RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den COM(2012) 385 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om genomförandet av direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport SV SV

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN om genomförandet av direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport Allmän bakgrund Inledning Direktiv 2003/59/EG grunddrag Införlivande av direktiv 2003/59/EG Genomförande av direktiv 2003/59/EG Direktivets tillämpningsområde Artikel Undantag Artikel Kompetens och utbildning Artikel Obligatorisk grundläggande kompetens Alternativet med deltagande i utbildning och genomförande av prov Alternativet med prov Snabbförvärvad grundläggande kompetens Obligatorisk fortbildning Utbildningens organisation Godkännande av utbildningscentrumen Hävdvunna rättigheter Artikel Grundläggande kompetens Artikel Yrkeskompetensbevis om uppnådd grundläggande kompetens Artikel Fortbildning Artikel Yrkeskompetensbevis om fortbildning Artikel Utbildningsort Artikel Gemenskapskod Artikel Minimikrav i fråga om kompetens och utbildning för yrkesförare Bilaga I Slutsatser och rekommendationer Allmän utvärdering av genomförandet av direktiv 2003/59/EG Huvudsakliga aspekter som behöver förbättras samt rekommendationer...14 Bilaga...16 SV 2 SV

3 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om genomförandet av direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport 1. ALLMÄN BAKGRUND 1.1. Inledning Enligt artikel 13 i direktiv 2003/59/EG 1 ska kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén överlämna en rapport som innehåller en första bedömning av genomförandet av direktivet, särskilt i fråga om likvärdigheten mellan de olika system för förvärvande av grundläggande kompetens som anges i artikel 3 samt hur effektiva de är. Denna rapport bygger på de svar som EU:s medlemsstater och Norge har lämnat in på ett frågeformulär som delades ut till de nationella myndigheterna i februari De flesta av medlemsstaterna har inkommit med fullständiga svar på de frågor som ställdes. Några av dem hade dock inte tillgång till alla uppgifter som behövdes för att lämna all information Direktiv 2003/59/EG grunddrag Direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av lastbilar eller bussar antogs för att säkerställa en gemensam utbildningsnivå för sådana förare med sikte på att förbättra trafiksäkerheten i Europa. I direktivet fastställs den obligatoriska grundläggande kompetensen och fortbildningen för yrkesförare som är medborgare i en medlemsstat eller som arbetar för ett företag baserat i Europeiska unionen. Dessa krav syftar till att se till att yrkesförare har de kvalifikationer som krävs för att framföra fordon. Den grundläggande kompetensen och fortbildningen intygas genom ett bevis som utfärdas till förare, kallat bevis om yrkesmässig kompetens eller yrkeskompetensbevis. Utbildningen organiseras av utbildningsorgan som godkänts av medlemsstaterna Införlivande av direktiv 2003/59/EG Enligt artikel 14 löpte tidsfristen för direktivets införlivande ut den 10 september Tidsfristen för genomförandet av den grundläggande kompetensen löpte ut den 10 september 2008 för förare med körkort i kategorierna D1, D1+E, D och D+E (bussar) och den 10 september 2009 för förare med körkort i kategorierna C1, C1+E, C och C+E (lastbil). 1 EUT L 226, , s. 4 17, i ändrad lydelse. SV 3 SV

4 Alla medlemsstater har införlivat och genomfört direktivet. 2. GENOMFÖRANDE AV DIREKTIV 2003/59/EG 2.1. Direktivets tillämpningsområde Artikel 1 Direktivet gäller personer som framför fordon och som är medborgare i en medlemsstat eller medborgare i ett tredjeland anställda av ett företag som är etablerat i en medlemsstat, och som använder fordon för vilka det krävs innehav av körkort i kategori C eller D. Direktivet beräknas omfatta förarna av ungefär sex miljoner fordon i Europa 2. Uppgifterna om antalet förare från tredjeländer är ofullständiga eller otillräckliga. I de fall där uppgifter finns är detta antal för det mesta mycket lågt jämfört med den totala mängden förare 3. I de flesta medlemsstater är yrkeskompetensbevis om grundläggande kompetens som utfärdats för körkort i kategorin C mycket vanligare än de som utfärdats för körkort i kategorin D Undantag Artikel 2 I direktivet undantas flera kategorier av förare från dess tillämpningsområde 4. De flesta medlemsstater tillämpar undantagen i artikel 2 fullt ut. Rumänien tillämpar dock inte de undantag som anges i artikel 2 e, f och g. Norge tillämpar alla undantag utom det som anges i artikel 2 f, dvs. fordon som används för icke-kommersiell persontransport eller transport av varor, för eget bruk. Enligt artikel 2 g ska direktivet inte tillämpas på förare av fordon som transporterar material och utrustning som föraren använder i sitt arbete, under förutsättning att framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning. Genomförandet av detta undantag har, Enligt konsekvensbedömningen On measures enhancing the effectiveness and efficiency of the tachograph system, SEK(2011) 948, GD Transport och rörlighet. Följande uppgifter har lämnats av de nationella myndigheterna: 510 av i Ungern, av i Polen, 190 av i Portugal, 185 av 9571 i Rumänien, 24 av 9638 i Slovakien, 23 av i Förenade kungariket, inga av totalt 8606 i Bulgarien och 3 av 615 i Litauen. Enligt artikel 2 gäller direktivet inte förare a) av fordon vars högsta hastighet inte överstiger 45 km/h, b) av fordon som används för militära ändamål, av räddningstjänsten, brandväsendet och ordningsmakten eller som står under dessas kontroll, c) av fordon som utsätts för vägprov i syfte att göra tekniska förbättringar, reparationer eller underhåll samt nya eller ombyggda fordon som ännu inte har börjat användas, d) av fordon som används i nödsituationer eller för räddningsinsatser, e) av fordon som används vid trafikskoleutbildning för körkort eller yrkeskompetensbevis enligt artikel 6 och artikel 8.1, f) av fordon som används för icke-kommersiell persontransport eller transport av varor, för eget bruk, g) av fordon som transporterar material och utrustning som föraren använder i sitt arbete, under förutsättning att framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning. SV 4 SV

