och miljösynpunkt, utifrån den riksintressekartering som Energimyndigheten gjorde Detta arbete har ibland legat till grund för kommunernas översiktsplaner, vindbruksplaner och stoppområden. En hel del jobb har lagts ner på att planera för vindkraften på rätt ställen. Naturskyddsföreningen anser att Energimyndigheten bör använda sig av dessa utpekade vindbruksplaner i den nu pågående översynen av riksintressen. Havsörn Havsörnens utbredning och bästa biotoper i Sverige sammanfaller till mycket stor del med områden som är intressanta för vindbruk. Det är därför av största betydelse att de viktigaste häcknings-, flyttnings- och övervintringsområdena undantas från att tas i anspråk för utbyggnad. Om så inte sker kan de kumulativa effekterna få oöverskådliga konsekvenser för artens bevarandestatus i Sverige. Forsmarkskusten utgör ett kärnområde för havsörn i Sverige, vilket betyder att nya individer kontinuerligt skulle attraheras till populationen för att ersätta sådana som förolyckats. Detta innebär risk för att området skulle utvecklas till att bli ett så kallat sänkområde för arten, d.v.s. med på sikt potentiellt stora förluster i populationen. Naturskyddsföreningen har i sitt tidigare remissvar ( ) upprepat att utpekandet av Biotestsjön vid Forsmarks kärnkraftverk inte är lämpligt som riksintresseområden för vindbruk. Det aktuella kustområdet hyser Sveriges tätaste bestånd av häckande havsörn, och utnyttjas vintertid av hundratals havsörnar från såväl Sverige som andra länder. Skälet till att området drar till sig dessa koncentrationer är direkt kopplat till Biotestsjön med sitt varmare vatten där örnarna födosöker.

8 8/9 Studier på platsen visar en mycket stark koncentration av havsörnar som flyger in och ut från själva Biotestsjön. Detta medför uppenbart stora risker för kollisioner med hög dödlighet som följd, om planerna på en vindpark runt Biotestsjön skulle realiseras. Eftersom området vid Forsmarkskusten med Biotestsjön i centrum utgör ett så viktigt häcknings- och övervintringsområde för havsörnar anser Naturskyddsföreningen att det måste prövas om etablering av en vindkraftpark på platsen är i förenlig med Artskyddsförordningens regler om förbud mot att avsiktlig störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings-, eller flyttningsperioder (4 2 punkten) och/eller reglerna om att skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser (4 4 punkten). Farhågorna för störning eller skada är kopplade både till direkta kollisionsrisker och att man inte kan utesluta att häckande havsörnar framledes skulle komma att undvika närområdet kring vindkraftverken. Naturskyddsföreningen anser att de mycket speciella förhållanden som råder i just detta område gör att det är direkt olämpligt för en utbyggnad av vindkraft. Föreningen föreslår därför att detta område tas bort som riksintresseområde för vindbruk. Mästermyr, Gotland Mark- och miljööverdomstolen har i juli 2012 beslutat att vindkraftverk inte får uppföras inom området Mästermyr, mot bakgrund av fågellivet (MMÖD M ). Trots detta föreslås Mästermyr pekas ut som riksintresse. Flera andra miljödomar i Sverige har även fastställt skyddsavstånd till särskilt skyddsvärda fågelarter. Flertalet av de utpekade områdena för riksintressen för vindbruk är inte möjliga att bebygga med vindkraft mot bakgrund av hänsyn till fågellivet och nämnda domstolsutslag. Till följd av domstolarnas beslut bedömer föreningen att flera utpekade riksintresseområden på Gotland inte kommer att kunna exploateras av vindkraft på grund av förekomst av hotade fågelarter. Förslaget om riksintresseområden för vindbruk måste beakta denna praxis som bildats genom ovan nämnda och andra domstolsutslag.

9 9/9 Detta remissvar har utarbetats av Isak Isaksson, sakkunnig naturvård vid rikskansliet, med hjälp av Jan Terstad, skogs- och naturvårdschef. För Naturskyddsföreningen Mikael Karlsson Ordförande Jan Terstad Skogs- och naturvårdschef

Vindkraft på rätt plats. Isak Isaksson

Vindkraft på rätt plats. Isak Isaksson Vindkraft på rätt plats Isak Isaksson SNFs syn på vindkraft Naturskyddsföreningen anser att vindkraft bör kunna bidra med minst 30 TWh till år 2020 att vindkraftverken ska etableras i lägen där de inte

