För delegationerna bifogas dokument COM(2023) 43 final.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För delegationerna bifogas dokument COM(2023) 43 final."

Transkript

1 FÖLENOT från: till: Komm. dok. nr: Ärende: Europeiska kommissionens generalsekreterare, undertecknat av Martine DEPREZ, direktör Thérèse BLANCHET, generalsekreterare för Europeiska unionens råd COM(2023) 43 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om genomförandet av rådets rekommendation om tillgång till socialt skydd för arbetstagare och egenföretagare För delegationerna bifogas dokument COM(2023) 43 final. Bilaga: COM(2023) 43 final 5980/23 /mhe LIFE.4 SV

2 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den COM(2023) 43 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om genomförandet av rådets rekommendation om tillgång till socialt skydd för arbetstagare och egenföretagare SV SV

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 SLUTSATSER Inledning Bakgrunden Rekommendationens mål Stödja genomförandet Översyn av genomförandet Översyn av framstegen med genomförandet av rådets rekommendation Ögonblicksbild av de nationella genomförandeplanerna: en blandad bild av fokus och ambitionsnivå Formell omfattning Luckor Politiska åtgärder Faktiskt skydd Luckor Politiska åtgärder Fullgott skydd Luckor Politiska åtgärder Öppenhet Tillgång till information Förenkling Sammanfattning av framstegen Positiv utveckling när det gäller tillgång till socialt skydd för alla Det återstår utmaningar Slutsatser BILAGA: Huvuddragen i de nationella genomförandeplanerna för tillgång till socialt skydd (och uppdatering)

4 SLUTSATSER Genomförandeinsatserna under de tre åren efter antagandet av rådets rekommendation om tillgång till socialt skydd för arbetstagare och egenföretagare, och mot bakgrund av åtgärderna för att hantera de sociala konsekvenserna av covid-19-pandemin, visar en blandad bild i Europa. Den övergripande ambitionsnivån vid genomförandet av rekommendationen varierar avsevärt, och med några få undantag strävar de flesta medlemsstater inte efter att åtgärda alla befintliga brister i tillgången till socialt skydd. Ytterligare genomförandeinsatser krävs för att täppa till befintliga luckor och de sociala och ekonomiska konsekvenserna av Rysslands anfallskrig mot Ukraina och den därav följande fördjupade energikrisen intensifierar det akuta behovet av att agera. I de ständigt föränderliga arbetsmarknaderna är det många som på grund av sitt anställningsförhållande eller egenföretagande saknar fullgod tillgång till socialt skydd. Detta innebär risker för välfärden för många av dessa personer och deras familjer, men också för ekonomin och samhället. Under 2021 arbetade nästan 40 % av den sysselsatta befolkningen i EU (77 miljoner människor) i atypiska arbetsformer, dvs. med tillfälliga anställningsavtal, deltidsarbete och/eller som egenföretagare, och för många i denna grupp finns stora luckor i socialförsäkringsskyddet. År 2022 fanns det i 17 medlemsstater minst en grupp arbetstagare med atypisk anställning som inte omfattades av alla grenar av det sociala skyddet. I 19 medlemsstater omfattas egenföretagare omfattas inte av alla grenar. Formell omfattning Sedan 2019 har 15 medlemsstater genomfört eller planerat viktiga reformer för att förbättra deltagandet i sociala trygghetssystem för särskilda kategorier av personer på arbetsmarknaden. Dessa gäller särskilt egenföretagare (framför allt egenföretagare utan anställda och beroende egenföretagare) eller personer med atypiska anställningsformer eller som arbetar inom särskilda sektorer (hushållstjänster, kultur) med hög förekomst av atypiska anställningsformer. Ett betydande antal av dem kommer dock sannolikt att fortsätta att sakna formell tillgång, eftersom åtgärderna inte tar itu med alla luckor/grenar och vissa medlemsstater inte planerar att åtgärda återstående luckor. I det dussin medlemsstater som lämnar uppgifter uppskattas att minst 5,6 miljoner atypiska arbetstagare och 15,3 miljoner egenföretagare inte har tillgång till arbetslöshetsförmåner. I de medlemsstater där deltagandet i systemen för socialt skydd är frivilligt för egenföretagare är utnyttjandegraden för systemen i allmänhet låg. Bland de viktigaste utmaningar som medlemsstaterna rapporterat om när det gäller att åtgärda dessa brister är behovet av att upprätthålla flexibiliteten på arbetsmarknaden och svårigheterna med att stärka skyddet för egenföretagare (särskilt arbetslöshetsförsäkring och invaliditetsförsäkring) och för särskilda grupper, såsom plattformsarbetare, hushållsanställda och jordbrukare. Å andra sidan bidrar åtgärder för att minska användningen av atypiska avtalstyper till att minska de formella luckorna i täckningen. Bland åtgärderna återfinns bättre övervakning, minskade sociala och skattemässiga incitament att anställa på mycket korta kontrakt eller 2

5 genom falskt egenföretagande, reglering av plattformsarbete eller reform av arbetsrätten för att ta itu med segmentering. De förbättrar tillgången till socialt skydd genom att säkerställa korrekt klassificering eller skapa ett tydligare regelverk när det gäller rättigheter till socialt skydd som är knutna till olika anställningsformer. Faktiskt skydd Befintliga regler om avgifter och rättigheter kan hindra personer som deltar i sociala trygghetssystem från att få förmåner i praktiken (faktisk tillgång). De kanske till exempel inte uppnår den kortaste varaktigheten eller lägsta nivån på bidragen. Sedan 2019 har endast ett begränsat antal nationella åtgärder tagit itu med frågan om faktisk tillgång, till exempel genom att minska kvalifikationstiderna för arbetslöshetsersättning eller sjukvårdsförmåner. Skillnaderna i inkomststödet mellan personer som före arbetslöshet hade en typisk anställning jämfört med andra är fortfarande betydande i många EU-länder. På det hela taget är det fortfarande mindre sannolikt att egenföretagare får förmåner, och i ett antal länder är det fortfarande mindre sannolikt att tillfälligt anställda och deltidsanställda får förmåner än de som har tillsvidareanställning eller heltidsanställning. Fullgott skydd Fullgoda system för socialt skydd ger en tillräcklig inkomstersättning i rätt tid för personer som drabbas av inkomstbortfall, upprätthåller deras levnadsstandard och skyddar dem mot fattigdom. Omkring hälften av medlemsstaterna har vidtagit eller aviserat åtgärder för att förbättra skyddet i sina nationella genomförandeplaner, särskilt när det gäller pensioner för egenföretagare, personer med låga rättigheter eller särskilda yrken. Åtgärder vidtogs också för att förbättra arbetslöshetsersättningens tillräcklighet genom att öka dess varaktighet och/eller storlek. Det finns dock fortfarande utmaningar. Visstidsanställda lider av större materiell och social fattigdom jämfört med tillsvidareanställda och det gör även deltidsanställda jämfört med heltidsanställda. Egenföretagare, deltidsanställda och tillfälligt anställda löper också större risk att drabbas av ekonomisk fattigdom än arbetstagare med typiska anställningsformer. Öppenhet Öppenhet är avgörande för att förbättra tillgången till socialt skydd. Ibland är dock reglerna för socialt skydd alltför komplexa eller otydliga, så människor kanske inte är tillräckligt medvetna om sina rättigheter och skyldigheter eller om hur de ska utöva dessa rättigheter och fullgöra sina skyldigheter. Även om de nationella genomförandeplanerna inte främst är inriktade på detta har många länder börjat digitalisera förvaltningen och tillhandahållandet av socialt skydd genom förenklade gemensamma portaler, automatiserad tillgång till vissa förmåner, pensionssimulatorer eller förifyllda ansökningsformulär. Det krävs dock ytterligare insatser i detta avseende, bland annat åtgärder för att ta itu med den digitala klyftan för utsatta personer, såsom personer med låga (digitala, administrativa och ekonomiska) kunskaper, personer med funktionsnedsättning och andra. 3

6 1. Inledning 1.1. Bakgrunden I dag omfattar EU:s arbetsmarknader ett betydande antal människor som jobbar som egenföretagare (utan anställda) eller som inte har typiska anställningsavtal, som har kombinationer av anställning och egenföretagande eller som växlar mellan de olika formerna. Under 2021 hade nästan 40 % av befolkningen i EU-27 (76,7 miljoner människor) atypiska arbetsformer 1, dvs. hade tillfälliga anställningsavtal (23,7 miljoner), arbetade deltid (36,4 miljoner) och/eller var egenföretagare (26,9 miljoner, inklusive 18.4 miljoner egenföretagare utan anställda) 2, i motsats till tillsvidareanställningar på heltid. Den totala andelen personer med atypiska arbetsformer har varit stabil under det senaste årtiondet och situationerna varierar kraftigt inom och mellan olika grupper, men vissa nya anställningsformer (tillfälliga arbetstagare, portföljarbetare, plattformsarbetare) har blivit vanligare 3 i EU:s medlemsstater och har i allmänhet ett mindre omfattande socialt skydd. Sysselsatt befolkning efter status, EU Egenföretagare Deltidsanställda och/eller tillsvidareanställda 24.3% 14.4% 61.3% Heltidsanställda tillsvidareanställda Källa: Eurostat, arbetskraftsundersökningen. Under 2021 hade 77 miljoner människor i EU atypiska arbetsformer, dvs. var visstidsanställda, deltidsanställda och/eller egenföretagare. De utgör omkring 40 % av den sysselsatta befolkningen. Systemen för socialt skydd är fortfarande ofta utformade för traditionella arbetstagare (heltidsanställda, tillsvidareanställda, beroende arbetstagare). Det innebär att stora delar av arbetskraften saknar tillräckligt socialt skydd på grund av sin ställning på arbetsmarknaden eller typen av anställningsförhållande. Dessa luckor utgör en risk för välfärden för de drabbade personerna och deras familjer, som utsätts för större ekonomisk osäkerhet. De påverkar också ekonomin och samhället när det gäller inhemsk efterfrågan, investeringar i humankapital och social sammanhållning. Skillnaderna i täckning av atypiska anställningar bidrar till bristande rättvisa i samhället, vilket ökar klyftorna mellan generationer, kön eller sociala grupper, eftersom ungdomar, utlandsfödda och kvinnor i mindre utsträckning erbjuds 1 Källa: Eurostat, arbetskraftsundersökningen (AKU). 2 Under 2017 var dessutom omkring personer beroende egenföretagare, dvs. egenföretagare utan anställda, som under de senaste 12 månaderna endast arbetade för en kund eller för en dominerande kund, som styrde deras arbetstid (källa: EU-AKU-modulen om egenföretagande). 3 Eurofound (2017), Non-standard forms of employment: recent trends and future prospects, och Europeiska kommissionen (2018) ESDE, Access and sustainability of social protection in a changing world of work. 4