5 för en del kategorier av förare 5 (t.ex. kranförare, mekaniker som kör fordon som transporterar trasiga jordbruksmaskiner etc.), lett till olika tolkningar: de berörda förarna ansöker om undantag men de offentliga myndigheterna vill ändå inkludera dem i direktivets tillämpningsområde. Det vore därför lämpligt att utarbeta riktlinjer för att skapa klarhet i frågan Kompetens och utbildning Artikel 3 Enligt artikel 3 krävs dels grundläggande kompetens, dels fortbildning för att få framföra fordon. I avsnitt 1 i bilaga I till direktivet beskrivs de ämnen som utbildningen ska omfatta. Ämnena är indelade i följande tre huvudområden: Avancerad träning i rationell körning med beaktande av säkerhetsbestämmelserna, Tillämpning av bestämmelser och Hälsa, vägtrafiksäkerhet och miljösäkerhet, service, logistik. Dessa huvudområden är i sin tur indelade i olika mål på grundval av de körkort som de avser Obligatorisk grundläggande kompetens Medlemsstaterna förväntas inrätta ett system för grundläggande kompetens som består av krav på deltagande i utbildning och genomfört prov eller av ett teoretiskt och ett praktiskt prov Alternativet med deltagande i utbildning och genomförande av prov Enligt det första alternativet måste den grundläggande kompetensen omfatta en kurs som täcker alla ämnen som anges i förteckningen i avsnitt 1 i bilaga I. Varje aspirant måste dessutom köra individuellt i minst tjugo timmar med ett fordon som åtminstone uppfyller kraven för testfordon i direktiv 91/439/EEG 6. Längden på utbildningen är 280 timmar. Det bör understrykas att den här utbildningen inte ska kombineras med utbildning för andra typer av kompetens (t.ex. utbildning för transport av farligt gods). När utbildningen avslutats ska de behöriga myndigheterna pröva förarens kunskapsnivå skriftligt eller muntligt. Provet ska omfatta minst en fråga inom varje mål i förteckningen över ämnen i avsnitt 1 i bilaga I Alternativet med prov Enligt det andra alternativet ska de behöriga myndigheterna anordna teoretiska och praktiska prov för att kontrollera om aspiranten har den kunskapsnivå som krävs enligt avsnitt 1 i bilaga I när det gäller de angivna målen och ämnena. Det teoretiska provet består i enlighet med vad som nämns i punkt 2.2 i bilaga I av minst två delar: flervalsfrågor eller frågor med direkta svar, alternativt en kombination av dessa två typer av frågor, samt fallstudier. Minimilängden på det teoretiska provet är fyra timmar. 5 6 Dessa uppgifter kommer inte från de frågeformulär som besvarats av medlemsstaterna utan har lämnats till kommissionen av några nationella myndigheter. EGT L 237, , s SV 5 SV

6 Det praktiska provet består av två delar, dvs. ett körprov på 90 minuter för att bedöma graden av träning i rationell körning och ett praktiskt prov som åtminstone omfattar förmågan att ombesörja en lastning av fordonet (körkortskategorierna C och D), förmågan att kunna säkerställa passagerarnas säkerhet och bekvämlighet (körkortskategori D), förmågan att kunna förebygga brottslighet (körkortskategorierna C och D), förmågan att kunna förebygga fysiska risker (körkortskategorierna C och D), samt förmågan att kunna bedöma krissituationer (körkortskategorierna C och D). Minimilängden på detta prov är 30 minuter. Femton medlemsstater och Norge har valt alternativet med både utbildning och prov, medan elva medlemsstater tillämpar de teoretiska och praktiska proven. Tyskland har infört båda alternativen i den nationella lagstiftningen och föraren kan välja alternativ (tabell 1). Tabell 1 Systemet för grundläggande kompetens i medlemsstaterna och i Norge Enbart prov Österrike, Belgien, Cypern, Grekland, Irland, Lettland, Malta, Nederländerna, Portugal, Rumänien och Förenade kungariket. Utbildning och prov Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Ungern, Italien, Litauen, Luxemburg, Norge, Polen, Slovakien, Slovenien, Spanien och Sverige. Båda alternativen Tyskland. Medlemsstaterna samarbetar med olika organisationer som förvarar uppgifterna för den grundläggande kompetensen och fortbildningen, som t.ex. nationella och regionala myndigheter 7, förvaltningar 8, verk 9, direktorat 10, ministerier med ansvar för transporter och trafiksäkerhet 11, statliga företag 12 och särskilda centrum som inrättats för detta ändamål Snabbförvärvad grundläggande kompetens Den grundläggande kompetensen kan vara snabbförvärvad, baserad på en obligatorisk utbildning på 140 timmar och ett prov samt styrkt genom ett yrkeskompetensbevis. Varje aspirant måste köra individuellt i minst tio timmar. När utbildningen avslutats ska de behöriga myndigheterna pröva förarens kunskapsnivå skriftligt eller muntligt. Provet ska omfatta minst en fråga inom varje mål i förteckningen över ämnen i avsnitt 1 i bilaga I Österrike, Danmark, Tyskland, Ungern, Irland och Rumänien. Norge. Finland och Sverige. Grekland, Italien och Lettland. Cypern, Tjeckien, Luxemburg och Polen. Litauen. Slovenien. SV 6 SV