Läs mer

Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr

Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr Energimyndigheten registrator@energimyndigheten.se Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr 2012-2103 Naturskyddsföreningen Gotland anser att Energimyndighetens

Läs mer

Naturskyddsföreningens yttrande angående tillstånd att uppföra vindkraftverk inom Natura 2000-område Stora Middelgrund i Kattegatt

Naturskyddsföreningens yttrande angående tillstånd att uppföra vindkraftverk inom Natura 2000-område Stora Middelgrund i Kattegatt Stockholm 2014-03-03 Ert dnr: 2210038000 Universal Wind Offshore AB Att: Mia Bergström Vårt dnr: 2014/0078/1 Naturskyddsföreningens yttrande angående tillstånd att uppföra vindkraftverk inom Natura 2000-område

Läs mer

Vindbolaget i När AB, Gotlands kommun, ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

Vindbolaget i När AB, Gotlands kommun, ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet 2017-03-03 1/7 Länsstyrelsen Stockholm Box 22067 104 22 Stockholm Diarienummer 5511-31985-2016 Vindbolaget i När AB, Gotlands kommun, ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet Vindbolaget i När

Läs mer

Vindkraft. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Anläggningsintyg. Ansökan Ansökande näringsidkare (i avtalet kallad Producenten) Kontaktperson

Vindkraft. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Anläggningsintyg. Ansökan Ansökande näringsidkare (i avtalet kallad Producenten) Kontaktperson Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Anläggningsintyg Vindkraft Ansökan 2009 Denna handling är en Ansökan om Anläggningsintyg för Produktionsenhet vars produktion ska ingå i en Produkt märkt med Bra Miljöval.

Läs mer

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom 1/5 Wickman Vind AB Öja Gisle 220 623 33 Burgsvik andreas@wickmanwind.se Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av

Läs mer

Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist

Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist Vad ska jag ta upp? Regelverk särskilt om Skyddade områden (Natura 2000) & Artskydd Domstolspraxis vindkraft och vattenkraft

Läs mer

Sveriges Ornitologiska Förening

Sveriges Ornitologiska Förening s Ornitologiska Förening Energimyndigheten YTTRANDE Att. Matilda Schön Datum Dnr Tillväxtavdelningen 2013-03-01 2010-5138 Vindenheten Yttrande Remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk s Ornitologiska

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Hitta Vindkraften med hjälp av molnet

Hitta Vindkraften med hjälp av molnet Hitta Vindkraften med hjälp av molnet Hur kan kartan och geografiska analyser hjälpa till att ta rätta beslut vid vindkraftsplanering? Metria ger svaren och förklarar hur man smart kan samla all nödvändig

Läs mer

Yttrande om uppförande av 6 st vindkraftverk på fastigheten Östkinds häradsallmänning S:1 Morkulleberget

Yttrande om uppförande av 6 st vindkraftverk på fastigheten Östkinds häradsallmänning S:1 Morkulleberget Norrköpings kommun Bygg och miljökontoret Jenny Andersson 601 81 Norrköping jenny.a.andersson@norrkoping.se 13 april 2015 Yttrande om uppförande av 6 st vindkraftverk på fastigheten Östkinds häradsallmänning

Läs mer

Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar

Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar 1/5 2015-01-20 Länsstyrelsen Stockholm Box 22067 104 22 STOCKHOLM Ert dnr: 5511-10704-2013 Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar Naturskyddsföreningen Gotland överklagar

Läs mer

Statens Energimyndighet Box 310 631 04 Eskilstuna

Statens Energimyndighet Box 310 631 04 Eskilstuna Statens Energimyndighet Box 310 631 04 Eskilstuna Kopia till Lars Andersson och Matilda Schön, Vindenheten, Statens Energimyndighet, Eskilstuna Samt till Naturvårdsverket 106 48 Stockholm och Naturvårdsenheten,

Läs mer

Vindkraft och naturvärden

Vindkraft och naturvärden Vindkraft och naturvärden Workshop Nordvind Örenäs 2008-11-26/27 alexandra.noren@naturvardsverket.se 2008-12-03 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 1 Politiken och Naturvården Vindkraften

Läs mer

Vindkraft på rätt plats. Karlskoga 10 oktober 2015 Jonas Rudberg

Vindkraft på rätt plats. Karlskoga 10 oktober 2015 Jonas Rudberg Vindkraft på rätt plats Karlskoga 10 oktober 2015 Jonas Rudberg SNFs syn på vindkraft Naturskyddsföreningen anser att vindkraft bör kunna bidra med minst 30 TWh till år 2020 att vindkraftverken ska etableras