7 tillsvidareanställning på heltid. Minskade skillnader i tillgång till socialt skydd för atypiska arbetsformer skulle därmed kunna bidra till minskad ojämlikhet, inbegripet löne- och pensionsklyftor mellan könen. I princip 12 i den europeiska pelaren för sociala rättigheter fastställs att oberoende av anställningsförhållandets form och varaktighet har arbetstagare och, när deras förhållanden är jämförbara, egenföretagare rätt till lämpligt socialt skydd 4. För att förverkliga denna politiska ambition antog rådet 2019 en rekommendation om tillgång till socialt skydd för arbetstagare och egenföretagare 5. I handlingsplanen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter 6 betonade kommissionen att de exceptionella åtgärder som vidtagits under covid-19-pandemin för att utvidga det sociala skyddet till grupper som på förhand uteslutits kan vara en inspirationskälla för strukturreformer som förbättrar skyddet för arbetslösa, arbetstagare med atypisk anställning och egenföretagare. Den digitala omställningen, som påskyndats av covid-19-pandemin, håller på att omforma EU:s ekonomi och arbetsmarknader, inte minst genom utbyggnaden av digitala arbetsplattformar 7. Plattformsarbete kan ge möjlighet att lättare komma in på arbetsmarknaden och ge ytterligare inkomster genom en bisyssla eller viss flexibilitet i förläggningen av arbetstiden, men medför också utmaningar, bland annat när det gäller socialt skydd. Förutom att det är absolut nödvändigt att hantera den gröna omställningen på ett rättvist sätt har en ny utmaning uppstått sedan början av 2022: det ekonomiska och geopolitiska klimat som utlöstes av Rysslands anfallskrig mot Ukraina och som ledde till ökade energi- och råvarupriser, inflationstryck och ökad ekonomisk osäkerhet. Detta kan leda till att redan utsatta hushåll hamnar i fattigdom. De sociala trygghetssystemen ska spela en viktig roll både när det gäller att förebygga och hantera dessa effekter genom att stärka de befintliga sociala skyddsnäten och stödja de mest utsatta Rekommendationens mål Rådets rekommendation syftar till att säkerställa att alla arbetstagare och egenföretagare har formell tillgång till och bidrar till ett effektivt, adekvat och öppet socialt skydd när det gäller sex grenar av socialt skydd: Förmåner vid arbetslöshet. Sjukpenning samt hälso- och sjukvårdsförmåner. Förmåner vid moderskap och faderskap. Förmåner vid invaliditet. Ålders- och efterlevandeförmåner. Förmåner som täcker olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar. 4 I rådets rekommendation och i denna rapport avses med arbetstagare med atypisk anställning anställda med atypiska anställningsavtal (tillfällig anställning, deltidsarbete), medan personer med atypiska arbetsformer omfattar både arbetstagare med atypiska anställningsavtal och egenföretagare /C 387/01. 6 COM(2021) 102 final 7 Enligt de uppgifter som användes i kommissionens förslag till direktiv från 2021 arbetar 28 miljoner människor i EU via digitala arbetsplattformar och 1,7 4,1 miljoner skulle kunna omklassificeras till arbetstagare enligt direktivet. 5

8 För alla arbetstagare och egenföretagare 4 dimensioner: Omfattning/grenar: Arbetslöshetsersättning Sjukpenning samt hälso- och sjukvårdsförmåner Moderskaps- och faderskapsförmåner Förmåner vid invaliditet Ålders- och efterlevandeförmåner Förmåner vid olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar Rådets rekommendation om tillgång till socialt skydd Formell täckning Faktiskt skydd Fullgott skydd Öppenhet (antagen i november 2019) Arbetstagare obligatorisk basis alla grenare Rättigheter och bidrag: regler som inte förhindrar tillgång Förmåner: tillräckliga och i god tid Systemens regler: öppna administrativ förenkling (särsk. små och medelstora företag) Egenföretagare: min. frivillig basis Rättigheter: bibehållna, ackkumulerade och/eller överförbara Bidrag: proportionerliga Undantag, nedsättningar: oberoende av status Allmän och individuell information: aktuell, tydlig, kostnadsfri I punkt 19 i rådets rekommendation uppmanas medlemsstaterna att genomföra principerna i rekommendationen så snart som möjligt och att senast den 15 maj 2021 lägga fram en plan med motsvarande åtgärder som ska vidtas på nationell nivå. I december 2022 hade alla medlemsstater utom Luxemburg lämnat in en sådan nationell genomförandeplan 8. De nationella genomförandeplanerna diskuterades av ministrarna (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) i december 2021 som en del av den europeiska planeringsterminen och i maj 2022 diskuterades de i kommittén för socialt skydd. De europeiska arbetsmarknadsparternas organisationer rådfrågades också särskilt i maj Stödja genomförandet Sedan rådets rekommendation antogs har kommissionen vidtagit särskilda åtgärder för att stödja genomförandet av rekommendationen. Kommissionen samarbetade med undergruppen för indikatorer inom kommittén för socialt skydd i syfte att utarbeta en övervakningsram för att bedöma framstegen mot de viktigaste målen i rekommendationen. En första version av ramen godkändes av kommittén för socialt skydd i oktober och sedan dess har kommissionen stött metodförbättringar och årliga uppdateringar av övervakningsramen 10. Övervakningsramen innehåller indikatorer för att mäta den formella täckningen, den faktiska täckningen och förmånernas tillräcklighet för alla typer av arbetstagare inom relevanta grenar av det sociala Övervakningsram för tillgång till socialt skydd för arbetstagare och egenföretagare års uppdatering av övervakningsramen. Observera att gemensamma forskningscentrumet också arbetar med att förbättra den, t.ex. Antón och Grande (2022), Monitoring the effective coverage and adequacy of social protection in the EU. 6

9 skyddet. Den innehåller också arbetsmarknadsindikatorer för att mäta mångfalden de olika typerna av arbetsmarknadsstatus och indikatorer för reglerna för rättigheter och avgifter. Det krävs dock ytterligare förbättringar när det gäller att övervaka tillgången till socialt skydd i EU:s medlemsstater. De uppgifter som för närvarande finns tillgängliga på EU-nivå gör det till exempel inte möjligt att direkt mäta förhållandet mellan förverkligande av en risk och erhållande av en förmån, med undantag för arbetslöshets- och åldersrelaterade förmåner. Även om framsteg har gjorts när det gäller att kvantifiera luckor i den formella täckningen är dessa uppgifter inte tillgängliga för alla länder och de tillgängliga uppgifterna är inte helt jämförbara. Slutligen måste gradvisa framsteg göras på flera områden. Det behövs till exempel en bättre förståelse av den ekonomiska och sociala situationen för egenföretagare (särskilt deras inkomster), med hänsyn till de varierande nivåerna på de sociala avgifterna. På den politiska sidan främjade kommissionen djupgående diskussioner om genomförandet av rekommendationens olika dimensioner, där företrädare för medlemsstaterna, arbetsmarknadens parter och berörda parter deltog 11. Kommissionen övervakar också frågor om socialt skydd som en del av den europeiska planeringsterminen. I syfte att mildra de sociala konsekvenserna av covid-19-pandemin rekommenderade kommissionen 2020 att nio medlemsstater skulle förbättra det sociala skyddet för arbetstagare med atypisk anställning och egenföretagare (Estland, Spanien, Italien, Cypern, Litauen, Nederländerna, Polen, Portugal och Slovenien) och fyra medlemsstater 2022 fick en landsspecifik rekommendation på områden som omfattades av rådets rekommendation från 2019 (Estland, Ungern, Nederländerna och Polen). Dessutom pekar kommittén för socialt skydd 12 varje år på de medlemsstater som har en stor social utmaning när det gäller tillgången till socialt skydd 13. Enligt kommissionens analys omfattar dessutom två tredjedelar av återhämtnings- och resiliensplanerna reformer eller investeringar som syftar till att förbättra tillgången till socialt skydd (främst med inriktning på att förenkla tillgången genom digitala investeringar och få till stånd mer ändamålsenliga arbetslöshets- och ålderspensionsförmåner) 14. Två tredjedelar av återhämtnings- och resiliensplanerna omfattar reformer eller investeringar som syftar till att förbättra tillgången till socialt skydd. Sedan 2019 har kommissionen dessutom lanserat flera närliggande initiativ, till exempel för att förbättra minimilönernas och minimiinkomsternas täckning och tillräcklighet 15 16, 11 Dessa omfattar en rad evenemang för ömsesidigt lärande (se rapporten från 2020) och ett högnivåevenemang om socialt skydd för egenföretagare i juni Övervakningsverktyget utvecklades tillsammans med kommittén för socialt skydd för att identifiera de viktigaste sociala trenderna i EU varje år. 13 I årsrapporten för 2022 från kommittén för socialt skydd angavs att följande åtta medlemsstater hade en stor social utmaning när det gäller tillgång till socialt skydd: Grekland, Spanien, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien och Slovakien. 14 Se även den tematiska analysen av resultattavlan för återhämtning och resiliens i fråga om socialt skydd. 15 Direktiv (EU) 2022/ COM(2022) 490 final. 7