7 Den snabbförvärvade grundläggande kompetensen, som fortfarande är frivillig, tillhandahålls i 19 medlemsstater och i Norge (se tabell 2). Tabell 2 Den snabbförvärvade grundläggande kompetensen i medlemsstaterna och i Norge Medlemsstater tillhandahåller snabbförvärvade grundläggande kompetensen som den Bulgarien, Belgien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungern, Italien, Litauen, Luxemburg, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige och Norge. Medlemsstater som inte tillhandahåller den snabbförvärvade grundläggande kompetensen Österrike, Cypern, Grekland, Irland, Lettland, Malta, Nederländerna och Förenade kungariket. Enligt direktivet får en medlemsstat även ge en förare tillstånd att framföra fordon inom den statens territorium innan föraren har erhållit ett yrkeskompetensbevis Obligatorisk fortbildning Medlemsstaterna förväntas inrätta ett fortbildningssystem baserat på obligatoriskt deltagande i utbildning, vilket ska styrkas genom ett yrkeskompetensbevis Utbildningens organisation Utbildningen tillhandahålls vanligen av körskolor, men den kan även tillhandahållas av organisationer utan vinstsyfte, yrkesskolor, yrkeshögskolor, högskolor 14 eller sekundärskolor 15. I en del medlemsstater 16 är utbildningen delvis finansierad av den offentliga sektorn Godkännande av utbildningscentrumen Enligt avsnitt 5 i bilaga I ska de utbildningscentrum som tillhandahåller utbildning för grundläggande kompetens och fortbildning godkännas av medlemsstaternas behöriga myndigheter. Ett sådant godkännande kan endast erhållas efter en skriftlig ansökan. Till ansökan ska man bifoga bl.a. handlingar om kompetens- och utbildningsprogram, lärarnas kvalifikationer, information om undervisningslokaler och om den fordonspark som används, samt antal deltagare. Den behöriga myndigheten ska skriftligen godkänna utbildningen förutsatt att den genomföras i enlighet med de dokument som bifogas ansökan Detta sker t.ex. i Bulgarien. Detta är fallet för Sverige. Förutom Luxemburg, där den grundläggande utbildningen finansieras av den offentliga sektorn, tillhandahåller de nationella arbetsförmedlingarna i flera medlemsstater en viss finansiering för utbildningen. SV 7 SV

8 Myndigheten ska ha rätt att skicka bemyndigade personer för att närvara vid utbildningarna Hävdvunna rättigheter Artikel 4 Enligt direktivet är förare som innehar ett körkort av kategorin D utfärdat före september 2008 och förare som innehar ett körkort av kategorin C utfärdat före september 2009 undantagna från kravet på grundläggande kompetens. Inga större svårigheter har rapporterats när det gäller tillsynsmyndigheternas erkännande av de hävdvunna rättigheter som innehas av nationella och utländska förare. De nationella förvaltningarna har lämnat information till tillsynssystemet genom att t.ex. sprida direktivet och införlivandelagstiftning, organisera särskild utbildning och möten med polistjänstemän, skicka ut skrivelser och administrativa handlingar, publicera vägledningar på internet osv. I en del medlemsstater har bestämmelserna varit föremål för offentliga samråd där polisen var ett av de organ som deltog i samrådsförfarandet 17. I Rumänien och Norge är dessutom tillsynsmyndigheten även det organ som utfärdar yrkeskompetensbevisen. Tillsynsmyndigheterna får använda sig av flera olika metoder för att kontrollera nationella och utländska förares hävdvunna rättigheter, bl.a. genom att kontrollera det datum då körkortet utfärdades eller dess äkthet. De kan även kontakta den utfärdande myndigheten eller, när en sådan finns, en databas med uppgifter om den grundläggande kompetensen och fortbildningen. Enligt medlemsstaterna ger den här aspekten av direktivet inte upphov till några större problem. En svårighet uppstår dock när körkortet förnyas och inte längre innehåller någon uppgift om det datum då det första gången utfärdades. Det råder även en viss osäkerhet kring hur bestämmelserna ska tillämpas eftersom de olika medlemsstaterna och Norge har nått olika långt med direktivets genomförande. Det här gäller endast ett fåtal förare och kan lätt lösas genom ett direkt informationsutbyte mellan nationella myndigheter Grundläggande kompetens Artikel 5 I direktivet fastställs minimiåldern för förande av fordon avsedda för transport av gods eller passagerare enligt olika kriterier som t.ex. körkortskategori, längden på utbildningen för att uppnå grundläggande kompetens samt körningens längd. 17 Detta är fallet för Malta och Norge. SV 8 SV

9 Tabell 3 Sammanfattning av kraven avseende den grundläggande kompetensen för nya förare (artikel 5) Fordon Körkortskrav Krav på yrkeskompetensbevis Ålder Godstransporter C C+E Normal 18 C1 C1+E Snabbförvärvad 18 C C+E Snabbförvärvad 21 Passagerartransporter D D+E Normal 18 I reguljär trafik och på sträckor som 50 km. Snabbförvärvad 21 Inom territorium. deras D D+E Normal inom deras territorium. Åldersgränsen kan sänkas till 18 när det inte finns några passagerare. Snabbförvärvad 23 D1 D1+E Normal 18 Inom territorium. deras Snabbförvärvad 21 För att uppnå grundläggande kompetens krävs det inte att den sökande redan innehar körkort för motsvarande kategori. I tretton medlemsstater och i Norge 18 kan därför den grundläggande kompetensen kombineras med utbildning för att erhålla körkortet (se tabell 4). 18 Norge kräver att aspiranterna ska ha uppnått en viss nivå i körkortsprogrammet innan de får påbörja utbildningsprogrammet för den grundläggande kompetensen. SV 9 SV

10 Tabell 4 Kombination av utbildning för körkortskategorierna C eller D och grundläggande kompetens i medlemsstaterna och i Norge Medlemsstater som kombinerar utbildningen för körkortskategorierna C eller D med den grundläggande kompetensen Medlemsstater som inte kombinerar utbildningen för körkortskategorierna C eller D med den grundläggande kompetensen Österrike, Belgien, Danmark, Estland, Tyskland, Grekland, Irland, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna (delvis), Norge, Sverige och Förenade kungariket. Bulgarien, Tjeckien, Finland, Frankrike, Ungern, Italien, Luxemburg, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien och Spanien. Några av de medlemsstater som kombinerar körkortsutbildningen med den grundläggande kompetensen har valt att kombinera utbildning för C- och D-körkort med både den grundläggande kompetensen och den snabbförvärvade grundläggande kompetensen, medan andra medlemsstater kräver att aspiranterna ska ha uppnått en viss nivå i körkortsprogrammet innan de får börja med den grundläggande kompetensen. I de flesta medlemsstater är det inte tillåtet att utfärda ett yrkeskompetensbevis innan körkort för motsvarande kategori erhålls. I Belgien är detta dock tillåtet för kombinerad utbildning, medan man i Österrike bara kräver att man ska ha godkänts i det teoretiska provet i förväg. I Litauen krävs endast att föraren innehar ett körkort i kategorin B. I Norge måste man i allmänhet inneha ett körkort innan ett yrkeskompetensbevis kan utfärdas, men det kravet gäller inte för förare som genomgår en yrkesinriktad lärlings- eller praktikutbildning Yrkeskompetensbevis om uppnådd grundläggande kompetens Artikel 6 Medlemsstaterna utfärdar yrkeskompetensbevis till förare som har deltagit i utbildningen och godkänts i provet eller som har godkänts i de teoretiska och praktiska proven, beroende på vilket alternativ som valts. I medlemsstater som har valt det alternativ som består av utbildning och prov, eller den snabbförvärvade grundläggande kompetensen, omfattar utbildningen de ämnen som anges i förteckningen i avsnitt 1 i bilaga I till direktivet. Utbildningen följs av ett skriftligt eller muntligt prov. I medlemsstater som har valt alternativet med endast prov måste förarna godkännas i de teoretiska och praktiska prov som avses i punkt 2.2 i avsnitt 2 i bilaga I. Medlemsstaterna har inte rapporterat några svårigheter när det gäller genomförandet av den här artikeln. SV 10 SV