Läs mer

Artskydd lunchseminarium Oscar Alarik

Artskydd lunchseminarium Oscar Alarik Artskydd lunchseminarium Oscar Alarik Olika former av naturskydd i miljöbalken Riksintressen & hushållningsregler MB 3 & 4:e kap. Områdesskydd MB 7 kap. Artskydd MB 8 kap. Artskyddsförordningen 2 Svenska

Läs mer

Vindkraftsutredning. Planeringsunderlag till översiktsplan för Marks kommun. Buffertzoner 1:

Vindkraftsutredning. Planeringsunderlag till översiktsplan för Marks kommun. Buffertzoner 1: HÄRRYDA BOLLEBYGDS MÖLNDALS BORÅS SVENLJUNGA KUNGSBACKA VARBERGS Buffertzoner Buffertzon för samhällsutveckling 1000 m Buffertzon infrastruktur 200 m Buffertzon bostäder och kyrkor 500 m FALKENBERGS Vindkraftsutredning

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av förråd inom Gumbodahamn, fastigheten Gumboda 31:15

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av förråd inom Gumbodahamn, fastigheten Gumboda 31:15 Datum 2018-04-17 Handläggare Johanna Söderholm Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2018-363 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens

Läs mer

Artskydd slutförvar för kärnavfall i Forsmark Oscar Alarik

Artskydd slutförvar för kärnavfall i Forsmark Oscar Alarik Artskydd slutförvar för kärnavfall i Forsmark Oscar Alarik 2 Rättskälleläran EU EU-förordningar EU-domstolens praxis EU-direktiv 3 Svenska artskyddsförordningen Fridlysning 4 I fråga om vilda fåglar och

Läs mer

VINDKRAFT i Eskilstuna kommun

VINDKRAFT i Eskilstuna kommun VINDKRAFT i Eskilstuna kommun RIKTLINJER för placering av vindkraftverk Version 2012-12-04 Målsättning för vindkraft i Eskilstuna Eskilstuna kommun har som mål att kraftigt reducera utsläppen av växthusgaser,

Läs mer

Örnkoll Vindkraft på Gotland- möjligheter för samexistens med en av världens tätaste örnpopulationer

Örnkoll Vindkraft på Gotland- möjligheter för samexistens med en av världens tätaste örnpopulationer Örnkoll Vindkraft på Gotland- möjligheter för samexistens med en av världens tätaste örnpopulationer 4 oktober 2016, Balingsholm Vindkluster Gotland - Regional Vindkraftssamordnare Josefin Knudsen 1 Nuläge

Läs mer

Vindkraft, fåglar och fladdermöss

Vindkraft, fåglar och fladdermöss Vindkraft, fåglar och fladdermöss Foto: Espen Lie Dahl Martin Green Jens Rydell Biologiska Institutionen Lunds Universitet Vindkraft, fåglar och fladdermöss Kunskapssammanställning Ute hösten 2011, NV

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus inom fastigheten Djäkneboda 1:68

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus inom fastigheten Djäkneboda 1:68 Datum 2018-03-16 Handläggare Johanna Söderholm Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: SHBK 2018-284 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens

Läs mer

Planeringsunderlag till översiktsplanen Områden för vindkraftsetablering

Planeringsunderlag till översiktsplanen Områden för vindkraftsetablering ÖREBRO KOMMUN 2017-10-26 Sam 493/2014 Bilaga till MKB Planeringsunderlag till översiktsplanen Områden för vindkraftsetablering Stadsbyggnad orebro.se Box 33400, 701 35 Örebro Stadsbyggnadshus 1 Åbylundsgatan

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus inom fastigheten Näs 3:33

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus inom fastigheten Näs 3:33 Datum 2018-08-29 Handläggare Johanna Söderholm Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: SHBK 2018-702 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens

Läs mer

Vindkraft, fåglar och fladdermöss

Vindkraft, fåglar och fladdermöss Vindkraft, fåglar och fladdermöss Foto: Espen Lie Dahl Martin Green Jens Rydell Biologiska Institutionen Lunds Universitet Vindkraft, fåglar och fladdermöss Kunskapssammanställning Ute hösten 2011, NV

Läs mer

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Bilaga. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Kommunen ska i all planering och i beslut som gäller exploatering av mark och vatten (översiktsplanering, bygglov, strandskyddsprövning

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Lägde 11:12

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Lägde 11:12 Datum 2017-10-06 Handläggare Johanna Söderholm Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2017-B0075 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens

Läs mer

Utredning för Planbesked gällande del av Skå-Edeby 4:11 på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län