10 förbättra situationen för plattformsarbetare 17 och ta itu med de sociala konsekvenserna av den gröna omställningen, särskilt för arbetstagare i behov av stöd till övergång på arbetsmarknaden och inkomststöd 18. Direktivet om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor säkerställer också att arbetstagare i EU får viktig information om sina anställningsavtal i ett tidigt skede, särskilt om social trygghet 19. Dessa initiativ går hand i hand för att säkerställa att alla människor, oavsett arbetsform, har tillgång till tillräckligt socialt skydd mot ekonomiska risker och att alla också bidrar till dess finansiering, vilket även förespråkas på global nivå Översyn av genomförandet I rådets rekommendation uppmanas kommissionen att se över framstegen med genomförandet och rapportera till rådet. Analysen i denna rapport baseras på den övervakningsram som har utarbetats tillsammans med kommittén för socialt skydd för att bedöma framstegen mot de viktigaste målen i rekommendationen och de åtgärder och reformer som nyligen har införts eller aviserats av medlemsstaterna och som återspeglas i deras nationella genomförandeplaner, den europeiska planeringsterminen eller i återhämtnings- och resiliensplanerna. Rapporten baseras även på den tematiska rapporten från Europeiska nätverket för socialpolitik (ESPN) om öppenhetsdimensionen 21, tematiska diskussioner i kommittén för socialt skydd, diskussioner med arbetsmarknadens parter och slutsatser från evenemang för ömsesidigt lärande som anordnas av kommissionen. I rapporten granskas framstegen när det gäller rekommendationens fyra dimensioner (formell täckning, faktisk täckning, tillräcklighet och öppenhet), arbetstagare med atypiska anställningsformer och egenföretagare. Den är inriktad på åtgärder och reformer som har vidtagits eller som planeras sedan antagandet av rådets rekommendation. Eftersom arbetstagare med typiska anställningsformer har tillgång till de flesta grenar av socialt skydd i de flesta EU-medlemsstater är rapporten främst inriktad på att åtgärda brister för egenföretagare och arbetstagare med atypiska anställningsavtal. Där så är möjligt används uppgifter för att mäta framstegen sedan rekommendationen antogs hösten 2019, men för vissa indikatorer härrör den senast tillgängliga statistiken från Översyn av framstegen med genomförandet av rådets rekommendation 2.1. Ögonblicksbild av de nationella genomförandeplanerna: en blandad bild av fokus och ambitionsnivå 17 COM(2021) 762 final. 18 COM(2021) 801 final. 19 Direktiv (EU) 2019/1152. Se även direktiv (EU) 2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. 20 ILO:s rekommendation från 2012 om nationellt socialt grundskydd och 2021 års globala uppmaning till handling för en människocentrerad återhämtning. 21 Spasova, S., m.fl. (2023), Making access to social protection for workers and the self-employed more transparent through information and simplification, ESPN, EU:s publikationsbyrå. 22 Information om formell täckning eller om bidrag och rättigheter (Missoc) finns tillgänglig för början av 2022, medan uppgifterna för andra indikatorer (t.ex. EU-Silc) avser 2021 (och därmed 2020 års inkomst). 8

11 Översikten 23 över de 26 nationella genomförandeplanerna visar att nästan alla nationella genomförandeplaner underförstått eller uttryckligen hänvisar till befintliga/kvarvarande luckor i tillgången till socialt skydd på nationell nivå. I endast hälften av medlemsstaterna är dock alla grupper och typer av luckor täckta. Dessutom var de nationella genomförandeplanerna i hög grad inriktade på situationen i fråga om formell täckning, medan andra aspekter av tillgång till socialt skydd är mindre väl täckta, trots befintliga indikatorer som beslutats på EU-nivå för att övervaka faktisk tillgång eller tillräcklighet. Det är viktigt att notera att vissa medlemsstater redan har genomfört alla bestämmelser i rekommendationen (Bulgarien och Sverige), eller nästan alla (Tjeckien, Frankrike, Ungern, Österrike och Polen), se även tabellen i bilagan. I de flesta nationella genomförandeplanerna (22 av de 26 som lämnats in) 24 hänvisas till särskilda åtgärder som vidtagits eller nya åtaganden på nationell nivå för att genomföra rekommendationen. Åtgärdernas omfattning och räckvidd samt tidpunkten för dem (som redan har vidtagits eller planeras) varierar dock avsevärt mellan länderna 25 : Tio nationella genomförandeplaner är inriktade på en huvudsaklig politisk och/eller lagstiftande åtgärd, elva innehåller en uppsättning med mellan tre och åtta åtgärder, medan Belgiens plan innehåller mer än 30 åtgärder. Åtgärderna i de nationella genomförandeplanerna omfattar en rad olika grenar av det sociala skyddet, men de tre som oftast täcks är pensioner, arbetslöshetsersättning och sjukförmåner, medan andra grenar (moderskap och faderskap, olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar, hälso- och sjukvård och invaliditet) behandlas mindre ofta. Ruta 1: Covid-19-pandemin och inverkan på de sociala trygghetssystemen Covid-19-pandemin har visat hur viktigt det sociala skyddet är när det gäller att tillhandahålla ett skyddsnät i kristider, samtidigt som det har avslöjat luckor i tillgången och tvingat många medlemsstater att tillfälligt utvidga det sociala skyddet till grupper som tidigare inte omfattades. Med tanke på överlappningen mellan hälsokrisen och rekommendationens genomförandeperiod är det ingen överraskning att 24 av de 26 nationella planerna avser åtgärder som vidtagits för att hantera pandemin, och tre av planerna avser uteslutande sådana åtgärder. Endast åtta nationella planer hänvisar dock till åtgärder som har blivit permanenta, med fokus främst på att förbättra täckningen för egenföretagare eller arbetstagare inom särskilda sektorer, såsom kultursektorn. Covid-19-pandemin påskyndade också i vissa fall digitaliseringen av sociala tjänster, inbegripet en bredare och förenklad användning av elektroniska formulär, distansrådgivning och bättre interoperabilitet mellan olika offentliga myndigheter. 23 En första översikt över de 21 nationella genomförandeplaner som lämnades in i september 2021 offentliggjordes i årsrapporten för 2021 från kommittén för socialt skydd och i den gemensamma sysselsättningsrapporten för I de nationella genomförandeplanerna från Bulgarien, Ungern, Sverige och Slovakien hänvisades inte till sådana åtgärder. 25 Med hänsyn enbart till strukturåtgärder och därmed borträknat tillfälliga åtgärder som vidtagits som en reaktion på covid-19-krisen. 9

12 När det gäller tidpunkten hänvisar tretton medlemsstater till åtgärder som vidtagits sedan 2019 och 18 medlemsstater hänvisar till åtgärder som förbereds eller planeras för framtiden. Vissa medlemsstater hänvisar också till åtgärder som vidtagits innan rekommendationen antogs. När det gäller målgrupper är vissa åtgärder riktade till alla sysselsatta, men de flesta är också inriktade på situationen för specifika grupper: Särskilda åtgärder för egenföretagare nämns av 17 medlemsstater och åtgärder för arbetstagare med atypiska anställningsavtal i elva medlemsstater. De nationella genomförandeplanerna i vissa medlemsstater (t.ex. Belgien, Estland och Cypern) innehåller detaljerad information om varje åtgärd de planerar, i fråga om sektor, målgrupp, förväntad effekt, tidsplan, budget, genomförandeorgan och plan för övervakning/utvärdering. För vissa andra länder innehåller de nationella genomförandeplanerna inga närmare uppgifter om de åtgärder som aviserats för framtiden. Endast ett begränsat antal nationella genomförandeplaner hänvisar till arbetsmarknadsparternas deltagande i utarbetandet av den nationella genomförandeplanen eller av vissa åtgärder. Andra berörda parter, såsom det civila samhällets organisationer, nämns knappt. Arbetsmarknadens parter i EU uppgav 26 att deras deltagande var mycket begränsat eller kom mycket sent i processen och de begärde att få ökad delaktighet i utformningen och genomförandet av åtgärder för att förbättra tillgången till socialt skydd för arbetstagare med atypisk anställning och egenföretagare. Utöver förbättrad tillgång till socialt skydd hänvisade vissa medlemsstaters nationella genomförandeplaner också till åtgärder som syftar till att minska överanvändningen av atypiska arbetsformer. Nederländerna vidtar till exempel åtgärder för att minska de sociala och skattemässiga incitamenten för att vara egenföretagare (utan anställda) eller för företag att använda visstidsanställningar. Tyskland och Polen vidtog åtgärder för att förbättra övervakningen av täckningsstatusen för personer med atypiska anställningsavtal. I rekommendationen uppmuntras medlemsstaterna också att förbättra tillgången till nationell statistik om tillgång till socialt skydd, men endast ett fåtal medlemsstater (fem av 26, se bilagan) planerar särskilda åtgärder, trots den relativt begränsade tillgången till kvantitativa uppgifter på detta område. Även om många medlemsstater har uppgifter, främst från administrativa källor, är de inte alltid uppdelade efter typ av anställningsförhållande, kön eller ålder, och försöken att uppskatta täckningsgraden för de olika grenarna av det sociala skyddet är begränsade 27. Dessutom används inte tillgängliga uppgifter systematiskt vid utformningen av politiken. Vare sig de nationella genomförandeplanerna eller arbetsmarknadsparternas bidrag till samråden gav upphov till specifika frågor om genomförandeåtgärdernas inverkan på små och medelstora företag. Arbetsgivarorganisationerna har dock angett att egenföretagares tillgång till de mest relevanta delarna av det grundläggande sociala skyddet 26 Samråd med arbetsmarknadens parter i EU (maj 2022) om genomförandet av rekommendationen. 27 Baserat på diskussioner i undergruppen för indikatorer inom kommittén för socialt skydd, oktober