11 2.7. Fortbildning Artikel 7 Fortbildning ska ge förare möjlighet att uppdatera de viktigaste kunskaperna för yrkets utövande. Den syftar till att fördjupa kunskaperna i och repetera vissa av de ämnen som avses i avsnitt 1 i bilaga I. Längden på fortbildningen är 35 timmar vart femte år och den fördelas på perioder på minst sju timmar, i enlighet med avsnitt 4 i bilaga I. I de flesta medlemsstater är det tillåtet för förare att delta i enstaka utbildningsperioder på sju timmar. Särskilda krav fastställs dock i huvudsak när det gäller den tidsram inom vilken de 35 utbildningstimmarna bör slutföras. I en del medlemsstater kan den här tidsramen vara 12, 6 eller 3 månader, ibland t.o.m. så kort som en vecka 19. Några medlemsstater har dessutom fastställt hur många 7-timmarsperioder som utbildningen ska delas in i, t.ex. två utbildningsperioder på sju timmar, två skilda moduler som omfattar tre utbildningsdagar på sju timmar och två utbildningsdagar på sju timmar, fem utbildningsdagar i rad eller två perioder på tre respektive två dagar 20 etc Yrkeskompetensbevis om fortbildning Artikel 8 Medlemsstaterna utfärdar yrkeskompetensbevis till förare som har slutfört fortbildningen. Nya förare måste genomgå fortbildningen inom fem år efter det att de erhållit yrkeskompetensbeviset om grundläggande utbildning, medan förare som innehar hävdvunna rättigheter ska genomgå fortbildningen enligt en tidsplan som fastställs av deras medlemsstater. I direktivet undantas förare som innehar ett körkort i kategorin D utfärdat före september 2008 och förare som innehar ett körkort i kategorin C utfärdat före september 2009 från kravet på grundläggande kompetens. För förare med sådana hävdvunna rättigheter har medlemsstaterna fastställt nationella tidsplaner för slutförande av den första fortbildningen före slutet av 2015 (körkortskategori D) respektive 2016 (körkortskategori C). En överenskommelse om ömsesidigt erkännande av de övergångsperioder som medlemsstaterna beslutat om har ingåtts 21. Fram till tidsfristens utgång 2015 (fordonskategori D) respektive 2016 (fordonskategori C) kan enligt denna överenskommelse förare inte beläggas med påföljder i någon medlemsstat för att inte ha slutfört fortbildningen. Medlemsstaterna har valt olika kriterier för att fastställa sina nationella tidsplaner för fortbildning av förare som innehar hävdvunna rättigheter. Kriterierna kan till exempel vara baserade på det datum då körkortet utfärdades, på förarens födelsedatum, på körkortets sista giltighetsdag, på förarens ålder eller på körkortets nummer. De nationella tidsplanerna anges i bilagan till denna rapport Danmark, Norge, Frankrike respektive Lettland. Luxemburg, Rumänien respektive Frankrike. En överenskommelse nåddes vid kommitténs möte den 27 maj Ett meddelande utfärdat av kommissionens avdelningar spreds därefter till alla medlemmar i kommittén för kännedom. SV 11 SV

12 2.9. Utbildningsort Artikel 9 Förare som är medborgare i en EU-medlemsstat måste erhålla den grundläggande kompetensen i den medlemsstat där de normalt är bosatta, medan förare som är medborgare i ett tredjeland måste erhålla kompetensen i den medlemsstat där deras arbetsgivare är etablerad eller i den medlemsstat där de erhöll ett arbetstillstånd. Förare måste genomgå fortbildningen i den medlemsstat där de normalt är bosatta eller i den medlemsstat där de arbetar. När det gäller erkännandet av tidigare utbildning för förare som byter bosättningsland eller arbetsland kräver de flesta medlemsstater ett intyg eller bevis om den utbildning som de genomgått 22. Medlemsstaterna har inte rapporterat några svårigheter när det gäller genomförandet av den här artikeln. I några isolerade fall erkänner de dock inte alltid tidigare utbildning som delvis genomgåtts i en annan medlemsstat utan godtar endast utbildning som slutförts inom deras territorium Gemenskapskod Artikel 10 De behöriga myndigheterna ska ange kod 95, som fungerar som bevis om överensstämmelse med utbildningskraven, på körkortet eller på ett separat yrkeskompetensbevis för förare. Tretton medlemsstater har valt att ange koden på yrkeskompetensbeviset för förare och tolv medlemsstater anger den på körkortet. I Finland är båda alternativen möjliga, medan man i Luxemburg anger koden på körkortet och endast för utländska förare även på yrkeskompetensbeviset. Norge anger kod 95 på yrkeskompetensbeviset. I framtiden kommer koden även att anges på körkortet (tabell 5). 22 I Luxemburg fattar transportministern besluten från fall till fall med beaktande av yttrandet från det ansvariga utskottet vid ministeriet för hållbar utveckling och infrastruktur. I Malta gör myndigheterna en kontroll och utbyter uppgifter med den behöriga myndigheten i förarens medlemsstat. SV 12 SV