Utredning för Planbesked gällande del av Skå-Edeby 4:11 på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län PM 2019-01-18 Adam Nyman Planarkitekt 08-124 571 00 adam.nyman@ekero.se Utredning för Planbesked gällande del av Skå-Edeby 4:11 på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr PLAN.2018.1, KS18/177 Sammanfattning

Läs mer

file:///c /Users/731026-001/Desktop/VB%20Samrådssvar%20vindkraft%20Holmön.txt[2014-10-09 11:56:52]

file:///c /Users/731026-001/Desktop/VB%20Samrådssvar%20vindkraft%20Holmön.txt[2014-10-09 11:56:52] Från: Daniel Bengtsson [mailto:daniel.bengtsson@birdlife.se] Skickat: den 9 oktober 2014 09:34 Till: samrad@gronaholmon.se Kopia: umea.kommun@umea.se; Länsstyrelsen i Västerbottens län Ämne: Samrådssvar

Läs mer

DOM meddelad i Växjö

DOM meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2015-10-08 meddelad i Växjö Mål nr M 4665-14 KLAGANDE Söderköping Vind AB Trollsjövägen 167 237 33 Bjärred Ombud: Advokaterna Hans-Anders Odh och Ulrika Nordenvik

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5 Datum 2016-09-27 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2016/B0274 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

Information till prospekteringsföretag i Västerbotten

Information till prospekteringsföretag i Västerbotten Maj 2010 Information till prospekteringsföretag i Västerbotten OMRÅDEN SOM KRÄVER SÄRSKILD HÄNSYN Nationalparker Syftet med nationalparker är att bevara ett större sammanhängande område av en viss landskapstyp.

Läs mer

Bra att veta om.. 1/07

Bra att veta om.. 1/07 Vilt och vindkraft Sverige står inför en storskalig utbyggnad av vindkraften under de kommande tio åren, då mängden el från förnybara energikällor skall tjugodubblas. Miljöeffekterna av vindkraftverk är,

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Tvärvillkor för Miljö - Biologisk mångfald

Tvärvillkor för Miljö - Biologisk mångfald Tvärvillkor för Miljö - Biologisk mångfald Helene Lindahl Naturvårdsverket Skypekurs den 20 sep 2017 2017-09-25 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 1 Upplägg De aktuella direktivens

Läs mer

Sammanfattning. Naturskyddsföreningen vill se en ekonomisk analys där även klimatförändringarnas betydelse för spridningen tas med i beräkningen.

Sammanfattning. Naturskyddsföreningen vill se en ekonomisk analys där även klimatförändringarnas betydelse för spridningen tas med i beräkningen. Stockholm 2013-02-25 Ert dnr: Medlemsförslag A 1595/miljö Vårt dnr:2014/077/1 Naturskyddsföreningens svar på remiss, A1595/miljö, gällande förslag från medlem av Nordiska rådet om ett fortsatt nordiskt

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus inom fastigheten Sikeå 5:112

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus inom fastigheten Sikeå 5:112 Datum 2016-11-15 Handläggare Johanna Söderholm Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2016/B0293 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens

Läs mer

ARTSKYDD I PRAKTIKEN. Eva Amnéus Mattisson. Artenheten Naturvårdsverket. Svartfläckig blåvinge på backtimjan. Bengt Ekman, N

ARTSKYDD I PRAKTIKEN. Eva Amnéus Mattisson. Artenheten Naturvårdsverket. Svartfläckig blåvinge på backtimjan. Bengt Ekman, N ARTSKYDD I PRAKTIKEN Eva Amnéus Mattisson Artenheten Naturvårdsverket Svartfläckig blåvinge på backtimjan. Bengt Ekman, N Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2017-11-15 2 Ett rikt

Läs mer

Tillämpning av skogsvårdslagen och tillgång till. rättslig prövning - Joanna Cornelius, miljöjurist

Tillämpning av skogsvårdslagen och tillgång till. rättslig prövning - Joanna Cornelius, miljöjurist Tillämpning av skogsvårdslagen och tillgång till rättslig prövning - Joanna Cornelius, miljöjurist Vikten av allmänhetens deltagande och rätt att föra talan Århuskonventionen som är angelägna om att allmänheten,

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av garage inom fastigheten Sikeå hamn 1:10

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av garage inom fastigheten Sikeå hamn 1:10 Datum 2017-08-29 Handläggare Johanna Söderholm Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2017-B0213 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens

Läs mer

Samrådsyttrande över Vindpark Marviken

Samrådsyttrande över Vindpark Marviken Kolmårdsvind c/o Alf Gustafsson Älgstorp 1 618 92 Kolmården Norrköping 2015-03-10 Samrådsyttrande över Vindpark Marviken Samrådstiden var mycket kort, under senare delen av januari 2015. Naturskyddsföreningen

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE FÖRSLAG TILL YTTRANDE 1(3) jáäà Ñ êî~äíåáåöéå Datum 2006-01-17 Handläggare Olle Nordell olle.nordell@landskrona.se Er Referens Vår Referens Miljönämnden Landskrona kommun Planeringsunderlag för utbyggnad

Läs mer

FJÄLLBERGET SAXBERGET

FJÄLLBERGET SAXBERGET Antagen av Kf 2007-10-25 214 Laga kraft 2007-11-19 tillhörande fördjupad översiktsplan för Upprättad i juni 2007 Vindkraftverk på Fjällberget Foto: Jan Larspers, Länsstyrelsen Dalarnas län Postadress Besöksadress

Läs mer

Remiss om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2009:5 om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken

Remiss om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2009:5 om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken 1(5) Remiss om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2009:5 om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Sammanställning av remissvar Totalt inkom 27 svar på remissen. Inga synpunkter Länsstyrelsen

Läs mer

Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning

Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning Biotopkartering Syfte Biotopkartering är en väl beprövad metod för inventering och värdering av skyddsvärda naturmiljöer. Syftet är att med en rimlig arbetsinsats

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15 Datum 2017-03-14 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2017/B0027 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

Artskydd kontra äganderätt hur kan konflikten lösas?

Artskydd kontra äganderätt hur kan konflikten lösas? Foto: Torbjörn Ebenhard Artskydd kontra äganderätt hur kan konflikten lösas? Maria Forsberg Juridiska institutionen/uu; Centrum för biologisk mångfald (CBM) Stockholm 21 mars 2018 Disposition Artskydd

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

1. Voxnadalens Naturskyddsförenings ställningstagande

1. Voxnadalens Naturskyddsförenings ställningstagande Ärendenummer 551-7900-2013 Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen Dalarna 791 84 Falun Yttrande ang. Bergvik skogs ansökan om uppförande och drift av maximalt 83 st vindkraftverk med en totalhöjd av

Läs mer

DOM 2013-04-11 Stockholm

DOM 2013-04-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060101 DOM 2013-04-11 Stockholm Mål nr M 7865-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-08-15 i mål nr M 612-12, se bilaga A KLAGANDE 1. B O 2. S

Läs mer

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens vindenhet Ingen träff på vind Regeringens proposition 1996/97:84

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

Vindkraft på rätt plats. Isak Isaksson

Vindkraft på rätt plats. Isak Isaksson Vindkraft på rätt plats Isak Isaksson SNFs syn på vindkraft Naturskyddsföreningen anser att vindkraft bör kunna bidra med minst 30 TWh till år 2020 att vindkraftverken ska etableras i lägen där de inte

Läs mer

Områdesskydd och artskydd

Områdesskydd och artskydd Områdesskydd och artskydd signe.lagerkvist@jus.umu.se Naturvård Bakgrund Områdesskydd - Efter enskilt beslut - Direkt enligt lag Natura 2000 Artskydd 2 Övergripande naturvård Bakgrund 1909 års lagar om:

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan Detaljplan i Hogstad

Bedömning av miljöpåverkan Detaljplan i Hogstad Bedömning av Detaljplan i Hogstad för Västanå 2:7 m.fl. Bedömning av 2(7) Miljöar för planer och program Om en plan eller ett program kan innebära en betydande ska den miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Antagandehandling

Antagandehandling Antagandehandling 2010-01-22 Särskild sammanställning enligt Miljöbalken 6 kap. 16 gällande det tematiska tillägget till Översiktsplan 2002 för vindkraft, Tema vindkraft, tillägg till översiktsplanen.

Läs mer

Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1. MILJÖBALKEN...2

Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1. MILJÖBALKEN...2 2009-10-15 Strömstad Kommun VINDKRAFTSPLAN 2009 Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR INNEHÅLL 1. MILJÖBALKEN...2 2. RIKSINTRESSEN, MB 3 & 4 kap...2 2.1 Naturvård, 3 kap 6... 2 2.2 Friluftsliv, 3 kap 6...