13 till en rimlig kostnad bör vara den vägledande principen, medan tillgången till ett mer långtgående skydd bör förbli frivillig. De åtgärder som avses i de nationella genomförandeplanerna skulle kunna gynnas av en bättre koppling till politiska åtgärder inom ramen för återhämtnings- och resiliensplanerna och av uppföljningsåtgärder inom ramen för den europeiska planeringsterminen. Detta skulle maximera deras inverkan. I de flesta nationella genomförandeplaner nämns till exempel inte åtgärder för att förbättra öppenheten i systemen för socialt skydd, medan ett stort antal återhämtnings- och resiliensplaner är inriktade på digitalisering av det sociala skyddet i syfte att ge bättre tillgång till socialförsäkringstjänster, förenkla förfaranden och erbjuda enkla och effektiva digitala lösningar för människor och företag. Dessutom skulle medlemsstaterna också kunna mobilisera instrumentet för tekniskt stöd för att stödja det nationella genomförandet av strukturreformer Formell omfattning Arbetstagare och egenföretagare anses ha formell tillgång till en viss gren av det sociala skyddet om gällande lagstiftning eller kollektivavtal föreskriver att dessa personer har rätt att omfattas av ett system för socialt skydd inom den gällande grenen. Formellt skydd kan tillhandahållas via obligatoriska eller frivilliga system (rådets rekommendation, skäl 15). Medlemsstaterna uppmanades att förbättra den formella täckningen (för alla grenar som nämns i rekommendationen) och utvidga den till att omfatta a) alla arbetstagare, oavsett typ av anställningsförhållande, på obligatorisk basis, b) egenföretagare, åtminstone på frivillig basis och om lämpligt på obligatorisk basis Luckor Kartläggningen av den formella täckningen 28 inom övervakningsramen visar att det fortfarande finns betydande luckor i EU:s medlemsstater för såväl arbetstagare med atypisk anställning som egenföretagare, trots vissa framsteg sedan I 17 medlemsstater 30 finns formella luckor i minst en av de relevanta grenarna av det sociala skyddet år 2022 för minst en grupp arbetstagare med atypisk anställning. De grenar av social trygghet som har flest luckor är arbetslöshet (tretton medlemsstater), sjukförmåner (elva) och moderskapsförmåner (nio). De kategorier som berörs är tillfälliga arbetstagare eller personer med förenklade visstidsanställningar, säsongsarbetare och personer med andra landspecifika 28 Insamling av uppgifter om formell täckning (kommittén för socialt skydd), senaste uppdatering våren Med tanke på de formella reformer som pågår eller aviseras (se ruta 2) verkar antalet luckor som identifieras i detta avsnitt komma att minska något under de närmaste åren. 30 Tjeckien, Danmark, Tyskland, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Lettland, Luxemburg, Ungern, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien och Slovakien. Anmärkning: Detta återspeglar situationen våren Sedan oktober 2022 har den återstående formella luckan åtgärdats i Spanien genom att hushållsanställda har getts tillgång till arbetslöshetsförmåner. 11

14 anställningsavtal 31. I fem medlemsstater gäller 32 luckorna endast den särskilda gruppen lärlingar och praktikanter (och ofta en undergrupp i denna kategori) 33. I omkring hälften av medlemsstaterna är dessutom tillgången för arbetstagare med atypisk anställning till minst en gren av det sociala skyddet endast frivillig, ofta genom opt-in-system, särskilt för arbetslöshets-, ålders-, invaliditets-, sjuk- och moderskapsförmåner. På grundval av tillgängliga uppgifter i ett begränsat antal medlemsstater uppskattas 34 att omkring 5,6 miljoner arbetstagare med atypisk anställning saknar tillgång till arbetslöshetsförmåner (i elva medlemsstater), medan saknar tillgång till förmåner vid sjukdom (i sex medlemsstater) och saknar tillgång till moderskapsförmåner (i fem medlemsstater). Dessa siffror bör tydligt ses som lägre uppskattningar, eftersom inte alla medlemsstater rapporterar sådana luckor där sådana finns. När det gäller egenföretagarna finns det formella luckor i minst en av grenarna av socialt skydd i 19 medlemsstater (2022). De sektorer som berörs mest är arbetslöshetsförmåner (tretton medlemsstater), följt av förmåner vid olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar (nio), faderskapsförmåner (fem) och förmåner vid sjukdom (tre). Även om det ligger i linje med rekommendationen leder det faktum att tillgången för egenföretagare är frivillig i minst en gren i 19 medlemsstater 35, främst genom opt-in-system, i allmänhet till låg utnyttjandegrad för dessa system 36. I vissa medlemsstater kan detta förklaras med att människor får korta tidsfrister för att besluta om de vill ansluta sig till frivilliga system, i kombination med långa bindningsperioder Politiska åtgärder År 2022 saknade egenföretagare i 19 medlemsstater och vissa arbetstagare med atypisk anställning i 17 medlemsstater täckning av minst en gren av det sociala skyddet. De flesta nationella genomförandeplaner bekräftar de brister i den formella täckningen som beskrivs ovan och de flesta medlemsstater har lagt fram åtgärder (som ska vidtas) för att åtgärda dem. Många av dessa åtgärder vidtogs dock som svar på covid-19-krisen för att tillfälligt och undantagsvis utvidga tillgången till specifika kategorier av arbetstagare som tidigare inte (eller endast delvis) omfattades (arbetstagare med otrygga anställningsavtal, 31 Detta omfattar minijobb i Tyskland, (vissa) civilrättsliga avtal (dvs. en kategori av atypiska anställningsavtal som används för att ingå anställningsavtal) i Polen, avtal om att utföra ett arbete i Tjeckien, anställningsavtal med oregelbundna inkomster i Slovakien osv. 32 Danmark, Grekland, Frankrike, Italien och Nederländerna. 33 Detta återspeglar de preliminära resultaten av översynen av genomförandet av rådets rekommendation om kvalitetskriterier för praktikprogram. 34 Bygger på sammanläggning av nationella uppskattningar baserade på olika källor och metoder och täcker inte alla medlemsstater med en lucka. 35 Särskilt för förmåner vid sjukdom, ålderdom och efterlevande samt förmåner vid moderskap. 36 Se 2021 års uppdatering av övervakningsramen och Schoukens (2022), Improving access to social protection for the self-employed in the EU. 12

15 hushållsanställda och egenföretagare) eller som arbetade inom särskilda sektorer/yrken (kultursektorn, hälso- och sjukvårdspersonal osv.) 37. I drygt hälften av medlemsstaterna (15) är de åtgärder som vidtagits eller aviserats sedan 2019 om formell täckning strukturreformer för att permanent ta itu med luckorna i de grenar som omfattas av rekommendationen 38. Det handlar oftast om att täppa till luckor i den formella täckningen för egenföretagare, vilket förklaras av det stora antalet medlemsstater där de fortfarande är uteslutna från att få tillgång till ett antal grenar. Mindre uppmärksamhet ägnas åt andra atypiska arbetsformer (t.ex. tillfälliga anställningsavtal/deltidsanställningar). Tabell 1: Strukturreformer i formell omfattning sedan 2019 Strukturreformer i 15 medlemsstater Målgrupper För egenföretagare För anställda med atypisk anställning För båda grupperna Inga strukturreformer (12 medlemsstater) Medlemsstat EL, FR, IT, LT, MT, NL ES, PL, PT BE, EE, IE, CY, LU, RO AT, BG, CZ, DK, DE, HR, LV, HU, SI, SK, FI och SE Källa: Nationella genomförandeplaner och uppdatering av kommittén för socialt skydd. Anmärkning: Länder i kursiv stil: reformer som föreslagits eller aviserats men ännu inte antagits. Några av reformerna för egenföretagare har redan genomförts, många är på väg, medan andra planeras för framtiden (se ruta 2). Ruta 2: Socialt skydd för egenföretagare Den totala andelen egenföretagare i arbetskraften har varit stabil under de senaste 25 åren (cirka 14 % av arbetskraften), men andelen egenföretagare utan anställda har ökat (omkring 68,3 % av de 27 miljoner egenföretagarna i EU) 39. Tillgängliga uppgifter för 7 medlemsstater (Belgien, Tyskland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Polen och Sverige) pekar på hög fattigdom bland egenföretagare utan anställda 40. Denna trend ökar behovet av att säkerställa tillgång till socialt skydd för egenföretagare. 37 Se närmare uppgifter för andra länder i 2022 års gemensamma sysselsättningsrapport, förslag till 2023 års gemensamma sysselsättningsrapport och ESPN (2021), Social protection and inclusion policy responses to the COVID-19 crisis. 38 I vissa länder har rättigheterna utvidgats över hela linjen för alla anställda, till exempel rätten till pappaledighet (i Bulgarien och Kroatien) i linje med direktivet om balans mellan arbete och privatliv från Dessa åtgärder behandlas inte särskilt i denna rapport. 39 Eurostat, arbetskraftsundersökningen. 40 Eurostat, EU-Silc 2019 som används ieu-projektet Working Yet Poor. 13