13 Tabell 5 Kod 95 Medlemsstater som anger kod 95 på körkortet Österrike, Belgien, Tyskland, Grekland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen och Slovenien. Medlemsstater som anger kod 95 på yrkeskompetensbeviset Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Frankrike, Ungern, Irland, Portugal, Rumänien, Slovakien, Spanien, Sverige och Förenade kungariket. Finland Luxemburg Norge Båda alternativen är möjliga. Koden anges på körkortet. Endast för utländska förare anges den även på yrkeskompetensbeviset. Kod 95 anges på yrkeskompetensbeviset. I framtiden kommer den även att anges på körkortet Minimikrav i fråga om kompetens och utbildning för yrkesförare Bilaga I Som redan nämnts (avsnitt 2.3) anges i förteckningen i avsnitt 1 i bilaga I de ämnen som medlemsstaterna ska beakta när de fastställer den grundläggande kompetensen och fortbildningen för förare. Enligt avsnitt 2, som gäller den obligatoriska grundläggande kompetensen enligt artikel 3.1 a, ska varje aspirant köra individuellt i minst tjugo timmar åtföljd av en instruktör. Förare av fordon som utför godstransporter och som vill utvidga sin kompetens till att även omfatta persontransporter eller omvänt behöver endast upprepa de delar som är specifika för den nya kompetensen och köra minst fem timmar eftersom de redan innehar ett yrkeskompetensbevis. För den snabbförvärvade grundläggande kompetensen måste aspiranterna köra tio respektive två och en halv timme. Enligt avsnitt 2 (punkt 2.1) i bilaga I kan varje förare genomföra högst åtta av de tjugo timmarna individuell körning på en särskild bana eller med hjälp av en avancerad simulator. För den snabbförvärvade grundläggande kompetensen kan aspiranterna genomföra högst fyra av de tio timmarna på en särskild bana eller med hjälp av en avancerad simulator. I de flesta medlemsstater behöver aspiranterna inte köra på en särskild bana eller med hjälp av en simulator. I några medlemsstater är dock även detta alternativ tillgängligt. Sammanfattningsvis har medlemsstaterna inte stött på några större problem med genomförandet av bilaga I. Österrike och Slovenien har rapporterat vissa problem rörande behovet av praktisk utbildning eller tillräckligheten hos teoretiska lektioner. Det är dessutom värt att notera att Belgien anser att bilaga I är mer riktad till förare som arbetar med internationella transporter än till de som kör kortare sträckor. SV 13 SV

14 3. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 3.1. Allmän utvärdering av genomförandet av direktiv 2003/59/EG Lagstiftaren har genom att anta direktiv 2003/59/EG bidragit till att säkerställa en gemensam utbildningsnivå för yrkesförare i Europeiska unionen med sikte på en allmän förbättring av trafiksäkerheten. Enligt utvärderingsresultaten finns det flera skillnader mellan de olika medlemsstaternas sätt att genomföra direktiv 2003/59/EG. För det första innebär direktivet att medlemsstaterna har möjlighet att välja om den grundläggande kompetensen ska ha formen av en kurs och ett prov, eller om den endast ska omfatta prov. Även fortbildningen kan ha en varierande struktur, eftersom dess obligatoriska 35 timmar i en del medlemsstater måste genomföras som en enda utbildning medan de i andra kan spridas över flera år. För det andra är utbildningsprogrammen och undervisningsmetoderna inte enhetliga. Innehållet i utbildningarna skiljer sig åt mellan medlemsstaterna och det gäller även det sätt på vilket utbildningen tillhandahålls, i en del medlemsstater är t.ex. användningen av datorbaserade moduler tillåtna parallellt med traditionell undervisning. Dessutom varierar kraven på utbildare och på de lokaler där utbildningarna ges från en medlemsstat till en annan. Slutligen är antalet förare per klass, fordonsparken och tillgången till en avancerad simulator beroende av provcentrumet. Likvärdigheten mellan systemen för förvärvande av kompetens och effektiviteten när det gäller att säkerställa den kompetens som krävs garanteras dock av de nationella utbildningssystemen, som måste uppfylla kraven i bilaga I rörande det minsta antal ämnen som utbildningen ska omfatta och provens struktur. De nationella myndigheternas tillsyn av utbildningscentrumen utgör också ett viktigt bidrag till säkerställandet av att utbildningen överensstämmer med direktivets syften Huvudsakliga aspekter som behöver förbättras samt rekommendationer Utifrån de resultat som gäller direktivets genomförande finns det ett fåtal specifika områden där förbättringar kan behövas. Vad beträffar de undantag som anges i artikel 2 i direktivet kan det faktum att flera medlemsstater tillämpar olika undantag leda till problem för den gränsöverskridande trafiken inom EU. Även om kommissionen än så länge inte känner till några sådana fall, är det ändå i allmänhet lämpligt att yrkesförare och företag är medvetna om skillnaderna i hur medlemsstaterna tillämpar artikel 2 i direktivet. Det kan därför vara nödvändigt för kommissionen att på medellång sikt utfärda vissa riktlinjer för att tydliggöra tillämpningsområdet för de undantag som avses i artikel 2. SV 14 SV

15 När det gäller de nationella skillnaderna i tidsplanerna för fortbildning bör ett utbyte av nationella tidsplaner kunna bidra till att överkomma de eventuella svårigheter som tillsynsmyndigheterna kan mötas av när de kontrollerar utländska förare. Detta kan göras inom ramen för den kommitté som inrättats enligt artikel 12. Eftersom direktivet inte täcker den här frågan är det nödvändigt att upprätthålla ett nära samarbete mellan medlemsstaterna, särskilt inom utbildningskommittén för yrkesförare. Kommissionen har mot denna bakgrund upprättat förteckning över befintliga nationella kontaktpunkter för att underlätta samarbetet mellan medlemsstaterna. Slutligen verkar det vara lämpligt att i framtiden upprätta ett nära samarbete med arbetsmarknadens parter och regelbundet samråda med dessa. SV 15 SV