Läs mer

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Per Lidström Siw Lidström, sekreterare Lennart Lindelöf Peder Ljungqvist Tomas Öman

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Per Lidström Siw Lidström, sekreterare Lennart Lindelöf Peder Ljungqvist Tomas Öman Sammanträdesdatum Sida 2008-05-22 89 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, stadshuset, Piteå, torsdag den 22 maj 2008, kl. 13:00-14:30 Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman Lennart Björklund

Läs mer

BILAGA 1 TILLHÖR LÄNSSTYRELSENS BESLUT Sida 1(6) Datum Samhällsbyggnad Naturvård. Arvika kommun

BILAGA 1 TILLHÖR LÄNSSTYRELSENS BESLUT Sida 1(6) Datum Samhällsbyggnad Naturvård. Arvika kommun BILAGA 1 1(6) Datum 2014-12-16 Samhällsbyggnad Naturvård Arvika kommun Glafsfjorden Karta 11-20 Glafsfjorden är en stor och långsträckt sjö som omfattar flera större vikar och ett antal öar. Sjön är relativt

Läs mer

FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR INOM DEN RÄTTSLIGA HANTERINGEN AV EKOLOGISKT KÄNSLIGA OMRÅDEN MÅLKONFLIKTER

FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR INOM DEN RÄTTSLIGA HANTERINGEN AV EKOLOGISKT KÄNSLIGA OMRÅDEN MÅLKONFLIKTER FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR INOM EKOLOGISKT KÄNSLIGA OMRÅDEN DEN RÄTTSLIGA HANTERINGEN AV MÅLKONFLIKTER Per Hallström, s rättssekretariat Stockholms miljörättscentrum, 24/4 2013 Gällande regelverk och lagstiftarens

Läs mer

Dnr: LSK Kommunstyrelsen Datum:

Dnr: LSK Kommunstyrelsen Datum: Dnr: LSK 11-98-214 Kommunstyrelsen Datum: 2011-05-18 Detaljplan för VÄGERÖD 1:70 MM Östersidan, Lysekils kommun Underlag för BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN Miljöpåverkan - behov av miljöbedömning

Läs mer

KOMPLETTERING I MÅL ANGÅENDE ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN, DNR

KOMPLETTERING I MÅL ANGÅENDE ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN, DNR Länsstyrelsen i Östergötland Miljöprövningsdelegationen KOMPLETTERING I MÅL ANGÅENDE ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN, DNR 551-13145-16 I e-post från Länsstyrelsen den 23 oktober 2017 ombads Vattenfall

Läs mer

Remiss gällande uppdatering av riksintresse vindbruk

Remiss gällande uppdatering av riksintresse vindbruk Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna Yttrande Datum 2013-02-22 Dnr 331-4220-2012 Ert datum 2012-11-27 Er dnr 2010-5138 Avdelning Samhällsavdelningen Enhet Samhällsbyggnadsenheten Remiss gällande

Läs mer

Strategi för formellt skydd av skog i Gotlands län

Strategi för formellt skydd av skog i Gotlands län www.i.lst.se Strategi för formellt skydd av skog i Gotlands län Bilaga 1: Sammanfattning av den nationella strategin Sammanfattning Nationell strategi för formellt skydd av skog Detta dokument redovisar

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av huvudbyggnad inom fastigheten Norum 3:64

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av huvudbyggnad inom fastigheten Norum 3:64 Datum 2017-08-31 Handläggare Johanna Söderholm Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2017-B0211 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling del 7 samordning av intressen

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling del 7 samordning av intressen del 7 samordning av intressen 53 7 INTRESSEN SOM MER ELLER MINDRE KRÄVER SAMORDNING MED VINDKRAFT 7.1 Områden olämpliga för vindkraftutbyggnad Bedömningen har gjorts att inom följande områden ska värdena

Läs mer

Elenergi. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Ansökan 2009. 1. Ansökande företag (i avtalet kallad Licenstagaren) Kontaktperson

Elenergi. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Ansökan 2009. 1. Ansökande företag (i avtalet kallad Licenstagaren) Kontaktperson Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Elenergi Ansökan 2009 Denna handling är en Ansökan om Licens att få använda Bra Miljöval i enlighet med Licensvillkoren för nedan angiven Produkt. Ansökan skickas till:

Läs mer

Föreläggande om skyddsåtgärder i samband med iordningställande av uppställningsplats på fastigheten Kollanda 1:29, Ale kommun

Föreläggande om skyddsåtgärder i samband med iordningställande av uppställningsplats på fastigheten Kollanda 1:29, Ale kommun 1(5) Naturvårdsenheten Teresia Holmberg naturvårdshandläggare 031-60 59 38 Delg.kvitto Kilanda cementgjuteri AB Ulf och Lisbet Johansson Kollanda 120 446 95 ÄLVÄNGEN Föreläggande om skyddsåtgärder i samband