16 I de tolv medlemsstater som lämnat uppgifter 41 saknar 15,3 miljoner egenföretagare tillgång till arbetslöshetsförmåner, 3,9 miljoner saknar tillgång till förmåner i samband med olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar (i nio medlemsstater) och 5,3 miljoner till sjukförmåner (i tre medlemsstater). Som beskrivs nedan visar ett antal strukturreformer att det är möjligt att täppa till dessa luckor, vilket kan ge inspiration till andra länder som fortfarande har sådana brister. I november 2019 införde Irland ett nytt system för arbetssökarförmåner för personer som hade varit egenföretagare. Från och med 2019 beviljade Frankrike egenföretagare tillgång till ett inkomsttillägg på vissa villkor (rättsligt avslutande eller insolvensförfarande) och 2022 lättade man på villkoren för att ansöka om förmånen. Från och med slutet av 2020 utvidgade Frankrike också sjukpenningen till att även omfatta fria yrkesutövare. I Malta har egenföretagare på vissa villkor varit berättigade till arbetslöshetsförmåner sedan början av Som en del av dekretet om balans mellan arbete och privatliv (juni 2022) införde Italien rätten till dagtraktamente för kvinnliga egenföretagare före födseln (om komplikationer uppstår) och rätten till föräldraledighet för egenföretagande pappor. Cypern håller på att reformera socialförsäkringssystemet för att utvidga täckningen till egenföretagare och atypiska anställningsformer (ikraftträdande planeras till 2023). Luxemburgs regering föreslog att faderskapsförmåner skulle införas för egenföretagande pappor. Estland utvidgar arbetslöshetsförsäkringen till egenföretagare, innehavare av företagskonton och medlemmar i förvaltnings- och kontrollorgan. Landet arbetar också med att utvidga hälso- och sjukvårdsskyddet till personer som inte är försäkrade eller har periodisk försäkring. Nederländerna förbereder sig för att införa obligatorisk invaliditetsförsäkring för egenföretagare (som ska färdigställas senast 2026). De nationella genomförandeplanerna innehåller också åtaganden för framtiden. Rumänien planerar till exempel att utvidga pappaledigheten till egenföretagare. Belgien håller på att bedöma hur inkomstförlustskydd för egenföretagare ( överbryggningsrätt ) kan göras permanent. Grekland planerar att utvidga tillgången till sjukförmåner till egenföretagare. Litauen överväger att inkludera alla egenföretagare i arbetslöshetsförsäkringssystemet. Nederländerna experimenterar med att ge egenföretagare tillgång till kollektiva pensionssystem. För arbetstagare med atypisk anställning har reformerna hittills omfattat följande: Tillgång till avgiftsfinansierade arbetslöshetsförmåner för hushållsarbetare i Spanien (från oktober 2022). En ny ställning och en särskild socialförsäkringsfond för yrkesverksamma inom kultursektorn i Portugal (från och med oktober 2022 omfattas anställda med mycket korta kontrakt av täckning för de flesta risker och har rätt till en ny ersättning för avbrott i konstnärlig verksamhet). Parallellt med stödåtgärder på EU-nivå 42 vidtar dessutom ett antal medlemsstater åtgärder för att förbättra statusen och arbetsvillkoren för konstnärer och yrkesverksamma inom den kulturella och den kreativa sektorn, en sektor som kännetecknas av förekomsten av atypiska arbetsformer 43. Andra reformer håller på att förberedas. Med stöd från faciliteten för återhämtning och resiliens inledde Polen i slutet av 2021 en reform för att utvidga den obligatoriska försäkringen och förbättra täckningen. Den rör sig särskilt om civilrättsliga avtal med 41 Insamling av uppgifter om formell täckning (EC-SPC), senaste uppdatering: våren EU:s arbetsplan för kultur , Europaparlamentets resolution om situationen för konstnärer och den kulturella återhämtningen i EU, 2020 års studie från kommissionen om status och arbetsvillkor för konstnärer och yrkesverksamma inom den kulturella och den kreativa sektorn. 43 I Belgien diskuteras en reform av konstnärers ställning, medan Irland testar ett grundläggande inkomstgarantisystem för konstnärer. Tjeckien, Spanien, Grekland och Rumänien inkluderade liknande reformer i sina återhämtnings- och resiliensplaner. 14

17 bestämmelser som syftar till att säkerställa att de omfattas av ålders-, pensions- och olycksfallsförsäkring. Andra reformer är bland annat följande: Ett regeringslagförslag i Irland som ger ett minimiskydd (sjukförmåner) till lågavlönade arbetstagare som kanske inte har rätt till ett företagssystem. Ett förslag i Luxemburg om allmän hälso- och sjukvård (oktober 2021) för anslutning till sjukförsäkring för utsatta personer utan anknytning. Slutligen planerar Rumänien att säkerställa formell tillgång till alla socialförsäkringsgrenar för säsongsarbetare och dagarbetare samt plattformsarbetare, medan Belgien håller på att utvärdera olika sätt att förbättra den formella täckningen för plattformsarbetare (arbetslöshetsförmåner och olycksfall i arbetet) och för särskilda kategorier av arbetstagare (t.ex. barnskötare). Tjeckien har inte för avsikt att omvandla sina avtal om att utföra ett arbete till ett anställningsförhållande, men planerar att ändra kriterierna för tillgång till försäkring och förbättra tillgången till täckning för sjukdom och relaterade risker (inklusive moderskap) för arbetstagare med atypisk anställning. Andra medlemsstater rapporterade att de inte har för avsikt att ge (fullständig) tillgång till vissa grupper som för närvarande inte omfattas, särskilt egenföretagare. Skälen till detta är bland annat de kostnader som detta skulle medföra, farhågor om inverkan på flexibiliteten på arbetsmarknaden eller komplexiteten i att tillhandahålla fullständig täckning för egenföretagare (särskilt för arbetslöshetsförsäkring, sjuk- eller invaliditetsförsäkring). I vissa fall är orsaken till att man inte vidtar åtgärder för att täppa till en formell lucka att de grupper som inte omfattas är små eller att vissa risker kan täckas av andra grenar eller av den försäkring som är knuten till en persons huvudsyssla (när luckan påverkar vissa ytterligare marginella avtal). Arbetsmarknadens parter har uttryckt olika åsikter i frågan om formellt skydd, särskilt för egenföretagare. Arbetsgivarorganisationerna har hävdat att en obligatorisk och fullständig täckning av och bidrag till alla sex grenar av det sociala skyddet skulle utarma själva begreppet egenföretagande och att det måste vara möjligt att göra vissa val mellan de olika grenarna av det sociala skyddet samt nivån på de relevanta avgifterna 44. Å andra sidan har arbetstagarorganisationerna uppmanat regeringarna att se till att egenföretagare obligatoriskt omfattas av alla branscher och att ta itu med frågan om falskt egenföretagande 45. Under de senaste åren har arbetsvillkoren för plattformsarbetare stått i centrum för den socialpolitiska debatten, med särskilt fokus på deras anställningsstatus (egenföretagare eller anställda) och dess inverkan på det sociala skyddet. Plattformsarbetares tillgång till socialt skydd diskuteras i elva nationella genomförandeplaner (Belgien, Tyskland, Estland, Frankrike, Kroatien, Italien, Cypern, Litauen, Portugal, Rumänien och Slovenien), där de flesta anser att det är en utmaning. Fem medlemsstater 44 Uttalande från europeiska branschövergripande arbetsgivare om övervakningsramen för tillgång till socialt skydd för arbetstagare och egenföretagare, mars EFS uttalanden i samråd med arbetsmarknadens parter på EU-nivå (maj 2022) och vid Europeiska kommissionens evenemang i juni 2022 om att förbättra tillgången till socialt skydd för egenföretagare. 15