16 Bilaga Nationella tidsplaner för genomförandet av fortbildning för förare med hävdvunna rättigheter (tidsfrister för att delta i den första fortbildningen) Österrike Belgien Bulgarien Kategori D: Kategori C: Kategori D: Kategori C: Körkort av kategorin D utfärdat före : från till : från till : från till : från till : Körkort av kategorin C utfärdat före : från till : från till : från till : från till : Cypern Alla: Tjeckien Alla: Danmark Kategori D: Födelsedatum Tidsfrist 1, 2 eller , 5 eller , 8 eller , 11 eller , 14 eller , 17 eller , 20 eller , 23 eller , 26 eller , 29, 30 eller Kategori C: Födelsedatum Tidsfrist 1, 2 eller , 5 eller , 8 eller , 11 eller , 14 eller , 17 eller , 20 eller , 23 eller , 26 eller , 29, 30 eller Estland Alla: SV 16 SV

17 Finland Frankrike Tyskland Grekland Ungern Irland Italien Lettland Litauen Luxemburg Malta Nederländerna Kategori D: Kategori C: Kategori D: Kategori C: Kategori D: Kategori C: Kategori D: Kategori C: Kategori D: Kategori C: Kategori D: Kategori C: Kategori D: Kategori C: Kategori D: Kategori C: Kategori D: Kategori C: Kategori D: Kategori C: Kategori D: Kategori C: Kategori D: Kategori C: Polen Alla: Portugal Kategori D: förare som för närvarande är 30 år gamla: senast mellan 31 och 40 år gamla: senast mellan 41 och 50 år gamla: senast över 50 år gamla: senast Kategori C: Rumänien Slovenien förare som för närvarande är 30 år gamla: senast mellan 31 och 40 år gamla: senast mellan 41 och 50 år gamla: senast år gamla: senast Systemet är genomfört sedan Kategori D: Kategori C: Slovakien Kategori D: Kategori C: SV 17 SV

18 Spanien a) Körkort av kategorin D med slutsiffran Sverige Förenade kungariket 1 eller 2: eller 4: eller 6: eller 8: eller 0: b) Körkort av kategorin C med slutsiffran 1 eller 2: eller 4: eller 6: eller 8: eller 0: Kategori D: Kategori C: Kategori D: Kategori C: Norge Körkort av kategorin D med sista giltighetsdag mellan och : körkortets sista giltighetsdag. Körkort av kategorin D med sista giltighetsdag 2008: : : : fr.o.m : : : : 2014 Körkort av kategorin C med sista giltighetsdag mellan och : körkortets sista giltighetsdag. Körkort av kategorin C med sista giltighetsdag 2009: : : 2014 före : 2012 fr.o.m : : : 2016 SV 18 SV

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism. Rådets gemensamma ståndpunkt (8938/1/2002 C5-0615/2002 2001/0033(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism. Rådets gemensamma ståndpunkt (8938/1/2002 C5-0615/2002 2001/0033(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism 3 mars 2003 PE 314.760/3-23 ÄNDRINGSFÖRSLAG 3-23 Förslag till andrabehandlingsrekommendation (PE 314.760) Mathieu J.H. Grosch

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 7.7.2006 KOM(2006) 371 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN om tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2003/88/EG (arbetstidens förläggning för arbetstagare

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 slutlig 2001/0033 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2012 C(2012) 9330 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 14.12.2012 om ändring av rekommendation om inrättande av en gemensam Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 15.9.25 KOM(25) 43 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

YRKESKOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE

YRKESKOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE YRKESKOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

Minister Johannes Koskinen

Minister Johannes Koskinen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om utbildning av yrkesförare för gods- eller/och persontransport på väg (yrkesutbildning av

Läs mer

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde Skatter m.m./skatter m.m. 1 Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde 1 [2101] Vid tillämpningen av lagen (1994:1563) om tobaksskatt ([3501] o.f.), lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 02.02.2001 KOM(2001) 56 slutlig 2001/0033 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om utbildning av yrkesförare för gods- eller och persontransport

Läs mer

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 SV Schengen Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 Innehåll INLEDNING 1 FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER 2 POLIS- OCH TULLSAMARBETE 2 Inre gränser 2 Yttre gränser 3 SIS (Schengens informationssystem)

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens; beslutade den [DATUM ÅR]. TSFS 2016:[XX] Utkom från trycket den [DATUM ÅR] VÄGTRAFIK

Läs mer

EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU

EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU IP/11/355 Bryssel den 23 mars 2011 EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU Under nödsituationer och kriser, såsom de som inträffat i Japan, Libyen och Egypten, har

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 maj 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 maj 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 18 maj 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 FÖLJENOT från: inkom den: 17 maj 2017 till: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER TEKNISK BILAGA TILL MOTIVERINGEN UPPRÄTTAD AV RÅDET DEN 13 JULI 2007 11707/07

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 29 november 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 29 november 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 29 november 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2017/0291 (COD) 14183/17 ADD 1 REV 1 (sv) FÖRSLAG från: inkom den: 10 november 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende:

Läs mer

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Trafikförsäkringsförordning (1976:359) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Försäkringsanstalts trafikförsäkringsverksamhet 1 Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (1995:791). 2 [7451] Premie för trafikförsäkring får ej bestämmas till

Läs mer

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa Europass Sverige Så dokumenterar du dina meriter i Europa Förord För att Europa ska vara konkurrenskraftigt i världen behövs medborgare med högt kvalificerade kunskaper. Grunden för detta är att kunna

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskrav för kortare vistelser

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskrav för kortare vistelser EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskrav

Läs mer

Cabotage. Promemoria

Cabotage. Promemoria Cabotage Promemoria RättsPM 2007:1 Utvecklingscentrum Malmö Februari 2007 2 Innehållsförteckning 1 Vad är cabotage?...3 2 Lagstiftning om cabotage....3 2.1 Centrala EU förordningar.....3 2.2 Förordning

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.4.2004 KOM(2004) 348 slutlig 2004/0114 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande

Läs mer

Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd.

Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd. Senaste ändring 2008-04-03 Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd. Anmälan - Schengen och Sjöfartsskydd Både Kodexen om Schengengränserna och reglerna

Läs mer

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2003) 700) 1,

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2003) 700) 1, P5_TA(2004)0361 Europeisk kulturhuvudstad för åren 2005 till 2019 ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut 1419/1999/EG

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Dessa diagram ger en överblick över hur den traditionella skolgången är uppbyggd i de olika länderna, från förskolenivå till

Läs mer

L 165 I officiella tidning

L 165 I officiella tidning Europeiska unionens L 165 I officiella tidning Svensk utgåva Lagstiftning sextioförsta årgången 2 juli 2018 Innehållsförteckning II Icke-lagstiftningsakter BESLUT Europeiska rådets beslut (EU) 2018/937

Läs mer

Säkerhet handlar om förutseende

Säkerhet handlar om förutseende Säkerhet handlar om förutseende Handbok för dig som råkar ut för trafikskada utomlands Gäller från 1.5.2011 Var förutseende och känn dig trygg I trafiken kan en skada överraska även en framsynt resenär

Läs mer

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 SAMMANFATTANDE ANALYS Urval: Respondenter: Metod:

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.1.2016 COM(2016) 3 final 2016/0008 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar vid det sjunde mötet i den mellanstatliga

Läs mer

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03)

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03) 20.5.2003 Europeiska unionens officiella tidning C 118/5 Kommissionens meddelande Exempel på försäkran rörande uppgifter om ett företags status som tillhörande kategorin mikroföretag samt små och medelstora

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 januari 2011 (26.1) (OR. en) 5622/11 ENV 44

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 januari 2011 (26.1) (OR. en) 5622/11 ENV 44 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 21 januari 2011 (26.1) (OR. en) 5622/11 ENV 44 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare mottagen den: 21 januari

Läs mer

För delegationerna bifogas ett dokument om ovannämnda ärende som rådet (rättsliga och inrikes frågor) enades om den 20 juli 2015.

För delegationerna bifogas ett dokument om ovannämnda ärende som rådet (rättsliga och inrikes frågor) enades om den 20 juli 2015. Europeiska unionens råd Bryssel den 22 juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOT från: till: Rådets generalsekretariat Delegationerna Föreg. dok. nr: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX 592 Komm. dok.

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) 15992/17 ADD 1 FÖLJENOT från: inkom den: 14 december 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: AGRI 716 ENV 1087 PHYTOSAN 31 PESTICIDE 6 Jordi AYET

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Dagordningspunkt 3 (lagstiftningsöverläggningar) Rubrik: Förslag till direktiv om en europeisk skyddsorder Riktlinjedebatt

Dagordningspunkt 3 (lagstiftningsöverläggningar) Rubrik: Förslag till direktiv om en europeisk skyddsorder Riktlinjedebatt Rådspromemoria 2010-02-15 Justitiedepartementet Rådets möte (rättsliga och inrikes frågor) den 25-26 februari 2010 i Bryssel Dagordningspunkt 3 (lagstiftningsöverläggningar) Rubrik: Förslag till direktiv

Läs mer

RP 149/2006 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om yrkeskompetens för lastbils- och

RP 149/2006 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om yrkeskompetens för lastbils- och Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om yrkeskompetens

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.9.2014 COM(2014) 569 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om medlemsstaternas tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/30/EG

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 24.4.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0007/2005, ingiven av Frank Semmig (tysk medborgare) om de komplicerade förfarandena

Läs mer

L 314/28 Europeiska unionens officiella tidning (Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk) RÅDET

L 314/28 Europeiska unionens officiella tidning (Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk) RÅDET L 314/28 Europeiska unionens officiella tidning 15.11.2006 II (Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk) RÅDET RÅDETS BESLUT av den 7 november 2006 om att tillåta vissa medlemsstater att tillämpa

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt SJVFS 2005:53.

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt SJVFS 2005:53. Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:134) om veterinära kontroller av levande djur som förs in från tredje land till Europeiska unionen

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2002D0864 SV 01.06.2003 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B BESLUT nr 184 av den 10 december 2001 om de standardblanketter

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) 7143/15 TRANS 88 FÖLJENOT från: inkom den: 11 mars 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens

Läs mer

Till utrikesutskottet

Till utrikesutskottet FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 14/2006 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen samt med förslag till lag om sättande

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

Bryssel den COM(2016) 85 final ANNEX 4 BILAGA. till

Bryssel den COM(2016) 85 final ANNEX 4 BILAGA. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.2.2016 COM(2016) 85 final ANNEX 4 BILAGA Meddelande från kommissionen Europaparlamentet och rådet om lägesrapporten om genomförandet av de prioriterade åtgärderna

Läs mer

från sparande i form av räntebetalningar)

från sparande i form av räntebetalningar) Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av ett förslag till rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 2003/48/EG (upphävande av direktiv om beskattning av inkomster från sparande i form

Läs mer

Kommunikationsminister Leena Luhtanen

Kommunikationsminister Leena Luhtanen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (körkortsdirektivet) I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till riksdagen Europeiska

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER Inledning Här följer en översikt över slutsatser och rekommendationer av den analys om tidiga insatser för barn i behov av stöd

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.6.011 KOM(011) 35 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Andra rapporten

Läs mer

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 31 maj 2013 (OR. en)

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 31 maj 2013 (OR. en) EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 31 maj 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0900 (NLE) EUCO 110/13 INST 234 POLGEN 69 OC 295 RÄTTSAKTER Ärende: UTKAST TILL EUROPEISKA RÅDETS BESLUT om Europaparlamentets

Läs mer

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla om kvaliteten på badvattnet

Läs mer

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 En rapport från Skattebetalarnas Förening Välfärdsindex - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 Box 3319, 103 66 Stockholm, 08-613 17 00, www.skattebetalarna.se, info@skattebetalarna.se 1 Sammanfattning I

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.10.2012 COM(2012) 627 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Tillämpningen av rådets direktiv 2005/47/EG av den 18 juli 2005 om avtalet

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning L 331/13

Europeiska unionens officiella tidning L 331/13 5.11.2004 Europeiska unionens officiella tidning L 331/13 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1925/2004 av den 29 oktober 2004 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för vissa bestämmelser i rådets

Läs mer

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Utredning av uppehållsrätt och rätt till utbildning för EUmedborgare Riktlinjer

Läs mer

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU Kort sammanfattning Den här utvärderingen avser genomförandet av systemet för jordbruksrådgivning. Det övergripande målet med utvärderingen är att granska systemets effektivitet och verkningsfullhet när

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Kvalitetskriterier för praktikprogram. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Kvalitetskriterier för praktikprogram. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 18.4.2012 SWD(2012) 99 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Kvalitetskriterier för praktikprogram Följedokument till Meddelande från kommissionen till

Läs mer

Information angående registrering vid Sveriges advokatsamfund enligt 8 kap. 2 a rättegångsbalken (jfr direktiv 98/5/EG)

Information angående registrering vid Sveriges advokatsamfund enligt 8 kap. 2 a rättegångsbalken (jfr direktiv 98/5/EG) Information angående registrering vid Sveriges advokatsamfund enligt 8 kap. 2 a rättegångsbalken (jfr direktiv 98/5/EG) Inledning En advokat från EU som utövar stadigvarande advokatverksamhet i Sverige

Läs mer

Socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare

Socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare Socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare Socialförvaltningens handlingsplan för stöd och hjälp 2014-12-16 Innehåll 1. Inledning 2. Lagstiftning 2.1 Den fria rörligheten 2.2 Fri rörlighet för tredjelandsmedborgare

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.10.2013 COM(2013) 683 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET om genomförandet av rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.2.2009 KOM(2009) 55 slutlig 2009/0020 (CNS) C7-0014/09 Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska

Läs mer

Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten

Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten Fields marked with are mandatory. Fält markerade med är obligatoriska. 1 Om dig som svarar g svarar som privatperson företrädare för en

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövande av delegering av befogenheter till kommissionen i enlighet med Europaparlamentets

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för Läs detta innan du börjar Denna ansökningsblankett är avsedd för dig som enbart har en utländsk lärarexamen eller förskollärarexamen från ett

Läs mer

Ett effektivt sätt att lösa

Ett effektivt sätt att lösa Ett effektivt sätt att lösa dina problem i Europa ec.europa.eu/solvit TA REDA PÅ DINA RÄTTIGHETER! Du kan bo, arbeta eller studera i vilket EU-land du vill. Det är en grundläggande EU-rättighet. Företag

Läs mer

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING Det går inte att skapa en enhetlig europeisk vägtransportmarknad utan att harmonisera lagstiftningen i medlemsstaterna. Europeiska unionen har vidtagit

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.12.2010 KOM(2010) 731 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN Eures verksamhetsrapport

Läs mer

Ditt första EURES-jobb

Ditt första EURES-jobb Ditt första EURES-jobb 2012-2013 Gör det lättare a t t fl y t t a, a t t a r b e t a och att rekrytera ungdomar i Europa Guide Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. MÅLSÄTTNING... 4 3. STRUKTUR...

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik m.m.

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik m.m. Konsekvensutredning 1 (15) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Ted Montaigne Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik

Läs mer

Förfarandet för utnämning av Regionkommitténs ledamöter. Utnämningsförfaranden i de olika medlemsstaterna

Förfarandet för utnämning av Regionkommitténs ledamöter. Utnämningsförfaranden i de olika medlemsstaterna Förfarandet för utnämning av Regionkommitténs ledamöter Utnämningsförfaranden i de olika medlemsstaterna SAMMANFATTNING I EU-fördragets förord anges bland målsättningarna för unionen att man ska fortsätta

Läs mer

BILAGA. till. Förslag till rådets beslut

BILAGA. till. Förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 BILAGA till Förslag till rådets beslut om undertecknande, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1 Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 19 september 2013 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr:

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets direktiv 2006/112/EG

Förslag till RÅDETS BESLUT. om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets direktiv 2006/112/EG EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.4.2012 COM(2012) 185 final 2012/0093 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 28.5.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 163 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska datatillsynsmannen Utlysning av ledig tjänst som biträdande datatillsynsman

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.3.2013 SWD(2013) 78 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 juli 2011 (18.7) (OR. en) 12987/11 TRANS 216

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 juli 2011 (18.7) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 15 juli 2011 (18.7) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 14 juli 2011 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr: D011724/02

Läs mer

18 Internationell utblick

18 Internationell utblick Gällande rätt 18 Internationell utblick I detta kapitel redovisar utredningen några internationella rättsakter och gällande författningar som utgör grunden för författningsförslagen, och som utredningen

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.12.2017 COM(2017) 722 final ANNEX BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters

Läs mer

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG)

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. som åtföljer. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. som åtföljer. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.2.2008 SEK(2008) 193 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR som åtföljer Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av rådets

Läs mer

Syriska armenier i Armenien

Syriska armenier i Armenien Sveriges ambassad Jerevan D-post: JERE/2014-07-08/1428 Syriska armenier i Armenien Omkring 12 000 syriska armenier har sökt sig till Armenien sedan konflikten i Syrien började. Inströmningen har minskat

Läs mer

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 P7_TA(2013)0082 Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2013 om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (2012/2309(INL)) Europaparlamentet

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2003) 621 C5-0610/2003 2003/0252(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2003) 621 C5-0610/2003 2003/0252(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 25 februari 2004 PE 338.504/14-31 ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-31 Förslag till yttrande (PE 338.504) Enrico Ferri Körkort Förslag

Läs mer

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.10.2015 COM(2015) 545 final FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN SV SV Europeiska kommissionen

Läs mer

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING 24 oktober 2012 RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING Innehållsförteckning I. Inledning II. EU-lagstiftning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om yrkesförarkompetens; SFS 2007:1157 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

(6) Kommissionen vidarebefordrade de mottagna meddelandena till de övriga medlemsstaterna senast den 15 mars 2017.

(6) Kommissionen vidarebefordrade de mottagna meddelandena till de övriga medlemsstaterna senast den 15 mars 2017. L 162/22 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/1112 av den 22 juni 2017 om ändring av förordning (EG) nr 3199/93 om ömsesidigt erkännande av förfaranden för att fullständigt denaturera alkohol

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2011 KOM(2011) 737 slutlig 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) 11488/1/07 REV 1 ENV 379 COMER 117 SAN 145 CODEC 758 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam

Läs mer