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk Till Energimyndigheten Er referens 2010-5138 Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk En fortsatt utbyggnad av vindkraften är central om

Läs mer

NATURVÅRDSPROGRAM. Karta 1. Skyddade naturområden. för Melleruds kommun, antaget KF Naturminnen. Statliga naturreservat

NATURVÅRDSPROGRAM. Karta 1. Skyddade naturområden. för Melleruds kommun, antaget KF Naturminnen. Statliga naturreservat Karta 1 Skyddade naturområden Naturminnen Statliga naturreservat Kommunala naturreservat Statliga kulturreservat Biotopskydd Naturvårdsavtal Djur- växtskyddsområde Natura 2000 - Art- och habitatdirektivet

Läs mer

Miljödepartementet STOCKHOLM

Miljödepartementet STOCKHOLM Centrum för biologisk mångfald (CBM) YTTRANDE 2002-10-15 Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Rapport 5185 Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna

Läs mer

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål ANTAGANDEHANDLING FÖR ÅMÅLS KOMMUN 2011-08-16 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål Antagen av KF 2011-09-28, 166 BILAGA 2, ANALYS Planhandlingen

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. BEDÖMNINGSOBJEKT: DETALJPLAN FÖR GAMLA RUNEMO SKOLA, RUNEMO 7:1 MFL.

Läs mer

DOM 2011-04-06 Meddelad i Härnösand

DOM 2011-04-06 Meddelad i Härnösand Föredraganden Y Gilbert Meddelad i Härnösand Mål nr Sida 1 (6) KLAGANDEN 1. Erik Fursäter, 601005-0216 Hållands byalag Slagsån 594 830 05 Järpen 2. Barbro Rolandsson, 591211-8246 Skogsvägen 5 A 181 41

Läs mer

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden 3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden Detta kapitel redovisar, med utgångspunkt i förutsättningsanalysen och de remissvar som inkommit, hur avgränsningskriterierna tagits fram och motiverats.

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3E, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR ÅMÅLS KOMMUN Planhandlingen består

Läs mer

Bilaga 3 Naturinventering

Bilaga 3 Naturinventering GothiaVindAB Bilaga3Naturinventering Projekt:Fjällboheden Datum:201105 Utförare:MiljötjänstNordAB 2011 Naturvärdesinventering av terrester miljö vid Fjällboheden i Skellefteå kommun, Västerbottens län

Läs mer

DOM 2011-09-23 meddelad i Nacka Strand

DOM 2011-09-23 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2011-09-23 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 718-11 KLAGANDE OCH MOTPART 1. Föreningen Värna det Gotländska Kulturlandskapet c/o Bror Lindahl Stånga Kylver

Läs mer

Gotlands Ornitolgiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn

Gotlands Ornitolgiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn Gotlands Ornitolgiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn Stadsarkitektkontoret 621 81 VISBY Dnr 62039 Synpunkter på detaljplan för Stjups vindkraftspark Hablingbo Stjups 1:27

Läs mer

Med anledning av föreläggandet och inkomna yttranden justerar Bergvik sitt yrkande och yrkar nu enligt följande.

Med anledning av föreläggandet och inkomna yttranden justerar Bergvik sitt yrkande och yrkar nu enligt följande. Till Länsstyrelsen i Dalarnas län Miljöprövningsdelegationen 791 84 Falun Vindkraftprojekt Hälsingeskogen: komplettering Dnr 551-7900-2013 Bergvik Skog AB (nedan Sökanden eller Bergvik) får inkomma med

Läs mer

Utdrag ur Översiktsplan för. Nyköpings kommun

Utdrag ur Översiktsplan för. Nyköpings kommun Samhällsbyggnad, Plan- och naturenheten Utredning Datum 2012-06-03 Dnr KK 08/118 Utdrag ur Översiktsplan för Nyköpings kommun Kapitel 13. Strandskydd Postadress Nyköpings kommun Samhällsbyggnad, Plan-

Läs mer

Yttrande stadsarkitekten i Robertsfors kommun

Yttrande stadsarkitekten i Robertsfors kommun Yttrande stadsarkitekten i Robertsfors kommun Ärende Dnr 2017/B0438 Ort Förhandsbesked för fastighetsreglering där del av samfällighet S:2 tillförs fastigheten Lägde 2:68 samt strandskyddsdispens för tillbyggnad.