18 (Belgien, Italien, Cypern, Rumänien och Slovenien) inkluderade konkreta åtgärder i sina nationella genomförandeplaner, medan fyra medlemsstater generellt hänvisar till behovet av att vidta åtgärder inom detta område i framtiden (Tyskland, Estland, Litauen och Portugal). Cypern inkluderar till exempel plattformsarbetare i den grupp av personer med atypiska anställningsavtal som bör få tillgång till förmåner (arbetslöshet, olycksfall i arbetet) genom en reform av socialförsäkringssystemet. Belgien och Rumänien aviserar lagändringar för att säkerställa tillräckligt socialt skydd för plattformsarbetare, även för dem som är egenföretagare (se även ovan). Sedan de nationella genomförandeplanerna lämnades in har dessutom vissa medlemsstater (Grekland, Spanien och Frankrike) vidtagit ytterligare åtgärder för plattformsarbetare, även genom sina återhämtnings- och resiliensplaner. Portugal har aviserat ytterligare åtgärder och andra (Tyskland, Kroatien, Luxemburg och Nederländerna) diskuterar för närvarande möjliga ändringar i den relevanta lagstiftningen Faktiskt skydd Även om formellt skydd är ett nödvändigt villkor för att få tillgång till system för socialt skydd, är det kanske inte tillräckligt om det inte finns ett faktiskt skydd för alla arbetstagare, oavsett typ av anställningsförhållande, och för egenföretagare. Enligt rådets rekommendation avses med faktiskt skydd för en grupp en situation där personerna i en grupp inom en viss gren av det sociala skyddet i praktiken har möjlighet att förvärva förmåner och, för det fall att motsvarande risk förverkligas, få tillgång till en viss förmånsnivå. Detta kan uppnås genom att reglerna för avgifter och rättigheter anpassas så att enskilda kan uppbära och få tillgång till förmåner oavsett anställningsform eller arbetsmarknadsstatus. Slutligen innebär ett faktiskt skydd också att rättigheterna bevaras, ackumuleras och/eller kan överföras på alla typer av anställning och status som egenföretagare, över tid och mellan olika system inom en viss gren Luckor I övervakningsramen beräknas den faktiska täckningen med hjälp av andelen sociala förmåner (på individuell nivå) som tas emot av personer i arbetsför ålder som löper risk att drabbas av fattigdom före sociala transfereringar, vid olika sysselsättningsstatus 46. Från och med 2021 varierar täckningen av sociala förmåner kraftigt i EU-27 för olika sysselsättningsstatus 47. I EU tenderade visstidsanställda i genomsnitt att få förmåner oftare än tillsvidareanställda 48 (47,9 % respektive 39,1 %) och deltidsanställda oftare än de som 46 Den återspeglar i vilken utsträckning de sociala trygghetssystemen når de grupper som riskerar fattigdom före sociala transfereringar (vilket skulle kunna betraktas som ett mått på de risker som omfattas av rekommendationen). Även om den idealiska indikatorn för täckning skulle vara andelen personer som får förmåner för varje typ av risk i förhållande till tidigare arbetsmarknadsstatus, är det svårt att i nuvarande EUomfattande undersökningar fånga upp den befolkning för vilken risken uppstår. 47 Alla indikatorer för faktisk tillgång och tillräcklighet baseras på Eurostat, EU-Silc (2021), om inget annat anges. 16

19 arbetar heltid (43,3 % och 37,9 %), eftersom deras ogynnsamma sociala situation kräver mer stöd från sociala transfereringar. Detta sker dock inte i alla medlemsstater. Dessutom var egenföretagare fortfarande den sysselsättningsstatus 49 som var minst benägen att erhålla förmåner vid risk för fattigdom (31,2 %, jämfört med 41,8 % för alla typer av anställda i EU-27), och detta var fallet i de flesta medlemsstater trots de exceptionella inkomststödsåtgärderna under covid-19-perioden, då deras mottagandegrad nästan tredubblades. I 14 medlemsstater var det mer sannolikt att personer med typiska anställningsformer (tillsvidareanställda och heltidsanställda) fick förmåner än alla andra anställda (deltidsanställda, visstidsanställda och egenföretagare), och i fyra medlemsstater var skillnaden större än 10 procentenheter 50. I sex medlemsstater 51 fick omkring 10 % eller mindre av de icke fast heltidsanställda sociala förmåner. Bland arbetslösa fick drygt hälften (52,7 %) (några) sociala förmåner under Andelen var dock mindre än 25 % i Bulgarien, Grekland, Kroatien, Polen, Rumänien och Slovakien. Av alla registrerade korttidsarbetslösa (utan arbete sedan mindre än ett år) fick 57,3 % arbetslöshetsersättning/stöd under 2021 i EU 52, men mindre än 50 % i sex medlemsstater 53 och endast en tredjedel eller mindre i Kroatien, Polen och Slovakien. När det gäller inkomstöverföringar till följd av inkomstbortfall (vanligtvis arbetslöshetsförmåner) visar färsk OECD-forskning 54 att skillnaderna i inkomststödet för personer som före arbetslösheten hade en traditionell typisk anställning jämfört med andra personer ofta är betydande i EU:s medlemsstater. Detta beror främst på den begränsade tillgången till inkomststöd för personer som tidigare varit egenföretagande och som ofta är uteslutna från inkomstrelaterade arbetslöshetsförmåner. Exempelvis i Italien och Portugal var det 50 % mer sannolikt att traditionella arbetstagare får inkomststöd efter att de blivit arbetslösa än andra arbetstagare. Skillnaderna var också stora i Estland, Lettland, Litauen och Polen (20 30 % större sannolikhet). Det är mer sannolikt att personer med atypiska anställningsformer berövas faktisk tillgång vid behov. Befintliga regler om avgifter och rättigheter kan göra det Mer än 40 % av de arbetslösa i EU (sedan mindre än ett år) fick inga arbetslöshetsförmåner under Under 2022 var kvalifikationstiden för arbetslöshetsförmåner minst 1 år i 14 medlemsstater. När det gäller förmåner vid sjukdom uppgick den till sex månader eller mer i tio 48 Det motsatta var fallet i åtta medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Spanien, Italien, Cypern, Lettland och Malta). medlemsstater. 49 Familjearbetare var ännu mindre benägna att omfattas av sociala förmåner, även om värdena för denna kategori endast är statistiskt tillförlitliga i ett fåtal medlemsstater. 50 Bulgarien, Lettland, Litauen och Slovenien. 51 Grekland, Kroatien, Ungern, Polen, Portugal och Rumänien. 52 Eurostat, EU-LFS, lfsa_ugadra. 53 Belgien, Tjeckien, Grekland, Spanien, Cypern och Slovenien. 54 OECD (2022), De-facto gaps in social protection for standard and non-standard workers: An approach for monitoring the accessibility and levels of income support. 17

Socialt skydd och social integration i Europa fakta och siffror

Socialt skydd och social integration i Europa fakta och siffror PM/08/XXX Bryssel, 16 oktober 2008 Socialt skydd och social integration i Europa fakta och siffror Europeiska kommissionen publicerar idag sin årliga översikt över sociala tendenser i medlemsstaterna mot

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 maj 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 maj 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 18 maj 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 FÖLJENOT från: inkom den: 17 maj 2017 till: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för opinionsundersökningar 24 mars 2009

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för opinionsundersökningar 24 mars 2009 Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för opinionsundersökningar 24 mars 2009 EUROPÉERNA OCH DEN EKONOMISKA KRISEN Eurobarometern (EB 71) Population: EU 15+

Läs mer

Samråd med intressenterna vid utformningen av småföretagspolitiken på nationell och regional nivå

Samråd med intressenterna vid utformningen av småföretagspolitiken på nationell och regional nivå Samråd med intressenterna vid utformningen av småföretagspolitiken på nationell och regional nivå 01/06/2004-30/09/2004 Del I. Bakgrundsinformation Land AT - Österrike 9 (4.5) BE - Belgien 13 (6.5) DE

Läs mer

BILAGOR. till. Meddelande från kommissionen

BILAGOR. till. Meddelande från kommissionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2015 COM(2015) 639 final ANNEXES 3 to 4 BILAGOR BILAGA III: Samlad bedömning av additionalitet (artikel 95 i förordningen om gemensamma bestämmelser) BILAGA IV:

Läs mer

VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2009

VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2009 Generaldirektoratet för kommunikation ENHETEN FÖR UPPFÖLJNING AV DEN ALLMÄNNA OPINIONEN 15/09/2008 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2009 Ordinarie Eurobarometerundersökning (EB 69) Våren 2008 De första obearbetade

Läs mer

I. BEGÄRAN OM UPPGIFTER vid utsändning av arbetstagare för tillhandahållande av tjänster i andra länder

I. BEGÄRAN OM UPPGIFTER vid utsändning av arbetstagare för tillhandahållande av tjänster i andra länder FORMULÄR FÖR (FRIVILLIG) ANVÄNDNING AV DEN BEGÄRANDE MYNDIGHETEN I. BEGÄRAN OM UPPGIFTER vid utsändning av arbetstagare för tillhandahållande av tjänster i andra länder enligt artikel 4 i direktiv 96/71/EG

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

BILAGOR. till. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning. om det europeiska medborgarinitiativet. {SWD(2017) 294 final}

BILAGOR. till. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning. om det europeiska medborgarinitiativet. {SWD(2017) 294 final} EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.9.2017 COM(2017) 482 final ANNEXES 1 to 7 BILAGOR till Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om det europeiska medborgarinitiativet {SWD(2017) 294

Läs mer

DET EUROPEISKA FISKET I SIFFROR

DET EUROPEISKA FISKET I SIFFROR DET EUROPEISKA FISKET I SIFFROR I nedanstående tabeller presenteras grundläggande statistik för flera områden som rör den gemensamma fiskeripolitiken: medlemsstaternas fiskeflottor 2014 (tabell 1), sysselsättningssituationen

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

12606/16 rr/ee/ss 1 DG B 1C

12606/16 rr/ee/ss 1 DG B 1C Europeiska unionens råd Bryssel den 27 september 2016 (OR. en) 12606/16 SOC 565 EMPL 375 ECOFIN 837 EDUC 302 FÖLJENOT från: till: Ärende: Kommittén för socialt skydd Ständiga representanternas kommitté

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.6.011 KOM(011) 35 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Andra rapporten

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.8.2010 KOM(2010) 421 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 453/2008

Läs mer

Nationell webbplats om skatteregistreringsnummer.

Nationell webbplats om skatteregistreringsnummer. SKATTEREGISTRERINGSNUMMER (TIN) Skatteregistreringsnumret efter ämne: Nationell webbplats 1. AT Österrike https://www.bmf.gv.at/steuern/_start.htm 2. BE Belgien http://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registre-national/

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) 15992/17 ADD 1 FÖLJENOT från: inkom den: 14 december 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: AGRI 716 ENV 1087 PHYTOSAN 31 PESTICIDE 6 Jordi AYET

Läs mer

För delegationerna bifogas ett dokument om ovannämnda ärende som rådet (rättsliga och inrikes frågor) enades om den 20 juli 2015.

För delegationerna bifogas ett dokument om ovannämnda ärende som rådet (rättsliga och inrikes frågor) enades om den 20 juli 2015. Europeiska unionens råd Bryssel den 22 juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOT från: till: Rådets generalsekretariat Delegationerna Föreg. dok. nr: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX 592 Komm. dok.

Läs mer

EU:S PLANERINGSTERMIN FAKTABLAD SOCIAL INKLUDERING

EU:S PLANERINGSTERMIN FAKTABLAD SOCIAL INKLUDERING EU:S PLANERINGSTERMIN FAKTABLAD SOCIAL INKLUDERING 1. INLEDNING Att bekämpa fattigdom och social utestängning är en viktig politisk prioritering för EU-kommissionen. Sedan 2010 är denna prioritering en

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2017 SWD(2017) 479 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till förslag till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 31 maj 2013 (OR. en)

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 31 maj 2013 (OR. en) EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 31 maj 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0900 (NLE) EUCO 110/13 INST 234 POLGEN 69 OC 295 RÄTTSAKTER Ärende: UTKAST TILL EUROPEISKA RÅDETS BESLUT om Europaparlamentets

Läs mer

L 165 I officiella tidning

L 165 I officiella tidning Europeiska unionens L 165 I officiella tidning Svensk utgåva Lagstiftning sextioförsta årgången 2 juli 2018 Innehållsförteckning II Icke-lagstiftningsakter BESLUT Europeiska rådets beslut (EU) 2018/937

Läs mer

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem.

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem. Modeller av europeiska sjukförsäkringskort landsvis Den här bilagan innehåller information om det europeiska sjukförsäkringskortet. Modellkorten har kopierats från webbadressen http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Läs mer

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Rapporten Kvarsättning i europeiska grundskolor: regelverk och statistik jämför hur kvarsättning metoden att låta eleverna gå om ett år

Läs mer

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 P7_TA(2013)0082 Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2013 om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (2012/2309(INL)) Europaparlamentet

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 8.1.2014 COM(2013) 938 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Lägesrapport om tillämp av direktiv 2006/32/EG om effektiv slutanvändning av

Läs mer

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag 31/03/2008-28/04/2008 Det finns 371 svar, av totalt 371, som motsvarar dina sökvillkor 0. Medverkan Land DE Tyskland 58 (15.6%) PL Polen 44

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.7.2010 KOM(2010)364 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV 95/50/EG OM ENHETLIGA

Läs mer

Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor

Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor Representativa resultat i de 2 medlemsstaterna i Europeiska unionen Paketet inkluderar resultat för EU2 och för Sverige Avsikten med opinionsundersökning

Läs mer

Bryssel den 12 september 2001

Bryssel den 12 september 2001 Bryssel den 12 september 2001 Enligt Anna Diamantopoulou, kommissionens ledamot för sysselsättning och socialpolitik, genomgår EU:s arbetsmarknader en omvandling. Resultaten har hittills varit positiva,

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) 7143/15 TRANS 88 FÖLJENOT från: inkom den: 11 mars 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport Martin Flodén, 18 maj

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport Martin Flodén, 18 maj Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Martin Flodén, 18 maj Översikt Finanskris & lågkonjunktur, 2008-2009 Svaga offentliga finanser i omvärlden Den svenska finanspolitiken i nuläget

Läs mer

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 december 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0408 (COD) 17633/13 ADD 2 DROIPEN 159 COPEN 236 CODEC 2930 FÖLJENOT från: mottagen den: 28 december 2013

Läs mer

Bryssel den COM(2016) 85 final ANNEX 4 BILAGA. till

Bryssel den COM(2016) 85 final ANNEX 4 BILAGA. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.2.2016 COM(2016) 85 final ANNEX 4 BILAGA Meddelande från kommissionen Europaparlamentet och rådet om lägesrapporten om genomförandet av de prioriterade åtgärderna

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 7.7.2006 KOM(2006) 371 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN om tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2003/88/EG (arbetstidens förläggning för arbetstagare

Läs mer

UTKAST TILL GEMENSAM SYSSELSÄTTNINGSRAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN OCH RÅDET. Följedokument till kommissionens meddelande Årlig tillväxtöversikt för 2016

UTKAST TILL GEMENSAM SYSSELSÄTTNINGSRAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN OCH RÅDET. Följedokument till kommissionens meddelande Årlig tillväxtöversikt för 2016 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.11.2015 COM(2015) 700 final UTKAST TILL GEMENSAM SYSSELSÄTTNINGSRAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN OCH RÅDET Följedokument till kommissionens meddelande Årlig tillväxtöversikt

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 mars 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 mars 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 3 mars 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 FÖLJENOT från: inkom den: 2 mars 2017 till: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 7 juni 2013 (18.6) (OR. en) 10222/13 SOC 389 ECOFIN 421 FSTR 53 EDUC 182 SAN 184

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 7 juni 2013 (18.6) (OR. en) 10222/13 SOC 389 ECOFIN 421 FSTR 53 EDUC 182 SAN 184 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 7 juni 2013 (18.6) (OR. en) 10222/13 SOC 389 ECOFIN 421 FSTR 53 EDUC 182 SAN 184 NOT från: till: Ärende: Kommittén för socialt skydd Ständiga representanternas kommitté

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.4.2017 SWD(2017) 203 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 SAMMANFATTANDE ANALYS Urval: Respondenter: Metod:

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.3.2011 KOM(2011) 138 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Andra rapporten

Läs mer

14411/18 tf/chs 1 LIFE.1.C

14411/18 tf/chs 1 LIFE.1.C Europeiska unionens råd Bryssel den 19 november 2018 (OR. en) 14411/18 SOC 715 EMPL 535 ECOFIN 1064 EDUC 430 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Lars Calmfors Finansutskottet, 25/5-2010

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Lars Calmfors Finansutskottet, 25/5-2010 Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Lars Calmfors Finansutskottet, 25/5-2010 S2-indikatorn Irland Grekland Luxemburg Storbritann Slovenien Spanien Litauen Rumänien Cypern Slovakien

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

Varumärken 0 - MEDVERKAN

Varumärken 0 - MEDVERKAN Varumärken 29/10/2008-31/12/2008 Det finns 391 svar, av totalt 391, som motsvarar dina sökvillkor 0 - MEDVERKAN Land DE Tyskland 72 (18.4%) PL Polen 48 (12.3%) NL Nederländerna 31 (7.9%) UK Storbritannien

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Offentligt samråd om en möjlig revidering av förordning (EG) nr 764/2008 om ömsesidigt erkännande

Offentligt samråd om en möjlig revidering av förordning (EG) nr 764/2008 om ömsesidigt erkännande Offentligt samråd om en möjlig revidering av förordning (EG) nr 764/2008 om ömsesidigt erkännande Fält märkta med är obligatoriska. Namn E-post Inledning 1 Om ett företag lagligen säljer en produkt i en

Läs mer

9021/19 alo/mm/ub 1 ECOMP 1A

9021/19 alo/mm/ub 1 ECOMP 1A Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2019 (OR. en) 9021/19 ECOFIN 468 UEM 139 SOC 346 EMPL 260 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Ständiga representanternas kommitté (Coreper 2)/rådet

Läs mer

EU:S PLANERINGSTERMIN FAKTABLAD ÖKAD JÄMLIKHET

EU:S PLANERINGSTERMIN FAKTABLAD ÖKAD JÄMLIKHET EU:S PLANERINGSTERMIN FAKTABLAD ÖKAD JÄMLIKHET 1. INLEDNING Ojämlikheten har ökat på senare år. Den ekonomiska krisen har haft en stor inverkan på Europa. Utvecklingen mot en jämnare levnadsstandard har

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 22.2.2019 L 51 I/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2019/316 av den 21 februari 2019 om ändring av förordning (EU) nr 1408/2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

Individuell ofärd, ojämlikhet och socialpolitik

Individuell ofärd, ojämlikhet och socialpolitik Individuell ofärd, ojämlikhet och socialpolitik Sverige i ett bredare europeiskt perspektiv Kenneth Nelson The Swedish Institute for Social Research (SOFI) Stockholm University Syfte: Analysera länken

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.10.2018 COM(2018) 714 final 2018/0367 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Nederländerna att införa en särskild åtgärd som avviker från

Läs mer

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2003) 700) 1,

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2003) 700) 1, P5_TA(2004)0361 Europeisk kulturhuvudstad för åren 2005 till 2019 ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut 1419/1999/EG

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 10. 7. 1999 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 175/43 RÅDETS DIREKTIV 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP EUROPEISKA UNIONENS

Läs mer

Beslut i EU - så här går det till

Beslut i EU - så här går det till Beslut i EU - så här går det till Håkan Björklund 9 februari 2011 Sverige är en del av EU EU är inrikespolitik! 60-75 procent av all lagstiftning som gäller i Sverige är EU-rätt eller utformas på basis

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 15.9.25 KOM(25) 43 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor PRELIMINÄRT FÖRSLAG 31 maj 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och socialfrågor till utskottet för kvinnors

Läs mer

Förfarandet för utnämning av Regionkommitténs ledamöter. Utnämningsförfaranden i de olika medlemsstaterna

Förfarandet för utnämning av Regionkommitténs ledamöter. Utnämningsförfaranden i de olika medlemsstaterna Förfarandet för utnämning av Regionkommitténs ledamöter Utnämningsförfaranden i de olika medlemsstaterna SAMMANFATTNING I EU-fördragets förord anges bland målsättningarna för unionen att man ska fortsätta

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Allmänna uppgifter om dig

Allmänna uppgifter om dig Offentligt samråd om EU-lagstiftningen om växtskyddsmedel och bekämpningsmedelsrester Fält märkta med * är obligatoriska. Allmänna uppgifter om dig Observera: Den här enkäten riktar sig till allmänheten,

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter EUROPEISKA UNIONEN Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter Läs noggrant igenom följande upplysningar innan ansökan om bindande klassificeringsbesked fylls i. 1. Närmare vägledning

Läs mer

UTKAST TILL GEMENSAM SYSSELSÄTTNINGSRAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN OCH RÅDET. Följedokument till kommissionens meddelande Årlig tillväxtöversikt för 2018

UTKAST TILL GEMENSAM SYSSELSÄTTNINGSRAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN OCH RÅDET. Följedokument till kommissionens meddelande Årlig tillväxtöversikt för 2018 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.11.2017 COM(2017) 674 final UTKAST TILL GEMENSAM SYSSELSÄTTNINGSRAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN OCH RÅDET Följedokument till kommissionens meddelande Årlig tillväxtöversikt

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 4 augusti 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 4 augusti 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 4 augusti 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2017/0183 (NLE) 11618/17 FISC 172 FÖRSLAG från: inkom den: 3 augusti 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET

Läs mer

6269/17 adj/lym/cs 1 DG B 1C

6269/17 adj/lym/cs 1 DG B 1C Europeiska unionens råd Bryssel den 20 februari 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0397 (COD) 6269/17 SOC 91 EMPL 61 CODEC 207 NOT från: till: Ordförandeskapet Ständiga representanternas kommitté

Läs mer

Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden

Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden IP/08/1397 Bryssel den 25 september 2008 Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden Hur kan EU se till

Läs mer

9332/15 ADD 3 CH/chs,mv 1 DG D 2A

9332/15 ADD 3 CH/chs,mv 1 DG D 2A Europeiska unionens råd Bryssel den 5 juni 205 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 203/09 (COD) 9332/5 ADD 3 JUSTCIV 35 FREMP 2 CODEC 793 NOT från: till: Ordförandeskapet Rådet Föreg. dok. nr: 9037/5

Läs mer

6014/16 ck/gw 1 DGG 2B

6014/16 ck/gw 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 12 februari 2016 (OR. en) 6014/16 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 12 februari 2016 till: Ärende: Delegations FIN 86 FSTR 7 FC 4 REGIO 7 MAP 8 Europeiska

Läs mer

Finanspolitiska rådets rapport maj 2017

Finanspolitiska rådets rapport maj 2017 Finanspolitiska rådets rapport 2017 16 maj 2017 Det krävs en stramare finanspolitik! Stramare finanspolitik krävs Högkonjunkturen förstärks både i år och nästa år och resursutnyttjandet blir alltmer ansträngt.

Läs mer

14182/16 SA/ab,gw 1 DGG 1A

14182/16 SA/ab,gw 1 DGG 1A Europeiska unionens råd Bryssel den 8 november 2016 (OR. en) 14182/16 LÄGESRAPPORT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna ECOFIN 1017 BUDGET 37 SAN 379 SOC 678 Den gemensamma rapporten

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 25 februari 2019 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 25 februari 2019 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 25 februari 2019 (OR. en) 6635/19 SOC 111 EMPL 78 ECOFIN 192 EDUC 79 NOT från: till: Ärende: Ordförandeskapet Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Utkast

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.3.2019 COM(2019) 157 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om framstegen med medlemsstaternas anslutning till Internationella sjöfartsorganisationens internationella

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV A8-0249/139. Ändringsförslag. Jens Gieseke för PPE-gruppen Jens Rohde med flera

SV Förenade i mångfalden SV A8-0249/139. Ändringsförslag. Jens Gieseke för PPE-gruppen Jens Rohde med flera 21.10.2015 A8-0249/139 139 Jens Rohde med flera Artikel 4 punkt 1 1. Medlemsstaterna ska, som ett minimum, begränsa sina årliga antropogena utsläpp av svaveldioxid (SO 2 ), kväveoxider (NOx), flyktiga

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Ekonomiska uppgifter om Europeiska utvecklingsfonden

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Ekonomiska uppgifter om Europeiska utvecklingsfonden EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.6.2018 COM(2018) 475 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Ekonomiska uppgifter om Europeiska utvecklingsfonden Europeiska utvecklingsfonden (EUF): prognos

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG)

Läs mer

Minska löneskillnaderna mellan könen.

Minska löneskillnaderna mellan könen. Minska löneskillnaderna mellan könen Sammanfattning Vad innebär löneskillnader mellan kvinnor och män? Varför kvarstår löneskillnaderna mellan kvinnor och män? Vilka åtgärder har EU vidtagit? Vad spelar

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter EUROPEISKA UNIONEN Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter Läs noggrant igenom följande upplysningar innan ansökan om bindande klassificeringsbesked fylls i. 1. Närmare vägledning

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

Europeiska kommissionens mål för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män

Europeiska kommissionens mål för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män IP/10/236 Bryssel den 5 mars 2010 Europeiska kommissionens mål för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män Europeiska kommissionen kommer att införa en rad åtgärder för att minska löneklyftan mellan

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 29 november 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 29 november 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 29 november 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2017/0291 (COD) 14183/17 ADD 1 REV 1 (sv) FÖRSLAG från: inkom den: 10 november 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende:

Läs mer

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016 2.3.216 Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE,7 PROCENT ÅR 21 Exportpriserna ökade,7 procent Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet på Finlands varuexport med fyra

Läs mer

7b år Finlands nettobetalningsandel har stigit med 46 procent från år Finlands medlemsavgifter ökade, jordbruksstöden minskade

7b år Finlands nettobetalningsandel har stigit med 46 procent från år Finlands medlemsavgifter ökade, jordbruksstöden minskade FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÖKADE ÅR 2008 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 318,5 miljoner euro år 2008, dvs. 60 euro per invånare. Nettobetalningen utgjorde 0,17

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 215 Figurer och diagram 29.2.216 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 3 juni 2014 (OR. en) 10406/14 SOC 403 ECOFIN 525

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 3 juni 2014 (OR. en) 10406/14 SOC 403 ECOFIN 525 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 3 juni 2014 (OR. en) 10406/14 SOC 403 ECOFIN 525 FÖLJENOT från: till: Ärende: Kommittén för socialt skydd Ständiga representanternas kommitté (Coreper I)/rådet (sysselsättning,

Läs mer

Offentligt samråd om en möjlig revidering av förordning (EG) nr 764/2008 om ömsesidigt erkännande

Offentligt samråd om en möjlig revidering av förordning (EG) nr 764/2008 om ömsesidigt erkännande Offentligt samråd om en möjlig revidering av förordning (EG) nr 764/2008 om ömsesidigt erkännande Fält märkta med är obligatoriska. Namn E-post Inledning 1 Om ett företag lagligen säljer en produkt i en

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 214 Figurer och diagram 27.2.215 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Handelsbalans

Läs mer

9016/19 mm/he 1 DG TREE 1.B

9016/19 mm/he 1 DG TREE 1.B Europeiska unionens råd Bryssel den 24 maj 2019 (OR. en) 9016/19 LÄGESRAPPORT från: till: Rådets generalsekretariat Delegationerna Föreg. dok. nr: 8639/19 Ärende: EDUC 232 SOC 345 EMPL 259 MI 412 ECOFIN

Läs mer

Samråd om en europeisk arbetsmyndighet och ett europeiskt socialförsäkringsnummer

Samråd om en europeisk arbetsmyndighet och ett europeiskt socialförsäkringsnummer Samråd om en europeisk arbetsmyndighet och ett europeiskt socialförsäkringsnummer 1. Om dig Vem svarar du som? Privatperson På jobbets eller en organisations vägnar Förnamn Efternamn Mejladress Var bor

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2012 COM(2012) 385 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om genomförandet

Läs mer

Finanspolitiska rådets rapport maj 2017

Finanspolitiska rådets rapport maj 2017 Finanspolitiska rådets rapport 2017 15 maj 2017 Det krävs en stramare finanspolitik! Stramare finanspolitik krävs Högkonjunkturen förstärks både i år och nästa år och resursutnyttjandet blir alltmer ansträngt.

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 27.3.2015 2014/0256(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling till utskottet för

Läs mer

Europeiska pelaren för sociala rättigheter. För ett socialare och rättvisare Europa. Ett socialt Europa

Europeiska pelaren för sociala rättigheter. För ett socialare och rättvisare Europa. Ett socialt Europa 1 Europeiska pelaren för sociala rättigheter För ett socialare och rättvisare Europa Ett socialt Europa Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå, 2018 Europeiska unionen, 2018 Vidareutnyttjande

Läs mer

Vi vill och vi behöver prioritera välfärden

Vi vill och vi behöver prioritera välfärden Vi vill och vi behöver prioritera välfärden Vård och omsorg av hög kvalitet kräver att välfärden prioriteras Finansieringsgapet uppgår till ca 90 miljarder kronor år 2026 Utmaningen större än bara pengarna

Läs mer