Läs mer

NATURRESERVAT VARFÖR OCH HUR

NATURRESERVAT VARFÖR OCH HUR NATURRESERVAT VARFÖR OCH HUR Stockholm 14 mars 2019 Mikael Lindberg Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2019-03-25 1 Bakgrund och motiv till områdesskydd Internationella konventioner

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål är viktiga för vår framtid Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 12

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 12 KARLSTADS KOMMUN Ärende 12 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Tillväxt & planfrågor Tjänsteskrivelse 2012-08-06 Olle Wikberg, 054-540 1032 olle. wikberg@karlstad.se Remiss

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Datum 2009-09-10 1 (6) Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Följande råd när det gäller vad en tillståndsansökan enligt 9 kap Miljöbalken

Läs mer

Naturvårdsprogram för Färgelanda kommun

Naturvårdsprogram för Färgelanda kommun Naturvårdsprogram för Färgelanda kommun Bilaga. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering, prövning och lovgivning Antaget av Kommunfullmäktige 04-05-4, 85 Flygbild över Färgelanda

Läs mer

Policy och stöd vid yttranden över vindkraftprojekt i Norrköping

Policy och stöd vid yttranden över vindkraftprojekt i Norrköping Policy och stöd vid yttranden över vindkraftprojekt i Norrköping Naturskyddsföreningen i Norrköping Antaget på styrelsemöte 13 april 2015 Hur mycket och var kan vindkraft byggas i Norrköping? Riksdagen

Läs mer

Samexistens, värdering, v vägning av motstående riksintressen. Lagstiftning Exempel JämtlandJ. Harry Westermark 29 sept 2010

Samexistens, värdering, v vägning av motstående riksintressen. Lagstiftning Exempel JämtlandJ. Harry Westermark 29 sept 2010 Samexistens, värdering, v vägning av motstående riksintressen Lagstiftning Exempel JämtlandJ Vad göra? g Harry Westermark 29 sept 2010 Fysisk riksplanering riksintressen 1960 Lokala protester mot stora

Läs mer

Naturskyddsföreningens vindbruksplan för Dalsland

Naturskyddsföreningens vindbruksplan för Dalsland Naturskyddsföreningens vindbruksplan för Dalsland Edsbygdens Naturskyddsförening Färgelanda Naturskyddsförening Nordals Naturskyddsförening Skogsdals Naturskyddsförening Vänersborgs Naturskyddsförening

Läs mer

Yttrande över Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län Diarienummer

Yttrande över Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län Diarienummer 2018-05-14 Länsstyrelsen Stockholm miljoplanering.stockholm@lansstyrelsen.se Yttrande över Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län Diarienummer 106-2131-2015 Sammanfattning Naturskyddsföreningen

Läs mer

Vindkraft. Stockholms miljörättscentrum, seminarium den 26 november 2008. Per Molander. Per Molander. Legal#SMC Vindkraft.PPT

Vindkraft. Stockholms miljörättscentrum, seminarium den 26 november 2008. Per Molander. Per Molander. Legal#SMC Vindkraft.PPT Vindkraft Stockholms miljörättscentrum, seminarium den 26 november 2008 Per Molander Per Molander Vindkraft Är vindkraften effektiv som investeringsobjekt? Särskilda rättsprinciper för att gynna vindkraft?

Läs mer

Artskydd i skogen Handläggning av artskyddsärenden i skogsbruket

Artskydd i skogen Handläggning av artskyddsärenden i skogsbruket Artskydd i skogen Handläggning av artskyddsärenden i skogsbruket Webbinarium augusti 2016 Om du behöver teknisk hjälp: ring Carmela tel. 076-1151674 Program Regelverk, tillsyn Frågor Riktlinjerna Frågor

Läs mer

Remiss ang översyn av det utvidgade strandskyddet för Kalmar kommun

Remiss ang översyn av det utvidgade strandskyddet för Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Rebecka Persson 2014-11-28 KS 2014/0865 Björn Strimfors Kommunstyrelsen Remiss ang översyn av det utvidgade strandskyddet för Kalmar kommun Förslag till

Läs mer

Behovsbedömning av ändring av detaljplan för Hassela friluftsbad, Hassela Kyrkby 5:40 och 5:11

Behovsbedömning av ändring av detaljplan för Hassela friluftsbad, Hassela Kyrkby 5:40 och 5:11 1 Behovsbedömning av ändring av detaljplan för Hassela friluftsbad, Hassela Kyrkby 5:40 och 5:11 Planens syfte Planen syftar till att möjliggöra nybyggnad av kompletterande byggnader till friluftsbadets

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer